Mielettömyyden paluu

Credo, quia absurdum! ’Uskon, koska se on mieletöntä!’ Tämä tunnettu lause on yleensä pantu kirkkoisä Tertullianuksen nimiin, vaikka kriittiset tutkijat ovat huomauttaneet, ettei hän sanomaansa juuri tällä tavalla muotoillut eikä edes ollut fideisti, eli uskon ylivertaisuuden kannattaja järkeen verrattuna.

Tällä seikalla ei tosin ole mitään merkitystä silloin, kun tarkastelemme itse fideismiä, josta esimerkkejä löydämme mielin määrin. Kriittiset latteudet uskontojen opinkappaleiden järjettömyydestä nyt vain ovat vailla kiinnostavuutta niille, jotka eivät jaa järkeisuskoa. Meidän aikanamme toki pitäisikin jo olla kyllin selvää, että järjellä on rajansa.

Venäläis-amerikkalainen sosiologi ja historianfilosofi Pitirim Sorokin korostaa kirjassaan The Crisis of our Age, suom. Aikamme kriisi ,WSOY 1952 sitä, että kulttuurilla on tietyssä vaiheessa taipumus yksipuolisesti suuntautua aistihavainnon tavoittamiin asioihin ja lopulta ryöstöviljellä tätä näkökulmaa siinä määrin, että kaikki muut tajunnan tasot sivuutetaan.

Pitirim Sorokin vuonna 1917
Pitirim Sorokin vuonna 1917

Tämä johtaa tietyssä vaiheessa absurdeihin tuloksiin ja sellaiseen henkiseen köyhtymiseen, joka alkaa tuntua sietämättömältä. Niinpä tällainen ”aistinen” (eng. sensate) kulttuuri joutuu antamaan tilaa ”ideaiselle”  (eng. ideational) tai ”idealistiselle” kulttuurimuodolle.

Tämä ei tarkoita sitä, että kulttuuri kuolisi ja korvautuisi sen jälkeen uudella. Kyseessä ovat kulttuurin kehityksen vaiheet. Esimerkkejä Sorokin löytää historiasta runsaasti, tosin hänen kvantitatiivisena esittäytyvä metodologiansa tuskin herättää nykyisessä lukijassa suurtakaan luottamusta.

Joka tapauksessa Sorokinin kuvaus omasta ajastaan, toisen maailmansodan aattona, on hyvin kiinnostava ja monessa suhteessa yhä täysin ajankohtainen.

Joitakin ilmeisiä virhetulkintoja saattaa havaita, vaikkapa väitteen siitä, että elintaso on alenemassa tai että valtion holhous taloudessa lisääntyy koko ajan. Toki hyväntahtoinen tulkitsija voi esimerkiksi selittää jälkimmäisen toteutuvan monikansallisten korporaatioiden vallan kasvulla, mistä Sorokin myös puhuu.

Yksi seikka hänen ennustuksistaan näyttää joka tapauksessa toteutuvan huonosti. Tarkoitan uutta henkistymistä, joka näkyy ehdottomina siveysihanteina: stoalaisten, askeettien ja pyhimysten ilmestymisenä samaan aikaan, kun yhteiskunta jakaantuu täydellisen kyynisiin synnintekijöihin ja toisaalta näihin uusiin ihmisiin.

Toki jälkimmäisten edellytetäänkin vetäytyvän aististen arvojen maailmasta uudenlaisiin pakopaikkoihin, uusiin luostareihin ja erämaihin.

No, ellei tässä tarkoiteta erilaisia hippikommuuneja ja kaikenkarvaisia vegaaneja, ei kyseinen liike ainakaan ole kovin näkyvä.

Mutta kulttuuriset prosessit ovat usein vuosisatojen mittaisia. Yhtä kaikki, etenkin taidetta ja filosofiaa ja niiden asemaa kuvatessaan Sorokin onnistuu ainakin kirjoittamaan yhtä herkullisesti kuin osuvasti, mikäli tyytyy asiaa tarkkailemaan kyynisestä näkökulmasta:

”Pätevien arvostelijoiden sijaan astuvat päivälehtien, radion ja erilaisten ryhmäkuntien oppiarvon suorittaneet typerykset, menestysromaanien kirjoittajat ja muut kulttuurin purukumin muunnokset. Todellisten valtiomiesten tilalle tulee poliitikkoja, kansalaisten parhaasta tarkoin huolehtivien hallitsijoiden sijaan suuruudenhulluja tyranneja, jotka vähän piittaavat ihmishengistä ja kulttuuriarvoista. Aivan huomaamatta arvosteluperusteet tulevat niin täydellisesti mullistumaan, että aistikulttuurin loppuaikoina yhteiskunnan ’valioiden’ valinta osuu pääasiallisesti valearvoihin ja sivuuttaa aidot arvot.”

Aistisen kulttuurin luoma rakennelma on lopulta niin tylsä ja vastenmielinen, että kansat yhä enemmän luopuvat siitä ja kääntyvät ideakulttuurin puoleen. Muuan muutos on kaikkialla (perhe, yhteiskunta, valtio) vallitsevien sopimuksellisten suhteiden muuttuminen jälleen affektiivisiksi.

Kyseessä siis näyttäisi olevan käänne siinä kehityksessä, joka kerran vapautti yksilön pakonalaisesta ja affektiivisesta suhteesta ympäristöönsä ja mahdollisti yhteiskunnan rationaalisen pluralismin. Tämä kuulostaa todella suurelta mullistukselta, eikä juuri erityisen uskottavalta. Ilmeisesti uusi ideainen kulttuuri olisi hengeltään uskonnollinen?

Lienee syytä varoa tekemästä kovin kauaskantoisia johtopäätöksiä sen perusteella, mikä näyttäisi normaalilta ja mahdolliselta nykyisen länsimaisen ihmisen silmissä.

Kukapa voisi kuvitella, tai olisi vielä hiljattain voinut kuvitella, että tässä modernissa ympäristössä asuva sivistynyt ihminen voisi ottaa vakavasti ja suorastaan pitää kirjaimellisena jumalan sanana niitä hajanaisia houreita, jota joku beduiini 1400 vuotta sitten luuli kuulleensa suoraan kaikkivaltiaan jumalan suusta?

