Kiina ”pelillistää” kuuliaisuuden

27
Kiinan hanke kansalaisten sosiaalisesta luottopisteytyksestä herättää pelkoja totaalisesta valvonnasta.

Konsultointiyritys 15/30 Research kirjoittaa seuraavasti eräästä viimeaikaisesta suuntauksesta:

”Pelillistyminen on yksi 2010-luvun mielenkiintoisimmista trendeistä. Pelillistyminen (gamification) tarkoittaa pelaamisen logiikan soveltamista elämänalueille, joita ei yleensä pidetä pelinä. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisia digitaalisia sovelluksia, jo[i]ssa on kilpailuelementti […] Erityisen mielenkiintoisia mahdollisuuksia pelillistäminen tarjoaa nuoremman sukupolven ohjaamisessa ja motivoinnissa.”

Kiina on alkanut pelillistää kuuliaisuuden osoittamista valtiolle.

Pelillistäminen toteutetaan kansalaisen henkilökorttiin kytkeytyvän sosiaalisen luottopisteytyksen avulla. Kansalaiset pyrkivät ostokäyttäytymisellään ja yhteiskunnallisella toiminnallaan keräämään pisteitä. ”Oikeat” valinnat nostavat pisteitä ja ”väärät” laskevat niitä. Pisteiden lisääntyessä käyttäjä saa arvostusta ja pääsee hyödyntämään erilaisia etuisuuksia, kun taas pisteiden laskusta seuraa sosiaalista eristymistä ja etuisuuksien vähenemistä.

Kansalaisen pisteet kertovat, kuinka hyvä kansalainen hän on. Peliä muistuttava järjestelmä pyrkii luomaan säyseitä, valtiolle kuuliaisia kansalaisia, jotka vertaispaineen alaisina vapaaehtoisesti mukautuvat hyväksytyiksi määritettyihin normeihin. Kyse on siis kansalaisten sosiaalisen kontrollin pelimuotoistamisesta.

Kiinan lainsäädäntöä ja mediaa Oxfordin yliopistossa tutkivan Rogier Creemerin mukaan Kiinan hallitus haluaa rakentaa alustan, joka hyödyntää kansalaisista koottua tietoa, internetin mobiilisovelluksia ja pilvipalveluita ihmisten toiminnan mittaamiseen ja arviointiin. Päämääränä on ohjata ihmisiä ”käyttäytymään paremmin” pelin kaltaisen järjestelmän kannustuksella.

Koko kansan ”luottamustietokanta”

Pyrkimys luottopisteytysjärjestelmän rakentamiseen käy ilmi Kiinan hallituksen vuonna 2014 julkistamasta direktiivistä, jonka englanninnoksen Creemer on julkaissut. Pitkä asiakirja on varsin yleisluonteinen ja täynnä poliittista kapulakieltä. Sen kaksi keskeistä sanaa ovat ”rehellisyys” ja ”luottamus”.

Direktiivin mukaan sosiaalisen luottopisteytysjärjestelmän tarkoitus on rakentaa ”rehellisyyden kulttuuri” sekä ylläpitää perinteisiä arvoja ja ”luottamusta”. Asiakirjassa todetaan, että päämääränä on rakentaa tieteelliseen kehitykseen perustuva harmoninen sosialistinen (markkinatalous)yhteiskunta.

Järjestelmä tulee perustumaan koko maan kattavaan tietokantaan luonnollisten henkilöiden taloudelliseen ja sosiaalisen elämään kytkeytyvistä luottotiedoista. Luottopisteytyksen laskennassa otetaan huomioon kansalaisten verkkokäyttäytyminen. Käyttöön tulevat mustat listat yrityksistä ja yksilöistä, jotka osallistuvat ”verkkohuijauksiin, huhujen välittämiseen, toisten henkilöiden laillisten oikeuksien ja etujen vastaiseen toimintaan ja muihin luottamusta rikkoviin tekoihin”.

Tarkoituksena on siis rakentaa luokitusjärjestelmä, joka määrittää jokaisen kansalaisen ”luotettavuuden”. Siihen sisältyy palkkioita niille, jotka raportoivat viranomaisille ”luottamusrikkomuksista”.

Tarkoituksena on myös kehittää yhteisöllisiä toimintoja, joilla kannustetaan suoriutumaan paremmin elämän eri osa-alueilla. Esimerkkeinä mainitaan mm. ”rehellisyyden toimintaviikko” ja ”laatukuukausi”.

Järjestelmä pyritään ottamaan käyttöön vuonna 2020. Tällä hetkellä Kiinassa on kuitenkin jo valtion hyväksyminä pilottihankkeina toimivia kaupallisia luottopisteytysjärjestelmiä, joista tärkeimmät ovat Alibaba-verkkokaupan ”Sesame Credit” ja mm. verkkomainontaa ja verkkomoninpelejä tuottavan Tencentin vastaava järjestelmä. Näiden yritysten hallinnassa on valtaosa Kiinan sosiaalisesta mediasta. Alibaban osalta luottopisteytykseen vaikuttaa ainakin henkilön ostosten määrä; siitä, vaikuttavatko siihen ostosvalinnat, on annettu ristiriitaisia lausuntoja. Tencentin järjestelmässä pisteiden laskennassa otetaan huomioon myös tietoja käyttäjän verkostoista sosiaalisessa mediassa.

Luottopistemäärän ilmaisin.
Luottopisteensä voi tarkistaa mobiilisovelluksella. Kuva: TechInAsia

Vaikka käytössä olevat luottopisteytysjärjestelmät ovatkin tällä hetkellä varsin viattoman oloisia ja riippumattomia Kiinan keskushallituksesta, ei ole poissuljettua, että hallitus alkaisi käyttää niitä kansalaisten valvontaan jo ennen oman järjestelmänsä käyttöönottoa. Lisäksi on mahdollista, että hallitus yksinkertaisesti odottaa kaupallisten yritysten massiivisten käyttäjätietojärjestelmien valmistumista ja kytkeytyy sitten mukaan niiden toimintaan.

