SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne astui Sipilän hallituspolitiikan poliittisten kriitikkojen avantgardeen puolueensa valtuuston kokouksessa 16.4.2016 kommentoidessaan ”vihjeitä” Sipilän porvarihallituksen aikomuksista yhtiöittää Liikennevirasto Valtionrautateiden pilkkomiseksi:

”Tässä on selkeästi kysymys markkinaehtoisen yhteiskunnan rakentamisesta hyvinvointivaltion sijaan sekä pyrkimyksestä tuoda yksityinen sektori kuorimaan kermoja liikenteeseen […] Rinne arvosteli muutenkin Suomen muuttamista kohti markkinaehtoisempaa yhteiskuntaa. Liikennevirastoa koskevien huhujen lisäksi hän mainitsi muun muassa Metsähallituksen puukaupan yhtiöittämisen ja sote-uudistuksen […]” (Helsingin Sanomat 17.4.2016, s. A 10).

Hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu oikeus turvalliseen elämään riippumatta yksilön asemasta työelämässä, perhesuhteista ja sosiaalisesta asemasta tai muista vastaavista tekijöistä” (HE 309/1993 vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta) (korostus edellä samoin kuin jatkossakin kirjoittajan).

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen [EU:n perussopimus] mukaan ”Unioni toteuttaa sisämarkkinat” (ks. EU:sta tehdyn sopimuksen 3. artiklan 3. kohta). Euroopan unioni

”pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous […]” (EU:sta tehdyn sopimuksen 3. artiklan 3. kohta).

”Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa taatut ja jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuvat perusoikeudet ovat yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta” (sopimuksen 6. artiklan 3. kohta).

”Tässä perusoikeuskirjassa vahvistetaan unionin toimivallan ja tehtävien sekä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti oikeudet, jotka perustuvat erityisesti jäsenvaltioille yhteisiin valtiosääntöperinteisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen, unionin ja Euroopan neuvoston hyväksymiin sosiaalisiin peruskirjoihin sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön” (Euroopan unionin perusoikeuskirja).

Suomen perustuslain (731/1999) mukaan ”Suomi on täysivaltainen tasavalta” (perustuslain 1. pykälän 1. momentti). ”Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa” (saman pykälän 2. momentti).

Jokaisen perusoikeus sosiaaliturvaan taataan perustuslain 19. pykälässä. Siinä turvataan niiden perusoikeuksien vähimmäistaso, joita demokraattisen oikeusvaltion hyvinvointivaltio toimiakseen edellyttää.

Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (EU:n perussopimus) ei ole haluttu eikä voitu mitätöidä ’täysivaltaisen tasavaltamme’ perustuslakia ja siinä tarkoitettua hyvinvointiyhteiskunnan tasoa.

Perustuslakia (ja perusoikeuksia) ei voida kumota eikä muuttaa legitimiteettiä vailla olevan kolmen porvaripuolueen hallituksen päätöksellä.

.

”Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta taikka perustuslakiin tehtävästä rajatusta poikkeuksesta on toisessa käsittelyssä äänten enemmistöllä hyväksyttävä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Ehdotus on tuolloin valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana täysistunnossa yhden käsittelyn asiana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.” (perustuslain 73. pykälän 1. momentti)

”Ehdotus voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä. Ehdotusta ei tällöin jätetä lepäämään, ja se voidaan hyväksyä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.” (saman pykälän 2. momentti)

Yksityistäminen, yhtiöittäminen, suuryhtiöiden voiton maksimointi ja yritysvoittojen siirtäminen veroparatiiseihin eivät sisälly perustuslaissa säädettyihin hyvinvointivaltion perusoikeuksiin.


SIPILÄN HALLITUS NÄYTTÄÄ YMMÄRTÄNEEN VÄÄRIN Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa tarkoitetun unionin pyrkimyksen ”Euroopan kestävään kehitykseen”, jonka perustana on muun ohessa ”sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous”. Kysymys ei siis ole raa’asta markkinaliberalismista tai liberaalista markkinataloudesta, vaan sosiaalisesta markkinataloudesta.

Sosiaalisen markkinatalouden valinta Euroopan unionin kestävän kehityksen perustaksi tarkoittaa sen tosiasian tunnustamista, että ’täysin vapaa markkinatalous’ johtaa epäsosiaaliseen ja eriarvoiseen yhteiskuntaan.

Sosiaalisessa markkinataloudessa julkisen sektorin tehtävänä on ohjata, täydentää ja sosiaalistaa markkinataloutta. Hyvinvointivaltion tulee kaikissa oloissa taata riittävät koulutusinvestoinnit, sosiaalivakuutukset ja sosiaaliturvan olennaiset elementit haavoittuvissa elämäntilanteissa (kuten sairastuminen, työttömyys, vammautuminen ja vanhuus). Samoin yhteiskunnan on julkisin varoin vastattava terveydenhuollosta ja hyvinvointipalvelujen luomisesta. Sosiaali- ja terveyspalveluja ei saa alistaa suuryhtiöiden ahneudelle ja taloudellisen voiton tavoittelulle. Sosiaalinen markkinatalous johtaa vapaata markkinataloutta sosiaalisempaan talousjärjestelmään ja tulonjakoon.

Antti Rinne on oikeassa. Sipilän porvarihallitus näyttää valinneen thatcherimäisen ohjelman. Legitimiteettiä vaikka oleva hallitus aikoo muuttaa perustuslaissa turvatun suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan vapaan markkinatalouden temmellyskentäksi.

Britanniassa Margaret Thatcher muistetaan ennen kaikkea laajamittaisten yksityistämisten ja julkisen sektorin leikkausten toteuttajana — leikkausten, jotka johtivat luokkaerojen kasvuun ja työväestön aseman heikentymiseen. Työväestön keskuudessa katkeruus Thatcherin hallintoa kohtaan jatkui vielä pitkään tämän jätettyä politiikan näyttämön — jopa siinä määrin, että Thatcherin kuolema synnytti spontaaneja ”kansanjuhlia” eri puolilla Britanniaa.

Eivätkö vapaan markkinatalouden jäljet pelota Sipilän hallitusta?


Tapio Kuosma.
Tapio Kuosma.

Tapio Kuosma on tietokirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.

63 KOMMENTTIA

 1. Ne on ymmärtäneet tuon ”sosiaalisen markkinatalouden” niin, että voitot ovat yksityisiä ja tappiot yhteisiä. Tappiot sosialisoidaan veronmaksajille. Näin on menetelty.

 2. Resepti on yksinkertainen: irti EU:sta, oma raha ja pankki.
  Niin kauan kun roikumme mukana ganstereiden kyydissä mikään ei muutu vaan kurjistuminen vain kasvaa.
  Turha valittaa. Pitää ryhtyä tekoihin.

  • ’… jopa siinä määrin, että Thatcherin kuolema synnytti spontaaneja ”kansanjuhlia” eri puolilla Britanniaa.’
   Kansanjuhlia olisi meilläkin tiedossa heti kun SSS-hallitus eroaa… sitä en epäile.

 3. Jokainen maalaisjärkinen tarkkailija ymmärtää, ettei SSS-hallituksella ole legitimiteettiä jatkaa toimissaan. Toisaalta laittomuus ja valehtelu on upotettu niin syvään suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin, että rikollisin ottein uraansa taivaltavaa hallitusta siedetään täällä vähän niinkuin ryssien hävityshyökkäyksiä tai sadon kadottaneita hallaöitä ennen vanhaan. Ruoskittavana olo (tai sen kääntökuvana iljettävä pikkupomoilu) on syvällä suomalaisessa kulttuurissa ja sieltä se kumpuaa yhä uudelleen pintaan. SSS-hallituksen kohdalla meidän on kuitenkin pakko riuhtoa itsemme irti tästä kirouksen kierteestä. Näin ei voida enää jatkaa!

  • Hallituksella on legitimiteetti, joka on saatu demokraattisissa vaaleissa Suomen poliittisen järjestelmän mukaisesti. Politiikan sisällön perusteella ei legitimeettiä voi evätä.

  • Hallituksen legitimiteetin kumoamiseen ei riitä se, että politiikan sisältö ei satu miellyttämään. Legitimiteettiä ei mitata gallupeilla.

   Demokratioissa hallitus saa viime kädessä valtuutuksensa kansalta. Jos politiikka on huonoa, vaaleissa on mahdollista valita toisenlainen koalitio, jolla on vuorostaan tilaisuus tehdä parempia päätöksiä.

 4. Mitäpä Kuosma olet mieltä, onko Suomi täysivaltainen tasavalta, kuten perustuslain 1. pykälä väittää??

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

  Enkö muka ymmärrä oikein mitä ”täysivaltainen” tarkoittaa? Koska minusta perustuslain 1. pykälä on nyt harhauttava. Lause ”Suomi on Euroopan unionin jäsen” mainitaan vasta kolmannessa momentissa (kappaleessa) Suomen kansainvälisen yhteistyön perässä. Mutta Euroopan Unionin jäsenyyshän ei ole yhteistyötä: Euroopan Unioni puuttuu asioihin jotka normaalisti kuuluu valtion itsemääräämisoikeuteen! Emme ole täysivaltaisia koska Euroopan Unioni toteuttaa Suomessa lainsäädäntö-, päätös- ja tuomiovaltaa. EU:n direktiivit on Suomen Eduskunnassa laiksi hyväksyttävä, Euroopan Unionin ulko- ja sopimuspolitiikka on yhteistä, ja Euroopan Unionilla on valta puuttua Suomen valtion budjettiin, eikä Suomi saa rahoittaa omalla pankilla julkista taloutta.

