Peter Saramo ja Vesa Raiskila ovat osaltaan ansiokkaasti käsitelleet Vastavalkeassa kohteluaan Saara Jantusen Infosota-kirjassa. Oma noteeraukseni Infosota-kirjassa oli vaatimattomampaa luokkaa, mutta tyypillisenä median jakamana disinformaationa (jota Jantunen toistaa) sekin ansainnee oman käsittelynsä.

Saara Jantunen jakaa disinformaatiota

Saara Jantunen lainaa Infosota-kirjassaan kahteenkin otteeseen yhtä paragrafia Vastavalkean ensimmäisestä, 8.4.2015 julkaistusta pääkirjoituksesta ”Hiilloksesta Vastavalkeaksi:

”Suomen poliittista mielipiteenmuodostusta on pitkään määrittänyt oikeiston hallitsema manipulatiivinen ja sensuroiva — sekä kaupallinen että valtiollinen — valtamedia Bilderberg-kytköksineen. Tämän mediavallankäytön vastapooliksi tarvitaan Vastavalkea.”

Ensimmäisen kerran lainaus esiintyy Infosota-kirjan sivulla 17. Sitä pohjustetaan seuraavalla selitteellä:

”Markkinointia ja perinteistä mediaa valvotaan kuitenkin lainsäädännöllä ja eettisillä periaatteilla, kilpailijoita ei saa mustamaalata ja tiedonvälityksen tulee perustua totuuteen. Informaatiosodankäynnissä tällaista rajoitetta ei ole. Perinteisen median toiminnasta ja sitä edustavista toimittajista on tullut vapaata riistaa tarkoituksellisen harhaanjohtavalle tiedolle, eli disinformaatiolle, ja lokakampanjoille.”

Tämän arvion Saara Jantunen kytkee omaan yllä lainattuun pääkirjoituksen sitaattiin sidesanoin Kuten Tauno O. Mehtälä toteaa Vastavalkean ensimmäisessä pääkirjoituksessaan”. Saara Jantunen kuvaa siis viitteellisesti ja leimaavasti Vastavalkean harjoittamaa mediakritiikkiä sanoilla ”mustamaalata” ja ”lokakampanja”. Jokainen voi todeta lukemalla Vastavalkean mediakritiikki-artikkelit (ks. luettelo tämän kirjoituksen lopussa), ettei niissä ole todellakaan kyse mustamaalaamisesta sen enempää kuin lokakampanjastakaan.

Jopa Venäjän trollijahdin aikoinaan käynnistänyt Yle kykeni näkemään tämän 1.11.2015 julkaistussa artikkelisarjassaan, jossa se ei maininnut halaistua sanaa Vastavalkeasta samalla kun se voimakkaasti leimasi useita muita vaihtoehtomedioita.

Jälkikommenttinaan Saara Jantunen kuittaa pääkirjoituksen sanoman seuraavasti:

”Uskokoon ken tahtoo.

Näin joka tapauksessa yritetään korvata journalismia jollakin, mikä ei ole lainkaan journalismia. Ja moni menee halpaan. Valitettavasti tällainen kapina kaataa uhriksi vain itse kapinoitsijan.”

Saara Jantusen mielestä Vastavalkea ei siis ole lainkaan journalismia. Vastavalkean artikkeleita arvostaen linkittäneet professorit ja (Ylenkin) toimittajat sekä verkkolehdessämme kirjoittavat Journalistiliiton jäsenet, muiden muassa, lienevät eri mieltä. Vastavalkea ei ole myöskään kaatumassa mihinkään, vaan on päin vastoin saanut yhä laajempaa tukea.

Saara Jantuselle kelpaa vain läntinen hypertodellisuus

Toisen kerran Jantunen palaa tähän pääkirjoituksen kappaleeseen sivulla 173 luvussa, jonka otsikko on ”Valheen on oltava haluttavaa”. Se sisältyy laajempaan kokonaisuuteen, jossa Jantunen esittelee ja pyrkii soveltamaan Jean Baudrillardin käsiteapparaattia todellisuuden vääristämisen asteista. Ne jakaantuvat teeskentelyyn, dissimulaatioon, simulaatioon ja lopulta hypertodellisuuteen.

Tässä ei ole tarvetta puuttua Jantusen lähinnä kvasitieteelliseen joskin tiukan päämäärähakuiseen käsitteiden juoksuttamiseen. Lopputulemana on lausuma:

”Tietoinen valheessa eläminen pitää Venäjän kiinni omassa hypertodellisuudessaan, joka etäännyttää maan siitä todellisuudesta, jossa länsi toimii, ja jossa Venäjä ei kykene rehellisesti olemaan sitä mitä se haluaisi.”

Voisiko ajatella, että Venäjä ei haluakaan olla mukana ”siinä todellisuudessa, jossa länsi toimii”? Eikö Venäjälläkin ole oikeus luoda oma todellisuutensa? Saara Jantuselle läntinen todellisuus on kuitenkin ainoa tosi todellisuus, joka perustuu totuudelliselle tiedonvälitykselle. Tässä Saara Jantunen näyttäytyy todellisena ”länsiuskon” varaan heittäytyneenä uskonsoturina.

