Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on sovittu, että sote-uudistuksen yhteydessä annetaan julkinen palvelulupaus. Siinä määritellään ne sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka ihminen voi odottaa julkisen vallan hänelle tuottavan.

Hallituksen mukaan julkinen palvelulupaus suhteutetaan julkistalouden voimavaroihin. Mietittäessä mitä tämä tarkoittaa on hyvä muistaa, että sote-uudistuksella tavoitellaan 3 miljardin pienennystä kestävyysvajeeseen. Arviolta korkeintaan puolet tästä voidaan saada nykyistä toimintaa tehostamalla.

Julkisen palvelulupauksen määrittely tulee lähelle potilasdirektiivin implementoinnin yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetun palveluvalikoimaneuvoston toimintaa. Neuvoston tehtävänä on ”seurata ja arvioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa sekä antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta.” Neuvosto ei määritä tyhjentävästi palveluvalikoiman kokonaisuutta, mutta se voi esimerkiksi rajata jonkin yksittäisen hoitomenetelmän pois julkisesti rahoitetun terveydenhuollon palveluvalikoimasta, jos sen käyttöön liittyy kohtuuttomia riskejä tai kustannuksia saavutettaviin terveyshyötyihin nähden.

Julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella julkisen palvelulupauksen antamiseen kohdistuu palveluvalikoimaneuvoston toimintaa suurisuuntaisemmat odotukset. Hallituksen tavoitteena on, että  vuoteen 2018 mennessä annettavan julkisen palvelulupauksen avulla voitaisiin yksiselitteisesti, ennakollisesti ja oikeudellisesti sitovalla tavalla määritellä kaikki julkisin varoin tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä todeta, että muuta ei julkisin varoin tarjota. Tällaisen sitovan ja ennakollisen palvelulupauksen antamista on eräissä julkisuudessa esitetyissä puheenvuoroissa pidetty esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden toteuttamisen välttämättömänä ehtona. Valtiosääntöoikeudellisesti tarkasteltuna tällainen lähestymistapa julkisen palvelulupauksen määrittelyyn on kuitenkin melko mieletön.

Keskustelu julkisesta palvelulupauksesta on keskustelua perustuslain 19 §:n sisällöstä

Hallitusohjelman kirjaus ei huomioi riittävästi, kuinka perustuslakimme jo antaa julkisen palvelulupauksen. Sen vähimmäistaso määrittyy perustuslain 19 §:n 1 momentissa. Siinä luvataan subjektiivisen oikeuden perustavalla tavalla, että ”jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon”. Perustuslain 19 §:n muissa momenteissa annetaan myös tämän vähimmäistason ylittävä julkinen palvelulupaus: “julkinen valta turvaa jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut”, “tukee perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu” sekä ”edistää jokaisen oikeutta asuntoon”. Keskustelua julkisesta palvelulupauksesta ei voikaan käydä ilman keskustelua perustuslain 19 §:n sisällöstä.

Perustuslain 19 §:ään kirjattuja julkisia palvelulupauksen osa-alueita konkretisoidaan koko joukossa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä. Jo pintapuolinen perehtyminen tähän lainsäädäntöön osoittaa, ettei monia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ole säännelty kovinkaan täsmällisillä säännöksillä, vaikka lainsäädäntö perustaakin joiltain osin yksilölle yksiselitteisesti määrittyvän subjektiivisen oikeuden johonkin etuuteen tai palveluun.

Mitä lähempänä tosiasiallista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa ollaan sitä vähemmän lainsäädäntö kuitenkin synnyttää suoraviivaisesti sovellettavia oikeuksia. Niiden luomisen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva lainsäädäntö käskee usein huomioimaan kokonaisvaltaisesti ihmisen yksilölliset tarpeet sekä jättää näiden pohjalta muodostuvan palvelukokonaisuuden määrittelyn sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden harkintaan sekä erityyppisissä suunnittelu- ja sopimusasiakirjoissa täsmennettäväksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön oikeusperusteista harkintaa kehystävät muun muassa erilaiset yhdenmukaistamisohjeet sekä osan sosiaali- ja terveyspalveluista riippuvuus budjetoiduista määrärahoista ja toisen osan riippumattomuus niistä. Harkintaa kontrolloi sosiaali- ja terveydenhuollon oikeussuojajärjestelmä erinäisine valvontaviranomaisineen. Sen tehtävänä on puuttua ongelmiin sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa, saavutettavuudessa ja laadussa.

