Kansainvälinen tilanne Itämerellä on ollut jännittynyt jo jonkin aikaa. Nato ja Yhdysvallat näkevät tämän Venäjän aktiivisena toimena suurvaltastatuksensa palauttamiseksi. Venäjä taas näkee Naton levittäytymisen sen rajoille uhkaavan omaa turvallisuuttaan ja reagoi tähän haasteeseen. Samoin Venäjä on ilmaissut vastustuksensa Yhdysvaltain uudelle ohjuspuolustusjärjestelmälle, jonka se katsoo uhkaavan itseään ja vallitsevaa ydinasetasapainoa. Yhdysvallat taas lähtee siitä, että rakenteilla oleva ohjuspuolustusjärjestelmä on tarkoitettu omaksi ja liittolaisten suojaksi Iranin mahdollisen ydinaseen varalta.


SUOMEN ON TÄSSÄ KONSTELLAATIOSSA LÖYDETTÄVÄ OMA PAIKKANSA. En epäile, etteivätkö kaikki suomalaiset ensisijaisesti halua itselleen sellaisia järjestelyjä, joilla he katsovat turvallisuutemme lisääntyvän. Vaikeutena on vain se, että näkökannat eroavat sen suhteen missä määrin erilaiset ratkaisut tuottavat turvallisuutta tai sitä vähentävät.

Tasavallan presidentti Niinistö on määritellyt tämän asian eräässä puheessaan näin: Suomi on osa länttä ja Venäjä tietää sen.

Mitä tuolla halutaan sanoa, ei ole aivan selvää. Tarkoittaako se sitä, että Suomi on osa lännen arvojärjestelmää ja myös osa lännen turvallisuusjärjestelmää ja Venäjän on siihen tyytyminen? Vai antaisiko se lausujan kannalta sellaisen mahdollisuuden, että Suomen alue ei muodostaisi sotilaallista uhkaa Venäjälle ja että tämänkaltainen tulkinta antaisi pienelle maalle liikkumavaraa mahdollisessa kriisissä? Näitä asioita on tietenkin pohdittu niin Yhdysvalloissa, Natossa kuin myös Venäjällä. Eräitä johtopäätöksiä voidaan jo tehdä siitä, mikä on tämänhetkinen tilanne ja mihin suuntaan ollaan menossa.

Varsin arvovaltainen ja tietomäärältään merkittävä nelikko teki arvion Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista. Kyseessä on selvitys, jossa ei pitänyt ottaa kantaa siihen, pitäisikö Suomen (ja Ruotsin) liittyä Naton jäseniksi vai ei. Kun on lukenut selvityksen, niin olen jäänyt pohtimaan, miten selvitys eroaisi nykyisestä, jos sen olisi tehnyt Nato. Varmaan kielenkäyttö olisi hieman erilaista, mutta esim. Venäjä-osioltaan suuria eroja ei varmaankaan olisi syntynyt. Uskoisin, että jäsenyyskysymyksen asettelu olisi ollut varsin yhteneväinen Suomessa tehdyn selvityksen ja mahdollisen Natossa tehdyn selvityksen kanssa.


NATO-SELVITYKSEN YHTEENVEDOSSA nostetaan ensiksi esille Suomen (ja myös Ruotsin) jäsenyysvaihtoehdon mukanaan tuoma strateginen mullistus Itämeren alueella:

”Päätös liittyä Pohjois-Atlantin liittoon ja sitoutua sen viidennen artiklan mukaiseen kollektiiviseen puolustukseen edustaisi suunnanmuutosta, joka muuttaisi täysin Suomen turvallisuuspolitiikan ja erityisesti suhteen Venäjään… Toisin sanoen päätös liittyä Natoon ei olisi pelkkä Suomen Nato-kumppanuuden asteittainen laajennus”.

Suomi on ratkaisuillaan tehnyt Venäjästä vihollisen ja antanut alueensa Venäjän vihollisten käyttöön. Niin ollen se ei voi välttyä Itämeren alueella Venäjän ja lännen välillä mahdollisesti puhkeavalta sotilaalliselta kriisiltä.

Silti hyvin olennainen kohta selvityksessä löytyy myös sivulta 50. Siellä todetaan, että molemmat maat (Suomi ja Ruotsi) ovat viime vuosina kehittäneet Nato-suhdettaan. Usein väitetään, että vuonna 1994 alkaneen Naton rauhankumppanuusohjelman jäsenyyden ja sen jatkoksi vuonna 2014 perustetun laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuusyhteistyön kautta Suomi ja Ruotsi ovat käytännöllisesti katsoen jo liittokunnan jäseniä ja sellaisina ulkopuolinen maailma ne näkee. Isäntämaasopimus, jonka molemmat maat allekirjoittivat Naton Walesin huippukokouksessa 2014, on jo voimassa Suomessa ja menee Ruotsissa valtiopäivien käsittelyyn tänä keväänä. Tämä vahvistaisi oletusta siitä, että Suomi ja Ruotsi olisivat EU- ja kahdenvälisten sitoumusten nojalla, ja laajemmin läntisen solidaarisuuden vuoksi mitä todennäköisimmin osallisena sotilaallisessa konfliktissa Itämeren yhteisellä strategisella alueella.

Edellä oleva kappale on osoitus siitä, että Suomi ja Ruotsi ovat jo nauliutuneet Yhdysvaltain sotilaalliseen läsnäoloon omalla alueellaan. Tämä ratkaiseva askel otettiin, kun allekirjoitettiin ja saatettiin voimaan ns. isäntämaasopimus. Se määrittää ne strategiset pisteet Suomen alueella, josta käsin Yhdysvallat (Nato) voi uhata Venäjän ydinaluetta ja järjestely toimii niin harjoituksissa kuin myös kriiseissä. Ruotsi on tietenkin varannut itselleen parlamenttikäsittelyn, ennen kuin se saattaa isäntämaasopimuksen omalta osaltaan voimaan.Suomen ei yksinkertaisesti kannata liittyä muodollisesti Natoon. Venäjä reagoisi poliittisesti ja lisäisi sotilaallista voimaansa Suomen rajoilla.

Selvityksestä on aika yleisesti hyväksytty tuo arvio ja katsotaan, että Suomi on ratkaisuillaan tehnyt Venäjästä vihollisen ja antanut alueensa Venäjän vihollisten käyttöön. Niin ollen se ei voi välttyä Itämeren alueella Venäjän ja lännen välillä mahdollisesti puhkeavalta sotilaalliselta kriisiltä.

Olen itse ollut jo jonkin aikaa tätä samaa mieltä ja katsonut Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä tästä näkökulmasta. Itse asiassa Suomen ei yksinkertaisesti kannata liittyä muodollisesti Natoon. Venäjä reagoisi poliittisesti ja lisäisi sotilaallista voimaansa Suomen rajoilla. Tämä saattaisi eskaloitua joskus sotilaalliseksi kriisiksi, mutta siihen ei riitä yksin Suomen Nato-jäsenyys. Sen sijaan Nato-jäsenyys tulisi hankaloittamaan Suomen ja Venäjän rajaliikennettä, keskinäistä kauppaa ja turismia. Suomen aloitettua pakotepolitiikan Venäjää vastaan ja Venäjän vastattua siihen, ei ole poissuljettavissa mahdollisuus (siihen), että pakotteista tulisi osa Suomen ja Venäjän suhteita mahdollisen Nato-jäsenyyden toteutuessa.

Isäntämaasopimus vertautuu vuonna 1940 Saksan kanssa tehtyyn kauttakulkusopimukseen, josta ei ollut enää perääntymisen mahdollisuutta.Isäntämaasopimus vertautuu vuonna 1940 Saksan kanssa tehtyyn kauttakulkusopimukseen, josta ei ollut enää perääntymisen mahdollisuutta.

Venäjän reaktiot näkyivät hyvin ulkoministeri Sergei Lavrovin pressikonferenssissa Oulussa. Siellä Lavrov toivoi, että Suomen ja Venäjän suhteet perustuisivat hyvälle naapuruudelle ja että Suomen ja Venäjän suhteet eivät olisi niin riippuvaisia kolmannesta osapuolesta. Suomi on halunnut välttää kahdenkeskisiä suhteita ja lähtenyt siitä, että EU hoitaa Suomen suhteita Venäjään, vaikka käytännössä EU:lla ja Venäjällä on hyvin vähän tekemistä keskenään. Komission johtaja Juncker on kieltänyt lähimpiä avustajiaan olemasta missään tekemisissä venäläisten kanssa.

