Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (13 artikla, 2 kohta) toteaa: ”Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.” Jokaisen oikeus lähteä vapaasti mistä tahansa maasta on turvattu niin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (KP-sopimus, 12 artikla) kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessakin (neljäs lisäpöytäkirja, 2 artikla).

Jokaisen oikeus lähteä maasta turvataan myös Suomen perustuslaissa (9 artikla) samoin kuin (muiden muassa) Venäjän federaation perustuslaissa (27 artikla).

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan ”[j]okaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa” (ks. julistuksen 14 artikla). Euroopan unionin perusoikeuskirja edellyttää, että oikeus turvapaikkaan taataan pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja pöytäkirjan määräysten sekä Euroopan unionista ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyjen sopimusten mukaisesti (ks. perusoikeuskirjan 18 artikla).

Maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle annetaan ulkomaalaislain mukaan turvapaikka, jos hän oleskelee kotimaansa ulkopuolella sen johdosta, että hänellä on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa siellä vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta (87 §).


KANSAINVÄLINEN OIKEUS
kieltää ihmisyksilön karkottamisen, palauttamisen ja luovuttamisen valtioon, jossa häntä uhkaisi kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu (ks. esimerkiksi kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus, 3 artikla).

Ulkomaalaislakia säätäessään tai sitä muuttaessaan eduskunta on hyväksynyt edellä tarkoitetut kansainvälisen oikeuden ja EU-oikeuden määräykset.

Mikäli hakijan ilmeisenä tarkoituksena on käyttää väärin turvapaikkamenettelyä, hakemus voidaan ulkomaalaislain mukaan katsoa ilmeisen perusteettomaksi. Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan ratkaista nopeutetussa menettelyssä, kun hakemus katsotaan ilmeisen perusteettomaksi.

Suomeen vuonna 2015 saapuneista turvapaikanhakijoista 65 prosenttia saapui Irakista, 15 prosenttia Afganistanista, 6 prosenttia Somaliasta ja 2 prosenttia Syyriasta.

Ulkoasiainministeriön Irakia koskevan matkailutiedotteen mukaan Irak ei ole turvallinen valtio. Maassa käydään taisteluja ääriryhmien ja turvallisuusjoukkojen välillä. Kansainvälinen liittouma tekee ilmaiskuja ISIL-äärijärjestöä vastaan. Turvallisuustason osalta mainitaan: ”Vältettävä kaikkea matkustamista”. Myöskään Afganistan, Somalia ja Syyria eivät ole turvallisia valtioita.

Vuonna 2015 Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista siis ainakin 88 prosenttia saapui valtioista, joita ei voitu pitää turvallisina.


KONFLIKTIEN JA VAINON
vuoksi pakenemaan joutuneita ihmisiä on maailmassa enemmän kuin koskaan aiemmin. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n arvion mukaan 60 miljoonan pakolaisen rajapyykki on ensimmäistä kertaa ylittynyt vuoden 2015 aikana.

Suuri osa maailman pakolaisista, noin 38 miljoonaa, asuu kotimaansa rajojen sisäpuolella. Kehitysmaat vastaanottavat eniten kotimaastaan paenneita pakolaisia. Väkilukuun suhteutettuna pakolaisia on eniten Libanonissa, 209 ihmistä tuhatta asukasta kohti. Lukumäärällisesti eniten pakolaisia on Turkissa, arviolta 2,2 miljoonaa vuoden 2015 lopussa.

Suomi on toistaiseksi päässyt varsin vähällä, mitä tulee pakolaisten vastaanottoon. Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg on perustellusti todennut: ”Olemme yksi maailman rikkaimpia maita, jos meillä ei ole varaa auttaa, niin olen hyvin hämmentynyt.”

Meidän on Olof Palmen mukaan puolustettava kansainvälistä oikeutta:

”Samoin kuin ihmisten välisessä seurustelussa on oltava säännöt, ne tulee olla myös kansakuntien välisessä kanssakäymisessä. Me emme voi hyväksyä kansainvälisellä alueella viidakon lakia, vallan lakia. Me tarvitsemme kansainvälistä oikeutta, jonka mukaan kaikki valtiot ovat yhdenvertaisia lain edessä ja jonka mukaan kaikkien valtioiden tulee kunnioittaa toisten valtioiden oikeuksia. – Kansainvälisellä oikeudella on erityinen merkitys pienille kansakunnille.”

Pakolaisen kohdalla kysymys ei ole hyväntekeväisyydestä, vaan hänen perustavaa laatua olevista ihmisoikeuksistaan.

”[K]un ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on jätetty huomiota vaille, on tapahtunut raakalaistekoja, jotka ovat järkyttäneet ihmiskunnan omaatuntoa” (YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen johdanto). ”[…] kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta” (ibid.). ”[…] on välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten ei olisi pakko viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan” (ibid.).

Jokaiselle kuuluvien ihmisoikeuksien huomioon ottava pakolaiskohtelu on välttämättömän edellytys kansainväliselle rauhalle ja demokraattiselle oikeusvaltiojärjestelmälle.


EDELLÄ ON TODETTU, että vuonna 2015 Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista ainakin 88 prosenttia näyttää saapuneen valtioista, joita ei voitu pitää turvallisina. Turvapaikanhakijoista 65 prosenttia saapui Irakista. Miksi? No ainakin siksi, että maailman ainoa supervalta USA hyökkäsi Britannian tukemana Irakiin 20. maaliskuuta 2003 kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

Mistä ainoan supervallan laittomassa hyökkäyksessä Irakiin oli kysymys? Parhaiten kysymykseen lienee vastannut Harold Pinter kuuluisassa Nobel-puheessaan:

”Kuten jokainen täällä tietää Irakin sota oikeutettiin Saddam Husseinin väitetyillä joukkotuhoaseilla, joista jotkut voitaisiin laukaista kolmessa vartissa kylvämään kauhistuttavaa tuhoa. Meille vakuutettiin tämän olevan totta. Se ei ollut totta. Meille kerrottiin Irakilla olleen suhteet al-Qaidaan ja osavastuu syyskuun yhdennentoista päivän hirmutöistä New Yorkissa. Meille vakuutettiin tämän olevan totta. Se ei ollut totta. Meille kerrottiin, että Irak uhkasi maailman turvallisuutta. Meille vakuutettiin tämän olevan totta. Se ei ollut totta. – Totuus on jotain kokonaan muuta. Totuus liittyy siihen, miten Yhdysvallat ymmärtää asemansa maailmassa, ja kuinka se mielii asemaansa käyttää.”

”Irakin miehitys oli rosvoretki, räikeää valtioterrorismia, ja osoitti kansainvälisen oikeuden täydellistä halveksuntaa. Miehitys oli mielivaltainen sotatoimi, jolle antoivat potkua valheet toisensa perään sekä median ja sen kautta yleisön sumeilematon manipulointi. Tarkoituksena oli vakiinnuttaa Yhdysvaltojen sotilaallinen ja taloudellinen kontrolli Lähi-idässä verhoamalla hanke kansan vapauttamiseksi – viimeisenä keinona kun muut verukkeet oli jouduttu hylkäämään. Näyttävä sotilaallisen voiman osoitus, jonka vuoksi tuhansia ja taas tuhansia syyttömiä ihmisiä surmattiin ja silvottiin.”

Kun valtiomiestasolla vastedes puhutaan pakolaisuuden ongelmista, olisi toivottavaa, että kansalaisille kerrottaisiin samalla kertaa tosiasioita myös pakolaisuuden syistä. Saattaa nimittäin olla, ettei pakolaiskriisin alulle panija sittenkään löydy kansainvälisestä oikeudesta tai kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista.

Lähteet
 • Euroopan ihmisoikeussopimus
  (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla (63/1999).
 • Euroopan unionin perusoikeuskirja (2012) – EYVL C 326 (2012).
 • Ulkoasiainministeriö: Irak: matkustustiedote. Matkustustiedotteet, 3.2.2016
  http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=341408&nodeid=17215&contentlan=1&culture=fi-FI
 • Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus) (SopS 8/1976)
 • Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (SopS 59–60/1989)
 • Kuosma, Tapio (2016): Turvapaikka ja pakolaisasema: kansainvälisen suojelun periaatteet. Nordbooks.
 • Laitinen, Joonas | Helsingin Sanomat (3.2.2016): Kirkon ulkomaanavussa kauhistuttiin Niinistön puheesta: ”Ihmettelen, jos maailman rikkaimpiin kuuluvalla maalla ei ole varaa auttaa”.
  http://www.hs.fi/politiikka/a1454474974366
 • Pakolaisten oikeusasemaa koskeva pöytäkirja, New York 31.1.1967 (SopS 78/1968).
 • Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, Geneve 28.7.1951 (SopS 77/1968).
 • Palme, Olof: Svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Anförande vid partikongressen, 17 september 1984.
 • Palme, Olof: En levande vilja. Urval: Hans Dahlgren et al. Tidens förlag 1987.
 • Pinter, Harold: Art, Truth & Politics. Nobel Lecture. December 2005.
  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-e.html
 • Suomen perustuslaki (731/1999).
 • Ulkomaalaislaki (301/2004).
 • YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (10.12.1948).