Perusoikeusnäkökulmasta on näin mahdotonta rakentaa julkinen palvelulupaus sellaisille lähtökohdille, joissa sivuutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön jo nykyisin sisältyvä ajatus yksilön sosiaalisten oikeuksien turvaamisesta hänen yksilöllisiä tarpeitaan kunnioittavasti. Hoidon, hoivan ja huolenpidon tarve sekä sen perusteella yksilölle annettava julkinen palvelulupaus on voitava määrittää kussakin yksittäistapauksessa erikseen.

Eräissä tilanteissa tämä merkitsee velvoitetta hoitaa välttämätömintä sairaanhoitoa vaativa paperiton potilas hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaavasti, vaikka lainsäätäjä ei onnistunutkaan selventämään julkisyhteisöille hoidosta aiheutuneiden kustannusten kohdentumista tätä koskeneen lain kaaduttua eduskunnassa. Paperittomalle potilaalle on annettu välttämättömimpään hoitoon ihmisoikeusperusteinen määrärahoista riippumaton subjektiivinen oikeus yleiseurooppalaisella tasolla euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, joka määrittää perustuslain 19 §:ään kirjatun julkisen palvelulupauksen sisältöä. Tämän on todennut eduskunnan perustuslakivaliokuntakin.

Toisissa tilanteissa yksilöllisten tarpeiden kunnioittamisvelvoite muistuttaa, ettei yksikään lapsi tai vanhus saa jäädä väliinputoajaksi, vaikka vanhusvaltaisen alueen palvelurakennetta onkin jo oikeudellisestikin arvioituna kehitettävä toisenlaisista lähtökohdista kuin lapsiperhevaltaisen alueen palvelurakennetta.

Julkisen palvelulupauksen etukäteistä määrittämistä vaikeuttaa erityisesti se, että yksilöllä ei ole oikeutta vain vähimmäistason sosiaali- ja terveyspalveluihin. Perustuslainsäätäjä on luvannut jokaiselle hänen tarpeisiinsa riittävät palvelut. Koska sosiaali- ja terveyspalveluita koskevassa lainsäädännössä ei mitenkään pystytä määrittelemään kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeita ennakollisesti, on julkisen palvelulupauksen tarkka ja yksiselitteinen määrittely jossakin vuonna 2018 annettavassa sitä koskevassa yksittäisessä asiakirjassa käytännössä mahdoton tehtävä, jos tuolle asiakirjalle halutaan antaa jonkinlainen oikeudellinen merkitys. Hallitus tai edes eduskunta ei voi julkista palvelulupausta vuonna 2018 antaessaan sivuuttaa perustustuslain, euroopan unionin oikeuden ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten asettamia velvoitteita.

Kun keskustelua julkisen palvelulupauksen määrittelystä jatketaan, olisi rehellistä myöntää, että palvelulupauksen tarkka sisältö määrittyy kussakin yksittäisessä tulkintatilanteessa tuolle tilanteelle merkityksellisten normien, arvojen ja tosiseikkojen kautta. Minun tarvitsemani riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut eroavat sinun tarvitsemistasi ja meidän nyt tarvitsemamme eroavat tulevien sukupolvien tarvitsemista. Perustuslakivaliokuntakin on toistuvasi muistuttanut, kuinka sosiaali- ja terveyspalveluiden on vastattava alueellisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. Olennaisinta on, että kukaan ei saa jäädä väliinputoajaksi: perusoikeuksien toteuttamista ei voi lähestyä keskimääräisen ihmisen näkökulmasta, sillä perusoikeuksia loukataan aina kun yhdenkin ihmisen perusoikeus jää toteutumatta.

Sote-uudistus olisi toteutettava perusoikeuslähtöisesti

Julkista palvelulupausta ei siis voida antaa yhdessä asiakirjassa – se muodostuu keskeiseltä osin perustuslain 19 §:n, sitä konkretisoivan lainsäädännön ja tuon lainsäädännön yksittäistapauksellisten soveltamisratkaisujen kautta. Keskustelu julkisen palvelulupauksen juhlavasta määrittelystä vuonna 2018 oikeastaan vain siirtää katseen pois siitä, kuinka perustuslain 19 §:ää konkretisoivaa lainsäädäntöä eli nykyisen julkisen palvelulupauksen tosiasiallista sisältöä muutetaan Suomessa koko ajan aivan tavallisen lainsäädäntötyön kautta.

