Älkää ymmärtäkö minua väärin
en suinkaan halua hävittää puolueita
Mutta puolue ei korvaa yhteiskuntaa
sen elävää kudosta
eikä edusta ihmisiä
joita se ei edusta.
Asiat muuttuvat ajassa.
Kuulun itsekin puolueeseen
vaikka se on lopetettu
ainakin melkein.
Eikä sitä koskaan ennättänyt ollakaan
muualla kuin ajatuksissani
ja toiveissani
keskeneräisissä oloissa kasvaneissa.
Olen päässyt siitä eroon
tullut kokemuksissani rikkaammaksi
ja köyhemmäksi kuten maailma
nousukauden jälkeen

KA 1992

 

Puolueet ja valta

Suomessa puolueiden jäsenmäärä on yhteensä n. 320 000 henkilöä. Jäsenistä aktiivisia on arviolta 32 000 (10 %).

Äänioikeutettuja suomalaisia on n. 4 400 000. Puolueiden jäsenten osuus äänioikeutetuista on n. 7 %. Puolueaktiivien osuus äänioikeutetuista on 0,7 %.

Näiden lukujen valossa voi väittää, että Suomessa vallitsee puoluevalta, jonka legitimiteetti on äärimmäisen hataralla pohjalla.

Valta kuuluu perustuslain mukaan Suomessa kansalle. Sitä edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Tämä on periaate, mutta käytännössä poliittista valtaa Suomessa käyttävät puolueet, joiden asettamia ehdokkaita kansalaisilla on vapaus äänestää yleensä neljän vuoden välein eduskuntaan.

Vastaava järjestely toimii kuntien valtuustoissa. Niissä puolueitten rinnalla nähdään ajoittain kansalaisten erityisesti vaaleja varten perustamien ryhmien edustajia. Käytännössä suomalaisen politiikan linjaukset tehdään suurimpien puolueiden puheenjohtajien ja heidän apuelintensä toimistoissa.

Puolueet eivät ymmärrettävistä syistä pidä asiasta ääntä muutoin kuin toisinaan moralisoimalla kansalaisten passiivisuudesta. Voi olla näköharhaa, mutta tuntuu siltä, että myös kehotukset puolueisiin liittymisestä yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi olisivat harventuneet. Puolueet ovat käytännössä itseriittoisia ja käyttävät hyväkseen sopivat ominaisuudet omaavia julkisuuden henkilöitä. Jälkikasvu on tarpeen, mutta joukkoinvaasio vaarantaa valtatasapainon.

Spontaania poliittista aktiviteettia ja puoluehakuisuutta esiintyy tästä huolimatta, mutta nähtävästi myös virheellisiä käsityksiä siitä, miten puolueorganisaatiot toimivat. Rivijäsenenä vaikuttaminen tarkoittaa normaalisti vain osallistumista silloin tällöin perusjärjestön kokouksiin. Toisinaan tarjoutuu mahdollisuus ilmaisen työpanoksen antamiseen, varsinkin vaalien alla.

Puolueet ovat valtaorganisaatioita. Niiden sisällä vallitsee tiukka hierarkia, jossa ylöspäin, siis todella aktiivisesti vaikuttamaan pyrkivä henkilö huomaa nopeasti olevansa kontrollin alaisena. Mitä ylemmäksi organisaatiopyramidissa kohoaa, sitä tiukempaa on tarkkailu ja sitä voimakkaampi on lojaalisuuden vaatimus johtoa kohtaan.

Valtataistelu on valtaorganisaatiossa potentiaalisesti läsnä aina, enemmän tai vähemmän aktiivisena. Päätökset ja linjaukset tekee puheenjohtaja/puheenjohtajisto, joka leimauttaa päätökset puolueen muodollisilla valtaelimillä. Pääsääntö ei sulje pois kiistoja, jotka voivat johtaa myös valtasuhteiden ja henkilöiden muutoksiin puolueessa. Parhaillaan monissa puolueissa on meneillään sen pohtiminen, mikä meni vikaan, kun vaalitunnukset eivät saaneet aikaan toivottua kannatusefektiä.

