”No mikä mies, mikä mies, mikä mies, mikä mies?”
(Tuure Kilpeläinen: Hyvä, paha, ruma mies)

Johdanto

Jeesus Nasaretilainen (7–2 eaa. – 26–36 jaa.) oli Uuden testamentin mukaan juutalainen hengellinen opettaja, profetoitu Messias, parantaja ja ihmeiden tekijä. Apostoli Matteuksen mukaan Jeesus oli monille juutalaisten kuningas ja Israelille Jumalan lupaama Messias. Apostoli Markuksen mukaan Jeesus oli kärsivä palvelija. Apostoli Luukkaan mukaan Jeesus oli Ihmisen Poika, joka tuli pelastaakseen kaikkia, myös köyhiä ja heikkoja. Apostoli Johanneksen mukaan Jeesus oli luomisessa ollut Sana, joka oli tullut lihaksi. Johannes viittaa usein Jeesukseen Jumalan Poikana, joka on maailman valkeus ja ainoa tie Jumalan luo.

Jeesuksen syntymä on 500-luvulla alkaneen kristillisen ajanlaskun lähtökohta. Kristinuskon mukaan Jeesus on maailman vapahtaja, Vanhan testamentin ennustusten Messias ja Jumalan ainoa Poika, joka sovitti ihmiskunnan synnit antamalla henkensä ristillä ja voitti kuoleman ylösnousemuksellaan.

”Muslimit pitävät Jeesusta profeettana. Koraanissa torjutaan kolminaisuus sekä ajatus, että Jeesus olisi Jumalan Poika. Koraani kutsuu Jeesusta kuitenkin Messiaaksi sekä Marian pojaksi, jonka päälle tuli Henki”((Koraani, 4:171.)). ”Juutalaisuudessa Jeesusta pidetään vääränä profeettana, joka yritti pelastaa juutalaiset Rooman vallasta, mutta epäonnistui”((Ks. Wikipedia: Juutalaisuuden käsitys Jeesuksesta; Telushkin, Joseph: Jewish Literacy, s. 123–127.)).

Tarkastelun lähtökohtaiseksi näkökulmaksi on valittu Markuksen evankeliumiin ikuistettu kertomus Jeesuksen elämästä. Valinta on perusteltavissa sillä tosiseikalla, että Markuksen evankeliumi on evankeliumeista vanhin.

Jeesuksen syntymän osalta lähtökohdaksi on valittu Matteuksen evankeliumi. Valintaan on kaksi syytä. Ensinnäkin: Markuksen evankeliumi ei sisällä kertomusta Jeesuksen syntymästä. Toiseksi: kun otetaan huomioon, että Jeesuksen syntymätarina on suomalaiselle lukijakunnalle varsin tuttu Luukkaan evankeliumista, saattaa olla vaihteeksi kiinnostavampaa perehtyä sanottuun syntymään evankelista Matteuksen kuvaamassa muodossa.

Jeesuksen oikeudenkäynnin ja tuomion sekä tuomion täytäntöönpanon osalta kirjoituksessa on tasapainon vuoksi pitäydytty evankelista Johanneksen tekstissä. Ylösnousemuskertomuksessa on – tasapuolisuuden vuoksi – turvauduttu Luukkaan evankeliumiin.

Syntymä

Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan syntykirja: ”Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet. (…) Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi”((Matt.1:1–16.)).

”Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin”: Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, Marian havaittiin ”ennen heidän yhteen menoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä”. Joosef aikoi hylätä Marian salaisesti. Mutta Joosefille ”ilmestyi unessa Herran enkeli”, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.”

Unesta herättyään Joosef teki niin kuin enkeli oli kehottanut häntä tekemään ja ”otti vaimonsa tykönsä eikä yhtynyt häneen ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan”. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus.((Matt.1:18–25. Ks. myös Luuk.2:1–7.))

Elämä

Jeesuksen elämästä ennen hänen joutumistaan Pilatuksen käsiin kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvuissa 2–26. Toinen luku käsittelee itäisten maiden tietäjiä, pakoa Egyptiin, lastenmurhaa Betlehemissä sekä paluuta Egyptistä ja asettumista Nasaretiin. Evankeliumin 3. luvussa Johannes kastaa Jeesuksen Jordanin virrassa. Luvut 4–26 kuvaavat Jeesuksen elämää, toimintaa ja puheita varsin yksityiskohtaisesti.

Evankeliumin 27. luvussa Jeesus annetaan Pilatuksen käsiin. Pilatus päästää irti Barabbaan ja luovuttaa Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Jeesusta pilkataan ja hänet ristiinnaulitaan. Jeesus ”antaa henkensä ja hänet haudataan”. Matteuksen evankeliumin viimeinen luku (28. luku) sisältää kuvauksen Jeesuksen nousemisesta kuolleista ja hänen ilmestymisestään ”sureville naisille”. ”Vartijat lahjotaan. Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen Galileassa ja käskee heidän mennä tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsiksensa.”

Jeesus Nasaretilaisen elämää näyttää leimanneen eräänlainen kaksijakoisuus. Yhtäältä hän harjoitti laajaa opetustoimintaa, johon olennaisina osina kuuluivat saarnat (kuuluisimpana Vuorisaarna). Toisaalta Jeesus oli myös toiminnan mies. Sitä todistavat muun ohella sairaiden parantaminen ja tunnusteot (ihmeteot) sekä ylipappien, kansan vanhimpien, fariseusten ja kirjanoppineiden kiivas arvostelu.  Rahanvaihtajien toiminnan osalta Jeesus ryhtyi jopa sanoista tekoihin ajaen heidät pois pyhäköstä.

Teot

”Ja Jeesus meni pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet” (Matt.21:12).

Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus Nasaretilainen paransi lukemattomia sairaita ihmisiä. Parantajan toiminnasta tehdään selkoa kahdeksassa evankeliumin luvussa.((Luvut 4, 8, 9, 12, 14, 15, 17 ja 20.)) Jeesus paransi ”kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli”. Nasaretilaisen luo tuotiin ”kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut”, ja ”hän paransi heidät”((Matt.4:23–24.)).

Matteuksen evankeliumi kertoo myös monista Jeesuksen suorittamista ihmeteoista (tunnusteot). Sellaisiin tekoihin kuuluvat kuolleista herättämiset((Ks. esimerkiksi Matt.9:18–25.)), sokeuden poistaminen((Matt.9:27–30.)), mykkien tekeminen puhuviksi((Matt.9: 32–33.)), rampojen saattaminen käveleviksi((Matt.15:30–31.)), kävely järven päällä((Matt.14:22–27.)) samoin kuin suurten väkijoukkojen ravitseminen((Matt.14:13–21 ja 15:32–39.)).

Ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Kaanan häissä. Johanneksen evankeliumi kertoo tuosta tapahtumasta seuraavaa((Joh.2:1–11.)):

”Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: ’Heillä ei ole viiniä.’ Mutta Jeesus vastasi: ’Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.’ Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: ’Mitä hän teille sanookin, tehkää se.’

Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille: ’Täyttäkää astiat vedellä’, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi: ’Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle’, ja he veivät. Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi: ’Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.’

Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.”

Sanoma

”Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan” (Matt.19:24).

Jeesus Nasaretilaisen tunnetuin opetus sisältyy Vuorisaarnaan, joka on kirjattuna Matteuksen evankeliumissa((Luvut 5–7.)). Eräiden tutkijoiden mukaan saarna on pidetty mahdollisesti Genesaretinjärven pohjoispuolella sijaitsevalla vuorella, lähellä Kapernaumia. Eräiden toisten käsitysten mukaan Vuorisaarna olisi Matteuksen laatima kooste Jeesuksen opetuksista ja saarnoista.

