Yhdysvaltain hybridisota Venäjän näkökulmasta

Suomessa ja laajemmin länsimaissa käydyssä hybridisota-keskustelussa on keskitytty siihen, miten länsi on joutunut Venäjän käymän hybridisodan kohteeksi. Näkökulma on ymmärrettävä, mutta samalla länsimaissa harvat ovat tietoisia, että Venäjällä maan koetaan olevan erityisesti Yhdysvaltojen käymän hybridisodan kohteena. Venäjän näkökulman huomioiminen on olennaista, että saisimme maailman konflikteista nykyistä tasapainoisemman kuvan omien mielipiteidemme pohjaksi. Samalla voisimme oppia ymmärtämään paremmin konfliktien luonnetta ja mahdollisesti laajempaa kontekstia, etenkin niiden kohdistuessa Venäjän intresseihin. Syyrian ja Ukrainan kriisit ovat osoittaneet, että länsimainen valtamedia kykenee esittämään konflikteista käytännössä vain länsimaisen, usein Yhdysvaltojen intressejä myötäilevän näkökulman. Toki poikkeuksiakin löytyy, mutta hallitsevan narratiivin toistovolyymi ratkaisee, mitä kansa ajattelee.

Aiheen laajuuden ja moniulotteisuuden vuoksi seuraavassa esitellään lyhyesti ja yksinkertaistetusti Yhdysvaltainvaltamedia kykenee esittämään konflikteista vain Yhdysvaltojen intressejä myötäilevän näkökulman käymän globaalin hybridisodan keskeisiä piirteitä ja tavoitteita. Ne pohjautuvat pääosin viime vuonna julkaistuun Andrew Korybkon kirjaan Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to Regime Change, jonka julkaisi Moskovassa toimivaan Peoples´ Friendship University of Russiaan kuuluva The Institute for Strategic Studies and Predictions. Kirjan voi sanoa edustavan Venäjän valtion tuolloista hybridisota-näkemystä, sillä tiettävästi se on ensimmäinen laajempi aiheesta tehty selvitys. Korybkon näkemyksiin ja teoriaan hybridisodasta voi perehtyä tarkemmin tutustumalla hänen kirjaansa.

Korybko näkee Yhdysvaltojen käymän hybridisodan keinona ajaa maan geopoliittisia intressejä sekä turmella tai tehdä tyhjäksi kilpailevien valtioiden jo olemassa olevat tai potentiaaliset intressit. Hybridisota pohjautuu vahvasti Zbigniew Brzezinskin geostrategisiin ja -poliittisiin näkemyksiin Yhdysvaltain johtoaseman (primacy) säilyttämiseksi Euraasiassa. Hän kirjoitti aiheesta vuonna 1997 julkaistussa kirjassaan The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives.


HYBRIDISODAN TAVOITTEENA ON SÄILYTTÄÄ YHDYSVALTAIN GLOBAALI HEGEMONIA-ASEMA, joka sille aukesi Neuvostoliiton romahtamisen myötä. Hybridisodan nousua voidaan pitää Yhdysvaltojen vastatoimena maailman orastavalle moninapaistumiselle eli pääasiassa Kiinan ja Venäjän taloudellis-sotilaalliselle nousulle, joka uhkaa haastaa sen globaalin valta-aseman. Korybkon mukaan hybridisodalla on kolme keskeistä ydinkohdetta (cores): Venäjä, Kiina ja Iran liittolaisineen ja intresseineen.

Venäjän keskeisistä intresseistä hybridisota kohdistuu erityisesti sen ajamaan Euraasian integraatioon (mm. Euraasian talousliitto) ja BRICS-yhteisöön.eroavaisuuksien korostamiseen ja polarisointiin käytetään erilaisia informaatio-operaatioita Maantieteellisesti Venäjän intressit keskittyvät Euraasiassa ensisijaisesti Balkanille, Lähi-itään, Kaukasiaan ja Keski-Aasiaan. Kiinan osalta pyritään puolestaan estämään Euraasian laajuisen silkkitiestrategian eteneminen. Nämä Kiinan ja Venäjän osittain yhtenevät intressit luovat pohjan monenlaisille hybridisotaoperaatioille ja niistä seuraaville konflikteille Venäjän ja Kiinan lähialueilla ja liittolaismaissa, mutta myös ydinkohteiden sisällä. Hybridisotauhka mainituilla alueilla voi osaltaan selittää, miksi Kiina ja Venäjä ovat viime vuosina tiivistäneet – tai joutuneet tiivistämään – strategista talous- ja sotilasyhteistyötä.


