”Haikaileeko hallitus paluuta luokkayhteiskuntaan, jossa perheen varallisuus ja tausta määrittävät lasten ja nuorten mahdollisuudet?”

– kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta


Perusoikeuksista
Oikeus sosiaaliturvaan

”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.” (perustuslain 19. pykälän 1. momentti) Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (saman pykälän 3. momentti). Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon (4. momentti).

”Välttämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset. Tällaiseen tukeen kuuluu esimerkiksi terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän ravinnon ja asumisen järjestäminen.” (Hallituksen esitys 309/1993)

”Hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu oikeus turvalliseen elämään riippumatta yksilön asemasta työelämässä, perhesuhteista ja sosiaalisesta asemasta tai muista vastaavista tekijöistä.” (HE 309/1993)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ”riittävyyttä arvioitaessa voidaan lähtökohtana pitää sellaista palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä” (HE 309/1993).

”[…] vain sellaista asuntoa, joka samalla mahdollistaa 8 §:n tarkoittaman yksityiselämän ja kotirauhan, voidaan pitää perusoikeuden täysimääräisen toteutumisen kannalta hyväksyttävänä.” (HE 309/1993)

Oikeus työhön ja elinkeinovapaus

”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.” (perustuslain 18. § 1. mom.) ”Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.” (18. § 2. mom.) Oikeutta työhön koskevassa hallituksen esityksessä on korostettu, että Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan Suomi on velvollinen edistämään työllisyyttä (HE 309/1993).

”Työllisyyden edistäminen merkitsee samalla sitä, että julkinen valta pyrkii turvaamaan jokaiselle oikeuden työhön. Tämä merkitsee myös sitä, että julkisen vallan tulee pyrkiä estämään pysyvästi työtä vailla olevien ryhmän muodostumista.” (HE 309/1993 vp)

Sivistykselliset oikeudet

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.

”Julkisen vallan on turvattava […] jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.” (perustuslain 16. § 2. mom.) ”Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu” (16. § 3. mom.).

Säännös jokaisen yhtäläisestä mahdollisuudesta saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti opetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä kattaa opetuksen esiopetuksesta ylimpään opetukseen ja aikuiskoulutukseen asti. Yksilön kannalta tämä oikeus merkitsee elinikäisen koulutuksen periaatteen tunnustamista. Perustuslain § 16 asettaa yleisen velvollisuuden huolehtia muun muassa siitä, että varattomuus ei estä opetuksen saamista (ks. HE 309/1993).

Julkisen vallan velvollisuus turvata perusoikeuksien toteutuminen

”Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen” (perutuslain 22. §).

Leipäjonot

Helsingin Sanomien toimittaja Kimmo Oksanen todisti syyskuussa 2015 leipäjonojen kasvaneen ”mykistäviin mittoihin”. ”Myllypurossa elintarvikkeita jonotetaan jopa tunteja.”

Leipäjonojen ilmaisema inhimillinen hätä ei ole Juha Sipilän hallituksen kaudella mihinkään kadonnut. Yhä edelleen vähävaraisen ainoa lohtu löytyy Pelastusarmeijan leipäjonoista ja Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:n ruokajakelusta. Nykyisin leipäjonoissa näkee myös opiskelijoita.

Asunnottomien määrä

Suomessa oli vuoden 2015 lopussa 6 785 yksinelävää asunnotonta ja 424 asunnotonta perhettä. Yhteensä asunnottomia oli 7 898. Ja nuo asunnottomat sinnittelevät valtiossa, joka 3.1.1976 saattoi voimaan taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Sopimuksen 11. artiklan mukaan ”sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden saada itselleen ja perheelleen tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän ravinnon, vaatetuksen ja sopivan asunnon, sekä oikeuden elinehtojen jatkuvaan parantamiseen”. (Sipilän hallituksen menoa katsellessa herää helposti ajatus, ettei yksikään kolmen ässän hallituksen jäsenistä ole tainnut lukea kyseistä artiklaa.)

Köyhyysraja

Köyhyysraja tarkoittaa hyvinvointiyhteiskunnan kansalaisen tulotasoa, jonka alapuolella ihmisen katsotaan olevan köyhä. Köyhyysraja kuvaa tulotasoa, jonka alapuolella olevalla henkilöllä ei ole varaa hankkia välttämättömiä hyödykkeitä siedettävän elintason ylläpitämiseksi. Euroopan komission käyttämä köyhyysraja on 60 prosenttia mediaanitulosta eli ihmistä pidetään köyhänä, jos hänen nettotulonsa ovat alle 60 prosenttia keskimmäisen tulonsaajan nettotuloista.

”Suomessa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä eläviä on 16 prosenttia väestöstä.” ”Kun köyhiksi lasketaan ne, joiden tulot jäävät alle 60 prosentin koko väestön keskituloista, on Suomessa runsaat 700 000 köyhää.”

Puheiden ja tekojen ristiriita

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi lauantaina 25.4.2015, ettei hän ole nykyisissä tehtävissään neljän vuoden kuluttua, jos tuloksia ei tule. Keskustan puoluevaltuustolle puhuneen Sipilän mukaan poliittista kulttuuria on muutettava tulosvastuulliseksi.

”Olen tullut politiikkaan tekemään ratkaisuja ja muuttamaan poliittista kulttuuria. […] Osana poliittisen kulttuurin muutosta on saatava uudenlaista tulosvastuullisuutta […] tulos tai ulos. Näihin tehtäviin ei pidä jäädä roikkumaan, jos tuloksia ei tule. Jos emme nyt saa riittäviä tuloksia aikaiseksi, en ole tässä neljän vuoden päästä.”

Kun katsoo kolmen ässän hallituksen saavuttamia tuloksia, vähäväkisten (opiskelijat, työttömät, köyhät vanhukset, köyhät eläkeläiset, köyhät vammaiset ja muut heihin verrattavat kansalaiset) arvio on varsin yksimielinen: Sipilän hallitus ei ole vähäosaisten suhteen saanut aikaan riittäviä myönteisiä tuloksia.

Kolmen ässän hallitus ja koulutus

Kolmen ässän hallituskauden aikana koulutuksesta leikataan yli miljardi euroa vuositasolla. Heikennysten kohteeksi joutuvat varhaiskasvatus, peruskoulu, toisen asteen koulutus, korkeakoulut ja aikuiskoulutus. Tutkimus ja kehittämistoiminta menettävät rahoitustaan.

Opintotukea uudistetaan: säästötavoite on pitkällä aikavälillä 150 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen maksuista säädetään uusi laki, ja samalla maksuja esitetään korotettavaksi jopa 22 prosenttia.

Hallituspuolueet lupasivat ennen vaaleja, ettei koulutuksesta leikata. Hallituksen toteuttama politiikka onkin räikeässä ristiriidassa lupausten kanssa.

Hallitus on ensi töikseen lakkauttanut opintorahan indeksisidonnaisuuden. Opintoraha sidottiin indeksiin vasta aivan äskettäin, syyslukukaudesta 2014 alkaen. Sipilän hallituksen ohjelmassa todetaan lisäksi, että opintotuesta leikataan 70 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä ja pitkällä aikavälillä 150 miljoonaa euroa.

Hallituksen leikkaukset opintotuesta heikentävät merkittävästi opiskelijoiden toimeentuloa ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kouluttautua. Opintotukileikkaukset lisäävät eriarvoisuutta ja vähentävät köyhemmistä ja vähemmän koulutetuista perheistä tulevien nuorten kouluttautumismahdollisuuksia.

Opintolainapainotteinen malli heikentää tasa-arvoista mahdollisuutta kouluttautua. Opiskelijan vanhempien koulutustausta ja varallisuus vaikuttavat nuoren opiskelijan valmiuteen ottaa lainaa. Mitä lainapainotteisemmaksi opintotuki muuttuu, sitä useampi nuori saattaa jättää valitsematta korkeakoulutuksen.

Lainan ottaminen ei ole houkuttelevaa tilanteessa, jossa korkeakoulutettujen työttömyys kasvaa ja tulevaisuudennäkymät ovat epävarmat.

Kolmen ässän hallitus leikkaa korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta erittäin rajulla kädellä. Leikkaukset kohdistuvat yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin, Suomen Akatemiaan ja Tekesiin. Yliopistojen määrärahoista leikataan suoraan 50 miljoonaa euroa vuosittain ja lisäksi poistetaan apteekkikompensaatio, jonka vaikutus on 30 miljoonaa. Ammattikorkeakouluilta viedään 25 miljoonaa vuosittain. Yliopistoindeksi ja ammattikorkeakouluindeksi aiotaan jäädyttää vuoteen 2019 asti. Kaikkiaan korkeakouluilta ja tutkimukselta aiotaan viedä joka vuosi satoja miljoonia euroja, vuonna 2019 jopa 420 miljoonaa.

Hallituksen leikkauslistojen seuraukset alkavat näkyä kaikessa karmeudessaan. Helsingin yliopisto vähentää henkilöstöään kokonaisuudessaan noin 980 henkilöllä vuoden 2017 loppuun mennessä. Näistä irtisanottavia arvioidaan olevan 570. Aalto-yliopistossa henkilökunnan vähentämistarve on 190 henkilöä.

Korkeakoulujen henkilöstön vähentäminen iskee suoraan opiskelijan arkeen. Opetushenkilöstön irtisanomiset johtavat luentomäärien supistamiseen ja vähäisempään lähiopetukseen. Mahdollisuus saada ohjausta tutkielmien ja muiden opinnäytetöiden laatimiseen heikkenee. Pahimmassa tapauksessa pienimmät oppiaineet voivat jopa kokonaan hävitä tietyistä korkeakouluista. Irtisanomiset heikentävät myös merkittävästi opiskelijoiden tukipalveluja, kuten opinto-ohjausta, rekrytointipalveluja ja opintopsykologin palveluja.

Kolmen ässän hallitus ja veroparatiisit

Kansainvälisen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfamin tuoreehkon raportin mukaan maailman 62 rikkainta ihmistä omistaa saman verran kuin köyhin puolikas (3,5 miljardia ihmistä) maapallon väestöstä (7 miljardia). Oxfamin mukaan suurin syy eriarvoisuuden rajulle kasvulle on superrikkaiden verovälttely.

Osakeomistusten piilottamista helpottava hallintarekisterilaki on tullut eduskuntaan uudessa muodossa. Finnwatchin tutkija Lauri Finér toteaa:

”Hallintarekisteri on Suomen oma veroparatiisilaki. Veroparatiiseissa on kyse siitä, että tuloja piilotetaan oman maan verottajalta. Usein joku maa antaa ulkomaan kansalaisille mahdollisuuden piilottaa tulot oman maan verottajalta. Hallintarekisteri toimii juuri näin.”

Finérin mukaan näyttää lähinnä siltä, että ”Suomeen halutaan talousrikollisten sijoituksia”. Hallitus ei itse asiassa olekaan käytännössä tehnyt mitään verovälttelyn vaikeuttamiseksi. ”Kansainvälisesti olemme mukana tietojenvaihdon lisäämisessä, mutta kokonaisuutta katsoen Suomi enemmän jarruttaa kehitystä kuin vauhdittaa sitä.”

Hallituksen ministereistä aktiivista verosuunnittelua harjoittanut Lenita Toivakka (kok.) ja veroparatiisiyrityksen hallitukseen osallistunut Anne Berner (kesk.) ovat puolustaneet menettelyään sillä toteamuksella, etteivät he ole tehneet mitään laitonta. He lienevät unohtaneet, että poliitikoilta vaaditaan myös moraalis-eettistä vastuuta. Heidän toimintansa itse asiassa kyseenalaistaa kolmen ässän hallituksen toimet veronkierron ehkäisemiseksi.

Miten Sipilän hallitus on kunnostautunut harmaan talouden vastustamisessa? Vastaus kuuluu: varsin vaatimattomasti. Sipilän hallitus on päinvastoin esittänyt helpotuksia veronkiertoon.

Hallitus ajoi valtiovarainministeri Alexander Stubbin (kok.) johdolla hallintarekisterilakia, joka olisi mahdollistanut yritysten omistajuuden piilottamisen. Hanke, josta Stubb antoi eduskunnassa virheellisiä tietoja, kompastui opposition kovaääniseen protestiin ja hallituskumppanien rivien hajoamiseen. Lakiesitys oli määrä haudata lopullisesti, mutta se on sittemmin kokenut jälleensyntymisen ihmeen.

Hallitus pyrki leikkaamaan myös talousrikosten tutkintamäärärahoja, vaikka rikosten paljastaminen on tuottoisaa valtiolle. Leikkaus jouduttiin kuitenkin voimakkaiden protestien vuoksi perumaan. Kolmen ässän hallitus esitti myös veroparatiiseihin rahansa piilottaneille armahdusta. Opposition äänekkäät vastalauseet onnistuivat lopulta torpedoimaan kyseisen projektin.

Sipilän hallituksen saldo veroparatiisijärjestelmän purkamisessa ja harmaan talouden vastustamisessa on sangen altis arvostelulle.


MITÄ ON ODOTETTAVISSA? Luovutan kolmen ässän hallituksen sote-mallia koskevan puheenvuoron sotaveteraani Yrjö Sarasteelle (7.4.2016):

”Nyt aletaan perustaa yrityksiä. Kokoomus suostui keskustan vaatimaan 18 sote-alueen malliin sillä ehdolla, että koko maan sosiaali- ja terveyspalvelut yhtiöitetään. […] Kepu sai 18 maakuntaa, kokoomus 20 miljardin bisneksen. Pyrkimys on markkinoistaa kaikki julkiset palvelut. […] Ylätasolle luodaan kovapalkkainen johtajien ja hallitusten eliitti. Julkisen palvelun yhtiöittäminen on aina huono idea. Kokoomukselle kyseessä on ideologinen voitto, koska yksityisten tuottajien bisnes kasvaa. Suomen kansalle kyseessä on tappio. – Aluksi kaupallistetaan siis terveydenhoito ja vanhainkodit. Saatte olla varmoja miten aikaa myöten kaupallistetaan jopa kansakoulutkin.”

Summa summarum: Kansanedustajien taholta on herätty kysymään, haikaileeko hallitus paluuta luokkayhteiskuntaan. Kun otetaan huomioon perustuslain säännökset ja Sipilän hallituksen teot, moni vastannee kysymykseen myöntävästi.

Maailman rikkaimpiin kuuluva sijoittaja Warren Buffett totesi kesäkuussa 2005 antamassaan haastattelussa kotimaastaan Yhdysvalloista: ”The rich people are doing so well in this country. I mean, we never had it so good.” (Rikkailla menee todella hyvin tässä maassa. Itse asiassa meillä menee paremmin kuin koskaan.) Hän jatkoi:

“It’s class warfare, my class is winning, but they shouldn’t be.”

Kolmen ässän hallituksen ministerit saattaisivat ihan oikeutetusti tunnustaa, että myös heidän ‘luokkansa’ (= maamme rikkaat) pärjää hyvin. Mutta harvempi vähäosainen uskonee, että he myöntäisivät myös Buffettin viimeksi lainatun totuuden: Se on luokkasotaa, jossa minun luokkani on voittamassa, mutta sen ei pitäisi olla.

On kysyttävä vakavasti: miten pitkään demokraattinen oikeusvaltiomme kestää Sipilän oikeistohallituksen vähäosaisten perusoikeuksia murentavaa politiikkaa, jolta viimeaikaisten mielipidetiedustelujen valossa puuttuu legitimiteetti?

Perustuslain (1. § 2. mom.) mukaan valtiosääntö edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Edellä esitettyjen tosiseikkojen valossa on perustellusti arvioitavissa, ettei Sipilän hallitus ole joko halunnut tai kyennyt ylläpitämään perustuslain edellyttämää oikeudenmukaisuutta. Sen vuoksi hallituksen tulisi erota ja tehdä tilaa sellaiselle kansanrintamahallitukselle, joka ottaa kohtuullisesti huomioon myös vähäväkisten kansalaisten perusoikeudet.

Lähteet

ARAn asunnottomuusselvitykset
http://www.ara.fi/fi-FI/ARAtietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus

HE 309/1993 vp : Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1993/19930309

HE 1/1998 vp : Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1998/19980001

Yle Uutiset (10.1.2011): Huonotuloisten keskuuteen on kasvanut lähes tuloton kurjalisto
http://yle.fi/uutiset/huonotuloisten_keskuuteen_on_kasvanut_lahes_tuloton_kurjalisto/5304014

Oksanen, Kimmo | Helsingin Sanomat (10.9.2015): Leipäjonot kasvoivat mykistäviin mittoihin – ”Poliitikot eivät uskalla tänne tulla”
http://www.hs.fi/kaupunki/a1440993414292

Sipilä, Juha: Puhe puoluevaltuustossa 25.4.2015.
http://www.juhasipila.fi/blogi/2015/04/27/178

Suni, Annakaisa | Vihreä Lanka (7.4.2016): Tutkija: Hallintarekisteri on Suomen oma veroparatiisilaki
http://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/tutkija-hallintarekisteri-on-suomen-oma-veroparatiisilaki

Suomen perustuslaki 731/1999
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?search[type]=pika&search[pika]=perustuslaki

Välikysymys VK 1/2016 vp: Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/VK_1+2016.aspx

81 KOMMENTTIA

 1. Vielä kun tuohon köyhyysrajaan lisäisi sen, että nykyinen sosiaaliturvan taso on noin 40% mediaanituloista Suomessa, kun sen pitäisi olla se EU-komission asettama 60% köyhyysrajan mukaan.

 2. Mediatiedoista päätellen Sipilän hallituksen (Kesk., PS, Kok.) sote-mallissa maakunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut yhtiöitetään. Kysymys olisi nykyjärjestelmän perustavaa laatua olevasta muutoksesta (mullistus), jonka voimaan saattaminen edellyttäisi mitä ilmeisimmin perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettävää lakia.

  Ei voine olla moraalis-eettisesti oikein, että Sipilän hallitus (pelkkään legalismiin vedoten) runnoisi maahan perustuslakiimme kirjatun hyvinvointivaltiomallin kumoavan järjestelmän ottaen huomioon, ettei sanottu hallitus enää nauti legitimiteettiä. (Tuoreen puoluekannatuskyselyn mukaan hallituspuolueiden kannatus on ainoastaan 47,4 prosenttia. http://www.yle.fi/tekstitv/txt/P103_01.html)

  Sipilän hallituksen sote-mallin toteuttaminen näyttäisi tarkoittavan sosiaali- ja terveyspalvelujen laajamittaista yksityistämistä ja yhtiöittämistä. Tämän tien päässä on ylikansallisten suuryhtiöiden taloudellinen saalistus Suomen oikeudenkäyttöpiirissä asuvien ja oleskelevien lasten, aikuisten, sairaiden, vaikeavammaisten ja vanhusten terveydellä, sairaudella ja hyvinvoinnilla. Suuryhtiöiden johdon ja osakkeenomistajien imuroimat voitot tultaneen ohjaamaan finanssieliitin suosimiin veroparatiiseihin. Köyhät kurjistuvat ja rikkaat ultrarikastuvat.

  Edellä lausutuilla perusteilla Eduskunnan oppositioryhmien edustajilla olisi aihetta sote-välikysymyksen tekemiseen.

  • Olikohan se se 90-luvulla, kun Yhdysvaltain ja Suomen hallinto tutkivat terveydenhuollon kustannuksia ja tehokkuutta kummassakin maassa, ja päätyivät tulokseen että Suomessa terveydenhuolto oli sekä tasokkaampaa että edullisempaa. Luin siitä silloin Aamulehdestä. Se ei olekkaan mikään ihme, koska terveydenhoitojärjestelmä Yhdysvalloissa pyrkii tuottamaan voittoa (omistajilleen), rahastamaan sekä asiakkaitaan että vakuutusyhtiötä (jotka rahastavat vakuutettuja).

   Hiljattain luin useita amerikkalaisia uutisjuttuja aiheesta, miksi lääkkeet Yhdysvalloissa maksavat enemmän kuin muissa maissa. Vastaukseksi oli löydetty muun muassa terveydenhuollon pirstaloituneisuus Yhdysvalloissa, joka ei kykene asettamaan lääkkeitten myyjiä samanlaiseen tilanteeseen kuin julkiset terveydenhuollot. Toinen asia on tietysti myös vaihtoehtoiset edullisemmat lääkkeet, jota Suomessakin pyritään määräämään kalliimpien lääkkeiden tilalle: Yhdysvalloissa lääkäri kirjoittaa sen firman lääkkeitä, joka lahjoo häntä parhaiten.

   Mutta kaikki julkiset palvelut ovat kapitalisteille punainen vaate, koska kapitalistit eivät pääse tekemään voittoa julkisilla palveluilla, ja koska niiden toiminta rahoitetaan verotuloilla. Olipa julkisesta terveydenhuollosta hyötyä tai ei, sen pitää siis mennä. Samoin päiväkotien, vanhustenhuollon, vankeinhoidon, koulutuksen ja kaikkien muun on mentävä, jotta omistajaluokka pääsee hyötymään.

 3. Yhtiön ainoa tarkoitus (siis ainoa) on tuottaa omistajilleen mahdollisimman paljon voittoa. Jos ette usko, kysykää vaikka nallelta tai liberalta.

  Eipä voisi mikään enemmän viduttaa juuri nyt kuin tuo kuva. Siitä puuttuu ministeri Lindström joka parhaillaan ihmettelee miksi ei suomalaisille ilmainen työ kelpaa. Täytyy vastata, koska hän ei ymmärrä. Siitä ei makseta palkkaa jolla tulisi toimeen. Ja lisäksi, pakottaminen ilmaiseen työhön on perustuslain, työstä säädettyjen lakien ja Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten vastaista. Kuitenkin sitä harjoittaa Suomessa oikein valtiovalta. Ja jokainen ilmainen työpaikka vie yhden palkkatyöpaikan. Olisiko tässä perusteluja tarpeeksi?

  Kyllä olette arvon suomalaiset oikeat kumipäät äänestäneet meitä johtamaan.

   • Työ ei ole ainoa kustannus. Avataan sitäkin kustannusrakennetta kunhan ehditään. Karkeasti voi sanoa, että duunari tekee työtä vain 20% itselleen, 80% muille. Tuo 20% tuntuu nyt erityisesti hiertävän ja se pitäisi leikata pois. Sattaa olla, että tuo 20%’kin on jo liioittelua, mutta katellaan.

  • Olen kummastellut miten suomalaiset ovat äänestäneet itseään vastaan olevaa puoluetta. 2/3 osaa suomen väestöstä on palkansaajia. Demokratia on helppo saavuttaa äänestämällä SDP eduskuntaan enemmistöpuolueeksi 2/3 osaa palkansaajien enemmistollä. Vaalituloksen ollessa 70 % olettaisin juuri palkansaajista puuttuvan 30 % äänistä.
   Nyt 2017 kunnallisvaalit ovat mahdollisen demokraattisen menetyksen osalta kohtalokas, on mahdollista, että suurpääoma saa lisää valtaa. Työväestöltä evätään äänestysoikeus seuraavien eduskutavaalien jälkeen, eikä sen jälkeen voida enään saavuttaa demokraattista enemmistövaltaa. Nyt kokoomuspuolue on jo tehnyt perustuslakiehdotukset , mikäli vuoden 2019 eduskuntavaaleilla oikeisto voittaa vaaleissa perustuslakimuutokset astuvat voimaan. Tulevaisuudessa on entistä vaikeampi muuttaa porvarihallinnon tekemiä päätöksiä. Nyt ei kukaan palkansaaja saa hylätä äänestysokieuttaan. SDP on nyt avain asemassa.

 4. Eilen A-studiossa liberan toiminnanjohtaja Pursianen ratkaisi syyn Suomen talousahdinkoon. Se on kaupan kassa, jonka työstä työttömät ”kilpailevat”. Jos kaupan kassan työehdot ja palkka ”sovitaan paikallisesti” Suomen talousahdinko on ohi. Että tällä tasolla liikkuvat meidän suuret visionäärit.

  Joku toinen valopää on sanonut Suomessa olevan noin 300 000 ”piilotyöpaikkaa”. Ne ovat vain niin hyvin piilotettu, että kukaan ei niitä löydä. On päätetty työttömät panna niitä etsimään toimeentulon menettämisen uhalla.

 5. ”Sipilän hallitus ei ole vähäosaisten suhteen saanut aikaan riittäviä myönteisiä tuloksia.” On saanut tässä suhteessa aikaan pelkästään negatiivisia tuloksia ja vieläpä ilmeisen tuottamuksellisesti, koska vaihtoehtoisia leikkauskohteita olisi ollut yllin kyllin tarjolla. Kokoomus on vajonnut jo mielipuolisuuden asteelle veronkorotuksia vastustaessaan. Joku voisi nyt juridiikan harjoitustyönä rustata syytekirjelmän hallitusta vastaan mm. Perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimuksien rikkomisesta.

  • Erittäin hyvä linkki. Kiitos siitä.
   ’Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan ”kestävyysvajeena” kerrotun valheen ainoa tarkoitus on Suomalaisten lasten ja nuorten tulevaisuuden tuhoaminen. Ei terveydenhuoltoa, ei sivistystä, ei sosiaaliturvaa, ei tulevaisuutta muille kuin niille joilla on varaa maksaa siitä.’
   Mutta haittamaahanmuuttoon on varaa vaikka se nieleekin valtavat summat.
   Ei, ei… ainoa tie parempaan on ero EU:n kahleista, oma raha ja pankki.

  • Em. kestävyysvaje-artikkelin eräs kommentoija sanoo mm.:
   ”Mitään kestävyysvajehössötyksiä ei olisi ilman EU:ta ja EU:kin on joutunut luomaan sen, koska ainakin jotkut siellä tietävät, että valtiot ovat riippuvaisia velkamarkkinoista, koska niillä ei ole omaa keskuspankkia. Oman keskuspankin ja markkinariippuvuuden takia meidän tulee laskea kestävyysvajetta ja suorittaa idioottimaisia toimia, jotta saamme parempia tuloksia, jonkun jännittävässä matemaattisessa kaavassa, joka ei kuitenkaan ota huomioon sitä, että laskemalla menoja valtio vähentää kansalaistensa ostovoimaa, joka johtaa siihen, että menoja pitää jälleen laskea… Pian meillä ei ole ketään hoitamassa niitä kestävyysvajevanhuksia, kun olemme säästäneet kaikki hoitajat työkkäriin.” – Siitä miten jouduimme EU:hun ja euroon: ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella””, http://jormajaakkola.fi/EY-vaalipetos%20A-nelosella

   Edelleen: ”Tietyt pienet piirit ovat huomanneet, että taloudellinen kurimus pakottaa valtiot myymään kaiken pilkkahintaan, eikä tämä kurimus ole ollenkaan huono asia heidän kannaltaan. Siksi on heidän kannaltaan ainoastaan hyvä, että valtiot kuristavat itsensä hengiltä.”

   Mainittuun heidän toimillaan syntymässä olemaan kurimukseen rikolliset vallanpitäjämme ilmeisesti valmistautuvat mm. metsähallituslain muutoksella. Sen ansiosta he pääsevät myymään so. käytännössä lahjoittamaan suuremman tai pienemmän osan luonnostamme kansainvälisille keinottelijoille – palkkioksi jotkut kulissien takana asiaa junailevat maanpetturit saavat mukavan ’provision’ veroparatiisissa olevalle pimeälle pankkitilililleen, jotkut pääsevät politrukkina nauttimaan Brysselin lihapatojen antimista etc. etc.
   Siinä ohessa he ryöstävät kansallisomaisuudestamme ehkä arvokkaimman vielä jäljellä olevan osan eli PUHTAAT pohjavetemme. Sitähän valmisteltiin Kataisen johdolla tehdyllä vastaavalla vesilain muutoksella; tästä tuhotyön valmistelusta ja jo tehdyistä tuhotöistä – kuten suomalaisten selkänahasta repäisty pelastuspaketti konkurssikypsäksi tietämäänsä Kreikkaa rahoittaneiden ulkomaisten pankkigangstereiden keinotteluvoitoille – hänen ylikansalliset takapirunsa palkitsivat tämän täysin selkärangattoman narsistisen psykopaatin politrukin viralla Brysselissä.

   Tämä on vain jatkoa sille, mitä tutkiva journalisti Seppo Konttinen on kuvannut ansiokkaassa kirjassaan ”KANSALLISOMAISUUDEN RYÖSTÖ”.

 6. Erittäin hyvä ja paljastava, karuihin faktoihin nojaava artikkeli siitä kuinka maamme kurjistaminen ja alasajo etenee.
  ’ Lenita Toivakka (kok.) ja veroparatiisiyrityksen hallitukseen osallistunut Anne Berner (kesk.) ovat puolustaneet menettelyään sillä toteamuksella, etteivät he ole tehneet mitään laitonta. He lienevät unohtaneet, että poliitikoilta vaaditaan myös moraalis-eettistä vastuuta. ’
  Juuri näin on. Moraalis-eettistä vastuuta peräänkuulutan minäkin.
  Se näyttää olevan tuntematon käsite vaikka puhutaankin irvokkaasti ’läntisestä arvoyhteisöstä’, jossa halutaan olla mukana.

  • Toivakan ja Bernerin verukkeet ovat yhtä päteviä kuin aikoinaan Matti Vanhasen ”maan tapa” (ja herralla on senkin jälkeen vielä otsaa ilmoittaa mahdollisesta presidenttiehdokkuudestaan) – he ilmeisesti ajattelevat että nykyisessä, pienten askelten taktiikalla ihmisten huomaamatta täydellistettävässä SUPER-Neuvostoliitossa pätee sama sääntö kuin vuosikymmenien takaisessa mallina käytetyssä monsteri-luomuksessa nimeltä Neuvostoliitto: ”Kaikki on sallittua mitä ei ole erikseen kielletty”!

 7. Hyvä tosiaan mainita nuo lakipykälät jutun alussa, jotta näkee kuinka hallituksemme sivuuttaa lait. Ja sitä tietysti on tehty jo kauan aikaa.

  Suomessa on jo luokkayhteiskunta, ja se on syventynyt koko EU-ajan, sen lisäksi että köyhien lukumäärä on kaksinkertaistunut (ja aina välillä saa lukea, että kommentteja, että EU-aika olisi ollut Suomelle hyvää aikaa). Vielä 80-luvulla Suomi oli aivan toisennäköinen kuin nykyään: tällaista köyhien ja toimeentulevien kahtiajakoa ei ollut. Pelkästään SSS-hallitus ei ole syypää, vaikka se onkin aloittanut nyt kaikkein radikaaleimman köyhälistön kurjistamiskampanjan.

  SSS-hallituksen keino vähentää työttömyyttä on muuten uudenlainen palkaton työ: ”työnäyte.” Se on jälleen yksi tapa riistää ihmisten työpanos omistavalle luokalle, eikä se luonnollisesti auta Suomen sisämarkkinoita lainkaan, koska näillä ”työllisillä” ei ole yhäkään mahdollisuutta kuluttaa palveluita tai ostaa tuotteita. Vuonna 2014 Suomessa teki palkatonta työtä jo yli 35 000 ihmistä, ja koska tuo on vain lisääntynyt, paljonko heitä mahtaa olla nyt? 50 000? 100 000?