Tieteellisen ajattelun näkökulmasta koraani ei tietysti voi olla mitään muuta kuin joukko psyykkisesti epänormaalin, takapajuisen beduiinin enemmän tai vähemmän harhaisia lausahduksia aikansa ja alueensa uskomuksista ja ajankohtaisesta politiikasta. Niiden pitäminen jumalan sanana ja vieläpä 2000-luvulla täysin pätevinä, edellyttää ehdottomasti järjen totaalista hylkäämistä.

Siitä huolimatta alkuperäinen islam, samoin kuin juutalaisuus, ovat hämmästyttävästi säilyneet myös siinä ympäristössä, jota Sorokin nimittää aistiseksi kulttuuriksi. Kristinusko sen sijaan on joutunut yhä uudelleen perääntymään ja lopulta muuttunut etenkin Euroopassa marginaaliseksi.

Tuskinpa meillä on mitään erityistä syytä uskoa Pitirim Sorokinin pystyneen luotettavasti ennustamaan tulevaisuutta, vaikka hän olikin terävä aikakautensa kriitikko.

Mikäli kuitenkin leikimme sillä ajatuksella, että on tulossa hänen ennustamansa uusi henkisyyden ja ideatodellisuuden kunnioittamisen aika, mikä ei toki periaatteessa kuulosta mahdottomalta, niin millaiset opit siinä saattaisivat nousta pinnalle?

Nykymuotoista islamin aggressiivisuutta ei varmaankaan kannata ilman muuta pitää iät ja ajat kestävänä asiana. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että ajatus islamin väistämättömästä maallistumisesta ei ainakaan toistaiseksi perustu muuhun kuin toiveajatteluun.

Mikäli islam tulee lännessä olemaan suurten siirtolaisjoukkojen keskeinen identiteettitekijä, säilyy sen vetovoima suurella varmuudella itse uskonnon absurditeetista huolimatta. Samaan aikaan kristinuskon asema ainakin Euroopassa näyttää yhä heikkenevän. Yhdysvallat saattaa tässä suhteessa olla poikkeus, vaikka Sorokin kovin painokkaasti väittää sen jakavan saman kohtalon kulttuurin kehityksessä.

Voisiko juuri islam, kaikessa absurdiudessaan olla kulttuurin uuden ja entistä henkisemmän suuntauksen johtaja tai ainakin katalyytti? Voisiko vuoropuhelu ja konfrontaatio sen kanssa johtaa myös vastapuolen huomioimaan uusia tajunnan tasoja?

Vuoropuhelua olisi vaikea kuvitella jo pelkästään siitä syystä, että islam, kuten muutkin itsensä vakavasti ottavat uskonnot, on äärimmäisen suvaitsematon. Sen sijaan on sitäkin helpompaa olettaa vastakohtien kärjistymistä, jos ja kun myös kristillisyydestä olosuhteiden pakosta tulee elintärkeä identiteettitekijä.

Ne hankaukset, jotka teokraattisen islamin ja lännen aistisen kulttuurin kohtaaminen väistämättä aiheuttaa, voivat tuskin jäädä vain summittaisiksi antipatian ja väkivallan purkauksiksi, jotka toistaiseksi ovat sen huomatuin tulos. Eurooppalaisten enemmistön kääntyminen islamiin ei liene todennäköistä ja mikäli maanosa islamisoituu, tulee se luultavimmin tapahtumaan demografisen kehityksen johdosta.

Kulkiessaan kohti vähemmistöasemaa, kristillispohjainen kulttuuri joka tapauksessa joutuu kohtaamaan eksistentiaaliset kysymyksensä aivan uudelta pohjalta. Tämä puolestaan voisi luoda edellytykset sille kulttuurin uudelle muodolle, jollaisen tuloa Sorokin ounasteli.

Turha sanoakaan, ettei tällainen tulevaisuus näytä houkuttelevalta. Aistinen kulttuuri saattaa tuntua lattealta, mutta se on ainakin viime aikoihin saakka ollut huomattavan rauhallinen ja poroporvarillisen turvallinen. Mikäli siihen ympätään avoimesti absurdiin perustuva elementti, tämä tilanne muuttuu. Mikäli vielä toinenkin osapuoli muuttuu absurdiin sitoutuneeksi, ollaan aivan uudessa tilanteessa.

Pitirim Sorokin ei varmaankaan kuulu kanonisoitujen profeettojen piiriin eikä edes ole kovin näkyvällä sijalla sekulaarissa pantheonissamme. Hänen arvonsa on joka tapauksessa siinä, että hän korostaa rationaalisuuden (tai aistisuuden) olevan aikaan sidottu asia.

Olisi kovin kevytmielistä kuvitella, että aistis-rationaalinen peruskatsomus on tuomittu ikuisesti vallitsevaksi.

Toisin kuin usein kuvitellaan, uskonnollinen välinpitämättömyys ja uskonnollisen kokemuksen halveksiminen ei ole mikään uusi keksintö. Paralleeli voidaan löytää esimerkiksi antiikin kulttuurin rappiokaudelta.

Uskominen absurdiin on asia, jota vastaan voidaan valistuksen avulla taistella vain rajoitetusti ja on täysin mahdollista, että se nousee jälleen kulttuurin hallitsevaksi piirteeksi. Luultavasti se vetoaa ensi sijassa barbaareihin, mutta heille sen merkitys itsetunnon kohottajana ja identiteettitekijänä on sitäkin suurempi.

 

Timo Vihavainen on Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori. Tämä kirjoitus ilmestyi alun perin 12.8.2016 hänen blogissaan.

28 KOMMENTTIA

 1. Vihvainen on siinä mielestäni väärässä,että pakolaiset väistämättä tuovat islamin äärimmäiset muodot mukanaan, hehän pakenevat suureltaosin, juuri tuota islamintulkintaa tukevia tahoja.
  Nykyaikainen viestintätegnolologia,on tuottanut tilanteen, jossa nuoret,aktiiviset ihmiset saavat tiedon mielestään jostain paremmasta, ja lähtevät ,toisaalta pelon työntämänä onneaan etsimään,tänne euroopan onnelaan.