HYBRIDISOTATOIMET EDELLYTTÄVÄT HALLINNON JA YHTEISKUNNAN LÄPIKOTAISTA TUNTEMUSTA. Kohteiksi valitaan yhteiskunnan heikkoudet, joita ovat poliittisiksi kysymyksiksi helposti nousevat väestön keskinäiset eroavaisuudet kuten etnisyys, uskonto, historia, sosioekomiset erot ja mahdolliset hallinnolliset raja-alueet. Keskinäisten eroavaisuuksien korostamiseen ja manipulointiin eli ryhmien tietoiseen jakamiseen ja polarisointiin käytetään erilaisia informaatio-operaatioita. Mitä enemmän ryhmien eroavaisuudet limittyvät toisiinsa, sitä voimakkaampi potentiaali niillä on tulevissa hallituksen vastaisissa operaatioissa. Tämän vuoksi juuri Balkan, Kaukasia ja Lähi-itä ovat hedelmällisiä alueita värivallankumouksille.

Korybkon mukaan hybridisota on tähän mennessä merkittävin Yhdysvalloissa syntynyt strateginen kehityssuuntaus. Hybridisodassa on kaksi keskeistä elementtiä: värivallankumoukset ja epätavanomainen sodankäynti (unconventional warfare), joka näkyy esimerkiksi Syyriassa kohdehallintoon suunnattuna ”kapinallisuutena”.hybridisota on tähän mennessä merkittävin Yhdysvalloissa syntynyt strateginen kehityssuuntaus
Värivallankumous on ensisijainen metodi, mutta mikäli se ei tuota kohdehallinnossa tai -maassa toivottua lopputulosta, ohjataan hybridisota epätavanomaisen sodankäynnin muotoon eli tavoite pyritään saavuttamaan epäsuorin sotilaallisin keinoin. Se, käyttääkö Yhdysvallat epätavanomaisia vai tavanomaisia sodankäynnin keinoja, riippuu siitä, mikä on kohdehallinnon tai -valtion etäisyys kolmeen ydinalueeseen (Venäjä, Kiina ja Iran). Suoraa konfliktia ydinalueiden kanssa pyritään välttämään, joten ydinkohteiden lähialueilla käytetään epäsuoria epätavanomaisia sodankäynnin keinoja, mutta kauempana tarvittaessa myös suoria. Esimerkkinä tästä Korybko mainitsee Libyan.

Syyrian ja Ukrainan konfliktit ovat tähän mennessä Yhdysvaltojen käymän hybridisodan esimerkkitapauksia. Konfliktin kehityskulkujen tarkastelu ja vertailu auttavat ymmärtämään, miten konsepti etenee mielenosoituksista aina epätavanomaiseen sodankäyntiin. Korybkon mukaan tulevina vuosikymmeninä tullaan väistämättä näkemään lisää Syyrian ja Ukrainan kaltaisia aktiivisten epävakauttamistoimien myötä syntyneitä värivallankumouksia ja mahdollisesti myös sotia.

Korybko: Venäjällä ei ole todellista hybridisotakykyä

Korybko kirjoittaa, että Venäjä tunnisti Yhdysvaltain hybridisotakonseptin vasta toukokuussa 2014 Moskovan kansainvälisen turvallisuuskonferenssin yhteydessä, silloinkin vasta osittain.Yhdysvalloilla on hybridisodassa täysi ylivalta vähintään seuraavan vuosikymmenen ajan. Tuolloin Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu totesi, että ”värivallankumoukset saavat yhä enemmän sodankäynnin piirteitä ja niitä kehitetään sodankäynnin sääntöjen mukaisesti”. Venäjä, Iran ja Kiina tuskailivat yhdessä niihin kohdistuneiden hybridisotatoimien ymmärtämiseksi. Mailla kestää ainakin puoli vuosikymmentä löytää tehokkaat keinot hybridisodalta puolustautumiseen, oman hybridisodan käymisestä puhumattakaan. Yhdysvalloilla on hybridisodassa täysi ylivalta vähintään seuraavan vuosikymmenen ajan. Venäjän ja muiden ydinmaiden on toistaiseksi kyettävä etsimään lähinnä suojautumiskeinoja. Yksi niistä on patriotismi.