Vuorisaarnan keskeiseen sanomaan kuuluvat seuraavat opetukset:

”Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.”

”Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: ’Älä tapa.’ Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: ’Senkin hölmö’, on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen.”

”Vielä teille on opetettu nämä isille annetut käskyt: ’Älä tee väärää valaa’ ja ’Pidä, mitä olet Herralle valalla vannonut’. Mutta minä sanon teille: Älkää vannoko lainkaan.”

”Teille on opetettu: ’Silmä silmästä, hammas hampaasta.’ Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. […] Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta.”

”Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”

”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.”

”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.”

”Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.”

”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa kun otan roskan silmästäsi’, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.”

”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.”

”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”

”Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!”

”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia.”

Oikeudenkäynti ja tuomio

Jeesuksen vangitseminen

Jeesus lähti opetuslapsineen Kidroninpuron toiselle puolen. Siellä oli puutarha, ja Jeesus ja opetuslapset menivät sinne. Myös Juudas, hänen kavaltajansa, tunsi paikan, koska Jeesus oli monesti ollut siellä opetuslastensa kanssa. Niinpä Juudas otti mukaansa sotilasosaston sekä ylipapeilta ja fariseuksilta saamiaan miehiä, ja he menivät puutarhaan lyhdyt, soihdut ja aseet käsissään.

Jeesus tiesi, mikä häntä odotti. Hän meni miehiä vastaan ja kysyi: ”Ketä te etsitte?” ”Jeesusta, sitä nasaretilaista”, vastasivat miehet. Jeesus sanoi: ”Minä se olen.”

Miesten joukossa oli myös Juudas, Jeesuksen kavaltaja. Kun Jeesus sanoi: ”Minä se olen”, he kaikki perääntyivät ja kaatuivat maahan. Jeesus kysyi uudelleen: ”Ketä te etsitte?” He vastasivat: ”Jeesus Nasaretilaista.” Jeesus sanoi heille: ”Johan minä sanoin, että se olen minä. Jos te minua etsitte, antakaa näiden toisten mennä.”

Simon Pietarilla oli miekka. Hän veti sen esiin ja sivalsi ylipapin palvelijalta oikean korvan irti; palvelija oli nimeltään Malkos. Mutta Jeesus sanoi Pietarille: ”Pane miekkasi tuppeen! Kun Isä on tämän maljan minulle antanut, enkö minä joisi sitä?”

”Niin sotilasjoukko ja päällikkö ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni ja sitoivat hänet”((Joh.18:12.)). He veivät Jeesuksen ensiksi Hannaan luo. Hannas oli senvuotisen ylipapin Kaifaan appi. ”Ja Kaifas oli se, joka neuvottelussa oli juutalaisille sanonut: ’On hyödyllistä, että yksi ihminen kuolee kansan edestä’”((Joh.18:14.)).

Hannas kuulustelee Jeesusta

Ylipappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opetuksestaan. Jeesus vastasi: ”Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään”((Joh.18:20.)). Niin Hannas lähetti Jeesuksen köysissä ylipappi Kaifaan luo.

Pilatus kuulustelee Jeesusta

Kaifaan luota Jeesus vietiin maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. Juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisälle, etteivät saastuisi vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. Niinpä Pilatus tuli ulos heidän luokseen ja kysyi: ”Mistä te syytätte tätä miestä?” He vastasivat: ”Jos hän ei olisi rikollinen, emme luovuttaisi häntä sinulle.” ”Pitäkää itse hänet”, Pilatus sanoi, ”ja tuomitkaa hänet oman lakinne mukaan.” ”Juutalaiset sanoivat hänelle: ”Meidän ei ole lupa ketään tappaa”((Joh.18:31.)).

Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häneltä: ”Oletko sinä juutalaisten kuningas?” Jeesus vastasi: ”Itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin?” Pilatus sanoi: ”Olenko minä juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut minun käsiini. Mitä olet tehnyt?”((Joh.18:35.)). Jeesus vastasi: ”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä.” ”Sinä siis kuitenkin olet kuningas?” Pilatus sanoi. Jeesus vastasi: ”Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua.” ”Mitä on totuus?” kysyi Pilatus.

”Ja sen sanottuaan hän [= Pilatus] taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: ’Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä’”((Joh.18:38.)). ”Mutta te olette tottuneet siihen, että minä päästän teille yhden vangin irti pääsiäisenä; tahdotteko siis, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?”((Joh.18:39.)) ”Niin he taas huusivat sanoen: ’Älä häntä, vaan Barabbas!”((Joh.18:40)) Mutta Barabbas oli ryöväri.

Nyt Pilatus käski ruoskia Jeesuksen. Sotilaat väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja pukivat hänet purppuranpunaiseen viittaan. Toinen toisensa jälkeen he tulivat hänen eteensä ja sanoivat: ”Ole tervehditty, juutalaisten kuningas”, ja läimäyttivät häntä kasvoihin.

Pilatus meni taas ulos ja sanoi juutalaisille: ”Minä tuon hänet tänne osoittaakseni, etten pidä häntä syyllisenä mihinkään rikokseen.” Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja purppuranpunainen viitta yllään, ja Pilatus sanoi: ”Katso ihmistä!” Kun ylipapit ja heidän miehensä näkivät Jeesuksen, he rupesivat huutamaan: ”Ristiinnaulitse! Ristiinnaulitse!” Pilatus sanoi heille: ”Ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa. Minä en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään.”  ”Juutalaiset vastasivat hänelle: ”Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi”((Joh.19:7.)).

Tämän kuullessaan Pilatus kävi yhä levottomammaksi. Hän meni takaisin palatsiin ja kysyi Jeesukselta: ”Mistä sinä olet lähtöisin?” Mutta Jeesus ei vastannut hänelle. ”Etkö puhu, vaikka minä kysyn?” Pilatus sanoi. ”Etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut vapaaksi ja valta ristiinnaulita sinut?” Jeesus vastasi: ”Sinulla ei olisi minuun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Siksi on suurempi syyllinen se ihminen, joka on minut sinulle luovuttanut.”

Pilatus yritti nyt saada Jeesuksen vapautetuksi. ”Mutta juutalaiset huusivat sanoen: ’Jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä; jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan’”(( Joh.19:12.)). Nämä sanat kuultuaan Pilatus toi Jeesuksen ulos ja asettui tuomarinistuimelleen niin sanotulle Kivipihalle, jonka hepreankielinen nimi on Gabbata. Tämä tapahtui pääsiäisen valmistuspäivänä puolenpäivän aikaan.

”Ja hän [= Pilatus] sanoi juutalaisille: ’Katso, teidän kuninkaanne!’ Niin he huusivat: ’Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!’ Pilatus sanoi heille: ’Onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaanne?’ Ylipapit vastasivat: ”Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari.’ Silloin hän [= Pilatus] luovutti hänet [= Jeesus] heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. Ja he ottivat Jeesuksen.”((Joh.19:14–16.))

Tuomion täytäntöönpano

Jeesusta lähdettiin viemään. Kantaen itse ristiään hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan Pääkallonpaikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: ”Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas.”  Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle: ”Älä kirjoita: ’Juutalaisten kuningas.’ Kirjoita, että hän on sanonut: ’Minä olen juutalaisten kuningas.'” Pilatus vastasi: ”Minkä kirjoitin, sen kirjoitin.”

Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen: ”Ei revitä sitä. Heitetään arpaa, kuka sen saa.”

Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Klopas-nimisen miehen vaimo, ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen: ”Nainen, tämä on poikasi!”  Sitten hän sanoi opetuslapselle: ”Tämä on äitisi!” Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä.

Jeesuksen kuolema

Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: ”Minun on jano.” Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruo’on päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi: ”Se on täytetty.” Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Silloin oli valmistuspäivä, ja alkava sapatti oli erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulituilta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas. Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa, ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja haavasta vuoti heti verta ja vettä.

Jeesuksen hautaaminen

Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski antaa sen hänelle. Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellavavaatteeseen ja pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. Magdalan Maria ja se toinen Maria olivat hekin siellä; he istuivat hautaa vastapäätä.

Seuraavana päivänä, sapatin valmistuspäivän mentyä, ylipapit ja fariseukset lähtivät yhdessä Pilatuksen luo. He sanoivat: ”Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi: ’Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.’ Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille: ’Hän on noussut kuolleista.’ Viimeinen villitys olisi silloin ensimmäistä pahempi.” Pilatus vastasi heille: ”Saatte vartioväkeä. Menkää ja järjestäkää haudan vartiointi niin hyvin kuin taidatte.” He lähtivät ja varmistivat haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla vartion.

Ylösnousemus

Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta, ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat heille: ”Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa: ’Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.'” Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut.

Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan yhdelletoista opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärinliinat, ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut.

Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä

Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut.

Jeesus kysyi heiltä: ”Mistä te oikein keskustelette, matkamiehet?” He pysähtyivät murheellisina, ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi: ”Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut.”

”Mitä te tarkoitatte?” Jeesus kysyi. He vastasivat: ”Sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään on jo kolmas päivä siitä kun se tapahtui, ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn: enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet.”

Silloin Jeesus sanoi heille: ”Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa.” Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat: ”Jää meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan.” Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli poissa heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen: ”Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?”

Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla yksitoista opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat: ”Herra on todella noussut kuolleista! Hän on ilmestynyt Simonille.” Nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän.

Jeesus ilmestyy apostoleille

Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille.” He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen.  Mutta Jeesus sanoi heille: ”Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan.” Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: ”Onko teillä täällä mitään syötävää?” He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi.

Kirjoitusten täyttyminen

Jeesus sanoi heille: ”Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.” Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta.”

Jeesus otetaan taivaaseen

Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa.

¤

Kristinusko on monoteistinen eli yksijumalainen uskonto ja kannattajamäärältään maailman suurin uskonto. Sen kannattajia on tämän päivän maailmassa arviolta noin 2,4 miljardia.((Ks. Wikipedia: Kristinusko.))

Joulun enkeli

Kristityt viettävät joulua Jeesuksen syntymän muistoksi. Toivotan lukijoille omasta puolestani rauhallista joulua joulukuussa 2013 kirjoittamani joulurunon myötä.

Joulun enkeli

Työntäessäni pyörätuolia tihkusateisessa pimeydessä

jota ainoastaan harvat katulyhdyt heikosti valaisivat

kysyin häneltä joulun merkityksestä,

siitä, mitä joulu toi hänen mieleensä.

Aluksi hän ei vastannut.

Toistettuani kysymyksen vastaus tuli nopeasti:

”Enkeli”.

Enkeli? Ihmettelin. Mikä enkeli?

Hän ei suostunut perustelemaan tarkemmin.

Jatkoimme matkaa hiljaisuudessa, puskien eteenpäin

tuulisessa, tihkusateisessa pimeydessä.

Enkeli jäi askarruttamaan.

Mahtoiko hän tarkoittaa suojelusenkeliä?

Oliko se hänen ajatuksensa, toiveensa joulusta,

antoiko joulu toivon omasta suojelusenkelistä?

Tapailin mielessäni laulun sanoja:

”On pimeä korpi ja kivinen tie. Ja usein se käytävä liukaskin lie.

Oi pianhan lapsonen langeta vois, jos käsi ei enkelin kädessä ois.”

Oliko hän mahdollisesti kuullut arkkienkeli Barachielistä?

”Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet,

ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.”

Aikani pohdiskeltuani uskoin vihdoinkin keksiväni.

Ei se voinut olla sittenkään Barachiel.

Tuskinpa meidän maassamme monikaan oli hänestä kuullut.

Mutta Rafael se saattaisi olla, tuo suojelusenkelin esikuva.

Vasta myöhemmin oivalsin ettei kysymys ollut sittenkään Rafaelista.

Ja vastaushan olikin ollut pelkkä Enkeli, ei suojelusenkeli.

Silloin se välähti, avain löytyi Luukkaan evankeliumista:

Jeesus syntyi Betlehemissä ja enkeli ilmoitti sen paimenille.

Niin sen täytyi mennä: Enkeli oli Angelos, Sanansaattaja.

Juuri hän välitti ilosanoman Vapahtajan syntymästä.

Siinä se oli, joulun sanoma, Enkelin välittämänä.

Ja mikä ihmeellisintä: Enkelit kuuluvat

niin juutalaisuuteen, kristinuskoon kuin islamiinkin.

Juuri Enkeli on se yhdistävä tekijä, ikuisen rauhan Sanansaattaja.

Äkkiä oli tyyntynyt, tihkusade tauonnut.

Etäällä loistivat taivaaseen kurkottavan joulukuusen tähtilyhdyt.

Mitä se oli. Aivan kuin jokin ohikiitävä olisi sipaissut poskea

ja kuiskannut: ”Maassa rauha ihmisten kesken”

 

 

Lähteet ja kirjallisuus

Apostoli. https://fi.wikipedia.org/wiki/Apostoli

Betlehem. https://fi.wikipedia.org/wiki/Betlehem

Evankelista. https://fi.wikipedia.org/wiki/Evankelista

Evankeliumi Johanneksen mukaan. [Joh.] Teoksessa: Pyhä Raamattu. Kuopio 1946.

Evankeliumi Johanneksen mukaan. https://fi.wikipedia.org/wiki/Evankeliumi_Johanneksen_mukaan

Evankeliumi Luukkaan mukaan. [Luuk.] Teoksessa: Pyhä Raamattu. Kuopio 1946.

Evankeliumi Luukkaan mukaan. https://fi.wikipedia.org/wiki/Evankeliumi_Luukkaan_mukaan

Evankeliumi Markuksen mukaan. [Mark.] Teoksessa: Pyhä Raamattu. Kuopio 1946.

Evankeliumi Markuksen mukaan. https://fi.wikipedia.org/wiki/Evankeliumi_Markuksen_mukaan

Evankeliumi Matteuksen mukaan. [Matt.] Teoksessa: Pyhä Raamattu. Kuopio 1946.

Evankeliumi Matteuksen mukaan. https://fi.wikipedia.org/wiki/Evankeliumi_Matteuksen_mukaan

Gabbatha. https://en.wikipedia.org/wiki/Gabbatha

Golgata. https://fi.wikipedia.org/wiki/Golgata

Hannas. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hannas

Herodes. https://fi.wikipedia.org/wiki/Herodes#Herodes_Raamatussa

Jeesus. https://fi.wikipedia.org/wiki/Jeesus

Joosef (Marian puoliso). https://fi.wikipedia.org/wiki/Joosef_(Marian_puoliso)

Joosef Arimatialainen. https://fi.wikipedia.org/wiki/Joosef_Arimatialainen

Joseph Telushkin. https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Telushkin

Joulu. https://fi.wikipedia.org/wiki/Joulu

Kaifas. https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaifas

Kleopas. https://no.wikipedia.org/wiki/Kleopas

Koraani. Suomentanut Jaakko Hämeen-Anttila. Basam Books 2015.

