”SUOMEN TILANNE on poikkeuksellisen vakava”, aloitti pääministeri Juha Sipilä televisiopuheensa ja jatkoi, että koki velvollisuudekseen lähestyä ”meitä” suoraan.

Puhe televisiossa ei varsinaisesti ole kovin uusi viestintätapa, mutta kertoo osaltaan siitä, mikä on retoriikan ydin: luoda identifikaatiota eli samastaa puhuja intresseineen mahdollisimman laajan yleisön kanssa. Mitä enemmän muita toimijoita tai tasoja tällaisen yhteyden välissä on, sitä todennäköisempiä ovat myös häiriötekijät.

Sipilän valinta puhua televisiossa kuvastaakin osaltaan sosiaalisen median haasteita. Esimerkiksi Twitter- tai Facebook-päivitykset tavoittavat nopeasti laajan yleisön, mutta myös hukkuvat helposti hälyyn ja kohuun. Poikkeuksellinen televisiopuhe sen sijaan nappaa yleisönsä huomion vähäksi aikaa kokonaan — ainakin silloin, jos puhuja on taitava. Analysoin seuraavaksi pääministeri Sipilän puhetta identifikaation näkökulmasta.

Päästä meidät pahasta – pääministerin pelastuskertomuksen retoriikkaa

Pääministerimme puhe on suhteellisen perinteinen pelastuskertomus. Siinä reetori vie yleisönsä ja itsensä helvetistä kiirastulen kautta kohti pelastusta. Kyseessä on yhteinen matka, jonka päässä odottavat uusi toivo ja parempi tulevaisuus. Useimmiten pelastuskertomuksessa on kolme pääkohtaa eli helvetti, kiirastuli ja pelastus. Nimistään huolimatta osissa ei varsinaisesti ole kyse teologiasta vaan puheen osista ja niiden roolista. Esimerkiksi niin sanottu helvetti-osa viittaa siihen, minkälaisia syitä puhuja sanoo olevan siihen, että ihanteellinen asiantila on järkkynyt, ja yhteiskunta on jännitteiden ja ristiriitojen riivaama. Identifikaation näkökulmasta kyseessä on siis kertomus siitä, miten ”vikatilat” saadaan korjatuksi ja yhteinen kukoistus palautetuksi. Mitkä sitten ovat syitä siihen, että Suomi on pääministeri Sipilän mielestä tolaltaan?

Puheessaan Juha Sipilä luettelee pitkään ja hartaasti yksityiskohtia myöten, mikä nykytilanteessa ja menneisyydessä on ollut vialla. Syitä ovat muun muassa velaksi eläminen, työn ja tuotannon kilpailukyvyn menetys, tahdon, uskalluksen ja vastuun puute, normit ja byrokratia ja niin edelleen. Pahin seuraus on, että suomalainen työ maksaa liikaa ja valtio velkaantuu. Erityisen dramaattista onkin pääministerin velkakelloretoriikka. Hänen mukaansa Suomi on velkaantunut seitsemän vuotta miljoona euroa tunnissa yötä päivää pyhänä ja arkena. Viite Mooseksen kirjaan on tuttu: seitsemän lihavaa vuotta on takana, edessä on seitsemän ankaraa ja kovaa ”nälkävuotta”, koska Jumala oli näin Joosefin ennustuksen mukaan päättänyt. Suomesta ”rahat loppuvat”, ja lähivuosina edessä on ”sarja kivuliaita päätöksiä”, julistaa puolestaan Juha Sipilä. Maalaisliiton ja keskustan poliitikkojen puheissa Raamattuun viittaaminen on tietysti ollut erittäin yleinen tapa vuosien saatossa.

Lisäksi yhteiskunnan harmoniaa ovat järkyttäneet yhteisen vision puute ja keskinäinen syyttely. Sipilä toteaa, että osa vastustaa säästöjä, osa uudistuksia ja osa kaikkia kustannuskilpailukyvyn parannuksia. Oman osansa saavat myös työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, jotka ovat ”ajautuneet liian kauaksi toisistaan”. Tämän vuoksi niin sanottu yhteiskuntasopimus jäi solmimatta ja hallitus joutui ottamaan ohjat omiin käsiinsä. Nyt on etsikkoaika, Suomen taitekohta, pääministeri vannottaa. Ajoittaisesta sekavuudesta huolimatta tässä kohtaa kertomuksen osien tasapaino toteutuu Sipilän puheessa hyvin. Yhteiskunnan ”synnit” on nimettävä sitä huolellisemmin, mitä kiivaampi kiirastuli on odotettavissa.