  On todella tärkeää ja oleellista, kuinka me heidät otamme vastaan,mielestäni meidän tulisi tehdä heistä mahdollisimman nopeasti aitosuomalaisia,hyveineen ja paheineen, syrjintä ja eristäminen johtaa juuri haitalliseen äärikäyttäytymiseen.

  Pirkanmaalla, eräällä maatilalla, olen tutustunut,nuoreen Irakilais mieheen ,nimeltä Jasser,on muuten harvinaisen rivakka ja omaaloitteinen sekä oppivainen kaveri,tulee vaikutelma että mies tekee työtä suorastaan henkensä edestä.
  Jos ja kun pakolaisissa on enemmänkin Jasserin kaltaista,väkeä, on lähellä,että seuraava valitus alkaa,että ne vievät meidän työt, sekä mikä viellä kurjempaa meidän neidot.

  • Pauli, puhut nyt ikävä kyllä täysin vastoin kaikkea sitä kovaa ja aivan päinvastaista faktaa mitä virtaa joka puolelta maailmaa ja erityisesti vielä niinkin läheltä kuin naapurimaa Ruotsista. Sanoisin että tuo on jo vähän vaarallistakin kun yleistät yhden tapauksen pohjalta ja sivuutat nuo kovat faktat.
   Et näytä olevan lainkaan perillä koko haittamaahanmuuton asioista ja ongelmista mutta silti kirjoitit tuon. Ihmettelen suuresti.
   Olet ajamassa omaa kulttuuriamme tuhoon. Muista se kun tuollaista kirjoitat. Ja ala nyt kiireesti perehtyä näihin asioihin ja ota selvää miksi näitä ’pakolaisia’ tänne survotaan ja miksi he eivät saa elää kotimaassaan ettet enää sokean idealismin vallassa sorru tuollaiseen asioiden romantisointiin.
   Minulla ja tuskin kellään muullakaan ei ole mitään normaalia maahanmuuttoa vastaan mutta tämä pakolaisvirta joka on organisoitua ja jonka mukana tulee suuri määrä rikollista ainesta ja jolla halutaan tuhota eurooppalainen kulttuuri ja itsenäiset maat, myös omamme, on jotain saatanallista puuhaa jota nyt olet ymmärtämättömänä tukemassa.
   Jos et jaksa enempää lukea niin lue edes tämä lyhyt kirjoitus niin ehkä sekin auttaa:
   http://mvlehti.net/2016/08/13/sademies-elintasopakolaisista-maahanmuuttajiksi/

   • Tämän sivuston useissa kommenteissa on viitattu toisaalta löytyviin artikkeleihin, joissa selvästi osoitetaan pakolaisinvaasion olevan organisoitua tarkoituksena tuhota ainakin Euroopan kansat ja kansallisvaltiot.

   • Samanlaista menoa meillä täällä ”läntisellä rannikolla”. Maahan tunkeilijoita
    hellitään, ja puolustellaan heidän kovaa elämäänsä. Valtaosa heidän kaltaisiaan
    on maapallo jo ylikansoitettuna. Kaikenlaiset henkirikokset lisääntyneet 400 %
    rikollisten ”jengien toimesta”. Aseistetut rikolliset naureskelevat käsiaseita koskevia lakeja, jotka kieltävät lainkuuliaisen kansalaisen omistamasta käsiasetta. Roistot
    eivät välitä mistään laillisista asetuksista, koska ne eivät koske heitä. Aseistamaton
    kansalainen on surkeassa tilanteessa, kykenemättä puolustamaan perhettään.

 2. Maahanmuuton vastaanottamisessa on tietenkin eroja,mutta ideaali kotouttamisen muoto on juuri tuo jonka tämä tapaamani Jasser oli oivaltanut, hän on aloittanut suomalaisen kultuuurin opiskelun aivan tosisaan.
  Tietenkin jos päästämme minkä hyvänsä kansanryhmän parveilemaan omassa kultuurikuplasaan, siitä seuraa ogelmia.
  Eräässä keskustelussa, erään varsin kultivoituneen kultuuripersoonan kanssa, tämä keskustelukumppanini määritteli minut kultuurinationalistiksi, olen tuosta määrittelystä varsin tyytyväinen.

  Mielestäni meitä ,ei uhkaa maahanmuutto, kunhan se hoidetaan kunnolla,meitä ei uhkaa mikään idänihmeinvaasio, se mikä meitä uhkaa on salakavala aglosaksinen kultuuriimperialismi, se valtaa meidät huomaamatta pehmeällä voimalaan, sivilisaationsa erinomaisilla tuotteilla.

  Viime vuosisadan nationalistien pahin virhe oli puhtaan rodun oppi, jota noudatetiin,mitä eriskummllisimmilla elämän aloilla , aina karjanjalostuksesta alkaen, siinä muuten, eräs suoranainen Hitlerin aiheuttama ogelma vaikutaa edelleen ,nimittäin friisiläisen rodun hän mahtikäskyllään ajoi tilanteeseen, jossa sukusiitos alkoi nopeasti rappeutaa perimää.
  Suomessa,tosin rotu sai elinvoimaa, kun sitä sekoitetiin suomenkarjan kanssa.

  Vastaavanlainen geenipulssi on nyt saapunut maahamme,jos heidät otamme kunnialla vastaan vältymme niiltä virheiltä, jotka europpalaiset ,vain maahantulioiden riistämis ja hyväksikäyttömielessä ovat itseleen aiheuttaneet.