Kohti uudenlaista sosiaalista kontrollia

Tulevaisuudessa luottopisteytys kertoo (samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa) kansalaisen maksukyvystä, mutta tämän lisäksi pisteet kuvaavat hänen poliittista kuuliaisuuttaan. Henkilön luottoa alentaa mm. poliittisten mielipiteiden luvaton esittäminen tai hallitukselle vastenmielisten tietojen julkaiseminen.

Mitä korkeammat pisteet henkilöllä on, sitä suurempiin etuihin hän on oikeutettu. Jo nykyisissä järjestelmissä korkea luottopisteytys mahdollistaa esimerkiksi vaivattomammin järjestyviä matkustuslupia.

Jos olet kansalainen tulevaisuuden Kiinassa, luottopistemäärääsi kenties vaikuttaa myös ystäviesi toiminta. Jos esimerkiksi jollakulla kaverillasi sosiaalisessa mediassa on alhaiset pisteet, myös oma pisteytyksesi saattaa laskea. Kaikki voivat tarkistaa toistensa pisteet verkossa. Tämä tietenkin lisää painetta luopua alhaisen ”luottoluokituksen” kavereista ja kannustaa oman luokituksen nostamiseen sosiaalisen statuksen säilyttämiseksi — siis entistä vahvempaan mukautumiseen valtion asettamiin ”kunnon kansalaisen” normeihin.

China Daily toteaa ympäripyöreästi, että jo nyt käytössä olevassa Sesame Credit -järjestelmässä vuorovaikutus some-kaverien kanssa vaikuttaa pisteytykseen. Sosiaalisen verkoston käyttö henkilön luottoriskin arvioinnissa ei ole kuitenkaan uutta lännessäkään. Yllättävää tai ei, lainanhakijan some-kaverien luottohistoriaa on käytetty hakijan luottokelpoisuuden määrittämiseen. Teknologian patentoi viime elokuussa Facebook.

Vaikuttavatko some-kaverien luottopisteet kaverien valintaan tulevaisuuden Kiinassa? Kuva: http://extra-credits.net
Vaikuttavatko luottopisteet some-kaverien valintaan tulevaisuuden Kiinassa? Kuva: Extra Credits

Rick Falkvinge vertaa kehitteillä olevaa kiinalaista hallintajärjestelmää mm. KGB:n ja Stasin menetelmiin. Kansalaisten keskuudessa toimi agentteja (agents provocateurs), jotka yllyttivät ihmisiä ilmaisemaan kritiikkiä vallanpitäjiä kohtaan ja sitten pidättivät kriittisiä näkemyksiä esittäneet kansalaiset. Tällä saatiin synnytettyä epäluottamuksen ilmapiiri, jonka seurauksena ihmiset eivät uskaltaneet uskoutua toisilleen eikä merkittävämpää vastarintaa järjestelmälle päässyt muodostumaan.

Falkvingen mukaan kiinalainen järjestelmä tulee olemaan paljon hienovaraisempi — ja todennäköisesti tehokkaampi. Näin siksikin, että siinä yhdistyvät keppi ja porkkana: edellinen sosiaalisen arvon alenemisen ja eristymisen uhkana ja jälkimmäinen arvostuksen nousuna ja erilaisten etuisuuksien lisääntymisenä.

Orwellilaisia uhkakuvia

Rogier Creemerin mukaan aiempien autoritääristen valvontajärjestelmien ja Kiinan havitteleman järjestelmän välillä on yksi olennainen ero. Siinä missä Stasi pyrki vain estämään kapinaliikkeiden muodostumisen, Kiina pyrkii paljon kunnianhimoisempaan tavoitteeseen: luomaan kokonaan uudenlaisen kansalaisen.

Ruotsin kansainvälisten asioiden instituutin tutkija Johan Lagerkvist katsoi, että Kiinan järjestelmässä yhdistyy amerikkalaisesta verkkokauppa Amazonista tuttu kulutuskäyttäytymisen seuranta ja orwellilainen poliittinen valvonta.

Human Rights Watch Chinan tiedottaja Maya Wang toteaa, että järjestelmä avaa pelottavan näkymän tulevaisuuteen: jo nyt tiettyjä ihmisryhmiä ja erityisesti toisinajattelijoita valvotaan tehokkaasti, mutta sosiaalinen luottoluokitus nostaa järjestelmän aivan uudelle tasolle pyrkiessään kaikkien kansalaisten valvontaan.

Uhkana on siten se, että Kiina on luomassa järjestelmää, joka jalostaa kansalaisista vallanpitäjiä myötäilevää massaa — epäyksilöitä, jotka eivät kykene kriittiseen, riippumattomaan ajatteluun, eivätkä edes haluaisi harjoittaa sellaista. Toisaalta osa muidenkin maiden eliitistä pitänee ajatuksesta. Kansalaisten kaikenkattavasta hallinnasta kiinnostuneille Kiinan edellä luonnostellun kaltainen kehitys tarjoaisi hyödyllisen sosiaalisen mukauttamisen koelaboratorion.

Tämänkaltaisen hankkeen onnistumiselle luo osaltaan edellytyksiä kiinalainen yhteiskunta, joka ei ole samalla tavalla ainakin näennäisesti yksilökeskeinen kuin läntiset yhteiskunnat. Kiinassa yksilön identiteetti on perinteisesti ollut alisteinen kollektiiville. Mukautuminen ylhäältä asetettuihin kansalaisuuden normeihin saattaa siksikin sujua Kiinassa länsimaita kitkattomammin — varsinkin pelimäisessä muodossa.

Tulevaa odotellessa — ja tätä kirjoitettaessa — yli 100 000 kiinalaista kilpailee jo innokkaasti korkeammista pisteistä Weibossa, kiinalaisessa versiossa Twitteristä.