Rajakysymyksen ja pakolaiskriisin osalta Suomi vetosi siihen, että Suomi ei EU:n jäsenenä voi estää turvapaikan hakijoita tulemasta Venäjältä Suomeen ilman asianmukaisia dokumentteja. Käytännössä Suomi tunnusti, että se ei kykene EU:n jäsenenä valvomaan Suomen ja Venäjän rajaa ja että Venäjän tulisi se tehdä. Venäläiset eivät halunneet tässä yhteydessä kuulla EU:sta puhuttavankaan ja niin syntyi kahdenvälinen sopimus, joka koski Suomen, Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisille kulkuoikeutta kahdella pohjoisella raja-asemalla. Muilta läpikulku on kielletty. Epäilemättä sopimus vastasi Suomen intressejä ja myös EU:n intressejä. EU:han on osoittanut, ettei se kykene vartioimaan ulkorajojaan missään.

Ulkoministeri Lavrov on antanut myös haastattelun Dagens Nyheterille. Kysymykset olivat lehden laatimat ja Lavrov vastasi niihin. Ensimmäinen kysymys koski Ruotsin ja Venäjän suhteita. Lavrovin vastaus lähti siitä, että suhteet kehittyivät varsin suotuisasti ennen Ukrainan kriisiä ja monia käytännössä tärkeitä sopimuksia solmittiin maiden välille. Lavrov totesi, että ne kaikki olivat Ruotsin aloitteesta lähteneitä. Suhteet ovat nyt ohentuneet, kauppa laskenut yli puolella jne. Tämä kaikki myös Ruotsin aloitteesta. Lavrov toteaa kuitenkin Venäjän olevan valmis parantamaan suhteita.Yksi merkillisyys oli tuoda ohjuspuolustusjärjestelmään kuuluva amerikkalainen sota-alus Mustalta mereltä Itämerelle lähelle Kaliningradia. Tämän operaation yhteys Iranin mahdolliseen ydinaseuhkaan tuntuu kovin kaukaa haetulta.

Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenyys saa Lavrovilta jyrkän reaktion. Tämä kannattaa noteerata myös Suomessa. Toisin sanoen Suomen ja Ruotsin muodollinen liittyminen Natoon katsottaisiin Venäjällä Itämerellä vallitsevan tilanteen muuttumisena oleellisesti. Olen edellä jo käsitellyt eräitä Venäjän mahdollisia reaktioita Suomen Nato-kaavailuiden toteutumiselle. Nyt siihen on lisättävä Venäjän asevoimien jatkuva demonstraatio, että väylät Pietarista Kaliningradiin pysyvät auki. Lavrov käsitteli myös paljon Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmää. Venäjällä se nähdään suunnatuksi sitä vastaan. Yksi merkillisyys oli tuoda ohjuspuolustusjärjestelmään kuuluva amerikkalainen sota-alus Mustalta mereltä Itämerelle lähelle Kaliningradia. Tämän operaation yhteys Iranin mahdolliseen ydinaseuhkaan tuntuu kovin kaukaa haetulta. Länsi myös selvästi antaa sytykkeitä venäläisten epäluuloihin amerikkalaisten vaikutteista.

Yhdysvallat ja Suomi

Presidentti Niinistön virallinen vierailu Washingtoniin yhdessä muiden Pohjoismaiden päämiesten kanssa oli tervetullut avaus Yhdysvaltain puolesta. Suhteiden vakiinnuttaminen Yhdysvaltoihin on Suomen intresseissä, ja jatkossa voisi ajatella, että myös virallisella puolella voitaisiin löytää yhteistyöalueita sotilaallisten suhteiden lisäksi.

Ruotsin 200 vuotta vanhassa doktriinissa oli ennen ensimmäistä maailmansotaa lause, että Englannin läsnäolo Itämerellä on suotavaa Venäjän voiman tasapainottamiseksi. Toisen maailmansodan jälkeen doktriinissa on ollut lause, jonka mukaan Yhdysvaltain läsnäolo Itämerellä on suotavaa Venäjän (Neuvostoliiton ) voiman tasapainottamiseksi. Ruotsalaiset ovat toivoneet, että tämä läsnäolo ei olisi kuumaa sotimista, vaan se perustuisi vakauden ylläpitämiseen Itämeren alueella.

Sama koskee Suomea. Tilanne Itämerellä on kuitenkin muuttunut sikäli, että Yhdysvaltain sotilaallinen etupiiri käsittää nyt sekä Pohjoismaat että Baltian maat. Tämä tasapainottaa Venäjän voimaa, mutta toisaalta saa Venäjän aktiiviseksi omien intressiensä puolustajana. Yhdysvaltain sotilaallinen voima tunkeutuu nyt suoraan Venäjän ydinalueiden rajoille. Provokaatioiden mahdollisuus tekee tästä asetelmasta erittäin vaarallisen kaikille Itämeren valtioille.

Mahdollinen kriisi

Venäjä on tasavertainen lännen (Yhdysvaltain) kanssa vain ydinaseiden osalta. Siksi ne ovat tulleet keskusteluihin mukaan. Suomessa tehty tuore Nato-selvitys lähtee siitä, että myös lännen pelote perustuu ydinaseisiin. Taktisia ydinaseita uudistetaan nyt vauhdilla.Yhdysvaltain ja lännen toimet Itämerellä nähdään Venäjällä lännen yrityksenä katkaista mahdollisessa kriisissä Venäjän yhteydet Pietarin ja Kaliningradin välillä. Venäjä on signaloinut, että sellaisessa tilanteessa Venäjä tulee avaamaan nämä väylät vaikka ydinaseita käyttäen.

Venäjä on kuitenkin kyennyt käyttämään tavanomaista sotilaallista voimaa tehokkaasti reuna-alueillaan. Sille on omat taustansa. Kosovon sota pakotti serbit lähtemään historiallisesta maakunnastaan ja työnsi myös Venäjän pois Balkanilta. Sitten Kosovo itsenäistettiin ilman neuvotteluja Serbian kanssa, mikä venäläisten mielestä muutti tilanteen Euroopassa. Presidentti Saakashvilin hyökkäys Etelä-Ossetiaan 7. elokuuta 2008 nähtiin lännen yrityksenä poistaa Venäjä Etelä-Kaukasiasta. Venäjä vastasi sotilaallisesti, miehitti Etelä-Ossetian ja Abhasian sekä tunnusti myöhemmin niiden itsenäisyyden. Syksyllä 2013 kärjistyneessä Ukrainan kriisissä oli Venäjän mukaan kyse siitä, että liittämällä Ukrainan etupiiriinsä länsi halusi työntää Venäjän pois Mustalta mereltä. Sitten Krim liitettiin Venäjään, ja neuvottelut Itä-Ukrainan statuksesta ovat yhä käynnissä.

Yhdysvaltain ja lännen toimet Itämerellä nähdään Venäjällä lännen yrityksenä katkaista mahdollisessa kriisissä Venäjän yhteydet Pietarin ja Kaliningradin välillä. Venäjä on signaloinut, että sellaisessa tilanteessa Venäjä tulee avaamaan nämä väylät vaikka ydinaseita käyttäen.

Kriisin osalta, kuten totesin aikaisemmin, on oleellista, että Suomi ja Ruotsi joutuisivat isäntämaasopimuksen mukaisesti toimimaan Yhdysvaltain tukikohtina Venäjää vastaan. Oletan, että Suomi ja Ruotsi tulisivat näin tekemään omasta vapaasta tahdostaan. Toisaalta on oletettavaa, että kriisissä amerikkalaiset ovat jo ilmassa, kun ilmoittavat, mitä lentokenttiä tai satamia aikovat käyttää. Tässä on hyvänä vertailukohteena amerikkalaisten tulo juuri Natoon liittyneeseen Unkariin Kosovon sodan alussa keväällä 1999. Toisin sanoen Suomelle ei jätettäisi mitään vaihtoehtoa.Venäjän intresseissä on eliminoida amerikkalaiset tukikohdat Suomessa ja Ruotsissa. Mahdollinen vaihtoehto on tuhota ne taktisin ydinasein.

Nato-selvitykset lähtevät siitä, että Venäjä pystyy tavanomaisin voimin miehittämään Baltian maat hyvin nopeasti. Suomen ja Ruotsin osalta on nähtävä, että Venäjän intresseissä on eliminoida amerikkalaiset tukikohdat Suomessa ja Ruotsissa. Mahdollinen vaihtoehto on tuhota ne taktisin ydinasein.

Mutta Suomen ja Ruotsin miehittämisellä ei Venäjän kannalta olisi mitään tarkoituksenmukaisuutta, eikä siihen riittäisi voimiakaan. Jos Suomi halutaan kontrolliin, käytettäisiin muita keinoja, joita kyllä riittää.

Mikä olisi lännen reaktio siihen? En usko, että Yhdysvallat vielä tässäkään vaiheessa lähtisi täysimittaiseen ydinsotaan. Todennäköisin vaihtoehto on taas jäätyneet suhteet ja jonkinasteinen yhteydenpito uuden tilanteen vakauttamiseksi. Baltia jäisi ilman muuta Venäjän miehitykseen. Suomen ja Ruotsin osalta määriteltäisiin uusi etupiirijako, joka kaiken todennäköisyyden mukaan kulkisi Pohjanlahdella.