  • Muutama kysymys sinulle ’kultturinationalisti’ Pauli:
   Oletko tullut ajatelleeksi että edustat näkemystä jota kansan enemmistö ei jaa … et siis tue kansan tahtoa … entä montako elintasopakolaista olet valmis majoittamaan itse ja maksamaan heidän ylläpidon jonka nyt joutuu maksamaan yhteiskunta ja se osa kansaa joka tarvitsisi itse tukea ?… on helppo esittää humanistia ja panna muut maksumiehiksi.
   Jos Unkari pärjää ilman ’pakolaistyövoimaa’ niin miksemme mekin ? ja onhan meillä suuri työttömyysaste. Silti olet valmis tarjoamaan työtä muille. Mikset kannata oman maan resurssien käyttöönottoa ?
   Sorry, mutta en pysty ymmärtämään sinua parhaalla tahdollakaan.

   • Vielä tämä:
    Suosittelen jospa avartaisi tajuntaasi jos osaat englantia … näin Goldman Sachs ja YK hyödyntävät islamilaista pakolaisten aaltoa pyrkimyksenään hajottaa länsimaiden suvereenisuus ja sivilisaatio
    Here’s how Goldman Sachs and the UN are using a wave of Islamic migrants to destroy the sovereignty of Western nations.
    http://www.infowars.com/shocker-un-admits-migrant-crisis-plan-to-overthrow-west/
    The gameplan to overthrow our civilization

    • Linkittämäsi Infowars-juttu on tehty tästä vuoden 2012 uutisesta: http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

     Peter Sutherland, Goldman-Sachsin pankkiiri ja YK:n muuttopolittikan lähettiläs puhui aiheesta kestävyysvaje Euroopassa, eli siitä että Euroopassa ei synny tarpeeksi lapsia ja Eurooppa tarvitsee maahanmuuttajia pysyäkseen dynaamisessa talouskasvussa.

     EU:n sisäasioiden komission kysyessä miksi EU:ssa maahanmuuttajien työllistyminen on heikompaa kuin Yhdysvalloissa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa, Sutherland vastasi että nuo maat ovat itsekkin maahanmuuttajakuttuureita, ja Euroopassa pitäisi heikentää kansallista yhtenäisyyttä jotta maahanmuuttajat työllistyisivät kuin edellämainituissa alueissa.

     Selkeästi Sutherland haluaa siis multikultturalismia Eurooppaan. Sutherland on myös aivan varmasti globalistien eliittiä: hän on jäsenenä juuri niissä kerhoissa joissa maailman johtavat globalistit kokoontuvat maailman politiikan asioista keskustelemaan (olen aiemminkin nimennyt Sutherlandin huippu-globalistiksi).

     Globalistien tavoite on tietysti kansallisvaltioiden murentaminen maailmanhallinnan tieltä. Mutta esimerkiksi Suomeen tämä suuren pakolaisaallon tulos oli noin 2 300 myönnettyä turvapaikkaa ja noin 1 500 väliaikaista oleskelulupaa lisäksi. Se ei ole kuin pienen kylän verran ihmisiä. Ei sillä ainakaan päästä LÄHELLEKKÄÄN niitä tavotteita mitä työnantajien edustajat Suomeen haluaisivat väitettyä työvoimapulaa poistamaan, tai Suomen kestävyysvajetta estämään.

     Eikä riitä vaikka Erdogan potkaisi ne uhkaamansa 2 miljoonaa pakolaista Eurooppaan: se ei olisi puolta prosenttia Euroopan Unionin väkiluvusta, joka on noin 508 miljoonaa.

     Muuten, Alex Jones ampui kyllä pahan hutin. Hänen mukaansa kyseessä on islamilaisten invaasio. Mitä sitten on Afganistanin, Irakin ja Syyrian sodat? Ne ovat kaikki länsimaiden invaasioita muslimimaissa (vaikka Syyriassa taisteleekin länsimaiden rahoittamat palkkasoturit joista osa on islamisteja). Minusta kyseessä on länsimaiden islamilaisiin maihin tekemän invaasion seuraus. Juuri noista maistahan nämä viimeisen aallon ihmiset ovat.

     • Näin Norjassa poliisikomisario Pettersenin mukaan:

      Pettersen: ”Perusteetonta toiseudenpelkoako?”
      ”Ja niitä turvapaikanhakijoita, joita voisimme palauttaa, on kadonnut vastaanottokeskuksistamme kymmeniä tuhansia.”
      Voimme turvallisesti todeta, että noin 80 % kaikista Norjasta turvapaikkaa viime syksynä hakeneista oli nuoria miehiä – ja että juuri nuoret miehet ovat riskiryhmä, mitä rikollisuuteen tulee.
      Oslossa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että yhdeksän kymmenestä lapseen kohdistuvasta väkivallasta tuomituista oli tulijataustaisia. Joillekin heidän suuri osuutensa saattaa tulla yllätyksenä.
      Ja niitä turvapaikanhakijoita, joita voisimme palauttaa, on kadonnut vastaanottokeskuksistamme kymmeniä tuhansia.
      Kuilu todellisuuden, sellaisena kuin rikollisuuden kanssa joka päivä tekemisiin joutuvat sen kokevat ja unelmalinnoissa ja kuplien sisällä elävien välillä on kasvanut niin suureksi, että tilanne on tuotava suuren yleisön tietoisuuteen.
      Kaikkein eninten olen huolestunut siitä, että useampi meistä ei ole huolestunut.
      Thomas Utne Pettersen
      poliisikomisario, Lounainen poliisipiiri

      http://mvlehti.net/2016/08/15/pettersen-perusteetonta-toiseudenpelkoako/

     • Mikähän mahtaisi olla Suomessa vastaanottokeskuksista kadonneiden TODELLINEN lukumäärä. Se on varmasti tiedossa mutta toinen asia on suostutaanko sitä kertomaan.