  YLE 11.11.2014: http://yle.fi/uutiset/forssalainen_minna_linna_tekee_raskasta_tyota_maatilalla_ilman_palkkaa/7613747

  Mutta eipä hätää: omistajaluokka on keksinyt keinon joilla voimme säästää verotuksessa (eli siirtää vähemmän varallisuutta rikkailta köyhille). Tuodaan maahan kehitysmaista parhaassa työiässä olevia ihmisiä. Näin heidän ei ole tarvinnut maksaa verorahoja joilla olisi kyseisten ihmisten vanhemmat käytetty neuvoloissa, lapset synnytetty, pidetty lastentarhoissa, koulutetta ja huolehdittu terveydestä aikuisikään asti. Ja koska he ovat pulassa, heidät voivaan värvätä mitättömällä palkalla ja samalla heikentää AY-liikettä. Tähän tietysti on aina pyrittykin julistamalla ”työvoimapulaa” ja tarvetta tuoda suuria määriä maahanmuuttajia. EK:n (Elinkeinoelämän keskusliitto) unelma on käynyt toteen.

  Suomen täytyy erota välittömästi eurosta ja ottaa Suomen pankki valtion omistukseen. Siten valtio pääsee irti velkarahasta ja velkaantumisesta. Tosin kotitaloudet ja yritykset eivät pääse (ennen kuin rahanluonti kokonaan kansallistetaan), mutta askel parempaan suuuntaan on se, että edes valtio pääsee. Siten valtio voi maksaa velkansa pois velkaantumatta itse ja työllistää työttömät. Tosin se tarkoittaa sitä, että kansainväliset pankkiirit haluavat Suomen ulos kansainvälisestä pankkitoiminnasta, eivätkä halua enää vaihtaa Suomen rahaa. Joudumme siis tilanteeseen jossa esimerkiksi Neuvostoliitto oli, kun se oli kansainvälisten pankkien saarrossa. Ellemme sitten pysty parempaan julkisuuskampanjaan kuin Neuvostolliitto, ja osoittamaan että Suomen pankkisaarto olisi rikos kansainvälistä oikeutta vastaan.

 8. ”Most often, refugees and next of kin migrants lack relevant skill sets (such as higher education and language ability) to successfully integrate into the labour market, which is a high-skilled, knowledge and service-driven economy. As such, 48% of working-age immigrants in Sweden DO NOT WORK and 42% are LONG-TERM UNEMPLOYED.

  But lucky for them, Sweden offers generous free housing and social welfare benefits.”

  Koko artikkeli: ”Total Failure of Multiculturalism in Sweden: The Facts – Clare Ellis — Council of European Canadians March 23, 2016”, http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=131611

  Taitaapa näistä pakolaisista ja ”pakolaisista” kokonaisuutena ottaen tulla Ruotsille suomalaisittain sanottotuna ’persenettoa’ ja vielä raskaalla kädellä – plus lisäksi kaikki muut vakavat haitat mukaanluettuina, jotka varsinkin ilmeisesti ylivoimaisena enemmistönä olevien ”pakolaisten” osalta pitäisi ottaa huomioon.

  Voi vain kysyä, miksi tilanne voisi Suomessa tulla olemaan sen parempi, huomioonottaen mm. seuraavan:
  ”Robotti tekee pian sinunkin työsi”, http://www.talouselama.fi/kumppaniblogit/tieto/robotti-tekee-pian-sinunkin-tyosi-3459579

  • Multi-kulti on jo tuhonnut Ruotsin. Käykö meille samoin kun suvakit eivät tajua organisoidun haittamaahanmuuton faktoja.
   Lenita Airisto kyllä tajuaa ja sanoo suorat sanat MV-lehdessä.

   • Näin Oulussa
    Oulu: Yli 6 miljoonalla eurolla 700 vuokra-asuntoa sinkkumuslimimiehille!
    Oulun kaupungin päättäjät tahtovat vuokrata 600 asuntoa yksityisiltä asunnon omistajilta – pääasiassa pakolaisille. Karkean arvion mukaan 10 miljoonaa euroa verotuloja käytetään 1 000 pakolaissinkun uutta kotia varten.
    Muuan kantasuomalainen moittii järjestelmän älyttömyyttä:
    “Nyt alkaa mitta täyttymään ja vatsa kääntymään nurin! Eihän tässä ole mitään järkeä.”
    “Köyhä suomalainen joutuu maksamaan itsensä kipeäksi ja elämään kädestä suuhun sillä välin, kun rajan yli lappaa lisää ulkomaalaisia elätettäviä. Työnteossa ei ole pian mitään järkeä, kun kaikki verorahat menevät järjestelmän hyväksikäyttäjille.”
    http://mvlehti.net/2016/04/15/oulu-6-miljoonalla-eurolla-700-yksityista-vuokra-asuntoa-sinkkumuslimimiehille/
    http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/oulu-haluaa-yksityiset-vuokra-asunnot-nykyista-paremmin-valiinputoajille-ja-turvapaikanhakijoille/725285/

    Aivan käsittämätöntä on että meidän EU mepeistä vain kaksi äänesti sitä vastaan että EU saa päättää meidän pakolaiskiintiöstämme. Siis ettei se kuulu lainkaan meille.
    Ei tätä hulluutta voi enää mitenkään ymmärtää… täytyyhän tästä vielä syntyä iso myräkkä

    • Persuilta vahva tuki Ouluun…
     ”Pakkomonikulttuurisuudelle ei ole vaihtoehtoja”
     Eliitti ja perussuomalaiset ovat siis löytäneet yhteisen sävelen, josta on hyötyä molemmille osapuolille. Kummatkin pyrkivät leimaamaan EU-alisteisen hallituksen kritisoijat epäisänmaallisiksi ”putinisteiksi”.
     Strategia on marginalisoida Suomen aidosti kansallismieliset liikkeet ja julkaisut. Taktiikka on epäpolitisoida kysymykset itsenäisestä lainsäädännöstä (EU), taloudellisesta omavaraisuudesta (TTIP) ja sotilaallisesta itsemääräämisoikeudesta (Nato). Ydinväite on, että uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen politiikalle ei ole.
     Muutama päivä sitten johtavia perussuomalaisia osallistui Rasismi 2016 –tapahtumaan, jossa sionistit vaativat Magneettimedian ja MV-lehden tuhoa ja kulttuurimarxistit vaativat lisää monikulttuurisuusaivopesua nuorille. Maanantaina selvisi lisäksi, että puolueen Kalajoen alueen sihteeri on Monikulttuurinen Pohjanmaa –järjestön vetäjä.
     Viimeistään hallitukseen päästyään perussuomalaiset ovat siis asemoineet itsensä voimakkaasti pakkomonikulttuurisuutta kannattavien EU-federalistien leiriin. Kaikki puolueen viralliset linjaukset sotivat Suomen itsemääräämisoikeutta vastaan ja siirtävät poliittista valtaa EU:lle ja pankeille.
     http://magneettimedia.com/halla-aho-putinin-salaliiton-uhri/
     Puolueen nimi on suuri huijaus… suurin osa perussuomalaisista kansalaisista on aivan muuta ja kannattaa aivan eri asioita.

    • Järjestelmän hyväksikäyttäjille? Kuka se on? Sitten se vasta kupoliin ottaa, kun se sama asunnon saanut pakolainen työllistetään työharjoittelulla tai työnäytteellä ilmaiseksi töihin. Ottaa pannuun ainakin sitä, joka ei saa palkattua työtä. Eli järjestelmän hyväksikäyttäjä on ilmaistyövoimaa saanut työantaja. Ja jos työnantaja maksaakin palkkaa, sitäkään ei tarvi maksaa niin paljoa, kun työntekijän ei tarvinnut maksaa palkastaan asuntoa.

     Toinen järjestelmän hyväksikäyttäjä ovat vuokra-asuntojen omistajat, jotka saavat valtion ja kuntien tukia saavia ihmisiä vuokralaiseksi. Vuokra-isäntä voi taas nostaa vuokraa, kun yhteiskunta maksaa vuokran.

     Yksityille maksettu asuntotuki on yksi älyttömimmistä tukimuodoista! Miksi veronmaksajien pitää rahoittaa vuokranantajien voittoja? Asuntotukea saatavat asunnot pitäisi olla yhteiskunnan omistamia, niin vuokrien hinnat eivät nostaisi asuntotukia.

     Mutta sillä voi lohtduttautua hiukan, että se asunnon saanut pakolainen kyllä kyttää ne saamansa tukirahat ihan varmaan tarkkaan elämiseen Suomessa. Joten ne rahat kulkee häneltä kyllä vuokranantajille, sähkön ja ruuan myyjille ja ehkä kirppareille.

 9. NO NIIN… Tankit rullaavat pitkin Eurooppaa! Jotkut eivät sulata mitä vain…
  Schengen on rikki!
  Viimeisin naula Schengenin arkkuun tulee Itävallalta, joka on rakentanut valtavat aidat neljälle rajanylityspaikalleen, ja tarkistaa tulijat pääliikennöintiasemilla.

  Nyt Sveitsin Italian vastaiselle rajalle on määrätty 2 000 sotilasta vartioimaan panssarivaunuilla rajaa siinä pelossa, että laittomat siirtolaiset pyrkivät Itävallan sijasta Sveitsiin.
  http://mvlehti.net/2016/04/15/tankit-rullaavat-pitkin-eurooppaa/

  Selailin Italian mediaa — La Stampasta löytyi hyvä kirjoitus ja linkin kuva kannattaa katsoa vaikkei italiaa osaisikaan: Itävalta alkaa rakentamaan muuria pakolaisten Italiasta käsin tapahtuvan maahantulon estämiseksi
  L’Austria inizia i lavori per una barriera al Brennero
  Servirà a limitare l’afflusso dei migranti provenienti dall’Italia. Il capo della polizia tirolese: i controlli potrebbero partire da fine maggio. Pittella (Pd): «Siamo al muro preventivo»
  http://www.lastampa.it/2016/04/11/esteri/laustria-inizia-i-lavori-per-la-barriera-del-brennero-q9SRToSbBJNV5HHCoG9K5K/pagina.html

  Kina Italian ja Itävallan välillä Brenneron rajamuurin takia. Alfano ja Renzi: muuri laiton, rikkoo EU:n lakeja.
  Bryssel: huolestuttava signaali.
  Mutta Itävallan kanslerivirasto sanoo, että toimenpide tarpeellinen ja laillinen.
  Libyan avomerellä odottaa jo parituhatta hädässä olevaa…

  Scontro Italia-Austria sul muro al Brennero. Alfano e Renzi: ingiustificabile, violate leggi Ue
  Bruxelles: «Un segnale preoccupante». Ma il cancelliere austriaco: misura necessaria e giusta. Riprendono gli sbarchi: soccorse 2 mila persone al largo della Libia
  Tensione tra Italia e Austria dopo l’annuncio di Vienna della costruzione di una barriera al passo del Brennero per fermare un eventuale flusso di migranti provenienti dall’Italia.
  http://www.lastampa.it/2016/04/12/esteri/scontro-tra-ueaustria-sul-muro-al-brennero-bruxelles-segnale-preoccupante-7Q3YtLVrVgMJW5KMoHHnYP/pagina.html

  • Juuri näin…
   Ellen Hodgson Brown kom med den lysande idén att alla offentliga inrättningar som landsting, kommuner, universitet (och varför inte det svenska försvaret?) etc. skall skaffa sina egna banker för att lösa penningkrisen. Den amerikanska delstaten North Dakota gjorde detta sedan 1919 och det var utvandrade svenskar som låg bakom det. North Dakota är därför den enda amerikanska delstaten som fortfarande har god ekonomi.
   Men innan vi har fått ett ärligt och lagligt finanssystem så löser kommuninterna banker de akuta penningbehoven i den offentliga sektorn. Norrköping har t.ex. redan en sådan lösning.
   Bättre att betala ränta till samhället än privata Wallenbergbukar!.

   Kiistatta pienen sionistieliitin johtama yksityinen pankkiiri-mafia on ajautumassa pulaan. Kun ihmiset alkavat ymmärtää tuon kusetuksen (velkaorjuuden) jolla tuo mafia on keinotellut ja kukkoillut luvattoman kauan niin romahdus tulee vääjäämättä. Ja luulen että ollaan jo hyvin lähellä sitä hetkeä.
   Ja vasta kun tuo pankkiiridynastia on pantu polvilleen voi ihmiskunnalle koittaa uusi aika. Sitä ennen kaikki on pelkkää näennäistä näpertelyä.

 10. Onko tuossa kuvassa noiden pään päällä veronmaksajien ostamat lamput vaiko joltain rukousaamiaiselta mukana tullut sädekehä?

  • Jaa…a.. siinä kolme maan suurta huijaria rinnakkain eivätkä aio messiaanisesta maamme alasajohankkeesta luopua. Normaali ihminen ymmärtäisi tuossa tilanteessa ollessaan ettei ole syytä väkisin yrittää ja luopuisi kansan raiskaamisesta.
   Ainakin vasemmalla ja keskellä istuvalla sädekehää on aneltu rukousaamiaisella.
   Stubb taas kunnon sionistina taitaa uskoa pelkkään rahaan joka korvannut Jumalan tai tullut uudeksi Jumalaksi.

  • Hahaha… näyttää paremminkin avaruusaluksilta, eli saiko hallitus ’taivaallisen merkin’ sionistien suunnittelupöydällä olevasta ufo invaasiosta

  • Olipa hieno videohaastattelu. Kerrassaan mahtava. Tosiasiat sanottiin suoraan ja selkeästi. Kunpa tuohon saisi suomenkielisen tekstin.
   Kiitos Jolle!

   • P.s. tuo video kertoo hyvin kuinka Saksa on ’sinonisti-ikeen’ alla kun se on alistunut tai paremminkin kaapattu täysin Washingtonin johdettavaksi. Se merkitsee että koko EU, jonka johdossa Saksalla on keskeinen rooli, on samoissa kahleissa tai köysissä.
    Kun pääkirjoituksen kommenttiosastossa sanoin, että Saksa on sionistien valvonnassa niin toteamukseni perustui siihen että USA on AIPAC:n (maan juutalaissionistien) ohjauksessa ja toimii sen painostamana. Asian on tuonut julki jopa itse Netayahu ja sen sanoo suoraan ex-juutalainen Gilad Atzmon YouTubin videolla (Gilad Atzmon on ’Jew, Judaism, Jewishness’ – an interview with Bill Alford).
    Ja nyt tässä videossa asia vahvistuu saksalaisen kertomana.
    Myös tämä vahvistaa asian:
    ”Cynthia McKinney Drops Bombshell: Candidates to sign pledges of support for “Israel” eli ”Ex-kongressin jäsen Cynthia McKinney pudottaa uutispommin: kongressiehdokkaiden on allekirjoitettava sitoumus tuesta Israelille”.
    https://jhaines6.wordpress.com/2012/11/19/cynthia-mckinney-drops-bombshell-candidates-to-sign-pledges-of-support-for-israel/
    Kun USA on sionistien ’kainalossa’ niin luonnollisesti myös Saksa, joka hävityn sodan jälkeen on jäänyt jonkinlaiseen kollektiivisen syyllisyydentunteen aiheuttamaan turtuneisuustilaan. Syyllistäminen käynnistettiin Nürnbergin näytösoikeudenkäynnillä käyttämällä valheellisia ja kiduttamalla hankittuja todistajalausuntoja.
    Ehkä juuri siksi ja miehitysvaltojen politiikan takia maa ei ole löytänyt itseään eikä päässyt aidosti itsenäistymään mikä olisi tärkeää ajatellen Euroopan – ja myös oman maamme – tulevaa kehitystä.
    Vasta irtaantuminen näistä kahleista avaisi tien kokonaan uuteen ja erilaiseen sekä sisä- että ulkopolitiikkaan.

    • Kaikki eivät halua myöntää että sionistit ovat juuri näitä alistajia joiden pankkiorjuuden alla koko läntinen maailma nyt lepää. Sionistit ovat myös globalisteja ja havittelevat koko maailman haltuunottoa mutta kaikki globalistit eivät ole tietoisesti sionisteja eivätkä kaikki juutalaiset sionisteja tai globalisteja.
     Globalisteissa on paljon vapaamuurareita joista monet eivät tiedosta koko organisaation tavoitteita ja rakennetta jossa ovat mukana ihan omista hyötynäköhdista käsin.
     Kyse on 33 portaasta jossa vain ylin porras tietää oleellisen eikä alempi koskaan tiedä mitä sen yläpuolella oleva tietää. Niinpä alimmat portaat eivät tiedä juuri mitään koko järjestön puuhista ja alimpiin kuuluu silti valtava määrä ihmisiä. Tässä yksi linkki, guuglesta lisää
     http://timovaittinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/82436-vapaamuurariuden-vaietut-salaisuudet

     • Se on juuri näin – kiitos. Hyvä linkki, vaikea uskoa että blogin oli julkaissut paskalehdeksi vajonnut Uusi Suomi. Kyseinen lehtihän toimii nykyään Huuskon tahdittamana suomen ”tyhmälistön” keskustelupalstana. Järjen pilkahduksiakin saattaa tosin löytyä sieltä satunnaisesti… siis jos suurennuslasilla etsii.

     • Timo Vaittisen artikkeli on varsin valaiseva.
      Täsmennyksenä hänen lauseeseensa ”Vapaamuurarien ylin johto toimii yhdessä illuminaattien ja jesuiittojen kanssa”:
      vuodesta 1782 vapaamuurarius korkeimmalla tasolla on ollut ALISTETTUNA illuminatille:
      ”The 1782 Congress of Wilhelmsbad: The Illuminati Takeover”, http://www.biblebelievers.biz/wilhelms.htm

      EU:n korkein poliittinen johto koostuu jesuiitoista, mikä ilmenee poliittisen analyytikon Derk Jan Eppink’in artikkelista:

      ”There are plenty of reasons to keep a close eye on Herman van Rompuy, the President of the European Council. Early September, Van Rompuy spoke to the ’Interreligious Dialogue’ in Florence. The world press did not notice, but fortunately there was still the ’Katholiek Nieuwsblad’ from Den Bosch, Rome’s last resort in the Netherlands. The newspaper proudly quoted Van Rompuy as announcing: ’We are all Jesuits’. He was referring to those prominent European leaders with whom he is developing the architecture for the future Europe. ’It creates unbreakable ties. So there is a ’Jesuits International”.

      Who are those people that Van Rompuy, himself schooled by the Jesuits at Sint-Jan Berchman College in Brussels, was talking about? First of all, there is José Manuel Barroso, President of the European Commission. Secondly, there is Jean-Claude Juncker, Prime minister of Luxembourg and Chairman of the Euro group. Van Rompuy also mentions the President of the European Central Bank (ECB), Mario Draghi, who was schooled in the Roman Jesuit College Instituto Massimiliano Massimo. The Italian Prime Minister Mario Monti and his Spanish collegue Mariano Rajoy have also been shaped by Jesuit colleges, Van Rompuy cheerfully added. Fortunately there is Angela Merkel, the stubborn daughter of a vicar from the former DDR, to act as a counterweight.

      Listening to Van Rompuy, you will instantly notice the similarities of the Jesuits with Europe…”,
      Koko artikkeli: http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits

      Jesuiittojen ja vähintäänkin läntisen maailman velkaorjuuttajan, kasaari-juutalaisen johtava sionisti Rotschildin yhteys käy ilmi tanskalaisen patriootti Anders Bruun Laursenin artikkelista ”Jesuits 1890 – Masters of Jewish Elite – Created Zionist Tool: Antisemitism. Jewish NWO Elite Infiltrating and Using Masonry to Destroy Christianity and the West” mm. seuraavaa:

      ”The Order (of Jesuits) controlled the infamous House of Rothschild since no later than the French Revolution and Napoleonic Wars, after which Jesuit-led Crusade the Rothschild family was surnamed the “Guardians of the Vatikan Treasury (1830).” Eric Jon Phelps, „Vatican Assassins”, 3rd Ed., p.90.

      The following is a paradox and must be seen as Hegelian dialectics, since The Jewish Rothschild bankers from the start of the Illuminati worked with the Jesuits to establish the Illuminati order, using Adam Weishaupt who had been raised by the Jesuits for that purpose. And acc. to Baron von Knigge, Weishaupt built the Illuminati order on Jesuit principles and remained a Jesuit in disguise. This order took over control of the Masonic lodges at Wilhelmsbad in 1781.

      The Jesuits were the originators of NWO´s Freemasonry – not least via the Rosicrucians. Mayer Amschel Rothschild (Knight of St. John) and all of his 5 sons were Masons. The Jesuits were from the very start a Crypto-Jewish organisation – one purpose being to destroy Europe through revolutions – and they still have that purpose. The Jesuits control the House of Rothschild – and the EU.

      Furthermore, the Rothschilds are said to transfer US tax money to the Vatican! – where a Black and White Jesuit Pope now rule…”,
      http://new.euro-med.dk/20150226-jesuits-1890-masters-of-jewish-elite-created-zionist-tool-antisemitism-jewish-nwo-elite-infiltrating-and-using-masonry-to-destroy-christianity-and-the-west.php

      Toinen Laursenin artikkeli mm. muslimi-invaasion käytöstä Euroopan tuhoamiseen on myös varsin valaiseva:

      Clues to the Destruction of Europe by Islamic Mass Immigration II: Former EU Commissioner, Goldman Sachs Chairman: “Undermine National Sovereignty and Homogeneity. Take Unlimited Numbers of Muslims””, http://new.euro-med.dk/20151015-clues-to-the-destruction-of-europe-by-islamic-mass-immigration-ii-former-eu-commissioner-goldman-sachs-chairman-undermine-national-sovereignty-and-homogeneity-take-unlimited-numbers-of-muslims.php

     • Neuvosto-Virosta karkotettu ja Ruotsiin muuttanut Jüri Lina pääsi Neuvostoliiton lakattua olemasta kurkistamaan varsinaiseen pimeyden ytimeen: hän sai tutkia kopioita osasta vapaamuurarien arkistoja, jotka saksalaiset olivat takavarikoineet toisen maailmansodan aikana ranskalaisista vapaamuurari-loosheista ja jotka sodan jälkeen olivat päätyneet Moskovaan.
      Osittain siltä pohjalta hän kirjoitti kirjan ‘Under skorpionens tecken: Sovjetmaktens uppkomst och Fall’
      (engl. ‘Under the Sign of the Scorpion: the Rise and Fall of the Soviet Empire’). Siinä osoitetaan, että läntiset vapaamuurarit, ennen kaikkea Wall Streetin Jakob Shiff (pankkigangsteri-vapaamuurari) mm. rahallisella tuella, auttoivat bolsevikki-vapaamuurarit valtaan; ilman saman tahon tukea Kiinassakaan kommunistit eivät olisi päässeet valtaan. Kirjaansa perustuen Lina hän teki elokuvan ‘I skuggan av Hermes: Kommunismens hemligheter’, jossa on selostus hyvällä ja selvällä ruotsinkielellä sekä tekstitys viroksi. Elokuvaan löytyy linkki esim. seuraavasta:
      http://norgespartiet.no/component/content/article/214-hvordan-frimureriet-bygde-opp-kommunismen.html (otsikon ‘Hvordan Frimureriet Bygde Opp Kommunismen’ alta selaamalla; sivulla oleva teksti on myös varsin lukemisen arvoinen – Suomessa on ilmiselvästi vastaava tilanne.)

      Linan toinen kirja ‘Världsbyggarnas bedrägeri: frimurarnas dolda historia’ (engl. ‘Architects of Deception: The Concealed History of Freemasonry‘) keskittyy enemmän vapaamuurarien muihin aikaansaannoksiin yleensä, mm. salamurhat, massamurhat, kaksi maailmansotaa (tähän mennessä!), Euroopan Unionin perustaminen ja vähittäinen (jotta ihmiset eivät huomaisi) muuttaminen täydelliseksi diktatuuriksi, yhtenä välivaiheena lopulliseen päämäärään eli totalitääriseen maailmanhallitukseen. Kirjan englanninkielisen pdf-version voi ilmaiseksi imuroida esim. seuraavasta: http://curezone.com/ig/i.asp?i=29906
      Kirja sisältää paljon sellaista avaintietoa modernin historian ja nykytilanteen ymmärtämiseksi, jota kontrolloidut opetuslaitos ja valtamedia salaavat ja vääristelevät.
      Vapaamuurariuden korkeimmille vihkimystasoille päässeet ‘whistleblowerit’ ovat paljastaneet mm., että tasolla 28 (jonne melko harvat pääsevät) annetaan vapaamuurarin tietää, että kaikki siihen asti vapaamuurariudesta kerrottu on valetta; tasolla 33 (jonne hyvin pieni osa pääsee) kerrotaan lopullinen totuus: vapaamuurarien ylin auktoriteetti on Lusifer.
      Alempien tasojen muurarit eivät siis tiedä, mikä ylimmällä tasolla asetettu päämäärä on. Osuva kirjan nimi, suomeksi ‘petoksen arkkitehdit’!”

      Eipä niin pahaa etteikö jotain hyvääkin: Linan kirjan mukaan saksalaiset vallattuaan Ranskan v. 1940 teloittivat n. 400 ranskalaista pahimmaksi katsomaansa ’petoksen arkkitehtia’!

      Britannian Margaret Thatcherista Jüri Lina sanoo kirjassaan ‘Architects of Deception’ vapaasti käännettynä seuraavaa:
      “12-14.5.1989 bilderbergit kokoontuivat La Tojassa Espanjassa ja päättivät, että Margaret Thatcher on erotettava Ison Britannian pääministerin paikaltaan, koska hän kieltäytyy Britannian itsenäisyyden luovuttamisesta eurooppalaisen supervaltion hyväksi, joka syntyisi vuonna 1992. Hänet katsottiin siksi Uuden Maailmanjärjestyksen viholliseksi. Uutisvuodon ansiosta asia kerrottiin amerikkalaisessa oppositiolehdessä Spotlight ja uutinen osoittautui paikkansapitäväksi: Thatcherin erotti sitten Britannian konservatiivinen puolue. Tämän kaappauksen takana olivat vapaamuurarit, jotka näin raivasivat tietä Euroopan Yhdysvalloille.” – Vrt. britti-patriootti David Noakes: ”How Freemasonry controls our government and courts”, http://eutruth.org.uk/freemasoncontrol.html

      Ruotsinkielistä Linan kirjaa eivät ruotsalaiset kirjakaupat ainakaan aikaisemmin myyneet ja Lina on ollut Ruotsin mediassa epähenkilö – ilmiselvästi johtuen näiden ’petoksen arkkitehtien’ vallasta Ruotsissa!

      Linan kotisivu: http://jyrilina.com/

     • Liittyen kommenttisi kohtaan … ’Siinä osoitetaan, että läntiset vapaamuurarit, ennen kaikkea Wall Streetin Jakob Shiff (pankkigangsteri-vapaamuurari) mm. rahallisella tuella, auttoivat bolsevikki-vapaamuurarit valtaan; ilman saman tahon tukea Kiinassakaan kommunistit eivät olisi päässeet valtaan. ’
      — Are the “Tiao-Kiu-Kao”(TKK) Jews Running China?
      http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=131786
      What is clear in the book is that the TKK jews have infiltrated the Chinese Communist Party (CCP) at the very top levels since 1949. What is also known is that the whole setup of the CCP was arranged in cooperation with Western Jews.

      CRYPTO JEWS SPREAD COMMUNISM GLOBALLY

     • Selkokielelle käännetty YK:n ”Agenda 21 The [ILLUMINATI] Depopulation Agenda For a New World Order”,
      http://tapnewswire.com/2016/04/agenda-21-the-depopulation-agenda-for-a-new-world-order-o/

      ”…they want us to accept this program
      Unfortunately for the people of the world everything is going according to the New World Order Plan. But what is this New World Order Plan? In a nutshell the Plan is this. The Dark Agenda of the secret planners of the New World Order is to reduce the world’s population to a “sustainable” level “in perpetual balance with nature” by a ruthless Population Control Agenda via Population and Reproduction Control. A Mass Culling of the People via Planned Parenthood, toxic adulteration of water and food supplies, release of weaponised man-made viruses, man-made pandemics, mass vaccination campaigns and a planned Third World War. Then, the Dark Agenda will impose upon the drastically reduced world population a global feudal-fascist state with a World Government, World Religion, World Army, World Central Bank, World Currency and a micro-chipped population. In short, to kill 90% of the world’s population and to control all aspects of the human condition and thus rule everyone, everywhere from the cradle to the grave.
      WAKE THE FUCK UP PEOPLE Research everything while we still can”

     • Timo Vaittinen kertoo em. artikkelissaan ex-vapaamuurari Juhani Julinista. Julinhan löydettiin kuolleena mönkijänsä alta, otaksutusti sydänkohtauksen saatuaan muutaman viikon päästä erottuaan vapaamuurareista.
      Tuskimpa on kovin kaukaahaettua epäilys siitä, että vapaamuurarit murhasivat Julinin, koska tämä oli julkisesti luvannut koettaa käännyttää tuntemansa vapaamuurarit pois vapaamuurariudesta kertoen heille kaiken tietämänsä tästä pimeyden veljien salaseurasta.

      Ei voine epäillä, etteikö korkeimpien vihkimystasojen vapaamuurareilla olisi samat tekniikat tiedossaan ja käytettävissään, joita esim. CIA käyttää salamurha-tekniikkoinaan – molemmat kun palvelevat perimmältään samaa pimeää tahoa: ”Assassinations by induced heart attack and cancer”, http://www.sott.net/article/232912-Assassinations-by-induced-heart-attack-and-cancer

     • Juhani Julinin mukaan Suomessa on n. 7000 vapaamuuraria. Se on lähes kaksinkertainen määrä esim. Hymy-lehden julkaisemiin luetteloihin verrattuna. Voi otaksua, että suurimmat Suomea alasajavista/tuhoavista maanpetureista ja muista rikollisista eivät ole sallineet julkistettavan vapaamuurariuttaan.

     • http://vastavalkea.fi/2016/04/15/missa-sipilan-hallitus-siella-pulma/?replytocom=4936#respond

      ”The Jesuits were from the very start a Crypto-Jewish organisation”

      Vai on katolisen kirkon Jeesuksen seura, paavin armeija, katolisen opin ykköspuolustajat, salaa juutalainen järjestö? No kyllä onkin sitten TODELLA salaa. Tuo on niin paksua potaskaa, tai sanotaan nyt kohteliaammin, niin fantastinen väite, että se pitää perustella.

      Vaikka olenkin ateisti enkä suosi uskontoja (varsinkin modernin ajan) jesuiitoista voi sanoa hyvääkin: jesuiitat on asettuneet aina ihmisten riistoa vastaan, sorretun puolelle. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa missä jesuiitat on näkyvästi olleet aina esillä, jesuiitat on vastustaneet ryöstökapitalismia, tukeneet alkuperäiskansoja ja köyhyyden poistamista: jesuiitoista sanotaankin että he ovat pikemminkin vapaustaistelijoita ja kommunisteja kuin pappeja. Uusi paavi on muuten ensimmäinen jesuiittapaavi, ja ainakin Yhdysvaltain jesuiittojen lakiasioiden neuvojan Daniel Sheehanin mukaan paavi on uhannut julistaa velkojen anteeksiantamisen (jubileen) mikäli kansainväliset pankkiirit eivät lopeta kansojen velkaannuttamista: siinä paavi toimisi jesuiittojen agendan mukaan.