TÄRKEÄ KYSYMYS NYT KUULUU: Kannattaako Suomen siis lähteä tuollaiselle kilpavarustelun ja sotilaallisten kriisien tielle vai pyrkiä vakauttamaan tilannetta lähialueilla lähinnä luottamusta ja turvallisuutta lisäävillä toimilla?

Espoossa 20.5.2016

Heikki Talvitie


Heikki Talvitie on ollut suurlähettiläänä Belgradissa, Moskovassa ja Tukholmassa. Hän on lisäksi työskennellyt mm. Haagin lähetystössä sekä New Yorkissa YK-edustajana ja toiminut ETYJin erikoislähettiläänä Georgiassa. Tämä kirjoitus julkaistiin alun perin Suomen Geopoliittisen Seuran sivustolla.

 

55 KOMMENTTIA

 1. ”North Atlantic Terror Organization: NATO är sig inte likt längre”

  NATO har varit bra och nyttig efter 1945 och bidragit till fred under mer än 50 år, men nu blir tendenserna allt tydligare att NATO skall missbrukas att starta det tredje världskriget.

  I Sverige vill en majoritet inte ha värdlandsavtalet!…”,

  http://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/1566.html

  • Nato on puhdas Amerikan imperiumin ja sen politiikasta vastaavan eliitin väkivaltakoneiston työrukkanen jonka tehtävä on pitää Eurooppa imperiumin liekassa ja toimia pelotteena ja eturintamana Venäjää vastaan sotatilanteessa.

   Sille joka haluaa perehtyä enemmän tämän imperiumin rakenteeseen ja puuhiin maailmalla tässä hyvä prof. James Petraksen artikkeli:
   America’s Imperial Empire: The Sun Never Sets but the Mote remains in the Emperor’s Eye
   http://www.globalresearch.ca/americas-imperial-empire-the-sun-never-sets-but-the-mote-remains-in-the-emperors-eye/5525635

   • Washington on antanut myös ymmärtää,että vaikka EU hajoaisikin , Nato säilyy. Miten päin se olikaan , ensin Bilderberg Dresdenissä ja sen jälkeen britit äänestävät vai toisinpäin? En ihmettele yhtään, että Suomen nykyjohto on kauniisti sanottuna ”joutunut alistumaan” Naton tukikohdaksi. Jos joku väittää että Suomella olisi ollut vapaa tahto sanoa Yhdysvalloille ei,niin olen kyllä siitä eri mieltä. Luulenpa, ettei Sipilällä tai Soinilla, jotka eivät vielä ole olleet Bilderberg- kokouksessa, ei ole ollut koko kuvaa maailmaa johtavasta finanssieliitistä (80 henkilöä), joiden omaisuus on jo huikeat 1,9 biljardia ( siis 15 nollaa). Meille uskotellaan että Suomen poliitikoilla olisi valta, vaikka valta onkin siirtynyt rahalle(finanssieliitille).-Mitenköhän USA-imperiumin ja noiden 80 henkilön välinen ”työnjako” olisi selkeästi ymmärrettävissä?

    • Oikeassa olet. Suomi ei ole millään tasolla itsenäinen, vaikka monet suomalaiset niin vieläkin otaksuvat. Meidät on alistettu puun ja kuoren väliin täsmälleen samoin kuten muutkin valtiot kautta planeetan, koska käynnissä on kansallisvaltioiden järjestelmällinen alasajo. Suomen valtiojohdolla ei todellakaan ole vaihtoehtoja, sillä jos niskuroit JFKn tai Palmen tavoin, sinut korvataan nopeasti tilanteeseen sopivalla henkilöllä.

     Mikäli Nato säilyttäisi asemansa EUn hajoamisesta huolimatta, sehän todistaisi juuri sen, että poliittinen valta on kaapattu ja se olisi näennäisesti Euroopan/kansallisvaltioiden ylimmällä sotilasjohdolla. Totesin näennäisesti, koska puikoissa istuu luonnollisesti juuri tuo mainitsemasi finanssieliitti ja sitä kautta maailmanlaajuisen rikollisuuden toimintakeskus YK…. ja YKn mandaatilla sotaa, riistoa ja kaaosta ylläpitävä World Army. NATOn kanssa solmittu isäntämaasopimus kertoo omaa karua kieltään, sillä se viestittää juuri sitä, että poliittinen valta on JO siirtynyt Suomen ylimmälle sotilasjohdolle.

     World Armyn sotilaat – joita ironisesti ”rauhanturvaajiksi” kutsutaan – on koottu 30 eri valtiosta, joten NATOn sulautuminen pääpetoon ei ole poissuljettu ajatus. Kyseinen armeija on kasvanut kaikessa hiljaisuudessa kuin pullataikina, sillä ihmiskuntaa ajetaan parhaillaan siihen pisteeseen, että maailmantalouden ylintä valtaa edustava ”harmaa eminenssi” voisi astua parrasvaloihin. Se onnistuu vain ja ainoastaan siten, että uusi ”world without borders” järjestelmä korvaisi kansallisvaltioiden poliittiset järjestelmät, ja heidän käsissään JO OLEVA salainen valta muuttuisi avoimeksi vallaksi. Ei tarvitse olla huipputiedemies oivaltaakseen sen, että avoimen vallan siirtyessä finanssimafialle, he eivät tarvitsisi enää kuninkaallisia tai poliittista eliittiä, se olisi heille taakka. Sen minkä he vallanpitäjinä tarvitsisivat olisi uusi, entistä tiukemmin ihmiskuntaa ORJUUTTAVA/VALVOVA rahajärjestelmä, yksi uskonto (mikä se sitten olisikin…) ja kyseiseen rahajärjestelmään saumattomasti sidotut poliisit ja sotilaat.

     • Onhan tuo ääneen sanottu. Kysymys on vain kuullun ymmärtämisestä. EKP’n pääjohtaja Mario Draghi sanoi jo vuonna 2012: ”Useat maat eivät ymmärrä, että ovat menettäneet suvereniteettinsa kauan sitten”. Eivät vissiin ymmärrä meidänkään johtajat, vielä.

     • ”Useat maat eivät ymmärrä, että ovat menettäneet suvereniteettinsa kauan sitten”. Eivät vissiin ymmärrä meidänkään johtajat, vielä.”

      Miksi niin arvelet? Mutta tavallinen kansa ei taatusti ymmärrä. Niin kauan kun meillä on euroviisut, jääkiekkomaajoukkue, Miss Maailma -kisat ym. ja joku niissä sinivalkoisissa väreissä, ihmiset uskoo että Suomi on itsenäinen maa: onhan meillä oma lippu ja kansallislaulu! Jatkuen saa massamedian kommenttiosastolta lukea ”itsenäinen Suomi” sitä ja tätä. Suomalaisten ymmärrys aiheesta on todella, todella heikko.

 2. Jos katselee ballististen ohjusten lentoratoja Venäjältä a) Norjaan b) Islantiin c) USA:han, niin Suomi on aika makealla paikalla ainakin tuon ohjuspuolustuksen suhteen. On aina parempi mitä lähempää laukaisupaikkaa puolustava ohjus lähtee. Hyökkäävässä operaatiossa läheisyyden merkitys vain korostuu. Suomi on ollut makea saalis USA:n geopolitiikalle ja sen vuoksi päättäjien voiteluun ja kansan mielipiteen muokkaukseen on käytetty rahaa ja energiaa sumeilematta.
  Itseäni tympäisee tuo länsimaiseen arvoyhteisöön vetoaminen näissä liittoutumisasioissa. Emme elä enää missään avoimessa demokratiassa, joka on ollut länsimaille ominainen yhteiskuntamuoto, vaan tietty poliittis-hallinnollinen eliitti asiantuntijakaartinsa avustamana tekee puolestamme kaikki olennaiset päätökset vieläpä niin, että vastakkaisia mielipiteitä pyritään vaimentamaan aktiivisesti. Viimeaikoina otteet ovat vain koventuneet eikä kansan tiettyä länsinihkeyttä ole haluttu enää ottaa huomioon. Todennäköisesti isoilta päälliköiltä Washingtonista ym. anglo-amerikkalaisista valtakeskittymistä on tullut käsky kiirehtiä EU:n jäsenvaltioiden tiiviimpää liittämistä transatlanttiseen yhteistyöhön, jossa suuryrityksillä ja megapankeilla on suurin sananvalta asioihin. Näiden intressien pohjalta määritellään valtioden sotilaallinen rooli, niiden finanssi- ja kauppa- ja elinkeinopolitiikka, niihin kohdistetut väestönsiirrot, jne. Kansanvallan teeskentelemisen aika alkaa olla meilläkin ohi.