Tapio Kuosma.
Tapio Kuosma.

Tapio Kuosma on tietokirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti. Hän on Espoon kirjailijat ry:n ja Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen.

28 KOMMENTTIA

 1. Hyvä pohdinta! Tässä hieman näkemyksiä lainsäädännön näkökulmasta:

  Suomen (ja Ruotsin) turvapaikkajärjestelmä on eriarvoisessa asemassa verraattuna muihin EU-maihin.

  Kansainväliset sopimukset (ja ulkomaalaislaki , 87§ ja 88§) määrittelevät sitä miten kansainvälistä suojeluua annetaan. Kansainvälistä suojelua hakeneelle voidaan antaa joka suoraan turvapaikka (87) tai toissijaisen suojelun perusteella oleskelulupaa (88). Nämä ovat ainoat tavat , millä voidaan EU-direktiivien myötä antaa turvapaikkaan.

  Suomessa (ja Ruotsissa) on kuitenkin ylimääräinen oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella saatava oleskelulupa (88a §). Jos turvapaikan edellytykset eivät täyty, tutkitaan edellytykset myöntää oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella.Jos edellytykset eivät täyty niin kansainvälisen lainsäädännön näkökulmasta hakija ei saisi oleskelulupaa ja odottaisi käänytyspäätöstä.

  Suomessa on kuitenkin mahdollista myöntää oleskelulupa tämänkin jälkeen humanitaarisen suojelun perusteella. Ja vielä jos sekään ei onnistu on oleskelulupa mahdollista myöntää myös muulla, ulkomaalaissa säädetyllä perusteella.

  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomesta turvapaikanhakija saa turvapaikka silloin, kun hakija ei täytä kansainvälisten sopimusten vaatimia ehtoja. Suomi teki aikoinaan hyväntekeväisyyden nimessä tahallisesti löysempi kriteerijärjestelmä pakolaisuudella ja nykyään sitä käytetään hyväkseen.

  Suomesta ei voisi myös karkoittaa esimerkiksi sotarikollisia (poissulkemislauseke turvapaikanhaulle) , koska palautuskielto sitä estää. Sen sijaan hänelle myönnetään oleskelulupaa vuodeksi kerrallaan ja hän on siten oikeutettu ykhteiskunnan palveluihin (esimerkiksi sosiaalisiin tukiin). Aikaisempina vuosina Suomeen on hakenut ”turvapaikanhakijoina” sotarikollisia mm. Rwandasta, Somaliasta ja Kosovosta.

  Hallitus tekikin esityksen tässä kuussa humanitaarisen suojelun kumoamiselle (http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160002.pdf ) , mutta tästä aiheesta on keskusteltu jukisesti jo vuosia ja hallitus on reilusti myöhässä asiassa.

  Genevan sopimuksen ideolooginen tarkoitus oli antaa toisen maailmansodan pakolaisille väliaikainen turvapaikka siksi aika, kunnes pommitusten tuhoamia asuntoja rakennettaisiin (amerikan lainoilla) takaisin. Nykyinen tulkinta, että turvapaikkajärjestelmä oikeuttaisi pysyvää oleskelulupaa on järjestelmän systemaattista hyväksikäyttöä. Genevan sopimuksen laatiessaan ei ole otettu sitä seikka, että maahanmuuton kiihtyessään yhä useamalla pakolaisella on sukulaisia muissa maissa jolloin heille myönetään sen perusteella melkein aina oleskelulupaa. Tämä ei voitu mitenkään ottaa huomioon 60-luvulla, kun sopimusta muokattiin. Kansainvälisiä sopimuksia on hymanitäärisistä syistä hyvää noudattaa, mutta niitä pitäisi päivittää erittäin säännöllisesti. Nykyään ne ovat salakuljettajien rahasampoja.

  Lainsäädäntöä pitää toki noudattaa, mutta se ei poissulje sitä, että se suosii aktiivisesti väärinkäyttöä ja ”laitonta” maahanmuuttoa. Jos Suomeen rajaan asti pääsee ja sanoo ”asylym” niin sopimusten mukaan hänet ei voida enää pakolla siirtää pois maasta, jos kyseessä on non-refoulment -periaate. Siis sen takia ihmiset uhkaavat henkensä, että pääsisivät vain rajalle asti, usein laittomasti. Vaikka hakija saisi kielteisen pääötöksen hänet ei voida karkoittaa ja useimitten hän katoa viranomaisilta täysin. Turvallisuusuhka vastaavalle toiminnalle on älyttömän suuri. Niin kauan kunnes turvapaikanjärjestelmä suosii väärinkäyttöä on turha painottaa , että kansainvälisiä sopimuksia kuulusi noudattaa. Pitäsi sen sijaan vaatia niiden muokkaamista.

  Sibil

  https://sibilpolitical.wordpress.com/

 2. Kirjoitin Irakin laittomasta invaasiosta ja ISIS:n synnystä (myöskin mm. Baath hallituksesta, AQ, AQI ja Al Nustran toiminnsta) tässä:

  https://sibilpolitical.wordpress.com/2016/01/22/aarijarjesto-isisn-sisalla-koko-teksti/

  Se on totta, että Amerikka ja koaliitiojoukot hyökkäsivät Irakiin todennäköisesti sen takia, että Saddam halusi irroittuatua petrodollarin systeemistä. Amerikka antoikin 8 miljardin jälleenrakennuslaina Irakille eli käytännössä siihen, että korjataan sen itse tuhoamaa infrastruktuuria. Lainan ehtoissa oli tosin se seikka, että öljyä myytäisiin Amerikalle $1/tynnyri eli käytännössä ilmaiseksi.

  Amerikan suurin virhe oli lakkauttaa Baath hallituksen kokenut hallintokoneisto kokonaan ja vangita hallituksen jäseniä ja sidosryhmiä (nk. Executive Order 1). Työnsä menetti muutamassa päivässä satoja tuhansia ihmisiä, mukaanlukien opettajia, lääkäreitä ja poliiseja/palomiehiä jne. Paikalle laitettiin kokemattomia kapinaalisia ja maa meni täysin sekasortoon, kun sisäinen rakenne murtui. Tästä synti sisällissota ja vahvisti lopullisen ISIS:n synnyn Saudi-Arabian avustuksena (siiloin oli nimellä JIT). Nuoria työttymiä (Amerikan johdosta) palkattiin palkkasotilaiksi järjestöihin ja järjestöt lopulta yhdistyivät ja muodustivat ISIS. ISIS:n varsinainen valta tuli, kun Irakin vankiloista vapautettiin Saddamin strategisesta sodanjodosta kokeneita johtajia ja ne alkoivat järjestää ISIS:n systemaattinen rahoitus- verotus- ja rekrytointijärjestelmää.

  Eli tavallaan olet oiekassa. Invaasio on osasyy maahanmuutolle. Mutta turvapaikanhakijoiden joukossa ovat ihmisiä, jotka ovat sidoksissa sotilashallintoihin, ISIS:een, radikaaliryhmiin sekä mafiajärjestöihin. Matka Saksaan, Ruotsiin ja Suomeen maksaa melkeintuplasti enemmän kuin muihin maihin ja rahat liikkuvat noissa piireissä. Noudattaessaan kansainvälisiä sopimuksia silloin, kun Dublin-järjestelmää ei ole Euroopassa noudatettu Suome välillisestitukee salakuljetustoimintaa Irakissa ja Afganistanissa ja tästä asiasta ei käydä tarpeeksi julkista keskustelua.

  • ”…turvapaikanhakijoiden joukossa ovat ihmisiä, jotka ovat sidoksissa sotilashallintoihin, ISIS:een, radikaaliryhmiin sekä mafiajärjestöihin.”

   Kun edellinen hallinto syrjäytetään, vanhan hallinnon kannattajat ovat yleensä ne joihin kohdistetaan väkivaltaa eniten. Mutta onko esimerkiksi Irakista pakoonlähteneiden ba’ath-puolueenkin jäsenten nurja kohtelu mitenkään puolusteltavissa? Huolimatta propgandasta (kuten Kuosman kirjoituskin tuo esille), ei näiden ihmisten tarkoitus ollut tuhota Irakia. Jos pakolaisten joukossa on joku ministeriön korkea virkamies tai korkea sotilashenkilö, asia voi olla toinen, ja silloin pitäisi laittaa syytteeseen. Mutta ensin asia pitää tutkia, eikä torjua kaikkia saapujia sillä perusteella että jotkut ovat syyllistyneet rikoksiin.