      ”from the start of the Illuminati worked with the Jesuits to establish the Illuminati order, using Adam Weishaupt who had been raised by the Jesuits for that purpose.”

      Illuminatista ja Weishauptista on kahdenlaisia kirjoittajia: on niitä jotka näkee hänet vallanhimoisena okkulttisena tuhoajana, ja niitä jotka näkee hänet valistus-aatteen kannattajana, kirkon ja monarkian vastaisen sorron vastustajana. Tuommoinen lause on selkeästi saliittoteoreetikoilta jotka kannattaa ensinmainittua näkemystä. Mutta jos tuollaista näkemystä kannattaa, siinä tapauksessa Weishaupt eli täydellistä kaksoiselämää, ja jopa Illuminati-seurassa valehteli tarkoitusperänsä.

      Weishaupt nimittäin hyvin tunnetaan paavin ja jesuiittojen arvostelijana ja vastustajana, ja Illuminatinkin yksi tavoitteista oli päästä eroon kaikista uskonnoista. Weishaupt oli itse lakimies, opetti katolisen kirkon lakia jeuiittojen perustamassa yliopistossa, ainoana maallikkoprofessorina (kaikki muut oli pappiskoulutuksen saaneita). Weishaupt kannatti valistuksen ajan oppeja ja järkeä ja vastusti kirkon ylivaltaa tieteessä ja yhteiskunnassa sekä ylimystön ylivaltaa tavallisen kansan ylitse.

      Olisi perin kummallista, jos jesuiitat kannattaisivat sellaisen seuran perustamista, joka tähtää uskontojen vaikutusvallan lopettamiseen, jesuiitat itse kun olivat paavin vallan ykköstukipilari. Tietysti, muutamaa vuotta ennen Illuminatin perustamista, paavi oli viimein taipunut eurooppalaisten katolisten monarkkien vaatimukseen lopettaa paavin tuki jesuiittajärjestölle: jesuiitat oli jo kielletty useissa Euroopan katolilaisessa maassa. Salaliittoteoreetikko voi tietty väittää, että jesuiitat halusi kostaa paaville (ja ilmeisesti uskonnoille yleensä) luomalla Illuminatin. Minusta selitys ei ole uskottava, eikä sovi Weishauptin ajatusmaailmaankaan.

      Kuten edellä sanottu, NWO-globalistien harjoittama suurpääoman etujen ajaminen on jesuiitta-politiikan täysi vastakohta. Jos haluaa väittää että baijerilainen Illuminati on yhä olemassa ja jesuiittojen salajärjestö, niin tuollainen ristiriita on kyllä mahdoton selittää. Eikä kyllä baijerilainen illuminatikaan hyväksyisi globalistien harjoittamaa ihmisten riistämistä ja köyhdyttämistä sekä kansalaisten vapauksien tukahduttamista poliisivaltion keinoin. Joten tuskin on globalisteissa sen kummemmin baijerilaisia illuminateja kuin jesuiittojakaan. Itse käytän illuminaatti-nimitystä vaan yleisnimenä, tarkoittamaan salaseuroihin kuuluvia.

     • Kirjoitin: ”kirkon ja monarkian vastaisen sorron vastustajana.” Eikun piti tietysti olla: kirkon ja monarkian harjoittaman sorron vastustajana.

     • Ensinnäkin täytyy todeta, että omasta käsityksestäsi poikkeavan kannan esittäjän yrität tyrmätä mm. aikoinaan CIA:n lanseeraamalla sanalla ”salaliittoteoreetikko”:
      ”In 1967, the CIA Created the Label ”Conspiracy Theorists” … to Attack Anyone Who Challenges the ”Official” Narrative”,http://www.zerohedge.com/news/2015-02-23/1967-he-cia-created-phrase-conspiracy-theorists-and-ways-attack-anyone-who-challenge
      Sitä käytetään usein silloin, kun riittävät faktat puuttuvat perusteluiksi.

      ”Vai on katolisen kirkon Jeesuksen seura, paavin armeija, katolisen opin ykköspuolustajat, salaa juutalainen järjestö? No kyllä onkin sitten TODELLA salaa. Tuo on niin paksua potaskaa,”

      Jesuits of Jewish Ancestry. A Biographical Dictionary: ”In the first three decades or so of the order’s history (1540-1572), the Jesuit leadership opened the doors wide to candidates of Jewish descent. Not only Francisco de Borja but also his two immediate Spanish predecessors, Ignatius of Loyola and the converso Diego Laínez, willingly admitted candidates of Jewish descent to the order. This anti-discriminatory policy of the early Jesuit leadership constituted an act of bold resistance to the early modern Iberian Zeitgeist…”, https://sites.google.com/a/jewishjesuits.com/www/briefhistoricalsetting

      Seuraavan perusteella on kyllä vähän vaikea uskoa jesuiittoja ainakaan VILPITTÖMINÄ sorrettujen auttajina:

      ”Black Pope Adolfo Nicolas, Superior General of the Society of Jesus Diabolical Plan for a New World Order.

      1. The Superior General of the Jesuits The Black Pope, Adolfo Nicolas and his 6 generals control the “White Pope” Pope Benedict XVI and the Vatican.
      2. The Illuminati, Zionists,globalist Elites, Council on Foreign Relations, Bilderberg group, Freemasons, Council of 300 and the evil Council of Trent.
      3. The Jesuits control the Knights Templar, Knights of Columbus and the Knights of Malta.
      4. The CIA, FBI, NSA, ASIO, MI5, MI6, NCIS, FSB, DGSE, Mossad and every intelligence agency in the world are masonic and controlled by the Jesuits.
      5. The Jesuits have infiltrated all governments & Leaders like Obama, Rudd, Blair, Jintao, Sarkozy, Peres are only puppets that carry out Jesuit orders…”, https://warningilluminati.wordpress.com/the-most-powerful-man-in-the-world-the-black-pope/

      Katkelma jesuiittojen valasta:
      ”I do further promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage relentless war, secretly and openly, against all heretics, Protestants and Masons, as I am directed to do, to extirpate them from the face of the whole earth; and that I will spare neither age, sex nor condition, and that will hang, burn, waste, boil, flay, strangle, and bury alive these infamous heretics; rip up the stomachs and wombs of their women, and crush their infants’ heads against the walls in order to annihilate their execrable race. That when the same cannot be done openly I will secretly use the poisonous cup, the strangulation cord, the steel of the poniard, or the leaden bullet, regardless of the honour, rank, dignity or authority of the persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agents of the Pope or Superior of the Brotherhood of the Holy Father of the Society of Jesus. In confirmation of which I hereby dedicate my life, soul, and all corporal powers, and with the dagger which I now receive I will subscribe my name written in my blood in testimony thereof; and should I prove false, or weaken in my determination, may my brethren and fellow soldiers of the militia of the Pope cut off my hands and feet and my throat from ear to ear, my belly be opened and sulphur burned therein with all the punishment that can be inflicted upon me on earth, and my soul shall be tortured by demons in eternal hell forever.” – http://www.ianpaisley.org/article.asp?ArtKey=jesuit

      Adam Weishaupt – A Biography of the Founder of the Bavarian Illuminati
      by Joseph Trainor, May 11, 2002: ””The Abbe Barruel called him ”a human devil.” Thomas Jefferson called him ”a harmless philanthropist.” Prof. John Robinson called him ”the profoundest conspirator that ever existed.” But what’s the real story behind the man who simply called himself “Brother Spartacus?” Adam Weishaupt was born on February 6, 1748 in Ingolstadt, a city in Bayern (Bavaria), Germany, which was then an independent kingdom. When he was a baby, his parents, who had been Orthodox Jews, converted to the Roman Catholic Church. Instead of attending the yeshiva, Adam attended monastery schools and later a hochschule (high school) run by the Society of Jesus…

      Footnote: John Robinson, a professor of natural philosophy at Edinburgh University in Scotland and a member of a Freemason Lodge there, said he had been asked to join the Illuminati. After consideration he concluded that the Illuminati were not for him. In 1798 he published a book called ”Proofs of a Conspiracy” in which he wrote: “An association has been formed for the express purposes of rooting out all the religious establishments and overturning all existing governments. . .the leaders would rule the World with uncontrollable power, while all the rest would be employed as tools of the ambition of their unknown superiors”. “Proofs of a Conspiracy” was sent to George Washington who replied that he was aware that the Illuminati were in America and that they had “diabolical tenets”. Ed. – http://www.illuminati-news.com/00359.html

      ”[Adam Weishaupt] was educated by the Jesuits, toward whom, however, he afterward exhibited the bitterest enmity, and was equally hated by them in return.” – http://www.masonicdictionary.com/weishaupt.html

     • Jos Iberian jesuiittajärjestö 1500-luvulla hyväksyi joitakin juutalaista sukua omaavia käännynnäisiä järjestöönsä, jesuiittajärjestön väittämistä salajuutalaiseksi on lähes yhtä hyvin perusteltua kuin suomalaisten väittäminen salasaksalaisiksi 1500-luvulla tapahtuneiden saksalaisten kauppiaitten maahanmuuton seurauksena, koska kyseessä oli vain tippa meressä ja valtaosan suomalaisista kulttuuri-identiteetti ei ole koskaan ollut saksalainen, puhumattakaan siitä että se yhä olisi. Väite olisi suoraan sanoen seinähullu.

      Salaliittoteorioissa sinänsä ei ole mitään pahaa: itsenikin olen monasti tunnustanut salaliittoteoreetikoksi, ja wanha kommenttini on, että politiikka on jatkuvaa salaliittojen tekemistä (kahden tai useamman osapuolen salaisia suunnitelmia toista tahoa vastaan). Mutta aivan kaikkea lukemaansa/kuulemaansa ei pidä siti uskoa, vaan sellaista johon on vahvat aihetodisteet ja ne selittävät tapahtumia. Esimerkiksi Yhdysvaltain hallinnon osallisuudesta 9/11-iskuihin on paitsi vuotajien todistuksia myös aihetodisteita: hallinnon osallistuminen salaliittoon auttaa selittämään tapahtunutta. Mutta uskominen siihen että globalistit ovat oikeasti kommunisteja on järjetöntä, koska globalistien toiminta on ollut sosialistisia hallintoja vastaan ja pyrkinyt yksityistämään omistusta ja liikkeen johdossa on suurkapitalistit. Jos selittää jesuiittoja salajuutalaisiksi, pitäisi sen teorian ainakin selittää maailmaa ja jesuiittojen toimintaa, jotta uskomusta teoriaan voisi mitenkään perustella.

     • Kommentti ylläolevaan
      ’Mutta uskominen siihen että globalistit ovat oikeasti kommunisteja on järjetöntä, koska globalistien toiminta on ollut sosialistisia hallintoja vastaan ja pyrkinyt yksityistämään omistusta ja liikkeen johdossa on suurkapitalistit.’
      Ei NL:n kommunismissa valtio mitään omistanut vaan valtio oli pankkimafian omaisuutta joka asetti hallinnon. Sama on neokonnilla: suuryritykset ovat viime kädessä pankkimafian hanskassa ja siten myös koko yhteiskunta joka luisuu pois kansan käsistä. Kaikki yksityistetään ja kansalle kuuluva omaisuus myydään suuryrityksille, joita finanssimaailma kontrolloi.
      Kommunismi tai kapitalismi, aina sama omistaja. Globalistit eivät itse tajua olevansa pelkkiä välikäsiä tai renkejä.
      Globalistien toiminta ei ole ollut hallintoja vastaan vaan ’hallinnon asettavaa’ eli tässäkin nähdään kuinka globalistien takana oleva raha luo oman hallinnon, sellaisen jota juuri pankkimafia haluaa eli aivan kuten kommunismissakin.
      Kommunismia kohti maailma menee pankkimafian ajamana.

     • ”Ei NL:n kommunismissa valtio mitään omistanut vaan valtio oli pankkimafian omaisuutta joka asetti hallinnon.”

      Kyllähän nyt taas sellaista lööperiä laskettelit, ettei mitään rajaa. Mikä ihmeen pankkimafia Neuvostoliiton hallituksen asetti, ja kuinka niin valtio ei muka mitään omistanut? Yritätkö sinä väittää että joku yksityinen taho omisti Neuvostoiitossa tuotannon ja luonnonvarat, ja ehkä joku länsimainen pankkiiri päätti Neuvostoliiton johdosta?

      Ihmiset kuten sinä antaa huonon maineen vaihtoehtomedioille: ei ihme jos meistä saadaan tehtyä naurunalaisia.

     • Truth_hunterille: niin ja tuo ”usko kommunistisiin pankkiireihin”, sillä ei ollut mitään tekemistä Neuvostoliiton kanssa vaan sen kanssa, että jotkut varsinkin amerikkalaiset kommunistivihaajat (ja äärikristiyt) joskus demonisoivat NWO:ta kommunistiseksi hankkeeksi, ja sinä rukka uskoit senkin.

     • Ollaan eri mieltä. Minulle NWO on etenemistä kohti ’kommunismia’ jossa pieni eliitti omistaa kaiken ja määrää kaikesta. Kapitalismi on vain välivaihe joka pikku hiljaa muuttuu kommunismiksi kuten jokainen voi itse havaita kun pitää silmät auki.

     • P.s. ylläolevaan liittyen. Tätä vertaan kommunismiin.
      Goldman Sachsin karmaiseva historia, osa 6: päästökauppa
      http://magneettimedia.com/goldman-sachsin-karmaiseva-historia-osa-6-paastokauppa/

      Elämme yhteiskunnassa, jossa rehelliset yrittäjät ja veronmaksajat joutuvat noudattamaan sääntöjä, mutta eliitti palkitaan järjestäytyneestä rikoksista miljardilahjoituksilla. Yhdysvallat on nyt gangsterivaltio …. Sama raha ja eliitti hallitsee joka hallitsi NL:ssa. Ja kansan rooli on palvella sitä.

     • Eihän se ole kommunismia, missä pieni eliitti omistaa kaiken! Olen aiemminkin sinulle huomauttanut, että katso nyt mitä se kommunismi on, äläkä sekoita aatteita. Jos pieni eliitti omistaa kaiken, niin kyseessä on silloin ihkavarmasti kapitalistinen talousjärjestelmä eikä kommunistinen. Kommunismissa voi olla puolue-eliitti joilla voi olla mahtavat palkkiot ja nautinto-oikeudet, mutta he EIVÄT siltikään omista valtion omistuksia.

     • Minulle se on käytännön tasolla aivan sama asia. Pankkiiri-mafia on molemmissa kaiken takana (hidden hand) koska se omistaa rahan ja hallitsee sillä. Niin oli NL:ssa. Mitään kommunismia ei siellä olisi ilman tuota mafiaa luotu.
      Ja korporaatiot ovat vain pankkiiri-mafian välineitä. — Mutta jokainen ajattelee tavallaan.

     • P.s.
      liittyen ylläolevaan
      Capitalism, Corporate Fascism, Communism and the Eurasian Bloc

      Russia has developed a multi-polar economic system, as opposed to a uni-polar, monopolist economic system such as what the US has become and what Communism is… Janus of the two-faced god who controls both, and then reaching the same outcome.
      There is a hair’s breadth difference between communism and corporate fascism. The marriage of capital and government where as we see today, the corporations and banks like Goldman Sachs buy their own politicians, no matter which party they stand for.

      http://www.veteranstoday.com/2016/04/29/capitalism-corporate-fascism-communism-and-the-eurasian-bloc/

     • Kansainvälisessä vapaamuurariudessa monet korkeimpien asteiden jäsenet kuuluvat myös Illuminatiin ja jesuiittojen veljeskuntaan. Vapaamuurarius ja jesuiitat kulkevat muutenkin hyvin lähekkäin korkeilla asteilla, esimerkiksi Yorkin riitti on suoraan kopioitu jesuiitoilta ja temppeliritareilta.
      Edesmennyt entinen 30. asteen vapaamuurari Pertti Jotuni [2] kommentoi uskoontulon jälkeen Iltalehdelle vuonna 1986 seuraavasti:

      “Vapaamuurareiden ajatusrakennelma on elitistinen ja röyhkeä; toiminnan taustalla on rangaistuksen pelko, ei persoonallinen tunne siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Vapaamuurareiden opetuksissa sanotaan muun muassa, että Jeesuksen nimi on tuhottava.”
      https://beltsassar.com/2014/12/13/vapaamuurarit/

 11. Oletko valmis? Tiemaksut tulossa…
  Anne Berner haluaa yksityistää Suomen tieverkon. Kyse on pahimman laatuisesta maanpetturuudesta
  Ilmankos eräät tahot haluavat Suomeen GPS-paikannukseen perustuvan tiemaksun! Se mahdollistaisi autoilijoiden rahastamisen veroparatiiseihin. Kenen asialla Berner on? Ei hän ainakaan isänmaan asialla ole. Tai jos on, niin se isänmaa ei ole Suomi!
  http://mvlehti.net/2016/04/17/anne-berner-haluaa-yksityistaa-suomen-tieverkon-kyse-on-pahimman-laatuisesta-maanpetturuudesta/

  • Meillä todella kuuluu harvinaisen röyhkeitä maanpettureita hallitukseen. Seuraavan Magneettimedian artikkelin perusteella tuskin on liioittelua sanoa niin:

   ”Perskeko-hallitus: seuraavaksi myymme Suomen tieverkoston!

   Perskeko-hallituksen yksityistämisvimma ei vaikuta laantuvan. Caruna-skandaalista innostunut Anne Berner haluaa myydä seuraavaksi Suomen tieverkoston.

   Kuten olemme uutisoineet, tahtoo perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan hallitus muuttaa Suomen afrikkalaiseksi yhteiskunnaksi, jossa yksityiset oligarkit saavat periä suhteettoman korkeita maksuja peruspalveluista ja luonnollisista monopoleista.

   Yksityistämisvimman takana on uusliberaali aatemaailma sekä yksityisen keskuspankkijärjestelmän luoma rahan keinotekoinen niukkuus. Kun Suomi liitettiin Euroopan unioniin, valtiota kiellettiin rahoittamasta julkisia hankkeita omalla keskuspankkirahalla. Talouspolitiikan ohjakset annettiin ulkomaalaisille pankeille ja suursijoittajille, jotka kontrolloivat lainaehtojen avulla sitä, millaista politiikkaa Suomessa tehdään.

   Nyt Perskeko-hallituksen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner haluaa myydä myös Suomen tiet ulkomaalaisille oligarkeille, joiden vastuulle jää myös teiden ”kunnossapidosta” huolehtiminen.

   Koska suursijoittajat pyrkivät vain maksimoimaan voittonsa, tulisi yksityistäminen johtamaan suomalaisen perusinfrastruktuurin rappeutumiseen. Voittoja ei sijoiteta infrastruktuurin kehittämiseen vaan ne maksetaan sijoittajille osinkoina ja bonuksina.

   Tämä on todettu jo muun muassa Isossa-Britanniassa, jossa rautateiden yksityistäminen on johtanut laadun täydelliseen rappioon ja hintojen tähtitieteelliseen kohoamiseen.
   Suursijoittajilla ei ole kannustimia pitää huolta julkisen infrastruktuurin kunnosta.

   Suursijoittajilla ei ole kannustimia pitää huolta julkisen infrastruktuurin kunnosta.
   Valmistautumista TTIP-aikaan

   Bernerin suunnitelmaan kuuluu teiden lisäksi myös junaratojen ja meriväylien myyminen. Pankkiirit ja suursijoittajat alkaisivat periä suomalaisilta esimerkiksi kilometriperusteista tiemaksua.

   Seuranta suoritettaisiin asentamalla autoihin paikannuslaitteet, mikä tappaisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla: suomalaisilta voisi alkaa kyniä maksua liikkumisesta ja samalla saadaan hyvä tekosyy siirtyä kokonaisvaltaiseen valvontayhteiskuntaan. Sipilä, Soini ja Stubb myyvät suomalaisten yksityisyydensuojan ja liikkumisenvapauden eniten tarjoavalle ulkomaalaiselle.

   Kuten olemme uutisoineet, pakkomonikulttuurisuutta kannattava Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA on jo aiemmin vaatinut moottoriteiden kauppaamista. Kuten aina, yksityistämistoimet osuvat kipeimmin suomalaisiin yrityksiin ja tavallisiin kansalaisiin; näiden toiminnasta ja elämisestä tulee entistä kalliimpaa ja hankalampaa, kun jopa liikkumisesta alettaisiin veloittaa kilometriperusteista maksua.

   Julkisen infrastruktuurin yhtiöittämishankkeiden avulla hallitus valmistautuu TTIP-Eurooppaan, jossa pieni suomalainen eliitti voi kääriä tähtitieteelliset voitot myymällä kansallisomaisuuden amerikkalaisille monopoleille.” – http://magneettimedia.com/perskeko-hallitus-seuraavaksi-myymme-suomen-tieverkoston/

   Erityisesti liittyen kohtaan

   ”Kun Suomi liitettiin Euroopan unioniin, valtiota kiellettiin rahoittamasta julkisia hankkeita omalla keskuspankkirahalla.”

   viittaan vielä artikkeleihin
   ”Kestävyysvajeena” kerrotun valheen ainoa tarkoitus”, http://ebolakani.blogspot.fi/2013/11/kestavyysvajeena-kerrotun-valheen-ainoa.html ja
   ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella””, http://jormajaakkola.fi/EY-vaalipetos%20A-nelosella

  • Joitakin internetistä löytyneitä kommentteja Bernerin hankkeeseen:

   ”Taitaa taas kerran LVM.n virkamiehet hamuta itselleen (sijoittajien siivellä) miljoonaomaisuutta ->

   Miten kävikään katsastuksen yksityistämisessä. LVM:n johtavia virkamiehiä rikastui A-katsastuksen riveissä yhdessä yössä. En kansalaisena hyväksy sitä että virkamiehet haistaa valtion omaisuuden yksityistämisessä itselleen rikastumisen mahdollisuuden. Sama ”miljoonat silmissä kiiluen” ajatus on ollut havaittavissa satelliittipaikannus verotuksessa. Satelliittipaikannusfirmassa on ollut osakkaina entisiä LVM:n virkamiehiä. Olisi tutkivalle journalismille jutunaihetta…” – http://www.tuulilasi.fi/keskustelut/autoverotus/tieverkon-yksityistaminen-lvmn-virkamiehet-hamuavat-itselleen-miljoonia

   *************************

   ”Olemme jopa sairaamman prosessin keskellä kuin koskaan kuvittelin, käynnissä on ennen näkemätön yhteisen omaisuuden tuhoamisprojekti mitä tuskin on nähty missään länsimaassa.

   Tämä yksityistäminen tulee läpivietynä tekemään täysin korvaamatonta taloudellista tuhoa kansalaisille, ja viemään suomalaisilta viimeisenkin uskon niihin kansanvallan rippeisiin joita vielä on jäljellä.

   Hallituksella ei ole mitään demokraattista valtuutusta yksityistää kansalaisten yhteistä infrastruktuuria. PISTE.

   Tämän projektin haitoista on turha edes keskustella.

   Sen sijaan tulisi todella tarkkaan tutkia tätä projektia ajavien poliitikkojen ja virkamiesten taustat ja aloittaa mahdollinen rikosprosessi jos siihen on syytä.

   Suomalaisten hätää talouskriisin keskellä hyväksikäytetään todella kuvottavalla tavalla hallituksen omien poliittisten tukijoukkojen etujen ajamiseen.” – https://valihuomautuksia.wordpress.com/2016/04/17/olemme-taysin-sairaan-prosessin-keskella/

   *************************

   ”Lyhyt kysymys maamme myymisestä/yksityistämisestä

   Minun järkeeni ei mahdu, miten poliitikoilla voi olla valtuudet myydä sellaista, mikä kuuluu kaikille suomalaisille.

   Vesistöt, maaperä ja sen rikkaudet sekä metsät ja pohjavedet ovat suomalaisten yhteistä omaisuutta. Jos niistä kertyy tuloja tai voittoja, niin ne kuuluvat kaikille.

   Jos joku ulkomaalainen haluaa niitä hyödyntää, niin korkeintaan kunnollista ja tuntuvaa korvausta vastaan, mutta hallintaoikeus pysyy suomalaisilla.

   On absurdia, että suomalaiset rakentavat esim. ensin tieverkoston. Sitten paikalle tulevat ulkomaiset ostajat, jotka maksavat siitä miljardin ja sen jälkeen veloittavat suomalaisia omien teidensä käytöstä jatkossa vaikka kahdella miljardilla joka vuosi.

   Tai minkä tahansa muun ”tuotteen” myyminen. Suomi saa hetkellisen kohtuulliselta näyttävä kertakorvauksen, mutta jo muutamassa vuodessa uusi omistaja pystyy nostamaan hinnat pilviin ja rokottamaan korkojen kanssa suomalaisten kukkaroita seuraavat sata vuotta. Kemira GrowHow on tästä tyyppiesimerkki. Sen myymisellä valtio on antanut lähes kuoliniskun maataloudellemme, kun lannotteiden hinnat ovat karanneet käsistä.

   Jokainen selväjärkinen ymmärtää, että tällaisissa päätöksissä myyjä on tehnyt idioottimaiset kaupat eikä ole varmistanut ollenkaan suomalaisten etua. Valtion saaman kertakorvauksen jälkeen suomalaiset maksavat kaameaa ylihintaa kohonneina maksuina, joiden suuruuteen ei enää edes pysty vaikuttamaan.

   Miksi maamme eduskunta on tällä hetkellä täynnä täysi ihmisiä, jotka eivät ymmärrä kaupankäynnistä mitään? Ovatko he puolustamassa suomalaisten vai maamme ostajien etuja? Tämän hetkisten näyttöjen perusteella ostajien.

   Maan myyminen ja valtiollisten monopolien yksityistäminen pitää minusta kieltää lailla, ennen kuin joudumme maksamaan jollekin kiinalaiselle yhtiölle maksua siitä hyvästä, että hengitämme kotimaista happea, kun varmaan sekin kohtaa yksityistetään ja myydään vähiten tarjoavalle.” – http://ilkkawiio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215564-lyhyt-kysymys-maamme-myymisestayksityistamisesta

 12. ”AP Areena: Elämmekö hölmölässä?

  Kanadalaisen kaivosyhtiö Agnico Eaglen Suomen-tytäryhtiö, joka omistaa Kittilän kultakaivoksen, on tehnyt neljän vuoden aikana yhteensä 676 miljoonan euron liikevaihdon. Kaupparekisteriin toimitettujen tietojen mukaan yhtiölle on jäänyt tästä 245 miljoonan euron liikevoitto. Eli liikevoittoprosentti on ollut vuosina 2011-2014 keskimäärin huikeat 36.

  Vertailun vuoksi mainittakoon ennakkotiedot suurten metsäyhtiöiden viime vuoden liikevoittoprosenteista: UPM 10,6, Metsä Board 8,3 ja Stora Enso 8,1.

  Agnico Eaglella olisi ollut vuosina 2011 – 2014 varaa maksaa Suomeen ”kantorahaa” Kittilän kullasta 54 miljoonaa euroa joka vuosi ja sen liikevoittoprosentti olisi vielä sittenkin yltänyt samaan metsäteollisuuden kanssa.

  Metsäteollisuuden viime vuoden hyvänä pidettyyn kannattavuuteen eli keskimäärin yhdeksän prosentin liikevoittoon se olisi päässyt, vaikka olisi maksanut kantorahoja kullasta meille 45,8 miljoonaa euroa joka vuosi.

  FQM:n Keivtsan kaivos Sodankylässä taas teki vuonna 2014 liikevaihtoa 164,4 miljoonan euroa, josta jäi liikevoittoa 26 miljoonaa. Liikevoittoa pienensi noin 15 miljoonalla FQM:n Scandinavian Minerals Ltd:lle maksaman 300 miljoonan euron ”kantorahapotin” vuosierä poistona.

  Kun valtio maanomistajana oli lahjoittanut Kevitsan malmit tuolle bulvaaniyhtiölle, kuten kaivoslakimme määrää, menivät nämäkin FQM:n maksamat rahat meiltä sivun suun. Metsäteollisuuden malliin toimien FQM:lla olisi ollut varaa maksaa Kevitsasta ”kantorahoja” yhteensä jopa 34 miljoonaa vuonna 2014.

  Miksi me hölmöilemme kaikki maaperämme rikkaudet ja lahjoitamme ne vieläpä oikein lakisääteisesti ulkomaille?

  Veikko Vuontisjärvi, tietokirjailija, Sodankylä” – http://www.arvopaperi.fi/kaikki_uutiset/ap-areena-elammeko-holmolassa-6542075

  Tässä taas kerran voi kysyä, mitkä ovat em. kaivoslain läpirunnoneiden motiivit olleet – tuskin pelkästä tyhmyydestä ja taitamattomuudestakaan on kysymys!

  • Elämme. Valtion omaisuus pitää myydä yksinkertaisesti siksi, että kapitalistit pääsevät tekemään voittoa. Ja mitä halvemmlla menee, sen parempi. Jos Suomi olisi halunnut myydä luonnonvaransa kalliimmalla, voitto olisi tullut valtiolle, eli veronmaksajille: hyvät voitot olisi mennyt sivusuun. Jos verottaisimme enemmän, sama juttu. Ja voit olla varma, että tällaisesta politiikasta jotkut suomalaiset poliitikot ovat saaneet hyvänveljen tukea kiitokseksi.

   Asiaa ei voi korjata mitenkään muuten, kun hankkiutumalla eroon niistä poliitikoista joiden syytä kyseinen munaus on. Siihen vaadittaisiin massamedialta kiinnostusta, mutta…. niinpä. Olisikohan joku Kardashian vilauttanut?

   • ”Tillanen: Suomen liikenneinfra ja Bernerin törkeät valheet
    Eero Tillanen lähetti myrkyllisen palautteen ministeri Anne Bernerille.

    Anne Berner valehtelee pokkana, että suomalaisten liikenneinfran yhtiöittäminen muka parantaisi jotenkin infran ylläpitoa, ja että valtion varoja voitaisiin muka ohjata paremmin suomalaisten hyväksi.

    Tätä yksityistämisen ilosanomaa olemme kuunnelleet 90-luvulta asti ja nähneet sen, miten suomalaisten kansallisomaisuutta on käytännössä lahjoitettu pois. Esimerkkeinä vaikkapa Kemira ja Sonera. Infrasta mainittakoon sähköverkko (Caruna) ja television lähetysverkko (Digita).

    Totuus on se, että suomalaiset maanpetturipoliitikot ovat lahjoittamassa Suomea pala palalta pois isäntiensä sionistien käskystä, jotta kansallisvaltio Suomi lakkaa olemasta ja se voidaan liittää sionistien EU-liittovaltioon.