Korybkon mukaan Venäjällä ei ole todellista hybridisotakykyä. Tämä asettaa osin kyseenalaiseksi länsimaisten asiantuntijoiden väitteet, joiden mukaan Venäjä käy hybridisotaa Ukrainaa ja parhaimmillaan jopa koko länttä vastaan. Esimerkiksi Suomessa Venäjän hybridisodan on sanottu olevan lähinnä informaatiovaikuttamista, joka on vain pieni osa ja yksi väline Korybkon esittelemässä laajassa hybridisotakonseptissa. Esimerkiksi vuonna 2015 Venäjän keskeisimmän informaatiovaikutustoimijan eli valtiollisen RT-uutiskanavan määrärahat olivat muutamia satoja miljoonia euroja, kun Yhdysvaltain armeija käytti jo vuonna 2007 vähintään 4,7 miljardia informaatiovaikuttamiseen kotimaassa ja ulkomailla. Informaatiovaikuttamisessa Venäjä on Yhdysvaltoihin verrattuna pieni toimija.

Korybkon näkemysten perusteella voidaan kysyä, onko Venäjän muodostamaa hybridisotauhkaa länsimaissa paisuteltu jopa tarkoituksellisesti uhkakuvan kasvattamiseksi? Kuka tai ketkä tästä hyötyisivät? Onko mahdollista, että Venäjän ”länteen” kohdistama hybridisota olisikin – ainakin osittain – todellisuudessa Yhdysvaltain Venäjää vastaan käymää hybridisotaa ja informaatiovaikuttamista?

Lähteet

Korybko, Andrew | Oriental Review (4.3.2016). Hybrid Wars 1. The Law of Hybrid Warfare. http://orientalreview.org/2016/03/04/hybrid-wars-1-the-law-of-hybrid-warfare/

Korybko, Andrew | Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to Regime Change (2015). http://orientalreview.org/wp-content/uploads/2015/08/AK-Hybrid-Wars-updated.pdf

Kyrönlahti, Ville | Vastavalkea (7.3.2016). Hybridisotaa ja trollijahtia. http://vastavalkea.fi/2016/03/07/hybridisotaa-ja-trollijahtia/

Raiskila, Vesa | Vastavalkea (17.10.2015). Sata virkamiestä infosodan oppiin. http://vastavalkea.fi/2015/10/17/sata-virkamiesta-infosodan-oppiin/

 

14 KOMMENTTIA

 1. Asiaa! Kiitos tästä artikkelista.

  Jään mielenkiinnolla odottamaan kauanko menee aikaa artikkelin julkaisusta ensimmäisten putinisti/kominternin kätyrit/West! -kommenttien ilmestymiseen Vastavalkean facebook-sivuilla 😉

 2. Suomalaisten valtamediajournalistien heikko ammattitaito ja vielä heikompi kyky tuottaa tasapuolista ja oikeaa tietoa on itseäni ihmetyttänyt jo pitkään. Miksi totuus ja tasapuolisuus ei heitä kiinnosta? Tärkeintä on ulkokohtainen urakehitys, jota mitataan CV:llä ja kyvyllä maksaa asuntolainaa. Artikkelissa hyvin esille tuotua Venäjän ja Yhdysvaltain välisen informaatiosodan epätasaisuutta eivät meikäläiset journalistit ole näkevinään, vaan asettautuvat automaattisesti vahvemman ’koulukiusaajan’ puolelle.

  Journalistin kutsumus on itseasiassa paljon, paljon jalompi ja korkeampi kuin nykyajan ’huoraajat’ oikeasti ymmärtävät. Vaatimukset tiedon hankkimisen ja jäsentämisen suhteen ovat siinä ammatissa periaatteessa loputtomat. Ammatin voidaan katsoa olevan yksi maailman vaativimmista, mikäli aiotaan päästä länsimaissa sille perinteisesti asetettuun korkeaan laatutasoon. Itse toivon hieman pikkusieluisesti, että suomalaiset valtamediajournalistit joutuvat jonakin ’tuomiopäivänä’ näkemään omat karmeat rötöksensä ja laiminlyöntinsä ammatin alkuperäisen kutsumuksen suhteen. Vai lieneekö vastuu suurempi mediatalojen esimies- ja omistajaportailla, jotka yleensä valvovat tarkasti, että oikeaoppista propagandaa ja mainostajille sopivaa kontekstia on jutuissa sopivasti eikä juttujen laatutasolla ole heille juurikaan merkitystä, kunhan myytävää tavaraa syntyy nopeasti.

