Naton ns. isäntämaasopimus on runnottu läpi eduskunnasta ja yleisestä mielipiteestä piittaamatta. Ilman tietoista harhautusta tämä ei olisi ollut mahdollista. Kun sopimuksessa oikeasti puhutaan tuen antamisesta, päättäjille asia esiteltiin tuen vastaanottamisena. Kyllä. Isäntämaasopimus esiteltiin eduskunnalle täsmälleen päälaelleen käännettynä.

Ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd) ja puolustusministeri Carl Haglundin (r) alaisuudessa toteutetun harhautusoperaation keskiössä on ministeriöiden yhteistyönä laadittu parisivuinen muistio.  Muistio toimitettiin tasan kaksi vuotta sitten (29.4.2014) eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle. Ilmeisen hutaisten (tai tarkoituksella harhauttavaksi) tehdyn muistion otsikkona on ”Isäntämaatukea koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen Suomen ja Naton välillä”.

Nimellisesti tällä kaksivuotispäiväänsä viettävällä muistiolla täytettiin perustuslain 97. §:n tarkoittama eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan oikeus saada selvitys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. Näin tärkeässä asiassa kuitenkin näin suppeaa ja näin harhaanjohtavaa tiedonantoa voi pitää lähinnä erittäin huonona vitsinä.

Muistion teksti on monilta osin harhaanjohtavaa ja totuudenvastaista. Itse perusasia on käännetty päälaelleen. Isäntämaatuki esitellään Natolta saatavana tukena, vaikka kysymys on Natolle annettavasta tuesta. Tätä härskiä ja äärimmäisen vaarallista vääristelyä näytetään käytetyn sopimuksen suostunnan kasvattamiseksi sekä eduskunnan että valtionhallinnon muiden osien suuntaan.

Valmistelutyöhön liitetyt sisäministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Tulli, Trafi, Liikennevakuutuskeskus, Valtiokonttori ja Pääesikunta on todennäköisesti saatu juuri tämän vääristelyn avulla myötämielisiksi hankkeelle.

Kukapa nyt Suomelle annettavaa apua vastustaisi?

Superharhautus nro 1 heti alussa: ”TUKEA VASTAANOTTAVA VALTIO”

Muistio: ”Isäntämaatuella (Host Nation Support) tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka tukea vastaanottava valtio toteuttaa ulkopuolisen tuen käytännön toimintaedellytysten varmistamiseksi erilaisten katastrofien, häiriötilanteiden tai turvallisuusuhkien hallintaan liittyvissä tilanteissa. Isäntämaatuen järjestelyt ovat vakiintunut osa myös monikansallista harjoitustoimintaa. Suomessa annettavasta isäntämaatuesta päättää aina Suomi.”

Koko ”tukea vastaanottava valtio” on virheellinen. Isäntämaatuki tarkoittaa isäntämaan antamaa tukea, ei vastaanottamaa. Sopimuksessa eli tarkalta nimeltään yhteisymmärryspöytäkirjassa isäntämaatuki (engl. host nation support) tarkoittaa yksinomaan isäntämaan antamaa tukea. Muistion laatijoiden on ollut pakko tietää tämä. ”Tukea vastaanottava valtio” on niin iso ja vaarallinen väärintulkinta, että se muistuttaa enemmän maanpetosta kuin mitään pikku erehdystä. Lyhyessä muistiossa puhutaan kerta toisensa jälkeen ”avun vastaanottamisesta”.

Eduskunnan selvityksenä saamassa muistiossa siis annetaan täysin totuudenvastaisesti ymmärtää, että sopimuksessa on kysymys ”isäntämaatuen vastaanottamisesta”. Ulkoministeri Erkki Tuomioja mainitsi esimerkkinään meteoriitin putoamisen maamme alueelle. Meteoriitin. Todellisuudessa sopimuksessa on kysymys erittäin kattavan tuen antamisesta Naton sotilasoperaatioille. Isäntämaatuki tarkoittaa paitsi alueellisten ja muiden resurssien antamista Naton käyttöön ja komentoon, myös esimerkiksi velvoitetta aktiiviseen Nato-joukkojen huoltoon aina miehistön hammaslääkäripalveluita myöten.

Itse sopimus määrittelee isäntämaatuen seuraavasti (1 kohta Määritelmät 1.11 Isäntämaatuki) :

Sopimus: ”1.11 Isäntämaatuki. Siviiliapu ja sotilaallinen apu, jota isäntämaa antaa rauhan, poikkeusolojen, kriisien ja konfliktien aikana Pohjois-Atlantin liiton joukoille ja organisaatioille, jotka sijaitsevat tai toimivat isäntämaan alueella, aluevesillä tai ilmatilassa tai kulkevat näiden kautta.”

Määritelmässä ei lainkaan esiinny isäntämaan vastaanottamaa tukea. Se on muistioon keksitty fiktiivinen lisäys. Tämä isäntämaatuen määritelmän lähtökohta varmennetaan vielä mm. kohdissa 3.4 ja 3.5:

Sopimus: 3.4 Isäntämaa antaa tukea Naton johtamaa sotilaallista toimintaa varten sijoitetuille joukoille kaikkien mahdollisuuksiensa mukaan, tuen saatavuuden mukaan ja kulloistenkin olosuhteiden asettamissa käytännön rajoissa. Tuen yksityiskohtia käsitellään täytäntöönpanoasiakirjoissa.

Sopimus: ”3.5 Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan rauhan, poikkeusolojen, kriisien ja konfliktien aikana tai kansainvälisen jännitystilan aikana siten kuin isäntämaan ja Naton asianomaiset viranomaiset yhdessä päättävät.

Kun eduskunnalle jaettu muistio puhuu isäntämaatuesta Suomen saamana tukena, todellisuudessa kyse on yksiselitteisesti Suomen antamasta tuesta Nato-joukoille.

Harhautus nro 2

Toiseksi muistiossa annetaan ymmärtää, että ”Isäntämaatuen järjestelyt ovat vakiintunut osa myös monikansallista harjoitustoimintaa” eli puhutaan pelkästä harjoitustoiminnasta ilman halaistua sanaa varsinaisista sotilasoperaatioista, joita sopimus oleellisesti myös koskee.