Kristinusko. https://fi.wikipedia.org/wiki/Kristinusko

Lasarus. https://fi.wikipedia.org/wiki/Lasarus

Magdalan Maria. https://fi.wikipedia.org/wiki/Magdalan_Maria

Maria (Jeesuksen äiti). https://fi.wikipedia.org/wiki/Maria_(Jeesuksen_%C3%A4iti)

Maria Mirhantuoja Kleopaksen vaimo. http://www.ortodoksi.net/index.php/Maria_(Klopaksen_vaimo)

Marioita Raamatussa. Maria. https://fi.wikipedia.org/wiki/Maria#Marioita_Raamatussa

Pontius Pilatus. https://fi.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus

Pyhä Raamattu. Kuopio 1946.

Simon Kyreneläinen. http://www.ortodoksi.net/index.php/Simon_Kyrenel%C3%A4inen

Telushkin, Joseph: Jewish Literacy : The Most Important Things to Know About the Jewish Religion, Its People and Its History. William Morrow and Company, Inc. New York 1991. Reissued 2001. Revised edition 2008.

Uusi Testamentti. Teoksessa: Pyhä Raamattu. Kuopio 1946.

Vuorisaarna. https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuorisaarna

Ylipappi. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ylipappi

 

Tapio Kuosma on espoolainen kirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.

 

Kuvitus Mirja Helo.

35 KOMMENTTIA

 1. Tässä muutama syy, miksi Raamattu on mielestäni ihmiskunnan kosmisin, kiehtovin ja nerokkain kirja:

  1. Kosminen teos. Pyhä kolminaisuus – sisältää ihmisen tien Alfasta Omegaan. Tulinen Järvi ja Taivas.
  2. Elävä kirja. Tulee eläväksi jokaisessa ihmisessä hänen ymmärryksensä mukaisesti.
  3. Kaksi Jumalaa – Raamattu perustuu kahteen (vanha/uusi testamentti) vastatietoisuuteen – pimeys ja valo = Jumala.
  4. Jeesuksen opetukset. Oleellista on se, että jokainen Jeesuksen kuoleman jälkeen tehty ”väärennös” on tarkoituksenmukainen, muussa tapauksessa se ei olisi Raamatussa.
  5. Hämmästyttävän tarkat Profetiat – Ilmestyskirja.

  Ihmiset eivät ymmärrä Raamattua siksi, koska he eivät tunnista omaa itseään. He sanovat, että teos on ristiriitainen ja täynnä valhetta, vaikka totuus on se, että ihmiskunta on ristiriitainen ja ihmisten maailma on täynnä valhetta. Totuus ei tietenkään ole Raamatussa, se on ihmisessä. Raamattu on sekä johdatus, että eksytys – se on pelkkä generaattori ihmisen ymmärrykselle, sille ymmärrykselle, joka ohjaa toimintaamme. Jos minä luen Raamatusta kanssasi saman jakson, ja ymmärrän sen (hyvin todennäköisesti) eri tavoin, kumpi meistä on silloin oikeassa? Kumpikin. Jokainen meistä on oikeassa, koska toimintamme perustuu siihen tietoisuuteen ja ymmärrykseen, joka olet sinä/minä = ihminen.

  Universaalisti tarkasteltuna, ei ole siis olemassa oikeaa tai väärää, on vain tapahtumien ketju ja ihmiskunnan tapahtumien ketjua emme voi valitettavasti muuksi muuttaa. Jokainen meistä – sinä/minä/Jeesus – on Alfasta Omegaan nouseva tietoisuus, olemme universaali yksi, vaikka sitä on vaikea tässä ihmiskasvun myrskyssä ymmärtää. Ihminen nousee korkeampaan tietoisuuteen sillä hetkellä kun hän tunnistaa oman itsensä, ja hän tunnistaa itsensä sillä kosmisella hetkellä, kun hän tiedostaa olevansa – kuten Jeesus sanoi – Jumalan poika. Kyseistä heräämistä kutsutaan Raamatussa ”Herran päiväksi” ja ”ylös tempaukseksi”… itämaisissa uskonnoissa sitä kutsutaan ”satoriksi”.

  DANIELIN KIRJA, LUKU 12

  ”1. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. 2. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. 3. Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. 4. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy. 5. Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla. 6. Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: ”Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?” 7. Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: ”Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.” 8. Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: ”Herrani, mikä on oleva näitten päätös?” 9. Niin hän sanoi: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.

  Elämme lopun aikaa, eli mitä suuremmaksi pimeys kasvaa, sitä kirkkaammin valo loistaa. Tämä siksi, että ”pyhän kansan yhden osan hajotus” on lähestymässä loppuaan. Elämme parhaillaan aikakautta, jolloin ”lukitut sanat” ja ”sinetit” tulevat avautumaan, ja ihmiskunta saa vapautuksen.

  RAUHALLISTA JOULUA!

  • ”Elämme lopun aikaa, eli mitä suuremmaksi pimeys kasvaa, sitä kirkkaammin valo loistaa.”

   Tanskalainen patriootti Anders Bruun Laursen kirjoittaa artikkelinsa yhteenvedossa:

   ”Victory for Babylonian Vatican and the Jesuit EU´s Pharisaic Masons: Protestant Churches Returning into Semiramis/Baal/Isis/Mary Churchl
   Posted on December 22, 2016 by Anders
   Summary: Since this summer, Protestant Churches, headed by the head of the Anglican Church, Justin Welby, and the Secretary General, Martin Junge, of the Lutheran World Federation, have returned to the Catholic Church, 500 years after Martin Luther broke with this church. The fraternization was sealed with the visit of the Pope to the Swedish Protestant Cathedral at Lund in October.

   This is a great leap forward toward the one-world church of the Vatican, which has been striving for this goal since 1986 through its Interfaith movement, and it became possible with the 2. Vatican Council, during which the Vatican enthroned Satan as the head of the Church. In 2014, Pope Francis was de facto appointed head of this Illuminati one-world church by Shimon Peres.

   This one-world religion is to include all the religions of the world – there is no place for the exclusive Christ, however, who says, “No one comes to God except through me.”
   This is what the Antichristian pope sees differently: He thinks all religions are different paths to the same God – and ignores the lack of logic: The God of Christendom is the Father of Christ – while Allah swears to have no son and that he will kill everyone who says he has one. Also with the polytheistic Hinduism, logic hangs. This is, however, no longer theology but NWO policy
   What is behind this absurd syncretism is Pharisaic Freemasonry – as a necessary measure to achieve the Luciferian one-world government of the basically Crypto-Jewish Jesuits and their helpers, the Talmudic Jesuit Rothschilds / London City.
   In the fundamental ideology of the Vatican, Christ is mostly window dressing. The Church draws from the ancient Babylonian Mysteries: Nimrod / Baal / Semiramis / Isis, the Mother Goddess whose sign super-Masonic Angela Merkel repeatedly shows, and her son Tammuz / Horus / Lucifer. All the rituals of the Church are derived from this paganism. This church, therefore, calls Christ the son of Lucifer in Easter mass.

   The Knights Templar learned these mysteries and worshiped Baphomet / Lucifer. After the dissolution of this order, many of the Templars survived in other orders. The Crypto-Jewish Jesuit Order became an heir of the Templars, renewed the Alumbrados / Illuminati by its Jewish Talmudic Jesuit monk, Adam Weishaupt, and the Jewish Jesuit brother and Talmudist, Mayer Amschel Rothschild in 1776. In 1781, these Illuminati (Lucifer´s Torchbearers, according to Weishaupt), took command of the Masonic lodges – and since then of the Masonic decision-makers of the world – and all revolutions of the world.