  • Ei ole olemassa ohjuksia jotka saisivat kiinni mannertenvälisiä ballistisia ohjuksia. Näin ollen Yhdysvaltoihin ammuttuja ohjuksia ei edes teoriassa voisi Suomesta torjua.

   Keskipitkänmatkan ballistisia ohjuksia voi ainakin teoriassa torjua. Käytäntö osoitti senkin mahdottomaksi Irakin sodassa. Ballististen ohjusten torjunta taitaa olla propaganda-sotaa, oman liittouman väen tuudittamista hyvään uskoon.

 3. Kiitos Heikki Talvitie. Järjen ääntä kuulee nyky-Suomessa liian harvoin. Valitettavasti.

  • Rehellisesti sanottuna tuntuu vaikealta kuvitella että Venäjä käyttäisi ydinasetta Suomea vastaan!

   Suomi on liian lähellä Venäjää että tänne voisi ydinaseilla räiskiä ellei sitten kyseessä olisi modernit tulevaisuuden ydinaseet joissa säteilyvaikutus on hyvin lyhytaikaista.

   Kiitos Heikki, näitä erinomaisia kirjoituksia olisi mukava lukea enemmänkin täällä vastavalkeassa.

 4. ”Kriisin osalta, kuten totesin aikaisemmin, on oleellista, että Suomi ja Ruotsi joutuisivat isäntämaasopimuksen mukaisesti toimimaan Yhdysvaltain tukikohtina Venäjää vastaaan.” … ”Suomen ja Ruotsin osalta on nähtävä, että Venäjän intresseissä on eliminoida amerikkalaiset tukikohdat Suomessa ja Ruotsissa. Mahdollinen vaihtoehto on tuhota ne taktisin ydinasein.”

  Vieläkö nimimerkki Hopalong olet iloinen siitä, että Suomi on nyt Yhdysvaltain leirissä? Ottaisitko sitten iloisena kopin ydinohjuksesta, tai edes tavanomaisesta pommista, kiitos! Pistä vaikka bootsit jalkaan ja stetsoni päähän, jos tuntuu turvallisemmalta siten.

  Vieläkö olisi typerä ajatus luopua asevoimista ja olla liittoutumaton? Ainakaan meillä ei olisi silloin vieraiden valtioiden tukikohtia.

  • No Hopalångstrumpilta ei kannata kysyä. Sijoittihan kyseinen järjenjätti taannoin Nato-Venäjä sodan pohjois-Euroopan eturintaman Balttiaan. Eikä ollut älyävinään, että Nato-Suomen toteutuessa, meihin saattaisi kohdistua jokin uhka……buahahahha.

   Itse arvioin, että Nato-jäsenyyttä tullaan tarvitsemaan viimeistään ja etenkin siksi, että kansan kyllästyy näennäisdemokratiaan ja haluaa vallan takaisin. Silloin se on toki myöhäistä, mutta saadaanpahan maahanmuuttajat nopeasti rekrytoitua ja työllistettyä Nato-armeijaan, joka vakauttaa ja takaa meille eliitin määrittelemän demokratian. Omassa armeijassahan saattaisi olla väärinajattelevia eli kansan enemmistön lailla ajatelevia yksilöitä.

   Kiitos hra.Talvitielle perustellusta ja ajatuksia herättelevästä artikkelista.

   • Pjotr se jatkaa ala-arvoisia päästöjään. Kun tiedot ja taidot eivät riitä, täytyy turvautua silkkaan valheeseen: ”Sijoittihan kyseinen järjenjätti taannoin Nato-Venäjä sodan pohjois-Euroopan eturintaman Balttiaan.” – Tuollaista en ole koskaan sanonut.

    • Tiedä sitten näinkö unta, mut muistaakseni 3.5. päästelit itsekin aikamoisia ajatuspaukkuja.

     Kysyin ”– Missä käsityksesi mukaan on pohjois-Euroopan eturintama NatoSuomi-haavemaailmassasi, Venäjän ja Naton mahdollisessa konfliktissa ?”

     Vastauksesi: ”Konflikti syttyy, jos jokin Nato-maa joutuu Venäjän hyökkäyksen kohteeksi. Jos hyökkäys kohdistuu Baltian maihin, Suomen aluetta tarvittaneen Naton joukkojen lentotoimintaa varten. Muuten, mahdollisella jäsenyydellä ei tavoitettaisi sotaa, vaan pysymistä sodan ulkopuolella, siis hyökkäyksen ennaltaestämistä. Liittoutumattomuus ei ole tae, että voisimme pysytellä ulkopuolella.”

     Tuolta kommenttiosastolta voit tarkistaa, mitä et muistaaksesi ajatellut. Jepjep

     http://vastavalkea.fi/2016/04/28/leikkiiko-suomi-tulella/

     Ja kiitos kohteliaisuudesta,vaikka myönnettäköön, että olet parempi tuossa ala-arvoisten päästelymittelössä.

     • ’Kysyin ”– Missä käsityksesi mukaan on pohjois-Euroopan eturintama NatoSuomi-haavemaailmassasi, Venäjän ja Naton mahdollisessa konfliktissa ?”

      Vastauksesi: ”Konflikti syttyy, jos jokin Nato-maa joutuu Venäjän hyökkäyksen kohteeksi. Jos hyökkäys kohdistuu Baltian maihin, Suomen aluetta tarvittaneen Naton joukkojen lentotoimintaa varten. Muuten, mahdollisella jäsenyydellä ei tavoitettaisi sotaa, vaan pysymistä sodan ulkopuolella, siis hyökkäyksen ennaltaestämistä. Liittoutumattomuus ei ole tae, että voisimme pysytellä ulkopuolella.”’

      Tuossa en ole sanonut, että Naton ja Venäjän välisen sodan eturintama on Baltiassa. Kyvyssäsi ymmärtää luettua tekstiä on puutteita.

      Muissa yhteyksissä olen sanonut, että en tiedä mahdollisen sodan rintamista mitään. Tuskin kukaan muukaan tietää. Skenaarioita on tietenkin laadittu joka puolella.

     • Mihin sijoitat Nato-Venäjä -sodassa eturintaman jos et Suomeen tai Baltiaan, Hopalong?

      Pjotr, ”Nato-jäsenyyttä tullaan tarvitsemaan viimeistään ja etenkin siksi, että kansan kyllästyy näennäisdemokratiaan ja haluaa vallan takaisin.” – tai EU:n omaa armeijaa (josta Nato ei tykkää koska Nato-joukot ovat Nato-jäsenten joukkoja; EU-armeija ottaisi joukot omaan käyttöönsä).

     • En todellakaan tiedä, kun en osaa kuvitella tulevan sodan kulkua. Sodankäynnin maailma on aivan erilainen kuin toisen maailmansodan aikana. Mahdollisesti sota voisi olla luonteeltaan paikallista tai alueellista, vähän kuin Itä-Ukrainassa nyt. Kumpikin puoli yrittäisi välttää laajamittaista ydinsotaa, jossa olisi vain häviäjiä. Sa tarkoittaa, että yritettäisiin välttää myös operaatioita, jotka saattaisivat johtaa ydinsotaan.

      On vaikea tietää, mitä tapahtuisi, jos Venäjä miehittäisi Baltian. Sen Venäjä onnistuisi tekemään helposti. Luottaisiko Venäjä siihen, että länsi ei aloittaisi ydinsotaa Baltian maiden takia?

      Kriisi voi syntyä myös Valko-Venäjällä, jos maa yrittäisi lähentyä liikaa länttä. Venäjän pidäkkeet olla ryhtymättä sotilaallisiin toimiin ovat huomattavasti pienemmät kuin Baltian maiden kohdalla. Valko-Venäjän sotilaallinen puolustaminen ei olisi myöskään USA:n elintärkeissä intresseissä. Joka tapauksessa sotilaallinen konflikti Valko-Venäjän suunnalla heikentäisi suuresti Venäjän ja lännen suhteita.

  • Heikki Talvitie on viisas mies. Kuitenkaan hänenkään sanansa eivät ole absoluuttista totuutta, vaan analyysia ja johtopäätöksiä jotka voivat osua oikeaan tai väärään. Myönnän, että viisas mies osuu useammin oikeaan kuin vähemmän viisas.

   Suomessahan, eikä Ruotsissa, ei ole Naton tukikohtia. Eikä Suomen liittyminen Natoon niitä tänne automaattisesti toisi. Natosta keskusteltaessa monet eivät tiedä, tai tietävät, mutta väittävät toista, että Naton tarkoituksena ei ole käydä sotaa. Naton tarkoituksena on eurooppalaisen suursodan välttäminen. Se, mikä uhkaa rauhaa Euroopassa, on Venäjän aggressiivinen politiikka. Tämä on fakta, joka Naton on otettava huomioon.