Sopimus:1.2 Naton sotilaallinen toiminta. Sotilaallinen toiminta, mukaan lukien harjoitukset, koulutus, operaatioihin liittyvä koe- ja kokeilutoiminta ja vastaava toiminta, tai joukkojen suorittama strateginen, taktinen tai palveluun tai koulutukseen liittyvä tai hallinnollinen sotilaallinen tehtävä; taistelun tai sotilaallisen toimen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan torjuntatoimen toteuttaminen, myös hyökkäys, siirtyminen, huolto ja taisteluharjoitukset.

Kaksisivuisessa muistiossa puhutaan ”harjoittelusta” kymmenen kertaa. ”Operaatiota” ei mainita kertaakaan. 14-sivuisessa sopimuksessa taas harjoittelu mainitaan vain seitsemän kertaa, kun operaatio esiintyy 25 kertaa. Sopimusteksti ei ollut kansanedustajien vapaasti luettavissa. Vastavalkean tietojen mukaan heille oli järjestetty mahdollisuus käydä lukemassa englanninkielinen teksti suljetussa tilassa.

Harhautus nro 3

Kolmanneksi väitetään, että ”Suomessa annettavasta isäntämaatuesta päättää aina Suomi”. Tällaista yksiselitteistä lausumaa ei löydy sopimustekstistä.

Muistio: ”Isäntämaatukea koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan soveltamisesta tapauskohtaisesti käytännön tilanteisiin päätetään aina yhteisesti Suomen ja Naton välillä ja tuesta sovitaan erikseen laadittavilla teknisillä asiakirjoilla.”

Tapauskohtaisesti (esimerkiksi hyökkäyksestä Venäjälle) päätetään siis yhdessä teknisillä asiakirjoilla. Kuten jäljempänä ilmenee, sopimuksen soveltaminen tapahtuu neuvottelemalla mahdollisimman matalalla eli virkamiestasolla, ja siitä niin ollen puuttuu kokonaan poliittisen harkinnan mahdollisuus.

Harhautus nro 4
Sopimuksen osapuolet ja kiistojen ratkaiseminen

Muistio:Suomen puolesta asiakirjan allekirjoittaisi puolustusvoimain komentaja ja Naton puolesta Naton Euroopan joukkojen komentaja (SACEUR).

Tämäkin teksti antaa harhaisen kuvan sopijapuolista. Itse sopimuksen johdanto-osa lausuu asiasta seuraavaa:

Sopimus: ”Suomen tasavallan hallitus, jota edustaa puolustusministeriö, ja Pohjois-Atlantin liiton transformaatioesikunnan komentajan (SACT) johtoesikunta (HQ SACT) sekä Pohjois- Atlantin liiton operaatioesikunta (SHAPE), jäljempänä ’osallistujat'”

Todellisuudessa sopimuksen osapuolia on siis kolme (3), yksi Suomen puolelta ja kaksi Naton eli Transformaatio-esikunta ja NATOn Euroopan joukkojen esikunta.

Sopimus: ”11.2 Tämän pöytäkirjan tulkintaa ja soveltamista koskevat ilmeiset ristiriidat ratkaistaan osallistujien välisillä neuvotteluilla mahdollisimman alhaisella tasolla, eikä niitä saateta kansallisen tai kansainvälisen tuomioistuimen eikä kolmannen osapuolen ratkaistaviksi.

Tämä merkinnee sitä, että kun sopimuksen kiistat tulee sopimustekstin mukaan ratkaista mahdollisimman matalalla tasolla (= virkamiestasolla), Nato on saletissa eli ratkaisut hyväksytään ”Osapuolten neuvotteluissa” Naton kannan mukaisesti vähintään äänin 2–1. Ja jos Suomen puolelta on mukana mikkokinnusia, ratkaisut hyväksytään äänin 3–0.

Eikä käsittelyjä sopimuksen mukaan voi alistaa kolmansien tahojen (oikeustahojenkaan) arvioitaviksi tai päätettäväksi.

Näitä sopimukseen sisältyviä omituisuuksia ei ole lainkaan esitelty muistiossa.

Sopimusteksti käännettiin valtion toimesta suomen kielelle noin puolen vuoden viiveellä. Käännös ei ollut vielä käytettävissä, kun eduskuntaa virallisesti informoitiin tällä tiedotteella (muistiolla) asiasta. Eduskunnan harhauttaminen yllä esitetyllä tavalla näyttäisi vahvalta kandidaatilta sarjaan maanpetokset ja valtiopetokset.

UM:n muistiotekstin laatija ja hyväksyjät

Eduskunnalle jaetussa muistion lähetteessä lukee: Laatija jakaa. Ja kun jakajaksi ilmenee ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Mikko Kinnunen, hän on ilmeisesti laatinut muistion (tai johtanut sen laadintaa).

Kinnusella on myös kyseenalainen kunnia Suomea Naton Assured Resolve (Varmistettu päättäväisyys) -karttaharjoituksessa helmikuussa Washingtonissa edustaneena virkamiehenä. Kyseisessä harjoituksessa virkamiehet lupailivat Suomen antavan sotilaallista apua Baltialle. Suomen valtiojohto ei ole tällaista lupausta antanut. Tätä ristiriitaa analysoidaan Risto Volasen kirjoituksessa ”Suomalaisia Washingtonissa kahdella tuolilla…”

Muistio on jaettu ulkoministeriön nimissä, ja siinä ilmoitetaan, että ”Muistio on laadittu yhteistyössä puolustusministeriön kanssa”.

Oleellista tietysti on, että poliittisen vastuun tiedotteen sisällöstä kantavat ulkoministeriön ja puolustusministeriön silloiset vastuuministerit eli ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) ja puolustusministeri Carl Haglund (r). He ovat tästä harhauttavasta muistiosta täydessä poliittisessa vastuussa.

Toistaiseksi tuon vastuun kantamisella ei ole ollut isompia seurauksia. Nähtäväksi jää, miten poliittinen vastuu toteutuu nyt, kun Vastavalkea paljastaa huijauksen kaikessa rumuudessaan. Tietämättömyyteen vetoaminen tulee olemaan hyvin, hyvin vaikeaa.

Haglund on toki ilmoittanut luopuvansa RKP:n puheenjohtajuudesta. Erkki Tuomioja on jatkanut sinnikkäästi eduskunnan jäsenenä osoittamatta merkkiä toimintansa uudelleenarvioimisesta. Tuomioja onkin pahasti epäonnistunut pyrkimyksessään nousta valtiomiessarjaan. Kohtalonaan taisi olla putoaminen poliittiseen huuhaa-sarjaan.