  Tosin, ennen kuin perustuslakia maaliskuussa 2012 muutettiin, olimme jo pitkään eläneet perustuslaissa määrittelemättömässä suhteessa EU:n kanssa. Mutta kun ”EU-klausuuli” lisättiin ja suhde määriteltiin, laki on esittänyt EU:n ja Suomen välisen suhteen vääristellen muka vain kansainvälisenä yhteistyönä. Osavaltiohan me olemme, emmekä mikään täysivaltainen valtio!

  Mitä tulee thatcherilaiseen politiikkaan, eikö se ole ollut Kokoomuksen tavoite vuosikymmeniä, myydä valtion omaisuus ja yksityistää palvelut? Nyt on hallituskumppanit vaan antaneet myöten. Rinteen kritiikki on aivan paikallaan. SDP:llä on otsaa istua hallituksessa ja olla mukana näissä yhtiöittämisohjelmissa! Luulisi SDP:n suosion putoavan kuin lehmän häntä, sen valmistellessa Suomen myyntiä. Mutta jonnekkin entisten persujen on paettava, eivätkä ymmärrä muutakaan kun takaisin demareihin.

  • Suomi on täysivaltainen tasavalta, perustuslain kirjaus pitää paikkansa. Suomi on liittynyt vapaaehtoisesti EU:in ja sitoutunut toimimaan sen peruskirjaa ja säädöksiä noudattaen. Suomi voi erota Unionista milloin haluaa.

   Suomi on tehnyt lukuisia kansainvälisiä sopimuksia, jotka rajoittavat maan toimintavapautta. Siitä huolimatta Suomi ”täysivaltainen tasavalta”. Todellinen itsenäisyys on suurempi kuin silloin, kun oltiin Neuvostoliiton vaikutuspiirissä.

   • Vapehtoisella liittymisellä ei ole asian kanssa mitään tekemistä, vaan sillä pystyykö Suomi määräämään itse niistä asioista joka valtiolle kuuluisi. Mikäli emme ole enää täysivaltainen valtio… olemme EU:n osavaltio.

    • EU:n osavaltio emme voi olla, koska EU ei ole liittovaltio.

     Monet EU:n ulkopuolisetkin Euroopan maat noudattavat EU:n direktiiveja lainsäädännössään.

     • Käyppä katsomassa tuolta, missä EU on laitettu de facto (käytännössä) liittovaltioksi:

      https://en.wikipedia.org/wiki/Federation#Alleged_de_facto_federations

      Myös EU:n kannattajia aivan avoimesti kutsutaan federalisteiksi, mikä tietysti tulee liittovaltio-sanasta. Sillä on keskitetty hallinto joka säätää yhteisiä läkeja ja joka toimeenpanee yhteistä politiikkaa. Liittovaltioksi riittää itseasiassa vain unionin jäsenten yhteisen keskushallinnon olemassaolo. Englanninkielisessä Wikipediassa vielä määritellään että liittovaltiosta ei voisi erota yksipuolisella päätöksellä, tai vaihtoehtoisesti itsemääräämisoikeus on jaettu niin että littovaltion osat saavat hallita sisäisiä asioitaan. Esimerkiksi Euroopan Unionissa ulkopolitiikka ja kansainvälinen sopimuspolitiikka on yhteistä.

      Ainoa asia, miksi se ei olisi, on koska EU ei itse nimitä itseään liittovaltioksi. Ja miksi se ei niin tee? Koska liityttäessä Euroopan Unioniin ihmisille valehdeltiin sen olevan itsenäisten valtioiden yhteistyötä… mutta se itsenäisyys (eli itsemääräämisoikeus) on menetetty LIITTOVALTIOISTUMISEN myötä.

 5. Oikeisto tekee oikeistolaista politiikkaa. Luulisi jokaisen äänestäjän sen verran ymmärtävän. Vaalipuheet on vaalipuheita, ei niitä pidä kuunnella. Mutta että vasemmistokin tekee oikeistolaista politiikkaa (Suomessa). Sitä ei hevillä ymmärrä. Vähäisenä esimerkkinä oli vassari liikenneministerinä kun Ollila pantiin pähkäilemään juuri gps valvontaa autoille tiemaksuja varten. Sateenkaarihommat oli viime hallituksessa tärkeimpiä. 99% kansasta ei ole niistä kiinnostunut. Leipä on tärkeämpi. Sitten vielä ihmetellään kun kannatus ei nouse. Eduskuntapuolueissa ei oppositiota oikeasti ole. Hallituksessa tekevät ihan samaa kuin muutkin. Oppositio löytyy eduskuntapuolueiden ulkopuolelta. Se ei ole oikeisto tai vasemmisto, vaan oppositio.

  Joku valopää kutsuu tätä vielä ”markkinataloudeksi”, jopa sellaiseksi, joka korjaa itse itsensä. Täytyy olla kuuromykkäsokea ja vielä tynnyrissä kasvanut. Kyllä ne ovat ministerit kun ovat veronmaksajien rahoilla tätä ”markkinataloutta” korjanneet, eikä ihan pikkusummista ole kysymys. Ei ihme, että on kiire perustaa uusia virkoja. Joku leipätyö on oltava odottamassa minne pääsee karkuun ennen kuin kansa hirttää katulamppuun. Jos ei kaikki eu-virkaan, niin johonkin kotimaiseen kumminkin.

  • Löytyykö Suomesta tänä päivänä ns. vasemmistopuoluetta? Väitän ettei löydy.
   Onko nykySKP vasemmistolainen puolue ja paskat koko puolue vaikuttaa enemminkin joltain sateenkaariprojektilta ja KTP on valitettavasti ajautunut poliittiseen paitsioon jäsenistön ikääntyessä.

   SDP ei ole ikinä ollutkaan, vuoden 1918 jälkeen vasemmistopuolue. Syynä ovat tietysti vuoden 1918 ”kapinan”, luokkasodan, vapaussodan kokemukset. Sitten tuli tammikuun kihlaus ja talvisodan ihme ja lopuksi SDP, Suomen sota-aikaisena hallituspuolueena, liittoutui natsi-Saksan kanssa maailman ainoana demaripuolueena. Sodan jälkeen ns. ”vaaran vuosina” SDP:ssä toimivat ns ”asevelisosialistit” eli satiaiset jne. osana antikommunistista aseveliakselia (SAT-VIA).
   Niin sosialidemokraattista ay-liikettä kuin SDP:tä on rahoittanut CIA ja demarien johtomiehiä on koulutettu USA:ssa.

   Ainoa vasemmintolainen SKP-SKDL -puolue toimi Suomessa vuoteen 1990 asti. SKP-SKDL:ää rahoitti ja tuki Neuvostoliitto ja KGB.

   Vuonna 1990 perustetussa Vasemmistoliittossa ei ole mitään vasemmistolaista, nimeään lukuunottamatta. Vasemmistoliitto perustettiin SKP-SKDL:n jatkoksi Neuvostoliiton ja reaalisosialismin romahdettua. Samalla romahti myös Vasemmistoliiton rahoitus ja aatteellinen perusta. Vasemmistoliitto kielsi oman, SKP-SKDL:n perustuvan aatteellisen historiansa , mikä teki Vasemmistoliitosta oikeistolaisen puolueen.
   Vasemmistoliitto on tyylipuhdas esimerkki Francis Fukuyaman 1992 kirjoittaman kirjan ”Historian loppu ja viimeinen ihminen” tuotoksesta. Kirjan nimen pitäisi, Vasemmistoliiton näkövinkkelistä, tietysti olla ”Historian loppu ja viimeinen puolue” 🙂
   Vasemmistoliitossa vasemmistoaate ja historia on kadonnut ja niiden tilalle on tullut liberaali globaali kapitalismi ja ainoa aate mitä tämä lipilaarikapitalismi tunnustaa on itsekkyys, pohjaton ahneus ja oman edun tavoittelu. Tämä aate henkilöityy liki täydellisesti entisessä vassareiden puheenjohtajassa Suvi-Anne Siimeksessä.

   Sama historiattomuus koskee myös Vasemmistoliiton vastavoimaksi perustettua uusioSKP:tä, tätä nykyä koko uusioSKP vaikuttaa joltain sateenkaarihihhuloinnilta.

