OPETUSHALLITUKSEN Uusi oppiminen -hanke tuo kouluihin ja oppilaitoksiin älypuhelimet, tabletit ja WLAN-teknologian. Näiden järjestelmien turvallisuutta lapsille ei ole ennalta tutkittu, mikä on ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että markkinoille lasten käyttöön tulevat lelutkin testataan ja sellaiset tuotteet vedetään pois, jotka eivät varmuudella sovellu lapsille.

Suomenkin medioissa uutisoitiin elokuussa 2015 tapauksesta, jossa 12-vuotiaan pojan vanhemmat haastoivat Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltiossa sijaitsevan koulun oikeuteen, koska koulussa oli otettu käyttöön aiempaa voimakkaammin säteilevä WLAN-verkko. Poika alkoi kärsiä pahoinvoinnista, päänsärystä ja väsymyksestä. Vanhemmat vaativat kiinteän internet-yhteyden asentamista kouluun. Lasten reaktioihin on kiinnitetty huomiota muuallakin.¹

Kanadassa koulujen langaton teknologia on saanut osakseen kohtalaisen paljon julkisuutta, kun Microsoft Kanadan entisenä toimitusjohtajana 16 vuotta työskennellyt Frank Clegg on tuonut esille WLAN-laitteiden terveyshaittoja lapsille. Cleggin mukaan niissä kouluissa, joihin on asennettu langaton WLAN, oppilailla on alkanut esiintyä huimausta, päänsärkyä, uni- ja keskittymisvaikeuksia sekä joissain tapauksissa sydämen rytmihäiriöitä. Osa oppilaista on joutunut kotiopetukseen. Näihin kouluihin on jälkeenpäin asennettu kaapeloitu internet-yhteys, jotta lasten altistuminen langattomalle teknologialle vähenisi.

Frank Clegg pitää huolestuttavana sitä, että monille lapsille on määrätty lääkitystä edellä kuvattuihin oireisiin. On ilmeistä, että vain harvat vanhemmat osaavat yhdistää jälkikasvunsa oireilun langattoman teknologian käyttöön.²

Kanadan parlamentin vuonna 2015 julkaisemassa laajassa raportissa langattomien verkkojen terveysvaikutuksista muistutetaan, että WLAN-teknologia saattaa heikentää lasten oppimiskykyä ja aiheuttaa muitakin terveysongelmia. Lääkäreitä ja lasten vanhempia kehotetaan tarkkailemaan lasten oireita ja sitä, esiintyvätkö ne uuden teknologian käytön yhteydessä.³

Myös lääkäri Erica Mallery-Blythe Isosta-Britanniasta kertoi Telegraph-lehden haastattelussa keväällä 2015 vastaavista terveysongelmista lapsilla. Jopa sadat lasten vanhemmat ovat ottaneet häneen yhteyttä ja kertoneet lapsilla esiintyvistä päänsäryistä ja huimauksesta niiden koulupäivien jälkeen, jolloin koulussa on ollut tietotekniikkaopetusta. Myös Isossa-Britanniassa lapsia on siirtynyt tämän vuoksi kotiopetukseen. Mallery-Blythe on paneutunut langattoman teknologian vaikutuksiin vuodesta 2009 lähtien, ja hän lopetti laitteiden käytön niiden riskit tiedostettuaan. Brittilääkäri pitää aiheesta luentoja ja pyrkii vaikuttamaan myös opettajien tietotasoon:

”Suuri osa opettajista ei tiedä edes sitä, että Maailman terveysjärjestö on luokitellut radiotaajuiset verkot kategoriaan 2B, mikä tarkoittaa, että ne ovat mahdollisesti syöpää aiheuttavia. On suuri määrä tutkimuksia, joissa dokumentoidaan haitallisia vaikutuksia biologisiin organismeihin. Ymmärrettävästi ihmisillä ei ole aikaa tutustua niihin tai sulatella tätä kaikkea.”

