Johdanto

Tässä kirjoituksessa käsittelen EU:n ja Yhdysvaltojen välille neuvoteltavaa TTIP-kauppasopimusta (Transatlantic Trade and Investment Partnership) kansainvälisten suuryritysten ja globaalien investoijien etuvartiona, jossa keskitytään muun muassa julkisen säätelyvallan heikentämiseen sekä tullien ja muiden turvatakeiden poistamiseen. Tämä protektionismin alasajo aiheuttaa pienyrityksille ylitsepääsemättömiä vaikeuksia selviytyä kilpailukykyisenä maailmanmarkkinoilla. Kiinnitän myös huomiota geenimuunteluun (GM), ympäristöuhkiin sekä välimiesoikeuteen investointisuojan takaajana.

Otsikon ilmaiseman totalitaarisuuden lisäksi jo sopimuksen syntyprosessi muodostaa hyvin vakavan ongelman, koska neuvotteluiden etenemisestä vaietaan ja niitä käydään suljettujen ovien sisäpuolella. Kuitenkin neuvotteluprosessi koskettaa kansalaisia, sillä kyseessä ovat julkiset palvelut, energiantuotanto, Euroopan unioniin ja sen yksittäisiin jäsenvaltioihin kytkeytyvä lainsäädäntö, raaka-aineet ja elintarvikkeet. Muitakin otsakkeita löytyisi.

Kilpailu markkinoista litistää pienemmät yrittäjät

TTIP:n kannattajat antavat sopimuksesta positiivisen kuvan. Euroopan komission laskelmien mukaan TTIP-sopimuksen aikaansaama hyöty olisi Euroopassa 120 miljardia, Yhdysvalloissa 90 ja muissa osissa maailmaa 100 miljardia euroa vuodessa. Mutta esimerkiksi Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi ei hyväksy näitä laskelmia ja pitää niitä kiistanalaisina.1

Säätelyvaltaan liittyen on syytä huomata, että aikaisemmissa vapaakauppasopimuksissa markkinoille on asetettu rajoitteita. Esimerkiksi GATS-sopimuksen (palvelukauppa) kohdalla globaaleille markkinoille pääsy ja kansallinen kohtelu määriteltiin tapauskohtaisesti sopimuksen jäsenmaiden itse laatimien listojen mukaisesti.2

Mutta TTIP-sopimuksessa ei ole yhtä vahvoja rajoituksia kuin esimerkiksi GATS:issa. TTIP:n kohdalla kauppaa koskevat rajoitteet minimoitaisiin ja mahdolliset kaupan rajoitteet kirjattaisiin sopimukseen erityisinä poikkeuksina.3

GATS-sopimus liitti palvelukaupan vapautumisen, säätelyjen purkamisen ja tullien ulkopuolisten esteiden poistamisen kolmeen oikeusperiaatteeseen: suosituimmuus, markkinoillepääsy ja kansallinen kohtelu.4 Ne eivät silti olleet yleispäteviä sääntöjä, vaan pätevät vain edellä mainittujen listojen mukaisesti. Näitä listoja voidaan muuttaa ainoastaan valtioiden tekemillä uusilla sopimuksilla.

TTIP-sopimuksessa rajoitteita on mahdollisimman vähän. Lisäksi jäljelle mahdollisesti jääviä rajoitteita voidaan muuttaa jälkikäteen ”sääntely-yhteistyön avulla”. Corporate Europe Observatory kirjoittaa asiasta näin:

”’Sääntely-yhteistyö’ kuulostaa harmittomalta, mutta nykymuodossaan se siirtäisi TTIP:n kiistanalaisimpia kohtia julkisen valvonnan ulottumattomiin, kohti läpinäkymättömiä keskusteluja sekä kassakaappisopimuksia jotka voitaisiin lyödä lukkoon vuosia TTIP-sopimuksen hyväksymisen jälkeen.” 5

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppasopimus ei tulisi olemaan tavoitteiltaan tavallinen ”vapaakauppasopimus”, vaan kunnianhimoinen moderni sopimus, joka pyrittäisiin sulauttamaan sopivasti yhteen tiettyjen WTO:n periaatteiden, kuten syrjimättömyys ja läpinäkymättömyys, kanssa. Niin muodoin TTIP edistäisi keskenään limittäisiä ja yhteen nivoutuvia strategioita mahdollisimman laajassa kokonaisuudessa. TTIP-sopimuksen kerrotaan purkavan tullit ja tullin ulkopuoliset kaupan esteet teollisuuteen ja maatalouteen liittyvien tavaroiden ja palveluiden kaupassa, eliminoivan työllisyyttä tukevien sijoitusten haitat, avaavan julkisten hankintojen markkinat aiempaa laajemmin, poistavan julkisen sääntelyn aiheuttamat vastukset, piristävän innovaatioita ja rohkaisevan ihmisten ja kykyjen virtausta yli Atlantin.6

Juuri yllä mainitussa selvisi TTIP-sopimuksen raadollisuus ja sen tuhoisa vaikutus nykyisin paljon puhutuille demokratian ihanteille. Sopimus tulisi olemaan totalitäärinen investoijien ja suuryritysten etuvartio, joka survoisi jalkoihinsa kaikki pienemmät yritykset ja samalla kaventaisi yksityisten valtioiden itsemääräämisoikeutta, kuten jäljempänä välimiesoikeuksia koskevassa osassa selviää.

