Marko Juutinen & Jyrki Käkönen: Blokkien paluu. BRICS-maiden nousu, USA ja Suomi, 310 s., Into 2016

Globalisaatioita voi olla monenlaisia. Nykyisin elämme USA:n synnyttämää ja ohjastamaa uusliberalistiseen talousajatteluun pohjaavaa globalisaatioversiota, jonka vaikutukset näkyvät jokapäiväisessä elämässämme pakolaisuuden lisääntymisenä, jatkuvana sotimisena, jatkuvina syvinä talouskriiseinä, tuloerojen jatkuvana kasvuna ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion murenemisena.

Kuva: Into Kustannus

On teoriassa toisenlaisiakin globalisaatiomalleja. Näitä haarukoivat nykytilanteen kehityksen valossa Marko Juutinen ja Jyrki Käkönen kirjassaan Blokkien paluu. BRICS-maat ovat haastamassa USA:n hegemonisen aseman. Miltä tilanne näyttää juuri nyt ja mikä on Suomen asema ja rooli tässä kehityksessä? Näistä Blokkien paluu -kirja pyrkii antamaan tutkimukseen perustuvaa osviittaa.

Maailmanvallan teoriaa

Kirjoittajien työhypoteesi on, että uudet blokit heijastavat vanhojen ja nousevien globaalien valtojen välistä kilpailua kansainvälisen järjestelmän hallinnasta ja globalisaation suunnasta. Kansainvälisen järjestelmän muutosta tarkastellaan ensin maailmanjärjestelmäteorian näkökulmasta ja sitten vallan siirtymäteorian kannalta. Näiden lisäksi käytössä on hegemonisten syklien teoria ja yhteistyön ja konfliktien strategiat.

Kirjoittajat toteavat tämän teoriakehikon vielä riittämättömäksi, eli tarvitaan uusia analyysityökaluja maailmanjärjestelmän ja järjestyksen tutkimiseen.

Jyrki Käkösen väitöskirjatyön pohjalta kirja esittää kansainvälisen järjestelmän valtasyklit. 1500-luvulla hegemoneina olivat Espanja ja Portugal sekä 1600-luvulla Hollanti. Englannin valtasykleistä ensimmäinen ajoittui 1700-luvulle ja toinen 1800-luvulle. Yhdysvaltain ensimmäinen valtasykli koettiin 1900-luvulla ja toinen on parhaillaan menossa. Hegemoni USA:n asemaa on nyt haastamassa Aasia, eli Kiina tai Intia.

USA:n luomaa kapitalistista maailmanjärjestystä ja sen instituutioita on haastamassa myös nouseva, mutta vielä varsin löysä blokki, eli BRICS-maat. Näiden valtioiden — Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan tasavallan — yhteinen vaikuttaminen on saanut aikaan jo muutoksia WTO:n, IMF:n ja Maailmanpankinkin sisäisissä voimasuhteissa ja menettelytavoissa. Tämä muutostyö on kuitenkin toteutettu järjestelmän sisällä, eikä vallitsevan järjestelmän todellista haastamista ole tapahtunut.

Kirja tutkii hegemoni USA:n ja haastaja BRICS:in välisten suhteiden kehitystä ja tulevaisuutta tyytyväinen–tyytymätön-nelikentän avulla. Suurin muutosta aiheuttava tilanne vallitsee, jos molemmat blokit ovat tyytymättömiä ja yhteistyöhaluttomia; tästä seuraa avoin kamppailu globalisaation johdosta. Tällaista tilannetta ei ole näköpiirissä. Jotkut tutkijat arvelevat tällaisen voimainkoetuksen ajoittuvan aikavälille 2020–2040.

USA yrittää pitkittää hegemoni-asemaansa

Kirja toteaa moniin tilastoihin tukeutuen, että USA:n ylivalta-asema on jo hyvää vauhtia murentumassa.

USA ei kuitenkaan luovu asemastaan maailman johtajana ilman taistelua. Maa on edelleen ylivoimainen johtaja asevarustelussa. Lisäksi se pyrkii aseisiinkin turvautumalla heikentämään kilpailevien blokkien ja niiden liittolaisten asemaa heikompien valtioiden vallanvaihto-ohjelmalla. Solmitut ja käynnissä olevat neuvottelut vapaakauppasopimuksista (TPP, TTIP jne.) ovat osa USA:n pyrkimystä vahvistaa asemaansa.

Kirja kuvaa myös poikkikansallisten eliittiverkostojen roolia USA:n johtaman läntisen blokin sisäisenä liimana. Näiden eliittien toiminnan ja tavoitteiden tutkimus Suomessa on liki olematonta. Niiden merkitys sekä blokin sisäisen kiinteyden että blokin tavoiteasettelun osalta on hyvinkin suuri. Se on läntisen blokin erityisvahvuus verrattuna heterogeeniseen ja kansallisten eliittien hallitsemaan BRICS-blokkiin.

Kirja tutkailee mielenkiintoisella tavalla myös suurten korporaatioiden vaikutusta kamppailussa maailmanvallasta.

Lännen ja BRICS-blokin eriävät globalisaationäkemykset

Kirja tutkii varsin seikkaperäisesti näiden blokkien sisäisiä järjestelmiä, niiden vahvuuksia ja heikkouksia.

Taloudellisen globalisaation osalta varsinainen voimainkoetus näyttäisi myöhentyvän. BRICS-maat ovat saaneet aikaan muutoksia äänivaltasuhteissa ennen USA:n hallitsemissa globaaleissa rahoitusinstituutioissa (IMF, Maailmanpankki), mikä voi tuottaa BRICS-blokille valtaa sisällyttää uuden tyyppisiä kehityslainoja myös Maailmanpankin rahoitusohjelmiin.
BRICS-blokin luomat uudet kilpailevat rahoitusinstrumentit (Uusi kehityspankki, AIIB) muuttavat myös tilannetta tältä osin.

Poliittisen globalisaation osalta saattaa olla odotettavissa tiukempikin kamppailu. Tärkein ero näyttäisivät olevan kansainvälistä järjestelmää ja yhteistyötä koskevat periaatteet. Siinä, missä länsi vaikuttaisi sitoutuvan valtiollisen itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liberaalin kansainvälisen järjestelmän hyväksi, korostuu BRICS-blokin tavoitteissa valtioiden suvereniteetti ja itsemääräämisoikeuden varaan perustuva kansainvälinen järjestelmä. Näihin liittyviä kiistakysymyksiä ovat suojeluvastuu ja demokratian vienti.