Mikämikä-sopimus?

Naton isäntämaasopimuksen luonteesta on käyty värikästä vääntöä. UM:n muistio määrittelee asian näin:

Muistio: ”HNS MOU on näitä (aiempia sopimuksia) täytäntöönpaneva ja täydentävä yhteisymmärryspöytäkirja, jolla ei ole oikeudellista sitovuutta.”

Mikähän sellainen sopimus on, jolla ei ole oikeudellista sitovuutta?

Tuomioja sanoi elokuussa 2014 IltalehdellePöytäkirja ei ole kansainvälinen sopimus, vaan se on luonteeltaan poliittinen asiakirja.” Tuomiojan lausuman kanssa ristiriidassa on mm. se, että Suomen hallituksen nimissä tehty HNS MOU eli Naton isäntämaasopimus on julkaistu heti allekirjoituksen jälkeen säädöskokoelman sopimussarjassa valtiosopimusten joukossa.

Julkisuudessa HNS MOU:n valtiosopimusluonne on pontevasti kielletty. Eduskuntaa ja muita valtionhallinnon osia tiedotteellaan harhauttaneet Carl Haglund ja Erkki Tuomioja ovat nähneet vaivaa vähätellessään  sopimusta ja sen merkitystä.

Isäntämaasopimuksen vähättely ja sen merkityksen hämärtäminen palvelevat tietysti sitä, ettei asiaa tuotaisi eduskunnan päätettäväksi. Mikä puolestaan on vähintäänkin demokratian halveksimista.

Presidentti Niinistön ulkopolitiikan johtaminen levällään kuin Lempin eväät

Monet viimeaikojen tapahtumat ovat osoittaneet, että presidentti Sauli Niinistöllä on luvattoman heikko ote perustuslaissa kirjattuun tehtäväänsä johtaa Suomen ulkopolitiikkaa.

Washingtonissa helmikuussa pidetyssä Naton karttaharjoituksessa suomalaiset virkamiehet lupasivat Suomelta sotilaallista tukea Baltialle. Suomen valtiojohto on toistuvasti kieltäytynyt ottamasta sotilaallista vastuuta Baltian puolustamisesta.

Myös tämä Naton isäntämaasopimuksen läpivienti ilman eduskunnan käsittelyä (jota ulkoministeri Tuomioja julkisesti lupaili) nostaa esiin kysymyksiä presidentti Niinistön roolista.

Presidentti Niinistön liian heikko ote virkamiehistön ja puolustusvoimien Nato-haukkojen Nato-innostuksen suitsijana ei lupaa hyvää. Virkamiehet ja sotilaat vievät Suomea yhä pahemmin Naton pelinappulaksi, eikä poliittinen ohjaus näytä toimivan. Ministerien Haglund ja Tuomioja isäntämaatuki-harhautuksella on ratkaisevan suuri rooli vaarallisessa, mahdollisesti kohtalokkaassa ajautumisessa Naton astinlaudaksi.

Lähteet

Ulkoasiainministeriö (29.4.2014): Lähete/Muistio ”Isäntämaatukea koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen Suomen ja Naton välillä”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Documents/UTPJ_15+2014.pdf

Ulkoasiainministeriön laatima suomennos: Yhteisymmärryspöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton transformaatioesikunnan komentajan johtoesikunnan sekä Pohjois-Atlantin liiton operaatioesikunnan välillä isäntämaatuen antamisesta Naton operaatioiden / harjoitusten / vastaavan sotilaallisen toiminnan toteuttamista varten https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/ulkoasiainvaliokunta/Documents/HNS%20MoU%20suomi.pdf

Kommentti.

Ensimmäisen isäntämaasopimuksen (HNS MOU) käännöksen ehätti julkaisemaan VS-Kustannus. Tämä käännös sisältyi lähinnä Itsenäisyyspuolueen (IPU) aktiivien kirjoittamaan kirjaan Näin Suomea viedään, jonka julkistamistilaisuus oli 15.4.2015. Kirjan voi tilata täältä.

Käännetty sopimusteksti julkaistiin IPU:n puheenjohtajan Antti Pesosen US-blogissa 29.1.2015.

Ulkoministeriössä laadittu suomennos julkaistiin vuoden 2015 alkupuoliskolla. Julkaisupäivä ei ole tiedossa.

 

Päivitys 29.4.2016 klo 20.30
Melko pian artikkelin julkaisemisen jälkeen eduskunnan verkkosivut lakkasivat toimimasta. Samalla lakkasivat toimimasta linkit artikkelissa käsiteltyihin dokumentteihin. Linkitimme asiakirjat uudestaan Vastavalkean sivuille.

 

26 KOMMENTTIA

 1. A-talk ja Keisarin uudet vaatteet — hieno blogikirjoitus

  ”Yle ei ole pystynyt kokoamaan keskustelua, jossa käsiteltäisiin USA:n vallankäytön mekanismeja NATOon liittyen. Kyse ei ole vain NATO:sta vaan arvoista, joihin ne liittävät jäsenensä.
  Ihmettelin pääministeri Sipilän väitettä siitä, että me suomalaiset kuulumme läntiseen arvoyhteisöön ilmeisesti vastakohtana venäläiselle arvoyhteisölle ja että meidän tulisi lähestyä USA ta. Hän ei puhu ainakaan minun puolestani.

  On vaikea hyväksyä arvoja, jotka sisältävät kuolemantuomion, kidutuksen, salaiset vankilat, lennokkimurhat, vieraiden valtioiden päämiesten murhat, rikkaiden rikastumisen salaisten kauppasopimusten avulla, veronkierron, rasismin, yksityisyyden loukkaamisen. 

  En tiedä mitä pääministeri Sipilä ajattelee enkä tiedä mitä Yle:n toimituskunta ajattelee levittäessään rasismia venäläisiä kohtaan ja peittäessään todellisen maailmanlaajuisen uhan: USA:n sotilallisen, taloudellisen ja propagandan maailmanvallan.” linkistä lisää:
  http://www.turpeinen-saari.net

  • Poliittinen eliittimme ei keskustele näissä mediaesityksissään enää lainkaan kansan kanssa, vaan vain itsensä kanssa, huomauttaa saksalainen professori Mausfeld. Useimmat meistä suomalaisistakaan emme ole täysin tiedostaneet sitä tosiseikkaa, että edustuksellisessa demokratiassa valta on kokonaan poliittisella eliitillä ja kansa käy vaaleissa vain vahvistamassa eliitin vallan.