Kun tarkastelemme esimerkiksi hallituksen suunnittelemaa kuntien tehtäväreformia, huomaamme miten julkista palvelulupausta ollaan määrittämässä sosiaalisten oikeuksien yhdenvertaisen turvaamisen näkökulmasta ongelmallisesti väestöryhmien eriarvoisuutta kasvattavalla tavalla. Esimerkiksi vanhuspalvelulain mukaisten tehtävien keventämisen sekä vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä julkistalouden tasapainottamistoimien maksumieheksi ovat joutumassa ikääntyneiden vammaisten kaltaiset erityisen haavoittuvat ryhmät.

Kun sote-uudistuksen taustalla ovat ongelmat haavoittuvien ryhmien sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa, taloudellisten säästöjen hakeminen näiden asemaa heikentämällä ei ole perusoikeusnäkökulmasta oikea suunta. Emme saisi unohtaa, että sote-uudistusta tarvitaan turvaamaan perusoikeudet, sillä nykyinen kuntakeskeinen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapa on tullut perusoikeusnäkökulmasta tiensä päähän. Se ei turvaa perustuslain 19 §:ssä tunnustettuja sosiaalisia perusoikeuksia yhdenvertaisesti.

Julkisen palvelulupauksen ympärillä käyty keskustelu osoittaa, ettei sote-uudistus johda mitenkään automaattisesti siihen, että sosiaaliset oikeudet toteutuisivat jatkossa yhdenvertaisemmin. Paljon on kiinni siitä, toteutetaanko sote-uudistus säästötavoitteiden vai perusoikeuksien turvaamisen lähtökohdista.

 

Pauli Rautiainen on julkisoikeuden apulaisprofessori Tampereen yliopistossa. Tämä kirjoitus on julkaistu alunperin Perustuslakiblogissa 9.5.2016

 

14 KOMMENTTIA

  • Kommenttisi sai minut muistelemaan sitä aikaa kun EU – jäsenyydestä, ja myöhemmin EMU:sta, käytiin keskustelua puolesta ja vastaan, niin julkisesti kuin yksityisestikin. Mieleeni on jäänyt erityisesti ne perustelut jäsenyyden puolesta. Muistelenpas hiukan:
   1) ”Jos Suomi ei ole mukana EU:ssa päättämässä Euroopan ja maamme asioista, jäämme muuten periferiaksi”
   Tällä huiputettiin monta kansalaista äänestämään liittymisen puolesta.
   Ja todellisuus. Suomi on edelleen pohjoinen periferia, Suomella on 13 meppiä parlamentissa 751:stä. Jos oletetaan, että em. edustajat äänestäisivät edes yksimielisesti esim. Suomea koskevassa asiassa, prosenttiosuus annetuista äänistä olisi hulppeat 1,73 %! Tuolla ääntenmäärällä ei päätetä eikä vaikuteta yhtikäs mitään. Todellisuudessa tämäkin äänipotti jakautuu eri näkemysten kesken, joten käytännössä vaikutusmahdollisuudet ovat tasan 0. Toki muutama suomalainen vaikuttajapoliitikko on hankkinut mukavan uran EU:n palveluksessa ja anteliain eduin.

   2) ”Jos Suomi ei liity Euroopan unioniin, Suomen kansantalouden kasvu hiipuu, talous vaipuu vähintäänkin taantumaa, jopa lamaan ja sitä seuraa työpaikkojen kato. Suomeen ei haluta investoida ”.
   Ja miten kävi? Suomessa n. 400 000 työtöntä ehkä enemmänkin laskutavasta riippuen. Köyhyysrajalla elävien määrä tuplaten tuo luku. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa kokoajan. Ei ole jäsenyys auttanut tähänkään ongelmaan, päinvastoin. Suomen talouden kasvuvauhti Euroopan alhaisimpia eikä yleisen elintason noususta tietoakaan. Korpivaellusta taantumassa on riittänyt vuosi toisensa perää.
   Entäs ne investoinnit? Vähäisiä ovat, paitsi kunhan kansallisomaisuus on kyseessä, infra, luonnonvaroja, terveydenhuolto yhtiöitetään ja kohta yksityistetään niin johan alkaa tapahtua. Pian jaetaan ulkomaisille sijoittajille ja osakkeenomistajille jättiosingot. Ja kansalaiset maksavat.