Suppea politiikkakäsitys

Poliittisen vallan legitimiteettiongelmaa pahentaa vallitseva politiikkakäsitys. Saatetaan väittää vakavin kasvoin, että kansalaisten vaikutuskanavaksi riittää äänestäminen neljän vuoden välein. Sen jälkeen vastuu on valituilla.

Lisäksi politiikka ymmärretään eksplisiittisesti puolueitten agendaksi, johon sivullisella ei ole asiaa. Yritykset kansanäänestysten aikaansaamiseksi ovat järjestään kaatuneet tai mitätöityneet. Tilanne ei puolueiden voimin tule muuttumaan. Puoluediktatuuri kestää ja puolustaa olemassaoloaan. Kuka omaa valtaansa haluaisi vapaaehtoisesti rajoittaa?

Vallan rajoittaminen ja politiikan laajentaminen puolueiden ulkopuoliseen elämään onkin kansalaisyhteiskunnassa toimivien autonomisten kansalaisten ja heidän yhteenliittymiensä asia.

En tarkoita kansalaisyhteiskunnalla poliittisten puolueiden apujärjestöjä, jotka verovaroin ruokittuina pitävät välillä ääntä aiheesta jos toisestakin. Käytännössä ne hoitavat järjestötöitä rakentaen puoluevallan verkostoja yhteiskunnan eri sektoreille ja alueille.

Kansalaisyhteiskunta edellyttää käsitteenä autonomisten ihmisen aktiivista roolia itseään koskevien asioiden poliittisessa järjestämisessä. Päätökset tehdään nykyisin kaukana. Usein puoluetoimistot tyytyvät vain siunaamaan ne linjaukset, joita Brysselistä ja Frankfurtista saadaan. Eduskunta on paljolti verovaroilla pyöritettävä puoluepäätösten leimauskonttori.

Kansanedustajat ja kansan edustajat

Kansalaisyhteiskunta edellyttää toimiakseen ihmisten vapaata tiedon saantia, vapautta organisoitua ja vapautta myös vaikuttaa ilman, että joutuu alistumaan valtaorganisaatioiden hallitsemien agendojen ja toimintamuotojen sääntöihin. Mitä autonomisen kansalaisen politiikka voi olla?

Ensimmäinen askel tämän pohdintaan voi olla puolueiden ensiyön oikeuden kieltäminen politiikan kentällä. Pitää rakentaa todellista oppositiota, jonka työn sisältöä ei jokin puoluetoimisto peukaloi. Se tarkoittaa edelleen, että todellisen opposition politiikkaan vaikuttamisen tulisi olla puoluevalta-doktriinin kyseenalaistamista, sen legitimaation jatkuvaa murentamista kaikkia mahdollisia kanavia ja suhteita käyttäen.

Valtapuolueet pitää saada kilpailemaan poliittisen substanssin kehittämisestä ja ratkaisujen esittämisestä kansalaisyhteiskunnan paineen alla. Tämä edellyttäisi, että huomattava osa kansan edustajista valittaisiin vaalipiireittäin arpomalla kaikista äänivaltaisista suomalaisista. Kansan edustajiksi eduskuntaan pitää saada merkittävä joukko suomalaisia, jotka eivät lähtökohtaisesti ole puoluetoimiston ohjauksessa.

Kaikki tärkeimmät ratkaisut tehtäisiin neuvoa-antavilla tai sitovilla kansanäänestyksillä. Menettely rikkoisi poliittisen puoluespektaakkelin ja loisi yli yhteiskunnan yltävälle jännitteelle ja debatille edellytykset. Pienet puolueet voisivat antaa panoksensa politiikan muutostyöhön tehden itseään tarpeettomiksi omaksumalla uudenlaisen politiikan käsityksen. (En kuvittele, että ne itsensä lopettaisivat.) Käytännössä nyt jatkuvasti keskenään valtaa jakavat puolueet olisivat tässä kaavailussa merkittävässä määrin vaaliorganisaatioita, jotka saisivat puoluetukensa vain siihen tarkoitukseen.

