”Pane leipään puoli petäjätä, veihän vilu tou’on naapurimme.”
(Johan Ludvig Runeberg: Saarijärven Paavo)

”Suomi ei voi mitään väkivallalla, sivistyksen voima on sen ainoa pelastus.”
(Johan Vilhelm Snellman)

Johan Ludvig Runeberg. Kuva: Karl Warburg

Kansallisen heräämisen ensimmäiseen aaltoon (’suurmiestusina’) itseoikeutetusti kuuluvan J. L. Runebergin syntymästä tulee 5. helmikuuta kuluneeksi 213 vuotta. Näin maamme satavuotisjuhlavuotena lienee perusteltua luoda katsaus kansallisen herätyksen keskeisiin henkilöihin ja heidän aatteisiinsa. Tässä kirjoituksessa aihetta käsitellään erityisesti Eero Taivalsaaren teoksen Kansallinen herätys: kirjoituksia Suomesta (VS-Kustannus 2014) näkökulmasta.

Kansallinen herääminen pähkinänkuoressa

Kansallinen herääminen on romanttinen ilmaus kehitykselle, jossa etninen ryhmä tiedostaa tai määrittelee itsensä, oikeutensa, tarpeensa ja suhteensa muihin ryhmiin kansallisuusaatteen omaksumisen myötä. Sanotaan, että kansallinen herääminen saa kansan ’löytämään itsensä’. Suomalaisten keskuudessa termiä kansallinen herääminen on käytetty 1700- ja 1800-luvulla tapahtuneesta kehityskulusta, joka ilmeni muun ohessa ’suomenmielisyytenä’ (fennofilia) ja ’suomalaisuusliikkeenä’ (fennomania). Suomalaisuusliikkeeseen sisältyi pyrkimys saattaa suomalaisuus ja suomen kieli hallitsevaan asemaan Suomessa.

1600-luvun lopulla tai 1700-luvun alussa alkoi orastaa fennofiliaksi kutsuttu suomalaisuusliike, jonka varhainen edustaja oli Daniel Juslenius. 1700-luvun jälkipuolella Turun akatemian piirissä sitä edusti erityisesti Henrik Gabriel Porthan. Fennofiliassa yhdistyivät suomen kieleen ja suomalaiseen kansanperinteeseen kohdistuva tieteellinen kiinnostus sekä halu kehittää suomen kieltä kansanvalistustyön tarpeisiin.

Suomen tultua vuonna 1809 liitetyksi Venäjän keisarikuntaan autonomisena suuriruhtinaskuntana suomen kieli oli edelleen syrjäytetyssä asemassa. Kirkko oli ainoa julkinen paikka, missä suomea käytettiin. Muutamat isänmaanystävät katsoivat, että perinpohjainen muutos oli saatava aikaan. Tästä käsityksestä sai alkunsa uusi, valtiollinen suomenmielisyys, joka ei enää tyytynyt pelkkään suomen kielen tieteelliseen tutkimukseen, vaan asetti päämääräkseen maassa enemmistökielenä puhutun suomen kohottamisen sivistys- ja valtakielen asemaan. Tämä toiminta sai pian nimekseen fennomania. (Sanan keksi tiettävästi ruotsalainen kansallisromantikko Lorenzo Hammarskjöld. Hammarskjöld tarkoitti termin myönteiseksi, vaikka myöhemmin fennomania herätti ruotsalaisissa ja ruotsinkielisissä torjuvia asenteita.)

Valtiollinen suomenmielisyys lähti, kuten fennofiilisyyskin, yliopistopiireistä. Sen ensimmäisiä edustajia olivat J.G. Linsén ja professori Fredrik Bergbom, jotka Mnemosyne-lehdessään ajoivat tätä uutta suomalaisuutta, A.I. Arwidsson teroitti lehdessään Åbo Morgonblad (1821) sivistyneistölle, että sen tuli rakastaa kaikkea kotimaista ja ennen kaikkea suojella ja hoitaa kotimaista kieltään. E.G. Ehrström esitti samassa lehdessä, että suomi oli otettava käyttöön kouluissa, yliopistossa ja virastoissa. Tämän ensimmäisen kansallisen herätyksen vaikutuksia lienee ollut, että ylioppilaat vuonna 1820 tekivät anomuksen suomen kielen opettajan asettamisesta. Vuonna 1826 perustettiinkin suomen kielen lehtorin virka, mutta yleensä Arwidssonin, Ehrströmin ym. esittämät kansalliset vaatimukset eivät saavuttaneet vastakaikua, ja julkinen keskustelu suomen kielen kohottamisesta taukosi parin vuosikymmenen ajaksi.

Sillä aikaa jatkui hiljaisuudessa työ suomen kielen kehittämiseksi kirjallisuuden alalla. Tämän työn keskukseksi tuli vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Samaan aikaan J. L. Runebergin runoelmat ja hänen kuvauksensa Keski-Suomen maisemista ja rahvaasta alkoivat herättää sivistyneessä nuorisossa lämpimämpiä tunteita omaa maata ja kansaa kohtaan. Samoin vaikuttivat M.A. Castrénin luennot Kalevalasta.

Näin altistuivat mielet sille uudelle herätykselle, jonka J.V. Snellman vuonna 1844 aloitti Saima-lehdessä. Snellman osoitti, miten Suomen kansa oli henkisesti ja aineellisesti jäänyt muista jälkeen ja miten syynä oli kansallishengen puute. Kansallishenkeä taas ei voinut olla, niin kauan kuin kansan oma kieli ei ollut sen sivistyskielenä. Siksi oli saatava syntymään suomenkielinen kansalliskirjallisuus. Etupäässä sen avulla oli kasvatettava uusi sukupolvi, jolla paitsi rakkautta suomalaisen nimeen ja suomen kieleen myös oli taito käyttää tätä kieltä. Virastoissa ja kouluissa suomi oli korotettava sille tulevaan asemaan.

J.V. Snellman 1890-luvulla.

Runeberg ja kirjailija Zacharias Topelius kirjoittivat ruotsiksi, Elias Lönnrot suomeksi. Snellman itse kirjoitti yleensä ruotsiksi. Hänen suomenkielen taitonsa eivät olleet olemattomat, mutta hän katsoi taitonsa kuitenkin riittävän puutteelliseksi kirjoittaakseen suomen kielellä. Kirjoituskielen eroista huolimatta kaikki he vahvistivat nimenomaan suomalaista identiteettiä.

Snellmanin sanat vaikuttivat sytyttävästi monella taholla mutta kohtasivat toisaalla jyrkkää vastarintaakin. Ruotsinkielisessä sanomalehdistössä koetettiin osoittaa, että suomen kohottaminen sivistyskieleksi oli mahdotonta. Myös hallituspiireissä suomalaisuusliikkeeseen suhtauduttiin vihamielisesti. Seurauksena oli vuoden 1850 sensuurikielto, jonka mukaan suomeksi ei ilman erityistä lupaa saanut painattaa muita uusia kirjallisia tuotteita kuin sellaisia, jotka tavoittelivat uskonnollista mielenylennystä tai taloudellista hyötyä. Toisaalta samaan aikaan perustettiin yliopistoon suomen kielen professorin virka, jonka ensimmäiseksi haltijaksi tuli Castrén. Vuonna 1851 annettiin asetus, jonka mukaan niiltä, jotka pyrkivät tuomarinvirkoihin suomenkielisille paikkakunnille, oli vastedes vaadittava suullinen suomen kielen tutkinto yliopistossa.

Aleksanteri II:n noustua valtaistuimelle vuonna 1855 ilmapiiri vapautui ja suomenmielisyyskin nosti päätään. Saman vuonna Yrjö-Koskinen vaati Suomettaressa, että oli perustettava korkeampia suomenkielisiä oppilaitoksia. Vuonna 1858 aloittikin etupäässä Wolmar Schildtin ansiosta perustettu ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu toimintansa Jyväskylässä.

Julkisuuden alalla suomenmielisten tärkeimpinä pyrintöinä oli tästä lähin suomen kielen kohottaminen oikeus- ja virkakieleksi ja suomenkielisten oppikoulujen aikaansaaminen. Snellmanin aloitteesta julkaistiin vuonna 1863 ”kielimanifesti”, jonka mukaan ruotsi tosin edelleen oli pysyvä Suomen virallisena kielenä mutta suomi oli pidettävä ruotsin veroisena kaikessa, mikä koski välittömästi maan varsinaista suomenkielistä väestöä.

Nykyistä merkitystään suomalaisuus alkoi saada 1800-luvun keskivaiheilla nationalismin myötä. Alettiin puhua suomalaisesta kansasta ja sen erityispiirteistä, suomalaisten yhteenkuuluvuudesta, suomenkielisen kulttuurin kehittämisestä, suomalaisten kansallisesta historiasta, veljeydestä sukulaiskansojen kanssa ja lopulta jopa suomalaisten oman kansallisvaltion perustamisesta. Kalevalan synnyttämä Karjala-innostus eli karelianismi oli tärkeä osa suomalaisen kansallistunteen kehitystä.

Kysymys suomenkielisistä oppilaitoksista synnytti varsinkin 1870-luvulla kiivaita taisteluja valtiopäivillä, joilla Yrjö-Koskisen ja A. Meurmanin johtamat suomenmieliset olivat enemmistönä pappis- ja talonpoikaissäädyissä, kun taas aateli- ja porvarissääty olivat ruotsinmielisten vallassa. Valtio oli perustanut suomenkielisiä lyseoita Jyväskylään, Kuopioon, Joensuuhun ja Hämeenlinnaan. Mutta suomenmieliset vaativat useampia suomenkielisiä oppikouluja ja ennen kaikkea suomenkielisillä paikkakunnilla olevien ruotsinkielisten lyseoiden muuttamista suomenkielisiksi. Kun hallitus aluksi oli näille vaatimuksille kylmäkiskoinen, ryhdyttiin perustamaan yksityisiä suomenkielisiä kouluja, jotka valtio sittemmin otti haltuunsa Yrjö-Koskisen tultua vuonna 1882 senaattiin.

Muillakin aloilla suomalaisuus edistyi 1800-luvun viimeisiltä vuosikymmeniltä lähtien. Suomenkielinen sanomalehdistö lisääntyi, kirjallisuus alkoi versoa ja kieli kehittyi yhä täydellisemmäksi sivistyskieleksi, teatteri syntyi ja musiikin ja kuvaavien taiteiden alalla suomalaiset aiheet saivat yhä tärkeämmän sijan. Myös liike-elämä alkoi suomalaistua, kun Kansallispankki, Suomi-yhtiö ynnä muut suomalaiset liikelaitokset oli perustettu. Yhä lisääntyneiden suomenkielisten oppikoulujen vaikutuksesta syntyi suomenkielinen sivistyneistö.

Vuonna 1900 tuli voimaan uusi kieliasetus, jossa suomi kohotettiin tasaveroiseksi virkakieleksi ruotsin ja venäjän rinnalle.

Suomen itsenäistyttyä (1917) syntyi ’aitosuomalaisuusliike’, joka halusi saada aikaan nopean ratkaisun Suomen kieli- ja kansallisuustaisteluissa sekä pyrki ”suomalais-kansallisen suomenkielisen sivistyksen kehittämiseen itsenäiseksi, korkeaksi sivistysmuodoksi muiden kansallisten sivistysten rinnalle” ja ”voimakkaan suomalaisen kansallisvaltion luomiseen”.

”Kansakunnan suuri kertomus”

Eero Taivalsaari on teoksessaan ottanut tehtäväkseen kuvata ja eritellä kansallisen heräämisen keskeistä historiaa. Tuon tehtävän hän on suorittanut tunnollisesti, innostuneesti ja pätevästi sekä monasti jopa kaunokirjallisesti. Mutta tekijä ei ole tyytynyt pelkästään tavanomaiseen ulkokohtaiseen kertomukseen. Hänen ohjelmansa on laajempi. Teoksessa hahmotellaankin eräänlainen kansakunnan suuri kertomus aikojen alusta tähän päivään. Sen lisäksi Taivalsaari osoittaa kansakunnalle erään mahdollisen utopian, joka ratkaisevasti poikkeaa siitä todellisuudesta, jota suomalaiset joutuvat Euroopan unionin kansalaisina elämään.

Akseli Gallen-Kallela: Sammon puolustus (1896). Kalevala-aiheisessa teoksessa voi nähdä nykyaikaan kytkeytyvää symboliikkaa.

Taivalsaaren kirja jakautuu viiteen lukuun (I Rakentajia ja rakennuspuita, II Kansakunnan suuri kertomus, III Kansallisen herätyksen valoja ja varjoja, IV Itsenäisyys – vaikea yhtälö, V Herääminen), jotka sisältävät runsain mitoin kuvauksia ja erittelyjä kansakuntamme elämään vaikuttaneista toimijoista ja tapahtumista. Eräässä mielessä kysymys on Suomen historian Pikkujättiläisestä.

Teoksen henkilöluettelo on luonnollisesti hengästyttävä. Siitä huolimatta varsinaisia tekijöitä, suurmiehiä, on suhteellisen vähän, ainoastaan pari tusinaa.