”Bilderberg-myytti”

Pääkirjoitukseni toisessa esiinnostossa Saara Jantunen keskittyy nimeämäänsä ”Bilderberg-myyttiin”. Esitys jää kyllä hyvin vaillinaiseksi, sillä kirjoittaja siirtyy melkein saman tien Neuvostoliiton ja Venäjän ruotimiseen. Käsitellään nyt kuitenkin sitä vähää, mitä Jantusella on ”myytistä” sanottavaa:

”Taustalla on usko laajempaan Bilderberg-myyttiin, joka on yksi niin sanotuista ’uuden maailmanjärjestyksen’ salaliittoteorioista. Taustavoimana näissä teorioissa on aina Yhdysvallat. Ei siis ihme, että esimerkiksi venäläismedia RT, yhden mainitakseni, flirttaa näkyvästi salaliittoteoreetikkojen kanssa, ja jopa rekrytoi salaliittoteoreetikkoja toimittajikseen.

Suomessa tätä työtä hoitavat vapaaehtoiset aktivistit, some- ja blogikirjoittelijat. Nämä ihmiset ovat elävä esimerkki simulaation ja hypertodellisuuden käyttövoimasta propagandassa.” (s. 173)

Tässä Jantunen leimaa salaliittoteoreetikoiksi kaikki, jotka puhuvat ”uudesta maailmanjärjestyksestä” tai Bilderbergistä. Reaalimaailman toimijat jo tietävät, että monien tunnettujen poliitikoidenkin mainitsema ”uusi maailmanjärjestys” on ainakin tavoitetasolla todellisuutta ja että Bilderberg-kokoontumiset edustavat reaalisesti osaa globaalista vallankäytöstä.

Jantunen on leimaamisessaan kovin ajastaan jäljessä. Yleinen alkuperäinen narratiivi, jossa leimattiin hörhöjen salaliittoteorioiksi puheet tiukkojen turvatoimien suojissa pidetyistä kokouksista, joiden sisällöstä ei kerrota mitään julkisuuteen, ovat median parhaimman osan harjoittaman tutkivan journalismin myötä jo aikaa sitten muuttuneet reaalidataksi. Jantunen toistaa siis jo vanhentunutta ja valheellista narratiivia.

Saattaa hyvinkin olla, että Bilderberg — valtamediaan kuuluvan The Guardianin Charlie Skeltonin luonnehdinnan mukaisena vaikutusvaltaisena toimintatapoja linjaavana konferenssina (”influential […] policy conference”) ja (niin ikään Skeltonin luonnehdinnan mukaisesti) kenties G7-huippukokoustakin tärkeämpänä, mutta median vähälle huomiolle jättämänä kokoontumisena — on sotahistorioitsija Saara Jantuselle myytti, mutta meille reaalitodellisuudessa eläville se on täyttä realismia.

Miten Bilderberg näkyy Suomessa?

Sallittaneen katsaus Bilderbergin ja suomalaisen valtamedian kytkentöihin.

Aiemminhan esimerkiksi useampikin Helsingin Sanomien johtohenkilö on osallistunut Bilderberg-kokouksiin. Yksittäiseen kokoukseen osallistuminen ei ole kuitenkaan ainoa tapa saada vaikutteita tai tulla vaikutetuksi.

Itse asiassa Bilderberg-organisaation ja suomalaisen mediakentän yhteys ja kytkentä on tiivistynyt EVA:n johtajan Matti Apusen tultua nimitetyksi Bilderbergin johtoryhmään.

Apusen nimitystä EVA:n johtajaksi uutisoitiin EVA:n verkkosivuilla näin:

”’EVAn tärkeimpänä tehtävänä on antaa virikkeitä julkiselle keskustelulle Suomen talouden ja yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Matti Apusen laaja journalistinen kokemus ja kyky analysoida yhteiskuntaa antavat hyvät lähtökohdat tämän tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle’, sanoo EVAn hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila.

’EVAlla on merkittävä rooli avata ja edistää avointa, kriittistä keskustelua. On etuoikeus olla mukana luomassa tätä keskustelua’, Matti Apunen toteaa.”

Edelleen EVA:n sivujen historiakatsauksessa on luettavissa nämä toteamukset:

”Ennen EU-jäsenyyden kansanäänestystä tiedotuskampanjaan haettiin mallia Tanskan teollisuusliitosta. Etelärannan liittojen EY-edustaja Kari Jalas oli Iloniemen pätevä tiedustelumies, joka hankki materiaalia ja tietoja Brysselistä. EVAn asennetutkimuksia käytettiin hyväksi kun viestinnän pääkohderyhmäksi otettiin kannastaan epävarmojen joukko. EVAssa kiinnitettiin huomiota myös elämään unionijäsenenä ja tuotettiin tietoa europarlamentista, unionin toimielimistä ja pienten jäsenmaiden asemasta.”

”EVAn yksinkertainen perusidea – yhteiskunnallinen tiedostaminen ja massa-asenteisiin vaikuttaminen äärimmäisellä julkisuudella – ei ollutkaan vanhentunut.” (oma korostukseni)

Tämä ”massa-asenteisiin vaikuttaminen äärimmäisellä julkisuudella” tapahtuu luonnollisesti valtamedian välityksellä, kuten olemme voineet todeta mm. valtamedian toteuttaman EVA-syötteisen EU-tiedotuskampanjan osalta.

HS oli valtamedian osana mukana tässä EU-tiedotuskampanjassa. Sanoma Oyj oli edustettuna EVA:n valtuuskunnassa toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukosen voimin. Kaukosen viime syyskuussa saamien potkujen jälkeen tällaista suoraa edustusta ei enää ole.