   Myös Suomen ulkopolitiikan tarkoituksena on välttää sota ja Suomen politiikkaan kohdistuva ulkopuolinen painostus. Liittoutumattomuus ei tätä parhaiten takaa. Asevoimista luopuminen saattaisi maamme automaattisesti vieraiden valtojen käytettäväksi konfliktin sattuessa. Siksi kannatan läheistä yhteistyötä, myös sotilaallisella puolella, Yhdysvaltain kanssa nyt, kun Natoon liittyminen on suljettu pois.

   • Meinaatko että NATO-Suomessa tekisimme Islannit ja eläisimme ilman puolustusvoimia? Koska muutenhan kaikki Suomen puolustusvoimain tukikohdat on Nato-tukikohtia. Vai olisiko vain esimerkiksi Pirkkalan lennosto Natossa, ja muu Suomi olisi puolueeton?

    En tiedä haluaako NATO käydä sotaa Venäjää vastaan. Toivottavasti ei. Venäjän liittolaisia vastaan, tai niitä vastaan jotka eivät ole Yhdysvaltain leirissä, se on jo sotia useamman käynyt (Serbia, Irak, Afganistan, Libya). Ja Washingtonissahan entinen Euroopan NATO-komentaja Wesley Clark paljasti olevan suunnitelman jyrätä Washingtonia vastustavat maat, ennen kuin seuraava suurvalta tulee ja haastaa Yhdysvallat.

    Mutta Venäjän uhkaa NATO kuitenkin tarvitsee. Uhkaa ilman ei NATO:a tarvittaisi, eikä Yhdysvalloilla otetta Euroopasta, mikä sillä turvallisuuspolitiikan kautta on.

    http://www.globalresearch.ca/we-re-going-to-take-out-7-countries-in-5-years-iraq-syria-lebanon-libya-somalia-sudan-iran/5166

    • Kertokaa ketä Venäjä uhkaa ? Montako tukikohtaa on Venäjällä, maapallolla ?
     Krimin niemimaan palauttaminen tapahtui venäjänkielisten halusta pysytellä ” äitimaansa alaisena”, turvallisuus syistä.

   • Mistä se ulkopuolinen painostus mahtaa tulla? En nyt aivan heti muista, että Venäjä olisi Suomea pahemmin painostanut. Ja mitäpä tekisi tällä pienellä konkurssin partaalle ajetulla maanrääpäleellä. Luonnonvarojakin heillä on moninkertaisesti enemmän. On suuruudenhulluutta luulla itsestään liikoja. Venäjällä on muitakin kiireitä. Suomi sen sijaan oli ensimmäisten joukossa liittymässä Venäjän vastaisiin talouspakotteisiin, josta aiheutuu meille miljardien vahingot. Tyhmyydellä ei ole enää mitään rajaa.

    Ennenvanhaan euroopan johtajia paransi suuruudenhulluudesta Venäjän muta ja talvi. Saa nähdä, mikä seuraavaksi parantaa. Täystuho? Emmeitä siihen ainakin kerätään vauhdilla.

   • ”Asevoimista luopuminen saattaisi maamme automaattisesti vieraiden valtojen käytettäväksi konfliktin sattuessa. Siksi kannatan läheistä yhteistyötä, myös sotilaallisella puolella, Yhdysvaltain kanssa nyt, kun Natoon liittyminen on suljettu pois.”

    Maamme joutuu isäntämaasopimuksen myötä yhtä automaattisesti vieraiden valtojen käytettäväksi.

   • Ootko ihan tosissas, sotilasliitossa USAn kanssa?? 😮

    Siis tämä valtio, Amerikan Yhdysvallat, jonka syntymävuosi on 1776 ja joka täyttää tänä vuonna 240 vuotta, on käynyt sotia olemassaolonsa 240 vuodesta 218 vuotena. Siis USA on ollut jonkinlaisessa sodassa 218 vuotta, mikä tekee 93% koko USAn olemassaolon ajasta.
    Tilastollisesti voimme siis väittää kiistatta, että USA on kaikista maailman valtioista se, joka mitä todennäköisimmin saattaisi hyökätä myös meidän kimppuumme ja vaikka kuinka liittoutuisimme tämän USAn sotahullun roistovaltion kanssa, se mitä todennäköisimmin hyökkäisi silti kimppuumme. Sodatonta, siis rauhan aikaa, USA on 240 vuoden aikana viettänyt vain 22 vuotta.

    Aikajana USA käymistä sodista löytyy täältä:

    http://www.washingtonsblog.com/2015/02/america-war-93-time-222-239-years-since-1776.html

   • Håppa Långstrump on viisas mies. Kuitenkaan hänenkään sanansa eivät ole absoluuttista totuutta, vaan analyysia ja johtopäätöksiä jotka voivat osua oikeaan tai väärään. Myönnän, että yhtä viisas mies kuin Håppa, osuu ampuessaan useammin omaan jalkaansa, kuin vähemmän tyhmä.

    Sinäpä sen sanoit, kiitos aforismista Håppa !

    Voisitko suomentaa politiikon tuubasi:
    ” Natosta keskusteltaessa monet eivät tiedä, tai tietävät, mutta väittävät toista, että Naton tarkoituksena ei ole käydä sotaa. ”

    Koitin Google-kääntäjällä ja se antoi yllättäen tällaisen suomennoksen:
    ”Natosta keskusteltaessa sinä Håppa et tiedä, tai tiedät, mutta väität toista, että Naton tarkoituksena ei ole käydä sotaa.”

    En tosin itse ymmärtänyt mitä kumpikaan versio tarkoittaa, mutta kun se johtuu toki sinun ylimaallisesta älystä meihin maatiaisiin verrattuna.

    Kiitos taas keskustelun tason nostamisesta ja terävästä huomiostasi koskien luetun ymmärtämiseen liityvistä vaikeuksistani. Jepjep

 5. Hyvä kirjoitus Helge Talvitieltä, kiitos siitä.

  Suomen poliittisen eliitin Venäjää ja Natoa koskeva jargon on oma lukunsa, aivan toisenlaista jargonia puolestaan käyttää nykySuomen valtamedia, ennen muuta Yle ja Sanomatalo, jargonia, jonka kanssa me normaalit kansalaiset joudumme ennen kaikkea tekemisiin.

  Siksipä kysyisin, onko kellään tietoa tämän yleläisen Moskovan konttorin pääjohtajan Jarmo Mäkelän kohtalosta? Onko hän saanut kokonaan potkut ylestä vai onko häneltä vain viety oikeus kirjoittaa ”Venäjä verkossa” – kolumniaan?
  Ilmeisesti jotain on ”kulisseissa” tälle ns. ”vallan vahtikoiralle” tapahtumassa, kun tiukimpien kotimaisten russofobien kirjoitusoikeuksia vähennetään, mutta
  toisaalla kansainvälisten natottajatrollien russofobisella linjalla jatketaan, tänään illalla Ulkolinja: Moskovan asialla tv ykkösellä, siinä yle paljastaa meille Venäjän ja Putinin Master Pläänin. 🙂

  Toinen mainetta niittänyt russofoobikko ja trollien metsästäjä on kuulemmas lähtenyt maailmankiertueelle, ei sentään maata kiertävälle radalle 🙂 , eikä siksi ole juuri nyt Ylessä työtehtävissä. Avautuessaan ”naamataulussa” eli facebookissa, omista kauhukokemuksistaan, mitä hän juttujensa julkaisujen jälkeen joutuu kokemaan, tuli hän samalla paljastaneeksi tutavuutensa, ystävyytensä ja ilmeisesti myös aktiivisen yhteistyönsä Joel Hardingin, USA:n sotilastiedustelun ja informaatiosodan johtavan viranomaisen kanssa. Näin Joel Harding kuvaa Jessika Aroa:

  ”Kaikessa minun kanssakäymisessäni Jessikan kanssa olen havainnut hänet erittäin ammattimaiseksi, hyvin artikuloivaksi, ajattelevaiseksi, ja älykkääksi.”
  ”Erikoisjoukoissa (Special Forces) meillä oli ilmaisu luokitella joitakin, jos he olivat luotettavia, uskollisia ja heidät pääsettiin meidän sisimpään Pyhäkköön (Sanctum): Hän on ´hyviä ihmisiä´”, Joel Harding kirjoittaa Jessikka Arosta.

  Joel Harding ei kirjoita vain satunnaisesta lukukokemuksesta, vaan ”kaikesta kanssakäymisestään Jessikan kanssa” (in all my dealings with Jessikka).