   • Totta. Minusta koko oikeisto – vasemmisto asetelma joutaa romukoppaan. Sen mitä vasemmisto joskus ajoi voi sanoa toisinkin ja ilman mitään sosialismirasitetta, joka ei enää toimi.
    IPU:n tavoiteohjelma

    Oikeudenmukainen ja turvallinen yhteiskunta, jossa ihmiset voivat hyvin, voidaan rakentaa aidon kansanvallan ja valtiollisen itsenäisyyden perustalle. Itsenäinen,
    EU:sta eronnut Suomi voi tehdä aitoa kansainvälistä yhteistyötä paremmin kuin nykyinen alistettu EU-Suomi. Suomen oikea turvallisuusratkaisu on puolueettomuuspolitiikka sekä pysyminen erossa Natosta ja EU:n sotilasliittokehityksestä.
    Talous ja markkinat on alistettava palvelemaan ihmistä. On pyrittävä löytämään tasapaino ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välille.
    http://ipu.fi/tietoja-2/toinen-sivu/ipun-tavoiteohjelma-2011/

    http://ipu.fi/nykyinen-politiikka-suomen-suurin-uhka/

    • Se tarvitaanko varsinaisia sosialistipuolueita ajamaan sosialistien atteeita, riippuu varmaan kyseisestä maasta ja puolueista joita siellä on. Suomessahan vasemmistolaisia aatteita on vasemmisto-oikeisto -akselin keskelläkin vielä viljalti. Perussuomalaistenkin ohjelmaa kun katselin ennen ”jytkyä”, niin siellä oli hyvin paljon vasemmistolaisia aatteita: ei ihme että demareita liittyi paljon.

     Ei sosialistipuolueet kuitenkaan mihinkään katoa, koska usein ihmiset kokee että juuri vasemmisto-oikeisto -ideologioiden ero on se tärkein asia minkälaista politiikkaa tulee harjoittaa. Ideologiat kuitenkaan ei ole kadonneet mihinkään, vaikka tarpeet voi olla vähentyneet.

     Sosialistipuolueissa on se myös sellainen ero vain vasemmistolaisia aatteita ajavaan puolueeseen, että vasemmistolaisia aatteita ajavalle puolueelle on helpompi lipsua vasemmistolaisesta linjastaan kun ei ole niin aatteeseen sitoutunut. Varsinaiselle sosialistipuolueelle se on kovempi paikka lipsua vasemmistolaisesta linjasta.

 6. Pääministerimme ihmetteli eilen julki, mitä ”mörköjä” kansa näkee yhtiöissä. Mainitaan siis jokunen mörkö nimeltä.

  Fortum, Caruna. Fortum maksaa puolet tuloksestaan verotta ulkomaille, Caruna kaikki. Suomalaiset sähkönkäyttäjät maksavat. Tele, Telia-Sonera. Tuhottiin kahdessa vuodessa ja lahjoitettiin Ruotsiin, mitä nyt valtio joutui hieman pääomittamaan että kelpasi. Lisäksi piti rakentaa uudet ”viranomaisverkot”. Kemira grow-how, Yara. Lannoitteidden hinnat tuplasivat mikä joudutaan korvaamaan viljelijöille ”täyismääräisesti”. Tulos menee minne? Kaivokset. Annettu ilmaiseksi, starttirahaa päälle ja työvoiman ”koulutus”, palkka pieni, tulos ollut hyvä, menee minne? Erityismaininta, Talvivaara. Myytiin valtio-ohjauksessa, kuluttaa parisataa miljoonaa valtion varoja pari kertaa vuodessa, tulos miinusmerkkinen, vahingot sitäkin suurempia. Onneksi Talvivaaran ”avainhenkilöt” ehtivät hankkia pienen omaisuuden. Finnavia. Valtio ”pääomitti” parillasadalla miljoonalla. Sekoilivat johdannaisissa. Onneksi löytyi yksi viisas mies joka sai torpattua tappiot muutamaan kymmeneen miljoonaan. Olisi ollut muuten ääretön. Lahjoitti myös Guggenheimiin. Ilmeisesti museot kuuluvat toimenkuvaan. Tässä näitä muutamia.

  Eihän tästä mitään tule jos alkaa katselemaan ja kuuntelemaan ympärilleen, hän totesi. Ei niin, parempi katella kakkarasta. Ja valtion yhtiöiden myynnille laitetaan ”demokratian lukot”. Kyllä, nyt ne tulee. Onhan se uskottava kun pääministeri niin sanoo.

  • Listalta unohtuivat Posti – Itella – Posti ja Postipankki – Leonia – Danske Bank. Yhteistä noille kaikille on ollut johtajien palkkojen ja palkkioiden nousevat käyrät, huonontunut palvelu ja helvetisti nousseet palvelumaksut. Kiire on ollut yhtiöittää ja yksityistää valtion tuottavaa omaisuutta. Jos firmaa olisi johdettu kuten Suomen valtiota, sitä ei olisi ollut olemassa enää aikoihin. Mutta valtiohan ei voi mennä konkkaan, koska veronmaksajat.

   • Posti on kyllä oikein järkyttävä tapaus! Hinnat nousee jatkuen. Esimerkki: tilasin muutama kuukausi sitten yli kilon painoisen kirjan Englannista. Hinta noin 5 euroa, postimaksuineen. Kyllä, sisältää jo kirjankin hinnan! Tuon kirjan lähettäminen Suomesta takaisin Englantiin maksaisi 24,70 euroa! Suomessa alle puolen kilon kotimaan kirje maksaa 4,80 euroa (markkoina se olisi lähes 29 markkaa – uskomatonta!)

    Ei ihme, että suomalainen postimyynti on aivan vainaa! Eikä kirjepostin ja lehtien tilauksen vähentyminen koske pelkästään Suomea.

    Ja nyt meiltä on katoamassa viimeisetkin postikonttorit. Keskikokoisesta usean kymmentuhannen kaupungistakin viedään viimeinen postikonttori. Lapsuudessani oli varaa olla joka korttelissa omansa! Tietysti ihmisten köyhtyminen ja velkaantuminen vaikuttaa siihen, että niin kaupat, postit, koulut kuin kaikki muutkin on pakko lopettaa, kun kellään ei ole enää rahaa. Mutta postikin teki ilmiselviä virheitä. Kuten: mikä ihmeen riemu oli kuljettaa kuorma-autoilla paketteja ovelta ovelle, päiväsaikaan kun ihmiset ei kuitenkaan ole kotona?

    Posti on kuitenkin yhteiskunnan – niin yritysten kuin tavallisten kansalaistenkin – kannalta erittäin tärkeä palvelu ja sitä tulisi kaikkien pystyä käyttämään. Köyhille postimaksut ovat jo aivan liian korkeat.

 7. Kattelin ykkösaaamua, en kestänyt loppuun saakka, niin oli paksua. Suomi ei kuulemma pääse euroopan ”kasvuvauhtiin”. Suomihan on euroopan kasvuvauhdissa. Kreikan ongelmat johtuvat kuulemma, yllätys yllätys, pankeista. On niin paljon roskaluottoja. Eivät pysty enää luotottamaan juuri mitään. No ei hätää, otetaan taas roskaluotot veronmaksjien piikkiin ja katellaan. Näin euroopassa.

 8. Listalta puuttuu myös 90-luvun laman muu ”New deal”, jolloin pienyrittäjiä ajettiin sadottain konkursseihin ja työväenliikkeen omaisuus STS kärkenä imaistiin oikeisiin hoteisiin. Pankkituen maksamisen (KOP-SYP-SKOP) olisi todellisuudessa pitänyt johtaa silloisten liikepankkien sosialisoimiseen tai ainakin niiden osakekantojen takavarikointiin valtion haltuun.

  Maamme olisi periaatteessa hyvinkin omavarainen, mutta tietyt maanpetokselliset yksilöt myyvät meidät ja omaisuutemme ja pääsevät kuin koira veräjästä kerta toisensa jälkeen ”ansaitulle” virkapaikalle. Vieläkö joku miettii, oliko Suvi-Anne vasemmistolainen tahi Ahon Eke oikeisto-keskustalainen. Eivät he olleet puoluekartalla yhtään missään.. He ovat edelleen oman etunsa ajajia ja näitä persoonallisuushäiriöisiä tässäkin maassa riittää.

  Uskoo ken tahtoo, mutta meidät sotketaan vielä syvempään ahdinkoon riippumatta tulevien vuosien ”demokraattisten ja vapaiden” vaalien tuloksista tai puolueista, jotka silloin ”hallitsevat”.

  Ainoat, jotka eivät vaaleissa vaihdu, ovat virkamiehet. Siis ne samat, jotka eduskunnan ”päättämät” lait ja asetukset valmistelevat. Olisiko siinä syy ongelmiin, jotka tuntuvat jatkuvan vuosikymmenestä toiseen: kohtuuhintaisen asuntojen pulaan, valtion/kansalaisten omaisuuden myyntiin ym. ?

  • Jos noin olisi tehty kuten ensimmäisessä kappaleessasi sanot, olisi ”markkinatalouden” annettu toimia eikä meillä olisi nyt Nalleakaan. Eihän semmonen peli vetele. Hän on juuri valitellut että ei voi Suomessa ajaa enää autoakaan kun sakot ovat niin absurdeja. Onhan ne. Hänen miljoonan nettotulot kuukaudessa ja 21km/h ylinopeutta antaisivat 212 000 sakkoa, siis 20% kuukausitulosta. Peruspäivärahalla ja vm. -91 ladalla 20 km/h ylinopeutta tekisi 200 euroa rikesakkoa eli 50% kuukauden nettotulosta. Absurdeja ovat.