 3. Hieno kirjoitus, kiitos siitä!
  Hieman häiritsi alkuun tuo sanan ’aistinen’ käyttö rationaalisen sijasta koska se on niin lähellä aistillista, juuri sitä mikä on tuhoamassa tätä ’sekulaarista pantheonismia’.
  Kiistatta kulttuurimme on edennyt narsistis-hedonistiseen ja henkisesti onttoon materialismiin jota ei voi muille suositella. Pitäisi pian löytää ulospääsy.
  Mutta sitä ei ole näköpiirissä vaan hajotustyö jatkuu kasvavan pakolaisinvaasion voimin.
  Näemme että Ilman henkistä ulottuvuutta (tekstin ’ideaista’) kulttuuri ei voi säilyä eikä tulla universaaliksi (sinänsä kammottava ajatus) vaikka Fukuyama kirjassaan The End of History and the Last Man niin uskookin vaan ajautuu kaaokseen, perikatoon ja despotismiin.
  Tai muiden miehittämäksi.

  ’…kulttuurilla on tietyssä vaiheessa taipumus yksipuolisesti suuntautua aistihavainnon tavoittamiin asioihin ja lopulta ryöstöviljellä tätä näkökulmaa siinä määrin, että kaikki muut tajunnan tasot sivuutetaan.’
  Juui niin … länsimainen kulttuuri on perikadon partaalla juuri siksi että se on ajautunut tai johdettu tälle ryöstöviljelyn tielle ja uskoo tekoälyn avulla pääsevänsä elämän lopulliseksi herraksi.
  Turhaan eivät tiedemiehet pidä tekoälyä (järkeisuskon huipentumaa) yhtenä keskeisenä planeetan tuhoutumisen riskitekijänä. Siinä kulminoituu ihmisen epätoivoinen ja suuruudenhullu haltuunoton yritys … yritys nousta tai nostaa itsensä jumalaksi eikä se voi johtaa muuhun kuin Tuonelaan.
  Mitä artikkelin vähän yksipuoliseen uskontopuoleen tulee niin olisi tehnyt mieli kommentoida enemmänkin mutta se jää tältä erää..

 4. Totuus on etteivät normaalit rajat luo eroja tai erota ihmisiä toisistaan —. Ne päinvastoin suojaavat ja niitä tarvitaan.
  Rajaton, aivan kuten erilaiset rajat ja uskonnon moraalin omaksunut ihminenkin, voi olla ongelmallinen tullessaan erilaiseen kulttuuriin kun hän ei ole sisäistänyt tämän uuden kulttuurin edellyttämiä rajoja (normeja, moraalia). Hän voi siksi uskoa olevansa vapaa tekemään mitä haluaa tai mihin hänen aiemmin sisäistämänsä erilaiset normit antavat luvan. Siksi hän pääsääntöisesti tuottaa uudelle kulttuurille ja sen jäsenille ongelmia ja mitä kauempana hänen omat norminsa ja moraalinsa ovat uuden kulttuurin vastaavista sitä suuremmat ovat hänen tuottamansa ongelmat.

  Käytöstä säätelevät rajat (normit, uskontojen moraali) ovat sivistyksen ja jokaisen kulttuurin perusta ja niiden turva. Eliitin toistuvat yritykset poistaa rajoja ovat sekä hyödyttömiä että tuhoisia. Mikäli kulttuuri haluaa säilyä sen on luotava itse norminsa ja torjuttava kaikki yritykset hajottaa sen normeja ja rajoja ulkopuolelta käsin ja pidettävä tämä asia omissa käsissään.

  Rajat ovat tänään uutisissa enemmän kuin koskaan ennen. Muslimipakolaisten tulviessa Euroopan unioniin Lähi-idästä, ja terrorismiin kasvaessa kovaa vauhtia, on nousemassa kapina ns Schengen sopimuksia vastaan, jotka antavat vapaat oikeudet Euroopassa liikkumiseen valtiosta toiseen.
  Eurooppalaiset maat ovat halunneet vakuuttaa etteivät ole rasisteja, mutta nyt ne ilmeisesti haluavat pakon alla hyväksyä Lähi-idän maahanmuuttajia vain mikäli tulokkaat saapuvat laillisesti ja lupaavat tulla eurooppalaisiksi arvoiltaan (normeiltaan) – protokollia jonka EU hylkäsi vuosikymmeniä sitten suvaitsemattomana.
  Eurooppalaiset (ainakin osa kansoista) ovat oppimassa että maan ja maanosan ulkorajoilla on merkitystä kun kyse on hyvin erilaisista lähestymistavoista kulttuuriin ja yhteiskuntaan verrattaessa siihen mikä vallitsee Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä.
  Borders are in the news as never before. With Muslim refugees flooding into the European Union from the Middle East, and with terrorism on the rise, a popular revolt is taking shape against the so-called Schengen Area agreements, which give free rights of movement within Europe. The European masses are not racists, but they now apparently wish to accept Middle Eastern immigrants only …..
  The truth is that formal borders do not create difference — they reflect it. Elites’ continued attempts to erase borders are both futile and destructive.
  http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-hanson-borders-20160731-snap-story.html

   • Rajoja todella tarvittaisiin kipeästi, mutta sitä eivät valtaapitävät, ylikansallisia takapirujaan kumartavat maanpetturit myönnä.

   • Magneettimedian artikkeli ”Tietovuoto: Soros rahoittaa pakkomonikulttuurisuutta myös Suomessa”
    osoittaa taas Rotschild-agentti Soroksen likaiset toimet Euroopan kansallisvaltioiden ja kansallisuuksien tuhoamiseksi ja kuinka valtavirta- eli valemediamme vaikenee siitä:

    ”Uutisoimme eilen [15.8.2016, ”George Soros –tietovuoto paljastaa suomalaiset ”liittolaiset””], että talousrikoksilla rikastunut juutalaismiljardööri George Soros on joutunut suuren tietovuodon kohteeksi. Vuodot osoittavat, kuinka järjestelmällisesti Soros manipuloi Euroopan ja Yhdysvaltojen politiikkaa likaisella rahallaan.
    Eilen kerroimme siitä, kuinka Soros rahoittaa Pohjoismaissa toimivaa ”rasisminvastaista” äärijärjestö Expoa sekä siitä, keitä suomalaisia europarlamentaarikoita juutalaismiljardööri pitää ”luotettavimpina liittolaisinaan”.