Geenimuuntelu (GM) ja ympäristöuhat

Yhtenä uhkakuvana TTIP-sopimuksessa ovat geenimuunnellut tuotteet. Esimerkiksi USA:ssa viljellään soijapapuja, joiden geneettisen mallin omistaa 90-prosenttisesti biotekniikkajätti Monsanto. Korkeiden proteiinipitoisuuksien vuoksi näitä papuja käytetään myös Euroopan karjataloudessa. Monsanto on harjoittanut niin tehokasta lobbausta, että biotekniikkayritykset ovat saaneet omat säätelyvaatimuksensa sallituiksi Yhdysvalloissa.7

GMO tarkoittaa geenimuunneltua organismia (Genetically Modified Organism). Geenimuuntelu ei ole perinteistä jalostamista. Siinä kokeellista tekniikkaa hyväksikäyttäen ihminen rakentaa keinotekoisen siirtogeenin, johon istutetaan pätkä bakteerin DNA:ta, viruksen DNA:ta sekä kasvin DNA:ta. Näin tiivistä, uuteen genomiin liittymiskykyiseksi kehitettyä keinotekoista rakennetta ei ole evoluutiossa koskaan ennen ollut, joten juuri tästäkin syystä sen vaikutuksia ekosysteemiin on todella vaikea arvioida. GM-tuotteiden käyttämisestä voi koitua odottamattomia, hyvin haitallisia yllätyksiä terveydelle ja ympäristölle.8

Supistaessaan tuntuvasti valtioiden oikeutta ja kykyä puuttua kaupankäyntiin kansalaisten tai ympäristön suojelemiseksi TTIP-sopimus pönkittää yhtiöiden ja sijoittajien valtaa ihmisoikeuksien ja ekologisen kestävyyden kustannuksella.9

Välimiesoikeus investointisuojan takaajana

Välimiesoikeudessa kansallisen oikeusjärjestelmän rinnalle perustetaan kansainvälinen oikeusjärjestelmä, jossa ongelmat ratkaistaan vain jälkimmäisen oikeusjärjestelmän päätöksillä. Välimiesoikeuksien turvaaman investointisuojan kannalta TTIP-sopimuksessa ei ole kysymys EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä ongelmasta. Sitä vastoin kyse on yhtäältä kansainvälisen pääoman, sijoittajapääoman ja vahvojen kansainvälisten taloudellisten toimijoiden ja toisaalta julkisen vallan — sekä amerikkalaisen että eurooppalaisen — välisestä ristiriidasta.10

Välimiesmenettelyllä voidaan siis ohittaa kansalliset oikeusjärjestelmät ja siten uhata demokraattisten oikeusvaltioiden periaatteita. Sopimus antaa investoijalle yksipuolisen oikeuden viedä valtion kanssa syntyneet riidat ratkaistavaksi valtion oman kansallisen oikeusjärjestelmän ulkopuolelle. Riidan syy voisi olla esimerkiksi väite siitä, että valtio on lainsäädännöllään muuttanut investoijan toimintaympäristöjä investoijan odotusten vastaisiksi. Tällaisessa tilanteessa riidan ratkaisisi kansainvälinen kolmesta välimiehestä koostuva paneeli.

Martti Koskenniemi antaa esimerkkejä siitä, miten välimiesoikeus kyykyttää kokonaisia valtioita:

”Toukokuun 23. päivänä 2013 luxemburgilainen tuomioistuin jäädytti noin 30 miljoonan euron arvosta Slovakian valtion luxemburgilaisiin pankkeihin tallennettuja varoja. Siten pantiin täytäntöön hollantilaisen vakuutusyhtiö Achmean kanteeseen liittyvä kansainvälisen välitystuomioistuimen päätös. Sen perusteella Slovakia oli määrätty maksamaan Achmealle korvauksia voitosta, joka yhtiöltä jäi saamatta maan terveydenhuoltolainsäädäntöön suoritettujen muutosten takia.

Vuonna 2004 Slovakian hallitus yksityisti päätöksellään osan maan sairausvakuutusjärjestelmästä, mutta vuonna 2006 valtaan tullut vasemmistohallitus peruutti nämä toimet. Tämän johdosta joukko ulkomaisia sairausvakuutusyrittäjiä nosti kanteen Slovakian valtiota vastaan yritysten kotivaltioiden ja Slovakian välisten investointisuojasopimusten nojalla. Välitystuomion mukaan kyseessä oli pakko-otto, josta piti maksaa täysi korvaus.” 11

Koskenniemen mukaan mainittu tapaus on ”rutiininomainen esimerkki” maailmanpankin hallinnoimassa investointiriitojen sovittelujärjestelmässä viimeisten 20 vuoden aikana tehdyistä lähes kolmestasadasta välitystuomiosta.

Suomessakin pitäisi muistaa mahdollisen TTIP:n myötä syntyvän välimiesoikeuden kansallisen oikeusjärjestelmän ylitse menevä asema. Slovakian valtion ja hollantilaisen vakuutusyhtiö Achmean välinen oikeusjuttu antaa viitteitä siitä, miten investointisuoja tulisi heikentämään Suomen oikeudellista itsenäisyyttä mm. terveydenhuoltoalalla. Suurimmat yksityiset lääkärikeskuksemme – Mehiläinen, Attendo ja Terveystalo – ovat ulkomaisessa omistuksessa. Lääkärikeskusten amerikkalaiset omistajat olisivat keskeisessä asemassa valmisteltaessa säädöksiä, jotka vaikuttaisivat niiden tuottoihin.11

Koskenniemen mukaan investointisuojan realisoituessa yritykset voisivat lähettää lakimiehensä lakimuutosta työstävään sosiaali- ja terveysministeriöön kertomaan, ettei esitystä hyväksytä ja mikäli se toteutuu, luvassa on haaste kansainväliseen välimiesoikeuteen.

Päätelmiä

Bruttokansantuote voi hyvinkin kohota TTIP:n myötä, mutta BKT:n kohoaminen ei jakaannu tasaisesti, vaan kuilu rikkaiden ja köyhien välillä syvenee. Tämä on kaikkien yleisessä tiedossa nykyisin. TTIP:n kaltaisia elitistisiä sopimuksia ovat muun muassa valmisteilla oleva kansainvälinen palvelukauppasopimus Trade in Services Agreement (TiSA), joka aiheuttaa huolta rahoituspalveluiden säätelystä ja tulisi toteutuessaan uhkaamaan julkisen palveluiden tulevaisuutta. Muita elitistisiä itsenäisyyden ja demokratian tuhoajia ovat muun muassa vapaakauppasopimus CETA ja kauppasopimus ACTA.