Koululaisten krassitutkimus herättää kiinnostusta

Nuoret ovat uteliaita uuden teknologian vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön. Tanskalaiset koulutytöt huolestuivat omista oireistaan, joita ilmeni kännykkää käytettäessä, ja he päättivät tutkia säteilyn vaikutuksia tarkemmin. Koulussa ei ollut kuitenkaan mahdollisuutta tutkia kännyköiden säteilyä, joten tytöt valmistelivat tutkimuksen WLAN-reitittimen mahdollisista vaikutuksista krassinsiemeniin – toimiihan WLAN-reititin kännyköiden tapaan mikroaalloilla. Tytöt asettivat krassinsiemeniä 12 tarjottimelle, joista kuusi vietiin samaan tilaan WLAN-reitittimen kanssa. Toiset kuusi tarjotinta olivat huoneessa, jossa ei ollut langatonta reititintä. Kaikki siemenet saivat saman määrän valoa, lämpöä ja vettä.

Vasemmalla krassinsiemenet, joita ei altistettu WLAN-reitittimen säteilylle. Oikealla puolella on WLAN-säteilylle altistetut siemenet. (Kuva: Kim Horsevad, opettaja, Hjallerup, Tanska)
Vasemmalla krassinsiemenet, joita ei altistettu WLAN-reitittimen säteilylle. Oikealla WLAN-säteilylle altistetut siemenet. (Kuva: Kim Horsevad, opettaja, Hjallerup, Tanska)

Koe valmistui ja siemenlautasista otetut kuvat puhuvat karua kieltään. WLAN-säteilylle altistetut krassinsiemenet olivat kuivuneita tai kuolleita, kun taas altistamattomat kukoistivat. Tutkimus herätti laajaa huomiota tiedeyhteisössäkin.⁵ Moni epäili, että altistuneet siemenet olivat kuivuneet WLAN-reitittimen tuottaman lämpösäteilyn vuoksi. Vaikka tämä olisi osittain tottakin, se ei kuitenkaan selitä seuraavaksi käsiteltäviä eläinkokeissa saatuja tuloksia.

WLAN-säteilyn vaikutus koe-eläimiin

WLAN-säteilyn pitkäaikaisvaikutuksia on tutkittu tänä vuonna Turkissa. Tutkijat pohtivat nykyistä tilannetta, jossa teknologia on levinnyt laajalle, mutta tiedot sen pitkäaikaisvaikutuksista ovat riittämättömiä. Tutkimuksessa käytettiin rottia, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Ryhmät elivät muuten samanlaisissa olosuhteissa, mutta toista altistettiin WLAN-reitittimen säteilylle taajuudella 2,4 GHz päivittäin vuoden ajan. Tämän jälkeen altistettujen ja altistamattomien eläinten aivot tutkittiin. Tällöin havaittiin viitteitä siitä, että pitkäaikaisaltistuminen WLAN-säteilylle voi olla haitallista.

WLAN-säteily näytti vaikuttaneen altistettuihin eläimiin mikro-RNA:n tasolla. Kyse on hyvin pienistä molekyyleistä, jotka säätelevät muun muassa geenien ilmenemistä ja ovat mukana solujen erilaistumisessa ja kasvussa, liikkuvuudessa ja kuolemassa. Mikro-RNA:ta on paitsi ihmisellä, myös eläimillä ja kasveilla. Mikro-RNA:n uskotaan ihmisellä vaikuttavan noin 30 prosenttiin geeneistä. Turkkilaistutkijoiden mukaan asiasta tarvitaan lisätutkimuksia, mutta heidän löydöksensä viittaavat siihen, että WLAN-säteily voi lisätä neurologisten sairauksien riskiä.⁶