Nämä ovat joitain edellytyksiä puoluepolitiikan muuttamiseksi laajemmaksi kansalaisyhteiskunnan poliittiseksi päätöksenteoksi. Ellei puolueiden diktatuuria saada murretuksi, ei myöskään kansalaisyhteiskunnan demokraattinen osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon ja rakennustyöhön ole mahdollista.

Epäsymmetrinen kamppailu

Peliteoreettisesti katsoen kyseessä on lähtö epäsymmetrisen kamppailun tielle. Ei pyritä satsaamaan voimia sinne, missä hierarkkinen puolueorganisaatio hallitsee valtion verovaroista ja yksityiseltä pääomalta saamiensa resurssiensa ja järjestötekniikan avulla. Ei mennä heidän pelikentälleen eikä toimita heidän säännöillään. Aina kun saadaan aikaan pienikin muutos puolueiden linjauksissa tai yksittäisten poliitikkojen kannanotoissa parempaan suuntaan, sitä hyödynnetään ja tuetaan.

Puolueiden sisällä on erilaisia näkemyksiä. Saattaa olla, että eri puolueista joutuu poimimaan ja tukemaan hyviä näkökohtia. Mutta tämä voi laajentaa demokraattista näköalaa. Postmodernissa yhteiskunnassa yleisinhimilliset tasa-arvoon, demokratiaan ja ihmisen perusoikeuksien kunnioittamiseen nojautuvat arvot eivät hevillä voi nousta yksittäisen puolueen keskeisiksi poliittisiksi tavoitteiksi. Politiikan perusarvoiksi ne voivat nousta vain kansalaisyhteiskunnan jatkuvan paineen ja painostuksen avulla.

Puolueet kuuluvat järjestäytyneen yhteiskunnan poliittiseen koneistoon. Mutta tehdään vakava teoreettinen ja anteeksiantamaton poliittinen virhe, jos aletaan ajatella, että puolueet ovat yhtä kuin demokratia ja että politiikka on vain puolueiden toimintaa. Poliittinen puolue on valtaorganisaatio, joka edustaa toiminnassaan aina jotakin taustayhteisöä. Tuon yhteisön arvot ja tavoitteet voivat edistää demokraattista kehitystä — tai sitten eivät.

Poliittisen puoluekentän joukkoon mahtuu myös puolueita, jotka edustavat vain itseään ja ovat olemassa sen aktiivijoukon hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tällaisiakaan puolueita ei demokraattiseksi itseään luonnehtiva valtio halua kieltää. Puolueisiin juuttuva ja luottava poliittinen ajattelu ei ratkaise mitään yhteiskunnallista ongelmaa. Demokratiavajeeseen se on jo määritelmänsä vuoksi mahdoton lääke.

Politiikan aika

Nykyiseen politiikkakäsitykseen liittyy vielä yksi hyvin keskeinen periaatteellinen näkökohta, joka yleensä tyystin ohitetaan. Se on aika.

Poliittiset puolueet elävät vaalikaudesta toiseen ikään kuin aikaa ei muutoin olisikaan. Kuitenkin reaalimaailman prosessit etenevät koko ajan. Lisäksi ne ovat ainutkertaisia, ne eivät koskaan toistu. Ihmiset ja sukupolvet elävät ja kuolevat tietyn ajankierron mukaan. Poliittinen ratkaisu johonkin ajankohdan konkreettiseen ongelmaan on mahdollista tehdä joko nyt tai myöhemmin, tai ei koskaan.

Realiteettien paineessa ja puristuksessa elävien aikalaisten kannalta puolue-elämää luonnehtiva byrokraattinen ”aikafatalismi” ei ole hyväksyttävissä. Ratkaisun etsintä on aloitettava silloin kun ongelma todetaan. Se on yksi demokraattisen politiikan perusperiaatteista.

2 KOMMENTTIA

  1. Hyvä ja tarpeellinen teksti, Kari Arvola.

    Itse näen pienpuolueet lähinnä muutoksen työkaluina, jotka voi laittaa sivuun sen jälkeen kun on päästy suoraan, lähi- ja talousdemokratiaan.

  2. Sarkasmi varoitus.Miksi ei voida matkia Usan mallia, sallia vain kaksi pääpuoluetta, ”ne jokka osaa, ja ne jokka luulee osaavansa”?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here