Lähteitä

27 KOMMENTTIA

 1. Modernin maailman eräs keskeisiä kysymyksiä on yksilön ja yhteisön välinen suhde. Perinteinen läntinen liberalismi on tuottamassa kaikista vastuista vapaita yksilöitä, pahimmilan tämä näkyy veroparatiisien käytössä ja kaikkien sosiaalosten ja taloudellisten vastuiden heittämiksenä julkisyhteisöjen, kuten kuntien ja valtion harteille, eli niille kansalaisille joilla ei ole kykyä tai halua kiertää vastuitaan. Ranskan vallankumouksen jälkeen silloinen vuoreksi kuttsuttu , sittemmin oikeistoksi haukuttu vaati ihmisoikeuksien julistuksen rinnalle ihmisvelvollisuuksien julistusta, cse juuri olisi juuri nyt ajankohtainen teema ja ajatus,jota Kalevi Sorsa muuten viimeisinä vuosinaan piti esillä, tosin kenenkään siihen tarttumatta. Jos mikään muu inhimillisempi vastuullisuutta tuottava konsti ei ole mahdollinen, tulee tuo Kiinassa tapahtuva kehitys myös meillä välttämättömydeksi,meihin ihmisiin on ilmeisesti ladattu ikävä itsekyyden ja pelkästään omaan napaan tuijottamisen geeni, jota liberalistisen omahyväisyyden on helppo viekotella.

 2. Mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä kirjoitus Vesalta. Onhan yksilön ja yhteisön suhde elämän ydinkysymyksiä.
  Individualismi vastaan mukautuvuus ja ’yhteinen hyvä’. Kärjistäen paha vastaan hyvä.
  Voisi sanoa, että yksi tämän kysymyksen varhaisia ratkaisuja olivat Jumalan antamat Kymmenen käskyä. Niillä pyrittiin varmistamaan se, että laumaa hajottavat voimat eivät saa yliotetta. Paha tuli pitää kurissa ryhmäpaineen avulla.
  Paine suojeli laumaa tai nykykielellä hillitsi ja rajoitti psykopaattien ja viettiensä varassa toimivien tuhoisaa vapautta. Ja heti kun tuo uskonnon käskyjen paine on hellittänyt on Länsi ajautunut perikadon partaalle.
  Myös kansakunnat ovat säätäneet lakeja joilla halutaan varmistaa tätä asiaa, siis estää tuhon voimien yritykset ottaa haltuunsa valta ja sanella muiden kohtalo.
  Luonnossakin toimivat elämää suojelevat voimat eivätkä lauman johtoon pääse sellaiset jotka eivät ajattele koko lauman etua. Tämä on todettu jo solutasolla jossa kamppailu tuhoisia soluja vastaan käynnistyy nopeasti.
  Kommunismi oli ja on myös yksi tapa ratkaista asia luomalla valvontakoneisto joka pitää yksilön kaidalla ’eliitin tiellä’ tiukan ulkoisen kurin voimin. Sitä kohti vallanhimoiset globalistit, joille muut ihmiset ovat vain välineitä, ajavat asioita pankkiiri-mafian (varjohallituksen) johtamina. Näemme jo hyvin kuinka EU on kehittynyt kovaa vauhtia poliisivaltioksi Amerikan malliin
  Hyvä keino jouduttaa tätä kehitystä on korostaa yhteiskunnan sisällä uusliberalismin tavoin individualismia ja rajatonta vapautta ja kärjistää siten tilanne kansakunnan sisällä sivuuttamalla yhteinen hyvä. Näin luodaan tarvittava kaaos joka antaa eliitille oikeuden kiristää ohjaksia.
  Lännessä yritetään mennä siis kohti ’pakkokommunismia’ (NWO) rahan johtaessa kehitystä.
  Kiinassa tilanne ei ole samanlainen. Raha toki ohjaa mutta ei liene niin keskeisessä asemassa kuin kansan eheyden turvaaminen. Kansalaiset yritetään kouluttaa tai opettaa sosiaalisiksi. Se lieneekin myös pakon sanelema elinehto koska valtava ihmismäärä ei muuten pysyisi kasassa tai yhtenäisenä niin pienellä alueella. Vapaus voi heille olla ehkä vain vapautta tehdä tämä valinta ja sitoutua siihen. Ja ellei sitouduta ottaja on jo näköpiirissä.
  Ilman mukautumista/sopeutumista seuraisi siis varma katastrofi. Ratkaisevaa on systeemin huipulla olevien henkinen tila. Ovatko he psykopaattisia valta-addiktion riivaamia huijareita kuten Lännessä vai koko kansan parasta ajattelevia ja vähemmän itsekkäitä pakkotyön teettäjiä, on ratkaisevan tärkeä asia kun ajatellaan asiaa yksilön ja kansalaisen kannalta.
  Lännessä taas rahavallan ja finanssi-kapitalismin harjoittama pakko johtaa eriarvoistumiseen ja jakautumiseen sekä ikuiseen taisteluun koska kansalaiset eivät halua luopua vapauksistaan. Ja he eivät luultavasti ainakaan pitkän päälle hyväksy sitä että vain pieni eliitti korjaa potin ja että sen renkinä pitäisi toimia. Tuskin sitäkään että robotit korvaisivat heidät. Suurimman osan mielestä potti pitäisi jakaa oikeudenmukaisesti ja koko kansaa palvelevalla tavalla.
  Olisi mielenkiintoista tietää miten Kiinassa. Potti lienee valtiolla mutta miten se käytetään on tässä oleellista. Jos se käytetään koko kansan parhaaksi niin ihmisten ehdollistaminen kohti suurempaa sosiaalisuutta voi olla hyvä ratkaisu ja hierarkia-pyramidi pysyy koossa ja sopivan matalana. Siinä voisi nähdä myös joitakin hyviä piirteitä kansallissosialismista. Ja epäilemättä tämä ’kala- tai lintuparvi-malli’ on hyvin selviytymiskykyinen ajatellen ihmiskunnan tulevia haasteita, joiden edessä yksilökeskeinen Länsi ei taida menestyä vaan kamppailee omien itse tuottamiensa ja koko ajan paisuvien ongelmien parissa kaaoksen ja perikadon partaalla kultaista keskitietä löytämättä.