Niin sanottu kiirastuli puolestaan koostuu hallituksen varsin kiistanalaisista toimenpiteistä, joita Sipilä puolustaa välttämättöminä, kuten asiaan kuuluu. Erityisesti sairaslomiin ja pyhäpäivien ylityökorvauksiin liittyvät heikennykset sekä hallituksen aikeet ajaa muutokset läpi pakottavan lain avulla ovat herättäneet kovaa kritiikkiä hallitusta ja pääministeriä kohtaan sekä poikineet useita mielenilmauksia — ja jopa vihjauksia yleislakosta. Identifikaation näkökulmasta kyseessä on haastava tilanne. Miten oikeuttaa kiirastuli? Jos aikaisemmin ahkerassa käytössä oli uusklassisen taloustieteen paholaistermi eli velka, nyt pääministerin retoriikka tukeutuu modernin politiikan jumaltermiin eli demokratiaan. Hallituksella ja eduskunnalla on äänestäjien enemmistön mandaatti toimia ja tehdä kipeitäkin päätöksiä, joita pääministerin mukaan osa oppositiostakin tukee. Hän myös painottaa, että mielenilmaukset ja lailliset lakot ovat demokraattisia oikeuksia. Samalla Sipilä pääsee kritisoimaan edellisiä hallituksia — joissa keskusta ei ollut mukana — niiden suorastaan turmiolliseksi kuvaillusta ”odota, katsele ja ota velkaa -asenteesta”.

Lisäksi pääministeri pyrkii ottamaan huomioon kriittisenkin yleisönsä myöntämällä, että hallituksen keinot ovat hieman karkeampia kuin jos yhteiskuntasopimus olisi onnistunut. Vastaavalla tavoin tehokas identifikaation keino on hieman luettelomainenkin tapa esitellä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa uudistuksia, vaikkakin todeten niiden riittämättömyys tilanteen pelastamiseksi, kuten Juha Sipilä tekee. Kaikkien suomalaisten, ”meidän”, julistaminen olevan syyllisiä tilanteen vakavuuteen, samalla tavoin kuin kaikkien kreikkalaisten on väitetty olevan maan talousahdingon takana, on myös keino luoda yhteyttä puhujan ja yleisön välille.

Palkansaajat syntipukkeina?

Pelastuskertomusretoriikassa erityisen kiinnostavaa on se, mitä ja miten kiirastulessa oikeastaan puhdistetaan. Tässä osassa usein paljastuvat erilaiset puheensisäiset jännitteet, koska kiirastulessa on symbolisesti hävitettävä tai poistettava jotain samalla, kun vedotaan mahdollisimman laajaan yleisöön. Yleisimpiä keinoja ovat syntipukkien käyttö tai itsen syyllistäminen ja rankaiseminen. Sipilän televisiopuheessa ”syntipukkeja” ovat erityisesti julkisten, naisvaltaisten alojen pienpalkkaiset työntekijät, joiden toimeentuloon heikennykset erilaisten laskelmien mukaan vaikuttavat eniten. Myös muut, joiden palkasta iso osa koostuu sunnuntai- tai muista ylityölisistä, kärsivät. He ovat syntipukkeja, jotka pääministerin pelastuskertomuksessa joutuvat uhraamaan eniten Suomen raiteilleen saamiseksi. He kärsivät ”meidän” syntiemme tähden kansakunnan paremman tulevaisuuden vuoksi.

Ottaen huomioon, että tällainen palkansaajien joukko on suuri, Sipilän aiemmin huolellisesti rakentama identifikaatio on ongelmissa. Dilemma on siinä, että näin laaja ”syntipukkien” joukko mahdollistaa suuret säästöt mutta samalla luo potentiaalisen poliittisen uhan. Pääministeri sanoo suoraan, että kyseessä on valtava tulonsiirto yrityksille: ”Sunnuntaikorvauksen pienentäminen vähentää merkittävästi julkisen puolen kuluja ja mahdollistaa osaltaan työnantajan sosiaaliturvamaksun alentamisen”, hän toteaa melkeinpä lakonisesti ja siirtyy nopeasti muistuttamaan, että yhteiskuntasopimusneuvotteluissa tästäkin olisi voitu sopia. Rehellisyys on tietysti usein retorisesti varsin toimiva keino; nyt sillä kuitenkin luodaan puheeseen jyrkkä vastakkainasettelu työn ja pääoman välille. Kyseinen jännite saa vielä lisää intensiteettiä siitä, että työnantajille esitetyt uhraukset ovat melkoisen keveitä. Heiltä pääministeri vaatii johtajuutta, taitavuutta sekä ripauksen lisää isänmaallisuutta.

On myös mahdollista, että laajamittainen uhraus tiivistää kansan rivejä ja synnyttää kollektiivisen uhraamisen ja uudistumisen mentaliteetin. Edellytyksenä kuitenkin on, että reetori pystyy osoittamaan, että eri ryhmien ”kärsimykset” ovat tavalla tai toisella samastettavissa. Pääministeri käyttää puheessaan riiteleviä työmarkkinaosapuolia syntipukkeina, jotka eivät kyenneet löytämään yhteistä säveltä yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. Retoriseksi tuekseen Sipilä noukkii niin sanotun jälleenrakennusmyytin muistuttamalla, miten ”sotien jälkeen Suomi teollistui ja nousi köyhyydestä ennennäkemättömällä ahkeruudella, sitkeydellä ja yhteen hiileen puhaltamisella”, minkä puolestaan ”takasi ennen muuta halu mennä eteenpäin”. Talvisodan hengen sijaan nyt tarvitaan siis jälleenrakennuksen henkeä.