   Tällaisina anglo-amerikkalaisen imperiumin näkyväksi tulemisen aikoina ( esim. ” poikkeuksellisuuteensa” nojaten USA ei noudata kansainvälisiä sopimuksia tai-lakeja kuin silloin, jos ne palvelevat sen etua) muiden maiden ja erityisesti pienten maiden poliittisen eliitin valta on vähentynyt minimiin. Imperiumi-käsitteen kautta nähtynä ”imperiumin” sotilasstrateginen tavoite asettaa natotukikohtia maailman joka kolkalle, alkaa olla jo pitkällä. Sen sijaan taloudellista Natoaan eli TTIP:iä ” imperiumi” ei vielä ole saanut kokonaan läpivietyä.

   • ’…kansa käy vaaleissa vain vahvistamassa eliitin vallan.’

    Näin on ja siksi on turha valittaa kun tämä hyväksytään.

    Jos kansa valitsisi toisenlaisen ’eliitin’, sellaisen joka sitoutuu kansanäänestyksiin joita esim. IPU kannattaa kaikista merkittävistä asioista päätettäessä (Sveitsin malli) niin kaikki voisi muuttua.
    Mutta ellei kansa ole tähän valmis niin on turha valittaa. Se on vain osoitus tyhmyydestä.

  • ”En tiedä, mikä on seuraavan totuusarvo:
   ”Jenkkiarmeijan sotilaita jo nyt hyvin lähellä suomen ja venäjän välistä rajaa”

   Luultavasti havainto on aivan oikea. Yhdysvaltalaisia sotilaita on harjoittelemassa Suomessa suomalaisten kanssa, eikä se ole mikään salaisuus.

   • Otaksuisin, että Venäjä ei katso kovin suopein silmin pientäkään jenkkisotilaiden määrää harjoittelemassa rajansa lähellä.

 2. MISSÄ ON VENÄJÄN UHKA?
  Venäjästä ei näy eikä kuulu mitään.
  MIKÄ ON POLIITIKKOJEN KORRUPTION
  osuus suomen tuhoamisen suhteen. A.Strigas naton korkeimman sotilasjohtajan erityisneuvonantajan mukaan, kansoja johdetaan trilateraalisen komission ja bilderberg-ryhmän käskyjen mukaan seuraavasti:
  ”Minä ylennän sinut presidentiksi, pääministeriksi tai sotilasjohtajaksi. Sinä hyväksyt asemasi ilman valtaa olevana johtajana ja saat eettisiä ja taloudellista hyötyä. Vastapainoksi sinun täytyy sokeasti totella meitä” ja H.Björklid mukaan Suomalaispoliitikot
  SUOMEN NATOON SAAMISESTA SAAVAT KORKEITA JA HYVIN PALKATTUJA VIRKOJA.
  Raha puhuu…siis Korruptiota
  MISSÄ ON SUOMEN DEMOKRATIA?-
  yksikään puolue eduskunnassa ei ota huomioin suomen kansan tarvetta: erota eu:sta, eurosta ja natosta.
  OLEMME SODAN PARTAALLA.
  NATO -> VENÄJÄÄ vastaan, jo TÄNÄ KESÄNÄ
  Natoa, sekä Eu:ta että Usa:n vapaakauppa
  ohjaavat suuryritykset, jotka tarvitsevat raaka-aineita.
  Suomi Kuolemaan kohti ->
  http://www.adressit.com/suomi_kuoleman_kohti

  • Jokaisen nykyisen eduskuntapuolueen johtoklikkiin on tavalla tai toisella masinoitu/korruptoitu EU-diktatuuria kannattavat maanpetturit. Perustuslain vastaisen puoluekurin avulla nämä maanpetturit sanelevat miten puolueen muut kansanedustajat äänestävät – SUOMEN TUHOAMISEKSI. Tuhoamismenetelmiä ovat mm. LOPUNKIN kansallisomaisuutemme ryöstäminen (ulkomaisille suuryrityksille) ja kansammen ja kansallisvaltiomme hävittäminen maahantunkeutuja-invaasiolla, ks. esim ”Kalergi-suunnitelma_eurooppalaisten_tuhoamiseksi”, http://tappis.0catch.com/Kalergi_suunnitelma_eurooppalaisten_tuhoamiseksi.htm

   Myös Bilderberg-agendaan kuuluu kansallisvaltioiden hävittäminen Uuden Maailmanjärjestyksen tieltä.

   Vuodelta 1995 olevan Barcelonan Euro-Välimeren sopimuksen mukaan: ”The EU Offers the Populations of 9 Muslim Countries Free Movement of Goods, Services, Capital and People into the EU”

   eli

   EU tarjoaa yhdeksälle MUSLIMI-VALTIOLLE VAPAAN tavaroiden, palveluiden pääoman JA IHMISTEN liikkumisen Euroopan Unioniin!
   http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Declaration-Euro-Mediterranean-English-Version-2009.php

   Aiheetta ei tanskalainen patriootti Anders Bruun Laursen otsikoi edellä mainitussa linkissä ”The Greatest Act of Treason in History” eli ”suurin maanpetoksellinen toimenpide historiassa”, tarkoittaen em. sopimusta, jolla annetaan muslimeille vapaa pääsy Euroopan Unioniin mm. useista afrikkalaisista maista.

   Viittaamasi adressin allekirjoitus on erittäin aiheellinen – riippumatta siitä ketkä sen takana ovat.

   • Roomalainen filosofi ja poliitikko Marcus Tullius Cicero runsaat 2000 vuotta sitten:

    ”Kansakunta voi kestää typeryksensä, ja vieläpä kunnianhimoiset. Mutta se ei kestä valtion sisäistä maanpetosta. Vihollinen portilla on vähemmän pelottava, sillä hänet tunnetaan ja hän kantaa lippuaan julkisesti. Mutta maanpetturi liikkuu portin sisäpuolella olevien joukossa vapaasti, hänen salakavalat kuiskauksensa kujilla, kuultuna itse hallituksen saleilla. Sillä maanpetturi ei näytä maanpetturilta; hän puhuu uhriensa korostuksella ja hän on heidän näköisensä ja hän käyttää heille tavanomaisia perusteluita, hän vetoaa halpamaisuuteen kaikkien mielen syvyydessä. Hän mädättää kansakunnan sielun, hän toimii salaa ja kaikkien tietämättä yön pimeydessä kaivaen maata kaupungin pilarien alta, hän saastuttaa valtion niin että se ei enää voi vastustaa. Murhaajaakin tarvitsee vähemmän pelätä.”