    Tämä merkitsee Suomen kansan tuhoa. Jollette usko, niin katsokaa mitä sionistit tekivät palestiinalaisille: Ensin ne varastivat Palestiinan itselleen ja nyt palestiinalaisten kansanmurha on loppusuoralla. Sama tulee tapahtumaan myös meille, ellemme pysäytä seteliselkärankaisten poliitikkojen maanpetosta ja pian!

    Täsmennän tässä kohtaa, etten missään tapauksessa kannata väkivaltaa, vaan kansalaistottelemattomuutta ja ulkoparlamentaarista toimintaa. Hallitus ja koko eduskunta nurin, syylliset oikeuden eteen vastaamaan maanpetoksestaan ja tilalle poliitikot joilla on jäljellä niin rehellisyys, selkäranka kuin isänmaallisuuskin. Suora demokratia kaikissa tärkeissä päätöksissä!

    Laitoin Bernerille melkoisen myrkyllisen palautteen sähköpostilla…”,
    http://mvlehti.net/2016/04/19/tillanen-suomen-liikenneinfra-ja-bernerin-torkeat-valheet/

    Tillasen lähettämä viesti Bernerille näkyy linkin takaa.

 13. ’… kansallisvaltio Suomi lakkaa olemasta ja se voidaan liittää sionistien EU-liittovaltioon.’

  Aalto-yliopiston professori sanoo suorat sanat juutalaisuudesta:
  “Seuraamalla näitä uskonnollisia kappaleita, jotka on kuvattu heidän Talmudissaan… nämä Jumalan valitsemat kahelit ovat perustaneet kavalalla petoksella nykymaailman kaikkein äärifasistisimman yhteiskunnan…”
  Lähde: Professori Kinnusen julkinen Facebook-sivu
  http://mvlehti.net/2016/04/24/aalto-yliopiston-professori-sanoo-suorat-sanat-juutalaisuudesta/
  P.s. aina kun juutalaisia arvostelee pitää lisätä ettei arvostelu koske kaikkia vaan sionistis-talmudistista eliittiä.

  • Onhan Talmud todella järisyttävää luettavaa. Vaikea ymmärtää että sitä voi joku taho pitää uskontona. Rasistinen ja muut alistava teos joka pyrkii tuhoamaan kristinuskon ja antaa luvan kaikkeen siihen mitä professori Kinnunen yllä olevassa linkissä kertoo.
   Kummallista että sellainen teos voi yhä olla voimassa ja joidenkin uskonnollis-moraalinen koodi.
   Onneksi monet juutalaiset ovat sen hylänneet ja voi vain toivoa että näiden hylkäävien määrä kasvaa mutta fakta on että rabbit yhä julkisesti hokevat ja opettavat sen tuhoisia oppeja.

 14. Vappuna 2016; vappupuheet

  SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne: Hallitus rakentaa markkinaehtoista yhteiskuntaa hyvinvointivaltion tilalle

  Hallitus haluaa altistaa koko hyvinvointivaltion markkinavoimille (SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne). Rinteen mukaan pääministeri Sipilä johtaa hallitusta, joka ajaa alas suomalaista hyvinvointivaltiota kohti markkinavaltaista yhteiskuntaa, jossa sopimisen sijasta sanellaan ja jossa ihmisarvon mittarina on tulotaso ja omistusten määrä.
  – Hallitus kertoo, että julkinen talous on aivan liian suuri ja tehoton. Ja että ainoa keino on leikata pakolla heikoimmassa asemassa olevilta, siirtyä käyttäjä maksaa -periaatteeseen nostamalla maksuja eri yhteiskunnan palveluista keskituloisilta ja pyytämällä rikkaimpia ja eniten tienaavia vapaaehtoisesti, hyväntekeväisyyden hengessä osallistumaan talkoisiin.
  – Hyvinvointivaltion idea on, että kansalaisilta kerätään veroja oikeudenmukaisesti kunkin ihmisen maksukyvyn mukaan ja näin syntyvillä tuloilla tuotetaan ihmisten tarvitsemia palveluita ja ylläpidetään turvaverkkoa pahan päivän varalta. Oikeus niihin ei ole riippuvainen lompakon paksuudesta tai varallisuudesta, Rinne sanoi.

  Rinne toi esiin puheessaan, ettei viime eduskuntavaaleissa yksikään hallituspuolueen puheenjohtaja kertonut puolueensa ajavan hyvinvointivaltion alasajoa tai kansallisomaisuuden altistamista markkinavoimille. Rinteen mukaan keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen hallitus tekee politiikkaa, johon se ei hakenut eikä siis saanut kansalaisilta valtakirjaa.
  – En kuullut yhdenkään puoluejohtajan ilmoittavan, että sinänsä tarpeellinen julkisen talouden tasapainottaminen tehdään leikkaamalla vain niiltä ihmisiltä, joilla jo ennestään on todellisia vaikeuksia selvitä: työttömiltä, lapsiperheiltä, eläkeläisiltä ja opiskelijoilta.
  – Kaikki puheenjohtajat vannoivat, että koulutuksesta ja osaamisesta ei enää leikata. Ei puhuttu palkkaa pienentävistä tai työaikaa pidentävistä pakkolaeista. Tuleva pääministeri puhui yhteiskuntasopimuksesta, Rinne sanoi.

  Rinne tarjosi SDP:n vaihtoehtoa Sipilän hallituksen politiikalle.
  – SDP:llä on selkeä, parempi ja oikeudenmukaisempi vaihtoehto tämän keskustavetoisen, kokoomuspolitiikkaa toteuttavan ja vähäosaisten puolustajana itseään mainostavan perussuomalaisten muodostaman hallituksen politiikalle. SDP:n vaihtoehto rakentuu konkreettisille toimille, joiden avulla saataisiin tämän vuoden aikana syntymään vähintään 35 000 uutta työpaikkaa, uutta työllistä.
  – SDP:n vaihtoehdossa vastuuta tasapainottamisesta siirrettäisiin hyvätuloisille ja varakkaille niiltä, joilla jo nykytilanne on vaarallisen heikko. SDP:n vaihtoehdossa valtio velkaantuisi vähemmän kuin hallituksen vaihtoehdossa, Rinne päätti.

  http://sdp.fi/fi/blog/rinne-hallitus-rakentaa-markkinaehtoista-yhteiskuntaa-hyvinvointivaltion-tilalle-2/
  ¤
  Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki
  Vappupuhe 2016 Lahti ja Riihimäki

  Hyvät ystävät ja toverit,

  Vappu on työväen ja opiskelijoiden juhla. Tänään me näytämme yhdessä voimaamme, tänään me tapaamme ystäviä ja tänään juhlistamme kevättä. On tärkeää, että meillä on vappu, jolloin voimme tuntea yhteenkuuluvuutta ja voimme juhlia. Nimittäin monelle meistä arki ei ole juhlaa.
  (…)
  Sivistyneen yhteiskunnan mittari on se, kuinka hyvin pidetään huolta heikoimmasta, kun taloudellinen tilanne on vaikea. Tätä sivistyksen mittaria suomalainen yhteiskunta ei nyt täytä.

  Suomen talouden ongelmista suurimman taakan joutuvat kantamaan ne, jotka ovat kaikkein vähiten tilanteeseen syypäitä. Pienipalkkaiset työntekijät, työttömät, eläkeläiset, sairaat, opiskelijat ja pienet yrittäjät sekä itsensä työllistäjät ovat laitettu maksumiehen asemaan.
  (…)
  Sipilän hallitus on pakkolaeilla kiristämällä ajanut eteenpäin ns. yhteiskuntasopimusta. Hallituksen tapa toimia ei ole ollut sopiminen vaan sanelu ja kiristäminen. Suomen hallituksen ajama ns. yhteiskuntasopimus on arviolta 2.500 miljoonan euron tulonsiirto työntekijöiltä yrityksille.

  Julkisen puolen pienipalkkaisten naisvaltaisten alojen työntekijät joutuvat tekemään suurimman uhrauksen vientiteollisuuden puolesta. Lomarahoja ollaan leikkaamassa 30 prosentilla. Pienipalkkaisilla ja naisvaltaisilla palvelualoilla nollatuntisopimukset ja vastentahtoiset osa-aikatyö eivät takaa palkkaa, jolla tulisi toimeen.

  Miten tähän yhtälöön sopii työajan pidentäminen ilman palkan lisäämistä. (…)
  (…) hallitus luvannut, että ns. kilpailukykysopimus tuo 35 000 uutta työpaikkaa. Mutta kysymys kuuluukin, miksi nyt toisi, kun Kela-maksun poisto ja yhteisöveron alentaminen eivät tuoneet työpaikkoja ja investointeja vaikka niin luvattiin?

  Yhteisöveron alentamisella luvattiin olevan dynaamiset vaikutukset, ja niin olikin. nimitäin se on kasvattanut dynaamisesti osinkoja. Tänä vuonna tullaan viettämään todellista osinkojen ilotulitusta. Pörssiyhtiöiden arvioidaan jakavan ennätyssuuria osinkoja, peräti 11 000 miljoonaa euroa.

  Jotta saa jonkinlaisen käsityksen, kuinka paljon 11 000 miljoonaa euroa on, olemme muuntaneet sen keskipalkkaisiksi yksityisen sektorin työpaikoiksi sivukuluineen. Osinkoja jaetaan tänä vuonna summalla, joka vastaisi 240 000 ihmisen vuotuisia palkkakustannuksia.
  (…)
  Suomen talouden suurin ongelma on työttömyys. Työttöminä tai työvoimapoliittisten toimenpiteiden kohteena on lähes puoli miljoonaa suomalaista. Maksamme työttömyyskorvauksia aika lailla yhtä paljon kuin Suomi joutuu ottamaan lainaa.
  (…)
  Suomessa laaja työttömyys on puolen miljoonan luokkaa, vapaita työpaikkoja on joitain kymmeniä tuhansia. Jokaista vapaata työpaikkaa kohden meillä on kymmenkunta työtöntä työnhakijaa. Tätä yhtälöä ei ratkaista matematiikalla eikä kepillä lyömällä. Meillä ei ole pulaa aktiivisista työnhakijoista vaan työpaikoista.
  (…)
  Opetuksesta ja koulutuksesta tehdään historiallisen suuret leikkaukset. Tämä siitä huolimatta, että jo viime vaalikaudella koulutuksesta leikattiin liikaa ja jokainen eduskuntapuolue lupasi ja vannoi ennen eduskuntavaaleja, ettei koulutuksesta enää leikata. Ennen vaaleja annetusta koulutuslupauksesta tuli hallituspuolueiden koulutuspetos.
  (…)
  Opintotuen lisäksi hallitus leikkaa myös mm. työttömien, eläkeläisten ja sairaiden perusturvaa. Ja samaan aikaan nostetaan palvelumaksuja sekä korotetaan lääkkeiden omavastuuta.
  (…)
  Tämä kaikki tehdään valtiontalouden tervehdyttämisen nimissä. Mutta valtiotalouden tervehdyttämisen on vaihtoehtoja. Miksi Sipilän hallitus keskittyy leikkaamiseen, ei valtion tulojen kasvattamiseen?

  Harmaa talous, veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu veroparatiiseja hyväksikäyttäen ovat yhteiskuntamme taloudellista ja moraalista pohjaa nakertava syöpä. Varovaisten arvioidenkin mukaan suomalainen yhteiskunta menettää 6000 miljoonaa euroa vuodessa tähän peliin, jossa häviäjinä ovat rehelliset suomalaiset ihmiset ja yritykset.

  Viimeistään Panama-paperien pitäisi herättää jokaisen näkemään, minkä mittaluokan ongelmasta on kysymys. Sipilän hallituksen pitää tehdä kaikkensa tukkiakseen porsaanreiät verotuksessamme, jotka mahdollistavat veroparatiisien laillisen käytön. Sen sijaan valtiovarainministeri Alexander Stubb yrittää tuoda takaoven kautta omaisuuden piilottelun mahdollistavaa hallintarekisteriä Suomeen.

  Veroparatiisitalous ulottuu jopa Sipilän hallitukseen asti. Ainakin kahdella hallituksen ministerillä on ollut yhteyksiä veroparatiiseihin. (…)
  (…)
  Sipilän hallitus on ideologisempi ja uusliberaalimpi kuin jopa Esko Ahon porvarihallitus 1990-luvun alussa.
  Perussuomalaiset katsovat sormi suussa hiljaisina yhtiömiehinä, kun keskustan voimakaksikko, pääministeri Sipilä ja liikenneministeri Anne Berner, tekee thatcherilaisempää politiikkaa kuin kokoomus on edes uskaltanut unelmoida.
  Yritysjohtajat Sipilä ja Berner eivät selvästikään näe yhteiskuntaa kaikkien meidän Suomessa asuvien yhteisönä vaan pikemminkin liikeyritys Oy Suomi Ab:nä, jossa kaikki on kaupan.
  Metsähallitus yhtiöitettiin jo. Hallitus haluaa yhtiöittää ja ”markkinaistaa” meidän yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelumme sekä tieverkoston ja rautatiet. Se on loikka kohti yksityistämistä. Häviäjinä olisivat tavalliset pieni- ja keskituloiset suomalaiset, voittajina veroparatiiseista käsin operoivat monikansalliset yritykset.
  Julkisuudessa on väläytetty myös mm. VR:n pilkkomista niin, että erillisen kalustoyhtiöin kautta VR:n junat olisivat myös kilpailijoiden käytössä. Myös Postin ympärillä pyörii rajuja huhuja. Ilmeisesti Fortumin Caruna-kaupat eivät ole opettaneet mitään yksityistämisideologian sumentamille ministereille.
  Tämän kuun puolivälissä pääministeri Sipilä esittelee omistajapoliittiset linjauksensa eduskunnalle. Suomella on surullisen vahva historia valtionyhtiöiden yksityistämisestä alehintaan, siis kansallisomaisuutemme tuhoamisesta. Nyt Sipilä uhoaa jo etukäteen, että kovaa kritiikkiä tulee.
  Jopa Margaret Thatcher ja Ronald Reagan olisivat ylpeitä opetuslastensa politiikasta.
  (…)
  Suomalainen yhteiskunta tarvitsee vasemmistoa ja järjestäytynyttä ammattiyhdistysliikettä enemmän kuin aikoihin. Politiikan suuntaa on muutettava.

  Jo vuoden jälkeen tavalliset ihmiset ovat täysin kyllästyneitä Sipilän hallitukseen. Tuoreiden tutkimusten mukaan Suomen kansan enemmistö ei usko, että Sipilän hallitus edistäisi Suomen tai suomalaisten etua. Sipilän hallitus on myös erittäin epäsuosittu mielipidemittausten mukaan.

  Hallitus voi tehdä neljässä vuodessa peruuttamatonta tuhoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Siksi tarvitaan laaja yhteisrintama hallituksen politiikkaa vastaan. Joukkovoimalla ja kansalaisten paineella hallituksen politiikkaan voidaan vaikuttaa.

  Punavihreä oppositio on lujalla asioihin pureutuvalla kritiikillä onnistunut samaan Sipilän hallitusta perääntymään esimerkiksi eläkeläisten asumistuen leikkauksessa, perusteettomissa pätkätöissä ja harmaan talouden vastaisen työn rahoituksen leikkaamisessa. Opposition politiikalla on siis merkitystä.
  Mutta yksin oppositiopolitiikka ei riitä. Tarvitsemme nyt poliittiseen työhömme kaiken tukenne. Kannustan teitä kaikkia osallistumaan, ottamaan kantaa ja vaikuttamaan. Mitä useampi on mukana vaatimassa ja aktiivisesti toimimassa toisenlaisen politiikan puolesta, sitä vahvempi on eheää yhteiskuntaa puolustavien rintama.

  Hyvät ystävät ja toverit,

  Tehdään tästä vapusta alku yhä aktiivisemmalle poliittiselle vaikuttamiselle ja toiminnalle. Käydään yhdessä kamppailuun reilun ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta. Hyvinvointivaltio tarvitsee meidät jokaisen puolustajakseen.

  Haluan toivottaa teille kaikille hyvää kevättä ja punaista vappua, työväen ja opiskelijoiden juhlaa.

  http://www.vasemmisto.fi/ajankohtaista/arhinmaki-puhui-riihimaella-lahdessa/

 15. Vappupuhe 2016 – SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly

  Hyvät toverit, Helsingin vappujuhlan viettäjät!

  (…)
  Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömiä työhakijoita oli maaliskuun lopussa 351 000. Myös Tilastokeskuksen luvut ovat samansuuntaisia. Maaliskuussa työttömiä oli sen mukaan 273 000 ja avoimia työpaikkoja viime vuonna keskimäärin 28 900.

  Molemmat luvut osoittavat työttömien valtavan määrän sekä epäsuhdan työttömien ja avointen työpaikkojen välillä. Luvut kertovat karua kieltään siitä, mihin poliittisessa päätöksenteossa pitää tähdätä.
  (…)
  Leikkausten sijaan pitää hakea ratkaisuja, joilla työpaikkoja syntyy. Tarvitsemme nopeasti muun muassa satsauksia investointeihin, panostamista osaamiseen ja kasvukeskusten asuntorakentamiseen sekä lisää resursseja työttömien aktivointiin. Nyt on tekojen aika.

  Työttömyyden voittamisen on oltava meidän kaikkien tavoitteena. Ammattiyhdistysliikkeellä on tässäkin iso rooli sopimustensa kautta. SAK on myös käynnistänyt yhdessä työttömiä edustavien järjestöjen kanssa Ääni työttömälle -kampanjan.

  Hallituksen viimeaikaiset toimet työllisyyden parantamiseksi eivät ole vakuuttaneet. Se on keskittynyt esimerkiksi työttömyysturvan ehtojen tiukentamiseen. Tällaisella työttömien kyykyttämisellä ei Suomea suosta nosteta.
  (…)
  Työmarkkinajärjestöt ovat omalta osaltaan luomassa pohjaa työllisyyden ja talouden kasvulle kilpailukykysopimuksella.

  On täysin perusteetonta väittää, etteivät palkansaajat olisi viime vuosina kantaneet vastuuta talouden kuntoon saattamisesta. Sitä on tehty muun muassa erittäin maltillisilla työmarkkinaratkaisuilla ja kattavalla eläkeuudistuksella.

  Juuri nyt olemme tekemässä kilpailukykysopimusta. Käytännössä sopimuksessa on kyse sisäisestä devalvaatiosta euroympäristössä. Tarkoitus on parantaa kilpailukykyä siirtämällä huomattava osa työnantajamaksuista palkansaajille sekä lisätä työaikaa ilman ansiokompensaatiota.

  Nämä toimenpiteet ovat vaikutuksiltaan yrityskentässä noin neljä kertaa suurempia kuin esimerkiksi yhteisöveron laskeminen. Niitä kuuluisia ja yritysten vihaamia työn sivukuluja leikataan ennen kuulumattomalla tavalla. En voi ymmärtää tämän sopimuksen vähättelijöitä. Sopimuksella vahvistetaan yritysten kilpailukykyä enemmän kuin maan hallitusten viime vuosina tehdyillä toimilla.

  Käytännön esimerkki auttaa hahmottamaan sopimuksen mittakaavaa: esimerkiksi noin 60 henkilön yritys saa kolmen työntekijän lisätyöpanoksen ilman henkilöstökulujen kasvamista. Kaksi uutta työntekijää on mahdollista palkata maksujen kevenemisen seurauksena ja yksi tulee työajan pidentymisen seurauksena.

  Työntekijät ovat osaltaan kantaneet kilpailukykysopimuksessa suurimman vastuun. Se on kuitenkin parempi ja oikeudenmukaisempi vaihtoehto kuin hallituksen pakkolait ja muut työelämää koskevat heikennykset. Se parantaa varmemmin työllisyysnäkymiä ja luo ennustettavauutta sekä osoittaa kykyä sopia vaikeistakin asioista.
  (…)
  Yritykset ovat vaatineet ja saaneet työkaluja tuloksensa parantamiseen jo aiemmin. Mutta: työpaikkoja ei ole lupauksista huolimatta syntynyt. On selvää, että toimintaympäristö on ollut haasteellinen. Vaikeuksista huolimatta työllisyystulokset ovat olleet turhan vaatimattomia.
  (…)
  Sopimuspöydissä riittää vielä muutakin ratkottavaa, muun muassa paikallisen sopimisen edistämisessä. On hyvä, että paikallista sopimista kehitetään työehtosopimusten kautta. Tähänkään kohtaan me emme halunneet pakkolakitietä, vaan sopimisen tien. Jos paikallisesti työehtoihin halutaan joustavuutta, on jäykkä lainsäädäntö vihoviimeinen tie.

  Olen tyytyväinen, että myös maan hallitus tuli monien vaiheiden jälkeen tälle linjalle.

  Sen sijaan Suomen Yrittäjien viime aikojen venkoilu paikallisen sopimisen osalta ihmetyttää. Kilpailukykysopimuksessa järjestäytymättömät yritykset olisivat saamassa paikallisessa sopimisessa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin järjestäytyneetkin yritykset.

  Yrittäjien toiminta asiassa kertoo ilmeisesti halusta määrätä asioista yksipuolisesti. Me emme voi siihen suostua.

  Jos työehtosopimuksen mukaan asiat on sovittava luottamusmiehen kanssa, niin se koskee kaikkia yrityksiä samalla tavalla. Suomen Yrittäjille tiedoksi: menestyksellinen paikallinen sopiminen perustuu ennen kaikkea luottamukseen ja yhdessä sovittuihin menettelytapoihin sekä tasavertaiseen neuvotteluasemaan.

  Jos kilpailukykysopimuksessa sovittu järjestäytymättömiä yrityksiä koskeva paikallisen sopimisen erittäin suuri laajennus ei riitä yrittäjille, lienee paras palata vanhaan paikallisen sopimisen systeemiin siltä osin vai pitääkö sitten unohtaa koko kilpailukykysopimus.

  Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet omilla toimillaan parantamaan kilpailukykyä ja edistämään paikallista sopimista. Siksi myös maan hallituksen on sitouduttava ennakoivaan ja luotettavaan työmarkkinapolitiikkaan. SAK ei kaipaa enää yllätyksiä, emme työehtoja heikentäviä pakkolakisuunnitelmia eikä muitakaan palkansaajien elämää vaikeuttavia päätöksiä.
  (…)
  Näin vappuna on hyvä puhua politiikkaa. SAK:ta on pidetty liian vasemmistolaisena milloin mistäkin suunnasta. Muistutan siis kaikkia: SAK on puolueisiin sitoutumaton edunvalvontajärjestö, joka toimii kulloisessakin poliittisessa ympäristössä omien tavoitteidensa pohjalta ja yhteistyötä korostaen.

  SAK on aina määritellyt itsenäisesti omat tavoitteensa arvojensa ja muutaman keskeisen asian kautta. Näitä ovat työllisyys, työn tulevaisuus, ostovoima, osaaminen ja työntekijöiden asema työpaikoilla sekä ansiosidonnainen turva. Näin ollen SAK:lle on tärkeää, miten puolueet suhtautuvat näihin meille tärkeisiin asioihin.

  Näen myös niin, että poliittisessa kentässä on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon vastakkainasettelua. Siksi näköpiiriin voi tulla aika, jolloin ay-liikkeen pitää entistä selkeämmin määritellä yhteistyötahonsa puoluekentässä meille tärkeiden asioiden kautta. Silloin meidän pitää asemoida puolueita niiden tekojen mukaan.
  (…)
  Suuret megatrendit, kuten globalisaatio ja digitalisaatio, maailmanlaajuinen väestönkasvu, sekä ilmastonmuutos muokkaavat työtä ja sen luonnetta jatkuvasti.
  (…)
  Tärkeä asia työn murroksen hallinnassa on se, että työntekijän osaamisesta pidetään entistä paremmin huolta. Osaamista on päivitettävä jatkuvasti läpi työuran. Tärkeää on myös se, että työntekijä voi vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Eikö se nimenomaan ole paikallista, että työntekijä itse saa vankemman aseman omaan tekemiseensä.

  On selvää, että teknologian kehitys ja jakamistalouden kasvu tulevat muuttamaan samalla työelämää dramaattisesti. Ay-liikkeen on tarjottava turvaa ja vakautta tämän murroksen keskellä.

  Huomisen haasteisiin vastaamme parhaiten uudistamalla päättäväisesti toimintaamme ja ajatteluamme. Siksi olin erityisen tyytyväinen viime viikolla SAK:n esittämästä mallista perhevapaiden uudistamiseksi.

  Siinä ei erotella perheitä, isiä ja äitejä, miehiä ja naisia, vaan se kohtelee kaikkia vanhempia tasavertaisesti. Joustavuutensa takia malli soveltuu nykyjärjestelmää paremmin erityisesti silppu- ja pätkätyöntekijöiden perheille. Kaiken lisäksi malli on kustannusneutraali nykytilanteeseen verrattuna.
  (…)
  Historian havinassa on joku joskus todennut, että maailmassa on vain kaksi voimaa: miekka ja kynä. Ja että ennen pitkää kynä aina voittaa miekan.
  Samalla tavalla olen itsekin usein sanonut, että ammattiyhdistysliike vaikuttaa parhaiten kynällä. Tekemällä sopimuksia. Ja siihen tänäkin vuonna tähdätään. Yhdessä sopimalla me nostamme Suomen takaisin jaloilleen.
  Vaikka ajat ovat olleet vaikeat, selittelyjen aika on nyt ohi. Myönteisellä asenteella ja ahkeruudella voitamme vaikeudet.
  Toivotan teille kaikille ja koko Suomelle iloista vappua!

  http://www.sak.fi/aineistot/arkisto/vappujuhlat-2016/lyly-lauri
  ¤
  1.5.2016
  Ville Niinistö vappupuheessaan: Suomi nousee inhimillisillä uudistuksilla työhön ja koulutukseen

  Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö puhui Turussa Aito vihreä vappu -tapahtumassa vappupäivänä toivon ja tulevaisuudenuskon merkityksestä Suomen tulevaisuudelle. Hän haastoi Sipilän hallituksen näköalattomat leikkaukset ihmisten perustoimeentulosta ja koulutuksesta.
  – Vappu on työväen ja opiskelijoiden juhlaa. Molempia ryhmiä Sipilän hallituksen leikkauspolitiikka on kohdellut kovaa. Suomi ei nouse koulutusleikkauksilla ja palkkojen polkemisella vaan inhimillisillä uudistuksilla. Ihmiset tarvitsevat näköalattomuuden ja sanelun sijaan toivoa ja tulevaisuudenuskoa, Niinistö sanoi.

  Niinistön mielestä hallituksen kovat arvot vaikeuttavat myös talouden uudistamista. Investointeja uuteen osaamiseen ei tehdä tarpeeksi, koulutusleikkaukset vaarantavat tuotekehityksen tasoa ja esitys perheenyhdistämisen vaikeuttamisesta maahanmuuttajille sekä kiristynyt asenneilmapiiri heikentävät työmarkkinoidemme vetovoimaa. Hallitus ei ole kantanut tästä ilmapiirin huonosta kehityksestä vastuutaan.
  – Suomi menestyy avoimena ja suvaitsevaisena taloutena, jossa on vakaa toimintaympäristö. Alamme olla tilanteessa, jossa hallituksen kovat arvot vaarantavat myös elinkeinoelämän vetovoimaa. Kuka haluaa investoida maahan, jossa työmarkkinatilanne on epävarmuudessa, koulutustasoa lasketaan ja maahanmuuttajien asemaa vaikeutetaan? Nyt tarvitaan suunnanmuutosta, jolla Suomessa investoidaan ihmisille kestävään tulevaisuuteen, Niinistö korosti.

  1900-luvun alussa työväenliike vaati Forssan ohjelmalla korjauksia teollisen vallankumouksen ongelmiin. Niinistön mukaan nyt aikamme haasteissa on samalla tavalla nostettava ihmisen arjen ongelmien ratkaiseminen keskeiseksi tavoitteeksi. Puhe hintakilpailukyvystä sekä palkkojen leikkaukset ovat kovaa politiikkaa, jossa ihminen unohtuu.
  – Sipilän hallitus on koko ensimmäisen vuotensa keskittynyt yhteiskunta- tai kilpailukykysopimukseen, jonka koko ihmiskuva on kova: hallitus luulee Suomen nousevan kilpailemalla alhaisemmilla palkoilla. Erityisesti julkista sektoria arvostellaan ”pöhöttyneeksi” ja kurmuutetaan, kun lomarahoja halutaan leikata. Sairaanhoitajat ja opettajat ovat palkkansa ansainneet. Jatkuva puhe lisäleikkauksista heikentää ihmisten jaksamista ja motivaatiota työelämässä, Niinistö sanoi.

  Niinistö korosti, että nyt tarvitaan inhimillisiä uudistuksia, jotka nostavat ihmisiä työelämään, helpottavat työntekoa eri elämäntilanteissa ja vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa. Ei voida vain puolustaa vanhaa, vaan on etsittävä tähän aikaan sopivia ratkaisuja. Perustulokokeiluun satsaaminen, uuden ympäristöteknologian käyttöönoton vauhdittaminen, digitalisaatio ja joustavampi työelämä ovat välineitä siihen.
  – Me vihreät uskomme, että Suomi nousee panostamalla korkeaan osaamiseen ja koulutustason nostamiseen. Siksi hallituksen on nyt peruttava koulutuksen ja opintotuen leikkaukset. Meillä ei ole varaa menettää parhaita kykyjämme irtisanomisiin korkeakouluissamme tai heikentää nuorten koulutuksen tasa-arvoa. Me uskomme, että Suomi nousee kun lisäämme ihmisten mahdollisuuksia omiin elämänvalintoihinsa ja helpotamme työhön pääsyä. Siksi sosiaaliturvaa on uudistettava kaikille kuuluvalla perustulolla ja yrittäjyyttä on helpotettava. Valtaosa tulevista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä palvelualoille, Niinistö sanoi.

  Niinistön mukaan Suomi on aina pärjännyt sillä, että pyrimme nostamaan osaamistamme ja tuottavuuttamme. Sipilän hallituksen strategia leikkaa koulutuksesta, alentaa palkkoja ja suuntaa Suomea raaka-ainetaloudeksi. Se on väärä suunta.
  – Työelämässä on huomio laitettava tuottavuuden nostamiseen, teknologian käyttöönottoon ja ihmisille joustavaan työntekoon. Esimerkki joustavuudesta olisi perhevapaiden kehittäminen sellaiseksi, että myös isät käyttävät perhevapaita enemmän ja että toisen vanhemman kotiin jäämisen sijaan osa-aikainen työnteko lisääntyisi. Suomalaisten paras kilpailuvaltti on päämme sisällä. Me pärjäämme kun pidämme ihmisistä huolta, Niinistö sanoi.

  https://www.vihreat.fi/artikkeli/2016/05/ville-niinisto-vappupuheessaan-suomi-nousee-inhimillisilla-uudistuksilla-tyohon-koulutukseen

 16. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä jätti välikysymyksen Suomen suunnasta eduskunnan keskuskansliaan tiistaina 3.5.2016. (Välikysymyksen jättävät sen ensimmäinen allekirjoittajaa, kansanedustaja Antti Rinne sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Hallituksen on vastattava kysymykseen eduskunnan täysistunnossa 15 päivän kuluessa kysymyksen tiedoksisaamisesta.)