TTIP:n kaltaisista vapaakauppasopimuksista hyötyvät tietysti kasvottomat globaalit suurkorporaatiot, ylikansalliset investoijat ja muut pääomapiirit.

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen TTIP:n neuvotteluista vastaa Euroopan komissio. Tämä on järkyttävää, sillä EU:n komissio ei ole demokraattisesti valittu elin ja sen valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla.

TTIP-vapaakauppasopimus ei tarkoittaisi ainoastaan harvojen demokratian rippeiden surkastumista, yksityisten valtioiden kuolevan itsenäisyyden armonlaukausta, vapauden hiipumista, elintarvikkeiden alkuperän tuntemattomuutta, oikeusturvan sekä terveyden- ja sairaanhoidon romahtamista jne., vaan se merkitsisi myös eräänlaista maailmanhallitusta.

Sopimuksessa annetaan kansainvälisesti vahvoille pääoman, sijoittajapääoman ja talouden eri toimijoille niin valtavat globaalit hegemonian aseet, että tätä voidaan verrata jonkinlaiseen valtioon. Kourallinen eliittiä kontrolloisi maailmaa. Tämä ei ole hyväksyttävää.

Kirjoituksessa käsitellystä TTIP-sopimuksesta voidaan tehdä se johtopäätös, että sopimuksen todellisena pyrkimyksenä ei suinkaan ole kansantalouksien kasvu ja yksittäisten maiden hyvinvoinnin kartuttaminen, vaan suuryritysten voittojen maksimointi. Tämä toteutetaan ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön alasajolla, mikä lisää ihmisten pahoinvointia monella eri tavalla. Koska sopimusta valmistellaan salaisissa kammioissa, ei kansalla ole ylipäänsä mahdollisuutta saada tietoa sopimuksesta ja sen käsittelyprosessista.

Mielestäni suomalaisten tulisi jyrkästi vastustaa Suomen liittymistä TTIP-sopimukseen. Annettakoon silti joitakin suosituksia sopimuksen kehittämiseksi yksityistä valtiota ajatellen siltä varalta, että siihen kuitenkin liitytään.

Välimiesoikeuteen liittyen ratkaisuna olisi lainsäädännön ja oikeusprosessien jalostaminen kansallisella tasolla, EU:n kanssa, jotta välimiesmenettelyä ei tarvittaisi.

Jo globaalin demokratian mukaan valtioilla pitäisi olla mahdollisuus esimerkiksi irtautua helpommin kansainvälisistä kauppasopimuksista, mikäli todetaan, ettei sopimuksen jatkaminen ole valtion etujen mukaista.

Lisäksi sopimuksen valmistelun salaisuudesta täytyisi luopua, sillä nykyisin EU:n virkamiehet ja suuryritysten lobbarit valmistelevat meitä kaikkia suuresti koskettavia käytäntöjä ilman että poliitikot, joiden tulisi olla demokraattisesti valittuja päättäjiä, pääsevät vaikuttamaan asiaan.

Suomen ei tulisi kytkeytyä vahingollisiin vapaakauppasopimuksiin. Ohimennen mainittakoon, että meidän pitäisi erota EU:sta, eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta.


Kirjoittaja on insinööri ja tradenomi (ylempi).

 

Lähteet
 1. Kauppalehti (19.2.2015): Ajaisiko TTIP-sopimus turmioon?
  http://www.kauppalehti.fi/uutiset/ajaisiko-ttip-sopimus-turmioon/rvLH5xSx
 2. World Trade Organization: WTO legal texts.
  https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm
 3. European Commission: Services in TTIP.
  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_152999.2%20Services.pdf
 4. Finlex (5/1995): Maailman kauppajärjestön perustamissopimus.
  http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1995/19950005/19950005_2#id239347%C2%A0
 5. Corporate Europe Observatory: TTIP – Hyökkäys demokratiaa ja sääntelyä vastaan valepuvussa.
  http://corporateeurope.org/sites/default/files/ttip_fl.pdf
 6. Business Roundtable (huhtikuu 2012): Forging a Transatlantic Partnership for the 21st Century. Joint Statement by Business Roundtable, the Trans Atlantic Business Dialogue and the European Round Table of Industrialists.
  http://businessroundtable.org/sites/default/files/legacy/uploads/general/TABD-BRT-ERT%20Public%20Comments.pdf
 7. Baines, Joseph (2013) | New Political Economy (Vol. 19, No 1): Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System.
  http://bnarchives.yorku.ca/359/2/20130422_baines_food_price_inflation_as_redistribution_aam.pdf
 8. Séralini, Gilles-Eric et al. | Environmental Sciences Europe (2014): Republished study: long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize.
  http://www.enveurope.com/content/pdf/s12302-014-0014-5.pdf
 9. Corporate Europe Observatory (16.12.2013): Regulation — none of our business?
  http://corporateeurope.org/trade/2013/12/regulation-none-our-business
 10. Spotlight | Yle (1.12.2014): Valtio käräjillä?
  http://areena.yle.fi/1-2205433
 11. Koskenniemi, Martti (23.10.2014). Investointisuoja loukkaa demokratiaa.
  http://www.uutistamo.fi/investointisuoja-loukkaa-demokratiaa/

24 KOMMENTTIA

 1. Artikkeli käsittelee tärkeää aihetta ja tarjoaa asiallista informaatiota TTIP-sopimukseen liittyvistä riskeistä.
  Geenimuuntelusta puhuessaan kirjoittaja lankeaa tavanomaiseen virheeseen koplatessaan markkinoita laajalti hallitsevan Monsanton geenibiologiaan ja -muunteluun kielteisenä argumenttina ko. tieteenhaaraa kohtaan.
  Lähteenä mainittu Seralini tunnetaan tutkijapiirissä lähinnä helppoheikkinä.