EVA:n historiaosiossa kerrotaan, että ”haettiin mallia Tanskan teollisuusliitosta”. Matti Apusen Bilderberg-osallistumisen kautta tällainen ”mallin haku” mahdollistuu, monipuolistuu ja tulee systemaattiseksi. Tämän tason vaikuttaminen ei tietenkään ole käskyttämistä, vaan vaikuttaminen tapahtuu monimuotoiseen vuorovaikutukseen perustuvan tiedon ja toimintamallien välittämisen kautta.

On ensinnäkin vaikea — ellei mahdoton — kuvitella, että Matti Apunen toimii Bilderbergin johtoryhmässä yksisuuntaisesti eli vain esittäen sinne ”Suomen kannat” tuomatta mitään vaikutteita Suomeen, ja toiseksi on vaikea — ellei mahdoton — kuvitella, että Matti Apunen EVA:n johtajan roolissaan jättää esimerkiksi HS:n huomiotta ”avatessaan ja edistäessään avointa, kriittistä keskustelua”.

Näin ollen vaikuttaa riidattomalta todeta, että valtamedialla — ja HS:lla sen osana — on selkeä ja HS:n osalta aiemmin elimellinenkin kytkentä Bilderbergiin EVA:n jäsenyyden ja toiminnan välityksellä.

Vastavalkea jatkaa infosota-keskustelua

Infosota Saara Jantusen esittämänä todellisena sotana ja sotakonseptina kuvaa varsin hyvin oikeiston hegemonista vallankäyttöä Suomessa. Hegemonisen politiikan vastustus yritetään nujertaa oikeiston käymän infosodan keinoin.

On huolestuttavaa, että tähän yhteiskunnalliseen kamppailuun politiikan suunnasta pyritään vaikuttamaan nähdyllä tavalla puolustusvoimista käsin. Pitkään jatkuessaan Saara Jantusen harjoittaman toiminnan vaikutuksia esimerkiksi kansalaisten maanpuolustustahtoon voi vain arvailla. Tässä toivoisi puolustusvoimien kykenevän itsekin oman toimintansa kriittiseen tarkasteluun.

Duo Saara Jantunen — Sofi Oksanen ei välttämättä aja Suomen asiaa ja etua. Sitä, kenen tai minkä tahon asialla he ovat, voi itse kukin tykönään arvioida. Vastavalkea tulee jatkamaan keskustelua aiheesta ja käsittelemään laajemminkin Saara Jantusen jakamaa disinformaatiota.

Tässäpä lopuksi Vastavalkean mediakritiikkiä sisältäviä artikkeleita (nämähän sotahistorian tohtori Jantunen leimaa mustamaalaamiseksi ja lokakampanjaksi, mutta lukekaa ja arvioikaa ihan itse):

Suomen media ja Venäjän propaganda
http://vastavalkea.fi/2015/04/08/suomen-media-ja-venajan-propaganda/

Valtamedian loiskiehunta ja Antti Rinne
http://vastavalkea.fi/2015/05/01/valtamedian-loiskiehunta-ja-antti-rinne/

Agendamiehet ovat johtaneet Hesarin journalismin ja talouden tuhoon
http://vastavalkea.fi/2015/05/03/agendamiehet-ovat-johtaneet-hesarin-journalismin-ja-talouden-tuhoon/

179 000 trollin armeija
http://vastavalkea.fi/2015/05/08/179-000-trollin-armeija/

Julkisen sanan neuvosto linjasi ”mediakontrolliaan”
http://vastavalkea.fi/2015/05/23/julkisen-sanan-neuvosto-linjasi-mediakontrolliaan/

Trollijahti sananvapauden tyrehdyttäjänä
http://vastavalkea.fi/2015/07/03/trollijahti-sananvapauden-tyrehdyttajana/

Uutisointi informaatiosodasta voi olla informaatiosotaa
http://vastavalkea.fi/2015/07/12/uutisointi-informaatiosodasta-voi-olla-informaatiosotaa/

Hesari kytki Venäjä-vastaisuutensa ylivaihteelle
http://vastavalkea.fi/2015/07/28/hesari-aktivoi-venaja-vastaisuutensa-ylivaihteelle/

Mediakritiikkiä: Yle Isis-värvääjänä
http://vastavalkea.fi/2015/10/26/mediakritiikkia-yle-isis-varvaajana/

Ukraina panostaa informaatiovaikuttamiseen
http://vastavalkea.fi/2015/11/10/ukraina-panostaa-informaatiovaikuttamiseen/

25 KOMMENTTIA

 1. ”Tässä Jantunen leimaa salaliittoteoreetikoiksi kaikki, jotka puhuvat ”uudesta maailmanjärjestyksestä” tai Bilderbergistä. Reaalimaailman toimijat jo tietävät, että monien tunnettujen poliitikoidenkin mainitsema ”uusi maailmanjärjestys” on ainakin tavoitetasolla todellisuutta ja että Bilderberg-kokoontumiset edustavat reaalisesti osaa globaalista vallankäytöstä.”