WLAN-säteilyn vaikutuksia eläinten aivoihin on myös tutkittu. Muistia tutkittiin altistamalla koe-eläimet WLAN-modeemien käyttämälle 2450 MHz:n taajuiselle mikroaaltosäteilylle 30 päivän ajan kolme tuntia päivässä. Kyseessä oli tehotiheydeltään 1 mW/cm²-vahvuinen pulssimainen mikroaaltosäteily. Tutkimuksessa havaittiin, että säteilyn raja-arvotkin selvästi alittava altistuminen aiheutti vähentynyttä glukoosinottoa aivojen hippokampuksessa, mikä puolestaan johti oppimiskyvyn ja paikkamuistin heikentymiseen.⁷

Useilla nisäkäslajeilla saatuja tutkimustuloksia ei voi toki suoraan soveltaa ihmiseen, mutta ne puhuvat säteilyn biologisten vaikutusten puolesta ja osoittavat, ettei kyse voi olla pelkästään psykosomaattisesta reagointimallista.

Tutkimuksia WLAN-säteilyn vaikutuksesta ihmiseen

Eläinkokeiden lisäksi on tehty tutkimuksia myös ihmiselimistön reagoinnista WLAN-säteilylle. Ateenan teknillisessä korkeakoulussa selvitettiin vuonna 2010 WLAN-teknologiaa vastaavan sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksia aivojen sähköiseen aktiivisuuteen. Kokeeseen osallistui 15 naista ja 15 miestä, jotka suorittivat muistitehtäviä sekä WLAN-signaalille altistuessaan että ilman altistusta. Koehenkilöt eivät tienneet, milloin laite oli kytketty päälle tai suljettu. Testin tulos oli mielenkiintoinen: Säteily ei vaikuttanut aivojen alfa- ja beta-aaltoihin miehillä, mutta naisilla se heikensi merkittävästi näiden taajuusalueiden aktiviteettia. Tutkijat muistuttavat johtopäätöksissään, että he olivat jo aiemmin nähneet kuudessa matkapuhelintutkimuksessa taajuuksilla 900 MHz ja 1800 MHz vastaavia sukupuolten välisiä eroja reaktioissa kun koehenkilöitä altistettiin alfa- ja beeta-aalloille.⁸

Toisessa, vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa 15 naista ja 15 miestä osallistui neurofysiologisiin testeihin, joissa mitattiin koehenkilöiden tarkkaavaisuutta ja työmuistia WLAN-säteilylle altistuttaessa ja ilman altistumista. Altistuneilla havaittiin sukupuolisidonnaisesti haitallinen vaikutus työmuistiin.⁹

Miesten lisääntymisterveys ja WLAN-säteily ovat myös herättäneet kiinnostusta. Tätä koskevaan tutkimukseen osallistui 15 miestä, joista osa altistui neljän tunnin ajan langattoman sylimikron WLAN-signaalille. Langattomia verkkoja vastaavalle säteilylle altistetulla ryhmällä todettiin tilastollisesti merkitseviä DNA-muutoksia spermassa sekä alentunut siittiöiden liikkuvuus altistamattomaan ryhmään verrattuna.¹⁰

WLAN-reitittimien koetaan aiheuttavan osalle väestöstä monenlaisia oireita, joista neurologisiksi voidaan luokitella päänsäryt, huimaus, väsymys, fyysinen uupumus ja voimattomuus, keskittymiskyvyn ja ajattelun vaikeudet, unettomuus ja unihäiriöt. Myös sydämen rytmihäiriöitä, katkonaista hengitystä ja pulssin vaihtelua havaitaan. Silmissä saatetaan tuntea painetta ja kipua, ja katseen tarkentaminen saattaa vaikeutua. Korvien tinnitus on yleinen oire, jonka lisäksi kärsitään matalataajuisesta tinnituksenkaltaisesta ”huminasta” ja kuulon heikkenemisestä. Monilla WLAN-säteilylle oireilevilla esiintyy myös valo-, kemikaali- ja hajuherkkyyttä sekä polttelua ja pistelyä iholla.