Ensimmäiseen aaltoon (’suurmiestusina’) kuuluvat Agricola (loi raamatunsuomennoksellaan suomen kirjakielen pohjan sekä kirjoitti ja käänsi ensimmäiset suomenkieliset painetut kirjat), Juslenius (suomalainen kirjailija, isänmaanystävä), Porthan (Suomen 1700-luvun humanistisen kulttuurin merkittävin persoonallisuus), von Becker (kirjailija, suomen kielen tutkija, julkaisi 1824 suomen kieliopin Finsk grammatik, jossa suomen kielen lauseoppi ensimmäisen kerran esitettiin), Arwidsson (poliitikko, kirjailija, runoilija, historiantutkija, sanomalehtimies; ”Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia!”), Lönnrot (Suomen kansalliseepoksen, Kalevalan, ja Kantelettaren kokoaja, kielentutkija, lääkäri, suomalaisen kasvitieteen uranuurtaja, suomen kielen uudistaja, sanakirjojen toimittaja, ensimmäisen suomenkielisen aikakauslehden kustantaja), Runeberg (suomenruotsalainen runoilija, kirjailija, toimittaja; Suomen kansallisrunoilija), Nervander (runoilija, fyysikko, meteorologi, suomalaisen meteorologisen mittaus- ja havaintotoiminnan alkuunpanija), Snellman (filosofi, kirjailija, sanomalehtimies, valtiomies; yksi vaikutusvaltaisimmista fennomaaneista 1800-luvun Suomessa, vaikutti merkittävästi suomen kielen asemaan ja Suomen markan käyttöönottoon; Suomen kansallisfilosofi ja yksi tärkeimmistä kansallisista herättäjistä), Cygnaeus (suomalainen pappi, joka tunnetaan Suomen kansakoulun isänä), Castrén (Helsingin yliopiston ensimmäinen suomen kielen professori ja uralilaisten kielten tutkimuksen ja etnografian uranuurtaja) ja Topelius (suomenruotsalainen kirjailija, toimittaja, historioitsija, Helsingin yliopiston rehtori).

Eniten Taivalsaaren huomiota saa suomalaisen hengenviljelyn armoitettu nelikko Elias Lönnrot (9.4.1802 Sammatti – 19.3.1884 Sammatti), Johan Ludvig Runeberg (5.2.1804 Pietarsaari – 6.5.1877 Porvoo), Johan (Juhana) Vilhelm Snellman (12.5.1806 Tukholma – 4.7.1881 Kirkkonummi) ja Zachris (Zacharias, Z., Sakari) Topelius (14.1.1818 Uusikaarlepyy – 12.3.1898 Sipoo). (Lukijalle syntyy vähitellen vaikutelma, että teoksen kirjoittaja on eniten ’sukua’ Snellmanille [ilmeinen sielunveli].) Toisaalta huikeimman kunnianteon Taivalsaaren Kansallinen herätys suo Lönnrotille, jonka elämästä ja elämäntyöstä kirja tarjoaa lukijalleen huikaisevan, riemastuttavan ja koskettavan kuvauksen.

Kansallisen heräämisen eräänlaisena toisena aaltona hahmottuvat Taivalsaaren teoksesta erityisesti seuraavat kymmen nimeä: Pietari Päivärinta, Yrjö Koskinen, A.E. Nordenskiöld, Aleksis Kivi, Minna Canth, Arvid Järnefelt, Teuvo Pakkala, Algoth Tietäväinen (Algot Untola, kirjailijanimeltä Maiju Lassila) ja Juho Kusti Paasikivi.

Nimiluettelon päättymistä Paasikiveen voidaan perustella historiallisilla syillä. Kansallisen heräämisen suuri kertomus on tarina nollapisteestä orastavaan tietoisuuteen omasta kansallisesta erityislaadusta. Tarina on kokenut lukuisia erilaisia vaiheita, jossa eräänlaisia ääripäitä ovat edustaneet kansallisromantiikka ja poliittinen realismi (Paasikiven linja).

Eero Taivalsaaren suuri kertomus ei tietenkään pääty Paasikiveen, mutta Paasikiven elämäntyö merkitsee tiettyä vedenjakajaa. Kirjan analyysi on tarkkanäköinen: ”Viileän rauhallisesti hän (= Paasikivi) ohjasi valtiolaivan karikkoisen väylän haverit välttäen turvalliseen satamaan.” Paasikiven roolia on vaikeaa yliarvioida. Hänen testamentillinen toteamuksensa on kyennyt ylittämään sukupolvien kuilun: ”Kaiken viisauden alkuna on tosiasiain tunnustaminen.

Kansallisen heräämisen kolmas aalto

Eero Taivalsaaren teoksesta hahmottuu nimiä myös kansallisen heräämisen kolmannesta aallosta. Sen itseoikeutettuihin edustajiin kuuluvat luonnollisesti Väinö Linna ja nuoremmasta polvesta Paavo Haavikko ja Erno Paasilinna. Taivalsaari ei unohda myöskään Lapualaisoopperan uskaliasta trioa: Arvo Salo, Kaj Chydenius ja Kalle Holmberg). Joukko on kuitenkin melkoisesti harventunut. Euroopan integraatio on tehnyt tehtävänsä, ja tänään suomalaisuutta usein jopa häpeillään. (Todistettavasti somessa liikkuu sellaisiakin äidinkieleltään suomalaisia, jotka nyttemmin ovat siirtyneet käyttämään yksinomaan englannin kieltä.)

Nykyinen meno, joka sai alkunsa jo hieman ennen EY- ja EU-aikaa, saa kirjassa tuomionsa: Mauno Koiviston kätilöimänä

”tapahtui 1980-luvun alkupuolelta lähtien rahamarkkinoiden vapauttaminen. Koivisto on pankkimies, joka presidenttikaudellaan tekee todeksi Paasikiven toteamuksen päättäjiemme todellisuudentajun puutteesta. EU-jäsenyyteen suin päin ryntääminen tapahtui Koiviston johdolla”.

Taivalsaari analysoi suomalaiseen yhteiskuntaan 1980-luvulta lähtien istutettua ahneuden epidemiaa, joka EU- ja eurokaudella on saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet. Päällepäsmärinä on riehunut yksi kasinokapitalismin perustajaisistä, so. Björn Wahlroos, jolle SYP:stä potkujen jälkeen ”annetaan lähtiäislahjaksi Mandatum-pankin johtajuus ja tukku sen osakkeita”.

”Kun Wahlroosin pankki Mandatum on päässyt nousukiitoon, se hankkii omistukseensa Interbank-pankin. Tuo rahalaitos on ollut rikollisissa käsissä, mutta se ei Wahlroosia hetkauta. Valtavat luottotappiot, 100–200 miljoonaa markkaa kaadetaan valtion syliin.”

”Pääministerinä tuolloin 1990-luvun loppuvuosina oli (…) Paavo Lipponen.” Interbank–Mandatum-luottotappioasiaa koskevat asiakirjat määrätään salassa pidettäviksi. Samaan aikaan, kun valtion omistusta yksityistetään, käynnistetään ”vuonna 2000 Mandatum-pankin ostaminen suurelta osalta valtion omistamalle Sampo–Leonia-konsernille”. ”Hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle ’kaupan’ esittelevät pääministeri Paavo Lipponen ja [Sauli] Niinistö yhdessä.”

”Kauppaa tehdään pörssissä päivän hintaan. Mutta kun Lipponen–Niinistö–Siimes–Sailas-kvartetti tekee Wahlroosin kanssa Mandatum-’kaupan’, valtio maksaa pankista 58 prosenttia yli pörssikurssin.” Miksi? Ja mitä siitä seuraa? ”Björn Wahlroosista tulee tuokiossa upporikas.” (Valtion rahoilla, veronmaksajien rahoilla, yhteiskunnan rahoilla!)

”Kun pöly on laskeutunut, Paavo Lipponen ostaa Helsingin keskustan arvotalosta satojen neliöiden asunto-osakkeen. Miten on syntynyt Sauli Niinistön ’jättiomaisuus’, josta julkisuudessa on mainittu?”

Taivalsaaren teos on kaiken muun ohella kansalaisaktivistin välikysymys-kirja. Se on täynnä kiusallisia mutta ilmeisen oikeutettuja kysymyksiä EU- ja euroajan valtapoliitikoille.

Summa summarum

Nykyinen valtionpäämies on ilmoittautunut oman toimensa ohella valtakunnan unilukkariksi. Jotenkin tuo epiteetti tuntuu ontuvan. Voiko poliittiseen eliittiin kuuluva toimija uskottavasti astua unilukkarin saappaisiin silloin, kun hän itse kuuluu niihin, jotka ovat kieltäneet kansalaisilta referendumin euroon liityttäessä?

Eero Taivalsaarella ei kyseistä ongelmaa ole. Käsillä olevalla kirjallaan ja aiemmalla teoksellaan Unohdettu viisaus (VS-Kustannus 2010) tekijä nousi näyttävästi oman aikamme kansallisten herättäjien joukkoon. Näin tehdessään Taivalsaari, menneille mestareille kunniaa tehden, täytti ja kirjoillaan edelleen täyttää sen ammottavan henkisen ja kirjallisen aukon, jonka Paavo Haavikon ja Erno Paasilinnan poismeno armottomasti paljasti.

”Hyvän elämän ja kansallisen eheyden tiennäyttäjä löytyy historiasta.” Hän on täällä tänäänkin. Teoksen kustantaja VS-Kustannus on tehnyt ainutlaatuisen kulttuuriteon ja osoittanut pienten kustantamojen tarpeellisuuden.


Eero Taivalsaari (7.1.1939 Otava — 27.3.2015 Helsinki) oli kirjailija, toimittaja ja kansalaisaktivisti. Hän oli suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon (pääaineina Suomen historia ja yleinen historia). Vuosina 1978–1983 Taivalsaari toimi kulttuuri- ja mielipidelehti Näköpiirin päätoimittajana.

Taivalsaarelta on julkaistu seuraavat teokset:

Kansallinen herätys: kirjoituksia Suomesta (VS-Kustannus 2014)
Lumoava Sirkus Finlandia – The Enchanting Circus Finlandia (Finncirk 2011)
Unohdettu viisaus (VS-Kustannus 2010)
Sirkuselämää (Otava 2006)
Alaston totuus markkinavoimista: kirjoituksia aikamme umpikujasta ja ulospääsyn mahdollisuuksista (Tammi 1997)
Suomalainen vaihtoehto EY:lle: Tie uuteen hyvinvointivaltioon (Tammi 1993)
Hyvä elämä: kirjoituksia arvoista ja elämäntavasta (Tammi 1992)
(Toim.) Näennäinen demokratia (Art House 1991)
Eurooppa 1992: mitä yhdentymisestä on tiedettävä? (Tammi 1991)
Konsensus – Johdatus Suomen 1980-luvun historiaan (WSOY 1990)
Lahjottu Helsinki: korruptiotapauksia sekä pohdintaa niiden syistä, seurauksista ja murtamisesta (Gummerus 1986); toinen laajennettu painos (Kansalaisten yhteistoimintaliike 1988)
Uusi yhteiskunta (Otava 1975)

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

71 KOMMENTTIA

 1. Niin. Myöhemmin Siimes myi nuo roskalainat ”kansainvälisille sijoittajille” muutamalla prosentilla niiden arvosta. Vain yhdelle demarille annettiin mahdollisuus kuitata lainansa tuolla myyntihinnalla. Hänet pelastettiin, muiden lainoja peritään vielä tänäänkin, varmaa täydestä arvosta kuluineen korkoineen joita ei enää säännellä valtiovallan toimesta. Velat siirrettiin kolmannelle osapuolelle velallista edes kuulematta. No, ei Siimeksenkään ura ole ollut laskujohteinen. Puhuu nykyisin ”sijoittajien äänellä”. Kansasta viis, on politiikan nimi ollut jo kolmisenkymmentä vuotta, vaikka emme pysty enää meidän piikkiin otettuja velkoja maksamaan. Ainoa lohtu, eivät pysty enää muutkaan kansat. Se on niin tätä tämä 80-luvulla aloitettu raha- ja talouspolitiikka.

  Askarruttaa tuo julkisilla varoilla tehtyjen kauppojen ja sopimusten julistaminen salaiseksi useiksi kymmeniksi vuosiksi. Miksi? Mihin lakiin mahtaa perustua ja kestääkö tarkemman syynin? Tuskinpa ne kansallista turvallisuutta uhkaavat. Enemmän varmaan sopimusten tekijöiden turvallisuutta.

  Miksi sieltä (kokoomuksen) amerikan ihmemaaasta ei tuoda henkilökohtaista konkurssia, kun muuten ollaan niin amerikkaa että. On aivan turhaa roikottaa maksukyvyttömiä ihmisiä löysässä hirressä elämänsä loppuun saakka. Se on suurinta inhimillisten resurssien ja yksilöiden tuhoamista.