  Koska geeniteknologiasta liikkuu tavattomasti ideologispoliittisesti värjäytynyttä ”tietoa”, Vastavalkea tekisi palveluksen lukijoilleen kääntymällä tässä teemassa alan asiantuntijoiden puoleen.
  Valistusprojektin voisi aloittaa esimerkiksi erikoishaastattelulla Jussi Tammisolan kanssa. Hänellä on monikymmenvuotinen kokemus kasvinjalostuksesta ja siihen liittyvästä huippututkimuksesta.
  Tammisola pitää myös yllä laajaa nettisivustoa aihepiiristä osoitteessa http://www.geenit.fi/

 2. Sen minkä olen ymmärtänyt geenimuuntelusta, se on lähinnä nykyteknologian ansiosta nopeutettua kasvinjalostusta, tietenkin kasviin voidaan lisätä siihen aikaisemmin kuulumattomia ominaisuuksia, aivan vieraasta eliölajista. Enemmän huolestutaa ajassamme vellova antidemokratian henki jonka viimeisin yritelmä neuvotteluprosessissa vellova sopimus on. Toivottavasti europpalaiset ja sen mukana myös suomalaiset yrittäjät ja varsinkin alihankinta sellaiset ymmärtävät nyt oman asemansa, eivätkä samaistu gloobalisuuryritysten intressien juoksupojksi.

 3. Kiitos Markku hyvästä kirjoituksesta!

  TTIP-sopimus olisi toteutuessaan yksi maailmanhistoriamme pahimmista hirviöistä jonka seuraamukset uhkaisivat kaikkien Eurooppalaisten taloutta ja hyvinvointia.

  Kyseisestä aiheesta löytyy netistä valtavat määrät tietoa ja en nyt lähde sen koommin perustelemaan miksi!

  Sitten sananen tuosta toisesta ”hirviöstä” nimeltä monsanto!
  Kyseinen jätti korporaatio on alkujaan tullut surullisen kuuluisaksi tapaus ”AGENT ORANGESTA” ja myös agent purple ja blue(kaikki voimakkaita karsinogeenejä sisältäviä kasvimyrkkyjä)
  Monsanto ei ole tähän päiväänmennessä myöntänyt että heidän valmistamansa myrkky on aiheuttanut satojen tuhansien sairastumisen ja kuolemat niin Vietnamin kuin Jenkkien itsensä veteraaneissa!

  Jenkkien kansallinen syöpäinstituutti on tiennyt aineiden syöpää ja muita vakavia sairauksia aiheuttavan vaikutuksen jo 60-luvulta asti!
  http://japanfocus.org/-aaron-glantz/2126/article.html
  http://www.globalresearch.ca/vietnam-chemical-companies-us-authorities-knew-the-dangers-of-agent-orange/14720
  https://www.youtube.com/watch?t=77&v=wgLlkjsg1uo

  Vuonna 1984 seitsemän kemikaalifirmaa(myös monsanto) juuri ennen oikeuskäsittelyä maksoi yhteensä 180milj. korvausta sotaveteraaneille sillä ehdolla että nämä luopuisivat kaikista syytteeistä kemikaalifirmoja vastaan. Moni veteraani tunsi tulleensa petetyksi lakimiesten taholta koska asiaa ei käsitelty loppuun oikeudessa!

  Vuonna 2004 Monsanton tiedottaja Jill Montgomery sanoi että yhtiö ei ole vastuussa sairastumisista ja kuolemantapauksista jotka ovat liitetty agent orangeen. Hän totesi kyynisesti että tunnemme ”sympatiaa”
  Vietnamin sodassa sairastuneita ihmisiä kohtaan mutta koska muka ”tieteelliset”todisteet viittaavat että kyseiset kemikaalit eivät aiheuttaneet vaaraa ihmisille!! VOI ________ KUINKA SADISTISEN KYYNINEN IHMINEN!!
  Tässä muutama järkyttävä todiste mitä kyseiset kemikaalit aiheuttivat:

  http://old.post-gazette.com/images2/20001105aoViet3.jpg
  http://cdn2.collective-evolution.com/assets/uploads/2015/04/agent-728×400.jpg
  http://i134.photobucket.com/albums/q90/destroyer9/250px-Agent-orange-deformities-viet.jpg
  http://www.mindfully.org/Pesticide/Agent-Orange-Dioxin-Damage.jpg
  http://www.uk420.com/boards/uploads/gallery/album_5836/gallery_40506_5836_255.jpg

  Nyt sopii kysyä itseltämme voimmeko luottaa tämän kaltaiseen hirviöön nimentään Monsanto??
  Voimmeko todella uskoa niitä täysin valheellisia ”tieteellisiä” todisteita joita tuo hirviö esittelee lobatessaan
  tuota GMO-Paskaansa!
  On aivan samantekevää antaako huuhaa-järjestö nimeltä skepsis jonkun helvetin huuhaa-palkinnon
  GMO-vapaa Suomi kansalaiskamppanjalle!
  Tai mitä mieltä tämä läpiä päähänsä puhuva valehteleva tri. Jussi Tammisalo on.
  Lukekaapa mitä Antti on tuonut esiin tästä kaverista:

  http://www.anttiheikkila.com/blogi/suomi-hyvaksyi-gmo-maissin/

  Kyseinen kaveri on tyypillinen THL:n ja virallisen lääketieteen linjan puolustelija!
  Tämä tulee esiin muutamissa hänen sanomisissaan.