  On aivan totta, että Yhdysvallat on puhunut ’uudesta maailmanjärjestyksestä’ jo pitkään. Varmasti korpeaa Jantusta, että Yhdysvaltojen pyrkimykset maailmanherruuteen ovat kaikkien nähtävillä. Yhdysvallathan alkoi avoimesti ’kylmän sodan jälkeen’ tiedottaa, miten Neuvostoliiton hajoaminen mahdollistaisi Yhdysvaltain hallitseman yksinapaisen maailman. Jantuselle olisi tietenkin parempi, ettei kukaan huomaisi tätä Yhdysvaltain avointa pyrkimystä. (’kylmän sodan jälkeen’ on lainausmerkeissä siksi, ettei kylmä sota varsinkaan Yhdysvalloille koskaan loppunut, vaan jatkui kylmänä sotana Venäjää ja Kiinaa vastaan.)

  Jantusen ajatus on ilmeisesti panna kaikki Yhdysvaltoja kritisoivat samaan piikkiin niiden kanssa, jotka uskovat jonkun ’mystisen eliitin’ hallitsevan maailmaa suurvaltojen taustallakin.

  Joidenkin ’nwo teoreetikkojen’ mielestä maailman todelliset hallitsija ovat jopa ’humanoideja’, ’liskoja’, jne. Ja Bilderberg kokouksistakin tottavie liikkuu aika outoja käsityksiä. Helppohan nämä ’nwo teoreetikot’ on leimata ’salaliittoteoreetikoiksi’ ja ’hörhöiksi’. Ja laittaa sitten kaikki Yhdysvaltoja vastaan suunnattu kritiikki samaan piikkiin.

 2. Joutuu ihmettelemään kuinka sotahistorian tohtori voi liikkua noin ajastaan jäljessä ja muokata totuuden itselleen ja kumppaneilleen sopivaksi – ja omaan totuuteensa lukkiutuneena ryhtyä kovin ala-arvoisella ja hegemoniaa tavoittelevalla tavalla leimaamaan muiden käsityksiä. Hämmästyttää ja kummastuttaa.

  Todellinen totuuden etsijä panee totuuden etsimisen poliittisten tai henkilökohtaisten syiden edelle, olivatpa ne ideologisia, kansallisia, isänmaallisia, etnisiä, luokkaan tai sukupuoleen liittyviä.

  Kuten olen jo aiemmin täällä kommenttiosastossa todennut filosofi ja kirjailija Iris Murdoch kirjoittaa Hyvyyden suvereenisuus teoksessaan tutkijan rehellisyydestä ja nöyryydestä, joka ei edes tunne houkutusta tukahduttaa sitä mikä mitätöi hänen teoriaansa. (”the ability to see things as they are”.[8]:66 … is able to ”silence and dispel self, to contemplate and delineate nature with a clear eye”)

  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sovereignty_of_Good

  Jotain tuontapaista odottaisi Jantuseltakin. Epäilemättä hän vankkumatta uskoo siihen, mitä hän sanoo, mutta hän ei ole rehellinen eikä nöyrä Murdochin ’hypoteettisen tutkijan’ kuvaamalla tavalla. Nyt hän antaa itsestään jopa agitoivan kuvan.

  Tällaista nöyryyttä ja hyveitä omaavat ovat harvinaisia missä tahansa maassa. Ja jopa meidän ammatti historioitsijoiden täytyy taistella jatkuvasti ja yrittää estää meidän omien harhojen ja subjektiivisten käsitysten luoma totuuden tavoittelun kumoutumisen vaara, toteaa amerikkalainen Venäjän historian professori Walter G. Moss.

  • Siis mitä?

   ”sotahistorian tohtori voi liikkua noin ajastaan jäljessä ja muokata totuuden itselleen ja kumppaneilleen sopivaksi”
   Paha asia.

   ”Eikö Venäjälläkin ole oikeus luoda oma todellisuutensa?” -artikkelista
   Hyvä asia.

   Mun on ensinnäkin vaikea käsittää miten tästä samasta maailmasta voi olla monta todellisuutta… Te nyt puhutte varmaan näkökulmista?

   Todellisuus on sitä, että jotain tapahtuu. Joko jotain tapahtuu tai sitten ei. Pommi räjähtää tai ei räjähdä. Ei ole maailmaa, jossa pommi räjähtää ja ei räjähdä.

 3. Ei tulisi oikeastaan puhua salaliitosta, vaan ymmärysliitosta, hieman samantapainen asetlma oli maassamme, kun metsäteollisuus alkoi kehittyä maassamme . Metsäperkeleen maineen myöhemmin ansaitusti saanut Serlachius ja Ahlström esimerkiksi ymmärsivät talonpoikia paremmin metsälöiden arvon, talonpojat puolestaan pitivät näitä outoja puunostelijoita alkuun vähintään kahjoina. Samallatavoin myös nyt ymmärtäminen ja senmyötä asioihin vaikuttaminen on mahdollista heille joilla on portit auki vallankamareihin, juuri näihin bildenberg lahkoihin. Wahingtonin konsensuksen alkamisesta alkaa olla kohta kolmekymmentä vuotta, tuolloin viimeistään uusliberaali jauuskonservatiivi agenda aloitti voittokulkunsa jolla ns länsi alkoi irtautua ns festfaalenilaisesta järjestyksestä, siis kansallisvaltio ajattelusta. Globaalit yhtiöt ovat ottamassa parhailaan pahimmilaan kansallisvaltioiden paikan, tuo prosessi on tarkoitus vahvistaa ttip prosessissa.