   Ja jos joku lähtee pakoon ISIS-palkkasotureista, hän on mielestäni tehnyt aika hyvän päätöksen. Usko tai älä: heissäkin on pakkovärvättyjä, valheilla värvättyjä ja köyhiä joille palkkasoturin ura oli keino hankkia elanto. Enemmän kannattaa kuitenkin olla huolissaan siitä, että länsimaat salaisesti tukevat ISIS-järjestöä. Kyllä, Pentagonin tiedustelun omat raportit kertovat siitä, samoin kuin Turkin, Saudi-Arabian ja Qatarin tuki järjestölle, ja myöskin kansainvälisen median jatkuva halu demonisoida Venäjän sodankäyntiä Syyriassa. Eipä sillä, Syyrian pakolaiset ei ole vielä Suomeen juuri tulleet, joten median suorittama yleisönsä ehdollistaminen tuleviin false-flag iskuihin, ei ole vielä realisoitunut ainakaan Suomen kohdalta. Mutta muualla Euroopassa on.

   Irakissa, josta suurin osa Suomeen tulevista on kotoisin, tapahtui hallinnon kaatumisen jälkeen paha vastakkainasettelu eri ryhmien kesken. Vastakkainasettelu oli kyllä olemassa jo Saddamin hallinnon aikana, mutta hallinnon kaatumisen jälkeen sitä ei ollut enää mahdollista mitenkään hallita. Useat miljoonat joutuivat pakenemaan kodeistaan kun vihamielinen ryhmittymä oli enemmistönä, tai sai muuten yliotteen. Eikä kotiin pääse palaamaan vieläkään, yli kymenen vuotta paon jälkeen. Eivät nämä ihmiset ole mitään ”sotilashallinnon” jäseniä tai mafiaa, vaan tavallisia ihmisiä jotka asuivat ”väärässä paikassa”. Pakolaiset ovat itse pikemminkin paikallisten aseistautuneiden rikollisryhmien uhreja, menettäneet näille kotinsa.

   • Olet aivan oikeassa ja kenties kiteytin turhan pelkistetysti. Eivät tietenkään kaikki ovat sotarikollisia ja ovatkin juurikin pakoitettua sotimaan eikä asia ole niin yksinkertainen. Tapaus on juuri siten, miten esitit sen. Ensin shia muslimeja syrittiin ja sen jälkeen sunni muslimeja syrjittiin. Tilanne on erittäin monimutkainen ja luonnollisesti sota vaikutaa ihmisten psyykeeseen.

    Pakolaiset eivät ole syyllisiä Suomen lainsäädännöstä ja tätä on painotettavaa Mutta rikollisuuden nousu on tullut nimenomaan tämän muuton yhteydessä eikä sitä voida sanoa rasismiksi, jos on huolissaan sekä taloudellisesta tulevaisuudesta sekä varsinaisesta tulevaisuudesta. Minä en vaan tykkää siitä tavasta miten hallitus katsoo näitä turvapaikanhakijoita- jo valmiiksi toisen tason kansallaisia ja halpatyövoimaa. Toiset tulevat lukutaidottomina ja kulttuurillisesti erilaisesta piiresitä , mutta osa on jo valmiiksi keskiluokkaa ja tämänlainen kohtelu on erittäin nöyryttävää.

    Mutta Suomen hallituksen on tehävä itse ratkaisunsa eikä jatkuvasti odottaa delegointia asiassa. Ei mikään maa selviä tälläisten lukujen kanssa , niin Saksakin on todennut. Pakolaisuus on kuitenkin hyväntekeväisyyttä ja tästä hyväntekeväisyydestä on vaadittava myös tarvittava kunnioitus. Suomella on varaa periaattessa, mutta käytännössä ei, koska kaikki kustannukset tulevat käytännössä kasvukeskuksiin. Tämän lisäksi vapaa liikkuvuus on saanut tuhansia ihmisiä katoamaan viranomaisilta. Tämä ei ole mikään pieni asia ja tulee muttamaan koko yhteiskuntarakenteemme pitkässä juoksussa.

    • Luitko linkaamani analyysin? Sinne selitin yksityskohtaisemmin juurikin ISIS:n toiminamallit ja historian yhteydessä sivutin juurikin Irakin sota ja mainitsemasi asiat.

  • ”todennäköisesti sen takia, että Saddam halusi irroittuatua petrodollarin systeemistä.”

   Niinpä. Tai ainakin yksi iso syy muiden joukossa. Ainakin on varma, että kaikki ne julkisuudessa esitetyt moraaliset tai turvallisuuteen perustuvat syyt olivat pelkkää valkopesua.

   Usein kuulee myös väitettävän, ettei Yhdysvallat (ja Iso-Britannia) varastyaneet Irakin öljyä: Irakin hallinto huutokauppasi öljykentät ja siellä on nyt kiinalaisia ja venäläisiäkin öljy-yhtiöitä mukana.

   Totuus on, että Irakin öljytulot kyllä vietiin usean vuoden ajalta. Yhdysvaltain ulkoministeriö ja puolustusministeriö myönsivät Irakin jälleenrakennus-urakat, ja ne menivät lähinnä Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan. Työt maksettiin Irakin öljynmyynnistä saaduilla tuloilla. Ja niiden vuokrattujen öljykenttien rakentaminenkin jäi amerikkalaisten käsiin: eikä mikään ihme, olihan se heidän käsissään jo useita vuosia ennen kuin huutokauppoihin päästiin. Irakin jälleenrakennus ja turvallisuuden ylläpitäminen oli selkeä ryöstö, ei sitä mitenkään muuten voi kuvailla. Ja kaiken tuon päälle, Irakin öljyministeriö oli alkuun Yhdysvaltain suorassa hallinnassa, ja öljyä varastettiin ilman kirjanpitoa parin vuoden ajan.

 3. Kiitos, viime aikoina saanut ihan tarpeeksi lukea rasistisia kirjoituksia yhden elämän tarpeiksi. Toivottavasti äänessä on kuitenkin vain vihainen vähemmistö. Välillä kyllä tekee jo itse mieli muuttaa maasta, vaikkapa jonnekkin Islantiin. Jos huolivat.

  Pakolaisongelman ratkaisua pakolaisten liikkumisen kieltämällä ratkaisevat ongelmaa aivan väärästä päästä ja epäinhimillisesti. Tämä ongelma ei ratkea muuten kuin lopettamalla väkivallan kannattaminen kansainvälisessä politiikassa. Jos kannatat Yhdysvaltain liittouman sotaisaa politiikkaa, ja vastustat pakolaisia, elät jossain fantasiamaailmassa jossa ihmiset eivät ymmärtäisi paeta väkivaltaa ja talousromahdusta. Suoraan sanottuna: joko muutat suhtautumista sotiin tai pakolaisiin, tai olet typerä. Moni on aivan suosiolla jälkimmäisenä mainittu, eikä edes halua ajatella asiaa.

  ”Olemme yksi maailman rikkaimpia maita, jos meillä ei ole varaa auttaa, niin olen hyvin hämmentynyt.”

  Näin on. Suomesta näyttää ikävä kyllä tulleen ahneiden maa. Vaikka samahan se oli, kun karjalaisia evakkoja asutettiin. Silloin tulijoita tosin oli 420 000 ja Suomen väkiluku neljä miljoonaa. Eikä Suomi kaatunut siitäkään, vaikka oli tuolloin hyvin köyhä.

  • Olet oikeassa. Minusta nykyinen maahanmuutto poikkeaa täysin aikaisemmista eikä vertailluja voida tehdä.

   Kultuurierot, uskonnon polarisoiva vaikutus ja aito viha länsimaalaisia kohtaan (pääosin Amerikan invaasion takia) on asettanut uuden ulottuvuuden maahanmuutolle. Ei olla koskaan aikasemmin kokeneet maahanmuutoa, jossa (osa) maahantuluijoista järjestäytyisvät pelottelemaan kantaväestöä.

   Minulla on (pääosin urheilu- ja koulupiirien kautta) kasottain pakolaistaustaisia kavereita eikä kukaan niistä käyttäydy samalla tavalla kuin nykyiset tulijat ja he itse toteavat, ettei osa niistä ole samoja pakolaisia kuin he. He sanovat , että ne jotka riehuvat Suomessa aiheuttavat samoja ongelmia kotimaassa ja ovatkin yleensä paikallisia mustalaisia tai taparikollisia. Vaikka ihmiset tulevat samasta maasta on olemassa monia heimoja ja yhteisöjä, jotka erottuvat radikaalisesti toisistaan.

   Kyllä Suomeen tuli minunkin kotimaastani muutama vuotta sitten ammattirikollisia ja kopioivat pankkikortteja ammattimaisesti. Eihän se tarkoita , että minä olisin tehnyt samoin eikä kukaan niin olettakaan.