  • ’Laatujournalismin’ puolestapuhujana tai peräti lippulaivanan esittäytyvä HS kuvastaa suomalaisen ”journalismin” tasoa. Tämän monien myös Bilderberg-Erkon Brysselin Pravdana tunteman lehden päätoimittajat käyvät kuulemassa ohjeistusta Bilderberg-kokouksissa. Ohjeistuksen antajiin kuuluvat tiettävästi sellaiset Bilderberg-sisäpiiriläiset ja ihmiskunnan arkkiviholliset kuten Rockefeller, NWO-pääarkkitehti ja sotarikollinen H.Kissinger sekä kasaarijuutalainen johtava sionisti Rotschild, joka hallitsee läntistä velkaponzi-rahajärjestelmää.
   Teksti on myös sen mukaista: enemmän tai vähemmän peiteltyä EU/NWO-propagandaa, homotusta/lesbotusta ja muuta kulttuurimarxistista moraalinmädätys-propagandaa ja viime vuosina erityisesti monikulttuuri-aivopesua, jotka kaikki tähtäävät suomalaisen kansallisvaltiomme ja kansamme tuhoamiseen – kansallisvaltioiden ja kansallisuuksien hävittäminen Uuden Maailmanjärjestyksen tieltä kuuluu olennaisena osana Bilderberg-agendaan.

   Niille joiden huulilla tässä vaiheessa pyörii ”NWO – ’salaliittoteoriaa'”:

   ”37 Quotes on the New World Order, the Coming One-world Government and One-World Religion”,
   http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2013/06/37-quotes-on-the-new-world-order-the-coming-one-world-government-and-one-world-religion-2451934.html

   • HS:n kanssa käsikädessä käy propagandamedian suunnannäyttäjänä Yle. Sen aivopesutoimintaa johtamaan ovat rikolliset vallanpitäjämme valinneet BILDERBERGIT, päätoimittaja Jääskeläisen ja toimitusjohtaja Kivisen. Ylen lähes taukoamattomasta monikulttuuri- ja muusta kulttuurimarxistisesta mädätys-propagandasta on jo vuosia ansiokkaasti raportoinut http://ylewatch.blogspot.fi/

    Jääskeläisellä ja Kivisellähän on mädätyksen erityis-asiantuntijoina mm. pahamaineisia telaketju-punafeministi-änkyröitä ja aikoinaan Tampereen punayliopistosta toimittajiksi valmistuneita, viherkaavun alle kätkeytyneitä entisiä taistolaiskommunisteja.

    Seuraavasta saa jo kohtalaisen hyvän käsityksen kulttuurimarxismista:
    ”Kulttuurimarxismi – mikä se on ja miksi sinun on tärkeää tietää siitä?”, http://markusjansson.blogspot.fi/2015/05/kulttuurimarxismi-mika-se-on-ja-miksi.html

 3. Juuri näinhän se menee, tavallisten kansalaisten pitää nyt aktivoitua, herättää perhe, herättää ystävät, saada ihmiset näkemään tämä meitä kaikkia vastaan käyty julma hybridisota. Meiltä varastetaan, meitä manipuloidaan, meille valehdellaan, meitä tyhmennetään, aivopestään, jotta meitä voitaisiin pitää orjina, jotta meitä voitaisiin hallita. Tämä on ilmiselvää kaikille älykkäille, maailmaa seuraaville ihmisille. Nyt on kyse vain siitä, ehdimmekö herätä tarpeeksi nopeasti ja tarpeeksi suurin joukoin, ennenkuin vihollinen aloittaa Suomen itsenäisyyden kannattajien likvidoinnin. He tietävät, että totuus ja oikeudenmukaisuus on meidän puolellamme, tämä on kisa aikaa vastaan. Kolmas maailmansota on infosota ja se on täällä. TAISTELKAA HENKENNE EDESTÄ!

 4. Mielenkiintoista, mutta Putinista ristiriitaista tietoa:

  ”Stormästare avslöjade ISIS, Putin och Merkel i frimurarorden”,http://www.bakom-kulisserna.biz/news/stormastare-avslojade-isis-putin-och-merkel-i-frimurarorden/

  ”Detta är första gången i historien som en stormästare avslöjar hemligheten bakom frimureriet – som finns där. Detta betyder bara slutet på hemligheter och att det onda inte döljas längre!

  Tidigare i år kom en skrämmande bok under rubriken ”The Masons” ut i Italien, vilket är det enklaste sättet att avslöja hela den konspiration där vi befinner oss. Boken har chockat allmänheten på grund av att Grand Master själv gav ut en lista över personer som styr eller som har styrt världen och offentligt avslöjat namnen på sina loger som kan vara röda av bara en enda sak – de arbetar alla tillsammans (och Putin ingår ) mot samma mål – skapandet av den nya världsordningen, medan kvasi-kamp ”stormakterna” egentligen bara är en lek för massorna.

  Grand Master Giele Magaldi avslöjade också en lista över politiker och korporativistiska som å ena sidan sitter i samma loger, men å andra sidan, förmodligen kämpa emot varandra.”