   Hyviä blogeja mainitsemastasi aiheesta kirjoittee aika moni, muun muassa usarin blogistanissa Timo Isosaari, Jorma Jaakkola ja Hilkka Laikko. Siellä lisää. Nythän mennään taas 90-luvun malliin, vaikka puhuvat päät ovat vaihtuneet. EKP rahoittaa pankkeja ja viimeisimpänä keinona jo muitakin yhtiöitä itse valitsemallaan tavalla ”vain taivas kattona”. Nuo rahat eivät reaalitalouteen tule, vastuut kyllä meille emukansalaisille.

 9. Miksi täällä hyväksytään tällainen kehys eli miksi juuri thatcheriläistä eikä äärimmäisen uusliberalistista tms. politiikkaa?
  Tarvitsemmeko Thatcherin haamun esiin huhuamista mihinkään?

  1. Entä jos Suomenkin valtapoliitikot saavat yleisohjeistuksensa pohjimmiltaan Trilateraaliselta komissiolta ja bilderbergiläisiltä välittäjien kautta?
  Jos eivät tottele, niin ura loppuu, kuten kävi esim. Vanhaselle – lautakasa case.
  (Jokaisella on heikkouksia ja tiedustelupalvelut ja salaiset armeijat ovat lakien ulkopuolella käytännön järjestelyissä todellisten vallanpitäjien välineinä skandaalien luojina ja/tai kiristäjinä ja/tai lahjojina.)
  Poliitikkojen tehtävänä on ollut esim. näytellä, että ihmistulvakriisi on ollut spontaani yllätys, vaikka sitä valmisteltiin (esim. SPR:ssä suurempiinkin määriin: http://mvlehti.net/2015/11/09/suomessa-aloitettiin-matujen-laajamittaiseen-vastaanottoon-tahtaava-hanke-jo-2013/ JA MAVA2:sta http://212.50.147.150/d5web/kokous/20153345-1-1.PDF JA http://mvlehti.net/2016/02/17/taas-yksi-kivi-paattajien-syntikuormaan/) ja vaikka EVA:n 29.1.15 julkistettu raportti ennusti 1. sivullaan vuoden 2015 turvapaikanhakijamäärän lähes täsmällisesti…

  2. Entä jos blogisti on pahasti erehtynyt ja ohjaa meitä keskustelemaan politiikan pintatasolla. Eli yhtä hyvin voisi puhella tavanomaisesti ”valtapoliitikot ovat oma rotunsa”.
  Vaikka he ovat uhreja, monin osin tavallisia ihmisiä.
  Äärimmäinen uusliberalismi ja kansantaloustieteen valtavirran rahauskomukset ovat asiallinen kehys.
  Thatcher oli kyllä uusliberalisti mutta myös erittäin voimakas patriootti ja varsin EU-kriittinen aikana, jolloin EU:n integraatio ei ollut läheskään nykyisissä mitoissa.
  Emme voi tietää, kannattaisiko hän nyt esim. UK:n eroa EU:sta.
  Todennäköisesti kannattaisi, vaikka ei olisikaan totta, että 1989 (vaiko hieman aiemmin) Bilderberger-kokouksessa viestitettiin, että hänet pitäisi murhata NWO-hankkeen jarruttajana.
  (Lähteeni tais olla kirja Pekka Lahtinen: Verkko kiristyy. Tosin osin fundamentaalisen kristinuskon vuoksi kelvoton, mutta ei se tuohon yksityiskohtaan liity. – Joka tapauksessa siinä on edelleen pätevää nwo-matskua esim. sen loppuliitteessä. Ja lisää esim. täällä: Tässä on paljon vakuuttavaa 374 sivulla: Hannu Yli-Karjanmaa: Valtiot ja terrorismi -kirja – http://www.11syyskuu.net/valtiot%20ja%20terrorismi%202013.pdf)

  3. Suomen valtapoliitikoista melko aatteellinen ja psyykkisesti vahva näyttää olevan ainoana Stubb. Aatteena hänellä on hänen erään oman lausumansa ytimen mukaan EU:n sisäinen sosiaalidarwinistinen kilpailu, siis yleistasolla sama kuin natseilla. (Eikä ihme jos ajattelee USA:n politiikan henkeä ja että 1940- ja 1950-luvuilla natsit soluttautuivat USA:n hallinnossa syvälle, mm. CIA:n.)

  Olenkin vähän ihmeissäni siitä, että kun jo vuosikymmeniä sitten puhuttiin jo pelkästään sisältölähtöisesti (ilman salaliittoteorioita) vasemmisto-oikeisto -jaon liukenemisesta lähes kaikissa oleellisissa kysymyksissä vähämerkityksiseksi, niin nyt pitäisi Uuden Maailmanjärjestyksen vastustajien taholta alkaa vieläkin erinäisin aatepohdinnoin voimistaa sitä jakoa.

  • Se on juuri näin, olemme kaikki uhreja, eli Raamatun sanoihin kiteytettynä: ”ihminen hioo ihmistä”.

   Tämän aikakauden toiminnan keskeisin sana on: HARHAUTUS. Maailman politiikkaa on kokonaisuudessaan itse itseään ruokkiva systeemi, jossa eri tason ”pelaajat” harhauttavat toinen toisiaan ja juuri sen vuoksi kokonaiskuva on pelaajille hämärä. Pelaajat ovat toimiva osa valheen petollista verkkoa, ensin he eivät huomaa ja sitten kun he huomaavat, he eivät pääse siitä irti. Ironista tässä kaikessa on luonnollisesti se, että olemme kaikki jonkun tason pelaajia, eli osa systeemiä joko sen tiedostaen tai tiedostamatta. Ironista on myöskin se, että pyramidin ylimmän tason pelaajiakin harhautetaan, vaikka puppet masterit eivät sitä itse tiedosta.

   Suurin harhauttaja yhteiskuntatasolla on luonnollisesti media ja sen jälkeen raha. Pirulliseksi nykytilanteen tekee se, että media ja raha on saman SOTAA, ERIARVOISUUTTA ja KAAOSTA ylläpitävän ryhmän käsissä.

   Media/viihdeteollisuus harhauttaa ihmisiä kaikilla tasoilla ja juuri siksi ihmiset kuin myös poliittiset toimittajat keskustelevat päivittäin ”lillukanvarsista.” Se on luotu sellaiseksi, sillä median tehtävä on pitää ihmisten huomio pois perusongelmasta. Systeemi paisuu, se kuohuu… se ruokkii itse itseään. Se on rakennettu sellaiseksi, että pienen ongelman korjaaminen synnyttää moninkertaisen määrän uusia ongelmia.

   Olemme lähestymässä parhaillaan kulminaatiopistettä, jossa systeemi romahtaa. Emme voi pysäyttää eteen päin puuskuttavaa junaa, liitokset natisevat – vanhan on kuoltava uuden tieltä.

  • Mitä mieltä on käyttää lähteenä Mv-lehteä? Tämä roskajulkaisuhan on hengeltään äärioikeistolainen ja rasistinen. Maailmasta saa kyllä oikeita tietoja, vaikka ei turvaudukaan tällaisiin vastenmielisiin julkaisuihin. Ja nimenomaan silloin.

   • Hopalong, Jos laittaa esim. linkin MV-lehden juttuun, niin 1) se kannattaa lukea ja lausua vasta sitten näkemyksensä ja 2) sen ei pitäisi inhottaa, sillä se ei yleensä täällä Vastavalkeassa ole tarkoittanut mitään Seiska-tyyppistä juttua (esim. pedofiilitapausten yksityiskohtaista käsittelyä), joita MV-lehden materiaalista on ehkä 10-25%.
    Koska MV-lehden juttu on usein vain 1) kopio tai referaatti jonkin sellaisen median jutusta jota ei voi useinkaan linkin nimestä arvata (esim. valtamediasta, kuten Taloussanomat ja mtv.fi) eikä sen laatua tai 2) kopio- tai referaattikoonti monesta lähteestä, joita ja joiden laatua ei voi arvata.

    Oma linjani on viitata alkulähteeseen, vaikka se olisi vieraskielinen ja suomennos MV-lehdessä. Mutta jos lähteitä on monia ja MV-lehti on kätevästi ne yhdistänyt ja ehkä referoinutkin, niin on kätevää viitata kyseiseen MV-lehden juttuun.

    Edes Valemedia ei esitä, että MV-lehden joka juttu olisi täsmälleen roskaa.

    Tilanne nykyään vain on se, että valtamedia ja moni valtataho, kuten jotkut EU-johtajat, ovat esittäneet nykyisin jo satoja sellaisia avainväitteitä, mitä MV-lehtikin on julkaissut korostavasti.
    (Siis jos on pakko jatkaa tätä ”antirasistien” ala-arvoista tulkintalinjaa, minkä mukaan kaikki mitä MV-lehti julkaisee on täsmälleen samaa kuin mitä sen päätoimittaja ajattelee.)