  • Lisäyksenä totean:
   Kiina on sikäli hyvissä asemissa että se näkee Lännen perikadon ja sen syyt eikä sen siksi tarvitse toistaa samaa. Ainakin tämä ote kirjoituksesta lupaa hyvää:
   ”Direktiivin mukaan sosiaalisen luottopisteytysjärjestelmän tarkoitus on rakentaa ”rehellisyyden kulttuuri” sekä ylläpitää perinteisiä arvoja ja ”luottamusta”. Asiakirjassa todetaan, että päämääränä on rakentaa tieteelliseen kehitykseen perustuva harmoninen sosialistinen (markkinatalous)yhteiskunta.”
   Pallo on nyt maan johdolla.
   Jää nähtäväksi ohjaako sitä enemmän kuuluisa kiinalainen viisaus kuin Lännelle tyypillinen ’köyhät häipykööt’ -ahneus, ja jopa monien imperialistien rosvokapitalismia suosivaan uskontotulkintaan (’valitut’) pesiytynyt tai naamioitunut kaksinaamaisuus alistavine ja tuhoavine vallanhimoineen.

   • Ajatukseeni ylempänä ’…potti lienee valtiolla mutta miten se käytetään on tässä oleellista. Jos se käytetään koko kansan parhaaksi niin ihmisten ehdollistaminen kohti suurempaa sosiaalisuutta voi olla hyvä ratkaisu…’ lisäyksenä:
    Lännessä potti on rotsild-mafialla ja se käyttää sitä miten itse haluaa valloittaessaan omilla ’rappari-palkkasotureillaan’ maailmaa enemmän ja enemmän. Ja maksajina ovat velalliset kansasta riippumatta. Mekin.
    Jos Kiinassa potti on pääosin valtiolla niin erona on, että eliitin motiivit eivät ole samat. Eliitti tuskin ajattelekaan tilannetta jossa se voisi toimia vastoin oman kansan etua. Se on siis sidoksissa kuten isäntä orjaansa jota ei kannata tappaa vaan pitää hyvissä voimissa. Ja tuo sidos vaikuttanee vahvasti miten potti käytetään. Järkevä johtoeliitti tuskin ajattelee muuta kuin miten pitää kansa eheänä ja vahvistaa sen voimaa koska kansa on sen tukipylväs, jota ilman se itsekin menettää kaiken mahtinsa. Ja ehkä maahan on nyt syntynyt eliitti jolle maolaisuus on surullista historiaa. ?
    Toiseksi vaikka eliitti omistaisi paljon se ei pysty kuluttamaan paljoa ja potti jota se hallitsee voidaan käyttää järkevästi, varsinkin kun tiedetään, että tyhmyys osuu heti omaan nilkkaan kun ottaja-sionisti vaanii nurkan takana. Minusta tilanne muistuttaa paljossa kansallissosialismia eikä kommunismia.

  • EU:n poliisivaltiokehityksestä:
   Google syyllistynyt lukemaan yksityisiä maileja.
   Russisches Gericht bestätigt Strafe gegen Google für das Lesen von privaten E-Mails
   https://deutsch.rt.com/wirtschaft/36144-russisches-gericht-bestatigt-strafe-google/

   Ranska jo poliisivaltio
   https://deutsch.rt.com/europa/36136-32c3-terrorstaat-frankreich/

   Seuraava askel kohti Orwellia? USA haluaa tutkia maahan matkustavien feisbuk-postit
   Nächster Schritt zum Orwell-Staat? USA wollen künftig bei Einreiseanträgen Facebook-Postings prüfen
   US-Behörden planen derzeit eine Verschärfung der Kontrollen bei Einreiseanträgen. So sollen künftig mittels eines Vorabchecks die Postings der Antragsteller auf Facebook und in anderen Sozialen Netzwerken untersucht werden. Die ”digitale Gesinnungsdiktatur” würde so einen großen Schritt nach vorne machen.
   https://deutsch.rt.com/amerika/35993-nachster-schritt-zum-orwell-staat/

   • Tuota, ei tuossa uutisessa sanota että ”USA haluaa tutkia” maahan matkustavien Facebook -jutut, vaan että viisumien myöntäminen voitaisiin (ja jo voidaan) estää Facebook-juttujen perusteella. USA:n puolustusvoimat, tiedustelulaitokset ja yksityiset firmat on jo kauan aikaa tutkineet Facebookin tilejä. Open source data.mining on ollut tiedustelupalvelujen ja -yritysten sekä poliisien käytössä niin kauan kun Internet on ollut olemassa. Facebook on tärkein yksittäinen open source data -lähde.

    Everstiluutnantti Anthony ”Tony” Shaffer on lukuisissa haastatteluissa, joita löytyy YouTubestakin useita, kertonut kuinka hänen ryhmänsä ”Able Danger” käytti puolustusvoimien ja amerikkalaisten puolustusalan yritysten tietokoneohjelmistoja kerätäkseen Internetistä tietoja al-Qaidan jäsenistä, vuodesta 1999 alkaen. (Shafferin todistus myös jätettiin pois 9/11-tutkintakomission raportista, Shaffer erotettiin ja Able Danger -ryhmän tiedostot tuhottiin.)