 3. Kiitos Mehtälä tästä paljastuksesta! Onpa tosiaan päälaelleen vääristys tuossa muistiossa tehty! Enpä silti usko, että ”Totuusmediaksi” itsensä ylentäneen massamediamme journalistit tulevat lainaamaan kirjoitustasi. Todennäköisesti Estellellä on ollut kiva mekko.

  ”What’s in the public’s interest is not what the public is interested in.” (Mikä ihmisiä pitäisi kiinnostaa, siitä he eivät ole kiinnostuneita.)
  – Tuoli, Terry Pratchettin kirjassa ”Totuuden Torvi” (The Truth).

 4. Aika kova juttu, mutta näinhän tämä länsimainen arvoyhteisö näyttää toimivan. Kansalliset lait eivät paina enää mitään. Kun tehdään lainvastaisia sopimuksia, ne pidetään vain yksinkertaisesti piilossa. Harvat ja valitut päästetään niitä edes katsomaan. Sitten tehdään muistioita tai ”tiivistelmiä” jotka ovat suoraan sanottuna valetta alusta loppuun, eduskuntakielellä muunneltua totuutta. Siitä ei sanktioita tule. Äärioikeistolle tämä olisi luontevaa, mutta mukana on nyt myös ”vasemmisto”. Herää yksi kysymys, mitä helvettiä te siellä oikein puuhastelette? Eikö avoimuus olekaan länsimaisen arvoyhteisön periaatteita? Vastaus on ei, tällä kokemuksella ja näkemyksellä. Salailu se näyttää olevan. Mitä luulevat tällä voittavansa. Menee viimeinenkin luottamus maailmalla joka suuntaan.

  • On järkyttävä tosiasia että vasemmistokin on antautunut pankkiirimafian työrukkaseksi. Se näkyy tässäkin artikkelissa Tuomiojan edistäessä korporaatiofasisimin asiaa, jonka tukija Nato on.
   Vasemmisto myös surutta hyväksyy velkaorjuuden ja alistaa valtion (veronmaksajan) rahoittamaan tuota mafiaa. Se ei selkeästi vaadi eroa EU:sta eikä aja itsenäisyyttä, omaa rahaa ja pankkia tukevaa talousdemokraattista politiikkaa kuten esim. IPU. Miten se silloin voi sanoa olevansa kehityksen puolustaja kun todellisuudessa sen valitsema tie vie kohti fasistista harvainvaltaa ja globalismin kurjuutta?

 5. Suomessa vaikuttaisi toimivan pieni poliittisen eliitin piiri, joka katsoo oikeudekseen harhauttaa tarvittaessa eduskuntaakin.Voiko tämän todella tehdä joutumatta siitä juridiseen vastuuseen, sitä selvittelemme?

  Tuoreessa Pentti Sainion kirjassa ”Armeijan hukatut miljardit” (Into 2016) takakannen esittelyssä puhutaan samasta teemasta:

  ”Suomen sotajohto on tehnyt miljardien eurojen hankintoja, jotka eivät palvele kotimaan puolustusta vaan enemmänkin Yhdysvaltain ja Naton tarpeita. Onko pieni sisäpiiri harhauttanut eduskuntaa?”

  Vastavalkea julkaisee lähitulevaisuudessa arvion tästä kirjasta keskustelun pohjaksi.

  • Tarvitseeko eduskuntaa harhauttaa? Luulenpa, että eduskuntapuolueiden johto on hyvin pitkälle NATO-junassa, joten vastustusta puolustusvoimien NATO-yhyteensopivalle kalustolle tuskin löytyy.

   Niin, NATO-mailla ei ole juuri maavoimia (Kreikkaa, Turkkia ja Puolaa lukuunottamatta), mikä taas on Suomen puolustuksen kulmakivi. NATO:n sotavoima nojaa ilmavoimiin ja ohjuksiin, joilla voidaan tehdä infastruktuuria ja armeijakeskityksiä/laivastoa tuhoavia iskuja kauas kotimaasta, eli kyseessä on pitkälti lyhytkestoisiin hyökkäyksiin tarkoitettu sotavoima. Suomen puolustusvoimat taas nojaa maajoukkoihin joilla pyritään estämään Suomen miehitys.

   Kalliiden NATO-yhteensopivien kalustohankintojen seuraus on sitten se, että varuskontia lakkautetaan kun miesvahvuus kutistuu kuin pyy maailmanlopun edellä. Pientä ammattiarmeijaakin ehdotetaan jatkuen, mikä olisi idioottimainen ratkaisu Suomen puolustukseen. Ihan turha luoda Suomelle ”nopean toiminnan joukkoja” jonnekkin Lähi-Idän sotiin!

   Jos Venäjän Afganistanin sodalla ja Yhdysvaltain Libanonin, Somalian, Serbian ja Afganistanin operaatioilla on joku opetus, se on että suurvallatkaan ei kestä miehistötappioita. Kun ruumiita alkaa tulemaan, kotirintama alkaa kyselemään että mitä ihmettä teemme sotimassa jossain hevonkuusessa, ja sodasta tulee epäsuosittu (valitettavasti imperialistisissa maissa kotirintamaa ei juuri jaksa kiinnostaa niin kauan kun omat tappiot on mitättömät). Yleiseen asevelvollisuuten perustuvalla maavoimilla Suomella on (tai ainakin oli) sellainen pelote, että tuskin edes suurvallat haluaisivat tulla tänne ja alkaa laskemaan tappioitaan kymmenissä tai sadoissatuhansissa miehissä. Mutta ilmavoimia emme koskaan pysty hankkimaan sellaisia määriä, että niillä suurvaltoja hetkautettaisiin.