Sodanjälkeinen Suomi oli poliittisten ristiriitojen ja puutteen repimä, moraalikriisissä paininut maa. Lakkoja ja työselkkauksia esiintyi melkeinpä katkeamattomana sarjana keskeisenä kiistakapulana palkkapolitiikka. Teollisuuden työväestön lisäksi syksyllä 1947 muun muassa myös valtion virkamiehet uhkasivat mennä lakkoon. Sipilän viesti rivien välissä näyttääkin olevan se, että myös tuolloin oli poliittisia ja taloudellisia erimielisyyksiä, joista huolimatta Suomi pystyi uudistumaan. Jälleenrakennusmyytin varsinainen käyttö jää kuitenkin puheessa puolitiehen, koska sen tarjoamia mahdollisuuksia tilanteen jännitteisyyden lieventämiseen ei hyödynnetä kovinkaan selkeästi. Toisaalta työmarkkinaosapuolten ottaminen syntipukiksi on ovelaa, koska sillä tavoin pääministeri ja hallitus pystyvät nousemaan kiistelevien osapuolten yläpuolelle ja yhdeksi ”meistä”, jotka joutuvat kiistelyä katselemaan sivusta. Tätä korostavat myös vetoomus työmarkkinaosapuoliin sekä niille tarjotut vaihtoehtoiset uudistuskeinot.

Pääministerin puheen kiirastuliosan haaste on kaiken kaikkiaan siinä, että sen tarjoama katharsis eli puhdistuminen ja uudistuminen nojaavat lähinnä pienipalkkaisten kärsimykseen tavalla, joka suorastaan vahvistaa olemassa olevaa talouspoliittista jännitettä yhteiskuntaluokkien välillä. Tässä kohtaa Sipilän pelastuskertomuksen toimivuus nojaa siihen, onko hänen yleisönsä ymmärtänyt ja hyväksynyt puheen alussa esitetyn tilannekuvauksen Suomen ”helvetin” syistä ja sen vaatimista uhrauksista.

Toinen, huomattavasti tulenarempi mahdollisuus olisi ollut luoda ulkoinen syntipukki esimerkiksi maahanmuuttajista. Onkin mielenkiintoista nähdä, tuleeko kokoomuksen ja keskustan retoriikka liukumaan tätä kohti, jos talous ei hallituksen toimenpiteillä ala korjaantua. Sellaisessa tapauksessa on hyvinkin mahdollista, että siirtymä symbolisesta kiirastulesta konkreettisempiin tekoihin on varsin lyhyt.

Sipilän puheen alku on tästä näkökulmasta huomiota herättävä. Pakolaistilanne on ujutettu aloituksessa omaksi osiokseen Euroopan talousnäkymien ja Suomen tilanteen väliin. Ensivaikutelmaksi jää helposti käsitys, että televisioidussa puheessa on kaksi varsin erillistä osiota. Toisaalta keskustelu käy sen verran kiivaana, että pakolaisiin ja maahanmuuttoon on otettava kantaa tavalla tai toisella. Ja mikä retoriikan näkökulmasta oleellisinta, vaatimalla ”resursseja turvapaikkahakemusten pikaiseen käsittelyyn, ripeyttä kielteisten päätösten saaneiden palauttamiseen ja kunnollista kotouttamista myönteisten päätösten saajille” pääministeri ottaa huomioon myös niin sanottua maahanmuuttokriittistä yleisöään.

Mies ja omatunto — pääministeri pelastajana

Identifikaation parantamisen lisäksi Sipilän puheeseen kuuluu olennaisesti myös niin sanottu henkilökohtainen katharsis. Pääministeri käyttää minä-muotoa useaan otteeseen korostaakseen, miten Suomen tilanne ja sen vaatimat ratkaisut ovat repineet hänen sisintäänkin: ”olen valvonut…”, ”en voisi koskaan antaa itselleni anteeksi…”, ”yritin tosissani…”, ”tein vielä viimeisenä iltana…”, ”olin todella yllättynyt…”, ”se on ainoa tavoitteeni…”, ”Tiedän, että nyt on viimeisiä hetkiä…”. Tällä tavoin yhteiskunnallisen sisällön lisäksi pääministerin julkisen puheen yksi ulottuvuus on omakohtainen puhdistautuminen ”syyllisyydestä” osoittamalla, miten myös hän on joutunut valvomaan, sietämään yllätyksiä ja taistelemaan epäonnistuneen yhteiskuntasopimuksen puolesta. Haasteena tietysti on, miten yhteismitallisiksi puheen keskeisen syntipukin toimeentulon leikkaukset ja pääministerin kärsimykset koetaan. Ikään kuin ennakoiden pääministeri lupaakin, että hän pyrkii toteuttamaan uudistuksia niin oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kuin mahdollista.

Sipilän puheen tenhoavin osa on niin sanotun kiirastulivaiheen lopussa. Lisääntyvä henkilökohtainen ote on puhuttelevaa ja luo uudestaan syntipukkiosassa kadotettua samastumista ”tavallisten kansalaisten” kanssa. Näin syntyy kuva miehestä, joka painiskelee omantuntonsa kanssa tehdessään kipeitä ratkaisuja. Ja kun vielä mukaan otetaan suomalaisen poliittisen retoriikan keskeinen topos eli sekä vastentahtoisuuden että velvollisuuden- ja vastuuntunnon korostaminen, niin pääministeri on onnistunut pontevasti työntämään taka-alalle kiirastuliosassa synnyttämiään jännitteitä. Toki myös murteen käyttäminen (”pudotamme kinttaat”) on omiaan lisäämään vaikutelmaa kansanmiehestä, yhdestä ”meistä”.