Erityisesti länsiblokin toimesta tapahtunut demokratian vienti ei näyttäisi olleen kovinkaan menestyksellistä.

Selvitäänkö hegemoni-muutoksesta ilman sotaa?

Tältä osin tutkijoiden kannat vaihtelevat. Osa näkee rauhanomaisen muutoksen mahdolliseksi, osa taas pitää sotaa väistämättömänä. Nythän ollaan jo tilanteessa, jossa BRICS-blokin valtiot ovat tehneet suuria panostuksia asevarusteluun vastapainona USA:n sotilaalliselle ylivallalle.

Kirjan lopussa tarkastellaan Suomen asemaa tässä kehityskulussa. Kirjoittajat esittävät varsin kriittisen arvion Suomen nykyisestä kiinnittymisestä länsiblokkiin. Käytetään jopa sanaparia ulkopolitiikan harhaantuneisuus.

Kirjan mukaan

”Suomen ulkopolitiikassa maailmaa tarkastellaan läntisten silmälasien läpi. Siksi on mahdollista, ettei maamme ulkopoliittinen johto ehkä täysin ymmärrä, millä tavoin maailmanjärjestys on muuttumassa ja mitä mahdollisuuksia tilanne antaisi Suomen ulkopolitiikalle. Tuntuisi houkuttelevalta sanoa, että Paasikiven-Kekkosen linjan uudelle tulemiselle olisi muuttuvassa maailmassa tarvetta”.

Kirja on kirjoittajiensakin mukaan aihepiirin alustavaa tarkastelua. Sellaisenakin se on tärkeää luettavaa. Pidemmälle menevä tutkimus on Suomessa erittäinkin tarpeellista.

Tekisipä mieli esittää, että Ulkopoliittinen instituutti UPI olisi syytä Aleksanteri-instituutin kanssa päällekkäisenä tutkimuselimenä (jota se ei edes ole) lakkauttaa ja suunnata säästyneet varat maailman- ja geopoliittiseen tutkimukseen oman erityisen instituuttinsa toimesta. Siltä suunnalta löytyy varmuudella myös talouttamme hyödyttävää tietoa.

32 KOMMENTTIA

 1. ”Siinä, missä länsi vaikuttaisi sitoutuvan valtiollisen itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liberaalin kansainvälisen järjestelmän hyväksi, korostuu BRICS-blokin tavoitteissa valtioiden SUVERENITEETTI ja itsemääräämisoikeuden varaan perustuva kansainvälinen järjestelmä.”

  EU – tai paremminkin sen ylikansalliset takapirut ja näiden kansalliset maanpetturi-lakeijat – pyrkivät tuhoamaan valtioiden suvereniteetin ja samalla myös kantaeurooppalaiset kansallisuudet ennenkaikkea afrikkalaisten, islamististen elintaso-”pakolaisten” ja troijanhevosina tulevien ISIS-terroristien maahantunkeutumis-vyöryllä.

 2. Ylläolevaan artikkeliin pohjautuen, kirja edustaa mielestäni tyypillistä liirum-laarum-jargonia, joka keskittyy – jälleen kerran – geopoliittisen sotapelin seurauksiin, ei syihin. Kyseisillä kirjoittajilla ei ole näemmä mielikuvaa siitä ”geopoliittista maailmanvaltaa” käsissään pitävästä power-eliitistä, jonka keskeisin toimintamuoto on valeoppositioiden perustaminen ja niiden hallinta. Valeoppositiot – kuten rakkaat kansanedustajamme – pitävät yllä illuusiota kansanvallasta.

  Emme tarvitse mitään ”uusia analyysityökaluja maailmanjärjestelmän ja järjestyksen tutkimiseen” – tarvitsemme sen sijaan viisaita – maalaisjärjen – omaavia ihmisiä, jotka kykenevät hahmottamaan suuria kokonaisuuksia ja edustavat oikeudenmukaisuutta/rehellisyyttä. Geopoliittisten ”tutkijoiden” perusongelma on juuri se, että he eivät hahmota kokonaisuutta tai mikäli hahmottavat, eivät uskalla siitä kirjoittaa. Koko poliittinen systeemi verta vuodattavine pankkijärjestelmineen on mätäpaise, joka tulee lähivuosina puhkeamaan. ”Ihmisoikeuksien” ylimpinä vartijoina ratsastavat globaalit organisaatiot ovat rikollis-syndikaatin työkaluja, joiden avulla kansallisvaltioiden lait ja asetukset on poljettu maan rakoon.

 3. Erittäin tervetullutta ja toivottavasti uusia ajatuksia luovaa tekstiä sotahullun ja läpimädän ’läntisen arvoyhteisön’ pakkopaidassa elävälle, terrorin ja pakkovallan hyväksyvälle, kansanvallan ja kansallisen suvereenisuuden torjuvalle tekopyhälle eliitille, mutta erityisesti maamme sokeutuneelle ulkopoliittiselle ja kansan tahtoa hyljeksivälle johdolle ja sitä manipuloivalle valtamedialle.
  Että on olemassa jotain muutakin, jotain arvokkaampaa ja enemmän tavoittelun arvoista kuin se ’manna’ jota ahne ja kaiken itselleen kokoava ’arvoyhteisön’ globalisti-eliitti tarjoaa, on mahtava tieto sille kansan tukahdutetulle enemmistölle, joka yhä vielä uskoo ettei nykyinen väkivaltainen ja tuhoisa yksinapainen ’hajota-ja-hallitse globalisaatio’ voi olla ainoa ja lopullinen maailman tila.