    ”Goel painotti, että lainvalvojien on varsinkin Yhdysvalloissa helppoa päästä käsiksi verkossa olevaan tietoon. Viime kuussa paljastui, että maan turvallisuusvirasto NSA:lla on käytettävissään suurimpien internetyritysten tietokannat, joilla se kerää tietoa sekä amerikkalaisista että ulkomaisista netinkäyttäjistä.”

    http://www.taloussanomat.fi/tietoliikenne/2013/07/03/jos-se-on-facebookissa-se-on-julkista-tietoa/20139281/12

    • ’Facebook-Postings prüfen’…ja ’auf Facebook und in anderen Sozialen Netzwerken untersucht werden’ kyllä suomeksi tarkoittaa tutkimista.
     Prüfen ja untersuchen…= tarkistaa, tutkia
     Tietenkin ensin jutut tutkitaan ja sitten estetään viisumit…tarpeen mukaan
     Ikävä asia mutta näinhän poliisivaltiokehitys etenee

     • Uutinen oli siitä että sosiaalisen median sisältö kuten Facebook voisi estää viisumin myöntämisen. Ei siitä että Yhdysvallat haluaa tutkia maahan matkustavien Facebook-tiliä, kuten kommentissasi sanoit. Ensin mainittu on uudehko käytäntö, jälkimmäistä on harjoitettu niin kauan kuin sosiaalinen media on ollut olemassa. Vastasin kommenttiisi koska siitä jäi samanlainen mielikuva kuin uutisestakin: niin kuin uuden käytännöllä vasta nyt tutkittaisiin ihmisten Facebook-tilejä.

      Media syöttää meille tätä tarinaa niin kuin tällä olisi jotain tekemistä terroristiuhkan kanssa, joka on hyväuskoisten höynäyttämistä. Tosiasiassa esim. väitetyistä 9/11-terroristeista suurin osa sai passinsa yhdestä suurlähetystöstä Saudi-Arabiasta yhdeltä virkailijalta, ja suurlähettiläs kertoi jo vuosia sitten että CIA jatkuvasti käskee heitä päästämään maahan terroristitarkkailulistalla olevia henkilöitä. Ja jos mennään vielä pidemmälle, terroristi-iskut ovat hyvin usein false-flag -operaatioita.

  • Luin äskettäin tätä ex-juutalaisen Gilad Atzmonin kirjoitusta ja oivalsin, että Kiina tavallaan jäljittelee tässä kuvattua juutalaista uskontoa. Muutamia otteita kirjoituksesta:

   Judaism is an obedience regulative system. The Judaic universe is ruled by ‘mitzvoth’ (commandment), a set of 613 precepts and directives ordered by God.
   If Judaism is not a belief system but rather a system of obedience regulation, then Jewish identity politics is merely an extension of the above regulatory philosophy.

   Jews often drop their God, simply to invent a different God who ‘facilitates’   subscription to a new regulatory system. The new system, like the old outlines a new set of strict commandments, a manner of speech and rigorous boundaries of ‘kosher’ conduct.

   In the beginning of the 20th century, for instance, Bolshevism appealed to many Eastern European Jews. It provided a sense of self-righteousness in addition to regulating a strict form of obedience. As we know, it didn’t take long for Bolshevism to mature into a genocidal doctrine that made Old Testament barbarism look like a juvenile fairytale. The Holocaust, that seems to be the most popular Jewish religion at present, may be the ultimate and final stage in Jewish historical development.

   Due to the lack of a divine transcendental entity, Jewish religions have always regarded criticism as rejection of the tribe. Jewish religions, whether Judaism, Bolshevism or Holocaust, are equally intolerant towards criticism and dissent. Jewish religions treat opposition as a vile attempt at ‘delegitimization’ on the verge of genocidal inclination.

   Tragically enough, intolerance of dissent has become a universal Western political symptom. Incidentally, Christianity, Islam, religion and divinity in general are also under attack within the context of contemporary Western discourse. Is this a symptom of the Jerusalemification of our Western universe? Is the emergence of the tyranny of political correctness a coincidence?

   And if we are becoming Jews, is there any room for the hope that our universe may, at some stage, embrace a universal ethos once again? Can we once again believe in something?   Or do we have to wait for a new Jesus figure to resurrect our trust in the human spirit and humanity in general?  Or have we been re-designed to self-destruct as soon as we come close to such a lucid awareness?
   http://www.veteranstoday.com/2016/01/01/jewish-religions-and-the-prospect-of-dissent/

   Nyt tiedämme kuinka vahvan otteen pieni sionisti-eliitti rahoillaan on maailmasta saanut. Sille ei ole löytynyt riittävän vahvaa kilpailijaa/vastavoimaa Lännessä, joka on joutunut sen hallintaan. Ja tiedämme kuinka talmudistirabbit toimivat kasvattaessaan nuoria vihaamaan kristinuskoa ja kristittyjä joiden kohtalo palestiinalaisten tavoin Lähi-idässä on tuhoutua. Atzmon ei aiheetta vertaa Israelia Natsisaksaan.
   Kammoksumme kiinalaista järjestelmää mutta hyväksymme vastaavan sionisti-pankkiirien toteuttamana velkaorjuutena omalla kohdallamme. Ja myös laajemmin koko läntisen kulttuurin sisällä joka korporaatiovallassaan alkaa muistuttaa yhä enemmän poliisivaltiota.
   Olisiko niin, että Kiina toimii ’pakon alla’ säilyttääkseen kansallisen identiteettinsä joka meiltä lännessä ollaan tuhoamassa. Se haluaa pysyä Venäjän tavoin suvereenina ja Israelin tavoin sulkeutua, estää hajoamisensa, multi-kultin.
   Ehkä ihmiskunnan tulevaisuus ei enää ole yksilöiden aikaa lainkaan.
   Kaikki viittaa siihen että Länsi alistuu, ahneet ja vallanhimoiset ’rapparit’ hallitsevat orjiaan kuten Orwell jo kertoi. Kiinan kohdalla emme tiedä mitä tuo ’…tarkoitus on rakentaa ”rehellisyyden kulttuuri” sekä ylläpitää perinteisiä arvoja ja ”luottamusta”… että päämääränä on rakentaa tieteelliseen kehitykseen perustuva harmoninen sosialistinen (markkinatalous)yhteiskunta…’ käytännössä tulee tarkoittamaan. Se voi olla jotain muutakin kuin se mikä meitä odottaa. Kaikki riippuu maan johdon tavoitteista ja moraalisista arvoista. Alla olevan linkin kirjoitus lupaa ainakin parempaa.
   http://journal-neo.org/2015/12/28/as-the-east-creates-the-west-tries-to-destroy/

   Gilad Atzmonin blogeja ja kirjoituksia
   http://www.veteranstoday.com/author/atzmon/

 3. Mitä muuta on esimerkiksi no-fly lentokieltolista, jolle ihmiset päätyvät tietämättään, juuri käyttäytymisensä (mm. internet-käyttäytyminen) perusteella?