   The authors of this catastrophe, the Jesuits, discreetly stay in the background. But they have long dominated the Vatican – and directly influenced the Masonic orders by, among others, the Rosicrucians.
   Through their Jesuit Freemasons and Rothschild’s American Jesuit-based (Mandell House) and -dominated Council on Foreign Relations, and its CIA these Jesuits founded the EU – now governed through Jesuit EU Commission Presidents and the ECB chief.
   The EU anthem (Schiller’s “To Joy”), the EU flag, and the base of EU Freemasonry are founded on the Luciferian “Babylonian Mysteries”.

   The Jesuits now dominate the Vatican through a White and a Black Pope – and have sworn a terrible oath to exterminate all non-Catholics. But for the time being, they want to fanatically promote Coudenhove Kalergi’s program of racial mixing – with the Jesuit henchman George Soros as their spearhead.
   Thus, the Jesuit Vatican and the Jesuit London City govern the Luciferian NWO – with the help of Washington, which they subjected by their false constitution of 1871 – just as Europe is subjected by the Treaty of Lisbon written by Jesuits – and have integrated them into their hellish system.”

   Koko artikkeli: http://new.euro-med.dk/20161222-victory-for-babylonian-vatican-and-the-jesuit-eus-pharisaic-masons-protestant-churches-returning-into-semiramisbaalisismary-churchl.php

   • ’…”Elämme lopun aikaa, eli mitä suuremmaksi pimeys kasvaa, sitä kirkkaammin valo loistaa.”
    ’…Kristinusko on monoteistinen eli yksijumalainen uskonto ja kannattajamäärältään maailman suurin uskonto. Sen kannattajia on tämän päivän maailmassa arviolta noin 2,4 miljardia.26)’

    Kun kristinuskon ’valon oppi’ ja NWO-agendan puuhamiesten ’Lucifer oppi’ ovat täysin vastakohtaisia ja jälkimmäisen on tarkoitus tuhota edellinen niin tuntuu vaikealta uskoa tuota paradoksia, että ’mitä suuremmaksi pimeys kasvaa sitä kirkkaammin valo loistaa’.
    Järki sanoo, että valo silloin lopulta sammuisi mikäli ihminen saa päättää.
    Sen puolesta puhuu sekin, että myös meillä virallinen kirkko on selkeästi asettumassa Ruotsin tavoin Vatikaanin ajaman yhden maailmanuskonnon (’one-world religion’) alle jossa Jeesus oppeineen on pelkkä ikkunakoriste.
    Mikä on lopulta noiden 2,4 miljardin kristityn kohtaloa ? joita sekä Islam että Juutalaisuus vihaavat ? Tulee mieleen Rooman keisari Neron julmat vainot, joita par’aikaa tapahtuu myös Lähi-idässä.

    • Poimintoja Henry Makow’in artikkelista:

     ”Yes Virginia, There is a Masonic Jewish Conspiracy

     I am old enough to remember when Christmas was a joyous religious celebration of the birth of Christ and the Gospel of Love.
     The suppression of Christmas is a symptom of the cancer that infects mankind. We have been subverted by a satanic cult, the Illuminati, that is responsible for war, terror and cultural degradation in general. Society is satanically possessed.
     Every year, there is a little less Christ in Christmas, a little less Christian spirit.
     The spirit of giving now is confined to exchanging gifts. Scarcely is there a mention of Christian love. We can’t even say ”Merry Christmas.” That might offend some people, Satanists perhaps [ja muslimeja?!]. God is Love. Satanists aren’t big fans of Love.

     Incredible and bizarre as this sounds, a satanic cult, the Illuminati, rules the world. The Illuminati consist of Cabalist Jews and their Freemason go-fers who are empowered by the central banking cartel, namely the Rothschilds, Warburgs, Rockefellers etc. Their aim is to translate their private monopoly over credit (currency) into a monopoly over everything similar to COMMUNISM.
     While they pay lip service to religion, THEY WORSHIP LUSIFER. Their agents control the world’s media, education, business and politics. These agents may think they’re only pursuing success, but success these days often literally means serving the devil.
     This conspiracy would not be possible without the active complicity and passive acquiescence, not to mention the venality and credulity of most Gentiles.
     Prisoners of their wealth, the Illuminati pretend to be moral while working to enslave humanity in a New World Order. The Protocols of Zion is their blueprint.
     Hiroshima, Dresden, Auschwitz were sacrifices to their god Lucifer. They are responsible for the two World Wars, the Great Depression and the Cold War; Sept. 11, and the Iraq, Afghanistan, Syrian and Ukrainian wars. Illuminati Jews (NeoCons) seem to be preparing a Third World War. They have to destroy the world because they can’t abide a world that isn’t cast in their image.

     SATANISM EMPOWERED: THE NEW WORLD ORDER The Illuminati created COMMUNISM AS A PROTOTYPE OF THE NEW WORLD ORDER. Karl Marx was hired to sell totalitarian rule (”the dictatorship of the proletariat”) by pretending to espouse equality. He was a Cabalist Jew and Satanist as were Trotsky, Lenin and Stalin.

     Wurmbrand, a pastor who was imprisoned in Romania, says COMMUNISM IS SATANISM EMPOWERED. Christians weren’t just brutally persecuted and murdered, they were made to blaspheme. Communism’s goal, the goal of the New World Order, is to mock God and to praise Lucifer. A Communist newspaper confessed,”We fight against God: To snatch believers from him.”(77)

     The Luciferians portray their rebellion against God and nature as progress and freedom. This permissiveness refers only to tearing down the Divine order. In the initiation into the Seventh degree of Satanism, the adept swears, ”Nothing is true and everything is permitted.” In the Communist Manifesto, Marx said all religion and morals will be abolished and everything permitted.

     CONCLUSION

     We are being degraded and prepared for slavery or destruction. The mass media (movies, music and video games, TV) creates an alternate fantasy and suppresses reality. The obsession with promiscuity, nudity, bodily functions, ugliness, discord, violence, trivia, gender bending and homosexuality constitutes a relentless satanic assault on our mind and soul. We are being inducted into a satanic cult.

     IF OUR LEADERS WEREN’T LUCIFERIANS, the media and the arts would be preoccupied with issues of truth and falsehood, good and evil, beauty and ugliness. We would be uplifted and inspired. History would be exposed not suppressed…”

     Koko artikkeli: http://henrymakow.com/000305.html

     • Hyvää Joulua Totuudenetsijä!

      Tuossa lähettämässäsi on paljon perää.

      Minulta meni Joulun vietto hieman ”myöhäiseksi”.

      Pistin vasta äsken kinkun uuniin.

      No parempi myöhään kuin ei milloinkaan!

      :DD!!

     • Kiiitos samoin, Diabolik!

      Syöväthän ne jotkut raakaakin lihaa mutta eipä taitaisi oikein joulukinkku maistua joulukinkulta raakana tai puolikypsänä ja raa’an lihan syöntiin liittyy tiettyjä riskejäkin!

     • ”South Korean President Forced To Step Down When People Find Out She is Involved In Satanic Rituals
      According to LivingResistance, South Korean people are up in arms, after finding out the President is part of a satanic cult and is divulging top secret information to her lover, in exchange for favors and money.