 4. Vihollisia ei saada, ne ansaitaan. Olkaa siis tyytyväisiä, että teidät ja vastavalkea noteerataan näinkin nopeasti valtamedian puudeleiden toimesta. Ainoastaan pahimmassa horroksessa olevat pelokkaat henkilöt ovat vielä ohjattavissa, mutta sopuleiden lailla hekin seuraavat massoja.

  Jos heränneitä olisi ainoastaan muutama, valtakoneiston ei tarvitsisi tehdä yhtään mitään. Mutta joka päivä yhä useampi ihminen havahtuu todelliseen todellisuuteen ja silloin on käytännössä mahdoton sulkea silmiä palataakseen takaisin kuplaan. Tästä johtuen valtakoneisto on aloittanut massiivisen kampanjan saadakseen ihmiset takaisin ruotuun. Ja hyvä näin, sillä heidän oma pelkonsa herättää yhä useamman ihmisen ja auttaa heitä löytämään sen tiedon, jota yritetään piilottaa ja mistä ei saa puhua.

  Miksi siis suotta alentua heidän tasolleen, sillä silloin heille annetaan myös valtaa ja voimaa. Turha pelata heidän peliään heidän säännöillään, koska säännöt varmistavat heidän voiton. Totuutta voidaan vääristellä miten halutaan, mutta totuutta ei voida muuttaa. Kun lyödään faktat tiskiin ja pysyytään asiassa eikä anneta heille mahdollisuutta saivarrella tai siirtää aihetta muualle, on lopputuloksena hiljaisuus. Kun vastapuoli ei suostu/kykene vastaamaan loogiseen kysymykseen, niin jokainen keskiverto ihminen tajuaa tämän ja jälleen heränneiden määrä kasvaa.

  • Näinhän sen pitäisi mennä… mutta meneekö?
   Kun ajatellaan puolueiden saamia ääniä viime vaaleissa niin heränneitä ei juurikaan näkynyt.

   Persut huijasi kansaa ylivoimaisena ykkösenä ja myös vasemmistolla oli kannatusta vaikka se on todellisuudessa pankkimafian epäitsenäinen juoksupoika sosialismia (lue:globaalin korporaato- ja finanssieliitin hallitseman kommunistidiktatuurin esiaste) ajaessaan, kuten ovat vihreätkin.

   IPU, ainoa joka ajoi todellista asiaa eli itsenäisyyttä, omaa rahaa ja pankkia, tipahti kokonaan puolierekisteristä vaikka se oli suurin voittaja kannattajamäärän moninkertaistuttua. Mutta se ei riittänyt alkuunkaan, ei edes yhteen paikkaan.

   Mikäli sama toistuu niin todella sitkeäunista on porukka ja on vaikea uskoa, että heränneiden määrä kasvaisi niin suureksi, että se pystyy saamaan jotain aikaan. Vaarana jopa on, että syrjäytyneiden määrän rajusti kasvaessa he passivoituvat täysin ja jättäytyvät epätoivoisina koko politiikan ulkopuolelle.

 5. Myöskin vihollisidentiteetin ottamisella on vaaransa, en misään oloissa suosittele sitä vastavalkeille. Maailman ymmärrettäväksi selittäminen ja myyttien purku toimii parhaiiten, esimerkiksi käsite länsi ja länsimainen demokratia ovat parhailaan muodostumassa pelkiksi myyttisiksi hokemiksi. Kannataa muuten tutustua Karim Maichen pamfletiin ,Mitäs me suomalaiset, suomi ja lännen käsite teoksessa oivasti kertoo esimerkiksi siitä , kuinka ei niin kauankaan sitten emme oleet läntisen eliitin keskuudessa olenkaan heidän veroisiaan, vaan lähinnä mogoleja. Olen aikaisemmin kirjoittanut ilmiöstä nimeltä europpalainen ylimielisyys, se kongretisoituu juuri nyt käsiteessä länsi tai pikemminkin polittinen länsi.

  • ’vihollisidentiteetin ottamisella on vaaransa, en misään oloissa suosittele sitä vastavalkeille’

   Totta, ei sitä tarvi kerjätä, selvä se, mutta senhän saa kuin ’manu illallisensa’ jokainen joka asettuu poikkiteloin valheeseen. En tiedä ketään suorapuheista tai totuutta paljastamaan pyrkivää mediaa, joka ei olisi saanut tätä leimaa.
   Ja johan Saara Jantunen jolta nyt odottaisi edes jonkinlaista kykyä pysyä totuuden rajoissa on näyttänyt kyntensä VastaValkeankin suhteen.
   Pitäisikö sitten vaan hyssytellä ja olla hyvää pataa ja karttaa suorapuheisuutta?
   Ei missään nimessä, se on pelkuruutta.
   Sellaisia on jo maassa ihan riittävästi.

 6. Oksasen ja Juntusen patologinen asenne venäjää kohtaan, levitää samaa epidemiaa myös muihin tartunnalle altiisiin ,joten tämä vaiva olisi todella tunnistettava. Onneksi esimerkiksi Kauppalehden jutuissa venäjä liiketoiminnasta on realistinen näkökulma, valitettavasti laajat kansanryhmät eivät esimerkiksi tuohon aviisin käsiään koske, vaan tyytyvät roskalehdistön antamaan ahdistavaan maailmankuvaan. Toivoisin suomalais-venäläisen kauppakamarin aktivoituvan vaikkapa maatalousektorin yhteistyön kehittämisessä.Esimerkiksi Pietarin seudun maidon tuotannossa, jossa muuten tällä hetkellä tuottajahinta on korkeampi kuin meillä, olisi tarvetta esimerkiksi aktivilypsyn koulutuksessa. Myös juuston tuotannon raakaineeksi tarvittavan raakamaidon saamisessa on tehtävä systemitason muutoksia, koska venäläiset omaksuivat jenkeiltä aikaisemmin maidontuotannon antibiotti suojassa. Tämänkin esimerkin tapaisia arkipäiväisiä ja korostetun vertaisia käytäntöjä löytäisimme pilvin pimein ja sitä kautta monelle mielekästä aktiviteettia ilman minkäänlaista vastakkain asettelua.