 10. Eräs tärkeimpiä lähteitäni on Reaganin hallinnon talousmies Paul Craig Roberts. Hän julkaisi tuoreen Euroopasta saamansa kirjeen, jonka sisälto kuvastaa totaalisen kaaoksen ja järjettomyyden mikä vallitsee Euroopassa. Koko media on valjastettu palvelemaan globalistien toiveita ja kaikkien maiden johtajat tuntuvat palvelevan näitä piilossa pysytteleviä globalisteja.

  http://www.paulcraigroberts.org/2016/04/23/letter-from-europe/

  Olen seurannut 25 vuotta Euroopan massamedian muutosta jotenkin erilaisesta ja riippumattomasta ja vapaasta ”Euroopan Mediaksi”, joka on ehdottoman samanlaista ja vaihtoehdotonta sisällon suhteen erojen näkyessä ainoastaan median nimessä ja maan kielessä. Kieli ei ratkaise mitään. Luen englantia, hollantia, romaniaa, ranskaa italiaa.. se on aina miltei sama teksti huonosti käännettynä alkuperäisestä lähteestä. Ainoa ”vapaa” lehti lännessä on ”Le Monde Diplomatique” Ranskasta. Euroopan massamedia on yhden jakomielitautisen maailman ehdottoman monotonisen puheenvuoron Orwellimaisen tietopropagandan puhdasoppista määräilyä.

  Manipulointi, aivopesu ja ”poliittisen korrektiuden” vaatimus ja ”me tiedämme aina paremmin” ovat täydellinen kuva poliittisesta johtavasta luokastamme. Se on joskus ajoittain pahenpaa kuin Stalinin proletariaattikutti tai Maon kulttuurivallankunous. Kyllä, se on Hänen Majesteettinsa Valheen läntisen demokratian kulttuurivallankumous. Mitä tulee Venäjän vastaiseen propagandaan niin hulluus on ylentynyt järjettomyyteen. Jopa Shakespeare, Dostojevsky, Kafka ja Cervantes eivät loydä sanoja kuvaamaan sellaista hulluutta. Minulle lääkärinä on täysin selvää, että kaikki poliitikot lännessä ovat psyykkisesti häiriintyneitä. Ei muuta mahdollisuutta jäljellä. Voin sanoa näin, koska elin 38 vuotta rautaesiripun toisella puolella, tiedän täsmälleen kaiken mistä oli kysymys aikaisemmissa kommunistis sosialistisissa systeemeissä, mutta joskus olen tuskallisesti voinut todeta, että läntinen demokratia (jos sitä on olemassa) on pahenpaa kuin se.

  Sen tähden, arvostan suuresti sitä, mitä olet tekemässä. Haluan kiittää Sinua ja kaikkia niitä, jotka yrittävät saada jotakin positivista aikaan tässä maailmassa.

  • Hmmmm… mielenkiintoista.

   ”piilossa pysyttelevät globalistit”, puppet masters, hidden hand, varjohallitus, one world government, Rothschild pankkimafia…. rakkaalla lapsella on monta nimeä. ONE WORLD GOVERNMENT istuu parhaillaan lukuisten organisaatioiden/hallitusten/eliitin kautta puikossa ja on siten parjatusta salaseura-leimastaan huolimatta todellinen. Se on elefantti olohuoneessa – se on kaikkien aikojen suurin salaseura – jota ei virallisesti ole olemassa.

   Totesin aiemmin, että puppet master on itsekin harhautettu, tarkoitin sitä sanan varsinaisessa merkityksessä. He seuraavat satoja tai kenties tuhansia vuosia vanhaa NWO-suunnitelmaa, joka toteutuu parhaillaan silmiemme edessä. Elämme todellakin ”end of time”, eli sitä ajanjaksoa, jonka taitekohdassa tulee tapahtumaan tieteen paradigman muutos. Ihmisten maailmankuva muuttuu, se kiepsahtaa ylös-alaisin ja se tapahtuu suuren kaaoksen kautta. NWO-suunnitelman, eli globalisaation lähde on siten Vatikaanin salainen kirjasto, jonka vartioina muinaiset jesuiitit, kuin myös nykyinen paavi, ovat seisoneet.

   Totesit rohkeasti että ”kaikki politiikot lännessä ovat psyykkisesti häiriintyneitä” – kiitos – pidän suorasta puheesta. Latelit suoria sanoja niin kuin pitääkin, itsekin kutsun toisinaan heitä maanpettureiksi ja psykopaateiksi, vaikka ymmärränkin asian universaalilla tasolla toisin. Mikäli tarkkailemme ihmiskunnan järjetöntä, ja toisinaan jopa mielisairasta toimintaa yhtenä kokonaisuutena, sieltä löytyy punainen lanka, eli jonkinlainen JOHDATUS, joka vie planeettaamme eteenpäin. Minulle tämä ”punainen lanka” on tietoisuus, sillä uskon vakaasti, että me – yksi ihmiskunta – olemme jakaantuneet eri tietoisuustasoille, jota nykytiede ei vielä tunnista. Juuri sen vuoksi ”psyykkisesti häiriintynyt” tai ”ahne” tai ”itsekäs” tai ”psykopaatti” edustaa minulle kyseisen ihmisen tietoisuutta, eli sitä tietoisuuden tasoa, mikä henkilön ajatuksia ja toimintaa ohjaa. Voimme siten huutaa, parkua, syyttää ja sylkeä rikollisten päälle, mutta emme voi muuttaa ihmisen tietoisuutta. Juuri siihen, eli vastatietoisuuksien sekamelskaan ihmiskunnan toiminta parhaillaan perustuu. Ihmisen toimintaa koordinoiva tietoisuus muodostaa SAMASTA TARKKAILUKOHTEESTA vastakkaisia totuuksia, jotka luovat sotaa, eriarvoisuutta ja kaaosta. I was born this way… voiko ihminen taistella vahvempaansa vastaan?

   • ”Global governance” (maailman hallinta) on parempi nimitys kuin ”one world government” (maailman hallitus), Hallitus viittaa instituutioon, mutta hallinta on vain mitä tehdään. Ja sitäpaitsi globalistit itsekkin käyttävät nimitystä global governance, joten on järkevää että mekin teemme niin, jos sitä haluamme kritisoida: silloin kritiikki menee oikeaan kohteeseen, eikä satunnainen lukija ole eksyksissä.

   • Joukko ihmisiä sanoo saavansa ns. kanavoinnilla erilaista tietoa kolmiulotteisen maailmamme – ja tietoisuutemme – ulkopuolelta. Suhtaudun tällaiseen hyvin suurin varauksin, koska otaksun, että tällaisen kanavoinnin saaja aniharvoin, jos juuri koskaan tietää kuka tämän kanavoidun tiedon antaja TODELLISUUDESSA on tai tuleeko kanavointi vain hänen omasta alitajunnastaan.
    Siitä huolimatta pidän seuraavaa lukemisen arvoisena: ”Avoin kirje Illuminatin verilinjan omaavalle eliitille ”, http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2016/04/avoin-kirje-illuminatin-verilinjan.html

  • ’…Minulle lääkärinä on täysin selvää, että kaikki poliitikot lännessä ovat psyykkisesti häiriintyneitä. Ei muuta mahdollisuutta jäljellä. ’
   Tuohon on helppo yhtyä. Ja valtaosa heistä vielä aika rajusti patologisia tyyppejä. Taitaa olla niin ettei valtaan ole nykyisin asiaa ellei ole umpikiero ja psyykkisesti häiriintynyt, ei sen enempää politiikassa kuin raha- ja talousmaailmassakaan.
   Ryöstökapitalismi ei toimi ellei ole ryöstäjän verta suonissa ja poliitivaltiokehitys vaatii fasistista intoa panna muut liekaan ja ikeen alle.
   Kummallista vain kun kansa kaiken sallii ja uskoo valheisiin joita sionisti-media syöttää tai kuvittelee että se kertoisi kaiken mitä tapahtuu.
   http://newobserveronline.com/media-ignores-jews-hate-rally/

 11. Kun valtiona luovun omasta tahdosta itsenäisestä päätösvallasta, olen edelleen suvereeni valtio, koska tein sen vapaaehtoisesti. Melkoista EU-logiikkaa! Odotan kauhulla ensi vuotta, kun alkaa se itsenäisyysälämölö sotamuisteloineen. Itsenäisyyden muistojuhla voisi sen sijaan olla paikallaan.

  Jotenkin tuntuu, että sellainen perusasia kuin yhteiskunta on unohtunut – ja sen mukana yhteiskuntavastuu myös päättäjiltä. Mikä ns. yhteiskunta on, miksi se on olemassa ja mikä on sen tehtävä? Miksi terveen ja hyvinvoivan yhteiskunnan, jossa kaikille on tilaa ja jokaisella ihmisarvoinen elämä, tavoitteleminen on niin tärkeää? Vastaus löytyy, kun miettii vaihtoehtoa, ja silti..