      According to sources, the female President of South Korea, Park Geun-hye, was having a relationship with another female named Choi Soon-sil. Choi Soon-sil is apparently from a billionaire satanic cultist family and has ties to the Clintons, as most other billionaire cultists do. ..”

      Koko artikkeli:http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=144625

     • Lisää Makowia, joka kääntyi kristinuskoon
      Jesus joined the noble ranks of antisemites when he told the Pharisees, ”Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.” (John 8:44) 
      The NWO is their revenge against God and Jesus.
      It’s time Christians realize that they have been had by the world’s greatest tricksters. The Jews are not ”the chosen people.” Most don’t even believe in God. Their leaders believe in Satan.
      – See more at: http://henrymakow.com/2016/09/the-first-anti-semite.html#sthash.Fvc09ktD.dpuf  
      http://henrymakow.com/2016/07/jews-the-unloved-people.html

     • Valitettavasti jopa sadat miljoonat ihmiset eivät tiedä mitä esim. seuraava käytännössä tarkoittaa:
      ”Report: Netanyahu Promises Talmud Will Be Israeli Law”,
      http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/180440

      Talmudissa mm. sanotaan, että gojimit eli ei-juutalaiset eivät ole eläintenkään arvoisia ja parhaimmatkin heistä pitäisi tappaa – tätä oppiahan sionistit toteuttavat mm. Palestiinassa ja heidän Mossadinsa harjoittaa veristä terrorismia eri puolilla maailmaa kuten esim. osallisuus 9/11-massamurhaan, ks, ”9/11 gjordes av Mossad och CIA med skalärvågsteknologi”, http://whitetv.se/sv/911/1664-911-gjordes-av-mossad-och-cia-med-skalaervagsteknlogi.html

     • ”jopa sadat miljoonat ihmiset”
      piti olla
      ”jopa sadat miljoonat KRISTITYT ihmiset”

     • Luulenpa että Netanyahun talmudismi ei tulevaisuudessa menesty sillä se on pieni vähemmistön uskonto joka ei suvaitse muita ja jopa alentaa goimit elukoiksi.
      Tuskin sellaista terveet ihmiset hyväksyvät ja jopa monet ellei suurin osa juutalaistakin ovat sen siksi hylänneet.
      Esim Gilad Atzmon, joka palveli aikoinaan Isaraelin armeijassa ja näki mitä sota palestiinalaisia vastaan käytännössä oli antoi anakaran tuomion maan armeijalle ja vertasi sitä natsiarmeijaan ja koko maata Natsisaksaan poistuen Lontooseen, jossa nyt asuu.
      A Glimpse into Jewish Guilt and Aggression
      http://www.gilad.co.uk/writings/2016/10/16/a-glimpse-into-jewish-guilt-and-aggression
      Myös Miko Peled, kenraalin poika, puhuu maailmalla kovaa kieltä Israelin palestiinalaisia kohtaan harjoittamaa politiikkaa vastaan.
      Miko Peled – The Best Israeli
      https://www.henrymakow.com/2016/06/miko-peled-the-best-israeli.html

    • 2,4 miljaardia, erillaisin uskomuksin ? Ramatusta ilmenee, miten SE JOUKKO on erittäin PIENI. Kamelin on helpompi päästä neulan silmästä läpi, kuin on ihmisen, saavuttaakseen ikuisen elämän MAAN PÄÄLLÄ. Jos joku halajaa mennä täivaaseen, niin hyvää matkaa koneella jonka tunnukset selviävät, BOEING- 737 MAX-8. ”Nöyrät perivät MAAN”, eikä taivasta.

   • Pieni kuriositeetti liittyen Euroopan Unioniin (tosin vaikutuksiltaan huomattavasti enemmänkin kuin pelkkä kuriositeetti):

    ”The EU’s Satanic Root

    The Treaty of Rome was signed in March 1957 and its purpose was to set up the European Economic Community (EEC). Even after the advent of the EU in 1993, the Treaty of Rome still remained one of the EU’s core documents, and so many see the Treaty of Rome as the seedling of the EU.

    So the Treaty of Rome, the seedling of the EU, was signed in the Palazzo [dei Conservatori on Capitoline Hill in Rome, Italy] which had been constructed in the Middle Ages on top of the Temple of Jupiter, a sucessor to Zeus. It was signed in a location LINKED TO SATAN’S THRONE!”

    Koko artikkeli: http://www.seekingtruth.co.uk/europe.htm

    Joten ei ihmettelemistä että meidän lusiferilaiset vallanpitäjämme ovat niin ihastuneita tähän SAATANALLISET JUURET ovmaavaan diktatuuri-monsteriin!

 2. Hyvää ja Rauhallista Joulua Tapio ja koko Vastavalkean väki!

  Hyvän Joulun toivotukset kaikille kommentoijille ja lukijoille!

  • kansan sympatiat ovat Hirvisaaren puolella. Vierasta väkeä tulee koska Joulu ja sen sanoma on juhla joka ei sovi ’lucifereliitille’ ja se pitää siksi tuhota.
   Eikä sekään riitä vaan vielä pitää oma maakin luovuttaa tuon eliitin käsiin ja sen omaisuudeksi.
   Jotta kaikki onnistuisi paremmin niin tarvitaan ’terroristeja’ jotka pitävät kansan pelossa ja nöyränä joten rauhalliset joulut voinemme unohtaa tulevaisuudessa ellemme saa eduskuntaan väkeä joka vastaa teoistaan suoraan kansalle.

   Rauhaa päälle maan … jälleen kerran vain vainottu MV-lehi, tämä lecifereliitin painajainen, kertoo karun totuuden jota ei saisi nostaa esiin kun eliitti kaivaa nwo-tunneleitaan kansan selän takana

   Suomen Turku julistaa kohta joulurauhan meille kaikille. Voin kuvitella että se tapahtuu Berliinin tapahtumien takia tiukempien turvajärjestelyjen puitteissa kuin koskaan ennen.
   Maailma on muuttunut myös Euroopassa viimevuosien aikana. Ranskassa on ollut poikkeuslait voimassa jo yli vuoden. Saksassa tilanne on kiristynyt  pitkäksi ajaksi. Meilläkin oli Imatra.
   Joukkomurhat ovat tulleet jäädäkseen. Käytän mieluummin termiä joukkomurja kuin terrorismi, koska myös muita kuin varsinaisia terrorismimotiiveja on ollut. Kaikki tietävät, että on vain ajan kysymys, koska tapahtuu seuraava joukkomurha. Kukaan ei tiedä missä.
   Tämä kaikki kasvattaa ihmisten pelkotiloja. Ne eivät poistu sillä, että sanotaan, että älkää pelätkö. Pelko on luonnollinen tunne tämänkaltaisissa tilanteissa. Ihmisten pelkoa pitää pyrkiä poistamaan. Se voi tapahtua vain konkreettisilla toimilla.
   http://mvlehti.net/2016/12/24/paatero-on-vain-ajan-kysymys-koska-tapahtuu-seuraava-joukkomurha/

 3. Meillä vallassa ovat olleet jo liian kauan nämä opetetut sivistyneistöksi itseään tituleeraavat kokemusta vailla olevat noviisit Suomi ja Suomen kieli on häpeällisessä alennustilassa.
  Jos avaat Yleisradion, niin on harvinaista että sieltä kuulet suomenkielellä tulkittavaa musiikkia sekä useat suomalaiset artistit pyrkivät myös esiintymään englanniksi mökeltäen.
  Maamme johtajina nämä ”sivistyneet” noviisit ovat aivan samaa tasoa, kavaltavat maansa rähmällään nuoleskellen näitä Itsenäisyytemme häpäisijöitä ja alistumalla NWO-kultin vasalleiksi.
  Kansamme itsetunto ja terve Kansallinen Ylpeys on onnistuttu tuhoamaan sillä ainaiseen koulutukseen alistamisella joka ei anna mahdollisuutta, ei aikaa, oman persoonalisen ajattelun kehittymiselle silloin kun ymmärrys on vielä kehityskelpoinen.
  Ihminen on myös kuin raakileena poimittu hedelmä joka nautittaessa aiheuttaa useasti epätoivotun vaikutuksen ja jolta käytetyksi tultuaan on riistetty mahdollisuus jalostua kypsyessään.