    Suomessa yksikään valtamedia ei ole tietenkään uutisoinut vuodosta, sillä Sorosin toiminnan paljastuminen vie kaiken uskottavuuden tiedotusvälineiden mantralta, jonka mukaan ”monikulttuurisuus on väistämätöntä ja luonnollista”.

    Kuten Soros-vuoto osoittaa, ”monikulttuurisuus” on järjestelmällisen korruption ja salassa tehdyn poliittisen lobbauksen tulos. Siirtolaisvirta ei ole luonnonvoima, vaan rikollisten miljardöörien toimeenpanema suunnitelma.

    Juutalainen Bloomberg-julkaisu pyrki jo etukäteen vähättelemään tietovuodon merkitystä leimaamalla sen – yllätys, yllätys – Vladimir Putinin pirulliseksi informaatio-operaatioksi. Vaikka kukaan ei kiistä asiakirjojen autenttisuutta, kansalaisia kannustetaan pysymään niistä kaukana, sillä ”kiellettyyn tietoon” tutustumalla he tukevat automaattisesti Venäjän globaalia salaliittoa…”

 5. ’…Uskominen absurdiin on asia, jota vastaan voidaan valistuksen avulla taistella vain rajoitetusti ja on täysin mahdollista, että se nousee jälleen kulttuurin hallitsevaksi piirteeksi. Luultavasti se vetoaa ensi sijassa barbaareihin, mutta heille sen merkitys itsetunnon kohottajana ja identiteettitekijänä on sitäkin suurempi.’

  Verrataampa – koska on tärkeä määritellä absurdin osuus uskonnoissa kun se niissä aikamme aistis-rationaalisen peruskatsomuksen mukaan varsin selkeänä ilmenee – kolmea suurta ns. abrahamilaista uskontoa (Juutalaisuus, Islam ja Kristinusko) keskenään ja miten ne eroavat absurdiuden suhteen toisistaan. Voiko absurdiuden (absurdi: järjetön, mahdoton, typerä, naurettava) nähdä olevan kaikille niille tyypillistä ja missä määrin?
  Islamin kolme suurinta ongelmaa: Allah, Muhammed ja Koraani
  http://mvlehti.net/2016/08/16/islamin-kolme-suurinta-ongelmaa-allah-muhammed-ja-koraani/
  Muslimien enemmistöllä on vainoharhainen pakko militanttiin jihadismiin vääräuskoisia vastaan. Islamin mukaan kristinusko on mädännyt, saastainen ja ala-arvoinen. Kun islam saadaan voimaan kaikkialla, tulee rauha ja hyvinvointi, mutta vasta sitten. Usko islamin ylemmyyteen on ehdoton. Tämä on Koraanin usko.
  Oikea muslimi voi suhtautua kristittyyn parhaimmillaan vain säälivän hyvätahtoisesti, mutta hänen velvollisuutensa on epäröimättä taistella jihadin puolesta.
  ——
  Entä vastaavat ongelmat liittyen Juutalaisuuteen ja Talmudiin? Kuten esim. militantin sionismin vihan ja halveksunnan hallitsema suhde goimeja (ei-juutalaisia) ja kristinuskoa vastaan. Entä eikö Jumalan kieltäminen ja korvaaminen rahalla ja yritys vallata maailma rahan voimin yksiin käsiin ja goimien alistaminen orjiksi ja jopa epä-ihmisiksi ole myös ylpeyttä – jopa pakanuutta ?
  Pelkistäen kyse on siis talmudismi vs. muu maailma kuten Islamissa on Islam vs. muu maailma.
  HAVE YOU READ THE TALMUD LATELY?
  In almost every synagogue in the world, the Talmud and Zohar loom above every other piece of literature in authority. Muutama ote:
  Sanhedrin 98b: Israel’s destiny to rule the world — Israelin velvoite hallita maailmaa
  Zohar I 25b: Necessity of extermination of Gentiles — ei-juutalaisten (goimien) tuhoaminen
  Zohar I 47a: Israel destined to rule the rest of creation, including Gentiles — Israel oikeus hallita luontoa ja ei-juutalaisia
  http://www.truthtellers.org/alerts/readtalmudlately.html
  Texe Marrs- Judaism is not a Religion — Juutalaisuus ei enää ole edes uskonto
  Judaism does not believe in God, says Texe Marrs in his new book Holy Serpent of the Jews.  Texe says: ”The ultimate goal of World Jewry [is] global domination, meaning sex, money, and power on an unparalleled scale.” 
  – See more at: http://henrymakow.com/2016/08/Texe%20Marrs-Judaism-is-not-a-Religion.html#sthash.pUl1cORP.dpuf
  http://www.texemarrs.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=catalog&Product_Code=bbtm_holy_serpent
  ——-
  Kun se kristinuskon Jumala, jota historian Jeesus edusti voidaan ymmärtää siten, että Jumala on moraalinen tieto ja äly luomistyön takana, ja että Jumala on rinnastettavissa henkisiin ihanteisiin (ideaaleihin) kuten rakkaus, totuus, hyvyys, oikeudenmukaisuus ja kauneus niin uskonnon ydin ei perustu ilmestykseen (absurdiin) tai jumalan kieltämiseen ja korvaamiseen rahalla vaan ’uuteen henkistymiseen’ …kykyyn ei vain nähdä vaan kunnioittaa ihanteita jotka mahdollistavat rauhan ja rauhanomaisen yhteiselon koko maailmassa.

  Voidaan perustellusti kysyä ovatko näin määritelty Kristinusko, Islam ja Juutalaisuus – ja mikä niistä ja kuinka lähellä – absurdia? tai pakanuutta kun erot itse uskontojen sisällössä (huolimatta niiden yhteisestä alkuperästä) ovat näin suuret ja mikä niistä voisi vedota barbaareihin ja omata merkitystä itsetunnon kohottajana tai identiteettitekijänä ?