  Antti Rinteen mukaan hallituksen päätökset ovat synnyttäneet kansalaisissa entistä suurempaa huolta siitä, mihin Suomen oikein ollaan viemässä.
  – Ihmiset kokevat, että päätökset ovat epäoikeudenmukaisia ja että päätökset eivät synnytä työpaikkoja eivätkä vahvista taloutta.

  Kevään aikana tehdyt päätökset ovat Rinteen mukaan antaneet hallitusohjelmalle ja hallituksen käytännön työlle markkinaliberalistisen suunnan.
  – Hyvinvointivaltion tilalle ollaan rakentamassa markkinayhteiskuntaa. Yhtiöittämisen pakko näyttää vaarantavan koko hyvinvointiyhteiskunnan mallin (Rinne).

  SDP on huolissaan, koska hallitus asettaa markkinat ihmisten edelle.
  – Suomen valtiota ei voi johtaa niin kuin yritystä. Keskustalaisen pääministerin johtama hallitus toteuttaa nyt Suomen historian kokoomuslaisinta politiikkaa (Rinne).
  ¤
  SDP:n kysymykset hallitukselle:

  Kuuluuko hallituksen suunnitelmiin sosiaali- ja terveydenhuolto, jossa julkinen valta ei voi tuottaa kansalaisille tärkeitä peruspalveluja muutoin kuin osakeyhtiönä ja kilpailussa isojen ulkomaisten monikansallisten yritysten kanssa?
  Aikooko hallitus yhtiöittää Suomen tiet, rautatiet ja meriväylät ja aikooko hallitus muuttaa Suomen teillä kulkemisen maksulliseksi?
  Aikooko hallitus pilkkoa VR:n ja Postin sekä myydä näin syntyvät uudet yhtiöt markkinoille?
  Aikooko hallitus toteuttaa suunnitelmansa työttömien ilmaistyöstä, vaikka tämä vaarantaisi hallituksen tavoitteleman laajan työmarkkinaratkaisun?
  Salliiko hallitus opettajankoulutuksen lakkauttamisen Savonlinnassa?
  Ja onko koko hallitus esitettyjen hankkeiden takana ja onko hallitus yhtenäisesti viemässä eteenpäin tänä keväänä julkistettuja uusia yhtiöittämissuunnitelmia ja taksiliikenteen vapauttamista?

  Poikkeuksellinen välikysymys iskee monikärjellä – ”Nyt on viimeinen aika”
  http://demokraatti.fi/poikkeuksellinen-valikysymys-iskee-monikarjella-nyt-on-viimeinen-aika/

 17. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän välikysymys

  VÄLIKYSYMYS 3.5.2016
  Suomen suunnasta

  Eduskunnalle

  Hallituksen viime aikojen päätökset herättävät kansalaisissa yhä suurempaa huolta siitä, mihin suuntaan Suomea ollaan viemässä. Hallituksen suunnitelmat teettää työttömillä ilmaistyötä, terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen pakkoyhtiöittäminen ja viimeisimpänä päätökset käynnistää valmistelu Suomen liikenneverkon yhtiöittämisestä sekä teillä liikkumisen muuttamisesta maksulliseksi eivät vastaa hallituspuolueiden vaaleissa esittämiä linjauksia. Kevään aikana tehdyt päätökset antavat Sipilän hallitusohjelmalle ja hallituksen käytännön työlle markkinaliberalistisen suunnan.

  Samaan aikaan hallitus on laiminlyönyt hyvinvointiyhteiskunnan perustan, työllisyyden tukemisen. Hallituksen ainoat toimet työllisyydenhoidossa ovat tähän saakka olleet työllisyysmäärärahojen leikkaukset, muun muassa yliopistojen irtisanomiset ja suunnitelmat työntekijöiden työehtojen heikentämisestä. Työllisyyden pohjan pettämistä hallitus puolestaan käyttää perusteena yhä uusille työntekijöiden turvaa heikentäville ja markkinaliberalismia eteenpäin vieville ehdotuksille. Samaan aikaan hallitus ja sen ministerit ovat laiminlyöneet toimet verovuotojen kitkemiseksi.

  Osa hallituksen linjauksista on jo päätetty ja osasta on käynnissä valmistelu. Hallitus ei ole halunnut tuoda suunnitelmiaan eduskunnan avoimeen arviointiin. On pelättävissä, että avoin keskustelu estetään sillä, että nyt sanotaan kyseessä olevan vain valmistelun ja seuraavaksi kansalaiset saavat kuulla hallituksen jo tehneen päätöksen.

  Huolestuneena siitä suunnasta, johon Sipilän hallitus Suomea vie, on välikysymys ainoa mahdollisuus saattaa hallituksen toiminta arvioinnin kohteeksi ja selvittää, onko hallituksen uusilla linjauksilla eduskunnan tuki.

  Työllisyyden hoito on laiminlyöty

  Suomalaisten hyvinvointi syntyy työstä. Vaikka Suomessa on lähes puoli miljoonaa työtöntä ja pitkäaikaistyöttömiä 122 600, mikä on 19 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin, Sipilän hallitus seisoi lähes vuoden tekemättä yhtään todellista työllisyyttä parantavaa toimenpidettä.

  Hallituspuolueiden aiemmat puheet yhteiskuntasopimuksesta ovat kaventuneet perinteiseksi työmarkkinaratkaisuksi. Hallituksen onnistuminen työllisyystavoitteissaan onkin lähes täysin kiinni työmarkkinaratkaisun syntymisestä ja sen mahdollisissa positiivisissa työllisyysvaikutuksissa.

  Sipilän hallitus ei ole ymmärtänyt sitä, että työttömät eivät tarvitse keppiä, vaan työtä. On käsittämätöntä, että työttömiä syyllistetään ja pyritään luomaan kuva, että työttömyys olisi työttömien oma syy, vaikka avointen työpaikkojen määrä lasketaan kymmenissä tuhansissa ja työttömien määrä sadoissa tuhansissa.

  Viimeisimpänä keksintönään hallitus aikoo pakottaa työttömät ilmaistyöhön ja kuvittelee, että työllisyystilanne parantuu tällä. Todellisuudessa ilmaistyö on työttömien nöyryytystä.

  Hyvinvointiyhteiskunta vai Oy Suomi Ab?

  Sipilän hallitus näyttää – virallisten lupaustensa vastaisesti – luopuvan tasa-arvoisesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja korvaavan sen uudenlaisella kilpailutaloudella ja markkinayhteiskunnalla. Hallitus pyrkii luomaan hyvinvointiyhteiskunnasta Oy Suomi Ab:ta, jossa markkinat ohjaavat päätöksentekoa ja jossa kaikki yhteiskunnallisetkin toimijat yhtiöitetään.

  Vuosisadan tärkeimmästä uudistuksesta, eli sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksesta, on tullut hallituksen yhtiöittämishanke. Ihminen unohtui ja yhtiöt tulivat tilalle. Kyseessä on hallituksen poliittinen valinta, jolla kaikkien yhteisten julkisten palvelujen kehittäminen, perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon integraatio ja terveyserojen kaventaminen jätetään sivuun, vaikka juuri nämä olivat sote-uudistuksen alkuperäisiä suuria tavoitteita.

  Uudistuksen kulmakivenä piti olla palveluiden integraatio. Integraation piti turvata katkeamattomat hoitoketjut ja parantaa ihmisten hoitoon pääsyä. Nyt tämä tavoite eri tahojen saumattomasta yhteistyöstä on jätetty taka-alalle. THL:n asiantuntijat varoittivat tuoreeltaan yhtiöittämisen tekevän palveluista vaikeasti hallittavia, ja tilaajan ja tuottajan vahvan erottamisen johtavan monimutkaiseen ja jäykkään päätöksentekoon. Uhkana on siis myös hallintokulujen ja turhan byrokratian lisääntyminen. Samalla järjestämisvastuussa olevien maakuntien mahdollisuudet kokonaisuuden hallintaan heikkenevät. Hoitoketjut pirstoutuvat ja kokonaisvastuu katoaa. Tämä johtaa sote-palvelujen myllerrykseen, jossa palveluita tarvitseva ihminen jää taka-alalle.

  Hallitus on perustellut sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittämistä EU-lainsäädännöllä. Näin hallitus yrittää siirtää vastuuta omista ideologisista päätöksistään muille. Tosiasiassa EU ei missään määrää jäsenmaitaan tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluita yhtiömuotoisesti. Sen sijaan hallitus ei ole kyennyt kertomaan, mitä lisäarvoa julkisten palveluiden yhtiöittäminen sote-uudistukselle tuo. Päinvastoin, yhtiöittämispakko vaarantaa koko pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamallin, joka perustuu siihen, että julkisella vallalla on päävastuu kansalaisten palveluista, myös niiden tuottamisesta.

  Hallituksen uusin suunnitelma koskee valtion hoidossa olevien teiden, rautateiden ja vesiväylien yhtiöittämistä. Kyseessä on 20 miljardin omaisuus, jonka veronmaksajat ja suurelta osin aiemmat sukupolvet ovat rahoittaneet ja jonka avulla on varmistettu perusedellytykset elää ja toimia koko maan alueella.

  Liikenneministeriön suunnitelmaan kuuluu antaa uudelle osakeyhtiölle oikeus periä käyttömaksuja kaikesta liikkumisesta niin maanteillä, rautateillä kuin vesiväylilläkin. Lisäksi hallitus suunnittelee toimivan ja turvallisen taksijärjestelmän romuttamista, mikä vaarantaisi taksipalveluiden yhtäläisen saatavuuden koko Suomessa ja lisäisi riskiä haavoittuvien asiakasryhmien joutumisesta saalistuksen kohteeksi. Pääministeri on ilmoittanut tukevansa näitä suunnitelmia sataprosenttisesti.

  Hallituksen liikennesuunnitelmat ovat herättäneet suurta epävarmuutta ja kritiikkiä myös asiantuntijoiden keskuudessa. Muun muassa liikenneministeriön entinen kansliapäällikkö Juhani Korpela on ihmeissään hallituksen suunnitelmista:

  ”Tie- ja ratainvestointeja koskevien päätösten tulee kansanvaltaisesti hallitussa maassa olla poliittisia päätöksiä eikä niitä voi delegoida jollekin valtionyhtiölle. Eduskunnan budjettivaltaa ei tule kaventaa kevein perustein. Kilometriverot ja ratamaksut ovat veroja, joista päättää eduskunta. Mihin tarvitaan uutta yhtiötä, jolla ei kuitenkaan olisi keskeistä päätösvaltaa?”

  Hallituksen toiminnasta jää kuva, että vastaus jokaiseen ongelmaan on veronmaksajien omaisuuden yhtiöittäminen. Tämä herättää monessa suomalaisessa kysymyksen, mitä hallitus seuraavaksi keksii yhtiöittää. Suomi ei ole yritys eikä pääministeri ole toimitusjohtaja, joka saneeraa työtekijöitä ja toimitiloja.

  Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan myös hallituksen omistajapolitiikan linjauksia valmistellaan suuryritysjohdon opein erittäin pienessä piirissä.
  Onko hallituksella valtakirja toiminnalleen?

  Demokratian tärkeä tekijä on, että kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa päättäjänsä. Yhtä tärkeää on, että puolueet ennen vaaleja kertovat ohjelmansa ja vaalien jälkeen pyrkivät toteuttamaan sen. Merkitystä on silläkin, että päättäjät vaaleissa altistuvat kansalaisten arvioinnille omasta toiminnastaan.

  Sipilän hallituksen ohjelma oli monelle äänestäjälle suuri pettymys. Vain hetki ennen vaaleja annetut lupaukset unohdettiin ja eräin osin mentiin juuri toiseen suuntaan, kun vaaleissa puhuttiin perussuomalaisten lupauksesta muuttaa kaikki alle 1000 euron tulot verottomiksi.

  Hallituksen uudet päätökset ja liikennehankkeissa käynnistetty valmistelu herättävät vakavan kysymyksen, onko hallituksella kansalaisilta saatua valtakirjaa suunnitelmilleen.

  Vaarana eriarvoisuuden kasvu ja osaamistason lasku

  Hallituksen arvovalintojen seurauksena Suomen suuntana on nyt eriarvoisuuden kasvu ja osaamistason lasku. Valtavat leikkaukset koulutukseen eivät ole koulutuksen kehittämistä – ne ovat koulutuksesta, suomalaisten osaamistasosta ja tulevaisuudesta leikkaamista. Leikkaukset eläkeläisten, lapsiperheiden, opiskelijoiden ja työttömien toimeentuloon eivät ole välttämättömiä päätöksiä – ne ovat poliittisia arvovalintoja, joilla vaikeutetaan entisestään vaikeassa tilanteessa olevien suomalaisten arkea.

  Suomen tulevaisuuden ja osaamistason lisäksi hallituksen leikkausten kohteina ovat suomalaisen yhteiskunnan heikommat ja haavoittuvaisimmat: päiväkoti- ja kouluikäiset lapset, sairaat, vammaiset, eläkeläiset ja työttömät. Sipilän hallitus on tehnyt arvovalinnan, kun se leikkaa lapsiperheiltä, sairailta ja eläkeläisiltä sekä niiltä, jotka ovat pienituloisimpia. Yhtä väärä arvovalinta oli leikata ihmisten perusturvan tasoa. Tällaisesta ei puhuttu mitään ennen vaaleja.

  Aluepolitiikkaa väistyy markkinoiden tieltä

  Entä mitä hallituksen kaavailut merkitsevät eri alueiden ja maakuntien kehittymismahdollisuuksille? Taksiliikenteen vapauttaminen ja teillä kulkemisen muuttaminen maksulliseksi ovat esimerkki alueellisen tasa-arvon unohtamisesta. Uudet suunnitelmat yhdessä aikaisempien päätösten, kuten junavuorojen lakkauttamisen myötä, vaarantavat tasapainoisen aluekehityksen ja alueiden elinvoiman ja sitä myötä maakuntien ja alueiden mahdollisuudet kehittyä niiden omien vahvuuksien pohjalta. Viimeisin huolestuttava esimerkki hallituksen aluekehityslinjauksista on Savonlinna opettajankoulutuskampuksen lakkauttaminen. Lakkautuspäätöksen säästöt Itä-Suomen yliopistolle lasketaan sadoissa tuhansissa, mutta yhteiskunnalliset ja aluetaloudelliset kokonaiskustannukset lasketaan miljoonissa. Edellinen hallitus ei sallinut yhteiskunnan kokonaisedun vastaista päätöstä, vaan ohjasi yliopistoa jatkamaan opettajankoulutusta Savonlinnassa. Herää kysymys tekeekö nykyinen keskustajohtoinen hallitus asiassa mitään?

  Suomalaisen politiikan viisaus on aina ollut siinä, että poliitikot ovat tehneet viisaita arvovalintoja: ei ole leikattu ensimmäisenä niiltä, joilla on vähiten. Suomalaiseen tapaan on kuulunut se, että kaikki pidetään samassa veneessä. Sipilän hallitus on luopunut tästä ajattelutavasta ja korvannut ”Olemme kaikki samassa veneessä” -ajattelutavan toisella ajattelutavalla, joka on ”Jokainen on oman onnensa seppä”. Tällainen ajattelutapa ei nosta Suomea talousongelmista eikä korjaa yhteiskunnallisia ongelmia, kuten eriarvoisuutta ja työttömyyttä. Suomi nousee vain, jos kaikki suomalaiset kokevat yhteisyyttä. Politiikan pitää olla sellaista, että kaikki otetaan mukaan.

  Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on ollut malliesimerkki maasta, joka pärjää kaikilla osa-alueilla. Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa on uudistettu ja kehitetty niin, että muutos on ollut turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen. Sipilän hallituksen johdolla tästä periaatteesta on luovuttu.

  Juha Sipilän hallitus on omilla poliittisilla päätöksillään valinnut Suomelle väärän suunnan. Suunnan, jossa hallitus toteuttaa Suomen historian markkinaliberalistisinta politiikkaa. Kyseessä on suunta, jolle hallituspuolueet eivät kokoomusta lukuun ottamatta ole saaneet kansalta valtakirjaa. Kyseessä on suunta, jonka päässä on menneisyydestä tuttu maa, jonka tunnusmerkkejä ovat alempi osaamistaso, eriarvoisuus ihmisten välillä ja huoli tulevaisuudesta.

  Politiikassa on aina vaihtoehtoja, vaikka Sipilän hallitus yrittääkin väittää muuta. Sipilän hallitus vie tällä hetkellä Suomea väärään suuntaan, mutta suunta voidaan ja se pitää kääntää.

  Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

  Kuuluuko hallituksen suunnitelmiin sosiaali- ja terveydenhoito, jossa julkinen valta ei voi tuottaa kansalaisille tärkeitä peruspalveluja muutoin kuin osakeyhtiönä ja kilpailussa isojen ulkomaisten monikansallisten yritysten kanssa?

  Aikooko hallitus yhtiöittää valtion vastuulla olevat tiet, rautatiet ja meriväylät ja aikooko hallitus muuttaa Suomen teillä kulkemisen maksulliseksi?

  Aikooko hallitus pilkkoa VR:n ja Postin sekä myydä näin syntyvät uudet yhtiöt markkinoille?

  Aikooko hallitus toteuttaa suunnitelmansa työttömien ilmaistyöstä vaikka tämä vaarantaisi hallituksen tavoitteleman laajan työmarkkinaratkaisun?

  Salliiko hallitus opettajankoulutuksen lakkauttamisen Savonlinnassa?

  Ja onko koko hallitus esitettyjen hankkeiden takana ja onko hallitus yhtenäisesti viemässä eteenpäin tänä keväänä julkistettuja uusia yhtiöittämissuunnitelmia ja taksiliikenteen vapauttamista?

  Helsingissä 3.5.2016

  Antti Rinne /sd

 18. Keskustan Bernerin ehdotus väyläyhtiöstä [maan]tiekäyttömaksuineen

  HS:ää tänään selatessa jokunen lukija saattoi hämmästyä. Kukaan ei näytä herättäneen kysymystä ehdotuksen (Bernerin malli) perustuslaillisista ongelmista.

  Bernerin malli on ongelmallistettavissa useammalla kuin yhdellä tavalla.

  Perustuslailla turvattu liikkumisvapaus: Lienee perusteltua katsoa, että Bernerin malli saattaa toteutuessaan vaarantaa tai rajoittaa de facto ainakin köyhimpien suomalaisten liikkumisvapauden toteutumista. Mistä he saisivat rahat Suomen valtion omistamien maanteiden käytöstä maksamiseen ([maan]tienkäyttömaksut, asiakasmaksut)?

  Asiantuntijoiden mukaan Suomessa on yli 100.000 ’pysyvästi köyhää’, jotka elävät koko elinaikansa kansaneläkkeellä. Ainakaan heiltä ei tienkäyttömaksuja löydy. Todennäköisesti sama ongelma koskee myös sitä suurta köyhien joukkoa, jotka eivät kuulu mainittuun 100.000:n ’kastiin’.

  Suomen valtio omistaa niin kutsutut maantiet. (Nyt ei siis puhuta yksityisteistä.) Bernerin ehdotus väyläyhtiöstä on ’vallankumouksellisen’ radikaali. Suomen valtion miljardiomaisuus siirrettäisiin yhtiölle!?

  Eikö koko homma vaatisi perustuslaillista tarkastelua ja viime kädessä järjestelmämuutosta tarkoittavan lain säätämistä perustuslain säätämisjärjestyksessä? Ei kai ainakaan oppositio voi Berner-härdelliä hyväksyä?

  On kiinnostavaa, että hankkeesta kerrotaan juuri nyt, kun Eduskunta on istuntotauolla. Onko kysymys siitä, että kritiikki halutaan pitää mahdollisimman vähäisenä?

  Näin ’maallikolle’ tulee vaikutelma siitä, että Sipilän hallitus pyrkii jatkuvasti murentamaan vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä siirtämällä vähin erin ja vähin äänin julkista valtaa ’yksityiselle vallalle’ (yhtiövalta) ja valtion omaisuutta Eduskunnan budjettivallan tavoittamattomiin. Todella huolestuttava kehityssuunta!
  #
  Pääministeri kirjoitti blogissaan 17.1.2017 muun ohella seuraavaa:

  ”Eriarvoistumiskehitys on Suomessa jatkunut pitkään. Se on yksi yhteiskuntamme vakavimmista ongelmista. Kenenkään ei pitäisi joutua sitä kokemaan. Tähän saakka tehdyt toimet eivät ole onnistuneet pysäyttämään kielteistä kehitystä. Eriarvoisuuden kitkemiseksi tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa ja kokonaan uudenlaisia toimintamalleja sekä uusia keinoja. Asiaan on tartuttava vakavasti.”
  (http://www.juhasipila.fi/blogi/2017/01/17/15424)

  Todella ikävää, että pääministeri on herännyt kurjaan todellisuuteen vasta vähän ennen kuntavaaleja.

  Mikäli pääministeri olisi blogikirjoituksessaan vakavissaan, hänen tulisi kauhistella Bernerin ehdotusta. Bernerin mallin toteuttamisen ’tien’ päässä on synkkä näkymä: Autoilu muuttuu varakkaiden etuoikeudeksi. Köyhät taapertavat jalkaisin tai enintään fillarilla nyt kun hevoskaakkejakin löytyy enää raviradoilta.

  Synkästi, kovin synkästi soi ’Sipilä-Suomi’.

 19. Tapaus Finavia

  Pöytäkirjan asiakohta
  PTK 11 2017 vp
  Täysistunto Keskiviikko 22.2.2017 klo 13.59—18.51
  3
  Finavia ja valtionyhtiöiden riskienhallinta
  Valiokunnan oma asia O 72/2016 vp
  Valiokunnan mietintö TrVM 1/2017 vp
  Keskustelu; otteita

  14.03
  Eero Heinäluoma sd (esittelypuheenvuoro)

  Arvoisa puhemies! Lähtökohdat tämän tarkastusvaliokunnan mietinnön tekemiselle syntyivät sen jälkeen, kun Finaviassa oli tapahtunut johdannaissopimusten teon kautta huomattavaa vahinkoa tuottaneita päätöksiä yhtiölle ja sitä kautta valtiolle ja tämä asia oli tullut tarkastusviraston tarkistettavaksi. Tarkastusvirasto teki kaksi tarkistusta: ensin itse johdannaiskauppoja ja riskienhallintaa koskevan tarkastuksen, joka valmistui 2013, ja myöhemmin erillisen laillisuustarkastuksen, joka valmistui 2016.
  Tarkastusvaliokunta totesi omalta osaltaan, että se ottaa tämän työlistalleen, käy huolella tapahtuneen lävitse sillä periaatteella, että ei ole mitään asioita, joita lakaistaisiin maton alle, vaan kaikki asiat selvitetään ja läpivalaistaan, jotta tulee varmuus siitä, että veronmaksajien rahaa käytetään kontrolloidusti ja vastuullisella tavalla, ja toisaalta, jotta valtion omistamissa yhtiöissä vallitsee yhteisesti hyväksytty kulttuuri, minkä mukaisesti päätöksiä tehdään ja niitä valvotaan.
  Mitkä ovat tosiasiat tämän selvittelyn pohjalta?
  Selvää on, että Finaviassa on tehty vuosina 2009, 2010 ja 2011 kyseenalaisia johdannaissopimuksia. Näiden sopimusten alkuperäisenä tarkoituksena ja hyväksyttävänä tarkoituksena on ollut suojata luottojen korkoriskiä, mutta ne on tehty tavalla, että sopimukset ovat olleet spekulatiivisia. Ne ovat pitäneet sisällään myös tuoton mahdollisuuden ja sitä kautta myös huomattavan riskin epäedullisen korkokehityksen sattuessa. Sopimusten riskeistä ei raportoitu Finavian hallitukselle eikä näistä riskeistä kerrottu myöskään Finavian tilinpäätöksissä.
  Talonpoikaisestikin on kuitenkin selvää, että valtionyhtiöiden tehtävänä ei ole toimia spekulanttina markkinoilla, vaan valtionyhtiöiden tehtävä on huolehtia siitä asiasta, jota varten kukin yhtiö on perustettu. Voi siis sanoa, että johtamisjärjestelmä ja valvonta tältä osin on pettänyt.
  Tilintarkastuslautakunta on antanut oman ratkaisunsa asiassa. Lautakunta katsoi, että päävastuullinen tilintarkastaja on toiminut vuoden 2010 tilintarkastuksen osalta hyvän tilintarkastustavan vastaisesti, ja antoi tästä huomautuksen huomioituaan lieventävänä seikkana tilintarkastussuunnitelmassa tehdyt rajaukset, ja tilikauden 2011 päävastuullinen tilintarkastaja sai puolestaan varoituksen.
  2012 tappiot tulivat näkyviin, ja yhtiössä alkoi asian selvittäminen. Lopputuloksena on, että kun johdannaissopimukset katkaistiin, yhtiölle tuli tappioita 34 miljoonaa euroa.
  Tarkastusvaliokunta on käynyt lävitse yleisemmin riskienhallintaa myös muiden valtionyhtiöiden osalta, ja myönteisenä seikkana on todettava, että valiokunnan saaman informaation mukaan muissa valtionyhtiöissä vastaavanlaista toimintaa ja siitä aiheutuneita riskejä ei ole.
  Seuraavaksi asian selvittelyyn:
  Kun tappiot ja johdannaissopimukset kävivät ilmi, yhtiö käynnisti asian selvittämisen. Tähän selvittelyyn kaikkine vaiheineen on mennyt erittäin kauan, ja sen seurauksena osa mahdollisuuksista hakea vahingonkorvauksia on vanhentunut. Johdannaissopimusten monimutkaisuutta osoittaa osaltaan se, että yhtiöllä meni noin vuoden ajanjakso ennen kuin se oli ulkopuolisen konsultin avulla selvittänyt, mitä nämä sopimukset pitivät sisällään ja minkä tyyppisiä riskit asiassa olivat.
  Valtiontalouden tarkastusvirasto puolestaan teki oman selvityksensä, joka valmistui 2013, ja virasto antoi tässä suosituksia, minkä mukaan omistajaohjauksessa ja yhtiössä pitäisi toimia. Käytännön näkökohtien ohella tarkastusvirasto kirjasi näihin suosituksiin, että omistajaohjaustehtävästä vastaavan liikenne- ja viestintäministeriön tulee vastaavasti arvioida johdon ja tilintarkastajien toiminnan huolellisuutta.
  Tämän mukaisesti jatkoselvittelyä yhtiössä tehtiin. Vuonna 2015 nostettiin vahingonkorvauskanteita tilintarkastusyhteisö Deloittea vastaan, myös aiempaa hallitusta ja toimitusjohtajaa vastaan, ja lisäksi yhtiö tekee tutkintapyynnön poliisille varatoimitusjohtajan ja rahoituspäällikön toimista. Tutkintapyyntö tehdään kuitenkin sen jälkeen, kun vahingonkorvausaika on mennyt umpeen eli on kulut kaksi vuotta työsuhteen päättymisestä.
  Valiokunta on käynyt lävitse omistajaohjauksen toimintaa pidemmältä ajalta. Omistajaohjaus- ja vastuulliset ministerit ovat tukeneet asian selvittämistä, vahinkojen rajaamista ja myös linjausta hakea vahingonkorvausta asiaa koskevien juridisten selvitysten pohjalta. Tämä linja omistajaohjauksessa on jatkunut aina syksyyn 2015 saakka. Syksyllä 2015 liikenne- ja viestintäministeriön linja tältä osin muuttui. Tässä alkusyksyn tilanteessa valiokunnan saaman informaation mukaan myös omistajaohjauksesta vastaava ministeriö on ollut sillä kannalla, että vahingonkorvauskanteessa on perusteltua edetä, ja samalla kannalla on ollut myös tarkastusvirasto alkusyksystä 2015 pidetyssä neuvottelussa.
  Tämän jälkeen asiakirjoista ja valiokunnan saamasta selvityksestä käy ilmi, että ministeriössä on ilmeisesti päädytty toiseen arvioon, jonka sisältö on se, että vahingonkorvauskanteista tilintarkastusyhteisö Deloittea vastaan on perusteltua luopua ja yrittää hakea sovintoratkaisua. Perusteet tähän on tuotu valiokunnan mietinnössä esille.
  Myös valtioneuvoston omistajaohjaus on ollut useampaan kertaan asian kanssa tekemisissä. Valtioneuvoston omistajaohjausyksikön kanta on sekin elänyt syksyn 2015 aikana ja tuli siihen lopputulokseen marraskuun 19. päivänä, että se antoi suosituksia ministeriölle siitä, minkä mukaan kannattaisi asiassa toimia. Näihin suosituksiin kuuluu vahingonkorvauskanteessa eteneminen ja ylimääräisen yhtiökokouksen pitäminen.
  Miten kaikkea tapahtunutta pitää arvioida? Valiokunnan oma käsitys kaiken kuulemisen pohjalta on, että yhtiössä on ollut erityisesti rahoitusmarkkinoihin liittyen selvä osaamisvaje. Tämä vaje on syntynyt tilanteessa, jossa vanha liikelaitos on muuttunut osakeyhtiöksi ja ryhtynyt toimimaan suurempien riskien merkeissä. Valiokunnan käsitys on, ettei yhtiön riskinhallinnasta ja rahoituksesta vastanneiden henkilöiden osaaminen ja vastuunjako ole ollut uudessa osakeyhtiömuotoisessa toimintaympäristössä riittävää. Tarkastusvaliokunta korostaakin, että asianmukaisen ohjeistuksen laatimisen ohella yhtiön johdon ja hallituksen vastuulla on myös varmistaa se, että laadittuja ohjeita noudatetaan ja että yhtiön vastuullisella henkilökunnalla on tehtäviinsä nähden riittävä ammattitaito ja osaaminen.
  Valiokunnan saaman informaation pohjalta tulee johtopäätökseen, että yksi asioiden pitkittymiseen vaikuttava tekijä on ollut pyrkimys yhtiössä välttää julkisuutta. Valiokunta katsoo, että yhtiön hallituksen pyrkimys välttää julkisuutta johdannaisongelman tultua ilmi vuonna 2012 on hidastanut yhtiön päätöksentekoa korvausprosesseihin ryhtymiseksi. Tällä on ollut vaikutusta siihen, että osa kanteista on päässyt vanhenemaan.
  Sitten ilmeistä on, että mielipiteet siitä, miten todennäköisesti kanteessa menestyminen voisi tapahtua, ovat eriytyneet varsinkin syksyn 2015 aikana. Omistajaohjausyksikön kanta on ollut, [Olavi Ala-Nissilä: Vaihteleva!] että kanteen menestymistä edistäisi, jos yhtiön entistä toimitusjohtajaa ja hallituksen jäseniä vastaan olisi vireillä vahingonkorvauskanne, koska tilintarkastajat ovat vastineessaan kanteeseen tilintarkastajia vastaan vedonneet yhtiön johdon ensisijaiseen vastuuseen.
  Omistajaohjausosastolla valmisteltiin tämä lausunto, joka toimitettiin tuolloin marraskuussa myös liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön. Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö antoi 14.10. Finavian hallituksen puheenjohtajalle toimintaohjeen. Tämän ohjeen mukaisesti kansliapäällikkö ilmoitti: ”Ministerin pyynnöstä ilmoitan, että Finavia pitää ylimääräisen yhtiökokouksen marraskuun puolivälin tienoilla. Sitä ennen yhtiön ei tule edetä johdannaiskanneasiassa.” Tämän kannan ministeriön omistajaohjauksesta vastaava virkamies uudisti 27. marraskuuta.
  Tarkastusvirasto on käynyt huolella lävitse tätä vuoden 2015 syksyä, niin kuin muutakin kokonaisuutta, ja virasto on päätynyt omassa raportissaan siihen, että ministeriö on puuttunut epätarkoituksenmukaiseksi tulkitulla tavalla Finavian omistajaohjauksen operatiiviseen toimintaan sovintoneuvotteluja aloitettaessa tilintarkastusyhteisön kanssa ja tästä sopimuksesta neuvoteltaessa.
  Valiokunta puolestaan kävi samaa asiaa lävitse ja päätyi siihen, että tässä asiassa ei ole toimittu perinteisen eikä vakiintuneen valtioneuvoston omistajaohjauksen mukaisesti. Valiokunta omassa kannassaan toteaa, että syksyn 2015 aikana omistajaohjauksen ja yhtiön päätöksenteko ovat sekoittuneet toisiinsa ei-toivottavalla tavalla. Samaten valiokunnan johtopäätös kaikesta kuulemastaan on se, että ministeriön rooli sovintosopimusprosessissa näytti asiantuntijakuulemisten perusteella pikemminkin asioihin vaikuttamiselta kuin pelkästään taustalla odottamiselta.
  Sitten valiokunta on tehnyt paljon työtä ja pohtinut vaikeita kysymyksiä koskien tietysti omistajaohjauksen ratkaistavana olevia asioita, muun muassa sitä, miten näissä vahingonkorvauskanteissa olisi tullut menetellä. Valiokunta on pohtinut yhtäältä yhtiön etua vahingonkorvauskanteiden nostamisessa ja niiden eteenpäinviennissä ja toisaalta sitten yleistä etua omistajaohjauksen näkökulmasta. Valiokunnan lopputulema tässä on, että yleinen etu vaatii luottamusta valtionyhtiöiden hyvään hallintoon ja veronmaksajien rahan käyttöön ja että nämä tekijät yleisesti puoltavat asioiden selvittämistä ja että tältä kannalta katsoen vahingonkorvauskanteiden nostaminen asianmukaisten juridisten selvitysten jälkeen olisi ollut perusteltua.
  Sitten valiokunta on edelleen pohtinut myös kysymystä yhtiökokouksen järjestämisestä. Samaa kysymystä ovat pohtineet tietysti omistajaohjaus, tarkastusvirasto ja myös valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikkö. Tässä valiokunta päätyi siihen, että olisi ollut suotavaa ratkaista asia yhtiökokouksessa, koska asiaan liittyy paljon yleisiä kannanottoja ja valtion yleistä intressiä ja tämä olisi pitänyt myös päätöksentekoprosessin selkeänä. Mutta tämänkin edellytyksenä on, että asiaa koskevat juridiset selvitykset on asianmukaisesti tehty.
  Valiokunta päätyi lopuksi esittämään eduskunnalle kannanottoa, joka pitää sisällään kaksi ehdotusta.
  Ensimmäinen koskee riskienhallinnan ohjeistusta. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta edellyttäisi, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja antaa riskienhallintaa koskevan yleisen ohjeistuksen valtio-omisteisille yhtiöille. Vaikka asiassa ei laajemmin ole tiettävästi ollut ongelmia, on kuitenkin jatkojohtopäätösten kannalta perusteltua, että asiasta ohjeistetaan kirjallisesti.
  Ja toinen valiokunnan kannanottoehdotus on, että eduskunta edellyttäisi, että hallitus tarkentaa valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita erityisesti valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä ja tämä tapahtuisi vuoden 2017 loppuun mennessä.
  Yksi asia, jota valiokunta on pitkään käynyt lävitse, koskee sitä, missä määrin on erityisiä näkökohtia juuri valtion kokonaan omistamissa yrityksissä omistajaohjauksessa, ja ovatko kaikki valtioneuvoston yleiset omistajaohjausta koskevat periaatteet voimassa näissä sataprosenttisesti omistetuissa yhtiöissä. Asiassa on myös liikenne- ja viestintäministeriö toimittanut hankkimiansa omia asiantuntijalausuntoja, joissa nähdään tämä valtion toimintamahdollisuus huomattavasti vapaammin kuin mitä se perinteisesti valtion omistamassa yhtiössä on omistajaohjauksessa ollut. Tämänkin takia valiokunta pitää välttämättömänä, että epäselvä tilanne ei jatku pitkään ja että asiaa koskeva ohjeistus tehdään niin, että kaikki asianosaiset tietävät, minkä sääntöjen mukaisesti menetellään.
  Lopuksi haluan kiittää valiokunnan jäseniä ja kaikkia tähän mietintöön myötävaikuttaneita, tarkastusvirastoa, liikenne- ja viestintäministeriötä, Finaviaa ja muita asiantuntijoita. Kaikki asiantuntijat ovat olleet valmiita tähän työhön osallistumaan. Työ ei ole ollut helppo, siinä on ollut paljon myös hankalaa asioiden arviointia ja myös tietysti poliittista latausta ottaen huomioon, että omistajaohjauksesta on vastannut useampikin ministeri ja kaikilla heillä on jokin puoluekanta. Uskon kuitenkin, että tämä lopputulos suhteessa objektiivisiin, selkeisiin tapahtumiin ja asian arviointiin on paikkansa pitävä ja antaa edellytykset jatkossa omistajaohjauksen johdonmukaiseen eteenpäinvientiin.