WLAN-käytäntöjä ja suosituksia eri maissa

Euroopan neuvosto linjasi päätöslauselmassaan vuonna 2011 seuraavasti:

”Erityisesti kouluissa ja luokkahuoneissa pitäisi suosia langallisia internet-yhteyksiä ja rajoittaa lasten matkapuhelimen käyttöä koulun tiloissa. Kun otetaan huomioon kaiken aikaa lisääntyvä altistuminen, erityisesti lasten ja herkkien ryhmien kohdalla inhimilliset ja taloudelliset seuraamukset voivat muodostua merkittäviksi, mikäli varhaisia varoitussignaaleita ei huomioida.” ¹¹

Langattomien laitteiden terveysvaikutuksia erityisesti lapsiin tutkitaan laajalti.
Langattomien laitteiden vaikutuksia erityisesti lapsiin tutkitaan laajalti.

Noudatetaanko suosituksia?

Euroopassa on maita, joissa WLAN-teknologian käyttöön ei suhtauduta yhtä varauksettomasti kuin Suomessa. Esimerkiksi Ranskan kouluissa suositetaan käytettäväksi kaapeliteknologiaa. Samoin Saksan säteilyturvakeskus suosittaa Ethernet-verkkoja langattomien yhteyksien sijaan aina kun mahdollista. Saksassa liittopäivät ja useat osavaltiot Baijerin johdolla ovat ottaneet kriittisen kannan WLAN-verkkojen asentamiseen oppilaitoksiin ja yliopistoihin.¹²

Sveitsissä suositellaan, että WLAN-yhteys kytketään päälle ainoastaan siksi ajaksi, kun yhteyttä käytetään. Erityisesti läppärissä yhteys suositellaan katkaistavaksi käytön päättyessä, sillä muuten laite pyrkii toistuvasti muodostamaan yhteyttä verkkoon, mikä johtaa tarpeettomaan mikroaaltosäteilylle altistumiseen. Erityistä varovaisuutta suositellaan noudatettavaksi, kun läppäriä, kämmentietokonetta tai nettipuhelinta pidetään lähellä kehoa.¹³

Suurten keksintöjen maassa Kiinassa tarjotaan jo turvallisempia vaihtoehtoja, joille tulevaisuudessa on epäilemättä kysyntää. Verkkopalveluja tarjoava kiinalaisyhtiö Qihoo markkinoi WLAN-tukiasemia, joissa on mahdollista käyttää kolmea eri asetusta verkon kuuluvuudelle. Parhaan kuuluvuuden mahdollistaa asetus ”seinän läpäisevä”, astetta heikompi on ”tasapainoinen” ja kaikkein vaimeimman signaalin tuottaa asetus ”raskaana olevat naiset”. Qihoo-yrityksen toimitusjohtaja Zhong Hongyi korostaa, että viimeksi mainitun asetuksen valitseminen vähentää käyttäjään kohdistuvaa säteilyä jopa 70 prosenttia.14

Vähemmän WLAN-säteilyä arkiympäristöihin

Kouluihin ja päiväkoteihin tulisi harkita perustettavaksi myös säteilyvapaita alueita. WLAN-reitittimet voidaan sijoittaa vain osaan tiloista kokonaisaltistuksen vähentämiseksi. Vaihtoehdon langattomuudelle tarjoaa valokuitu, joka on nopea, luotettava ja laadukkaan vuorovaikutteisuuden mahdollistaessaan etäopetukseenkin soveltuva teknologia.

Valokuituteknologiaan ei liitetä mitään terveysvaikutusepäilyjä silloin, kun käytettävä päätelaite eli modeemi ei ole langaton. Moniin uudisrakennuksiinkin, myös kouluihin, vedetään kuitukaapeli perille huoneisiin asti, ja Ethernet-pistokkeen kautta pääsee internetiin vaivatta. Langallinen kiinteä laajakaista valokuidulla toteutettuna on turvallisin ja myös teknisesti vähiten häiriöitä tuottava vaihtoehto, jota on perusteltua suosia langattomien toteutusten asemesta.