 2. Pieni episodi Taivalsaareen liittyen. Hän oli toinen Silmät auki Euroopassa -seminaarin pääjärjestäjä. Allekirjoittanut ja vaimoni Kaija Olin-Arvola olivat se toinen. Seminaari kokosi silloiselle Sirola-opistolle yli puoluerajojen väkeä pohtimaan Suomen näköaloja massiivisen EU-kampanjoinnin keskellä. Elettiin vuotta 1991.
  Kaksipäiväinen tapahtuma oli ilmeisesti mittavin ja sisällöllisesti monipuolisin Euroopan unionin jäsenyyden mukanaan tuomia ongelmia eri näkökulmista pohtinut tapahtuma. Paikalla oli media laidasta laitaan ja myös televisio. Valitettavasti Neuvostoliitossa juuri silloin tapahtunut ns. Janajevin kaappaus vei julkisuuden hienolta tapahtumalta, jonka sielu Taivalsaari varmastikin oli.

 3. ’…Nykyinen valtionpäämies on ilmoittautunut oman toimensa ohella valtakunnan unilukkariksi. Jotenkin tuo epiteetti tuntuu ontuvan. Voiko poliittiseen eliittiin kuuluva toimija uskottavasti astua unilukkarin saappaisiin silloin, kun hän itse kuuluu niihin, jotka ovat kieltäneet kansalaisilta referendumin euroon liityttäessä? ’

  No ei oikein voi tuolta osin mutta muuten kylläkin unilukkari sana kuvaa hyvin häntä: ei mitään aktiivisuutta isänmaan ja kansallisen identiteetin hyväksi.
  Elämme nyt jollakin tavoin uutta kansallista heräämistä globalistien kovasta vastarinnasta huolimatta. IPU taitaa olla tätä heräämistä selkeimmin ajava puolue tai ihmisryhmä: irti EU:sta, oma raha ja pankki on selkeä sanoma.
  Ellemme ole ja tule itsenäisiksi niin emme voi koskaan kunnolla herätä sillä suvereenisuus on kaiken oman kehityksen perusta. EU on suvereenisuuksien sulatusuuni ja se on globalistien hanke, joille vain raha on isänmaa. Ei sellaisen ikeen alla voi kansa kehittää omaa identiteettiään ja kasvaa.

  Nyt näemme kuinka NWO-imperiumin (globalistien ’läntinen arvo- tai paremmin hirmuyhteisö’) varjohallitus ja sen valtansa menettänyt ja katkeroitunut lakeijajoukko on noussut vastaiskuun uuden kansallismielisen presidentti Trumpin, jonka mielestä globalisaatio ja itsenäisten valtioiden tuhoaminen ei ole oikea tie, julistamia hankkeita vastaan. Odotettavissa on kova kädenvääntö.

  Vaikka oman maamme uusi kansallinen herääminen onkin kytköksissä maailmapolitiikan pyörteisiin niin silti sen ei tarvitse merkitä ettemmekö voisi herätä sillä tavoin, ettemme jää roikkumaan sen varaan mitä muut suunnittelevat ja tekevät puolestamme.
  Meillä on oikeus toimia omalla viisaaksi ja oikeaksi katsomallamme tavalla. Meillä on oikeus palauttaa itsenäisyytemme, oma rahamme ja pankkimme. Ja meillä on oikeus kehittää omaa maatamme sellaiseksi kuin sen oma kansa haluaa sen tulevan.

  • Kummallista on miksei tämä mene perille … miksei eliitti halua tätä ymmärtää.
   Sehän itse on syypää kaikkeen.
   Miksi meilläkin niin laaja-alaisesti nyt ja erityisesti vasemmiston taholta on noussut vastarintaa Trumpia vastaan kun fakta kuitenkin on, että globalistien (johon viher-vasemmistokin kuuluu) toimesta on ajettu kansaa kurjistavaa ja rahaeliittiä suosivaa politiikkaa.
   Trump ei ole fasisti, hän on miljoonien unohdettujen sankari — eikö näin saisi olla ?

   Trump is no fascist. He is a champion for the forgotten millions
   America is deeply divided, but it’s not divided between fascists and Democrats. It’s more accurate to say that America is divided between the elites and everybody else, and Trump’s election was a rejection of the elites.

   That’s not to say plenty of Democrats and progressives don’t vehemently oppose Trump. But the crowds of demonstrators share something in common with our political and media elites: they still don’t understand how Trump got elected, or why millions of Americans continue to support him. Even now, recent polls show that more Americans support Trump’s executive order on immigration than oppose it, but you wouldn’t know it based on the media coverage.
   https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/05/trump-not-fascist-champion-for-forgotten-millions

   • Trump tuntuu olevan trumputinistipersuiksi nimitetyssä joukossa melkoinen Suuri johtaja, ellei peräti uusi Messias. Jännää miten Trumpin tulevat suurteot ovat hehkutuksesta päätellen jo tämän porukan tiedossa, vaikka mies on ollut vasta vajaan kuukauden presidenttinä. Aika näyttää mikä mies Trump on ja itse odottaisin ainakin vuoden-pari, ennen suurempaa älämölöä. Toivon vaan ettei globalismin sijaan mennä toiseen ääripäähän, ylhäältä johdettuun ja käskytettyyn autoritääriseen hallintoon, jossa kansalaisille jää käskyjen täyttämisen ja hurraajien rooli kuten Pohjois-Koreassa, Turkissa ja Venäjällä.

    • ’…Toivon vaan ettei globalismin sijaan mennä toiseen ääripäähän, ylhäältä johdettuun ja käskytettyyn autoritääriseen hallintoon, jossa kansalaisille jää käskyjen täyttämisen ja hurraajien rooli…’
     NWO-globalismihan oli tai on juuri tuota vai kuvitteletko että on eletty demokratiassa?
     Ei, kaikkea muuta ja viher-vasemmistonkin johto, persuilla vahvistettuna, on tyhmyyttään tai sitten tietoisesti ’langennut’ globalistien huijaukseen ja hyväksynyt heikomman kansanosan kurjistamispolitiikan, – ja velkaorjuuden joka ei ole mitään muuta kuin etenemistä kohti poliisivaltiota ja globaali-kommunismia.
     Totta että aika näyttää mikä mies Trump on mutta tuskin voi olla huonompi vaihtoehto globalistijuntalle.

    • Trump on sytytys järkevälle toivolle ja tilaisuuden laajenemista Suomen kansalliselle heräämiselle.

     Trumpia ennen USA:n politiikka oli äärimmäistä viimeistään Reaganin kauden alusta alkaen, ja Suomi on selvästi enemmän USA-riippuvainen (suoraan ja USA:n ainakin aiemmin pitkälti hallitseman EU-työkalun kautta) epäitenäinen (1.1.95 alkaen) yritys kuin mitään muuta…
     En tarkoita ensisijaisesti sitä että Trump lupasi olla rauhanomaisempaa ulkopolitiikkaa kuin mitä Obama lupasi kautensa alussa (mahdollinen seuraus: Suomea ei painosteta niin paljon sijoittamaan äärimmäisiä rahoja puolustusvälinehankintoihin kuten globalistien kausilla, sitä paitsi susiahan ne paljolti möivät) ja että vaalikampanjassaan hän arvosteli NWO-eliittiä ja valtamediaa todennäköisesti voimakkaammin kuin kukaan USA:n presidentti ja presidenttiehdokas – ainakaan JFK:n jälkeen.
     Vaan googlellakin löytyy mitä Trump on jo tehnyt, esim. ratsiat CDC:n (USA:n THL) ja FDA:n. Ja pedofiili- ja paljolti siihen liittyviin lapsikauppatutkimuksiin vauhdin saaminen. (Uusimpia löydöksiäni viime mainituista: http://stateofthenation2012.com/?p=65161
     http://victuruslibertas.com/2017/02/fbi-insider-exclusive-california-pizzagate-pedo-rings-under-investigation-hollywoodnapa-valley-and-more/
     http://prepareforchange.net/2017/02/03/back-lash-surge-against-cbs-reporter-who-covered-pizzagate/
     https://www.facebook.com/myiannopoulos/videos/774271949377369/)
     Tuolla linjalla on suuri merkitys Suomen kannalta, sillä Suomen FIMEA:n, Duodecimin, Käypä hoito -työryhmien jne. lausunnot nojaavat pitkälti USA-lähtöiseen tietoon. Ja USA:ssa lääketutkimus on ollut ensisijaisesti ja enenevästi ei-julkisrahoitteista vuodesta 1980 alkaen. Paukuksi tähän Trump on mm. valinnut rokotevalvontakomitean puheenjohtajaksi rokotekriitikon ja twiitannut, että influenssarokotteet ovat lääketieteen historian suurin huijaus.

     Trumpin valtaantulon suuresta merkityksestä kertoo myös Suomen valtamedian äärikampanjointi Trumpia vastaan. Sehän näyttää perustuvan itsekkyydelle ja pelolle, toistaessaan äärimmäisiä, ennätysmäisiä lapsellisuuksia, argumentaatiovirheitä jne. – Korruptiivisuutta? Noh, liian vaikea todistaa tässä kohdin pikaisesti, mutta herää kysymys, mikä se pelko on. Olen kirjoittanut, että se olisi tosiaan se, mitä Davidsson esittää bloggauksessaan http://jukkadavidsson.fi/2017/02/herrat-kaltereitten-takana-untako/

     Niinpä jo vain yllä olevat huomioiden on täysin käsittämätöntä arvostella Trumpista innostuneita. (Asiaa ei muuta jokin hänen tekemänsä Iranin uhittelu.)

  • IPU mukaan kuntavaaleihin – teemana inhimillisyys ja lähidemokratia

   Itsenäisyyspuolue (IPU) osallistuu kevään 2017 kuntavaaleihin. Niistä IPU odottaa paikallisia läpimurtoja.

   IPU ajaa Suomelle omaa rahaa, itsenäisyyttä ja puolueettomuutta, siis eroa eurosta ja EU:sta. Näistä tavoitteista johtuen IPU:n päätavoite on seuraavissa eduskuntavaaleissa.

   IPU korostaa 12-kohtaisessa kuntavaaliohjelmassaan inhimillisyyttä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista. IPU haluaa, että hyvät sosiaali- ja terveydenhoidon palvelut ovat kaikkien saatavilla iästä ja maksukyvystä riippumatta

   IPU vastustaa maan hallituksen ajamaan sote-mallia. IPU:n mielestä näin laaja uudistus pitää toteuttaa kokeilujen kautta ja varmistaa, että elintärkeiden palvelujen laatu ja saatavuus ei heikkene entisestään.

   IPU haluaa kuntiin suoraa demokratiaa. Se esittää, että kunnanvaltuuston päätös on alistettava kunnalliseen sitovaan kansanäänestykseen, kun merkittävä osa kuntalaisista sitä vaatii. IPU:n mielestä kuntaliitokset sekä kuntajohtajien ja pormestarien valinta on tehtävä kunnallisten kansanäänestysten perusteella.

   Ellei sen omia ehdokkaita ole kunnassa tarjolla, IPU kannustaa äänestämään sellaisia – erityisesti valtapuolueisiin sitoutumattomia – ehdokkaita, jotka uskottavasti toimivat eriarvoisuuden vähentämisen ja paikallisdemokratian lisäämisen puolesta.

   http://ipu.fi

 4. Hyvä, että kansallisen heräämisen aiheessa tarkastellaan historiaa…

  Mielestäni kansallisessa heräämisessä/heränneisyydessä Suomen kansalla on nykyään paljon parantamisen varaa johtuen ensisijaisesti näistä: valtamedian pimityksistä, mukaviin viihteilyihin ja liian pieniin ongelmiin kietoutumisista sekä liian vaativasta ja tuhoavasta työelämän vaikutuksesta.

  1) Kauan vaikutti olevan niin, että jokin heikko olo, alemmuudentuntoinen vire, syntyi monille taviksille, kun heidän kanssa otti – vaikka varovaisestikin – esiin sen, että maan- ja valtionpetoksia ja muita rikoksia on liittynyt mm. Suomen pankkialaan ja integraatio”prosesseihin”.
  2) Liikaa on viime vuosina korostunut islam/länsimaisuus- yms. vastakkainasettelu, jolloin katveeseen on jäänyt monien eliittivapaamuurarien vuosikymmeniä haaveilema ja sitten toteutunut ihmistulva aseena -asia (turvapaikanhakijoiden järjestäminen sosiaaliturvan piiriin suunnilleen maailman vaikeimmista maista, antautuen islamisaatiolle ja jopa järjestäen sitä).

  Perusteluna kohdille 1 ja 2 tähän vain yksi järkyttävä esimerkki, ettei tule liian pitkää viestiä. Seppo Konttisen harvinaisen loistava kirjatuotanto on Suomen kansan enemmistölle täysin tuntematon asia. Vaikka kyse sen aiheissa on (ensisijaisesti tahallisesta) Suomen valtionvelan 12-kertaistamisesta 1980-luvun lopulta alkaen ja rahojen ohjaamisesta suurrikollisille, jotka kuuluisivat ICC:n tuomittaviksi. (Yksityiskohtia pikakoonnistani: https://www.facebook.com/notes/seppo-raittila/icc-tuomitsee-suomen-suurimmat-rikolliset/1357948657599359) – Samoin 1980-luvun puolivälistä eteenpäin olevissa aiheissa Suomen pankkialan suurimpien törkeyksien parhaat asiantuntijat ovat Suomen kansan enemmistölle tuntemattomia.