  14.27
  Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

  Arvoisa puhemies! Valtio-omisteiset yhtiöt ovat tärkeä osa Suomen taloutta. On hyväksyttävä, että taloudelliseen toimintaan liittyy aina riskejä, myös valtio-omisteisissa yhtiöissä. Erityisesti johdannaiskauppa on viime vuosina saanut julkisissa organisaatioissa aikaan tilanteita, joissa riskienhallinta on pettänyt ja vahinkoja on syntynyt. Osaamisen lisäksi on puuttunut ohjeet ja niiden valvonta. Osasyynsä on voinut olla sillä, että rahoituslaitokset ovat tarjonneet varsin mutkikkaita johdannaistuotteita, joiden riskiarviointi on ollut hyvin haasteellista. Riskienhallinta vaatii osaamista. Esimerkiksi Finaviassa on aiempina vuosina ollut selvästi osaamisvajetta, minkä tarkastusvaliokunnan raporttikin osoittaa. On tärkeätä, että valtio-omisteisten yhtiöiden riskienhallintaan annetaan ohjeet, niin kuin valiokunta esittää. Valtionyhtiöiden johto ja hallitus tulee vastuuttaa varmistamaan, että ohjeita noudatetaan.
  Toinen valiokunnan kannanottoehdotus on, että hallituksen tulee tarkentaa valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita erityisesti valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä. Yhtiö toimii yhtiölainsäädännön mukaisesti, mutta valtio-omistajalla on erityisiä periaatteita ja vaatimuksia, joiden vuoksi lakia on täydennettävä ohjeilla. Omistajapolitiikasta tehdystä yleisluonteisesta periaatepäätöksestä huolimatta käytännöt vaihtelevat.
  Valiokunnan käsittelemässä tapauksessa asiantuntijanäkemykset ovat poikenneet toisistaan. Mietinnöstä käy myös ilmi, että sama toimija on voinut edustaa erilaista näkemystä prosessin eri vaiheissa. Nämä seikat osoittavat kiistatta ohjeiden tarkentamisen tarpeen.
  Yhtiö sopii myös julkisyhteisön tavaksi organisoida palveluita, jos julkisen vallankäytön lisävaatimukset otetaan huomioon yhtiön ja sen omistajaohjauksen toimintaperiaatteissa. Meneillään on uudistuksia, joissa julkisomisteisten yhtiöiden määrä lisääntyy. On tärkeätä keskustella julkisomisteisten yhtiöiden periaatteista. Tarkastelu voisi olla laajaakin ja koskea myös avoimuuden ja julkisuuden periaatteita. Voisi olla perusteltua soveltaa julkisuuslakia nykyistä laajemmin. Se lisäisi luottamusta yhtiöön julkisyhteisön tapana järjestää palveluita.
  Valiokunta katsoo, että valtionyhtiöissä yleisen edun merkitys korostuu oikeusprosesseja harkittaessa. Valtionyhtiöissäkään ei voi sivuuttaa huolellista oikeudellista arviointia kanteita nostettaessa, mitä ymmärtääkseni valiokuntakin on pitänyt tärkeänä. Valtionyhtiön ei yleisen edun nimissäkään ole viisasta viedä jokaista riitaansa käräjille. Esimerkiksi Finavia ei ole menestynyt käynnistämissään prosesseissa, niin kuin valiokunta toteaa.
  Valiokunta suosittelee vastuukysymysten ratkaisemista valtionyhtiöiden yhtiökokouksessa. Se on usein perusteltua. On hyvä säilyttää roolit selkeinä niin, että yhtiön hallitus vastaa operatiivisista asioista tarkastellen asiaa vain yhtiön edun näkökulmasta, niin kuin osakeyhtiölaki edellyttää. Omistaja voi taas ottaa huomioon yleisen edun. Asia ei kuitenkaan aina ole aivan ongelmaton. Yhtiön johdolla ja hallituksella täytyy olla täysi vastuu myös vastuukysymysten ratkaisemisesta yhtiön etua silmällä pitäen. Omistajalla on mielestäni syytä säilyttää oikeus vaatia nimittämältään hallitukselta, että se asiat huolellisesti selvitettyään päättää ja myös vastaa asioista, jotka sille kuuluvat.
  Valiokunta on käsitellyt tätä ainutlaatuista asiaa 33 kokouksessa. Omistajan toiminta on valiokunnan mukaan ollut poikkeuksellista, mutta sellainen on ollut asiakin. Omistaja on joutunut olemaan asiassa poikkeuksellisen aktiivinen, sillä eripuraisen hallituksen toiminta ei ollut vakuuttavaa. Vastuuntuntoisen omistajan tulikin vaatia yhtiöltä huolellisuutta. Omistajan aktiivisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhtiön päätöksentekoon olisi missään vaiheessa puututtu.
  Arvoisa puhemies! Voin täysin yhtyä valiokunnan päätösehdotukseen. Se antaa hyvän pohjan kehittää yhtiömallin käyttöä valtion organisoidessa palveluita ja yhtiöidensä omistajaohjausta. Omistajaohjauksen periaatteita kehitettäessä on mahdollista tarkastella myös valiokunnan mietinnössä esitettyjä ajatuksia valtionyhtiön vastuukysymysten käsittelemisestä aina yhtiökokouksessa sekä siitä, tulisiko valtionyhtiön aina ratkaista vastuukysymykset oikeusteitse.
  Finavia-konsernin liikevaihto ja kannattavuus vahvistuivat kaikkien aikojen ennätykseen vuonna 2016. [Oikealta: Hyvä!] Finavia on toteuttanut vuosina 2014—2016 noin 100 miljoonan euron investointiohjelman alueellisilla lentoasemillaan. Lisäksi vuonna 2014 käynnistetty Helsinki-Vantaan 900 miljoonan euron mittava kehitysohjelma on edennyt suunnitellusti. Suomeen syntyi uusia lentoreittejä, ja lentoasemien matkustajamäärät kasvoivat. Ydinliiketoiminnassaan Finavia on ollut onnistunut ja hyvin johdettu yhtiö.

  14.36
  Paavo Arhinmäki vas (vastauspuheenvuoro)

  Arvoisa herra puhemies! Me kaikki varmasti olemme sitä mieltä, että Finavian johdannaiskaupat olivat täysin sopimattomia valtionyhtiölle — on ainakin yksi asia, josta meillä täällä on yksimielisyys. Myös se toiminta, miten näitä lähdettiin selvittämään, oli oikean suuntaista: lähdettiin hakemaan niitä ratkaisuja, millä tätä voidaan korjata ja saada myös veronmaksajille valtionyhtiön menetyksistä korvauksia.
  Mutta se iso kysymys nyt tässä keskustelussa on se, että kun ministeri Berner tuli puikkoihin, niin meno muuttui. Siinä vaiheessa alettiin jarruttamaan sitä toimintaa, jota oli aikaisemmin tehty. Nyt tarvitaan selkeä vastaus siihen — ministerillä on tietenkin oikeus toimia sataprosenttisesti valtion omistamassa yhtiössä, mutta se pitää tehdä avoimesti ja julkisesti — miksi te, ministeri Berner, kuitenkaan ette toiminut näin vaan painostitte yhtiön hallitusta. [Puhemies koputtaa] Te käytitte valtaanne, mutta te ette ottanut julkisesti vastuuta siitä vallan käyttämisestä.

  14.44
  Timo Harakka sd (vastauspuheenvuoro)

  Arvoisa puhemies! Minulle soitti tänään erittäin arvostettu tilintarkastuksen ammattilainen. Hän korosti, että on täysin kestämätöntä, jos tällaisesta menettelystä ei joudu minkäänlaiseen edesvastuuseen. Toisin kuin ministeri Berner on väittänyt, hän on aktiivisesti puuttunut Finavian päätöksentekoon yhtiön ja mahdollisesti veronmaksajien vahingoksi. Pääministeri on omistusohjauksesta vastaava ministeri, joten on merkittävää, että hän puolustaa menettelyä. Linjaus on siis se, että ministerin on sopivaa puuttua yhtiön hallituksen itsenäisiin päätöksiin, ja myös linjaus on se, että valtio ei pyri korvauksiin vahingoista, vaikka tästä kanteesta yhtiön hallitus oli yksimielinen, ei erimielinen. Tämä tilintarkastuksen ammattilainen totesi, että tämä ei vastaa kansalaisten oikeustajua: jokainen euro, joka vähävaraiselta voidaan leikata, kelpaa hallitukselle, mutta kun yhtiöltä vaaditaan korvauksia, siitä luovutaan noin vain. En voi olla kuin samaa mieltä. Pääministeri Sipilä, onko tämä linjaus ja onko tämä toiminta ollut mielestänne täysin moitteetonta ministeri Bernerin osalta?

  14.45
  Ville Niinistö vihr (vastauspuheenvuoro)

  Arvoisa puhemies! Tässä on hyvin mittavasta ja periaatteellisesta kysymyksestä kyse, ja on hyvä, että tarkastusvaliokunta on tehnyt hyvää työtä ja siihen hallitus on myös osaltaan hyvin vastannut, että miten varmistetaan jatkossa, että käytännöt ovat sellaisia, että ylipäätään tällaisia riskisijoituksia eivät valtionyhtiöt tee ja toisaalta käytännöt varmistavat sen, että tällaisia, näin isoja riskejä ei myöskään pääse syntymään vahingossa.
  Mutta se, mitä nyt tässä keskustelussa pitää tarkemmin käydä läpi, on kuitenkin poliittinen vastuu syksyn 2015 osalta, ja haluaisin kuulla pääministerin näkemyksen sekä ministeri Bernerin näkemyksen siitä, että jos omistajaohjauksen virkamiesnäkemys oli kuitenkin se, että näitten kanteiden osalta pitäisi mennä eteenpäin ja yhtiökokous pitäisi järjestää, niin miksi päädyttiin toiseen lopputulokseen ja mikä siinä oli ministeri Bernerin rooli ja mikä siinä oli pääministeri Sipilän tietoisuus tästä, koska tekin olette kuitenkin omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä tässä relevantti toimija.

  14.48
  Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

  Arvoisa puhemies! Ymmärrän erittäin hyvin, että tämä on monimutkainen ja haasteellinen kokonaisuus. Mutta kun tulin ministeriksi kesällä 2015, mikä oli silloin Finavian johdannaistilanne? Silloin oli päätetty, ettei nosteta kanteita edellisiä hallituksia vastaan, ja oli päätetty myöskin, että tehdään selvityksiä, joita ei koskaan ollut toimeenpantu. [Eduskunnasta: Oho!] Oltiin käyty pankkien kanssa vastuista neuvotteluja, jotka eivät olleet vieneet eteenpäin, ja oltiin käyty Ifiä vastaan välimiesmenettely, joka ei onnistunut.
  Sen sijaan kesällä 2015, kun astuin tähän tehtävääni, kysyin: Oliko asiassa tehty poliisitutkinta? Ei ollut. Onko tehty asiassa tehty selvityspyyntö Finanssivalvonnalle pankkien toiminnasta? Ei ollut. Oliko harkittu syy-yhteydet, elikkä oliko arvioitu, millaiset vahingot ovat syntyneet kenenkin päätöksen toimesta, kun 2009, 2010 ja 2011 on ollut erilaisia päättäjiä, erilaisia hallituksen kokoonpanoja ja eri tilintarkastajat? Ei ollut. Silloin esitin hallitukselle, että olisi hyvä, että yhtiö tekisi näitä selvityksiä ja sitten ottaisi kantaa. Minun aktiivisuuteni on ollut sitä, että olen pyytänyt ja vaatinut yhtiön hallitukselta, että se tekee riittävän määrän selvityksiä. [Oikealta: Oikein, oikein!]
  Toinen aktiivisuuteni on ollut se, että olen pyytänyt neuvoa. Pyysin itse aktiivisesti neuvoa Valtion tarkastusvirastolta ja pyysin neuvoa valtion omistajaohjaukselta. Kutsuin heidät ministeriön palavereihin ja kokouksiin, ja he saivat olla kaikessa läsnä. Tämä on minusta avoimuutta, mutta myöskin poikkihallinnollisuutta. Siitä kannan vastuuta varmasti, että sain ristiriitaiset ohjeet ja jouduin sitten itse arvioimaan, enkä ole missään vaiheessa väistänyt vastuutani.
  Mutta kaikesta tästä huolimatta en ole osallistunut yhtiön vastuulle kuuluvaan päätöksentekoon vaan olen edellyttänyt, että yhtiö selvittää ja sen jälkeen tekee vastuulliset päätökset. Ja nämä päätökset ja selvitykset on saatu pääosin vasta keväällä ja kesällä 2016. Silloin kun poliisitutkinta on valmistunut, Finanssivalvonta on kantansa ottanut ja juridiset lisäselvitykset on tehty, valtio on pitänyt yhtiökokouksen ja silloin ottanut kantaa. Mutta ei ole ollut myöskään aina viisasta siirtää valtiolle vastuita ja menettää sitä kautta myös kanneoikeuksia ilman että on riittävästi selvityksiä ja taustatietoa.
  Poliisin teettämät selvitykset johtivat käräjäoikeuteen Finavian rahoitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa vastaan. Näistä tuli tammikuussa päätös, jossa Finavia hävisi tämän. Poliisi ei nähnyt, että syytekynnys olisi ylittynyt hallituksen osalta. Deloitten osalta vastuut rajoittuivat 300 000—400 000 euroon, jolloin ehkä oli harkittava, onko hallitus varma omasta kannastaan. En pyytänyt sopimaan vaan pyysin arvioimaan ja huolehtimaan siitä, että tehdyt päätökset ovat valtion kannalta viisaita. Kaikki päätökset, mitkä tähän saakka on lisää tehty, ovat toistaiseksi johtaneet lisävastuisiin valtion kannalta. Myös viimeinen käräjäpäätös johti lisävastuisiin.
  Mutta vastuut eivät ole vielä loppuun käsiteltyjä. Meillä on edelleen menossa käräjäoikeudessa kanne entistä toimitusjohtajaa vastaa. Tämän lisäksi vuoden 2011 tilintarkastajaa, joka on vastannut siitä lopusta ajasta, vastaan on kanneoikeus edelleen voimassa. Siitä vielä tarvitaan harkintaa. Tämän lisäksi on avointa, tarvitseeko kanteita nostaa myöhäisempiä hallituksia vastaan. Päätös kerrallaan, huolellisesti harkiten ja viisautta käyttäen.

  14.53
  Pääministeri Juha Sipilä

  Arvoisa puhemies! Valtion omistajaohjauksen näkökulmasta tosiaan tässä on kaksi asiaa, ensinnäkin tämä riskien hallinnan kysymys. Kun olen käynyt näitä ohjeistuksia läpi, se ohjeistus, että yhtiöiden hallituksia vaaditaan tekemään riskien arviointi, on ollut tosiaan hyvällä tasolla mielestäni jo sieltä vuodesta 2000 alkaen. Se, minkä nyt selvitämme, on se, ovatko nämä ohjeistukset jalkautuneet joka yhtiössä todellisuudeksi sillä tavalla, että joka vuosi tuo arviointi tehdään. Minusta se on itsestäänselvyys, että yhtiön hallitus, jonka toimivaltaan riskien hallinta ja riskien arviointi kuuluu, tekee sen myöskin.
  No, sitten tähän toiseen puoleen kysymyksistä. Se on päivänselvä sekä ministeri Bernerille että minulle että valtion omistajaohjausyksikölle, missä kulkee operatiivisen johdon, missä hallituksen ja missä omistajan päätöksenteon vastuu. Mutta sitä mietin, onkohan se ihan selvä aina tässä salissa. Minä olen itse vastannut omistajaohjausministerinä kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin. Jos näitä kysymyksenasetteluja lukee, niin kyllä meitä siellä velvoitetaan ottamaan operatiivisiin asioihin kantaa. Esimerkiksi edustaja Skinnari kysyy, mitä aion tehdä omistajaohjausministerinä sille, että VR:n tytäryhtiö VR Track olisi osallistunut tiettyyn tarjouskilpailuun. Minusta tämä kuuluu operatiiviselle johdolle, ei välttämättä edes yrityksen hallitukselle, saati sitten omistajalle. Kyllä meillä nämä roolit menevät täällä keskustelussa jatkuvasti sekaisin.
  Jos omistajana puututaan sellaiseen tilanteeseen, jossa yhtiön hallitus on selvästi epävarma omasta päätöksestään, jopa äänestää ja muuttaa kantaansa, minusta silloin on ilman muuta oikeutettua, että omistajaohjauksesta vastaava ministeri menee ja kysyy ja vaatii huolellista toimintaa: arvioikaa nyt, mikä muutti kantaanne, mikä on syynä siihen, että hallitus ei poikkeuksellisesti pääse yksimielisyyteen yhtiötä koskevassa tärkeässä asiassa.
  Sitten jälkikäteenhän näitä on helppo aina arvioida. Tämäkään todennäköisesti ei olisi pöydällä, jos tuosta olisi tullut voittoa. Täällä valiokunnan mietinnössä todetaan, että jos tämä olisi pysäytetty esimerkiksi jo helmikuussa 2013, tappio olisi ollut vain 7 miljoonaa tai 2013 vuoden lopussa se olisi ollut 5 miljoonaa. Jos siihen olisi puututtu 2015 keväällä, se olisi ollut 70 miljoonaa, kun se nyt on toteutumassa 34 miljoonana. Me näemme tästä, kuinka epävarma työkalu tämä oli. Tämä johdannaisen arvo vaihteli näin paljon, ja sillä ajoituksella, milloin se päätettiin, on aika iso taloudellinen merkitys.

  15.04
  Krista Mikkonen vihr (vastauspuheenvuoro)

  Arvoisa puhemies! Niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa tullut ilmi, omistajaohjaus valtionyhtiössä on varsin haasteellista. Toisaalta on paljon paineita siihen, että pitäisi puuttua operatiiviseen toimintaan, mutta se on kuitenkin lainsäädännöllisesti mahdotonta.
  Itse olen ollut tarkastusvaliokunnassa mukana tässä työssä, ja me olemme hyvin perusteellisesti selvitelleet tätä koko tämän historian ajalta. Sinänsä minusta on oikein hyvä asia, että silloin syksyllä 2015 asiaan puututtiin tomerasti ja haluttiin vihdoin saada tämä johdannaissotku päätökseen, mutta oleellista onkin, miten toimitaan. Tässä on toimittu tavalla, joka on hyvän hallinnon vastaista ja omistajaohjauksen linjauksen vastaista, ja tästä meidän täytyy keskustella. Eikä kyse ole siitä, että jos ei olisi tullut tappioita, niin tähän ei pitäisi puuttua. Totta kai tähän pitää puuttua silloin, kun ei noudateta ohjeita.

  15.20
  Eero Heinäluoma sd (vastauspuheenvuoro)

  Arvoisa puhemies! Sallitaanko hiukan pidempi puheenvuoro tässä yhteydessä?

  Toinen varapuhemies Arto Satonen
  Sallitaan nyt valiokunnan puheenjohtajalle 2 minuuttia.

  Arvoisa puhemies! Muutama näkökohta on syytä todeta.
  Ensinnäkin liittyen tähän omistajaohjaukseen: Valiokuntahan haastatteli kaikki omistajaohjauksesta tänä aikana vastanneet ministerit. Mielestäni ei ole perusteita syyttää ministereitä siitä, että he eivät olisi toimineet tai puuttuneet tähän asiaan. Selvityksessä kävi selvästi ilmi, että kaikilla ministereillä oli sama kanta eli he ovat tukeneet yhtiön johdon toimintaa ja edellyttäneet, että vastuukysymykset selvitetään ja vahingonkorvauskanteita voidaan nostaa. Tämä tuli useissa eri kuulemisissa esille, myös virkamieskuulemisessa. Tästä ei voi siis syyllistää edellisiä ministereitä. Tämä linja oli voimassa aina tuohon alkusyksyyn 2015 saakka. Erimielisyys täällä koskee sitä, pitikö peruuttaa ne kanteet, joita yhtiön hallitus oli nostanut tilintarkastusyhteisö Deloittea vastaan vai ei. Siitä on ollut erimielisyys sekä päätöksenteossa että täällä tänään.
  Toinen erimielisyys: oliko perusteet peruuttaa hallituksen jäseniä vastaan nostettu kanne, josta myös tehtiin päätökset joulukuussa? Sitä arvioidaan eri tavalla. Yleisesti tarkastusvaliokunta on todennut, että huomioiden tämän asian merkitys kansalaisten luottamukselle on perusteet, että nämä asiat olisi käsitelty oikeudellisesti ja saatu sitä kautta läpivalaisu ja ratkaisu. Valiokunnan keskustelussa lähtökohtana aika monessa tapauksessa oli, että täytyy hyväksyä se riski, joka tähän kuuluu, ja kuluu rahaa sitten asianajopalkkioihin mutta sitä kautta tulee selko ja varmuus kansalaisille siitä, että ketään ei suojella, ketään ei pelasteta vaan asiat selvitetään, ja tällä luottamuksella on joku merkitys. Tältä pohjalta valiokunnan yksimielinen kanta oli, että kanteiden nosto on perusteltua sitten sillä lisäyksellä, että se edellyttää tietysti oikeudellisten kysymysten selvittämistä. Siitä löytyy liiteaineistossa asianajolausuntoja.
  Sitten tämä, missä päätös pitää tehdä: valiokunnan kannaksi tuli, että tällaisessa tapauksessa yhtiökokouspäätöksenteko olisi oikea ratkaisu, koska on monia näkökohtia ja kaikki ei liity yhtiön toimintaan vaan on myös yleinen etu, ja jotta on läpi nähtävissä, kuka päättää, mitä päättää, niin yhtiökokous olisi ollut oikea.
  No, sitten tullaan tähän, miksi yhtiökokousta ei pidetty silloin syksyllä vaan miksi se lykkääntyi ja sitä ennen hallitus tuotiin tilanteeseen, että hallitus joutui peruuttamaan tämän Deloitte-kanteen ja lisäksi peruuttamaan hallituskanteen. Tästä on esitetty erilaisia näkökohtia, ja valiokunta on kirjannut sen oman käsityksensä asiasta. Kun ministeriö käynnisti Deloitten kanssa neuvottelun kanteiden peruuttamiseksi, niin se näyttää epäsovinnaiselta eikä normaalikäytäntöjen mukaiselta, ja siitä valiokunta on tehnyt yksimielisen kirjauksen.