  Ihminen on synnynnäisesti paha ja tekee syntiä mutta hän voi pelastaa itsensä krintinuskon avulla. Siinä on kristinuskon hieno sanoma: ihminen voi muuttua ja lopettaa pahuuden voimien vallassa elämisen ja uudistua. Jumala symbolisesti lähetti poikansa joka pelasti maailman fariseuksilta. Jokainen voi kuolla pois synneistään ja pahuudesta ja saada armon ja valita Jeesuksen viitoittaman uuden tien siten ettei enää syntiä tee. — Tätä on vaikea enää pitää absurdina asiana mikäli asettuu hyvyyden puolelle.
  Miksi islam ja juutalaisuus vihaavat kristinuskoa ja haluavat tuhota sen sanoman? Eikö siinä paljastu niiden vielä pakanallinen tai absurdi luonne?

  • By Gilad Atzmon
   In 1894 the French Zionist intellectual Bernard Lazare published his monumental book ’Anti-Semitism, its Causes and History.’ 
   Like most of his contemporary early Zionists, Lazare realised that anti-Semitism had its roots in the bad behaviour of Jews. 
   http://www.gilad.co.uk/writings/2016/8/16/the-myth-of-jewish-suffering

   Gilad Atzmon’s Manhattan Jazz Vibe with Rich Siegel and Cameron Brown

   https://www.youtube.com/watch?v=E0xzTTlX_a4

  • ”Ihminen on synnynnäisesti paha ja tekee syntiä mutta hän voi pelastaa itsensä krintinuskon avulla. ”
   ”Ihminen on synnynnäisesti paha ja tekee syntiä mutta hän voi pelastaa itsensä krintinuskon avulla. ”

   Väärin. Suurin osa ihmisistä ovat luontojaan hyviä, altruistisia, haluavat toisilleen hyvää. Normaalilla ihmisellä toisen auttaminen ja hyvän tekeminen näkyy aivoissa mielihyvänä: se pystytään osoittamaankin nykyään. Väite että ihminen on alkuaan paha, tulee kristinuskon käsitteestä nimeltä perisynti, jonka mukaan rikkomus paratiisissa Jumalan lakia kohtaan teki koko ihmiskunnasta syntisen. Synti puolestaan on Jumalan lain rikkomista, eli Jumalan tahdon vastustamista, eikä pieni lapsi taatusti tunne Jumalan lakeja, tai vastusta Jumalaa. Uskonnollisia käsitteitä, joilla vain uskovainen voi oikeuttaa ihmisten pahuutta.

   ”Miksi islam ja juutalaisuus vihaavat kristinuskoa ja haluavat tuhota sen sanoman? Eikö siinä paljastu niiden vielä pakanallinen tai absurdi luonne?”

   Ehdotan että katsele vaikka elokuva ”taivasten valtakunta” tai joku muu ristiretkiaikaa tai Amerikan valloitusta käsittelevä elokuva. ”Vääräuskoisen tappaminen ei ole synti, vaan tie paratiisiin” sopii jihadistin suuhun, mutta se sopi myös kristittyjen sotureiden suuhun. Fanaattiset kristityt ovat yhtä innokkaita tuhoamaan muut uskonnot kuin muiden uskontojen fanaatikot kristinuskoa. Yllä lainaamasi Texe Marrs on muuten kristittyjen fanaatikkojen fanaattisemmasta päästä.

   Juontaako oma vihasi juutalaisia ja islamilaisia kohtaan ehkä kristitystä uskostasikin? Dalai Lama sanoi että kaikkien uskontojen perussanoma on rakkaus. Mutta jokaisesta uskonnosta saa tukea myös vihalle, ja fanaatikko poimii käyttöönsä juuri niitä kohtia.

   • ’… Suurin osa ihmisistä ovat luontojaan hyviä, altruistisia, haluavat toisilleen hyvää.’

    Jos noin olisi niin maailma olisi aivan erilainen siitä mitä se nyt on. Valitettavasti pahuus konkretisoituu eri uskonnoissa eri asteisena, joissakin jopa viha sallitaan, eivätkä tekopyhät ’vatikanistit’ ole siitä suinkaan vapaita.

    Pakanuus on sitä ettei ole vielä omaksunut sitä historian Jeesuksen (ei siis teologian) oppia jolla se voidaan voittaa ja pakanuuteen selkeimmin jääneitä uskontoja ovat Islam ja juutalaisuus, joissa tarve alistaa ja nousta ylemmyyteen ovat keskeisiä. Myös Paavalin tulkinta Jeesuksen opista ei ole sitä mitä kypsempi uskonnollisuus edellyttää.
    Kuten yllä totesin:
    ”Jumala on moraalinen tieto ja äly luomistyön takana, ja että Jumala on rinnastettavissa henkisiin ihanteisiin (ideaaleihin) kuten rakkaus, totuus, hyvyys, oikeudenmukaisuus ja kauneus niin uskonnon ydin ei perustu ilmestykseen (absurdiin) tai jumalan kieltämiseen ja korvaamiseen rahalla (juutalaisuus) vaan ’uuteen henkistymiseen’ …kykyyn ei vain nähdä vaan kunnioittaa ihanteita ja moraalisia arvoja, jotka mahdollistavat rauhan ja rauhanomaisen yhteiselon koko maailmassa.”
    Jos kaikki uskonnot yltäisivät tähän niin maailman asiat olisivat hyvin.
    Jumala symbolisesti lähetti poikansa joka pelasti maailman fariseuksilta (satanisteilta). Jokainen voi kuolla pois synneistään ja pahuudesta ja saada armon ja valita Jeesuksen viitoittaman uuden tien siten ettei enää syntiä tee. — Tätä on vaikea enää pitää absurdina asiana mikäli asettuu hyvyyden puolelle.
    Tee sinäkin valintasi!