  Niitä on kahdenlaisia ihmisiä on opetettuja ja oppineita…

 4. Kun luin tämän niin ajattelin että se sopisi tänne sillä mitä enemmän Lännen eliitin puuhia seuraa sitä vakuuttuneemmaksi tulee että moraalin rappio on kiistaton tosiasia

  Putin: The ‘New World Order’ Is Normalizing Pedophilia In The West
  Vladimir Putin has used his annual Christmas press conference to accuse Western liberal elites of abandoning the traditional values that made their countries great. Instead of building a future based on solid Christian values, Western elites have created a culture of “excessive, exaggerated political correctness” that is so destructive it will lead to the downfall of Western civilization if it is not arrested.
  The attempt to create a one world government
  Putin also warned that there is an attempt to create a one world government that would do away with sovereign states — an outcome that would lead to the “surrender of one’s own identity” and the loss of “God-created diversity”.
  “At the same time as this process at a national level in the West, we observe on an international level the attempts to create a unipolar, unified model of the world, to relativize and remove institutions of international right and national sovereignty. 
  “In such a unified, unipolar world there is no place for sovereign states. Such a world needs merely vassals. 
  “From a historical perspective, such a unipolar world would mean the surrender of one’s own identity and of God-created diversity.”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=144801

  • Artikkelissaan ”Så här fungerar karma/kamma-lagen” Henning Witte toteaa mm.”

   ”I och med att de djävulska bakgrundsmakterna har hemlighållit skalärvågorna i över 100 år, har jorden inte haft tillgång till den viktigaste delen av fysiken och därmed missat en viktig pusselbit att förklara hur livet och karmalagen fungerar (plus mycket annat, som fri energi t.ex.).

   En annan central och medveten mörkläggning har skett med kunskapen om reinkarnation. Den kristna kyrkan kastade ut läran om reinkarnation vid koncilen i Konstantinopel år 553. Redan då hade de djävulska krafterna lyckats ta makten över den katolska kyrkan. Det är nämligen ofta så att en tanke/handling vållar en reaktion som senare inte passar in i frekvensmönstret under det pågående livet. Den lagras då i den odödliga själens frekvensmönster och transporteras så med hela tiden. Men i en framtida reinkarnation kan mönstret passa in och resonans uppstå. Då slår karmalagen till och den som inte känner till den och att reinkarnation finns, kan då inte förklara, varför vederbörande plötsligt drabbas av någonting mycket negativt. Det kan gå flera hundra år och många inkarnationer mellan karmaorsak och karmaverkan. Glöm inte att du är själen och inte kroppen. Den är enbart en rymddräkt för själen att samla erfarenheter och gå i jordens själskola. Kroppen är enbart en avancerad biodator för själen.”

   Koko artikkeli: http://whitetv.se/en/the-karma-law.html

  • Mielenkiintoista vaikken pysykään mukana. En taida olla vielä tarpeeksi ’kypsä’ ymmärtämään. Vain estävätkö aikaisemman elämäni ’vanginvartijat’ ymmärtämisen ?
   …att jorden är en fängelseplanet och fångvaktarna är osynliga för de flesta av oss, då de inte behöver ha kroppar, eller de har kroppar från andra dimensioner, som vi inte heller kan se…

 5. ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.”

  • Jews need to re-examine their relationship with Judaism. I cannot overstate the significance of the Jewish rejection of Christ.

   Christ represented a universal God and a universal morality. His teaching represented the natural next stage, which Jews should have embraced, while retaining their racial integrity.

   By rejecting Christ’s teaching, the Pharisees placed the Jewish people in perpetual opposition to the best interests of humanity, to the ultimate and inevitable path of human spiritual evolution.

   They have placed Jews in a state of permanent metaphysical revolt which on a personal level leads to alienation and dysfunction.

   Christ taught that God is Love. Love is the Master Plan. Love is Light. Love thy neighbor. Do unto others, as you would have them do unto you. By giving of ourselves we find our true selves.

   What fault could Pharisees have with a gospel that preaches human brotherhood and putting others before yourself? Doing unto others as you would have them do unto you?

   It denies their special claim, as God’s ”chosen people” which in practice means self-made Gods.

   Growing up means recognizing that other people are special in God’s eyes too.

   Think of a child that doesn’t want to grow up. One who thinks he can do anything he wants. Who doesn’t have to consider others. Who is never wrong and so never admits it. Who thinks any opposition must be motivated by irrational hatred i.e. ”anti-Semitism” and not his own behavior. Think arrested development. Think New World Order.
   – See more at: http://www.savethemales.ca/000612.html#sthash.Wk92e1DX.dpuf