  15.24
  Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

  Arvoisa herra puhemies! Kannan suurta vastuuta siitä, että toimisin omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä Finavian osalta nimenomaan veronmaksajia kohtaan oikein.
  Vuonna 2013 Finavian hallituksen pöytäkirjaan on kirjattu, että käydyn keskustelun jälkeen hallitus päätti asiantuntijalausuntojen perusteella valtuuttaa toimitusjohtajan ryhtymään toimenpiteisiin entistä rahoitusjohtajaa ja entistä varatoimitusjohtajaa vastaan. Näitä toimenpiteitä ei kuitenkaan koskaan käynnistetty, ja silloin, kun aloitin tässä tehtävässä, tämä pöytäkirjamerkintä oli mutta toimenpiteitä ei ollut.
  Tammikuussa 2015, jolloin en siis vielä ollut ministerinä vaan tulin sitten vastuuseen vasta puoli vuotta myöhemmin, hallitus oli päättänyt, että Finavia Oy:n entisten hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan oikeudellinen vastuu on jo aiemmin huolellisesti arvioitu perustuen useisiin yhtiön ulkopuolelta hankittuihin oikeudellisiin asiantuntijalausuntoihin. Hallituksen tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella jo tehtyjä arvioita olisi syytä näiltä osin muuttaa, eli ei nosteta kanteita, toisin kuin te, valiokunnan puheenjohtaja, totesitte. Eli tammikuussa oli päätös hallituksen pöytäkirjassa, joka minulla on tässä edessäni, että hallitus on aiemmin tehnyt sen selvityksen, ja tämä on ollut kaikkien ministereiden ja kaikkien aikaisempien selvitysten johdonmukainen kanta, että hallituksen jäseniä kohtaan ei nosteta kanteita.
  Mikä muuttui syksyllä 2015? Tämä sama hallitus, joka oli tammikuussa, muistaakseni 31. päivä, kirjannut tämän lauseen pöytäkirjaan, teki syyskuussa erimielisen päätöksen, jossa se päättikin nostaa kanteita, mutta hallituksen kolme juristia jättivät eriävän näkökulman. Vasta tässä vaiheessa heräsi omistajaohjauksessa ministeri kysymään, että mitä tämä tarkoittaa. Miksi on erimielinen hallituksen päätös? Miksi se poikkeaa saman hallituksen tammikuussa tekemästä päätöksestä? Mitä lisätietoa on saatu tässä välissä? Onko syntynyt lisäselvityksiä? — Ei ollut.
  Ei ollut: Poliisiselvitys oli juuri käynnistetty, mutta siitä ei ollut tietoa. Finanssivalvonnalle ei ollut jätetty selvitystä. Ulkopuolista, riippumatonta uutta selvitystä ei ollut tehty. Mitään uutta tietoa ei ollut. Olisiko tässä vaiheessa ollut oikein olla välittämättä tästä muutoksesta? Tämä on se, joka muuttui syksyllä 2015. Hallitus teki itselleen ristiriitaisen päätöksen ja teki sen erimielisenä, ja hallituksen kolme juristia jättivät eriävän kannan, jossa he vaativat yhtiötä tekemään lisäselvityksiä.
  Omistajana ja omistajan edustajana en puuttunut siihen itse päätökseen, vaan totesin, että ennen kuin yhtiö toimeenpanee tämän tekemänsä päätöksen, jonka toki saa tehdä erimielisenä, sen tulee kuitenkin niiden eriävien juristien näkökulma huomioida ja tehdä ne selvitykset, joita hallituksen sisällä eriävän kannan jättäneet ovat vaatineet. Ja jos ne silloin edelleen ovat samaa mieltä, niin omistaja ei puutu tähän päätökseen. [Suna Kymäläinen: Vaan neuvottelee sopimuksia!] — Ei, tässä ei ole kysymys nyt siitä. Deloitten osalta samassa yhteydessä, kun tulivat nämä lisäselvitykset, joita eriävän kannan jättäneet hallituksen jäsenet vaativat, kävi myöskin ilmi, että hallituksella ei ollut tietoa, mitkä vahingot ovat syntyneet, ja te juristina tiedätte erittäin hyvin, että syy-yhteyden tulee olla huolellisesti selvitetty. Tarkastusvaliokuntakin sanoo lausunnossaan, että oikeudelliset selvitykset tulee kuitenkin huolellisesti tehdä.
  Deloitten osalta näin ei oltu toimittu. Oikeudellisia selvityksiä ei tehty eikä syy-yhteyksiä oltu selvitetty. Ne selvisivät tammikuussa 2016, sitä ennen, kun alkoi hahmottua, että ehkä ei ole kuitenkaan niin kuin on ajateltu tai hallitus ei ollut tehnyt sitä huolellista työtä, jota sen kuuluu tehdä, ja minusta valtio-omistajan ja valtion omistaman yhtiön tulee toimia poikkeuksellisen huolellisesti, poikkeuksellisen huolellisesti, kun se lähtee nostamaan kanteita eri osapuolia kohtaan, etenkin kun se lähtee peräämään yksityishenkilöiden vastuuta. Kun käytännössä joudutaan pitkiin prosesseihin, niin valtion on oltava esimerkillinen.
  Sitä esimerkillisyyttä olen vaatinut ja sen vuoksi seison tänään täällä. Helpompaa olisi toki ollut olla välittämättä erimielisestä hallituksesta.
  Olen täysin sitä mieltä, että yhtiön tehtävä on huolehtia siitä, että se kantaa oman vastuun. Deloitten päätöstä ja sovintoesitystä käsiteltiin yhtiön hallituksessa. Yhtiön hallitus teki tässä asiassa päätöksen ryhtyä sovintoon, ja sovinto ei tarkoita sitä, että luovutaan, vaan sovinto tarkoittaa sitä, että sovitaan yhdessä, mitä jokin vastuu kustantaa molemmille osapuolille. Tässä hallituksen puheenjohtaja, joka jätti eriävän kannan sen sovinnon tekemiseen, kirjasi yhtiön hallituksen pöytäkirjaan: ”Yhtiö ei ole myöskään saanut virallista omistajaohjausta liikenne- ja viestintäministeriöstä asiaan liittyen.” [Paavo Arhinmäen välihuuto] Ei ole saanut ohjausta eikä kirjausta siitä, miten tulisi toimia.
  En ole antanut yhtiön hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai toimivalle johdolle mitään muuta kuin vaatimuksen siitä, että se toimii esimerkillisesti, huolellisesti ja oikeudelliset vastuut selvittäen, niin kuin valtion omistamalle yhtiölle kuuluu. Ja nimenomaan poliisiselvitys, Finanssivalvonnan selvitys ovat juuri sellaisia selvityksiä, jotka tuovat asiat julkisuuteen ja myöskin tekevät niistä läpinäkyviä. Sekin on vastuun kantamista.

  15.32
  Pääministeri Juha Sipilä

  Arvoisa puhemies! Niin kuin kuulimme, ministeri Berner on toiminut vastuullisesti ja huolellisesti. Se, että valtio-omistajan edustajana vaatii yhtiön hallitusta toimimaan vastuullisesti ja huolellisesti ja tekemään ne päätökset perustuen selvityksiin ja huolellisuuteen, on juuri sitä, mitä vastuulliselta omistajalta odotetaan.
  Mitä tulee sitten tähän mietintöön ja mietinnön velvoitteisiin ja odotuksiin omistajaohjaukselta — tähän riskienhallinnan puoleen — riskienhallinta on yhtiön hallituksen vastuulla, operatiivisen johdon tehtävänä on toteuttaa hallituksen hyväksymää strategiaa ja toimintapolitiikkaa. Nyt kun tästä on epäilystä tullut tarkastusvaliokunnan mietinnön perusteella, niin kaikkien yhtiöiden vallitsevat käytännöt selvitetään ja tulemme edellyttämään edelleenkin, että yhtiöillä on ajanmukainen, ajantasainen riskienhallintapolitiikka. Ohjeistukset ovat kunnossa, mutta nyt tarkastamme sen, että myöskin jalkautus on kaikissa yhtiöissä kunnossa.
  Sitten näitten omistajakäytäntöjen osalta: niitten totta kai pitää olla yhtenäisiä, ja olen pyytänyt valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa arvioimaan ohjeistuksen tarpeen ja tarvittaessa uudelleen ohjeistamaan kaikki ministeriöt ja valtio-omisteiset yhtiöt valiokunnan esiin nostamien huomioiden pohjalta.
  Ministeri Berner nauttii sataprosenttista luottamustani.

  15.34
  Antti Rinne sd (vastauspuheenvuoro)

  Arvoisa puhemies! Kysyn ministeri Berneriltä nyt sitä, kuka on neuvotellut tuon sovintosopimuksen Deloitten kanssa ja kenen ohjeitten mukaan se on neuvoteltu. Onko se neuvoteltu Finavian hallituksen ohjeistuksen mukaan Finavian toimihenkilöitten toimesta, vai ovatko sen neuvotelleet liikenneministeriön virkamiehet ministeri Bernerin ohjeistuksen mukaan? Tämä on erittäin tärkeä kysymys, ja tähän pitää saada vastaus.

  15.35
  Eero Heinäluoma sd (vastauspuheenvuoro)

  Arvoisa puhemies! Tarkastusvaliokuntahan kävi huolella lävitse Finavian hallituksen pöytäkirjoja saadakseen kuvan, miten logiikka yhtiön puolella oli, plus sitten tutustui asiantuntijalausuntojen kautta moniin eri käsityksiin, miten tätä asiaa olisi pitänyt hoitaa.
  Haluan nyt siteerata, vielä kertaalleen, tästä vahingonkorvauskanneasiasta, mitä marraskuun 19. päivä 2015 valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikkö lausuntonaan ja esityksenään liikenne- ja viestintäministeriölle sanoi. He toimittivat silloin liikenne- ja viestintäministeriölle muistion, jossa oli toimenpidesuositukset. Tuon muistion mukaan ”Tilintarkastajia vastaan ajettavan kanteen menestymistä edistäisi, jos yhtiön entistä toimitusjohtajaa ja hallituksen jäseniä vastaan olisi vireillä vahingonkorvauskanne, koska tilintarkastajat ovat vastineessaan vedonneet yhtiön johdon ensisijaiseen vastuuseen. Vastuuvakuutukseen perustuva vaatimus vakuutusyhtiötä kohtaan edellyttää kanteen nostamista vähintään entistä toimitusjohtajaa vastaan”. Tämä oli se muutos, joka oli tapahtunut alkuvuodesta 2015 loppuvuoteen 2015 tultaessa. Eli oli tullut välimiesoikeuden päätös vakuutusyhtiöasiassa, ja lisäksi tilintarkastajat olivat uhanneet vastakanteella, nimenomaan sen takia, että yhtiö ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin muuta johtoa vastaan. Nämä selittävät, nämä kaksi asiaa, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön kannan ja myös yhtiön hallituksen asiassa syyskuussa tekemän kannan.

  15.37
  Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (vastauspuheenvuoro)

  Arvoisa herra puhemies! Deloitten sopimuksesta neuvottelivat yhtiön toimitusjohtajat, ja siitä tekivät päätökset molempien yhtiöiden hallitukset. Liikenne- ja viestintäministeriön rooli tässä kohdassa on ollut saattaa osapuolet yhteen, samaan pöytään. Siinä on ollut sen rooli.
  Se, mitä liittyy sitten yhtiökokoukseen: Yhtiökokous pidettiin kesällä, ja se pidettiin juuri siksi, että siihen mennessä olivat valmistuneet ne selvitykset, joita tarvittiin. On myös huomioitava, että yhtiökokous silloin, kesällä 2016, nimenomaan edellytti yhtiön johdolta huolellista selvitystä siitä, voidaanko vuoden 2011 osalta kanteita viedä eteenpäin. Tämä oli vastoin yhtiön omaa, hallituksen päätöstä, ja tässä tapauksessa ja siinä kohtaa, kun aika oli riittävä ja selvitykset saatu, omistaja otti kantaa ja teki sen yhtiökokouksen kautta. Silloin yhtiö teki tämän selvityksen, käytti siihen syksyn 16 ja teki marraskuussa päätöksen nostaa kannetta entistä toimitusjohtajaa vastaan. Tämä kanne on edelleen vireillä.

  15.39
  Johanna Ojala-Niemelä sd

  Arvoisa herra puhemies! Meillä on parhaillaan käsiteltävänä tämä tarkastusvaliokunnan mietintö koskien Finavian tilannetta. Pidän tärkeänä, että asia otettiin käsiteltäväksi, koska kyse on merkittävästä valtionyhtiöstä. Valiokunta on tehnyt hyvää työtä, ja asia on yhteiskunnallisesti merkittävä.
  Finavian silloinen hallitus käytti paljon aikaa johdannaisten vastuukysymysten selvittämiseen. Tavoitteena oli selvittää asiat pääasiassa oikeusprosessien kautta ja saada johdannaistappioista vastuussa olevat tahot ja johdon vastuuvakuutus vähintään osittain korvaamaan yhtiön kärsimät tappiot. Näin toimisi jokainen huolellinen yhtiö.
  Finavian hallitus nosti korvauskanteen vuosien 2009—2010 tilintarkastusyhteisöä ja päätilintarkastajaa kohtaan. Finavia oli jo aiemmin nostanut kanteen If Vahinkovakuutusyhtiötä kohtaan, mutta kyseinen kanne kuitenkin hylättiin. Korvausprosessia oli mahdollista jatkaa, mutta vain siten että olisi nostettava kanteet myös entistä hallitusta ja toimitusjohtajaa kohtaan. Yhtiö konsultoi asiassa Valtiontalouden tarkastusvirastoa, joka tuki kanteiden nostamista.
  Näin ollen Finavian hallitus päätyi nostamaan kanteet yhtiön entistä toimitusjohtajaa ja hallitusta kohtaan sekä päätti panna vireille korvauskanteen välimiesoikeudessa Ifiä kohtaan. Tähän tilanteeseen oli tultu, koska muun muassa käräjäoikeusprosessissa oli ilmennyt seikkoja, jotka puolsivat väitettä entisen hallituksen ja toimitusjohtajan huolimattomuudesta. Tähän pisteeseen prosessissa ei kuitenkaan koskaan päästy. Ministeri Berner puuttui epäsopivalla tavalla Finavian hallituksen työskentelyyn ja näin vaikutti Finavian hallituksen päätöksiin sopia ja perua johdannaiskanteet joulukuussa 2015.
  Ensin ministeriön taholta vedottiin yhtiökokouksen järjestämiseen asiassa. Tätä yhtiökokousta ei koskaan tullut. Sittemmin annettiin suoranainen kielto edetä asiassa. Myöhemmin ilmeni, että silloisen Finavian hallituksen selän takana oli toimittu. Ministeri Berner on ilman Finavian hallituksen päätöstä tai tietoa neuvotellut sovintosopimuksen tilintarkastusyhteisön kanssa marraskuussa 2015. Berner on painostanut hallituksen puheenjohtajaa hyväksyttämään ministeriön neuvottelema sovintosopimus Finavian hallituksessa. [Sirkka-Liisa Anttila: Aivan uskomatonta tekstiä!]
  Kaikki kovat keinot ovat olleet käytössä. Jotta sovintosopimus on saatu hyväksytettyä, hallitukselta on myös pimitetty tietoja. Finavian hallitukselle ei ole toimitettu tiedoksi tilintarkastajayhteisön sovintosopimuksen hyväksyntää vastustavia muistioita. Mitään ei ole haluttu jättää sattuman varaan, ja ministeriö on ohjannut hallitusta hankkimaan tilintarkastusyhteisön sovintosopimuksen hyväksyntää puoltavan lausunnon nimeämältään neuvonantajalta. Hallituksen puheenjohtaja on saanut karvaasti kokea, kuinka räikeästi hallituksen objektiiviseen päätöksentekoon on vaikutettu.
  Ministeri Berner on esittänyt julkisuuteen ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle, että olisi pyytänyt Finavian hallitusta selvittämään johdannaiskanneasioita huolellisesti uudelleen hallituksen tehtyä syyskuussa 2015 kannepäätöksen yhtiön entistä johtoa kohtaan. Tämä ei silloisen hallituksen puheenjohtajan mukaan pidä paikkaansa, eikä ministeri ole lisäselvityksiä pyytänyt.
  Mikä sitten on tämän tarinan opetus? Kysyä sopii. Ministeriö on toiminnallaan negatiivisesti vaikuttanut Finavian mahdollisuuteen saada eri tahoilta korvausta johdannaistappioille. Mikä tämän keikauksen hinta sitten oli? Finavialle koitui johdannaisista kokonaisuudessaan yli 34 miljoonan euron tappio. Veronmaksajien rahoja menetettiin, koska kanteita ei koskaan nostettu. Ensiksi: kyseessä on ollut poikkeuksellista omistajaohjausta, joka ei voi jatkua eikä siitä saa tulla maan tapa. Toiseksi: kanteet olisi tullut nostaa veronmaksajien rahojen menettämisen minimoimiseksi. Ja kolmanneksi: yhtiökokous olisi tullut kutsua koolle ja päätökset olisi pitänyt tehdä siellä. Voikin perustellusti kysyä: kenen etua tässä asiassa on ajettu?
  Koska Bernerin selvitys ei vakuuttanut, SDP:n eduskuntaryhmä esittää epäluottamuslauseen ministeri Bernerin toiminnasta. Epäluottamuslauseen sisältö kuuluu seuraavasti: ”Eduskunta katsoo, että ministeri Berner on tosiasiallisesti ohjannut Finavia Oyj:tä luopumaan vahingonkorvauskanteista tilintarkastajaa ja aikaisempaa hallitusta kohtaan ja näin estänyt valtion edun mukaisten korvausten saamista eikä siksi nauti eduskunnan luottamusta.”

  15.44
  Paavo Arhinmäki vas

  Arvoisa herra puhemies! Kuten jo debatissa totesin, me kaikki varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että Finavian johdannaiskaupat olivat täysin sopimattomia valtionyhtiölle. Tässä pelattiin veronmaksajien rahoilla huikealla riskillä ja takkiin tuli 34 miljoonaa euroa. En syytä tästä silloista liikenneministeriä Vehviläistä, nimittäin tämä toiminta tehtiin, mistä tässä keskustelussa on kysymyskin, nimenomaan vastoin sitä, minkä pitäisi olla valtionyhtiön toimintaa.
  Kun tämä tilanne paljastui yhtiölle ja omistajalle, päätettiin aivan oikein selvittää taustat, minimoida vahingot ja viedä asia oikeudellisesti eteenpäin. Kuten tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Heinäluoma totesi, kaikkien ministereiden aikana on viety samaan suuntaan tätä: minimoidaan vahingot, viedään asia oikeudellisesti eteenpäin. Tarkoituksena oli saada vahingonkorvausten kautta takaisin edes osa menetetyistä veronmaksajien rahoista. Näin siis toimittiin edellisten ministereiden aikana.
  Kun ministeri Berner pääsi puikkoihin, meno muuttui. Tässä vaiheessa vahingonkorvausasialla oli jo kiire, koska kanneoikeus oli vanhenemassa. Finavian hallitus kuitenkin yllättäen perui kanteen yhtiön entistä hallitusta, entistä toimitusjohtajaa ja tilintarkastusyhtiötä vastaan ministeri Bernerin suorittaman omistajaohjauksen jälkeen, minkä hän tosin täällä puheenvuorossaan kiisti — kiisti, että liikenne- ja viestintäministeriö tai ministeri olisi antanut omistajaohjausta asiasta.
  Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastus sanoi aika suoraan, miten asia on. Ministeriö suoritti sellaisia operatiivisiksi tulkittavia toimia, joista päättäminen ja joiden suorittaminen kuuluvat yhtiön ja sen johdon tehtäviin. Näin siis sanoo Valtiontalouden tarkastusvirasto. Täällä ministeri Berner sanoi, että minkäänlaista omistajaohjausta ei annettu. Ja jos katsoo nyt käsiteltävänä olevaa tarkastusvaliokunnan mietintöä, niin itse asiassa sekin kertoo tämän, tosin yhteisymmärryksessä vähän ehkä pehmeämmin. Ministeriön toiminta ei ollut vakiintuneen omistajaohjauksen mukaista, todetaan mietinnössä.
  Arvoisa puhemies! Mietintö osoittaa, että ministerin rooli oli kanteiden perumiseen johtaneen sovintosopimuksen osalta huomattavasti aktiivisempi kuin mitä itse ministeri on kertonut. Ja tämä on asia, joka tulee vastaan jatkuvasti, kun ihmisten kanssa keskustellaan. Ihmiset eivät luota, että siinä, mitä ministeri Berner on sanonut, olisi koko totuus. ”Ministeriön rooli sovintosopimusprosessissa näyttäytyy asiantuntijakuulemisen perusteella pikemminkin asioihin vaikuttamiselta kuin taustalla odottamiselta. Sovintosopimusprosessiin liittyy sellaisia toimintatapoja ja tilanteita, jotka ovat valiokunnan mielestä omiaan sekoittamaan omistajaohjauksen ja yhtiön päätöksenteon toisiinsa.” Kun näin tarkastusvaliokunta on yksimielisesti sanonut, niin pidän erikoisena sitä, että keskustan ryhmä ryhmäpuheenjohtaja Kaikkosen johdolla pyrkii täällä huutamaan: laitetaan piste keskustelulle, keskustelussa ei ole enää mitään selvitettävää, eiköhän tämä nyt ollut tässä. Toisaalta täytyy nostaa hattua keskustan eduskuntaryhmälle ja keskustan ministeriryhmälle. Täällä koko joukko on ollut puolustamassa omaa ministeriään. Itse asiassa eipä juuri muilta hallituspuolueilta puheenvuoroja tässä keskustelussa kuultukaan ministerin puolustamiseksi lukuun ottamatta edustaja Harkimoa, joka antoi ministeri Bernerille taustatukea. Mutta kunnioitukseni keskustalle siitä, miten he täällä suurella joukolla ovat salissa hampaita kiristellenkin ministeriään puolustaneet. [Hannakaisa Heikkinen: Höpö höpö!]
  Arvoisa herra puhemies! Vasemmiston eduskuntaryhmä on valiokunnan kanssa samaa mieltä siitä, että omistajaohjauksen ohjeistusta ja toimintaperiaatteita on välttämätöntä tarkentaa. Tällainen sekoilu ei saa toistua. Mielestämme riskienhallintaa koskevan ohjeistuksen tulee kattaa riskit laajasti. Taloudellisten riskien lisäksi on huolehdittava sosiaalisten ja ympäristöllisten riskien minimoimisesta. Omistajaohjauspolitiikan pitää olla korostetun avointa ja vastuullista. Tämä tarkoittaa avoimuutta myös tilinpidon osalta sekä vastuullisuutta työnantajana.
  Aktiivista omistajaohjausta tarvitaan. Valtaa saa ja pitää käyttää. Tämä on kuitenkin tehtävä läpinäkyvästi ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Ministerillä on 100‑prosenttisesti omistetussa valtionyhtiössä täysi oikeus ottaa asia hoitaakseen ja tehdä päätös yhtiökokouksen kautta läpinäkyvästi. Näin vastuu on siellä, missä on valtakin. Ministeri Berner ei kuitenkaan toiminut näin vaan painosti yhtiön hallituksen tekemään haluamansa päätöksen. Valta kelpasi, mutta vastuu sysättiin muualle. Tarkastusvaliokunnan mietinnön ja siihen liittyvien asiantuntijalausuntojen pohjalta näyttää ilmeiseltä, että Finavian omistajaohjauksessa on toimittu hyvän hallintotavan ja valtioneuvoston omistajaohjauksen periaatteiden vastaisesti. On puututtu operatiiviseen toimintaan, on tartuttu rattiin pelkääjän paikalta.
  Arvoisa puhemies! Ministeri Berner kirjoittaa blogissaan, että ”valiokunta aivan oikein toteaa, että sekä kanteiden nostamiselle että nostamatta jättämiselle on ollut perusteet”. Mainitsematta ministeri Berneriltä jää kuitenkin, että tämän jälkeen valiokunta ottaa aivan yksiselitteisen kannan: ”Finavian osalta valiokunta toteaa, että lopputuloksen epävarmuudesta huolimatta olisi yleisen edun kannalta ollut perusteltua selvittää vastuukysymykset kokonaisuudessaan oikeusteitse.” Ja valiokunta on myös todennut: ”Myös kansalaisten luottamus siihen, että epäkohtiin puututaan, olisi osaltaan puoltanut asian selvittämistä oikeusteitse.”
  Nämä ovat juuri niitä asioita, jotka kansalaisten keskuudessa herättävät ihmetystä, herättävät epäluottamusta ministeri Berneriä kohtaan ja sitä kautta koko meidän poliittista päätöksentekoamme kohtaan — kerrotaan vain osatotuuksia. Kansalaisten on lupa odottaa, että ministeri ajaa ensisijaisesti veronmaksajien etua. Spekulatiivisissa johdannaiskaupoissa hassatut 34 miljoonaa euroa ovat käsittämätön virhe. Sitä virhettä ei ole tehnyt ministeri Berner eivätkä aikaisemmat ministerit. Nyt puhutaan siitä, miten tämä selvitetään. Kansalaisten luottamuksen pettäminen on kuitenkin vielä vakavampi virhe. Siksi vasemmiston eduskuntaryhmä kannattaa sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän edustaja Ojala-Niemelän tekemää epäluottamuslause-ehdotusta.

  16.44
  Krista Mikkonen vihr

  Arvoisa puhemies! Valiokunta on tehnyt varsin perusteellista työtä tätä mietintöä tehdessään, ja hyvä niin, sillä asia on ollut varsin monimutkainen ja siinä on ollut varsin ristiriitaisia käsityksiä eri tahoilla niin tapahtumien kulusta kuin myös johtopäätöksistäkin. Mielestäni on erittäin hyvä, että tämä mietintö on tuotu tähän koko eduskunnan käsittelyyn, vaikka täälläkin on ollut joitain puheenvuoroja siitä, että näin ei olisi pitänyt tehdä. On aivan selvä asia, että kun on kyse taloudellisesti näin merkittävästä asiasta, mihin tässä yritetään löytää selvyyttä ja etsiä syitä, miksi näin on päässyt käymään — ei vain siltä kannalta, mitkä tappiot ovat toteutuneet, vaan myös siltä kannalta, että tässä on ollut riski, että olisi syntynyt vielä suurempia tappioita — ja kun on kiistatonta se, että on toimittu vastoin ohjeistuksia, kun on ylipäätänsä otettu näitä johdannaissopimuksia, niin minusta on aivan perusteltua, että me täällä eduskunnassa tätä asiaa yhdessä käsittelemme, jotta osaamme myös ottaa opiksi siitä, miten jatkossa tulee toimia.
  Valtionyhtiöiden omistajaohjaushan on hankala rasti, sen ovat monet ministerit aiemminkin saaneet huomata. Me tiedämme kaikki, että meillä edustajillakin on omia toiveita ja asetamme paljon paineita siihen, että jos valtion täysin omistamassa yhtiössä tapahtuu jotakin, mikä mielestämme ei ole hyvä asia, niin painostamme usein ministereitä siihen, että niihin sisäisiin asioihin pitäisi puuttua, mutta sehän ei ole omistajaohjauksen tehtävä. Omistajan ei tule puuttua operatiiviseen toimintaan, vaikka yhtiö olisi täysin valtion omistama. Siksi onkin tärkeää, että tähän liittyen on selkeä ohjeistus, mutta kuten täällä on tullut aiemminkin esille, yhtä tärkeää on, että niitä ohjeita sitten myös noudatetaan. Ja tässäkin tapauksessa nyt on sitten vähän epäselvyyksiä jäänyt tästä kohtaa.
  Tässä keskustelussa on aika voimakkaastikin joissain puheenvuoroissa tullut esille se, että aiemmin ei olisi tehty mitään ja vasta nyt ministeri Berner olisi ollut se henkilö, joka olisi ryhtynyt aktiivisesti toimiin selvittelemään tätä asiaa. Mutta kuten täällä on myös todettu ja kuten mietinnössä hyvin selvästi sanotaan, niin näinhän ei ole. Heti kun nämä johdannaissopimukset tulivat tietoon alkuvuonna 2012, niitä ryhdyttiin selvittämään yhtiön toimesta, ja kaikki ministerit, jotka ovat siitä asti olleet vastuussa Finaviasta, ovat olleet aktiivisesti tukemassa sitä, että selvitystä tehdään. Toimintalinjana on ollut se, että ensin pyritään minimoimaan lisätappiot ja sitten sen jälkeen vasta puututaan siihen, että kenen syy. Ja tämä osittain myös siksi, että kun näissä oli erilaisia aikarajoja, niin haluttiin varmistaa, että lisävahinkoa ei synny.
  On toki hyvä, että myös ministeri Berner sitten jatkoi tätä samaa aktiivista toimintaa ja huolehti siitä, että tämä asia selvitetään loppuun asti. Mutta ongelma tässä selvittelyssä on ollut ne toimintatavat, mitä on käytetty. Ne ovat olleet aivan selkeästi vastoin sitä, miten omistaja noin yleisesti voi puuttua yhtiön toimintaan. Täällä mietinnössä on aivan yksimielisesti todettu, että ministeri on toiminut nyt tavalla, joka on omiaan sekoittamaan omistajaohjauksen ja yhtiön päätöksentekoa toisiinsa. Nämä kysymyksethän ovat olleet siinä, että ministeri on ollut aktiivinen sovintosopimuksen neuvotteluissa, tai niiden aloittamisessa, ilman että hallitus on ollut siitä tietoinen, ohi hallituksen. Toisaalta ministeri on tehnyt paljon päätöksiä, joita ei ole dokumentoitu. Tämä on oikeastaan se iso ongelma tässä koko pitkässä prosessissa ja ylipäätänsä valtionyhtiöissä, jos ne ovat ministeriöiden alaisia, koska siellä henkilöt vaihtuvat. Ja jos ei ole dokumentoitua päätöksentekoa, on hyvin vaikea jälkikäteen saada selville, kuka, miten, miksi ja milloin on jotakin päätöstä tehnyt, jos kerta näitä päätöksiä ei ole tuotu yhtiökokouksen tehtäväksi, mikä on se tapa, kuten pitäisi toimia.
  Kuten tässä on monta kertaa tullut esille, tämä kanteiden nosto on ollut ennen kaikkea se asia, missä näkemykset ovat hyvin suuresti vaihdelleet, ja siinä myös näkemykset ovat muuttuneet sitten ajan mittaan.
  Itse kyllä yhdyn tähän valiokunnan mietinnössä olevaan yksimieliseen kantaan siitä, että ”Finavian osalta valiokunta toteaa, että lopputuloksen epävarmuudesta huolimatta olisi yleisen edun kannalta ollut perusteltua selvittää vastuukysymykset kokonaisuudessaan oikeusteitse. Tämä kuitenkin edellyttää vastuukysymysten oikeudellisen puolen huolellista ja monipuolista selvittämistä kaikissa vaiheissa”. Näin näen, että kun puhutaan yhteisistä rahoista, niin vastuu on erityisen suuri, jotta me säilytämme kansalaisten luottamuksen.
  No, missään prosessin vaiheessahan ei ole tullut ilmi, että ministeri Berner olisi toiminut lainvastaisesti, mutta kuten mietinnössäkin todetaan, kuitenkin hyvän hallinnon ja omistajaohjauksen yleisten periaatteiden vastaisesti, tai vastoin niitä yleisiä käytänteitä, on toimittu. Me tiedämme kaikki, että juridisen vastuun ohellahan poliittisilla päättäjillä on myös poliittinen vastuu. Sinänsä tässä tapauksessa pidän hyvänä, että tämä poliittinen vastuukin tulee punnittavaksi ja arvioitavaksi tänne eduskuntaan, kun ministerin toiminta alistetaan luottamusäänestykseen. Vihreä ryhmä tulee omasta äänestyskäyttäytymisestään päättämään huomenna ryhmäkokouksessa, enkä tässä vaiheessa siitä sano sen enempää.

 20. Souffleur: Kiitoksen aika; pakina

  ”Kaikella on määräaika, ja aikansa
  on joka asialla taivaan alla.

  aika on olla vaiti
  ja aika puhua.
  …”
  (Saarnaaja)

  Ihmeitten aika ei ole ohi. Historian ironiaa, että ihme tapahtui Suomen Saksalle antaman sodanjulistuksen 72. vuosipäivänä! (”Suomi julistaa sodan Saksalle vasta nyt, vaikka on taistellut Lapissa saksalaisia vastaan jo syksystä 1944.”) (Lapin sota 15.9.1944 – 27.4.1945) (”… Paasikiven hallitus totesi maaliskuussa 1945 sotatilan vallinneen 15. syyskuuta 1944 lähtien ja vasta vuonna 1954 Tuomiojan hallitus totesi, että sotatila oli päättynyt.”)

  Ihme 3.3.2017: ’Pohjoismaiden suurilevikkisin sanomalehti’ (jäljempänä myös: PSS) julkaisi kirjoituksia, jotka puhuvat lahjomatonta kieltään (1) Tasavallan oikeudenkäyttövallan piirissä sinnittelevien köyhien ihmisten kurjuudesta ja (2) Euroopan unionin alennustilasta.

  Huomautus: Ihmeeseen kuuluu tietysti sekin tosiseikka, ettei kyseinen lehti (= lehden omistajat, julkaisijat, vastaava päätoimittaja ja kirjoitusten tekijät) itse oivalla ’pointtia’. (Kyseinen tosiseikka kuvaa adekvaatisti Tasavallan valtalehdistön tilaa.)
  #
  Otteita PSS:n anonyymistä pääkirjoituksesta

  ”(…) Euroopan merkitys maailmassa on kutistumassa. EU-maiden väestö ja talous ovat jäämässä Kiinan kaltaisten kehittyvien maiden jalkoihin.” – ”EU-komissio on pohjimmiltaan virkamieskoneisto, jonka tehtävä ei ole sanella Euroopan suuntaa. Se tehtävä kuuluu jäsenmaille, ja komissio voi vain antaa niille eväät märehdittäväksi.” (Oikein luettu: ”märehdittäväksi”!?)