  Kaikkia mietä valvotaan ja analysoidaan, mutta se pysyy valtion toimistojen ja vakoiluyritysten sisäisenä asiana, joista me kansalaiset emme saa tietoja. Suomessakin törmää samaaan, kun hakee valtion virkoja esimerkiksi puolustusvoimiin tai IT-alalla, jolloin hakijalle tehdään turvallisuusselvitys.

  Hyvä idea, ostaessasi kotimaista tavaraa voisit saada patriootti-etuja tai pisteytyksen asiakastietoihisi!

  Eihän se reilua ole ohjata kansalaisten käyttäytymistä. Varsinkaan kun se perustuu propagandaan, kuten massamediassamme.

  • Aui niin, olihan meilläkin ”osta kotimaista” -kampanja. Hyvä kansalainen tuki kotimaista työtä. Sittemmin sen korvasi kokoomusnuorten ”perusta yrityksesi Viroon” -kampanja.

 4. Mielenkiintoista… ja kauhistuttavaa!

  Se että ihmisestä tehtäisiin numerosarjaan perustuva informaatiokenttä perustuu mielivaltaiseen ihmisten luokitteluun tyhjänpäiväisten ja harhaanjohtavien sanojen, kuten esim. ”rehellisyys” ja ”luotettava”, avulla. Kaikkihan sen tietää, että ELIITIN käsitys rehellisyydestä ja luotettavasta on täsmälleen päinvastainen kuin tavallisen duunarin, joten mitä tämänkaltaisella ”pelillä” ajetaan takaa? Luokituksen tarkoituksena on luonnollisesti pakottaa suuret ihmismassat eliitin hyväksymään muottiin, eli suuhen muottiin mitä he milloinkin mielivaltaisilla pisteytyksillään tukisivat. Kiinan kaltaisessa yhteiskunnassa kyseiset määrittelyt tarkoittaisivat nimenomaan rehellisyyttä ja luotettavuutta, mtta ei todellakaan – ihmisyyttä – vaan järjestelmää kohtaan.

  • Tietenkin noin on. Kyse on eliitin muotista johon kansaa hiotaan… tai ehdollistetaan lojaalisuuteen itse järjestelmää ja isänmaata kohtaan.
   Mutta onko Kiinalla vaihtoehtoja? kun vastapelurina on ’hajota ja hallitse’ -nwo-mafia, joka tuhoaa armotta kaikki heikot ja itsekuria vailla olevat valtiot ja tuo niihin omat nukkensa … se tässä on pointti.
   Toinen tie voisi olla antautua tuon mafian kuolemansyleilyyn kuten EU ja moni muu. Se ei näytä Kiinaa kiinnostavan – kuten ei Venäjääkään.

   • Kiina ja Venäjä on irtautumassa NWO-Rothschild-rahaliitosta ja asettamassa sen tilalle oman rahajärjestelmän, ja juuri sitä länsiliittoutuma pelkää. Kyseiset valtiot ovat täysin omavaraisia, eli taistelu heistä katsoen ei ole raha, vaan geopoliittinen valta ja planeetan vaurallisuus. Suomessa on suuri luonnonvarallisuus; metsät, kaivokset ja maailman puhtaimmat pohjavedet, joten meidän tulisi ymmärtää oma kansallinen vaurautemme. Kiina istuu parhaillaan sekä Venäjän, että länsiliittouttuman kelkassa – yllätys, yllätys – mutta uskoisin sen olevan vain harhaa. Kiina, maailman vauraimpana valtiona, ei tule alistumaan NWO-sionisteille vaikka heitä kyseisen valtion valtapaikalla istuukin. Vale-oppositio toimii kaikkiin suuntiin, joten suuria yllätyksiä, joista Raamatussakin puhutaan, on odotettavissa.

    Suomen nukkehallitus kulkee EUn hirttosilmukka kaulassa Rothschild-sionistien viimeistä kuoliniskua odottaen. Viimeinen isku tulee tapahtumaan euroopassa sillä hetkellä, kun tämä järjetön pakolaisten vastaanotto saadaan päätökseen ja Rothschild-pankkiirit sulkevat rahahanat.

    • US-koaliitio on ajautumassa paniikkiin ja kuten Paul C Roberts tuo esiin on ison sodan vaara ovella. Kun vaakakupissa on dollarin romahdus voi odottaa melkein mitä vain tietäen rahamafian luonteen.
     Toisaalta olisi hyvä jos romahdus tapahtuisi koska muuten mafian ote vain vuosi vuodelta kiristyy ja meidänkin luonnonvarat riistetään kuten tuot esiin. Tilanne on todella helvetillinen: tapahtui kummin päin tahansa niin jälki on pahaa.
     Toivo on pantava Saksan tai Ranskan heräämiseen tai jonkun muun joka pystyy kaatamaan ja hajottamaan Naton, jota ilman USA ei uskaltane maailmansotaa aloittaa.