   Kieli on erittäin iso haaste. Suurin osa maahanmuuttajista , jotka saapuvat Suomeen osaavat englanttia. Näin ei ole pakolaisten osalta ja on mietittävä tarkkaan, että miksi Suomesta ylipäätänsä haettaisi turvapaikka ellei voida ottaa sosiaalisia tukia ja lähtettää niistä osa kotimaahaan? Suomi on tuskin houkutteleva maa muuten. Jos aidosti haluaa lähteä vainon takia pois pitäisi ymmärtää, että raha on tarkoitettu Suomessa elämiseen eikä salakuljetusmaksujen tai kotilähetysten maksamiseen. Ei maahan voida myöskään vaan tulla ja mennä miten sattua valtion pikkiin jos esimerkiksi todeta, että talvi on kylmä. Jos on aiheuttanut kustannuksia toiselle voisi tehdä yhteiskuntapalvelutöitä niiden kattamiseen. Niinhän minäkin tekisin pakolaisasemassa eikä tästä edes pitäisi keskustella, koska kyse on niin itsestäänselvästä asiasta.

   Koko puheenvuoro maahanmuutossa on oltava rakentava ja inhimillinen. Ja vastuullinen. Laki ei ole koskaan ikuinen ja sitä voidaan muokata tilanteen mukaan. On mielestäni vastuun karttumista, jos ministeri toteaa, että ”mitään ei voida tehdä” tai 6 kuukautta ”selvitetään asiaa”. Tarvittaessaan tarvitaan kriisityöryhmiä ja vaikkapa Europolin, Supon ja Frontexin asiantuntevuutta. Maahanmuutto ei ole pelkästään sisäpoliittinen ongelma.

   Sibil

   https://sibilpolitical.wordpress.com/

   • ”että ne jotka riehuvat Suomessa aiheuttavat samoja ongelmia kotimaassa ja ovatkin yleensä paikallisia mustalaisia tai taparikollisia.”

    Jaa, että ’mustalaisia’ syrjitään niissäkin maissa, mistä pakolaisia tulee? Mitähän ’mustalaisilla’ on tässä tarkoitettu? Tuskin kai romaneja?

    • Tarkoitin etnistä köyhää vähemmistöä , jota syrjitään sytemaattisesti ja johtuvat taparikollisiksi, koska niitä ei hyväksytä yhteiskunnassa. Samalla tavalla kuin roma-vähemmistöt Balkanin nimeimaalla.

    • Irakin sota maksoi koknaisuudessa Amerikalle 6 triljoona dollaria. Tämä asia havanollistaa millaisesta summasta on kyse:

     Oletetaan , että meillä on yksi triljoona yhden dollarin seteleina. Nyt niitä aletaan pinoa päälekkäin. Tämä rahapino menisi kuuhuun ja takaisin 2 kertaa ja tämän lisäksi ympäryisi maapallon 54 kertaa! Tälläisestä summasta on kyse. 70-luvulla miljoona oli jotain, koska se oli sidoksissa kultaan ja tavaraan. Sen jälkeen se on vain lukua, kuten näkyy. Uskotteko tosiaan, että Amerikka muuttaisi toimintatavansa, jos se on valmis kustantamaan tälläisiä ”ylimääräisiä” toimintoja? Amerikan johto ajattelee omaa poliittista agendansa ja se perustuu ainaa lobbaamisen ja rahaan.

   • Niin, ei karjalaisevakkoja voi suoraan verrata nykypäivän pakolaisiin. Mutta kun 11% kansasta jouduttiin sijoittamaan uudelleen, hankkimaan heille asunnot ja maata, se lohkaisi loven niiden omaisuuteen jotka joutuivat maata luovuttamaan tai ottamaan evakkoja asumuksiinsa.

    Kyllähän nämäkin pakolaiset maksavat meille. Juuri luin että 800 miljoonaa olisi nyt lasku. Suomen budjettiin se on aika lovi. Nyt olisi ehkä nostetta laittaa poliitikkomme vastuuseen siitä, että ovat harjoittaneet vastuutonta politiikkaa, jonka seurauksena pakolaisongelma on luotu. Silloin kun itse ei jouduta kärsimään, valitettavasti harva välittää.

    Taannoin oli ongelmia inkeriläisnuorten kanssa, jotka eivät sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan, jengiytyivät ja tappelivat suomalaisten kanssa. Ja inkeriläiset sentään ovat taustaltaan suomalaisia, osa puhuu tai ymmärtää suomea ennen saapumista. Kyllä maahanmuuttajat tai pakolaiset, silloin kun heitä on isompi määrä, pyrkivät muodostamaan omia ryhmiä. Vikaa voi olla molemmissa, jos aletaan tahallaan etsimään vaikeuksia enemmistön kanssa. Tuollaiset on minusta pikemminkin asia, joka johtuu huonosta suunnittelusta ja kotiuttamisesta.

    Katsotaanpa nyt vaikka Yhdysvaltoja. Suuri osa amerikkalaisista aivan viime aikoihin asti oli syntynyt muualla kuin Yhdysvalloissa. Euroopan joka kolkasta (Skandinaviasta, Balttiasta, Saksasta, Kreikasta, Englannista, Irlannista, Ranskasta, Espanjasta, Puolasta, Venäjältä ja niin edelleen), Meksikosta, Kiinasta, Japanista ja Afrikasta pakolla tuotuna. Voiko isompaa kulttuurien sekamelskaa ollakkaan? Kyllä siellä on suurkaupungeissa eri etnisillä ryhmillä omat jenginsä, jotka varmaan aiheuttavat ongelmia toisille. Pitäisikö irlantilaiset, kiinalaiset tai puerto ricolaiset sitten ajaa pois maasta, kun aiheuttavat ongelmia? Oliko pitänyt laittaa porttikielto muille kuin saksalaisille ja englantilaisille?

    Suomi on väestöltään Euroopan yhtenäisimpiä maita. Meillä on täällä hyvin pienet vähemmistöt. Ei kai me olla niin nynnyjä, ettei selvitä joidenkin muslimien kanssa? Rikoksista kiinni ja tuomiolle. Pahemmista ehkä karkotus. Mutta kyllä me loppujen kanssa selvitään, eivätkä he ole PELKÄSTÄÄN ongelmia. Osa palaa kotiinsa, osasta tulee suomalaisia, ainakin tarpeeksi suomalaisia, elääkseen täällä. Ja täällä kasvavat lapset on sitten jo sitten niin enemmistön joukossa alusta asti, että meillä ei tule saman mittakaavan ongelmia kuin Yhdysvalloissa.

    En ole varmaan yksin siinä porukassa, jotka uskovat että pakolaistulva on myös agenda, toivottua. Sillä saadaan ihmiset vihaisksi, ja perustellaan jälleen asioiden järjestelyä ja ”pahojen tyyppien” viraltapanoa ympäri maailman. Terrorismin vastainen sota on ihannesota niille jotka haluavat hallita maailmaa väkivallalla tai sen käyttämisen uhkalla, ja tehdä rahaa asevarustelulla. Itse uskon, että Eurooppaa on tahallaan peloteltu palaavilla terroristeilla, jotta kun iskuja täällä tapahtuu, kansalaiset tiesivät sen olevan tulossa. Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi ja muut hallinnon toimistot ovat avittaneet jatkuen terrori-iskujen tekijöitä, ja hallinto on tahallaan antanut vääriä terrori-iskun -hälytyksiä, koska ne palvelivat hallinnon ulkopolitiikkaa. Uskon, että Eurooppa on jo seurannut Yhdysvaltoja siinä.

    Niinpä en ole ollenkaan varma, että pakolaisten saapuminen Eurooppaan edes halutaan pysäyttää. Ehkä sitä halutaan kuitenkin pitää jossain rajoissa, ettei tule liian suuria ongelmia, ja vaikkapa oppositio saa siitä lyömäasetta,

 4. Jos Suomessa hallinto toimisi edes yhtään järkevästi, pitäisi Suomessa alkaa boikotoida Yhdysvaltoja kaikessa kaupankäynnissä ja yrittää saada koko EU mukaan.

  EU on maailman suurin talousalue ja EUlla olisi kyllä voimaa pakottaa Yhdysvallat muuttamaan politiikkansa ainakin jonkin verran.