Lähteet
 1. Tivi (31.8.2015): Wlan-verkosta pahoinvointia? Vanhemmat haastoivat koulun oikeuteen. http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/wlan-verkosta-pahoinvointia-vanhemmat-haastoivat-koulun-oikeuteen-3481719
 2. ElectromagneticHealth.org: Symptoms of WiFi in Schools. ElectromagneticHealth.org-sivuston julkaisema video. Noudettu 23.5.2015 osoitteesta https://vimeo.com/71750893
 3. Canadians for Safe Technology: HESA recommendations on radiofrequency electromagnetic radiation and the health of Canadians. Noudettu 12.7.2015 osoitteesta http://www.c4st.org/HESARecommendations
 4. Waters, Florence | The Telegraph (9.5.2015): Is Wi-Fi making your child ill? Noudettu 26.5.2015 osoitteesta http://www.telegraph.co.uk/lifestyle/wellbeing/11589857/Is-Wi-Fi-making-your-child-ill.html
 5. Bean, Daniel | ABC News (24.5.2013): Can WiFi Signals Stunt Plant Growth? Noudettu 2.9.2015 osoitteesta: http://abcnews.go.com/blogs/technology/2013/05/can-wifi-signals-stunt-plant-growth/
 6. Dasdag, Suleyman et al. (2015): Effects of 2.4 GHz Radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on microRNA expression in brain tissue. International Journal of Radiation Biology, 91:4, 306–311. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25775055
 7. Lu, Yonghui et al. (2012): Glucose administration attenuates spatial memory deficits induced by chronic low-power-density microwave exposure. Physiology & Behavior, 106:5, 631–637. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564535
 8. Maganioti, Argiro et al. (2010): Wi-fi electromagnetic Fields Exert Gender Related Alterations on EEG. Noudettu 27.5.2015 osoitteesta http://www.researchgate.net/publication/267816859_WI- FI_ELECTROMAGNETIC_FIELDS_EXERT_GENDER_RELATED_ALTERATIONS_ON_EEG
 9. Papageorgiou, C. et al. (2011): Effects of wi-fi signals on the p300 component of event-related potentials during an auditory hayling task. Journal of Integrative Neuroscience, 10:2, 189–202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714138
 10. Avendano, C. et al. (2012): Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. International Journal of Fertility & Sterility, 97, 39–45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647
 11. Council of Europe: Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs (6.5.2011): The Potential Dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment. Asiakirja no. 12608.
 12. Bavarian State Ministry of Education and Cultural Affairs: Decision of the Bavarian Parliament from 21 June 2007. Protecting Children at School from Radiation Exposures. Final Report. Noudettu 27.5.2015 osoitteesta http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/German_Swiss_Wifi_In-Schools_Warn.pdf
 13. Havas, Magda (2010): Free Fiber for Swiss Schools – Wifi Warnings. Noudettu 27.5.2015 osoitteesta http://www.magdahavas.com/free-internet-access-in-swiss-schools-no-wifi/
 14. Berschewsky, Tapio | Digitoday (25.6.2015): Kiinalaisyhtiöt kisaavat sikiöillä – ”Tuotteemme on suunnattu pelokkaille”. Noudettu 25.6.2015 osoitteesta http://www.digitoday.fi/yhteiskunta/2015/06/25/kiinalaisyhtiot-kisaavat-siskioilla—tuotteemme-on-suunnattu-pelokkaille/20158109/66

Erja Tamminen on tietokirjailija, joka on selvittänyt sähkömagneettisten kenttien terveys- ja ympäristövaikutuksia vuodesta 1997 lähtien.