   Tai, olisi tietysti toinenkin vaihtoehto (mielestäni se paras vaihtoehto): Suomi voisi kokonaan luopua sotavoimista. Niin emme olisi uhka kenellekkään, eikä sotaa Suomea vastaan voisi oikeuttaa,

 6. Kun Amerikka romahtaa niin miten meidän käy kun sidomme itsemme sen olemassaoloon ja kohtaloon? Tätäkin sietäisi pohtia sillä maa voi koska tahansa romahtaa.
  Turvallisuus joka rakentuu toisen varaan ei ole kestävää ja voi koska tahansa muuttua turvattomuudeksi:
  The End Of America?: 13 Catastrophic Events Which Could Soon Lead To An American Apocalypse
  http://www.washingtonsblog.com/2016/05/the-end-of-america-13-catastrophic-events-which-could-soon-lead-to-an-american-apocalypse.html

  • Natoon liittyminen merkitsee myös kaiken tämän julman ja verisen viattomien ihmisten teurastamisen epäsuoraa hyväksymistä mitä nyt Syyriassa harjoitetaan US/Nato liittouman toimesta.
   Syria: The Real US-NATO Creators of Hell in Aleppo
   As US and NATO propaganda reaches another crescendo in Aleppo, it is important to remind ourselves of a few salient facts.  
   First and foremost we need to understand that the prevailing force occupying Aleppo and terrorising civilians is US and NATO backed Al Nusra in the city itself and ISIS in Northern and Eastern outlying areas.  
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=132607

 7. Kerrataanpa pikkasen lähihistoriaa Suomen valtiojohdon ja eduskunnan sekoiluista Naton (Yhdysvaltojen) kauttakulkusopimushankkeessa.

  Puolustusministeriö uutisoi 18.4.2014 Naton yhden jäsenvaltion kauttakulkusopimushankkeesta Väli-Suomen Median kautta ja ilmoitti sopineensa “ominpäin” hankkeen allekirjoittamisen ”toukokuun lopulle”.

  Uutisessa 18.4.2014 kerrottiin sopimuksessa olevan kysymys Yhdysvaltojen armeijan kolonnien Suomeen rantautumis- ja oleskeluoikeuden lisäksi myös amerikkalaiskolonnien kauttakulkuoikeudesta Venäjälle.

  Eduskunnan puolustusvaliokunta ei käsitellyt lainkaan virallisen epistolan mukaan “reilut kymmenen vuotta valmistelussa ollutta Naton jäsenvaltion sopimushanketta”.

  Alivaltiosihteeri Risto Volasen TV1 MOT-ohjelmassa 21.4.2015 antaman lausunnon mukaan Naton sopimushanke ei ollut kertaakaan esilla vuosina 2003-2010 hallituksen sopimusten valmisteluissa.

  Kun huhtikuussa 2014 puolustusvaliokunnan kuultavana olivat puolustusministeriön johtavat virkamiesupseerit, niin he salasivat Naton sopimushankkeen valiokunnalta.

  Heti perään parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö nuoli Natoa ja kenraaliemme sooloiluja ilmoittamalla 18.4.2014 julkisuuteen “Nato-sopimuksen olevan allekirjoittamista vaille valmis”.

  Kesäkuussa 2014 puolustusvaliokunta ei suostunut ottamaan käsiteltäväkseen Naton sopimushanketta vaikka valiokunnan jäsen Jyrki Yrttiaho katsoi valiokunnalla olevan kansalaisilta saatu virkavelvollisuus hankkeen käsittelemiseen ja arvioimiseen.

  Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen kertoi puolestaan Ylen uutisille 23.4. ettei puolustusministeriö voi sooloilla tällä tavoin Suomen ulkopolitiikan ydintä ja eduskunnan puhevaltaa koskevissa sopimushankkeissa.

  Sitten ulkoministeri Erkki Tuomioja ilmoitti 26.4. 2014 Ylen Ykkösaamussa yks’kantaan ”ettei Suomi allekirjoitakaan puolustusministeriön julkisuudessa markkinoimaa Naton sopimushanketta.”

  Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli puolestaan vieraana Ykkösaamussa 31.5. 2014 ja oli silminnähden näreissään hänen selkänsä takana “mukamas yli 10 vuotta ministeriössä valmistellusta Nato-sopimuksesta”.

  Utva puolsii Naton sopimushanketta vasta 24.8.2014. Ratkaisu julistettiin salaiseksi Suomessa mutta Dagens Nyheter kertoi 27.8. Suomen ratkaisun ruotsalaisille ruotsiksi.

  Kun Seija Rautio kysyi Ylen Ykkösaamussa vieraana 30.8.2014 olleelta pääministeri Alexander Stubbilta, miksi tasavallan presidentin ja utvan –Nato-sopimuksen allekirjoittamisvaltuutus (24.8.) salattiin kansalaisilta ja eduskunnalta jos kerran sopimus on ollut ministeriön valmistelussa Suomessa jo vuodesta 2001 ja sitten asia kerrottiin kuitenkin ensin ruotsalaisille?

  Tovin nikoteltuaan Stubb keksi valehdella ettei nyt muista miksi hanke päätettiin salata Suomessa!

  Seija Rautio kysyi Ylen Ykkösaamussa vieraana 30.8.2014 olleelta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta, Timo Soinilta, kuka viranomainen päättää Suomessa tuoreessa Nato-sopimuksessa tarkoitettujen joukkojen kutsumisesta Suomeen?

  Soini vastasi “ettei tiedä kun asiasta ei ole lainsäädäntöä”!!!

  Tutkijaeversti Pekka Visurin TV1 MOT:n “Natosta tuli isäntä taloon”-dokumentissa 21.4.2015 lausuman mukaan ”on vähän erikoista, että selkeästi sotilaspoliittisen sopimuksen allekirjoittajana on puolustusvoimain komentaja.”

  Visurin mukaan puolustusvoimain komentajan pitäisi vastata tietenkin vain puolustusvoimien osuudesta.

  Ylen MOTn toimittaja kysyi 21.4.2015 hallitukselta:

  “Kuka tekee päätöksen, mikäli Nato-joukkoja kutsutaan isäntämaasopimuksen mukaisesti Suomeen?”

  Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen vastasi hallituksen puolesta:

  ”Meillä ei ole olemassa olevaa lainsäädäntöä sitä tilannetta ajatellen. Silloin on tosiaan ajateltavissa se vaihtoehto, että semmoisessa erillisessä tapauksessa, niin se valmisteltaisiin tavallaan erillislainsäädäntönä, joka vietäis eduskunnan päätettäväks.”

  Ruotsin hallitus päätti puoltaa sopimushanketta 28.8. ja ilmoitti sopimushankkeen vaativan parlamentin hyväksynnän. Suomen eduskunta ei ole toistaiseksi käsitellyt sopimushankkeelle.