  ”Riittää, että kuluttaja luulee, että on kivaa syödä voita riittäviä määriä. Rinnalla tapahtuu se, että kevyttuotteet katoavat. Ihmiset eivät halua keinotekoista vaan syödä kolesterolia. Vihdoinkin suomalaiset pääsevät takaisin lihavaksi, aikaisin kuolevaksi kolesterolikansaksi, Tammisola ironisoi”

  ”Kyse on liiallisesta kemian pelosta. Hän ennakoikin, että sydänkuolemat ja aivoverenvuodot tulevat lisääntymään”

  ”luomuaate on lyöty yhteen humpuukin kanssa. Siitä ei hyödy ihminen eikä luonto”

  Luomukarjan kasvatuksesta hän on todennut:

  ”Pahinta on antibiottien käyttökielto, joka on maailmalla totaalinen ja EU:ssakin pieniä poikkeuksia lukuunottamatta täysimittainen”

  Siis voiko enään paremmin puolustella antibiootteja valmistavien lääkejättien intressejä!!
  Pitäisikö ihmisten välttämättä saada sisuksiinsa eläinten kasvatuksessa käytettyjä voimakkaita antibiootteja joista eräät ovat itseasiassa anabolisia steroideja!

  Yleensäkin tämä valehtelija tyrmää luomun täysin eikä tunnu antavan sille mitään arvoa.
  Hän on sanonut että ruoka pitää välttämättä prosessoida jotta siitä tulee ihmiselle sopivaa!!??
  Tässä kohtaa kysyisin että MITÄ ________ HÄN OIKEIN MEINAA???

  Pitkälle Prosessoidut elintarvikkeethan ovat jo pitkään maailmalla olleet monien professorien ja tutkijoiden mukaan suurin yksittäinen tekijä Länsi-maisten sivistyssairauksien aiheuttajana(mm. eri tyyppiset syövät,diabetes ym.) Ruuan sisältämät lisäaineet ja suoranaiset myrkyt eivät taatusti tee kenestäkään terveempiä/onnellisempia!

  Muutama vuosi sitten oliiiviöljy merkkejä koskevassa tutkimuksessa todettiin että tavallisimmat(ei luomu) oliiviöljy merkit sisälsivät vain pienen määrän neitsytoliiviöljyä ja sisälsivät epäpuhtaita mm. pähkinä ym. öljyjä!
  Öljyistä löytyi myös väri-ja tuoksu aineita joilla öljy saatiin näytämään ”aidolta”
  Lisäksi löytyi vaarallisia kemikaaleja esim. muoviliuotin aineita ym.

  Muutaman vuoden takainen tutkimus joka koski viinejä nosti Ruotsissa suuren kohun(isäni ruotsissa asuva veli kertoi asiasta)
  Viineistä löytyi useita vaarallisia karsinogeenisiä kemikaaleja!
  Lakimies ystäväni joka asui vuosia Italiassa kertoi tunteneensa sekä viinin että öljyjen tuottajia ja oli täysin tietoinen näistä asioista.
  Ei ihme että alati kasvava joukko ihmisiä ympäri maailmaa ostavat sekä öljyt että viinit luomuna!
  Itse huomasin luomun hyödyt kun vaihdoin tavalliset banaanit luomuun. Aikaisemmin sain banaaneista kipeitä aftoja suuhuni ja myös muun kaltaisia ärsytys oireita. Aluksi luulin että kyseessä olisi allergia mutta muutaman kerran kokeiltuani takaisin tavallisiin ja taas luomuun tajusin että kyseessä ei ollut allergia vaan todennäköisesti torjuntaaineista johtuva ärsytys(näin totesi minulle kokenut lääkäri)

  Laitan tähän lopuksi muutaman hyvän linkin joissa paljastetaan GMO:n vaaroja!
  Lukekaa linkit huolella:

  http://www.naturalnews.com/048805_GMO_dangers_USDA_Dr_Robert_Kremer.html#
  http://foodintegritynow.org/2015/04/15/dr-robert-kremer-gmos-glyphosate-and-soil-biology/
  http://www.naturalnews.com/050454_GMO_research_biotech_dangers_health_issues.html
  http://www.globalresearch.ca/stench-of-eu-corruption-in-monsanto-gmo-whitewash/5316294
  https://books.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=azo_NxEjFGAC&oi=fnd&pg=PR5&dq=gmo+dangers&ots=khX1TERhmJ&sig=gixAMugEgO5vm6s8nTguc4sMezM#v=onepage&q=gmo%20dangers&f=false
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/08/06/genetic-modification.aspx

 4. Kirjoitin äsken pitkän kommentin kyseiseen uutiseen liityen!
  Lähetin sen tänne mutta kommentti ei näy vaan katosi jäljettömiin!
  Missä vika??
  Sensuuriako??

  • Käynyt samoin joskus. Tulee ilmoitus ”bad gateway”, eikä kommentti mene, mutta kun klikkaa siihen ”refresh” (lataa tämä sivu uudelleen) kommentti tulee näkyviin.

  • Hei Diabolik! Kommenttisi oli mennyt tarkastusjonoon sen takia, että siinä on erittäin monta nettilinkkiä. Olen laittanut asetuksiin, että kommentti menee tarkastettavaksi, jos siinä on ”yli 15 linkkiä”. Sinulla näkyy olevan tasan 15 linkkiä 🙂 eli se ”yli” ei näemmä pidäkään täysin kutiaan. Systeemi saisi kyllä ilmoittaa kirjoittajalle, että näin tapahtui, sen sijaan että kommentti vain näyttää katoavan jäljettömiin.

 5. Vastavalkealla ei artikkeleiden kommentoinnin osalta ole ennakkomoderointia. Jälkimoderoinnissa käymme kommentit kyllä läpi ja poistamme siivottomuudet ja lainvastaisuudet.