  Fiksut talousgurut ja pankkiritkin näköjään ymmärtävät (vaikka harva sanoo sen ääneen), ettei sairas finanssikapitalismi tuhoa vain taloutta. Yhteiskuntamoraalin rapautuminen, millä tiellä olemme, on se suurempi ongelma. Markkinayhteiskunnassa tarvitaan enää kauppiaan moraali, ja sillä ei pitkälle pötkitä.

  Hyviä kirjoituksia ja kannanottoja muuten. Mutta voisiko sanottavan yrittää tiivistä, kaikenlaista luettavaa kun riittää..?

 12. ”Kun valtiona luovun omasta tahdosta itsenäisestä päätösvallasta, olen edelleen suvereeni valtio, koska tein sen vapaaehtoisesti. Melkoista EU-logiikkaa!”

  Kaikki valtiot tekevät näin. Valtiot rajoittavat vapaaehtoisesti toimintavapauttaan erilaisin sopimuksin muiden valtioiden kanssa ja liittymällä erinäisiin järjestöihin, joiden periaatteita ovat sitoutuneet noudattamaan. Kansainvälinen oikeus säätelee tätä järjestelmää ja on osa sitä.

  Euroopan unioni on valtioiden liitto, jonka perussopimuksia jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan. Jokainen EU:n maa on kuitenkin itsenäinen. Sopimuksiin sitoutuminen ei poista itsenäisyyttä.

  En muuten ymmärrä, miksi tätä kansallista ja valtiollista glorifioidaan niin suuresti. Olisiko Suomen kansalaisen elämä jotenkin helpompaa ja mukavampaa, jos emme Unioniin kuuluisi? Onko kansallisvaltio ihmiskunnan kehityksen korkein vaihe? Paljon kuolemaa ja hävitystä, etenkin Euroopassa, on seurannut kansallisvaltioiden järjestelmästä.

  • Jos ymmärrät englanninkielistä tekstiä, niin vilkaisepa seuraavaa: http://eutruth.org.uk/

   Eikä pahitteeksi ole seuraavienkaan lukeminen:
   ”Kaninkolo: ”Kestävyysvajeena” kerrotun valheen ainoa tarkoitus”, http://ebolakani.blogspot.fi/2013/11/kestavyysvajeena-kerrotun-valheen-ainoa.html
   ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella” ”, http://jormajaakkola.fi/EY-vaalipetos%20A-nelosella

   Nykyisestä yli sadan miljardin euron ulkomaanvelastamme ja talouslamastamme saamme hyvin pitkälti kiittää EU- ja ennenkaikkea eurojäsenyyttäämme.
   Korkotason ollessa tällä hetkellä poikkeuksellisen alhainen, Suomi maksaa ulkomaanvelastaan korkoa n. 2 miljardia euroa vuodessa ULKOMAILLE.
   Entäpä jos korkokanta nouseekin n. 2 prosentista esim. kuuteen – silloin maksaisimme jo n. 6 miljardia euro korkoina ULKOMAILLE.
   Kun maanpetturit toimillaan luovuttivat Suomen pankin rahanluonti-monopolin yksityispankeille, niin Suomi ja suomalaiset tulivat samalla velkaorjiksi Rotschildin velkaponzi-rahajärjestelmään – vanhan sanonnan mukaan vain velaton mies on vapaa mies!

  • Kyllä kaikenmaailman unionit kivoja on jos niistä olisi meille taviksillekin joskus jotain hyötyä, mutta kun ei ole kuin muutamille harvoille siellä ravintoketjun huipulla. Ja jos joskus jotain pientä hyötyä oliskin, niin heti on hallitus niitä torppaamassa.

  • Hopalong on pihalla asioista kuin lumiukko.

   Vastaukseksi hänelle: KYLLÄ – Suomen kansalaisten elämä olisi helpompaa jos meillä olisi oma valuutta ja emme kuuluisi sionistien johtamaan Unioniin. Olemme liukumassa parhaillaan kansalliseen katastrofiin ja pahinta tässä on se, että kaksi perusasiaa; kotimainen ruoan- ja energiantuotanto on ajettu tietoisesti alas. Bilderberg-petos on juurtunut syvälle myös suomalaiseen yhteiskuntaan – olemme pankkimafian orjia sanan varsinaisessa merkityksessä. Nämä sotaa ja kaaosta lietsovat Bilderberg-psykopaatit -150 rikollista tällä kertaa – ovat valmistautumassa parhaillaan vuoden 2016 kokoukseen, jonka veronmaksajat massiivisine turvatoimineen rahoittavat. Me maksamme siitä, että he saavat punoa pirullisia juoniaan salaisissa kokouksissaan konjakkia siemaillen ja kuubalaisia sikareitaan tuprutellen, ja näistä kokouksusta korruptoitunut valtamedia ei hiisku meille sanaakaan. Nämä vallan sokaisemat psykopaatit kokoontuvat siis jälleen kerran ja se tapahtuu kesäkuun 9:s päivä armonvuonna 2016 Saksassa – Stay tuned.

   Suomi, kuten koko Eurooppa on syvällä EU-Bilderberg-suossa, eli lisätäänpä vettä myllyyn:

   1. Suomen valtion yritykset luonnonvaroja myöten on pilkottu ja myyty ulkomaille, joista rippeet on enää jäljellä.
   2. Eläkerahasto on luovutettu finanssipelureiden käsiin, niitä rahoja ei Suomen kansa tule koskaan näkemään.
   3. Jihadistit marssivat maahan petollisen pankkimafian organisoimana, rikostilastot tulevat räjähtämään käsiin, mutta koska kaaos pitää saada Bilderberg suunnitelman mukaan aikaiseksi… poliisivoimia tietoisesti vähennetään.
   4. Talousrikollisuus kasvaa, eliitti piilottelee omaisuuksiaan, mutta koska kansan viha ja sisällissota pitää saada Bilderberg suunnitelman mukaan aikaiseksi… harmaan talouden torjuntaa tietoisesti vähennetään.
   5. Suomi on asetettu maanpetoksella NATOn alusmaaksi, olemme sionistisen USAn orjia ja voit olla varma, että he tulevat olemaan omat poikamme, jotka uhrataan konfliktin syttyessä sotatantereella.
   6. Suomen armeijan on toimittava NATOn alaisuudessa ja samaan aikaan Venäjää provosoidaan Bilderberg-median syöttämillä valheilla ryhtymään sotaan.
   7. Suomen valtiovelkaa kasvatetaan järjettömän pakolaistulvan, paisuvan työttömyyden ja harmaantalouden suosimisen avulla. Sitä kasvatetaan tietoisesti siihen korkeuteen, että kolmas taho ottaa meistä vallan.
   8. Suomen sosiaalijärjestelmää ajetaan tietoisesti alas.
   9. Terveydenhoito yksityistetään, tieverkostoa ollaan myymässä sijoittajille ja pohjavedet ovat seuraavana listassa.
   10. Suomen oikeusjärjestelmä on rehellisyyden irvikuva, se on valheen ja epäoikeudenmukaisuuden temppeli, jota vapaamuurarit hallitsevat.

   Mitä tästä sekamelskasta pitäisi sanoa?

   … ja valitettavasti tämä on vain murto-osa – tätä murheellista listaa voisi jatkaa loputtomiin.

   Kysymys Hopalongille: voitko mainita ystävällisesti muutaman positiivisen asian, josta olemme suomen kansana Eu:hun liittymisen myötä hyötyneet?

   • Lisäisin listaan vielä kunniamaininnan jos löytää yhden eu-sopimuksen jota on noudatettu. Ei siis parlamentin äänestämiä direktiivejä, kuten kurkun käyryyttä tai sälekaihtimien narujen nuppeja, vaan eu-maiden allekirjoittamia sopimuksia.

   • Tulenkantajalta erinomainen, realistinen kuvaus Suomen tosiasiallisesta tilasta. Vastaava pätee itseasiassa ainakin lähes koko läntiseen maailmaan. Läpeensä korruptoidun valtamedian takia ihmisten enemmistöllä ei ole käsitystä, mihin kulissien takaa naruja vetelevät ihmiskunnan ylikansalliset arkkiviholliset ja heidän kansalliset maanpetturi-marionettinsa ja muut rikolliset ovat heitä viemässä kuin pässiä narusta.

   • ”…sionistien johtamaan Unioniin.”

    ”Bilderberg-petos”

    Nämä kaksi ilmaisua jo aiheuttavat, että minun on pakko sijoittaa kirjoituksesi huuhaa-osastolle. Et ole ainoa tänne kirjoitteleva ihminen, jonka käyttövoimana näyttää olevan aika pitkälle kehittynyt vainoharhaisuus.

    ”Kysymys Hopalongille: voitko mainita ystävällisesti muutaman positiivisen asian, josta olemme suomen kansana Eu:hun liittymisen myötä hyötyneet?”