  Ulkoministeri Erkki Tuomiojahan toimitti sopimushankkeesta 19-sivuisen englanninkielisen version kansanedustajille heti 5.9.2014.

  Ulkoministeriön on toimitettava sopimusteksti suomeksi eduskunnalle. Ministeriö toteutti määräyksen puolen vuoden viivellä vasta 6.3.2015 kun kansanedustajat olivat jo vaalikentillä.

  Tuomiojahan ilmoitti 5.9.2014 eduskunnassa eduskunnalle, että “eduskunta tulee käsittelemään sopimushanketta myöhemmin.” Näin ei ole toistaiseksi tapahtunut.

  Edustaja Jyrki Yrttiaho vaati syyskuussa 2014 kirjeessään eduskunnan puhemies Eero Heinäluomaa ja kansliatoimikuntaa huolehtimaan, että Naton sopimushanke tulee eduskunnan käsiteltäväksi.

  Puhemies tai kansliatoimikunta eivät koskaan vastannut Yrttiahon mukaan hänen kirjeeseen.

  Oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi 11:sta sopimushanketta koskevaan kanteluun ratkaisunsa 29.9.2014.
  Ratkaisu monin tavoin niin puutteellinen, virheellinen ja harhaanjohtava,

  Ratkaisutekstin kirjoittanut okv-juristi tukeutuu yksinpuolustushallinnon juristikolleegoittensa kantoihin (”puolustusministerion mukaan”) ja sivuuttaa kokonaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan Suomen kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden ratifioimisprosessaja koskevat kannanotot.

  Jonkan virasto välttää kokonaan pohtimasta 29.9.14 ratkaisussaan kantelujen ydintä eli laajalti yhteiskunnan siviilisektoreitakin koskettava Yhdysvaltojen sopimushanke kuuluu perustuslain ja perustusvaliokunnan kannanottojen mukaan eduskunnan toimi- ja puhevaltaan.

  Jonkan Yhdysvaltojen kauttakulkusopimushanketta koskevasta kanteluratkaisuista 29.9.2014 on jätetty oikaisuvaatimus oikeuskanslerinvirastolle ja poistohakemus Helsingin hallinto-oikeudelle.

  Oikeuskanslerin ratkaisussa kuten tuoreessa Nato-selvityksessä Suomen ja Ruotsin esitetään allekirjoittaneen samansisältoiset sopimukset Cymrun Newportissa 4.9.2014 – mikä ei ole totta. Ruotsin hallituksen 28.8.2014 mukaan Yhdysvaltojen sopimushankkeen kohtalon ratkaisuvalta kuuluu valtion parlamentille.

  Kauttakulkusopimuksessa on kyseessä Yhdysvaltojen hanke – ei Albanian.

  Hankkeeseen sisältyy puolustuministeriömme 18.4.2014 alkuperäisen tiedotuksen mukaan olennaisena elementtinä vieraan vallan (Yhdysvaltojen – ei Albanian) sotilaskolonnien kauttakulkuoikeus.

  Jos suljemme Kuolan, Pietarin, Pihkovan ja Moskovan pois, niin mitä jää sotilaskolonnille jäljelle kohteiksi: Ruotsi ja Viro.

  Teoriassahan Nato-valtion sotilaskolonnat voisivat hyökätä Suomesta Itävaltaan tai Sveitsiin.

  Yhdysvaltojen armeijahan kutsui itsensä Rissalaan. Rissalasta on vain muutaman minuutin F-15 suihkarimatka Venäjän rajalle, joten erehdyksen tai suunnistusvirheen takia jännitteitä provosoiva rajaloukkaus on mahdollinen.

  Rissalasta Locheed Martinin keskimatkan ristelyohjukset lentävät kymmenessä minuutissa Pietarin strategisiin kohteisiin.

  Valtiosääntöasiantuntijoiden Jaakko Husa & AnteroJyränki tulkintojen mukaan Nato-sopimusta 4.9.2014 voidaan pitää laittomana ja oikeustoimikelvottomana koska

  ”perustuslaín 1 §:n täysivaltaisuussäännös estää vieraan sotavoiman maahantulon liittolaissuhteessakin Suomeen, ellei tätä sotavoimaa alisteta Suomen sotilasjohdolle” ja ”kun määrätyn ylipäällikön on oltava Suomen kansalainen”, sulkeutunee laskuista luovutuksen käyttäminen kansainvälisessä sotilaallisessa yhteistyössä (esimerkiksi NATO), ellei yhteistyötä perustettaessa käytetä perustuslainsäätämisjärjestystä.”

  Martti Pelho
  suuhygienisti
  Fuengirola
  ANDALUSIA

 8. Kiitos Martti Pelho perusteellisesta kronologisesta katsauksesta koko tähän HNS MOU -prosessiin. Kaikkinensa prosessi on järkyttävä esimerkki täydellisestä piittaamattomuudesta perustuslain ja Suomen kansallisten etujen suhteen.

  Ylin laillisuusvalvoja oikeuskansleri Jaakko Jonkka kuuluis asiassa muiden keskeisten asiaan vaikuttaneiden toimijoiden tavoin valtakunnanoikeuteen syytettyjen penkille.

  Tässä artikkelissa olemme tarkasti esitelleet vain ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön vastuuministereiden Erkki Tuomiojan ja Carl Haglundin osuuden sopimuksen allekirjoitusta edeltäneestä harhautusoperaatiosta eduskunnan ja valtionhallinnon muiden osien suuntaan.

 9. Terveisiä Tuomiojalle ja Haglundille — tätä machiavellismia te puolustatte

  The Collapse of the European Union: Return to National Sovereignty and to Happy Europeans?