  Keskenään ristiriitaiset lauseet:

  ”Boken har chockat allmänheten på grund av att Grand Master själv gav ut en lista över personer som styr eller som har styrt världen och offentligt avslöjat namnen på sina loger som kan vara röda av bara en enda sak – de arbetar alla tillsammans (och Putin ingår ) mot samma mål – skapandet av den nya världsordningen, medan kvasi-kamp ”stormakterna” egentligen bara är en lek för massorna.”

  ”Vladimir Putin sitter i samma frimurarloge som Angela Merkel, och han är, förmodligen, våldsamt emot den nya världsordningen och frimurarna (så det visas bara).”

  Kysymykseksi jää, onko itse kirjan tekstissä sama ristiriita.

  Sama teksti englanniksi: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=44734

 5. ’…länsimaissa käydyssä hybridisota-keskustelussa on keskitytty siihen, miten länsi on joutunut Venäjän käymän hybridisodan kohteeksi. ’

  Tietenkin asia on toisinpäin eli Länsihän tässä on se osapuoli joka tällaista sotaa – kuten todellista sotaakin – tarvitsee ja himoaa kun on kyvytön elämään rauhan tilassa.
  Eihän Venäjällä ole mitään selkeää ja todellista imperialismin tarvetta havaittavissa vaan maa on asemissa ja keskittyy puolustamaan itseään kun nälkäinen susi vaanii joka puolella.
  Kyllä tämän tosiasian jokainen täyspäinen tiedostaa kun seuraa tekoja eikä puheita.

  Oman maamme suhteen Venäjällä ei todellakaan ole mitään suunnitelmia (mitä se meistä edes hyötyisi?) mutta jos me Natoon menemme niin tietenkin silloin on koska sen täytyy laatia puolustusta varten oma strategiansa. Mutta tätä natovetoinen eliittimme ei tietenkään halua myöntää omista tarpeistaan johtuen.

 6. Mediatiedoista poimittua:

  [Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin] tutkijat julkaisivat valtioneuvoston kanslian tilaaman raportin ”Venäjästä ja hybridisodasta”.

  Julkistamistilaisuudessa tutkijat kielsivät, että nyky-Venäjä erityisesti harjoittaisi Suomeen suunnattua hybridisotaa. Jos Suomeen kohdistuu hybridisotaa, siihen syyllistyvät ”kaikki ulkovallat”.
  ¤
  RUSSIA AND HYBRID WARFARE – GOING BEYOND THE LABEL
  1/2016
  Bettina Renz and Hanna Smith
  ALEKSANTERI PAPERS 1/2016

  Project “Russia and Hybrid Warfare: definitions, capabilities, scope and possible responses” report 1/2016
  Funded by the Finnish Prime Minister’s Office, government’s analysis, assessments and research activities fund http://vnk.fi/en/government-s-analysis-assessment-and-research-activities

  Conclusion and points to consider

  The main objective of this report is to assess the utility of the ‘hybrid warfare’ concept as a tool for analysing improvements in Russian military capabilities and changes in Russian foreign policy and as a basis for Western policy making vis-à-vis Russia. Based on the work conducted by the project’s investigators as well as the international panel of experts, the project’s main findings so far can be
  summarised as follows:

  1. The analytical shortcomings of the ‘hybrid warfare’ concept make it unsuitable as a tool for assessing improvements in Russian military capabilities and changes in Russian military-strategic thinking.
  (…)
  2. In the aftermath of Crimea, ‘hybrid warfare’ was turned from a military concept
  into a quasi-theory of Russian foreign policy, further decreasing the concept’s utility for analysis or as the basis for policy making. The idea that Russia is pursuing a campaign of ‘hybrid warfare’ against the West is at best an extreme oversimplification and at worst a misuse of the word ‘war’ that could lead to dangerous unintended consequences.
  (…)
  3. The idea that Russia is conducting ‘hybrid warfare’ against the West tells us nothing about Russian goals or intentions. The idea mistakenly implies that Russian foreign policy is driven by a universal ‘grand strategy’. However, Russian goals and intentions, as well as likely approaches, differ on the global level, within the former Soviet space and with regards to the European Union. This is an important consideration when it comes to policy making, which requires an equally differentiated approach.
  (…)

  http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/publications/presentations/papers/ap_1_2016.pdf

 7. Reaalisella sotanäyttämöllä Venäjä etenee: ’tappaja-aallot’ tuhoavat vihollisen sotalaitteet ja satelliitit jo ilmassa siten etteivät ne osu maaliin

  Russia’s electronic warfare equipment producer launched tests of a tactical electromagnetic combat complex fully integrated with latest air-defense systems. It guarantees complete neutralization of all enemy electronics.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=132256

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here