Juha Sipilä valoi kansaan kriisitietoisuutta jo muutama vuosi sitten.
Juha Sipilä valoi kansaan kriisitietoisuutta jo muutama vuosi sitten.

Henkilökohtainen osuus on toimiva myös yleisöodotusten ja pelastuskertomuksen osasten näkökulmasta. Vaikka on tärkeää, ettei puhuja korosta erinomaisuuttaan liikaa (erityisesti suomalaiselle yleisölle), hänen on kyettävä esittämään itsensä sopivimpana ja vastuullisimpana ongelmanratkaisijana. Myös puheen tarina luo omat ennakko-odotuksensa: keskeinen osa pelastuskertomusta on pelastaja. Sipilä pyrkiikin nokkelan vaivihkaa luomaan itsestään kuvaa sekä pelastajana että uhrina! Pääministeri on johtaja, joka ministerikollegoidensa kanssa on tekemässä ratkaisuja, jotka pelastavat kansakunnan mutta joiden äärellä hän joutuu suorastaan riutumaan.

Tämä on huomattavasti tehokkaampaa retoriikkaa kuin vaikkapa sen julistaminen, että pelastus tulee jonkin persoonattoman tahon, kuten kansainvälisen talouden elpymisen kautta. Näin on myös mahdollista pyrkiä häivyttämään alussa esitetty ehto Suomen pelastukselle: ”Kansainvälinen talous on kasvanut viimeiset vuodet, mutta emme ole päässeet tuohon kyytiin mukaan. Emmekä pääse, ellemme tosissamme tahdo ja tee sen mukaisia toimia.” Hallitus on yhtenäinen, eikä tingi tavoitteestaan, kuten Sipilä napakasti sanoo — pääministeri ja hallitus tahtovat sekä tekevät päämäärätietoisesti. Toisaalta, kuten yllä olevasta käy ilmi, ne tekevät lähinnä sen, mitä ”kansainvälinen talous” vaatii! Kyseinen puheensisäinen jännite heikentää kuvaa Sipilästä Suomen pelastajana.

Kadonnut paratiisi?

Pääministeri Sipilän televisiopuheen pelastusosa on aikaisempiin osiin suhteutettuna kevyt. Pelastus puolestaan tulee, kun tarvittava yhteishenki löytyy, toimenpiteet tehdään, ”suomalainen työ ja työllistäminen” muuttuvat jälleen kannattaviksi ja talous lähtee nousuun. Yksi harvoista konkreettisista uudelleensyntyneen Suomen tilan kuvauksista on Sipilän maininta, että ”moni asia tehdään jatkossa pienemmällä rahalla kuin aiemmin”. Tähän sopeutuminen puolestaan vaatii ”luovuutta, uudistamisen halua ja tinkimätöntä työtä yhteisten tavoitteiden eteen”. Toinen vastaava on uuden teknologian käyttöönotto.

Koska myös rakenne on retoriikkaa, on tärkeää, että tutun ja turvallisen kertomuksen osaset ovat tasapainossa. Nyt matka helvetistä kiirastulen kautta ei ole muodon osalta harmoniassa. Kovat keinot, joita aiemmin kiirastulessa käytetään, luovat suuret ennakko-odotukset kansallisesta pelastuksesta ja autuudesta. Loppu ei kuitenkaan lunasta odotuksia. ”Halu”, ”sisu”, ”tekemisen ja välittämisen henki” sekä ”avoin ja positiivinen asenne” ovat varsin tavanomainen sekoitus uusliberaalia ja perinteistä suomalaista retoriikkaa. Oletus lienee, että sopivat teot seuraavat asennemuutoksen eli ”parannuksen” hedelminä.

Puheen lopussa on myös toinen identifikaation näkövinkkelistä hieman ongelmallinen kohta. Me suomalaiset olemme outo kansa; tähän voinee jokainen yhtyä. Toisaalta taas nostatukset suomalaisista ”mieluummin tekevänä kuin ilmanaikuisia puhuvana kansana” ja suomalaisesta kädenpuristuksesta painavampana kuin ”satasivuinen juridinen sopimus” ovat omiaan synnyttämään säröjä yleisön ja puhujan välille sen vuoksi, että viime aikoina tapetilla ovat nimenomaan olleet vaalilupausten rikkomiset ja takinkäännöt niin koulutussäästöihin, pienituloisimmilta leikkaamiseen kuin maahanmuuttopolitiikkaan liittyen. Vaalilupaukset ovat tietysti oma retoriikanlajinsa, mutta tällaisenaan kyseinen kohta ei ainakaan vahvista luottamusta.