 6. Turhaan eivät tiedemiehet pidä tekoälyä (järkeisuskon huipentumaa) yhtenä keskeisenä planeetan tuhoutumisen riskitekijänä. Siinä kulminoituu ihmisen epätoivoinen ja suuruudenhullu haltuunoton yritys … yritys nousta tai nostaa itsensä jumalaksi eikä se voi johtaa muuhun kuin Tuonelaan.
  ***
  Kabbalistinen ’harmonian’ filosofia johti rationalismin ja materialismin tyranniaan, jota Francis Yates kuvaa hyppynä magiasta mekaniikkaan.
  On yksi suurimpia ironioita ajatuksen historiassa että mekanistisen tieteen nousu, jonka kautta syntyi ajatus että mekaaninen filosofia oli mahdollista ymmärtää luonnon filosofiana, oli itse asiassa johdos Renesanssin maagisesta perinteestä.
  Mekaaninen irroitettuna magiikasta tuli filosofiaksi joka raivasi pois Renesanssin animismin ja korvasi ’taikurin’ mekaanisella filosofialla
  Kun judeismin uskonnon periaate, kuten se on ilmaistuna Kabbalassa joka näkee ihmisen ylpeänä jumalan kaltaisena voimana ja oikeutettuna luopumaan jumalalisesta luomisen aatteesta, pääsi valtaan ja tiede alkoi irtaantua – sekä ajatussyteeminä että toimintana – perinteisistä jumalakeskeisistä kahleista, filosofian mystiset aspektit hylättiin ja jäljelle jäi saatanallinen ja ylpeä ellei jopa lähes magianomainen usko teknologian kaikkivoipaisuuteen.

  “Judaism Discovered is a mine of information about Talmudic Judaism. I am astonished by the quality and the abundance of your documentation. Your many quotations from the Talmud and rabbis constitute indisputable argumentation concerning the anti-Christian enterprise of Judaism, and also the compromises of the governments and the Catholic Church with Judaism…I wish success for your book…” —Bishop Bernard Tissier de Mallerais, Econe, Switzerland 
  http://revisionisthistorystore.blogspot.fi/2010/03/michael-hoffmans-online-revisionist.html
  http://www.revisionisthistory.org/page1/page5/page5.html

 7. Uskonnot ja henkilökohtaiset vakaumukset ovat hyvin voimakkaita tunteita herättäviä teemoja. Henkilökohtaisten vakaumusten loukkaamista on syytä tietoisesti välttää. Ylläpito voi poistaa viestejä, joissa katsoo sellaista esiintyvän. Jos sitä esiintyy toistuvasti, voidaan kommentoijalle laittaa esto. Ylipäänsä keskustelu edellyttää keskustelukumppanien kunnioittamista silloinkin, kun mielipiteet ja maailmankatsomukset ovat omista poikkeavat. Erimielisiä ei kannata yrittää käännyttää tai osoittaa itseä typerämmiksi. Rakentavassa keskustelussa yritetään nähdä keskustelukumppanin näkemyksissä edes jotain järkeä. Jos sitä ei löydy, voi kommentin joko jättää omaan arvoonsa tai esittää selventäviä kysymyksiä. Keskustelun tarkoitus EI ole loukata tai riidellä. Eikä käännyttää. Jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä.

  • Mielenkiintoista … kuten tämäkin
   http://christianitybeliefs.org/end-times-deceptions/who-are-jews/.
   DNA research science from Dr. Eran Elhaik (a Jew) and associates at the McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, have confirmed that, “97% of the 17 million of the world’s Jews ARE NOT descendants of Abraham.” [….]
   In 2001, genetics research by Dr. Ariella Oppenheim of Hebrew University in Tel Aviv, produced basically the same results as Dr. Elhaik. Oppenheim’s study also found that the Jews origins are in Khazaria, and that they are of Turkic bloodline. She also reported that some Palestinians have the chromosome in their blood indicating they are Cohanim and Israelite.
   In 1867, the great Jewish scholar Abraham Harkavy, in “The Jews and Languages of the Slavs,” said that the Jewish Yiddish language came from the Khazars, not the Hebrews.
   The 1905 Jewish Encyclopedia Vol. XI p 533, stated that ‘probably 95% of the persons included in these estimates of Jewish populations are Ashkenazim‘. [….]
   So who are the Jewish Khazars?
   From 652-1016 A.D., there was a medieval kingdom of Khazaria that included part of modern day Russia, Ukraine, and a sliver of what is now Kazakhstan.
   Discussion of the Ashkenazi related to the Khazars was discussed in your previous article,
   https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

   The history of the Jewish Ashkenazi people is one of domination.
   They would infiltrate government and financial institutions to take control through unethical actions, causing countries to pass laws to kick them out.
   Some have called the current day Israel, The 13th Tribe. Nonetheless, it is interesting that since, articles have appeared to discredit scientific genetic research as false. But apparently, the stark reality is that the West Bank Palestinians being murdered by Israeli forces genetically have a greater right to be in Israel than these who call themselves Jews have.
   —God Did Not Give the Land to the Khazarians
   Thus, when Prime Minister Netanyahu says, “God gave this land to our Israelite forefathers,” he is absolutely wrong. There are no Israelite forefathers of today’s “Jews.” When today’s “Jews” say they should possess the land because they are Israelites and are the seed of Abraham, they are mistaken.
   The “Jews” are in Israel for one reason and one reason only: Because the United States, in 1948, recognized the nation of “Israel” and has since funded and protected it. God’s Word has nothing to do with it.
   God’s Word, the Holy Bible, prophesied that in the last days imposters would erroneously and falsely claim to be “Jews.” These imposters would, the Bible told us, persecute their enemies and especially the Christians. But God would have his revenge:
   “Behold, I will make them of the Synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; Behold I will make them to come and worship at thy feet and know that I have loved thee.” (Revelation 3:9)
   Do the “Jews” (Khazars) not do exactly as our God prophesied? Do they not persecute the Palestinians and defile the land, claiming they are its original inhabitants? This, even though their proven ancestors, the Khazars, never set foot in the Middle East and are not the seed of Abraham?

 8. Keskustelijoiden on hyvä varmistaa, että ilmoitettu sähköpostiosoite todella toimii. Toimimaton sähköpostiosoite on peruste laittaa keskustelijalle esto.

  • Niinkö? Miksi ihmeessä? Eikö se olisi hyvä sanoa jossain? Käyttöehdot on ainoa lähinnä vastaava minkä linkin löydän, eikä siellä sanota asiasta mitään.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here