  Jostain syystä WordPress-ohjelmamme heittää silloin tällöin saapuvia viestejä tarkastusjonoon. Syytä selvitetään ja asia korjataan. Aika ajoin käymme läpi mahdolliset jonoon jääneet; tästä syystä saattaa esiintyä viivettä.

 6. Nimim.Diabolikin heitot linkkaamani Jussi Tammisolan suuntaan ylittävät kynnyksen, jonka takana raastupa. Kyseessä on alan ehdoton ammattilainen, kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tutkija. Tunnen hänet aina 1970-luvulta lähtien. Jatkoa seuraa.

 7. Editoin pois joitain Diabolikin voimasanoja. Sellaiset eivät tue asiallista keskustelua.

  Myös Antti Heikkilä syyttää blogissaan ainakin epäsuorasti Tammisolaa valehtelijaksi. Itse en tee niin enkä ota mitään kantaa koko asiaan. Totean vain, että kyllähän esimerkiksi pääministeriä saa sanoa valehtelijaksi – varmaankin mielipiteenvapauden puitteissa.

  Kari: artikkelissa linkitetty Séralinin tutkimus 1) on vertaisarvioitu ja 2) sen tekemiseen on osallistunut seitsemän muutakin henkilöä. Tämä mielestäni vaikeuttaa sen sivuuttamista helppoheikkiyden ilmentymänä.

 8. Lukekaa hyvät ihmiset nuo ulkolaiset linkit kaikki!!
  Minua et raastuvilla Kari uhkaile!
  Noista linkeistä aivan kuten Antinkin kirjoituksesta selviää että tämä Tammisalo on valehdellut kokoajan.
  Hän lobbaa akressiivisesti tätä GMO-sontaa Suomessa ja on täysin asiallista tuoda esille hänen levittämiään valheita!!

 9. Unohtui vielä tämä edellisestä.
  Kari, tuon tuntemasi Tammisalon näkemykset eivät edusta mitään ehdotonta kirkossa kuulutettua totuutta!
  Se että joku on täällä ”peräkylässä” nimeltä Suomi saanut itselleen jonkun sortin tittelin ja tattelin ei vielä todista yhtään mitään! THL on täynnä näitä mainitsemiasi ”asiantuntijoita” jotka todellisuudessa ovat paljastuneet petollisiksi lääkefirmojen etuja ajaviksi valehtelijoiksi.
  Hänen edustamiensa näkemyksien kanssa eivät edes täällä Suomessa ole kaikki samaa mieltä ja maailmalta löytyy sadoittain tutkijoita/tiedemiehiä jotka ovat 100% oman näkemykseni kannalla.
  Tiedemaailma on tässä GMO-asiassa täysin jakaantunut!

 10. Nimimerkki Diapolik voisi osallistua keskusteluun omalla nimellään, jotta vastuu hänen esittämistään väitteistä ja herjoista kohdistuisi oikeaan osoitteeseen eikä palstanpitäjään.

  Diapolik voisi myös lukea sen verran tekstiä, että tietäisi herjaamansa tutkijan nimen.

  Seralin tunnetaan tutkijapiireissä hyvin ja vertaisarvioinnilla on, kuten monista muista yhteyksistä tiedetään, hyvin vähän painoarvoa silloin, kun tekijöillä on kiihkeästi ajamansa agenda puolustettavanaan.

  Diapolik ei taida tietää, mitä valehtelemisella tarkoitetaan. Tammisolaan kohdistetut syytökset ja herjaukset ovat jokaisen tematiikkaa tuntevan näkökulmasta absurdeja. Kyseessä on riippumaton tutkija, jolla on kasvinjalostuksesta ja sen tieteellisistä perusteista todennäköisesti Suomessa eturivin tietämys.

  Asia on helppo ymmärtää, kun tutustuu aiemmin linkkaamaani Geenit.fi verkkosivustoon.
  Nimim. Diapolikin herjat olisi mielestäni viisasta siivota pois Vastavalkean sivustoilta.

  Jos toimitus pitää nimim.
  Diapolikin asiantuntemusta sellaisena, että hänen kirjoituksensa on sananvapauden nimissä julkaisemisen arvoinen, niin se, kuten myös alkuperäistekstin GMO-kappale olisi korrektia lähettää Tammisolalle tiedoksi.

 11. Kari: selvitämme tilannetta. Nyt toteaisin vain, että joku voisi ottaa nokkiinsa myös helppoheikiksi luonnehtimisesta. Entä muuten ne seitsemän muuta tutkijaa? Tutkimushan ei ollut vain Séralinin.

 12. Tämä aihepiiri on sen verran monimutkainen, että aivan lyhyesti on hankala tai mahdoton ryhtyä sitä perkaamaan. Kuten totesin aikaisemmin, Seralin on tutkijapiireissä tunnettu nimi.

  Toivoisin, että kaikki asiasta kliinnostuneet lukisivat oheisen linkin takana olevan artikkelin. Siinä Tammisola oikoo keskeisiä virheellisiä väittämiä geenitekniikasta. Ja suomenkielellä, ilman korvausta tai konsulttipalkkioita.

  http://www.mv.helsinki.fi/home/tammisol/Taustoja110315.pdf

 13. Kari.
  Tuo linkkaamasi geenit.fi sivu on törkeä luomun panettelusivusto jossa levitetään suoranaisia valheita!
  Lisäksi mainostetaan tuota ”tieteen nimissä” ratsastelevaa törkeästi valehtelevaa Skepsis Ry:tä!
  Haukkumasi Seralini on Caenin yliopiston professori, tiedemies ja molekyylibiologi!
  Hän jos kuka on todellisuudessa riippumaton ja lahjomaton tutkija toisin kuin nämä monsanton ym. pirujen lahjomat valehtelijat.
  Lisäksi onhan näitä samoin ajattelevia tiedemiähiä satoja muitakin esim. tämä USDA:n entinen tutkija/tiedemies ja Missourin yliopiston professori:

  http://foodintegritynow.org/2015/04/15/dr-robert-kremer-gmos-glyphosate-and-soil-biology/

  Uskallan väittää että tämä kaveri on TAATUSTI tieteellisesti arvovaltaisempi kuin tuo Tammisalo!