  RATKAISUJA
  Yksittäiskysymysten lisäksi ihan yleisestikin kansallisen heräämisen aiheesta tulisi järjestää – etenkin paljon laajasti julkisoituja – keskusteluja.
  Yleisluontoiselta tasolta niihin heitän tähän virikkeitä:

  Onko niin kuin aiemmin historiassa: Kansallinen herääminen edellyttää Suomen kansalta suurta yhteishenkeä, historiallisen Tilaisuuden, intohimoisia aatteellisia avainhenkilöitä ja keskittymistä (eli että esim. viihteen rooli elämässä jätettäisiin vähäiseksi)?
  Ja mielestäni vielä muutakin, kuten tällaista kiehtovaa: http://prepareforchange.net/2017/02/02/humans-are-waking-up-for-first-time-in-recorded-history-schumann-resonance-jumping-to-36/

  Entä mikä on tyytymättömyyksien ilmaisemisten merkitys?
  Tyytymättömyydenilmaisemisethan olvati eräänä välttämättömänä lähtökohtana esim. naisten äänioikeuden järjestämisessä ensimmäisiin maihin mihin se saatiin. (Asiaan ei ilmeisesti liittynyt korruptiota tai muuta ylimääräistä. Eikä ensimmäisten maiden kohdalla voitu sanoa että ”meidänkin pitää tehdä niin koska nuo muutkin”.)
  Nykyään kuitenkin tarvittava Muutos on suurempi kuin naisten äänioikeuden järjestäminen oli.

  Tuossa yhteydessä onkin kiinnostavaa pohtia myös Suomen kansan tukahdutettua kuninkaallista historiaa eli miten ennen suomalaiset pärjäsivät, torjuivat olemassaoloaan ja perushyvinvointiaan uhkaavia hyökkäilyjä. (Tukahduttaminen = kirjallisten todisteiden tuhoaminen, dogmaattinen arkeologinen tutkimus, politisoitu historianopetus, yms.) Eli ei siitä kannata kiistellä, onko jälleensyntymistä siten että yleensä saman kansan keskuuteen inkarnoidutaan eikä edes kovin paljon maallisista psykohistorioimisista… Mutta se on hyvin tärkeää huomata ja ottaa huomioon, että Suomen kansan itsetuntoa on kauan poljettu voimakkaasti muillakin tavoilla kuin vain suomettumisen kautta – ja se jatkuu. – http://anoturtiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222275-suomen-muinaishistorian-salattu-totuus
  http://sammynyman.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kulttuuri/162149-suomalainen-prinssi-rurik
  https://finnsanity.blogspot.fi/2016/09/suomalaiset-temppelit-5000-v-vanhoja.html
  (Mm. kuppikivet osoittavat, että Suomessa on ollut asutusta todella kauan. – Ks. esim. http://www.sinikivi.com/foorumi/arkeologit/15343-suomen-kuppikivet Ja tuon foorumin vetäjää Jukka Niemistä haastatellaan suomalaisten historian ensiaskelista tässä: https://youtu.be/s5F8QKMwhQY) – Selvitä myös suomenruotsalaisen eliitin suhtautuminen suomalaisiin viim. sata vuotta eli heidän kuningashankkeestaan nykypäivään asti.
  Taustaksi kannattaa Euroopan laajuisestikin tarkastella Euroopan syntyä, todellisen eurooppalaisuuden henkeä. Eli koko tuntemaamme eurooppalaisuutta ei edes olisi syntynyt elleivät kreikkalaiset kaupunkivaltiot ja spartalaiset olisi legendaarisesti alivoimalla saaneet torjuttua totalitaarisen Idän jättiläisvaltion uhkaa.

  Periferian ongelma
  on lisäksi tietysti aina meillä suomalaisilla: Täällä Suomen niemellä suomalaisten syntyvyys on niin vähäistä verrattuna Euroopan keskustaan ja Etelä-Eurooppaan, että vähintäänkin suuria ongelmia helposti ja pitkällä aikavälillä pakosta tulee.
  Ja ongelmiahan on tullut ennen kaikkea rahan kautta ja erityisesti koska se on FIAT-rahajärjestelmämuotoisesti järjestettyä.
  Siten ikävyydet, joita aina ihmisluontoon kuuluu, pääsevät korostumaan, verrattuna siihen, jos päästäisiin järjestämään vaihtamiset rahatta. Tai sitä ennen rehellisemmällä järjestelmällä…

  • ”Seppo Konttisen harvinaisen loistava kirjatuotanto on Suomen kansan enemmistölle täysin tuntematon asia. Vaikka kyse sen aiheissa on (ensisijaisesti tahallisesta) Suomen valtionvelan 12-kertaistamisesta 1980-luvun lopulta alkaen ja rahojen ohjaamisesta suurrikollisille, jotka kuuluisivat ICC:n tuomittaviksi. (Yksityiskohtia pikakoonnistani: https://www.facebook.com/notes/seppo-raittila/icc-tuomitsee-suomen-suurimmat-rikolliset/1357948657599359) – Samoin 1980-luvun puolivälistä eteenpäin olevissa aiheissa Suomen pankkialan suurimpien törkeyksien parhaat asiantuntijat ovat Suomen kansan enemmistölle tuntemattomia.”

   Hyvin olennaista asiaa, josta rikollisten vallanpitäjien sylikoira, valta-VALE-media valehtelee VAIKENEMALLA!

  • ”Mielestäni kansallisessa heräämisessä/heränneisyydessä Suomen kansalla on nykyään paljon parantamisen varaa johtuen ensisijaisesti näistä: valtamedian pimityksistä, mukaviin viihteilyihin ja liian pieniin ongelmiin kietoutumisista sekä liian vaativasta ja tuhoavasta työelämän vaikutuksesta.”

   Pitkästä aikaa tuntuikin hyvältä, kun sai lukea tämmöistä tekstiä…

   Liian vaativa ja tuhoava työelämä, joka tuhoaa perheet, sosiaaliset suhteet, jne. vain siksi, että joillain, joille mikään ei riitä, tällainen kehitys on välttämätöntä elämiensä ylläpitämiseksi… -Ja jotka luulevat, että ”Lisää samanlaista”, on kaiken onnen autuus…

   Sillä hettkellä, kun tarpeeksi moni lakkaa veisaamasta samaa virttä, niin maailma todella muuttuu.

  • ”Mielestäni kansallisessa heräämisessä/heränneisyydessä Suomen kansalla on nykyään paljon parantamisen varaa johtuen ensisijaisesti näistä: valtamedian pimityksistä, mukaviin viihteilyihin ja liian pieniin ongelmiin kietoutumisista sekä liian vaativasta ja tuhoavasta työelämän vaikutuksesta.”

   Pitkästä aikaa tuntuikin hyvältä, kun sai lukea tämmöistä tekstiä…

   Liian vaativa ja tuhoava työelämä, joka tuhoaa perheet, sosiaaliset suhteet, jne. vain siksi, että joillain, joille mikään ei riitä, tällainen kehitys on välttämätöntä elämiensä ylläpitämiseksi… -Ja jotka luulevat, että ”Lisää samanlaista”, on kaiken onnen autuus…

   Sillä hettkellä, kun tarpeeksi moni lakkaa veisaamasta samaa virttä, niin maailma todella muuttuu.

 5. Mielenkiintoinen kuva Ruunabergistä, käsi pälsyliivin plakkarissa kertoo äijän olleen vapaamuurari, kuten kaikki sen ajan suuret Sursillin suvun pojat olivat aina Snellmannista Lönnrothiin ja Topeliukseen. Sama juttu toisen aallon sikariportaalla kuten Pietari Päivärinta, Yrjö Koskinen, A.E. Nordenskiöld, Aleksis Kivi, Minna Canth, Arvid Järnefelt, Teuvo Pakkala, Algoth Tietäväinen ja Juho Kusti Paasikivi. Tiedemies ja runoilija Nervander oli alunperin Närvä, kun ajan tavan mukaan suomalaisella nimellä ei kelvannut yliopistoihin opiskelemaan. Suomen suurmiehistä Kekkonen ei ollut Sursilli, vaan hänen akkansa Sylvi oli.

  Kun aikaisempi ruotsinkielinen eliitti alkoi kannattamaan suomen kielisyyttä ja mielisyyttä, jälkipolvi Esko Ahosta Paavo Lipposeen ja muihin saman suvun Wahlroosseihin ym. aloittivat esi-isiensä suomenmielisyyden tuhoamisen. Sama tuho alkoi katollilaisten toimesta alistamalla ortodoksinen maa Paavin vallan alle lähes tuhannen vuotta sitten, kun Ahvenanmaa (Birka) ja varsinainen Suomi autioitui ja sen suuret kaupungit tuhottiin niin, ettei kiveä kiven päälle jäänyt. Vuonna 1597 alistettiin Kainuulaiset Nuijasodassa Suomen käskynhaltijan ja aateliston palkkasoturien toimesta. Koko maa aina pohjoista sekä Ruotsin ja Norjan puoleisia osia myöden vallattiin. 1599 Kaarle herttua teilasi häntä vastaan sotineet Suomen aateliset ja maa siirtyi kokonaisuudessaan Ruotsin hallintaan. Ruotsin kuningas Sigismundin kuoltua Puolassa, hänen setänsä Kaarle herttua lyötti itsensä vuonna 1607 Ruotsin ja Kainuun kuninkaaksi. Sen jälkeen nälkä ja sodat olivat aina vieraina ja Suomen miehet kelpasivat vain käymään Ruotsin suurvalta-ajan sotia. Vasta Venäjän aika toi helpotuksen suomalaisille ja maa alkoi kehittymään ruotsinkielisen virkakoneiston jarrutuksesta huolimatta.

 6. Erittäin hyvä artikkeli Tapio Kuosmalta ja hyvät kommentit kommentoijilta tähän mennessä.
  Varsin tarpeellista oman maan historiatietojen kertausta ja täydentämistä samalla.

 7. Suomen 90-luvun pankkikriisi oli eurokriisien satojen miljardien eurojen puhalluksen ja pyramidihuijauksen kokeilu ja harjoittelu. Kansa maksoi kiltisti pankkien leväperäisen luototuksen kulut, joiden koplauksella oikeistoministerien hyvävelirapparien siunauksella myös Björn ’Nalle’ Wahlroos kasvatti omaisuutensa arvon moninkertaiseksi veronmaksajien ja kansan piikkiin. Esko Aho piilotti rahaeliitin hyväveljille pilkkahintaan myydyn (lue lahjoitetun) roskapankkiomaisuuden valtion velan otolla, jota Esko Ahon kepujohtoinen hallitus ottikin ennätysmäisesti nykyrahaksi muutettuna 50 miljardia euroa. Markka-aikaan 90-luvulla tuo määrä euroja oli vielä paljon nykyistä suurempi summa, hakaten jopa kokoomusjohtoisen Jyrki Kataisen myöhemmin lisäämän jättimäisen +50 miljardin euron valtiovelan oton.
  Velkaa otettiin tosiaan jotta puoli-ilmaiseksi rahaeliitin hyväveljille myydyn omaisuuden kulut saatiin naamioitua piiloon. Moni oikeiston rahamies moninkertaisti tässä koplauksessa omaisuutensa Björnin lisäksi. Kansa siis maksoi pankkikriisin jahteen kertaan, ensin pankkituella ja sitten valtionvelalla jonka takana oli pankkien omaisuuden siirytäminen rahaeliitille. Ja meno jatkui eurokriisissä jossa myös ensin maksettiin sadat miljardit pankkitukina ja myöhemmin rahaeliitille pilkkahintaan myyty ”roska-omaisuus” maksetaan valtiovelan kasvussa. Kätevää tämä uusliberalistinen oikeiston finanssikapitalismi jota Suomessa ajavat keskokoomus, rkp ja näköjään myös porvaripersut.

 8. Kiitos arttikkelista, se oli tarpeellinen tämän päivä kohellukseen jossa Suomen kieltä raiskataan pyrkimyksenä puhua sitä vieraalla aksentilla ilman ä:tä ja ö:tä.
  Missä on Suomalaisten itsetunto kun esimerkiksi Euroviisuihin osallistutaan englanniksi mökeltäen, tämä vaan yksittäisenä esimerkkinä siitä miten voitaisiin ylpeästi esiintyä omalla persoonallisella kauniilla kielellämme josta saamme kiittää v.1863 kieliasetusta. ”Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus Suomen kielen asettamisesta yhdenmoisiin oikeuksiin Ruotsin kielen kanssa kaikissa semmoisissa kohdissa, jotka wälittömästi koskevat maan nimen-omaan suomalaista wäestöä.”
  Ilman autonomiaa olisi Suomen kieli historiassa kuolleiden joukossa ja mitähän sitten olisi suomalaisuus tänä päivänä?