Rakenteen osalta pääministerin televisiopuhe nojaa siis pelastuskertomukseen, jossa katharsis saavutetaan pääasiassa pienituloisten palkansaajien uhrauksilla. Suomalaiset ovat eläneet väitetysti riitaisasti velaksi, ja tämän vuoksi yllä mainittua joukkoa joudutaan kurittamaan. Näillä keinoin Sipilä kuljettaa yleisönsä kohti uudistunutta ja elinvoimaista Suomea, joka pystyy vastaamaan kansainvälisen talouden haasteisiin. Hienoisesta epätasapainosta huolimatta rakenne toimii siinä mielessä hyvin, että siinä alku- ja loppuosa ovat asiantiloja, joiden väliin syntyy puheen liike toimenpiteiden ja tekojen avulla. Pelastuskertomuksen sisältä puolestaan löytyy mielenkiintoisia retorisia keinoja, joilla pääministeri tasapainoilee sen tosiasian kanssa, että identifikaatio ja erottautuminen kulkevat aina käsi kädessä. Kaikkialle ei voi kumartaa samalla kertaa.

Pilke silmäkulmassa voitaneen yhteenvetona todeta, että pääministeri Juha Sipilän televisiopuhe on kuin stereotyyppinen luterilaisen papin saarna: esitystapa on asiallinen, suorastaan puisevahko, ja syntiosa on melkoisen pitkä armo-osaan verrattuna. Lienee sopivaa sananrieskaa ainakin perinteiseen suomalaiseen sielunmaisemaan!


Jouni Tilli työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella. Artikkeli julkaistiin alun perin Politiikasta.fi-sivustolla.

10 KOMMENTTIA

 1. Analyysi puheen rakenteesta on jokseenkin oikeaan osunut.

  Kyllä analyysi siinäkin suhteessa on oikeassa, että syyllisiksi Sipilä perikepulaiseen tapaan katsoo palkansaajat ja heistä kaikkein pienituloisimmat. Sipilä ilmeisesti kuvitteli, että keskeiset työntekijäjärjestöt olisivat niin uneliaita etteivät heräisi puolustamaan yhteiskunnassa eniten päähän potkittua kansanosaa.

  Olemme jo nähneet, että Sipilä erehtyi aika pahasti. Työntekijäjärjestöt saivat aikaan melko mittavan mielenilmauksen, ja nyt voimme jo lukea varsin porvarillisistakin lehdistä niin kuin esimerkiksi ’Keskisuomalaisesta’, että keskeisiin liittoihin jäsenmäärän kasvu on noussut viisin- melkeinpä kymmenkertaiseksikin tavanomaiseen verrattuna.

  Sipilä ei ole kovin taitava puhuja ja puhe oli ilmeisesti retorisesti vaisuhko. Sipilästä ei taida olla ’Jumalan valitsemaksi kansanjohtajaksi’ Vihtori Kosolan tapaan.

  Kirjoitan ’ilmeisesti’ siksi, etten viitsinyt edes katsoa Sipilän puhetta televisioista, koska sen sisältö oli arvattavissa etukäteen. Ja saattoi sen sitten lehdistäkin myöhemmin lukea. EK n miehet sen kai olivat Sipilälle kirjoittaneet. Tuskin papit sentään.

 2. En myöskään puhetta katellut, mutta paljon sitä on referoitu mediassa. Sen perusteella voi sanoa, että muistutti pitkälle perinteistä maallikkosaarnaajan kaavaa. Haukutaan ensin kuuntelijat alimmaiseen helvettiin, syntisiksi, kurjiksi ja ahneiksi. (Tuo viimeinen adjektiivi sattuu kyllä osaan porukasta, mutta tuskin ehtivät kuuntelemaan, ensi vuoden bonukset ja osingot ovat juuri työn alla). Sitten uhkaillaan suuremmalla voimalla joka tulee päällemme ja rankaisee, ellemme tee parannusta. Kun kuulijat lopulta itkevät synnintunnoissaan, luvataan armoa. Armon saa nopeasti, viimeistään maanantaina klo 18,00 mennessä, jos laittaa kaikki rahansa puheen jälkeen kerättävään kolehtiin.

 3. YTT Jouni Tilli on laatinut asiallisen arvion uskontotieteilijän näkökulmasta.

  Me raadollista politiikantekoa tutkineet ja seuranneet puhumme mielellämme huijarisaarnaajan puheesta.

  Sipilä elää harhassa, jonka kestovakutusta häneen voi ymmärtää vain uskonnollisista lähtökohdista käsin. Hänellä on ilmeisen vahva vanhoillislestadiolainen think tank taustallaan. Olettaisin siinä keskeisinä toimijoina olevan veljespari Mikael ja Antti Pentikäinen.

  Juha Sipilähän rekrytoi Mikael Pentikäisen Hesarin antamien potkujen jälkeen Kepun keskeisen manipulaattorin eli Maaseudun Tulevaisuus -lehden päätoimittajaksi. Antti Pentikäinen puolestaan on rakentanut johtamastaan Kirkon Ulkomaanavusta lestabunkkerin, josta käsin tekee myyräntyötään evankelisluterilaisen kirkon sisällä. Antti Pentikäinenhän vietti hiljan vuoden USA:ssa opiskellen äärikristillisten tunnetusti vahvaa politiikantekotaitoa.

  EK:lle Juha Sipilä on ihanteellinen talutettava. Jo uskontaustansa antaa valmiudet vahvan auktoriteetin seuraamiseen. Toisaalta rahavalta tarjoaa Sipilälle tarvittavan turvaverkon; edellisen tehokansanköyhdyttäjän Iiro Viinasen tavoin Sipilällä on varmuudella tiedossaan rahakas pesti elinkeinoelämän piirissä köyhdyttämisaskareen jälkeen.