  ’… Siinä, missä länsi vaikuttaisi sitoutuvan valtiollisen itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liberaalin kansainvälisen järjestelmän hyväksi, korostuu BRICS-blokin tavoitteissa valtioiden suvereniteetti ja itsemääräämisoikeuden varaan perustuva kansainvälinen järjestelmä.’
  Tuo oli ehkä paras lause kirjoituksessa ja se on syvässä ristiriidassa sen kanssa mitä mm. J. Ollila ja juuri YK:n kokouksessa puheen pitänyt presidenttimme esitti:
  Presidentti Sauli Niinistö piti tänään kansainvälisessä pankkipääkaupungissa New Yorkissa puheen, jossa hän julisti kansallismielisyyden poliittiseksi vihollisekseen.
  Aiheesta uutisoi muun muassa Yleisradio, jonka mukaan Niinistö kutsui kansallismielisyyttä ”tuhoisaksi ideologiaksi, joka täytyy pysäyttää”.
  —- Emme siis saisi olla suomalaisia, emme ylpeitä suomalaisuudesta (paitsi urheilukilpailuissa), emme pyrkiä vaalimaan sitä … se on tuhoisa ajatusmalli presidentin mielestä, joka vallan vastaanotettuaan sanoi haluavansa palvella kansaa. ???
  http://mvlehti.net/2016/09/22/presidentti-niinisto-yklle-kansallismielisyys-on-tuhoisa-aate-joka-taytyy-pysayttaa/
  http://magneettimedia.com/presidentti-niinisto-yklle-kansallismielisyys-on-tuhoisa-aate-joka-taytyy-pysayttaa/

 4. Kaiken takana on raha. Valta on niillä joille on annettu oikeus rahaa luoda ja päättää mihin raha käytetään. Tätä valtaa ei ole enää esmes Suomen eduskunnalla. Se on antanut valtansa pois yksityisille osakeyhtiöille, liikepankeille, jota valtaa ne käyttävät suhteellisen härskisti. Valtio saa rahansa nyt vain välistävedolla, jota valtaa se käyttää aikalailla valikoivasti. Jonkun on mentävä pankkiin, lainattava rahaa ja kulutettava rahansa. Siitä syntyy kysyntä, ostovoima, josta seuraa investointeja, tavaran tuotantoa ja työpaikkoja. Valtio vetää siitä välistä kymmennyksensä, joilla olisi ”turvattava” julkiset palvelut.

  Jos katsoo vaikka eduskunnan kyselytuntia, niin rahanjaosta siellä puhutaan. Niiden rahojen. joita valtio on saanut välistävedettyä valikoimallaan tavalla. (Omat yritetään saada vapautettua veroista säätämällä erivapauksia, näkyy nyt selvemmin kuin koskaan). Omaa rahaa ja keskuspankkia kun ei ole. Niillä Suomi on aikanaan rakennettu. Keskuspankki rahoitti valtion alijäämät ja tehtiin infra, koulut, sairaalat ynnä muut. Kohtapuoliin nekin on ”yksityistetty”. Olemmehan ruvenneet globaaliksi.

  Politikkorassukat olettavat vielä, että rahaa syntyy ”työpaikkoja” luomalla. Siis päinvastaisessa järjestyksessä, ensin työpaikka, sitten raha, ostovoima, investoinnit. Ei se näin mene. Ei työnantajalla ole rahanpainokonetta. Tämä politiikka on tuomittu epäonnistumaan jo lähtöviivoilla. Vain viennillä ”tienaamme”, jos joku suostuu meille velkaantumaan ja kauppataseemme on positiivinen. Se taas edellyttää, että jossainpäin maailmaa on ostovoimaa. Sitä ei nyt ole aivan lähinäköpiirissä.

  Oli pitkä johdatus, siis asiaan. Koska rahasta on tullut isäntä ja jumala, Molok, taistelua käydään maailmanvaluutasta jolla kauppaa käydään. Dollari johtaa nyt. Sen tueksi tarvitaan vahva armeija. Jos BRICS- maat tai Aasia alkavat käydä kauppaa jollain muulla valuutalla, ne saattavat jopa itsenäistyä. Pieniä yrityksiä on nähty dollarista irtautumiseksi, mutta seurauksia on ollut. Johtaja a) ammutaan, b) hirtetään, c) tehdään vähemmän verinen vallanvaihto kuten Brasiliassa. Huomionarvoista on, että Eurooppaa ja euroa ei nykyisin juuri mainita maailman mahtitekijänä. Euroopan talous tuhottiin vähän päälle kymmenessä vuodessa ampumatta laukaustakaan.

  Kysymys on, kuka käskyttää politikkojamme tekemään kansanedun vastaisia päätöksiä? Ei ne ainakaan äänestäjät ole ja taitaa mennä salaisuuden verhon taakse. Suositeltavaa olisi, että äänestäjät muistaisivat nämä päätökset aina kolmanteen ja neljänteen sukupolveen saakka. Ei pidä alistua nöyryyttämiseen ja alistamiseen vaikka köyhyys passivoi.

  Yksi pieni uutinen hyppäsi silmille tänä aamuna. Talvivaara Oy’n (sen joka on ehdollisessa yrityssaneerauksessa) kassassa on vielä noin neljä miljoonaa veronmaksajilta saatua rahaa, jota ”johtoryhmä” parhaillaan tyhjentää. Kun kassa on tyhjä, on Talvivaara Oy’n peli pelattu. Olisiko osakeyhtiölaissa korjaamisen paikka?

   • Kurosen artikkelisarjan aikaisemmat osat ovat paljolti jonkinlaiseksi NWO-perustiedoksi katsottavaa tekstiä, joissa aiheeseen jo kohtalaisesti perehtyneelle välttämättä ei ole kovin paljoa olennaista uutta. Kommenteista erityisesti Jorma Jaakkolan kirjoittamat ovat erityisen suositeltavaa luettavaa – niistä käy ilmi kuinka rikolliset, maanpetturi-vallanpitäjämme huijasivat ja valtiopetoksella liittivät suomalaiset Euroopan Unioniin ja euroon.

  • Niin, jos eläisimme toisenlaisessa järjestelmässä, Kurosen lanseeraamalla puolueella olisi mahdollisuus, mutta valitettavasti emme elä. NWO:n takana jyllää niin suuret uskonnolliset, poliittiset ja taloudelliset voimat, että sen etenemistä on mahdoton pysäyttää – se on taistelua tuulimyllyjä vastaan. Suomen valtio ei kykene EU:n toimintaan tai NWO:n etenemiseen vaikuttaa, vaikka poliittinen ja taloudellinen eliitti vastustaisi sitä yhtenä rintamana. Mikäli sellainen IHME tapahtuisi, jesuiitti-pankkiirit proxi-sotajoukkoineen pyyhkäisisivät Suomen valtion pois kartalta ja se olisi sen lorun loppu.