 6. Keitä olivat essealaiset.
  Flavius Josephus kirjoittaa pian 2000v takaa Juutalaissodan historia kirjassaan: ”On elemassa kolmea lajia filosofisia kouluja; yhden muodostavat farisealaiset, toisen saddukealaiset ja kolmannen ns. essealaiset, jotka elävät erityisen ankarien sääntöjen mukaan … he ovat syntyperäisiä juutalaisia mutta heitä sitoo keskinäinen rakkaus paljon enemmän kuin muita lahkoja … heidän käsityksensä mukaan sielut ovat kuolemattomia mutta vain hyvät ihmiset siirtyvät kuolemansa jälkeen uuteen ruumiiseen kun taas pahat saavat kärsiä ikuista rangaistusta.”
  Josephus luettelee kolme piirrettä jotka ovat tyypillisiä essealaisille: ankara etiikka, munkkielämä ja ei-juutalaisiin vaikutteisiin perustuva oppi sielun kuolemattomuudesta. He opettivat, että hyville on varattu paikka merten takaa, pahat sen sijaan joutuvat ikuiseen piinaan pimeään ja kylmään luolaan.
  Samalla, jatkaa Josephus, he haluavat kannustaa hyvään ja pelottaa pois synnistä ja uskovat, että hyvät voivat tulla eläessään koko ajan paremmiksi jos heillä on toivo palkkiosta kuoleman jälkeen ja pahojen aikeet menevät samasta syystä hukkaan.
  Essealaisten yhteiskunta esiintyi Josephuksen mukaan kahdessa muodossa. Askeettisen suunnan edustajat elivät luostarimaisena yhteisönä ankaraa elämää kun taas muut elivät kaupungeissa normaalia elämää ja saivat mennä naimisiin. Heillä ei ole omaa kaupunkia vaan heitä asui muutamia hajallaan eri kaupungeissa ja muualta tulevat saivat käyttää heidän asuntoaan ja omaisuuttaan kuin omaansa ja he saapuivat toistensa luo kuin olisivat vanhoja ystäviä. Siksi he eivät matkalle lähtiessään ota muuta kuin aseet mukaansa suojaksi rosvoja vastaan.
  Luukkaan evankeliumin irrallinen kohta tulee nyt ymmärrettäväksi. Siinä Jeesus kysyy: ”Kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, niin puuttuiko teiltä mitään?” He vastasivat: Ei mitään. Hän vastasi: ”Mutta nyt jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, niin myös laukun. Ja jolla ei ole myyköön vaippansa ja ostakoon miekan.”
  Mistä Josephus kaiken tämän tiesi? Koska hän oli 19v liittynyt heihin ja oli yhteisön jäsen kolmen vuoden ajan. Kun hän jäi roomalaisten vangiksi hän ryhtyi heidän palvelukseen ja kirjoitti Juutalaissodan historian paljastamatta silti tätä salaista järjestöä ja sen ohjesääntöä.
  On erittäin paljon yhtymäkohtia essealaisten ja Uuden Testamentin välillä. Kielteinen suhtautuminen vannomiseen on vain yksi. ”Olkoon teidän puheenne On, on tai Ei, ei. Mitä siihen lisätään on pahasta.” Lähimmäisenrakkauden etiikka on myös keskeinen. Filon Aleksandrialainen sanookin: ”Essealaisia pitää yhdessä heidän intonsa hyveiden harjoittamisessa ja heidän intohimoinen ihmisrakkautensa.”
  Ei olekaan ihme, että on ollut jatkuvasti teologeja, jotka ovat pitäneet Jeesusta essealaisena. Teologi Karl Friedrich Bahrdt kirjoitti jo 1792, että Jeesus oli Nikodemuksen ja Josef Arimatealaisen kautta liittynyt essealaisiin.
  August Friedrich Gföfer, Tübingenin kirkkokoulun opettaja ja Stutgartin papiston apulainen kirjoitti v1831, että ”kristillinen kirkko sai alkunsa essealaisista, joiden oppia se on kehittänyt ja jonka organisaatio olisi käsittämätön ilman essealaisten sääntöjä.”
  Aiheesta enemmän kiinnostuneelle suosittelen Johannes Lehmannin Otavan v 72 suomentamaa kirjaa Raportti Jeesuksesta, erään väärennöksen pöytäkirja, jonka voi saada antikvariaatista tai huutonetistä. Myös teol. tri Timo Eskolan nettikirjoitus Essealaiset ja Qumran kertoo asiasta.

  http://www.sti.fi/luennot/files/essequmr.html

  • Tähän on lisättävä jälkikäteen että Paavalin merkitys kristinuskon teologian muotoutumiseesa ja leviämisessä on erittäin merkittävä.
   Kristinuskon menestyksen takana on entinen juutalainen fariseus Paavali (Saulus) joka aikansa kristittyjä Jeesus-lahkoon kuuluvia vainottuaan ja tuhottuaan päätyi syyllisyyden tunnossaan hylkäämään farisealaisrabbien jahvelaisen opin ja alkoi puolustaa kristittyjä ja julistaa Jeesuksen oppia seurakuntia Lähi-itään perustamalla. (Eric Zuesse: Christ’s Venriloquists, The Event that Created Christianity)

 7. ”Jeesus oli Jumalan AINOKAINEN POIKA”,ei pidä paikkaansa,koska ”Jumalan POJAT RIEMUITSIVAT luomistyön tuloksista”? Raamattuun on jo hivutettu tarpeeksi väärennyksiä.Pysykäämme siis totuudessa.Jeesus oli(on)
  isänsä YAHWEn eräs pojistaan.Sen ilmaisu potkii kolminaisuusopin pihan perälle,ja ulkohuoneeseen luukusta alas.

 8. Lisäys Jeesuksen ”Juutalaisuudesta”. Tekikö Jeesuksen syntymä henkiolennosta ihmiseksi,hänestä Juutalaisen?
  Taikka onko koko kaikkivaltiaan YAHWEN taivaallinen hallinto todellakin vain ”JUUTALAINEN YHTEISKUNTA”?
  TUSKIN näin voi olla,tai jos niin on niin sitenhän se sopii Uuden Maailman Järjestön suunnitelmiin.Sen ymmärtäminen saattaisi tuhota koko kristikunnan toivottomuudessaan menettää heidän luvattu taivaaseen
  pääsynsä koska eivät kuulu Juutalaisten sukuun.Jotakin on pahasti hakoteillä uskonnon opetuksissa.
  Maallisten uskonnot ovat saavuttaneet täydellisen sekopäisyyden,joka on myöskin ennustettuna Raamatussa.
  Jokainen tyyppi tulkitsee lukemaansa eri tavalla,vaikka on olemassa vain yksi totuus valheiden joukossa.

 9. Myöskin monelta menee OHI sellainen tosiasia, ettei Jeesus kutsunut Mariaa ÄIDIKSEEN, vaan vain NAISEKSI?
  Se todistaa sen tosiasian ettei Jeesus ollut ihmisen aikaansaannosta vaan isänsä YAHWEn ihmeteon kautta
  tuotu ihmiskunnan tietoon, lihalliseksi ihmiseksi. ”Minun ISÄNI on YKSI” sanoi Jeesus, ja kuitenkin se on
  vääristelty kolmeksi eri persoonaksi, joka kuitenkin on vain YKSI. Minkälaista ”sianSAKSAA se on” ??? Joko se on KOLME taikka vain YKSI, mutta ei molempia samaan hengenvetoon. Joku järki pitäisi olla uskossakin.
  Jos ymmärtää ketkä ovat ne jotka ovat raamattua kääntäneet, niin alkaa koko pimeys valjeta. Paholaisen
  johtamat kirjkolliset järjestöt ovat tehneet tahallisia väärennyksia raamattun kautta aikojen. Niistä myöhemmin ?

 10. Vanhimmissa kirkoissa Jeesus oli ”kuvattu” ripustettuna suoraan paaluun. Missä vaiheessa siihen paaluun, lisättiin poikkipuu ? Raamatusta selviää myöskin sanat, ”ripustettu PUUHUN”, oliko tarkoituksena selittää sen olleen luonnon-puu oksineen, mutta sehän muuttaisi kaiken ylösalaisin. Papisto menettäisi luottamuksensa täydellisesti, ja miljoonat ihmiset lakkaisivat tukemasta kirkkojen kultaista mahtia. Väärennyksiin epäiltynä, myöskin taivaallinen palkkio saisi ”tappotuomion”, johtaen uskonnollisten tyyppien epätoivoon. Papistoista me emme koskaan kuule lauseita ”NÖYRÄT PERIVÄT MAAN” ?Huomaa lause, MAAN, eikä siinä ilmoiteta mitään taivaasta. Taivaasen menijöistä kylläkin mainitaan uudessa testamentissa, mutta siihen kuuluu selvät numerot 144.000. Sitä aihetta sivuutetaan kiireesti, ja siirrytään vanhaan tyyliin. Tälläkin palstalla on paljon uskonnollisiin asioihin osallistujia, joten pyydän nöyrimmin, selittäkää asiat selväksi ettei tarvitse arvailla ?

 11. Jos liha on tullut Sanasta se on ihme, mutta jos Sana on tullut lihasta, se on ihmeiden ihme

  ”Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi”.”

  Mutta hetkinen, eikös Maria synnyttänyt neitseellisesti Pyhän Hengen kautta Sanan lihaksi, joten miksi tässä luetellaan Joosefin sukupuu, eikä Marian, joka oli sentään Jeesuksen biologinen äiti?

  • Neitsyen tähtikuviosta siinä on ollut kyse ja
   toisaalla aassa pääsiäisen täysikuu, jolloin on ollut ”verikuu”.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here