  Erittelyä: Kirjoituksesta on pääteltävissä, että PSS:n pääkirjoittajalle / pääkirjoittajille Eurooppa on Euroopan unionin (EU) synonyymi. Siksi(kin) on syytä vilkaista, mikä tai mitä Eurooppa on.

  ”Eurooppa on maanosa, jota rajaavat Atlantin valtameri lännessä, Pohjoinen jäämeri pohjoisessa, Uralvuoret ja Uraljoki idässä, Kaspianmeri, Kaukasusvuoret ja Mustameri kaakossa sekä Välimeri etelässä. Eurooppa muodostaa Aasian kanssa laajan Euraasian mantereen, jonka läntisen viidenneksen se käsittää” (https://fi.wikipedia.org/wiki/Eurooppa).

  Euroopassa on 51 valtiota, EU:ssa ainoastaan 28 valtiota. Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta (Britannia) on rimpuilemassa irti unionista.

  EU:hun eivät kuulu esimerkiksi Venäjän federaatio (jonka alueesta Eurooppaan kuuluu Ural-vuoriston läntinen osa), Turkki (Bosporinsalmen länsipuolinen osa Turkkia kuuluu Eurooppaan), Sveitsi, Norja, Islanti ja Vatikaanin kaupunkivaltio.

  Euroopan suurimmat kaupungit ovat Moskova, Istanbul, Lontoo, Pietari ja Berliini. Noista viidestä kaupungista kolme ei sijaitse EU:n alueella.

  Onkohan Euroopan merkitys maailmassa kutistumassa? Ainakin monet EU:ssa ja Suomessa pelkäävät Venäjän federaation vaikutusta. Sama koskee Turkkia.

  PSS:n pääkirjoittaja (pääkirjoittajat?) kutsuu siis EU:n jäsenvaltioita (ja sitä kautta noiden valtioiden asianomaisia valtionjohtajia (presidentit, pääministerit, ministerit), poliitikkoja (parlamenttien jäsenet) ja virkamiehiä ’märehtijöiksi’.

  Märehtijät (Ruminantia) on sorkkaeläimiin kuuluva nisäkäsryhmä, joka perinteisessä tieteellisessä luokituksessa on luokiteltu yhdeksi sorkkaeläinten lahkon alalahkoista. Märehtijät ovat kasvinsyöjiä, joiden ruoansulatuksen erityispiirteenä on, että ne pystyvät etumahojensa mikrobitoiminnan avulla hyödyntämään runsaskuituista, muuten heikosti sulavaa ravintoa sekä huonolaatuista valkuaista tai jopa aminohappoja yksinkertaisempia typpiyhdisteitä valkuaisen lähteenä. Ihmisen kotieläimistä nauta, lammas ja vuohi ovat märehtijöitä.

  PSS:n luokitus muodostanee ongelman akateemiselle tiedeyhteisölle? Sen kannanottoa odotellessa tyydymme epäviralliseen tulkintaan: PSS:n pääkirjoittaja (pääkirjoittajat?) on käyttänyt alatyylistä ja halventavaa ilmaisua.
  #
  PSS:n anonyymi pääkirjoittaja kirjoittaa (3.3.2017): Toimeentulotuella eläviä ei saa jättää tyhjän päälle

  ”Perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen kunnista Kelaan vuodenvaihteessa on saanut aikaan ennennäkemättömät ruuhkat. Hakemusten käsittelyajat ovat venyneet yli lain salliman aikarajan, mikä on ajanut monet toimeentulotuen varassa elävät ahdinkoon (…).”

  ”Kela ei varautunut riittävästi lisääntyvään työmäärään. Tämän seurauksena hakemusten käsittely on ruuhkaantunut, puhelinpalvelut ovat tukkeutuneet ja kiireellä tehtyjä virhepäätöksiä on jouduttu oikomaan. (…).”

  ”Kela teki pahan virhearvion olettaessaan, että hakemusten käsittely hoituu huomattavasti aiempaa pienemmältä joukolta käden käänteessä. Tämä on johtanut toimeentulotuen saajien kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. (…).”

  ”Erikoiseksi tilanteen tekee se, ettei Kelan uusi tehtävä ollut mikään yllätys. Kela halusi sitä itse jo vuonna 2014 ja perusteli esitystään asiakkaiden tasa-arvoisella kohtelulla ja oikeuksien parantumisella. (…).”

  ”Toimeentulotuen viivästyminen johtaa nopeasti kestämättömään tilanteeseen.”

  ”Kelan lisäksi myös hallituksen on kannettava vastuunsa, sillä kyse on poliittisista päätöksistä. Ihmisten perustoimeentuloa koskevia ratkaisuja ei voi tehdä niin, että kokeillaan ensin ja korjataan sitten. Hyvinvointivaltion on kyettävä huolehtimaan heikoimmistaan.”
  #
  Nimimerkki ”Ahdinkoon joutunut”: Köyhempiä pompotetaan nyt entistä kovemmin (mielipide, PSS 3.3.2017)

  Kirjoituksessa käsitellään kirjoittajan hakemaa harkinnanvaraista toimeentulotukea.
  ”Nyt siis joudun aina kuuden kuukauden aikana lähettämään 12 hakemusta liitteineen aikaisemman yhden ainoa sijasta, eli teen 11 täysin turhaa hakemusta kahteen eri ruuhkaiseen virastoon ’yhden luukun’ asemesta.”
  #
  ”Köyhyysrajan alle jää Suomessa lähes 700 000 ihmistä.”

  Suomessa eli lokakuussa 2016 julkaistujen mediatietojen mukaan ”noin 440 000 ihmistä, joilla kuukausittain käteen jäävät tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen”.

  Euroopan unionissa köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevia on mediatietojen mukaan yli 120 miljoonaa. Heistä noin 20 prosenttia on yli 65-vuotiaita ja noin 9 prosenttia työssä käyviä. Kaikkiaan EU:n asukkaita lienee noin 510 miljoonaa
  #
  PSS 3.3.2017: Oppositiolta välikysymys koulutuspolitiikasta

  ”Kaikki viisi oppositiopuoluetta jättävät perjantaina yhteisen välikysymyksen ’ammatillisen koulutuksen leikkausten seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta.”
  #
  Jälkikirjoitus: Sipilän (hallituksen) ’kaverikapitalismi’ kukoistaa?

  ”Virkamies on esteellinen: (…) 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu” (ks. hallintolain 28. pykälän 1. momentti).

  ”Pääministeri Sipilä ja kansanedustaja Harkimo ovat naapureita Sipoossa ja heidät tiedetään ystäviksi” (Iltalehti 3.3.2017, s. 12).
  *
  ”Veikkauksen omistajaohjauksesta vastaava pääministeri ohitti kokoomuksen kärkiehdokkaan ja nimitti hallitukseen ystävänsä.”

  ”Pääministeri Juha Sipilä nimitti Veikkauksen hallitukseen kokoomuksesta Hjallis Harkimon.”

  ”Veikkauksen hallitukseen nimitettiin keskiviikkona [= 1.3.2017]pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa uusina jäseninä kansanedustaja Harry ’Hjallis’ Harkimo kokoomuksesta, kansanedustaja Tuomo Puumala keskustasta, kansanedustaja Jutta Urpilainen SDP:stä, varatuomari Raimo Vistbacka perussuomalaisista ja johtava erityisasiantuntija Minna Pajumaa valtioneuvoston kansliasta.”

  ”Iltalehden tietojen mukaan Hjallis Harkimo ei (…) ollut kokoomuksen ykkösehdokas Veikkauksen hallitukseen. Eduskuntaryhmän ja sitä kautta puolueen ehdokaslistan kärjessä oli kansanedustaja Timo Heinonen.”

  ”Se, että nimitys ei mennyt eduskuntaryhmän tahdon mukaan, vahvistettiin ryhmästä Iltalehdelle. Normaalisti käytäntönä nimitysasioissa on ollut, että nimittävä ministeri nimittää puolueiden tahdon mukaisen henkilön.”

  ”Veikkaus Oy on valtion kokonaan omistama rahapeliyhtiö. Veikkauksen omistajaohjaus on valtioneuvoston kansliassa. Sitä johtaa pääministeri, tällä hetkellä siis keskustan Juha Sipilä. Käytännössä siis Veikkauksen yhtiökokous on Sipilä.”

  ”Pääministeri Sipilä ja kansanedustaja Harkimo ovat naapureita Sipoossa ja tiedetään ystäviksi. Huhtikuussa 2016 Harkimo kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa tulevansa erityisen hyvin toimeen Sipilän kanssa.”

  ”Hämmennystä herättäneen nimityksen osapuolet olivat torstaina vaitonaisia.”

  ”- En halua millään tavalla kommentoida asiaa, nimittämättä jäänyt kansanedustaja Timo Heinonen sanoo.”

  ”Pääministeri Sipilä viestitti erityisavustajansa Riina Nevamäen välityksellä, ’että asia ei mennyt noin’. Nevamäen mukaan Iltalehdelle oli annettu väärää tietoa asiassa. Erityisavustaja Nevamäen mukaan kokoomus antoi ehdolle kolme nimeä, jotka eivät olleet prioriteettijärjestyksessä.”

  ”Veikkaus Oy syntyi kuluvan vuoden alussa, kun Raha-automaattiyhdistys (RAY), entinen Veikkaus ja Fintoto yhdistyivät. Veikkauksen nettisivujen mukaan yhtiön hallituksen jäsenille maksettiin viime vuonna 2000 euroa kuussa plus 600 euroa jokaisesta kokouksesta.”

  (lähde: Juha Ristamäki, Mika Koskinen: ”Sipilä ohitti kokoomusryhmän ykkösehdokkaan – nimitti Veikkauksen hallitukseen naapurinsa Hjallis Harkimon”. Iltalehti 2.3.2017, http://www.iltalehti.fi/uutiset/201703022200079617_uu.shtml)

  KOMMENTTI:

  Mitä me teemme, ystävä kallis, sadoilla sadoilla miljoonilla?
  Johdamme isänmaan kohtaloita, yhteiskuntaa, markkinoita.
  Sitä me teemme, ystävä kallis, sadoilla sadoilla miljoonilla.

  Kiinnostavaa seurata, tekeekö joku ylimmälle laillisuusvalvojalle selvityspyynnön mahdollisesta esteellisyydestä!?

 21. Haloo, Sipilän oikeistohallitus! Mitä aiotte tehdä?
  ¤
  ”Suomi menettää 430–1400 miljoonaa euroa yhteisöveroja vuodessa”

  Finnwatch on arvioinut selvityksessään Suomen menettävän monikansallisten yritysten aggressiivisen verosuunnittelun seurauksena vuosittain 430–1400 miljoonaa euroa yhteisöverotuloja. Määrä vastaa 10–31 prosenttia Suomen 4,5 miljardin euron yhteisöverotuotoista vuonna 2015.
  – Arviohaarukan alinkin luku on erittäin suuri. Aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumalla voitaisiin saada Suomelle merkittävästi lisää verotuottoja, sanoo Finnwatchin tutkija ja lakimies Henri Telkki.

  Suomessa ei ole ennen arvioitu aggressiivisen verosuunnittelun vaikutuksia verotuottoihin. Finnwatchin arvio pohjaa keskeisimpiin aihetta koskeviin kansainvälisiin ja maakohtaisiin tutkimuksiin. Raportissa on analysoitu kattavasti eri tutkimusmenetelmien vahvuuksia ja heikkouksia.
  – Parhaimmatkin aiemmat vaikutusarviot ovat suuntaa-antavia. Arviomme luotettavuuden parantamiseksi käytimme vaikutusten haarukointiin useita erilaisia menetelmiä ja aineistoja, kertoo raportin kirjoittajana toiminut tutkija Lauri Finér.

  Verosuunnittelun vaikutuksia voitaisiin arvioida tarkemmin, jos yritysten tilinpäätöstiedot kaikista maista olisivat tutkijoiden käytössä.
  – Verosuunnittelussa hyödynnetään alueita, joissa tilinpäätöstiedot on salattu. Verohallinnon luottamukselliset verotustiedot antaisivat jo nyt paremman pohjan tutkimukselle, jos ne otettaisiin tutkimuskäyttöön. Näin ei ole Suomessa toistaiseksi tehty, Finér toteaa.

  Aggressiivisella verosuunnittelulla tarkoitetaan järjestelyjä, joilla monikansallinen yritys siirtää voittonsa pois varsinaisista liiketoimintamaistaan saavuttaakseen matalan verotuksen tason. Nykylainsäädäntö ei aina anna viranomaisille mahdollisuutta puuttua tällaisiin järjestelyihin. Eräät maat myös pitävät ongelmaa yllä tarjoamalla veroetuja siirretyille voitoille.

  Finnwatch muistuttaa, että aggressiivisen verosuunnittelun haitalliset vaikutukset eivät rajoitu euromääräisiin veromenetyksiin.
  – Verovälttelyn mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi investointipäätöksiin ja antaa kilpailuetua suuryrityksille pienempien kustannuksella, mistä syystä markkinat eivät toimi tehokkaasti. Vapaamatkustajat pakottavat muut maksamaan enemmän veroja, Telkki toteaa.

  Finnwatch suosittaa, että kansainväliset suuryritykset velvoitetaan julkiseen maakohtaiseen veroraportointiin. Raporttien avulla pystyttäisiin arvioimaan huomattavasti luotettavammin aggressiivisen verosuunnittelun maailmanlaajuisia vaikutuksia. Tietoa tarvitaan, jotta ilmiöön voitaisiin puuttua tehokkaasti lakimuutoksilla.
  – EU:ssa toimivat suuryritykset joutuvat jatkossa raportoimaan maakohtaiset verotiedot viranomaisille. Nämä raportit tulisi julkistaa, jotta ne saataisiin tutkijoiden käyttöön, Telkki kehottaa.

  Suomessa julkinen maakohtainen veroraportointi tulee aloittaa valtio-omisteisista yhtiöistä.
  – Suomi esiintyy kansainvälisillä areenoilla veroraportoinnin edelläkävijänä. Tosiasiassa valtionyhtiöiden veroraportointi on kuitenkin erittäin puutteellista, ja useat niistä ovat jääneet kiinni hyvinkin aggressiivisesta verosuunnittelusta, Telkki toteaa.

  (lähde: https://www.finnwatch.org/fi/uutiset/421-suomi-menettaeae-430%E2%80%931400-miljoonaa-euroa-yhteisoeveroja-vuodessa)

  Finnwatch 6/2016

  Jäävuorta mittaamassa : arvioita monikansallisten yritysten aggressiivisen verosuunnittelun laajuudesta Suomessa

  Selvitys on tuotettu osana Finnwatchin Kestävän talouden ohjelmaa.

  Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö.
  Finnwatchin taustalla vaikuttaa kymmenen kehitys-, ympäristö-, ay- ja kuluttajajärjestöä: Solidaarisuus, Eettisen kaupan puolesta, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, Attac, Kirkon Ulkomaanapu, Kepa, Kehys, Dalitien solidaarisuusverkosto, Maan ystävät ja Kuluttajaliitto.

  Raportin kirjoittajat: Lauri Finér ja Henri Telkki

 22. Sipilän hallituksen sote-skandaali

  KHO:n lausunnot ja tiedotteet osoittavat: Sipilän hallituksen sote-hanke on karilla. Peli on puhallettava poikki. On parlamentaarisen sote-komitean asettamisen aika. Nyt vaaditaan johtajuutta!
  #
  Korkein hallinto-oikeus (KHO) ja sote

  KHO:n tiedote 22.3.2017

  KHO pitää esitystä Soten valinnanvapauslainsäädännöksi oikeudellisesti ongelmallisena

  Korkein hallinto-oikeus toteaa Sote-uudistuksen sisältyvää valinnanvapauslainsäädäntöä koskevasta luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että ehdotus on valmisteltu pitkälti pitäen lähtökohtana terveyspalvelujen tuottamista.

  Vähäisemmälle huomiolle on jäänyt, miten terveyspalvelujen tuottamiseen voidaan integroida perustuslain edellytykset täyttävällä tavalla erilaisia sosiaalipalveluja, joiden sisältö määrittyy aineellisen lainsäädännön kautta ja joihin liittyy hallinto-oikeudellinen oikeussuojajärjestelmä ja perusoikeusulottuvuus. Sosiaalisten perusoikeuksien turvaamisen näkökulmasta sosiaalipalveluista päättämistä ei voida rinnastaa terveyspalvelujen tavoin tosiasialliseen hallintotoimintaan. Ehdotuksessa jää epäselväksi paitsi asiakkaan oikeussuojan turvaaminen myös se, miten järjestelmässä toteutuu palvelujen tuottajien valvonta, kun palvelujen tuottaminen perustuisi pääosin sopimussuhteisiin eri toimijoiden välillä. Myös sopimussuhteiden oikeudellinen luonnehdinta on puutteellista, mikä aiheuttaa epävarmuutta oikeussuojajärjestelmän soveltamisessa. Korkein hallinto-oikeus pitää myös ongelmallisena ehdotettua valinnanvapauden soveltamista lastensuojelussa ja tahdonvastaisessa hoidossa tai huollossa.

  » Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi, H 66/17
  http://www.kho.fi/material/attachments/kho/aineistoa/lausuntoja/WX7fWxMid/2113_001.pdf
  ¤
  KHO: Sote-uudistuksen vaikutukset hallintotuomioistuinten toimintaan ja asiamääriin selvitettävä

  Julkaistu 9.11.2016

  Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee sekä maakuntauudistusta että sosiaali- ja terveydenhoidon järjestämisuudistusta. Kysymys on mittaluokaltaan ainutlaatuisesta hankkeesta, jolla on syvällisiä vaikutuksia niin uudistuksen toteutusvaiheessa kuin myöhemminkin.

  Korkeimman hallinto-oikeuden arvion mukaan ehdotuksen ratkaisut tulevat lisäämään merkittävästi hallintotuomioistuinten työmäärää. On oletettavaa, että maakuntahallinnon perustamisvaiheessa sekä henkilöstösiirrot että omaisuussiirrot tulevat aiheuttamaan oikeusriitoja siitä huolimatta, että niitä toteutettaisiin säädettävän lain nojalla. Juttumäärää tulee lisäämään myös se, että kansalaisia ja yrityksiä koskettavan viranomaispäätöksenteon toteuttamistavat ja menettelyt jäävät valmistelun muun keskeneräisyyden vuoksi ehdotuksessa epäselviksi.

  Hallituksen esitysluonnosta ei ole valmisteltu sillä tavoin, että siitä kävisi ilmi, miten esimerkiksi hallintotuomioistuimissa käsiteltävistä valitusasioista päätöksenteko tapahtuu lastensuojelua, vammaispalvelua, mielenterveyspotilaiden pakkohoitoa ja kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevissa asioissa. Valtion aluehallinnolta siirrettävien viranomaistehtävien todellinen sisältö ei myöskään käy ilmi ehdotuksesta, koska tarpeellinen muu lainvalmistelu vielä puuttuu. Epäselvyydet viranomaistehtävien todellisessa järjestelmässä vaikuttavat siihen, miten hallinnossa turvataan asiakkaiden oikeussuojan toteutumista.

  Viranomaistehtävien hoito epäselvää lakiuudistuksessa

  Maakuntalakiehdotuksessa viranomaistehtävien hoitaminen jää kokonaisuudessaan epäselväksi. Hallituksen esitysluonnoksen lähtökohtana on viranomaispäätöksenteon keskittäminen kuhunkin maakuntaan perustettavaan palvelulaitokseen, joka toisaalta olisi samaan aikaan vastuussa maakunnan järjestämisvastuulle tarkoitettujen palvelujen tuottamisesta erilaisin yhtiö- ja sopimusjärjestelyin. Maakuntavaltuusto voisi ehdotuksen mukaan käyttää monella tapaa päätösvaltaa palvelulaitoksen tehtävien järjestämisessä. Kun kysymys ei ole maakuntien itsehallintoon kuuluvista tehtävistä, vaan lainsäädännössä erikseen säädetyistä tehtävistä, viranomaistoimivaltuuksien käytön tulee olla järjestettynä siten, että viranomaispäätöksenteko ei ole poliittisen päätöksenteon seurauksena siirrettävissä mihin tahansa maakunnan hallinnossa. Viranomaispäätöksentekoa ei tule voida järjestää myöskään siten, että viranomaistehtävät joutuisivat jatkuvaan ristipaineeseen sen kanssa, miten maakunta järjestää palveluja ja sopii niiden tuottamisesta.

  Uudistusten vaikutukset tuomioistuimiin arvioimatta

  Korkein hallinto-oikeus pitää välttämättömänä, että ennen hallituksen esityksen antamista arvioidaan myös esityksen vaikutukset tuomioistuinten toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Nykyisten palvelua tuottavien yksiköiden purkautuessa tilalle tulee monimutkainen sopimusrakenne, jossa ei ole selvää edes se, mihin tuomioistuinlinjaan eri sopimukset palvelujen tuottamisesta yhteistoiminnassa kuuluvat.

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi H 354/16
  http://www.kho.fi/material/attachments/kho/aineistoa/lausuntoja/dSnWlM3Vx/H354_16_Sote-lausunto.pdf

  Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta H 495/16
  http://www.kho.fi/material/attachments/kho/aineistoa/lausuntoja/dD5m6ELhR/STM-H495_16_lausunto.pdf
  ¤
  Kommentti: KHO:n lausunnot ja tiedotteet osoittavat, että Sipilän hallituksen sote-hanke on torso, jota ei voida saattaa voimaan hallituksen haluamassa muodossa ja aikataulussa.

  Päätelmä: (1) Sipilän hallituksen ’peli’ (sote-hanke) on syytä puhaltaa poikki. (2) On asetettava parlamentaarinen komitea, johon on nimettävä (a) asiantunteva edustaja jokaisesta eduskuntapuolueesta, (b) riittävä määrä asiantuntijoita ja virkamiehiä niin terveyspalvelujen kuin sosiaalipalvelujenkin osalta, (c) riittävän oikeudellisen asiantuntemuksen omaavat juristit (sosiaaliset perusoikeudet ja oikeusturvajärjestelmä) ja (d) valtiovarainministeriön edustaja.

  Toimeen on tartuttava heti, jotta hanke olisi toimeenpantavissa vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeisellä hallituskaudella.

 23. Yle MOT: Kilpailutushuuman kolhimat

  Kunnat kilpailuttavat palvelujaan kiihtyvällä tahdilla. Seuraukset voivat suistaa vammaisen arjen raiteiltaan. Toimittajana Kai Byman.

  http://areena.yle.fi/1-3849201

  Yle MOT: ”Kehitysvammaisen arki: Toista maitolasia et saa”

  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/03/23/kehitysvammaisen-arki-toista-maitolasia-et-saa

  Yleisradion tutkivan journalismin ohjelman MOT:n mukaan kehitysvammaisten asumispalvelut kilpailutetaan usein asianosaisia kuulematta

  Lähes puolet kehitysvammaisista asuu lapsuudenkodissaan, vaikka tavoite olisi tukea heitä asumaan itsenäisemmin.
  Lain mukaan vammaispalvelujen kilpailutuksissa tulisi kuulla asianosaisia henkilöitä.

  Kehitysvammaisten asumispalvelut on altistettu kovalle kilpailulle eri palveluntuottajien kesken. Kehitysvammaisille ja heidän perheilleen palveluiden kilpailutus aiheuttaa usein stressiä, ja ohjelman haastattelemat henkilöt kokevat ettei heitä kuulla heitä koskevissa asioissa.

  Suomessa on noin 40 000 kehitysvammaista. Heistä lapsuuden kodeissa vanhempien hoidettavina asuu 17 000 henkilöä. Tavoitteena on ollut saada mahdollisimman monelle kehitysvammaiselle oma koti ja itsenäinen elämä.

  Vuonna 2014 vammaisten asumispalvelujen julkisten kilpailutusten arvo oli noin 185 miljoonaa euroa. Keskimääräinen kilpailutus oli arvoltaan noin 15 miljoonaa euroa. Suomen kaikista hoivapalveluista yli puolet on yksityisten palveluntuottajien hallussa.
  ¤
  MOT:n ohjelma antaa esimakua siitä, mitä on odotettavissa, kun Sipilän ja Orpon sote-uudistus tulee voimaan. Prognoosi on järkyttävä. Ei ihme, että monikansalliset suuryhtiöt ovat innoissaan. Kimalaiset ja herhiläiset tuloo – oottako valmihit?

  Böö! Foylen sota, eiku Sipilän sote tulee, Sipilä/Orvon sota, eiku sote. Oletko valmis? Monikansalliset suuryhtiöt ovat olleet valmiita jo pitkään. Valmiit kuin lukkarit sotaan, eiku soteen. Vai mikä se oli?

  Kuka, mitä hallitukses veteli ja ketä, mitä, hä’
  Kuka, mitä hallitukses veteli ja ketä, mitä, hä’
  Taisi olla Juha kun sotea veti, mitä, hä’

  Kuka, mitä hallitukses veteli ja ketä, mitä, hä’
  Oliko se Juha?
  Vai oliko se Orpo?
  Ai mitä, hä’?

 24. ”Valtiovarainministeriö vetää pois ennakkomarkkinoinnissa olleen juhlarahan, joka esittää punavankien teloitusta” (http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005184626.html).
  ¤
  Valtiovarainministeriön asetus Itsenäisyyden vuosikymmenet vuoden 2017, 2018 ja 2019 juhlarahoista (194/2017)

  Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metallirahasta annetun lain (216/1998) 1 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 378/2002:

  1 §

  Vuonna 2017 lyödään Itsenäisyyden vuosikymmenet -aiheiset 5 euron juhlarahat aiheinaan vuodet 1917–1939 ja vuodet 1940–1959.

  (…)

  2 §

  Juhlarahojen keskusta on kuparinikkeliä, jonka painosta 75 % on kuparia ja 25 % nikkeliä. Rengas on alumiinipronssia, jonka painosta on kuparia 92 %, alumiinia 6 % ja nikkeliä 2 %. Pitoisuudet saavat vaihdella enintään ± 10 promilleyksikköä.

  3 §

  Jokaisen juhlarahan halkaisija on 27,25 ± 0,1 millimetriä ja paino 9,8 ± 0,4 grammaa.

  Enintään 5 prosenttia rahoista saa poiketa halkaisijastaan enemmän kuin ± 0,1 millimetriä.

  4 §

  Juhlarahojen kuvat ja kirjoitukset laakapinnoilla on sijoitettu siten, että rahoja kirjan lehden tavoin käännettäessä kumpikin puoli on oikein päin. Juhlarahojen lieriöpinta on osittain uritettu.

  Rahojen tunnuspuolella on ne suunnitelleen taiteilijan sukunimen alkukirjain S. Suomen Rahapaja Oy:n tunnus on rahojen arvopuolella.

  5 §

  Itsenäisyyden vuosikymmenet 1917–1939 -juhlarahan tunnuspuoli on seuraavan selitelmän ja kuvan mukainen.

  Vasemmalla on kaksi ihmishahmoa, joista sisimmäinen osoittaa pitkällä aseella oikealle. Keskeltä oikealle on seitsemän ihmishahmoa rivimuodostelmassa. Rahan kehällä alhaalla on pisteistä koostuva viiva, joka muodostaa puolikaaren. Vuosiluku 1917 on puolikaaren muotoisen pisteviivan päässä vasemmalla suuntautuen viistosti alaspäin. Vuosiluvun 1917 alla on viiva. Vuosiluku 1939 on puolikaaren muotoisen pisteviivan päässä oikealla suuntautuen viistosti ylöspäin. Vuosiluvun 1939 alla on viiva. Teksti KANSALAISSOTA on keskiosassa hieman keskitason yläpuolella. Teksti Suomi – Finland on tekstin KANSALAISSOTA alapuolella oikealla. Taiteilijan nimikirjain S on kehällä oikealla keskitason alapuolella.

  (…)

  11 §

  Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2017.

  Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2017

  Valtiovarainministeri
  Petteri Orpo

  Budjettineuvos
  Niko Ijäs

  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170194

  [Ijäs on valtiovarainministeriön budjettineuvos]
  ¤
  ”Juhlarahojen ilme on suunnittelija Ilkka Suppasen näkemys Suomen itsenäisyyden vuosikymmenistä.” (https://www.suomenrahapaja.fi/fin/news/itsenaisyyden).
  ¤
  Suunnittelija Ilkka Suppnen: ”Kolikon kannalta olennaista on kuvata sotaa. En ollut tietoinen siitä, kumpi kuvassa ampuu. Nyt olen kuullut, että he olivat valkoisia” (http://yle.fi/uutiset/3-9581204).

  Suunnittelija Ilkka Suppanen: ”Kolikkosarjan muissakin kuvissa on ihmisiä, jotka eivät hymyile” (http://yle.fi/uutiset/3-9581204).
  ¤
  Suomen historian professori Pertti Haapala: ”Vähän sama asia kuin että toisen maailmansodan sankarivainajia muisteltaisiin ruumiskasoilla.” (http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005184626.html)
  ¤
  ”Valtiovarainministeriö vetää pois ennakkomarkkinoinnissa olleen juhlarahan, joka esittää punavankien teloitusta” (http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005184626.html).
  ¤
  Valtiovarainministeriö kumoaa juhlarahoja koskevan asetuksen
  Valtiovarainministeriö 25.4.2017 16.08
  Tiedote

  Valtiovarainministeriö on käynnistänyt prosessin Itsenäisyyden vuosikymmenet vuoden 2017, 2018 ja 2019 juhlarahoista annetun asetuksen (194/2017) kumoamiseksi.

  Kun asetus on kumottu, juhlarahoja ei enää ole oikeudellisesti olemassa.

  Valtiovarainministeri Orpo kommentoi: ”En kiinnittänyt riittävää huomiota asetuksen visuaaliseen suunnitelmaan, vaan luotin juhlarahalautakunnan esitykseen. Pahoittelen tapahtunutta. Tämä asetus kumotaan ja kokonaisuus harkitaan uudelleen.”

  Juhlarahoja ei oltu vielä julkaistu. Ne olivat ainoastaan ennakkomarkkinoinnissa.

  http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtiovarainministerio-kumoaa-juhlarahoja-koskevan-asetuksen
  ¤
  Suunnittelukilpailun voittajan valitsi juhlarahalautakunta, jonka puheenjohtajana toimi ”emeritusprofessori Tapio Yli-Viikari”, Aalto-yliopisto.

  Juhlarahalautakunnan jäsenet:

  • Juha Halonen, neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö
  • Teijamari Jyrkkiö, intendentti, Ateneumin taidemuseo
  • Päivi Heikkinen, osastopäällikkö, Suomen Pankki
  • Paola Suhonen, muotoilija, yrittäjä, Suomi 100 hallitus
  • Henna Karjalainen, viestintäjohtaja, Suomen Rahapaja Oy
  ¤
  Sellaista eliittiä, Suomen tasavallassa.

  Mi fa schifo.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here