  Alla Seralinin sivut:

  http://www.gmoseralini.org/en/
  Seralinin tutkimus linkit:
  http://www.gmoseralini.org/research-papers/
  Ja tieteellinen tuki Seralinin tutkimuksille(aika arvovaltaisia kavereita)
  http://www.gmoseralini.org/category/scientists-support-seralini/

  Ja sinä Kari sanot häntä ”helppoheikiksi”???

  Lähetä minun puolesta kommenttini vaikka PAAVILLE!!!!

   • ”heikosti paneutunut asiaan” ???
    Minä en kiihkoile,kiihkoilu kuuluu näiden GMO:ta lobbaavien valehtelijoiden ”hyveisiin”!

 14. Minusta Diabolik on kestävämmällä asialinjalla, kuin Arvola. Varovaisuus asiassa on valttia, erehdyksestä voi tulla hirvittävä inhimillinen ja taloudellinen lasku, eikä meillä ole todellakaan syytä lähteä hyväksymään GMO:ta turvalliseksi, kuten alta selviää.

  Séralinin tutkimuksessa verrokkiryhmä oli samaa rottarotua kuin GMO-maissiakin syöneet, ja tutkimuksessa havaittiin ero näiden ryhmien välillä! Mutta sehän ei kriitikkoja kiinnosta, heitä kiinnostaa vain se, että rotu oli se, joka saa kasvaimia helposti, ja media saa siitä helposti raflaavan otsikon. Se, että julkaisija veti tukensa pois tutkimukselta, ei tutkimusta kumoa, se on syytä huomata! Tutkijaryhmä seisoo tutkimuksensa takana yhä. Tutkijat joutuivat valtavan huomion ja lääketeollisuuden painostuksen kohteeksi, ja julkaisija on saatu vetäytymään pois: tukimuksen tieteellisessä puolessa ei ole vikaa.

  Kuten Diabolik sanoo, GMO:n vaikutuksia syöpään on löytäneet useat muutkin tutkimukset Seralinin lisäksi, esimerkiksi Irina Ermakovan tukimus soijaa syöneistä rotista, Arpad Puztain tutkimus hiirillä GMO-perunoista ja Calgenen tutkimus rotilla GMO-tomaateista. Siitä on aikaa kun aihetta seurasin, eiköhän näitä löydy jo nippu lisää. Diabolikin linkkejä en vielä ehtinyt katsoa, kiitos niistä, täytyypä katsoa.

  Séralinin ryhmä oli ensimmäinen joka tutki usean sukupolven altistusta GMO-ruo’alle. Sekin jo kertoo siitä, kuinka vähän aihetta on päästy tutkimaan! Jo tämä on vaarallista. Ongelma meillä ihmisillä on, jos ajatellaan meitä laboratoriorottina, että elämme aivan liian kauan testausta varten. Ihmisillä uusi sukupolvi syntyy noin 20 – 30 vuoden välein, länsimaissa noin 30 vuoden välein. Meillä on vasta ensimmäinen sukupolvi syömässä GMO-ruokaa! Koe-eläintutkimuksissa rotilla ja hiirillä GMO-ruokaa syövien ongelmat kasaantuvat vasta seuraavissa sukupolvissa, pahentuen kokeen jatkuessa.

  Tupakkateollisuus ”tutki” tupakkaa vuosikymmeniä eikä havainnut terveysvaikutuksia. Nykyään jokainen tietää miltä tupakoitsijan keuhkot näyttää: mutta kun tutkimukset järjestää tahot jotka ovat alan teollisuuteen sidoksissa, kummasti ongelmia ei havaita. Sama asbestin, DDT:n, talidomidin, palonestoaineiden, astaldehydin, kolajuomien, energiajuomien, fruktoosin, aspartaamin, bisfenoli-A:n, aurinkorasvojen, solariumin, yskänlääkkeiden ja monen muun kanssa. Se, että GMO:n PÄÄTETÄÄN olevan tuvallinen menetelmä ja että se ei siten vaadi erikoisvalvontaa, niin kuin Yhdysvalloissa on päätetty, ei todellakaan tarkoita sitä että tämä on kiveen kirjoitettu totuus. Päinvastoin, nimenomaan menetelmääkin pidetään jo nyt vaarallisena ei-ruokateollisuuden-suosimien tutkijoiden parissa.

  Näitä ”yllättäviä” tulokisa tuppaa usein löytymään, kun tarpeeksi kauan saa tutkia, ja varsinkin jos eturyhmistä vapaat tutkijat pääsevät asialle. Tämän vuoden keväällä taas yllätti:

  Muun muassa Roundup-tuotenimellä myytävän glyfosaatin käytöstä varoitetaan vakavasti arvostetussa tiedelehdessä. Suuri joukko suomalaisiakin taistelee pian taas pihamailla kukkivia rikkaruohoja vastaan glyfosaattia sisältävillä torjunta-aineilla. Tunnetuin ja ensimmäinen niistä on Monsanton Roundup, mutta nykyään markkinoilla on lukuisa määrä muitakin vastaavia aineita. Arvostettu The Lancet –tiedelehti väittää nyt, että glyfosaatti aiheuttaa ihmisissä syöpää. Tutkimuksessa on mukana muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO.

  Glyfosaatin mahdollisista terveysvaaroista on puhuttu aikaisemminkin, mutta aina Monsanto on onnistunut ne kumoamaan…. Roundup on eniten maailmassa käytetty rikkakasvien torjuntakemikaali…. Glyfosaatin kieltämisestä on puhuttu Suomessakin.