  Imagine – the European Union were to collapse tomorrow – or any day soon for that matter. Europeans would dance in the streets.
  The EU has become a sheer pothole of fear and terror: Economic sanctions – punishment, mounting militarization, the abolition of civil rights for most Europeans. A group of unelected technocrats, representing 28 countries, many of them unfit to serve in their own countries’ political system, but connected well enough to get a plum job in Brussels – are deciding the future of Europe. In small groups and often in secret chambers they decide the future of Europe.
  http://www.globalresearch.ca/the-collapse-of-the-european-union-return-to-national-sovereignty-and-to-happy-europeans/5524555
  To be sure, time is important. Not for nothing Obama is pushing for speedy conclusions and signing of the disgraceful TTIP. The signing of these predatory agreements, TTIP, TiSA, TPP, is a key agenda item of Obama’s Presidency; his corporate and military legacy – NATO expansion is part of it – may depend on it.  Once these treaties are signed, there is no way back. If the TTIP is ratified despite all logic, and if subsequently the EU fell apart – each country would still be held accountable to the terms of the agreement. Hence, time for an EU collapse before signing of the TTIP and TiSA is of the essence.
  This radical solution may be too much even for staunch EU / Euro opponents. Many of them still seek, hope and dream of a reformed EU. They still live under the illusion that ‘things’ could be worked out. Believe me – they cannot. The Machiavellian US-invented venture, called European Union with the equally US-invented common currency – the Eurozone – has run its course. It is about to ram the proverbial iceberg. The EU-Euro vessel is too heavy to veer away from disaster. Europe is better off taking time to regroup; each nation with the objective of regaining political and economic sovereignty – and perhaps with an eye a couple of generations down the road envisaging a new United Europe of sovereign federal states, independent, totally delinked from the diabolical games of the western Anglo-American empire.

  Under the TTIP, the citizens of Europe would lose out on all fronts. Europeans would become literally subjects of a corporate empire, led by the United States of America. EU countries would stop being sovereign nations, even more so than is already the case under the current Brussels dictate. As the secret TTIP documents reveal, the agreement would be the death knell for Europe. Here is what Susan George, philosopher and political analyst and President of the Planning Committee of the Transnational Institute in Amsterdam has to say:
  ▪ The food we import would be chemically treated, would be genetically modified, would have no labels. You wouldn’t know exactly what is in your food. You could buy chicken that has been rinsed in chlorine, you could have beef that was raised with hormones, you could have biosynthetic food made out of one gene of a plant another of an animal, and this would not be labeled.
  ▪ In the area of agriculture again, it is very likely that we would lose a great many farmers, because if we lower the tariffs of agriculture we will have a flood of American [highly subsidized, GMO]-corn and basic grains flooding into Spain and that will ruin a lot of farmers, exactly the way the ”campesinos” in Mexico were ruined by the North American Free Trade Agreement, the NAFTA.
  ▪ ln the area of health, the pharmaceutical companies [want] to get rid of generic drugs. They have already succeeded in forcing the generic drug companies to repeat all of the clinical trials that they have already had to do with the same identical medicine but which has a brand name. To make it a generic drug you have to start all over again: clinical trials, blind tests, and so forth. So medicine would become much more expensive.

  But most important:
  ▪ [The TTIP] is about giving corporations the freedom to sue governments if they don’t like a law that the government has passed.
We have a lot of examples now, because in hundreds of bilateral treaties this private judiciary system exists, and for example, the government of Egypt raised the minimum wage and a company, an important company, Veolia, from France, sued them because they would have to pay their workers more. This case has not been decided yet, but one case that has been decided is for example, Ecuador, which refused that an American petroleum company could drill in a particular region. Well, they said this is a protected area and you cannot drill here. And the company said, ah, we will sue you; and they won. And they have a fine on Ecuador of 1.8 billion dollars which is a lot of money for a small and fairly weak country.
  This simply means that private corporate courts would be above the laws and courts of sovereign nations. There would be no sovereignty left; not even the little idependence Brussels has not yet destroyed. EU nations would all be under the rules of an Anglo-American led corporate empire

 10. Oudolta vaikutttaa….

  Presidentin päätöksenteko:
  Presidentin esittelyssä presidentti tekee ulkopolitiikkaa koskevat määrämuotoiset päätökset valtioneuvoston valmistelusta ja ratkaisuehdotuksesta.
  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=kk+837/2004

  93 §
  Toimivalta kansainvälisissä asioissa
  Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin tässä perustuslaissa säädetään. 

  Kukahan siitä nyt sitten päätti, kun valtamediassa jutut muuttuu:
  25.5.2016:
  Suomessa sopimus vahvistettiin presidentin ja hallituksen päätöksellä, koska sen ei katsottu tuovan merkittävää uutta, vaan kirjaavan vain jo noudatetut käytännöt.

  http://www.ts.fi/uutiset/maailma/2668427/Ruotsi+hyvaksyi+isantamaasopimuksen

  27.8.2014:
  Presidentti Sauli Niinistö ja ulkopoliittinen ministerivaliokunta päätti perjantaina, että Suomi allekirjoittaa isäntämaasopimuksen Naton kanssa.
  http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/naton-isantamaasopimus-tarkoittaa-sotilasyksikoiden-avustamista/674205/

  Onkohan Naton isäntämaasopimus edes voimassa ? En ole huomannut, että asetusta tai lakia oltaisiin asiasta laadittu.

  95 §
  Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen
  Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.

 11. Olen lukenut tuon sopimuksen moneen kertaan. Siinä ei ole yhtäkään lausetta, jossa sanottaisiin, mitä velvoitteita Natolla olisi Suomea kohtaa tai millaista apua se antaisi, jos me sellaista tarvitsisimme. Velvoitteet ovat yksipuolisesti aina ja vain Suomella.
  Siinä on mm. hyvinkin tarkkaan määritelty, millaista apua Suomi antaa Natolle, jos sen sotavoimat ovat Suomen, maa-, meri- tai ilmatilassa (tämä mainittu ihan erikseen) sodassa kolmatta valtiota vastaan. Myös se tarkennetaan ihan erikseen, että Suomen velvoite on sama, olipa Naton operaatio puolustus- tai hyökkäyssotaa.
  Sietää miettiä, että ketähän vastaan sitä sitten Suomen maa-, meri- ja ilmatilasata hyökättäisiin!?

 12. Menossa on operaatio ”GLADIO” 2.0, siis bilderbergiläinen atlanttinen sopimus siirtää NATO,n rajat Itään vasten Venäjän rajoja. NATO on tuhonnut monet eurooppalaiset demokratiat, ja korvannut ne EU-globalismilla ja NWO-agendalla. Tavoitteena on sosialistinen YK-diktatuuri. Isäntämaa sopimus tarkoittaa käytännössä ”suursodan alkaessa” Suomen ja Baltian maitten tuhoa. Venäjän doktriinihan on tuhota Venäjälle hyökkävä vihollinen rajojensa ulkopuolella.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here