    Onhan niitä paljonkin. Matkustaminen Euroopassa on helpottunut suuresti. Samoin muukin kanssakäyminen kauppaa myöten, on vaivattomampaa. Yhteinen rahakin tässä auttaa, vaikka se toisaalta on vaikeuttanut oman taloutemme hoitoa. Mutta syy ei ole valuutassa, vaan poliitikkojen kyvystä ymmärtää talouden vaatimuksia näissä oloissa.

    • Hopalong 26.4.2016 at 12:10: ””Bilderberg-petos” Nämä kaksi ilmaisua jo aiheuttavat, että minun on pakko sijoittaa kirjoituksesi huuhaa-osastolle.”

     Senkös takia Suomella niin huonosti meneekin, kun on niin paljon BILDERBERG-HUUHAA-joukkoa maamme johtopaikoilla (ollut ja on edelleen):

     ”Ahtisaari, Wahlroos, Niinistö…
     Nämä suomalaiset ovat osallistuneet Bilderberg-kokouksiin”, http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012060215660719_uu.shtml

     ”Bilderbergiin Suomesta Alexander Stubb, Leena Mörttinen ja Matti Apunen!
     Marionettien vuosittainen aivopesusessio alkamassa…”, http://mvlehti.net/2015/06/08/bilderbergiin-suomesta-alexander-stubb-leena-morttinen-ja-matti-apunen/

     Lue vain entistä tarkempaan Suomen ”laatujournalismin lippulaivaasi”, Bilderberg-Erkon Brysselin Pravdaa – senhän päätoimittajat käyvät Bilderberg-kokouksissa tankkaamassa Bilderberg-ohjeistusta mm. sellaisilta Bilderberg-sisäpiiriläisiltä ja ihmiskunnan arkkivihollisilta kuten Rockefeller, NWO-pääarkkitehti ja sotarikollinen H.Kissinger sekä kasaarijuutalainen johtava sionisti Rotschild, joka hallitsee läntistä velkaponzi-rahajärjestelmää. Brysselin Pravdastasi saat takuuvarmasti objektiivista ja luotettavaa EU-informaatiota – siitä ovat antamasi kommentit osoituksena!

     Yhtä ’valistavaa’ hengenravintoa saat myös bilderbergien, päätoimittaja Jääskeläisen ja toimitusjohtaja Kivisen johtamalta Yleltä.

  • Tuo argumentti on yleisesti käytetty vääristely. Kansainväliset sopimukset jotka rajoittavat valtioiden toimintaa, joista tärkeimpiä on YK:n ja WTO:n sopimukset, rajoittavat keinoja joita ei saa käyttää tai luovat tapauskohtaisia päätöksiä tai julistuksia, kuten esimerkiksi hyökkäyssodan kielto, tietty kauppasaarto tai esimerkiksi Israelin asuttamispolitiikka tai ihmisoikeusjulistus. Kansainväliset sopimukset luovat kansainvälisiä lakeja. Ne eivät luo uutta keskushallintoa jolle ennen itsenäiset valtiot luovuttaa oikeuden suunnitella ja hallita jokapäiväistä ulko- ja sisäpolitiikkaansa.

   Jos ei ymmärrä mikä ero on esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvostolla ja yleiskokouksella verrattuna EU:n komissioon ja parlamenttiin…. ei taida olla asiaa poliittiseen keskusteluun ennen kuin tutustuu asiaan.

   Kuten tuolta näkee, EU on liittovaltio. Kansainväliset sopimukset eivät ole, vaikka rajoittavatkin valtioiden keinoja.
   http://vastavalkea.fi/2016/04/22/hallitus-tekee-thatcherilaista-politiikkaa/#li-comment-5127

   Ja muuten olen sitä mieltä, että WTO on erittäin harmillinen globalistien työkalu halpatyövoiman käyttämiseksi, verojen välttämiseksi ja valtioiden kiristämiseksi, joka tulisi MYÖSKIN purkaa.

   • ”Jos ei ymmärrä mikä ero on esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvostolla ja yleiskokouksella verrattuna EU:n komissioon ja parlamenttiin…. ei taida olla asiaa poliittiseen keskusteluun ennen kuin tutustuu asiaan.”

    Kansainvälisestä politiikasta minulla on taatusti enemmän muodollisia opintoja kuin Vastavalkean kirjoittajilla yleensä.

    ”Kuten tuolta näkee, EU on liittovaltio. Kansainväliset sopimukset eivät ole, vaikka rajoittavatkin valtioiden keinoja.” Voit aivan hyvin nimittää EU:ia liittovaltioksi, jos se tekee sinut onnelliseksi. Sen myönnän, että se on enempi kuin kansainvälinen järjestö, ja sillä on joitakin liittovaltion piirteitä. Mutta olennaistahan tässä on se, että minun mielestäni on hyvä, että Suomi on EU:n jäsen, ja sinä olet taas toista mieltä.

    • Britti-patriootti David Noakes (http://eutruth.org.uk/) sanoo perehtyneensä kaikkiin kuuteen EU:n määrittävään sopimukseen. Hän toteaa mm.:

     ”The [Lisbon] Treaty sets up an unelected three tier politburo executive in Brussels with absolute power, a dictatorship on the soviet model. The EU parliament has no power and is a sham.”

     EU:lla on siis, kuten Neuvostoliitolla oli, diktatuurin mahdollistava hallintomalli ja VALE-PARLAMENTTI VAILLA demokratialle olennaista LAKIALOITE-OIKEUTTA. – Diktatuuria kiristetään pienten askelten taktiikalla, jotta ihmiset eivät huomaisi mihin ollaan menossa – kuten esim. uudella direktiivillä aseiden kerääminen pois kansalta, jotta kansa ei voisi nousta kapinaan, kun se lopulta huomaa joutuneensa tyrannian alle.

     Noakesin sivustolla on pikku puutteena se, että sitä ei kaikilta osin ole päivitetty ajan tasalle.

     Brexit-propagandasotaa koskevat tiedot osoittavat, että esim. seuraavaa EI ENÄÄ tällä hetkellä välttämättä pidä täysin paikkaansa: ”Elections in the British One Party State – If you vote Conservative, Labour, Lib-Dem or the BNP, you’ll be voting for the EU dictatorship. All national party leaderships are EU controlled. That’s why your vote doesn’t make a difference – all these parties have the same policies: the EU’s policies.”

     Sen sijaan Suomi näyttää käytännössä edelleenkin olevan yksipuolue-maa: jokaisen EDUSKUNTAPUOLUEEN johtoklikki – valeoppositio persut mukaanluettuna – on EU:n hallinnassa (controlled) ja pitää EU-diktatuurin puolia kansaa, siis meitä vastaan – siksi meidän äänellämme vaaleissa ei ole merkitystä.
     Millä tavalla puolueiden johtoon sitten on saatu masinoitua EU-diktatuuria kannattavat maanpetturit – voi arvailla, että joillekin on luvattu politrukin virka Brysselin lihapatojen äärellä tai hyväpalkkainen suojatyöpaikka Suomi-provinssissa tai suora rahalahjus veroparaatiisissa olevalle pimeälle pankkitilille tms.

     Sanomalehtien suhteen Suomessa näyttää paljolti pätevän vastaava kuin Britanniassa:

     ”Newspapers are censored ‘for legal reasons’ by freemasonry lawyers or Common Purpose members; and the BBC has 400 Common Purpose [ei vastinetta Suomessa] staff censoring out anti-EU news, which is why they didn’t report that Westminster gave up the last 20% of its power in January 2009, and now only exists to help the press conceal what has happened, until the EU dictatorship has consolidated its power.” Sanomalehdet meilläkin ovat vahvasti EU-myönteisiksi sensuroituja ja TODELLA MERKITYKSELLISTÄ kritiikkiä EU:sta ei sallita – kuten esim. että EU-parlamentti on VALE-parlamentti.

  • ”En muuten ymmärrä, miksi tätä kansallista ja valtiollista glorifioidaan niin suuresti. Olisiko Suomen kansalaisen elämä jotenkin helpompaa ja mukavampaa, jos emme Unioniin kuuluisi?”

   Ymmärrätkö miksi valtioissa on kuntia jotka voivat päättää oman alueensa politikasta? Valtioiden itsemääräämisoikeus on hyvä kahdesta syystä: 1) demokratia on parasta pienessä mittakaavassa, jolloin paikalliset ihmiset saavat päättää omista asioistaan ja 2) ilman itsenäisiä valtioita ei ole kansainvälistä kilpailua siitä kuka kehittää parhaan järjestelmän josta muut voivat ottaa mallia, eikä kansainvälistä kritiikkiä yhden maailman hallituksen harjoittamaa politiikkaa vastaan.

   Kun Euroopankin kokoisen alueen ihmiset luovuttavat politiikan teon yhdelle toimistolle Brysseliin, on aivan selvä juttu että siellä ei tehdä päätöksiä ottaen huomioon jokaisen alueen erilaiset tarpeet, ja erilaisia ne ovat, koska milloinkaan kaikki alueet eivät ole eivätkä tule olemaan samanlaisia: ei edes yhdessä valtiossa. Megabyrokratiat eivät ole hyvää kansanvaltaa, ja rapistavat koko demokratian olemuksen, kansalaisten menettäessä vallan, ja samalla kiinnostuksensa, itseään koskeviin päätöksiin.