 5. Jos Kiina hipoo kansallissosialismia niin Turkin Erdodan sanoo suoraan: Hitler on hyvä esimerkki
  TURKEY’S PRESIDENT ERDOGAN CITES ‘HITLER’S GERMANY’ AS EXAMPLE OF AN EFFECTIVE FORM OF GOVERNMENT
  http://www.infowars.com/turkeys-president-erdogan-cites-hitlers-germany-as-example-of-an-effective-form-of-government/
  Pitäisikö Saksankin palata ERdoganin viitoittamalle tielle niin Euroopan ’pakolaisongelma’ ei olisi enää niin suuri ongelma? kysyi joku eräällä kommenttisivulla. ???

 6. As the East Creates, the West Tries to Destroy — Kun Itä luo niin Länsi tuhoaa

  Maailma muuttuu… Itä ei panosta sotaan ja tuhoon vaan luo uutta ja kun sen vaikutus koko ajan kasvaa niin muutos on väistämätön… ja Lännen aloittamat mielipuoliset sodatkin voivat jäädä historiaan. ?? Tuntuu uskomattomalta mutta Itä todellakin voi pelastaa ihmiskunnan.

  The world is moving away from wars, from an, if-you-will, patriarchal psychosis of control–a matrix of fear, shame, guilt, rage, hate. What is beginning to emerge in what we in the West have egoistically termed the East, is construction, building new great projects to uplift a sector of mankind ignored for more that a thousand years. This transformative positive motion is what, if anything, will save our humankind from the mass death and destruction some in the West so devoutly wish for us.
  It’s important to have a clear view to the positive developments in the world. We tend to forget as we are too often hypnotized by the negative. I want to touch briefly on recent developments involving the Peoples’ Republic of China which are potentially transformative for the entire planet if done in a right way, a way that disentangles the Eurasian countries from the destructive and bankrupt Dollar System.

  First appeared: http://journal-neo.org/2015/12/28/as-the-east-creates-the-west-tries-to-destroy/

 7. Kiina ja Kommunismi
  Makowin mielenkiintoinen analyysi Maon Kiinasta jota Illuminaatti tuki. Monikaan ei tiedä että mm. Rockefeller ylisti Maon saavutuksia ja johtamista vieraillessaan maassa 1973.
  Maon toimesta 60-80 milj sai surmansa ja kommunismihallintoa tuki sama saatanallinen kabalistis-vapaamuurarillinen eliitti jonka ideologiaa nyt toteutetaan Lännessä, sanoo Makow.
  NWO=Globaalikommunismi — lisää linkistä
  Illuminaatin tukema Maon kommunismi on taakse jäänyttä historiaa ja Kiina on hallitusmuodoltaan kansantasavalta, jota hallitsee Kiinan kommunistinen puolue (KKP). Talousjärjestelmä ei kuitenkaan ole kommunistinen, vaan ”sosialistinen markkinatalous”, eräänlainen yhdistelmä suunnitelmataloutta ja vapaata markkinataloutta.

  Sordid History of Illuminati Depravity in China
  Based on this report, this article outlines the history of the Chinese Communist Party (CCP) and its horrifying mass persecution of Chinese people during its 66 years in power since 1949. In China, it is estimated that at least 60-80 million were murdered. The report includes the party’s history of political repression, its propaganda apparatus, and its assaults on traditional culture and value systems. This is the same satanic Jewish (Cabalist, Masonic) ideology that secretly governs the West.
  After his visit to China in 1973 during the “Cultural Revolution,” David Rockefeller said: “One is impressed immediately by the sense of national harmony….The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in history.”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=127091

 8. Det är i först hand Kina och Storbritannien som 2016 kan överraska världen, skriver Financial Times.
  Under de senaste tjugo fem åren har Kina haft en väldigt snabb ekonomi och ett ganska tråkigt politiskt liv. Detta år kan denna situation komma att förändras tack vare Xi Jinpings kampanj mot korruption. De rikaste och de mest inflytelserika personerna påverkar inte längre politiken — mot bakgrund av lågkunjunkturen.
  Europa upplever 2016 en riktig chock, om Storbritannien röstar för att dra sig ur EU. EU är numera ganska impopulär. Unionen är splittrad och har ekonomiska svårigheter, EU-länderna kan inte komma överens om hur flyktingproblemet ska lösas.

  Läs mera på: http://se.sputniknews.com/politik/20160106/989889/ft-politiska-risker.html#ixzz3wUqpQp8k

 9. Kommentoikaa nyt muutkin…! Miksi niin hiljaista?

  The Rule Of Law No Longer Exists In Western Civilization (Paul C Roberts)
  American justice is a joke. It does not exist. You can see this in the American prison population. “Freedom and Democracy” America not only has the largest percentage of its population in prison than any country on the planet, but also the largest number of prisoners.

  If you consider that “authoritarian” China has four times the population of the United States but fewer prisoners, you understand that “authoritarian” China has a more protective rule of law than the United States.

  Compared to “freedom and democracy America,” Russia has hardly anyone in prison. Yet, Washington and its media whores have defined the President of Russia as “the new Hitler.”

  The only thing we can conclude from the facts is that the United States Government and those ignorant fools who worship it are evil incarnate.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=127249

 10. Luin tästä kiinalaisten ’ideasta’ joltakin amerikkalais peräiseltä uutis saitilta jokin aika sitten. Vastavalkean juttu melkein pääsi unohtumaan.

  Sinänsä tässä ’pisteytyksessä’ ei ole paljonkaan uutta. Samaan tapaanhan toimivat jokseenkin kaikkien maiden koulutusjärjestelmät ja länsimaiset kauppaketjut.

  Koulussa saat paremmat numerot, mitä paremmin tottelet opettajien käskyjä ja kaupoissa saat bonusta, mitä enempi ostat kauppaketjun suosittelemia tuotteita. Tietoverkkojen ja -koneiden käyttö ’pistetykseen’ saattaa jossakin varsin rajoittuneessa mielessä ’tehostaa’ ’pisteytystä’ paljonkin ja tehdä siitä melko anonyymiä ja robottimaista.