  Taivasosuus rahamaailman leivissä on tiedossa, vaikkei nyt sitten onnistuisikaan ihan niin hyvin kuin Iiro Viinanen, eli tuplaamaan köyhien määrän Suomessa.

 4. Uskonnon ja politiikan yhdistämisestä noin suuremmassa määrin saattaa koitua meille vielä paljon harmia. Kaikissa uskonnoissa ovat sanansaattajat aina luvanneet parempaa elämää alamaisille, mutta vasta kuoleman jälkeen. Eläessä on vain kärsittävä. Näin se näyttää menevän politiikassakin, eikä vastuuta tarvitse kenenkään ottaa. Toistaiseksi ei kukaan ole kuoleman jälkeen tullut vaatimaan rahojaan takaisin.

 5. ”Hänellä on ilmeisen vahva vanhoillislestadiolainen think tank taustallaan.”

  Luulen, että liioittelet vanhoillislestadiolaisten taustajoukkojen keskeisyyttä tässä asiassa. Vanhoillislestadiolaisuus on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti sangen hyvin (paikoin jopa erittäin hyvin) menestynyt liike, joka toimii lähinnä keskustapuolueen sisällä ja sangen sitoutuneesti. Toki he ovat merkittävä tekijä Keskusta-puolueessa, mutta en usko silti että Sipilä on varsinaisesti vanhoillislestadiolaisten ajatushautomoiden varassa tai juurikaan niiden pohjalle rakentava.

  Täytyy myös muistaa, että vaikka Sipilä on lestadiolainen hän EI ole vanhoillislestadiolainen. Vanhoillislestadiolaiset eivät pidä uskonveljinään ketään muita kuin nimenomaisesti vanhoillislestadiolaiseen liikkeesen kuuluvia. Tosiasiassa muut lestadiolaiset liikkeet ovat lestadiolaisessa ajattelussa perinteisesti enemmänkin karsastettuja kuin arvostettuja suhteessa vaikkapa ns. normaaliin kirkkouskovaisuuteen.

  Toki on mahdollista, että Sipilä tuntee kovasti sympatiaa nimenomaan dynaamiseen vanhoillislestadioilaisuuden haaraan, jossa toimii kyvykkäitä ja eteviä liikemiehiä tai vaikkapa Pentikäisten tapaisia eturivin vaikuttajia. Voi olla, että hän tuntee jopa hengellistä vetoa ko. liikkeeseen. Mutta kaikki tämä on jo aikamoista spekulaatiota.

  Mikael Pentikäisen ulostulot Maaseudun tulevaisuudessa ovat kyllä eittämättä vahvan propagandistisia ja mielestäni likipitäen voimakkainta mahdollista mielipiteisiin vaikuttamista ko. saralla mitä voidaan kuvitella. Mutta Pentikäinen ei tietenkään varsinaisesti edusta itseään (ts. omia arvojaan) ko. pestissä, vaan on eräänlainen EU-konsensuksesta ja sen talouslinjauksista ammentava pseudo-oraakkeli. Juuri sellainen joita ovat kaikki kärkimediamme täynnä.

  En näe, että kumpikaan Pentikäinen edustaisi (Antin saarnoja olen kuullut Helsingin Rauhan Yhdistyksellä, ihan hyvä puhuja on) mitään erityistä tahoa josta olisi a) syytä olla erityisen huolissaan tai b) jotka erityisesti nimenomaan duona juonisivat keskustalaisuuden kulisseissa. Pikemminkin ovat tämän postmodernin globalismin ylemmillä oksilla menestyksekkäästi puuhaavia perusduunareita. Perusduunareita siinä skenessä siis.

 6. Miikka Lehtoiaho. Juha Sipilän rauhansanalaisuudesta on kirjoitettu paljon. Ehkä kompaktein tarina löytyy täältä: https://www.kotimaa24.fi/viela-kerran-tallainen-on-sipilan-rauhan-sana/.

  Mitä politiikkaan ja vallankäyttöön tulee, rauhansanalaisuudella ei ole erottuvasti havaittavaa roolia. Vanhoillislestadiolaisuudella sen sijaan on mitä suurimmassa määrin. Ja kuten edellisessä linkissäkin kerrotaan, rauhansanalaisuuden juuret ovat vanhoillislestadiolaisuudessa. Eikä näillä kahdella ole ainakaan julkisesti havaittavissa olevaa kärjekästä vastakkainasettelua.

  Sipilän nousu Kepun johtoon olisi todennäköisesti tyssännyt ilman vl-tukea, tai sen vastustukseen.

  Sipilän toiminta-alueella Pohjois-Pohjanmaalla vanhoillislestadiolaisuus on monissa kunnissa varsin hallitsevassakin asemassa. Omassa kotikunnassani Tyrnävällä sen vahva mies – aiempi kunnanjohtaja – kansanedustaja Tapani Tölli lukeutuu vl-liikkeeseen, ja liikkeen poliittinen noste toimi hyvin nyt eduskuntavaaleissakin.