   Uskon vakaasti siihen, että ”oikea tieto” – eli ihmiskunnan herääminen tapahtuu – ja NWO:n vastustus lisääntyy sen johdosta maailmanlaajuisesti, mutta valitettavasti jesuiitti-pankkiirien käsissä on ase, jota he tulevat häikäilemättömästi sopivalla hetkellä käyttämään. Heidän tehokkain aseensa ei ole maailmanlaajuiset proxi-sotajoukot – kuten mm. NATO ja YK:n World Army – vaan talouden rattaita pyörittävä pankkijärjestelmä, jonka he tulevat lähivuosina romahduttamaan. Valta on todellakin ajautunut pienen rikollisliigan käsiin, eli tilanne on lohduton. Ihmiskunnan edessä on pankkijärjestelmän romahdus ja sitä seuraava kansainvälisen poikkeustila, joka tullaan toteuttamaan näyttävän false flagin ja propagandaa (valheita) sylkevän massamedian avulla.

   .

   • Annat kovin vähän toivoa tai et ollenkaan mutta juuri poikkeustila eli romahdus avaa uusia ovia … kaikki isot muutokset tapahtuvat vasta kun vanha romahtaa. Toisin sanoen kurjistumisen kautta ja nythän juuri sitä kohti maailma menee. ja sehän on silloin positiivinen asia.
    Yhä suuremmat ihmismäärät ovat heräämässä ja pankkiirimafian ote murenee joka päivä. Ja kyllä meilläkin on mahdollisuus olla mukana tässä ja mehän olemme vaikkei maamme johto olekaan. Riittää kun ME olemme ja muodostamme enemmistön joka kaataa vanhan.
    Tervehdi siksi veli hyvä ilolla kaikkia siihen suuntaan eteneviä kehityskulkuja!

    • Itseänikin harmittaa kun näen asiat siten, että massiivista kriisiä kohti ollaan menossa, mutta se helpottaa, että sen jälkeen näen kirkkaan valon. Suomella tulee olemaan erityistehtävä ihmiskunnan suunnan näyttäjänä, mutta sitä ennen meidän pitää mennä läpi historiamme suurin romahdus – helvetillinen koetinkivi.

     Olen pahoillani, että olen kommentoinut Vastavalkean artikkeleita hyvin musta-valkoisesti, mutta tietoisuuteeni perustuen en kykene uskomaan, että kukaan meistä voi vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Lähestymme parhaillaan sitä planetaarista pistettä, jossa ihmiskunnan kollektiivinen tietoisuus nousee ja valoon noustaan, kuten – Raamattu toteaa – pimeyden kautta. Se ei tule olemaan vuosikymmenien projekti, vaan ”hetkessä” tapahtuva muutos, joka kiepsauttaa ihmiselämän ylösalaisin. Kaikki me muutumme – ihminen ”herää” ja tunnistaa (suureksi järkytyksekseen) oman itsensä. Tieteessä tapahtuu tuolloin paradigman muutos, ihmisen käsitys ajasta, aineesta ja tietoisuudesta muuttuu. Raamattu on todellakin hämmästyttävä teos, sillä se kertoo totuuden. Kansallisvaltiot tulevat sulautumaan globaaliksi ihmisyhteisöksi, mutta se ei kuitenkaan tule toteutumaan sillä formaatilla mitä jesuiitti-pankkiirit NWO:n suhteen ymmärtävät.

     Vastavalkeassa on mielestäni monta ”punaisen langan” löytänyttä vakio-kommentoijaa, joten omat kirjoitukseni ovat menettäneet merkityksensä. Ne ovatkin tuntuneet jo pitkään samojen asioiden jankutukselta, joten lopetan nyt tämän itselleni olevien itsestäänselvyyksien jankuttamisen. Sen sijaan haluan antaa vilpittömät kiitokset kaikille vakio-kommentoijille ja erityiskiitokset Vastavalkean loistavalle toimitukselle!

     • ’…mutta tietoisuuteeni perustuen en kykene uskomaan, että kukaan meistä voi vaikuttaa tapahtumien kulkuun. ’

      Varmaan yksilöinä emme pystykään mutta yhdessä pystymme. Meillä on vapaa tahto vaikka toiset sen kiistävätkin. Me voimme aina valita. Kun riittävä määrä ihmisiä herää ja tiedostaa ongelmat niin ne voidaan korjata, ei muuten. Ja tuossa heräämisessä jokainen yksilökin voi toimia katalysaattorina ja sillä tavalla hänellä on mahdollisuus vaikuttaa, toimia siis herättäjänä tai soihdunkantajina.

      Muutoksen tie on aina pitkä ja hidas mutta se on mahdollinen. Sen myös historia todistaa. Me kehitymme ja muutumme koko ajan, usein vain kriisien ja kurjistumisen kautta mutta kuitenkin. Ja tuo kehitys kaataa vanhan väistämättä.

   • Puolueen perustaminen lienee mietitty puoleksi huumorilla, mutta saattaa tulla jytky, erilainen jytky kuin persuilla. Persuthan ovat oikeasti populisteja oppi-isänsä ja puheenjohtajansa mukaan. Populismi on nimenomaan sitä, että lupaa tehdä jotakin eikä tee, tai pahimmassa tapauksessa tekee juuri päinvastoin kuin lupaa, kuten nähty on. Jos tämä uusi puolue olisikin väärällä tavalla populistinen. No se siitä, aika näyttää.

    Tulevaisuus saattaa olla, ja toivottavasti on, noiden nuorten älykkäiden kavereiden jotka osaavat ajatella. Älykkyyshän on sitä, että osaa havannoida asioita ja tehdä niistä omat johtopäätökset, oikeat sellaiset. Ei siis toista papukaijana lukemaansa tai kuulemaansa. Niitä nuoria meillä on jo liikaakin politiikassa mukana.