  Kun kansalaiset saavat paremmin selville, miten yhteiskunnallinen ja tietokoneohjattu pisteytys toimii, he oppivat varmasti myös huijaamaan järjestelmää, toimimalla niinettä pistesaldo kasvaa, vaikka huijaamaan pyrkivän tosiasialliset yhteiskunnalliset ajatukset olisivatkin jotakin aivan muuta?

  Tuntuu jotenkin siltä, että koneet osoittautuvat pian melko paljon kehnommiksi ihmisten valvonnassa, luokittelussa ja ’pisteytyksessä’ , kuin ihmiset.

  Ei shakkia pelaavat tietokoneetkaan pärjää hyvälle pelaajalle, ja shakki on sentään paljon yksinkertaisempaa kuin ihmisten sosiaalinen ja yhteiskunnallinen toiminta. Shakissa on melko rajallinen määrä nappuloita, sääntöjä ja peliruutuja. Ihmisten sosiaalisen toiminnan sääntöjä on periaatteessa ja käytännössäkin rajaton määrä ja uusia syntyy koko ajan.

  Olisikohan tässä käynyt niin että Kiinan tietokoneohjelmoijat ovat onnistuneet myymään maksajille täysin tyhjänpäiväisen projektin? Tai ehkä tässä on tarkoituskin vai huvitella?

  Sinänsä on mielenkiintoista seurata mitä tästä lopulta seuraa.

  Saatan olla skeptisismissäni väärässäkin. Ja jos sanasta ’väärässä’ jättää pois ’ää’n pilkut, niinkuin Kiinassa varmaan kävisi kun koneissa ei siellä ole skandeja, se muuttuu sanaksi ’vaarassa’.

  Kirjoitan myöhemmin lisää.

  • ”Ei shakkia pelaavat tietokoneetkaan pärjää hyvälle pelaajalle” Sivuhuomautus: parhaille shakkitietokoneille eivät kylläkään enää pärjää maailman parhaimmatkaan pelaajat.

 11. Kasaari- tai rotsild-mafialle povataan kovaa puristusta lähiaikoina ja siinä Kiinan rooli on tärkeä. Tässä artikkelista muutamia otteita:
  The Big Squeeze is now on the Khazarian Mafia
  We know that the Khazarian Mafia (KM) is now a sinking ship.

  The ultimate end game here is for the KM to use DHS to transform America into GAZA II, the World’s largest open-air prison camp and to make Americans the New Palestinians. This is all part of the “Greater Israel Plan” which is no longer theory but established fact. And the “Greater Israel Plan” is the cover story used by the KM’s top leadership (aka the “Select Few”) to use its Cutouts and main action agent the American-Israeli “Israeli-first” Dual Citizen Traitors and the Likudists in Israel to do their dirty work.
  There are recent reports from China that the Chinese Government has ordered that its international cargo shipping in both the Pacific and the Atlantic be restricted.
  One source with connections to mainland Chinese sources has verified this claim that China has given an ultimatum that there will be a big reduction in their cargo ships unloading any products until the USG begins to honor the Secret Reset Agreement they entered into in 2013 during G-20 meetings.
  DHS is here to militarize the American Police and turn America into a Neo-Bolshevik Stasi-style Police State and transform it into GAZA II with all Americans the New Palestinians. Once that is accomplished the KM plans to treat Americans the same way Bolsheviks treated innocent Russian civilians. It raped, tortured and mass murdered 100 million of them.
  The KM is Neo-Bolshevik and its top Policy-Makers are from the same age old bloodlines. They have recorded their intentions in stone at the Georgia Guidestones so we know this for certain.
  And many Americans are starting to catch on to the fact that some of these mass-shootings in gun-free zones are real with real dead victims while others like Sandy Hook are faked, but that all are engineered, staged false-flag attacks on the Second Amendment. This has kept folks confused up until now but thanks to the efforts of hundreds of tireless researchers the truth is now being published all  over the Internet and is now readily available for all.
  One thing is certain, the KM is now cornered and its hegemony is rapidly being eroded. It’s false-flag efforts to disarm Americans and any other efforts to do so will fail. The KM is now doomed by the whole World which is building massive financial firewalls against it and ganging-up on it. The KM is being deconstructed bit by bit and you can expect they will have a hard landing and because they are such two-faced psychopaths they will keep lying until the end.

  http://www.veteranstoday.com/2016/01/17/the-big-squeeze-is-now-on-the-khazarian-mafia/

  lisää linkistä

 12. Mielenkiintoista
  RT Deutsch-Analyse: Staatsbesuch von Chinas Staatschef Xi Jinping in Saudi-Arabien und Iran

  Auch wenn Xi Jinping in Saudi-Arabien sichtlich um Höflichkeit bemüht ist: Das Land bleibt der größte Motor für die Entwicklung in den ärmeren Ländern, möglichst unabhängig von den USA. Und es wird eine ernstzunehmende Alternative für eine regionale Integration, die Volkswirtschaften wie Russland und Iran auch mit den Interessen der EU-Staaten verbinden kann.
  https://deutsch.rt.com/meinung/36408-china–xi-jinping-besucht-golf/

 13. Kiinnostuneille:
  China to George Soros: Go Home and Never Come Back!

  George Soros, who should be known as the poster boy behind subversive movements such as the Ferguson protest, is mad and sad. The Chinese have recently told the grown man (who still hasn’t learned that using people as proxy wars is not a good idea) that they are not for sale:

  “Soros’ support for drug legalization is part of his twisted notion of ‘open society’ and he uses his vast network of NGOs [non-governmental organizations] to destabilize regimes that he sees as opposing Western liberal ‘open society.’ For Soros, the open society is the permissive society, in which a kind of hedonistic calculus prevails.”[5]
  http://www.veteranstoday.com/2016/02/01/china-to-george-soros-go-home-and-never-come-back/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here