  • Juuri näin. Ruotsi on surullinen esimerkki siitä kuinka Palmen idealismi on johtanut vakavaan umpikujaan. Ja pian varmaan niin käy meillekin.
   ’Meidän on Olof Palmen mukaan puolustettava kansainvälistä oikeutta’, sanotaan artikkelissa.
   Kyllä – ja monta muuta kaunista sanaa – mutta ei omaa maata tuhoamalla ja muuttamalla viidakoksi jossa vallitsee sosiaalinen kaaos ja turvattomuus.
   Maltillinen normaali maahan muutto ei tarkoita ’suvakki-idealismia’ jossa realiteetit sokeasti unohdetaan eikä ongelmiin käydä käsiksi oikeasta päästä – kuten esität – vaan niiden annetaan vain kasvaa. Tai jos sellaista esittää saa rasistin leiman.
   Oudosti EU -johtajaksi on noussut ’kahleissa oleva’ maansa myynyt rva Merkel jolla ei näytä olevan pienintäkään halua puuttua pakolaisvirtojen todellisiin syihin.

  • Kai jokainen ymmärtää että Euroopan pakolaisongelma johtuu siitä, että Yhdysvallat hyökkäilee sinne sun tänne ja sodat ajavat suuria joukkoja ihmisiä pakolaisiksi. Yhdysvallat olisi saatava muuttamaan käytöstään.

   Ei Yhdysvallat tietenkään itse näitä pakolaisongelmia tarkoituksella aiheuta, mutta Yhdysvaltain sodissa vain käy niin. Ei Yhdysvalloissakaan sentään niin tyhmiä olla, että tieten tahtoen aiheutettaisiin ongelmia Euroopassa oleville Yhdysvaltain tärkeille kumppaneille.

   • Eiköhän Yhdysvalloissa olla tarkoituksella ’tyhmiä’ koska se kuuluu nwo-strategiaan joka vaatii Euroopan pitämistä heikkona vasallina.
    Ja kyllähän rva Merkelin nöyrä alamaisuus sen kertoo.
    Yhdysvallat ei muuta tyyliään ennen kuin maailma kääntyy sitä vastaan laaja-alaisesti tai häviää sotansa.

  • ”Uskotteko tosiaan, että Amerikka muuttaisi toimintatapansa”

   Kyllä Yhdysvallatkin muuttaa toimintatapaansa kun sen on pakko. EU ja Venäjä ovat sellaisia voimia, jotka voivat Yhdysvaltojakin pakottaa.

   Yhdysvallat ei yleensä usko muuta kuin voimaa, mutta sitäkin maailmasta löytyy.

   Yhdysvallat on melko säännöllisesti joutunut antamaan periksi sotapolitiikassaan kun se on kohdannut kyllin voimakkaan vastustajan ja jos kukaan sen ’normaaleista’ liittolaisista ei tue sitä.

   Jo Korean sota jäi Yhdysvalloilta puolitiehen ja Vietnamista Yhdysvallat lopulta vetäytyi tappion kärsineenä.

   Viime aikoina Yhdysvallat on naton avulla tuhonnut Irakin ja Jugoslavian, aloittanut täysin kiville menneen sodan Georgiassa, vaihtanut vallanpitäjät Ukrainassa, ja yrittänyt vaihtaa vallanpitäjät Syyriassa.

   Georgian sota meni täysin karille, Ukrainassa eikä Syyriassakaan ei ole päästy sodan päämääriin. Jos EU olisi määrätietoisesti vastustanut Yhdysvaltain aggressiota Ukrainassa, Yhdysvallat ei olisi sinne hyökännyt lainkaan. Syyriassakin nähtiin, ettei Yhdysvalloilla ’riittänyt rohkeutta’ tehdä sinne ohjushyökkäystä, kun Englannissakin todettiin, etteivät Yhdysvaltain esittämät ’todisteet’ Syyrian hallinnon mukamas tekemästä kaasuhyökkäyksestä olleet kovin uskottavia.

   Yhdysvallat on niin velkaantunut ja riippuvainen maailmankaupasta, toisin kuin esimerkiksi Venäjä, että iso talousboikotti Lähi-Idän öljyvaltioiden, Kiinan, Venäjän ja EUn taholta panisi sen äkkiä polvilleen.

 5. Irakin sota maksoi koknaisuudessa Amerikalle 6 triljoona dollaria. Tämä asia havanollistaa millaisesta summasta on kyse:

  Oletetaan , että meillä on yksi triljoona yhden dollarin seteleina. Nyt niitä aletaan pinoa päälekkäin. Tämä rahapino menisi kuuhuun ja takaisin 2 kertaa ja tämän lisäksi ympäryisi maapallon 54 kertaa! Tälläisestä summasta on kyse. 70-luvulla miljoona oli jotain, koska se oli sidoksissa kultaan ja tavaraan. Sen jälkeen se on vain lukua, kuten näkyy. Uskotteko tosiaan, että Amerikka muuttaisi toimintatavansa, jos se on valmis kustantamaan tälläisiä ”ylimääräisiä” toimintoja? Amerikan johto ajattelee omaa poliittista agendansa ja se perustuu ainaa lobbaamisen ja rahaan.

 6. Den påhittade otryggheten

  Jan-Erik Andelin

  1.3.2016 16:27 Uppdaterad 1.3.2016 17:05

  Yle och TV2 låter en populistisk och småfascistisk agenda bli en journalistisk premiss.

  Nätverket för medborgargarden, de invandrarfientliga och ibland nazisympatiserande Soldiers of Odin har hittills talat om sin närvaro på 23 orter. Till dem hör nu finlandssvenska Lovisa.

  Nu ska man inte undervärdera Lovisabornas förmåga att på gott och ont göra saker om kvällarna. Men man får nog leta efter någonting mera stillsamt och rofyllt än bilden i torgkameran i Lovisa.

  Den ”otrygghet” Finland nu talar om är till övervägande delar konstruerad. Populister och nationalister ordar om ett hot, vilket vi i medierna olyckligtvis har kommit att förstärka.

  På onsdag kväll sänder Yle TV2 sin ”Stora kvällen om otrygghet” med stor förhandspublicitet. Det är en betydande felbedömning av rundradiobolaget, eftersom programmets journalistiska premiss är fel.

  Det är inte givet att samhället är så mycket otryggare – och nu bygger vi på förhandsinformationen om programmet – på grund av en invandring av några tiotusen utlänningar. Den ökade otryggheten är inget påvisat faktum. Den är ett påstående; en politiskt uppiskad känsla.

  God journalistik har i alla tider gett ett värde åt det fördomsfria i att låta alla parter komma till tals, mördare, diktatorer, utstötta, paria.

  TV2:s format må ha fått ett stort journalistpris 2011. Ändå är debatterna ofta uppbyggda så mycket kring de extrema i olika frågor att tittarens behållning för det mesta inte är tankeväckande, utan mera en underhållning av rop, sorl och memer – de här små ”sanningarna” som sprids på sociala medier.

  Odinväktare i Lovisa kan för all del gärna ställa upp mot otryggheten i staden. Någon större otrygghet finns däremot knappast så mycket kring de få invandrarna i staden. Däremot utgör den halvöppet florerande knarkhandeln i småstadsmiljön det – fast också den en polissak mera än en sak för frivilligtrupper.

  En annan form av otrygghet upplever många äldre, utan sällskap och praktisk hjälp i sina hem. En sådan allmänt nationell och inhemsk fråga har däremot aldrig beskrivits som en del av Odinpojkarnas trygghetsagenda.

  Som ett parlamentariskt styrt mediebolag är Yle pressat av Sannfinländarblockets premisser för allsidig journalistik. Problemet med att ”tala rakt på sak om det som folket talar om” leder i sämsta fall till att man en dag i framtiden har ”den stora kvällen om det kommande kriget” – med den aningslösa utgångspunkten att det minsann kommer att vara en debatt med många tittare.

  Den ”flyktingkris” och ”värdekris” som pågår är en mediekris. Medierna radar upp folk på sina debattlavar utan tid för egen analys, sortering och värdering. Man skapar kostnadseffektivt ett direktsänt ropande som inte ger tittaren en chans att förstå bättre eller att förnuftigt börja pussla ihop en egen åsikt.

  Det är post- och efterjournalistikens tid. ”Post-tillstånden” är de som råder när mänskliga skeenden har överlevt sig själva, när bara skalet är kvar, när själen är borta och allt i samma bana nu mest bara kan bli destruktivt. Debatt och motpoler var konstruktiva när ett kunnigt journalistiskt ledarskap kunde göra mer i studion än att bara elda upp stämningen.

  Till Yles försvar ska sägas att Svenska Yles både enhets- och nyhetsledning i många avseenden har velat säga att debatt till exempel på webben är bra bara om den är genuint läsvärd och tillför någonting nytt.