    Muuten, pääministerimme osallistuu tänään ”Peli poikki” mielenosoitukseen, jossa vastustetaan mm. poliittista väkivaltaa. Kuulostaako jotensakin kornilta? Ei taida miehen päässä olla kaikki kotona?

 5. ”Näiden eliittien toiminnan ja tavoitteiden tutkimus Suomessa on liki olematonta.” Voisiko syynä olla mm. yliopistojen rahoitusjärjestelmä. Maailman valtasuhteiden kriittinen analyysi näiltä osin on jopa foliohattupiireissä laadukkaampaa kuin virallisten yliopistojen ym. tutkimuslaitosten tekemänä. Tilanne sen kun heikkenee. Yliopistojen on haettava kaupallista rahoitusta ja erilaiset ’think tank’it ja tutkimuslaitokset ovat järjestään em. eliitin itsensä rahoittamia. Jos joku yrittää harata virallisia totuuksia vastaan, niin häneen isketään heti jokin putin-trolli-, rasisti-, foliohattu- yms. leima. Leiman saajalla on rettelöitsijän status ja moni sellaiseksi ryhtynyt on savustettu ulos työpaikoiltaan. Meillä on nyt sellainen hurja tilanne, että yhteiskunta on alistettu ’corporate governance’ tyyppisen yhtenäisyyttä vaativan kurin alle, jossa erimielisyyksiä aiheuttavien argumenttien esittäminen halutaan kieltää. Halutaan teknisesti toimiva robottiyhteiskunta, jossa robotit eivät haaskaa energiaa keskinäiseen nahisteluun. Elämme siis politiikan alennustilan aikaa.

 6. Voiko seuraavan ottaa todesta?

  ”President Putin has banned Rothschild and his banking cartel family from entering Russian territory “under any circumstances”
  Russian president Vladimir Putin recently reminded his cabinet of officials that his administration paid off the countries debt to the Rothschild’s monopoly overseen by the international bankers. Putin reportedly “grabbed them by the scruff of the neck and kicked them out Russia’s back door,” proverbially speaking that is.
  This meeting is said to have been an intense one. With Putin pounding his fist on the table and vowing to destroy the “New World Order.”…”

  Koko artikkeli: http://tapnewswire.com/2016/09/president-putin-has-banned-rothschild-and-his-banking-cartel-family-from-entering-russian-territory-under-any-circumstances/

  • Toivotaan että voi ottaa todesta. Jos Venäjä päästää wallstreetin sisään, se on menoa, kuten olemme ”länsimaisessa arvoyhteisössä” huomanneet. Kaikkia kontakteja on mahdotonta tietää, mutta vyörytys muilla valuutoilla tehtävää maailmankauppaa vastaan on varmasti kovaa joka suunnalta. Toivoa sopii, että onnistuvat pitämään wallstreetin keinottelijat ulkona.

  • Sivuston antama tiedot tulevasta johdannaisten romahduhdeksta, jota ovat ennakoineet jo uutiset Italian ja Saksan pankkien tilanteesta. Kannattaa katsoa sartikkelissa Has anyone seen the real Hillary Clinton since 9/11? esille tuotu näkemys Hillary Clintonin ja johdannaismarkkinoiden ”vuorottelusta” lähiaikojen mainstream-medioiden uutisissa.

   http://tapnewswire.com/2016/09/has-anyone-seen-the-real-hillary-clinton-since-911/

   Suomessa Stubb varoitteli äskettäin julkisuudessa ”veljiään” globaalista myrskystä jonka hän puki tietenkin EU retoriikkaansa.

 7. Taviksen ylempänä olevasta ’helvetin hyvästä blogista’ poimin tämän:

  Sekä Yhdysvaltain perustajaisät, että niin sanotun saksalaisen idealismin edustajat, pitivät yleistä, kaikkien ihmisten valistamista ja sivistämistä, oikean tiedon levittämistä koko kansalle äärimmäisen tärkeänä arvona. Seuraavat Yhdysvaltain perustajaisien lainaukset valaiskoot tätä valistusajan eetosta:
   
  ”Edistä, sitten, ensisijaisen tärkeänä kohteena, tiedon yleiseen leviämiseen tarkoitettuja instituutioita. Suhteessa siihen, kuinka paljon valtiovallan rakenne antaa valtaa yleiselle mielipiteelle, on oleellista, että yleisen mielipiteen pitäisi olla valistunut.” -George Washington

   ”Tiedon edistäminen ja leviäminen on ainut todellisen vapauden vartija.” -James Madison

  ”Opeta ja informoi koko kansanruumista, se on ainut varma turva vapautemme säilymiselle.”
  ”Valista kansaa yleisesti, niin tyrannia ja alistaminen, sekä kehon, että mielen, katoavat, kuin pahat henget aamun koittaessa.”
  ”Puhuttaessa korkeakulttuureista, jos kuvittelet valtion voivan olla samaan aikaan vapaa ja tietämätön, kuvittelet jotain sellaista, mitä ei ole koskaan ollut, eikä koskaan tule olemaan.”
  ”Missä hyvänsä ihmiset ovat hyvin informoituja, heidän voidaan luottaa hallitsevan itse itseään.”
  ”Ihminen, joka ei lue yhtään mitään, on paremmin oppinut, kuin ihminen joka lukee pelkkiä sanomalehtiä.” -Thomas Jefferson
  http://paavokuronen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223231-uusi-maailmanjarjestys-paljastettu-kirjoitussarjan-loppuhuipennus

  Muutos maassamme tulee jatkumaan kiihtyvällä tahdilla huonompaan suuntaan, niin kauan kuin annamme pettureiden pysyä vallassa. Lopulta voimme syyttää vain itseämme, sillä kansa on kieltäytynyt ottamasta valtaa, ja siten myös vastuuta oman maansa tulevaisuudesta.
  Jos emme itse päätä asioistamme, joku muu kyllä ilomielin päättää niistä meidän puolestamme, mutta nämä päätökset eivät ikinä tule olemaan meidän kannaltamme hyviä.