   • Euroopan unionissa on vallalla, subsidiaariteettiperiaate, jonka mukaan ”unioni voi ryhtyä toimenpiteisiin vain jos se pystyy saavuttamaan asetetut tavoitteet tehokkaammin kuin jäsenvaltiot, tai jos jäsenvaltioiden omat toimet eivät ole riittäviä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi”. Eli päätökset on tehtävä alemmalla tasolla silloin, kun siten toimimalla saadaan parhaimmat päätökset.

    EU toimii monilla aloilla, joissa parhaimmat tulokset saadaan ylikansallisten päätösten perusteella.

    • Voisitko ystävällisesti mainita alan, jolla EU on subsidiaariteetti periaatteella ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla on saavutettu asetettuja tavoitteita tehokkaasti? Itse näen oikeastaan vain yhden. Politikoilla ja virkamiehillä on nyt tilaisuus saada hyvä paikka EU-organisaatiossa ja nousta ravintoketjussa monta pykälää ylemmäs yhdellä hyppäyksellä. Täällä maan pinnalla maksajan osa on kovempi.

     • Yksi tyypillinen esimerkki mainitsemanlaisistasi poliitikoista on J.Katainen. Brysselin lihapatojen äärelle politrukiksi pääsemisekseen hän selvästikin keräsi pisteitä ylikansallisten takapirujensa silmissä mm. repäisemällä J.Urpilaisen kanssa suomalaisten selkänahasta pelastuspaketin konkurssikypsäksi tietämäänsä Kreikkaa rahoittaneiden ulkomaisten pankkigangsterien keinotteluvoitoille.

    • Mistäpäs Stubbilta tuon alkuosan sait läheisyysperiaatteelle (subsidiaariteettiperiaatteelle)? Niin, sitähän se tarkoittaa, että julkiset päätökset pitäisi tehdä mahdollisimman lähellä sitä tasoa, jota päätökset koskevat. Eli juuri sitä mitä sanoin: demokratia on parasta pienessä mittakaavassa. Sitä pyrkivät valtiotkin toteuttamaan: periaate on tietysti hyvä.

     Toteutus vain ei toimi, ja toimii sitä huonompi mitä suurempi kokonaisuus on. Ongelma on siinä, että valtiot ja liittovaltiot tekevät politiikkaa ja lakeja sekä myöntävät tukia, jotka koskettavat koko valtion tai liittovaltion aluetta. Otetaan vaikka maataloustukiaiset, joka on unionin kaikkein suurin budjetin osa. Maatalouspolitiikka on EU-tason politiikkaa. Suomea lukuunottamatta maataloustukien pääosa kaikissa osavaltioissa tulee juuri EU:lta, koska EU pitää liittovaltiota oikeana tasona päättämään minkälainen maataloustuki on osavaltioille sopivaa. Asiasta on Suomessa keskusteltu valtavasti, ja täällä kaikki uutisia vähänkin seuraavat aikuiset tietää että paikallisesti haluttaisiin toimia eri lailla kuin mitä EU haluaa. Suomen tilanne vain on tyystin erilainen kuin Italian tai Ranskan tilanne. Suomen kansalliset tuet ovat jatkuen uhanalaisia EU:n voidessa muuttaa tilannetta halutessaan (ja sillä on siihen taas haluja).Tai toisena esimerkkinä, EU:n ulkopolitiikka. Suomen intressit esimerkiksi Pohjois-Afrikassa tai Lähi-Idässä on aivan erilaiset kuin Ranskan tai Italian intressit, ja Venäjän kaupassa sitten samoin. Mutta ulkopolitiikka kuten maatalouspolitiikkakin on EU-tason politiikkaa, joten Suomessa kärsitään päätökset siitä mitä EU haluaa, vaikka itse haluaisimme ajaa toisenlaista ulkopolitiikkaa.

     Lait ja harjoitettu politiikka valitettavasti usein ovat hulluutta katsottuna yhtäältä, ja hyvä idea katsottuna toisaalta: liittovaltio toteuttaa sen politiikan, kummalla on suurempi vaikutusvalta liittovaltion tasolla. Läheisyysperiaatteen vastapainoksi on EU-tason politiikka, joka antaa piu-paut paikalliselle päättämiselle. Ja valitettavasti EU kahmii itselleen koko ajan lisää alueita, joista se haluaa tehdä päätökset osavaltioiden sijasta. Velkakriisin aikanahan EU halusi päätösvaltaa kansallisiin budjetteihin, pankkiasioihin, velkakirjoihin ja velan hoitoon, terroristi-iskujen aikana taas turvallisuuspolitiikkaan, poliisin valtuuksiin, tietoverkkoihin ja kansalaisten valvontaan.

     • Suuren koon kohdalla korostaisin salailua.
      Se on keskeinen demokratian tuhoutumisen ilmiö.
      ”USA:n imperiumia” jos tarkastellaan kokonaisuudessaan tai osittain, kuten EU:n osalta, niin jo suuri koko johtaa salailuun.
      Tai jos ei johda niin suoraviivainen korrelaatio on kuitenkin.
      Vai oletteko tietoisia suurvallasta, jolla ei olisi paljon synkkiä salaisuuksia?

      SALAILUT
      Sellaiset, jotka ovat jo itsessään tuomittavia aiheidensa painavuuden jne. perusteella, ilman yhtäkään todistetta vahingoista
      Salaillen tehty on yleensä liian salaisesti tehty, esimerkiksi:

      * EU:N YDINVALTOJEN SALAINEN TAVOITESOPIMUS SYKSYLLÄ 2015 EU-LIITTOVALTION MUODOSTAMISESTA, vaikka kansanenemmistö ei halua sellaista varmaan yhdessäkään EU:n jäsenvaltiossa – allekirjoittajina Ranska, Saksa, Luxemburg ja Italia – http://www.express.co.uk/news/uk/663946/EU-plans-United-States-Europe;
      * TTIP-neuvottelut: vapaakauppa.fi
      * Naton yms. salaisista armeijoista Euroopassa nostetaan nykyään mitään ääriharvoin esille, vaikka niiden virallisen lopetuksen (1990) jälkeen niitä paljastettiin 1990-luvun lopulla.
      * Psykologisia false flag -iskuja ei tutkita kunnolla. Päinvastoin, USA:n kanssa niitä tehtaillaan yhteistyössä.
      USA harjoitteli niitä ensin kotikentällään (esim. Oklahoma, 911), sitten suunnilleen samoin kaavoin jatkot…

      Yleisemmin voidaan tarkastella esim. TTIP-kuvioita ja sitä, että USA voi tehdä vaikka mitä suuria ihmisoikeusloukkauksia Euroopassa (salaisia armeijoitakaan ei ole lakkautettu; CIA:n salaiset vankien kuljetuslennot jne.).
      Aina sama juttu. Salailu on keskeinen osa tuollaisten onnistumisia.

      Mamutusta, usatusta tai natotusta – aina tulee vastaan salailu.
      (Tosin Seppänen väittää, että natotus on ohi, vuorossa usatus: http://eskoseppanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215904-natotus-valmistuu-vuorossa-usattaminen)

      Valtamedia on propagandallaan aikaansaanut sen, että ihmiset haluavat elää siinä maailmassa, missä on parasta viihdettä ym. Eikä EU-jäsenyyden hinta kokonaisuutena hahmotu. Muuten kuin korkeintaan lyhyellä tähtäimellä rahassa.

 13. ”Saksa hallitsee Eurooppaa
  Mitään Euroopan ongelmaa ei voi hoitaa ilman Saksan suostumusta – Saksan kanta on Euroopan unionin mielipide.”, http://mvlehti.net/2016/04/26/saksa-hallitsee-eurooppaa/

  Ts. Euroopan kaikkien maanpetturien äiti Merkel hallitsee Eurooppaa ja on tuhoamassa Euroopan kansat ja valtiot mm. maahantunkeutuja-invaasiolla ja Rotschildin velkaorjuudella – siinäkin se propagandamedian toitottama EU:n ”demokraattisuus” ilmenee!

 14. Mikä maa kommunistisin tällä hetkellä?
  Ei ole juurikaan eroa kommunismin ja korporaatiofasismin välillä, jossa raha ja hallinto ovat keskenään naimisissa. Pankit ostavat omat poliitikkonsa siitä riippumatta missä puolueessa he ovat.

  Capitalism, Corporate Fascism, Communism and the Eurasian Bloc

  Russia has developed a multi-polar economic system, as opposed to a uni-polar, monopolist economic system such as what the US has become and what Communism is… Janus of the two-faced god who controls both, and then reaching the same outcome.

  There is a hair’s breadth difference between communism and corporate fascism. The marriage of capital and government where as we see today, the corporations and banks like Goldman Sachs buy their own politicians, no matter which party they stand for.

  http://www.veteranstoday.com/2016/04/29/capitalism-corporate-fascism-communism-and-the-eurasian-bloc/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here