  Joel Harding on johtanut ja ollut pääsunnittelija Poroshenkon Ukrainan käymässä informaatiosodassa, hän on ”Ukrainan kuningastrolli”

  Joel Harding on mm. ollut luomassa Ukrainaan tätä ns. ”Rauhantekijä”-sivustoa ( sivusto avattiin 11. tammikuuta 2015), jonne kerätään tietoja henkilöistä, jotka ”…Etsiä Ukrainan valtion vihollisia: pettureita, Venäjän yhteistyökumppaneita, muiden maiden palkkasotureita ja sotilashenkilöstöä, joka toimii Venäjän hyväksi.”
  Näistä henkilöistä kerätään mahdollisimman tarkat tiedot, osoitteita myöten ja sitten nämä tyypit pyritään tappamaan.
  Tämä ”rauhaisa” ”Rauhantekijä”-sivusto löytyy tuolta:

  https://psb4ukr.org/

  Tosi hauskoja tuttavuuksia tällä Jessika Arolla. Hyvä, että totuus paljastui, jotta tiedämme kuinka vaarallisista henkilöistä näissä trollihöpinöissä on kysymys.

  Olen kerännyt, kopioinut tekstiä tuolta:

  http://mvlehti.net/2016/05/25/usan-sotilastiedustelun-ja-informaatiosodan-viranomainen-jessikka-aron-tyoparina/

  ja tuolta:

  http://mvlehti.net/2016/05/25/ylen-veronmaksajien-rahat-eivat-riittaneet-jarmo-makelalle-do-svidanija/

  PS Maino juttu tuo naamataulu ja MV, joka tällaiselle naamatauluun kuulumattomalle kertoo, kuinka typerät ihmiset siellä vasikoivat toinen toisilleen kaiken elämästään. Sitä kai kutsutaan sosiaalisuudeksi, onneksi itse olen äärimmäisen epäsosiaalinen 🙂

  Laitan tähän loppuun vielä Turun lahjan Suomen kansalle, Ilkka Kanervan haastattelun RT:N Worlds Apart ohjelmassa. Oksana Boyko haastatteli Kanervaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön puheenjohtajan ominaisuudessa. Haastattelussa Kanerva kovin huvittavalla tavalla uhosi Suomen puolustusvoimien tehokkuudesta:

  https://www.youtube.com/watch?v=q0tgiI9hZdU

  • ”Tosi hauskoja tuttavuuksia tällä Jessika Arolla. Hyvä, että totuus paljastui, jotta tiedämme kuinka vaarallisista henkilöistä näissä trollihöpinöissä on kysymys.”

   Paljastui pienelle joukolle suomalaisista, jotka lukee vaihtoehtomediaa. Meille on paljastunut paljon muitakin asioita joita massamediaa seuraava ei ole ikinä kuullutkaan. Eikä todennäköisesti kuule tästäkään mitään.

   Mutta olisipa hauska tietää, tiesikö journalistipalkintoa jakavat (YLE varmasti tiesi), että Aro on Yhdysvaltain propagandisti, eli käyttääkseni Aron asiantuntemattomuuskieltä: Amerikan trolli. Ja mikä oli se Yhdysvaltain erikoisjoukkojen propagandistien ”inner sanctum”, johon Aho on päässyt tutustumaan? Oliko se propaganda-pataljoonan poikien pukuhuone vaiko peräti heidän tietoverkkonsa?

  • Joel Harding ei kirjoita vain satunnaisesta lukukokemuksesta, vaan ”kaikesta kanssakäymisestään Jessikan kanssa”.

   Jakanut peppua Joelille?

 6. Silmukka kiristyy. Ruotsi vahvisti hetki sitten isäntämaasopimuksen. Sen lisäksi Nato-maista vain Suomi ja Ruotsi on kutsuttu Varsovassa pidettävään Naton huippukokoukseen, joka pidetään heinäkuun alussa. USA on valheen ja provosoinnin mestari, joka ei tunnetusti koskaan sodi omalla maaperällään.

 7. Näin ruotsissa:

  ”Öppet brev till Regeringen – Gör inte Sverige till krigszon för ännu ett av USA:s proxy-krig

  27.05.2016 14:57
  Enhets styrelseordförande Jens Jerndal skickade detta brev den 22 maj till de politiska partierna angående Värdlandsavtalet med NATO.

  Ärade folkvalda representanter för svenska folket!

  Ett neutralt Sverige utan närvaro av NATO och USA har ingenting att frukta från Ryssland, som då ingen anledning har att anfalla oss. Alla verkliga Rysslandskännare och objektiva analytiker är överens om det.

  Med amerikansk NATO-närvaro i Sverige inbjuder vi däremot till att göra Sverige till krigsskådeplats för ytterligare ett av USA:s proxy-krig långt från det egna landet.

  Är det krig vi vill ha i Sverige? – Då är bästa sättet att låta NATO komma hit.

  Den aggressiva provocerande och krigshetsande parten som vill regera hela världen, och som tjänar på krig, är USA, inte Ryssland. Och det är USA som är NATO:s huvudman och pådrivare, inte Europa.

  Jag ber Er: Tänk om, innan det är för sent! Svenska folket står inte bakom ett värdlandsavtal med NATO!..”

  Koko artikkeli: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/oppet-brev-till-regeringen-gor-inte-sverige-till-krigszon-for-annu-ett-av-usa-s-proxy-krig/

 8. Miksiköhän muuten EU:n omasta Battlergroupista ( EUGP) on medioissa niin vähän tietoa? EUGP on perustettu jo vuonna 2005 ja EU-maiden ulkoministeriöiden korkeat virkamiehet ovat siitä lähtien kokoontuneet kerran kuussa Brüsselissä . Battler-groupia johtaa EU:n Poliittinen ja turvallisuuspoliittisen komitea PSK,,joka puolestaan perustuu 1970 luvulla perustettuun EPZ:ään (Eurooppalaiseen poliittiseen Yhteistyö). EUGP:tä ei voi kuitenkaan oikein kovin autonomisena nähdä. Pikemminkin ne näyttäytyvät Naton ala-osastona, kun katsotaan kenen aloitteesta EPZ
  aikoinaan perustettiin. Kyseinen henkilö on Étienne Davignon, joka toimi vuodesta 2005 vuoteen 2014 asti Bilderberg-presidenttinä.
  Alles Schall und Rauch: Die EU-Armee gibt es schon lange http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2016/05/die-eu-armee-gibt-es-schon-lange.html#ixzz49vI2b0E9

 9. Mietittäessä USA:n ja sen kulloinkin kokoamien liittoumien (lue: maailman negaeliittisten globalistien) halukkuutta järjestää Suomeen suuri verenvuodatus (olipa se sitten sisällissota, terrori-iskuilla poliisivaltiollistaminen tai muu), näitä kannattaisi tarkistella ja tutkia vastaavia lisää:

  * Erkki Hautamäki: Suomi myrskyn silmässä Osa 1 (Osa 2 ilmestyy arviolta 16.12.16 – nyt siitä on kuitenkin jo tämä karkea luonnos, joka voi kiinnostaa Osan 1 lukijoita: http://www.promerit.net/2013/02/ennakkoa-suomi-myrskyn-silmassa-2-osasta/) – erityisesti Pertiltä toivon noista kommentteja, varsinkin, jos Kolmannen valtakunnan symppaamiset taas alkavat täällä Vastavalkeassa (luen mieluiten tuollaisia, koulukirjoja en juuri ole lukenut koulujen jälkeen)

  * Psykologisten operaatioiden peruskaava (mm. se, että ennen terrori-iskua on yleensä/aina ”terrori-iskun estoharjoitus”, jonka aikana isku alkaa. (Esim. 911 ja Pariisin iskut. Myös Brysselin iskujen aikaan silminnäkijöiden mukaan suuri määrä turvallisuushenkilöitä oli avainpaikoilla… – Valtamedia taisi heistä vain taas tehokkaasti vaieta.)
  + Yksityiskohtia täältä: http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2016/05/usan-armeija-ei-ole-vielakaan-vienyt.html (” Suomen sisäministeriö teetti viime vuoden lopulla salaisen kyselyn, joka lähetettiin kaikkiin suomen hautaustoimistoihin. Siinä kysyttiin, että paljonko sieltä löytyy ruumisarkkuja ja ruumishuoneelta tilaa. ” + https://www.facebook.com/notes/seppo-raittila/psy-op-operaatiot/1006637402730488 )

  * Osa turvallisuuskoneistosta länsimaissa vastustaa terroristeja, mutta osa suosii ja rikkominen on aina helpompaa kuin rakentaminen. Ja niinpä näinkin: ” http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2016/05/800-terroriepaillyn-tiedot-havitettiin.html

  • Sepporaittila. Olisi mukava tietää, mitä tarkoitat ”kolmannen valtakunnan” symppaamisella. Mikäli puhut Hitlerin ajatuksista/toimista uuden ”valkoisen rodun” synnyttämiseksi, niin tiedoksi vaan, että kukaan ei ole häntä täällä jalustalle nostanut. Dokumentteihin perustuvat tosiasiat – joita valtavirta on vuosikymmenet vääristellyt ja edelleenkin vääristelee – on tärkeä tuoda esiin. Väitit virheellisesti, että Natsit ja Sionistit eivät ole tehneet yhteistyötä, jonka muut kommentoijat yksioikoisesti oikaisivat, eli ei siitä sen enempää. Tiedossa on toki se, että Hitler uskoi uuden rodun syntyyn täsmälleen samoin kuin kansallisvaltioita alas ajavat pankkieliitti parhaillaan uskoo. Kristityille kyseinen uskomus on ”valittu kansa” ja sionisteille se on ”uusi uljas rotu”. ”Valkoinen rotu”, ”Valittu kansa” ja ”Uusi uljas rotu”… kaikki edelliset tarkoittavat täsmälleen samaa asiaa, eli ihmiskunnan tietoisuuden nousua korkeammalle tasolle. Jokainen, joka tutkii asiaa syvemmin oivaltaa nopeasti sen, että YKn olemassaolo/toiminta perustuu samaan oppiin kuin minkä Hitler omaksui. Heidän ohjelmassa on parhaillaan ”Agenda 21” = depopulation, eli hyödyttömistä ”alemman rodun” ihmisistä halutaan päästä eroon.