 8. Kurosen kirjoittama oli blogi, laitoin vain linkin. Paljon asiaa yhdessä blogissa, harvinaista noin usarissa. Olen huomannut mielihyvällä, että arvon kommentaattorit ovat löytäneet myös Timo Isosaaren blogeja. Hän on kaveri joka ymmärtää kansan- ja maailmantaloudesta enemmän kuin meidän hallitus ja eduskunta yhteensä. Suuri ihmettelyn aihen on, että maailmassa on ollut viisauttakin satoja vuosia, mutta se on hävinnyt valtioiden johdosta. Kannattaisi ruveta etsimään. Politikoista on tehty sätkynukkeja.

  Olen seurannut hallituksia vuodesta -87 (Holkeri / Liikanen) ja kuvitellut aina, että tämä hallitus on pohjanoteeraus ja seuraavan täytyy olla parempi. Mutta rimaa ei niin alas voi laskea etteivätkö hallitukset siitä vielä ali pääse. Tuo hallitus oli maailmalla suuren ihmettelyn aihe, duunarit ja porvarit yhdessä, tuli ja vesi, ruvettiin olemaan ”samassa veneessä”, ”puhaltamaan yhteen hiileen”. Kaikki olivat yhdessä ”kansan asialla”. Nyt kolmekymmentävuotta myöhemmin 99% kansasta on saanut yhteen hiileen puhaltaessaan vain tuhkat silmilleen. Toivon, että nyt oltasiin jo pohjalla, ettei tästä enää alemmaksi pääse.

  Vaaleilla ei juuri voi vaikuttaa. Sen ovat huomanneet jo persuja äänestäneet. milloin muut? Kun kaikki politikot vastustavat nyt henkeen ja vereen ”ääriliikkeitä”, jopa osallistumalla miekkareihin, olisi aika mennä itseensä heidänkin ja ruveta miettimään mitä on tullut tehdyksi. Onko politiikkansa vaikuttanut ääriliikkeiden syntyyn? Ei ihminen lähde ”ääriliikkeisiin” jos on vatsa täynnä ja tulevaisuus turvattu tai edes jotenkin ennustettavissa. Kepillä ilmaisiin töihin ajamalla ei ihmisen tulevaisuus hääviltä näytä. Niillä ei vatsa täyty eikä lämmintä ja kuivaa yösijaa saa. Paappa omalle kohalle, politikko, jolle me maksamme noista päätöksistä palkan. Kenen etua ajat? Miekkarit kyllä raikastavat rintaa, mutta kielloilla ette mitään saa aikaan. Kovempaa vastustusta, olettaisin. Kaikki kärsivät eivät alistu, vaan hakevat muita vaikuttamisen keinoja. Ne eivät aina ole rikoslain kanssa yhteensopivia. Mutta itse olette arvon politikot esimerkillänne näyttäneet, että lakia voi noudattaa tai olla noudattamatta itsellenne soveltuvin osin.

  Kun juttelen kavereiden kanssa politiikasta, tulee aina esille yksi kysymys, ketä äänestäisi. Ei ole nyt vastausta ainakaan minulla. Eduskuntapuolueet ovat kaikki samassa veneessä. Mikään ei muutu heitä äänestämällä. Jutut vaan vaalien alla paranevat. Äänestääkö oikeistoa? Mikäs siinä, jos haluaa pelastaa veroillaan kaikki maailman pankit ja olla federalisti ja globalisti ja antaa kaiken päätösvallan jonnekin josta ei edes tiedä minne menee. Vasemmistoa? On vaan vaikea löytää demareista ja kokkareista juuri eroa, tekojen perusteella, puheiden kyllä. Onhan Vasemmistoliitto. No, jos sukupuolineutraali avioliitto ja muut sateenkaarihommat ovat omaa taloutta tärkeämpiä. Ja niin edelleen. Teot puhuvat, eivät sanat.

  Oma arvaukseni. Äänestysprosentti seuraavissa vaaleissa tulee laskemaan jonnekin ameriikan tasolle, alle neljäänkymmeneen, koska ihmiset eivät enää usko politiikkaan eivätkä löydä asiansa ajajaa johon voisivat luottaa.

  • Itse kuulun IPUun koska se haluaa itsenäisen Suomen, oman rahan ja valtion pankin. Ja ennenkaikkea siksi että se vaatii kaikkien tärkeiden päätösten alistamista kansanäänestyksille. Sveitsin malli siis tässä.
   IPU ei myöskään ole oikealla eikä vasemmalla, tuossa vanhassa ja petollisessa kuviossa jolla kansaa huijataan vaan asiat ovat se joka ratkaisee miten toimitaan. Ja puolueohjelma sanelee yleiset suuntaviivat joissa pysytään ja joita kunnioitetaan. Niiden yli ei voi kävellä ellei kansa anna lupaa.
   Tutustu tarkemmin — pahinta on se jos vetäydymme ja heitämme pyyhkeen kehään.
   http://ipu.fi

   • IPU:lta ehkä tärkein puuttuva asia on ns. karismaattinen johtaja. Puolueohjelma mielestäni näyttäisi olevan kutakuinkin kohdallaan. Olen aikaisemmin IPU:a äänestänytkin, mutta puolueen heikot menestymismahdollisuudet panevat epäröimään – vaikka silloin tietysti ollaan ’muna vai kana’-ongelman edessä, jos suuri osa potentiaalisista kannattajista ajattelee niin! Valitettavasti tämänhetkinen eduskunnan ulkopuolinen puoluekenttä, potentiaaliset uudet puolueet mukaanluettuina näyttää niin moniin murusiin sirpaloituneelta, että eduskuntapuolueiden ei tarvitse vaivautua edes ajattelemaan ”hajoita ja hallitse”-taktiikan soveltamista siellä!

    Näillä näkymin en kylläkään äänestä mitään nykyisistä nykyistä eduskuntapuoluetta, koska jokaisen johtoon on masinoitu EU-diktatuuria kannattava johto – kuinka moni heistä mahtaa olla sellainen typeryskin, että ei ole tietoinen että EU:n hallintorakenne mm. VALEPARLAMENTTEINEEN on suunniteltu diktatuurin mahdollistavaksi. He näyttävät myös sallivan Suomen sekä suomalaisten tuhoamisen ennenkaikkea afrikkalaisten islamisti-elintasopakolaisten maahantunkeutuja-invaasiolla. Samantien päästetään myös troijanhevosisina tulevat ISIS-terroristit vapaasti maahamme eikä juurikaan välitetä karkottaa edes rikoksiin, kuten esim. raiskauksiin syyllistyviä tulijoita maastamme. Tämänkin vuoden aikana tulleita on muistaakseni jo yli 10000.
    Eilisen (24.9.) mielenosoituksissa joukko valtaapitäviä näytti todellisen värinsä: maanpettureita.