   3) ”EU- jäsenyys tuo lisää rahaa Suomen kansantalouteen. Olemmehan avoin kansantalous”
   Näin avoin ei olisi kannattanut olla. Suomi on menettänyt satoja miljoonia euroja, viime vuonna pelkästään jäsenmaksu yli 0,5 miljardia euroa, tarkemmin 600 milj. euroa. Puhumattakaan kaikista muista menetetyistä euroista, takuista yms., joita olemme maksaneet ja tulemme maksamaan. Kaikki tämä raha on poissa kansantaloudestamme. Ei siis ihme, että on pakko leikata ja säästää vuosi toisensa perään.
   Siis kuka tai ketkä tästä kaikesta ovat hyötyneet? Tätä kannattaa pohtia.

   Äänestin aikoinani ” EI” jäsenyydelle. Olisipa useampi tehnyt saman.

   • Suomen nettomaksu-osuus EU:lle on muistaakseni jo ihan miljardin euron pinnassa.

    Entäs sitten ne ns. Kreikan lainojen takaukset ja suoraan sinne upotetut rahat lainojen muodossa – Suomihan käytännössa kasvatti korollista ulkomaanvelkaansa Kreikalle annettujen rahojen määrällä.
    Näistä ’Kreikalle’ annetuista rahoistahan ylivoimainen valtaosa meni konkurssikypsäksi tietämälleen Kreikalle lainoja myöntäneille ulkomaisille pankkigangstereille – Katainenhan sai palkkioksi politrukin viran Brysselin lihapatojen äärellä, kun hän Urpilaisen kanssa repäisi suomalaisten selkänahasta pelastuspaketin näiden pankkigangstereinen keinotteluvoitoille.

    Orpohan ilmeisesti otaksuu myös pääsevänsä politrukiksi Brysselin lihapatojen äärelle palkkioksi siitä,että hän JO VIIME VUONNA otti avosylin vastaan 30000 maahantunkeutujaa – jo pelkästään tästä joukosta aiheutuvia arvioituja vuotuisia kustannuksia suomalaisille veronmaksajille on asteittain korotettu, ensin n. 800 milj. euroa, viimeksi annettu luku muistaakseni on jo 1,2 miljardia euroa – käytännössä tälläkin summalla kasvatetaan Suomen jo muutenkin kriittisen korkeaksi paisutettua KOROLLISTA ulkomaanvelkaa.
    Pelkästään Turkin kautta on sitten tulossa lisää maahantunkeutujia ja tuskin ihan pientä määrää. Mikähän lienee sitten Orpon politrukin viran lopullinen hinta?!

    Millä rahoilla Suomea johtavat maanpetturit palvelulupauksensa toteuttavat?

  • Näin se menee … Suomi tuhotaan ja asialla vielä se joukko, jota on perinteisesti pidetty sivistyneenä ja lukeneena, hyvin koulutettuna.
   Ei voi kuin ihmetellä. Mihin se opittu tieto on kadonnut kun millään ei näytä olevan mitään väliä vaan pääasia on että saa tuhota oman maansa.
   Joskus oli toisin kun poprikohvi pääsi hengestään kun soomanni ei miehen tyylistä tykännyt …

 1. Eiköhän nuo hallitusten lupaukset ole jo punnittu ja kevyeksi havaittu. Perustuslailla on pyyhitty percettä niin pitkään ja hartaasti, että tuskin enää koskaan tulee takaisin hallitusten ohjelmiin. Politiikassa ”ansioituneita” kokkareita alkaa jo hipsimään privaattipuolelle ”johtotehtäviin” odottelemaan sotemiljardeja. Taisi olla stadin pravda kun uutisoi, että joku sotekolmikko oli jo lähetetty Englantiin katsomaan miten se Thatcher siellä laittoi kansanterveyden kuntoon.

  Toinen juttu. Valtion yhtiöitä pannaan myyntiin. Laitetaan valtion tase töihin. Valtiota on johdettava kuten firmaa. Selvähän tämä, mutta eroja löytyy. Firmat enimmäkseen pyrkivät eroon tuottamattomista toiminnoistaan, valtio ”pyrkii” tuottavista. Tuottavissa tase on töissä. Meille jää ilmeisesti Talvivaara ja postinjakelu syrjäkylille. Suoraa jatkoa sarjaan valtio-omaisuuden ryöstö. Näin se on mennyt ainakin parikymmentä vuotta samalla kaavalla. Kun uutta ei keksitä, otetaan se mitä irti vielä saadaaan. Säikäytti vähän, kun Fingridin myyntivaltuudetkin ovat nyt 100%. Kuka helvetin valopää senkin keksi. Ei ole olemassa strategisesti tärkeämpää luonnollista monopolia kuin kantaverkko.