 9. Niin suomalaisten kuin useimpien läntisten maiden kantaväestön ja varsinkin heidän jälkeläistensä olemassaoloa ainakin pitkähköllä tähtäimellä uhkaa tiettyjen kansanvihollis-tahojen ajama rajoittamaton maahantunkeutuja-invaasio. Tätä vastustavia KANSALLISMIELISIÄ yritetään nujertaa mm. keksittyihin ”rasistisiin” ja ”viharikoksiin” perustuvilla syytteillä ja rikollisten vallanpitäjien palkkaamilla kyttääjillä internetissä. Suomessa asialla ovat mm. ”oikeus”-laitoksen demlalaiset syyttäjät ja kommunistiprofessorit sekä tietysti kaikki kulttuurimarxistit ja feministit niin yliopistoissa kuin varsinkin valta-VALE-mediassa. Aiheesta on esim. filosofi, FT Jukka Hankamäki kirjoittanut useita ansiokkaita blogiartikkeleita. Yksi niistä on seuraavassa Mvlehden lainaamana:

  ”Kun viha ei jää vain puheeksi”

  Muutama poiminto Hankamäen pitkähköstä mutta kokonaisuudessaankin varsin lukemisen arvoisesta kirjoituksesta:

  ”Tämä saattaa olla Hankamäen kovin kannanotto tähän mennessä!
  Valtakunnansyyttäjänviraston tavassa AHDISTELLA suomalaisia toisinajattelijoita vihapuhe ei jää vain puheeksi vaan muuttuu KANSALLISTA ETUA PUOLUSTAVIA IHMISIÄ ja heidän ihmisarvoaan kohtaan suunnatuiksi teoiksi.
  Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen näyttää nyt julistaneen sodan suomalaisia ihmisiä vastaan vaatimalla ”ankarampia rangaistuksia” mielipiteensä sanojille.

  Yleisradion TV1:ssä nähtävän ”Vihapuhe”-ohjelman ennakkomainostamista varten laaditussa jutussa ”Valtakunnansyyttääjä haluaa jatkossa jopa vankeutta vihapuheesta” Matti Nissinen ilmaisee tyytymättömyyttään tuomioihin, joita tuomioistuimet ovat langettaneet perussuomalaisille poliitikoille.

  Ami Assulin -niminen toimittaja hehkuttaa valtakunnansyyttäjän ja Ylen yhteistä agendaa näin:
  ”Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on tyytymätön rangaistustasoon. Hän haluaa jatkossa kovempia rangaistuksia esimerkiksi rasistisesta vihapuheesta.”

  Oman kansakunnan priorisoiminen on oikeutettua

  Eräs, joka on julkisuudessa eniten raivonnut globaalin ihmisoikeusteollisuuden puolesta, on SKP:n keskuskomitean entinen jäsen ja DEMLAN entinen puheenjohtaja, professori Martin Scheinin.
  Yleisradion viime viikonloppuna julkaiseman jutun mukaan hän piti Yhdysvaltain asettamaa maahantulokieltoa ”syrjivänä” peittäen näkyvistä, että maahantulon oikeus ei ole subjektiivinen oikeus.

  Tosiasiassa kenenkään ihmisoikeuksia ei rikota sillä, että jokin maa kieltää päästämästä maahan jonkin toisen valtion kansalaisia.

  Syrjinnän kieltoa ei voida asettaa koskemaan toisissa maissa asuvia ulkomaalaisia, joten YK:n pakolaissopimusta tai YK:n yleissopimusta kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista ei voida soveltaa tavalla, jolla ylikansallista ja kosmopoliittista valtaa edustava YK saisi luvan kävellä kansallisvaltioiden omien kansalaisten yli. Se olisi todellinen ihmisoikeusrikos: ihmisoikeusrikos kantaväestöjä vastaan…”

  Koko artikkeli: http://mvlehti.net/2017/02/04/hankamaki-kun-viha-ei-jaa-vain-puheeksi/

  • Hankamäen kanssa hyvin samoilla linjoilla on Ylewatch-blogisti:

   ”A-TEEMA VIHAPUHE-ILTA: YLE VIHAA ETNISEN SUOMALAISUUDEN ITSEPUOLUSTUSTA

   Keskustellaanko Kiinassa tai Japanissa vihapuheesta? Tuskin, sillä sellaisen vatvomiseen ei ole niissä tarvetta, toisin kuin ”moniarvoisissa” pakkomonikulttuuria syöttävissä liberaalidemokraattisissa yhteiskunnissa.

   Vain kulttuuri-geneettisellä immuunikadolla infektoitu länsi on kykenemätön tunnistamaan kansojensa etua, jonka vuoksi monet kansalaiset pitävät omaa intressiä ajavia muukalaisia samaan sisäryhmään kuuluvina ihmisinä. Terveenä säilyneet yhteiskunnan solut tietenkin vastustavat muukalaisinvaasiota, mutta sairastunut hallintokeskus ei anna niiden toimia vapaasti. Pitääkseen luhistuvan järjestelmän koossa, keskusjohto yrittää tukahduttamisella estää konfilktien syntymistä vieraiden syöpäsolujen ja sen omien terveiden solujen välillä. Toisin sanoen tarkoituksella luotu monikulttuurinen yhteiskunta sisältää jo sisäsyntyisesti väistämättömän konflikin eri ainesten välillä.

   Tyynnytelläkseen kiistämätöntä etnistä intressiristiriitaa monikulttuuriseksi julistautuneen valtion äänitorvi Yle otti tänään A-Teemassa keskustelunaiheeksi vihapuheen. Establishmentti laskelmoi, että kun toinen osapuoli nujerretaan, konfliktin mahdollisuus vähenee ja monikulttuurinen syöpä saa edetä rauhassa. Koska virallinen Suomi ei voi sanoa kunniakansalaisiksi korotetuista kehitysmaiden muukalaisista ja heidän täällä olostaan mitään kriittistä, täytyy verbaaliset aseet riisua kansallismielisiltä suomalaisilta. Tämän vuoksi sertifioitu vihapuhe™ ei tarkoita oikeastaan muuta kuin puhetta, josta eliitti ei satu pitämään. Käsite on vain yhteen suuntaan politisoitunut, vaikka näennäisen tasapuolisuuden nimissä sillä yritetäänkin tarkoittaa kaikkea lähinnä netistä löytyyvää vihaista puhetta.

   Viralliselle julkisuudelle vihaisesta puheesta tuli ongelma vasta sitten, kun kansa alkoi verkossa ilmaista tyytymättömyyttään poliittiselle korrektiudelle ja kolmannen maailman invaasiolle. Käsitteenä ”vihapuhe” ei ole suomalaisen poliittisen keskustelukulttuurin oma tuote, vaan eräät mielipidevaikuttajat ovat lainanneet sen sellaisenaan Yhdysvalloista. Sanottakoon se tässä vielä kerran: vihapuhe on vasemmistojuutalaisten kulttuurimarxilaisten Yhdysvaltojen itärannikon yliopistoissa kehittämä orwellilainen käsite, jonka tarkoitus on riistää viimeisetkin rauhanomaiset ja demokraattiset keinot vastustaa värillisten invaasiota ja ääriliberaalia kulttuurimädätystä…”

   Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.fi/2017/02/a-teema-vihapuhe-ilta-yle-vihaa-etnisen.html

  • PersKeKon oikeistoporvarit ovat vähintään yhtä paha mamutuksen lisääjä kuin demarit ja vihervasemmisto. 2015 PersKeKo-hallitus lisäsi Suomen matumäärää 32 150 hengellä eli ennätyksellisellä +822%:n kasvulla edellisvuodesta! Kasvu oli prosentuaalisesti muuten ylivoimaisesti EU-maiden suurin, kakkosena olleessa maassa kasvu alle 400%.
   Eli kun syytetään vasemmistoa niin muistakaa nyt totuuden nimessä uskaltaa kertoa myös oikeiston matutuskiima. Syynä on tietenkin ekokoomusmafian pakolaisbisnes ja matuhalpatyömarkkinat joilla Suomen TES-järjestelmä palkkoineen saadaan romutettua.
   Keskokoomusta hyödyttää myös se että tavallinen kansa saadaan hajotettua vihervasemmisto ”suvakkeihin” ja persu-nationalisteihin ”rasisteihin” ja tappelemaan keskenään. Tämän hajoita ja hallitse -strategian avulla oikeistopuolueet saavat vaaleissa kannatustaan huomattavasti suuremman äänisaaliin 10% vähemmistöä hyödyttävälle politiikalleen, kun taviskansa hajottaa rivinsä useampaan toisiaan kyräilevään puolueeseen. Oikeiston rahaeliitti voi myös tehdä ideologista myyräntyötään yhteiskunnassa kun rahvas tappelee keskenään. Voi kysyä, oliko matumassainvaasio sattumaa vai rahaeliitin hajota ja hallitse -manööveri jolla huomio kiinnitettiin mm. eurokriisin satojen miljardien Kreikkarahojen pyramidihuijauksesta pois, vai onko Kreikkatuista enää paljon puhuttu? Se unohtui kun taviskansalaiset laitettiin epävakauteen ja toisiaan vastaan masinoidun matuinvaasion avulla. En usko että tämä on sattumaa vaan globaalin rahaeliitin mm. keskokoomuksen ekokoomusmafian Bilderberg ryhmässäkin suunniteltu fokuksen kääntämisoperaatio, jolla kansallisvaltioiden omaisuuden Sammonryöstö voidaan hämätä piiloon.

  • Ja eikös nämä meidän niinistöt suunnittele nyt puolustusyhteistyötä svedujen kanssa … sellaista luin jostakin.
   Romahtamassa oleva maa onkin todella viisas valinta toiselle romahtamassa olevalle, heh-heh … yhteistyö on voimaa ja sieltäkin varmaan löytyy hyvää tykin ruokaa etulinjaan …. voi, voi … anna mun kaikki kestää.
   Miehittäjän kannalta varmaan paras mahdollinen tilanne …

   • Suunnitella saa. Olen tässä perehtynyt (mm. Pentti Sainion uutta Armeijan hukatut miljardit -kirjaa käyttäeen) maanpuolustukseemme, ja on pakko sanoa, että Suomella ei ole sitä.
    Meillä ei ole maanpuolustuskykyä.

    Hornet-pelleilyä on maksatettu kaikista aselajeista, samoin NH90-helikoptereita joista suurin osa on korjaamolla liki vuoden ympäri.

    ”Nato-yhteensopivuus” on aiheuttanut sen, että aseisiin ei ole ammuksia paljon missään aselajissa ja talous on kuralla. Miksi Nato haluaisi Suomen jäseneksi kun emme pysty ostamaan niin paljon aseita Amerikan maasta kuin jäsenyys vaatii? Miksi Ruotsi haluaisi puolustusliittoa Suomen kanssa kun niilläkään ei ole edes tykistöä?

    Saksan asiat on yhtä v”’roillaan, puolustusmielessä.

    Muutkin Nato-maat käyttää venäläisvalmisteista kalustoa, miksi Suomi ei muka voi? Hinta-laatusuhde olisi niissä ollut enemmän kohdillaan. Tai olisimme voineet ostaa Ukrainasta, Tsekeistä…

    Armeijan väki. Laitelkaa materiaalia tulemaan Vastavalkean toimitukseen. Erityisesti kustannuspuoli kiinnostaa (puolustusvoimilta ei suoria vastauksia tästä aiheesta saa, eikä niitä saa puolustusministeriöltäkään. Bulvaanien kautta on kysytty).
    Luen ”Tulikomentoja” -lehteä sun muuta alaanne liittyvää mutta raakadatan perusteella saa paremman artikkelin/artikkelisarjan.

    • Minäkin luin sen jokin aika sitten, siis tämän ”Hukatut Miljardit” teoksen. Karmivaa luettavaa, pahemmin ei voi enää töpätä, -paitsi toistamalla sama virhe uudestaan.

    • Sanion järkyttävä kirja ilmestyi jo huhtikuussa 2016 ja tosiaan sisältää äärimmäisen tärkeää tietoa.
     Sitä tietoa on kohtalokkaasti puuttunut etenkin päättäjiltä ja asevelvollisuusratkaisuaan miettiviltä.
     Kyse tuossa kirjassa ei ole vain rahasta, vaan siitä, mihin valittu puolustushankintapoliittinen linja 1980-luvun lopulta, Mauno Koivistosta, alkaen selvästi kymmenin tavoin viittaa… Eli etenkin, minkä ja millaisten tahojen toteutuneeksi hyödyksi Suomen puolustusvoimien isoimmat päätökset tuosta alkaen on tehty. Ja mihin ne viittaavat tulevaisuuden osalta, etenkin Suomen kansan kannalta, millaisiin ratkaisuihin mahdollisen kriisin ja sodan ajan osalta.

     Ehdotan, että Vastavalkeassa nostetaan useammin kunnolla esille tuollaisia suomeksi julkaistuja huippukirjoja, etteivät tule ohittuneiksi. – Eihän niitä tule todennäköisesti kuin 0-3 vuodessa.