    Hekin ovat omaksuneet vihertaistolaisten kulttuurimarxististen kansanvihollisten sanojen UUDELLEENMÄÄRITTELYLLÄ TEKEMÄLLÄ TEHDYT propagandasanat kuten esim. ”vihapuhe”, ”natsit”, ”fasistit” – ja ennenkaikkea ”RASISTIT”. Näitä kaikkia uudelleenmäärittelyllä TEHTYJÄ propagandasanoja käytetään nujertamis- ja solvaustarkoituksessa niistä, jotka millään tavalla vastustavat rajoittamatonta maahantuloa sekä vaativat kantasuomalaisille TASAVERTAISTA kohtelua verrattuna maahantulijoihin.
    Näissä yhteyksissä luonnollisesti aina ’unohdetaan’, että maahantulijoiden ylläpito tapahtuu jo vuosia sitten kriittisen rajan ylittänyttä ULKOMAANVELKAAMME KASVATTAEN – pää tulee varmasti vetävän käteen jo paljon ennenkuin varsinaiset kymmen-, jopa satamiljoonaiset elintasopakolais-massat alkavat rynnätä Afrikasta Eurooppaan. Afrikkalaisten hyvin korkean syntyvyyden huomioonottaen puhutaan korkeintaan muutaman vuosikymmenen tähtäimestä.
    Valtaapitävistäkin varmasti monet hyvin tietävät varsinkin Ruotsin ja Saksan tilanteen, mutta sulkevat silmänsä ja korvansa niiltäkin osin – käsittämätöntä!

 9. Pari juttua vielä. Jonsse ja Truth-hunter kommentoivat opetusta. Yliopistoja ajetaan alas. Sen tekee nyt Sanni Gran-Laasonen. Ei hänen tarvitse asiasta ymmärtää, kunhan toteuttaa agendaa. Oppimaton kansa on paras kansa. Helpompi on tuhota kuin kehittää 1800-luvulla aloitettua opetusta. Oikeastaan sen aloitti jo Raimo Sailas 90-luvulla copypastaamalla kaikki elinkeinoelämän vaatimukset yliopistojen rahoituksen ”kehittämiseksi”. Vilahti eilen yksi uutinen. Suomi saa EU-apua yliopistoista poispotkituille. On niin EU-yhteensopivaa että. Tehdään kriisi ja sitten haetaan kriisiapua. Maksetaan siitä, että opettajat eivät opeta.

  Jolle mainitsi johdannaiset. Ne ovat pankkitoiminnan syöpä johon ei näytä olevan nyt hoitoa saatavilla. Ne ovat kasvattaneet virtuaalirahan määrän yli kymmenkertaiseksi reaalitalouteen verraten. Luottamus pankkitoimintaan ei palaudu ennen kuin johdannaiset leikataan ja kielletään. Tähän saakka niiden aiheuttamia tappioita on siirretty veronmaksajille kätevissä vuosierissä, mutta kaikkien tappioiden maksattaminen veronmaksajilla on mahdoton tehtävä, jopa Käteisellekin. Sen verran suuriksi ovat paisuneet. Kun islantilaiset eivät suostuneet maksamaan, niiden arvo suli olemattomiin, virtuaalipelejä kun olivat. Tästä on kirjoitettu satoja metrejä, mutta mitään ei tapahdu. Tappioita vaan maksatetaan reaalitaloudella.

  Toinen juttu, tuo Hillary-klooni taisi mennä vähän överiksi. Olisko tehty 3D-tulostimella? Johtava maa kun on tuossa tekniikassa.

  Vielä kantaa päätoimittajan artikkelin viimeiseen kappaleeseen. Natopoliittinen instituuttihan se on tämä meidän rahoittama UPI, ei siis mikään ”tutkimuslaitos”. Leikkauslistalle. Kuukausittaisen ryssällä säikäyttämisen voivat tehdä omalla ajallaan ja rahallaan vaikka usarin blogistanissa. Oma arvaukseni on, että UPIa ei lopeteta, syystä jota me kansalaiset emme tiedä, vaikka arvaamme kyllä.

  • Puhut tavis kahdessa edellisessä kommentissani täyttä, erittäin painavaa asiaa. Kuka viime vuosikymmeninä yhteiskuntamme asioita vähänkään seurannut voisi rehellisesti olla eri mieltä?

   • Tuesta kiitos. En ole kirjoittaja, vain harrastelija. Kirjoittaisin enemmän jos osaisin. Vaikeuksia on ilmaista asiat lyhyesti ja selvästi, vaikka aiheita olisi riittämiin. ”Totuusmedia” jättää paljon tilaa.

 10. Tässäkin artikkelissa Hillary on mukana kuvassa … Goldman Sachs globalisaation (’läntisen arvoyhteisö’-blokin) taustavoimana

  Mitä kätkeytyy Goldman Sachsin syövereihin ja kuinka sionistinen eliitti vaikuttaa maailman politiikkaan sen kautta?
  Valtavirtaisen tiedotuksen mukaan Goldman Sachs (GS) on yksi maailman suurimmista liikepankeista. Pankin pääkonttori sijaitsee New Yorkissa. GS:lla on toimistoja maailman johtavissa talouskeskuksissa, kuten New Yorkissa, Chicagossa, Los Angelesissa, Bangaloressa, Frankfurtissa, Zürichissä, Pariisissa, Lontoossa, Hongkongissa, Milanossa, Sydneyssä, Tokiossa ja Torontossa.
  Goldman Sachs toimii maailmanlaajuisesti taloudellisena neuvonantajana monille merkittäville yhtiöille, valtioille ja varakkaille perheille.1
  http://magneettimedia.com/goldman-sachsin-omistussuhteiden-salaaminen-suojaa-eliittia/