 7. IPU putosi vain ja ainoastaan vaalivilpin takia. Ja uskallan väittää, että juuri Persujen täydellinen perseenmyynti herätti todella monet ruususen unestaan, sillä Soiniin oli kasattu paljon uskoa. Tapaus Tynkkynen sitten osoitti viimeistään kaikille, kuinka raadollista peliä Soini pelaa.

  Ylipäätänsä koko SSS-hallituksen toiminta on herättänyt enemmän ihmisiä todellisuuteen kuin moni muu asia. Lisäksi Paavo Väyrysen kansalaisadressi on jo saanut 50 000 allekirjoitusta, vaikka aihetta on kuinka yritetty vaientaa.

  Tällä hetkellä ero mitä ihmiset näkevät/kokevat itse henkilökohtaisesti omassa elämässään vs valtakoneiston propaganda on yksinkertaisesti liian suuri, jotta asiaa voisi sivuttaa olankohautuksella. Kansan mitta alkaa olemaan täysi ja tästä johtuen kaikki ”uutisia” ei saa enää edes kommentoida.

  Tämä vuosi on osoittanut erinomaisesti, että äänestystuloksella ei ole minkäänlaista merkitystä minkään asian suhteen ja länsimainen demokratia on korpokratiaa parhaimmillaan. Venäjän toimet Syyriassa ovat osoittaneet kiistattomasti, että Yhdysvaltojen toimet ovat olleet kaikkea muuta mitä he ovat antaneet ymmärtää. Keisarilla ei ole vaatteita.

  • Hyvä kun Väyrysen asia on edennyt mutta mitä se sitten poikii jää nähtävksi. Kurjuus kasvaa kovaa vauhtia ja se voi toimia todellisena herättäjänä.

   On järkyttävää, että se menee niin.. että sitä pitää toivoa jotta jotain tapahtuisi.

   Kun emme niin vain pääse irti Eurostoliitosta niin sen kohtalo heijastuu meihin.
   Juuri luin magnmediasta Wolfgang Hackertin artikkelin, joka on tiivistelmä hänen uudesta kirjastaan. Siinä kuvataan Euroopan tuhoutumista.

   Kyllä veti mielen matalaksi. Saksan kohtalo on nyt todella pelottava ja sitähän pidetään Eurostoliiton veturina. Myös Ruotsi on syvällä.

   En ryhdy tässä kommentoimaan enempää Hackertin kirjaa. Jokainen voi lukea sen sieltä suomenkielisenä mikäli haluaa tietää etukäteen kohtalostaan.

 8. Lainasin kirjastosta kyseisen teoksen, Jantunen tunnusti siinä kaupallisen roskalehdistön hyväksikäytön infosodassa ja venäjävastaisen ilmapiirin vahvistamisen juuri niiden kansankerrosten kohdalla, jolle nyt vaikkapa matkailu vaikkapa Pietariin olisi nyt edullista. Myös keväinen Putinin väitetty asberger epäily oli yhdysvaltalaisten ajatushautomoiden toteuttamaa informatiovaikuttamista.

 9. Bilderberg on yksi salaseura koska sen agendat eivät ole julkisia. Noita on maailma pullollaan, ei siinä mitään, mutta kun Bilderbergin kokouksissa juoksee päättävässä asemassa olevia politikkojakin virk… eiku yksityishenkilönä ja suurempien (Birderberg sertifioitujen) medioiden edustajia. Meiltä on noihin kokouksiin lähtenyt jopa ministeritason päättäjiä jotka toimivat kotimaassaan virkavastuulla ja virkavalan vannoneina. Siinä on melkoinen ristiriita.

  Presidentti Kennedy vihjaisi viimeisissä puheissaan salaseuroista. Tarkentaa noita puheitaan hän ei ehtinyt. Puhe löytyy youtubesta suomennettuna.

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qIpo2kcz_U8

  Muuten tuosta Juntusen kirjasta olen mieltä, että se kilpailee samassa sarjassa Himasen visioiden kanssa. Missä mahtaa Himasen kirja olla nyt ja missä mies. Kirjahan maksoi meille miljoonan ja mies taisi päästä Kalifornian aurinkoon lämmittelemään. Jykä maksoi meidän rahoilla. Kirja meni aika nopeasti historian roskakoriin. Näin käy Juntusen teoksellekin, ellei sitä tekohengitetä medioissa. Toivottavasti tämä kirja ei maksanut miljoonaa. Ja toivoa sopii, että meidän puolustusvoimien doktriinit eivät ole näin heikolla pohjalla.