   Itse puhut usein varjohallituksesta, mutta salaliitoista puhujat pitäisi mielestäsi bannata… se jos mikä edustaa kasinaismoralismia. Väitätkö siis, että usein esille tuomasi varjohallitus, joka hallitsee korruptiolla kansallisvaltioiden johdon toimintaa, ei ole salaliitto. Mikäli näin väität, niin mikä se sitten on ellei juuri kansan selän takana ja hämärissä kabineteissa toimiva salaliitto?

   Voit vapaasti olla eri mieltä ja oletkin, mutta se ei minua toki häiritse. Sinulla on oma tapasi tarkastella asioita ja minulla omani – kunnia sille!

   • ”Väitit virheellisesti, että Natsit ja Sionistit eivät ole tehneet yhteistyötä, jonka muut kommentoijat yksioikoisesti oikaisivat”

    Ellei kyse ole jossain muualla käydystä keskustelusta, kukaan kommentoija ei kylläkään oikaissut Raittilaa hänen kommentistaan. Linkki Raittilan kommenttiin:
    http://vastavalkea.fi/2016/05/18/mita-on-tekeilla-kuka-provosoi-keta/#li-comment-5811

    Kirjoitit Tulenkantaja itse että natseilla ja sionisteilla ”oli yhteinen tavoite niin kauan kunnes Hitler/Saksa törkeällä tavalla petettiin”. Minusta Raittila vastasi tuohon, ettei heillä ollut mitään oleellista yhteistyötä. Eli että natsit ja sionistit eivät olleet yhdessä suunnittelemassa sotaa tai juutalaisten vainoa tai muuta sellaista.

    ”Mikäli puhut Hitlerin ajatuksista/toimista uuden ”valkoisen rodun” synnyttämiseksi, niin tiedoksi vaan, että kukaan ei ole häntä täällä jalustalle nostanut. Dokumentteihin perustuvat tosiasiat – joita valtavirta on vuosikymmenet vääristellyt ja edelleenkin vääristelee.”

    Täällä on kuitenkin useaan otteeseen kannatettu näkemystä jossa Saksa joutui vain uhriksi ja Hitler halusi rauhaa. Se on ainakin selkeä vääristely. Yhtä asiaa korjatessa ei pitäisi toista vääristää, eikä alkaa valkopyykkäämiseen. Ja kun samaiset kommentoijat ovat vielä huolissaan valkoisesta rodusta, multikulttuurista ja maahanmuutosta ja pitävät juutalaisia ja/tai sionisteja salaliittojen herroina ja jo geneettisestikkin pahoina ihmisinä… niin jos tuo ei ole ”Kolmannen valtakunnan symppaamista” niin mitä muuta se muka on? Olen Raittilan kanssa tuosta aivan samaa mieltä.

    • Pertti. Mikäli asia ei auennut sinulle lukuisten kommenttien ja linkkien kautta, niin anna olla. Ignorance is bliss.

     • Joillekin jotkut tosiasiat ovat vaikeita.
      ’…Täällä on kuitenkin useaan otteeseen kannatettu näkemystä jossa Saksa joutui vain uhriksi ja Hitler halusi rauhaa. Se on ainakin selkeä vääristely. Yhtä asiaa korjatessa ei pitäisi toista vääristää, eikä alkaa valkopyykkäämiseen. Ja kun samaiset kommentoijat ovat vielä huolissaan valkoisesta rodusta, multikulttuurista ja maahanmuutosta ja pitävät juutalaisia ja/tai sionisteja salaliittojen herroina ja jo geneettisestikkin pahoina ihmisinä… niin jos tuo ei ole ”Kolmannen valtakunnan symppaamista” niin mitä muuta se muka on? Olen Raittilan kanssa tuosta aivan samaa mieltä.’

      Minuakin on syytetty siitä että olisin Hitlerin puolustaja kun olen ollut sitä mieltä että Saksa joutui sotaan Ranskaa ja Englantia vastaan niiden julistettua sodan sille. Se on kuitenkin fakta.
      Kiistatta Lännen strategia myös oli panna vettä Hitlerin myllyyn aseistamalla hänen sotavoimiaan ja kerätä siitä suuria voittoja eli tältä pohjalta myös erityisesti USA voidaan panna vastuuseen siitä mitä tapahtui rintamilla.
      Maahanmuuton tuhovaikutuksia ei myöskään saisi tuoda esiin koska se on muka rasismia eikä eri rotujen geneettisiä eroja kun sekin haikahtaa rasismilta.
      Meitä on joka junaan, myös tähän yksikiskoiseen…

  • Vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta tuo Suomi myrskyn silmässä” -kirja! Laitoin kiinnostavien kirjojen listalleni.

 10. Pertti ei kannata vaivautua!

  Täällä vastavalkeassakin kirjoittanut Sampo Ahto on tietääkseni todennut Erkki Hautamäen pääasiallisesti käyttämän lähteen Wilho Tahvanaisen ”salaiset” asiakirjat jonkin sortin väärennöksiksi.

  Tahvanaisen kertomuksista on löydetty paljon asiavirheitä sekä osa kertomuksista on niin mielikuvituksellisia että terve looginen ajattelu jo paljastaa hänen kertomuksensa satutarinaksi.

  Kansion S-32 olemassa olosta ei ole mitään vakuuttavia todisteita, ainoastaan Tahvanaisen mielikuvituksellinen todistus!

  Sotahistorioitsija Helge Seppälä tarkisti Tahvanaisen asepalvelusuran ja sotilasasiakirjat. Mitään pienintä vihjettäkään mistään tiedustelu, vakoilutehtävistä
  tai -koulutuksesta ei löytynyt.

  Valitettavasti Erkki Hautamäki on astunut ”miinaan” pitäessään tosina Tahvanaisen mielikuvituksellisia sotatarinoita!

  Hautamäen väite jonka mukaan Stalin suostui talvisodan päättymisen aikoihin rauhaan Suomen kanssa Saksan painostuksen takia on täyttä hölyn pölyä. Todelliset syyt tälle ovat aivan muualla vaikka toki Hitler oli antanut ymmärtää ettei hyväksy uutta sotaa Neuvostoliiton puolelta pientä Suomea vastaan(Neuvostoliitto oli väittänyt valheellisesti Suomen uhkaavan sitä)

  • Yleensä ihmiset ovat auktoriteettiuskoisia ja mustavalkomaalaajia, vaikka teeskentelevät muuta. Mutta jos joku ei olisikaan niin kirjoitan tämän:
   Hautamäen kirjan Osa 1 kannattaa lukea todella tarkasti, mukaan lukien kolme Esipuhetta (eversti Nordberg, prof. Zetterberg ja Hautamäki), olettaen, että S-32-kansiojuttu on totta. (Aivan loppupuolella voi vähän hyppiä, jos haluaa.) Vasta sitten kun on saanut sen kokonaisuuden, kannattaa rau-has-sa verrata sitä viralliseen voittajien historiankirjoitukseen ja miettiä, onko S-32-kansio keksitty juttu.

   Toiseen maailmansotaan liittyy monia kummallisuuksia, joista kaikki minulle Suomen osalta oleelliset selittyisivät tuon kirjan kautta.
   Kirja ratkaisee riittävin tavon lähes kaikki esittämistään arvoituksista.
   (Ei toki esitä kaikkia 2. MS:aan liittyviä, mutta ne muut eivät mielestäni kuulu tähän kokonaisuuteen. )

   Tyypillisesti Hautamäen kirjan vastustajat eivät mainitse, että Hautamäellä on paljon muitakin lähteitä tutkimukseensa (josta Osa 1:n kirjoittaminen vei yli 10 v) – lähteitä, jotka tukevat S-32-kansion asiakirjojen kopioiden tietoja.