  (…)

  https://www.hbl.fi/artikel/den-pahittade-otryggheten/#

 7. Presidentti Niinistö järkyttyi
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016032121306283_uu.shtml
  Erittäin surullinen on Valtterin kohtalo mutta… niin, minkäs teet
  Tällaiset kohtalot eivät ole estettävissä presidentin sen enempää kuin kenenkään muunkaan murehtimisella.
  Valitettavasti maailma on se mikä on ja ihmiset mitä ovat. Ja kovuus ja suvaitsemattomuus vain lisääntyvät eliitin kiristäessä kansaa omalla ahneudellaan ja riistollaan. Kumma kun se ei tätä tajua.
  Ei siis pitäisi yrittää väkisin sekoittaa rotuja koska siitä saavat aina kärsiä nuo ’valtterit’.
  Nykyiset ’pakolaiset’ eivät pääse integroitumaan koska heitä ei suvaita kun heidät koetaan taakaksi ja oman kansalaisten asemaa heikentäviksi. Heihin tullaan siksi suhtautumaan pääosin vihamielisesti ja syntyy gettoja. Reaktio on normaali mutta eliitin yritys pakkointegroida ei sitä ole. Pakolla homma ei onnistu.

 8. ”Suomi ei ole asuttanut riittävästi Syyriasta lähteneitä pakolaisia, katsoo raportissaan britannialainen avustusjärjestö Oxfam.”

  Oxfamin vertailu katsoo, että vain Kanada, Norja ja Saksa ovat riittävästi hoitaneet osuutensa pakolaiskriisissä.

  Suomi on järjestön mukaan yksi viidestä vauraasta länsimaasta, jotka ovat ottaneet pakolaisia runsaat puolet siitä määrästä, mikä olisi reilua maan talouden kokoon nähden. Muut maat ovat Ruotsi, Australia, Islanti ja Uusi-Seelanti.

  Loput vertailussa mukana olleet 20 maata ovat kuitenkin hoitaneet osansa vielä tätäkin huonommin. Esimerkiksi Ranskaan on päässyt tähän asti tuhat pakolaista, kun Oxfamin mielestä kohtuullinen määrä maalle olisi 26 000.

  Lisäksi esimerkiksi USA ja Hollanti ovat ottaneet 7, Tanska 15 ja Britannia 22 prosenttia järjestön määrittelemästä pakolaistavoitteesta.

  – Maat, joilla on vahva talous, hyvät palvelut ja kehittynyt infrastruktuuri, voisivat ottaa saman tien yhteensä 500 000 pakolaista lisää – jos niin päätettäisiin, sanoo Oxfamin johtaja Winnie Byanyima.

  Oxfamin mukaan vauraat maat ovat asuttaneet kaikkiaan vain prosentin Syyrian pakolaisista. Rikkaat maat ovat ottaneet yhteensä 67 000 syyrialaista pakolaista vuodesta 2013 lähtien. Järjestön mielestä vauraiden maiden osuuden pakolaisista pitäisi olla vähintään kymmenen prosenttia.

  Suurin osa Syyrian pakolaisista on edelleen sen naapurimaissa Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa ja Irakissa.

  – Nämä maat eivät voi enää kantaa vastuuta likimain yksin, Byanyima sanoo.

  (lähde: MTV Uutiset 29.3.2016: ”Järjestö: Suomi ei ole ottanut tarpeeksi Syyrian pakolaisia”)
  ¤
  Paavi Franciscus on moittinut siirtolaisten ja pakolaisten torjumista pääsiäispuheessaan Vatikaanissa.

  Paavin mukaan pääsiäisen sanomaan sisältyy se, että sotaa, nälkää, köyhyyttä ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta pakenevia, parempaa tulevaisuutta etsiviä ihmisiä ei pidä unohtaa.

  Paavin mielestä hädänalaiset kohtaavat liian usein torjuntaa niiden taholta, jotka voisivat auttaa heitä ja toivottaa tervetulleiksi.

  (lähde: MTV Uutiset 27.3.2016: ”Paavi moitti pääsiäispuheessaan pakolaisten torjumista” http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/paavi-moitti-paasiaispuheessaan-pakolaisten-torjumista/5811122)

 9. Irakilaismiehen saama kielteinen turvapaikkapäätös

  (Päätöksen julkaisi LinkedIn-verkkopalvelussa Espoon kaupunginkirjaston aluejohtaja Sunniva Drake. Drake kertoo Aamulehdelle saaneensa asianomaiselta turvapaikanhakijalta luvan päätöksen julkaisemiseen verkossa niin, että sekä turvapaikkaa hakeneen henkilön [että] hakemusta käsitelleiden ja päätöksiä tehneiden virkamiesten henkilötiedot on peitetty.)

  (lähde: http://www.aamulehti.fi/kotimaa/talta-nayttaa-irakilaismiehen-saama-kielteinen-turvapaikkapaatos/)

  MAAHANMUUTTOVIRASTOPÄÄTÖS
  (…)
  12.7.2016
  (…)
  KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA JA OLESKELULUPAA KOSKEVA
  HAKEMUS, KÄÄNNYTTÄMINEN

  HAKIJA ********** syntynyt, ******** Mosul, Irak kansalaisuus Irak
  Henkilötiedot perustuvat Irakin passin nro. *******, henkilökortin ******* ja kansalaisuustodistuksen *********. Henkilöllisyytesi voidaan pitää varmistettuna

  PÄÄTÖS Maahanmuuttovirasto ei anna sinulle turvapaikkaa eikä myönnä oleskelulupaa.
  Maahanmuuttovirasto käännyttää sinut kotimaahasi Irakiin.
  Maahanmuuttovirasto määrää sinulle 30 päivän ajan vapaaehtoiselle maasta poistumiselle.

  HAKEMUS Olet hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua *****2015. Olet kertonut *****2016 järjestetyssä turvapaikkapuhuttelussa hakevasi Suomesta kansainvälistä suojelua. ISIS on uhannut tappaa sinut sekä räjäyttänyt talosi ja työpaikkasi, koska et ole suostunut maksamaan järjestölle rahaa.

  Kerroit, että olet etniseltä taustaltasi arabi ja uskonnolliselta suuntautumiseltasi sunnimuslimi.
  (…)

  PERUSTELUT KANSAINVÄLISEN SUOJELUN OSALTA
  (…)
  OIKEUDELLINEN ARVIO
  Ulkomaalaislain 87 S:n 1 momentin mukaan Suomessa oleskelevalle ulkomaalaiselle annetaan turvapaikka, jos hän oleskelee kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa ulkopuolella sen johdosta, että hänellä on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa siellä vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. Lisäksi edellytetään, että henkilö ei voi tai on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa suojeluun.

  Maahanmuuttovirasto ei ole hyväksynyt tosiseikkana kertomaasi siitä, että voisit henkilökohtaisten syiden vuoksi tulla tapetuksi Mosulissa. Maahanmuuttovirasto ei ole myöskään hyväksynyt tosiseikkana, että kotimaahan palatessasi olisit armeijan vainoama tai uhkaama. Pelkosi tulla tapetuksi ei siten näiltä osin ole objektiivisesti
  perusteltu. Tosiseikkana on kuitenkin hyväksytty, että ISISin hallinnassa tällä hetkellä olevaan Mosuliin palatessasi olisit vaarassa joutua ISISin erityisen mielenkiinnon ja tätä kautta myös vakavien oikeudenloukkausten kohteeksi. Pelko on tältä osin objektiivisesti perusteltua.

  Maahanmuuttovirasto on hyväksynyt tosiseikaksi myös sen, että järjestö on räjäyttänyt sekä työpaikkasi että talosi, mutta Maahanmuuttovirasto on katsonut, että niin on tapahtunut Mosulin yleisestä turvattomasta tilanteesta johtuen. Talon räjäytys on luonteeltaan omaisuuteen kohdistuva teko eikä Maahanmuuttovirasto pidä sitä vainona.