Lisää tässä artikkelissa käsitellystä aiheesta on kirjassa Tamminen–Rekula–Juusela: Sähköä ilmassa – Tietoa ympäristömme sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutuksista ja suojautumisesta. Kolmas, päivitetty ja laajennettu painos.

3 KOMMENTTIA

 1. Sukulaispojalla oli jatkuva päänsärky ja silmien kirvely, jonka epäiltiin johtuvan näkökyvystä ja sen heikkenemisestä johtuvaksi ja hänelle hankittiin lasit. Vaiva ei kuitenkaan lakannut ja päänsärky jatkui, lopulta asiaa tutkittiin silmäpolilla ja todettiin silmänpohjan olevan verilihalla ja halkeilevan. Syynä oli liian lähellä oleva wlan-lähetin ja myöhään yölle pelaaminen kännykällä.

  Toinen mikä vaikuttaa useaan ihmiseen on säätutkien mikroaaltosingaalit ja hyvin laajalta alueelta. Erityisesti korvat tinnittää ja menee lukkoon. Ilmatieteen laitoksella on kymmenen säätutkaa kattamassa koko Suomen alueen ja niiden yhteenlaskettu teho on 2,5 miljoonaa wattia. Lisäksi muita erilaisia mikroaaltoja lähettäviä tutkalaitteita on toinen mokoma käytössä. Mikroaalto uunissa on 700 watin teho ja kaikkihan sen tietää, ettei kissaa voi kuivata sillä kissan menettämättä kaikki yhdeksän henkeä. Miksi ihmisten sitten pitäisi olla jatkuvan säätutkan sätelypommituksen alaisena?

 2. Koulut esim. peruskoulut, ammattikoulut, yliopistot ovat varsinaisia langattomien verkkojen mikroaaltouuneja nykyään. Jokaisella koululaisella on mukana kännykkä, osalla myös tabletti tai kannettava. Hallintohenkilökunnan lankapuhelimet ja VoIP Ethernet-puhelimet on vaihdettu kännyköihin, ja nyt on buumi vaihtaa myös Ethernet-kaapelin kautta dataa siirtävät työasemat ja sali-pc:t WLANin kautta toimiviin laitteisiin. Satoja- jopa tuhansia langattomia mobiililaitteita ja kymmenittäin WLAN-tukiasemia keskimäärin 100×100×30 metrin boxissa. Ei ihme että esim. yliipistoissa työskentelevien syövät ovat yleisempiä. Yhdessä rakennuksessa saattaa työskennellä 200-300 henkeä ja luentosaleja sekä seminaaritiloja on kymmeniä, joissa jopa tuhat opiskelijaa kerralla. Tuntien ja luentojen välissä oppilaat katsovat Youtube-videoita ym. paljon dataa eli paljon mikroaaltosäteilyä sisältävää materiaalia. Kumuloituva vaikutus lienee melkoinen.

 3. Hankin EMF laitteen, joka ei ole kallis (30 dollaria), ja kauhistuin kuinka pljon sateilyä aiheuttavat tavalliset kodin koneet. Micro hypähti pariin tuhanteen,”tietenkin”? Litteä TV oli yllätys, mutta sen alla oleva ”ohjain”, musta laatikko meni yläkanttiin luvuissaan. Kaikki sähkölangat panevat laitteen pirisemään ja ulkoseinällä oleva sähkömittari soitti kuin koko ”orkesteri” Beethovenin viidennen? Tolpassa oleva MUUNTAJA on vielä tutkimatta. Kaikki se on ollut ratkaisevissa piireissä tiedossa vuosikymmeniä, mutta mukavuus-syistä kansan nautinnoksi suunnitellut vempeleet on pidettävä ”myyntikuntoisina etteivät pankkitilit kuivu kokoon niiden suunnittelijoilta.Se kaikki hipoo täydellistä rikollisuutta, salata kansalta vakavat haittavaikutukset.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here