    • Yhden kirjan perusteella jonka kirjoittaja on ”vain” reservin yliluutnantti ei kannata tehdä kovinkaan syväänluotaavia johtopäätöksiä Suomen todellisesta puolustuskyvystä!

     Kirjan esittelyssä mainitaan lause:

     ”Miksi Suomi ostaa kalliita hävittäjäpommittajia, kun voisi panostaa halvemmalla kunnon tykistöön?”

     Siis voi PERKELE, elääkö tuon kirjoittaja edes tätä vuosisataa??

     ”Miksi Ruotsi haluaisi puolustusliittoa Suomen kanssa kun niilläkään ei ole edes tykistöä?”

     Niinkö??

     http://www.suomensotilas.fi/wp-content/uploads/2015/10/Archer_A5_Datasheet_AW_PMS.pdf

     Kyseinen järjestelmä on yksi kehittyneimmistä ja parhaimmista koko maailmassa!

     Kyseisen tykkijärjestelmän ensimmäiset erät luovutettiin BAE Systemsiltä loppuvuodesta 2015 ja prototyyppi on ollut käytössä jo vuodesta 2013 asti.

     Tätä ennen ehti tosin olla tuo kirjassakin todennäköisesti viitattu 2.5 vuoden ”tykitön” jakso. Tämä johtui uusien tykkien viivästymisestä ja samaan aikaan toteutetusta vanhojen nopealla aikataululla tapahtuneesta hävittämisestä.

     En kuitenkaan väitä etteikö kirjassa olisi paljon täysin asiallista kritiikkiä ja tosiasiallisia faktoja. Onhan Suomen armeijassa jätetty hankkimatta puolustuksen kannalta ehkäpä tärkeimmät aseet modernia sotaa ajatellen.

     Nämä aseet ovat modernit ja pitkälle ulottuvat (reilusti yli 100km.) ilmatorjunta ohjukset!

     Norjasta hankituilla ”ritsoilla” ei peloitella kuin variksia!

     • Naisen järjellä: Suomen maanpuolustus pitäisi hoitaa niin että emme ole riippuvaisia huipputeknologiasta joka vaatii huipputeknologisia lisävempeleitä, päivityksiä, valtavat tukijärjestelmät jne. joiden käyttövarmuus sota-aikana on heikko, ja kun täydennyksiä ei saa.

      Naisen järjellä: Pitää olla lentokoneita jotka lentävät kun niitä tarvitaan. Varaosat pitää voida valmistaa vaikka kyläsepän pajassa. Sota-aikana ”postin kulku” saattaapi estyä, ei saada varaosia, tietokonepäivityksiä, polttoaineita sun muuta. Kun ei näy saavan rauhan aikanakaan, edes Yhdysvalloissa. Suomen hinkumiin F-35:iin ei saa edes jenkkilässä, valmistajamaassa, varaosia ajoissa.

      Naisen järjellä: Piruako teemme sikakalliilla vehkeillä (tykit, helikopterit, lentokoneet, ohjusjärjestelmät) joihin ei ole ammuksia? Jos ei ole rahaa kouluttaa käyttäjiä?

      Naisen järjellä: Aluepuolustus (iso määrä ukkoja koko maassa toimivien aseiden kanssa, ja riittävät muona-, lääkintä-, ase- ja ammusvarastot koko maassa) on tärkeämpi kuin kenraalien nato-lelut. Itse en usko että ne edes nousee ilmaan jos se ei jenkeille sovi: niissä on takuulla etäkytkin-mahdollisuus.

      Ylipäänsä ns. huipputeknolgia on liian altista erilaisille toimintahäiriöille (sähkökatkot, kovat pakkaset, it-virukset, kosteus jne) ollakseen toimintavarmaa tositilanteessa.

      Naisen järjellä: Siviilt pitäisi kouluttaa, ottaa mukaan maanpuolustukseen, sekä avustaviin tehtäviin että aseelliseen puolustukseen.

      Naisen järjellä: Venäjä tietää että Suomessa on lakkautettu varuskuntia, vähennetty reserviläiskoulutusta, että toimintavarmaa perusaseistusta puuttuu – ei voi olla tietämättä.

      Joten Venäjä olisi voinut halutessaan kävellä Helsinkiin kolmessa päivässä ja perustaa tukikohdan ostamalleen Hartwall-areenalle josta pääsee maanalaisia huoltokäytäviä myöten vaikka minne; joka sijaitsee Pasilan linkkimastojen ja vesitornin kupeessa rautatien vieressä.

      Myös: Venäjän uhkalla perustellaan asehankintoja Amerikasta, sillä perustellaan leikkauksia sosiaaliturvaan ja koulutukseen, sillä perustellaan vaikka mitä – mutta ei toimivan maanpuolustuksen rakentamista.

      Ihan turha kuvitella että EU tai Yhdysvallat tulisi – edes ehtisi – apuun. Liikekannallepano ei elävässä elämässä suju kuin holyvoodoon leffoissa.
      Eikä nykyään sotia julisteta, ne vain aloitetaan ennaltaehkäisevästi. Siinä ei paljon reaktioaikaa jää.

     • Minusta kirjan eräs oleellisimmista kritiikin kohteista on siinä, mitä oli alunperin tarkoitus ostaa, mitä sitten ostettiin, mitä se maksoi, ja miten kauppaa käytiin kaikilla tasoilla. Mitä sitten tapahtui, -tuliko pelureillle palkintopaikkoja jne.

      Kun nämä koreografiat käytiin vielä lisäksi -90 luvulla, jolloin ei olisi pitänyt olla varaa ostaa mitään, ja mitä muuta silloin tapahtui finanssisektoreilla, niiin koko tilanne kytköksineen herättää joukon epäilyksiä.

     • ”Mitä sitten tapahtui, -tuliko pelureillle palkintopaikkoja jne. ”,

      Viimeksikulunut neljännesvuosisata on Suomessa varmasti ollut pelureiden kulta-aikaa, palkintoja on jaettu taloudellisina etuina ja erilaisina politrukin tai muina virkoina – samalla kansallisomaisuuttamme ryöstäen ja KOROLLISTA ULKOMAANVELKAAMME kasvattaen mm. ottamalla kymmeniä tuhansia muukalais-partalapsia nauttimaan maailman korkeimpiin kuuluvaa sosiaaliturvaa MEIDÄN PIIKKIIMME. Vapaamuurarit, nämä lusiferilaisen Illuminatin johtamat Pimeyden Veljet ovat varmasti olleet entistä veljellisempiä toisilleen.

     • 🙂

      Minäkin diggasin Elisabethia joskus siitä hyvästä, että kun eräät amfibiovälineet Suomen puolustusvoimissa eivät olleet nk. merikelpoisia edes missään olosuhteissa, -niin hän veti erään traagisen tapahtuman jälkeen tämän asian selvitykseen puolustusministerinä ollessaan…

      Mitä sitten tapahtui…?

      Jokaiselle, joka vähänkin on perillä veneistä, niin on absoluuttisen selvää, että esim. K-veneet, joita aikoinaan oli Suomen puolustuslaitoksen vesikuljetuskalustossa, olivat nk. kelluvia ruumisarkkuja, amfibiovehkeistä puhumattakaan, -joista valitettavasti on molemmkista jo dokumentoituakin tietoa.

      Minäkin näin ja koin niitä K-veneitä aikoinani… Onneksi oli hyvät kelit…

      Olin kyllä ollut jo paljon sitä ennen tilaisuudessa kokemaan, kuinka liki satametrinen rahtilaiva surffaa…

      Oli kunnon kippari. Olin matkustaja. Faijani oli ko. laivan sähköttäjä, ja äitini myös matkustajana kuten minäkin.

      Vain yksi laiva lähti silloin Kiel:istä ulos, vaikka oli Itämerellä kovan myrskyn varoitus.

      Se oli Loviisalaisen Nordstöm varustamon Annika. Kipparin sukunimi oli Nordman. Hän toi silloin varustamon tahtoa noudattaen tyhjän laivan kotiin todellla kinkkimäisissä olosuhteissa.

      Nordman kipparoi silloin kaikki kotiin, -niin varustamolle, kuin myös muillekin, olosuhteissa joissa muut varustajat ja kipparoijat jäivät odottamaan myrskyn tyyntymistä.

      Tällaisia ihmisiä sukunimeen katsomatta, tarvittaisiin, tämänkin päivän Suomessa…

     • Vain yksi laiva lähti silloin Kiel:istä ulos, vaikka oli …

      pitää sanoa, kun oli kovan myrskyn…jne

     • No joo, tuossa mielessä varmasti kirja avaa näitä kuvioita meille, mitä tuolloin tapahtui.

     • Naisen järjellä: Suomen maanpuolustus pitäisi hoitaa niin että emme ole riippuvaisia huipputeknologiasta joka vaatii huipputeknologisia lisävempeleitä, päivityksiä, valtavat tukijärjestelmät jne. joiden käyttövarmuus sota-aikana on heikko, ja kun täydennyksiä ei saa.

      —-

      Naisen järki tässä suhteessa on todellakin tervettä järkeä…

      Vaikuttaa siltä että terve järki on suomesta jo kadonnut…

      En viitsi enää kirjoittaa suomea edes isolla s:llä. Sen verran kauas lähtökohdista on jo jouduttu….

      Missä ovat ne vastuunkantajat…?

     • Diabolik, kommenttisi on Vastavalkean historian älyttömimpiä.
      Lue tarkasti Sainion kirja ajan kanssa, niin varmasti huomaat, että ihan ”miehen logiikalla” siitä on löydettävissä sen avainväitteiden taakse moninkertaisesti hyvät perustelut.
      (Oletan siis, että Sainion kirjassaan esittämä käsitys siitä, millaiseen sotaan Suomen kannattaa varautua ja mitä tapahtuisi todennäköisesti sodan alkuvaiheessa nyt vuodesta 1990 tehtyjen ratkaisujen vuoksi, on riittävästi samanlainen kuin oma käsityksesi. Ja vaikka ei juuri olisikaan, Sainion kirja kannattaa lukea tarkasti.)
      Toistaiseksi missään ei ole edes tyydyttävää tiivistelmää niistä perusteluista eikä mitenkään kunnollista kirja-arvio kirjasta, joten jokaisen lukijan on alusta saakka itse tehtävä työnsä.
      (Se on vaikea homma ja siksi yritykset siihen näyttävätkin helposti jopa ”naisen logiikalla” tehdyiltä.)

     • Rauhassa nyt Seppo hyvä!

      Kyllä minä olen tutustunut moniin tuon kirjan väitteisiin vaikka en ole sitä kokonaisuudessaan lukenutkaan.

      En ole myöskään väittänyt, että kirjassa ei olisi tosiasiallisia faktoja ja myös täysin aiheellistakin kritiikkiä.

      Netistä löytyy tämä kirjoitus jossa myös video:

      http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/10/29/miljardeja-ammutaan-taivaalle

      Tästä Puolustusministeri J. Niinistön blogisivulta löytyvästä kommentista löytyy myös tietoa tuon kirjan tiedoista:
      (Lyhensin kommenttia, alkuperäinen osoitteessa:
      http://blogit.iltalehti.fi/jussi-niinisto/2016/10/31/kokonaisarvio-puolustusvoimauudistuksesta/)

      ”Toimittaja Pentti Sainion mukaan Suomen valtion F-35A-pommittajakauppa rahoitetaan yhdysvaltalaisten pankkien ja Yhdysvaltojen hallituksen takauksen turvin kuten Puolan F-16 kaupat joku vuosi sitten.

      Sainion arvion mukaan 64:n F-35A-pommittajan hankintahinta on noin 12 miljardin euroa ja pommittajan elinkaarikustannukset 30 vuodelta laskennallisen 8000 lentotuntia/kone mukaan 48 miljardia euroa.

      Sainio kirjoittaa:

      “Suomi on kiitettävästi auttanut ja tukenut amerikkalaista sotateollisuutta, joka on ylihinnoitellut palvelunsa niin Suomelle kuin muillekin maille korruptoituneen monopolijärjestelmän kautta.
      Siellä voittoprosentti ei ole kymmeniä, vaan tuhansia. Se on pienen piirin hallitsemaa pakkokauppaa.
      Aikoinaan McDonnell Douglasin valmistama amerikkalaisen lentokoneen tavallinen mutteri maksoi 2043 dollaria kappale, ja vuonna 2011 Boing laskutti 1678 dollaria kappale kumirullista, joita muualta sai setsemällä dollarilla kappale.”

      Näin Suomen valtion F-35A-pommittajakaupan luoton lyhennykset, korot ja (Pentogonin virallisen kannan mukaan) poikkeuksellisen korkeat F-35:n elinkaarikustannukset tulevat käytännössä eduskunnan budjettien rasitteiksi ja kaventavat 60 miljardilla eurolla seuraavan kymmenen eduskunnan budjettivaltaa seuraavat 40 vuotta.