  Maahanmuuttovirasto on hyväksynyt tosiseikaksi sen, että ISIS-järjestö on vaatinut sinulta rahaa ja on toistuvasti uhannut tappaa sinut, jos et suostu heidän vaatimuksiinsa. Maahanmuuttovirasto katsoo, että sinuun on tältä osin kohdistunut vainoksi katsottavia tekoja. Maahanmuuttovirasto ei kuitenkaan ole hyväksynyt kertomustasi siitä, että voisit tulla tapetuksi Mosulissa henkilökohtaisten syiden vuoksi. ISISin hallinnassa tällä hetkellä olevaan Mosuliin palatessasi olisit kuitenkin vaarassa joutua vakavien oikeudenloukkausten ja siten vainoksi katsottavien tekojen kohteeksi. (UlkL 87

  Maahanmuuttovirasto on hyväksynyt ammattisi arkkitehtuuri-insinöörinä. Tällainen ammatti ei kuitenkaan ole ominaispiirre, joka olisi synnynnäistä, muuttumatonta tai muuten keskeisellä tavalla olennaista henkilön identiteetille tai omatunnolle. Myöskään arkkitehtuuri-insinöörinä toimiminen ei tee henkilöä millään erityisellä tavalla muusta yhteiskunnasta erottuvaksi. Näin ollen

  Maahanmuuttovirasto ei voi katsoa sinun kuuluvan ulkomaalaislaissa tarkoitettuun tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään pelkästään ammattisi perusteella. Olet kuitenkin kieltäytynyt maksamasta ISISilIe rahaa, joten sinulla voidaan katsoa olevan oletettu poliittinen mielipide, mikä on yksi ulkomaalaislain mukaisista vainon syistä. Maahanmuuttovirasto ei ole kuitenkaan hyväksynyt kertomustasi siitä, että voisit tulla kotialueellesi palatessasi tapetuksi henkilökohtaisten syiden vuoksi. Tältä osin ulkomaalaislain mukainen edellytys syy-yhteydestä ei täyty. ISISin silmissä jo pelkkä pakeneminen Mosulista voidaan kuitenkin katsoa poliittisen mielipiteen ilmaisuksi. Oletettu poliittinen mielipide on ulkomaalaislaissa mainittu vainon syy. Tältä osin vainoksi katsottavien tekojen ja vainon syyn välillä on ulkomaalaislain mukainen syyyhteys. (Uiki- 87 b S)

  ISIS ei ole valtiollinen toimija, mutta sinulla ei ole mahdollisuutta viranomaissuojeluun Mosulissa, joten ISIS voidaan katsoa vainoa harjoittavaksi tahoksi. (UlkL 88 c Sja 88 d S)

  Kaikki laissa säädetyt edellytykset turvapaikan myöntämiselle täyttyvät kohdallasi. Maahanmuuttovirasto katsoo, että sinulla on perustellusti aihetta pelätä joutuvasi kotimaassasi vainotuksi ulkomaalaislain 87 S:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla oletetun poliittisen mielipiteen vuoksi.

  SISÄINEN PAKO

  Ulkomaalaislain 88 e S:n mukaan turvapaikka tai toissijainen suojelu voidaan jättää myöntämättä ulkomaalaiselle, jos hänellä ei ole jossain kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa osassa perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi tai todellista vaaraa joutua kärsimään vakavaa haittaa tai jos hänellä on jossain kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa osassa mahdollisuus saada suojelua 88 d S:ssä tarkoitetulla tavalla. Lisäksi hänen on voitava turvallisesti ja laillisesti päästä maan kyseiseen osaan ja hänen on voitava kohtuudella edellyttää oleskelevan siellä.

  Maahanmuuttovirasto on edellä katsonut, että sinulla on perusteltua aihetta pelätä joutuvasi vainotuksi takia kotialueellasi Mosulissa. Olet kertonut, ettet voi siirtyä sisäisesti muualle Irakiin. Kurdistanin alueelle et arabina pääse ilman oleskelulupaa tai takaajaa. Koet myös, että sunnina sinun olisi vaikea asettautua esimerkiksi Bagdadiin, koska shiiat tappavat siellä sunneja.

  Maahanmuuttovirasto arvioi mahdollisuuttasi siirtyä sisäisesti Irakissa toiselle alueelle. Irakilaisten turvapaikanhakijoiden kohdalla sisäisen paon mahdollisuutta arvioitaessa voidaan Etelä-Irakin shiiavaltaisten läänien sekä Pohjois-Irakissa sijaitsevan kurdien autonomisen alueen ohella arvioida myös sisäistä pakoa Bagdadin kaupunkiin.

  Bagdadin tilanne on vakaantunut merkittävästi vuosien 2006—2008 sisällissotavaiheen jälkeen. Keski-Irakiin vuonna 2014 hyökännyt, Islamilaiseksi valtioksi itseään kutsuva aseellinen ryhmittymä (ISIS) ei ole yrittänyt vallata Bagdadia. Sen solut ovat kuitenkin onnistuneet tekemään terrori-iskuja eri puolilla Bagdadin lääniä. Shiialaiset aseelliset ryhmittymät ovat reagoineet ISISin iskuihin tekemällä summittaisia kostoiskuja sunneja vastaan. Iskuja tapahtuu kaikkialla Bagdadissa, mutta varsinaiset aseelliset yhteenotot osapuolten välillä tapahtuvat pääasiassa Bagdadin kaupunkia ympäröivissä naapurikunnissa ja niiden monissa kaupungeissa ja kylissä. (Landinfo 2015; Migri 2015; UNSC 2015a; Upper Tribunal 2015; Washington Institute 2015.)

  Yli puolet Irakin armeijan ja poliisin joukoista on sijoitettu maan pääkaupunkiin

  Bagdadiin, missä ne toimivat shiiapainotteisten aseellisten ryhmien, kuten

  Asa’ib Ahl al-Haqin, Badrin organisaation, Mahdin armeijana (myös Saraya al-
  Salam) tunnettujen militioiden ja Kata’ib Hizbullahin tuella. Bagdadin kaupungin alueella useita vuosia voimassa ollut öinen ulkonaliikkumiskielto kumottiin helmikuussa 2015, koska Bagdadiin kohdistuvan uhan katsottiin vähentyneen, ja vastuu turvallisuuden ylläpitämisestä on siirretty armeijalta poliisille. Konfliktin luonne ja siten myös päivittäisen elämän olosuhteet ovat Bagdadin kaupungissa hyvin erilaisia kuin Irakin keskiosissa. Seitsemän miljoonan asukkaan suurkaupunki elää väkivaltaisuuksista huolimatta niin normaalia arkea kuin mahdollista. Liikenne on vilkasta, virastot, koulut, kaupat ja ravintolat ovat auki, ja ulkonaliikkumiskiellon loputtua ihmiset liikkuvat ulkona myös myöhään yöllä. (BBC 2015; Migri 2015; NCCI 2015; UNSC 2015a ja 2015b; Washington Institute 2015.)

  Bagdadin väestöstä arviolta jopa noin 80 prosenttia on shiioja. Monet shiiamiehet ovat kesästä 2014 lähtien liittyneet shiialaisiin puolisotilaallisiin ryhmiin taistellakseen ISISiä vastaan. ISISin hyökkäysten myötä Irakin uskontoon perustuvat vastakkainasettelut ovat kärjistyneet entistä vakavammin. Shiialaisten puolisotilaallisten ryhmien epäillään syyllistyneen pääasiassa miespuolisten sunnisiviilien sieppauksiin, kidutuksiin ja tappoihin eri puolilla Irakia, mutta etenkin Bagdadin kaupungissa sekä kaupunkia ympäröivällä vyöhykkeellä. Erityisessä vaarassa ovat olleet sunniarabimiehet, jotka ovat kotoisin alueilta, joita ISIS hallitsee tai missä sunnikapinallisia yleisesti tuetaan. Bagdadin alueen sunniväestö kokeekin, että shiialaiset ääriryhmät pyrkivät väkivaltaa ja muita pelottelukeinoja hyväksi käyttäen ajamaan sunnit pois asuinalueiltaan. Viranomaissuojelun saaminen Bagdadissa sunniarabina on useimmiten epätodennäköistä.

  Bagdadissa oli huhtikuussa 2016 yli puoli miljoonaa maan sisällä siirtymään joutunutta henkilöä (IDP). Suurin osa heistä tuli Anbarin läänistä, ja oli paennut ISISin ja Irakin turvallisuusjoukkojen välisiä taisteluita. ISISin soluttautujien pelko vaikeuttaa Bagdadiin pääsyä. Bagdadissa moskeijat tarjoavat turvaa Anbarin läänistä lähtöisin oleville maan sisäisesti siirtymään joutuneille henkilöille, vaikka kaikki bagdadilaiset eivät suhtaudu luottavaisesti näihin henkilöihin.

  Bagdadissa on alueita, joissa sunnit ovat enemmistöasemassa, kuten
  Mansourin kaupunginosassa ja Adhamiyan kaupunginosan länsiosissa. Adhamiyan alueella väkivallanteot kohdistuvat pääasiassa shiioihin ja valtion virkamiehiin sekä ISF-joukkoihin. (Al 2014; The Atlantic 2016; BBC 2016; Columbia University 2015; CRS 2014; Home Office 2016; IDMC 2015; ISW 2015; Reuters 2014; Rudaw 2014; UNAMI 2015; USAID 2016; IOM Iraq 2016.)

  Edellä esitetyn maatiedon mukaan sunnimuslimeihin voi Bagdadin tämänhetkisessä tilanteessa kohdistua oikeudenloukkauksia. Maatieto ei kuitenkaan tue sellaista johtopäätöstä, että jokainen Bagdadissa asuva sunnimuslimi olisi vainon vaarassa yksinomaan uskonsuuntauksensa vuoksi.