   Kirja ei mitenkään valkopese Kolmannen valtakunnan rikoksia ihmiskuntaa vastaan. (Oletus: tiedätte jo ketkä tekivät Katynin joukkomurhat jotka sysättiin kauan natsien harteille.) Mutta Natottajien, usattajien, yms. kannalta Hautamäen kirja on järkyttävää luettavaa. Faktoihin ja faktapohdintoihin keskittyväistä.

   Maalaisjärjellä voi kysyä mm.: jos liittoutuneet eivät tehneet mitään oleellista väärää, niin miksi liittoutuneilla, etenkin Neuvostoliiton vaatimusten kautta, oli niin pitkä lista Hautamäen kuvaamia salaisia asiakirjoja ja aiheita, joita Saksan puolustus ei saa Nürnbergissä käyttää. Ja miksi jopa Hessin asiakirjat UK:ssa on salattu vuoteen 2017. (Jos ne silloin julkaistaan, niin saattavat silti olla manipuloituja.) Muistinvaraisesti poimien vielä: kirjassa lukee, että jotkin liittoutuneiden paperit ovat salattuja vuoteen 2045. Ja Stalinin henkilökohtaisen arkiston aukenemisesta ei ole mitään tietoa.

   Kirjan suomenkielinen painos on julkaistu vuonna 2005.

   Natsien rahoituspuolta olisin suonut kirjassa käsiteltävän enemmän.

   Tarkemmin en viitsi kirjaa kommentoida sen tulenarkuuden vuoksi kun osa keskustelijoista ei selvästikään ole sitä tarkasti lukenut.

 11. ”Suomi on ratkaisuillaan tehnyt Venäjästä vihollisen ja antanut alueensa Venäjän vihollisten käyttöön. Niin ollen se ei voi välttyä Itämeren alueella Venäjän ja lännen välillä mahdollisesti puhkeavalta sotilaalliselta kriisiltä.”
  Edellä lainaus Heikki Talvitien kirjoituksesta. Tässä on kyse erittäin vakavasta asiasta. Voidaanko tilanne korjata ja palata normaaleihin naapuri suhteisiin? Tätä asiaa kannattaa miettiä. Jos Suomi ajetaan sotatantereeksi niin se on Suomen ja suomalaisten loppu.

  Kiitos hyvästä kirjoituksesta ja hyvästä ja asiallisesta keskustelusta Jaksamisia!

 12. Pekalle. Todellakin tuo Talvitien lainauksesi on kivikovaa asiaa. Kysyt voidaanko tilanne korjata ja palata normaaleihin naapurisuhteisiin ?

  Vastaus on kaksiteräinen.

  1. Ei tietenkään voida:
  – Demokratia on vain epämiellyttävä kutina politiikon omassa tunnossa. Politiikon häiriintyneessä narsistin mielessä hänellä on tähtäin jo Brysselisssä (Katainen), Perheyrittäjienliitossa (Vanhanen), Sitrassa (Aho), Lääketeollisuus ry:n johdossa (Siimes) tai kehnolla eläkkeellä kituuttelu parin edustuskauden jälkeen. Siinä ei isänmaa, maanmiehet/-naiset tai valtion omaisuus paljoa puntarissa paina, kun eurokasat odottavat.

  – Joidenkin (muistaakseni Esko Seppänen) näkemysten mukaan Suomessa on jo tehty sotilasvallankaappaus. Presidentti ”ei ole tietoinen” sotaharjoituksista, joita Jenkit täällä pitävät ja koollekutsuvat ja kaikki kenraalit kilvan piilottavat päätä pensaaseen. Näitä pyöveleitä et viralta saa. Ja aina voi sotilas vedota siihen, että olemme Nato-riippuvaisia puolustuksen suhteen. Olisikohan arvon rouva T. Halonen ikinä arvannut, että miinasopimuksen allekirjoittaminen käytännössä siirsi meitä askeleen likemmäksi Natoa. Sen sijaan Rehnin Ellu tiesi täsmälleen mihin ja miten maamme sitoi ja vaihtoi yhdellä kertaa Horneteihin. Tehokas ”isänmaallinen” nainen !

  2. Tottaki voidaan, mutta se edellyttää montaa muutosta.
  Ensinnäkin meidän pitäisi käyttäytyä, kuten omassa maassa käyttäydytään. Täällä ei vaan kantti kestä sanoa jenkeille, että jospa suksisivat helvettiin tekemästä maastamme maalitaulua. Ei, ei riitä vellihousuministereillä isännyys.

  Toinen välttämätön on kansallisomaisuuden palauttaminen omistajille eli kansan haltuun. Sitten ei miljardöörisijoittajilla ole motiivia tulla tänne. Toisaalta, jos kenraalikunta tämän havaitsisi, eiköhän wanha luotettava USA ”palauttaisi demokratian” tännekin, kuten niin monasti etelä-Amerikassa tai lähi-idässä, kun ei diplomaattiset taidot tai äly enää riitä. Sama tapahtui tosin jo 100v. sitten, jolloin saksalaiset riensivät ”pyyteettömään” apuun kukistamaan väärin ajattelevan Suomen kansan ja korjamaan väärän vaalituloksen.

  Ja sitten yhteissotaharjoitus pystyyn venäläisten kutsusta Lappiin ihan Norjan rajan tuntumaan. Tässä vaiheessa olisi tietysti parasta irtisanoa isäntä- eikun orjamaasopimus ja katsoa, kuinka Ruotsista tulee maalitaulu.

  Lääkkeitä löytyy, mutta ”lääkäreitä” ei.

 13. The Anti-Empire Report #146 https://williamblum.org/aer/read/146
  By William Blum – Published November 6th, 2016
  A collection of thoughts about American foreign policy

  Louis XVI needed a revolution, Napoleon needed two historic military defeats, the Spanish Empire in the New World needed multiple revolutions, the Russian Czar needed a communist revolution, the Austro-Hungarian and Ottoman Empires needed World War I, Nazi Germany needed World War II, Imperial Japan needed two atomic bombs, the Portuguese Empire in Africa needed a military coup at home, the Soviet Empire needed Mikhail Gorbachev … What will the American Empire need?

  “I don’t believe anyone will consciously launch World War III. The situation now is more like the eve of World War I, when great powers were armed and ready to go when an incident set things off. Ever since Gorbachev naively ended the Cold War, the hugely over-armed United States has been actively surrounding Russia with weapons systems, aggressive military exercises, NATO expansion. At the same time, in recent years the demonization of Vladimir Putin has reached war propaganda levels. Russians have every reason to believe that the United States is preparing for war against them, and are certain to take defensive measures. This mixture of excessive military preparations and propaganda against an “evil enemy” make it very easy for some trivial incident to blow it all up.” – Diana Johnstone, author of “Queen of Chaos: The Misadventures of Hillary Clinton”

  In September 2013 President Obama stood before the United Nations General Assembly and declared, “I believe America is exceptional.” The following year at the UN, the president classified Russia as one of the three threats to the world along with the Islamic State and the ebola virus. On March 9, 2015 President Barack Obama declared Venezuela “an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States”.

  Vladimir Putin, speaking at the UN in 2015, addressing the United States re its foreign policy: “Do you realize what you have done?”

  Since the end of World War 2, the United States has:

  Attempted to overthrow more than 50 foreign governments, most of which were democratically-elected.
  Dropped bombs on the people of more than 30 countries.
  Attempted to assassinate more than 50 foreign leaders.
  Attempted to suppress a populist or nationalist movement in 20 countries.
  Grossly interfered in democratic elections in at least 30 countries.*
  Plus … although not easily quantified … has been more involved in the practice of torture than any other country in the world … for over a century … not just performing the actual torture, but teaching it, providing the manuals, and furnishing the equipment.

  *See chapter 18 of William Blum, “Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower”

  On October 28, 2016 Russia was voted off the UN Human Rights Council. At the same time Saudi Arabia won a second term, uncontested. Does anyone know George Orwell’s email address?

  (…)

 14. Ei näihin kitjoituksiin jaksa ottaa osaa, kun ei mikään muutu selvittämän asioita joita ei meille ilmoiteta. Me emme tiedä muuta kuin yleistä ”hahmoittelua”, ja se ei ratkaise mitään. Mitään hyvää sekä edistävää ei ole horisontissa, ainoastaan kansan nousua toista kansaa vastaan, ja se on ”pirun-penikan touhua”,uskot siihen taikka et. Saatanalliset joukot ovat kiihdyttämässä kansat isoon sotaan, koska ne henget ovat siihen koulutetut.Yksikään poliittinen ratkaisu ei merkitse mitään, koska kysymys on kahden mahtavan voiman, lähestyvästä taistelusta. Ihmisen osuus siihen on hyvin pieni. ”Laupias Samarialainen seisoo kulissien takana seuraamassa näytelmää”.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here