  Tosiasia on, että Mikael Pentikäinen ei olisi noussut Maaseudun Tulevaisuus -lehden päätoimittajaksi ilman Sipilän tukea. Luuletko tosiaan, että se tuki on yksipuolista?

  Vanhoillislestadiolaisuus edustaa Suomessa pisimmälle vietyä uskonnollispoliittista fundamentalismia, jollaisia eriasteisia löytyy maailmalta vino pino. Tässä Mikael Pentikäisen propagoimassa suuntauksessa se pyrkii yhteistyöhön Naton ja USA:n sotapolitiikan kanssa. Minkälainen loikka tarvitaan, että se vertautuisi johonkin ISISiin ja muihin henkisen ja fyysisen terrorin fundamentalistisiin toteuttajiin maailmalla. Niillekin leimallista on juuri USA:n osoittama sallivuus, etten sanoisi suoranainen tuki.

  Minusta fundamentalismi on aina huolestuttavaa. Vanhoillislestadiolaiseen fundamentalismiin kuuluu myös suoranainen viha ay-liikettä kohtaan, vl-yrittäjien toiminta ammatillista järjestäytymistä vastaan (muistelen velivainaani kertomaa siitä, kuinka Tiivin silloinen vl-pääomistaja Eero Niskanen kävi häneen suoranaisesti käsiksi hänen kehotettuaan työtovereitaan järjestäytymään ammattiliittoon) ja vl-työntekijöiden innokaskin alttius rikkurityövoimaksi.

  Rauhansanalaisuuskaan tuskin on vapaa näistä piirteistä. Ne selittävät osaltaan sitä innokkuutta ja tiukkuutta, jolla Juha Sipilä on käynyt toteuttamaan EK:n ja Kokoomuksen offensiivia ay-liikkeen nujertamiseksi.

 7. Kokoomuksessa lestat on jo pitkälti valloittaneet eteläisen Suomen. Nyt pohjoisen kepulestat yrittää kai valloittaa asemia kokkareilta.

  Kepussa lestojen asema ei liene kovin vahva muuta kuin pohjoisessa. Kepu on ollut aika hajalla, ja lienee siitä syystä poliittisesti kovin kokematon Sipilä päässyt kepussa valtaan.

  Saa nähdä mitä tästä seuraa.

 8. Pääministerin ’pelastuskertomuksella’ oli valuvikainen tausta. ’Pelastuksen’ toteuttajien joukkoon otettiin mukaan puolue, joka oli käytännössä epäonnistunut. Tuo puolue oli ja on Kokoomus. Eikä voi sanoa, ettei olisi varoiteltu. Keskustan kenttäväki, SDP:n kenttäväki ja PS:n kenttäväki olivat antaneet ymmärtää, että punamulta olisi se oikea sekoitus. Mutta pelastuskertomuksen laatija ei kuunnellut neuvonantajia. Hän noudatti ikiomaa agendaa, jonka oli määrä mullistaa yhteiskunnan keskeisiä rakenteita. Mandaatti kuitenkin oli riittämätön. Tänään sen oivaltanee jopa Erkin velipuoli.

  ¤

  Kolmen Ässän vai Kolmen S:n hallitus? – hallituksen tehtävät ja legitimiteetti

  Sipilä: ”Tämä on kolmen Ässän hallitus” (Talouselämä 7.5.2015 17:30 päivitetty 26.8.2015 10:12) [http://www.talouselama.fi/uutiset/sipila-tama-on-kolmen-assan-hallitus-3365287]

  ”’Meidän tehtävänämme on uudistaa Suomea ja hakea ratkaisuja. Kokoonnuimme hetki sitten kolmestaan, ja totesimme, että tämä on kolmen S:n hallitus’, Sipilä sanoi viitaten puheenjohtajien sukunimiin: Sipilä, Soini ja Stubb” (Talouselämä 7.5.2015 17:30 päivitetty 26.8.2015 10:12) [http://www.talouselama.fi/uutiset/sipila-tama-on-kolmen-assan-hallitus-3365287]

  Suomen perustuslaki

  ”Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta” (Suomen perustuslain 3 §:n 2 momentti).

  ”Valtioneuvostolle kuuluvat tässä perustuslaissa erikseen säädetyt tehtävät sekä ne muut hallitus- ja hallintoasiat, jotka on säädetty valtioneuvoston tai ministeriön päätettäväksi tai joita ei ole osoitettu tasavallan presidentin taikka muun viranomaisen toimivaltaan” (Suomen perustuslain 65 §:n 1 momentti). ”Valtioneuvosto panee täytäntöön presidentin päätökset” (saman pykälän 2 momentti).

  Puolueiden kannatus (Yle Teksti-TV 22.1.2016) [http://www.yle.fi/tekstitv/txt/P103_01.html]

  ”TNS Gallupin joulu-tammikuussa tekemässä kyselyssä
  SDP:n kannatus oli 22,8 prosenttia.”

  ”Keskustan kannatus oli 19,7 prosenttia.”

  ”kokoomus (…) 17,9 prosentin kannatuksella”

  ”perussuomalaisten suosio tippui 9,6 prosenttiin.”