  Kolmas juttu. Firmat(kin) rahoittavat oppineiden turvapaikanhakijoiden ”nopeaa koulutusta” työelämään, uutisoi pravda tai yle, en nyt muista kumpi. Mitä mahtavat ajatella ne tuhannet akateemiset työttömät jotka lähettelevät satoja työhakemuksia jokainen. Professoreita irtisanotaan. Eikö suomalainen kelpaa töihin. Salaisuus on ehkä siinä, että suomalaisen täytyisi palkallaan saada asunto, lämmitys ja vähintään yksi lämmin ateria päivässä, verojen jälkeen. En ole pakolaisvastainen. Olen tehnyt työtä kaikenväristen kavereiden kanssa ja hyvin pärjännyt, mutta ihmettelen silti. Suomi taitaa olla niitä harvoja maita maailmassa, jossa katsotaan ensin omat edut, sitten vieraiden edut, sitten ei katsota kenenkään etua ja viimeksi oman kansan etu, jos sittenkään. Olisi varmaan syytä ohjata ne ”rasisminvastaiseen taisteluun” suunnatut rahat johonkin järkevämpään.

 2. Onkohan tuollainen palveluvalikoimaneuvosto myös jo muissa EU-maissa ? Varmaan jurri tuon neuvoston toimialaan tulee kuulumaan myös RFID-chipit. Missähän positiossa perustuslaki silloin mahtaakaan olla, kun Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Agen kirjoittajan Zbigniew Brzezinski visiot on toteutettu. Präsidentti Obama on sanonut Brzezinskiä yhdeksi aikamme merkittävämmäksi ajattelijaksi. RFID chippien avullahan on mahdollista kontrolloida koko ajan jokaikistä kansalaista ja kerätä tietoa tiedostoihin. Ja mikä pahinta tai parasta ( riippuu näkökulmasta) näillä moderneilla tekniikoilla kyetään manipuloimaan myös ihmisen tunteita ja kontrolloimaan ajatuksia.
  http://www.macht-steuert-wissen.de/1191/warum-nach-dem-bargeldverbot-jeder-einen-rfid-chip-bekommt/

  • Ihmisten ajatuksia ja sitä kautta käyttäytymistä voidaan kontrolloida myös muilla ’sofistikoiduilla’ tavoilla:
   https://www.youtube.com/playlist?list=PLeyLjxd7zsy41tUh_bn0suLG3hyL3V6ut

   Voidaan kysyä, mikä näiden menetelmien käytön mahdollinen vaikutus on läntisten maiden poliittisten johtajien maanpetokselliseen toimintaan, mm. valtioidensa valkoihoisen kantaväestön vähittäinen tuhoaminen ulkopuolelta johdetulla, rajoittamattomalla maahantunkeutuja-invaasiolla.

 3. ”Olennaisinta on, että kukaan ei saa jäädä väliinputoajaksi: perusoikeuksien toteuttamista ei voi lähestyä keskimääräisen ihmisen näkökulmasta, sillä perusoikeuksia loukataan aina kun yhdenkin ihmisen perusoikeus jää toteutumatta.”

  Juuri siihen tällä nyt kuitenkin pyritään, että saadaan karsittua ihmisiä julkisesta terveydenhuollosta pois. Kun voidaan näyttää ettei paperissa lue että tarvitsisit tällaisen hoidon, niin sitä et julkiselta saa. Mene yksityiselle.

  Yksityinen terveydenhuolto ja Kokoomus kiittävät.

  Silloin kun perustuslaki kirjoitettiin, Suomessa oli vielä varaa hoitaa ihmiset. Nyt ei näemmä enää ole. ”Meillä ei ole varaa” ihmiset huutaa yhdestä kurkusta. No ensinnäkin meillä on verotusta vähennetty, toiseksi Suomessa pääomaveroja kerätään vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin ja kolmanneksi: tottahan se on että Suomi on köyhtynyt 70- ja 80-lukuun verrattuna. Näin vaan on marjat. Teknologian kehittyminen ja halvan kiinalaisen tuotannon ostaminen ei ole sama asia kuin vaurastuminen.

  ”Suomalaisten hyvinvointi on rapistunut jo vuosikymmeniä

  Uusi tilastolaskelma kertoo suomalaisten hyvinvoinnin heikentyvän. Kovasta talouskasvustakin huolimatta hyvinvointi näyttää jatkaneen vähentymistään jo parikymmentä vuotta. Tutkijan mukaan hyvinvoinnin mittaaminen vain talouskasvun avulla ei enää riitä.

  Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Jukka Hoffrenin mielestä Suomessa on takerruttu liiaksi talouskasvun eli bruttokansantuotteen tuijottamiseen. Huomion pitäisi olla hyvinvoinnin seuraamisessa.

  – On väärin sanoa, että bruttokansantuote kertoisi, miten rikas maa on. Tarvitaan uusi indikaattori hyvinvoinnin mittaamiseen, Hoffren linjaa.

  Vanha tuttu BKT-luku kertoo, paljonko maassa tuotetaan tavaraa ja palveluita. Mutta se tieto alkaa olla arvostelijoiden mukaan yhä harhaanjohtavampi. Sodan jälkeen talouskasvu on kyllä lisännyt myös hyvinvointia, mutta tuoreen laskelman mukaan suomalaisten hyvinvointi on heikentynyt sitkeästi vuodesta 1990 lähtien, vaikka talouskasvusta kertova BKT-luku on samaan aikaan noussut roimasti.

  – Jo tämä tulos, että hyvinvointi ei kasvakaan olenkaan samalla tavalla kuin bruttokansantuote on jo hätkähdyttävä tulos, Hoffren sanoo. ”

  http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2011/05/suomalaisten_hyvinvointi_on_rapistunut_jo_vuosikymmenia_2558029.html

  Ei se mikään kumma ole! 1970-luvulla suomalaisen kotitalouden velka oli keskimäärin 40% vuoden tulosiat. Nyt se on jo yli 120% vuoden tuloista. Kotitalouksien velkaantuminen on siis kolminkertaistunut. Jos joku pitää velkaantumista rikastumisena… niin olen kyllä asiasta eri mieltä.

  Koska BKT kertoo talouden kulutuksen ja investointien arvosta, sen kasvu kertoo myös velkaantumisen kasvusta: lähes kaikki raha kun on jonkun velkaa. Alussa velkaantuminen lisää taloudellista toimintaa, mutta kun velkaantumisen kipupiste lähestyy, johtaa talouden lamaantumiseen.

 4. kolhoosi mika kolhoosi koko julkistalous..neuvottelukuntineen ja mikaan ei muutu.
  Ikohan siirryta suoraan sitovaan kansanaanestys yhteiskuntaan, se on ainut tapa siirtaa kqnsalle kuuluva valta omissa asioissaan takaisin kansalle.
  tahan saakka virkamiehisto on esikasitellyt kaikki lait kuulematta kansaa neuvostoissaan ja jokainen lakiehdotus jonka tavoite on ollut kansan vallan ja valinnan lisaaminen on johtanut virkamiesvallan lisaamiseen pois kansalta kun virkamiehisto kasitelee..niin siisn aina on kaynyt.

  kansa on saanut tarpeekseen virkamiesten dominoinnista ja siksi ehdotan yksinkertiasta paatosta etta kela korvaus yksityisesta tasan sama kuin julkisesta, ja virkamiehia ei tarvita dominoimassa missa kukin kay.. eli jos julkinen yleslaakari kaynnista maksetaan verovaroin 87 euroa ja omavastuu 13 euroa, on kokonaikkaynnin hinta 100 euroa, eli maksetaan yksityisesta 87 euroa korvuasta myos ja sepakottaa virkamiehiston parantamaan julkistaan inhimillisemmaksi.ja ne jotka ovat ol
  eet julkisen mustalla listlla ja terveyden hoidon ulkopuolella vuoskymmeniaaasisovat vihdoin kymmenien vuosien jalkeen nautti,aan edes ennen kuolemansa maksamistaan verovaroista.

  Nuthan tilanne on se etta rintapateissakin heille vithuillaan ja kasketaan psykiatrille ja jos ei mene kiusattavaksi kollonnan sadismiin ohjelmoimalle psykiatrille, niin henkilo vangitaan ja haetaan julkiskolonnan sadismin toteuttamiseksi kotoa..

  ei tallisen maan itsenaisyytta tule sietaa.. paha mika paha.. autoritaarinen julkishallinto valtio..ja jos siita uloaadyn suunnittelee birkamiehisto siita ei tule mitaan, koska he ei koskaan mieti kuin oman vallan kasvatusta.
  lopettakaa kolhoosi palaverit ja yksinkertainen kela korvaus niin yksityisesta kuin julkisesta sama ilman laskihairiota reaalihinnoin..niin paasemme edes alkuun.

  nyt sote suunnitellaan taas virkamieskolonnan toimesta kansaa kuulematta ja siita tulee virkamiesvallan ponkittaja

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here