  Tuskinpa Himasen kirjakaan olisi saanut paljon julkisuutta, mutta kun tekijän pidätti poliisi istumassa alushoususillaan kadulla, eikä hän saanut muodostettua yhtään ymmärrettävää lausetta. Luin katkelmia hänen kirjastaan, eikä siinäkään ollut juuri muodostettu ymmärrettäviä lauseita.

  • Juuri näin: salaseura Bilderberg on… ja sen toteaa myös Victor Thorn:

   I’m not sure about you, but these issues seem crucial to not only the USA, but the entire planet. More importantly, what these 120 individuals decide at the Bilderberg meeting will then be filtered down to the world leaders who have been “selected” to hold office. That includes America!
   Think about how atrocious this situation is. It should fill you with rage. A cabal of mega-rich elitists meet ‘secretly’ once a year to decide world events, then bestow them on OUR ‘selected’ political leaders in Washington, D.C. to implement.
   Then, to add insult to injury, the media – our FREE and OPEN media – refuses to cover these meetings. Why? Because they’re controlled by the same devils that attend these nefarious conferences.

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=330

 10. France Moves to Make ‘Conspiracy Theories’ Illegal by Government Decree

  Although France has taken the lead in this inter-governmental effort (see below), the preliminary assault began this past fall with British Prime Minster David Cameron publicly announcing on two separate occasions, that all of these so-called ‘conspiracy theories’ (anything which challenges the official orthodoxy) should be deemed as “extremist” and equivalent to “terrorist” and should be purged from society on the grounds of ‘national security’.
  Watch this UN speech by Cameron where he clearly claims that ‘conspiracy theorists’ are the ‘root cause’ and indeed, an equal threat to national security as ISIS terrorists currently running amok in Syria and Iraq…

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=117165

  • Koska suomalaiset eivät edes tiedosta etteivät elä enää itsenäisessä maassa, minusta sitä ei ole lainkaan vaikeaa ymmärtää. Suuri valtaosa kansalaisista ymmärtää Suomen itsenäisyydestä suunnilleen sen verran kuin nämä kekkerit ja jääkiekkomaajoukkue – eli siis eivät yhtään mitään. Niin kauan kun Suomen lippu liehuu (vaikkakin joskus EU:n lipun vieressä) ja puhumme suomea, valtaosa suomalaisista luulee yhä elävänsä itsenäisessä valtiossa. Käteinenkin on muovikortilta pääsy pankkitilille, joten rahakaan ei enää muistuta että emme ole itsenäisiä.

   Jos suomalaiset joskus ymmärtäisivät että veteraanien puolustama itsenäisyys on nykypoliitikkojen toimesta annettu pois, voisi veri kiehua ja nämä maanpetturit joutuisivat tuomiolle. Mutta poliitikkojen onneksi suomalaiset ovat niin typeriä, että uskoisivat varmasti EU-äänestyksessä 1994 valinneensa jo liittovaltiokehityksen, mikäli asia tulisi tarpeelliseksi selittää. Enpä usko, että tulee tarpeelliseksi, tässä lampaiden maassa. Petos paljastuu alta.

   IPU:n sivuilta muutama lainaus aiheesta:

   Valtioneuvosto (Pääministerin Esko Ahon hallitus): ”EU:n jäsenmaat ovat itsenäisiä ja täysivaltaisia valtioita, jotka ovat vapaaehtoisesti päättäneet eräissä kysymyksissä harjoittaa toimivaltaansa yhteisesti.”

   Oikeusministeri Anneli Jäätteenmäki: ”Suomi ei menetä itsenäisyyttään EU-ratkaisun myötä.”

   Sdp:n puheenjohtaja Paavo Lipponen: ”..sen voin sanoa sosialidemokraattisesta puolueesta, että emme Euroopan Unionin jäsenenä aja liittovaltion perustamista.”

   Jokaiseen talouteen lähetetty ”Valtioneuvoston tiedote Euroopan unionin jäsenyydestä” syyskuussa 1994:
   ”EU:n jäsenmaat ovat itsenäisiä ja täysivaltaisia valtioita, jotka ovat vapaaehtoisesti päättäneet eräissä kysymyksissä harjoittaa toimivaltaansa yhteisesti.”
   ”EU tavoittelee kestävää ja tasapainoista kehitystä. EU haluaa kohottaa kansalaistensa elintasoa ja elämisen laatua sekä parantaa kuluttajien suojaa ja ympäristön suojelua.”
   ”EU-jäsenyys vaikuttaa Suomen kansantalouteen merkittävällä tavalla. Useimmissa tutkimuksissa on arvioitu, että taloudellinen hyvinvointi lisääntyy jäsenyyden oloissa enemmän kuin EU:n ulkopuolella.”

   http://ipu.fi/tietoja-2/eu-jasenyys-ja-vaihtoehdot/nain-suomi-vietiin-euhun/

   • Totta puhut. Kyllä me olemme surkea kansa. Pakko sanoa vaikka kuinka halusisi ettemme olisi.