      Lisäksi erittäin kallishuoltoiset ja fataalisista teknisista vioista kärsivät F-35A-pommittajat tulevat olemaan Suomen ilmavoimissa poistuvien Hornettien kanssa yhtäaikaisessa käytössä reilut viisi vuotta (vuodet 2023-2030) noin kahden miljardin euron vuosittaisilla, eduskunnan budjeteista revittävillä, käyttö- ja korjauskuluin.

      Martti Pelho
      suuhygienisti
      Fuengirola
      ANDALUSIA

      Tottakai noiden salamyhkäisyyksien ja typerien kauppojen esiin tuominen on täysin asiallista mutta minä kritisoinkin nyt hänen ”henkilökohtaista” näkemystään nykyaikaisesta sodankäynnistä!

      Hän tuo mm. esiin Ukrainan sodan ja sen ”faktan” että suurin osa tuhoista(85-90%) hänen mukaansa tehdään tykistöaseilla.

      Hän unostaa kuitenkin sen että Ukrainassa ei käydä modernia sotaa vaan varsin pienimuotoista sotaa joka muistuttaa osin sissisotaa. Siellä ei käytä kumpikaan osapuoli tehokkaita nykyaikaisia ilmavoimia saatikka risteilyohjuksia ym.

      Modernissa sodassa sekä tehokkailla ilmavoimilla että pitkänmatkan ohjuksilla on ratkaiseva merkitys, varsinkin tehokasta ensi-iskua ajatellen!

      No maata ei tietenkään valloiteta ilmasta käsin vaan maavoimilla.

      Tuosta ilmatorjuntaohjuksiin liittyvästä näkemyksestä olen samaa mieltä, näiden aseiden hankintaa on pahasti laiminlyöty Suomen puolustusvoimissa!
      En myöskään missään tapauksessa kannata ylihintaisten Jenkki hävittäjien hankkimista!

      Mielestäni ensiksi pitäisi hankki tehokas ilmatorjunta(ohjukset) ja katsoa sen jälkeen riittääkö fyrkkaa vielä hävittäjiin ym. ilmavoimien hankintoihin.

      Tehokkailla nykyaikaisilla ohjuksilla torjutaan pirun tehokkaasti mitä tahansa ilmasta tulevaa uhkaa.

      Ohjukset tarvitsevat tuokseen tietenkin myös modernit tehokkaat tutkat.

  • Olisihan siinä erittäin suositeltavaa luettavaa kukkahattutädeille ja muille suvakeille.
   Tietoisesti pirullisella tarkoituksella toimivia kansanvihollisia ja ylikansallisia takapirujaan kumartavia maanpetturi-vallanpitäjiä se ei tietenkään hetkauta.

  • Voi Ruotsi parkaa…
   Ruotsin kansalta ei ole koskaan kysytty haluammeko me tulla vaihdetuksi ihmisiin kolmannen maailman maista, joissa on muinainen kulttuuri ja uskonto, joka ei ole mitenkään yhteensopiva ruotsalaisiin arvoihin.
   Nyt tarvitaan tunteettomia palauttamispäätöksiä
   On korkea aika kaikille vastuussa oleville kääriä hihat ja kääntää katseensa käytännön toimiin. Jotta Ruotsi saadaan taas jaloilleen, vaaditaan tunteettomia päätöksiä ja kotiuttamistoimenpiteitä suuressa mittakaavassa.
   Edes RD ei uskalla puhua siitä, mutta poliitikot, jotka ymmärtävät, että on välttämätöntä lähettää takaisin ihmisiä heidän kotimaihinsa, joilla on ilmeisen tuhoisa ja väkivaltainen toimintamalli, tulevat tekemään läpimurron mielipidetiedusteluissa.
   Lukuun ottamatta puhtaita diktatuureja,
   lienee ruotsalainen kansa sallinut pettää itseään, pitää pilkkanaan ja sortaa itseään kaikkein eniten. Emme suinkaan ilman omaa vastuuta.…
   Emme huomanneet juuri mitään ennen kuin oli liian myöhäistä.
   http://magneettimedia.com/julia-caesar-katumusparaati-ihv-ilman-henkilokohtaista-vastuuta/

   • ”Ruotsin kansalta ei ole koskaan kysytty haluammeko me tulla vaihdetuksi ihmisiin kolmannen maailman maista, joissa on muinainen kulttuuri ja uskonto, joka ei ole mitenkään yhteensopiva ruotsalaisiin arvoihin.”

    Eipä tuota kysymystä esittänyt liioin P.Orpo suomalaisille, kun Schengen-sopimuksen vastaisesti otti avosylin vastaan kymmenet tuhannet muukalaiset partalapset syksyllä 2015 – nauttimaan samalla maailman korkeimpiin kuuluvasta sosiaaliturvasta suomalaisten kustannuksella. Noita muukalaisia otettiin vastaan viime vuonnakin lähes 6000 henkeä.

    ”Lukuun ottamatta puhtaita diktatuureja,
    lienee ruotsalainen kansa sallinut pettää itseään, pitää pilkkanaan ja sortaa itseään kaikkein eniten. Emme suinkaan ilman omaa vastuuta.…”

    Kuinkas sitten meillä?!

    • Ei poliittista eliittiä kiinnosta kuin oma elitismi ja sen säilyttäminen. Kaikki muu on toisarvoista.

     Jos tämä asia olisi toisin, niin olosuhteet Suomessa olisivat muuttuneet paremmaksi jo kauan sitten.

     ”Niin makaa, kuin petaa.”

 10. Jos tilanne kehittyy tästä vielä selkeästi pahempaan suuntaan niin voin jo nyt luvata.

  VARMASTI TULEE HETKAUTTAMAAN!!

  • Naurattaa tuo massa-, valhe- ja valtamedian tyyli ja asenne.
   Mitä enemmän ne yrittävät estää vapaata kirjoittamista sitä enemmän syntyy uutta ja oikeaa vaihtoehtomediaa… mediaa jossa asiat nostetaan pöydälle keskusteltavaksi. Sitä saa mitä tilaa.
   Pieni ote eräästä linkistä:

   Oikea Media ottaa nyt ensimmäisiä askeleitaan. Ne ovat vielä hieman haparoivia, sillä eräiltä osin kehitystyö on vielä kesken. Silti alku on lupaava. Suosittelen tutustumista.
   Oikea Media tulee olemaan jatkossa pääasiallinen kirjoitusteni julkaisija.

   • Tuo yllä oleva ote oli linkistä http://beta.oikeamedia.com/o1-3400
    ja siitä vielä tämä:
    Nyt tähän maahan on syntynyt uusi verkkolehti, jota voin varauksettomasti suositella: Oikea Media. Lehden taustalla ovat alan vahvat ammattilaiset. Ja vaikka lehden toimituksellinen linja poikkeaa perinteisestä valemediasta, se on silti kaikkea muuta kuin MV-lehti.
    Oikea Media tulee olemaan jatkossa pääasiallinen kirjoitusteni julkaisija.

    ”Julkaisin edellä olevan kirjoitukseni verkkolehti Uudessa Suomessa. Sain heiltä ilmoituksen, että kirjoitukseni on poistettu ja että kirjoitusoikeuteni Uuteen Suomeen evätään epäasiallisen sisällön vuoksi.” — Reijo Tossavainen

    Oletko Reijo yhä samaa mieltä luettuasi alla olevat Totuudenetsijän ja omani kommentit?
    Ettei vain Oikea Media olisi kallellaan valtamediaan päin? Asiaa pitää tutkia.

  • Aivan sattumalta päädyin Oikeamedian sivulle samana päivänä, kun sinne pääsy avattiin. Silloin M.Hamilo esitteli sitä lyhyesti ja mainitsi varsin selväsanaisesti – tarkkaa sanamuotoa en muista – että Israelin vastaisia artikkeleita ei suvaita. Nyt tuota esittelytekstiä ei enää ole luettavissa.

   Omissa silmissäni tuo on varsin paha särö sellaisen sivuston kuvaan, joka väittää tarjoavansa OIKEAA tietoa erilaisista asioista. Maailmanpolitiikan tasolla välittyy hyvin vääristynyt kuva asioista, ellei kasaari(mafia)johtoisesta talmudistivaltiosta ja sen rikollisista toimista saa kertoa totuutta.
   ”Report: Netanyahu Promises Talmud Will Be Israeli Law”, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/180440
   ”Cynthia McKinney Drops Bombshell: Candidates to sign pledges of support for “Israel””,
   https://jhaines6.wordpress.com/2012/11/19/cynthia-mckinney-drops-bombshell-candidates-to-sign-pledges-of-support-for-israel/

   Edellämainittua lukuunottamatta artikkeleiden aiheet ja sisältö näyttäisivät olevan O.K. ja vastaavan sivuston nimeä, ainakin tällä hetkellä.

    • Tuosta kertoi jopa Israelin oma Haaretz , kuitenkin vähätellen (’unwitting enablers’)
     In a proposal of a documentary on a purported Islamic plan to take over America, Steve Bannon, U.S. President Donald Trump’s top strategic adviser, described the “American Jewish community” as among unwitting “enablers” of Jihad.
     It describes as “enablers among us” – albeit with the “best intentions” — major media outlets, the CIA and FBI, civil liberties groups, “universities and the left” and the “American Jewish Community.”
     read more: http://www.haaretz.com/us-news/1.769511

   • Samaa mieltä. Kyllä kaikkia pitää voida arvioida ja arvostella samalla tavalla. Ei kukaan voi olla erikoisasemassa siinä suhteessa. Reilu peli siis tulee vallita.
    Pitää myös muistaa että on lukuisa määrä juutalaisia rauhanaktivisteja jotka eivät säästele kritiikkiä Israelin politiikkaa kohtaan. Heitä kannattaa lukea sillä heiltä voi oppia paljon. Mainitsen vain muutaman: Chossudovsky, Sand, Shamir, Chomsky, Atzmon, Finkelstein, Pappe.
    Missä kulkee demonisoivan arvostelun ja asiallisen kritiikin raja?
    http://magneettimedia.com/synnyttaako-israelin-kritisoiminen-antisemitismia-onko-juutalaisvastaisuus-liioiteltua
    Ote linkistä:
    ”Jos Israelin valtion tietyn kaltainen arvosteleminen kuulostaa sen demonisoimiselta, johtuu se Israelin pirullisesta luonteesta, toteaa Markku Juutinen ja jatkaa:. Kuinka sellaista valtiota voidaan kritisoida silkkihansikkain?
    Arvosteleehan länsimedia ja Israel itsekin koko ajan mm. Venäjää, Irania, Syyriaa jne., armottoman halventavasti ja suoranaisesti valehdellen. Lisäksi sionistinen läntinen eturintama on romuttanut lukuisten maiden yhteiskuntarauhan ja syössyt ne loputtomaan sodan kurjuuteen.
    Voi kysyä ovatko Israelin boikottiin osallistuvat ulkojuutalaiset anti-sionisteja? Kyllä he ovat.
    Tavallisia juutalaisia ei todellakaan voi eikä tule syyllistää johtajiensa ja Israelin teoista. Mutta mikäli sionistisen eliitin ulkopuoliset juutalaiset eivät tuomitse eliitin ja Israelin ihmisoikeusrikkomuksia sekä epäoikeudenmukaisuuksia, he joutuvat tahtomattaan syyllisiksi johtajiensa tekoihin. Tästä ovat monet juutalaiset rauhanaktivistit myös varoittaneet ja tähän perustuu Israelin vastainen boikotti.”
    Tällaiset terveiset Oikea Medialle.

    • Valitettavasti Oikeamedia ainakaan tällä hetkellä ei näytä tarjoavan suoraa artikkelien kommentointi-mahdollisuutta. Jos ja todennäköisesti kun he joka tapauksessa haluavat pitää tästä sensurointimahdollisuudesta kiinni, ei kannata paljoa ruveta pommittamaan esim. Hamiloa sähköposti-viesteillä tästä asiasta. Jos asian voisi kertoa jonain kommenttina, joka näkyy tietyn artikkelin lukijoille, niin Hamilon olisi otettava huomioon sivuston mahdollinen maineen menetys OIKEAN tiedon jakajana.

     • ”Tietääksesi kuka hallitsee, selvitä, ketä et saa arvostella.” — Voltaire.
      Voisi myös sanoa, että selvitä ketä et voi suoraan kommentoida.

 11. Vihapuhetta, vihapuhetta!!

  Ja myös ilmiselvää voimakasta kiihoittumista Israeliin päin!

  :DDD!!

 12. Tapahtuuko vastaava Suomessa muutaman vuoden päästä?
  ”Julia Caesar: Katumusparaati IHV, ilman henkilökohtaista vastuuta”,

  ”Monet katuvat nyt. Olette tuskin voineet välttää näkemästä heidän kasvoiltaan ilmenevää syyllisyyden täyttämää harmautta; katumusparaati kaikessa komeudessaan.”

  Se on uusi trendi vallanpitäjien taholta: pyöriä tervassa ja höyhenissä, ja vannoa virhettäsi. Yrittäen siten voittaa takaisin valta, jonka juuri ymmärrät menettäneesi.