  Irakin kansalaiset ovat maan perustuslain mukaan vapaita muuttamaan, matkustamaan ja asumaan missä tahansa maan sisällä tai ulkomailla (Iraqi Constitution). UNHCR:n mukaan irakilaisilla on pääsy Bagdadiin lentoteitse Bagdadin kansainvälisen lentokentän kautta riippumatta siitä, mistä osista maata henkilö on kotoisin. Maateitse kaupungin rajoilla oleville tarkastuspisteille saapuvilta on saatettu estää pääsy kaupunkiin tai heille on esitetty vaatimus takaajista ennen kaupunkiin pääsyä. (UNHCR 2016.) Maatiedon mukaan Bagdadissa on sunnienemmistöisiä kaupunginosia, joissa erityisesti sunneihin kohdistuvan väkivallan riski on matalampi.

  Maahanmuuttovirasto katsoo edellä esitetyn maatiedon perusteella, että sinun on turvallisesti ja laillisesti mahdollista siirtyä oleskelemaan Bagdadin kaupunkiin. Bagdadin kaupungissa sinuun ei kohdistu uhkaa alueen turvallisuustilanteen vuoksi ja ISISin taholta sinuun kohdistuvan uhan katsotaan rajoittuvan Mosuliin ja lähialueille. Bagdadissa asuu paljon sunniarabeja ja kaupungissa on alueita, joilla sunniarabit voivat elää pääosin ilman oikeudenloukkauksien vaaraa. Olet nuori, työkykyinen ja perheetön mies, ja sunnalaisena arabina kuulut edellä mainituissa kaupunginosissa valtaväestöön. Ottaen huomioon henkilökohtaiset olosuhteesi Maahanmuuttovirasto katsoo, että sinun voidaan kohtuudella edellyttää oleskelevan Bagdadin kaupungissa. Maahanmuuttovirasto katsoo, että sinulla on mahdollisuus sisäiseen pakoon, etkä ole tästä syystä turvapaikan tarpeessa. (UlkL 88 e S)

  Maahanmuuttovirasto on edellä katsonut, että sinulla on mahdollisuus turvallisesti ja laillisesti siirtyä asumaan Bagdadiin, etkä siellä ole vaarassa joutua vainon tai vakavan haitan kohteeksi. Näin ollen turvapaikka jätetään myöntämättä.

  PERUSTELUT OLESKELULUVAN OSALTA

  Ulkomaalaislain 52 S:n mukaan Suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään jatkuva oleskelulupa, jos oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hänen terveydentilansa, Suomeen syntyneiden siteiden tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi, kun erityisesti otetaan huomioon olosuhteet, joihin hän joutuisi kotimaassaan, tai hänen haavoittuva asemansa.

  Asiassasi ei ole ilmennyt perusteita oleskeluluvan myöntämiseksi yksilöllisestä inhimillisestä syystä.

  PERUSTELUT KÄÄNNYTTÄMISEN OSALTA

  Maassa oleskelusi jatkuminen edellyttäisi oleskelulupaa, jota sinulle ei ole myönnetty, joten sinut voidaan käännyttää kotimaahasi.

  Maahanmuuttovirasto on käännyttämisestäsi päättäessään ottanut huomioon päätöksen perusteena olevat seikat sekä asiaan muutoin vaikuttavat seikat ja olot kokonaisuudessaan.

  Maahanmuuttovirasto katsoo, että sinut voidaan käännyttää Irakiin ilman, että voit joutua siellä vainon, vakavan haitan tai epäinhimillisen taikka ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi tai että sinut voitaisiin lähettää sieltä sellaiselle

  PERUSTELUT VAPAAEHTOISELLE PALUULLE

  Ulkomaalaislain 147a S:n 1 momentin mukaan käännyttämistä tai karkottamista koskevassa päätöksessä määrätään vähintään seitsemän ja enintään kolmenkymmenen päivän aika, jonka kuluessa ulkomaalaisen on poistuttava maasta vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisen paluun aika lasketaan siitä, kun päätös on täytäntöönpanokelpoinen. Aikaa voidaan erityisestä syystä pidentää.

  Ulkomaalaislain 150 S:n 1 momentin mukaan maahantulokielto määrätään, jos ulkomaalainen ei ole paluulle määrätyssä ajassa poistunut vapaaehtoisesti. Maahantulokielto määrätään erillisellä päätöksellä.

  MUUTOKSENHAKU Voit valittaa tästä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

  TÄYTÄNTÖÖNPANO Maahanmuuttoviraston päätöstä käännyttämisestäsi ei saa panna täytäntöön ennen kuin asia on lainvoimaisesti ratkaistu. (…)

  SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

  Ulkomaalaislaki (301/2004) muutoksineen.

  (…)

  ¤

  Ulkoasiainministeriö – Matkustustiedotteet, 21.4.2016
  Irak: matkustustiedote
  http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=342690&contentlan=1&culture=fi-FI

  ”Turvallisuustaso”
  ”Vältettävä kaikkea matkustamista”

  ”Muut turvallisuustason tiedot”
  ”Taisteluja ja väkivaltaisuuksia monin paikoin.”
  (…)

  ”Yleinen turvallisuustilanne”
  ”Turvallisuustilanne Irakissa on hyvin huono varsinkin Niniven, Salaheddinin, Anbarin, Kirkukin ja Diyalan lääneissä, joissa käydään taisteluja ääriryhmien ja turvallisuusjoukkojen välillä. Kansainvälinen liittouma tekee ilmaiskuja ISIL-äärijärjestöä vastaan.

  Taisteluita on käyty myös lähellä Pohjois-Irakin kurdien itsehallintoaluetta (Dohukin, Erbilin ja Suleymaniyan läänit), joka on aiemmin ollut verrattain rauhallinen ja turvallinen alue. Turvallisuustilanteessa voi tapahtua nopeita muutoksia, ja ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista myös Pohjois-Irakin itsehallintoalueelle. Siellä olevien kannattaa seurata tarkoin tiedotusvälineiden uutisointia ja harkita maasta poistumista, jos turvallisuustilanne heikkenee.

  Terrori-iskujen riski on merkittävä suuressa osassa maata. Irakissa oleskeleville länsimaalaisille on merkittävä riski joutua sekä terrori-iskujen että sieppauksen kohteeksi.”
  (…)

  ”Erityiset turvallisuusriskit”
  ”Mosulin padon rakenteet ovat olleet huonossa kunnossa jo pitkään. Vaarana on padon murtuminen, joka aiheuttaisi tulva-aallon koko Tigris-joen alueelle aina Bagdadiin saakka. (…)”
  (…)

 10. ”Meillä ei tule samoja vaikeuksia kuin Y-valloissa” ? Y-valloilla on rajoituksia maahan muuttavista,Suomessa ei sitä noudateta.EU sai kaaoksen aikaan, mutta sitä ei myönnetä. Nyt on liian myöhäistä ”rypistellä, kun on hätä kädessä”. Pirullisen suunnittelun tuloksista koko entinen sivistysyhteisö saa kärsiä tuleviin sukupolviin. Länsi-mahti pääsi jälleen kuin Lehmä veräjästä. Maalaisjärjen mukaan heidän olisi turvattava pakolaisten retket oman FED pankkisysteeminsä kautta, onhan heillä setelipainot omistuksissaan.

 11. Paavin on helppoa olla kriitillinen. Kuinka paljon Paavi on luovuttanut varojaan Vatikaanin rikkauksista, ei varmasti @ropoakaan@. Pelkkä ristinmerkin tekeminen ei ketään auta. Miksi kirkon POTUS ei järjestä mielen-ilmaisuja Katolisten maissa, tuomiten yhdysvaltojen jatkuvat hyökkäykset ”suvereenisiin maihin” ? Oikea käsi tekee ristinmerkin, vasen näyttää keskisormea, miedosti ilmaistuna.

 12. Monen maan perustuslakia on muutettu rikollisten johtajien hallitessa. Maan laki ja siviilien turvallisuus on mitätöity poliittisin verukkein. Tunteiden purkaukset hätää kärsivien puolesta on sanomattakin oikeudenmukaista, mutta se ei oikeuta laitonta liikehtimistä itsenäisten maiden rajojen ylityksellä. Käsittämättömät voimat ovat tekemässä maapallosta kansojen sulatus-uunin jossa perinteet eivät enää merkitse mitään. Kaikki ihmiskuntien arvot tulevat pyyhittäviksi unholaan. Yksin elättäjiä alkaa olemaan enemmän kuin aviopareja. Henkiset sekä seksuaaliset kieroontumiset ovat jo päivän puheenaiheena. Homo ehdokas saa paljon kannatusta USAn seuraavissa vaaleissa. Kumpiko heistä synnyttää perillisen, se nähdään ?

 13. Voisikos joku, joka jo tietää kaiken, selittää mitä maan lait ja asetukset merkitsevät maan rajojen laittomasta ylityksestä ? Jos sen selvitätte niin mitään muuta ei tarvitse kysellä. Myöskin turhaa vetää YK-oota tähän aiheeseen.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here