Toimittajan (Vesa Raiskila) huomio: Itä-Lapin ihmisiä on piinattu jo viisikymmentä vuotta Vuotoksen allashankkeella. Vuonna 2002 KHO totesi suunnitellun altaan lainvastaiseksi. Päätöksen jälkeen vuonna 2004 Suomen hallitus liitti Kemihaaran suot EU:n Natura 2000 –verkostoon. Tällöin useimmat ajattelivat altaan rakentamispyrkimysten lopultakin olleen ohitse. Näin ei kuitenkaan ollut. Nyt allashanketta uudelleenviritetään Rovaniemen kaupungin tulvasuojelun nimissä. Kuten Jukka Vaarala osoittaa helmikuisessa kantelussaan eduskunnan oikeusasiamiehelle, perimmäisenä tavoitteena ei selvästikään ole objektiivinen tulvansuojelusuunnitelma, vaan altaan rakentaminen ja siitä saatava energiahyöty.
Adressin kuvaus:

Vastoin KHO:n Vuotos-päätöstä ( http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2002/200203339 ) ja Natura-päätöstä ( http://www.kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2005/09/kemihaaransoidennatura-paatoslainmukainen_0.html ) Kemijoki Oy, Lapin Maakuntaliitto ja Rovaniemen kaupunki ovat Tulvansuojelulain innoittamina ajaneet jo vuosikausia Vuotos-allasta Itä-Lappiin ja saaneet sen esitykseksi myös valmisteilla olevaan maakuntakaavaluonnokseen.

Suunnitelmien laatiminen kaikkine kiemuroineen osoittaa, että prosessin ensisijainen tavoite on Vuotos-allas Rovaniemen kaupungin tulvansuojelun verukkeella. Tulvavahingot suurimmissa tulvissa aiheutuvat alueille, jotka kaupunki on kaavoittanut tiedetyn tulvariskirajan alapuolelle (mm. Arktikum-museo).

Adressi on osoitteessa http://www.adressit.com/pelastetaan_ylikemi_ja_kemijarvi_vuotokselta

MIKSI TULVANSUOJELUSUUNNITELMIA JA MAAKUNTAKAAVALUONNOSTA EI SAA HYVÄKSYÄ?

Voimassa olevia päätöksiä (KHO/Vuotos ja Natura) on noudatettava. Tulvansuojelulle löytyy muita käyttökelpoisia ratkaisuja, joita ei loppuunsuunniteltuina ole tuotu julkisuuteen.

Naturan toteuttamiseksi alueelle perustettiin useita yksityisiä suojelualueita, mukana myös Kemijoki Oy, joka sai Luonnonsuojelulain mukaista korvausta 3,2 milj.euroa.

MIKSI YLIKEMI JA KEMIJÄRVI ON PELASTETTAVA?

Haittavaikutukset olisivat huomattavasti suuremmat kuin edellisessä Vuotos-vaihtoehdossa,  jonka toteuttamisen KHO ehdottomasti kielsi.

  • Euroopan pohjoisimman alkuperäisen,  Kemijärven kuhakannan  elpymisessä saavutettu tulos tullaan menettämään.
  • Petokalojen syöntirajoitukset elohopean vuoksi tulevat laskemaan Kemijärven kalataloudellisen arvon lähes 0-tasolle useiksi, useiksi vuosiksi.
  • Kevätkutuiset kalalajit tulevat vääristämään kalastorakenteen, joka heijastuu taloudellisesti arvokkaampien lajien menestymiseen, ja laskee näin omalta osaltaan järven kalataloudellista arvoa.
  • Kemijärven virkistyskäyttöarvo tulee kiintoaine- ja humuskulkeutumien myötä laskemaan useiksi vuosiksi ja laskee täten kiinteistöjen ja rantatonttien arvoa.
  • Kemijärvestä todistettavasti Ylikemille nousevan järvitaimenkannan (istutettu) luontainen lisääntymiskierto tuhottaisiin. Järvitaimen on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi kalalajiksi.
  • Vuotoksen aiheuttaman rajun kalastorakenteen muutoksen vuoksi myös luontaiset purotaimenkannat olisivat uhattuina, ja sen myötä taimenia väli-isäntänään käyttävät, rauhoitetut jokihelmisimpukkakannat (raakut). Itä-Lapin vesistöt, joista raakkujen esiintymisen osalta ei ole tutkittu kuin murto-osa, ovat Suomen merkittävin raakkujen esiintymisalue.
  • Lapissa ainutlaatuisen vesistökombinaatin, Kemijärvi-yläpuoliset vapaat vesistöt,  kehittäminen vetovoimaiseksi luonto-, matkailu-, virkistys- ja kalastuskohteeksi estyy totaalisesti altaan toteutuessa.
  • Merilohen paluu ”kotiin” Ylikemille saa ”Vuotoksen” myötä viimeisen naulan arkkuunsa.Käy kannattamassa myös kanslaisaloitetta lohen palauttamisesta Kemijokeen osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/762
  • Koko vapaa suurjoki, Kemihaaran suot suistossaan ja kalaisa ja puhdas Kemijärvi ovat ainutlaatuinen kokonaisuus. Ylikemi kaikkine sivuvesistöineen on, Ounasjoen lisäksi, viimeinen lähes luonnontilainen jäänne Euroopan mahtavimmasta vaelluskalavesistöstä (valitettavasti vielä ilman alkuperäisiä kalakantoja). Tynkänäkin se on, kaikkien nykyisten ja kehitettävissä olevien luontoarvojensa (monimuotoisuus, erämaisuus, puhtaus, kalasto ja muu eläimistö, kalojen lisääntymisalueet jne) puolesta vesistö, joka on säilytettävä tuleville sukupolville luonnontilaisena. Perintönä entisaikojen Kemijoesta ja muistutuksena siitä, mitä vastuuton jokirakentaminen voi tuhota.
  • Aavistuksen puolustamistamme arvoista voi hakea linkistä https://sites.google.com/site/italapinvesisto/  ja  todellisuuden käymällä tutustumassa vesistöön kalastaen, retkeillen, veneillen tai vaikka vain hakien yhteyttä itsensä ja luonnon välille.  Siitä tulee rauhan ja rauhaa hakevien sielujen vesistö, kun Vuotos-uhka saadaan lopullisesti poistettua sen yltä.

Jukka Vaarala
aloitteen tekijä

Adressin osoite: http://www.adressit.com/pelastetaan_ylikemi_ja_kemijarvi_vuotokselta

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here