  Mutta älä kuvittele hetkeäkään, että tulet saamaan anteeksi sen, että lahjoitit Ruotsin pois.
  Wikileaksistä vuotaneet tiedot osoittavat, että Ruotsin kokoomuksen puoluehuiput olivat hyvin tietoisia siitä, mitä he tekivät, kun he kahdeksaksi vuodeksi avasivat rajat ja päästivät maahan lähes miljoona maahanmuuttajaa…”

  Koko artikkeli: http://magneettimedia.com/julia-caesar-katumusparaati-ihv-ilman-henkilokohtaista-vastuuta/

 13. Niin sanottuun vastamediaan tulee tulevaisuudessa soluttautumaan kaikenkarvaista julkaisua. Lukijan on oltava tarkkana, mikä on mielipidettä ja mikä faktaa. Faktojen tarkistaminen on tärkeää, luetaan sitten valta- tai vastamediaa. Molemmista löytyy valhemediaa.

  • Näin on, tarkkana saa olla… EU rakoilee … Hollannissa irtiottoa EU:sta, Geert Wilders’in islamisaatiota vastustava Freedom Party menestynee hyvin ensi kuun vaaleissa.

   Rabble rouser who could be the next nail in EU’s coffin: Geert Wilders is the virulently anti-Islam Dutch politician on course to win the election in Europe’s cradle of liberalism – with even the respectable middle classes supporting him
   ’Our people have been betrayed by politicians and want a new Patriotic Spring,’ he tells his audience, who nod enthusiastically.
   Yet next month there are national elections in the Netherlands — and Wilders’s Freedom Party is ahead in the polls and expected to win at least 20 per cent of the vote. It could be even higher.
   Today his Right-wing, Trump-like promises of imposing border controls, stopping Islamic sharia law, sending home migrants who reject Dutch values or cause crime, and even banning the Koran, has won him an extraordinary following in this Christian country, which has a Protestant ‘Bible belt’ and is dotted with Catholic churches.

   Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4189856/Rabble-rouser-nail-EU-s-coffin.html#ixzz4XtlcNKDq
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=146724

  • Tuo on totta Tavis.

   Joskus kuitenkin käy niin että tuo faktojen tarkistus osoittautuu lähes mahdottomaksi tavanomaisilla kyvyillä ja taidoilla varustetuille lukijoille.

   Tämän jälkeen ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ”olettaa” asian olevan joko niin tai näin!

  • Syytä on olla tarkkana.

   VÄKIVALTAISEN EKSTREMISMIN TILANNEKATSAUS 1/2017
   ARVIO VÄKIVALTAISEN EKSTREMISMIN TILANTEESTA
   SUOMESSA VUONNA 2016 JA KEHITYKSEN SUUNTA

   ”Väkivaltainen radikalisoituminen, ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat tulleet Suomessa aiempaa näkyvämmäksi. Väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvän todennäköisimmän
   turvallisuusuhkan muodostavat lievemmät väkivaltaisen ekstremismin muodot kuten
   katuväkivalta. Joukkosurma on todennäköisin väkivaltaisen ekstremismin uhka, mikäli tarkastellaan väkivaltaisen ekstremismin vakavimpia ja äärimmäisimpiä muotoja. Suojelupoliisin uhka-arvion mukaan terrorismin uhkan arvioidaan kohonneen vuoden 2014 tasosta.
   Suurimman terrorismin uhan muodostavat väkivaltaista jihadismia kannattavat yksittäiset
   henkilöt tai pienryhmät. Viime vuosina terrorismirikosepäilyjä ovat lisänneet muun muassa
   Suomesta Syyriaan ja Irakiin suuntautuva vierastaistelijailmiö ja konfliktialueilta Suomeen
   tulleisiin yksittäisiin turvapaikanhakijoihin liittyvät terrorismirikosepäilyt. Lähtökohtaisesti
   rikosepäilyissä on kyse Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuneista terroriteoista tai terroristisen toiminnan tukemisesta.
   Viha- ja väkivaltapuhe samoin kuin valeuutiset erityisesti sosiaalisessa mediassa ovat lisääntyneet. Nämä lisäävät väestöryhmien välistä vastakkainasettelua, yhteiskunnan polarisaatiota ja ihmisten turvattomuuden tunnetta. Haasteena on, että viha- ja väkivaltapuheella luodaan oikeutusta aatteelliselle väkivallalle. Tilanne luo kasvupohjaa väkivaltaiselle
   radikalisoitumiselle, ekstremismille ja ääriliikkeiden toiminnalle. Faktojen ja mielipiteiden
   välinen ero on hämärtynyt. …”

   Lähde: Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2017, SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2017 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79235/03%202017_Vakivaltaisen%20ekstremismin%20tk%201_2017.pdf?sequence=1

   Jostain syystä massamedia kiinnittää huomion kuitenkin valeuutisiin ja vihapuheeseen tekemällä valeuutisen sisäministeriön raportin tosiasiallisesta sisällöstä:

   Sisäministeriö: Lisääntynyt vihapuhe ja valeuutiset lietsovat …
   http://www.ts.fi/…/Sisaministerio+Lisaantynyt+vihapuhe+ja+valeuutiset+lietsovat+aariliikkei...
   2 päivää sitten – Ministeriö varoittaa lisääntyneestä vihapuheesta ja valeuutisista. Ministeriön mukaan ne luovat kasvupohjaa väkivaltaiselle radikalisoitumiselle …
   Sisäministeriö varoittaa vihapuheen ja valeuutisten uhista – Ilta-Sanomat
   http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000005078043.html
   2 päivää sitten – Sisäministeriö varoittaa lisääntyneestä vihapuheesta ja valeuutisista.
   Sisäministeriö: Lisääntynyt vihapuhe ja valeuutiset lietsovat ääriliikkeitä
   http://www.iltalehti.fi/uutiset/201702072200066494_uu.shtml
   2 päivää sitten – Väkivaltainen radikalisoituminen, ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat tulleet Suomessa aiempaa näkyvämmiksi, sisäministeriö toteaa.

 14. Tässä on eräs Oikeamedian varsin lukemisen arvoinen artikkeli:
  ”Nationalismi – ihmisoikeus vai rasistinen aate?
  Eurooppalaisille on sallittua vain liberaalinationalismi, jos sekään”,
  http://beta.oikeamedia.com/o1-3550

  Kannattaa katsoa myös siinä linkitetty historiantutkija Teemu Keskisarjan parin minuutin video aiheeseen liittyen.

 15. Vaikka en T.Soinin johtamia takinkääntäjä-persuja kannatakaan, niin pidän Markku Saarikankaan vaatimusta erittäin kannatettavana:

  ”Maahanmuuton kustannukset erotettava budjettikehyksestä

  Maahanmuutto aiheuttaa nykyisin täysin kohtuuttomia kustannuksia julkiselle sektorillemme. Asioita ei voi eikä saa enää lakaista maton alle piiloon. Kansalaisilla ei ole mitään käsitystä kustannuksista, nyt kun ne ripotellaan ympäri valtion ja kuntien eri ”momentteja”.

  Nämä kulut, kaikki maahanmuuttoon liittyvät, tulee erottaa budjettikehyksestä. Näin niitä voidaan tarkastella ja rahoittaa säätämällä maahanmuuttovero jota kaikki maksavat. Tällöin jokainen meistä tietää paljonko kuukaudessa tästä ”rikastuttamisesta” maksaa.

  Nykytilanteessa maahanmuutonkulut hukkuvat valtion ja kuntien budjetteihin ja kukaan ei oikeasti tiedä mitä tämä lysti maksaa. Eikö avoin rehellisyys tässäkin olisi kaikkien edunmukaista sekä avointa kansalaisdemokratiaa? Miksi asiaa peitellään?…”

  Koko artikkeli: http://www.helsinginuutiset.fi/blogi/480964-maahanmuuton-kustannukset-erotettava-budjettikehyksesta

  • ””Maahanmuuton kustannukset erotettava budjettikehyksestä

   Maahanmuutto aiheuttaa nykyisin täysin kohtuuttomia kustannuksia julkiselle sektorillemme. Asioita ei voi eikä saa enää lakaista maton alle piiloon. Kansalaisilla ei ole mitään käsitystä kustannuksista, nyt kun ne ripotellaan ympäri valtion ja kuntien eri ”momentteja”.

   Ei sitä voi tehdä, koska Suomen hallinto on Euroopan Unioniin aivoituksiin niitattuna sitoutunut globalismiaatteen levittämiseen sen kaikissa muodoissaan.

   Tämä muoto kuuluu kategoriaan ”kansallisvaltiot tulevat häviämään.”

   Tuntuuko tutulta…?

 16. Kansalliseen heräämiseen alkaisi todellakin olla syytä.

  -90 luvulla viriteltiin hävittäjähankinnat menettelyin josta ”Hukatut Miljardit” kirja kertoo. Samaan aikaan maa painiskeli nk. talouslaman syövereissä, joka oli pankki/poliitbyroon eräänlainern yhteisviritys, Euroopan Unioiniin piti liittyä, maksoi mitä maksoi…, -ja kyllä maksoikin.

  Pankeille annetiin vapaat kädet ilman mitään sanktioita kaataa pk-yrityksiä, ja yksityishenkilöitä, ulosmittauttaa omaisuutta alihintaan, jolloin ihmiset jäivät velkaloukkuun, monet loppuiäkseen.
  kaikki tapahtui hyvässä yhteisymmärryksess poliittisen eliitin valtion virkakoneiston (ulosottovirastot, tuomioistuinlaitos jne.), ja tietysrti velallisten asialla olevien juristien yhteisvoimin.

  Entä nyt sitten…

  Tilanne on entistä pahenmpi. Pers’aukinen taskusta suuhun elävä kansakunta on taas hankkimassa hävittäjiä samoista lähteistä, kuviteltua uhkaa vastaan varustautumiseksi, vaikka koko puolustusdoktriini näyttää olevan nk. perseestä, ja palvelee muita tarkoitusperiä kuin Suomen puolustamista.

  Kuka nämä ”herhiläiset”, ”ampiaiset”, ” hyttyset” , tai muut verenimijät nyt maksaa…. Ihmiset ovat lisäksi hankkineet kalliita asuntoja pitkillä maksuajoilla, ja kun korot nousevat, niin tilanne poksahtaa. Suomi joko velkaantuu entisestään vielä lisää, sen lisäksi, että omnaisuus jälleen kerran uusjaetaa, tai joutuu kaaostilaan, koska rahat ovat yksinkertaisesti lopussa, huoltovarmuus on kadottnut hevon kuuseen, jne..

  Mikä on pahinta mitä voi tehdä…?

  Se on se, että tehdään sama virhe uudestaan. Tämä tilanne on jo kauan sitten petattu sellaiseksi, että siitä ei näytä olevan enää ulospääysyä järjestäytyneessä yhteiskunnnassa vallitsevan demokratian keinoin.

  Musta lista on pitkä… Ei syyllisiä ole vaikea löytää. Se näkyy päöivittäisessä argumntoinnissa.

 17. ”Raju väite: Suomi on maksanut muiden maiden EU-jäsenmaksuja

  Ex-euroedustaja Esko Seppäsen (vas.) laskelmien mukaan Suomi on maksanut lähes miljardi euroa Saksan, Hollannin, Ruotsin ja Itävallan jäsenmaksuja. Asiasta kertoo Seura-lehti, joka siteeraa Seppäsen huomenna ilmestyvää kirjaa.

  Seppänen on laskenut, että Suomesta on tullut EU:n suurin nettomaksaja. Moni Euroopan maa on vaatinut ja saanut jäsenmaksulleen alennuksia. Sen sijaan Suomi on maksanut kiltisti sekä omat että muiden maksut. Eikä kyse ole köyhän Kreikan tukemisesta.

  Seppäsen mukaan syypäitä ovat ex-pääministerit Matti Vanhanen (kesk.) ja Jyrki Katainen (kok.). He neuvottelivat Suomen edustajina EU:n rahoituskehyksistä. Vanhanen hyväksyi rahoituskehyksen kaudelle 2007-2013. Kataisen neuvottelema rahoituskehys kattaa vuodet 2014-2020.

  Eritysesti Seppänen tylyttää Seuran mukaan EU-kommissaariksi pyrkinyttä Kataista:

  ”Säilyttääkseen mukavan miehen maineen Katainen ei ollut valmis käymään taistoa Suomen nettomaksaja-aseman parantamisesta.””

  http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/364049-raju-vaite-suomi-on-maksanut-muiden-maiden-eu-jasenmaksuja

  Em. viimeinen lause ”Säilyttääkseen mukavan miehen maineen Katainen ei ollut valmis käymään taistoa Suomen nettomaksaja-aseman parantamisesta.” – LUE: päästäkseen nauttimaan politrukkina Brysselin lihapatojen antimista Katainen asetti oman etunsa Suomen edun edelle!

 18. Minnaa ei kelpuutettu vapaamuurariksi, koska se järjestö ei kuulu naisille. ”Eastern Star” on miesmuurareita vastaava järjestö. Naiset kelpaavat kyllä ”laastinkantajiksi”, heh.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here