  ”Vihreitä kannatti 11,1 prosenttia, vasemmistoliittoa 7,9 prosenttia, RKP:tä 4,5 prosenttia ja KD:tä 4,5 prosenttia.”
  #
  Päätelmiä

  Olettakaamme, että Talouselämä on kuvannut asiat oikein. Nykyisen hallituksen johdossa on siis henkilö, joka on aikanaan todennut: ”Meidän tehtävänämme on uudistaa Suomea”.

  Kun silmäilee perustuslakia, havaitsee, ettei se ihan niin ole. Olisiko niin, että hallitus on ottanut itselleen liian mahtavan tehtävän?

  Kysymys on erityisen tärkeä nyt, kun on ilmeistä, ettei hallitus tänään nauti legitimiteettiä. Hallituksen kannatus on TNS Gallupin mukaan ainoastaan 47,2 prosenttia.

  Tuolla prosenttimäärällä ei Suomea uudisteta. Kohtuuttomista leikkauksista kannattaisi luopua hyvän sään aikana. Niin myös sopimusyhteiskuntaa mullistavista pakkolaeista.

  Summa summarum

  Kolmen S:n hallitus on tullut tiensä päähän sikäli kuin legitimiteetistä on kysymys.
  Pääministeri oivalsi ongelman jo siinä vaiheessa, kun hän harkitsi kävelemistä Tasavallan presidentin tykö. Nyt kun paukkupakkaset hellittävät, pääministerin on entistä helpompaa patikoida valtionpäämiehen juttusille. Ja asiaakin olisi: perustuslain 26 §:n soveltamiselle käytäntöön on ilmeinen sosiaalinen tilaus.

  26 § (Ennenaikaisten eduskuntavaalien määrääminen): ”Tasavallan presidentti voi pääministerin perustellusta aloitteesta ja eduskuntaryhmiä kuultuaan sekä eduskunnan ollessa koolla määrätä ennenaikaiset eduskuntavaalit toimitettavaksi. Eduskunta päättää tämän jälkeen, milloin se ennen vaalien toimittamista lopettaa työskentelynsä” (1 momentti).

 9. Niin, kyllä kookomuksen mukana olo hallituksessa taitaa olla sen pahin virhe. Kokoomus epäonnistui totaalisesti pääministerikausillaan ja siksi oli aika outoa, että se pääsi hallitukseen.

  Sipilän hallitus on tähän mennessä epäonnistunut kaikissa suurehkoissa tavoitteissaan ja ilmeisestikin siksi, että on lähtenyt EKn juoksupojaksi.

  Hallitus on kuitenkin vasta tiensä alussa. Saa nähdä onko perin kokemattomasta Sipilästä reivaamaan kurssia.

 10. Joskus vaikea ymmärtää näitä hallituksen arvostelioita. Jos rahaa ei ole niin pitää leikata menoja niin teet itsekin. Kun työttömyys on jatkanut kasvuaan jo 9 vuotta yhtäkyytiä niin verotuloat ovat vähäiset. Velka elvytystä on tehty jo lähes saman verran ja velkaa on niin paljon että EU uhkaa jo troikan lähetämisellä suomeen. Velka asioissa suomea ei kannata verrata saksaan koska siellä on talouskasvu nousukiidossa täällä meilä talous on ollut lähes syöksykierteessä pitkään
  Mikä on sitten aiheutanut työttömyyden ja talouden supistumisen. Yksi merkitävin tekijä on ollut taipumaton ja vastuuton AY liike.
  Jos laitat googleen sanat ei käy osuukin 90% näistä AY liikeeseen. Miksi ja miten AY liike on vastuuton. Ensimmäinen asia on täysi kuurous talouden varoituksille. Suomi on saanut roppakaupalla varoituksia työmarkkinoiden jäykyydestä näitä ovat meile lähetäneet EU, OEDC, luottoluokitajat, merkittävät talousasiantuntijat. Tästä huolimatta AY liike taistelee työttömyyden puolesta henkeen ja vereen.
  Toinen asia on sen oma toiminta. AY liike on vaatinut suu vaahdossa yrityksiltä vastuuta ja johtajien palkkojen laskemista. Moni yritys ja johtaja on näihin jo tarttunutkin. Mitä on tehnyt AY liike nostanut rajusti omia palkkojaan.
  Ay liike syyttää hallitusta eriarvoisen suomen luomisesta. kuitenkin AY liike itse on jakanut suomen kahtia töissäkäyviin rikkaisiin ja köyhiin työttömiin. AY liike julistaa olevansa heikon puolella mutta samaan aikaan imee köyhät putipuhtaaksi VVO yhtiön vuokramarkkinoilla. Ikävin AY liikeen ominaisuus on varmasti demokratian ja ihmisoikeuksien polkeminen. AY liike on perustettu vastustamaan yhteiskuntaa ja työnantajia. Työtaistelu on aina AY likeen mielestä oikeutettu. Kahden viikon kurssin käynnyt ahtaaja jolla palkka on jo 5000eur kuukaudessa saa pysäyttää suomen viennin. Jos äänestystulos ei mielytä AY liikettä uhkaa se suomea lakkoallolla. Samoin jokaisen ihmisen oikeus neuvotella oma palkka on jäänyt rikkaiden AY johtajien jalkoihin.
  Ei varmasti ole kaukaa haettu että nuori kokoomuspolitiikko vertaa Ay liikettä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here