 11. Näiden infosotureiden pidäkketön vouhkaaminen valtamediassa saa aika ajoin tilanteen vaikuttamaan toivottomalta, mutta silloin piristyskin voi tulla odottamattomalta suunnalta. Kyllästyneenä tämän röyhkeän typeryyden mellastukseen ajattelin tutkailla kuinka nykyisellä ”pääkonttorilla” näitä asioita käsitellään. Lehteilin Lance deHaven-Smithin kirjaa Conspiration Theory in America, jossa kirjoittaja toteaa vallanpitäjien toimintaan suuntautunutta skeptisyyttä (ja viime kädessä vaikutusvaltaisten lahkojen muodostumisen vastaista konspiratiivista ajattelua) pidetyn hyveenä vielä perustajaisien aikakaudella kunnes se lopulta CIA:n Warrenin komissioon kohdistetun kritiikin vaientamiseksi aloittaman kampanjan jälkeen sai nykyisen, leimaavan merkityksensä.
  Huolimatta lähes totaalisesta otteestaan valtamediassa Yhdysvaltain johtavat piirit ovat siinä määrin huolissaan hörhöiksi leimaamistaan salaliittoteoreetikoista, että Obamaa lähellä oleva Harvardin professori Cass R. Sunstein pohtii Adrian Vermeulen kanssa kirjoittamassaan artikkelissa pitäisikö näiden ryhmien kimppuun käydä samaan tapaan kuin FBI menetteli sodanvastaisen liikkeen ja kansalaisoikeusliikkeen suhteen 60-luvulla.
  Sunstein kuitenkin hylkää kanssakirjoittajaneen tämän vaihtoehdon, koska se herättäisi hallinnon vastaisia mielialoja. Sen sijaan he ehdottavat ”kognitiivista soluttautumista” näihin ryhmiin ja niiden sabotoimista sisältä päin. Tätä hienostunutta soluttautumista harjoitettaisiin kuitenkin vain ”ilmeisesti epätosia” salaliittoteorioita kyhääviin ryhmiin (kuinka sympaattista, humaania ja vastaansanomatonta toimintaa!). Näin siis salaliittoteoretisointia käsittelee deHaven-Smith. Kuuluisikohan tämä Sunsteinin metodi tulevien suomalaistenkin infosoturien oppimäärään siellä Amerikan leirillä?
  Verrattoman henkevää tämä Sunsteinin järjenjuoksu. Sen lisäksi, että ehdottaa hallinnon konspiraatiota niitä käsitteleviä epätosia (!) teorioita kyhääviä mielipuolia vastaan, hän on myös kirjoittanut, ilmeisen vakavissaan, tieteellisen artikkelin: ”Libertarian Paternalism is not an Oxymoron”.
  Jostain kumman syystä tämä nykyinen infosoturivouhotus tuo mieleeni erään itä-Berliinin kauhuja käsitelleen artikkelin jonka luin 80-luvulla maakuntalehdestä. Artikkelissa oltiin tällä kertaa syvästi järkyttyneitä jonkun talon katolle asennetuista tv-kameroista, joilla kuvattiin kadulla liikkuvia ihmisiä.

 12. Bilderbergiläisille lakeijoille tiedoksi:

  “The Aim of Freemasonry is the Triumph of Communism”

  Masons should recall the lesson of the French Revolution. Although ”they played a colossal revolutionary role; it consumed the majority of Masons…” Since the revolution requires the extermination of the bourgeoisie as a class, [so all wealth will be held by the Illuminati in the guise of the State] it follows that Freemasons must be liquidated. – See more at: http://henrymakow.com/000280.html#sthash.hzgxWrcm.dpuf
  Like Masons, other applicants for the humanist utopia master class (neo cons, liberals, Zionists, gay and feminist activists) might be in for a nasty surprise. They might be tossed aside once they have served their purpose. – See more at: http://henrymakow.com/000280.html#sthash.hzgxWrcm.dpuf
  In the case of Communism, the State owns the corporations, and the bankers own the State. In the case of Capitalism, the bankers control the corporations, and the corporations control the State. In each case, you have monopoly capitalism with increasing political and cultural monopoly in the West resembling that of Soviet Russia.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=126353

  • Absolute nonsense. One hundred years of the NWO agenda has produced zero communist countries among the nations most involved with this globalist one world politics. Quite the opposite, these countries have kept communist countries and leaders as their enemies and privatized public property where ever they get governments under their pressure.

   The leaders of the globalist agenda are the greatest capitalists in the world. If you think they would let their vast properties nationalized, you sure are delusional. In communist countries, the globalist bankers couldn’t even run banks. Outside, bankers can work with communist countries. Inside, there are no bankers: only governement officials who manage the nation’s bank, but do not own it.

   Right-wing anti-communist sites apparently do have agendas, and their tale does not agree with the world we live in.

 13. ”Suomen poliittista mielipiteenmuodostusta on pitkään määrittänyt oikeiston hallitsema manipulatiivinen ja sensuroiva — sekä kaupallinen että valtiollinen — valtamedia Bilderberg-kytköksineen. Tämän mediavallankäytön vastapooliksi tarvitaan Vastavalkea.”

  Tässä ne tärkeimmät.

 14. There’s no way to tell Bilderberg officials, i wll not attend, because i’m busy. You are ” Summoned ” to attend the meeting in timely manner. If a person is sick, someone else will take his place in the Government.

 15. Siis yhteenvetona, kesyntuntuinen BB. järjestö on maapallolla voimakas salaseura jonka kanssa ei rimpuilla pienin laiskottavin perustein. Poissaolosta vastuuttomasti saa varmasti raskaat rankaisut jossakin valtiollisessa
  muodossa, mikä osoittaa järjestön erikoisen vahvuuden, joka viittaa super-eliittien ( NWO ) voiman ulkopuolisten maiden hallituksissa. Kutsuisin sitä diplomaattiseksi terrorismiksi, ja kutsunkin !

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here