  ”Löydös on yllättävin asia, johon olen törmännyt 30-vuotisen, maatalouteen liittyvän tutkijanurani aikana”, sanoo Washingtonin yliopiston tutkija Charles Benbrook.

  http://www.kauppalehti.fi/uutiset/tutkijat-lahes-varmoja-suosittu-torjunta-aine-aiheuttaa-syopaa/LAcm495Z

  Tuoreen päätöksen mukaan Kalifornia on tehnyt päätöksen lisätä Roundupin listalle jossa mainitaan syöpää, syntymävaurioita ja periytyviä ongelmia tuottavia aineita, ja joka kieltää aineen käytön. Näin olisikin viisasta toimia! Silloin kun vaara on todennäköinen, pitää toimia! Todettakoon aineen turvallisuus myöhemmin. Ei toisinpäin, että vaaran ollessa todennäköinen odotetaan että saadaan vaarallisuudesta pitävä todiste, ennen kuin käyttö kielletään.

  http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/09/glyphosate-roundup-labelled-carcinogen

  • Asiat menevät iloisesti yhtenä mylläkkänä.
   Tuskin mitään elintarvikkeisiin liittyvää asiakokonaisuutta on tutkittu niin paljon kuin geenibiologiaa ja geenitekniikkaa kasvinjalostuksessa.
   Tietoa löytyy riittävästi, jotta pystyy tarkastelemaan erillisinä asioina tuholaistorjuntaa, geenimuuntelua ja US-firmaa nimeltä Monsanto. Tämä on asennekysymys.

 15. Panen tähän vielä linkin erääseen saksalaiseen tieteen ja tutkimuksen tuloksia selostavaan julkaisuun. Esimerkiksi linkattu artikkeli kertoo asiantuntevasti siitä, mitä geneettinen kasvinjaostus on ja mitä se ei ole sekä mitä ongelmia ja vääriä huhuja asian ympärillä pyöritetään. Tammisola on tehnyt paljon työtä samaan tyyliin oikeata tietoa monimutkaisesta asiakokonaisuudesta tarjotakseen, omalla vapaa-ajallaan, ilman konsulttipalkkioita.

  http://www.spektrum.de/wissen/was-sie-ueber-gentechnisch-veraenderte-pflanzen-wissen-sollten/1347171?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=wissen

 16. Tuon lähettämäsi sivuston tieteellinen arvo on varsin kyseenalainen!
  Niin kuin viimeinen kommentoija totesikin:
  ”enemmän laatua ja vähemmän tarkoishakuista mainontaa”
  Tuossa artikkelissa valehdellaan että GMO:n myötä torjuntaaineiden levitystä on vähennetty 1/3:san??
  Totuus asiasta on kuitenkin BRUTAALIN TOISENNÄKÖINEN!

  Vuodesta 1996 alkaen glyfosaattia sisältävien torjuntaaineiden levitys on yli KOLMINKERTAISTUNUT!
  (tiedot: US National Agricultural Statistic Service)

  Siis samaan aikaan kun GMO yleistyi Jenkeissä, kasvoi myös torjunta myrkkyjen käyttö rajusti.
  Väite siitä että glyfosaatti olisi täysin turvallinen on myös sen luokan valhe että sitä eivät tänä päivänä kehtaa puhua muut kuin täysin läpeensä korruptoituneet lobbarit ja tutkijat!

  muutama hyvä linkki glyfosaatin vaaroista:

  http://gruppen.greenpeace.de/wuppertal/service_files/infoliste_files/landwirtschaft_pestizide/herbicide_tolerance_and_gm_crops_englisch_juni_2011.pdf

  http://www.sinikivi.com/sinikiven-paakirjoitukset/258-roundup

  http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/41275-kuka-hyotyy-gm-viljelysta-usassa-kehittynyt-hirviokasveja-joita-ei-voi-tappaa

  http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/112958-raportti-eu-salailee-jarjestelmallisesti-tietoa-myrkysta-%E2%80%93-%E2%80%9Dtiedossa-jo-1980%E2%80%9D

  Katsokaapa mitä glyfosaatti aiheutti Argentiinassa(glyfosaattia lähes70% kaikista käytetyistä torjuntaaineista siellä):
  http://anonhq.com/argentina-the-country-that-monsanto-poisoned/

  Hyvä sivusto joka tarjoaa puolueetonta tietoa tästä GMO-sonnasta:

  http://sustainablepulse.com/

  Glyfosaatin Paska kulkeutuu joka paikkaan jopa äidinmaitoon:

  http://www.thelocal.de/20150626/concerns-over-safety-of-german-breast-milk

  Lopuksi yksi tiukka kysymys sinulle Kari.

  Jos totuus luomusta on tuo mitä tuntemasi Tammisola puhuu(väittää täydeksi humpuukiksi)
  niin miksi tätä maailmaamme hallitseva eliitti itse syö hyvin usein ja paljon nimenomaan LUOMUA!!

  Britanniassa parlamentti jäi kiinni valheistaan kun väitti kansalaisille GMO-elintarvikkeiden olevan 100% turvallisia vaikka samaan aikaan parlamentin kaikki syömä ruoka oli 100% GMO-vapaata!!

  Euroopan monarkeilla luomu on enemmän sääntö kuin poikkeus.
  Hyvä esim. tästä on Prinssi Charles joka omistaa valtavat yksityiset luomuviljelykset ja tilat, ollen myös Euroopan tunnetuin luomun puolestapuhuja.

  http://organic.com.au/people/PrinceCharles/
  http://duchyofcornwall.org/home-farm.html

  Sopii siis kysyä miksi eliitti itse suosii luomua jos kansalaisille valehdellaan sen olevan humpuukia??
  Mitä HE TIETÄVÄT MITÄ TAVALLINEN KADUNTALLAAJA EI TIEDÄ??

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here