 11. Larry Chin on kirjoittanut loistavan ja pitkän analyysin edessä olevista USAn presidentin avaaleista. Hän ei näe mitään mahdollisuutta että Bush-Clinton-Obama valtaketju katkeaisi vaan uskoo maan ajautuvan (tai yhä pysyvän) Clintonin ja häntä tukevien sotaisten NWO-neokonnien tyranniaan mikä merkitsee yhä aggressiivisempaa koko maailman herruuden tavoittelua ja vakavaa sodan vaaraa Venäjän ja Kiinan kanssa.
  Laitan tähän joitakin poimintoja sille englantia osaavalle joka ei halua tai jaksa koko pitkää ja perusteellista artikkelia lukea:

  Political Succession and “The Bush-Clinton Nexus”: Permanent Criminal State, “A Clinton White House Guarantees War with Russia”

  The final moves on the “Grand Chessboard” are before us: all of the Middle East and Central Asia, the world’s last reserves of oil, are in play, Syria is on the edge, Russia is under attack, and nuclear holocaust is a terrifying possibility. War with Russia and China are no longer “unthinkable”, but being planned in earnest.
  At a spring 2016 Republican debate attended by the Bushes, George H.W. “Poppy” Bush, looked directly at Donald Trump and gave him the “throat slit” gesture, the traditional threat of murder.  The Bushes want the Clintons back in the White House. 
  The ultimate con that has been played on the world has been the illusion of a political system; of political parties and a democracy. In fact, the world is ruled by a criminal apparatus disguised as a political system. This apparatus serves no purpose except the continuation of itself. It exists to protect and expand a vast racketeering operation that has enjoyed control and power for generations.
  Elections are rigged. “Contestants” are chosen based on propaganda purposes. Those deemed the most effective actor for any given period are chosen in advance. The consistent trick has been to stack the deck with figures who are unified behind the most important New World Order agendas, posing as opponents. George H.W. Bush versus Bill Clinton was a lie. George W. Bush versus John (Skull and Bones) Kerry was a lie. Barack Obama versus John McCain and Mitt Romney, the same. Those who were not fully on board, such as Al Gore, were dealt with and removed.
  This leaves Hillary Clinton, who has aggressively sought the world’s highest public office for her entire life. She is hell-bent on getting it. She is fully supported by all of the leading neocon fascists, the Saudi royal family, Netanyahu, the CIA, and Wall Street, and all of the empire’s overseas criminal partners.
  Leading members of the Criminal State are genuine psychopaths and sociopaths. Their violence and perversion is not simply private “dirty laundry”, but sickness that manifests in public action, with worldwide impact.
  Hillary Clinton: wolf in wolf’s clothing
  Hillary Clinton is not a progressive, but a neocon war criminal of the highest order. Among her closest friends and allies are Henry Kissinger, John McCain, and the Bushes, with Daddy Bush as her godfather.
  The Clinton Foundation is a criminal apparatus, a classic secret call that exemplifies the kind of activity upon which the Clintons and Bushes thrive. Its business includes CIA black ops, the funding of terrorists (ISIS), the destabilization of nations, war provocations, extra-judicial political assassinations, currency fraud, money laundering, and treason.
  Hillary Clinton has been a leading force in the creation and funding of Islamic terror and ISIS, having enthusiastically set loose the CIA, Al-Qaeda in Libya and the Islamic State across the Middle East and into Syria. She is set to deliver Syria to the jihadists if elected.
  Hillary Clinton plans to destroy Russia.
  It was Hillary Clinton whose actions helped install a puppet government integrated by Neo-Nazis in Ukraine, towards a full-blown war with Russia. The vicious Assistant Secretary of State Victoria Nuland, has played a key role in these crimes. Nuland is likely to be tapped for a cabinet position in a Hillary Clinton administration.
  End game 
  The next president will likely be a criminal, in a long line of criminals, or a puppet that is controlled by these same criminal forces.  There is no way that the New World Order will permit a government that is not crawling with its own members, infested with Bush and Clinton operatives.
  This is a virtual certainty, barring a total revolution that sees all members of the New World Order removed from power and punished, the CIA and other criminal entities shut down, an international cease fire, and an end to all wars.
  Elections are Fake 
  Humanity faces an unprecedented crisis with little effective means to stop what is coming.  There are no elections: votes do not and will not count. Elections are fake, and this one is no different. Elections are digitally hacked, rigged, and scripted, rigged the way they have for decades. There is no real choice in this charade anyway. One candidate is clearly and emphatically criminal. The other is not trustworthy and may be compromised.
  This is the most dangerous hour the world has faced.  This is end game, with the future of the planet at risk.
  The final moves on the “Grand Chessboard” are before us: all of the Middle East and Central Asia, the world’s last reserves of oil, are in play, Syria is on the edge, Russia is under attack, and nuclear holocaust is a terrifying possibility. War with Russia and China are no longer “unthinkable”, but being planned in earnest.
  A Hillary Clinton White House guarantees war, and a triumph for the Criminal State.
  Stopping or at least slowing down the New World Order criminal machine is the urgent priority. The resistance must therefore be expressed by other means.
  http://www.globalresearch.ca/political-succession-and-the-bush-clinton-nexus-permanent-criminal-state-a-clinton-white-house-guarantees-war-with-russia/5547656

 12. Voitto BRICS:llekö ? — Filippiinien Duterte haluaa välimatkaa Washingtoniin ja läheisemmät suhteet Venäjään ja Kiinaan, kahteen suurimpaan jotka ovat kyseenalaistaneet USA:n maailmanvallan

  Los von Washington: Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat seine Absicht bekräftigt, sein Land vom ehemaligen Kolonialherren, den USA, abzukoppeln und verkündete, dass er im Begriff sei, den ”Point Of No Return” zu überschreiten.
  Duterte bekräftigte, dass die Philippinen engere Beziehungen zu Russland und China anstrebten – jenen beiden Nationen, die das US-amerikanische Streben nach globaler Führung in Frage stellten. Er fügte jedoch hinzu, dass er die Beziehungen zu den USA nicht vollständig abbrechen werde, sondern sich nur zu dem Punkt hinorientieren  wolle, an dem es Manila möglich sei, eine unabhängige Politik zu betreiben.

  https://deutsch.rt.com/international/41240-duterte-will-rubikon-uberschreiten/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here