Kunnantalon edustan lippusaloissa liehuvat Suomi100 -hankkeen liput. Mahtavatko kunnantalolla tietää, mistä europarlamentissa parhaillaan keskustellaan? Europarlamentti käsittelee tänään, torstaina 16. helmikuuta, useita liittovaltioitumiseen tähtääviä aloitteita, joista useimmista myös äänestetään tänään.

Totuusmedialla ei ole mitään sanottavaa aiheesta?

Kohti liittovaltiota

Keskustaoikeistolaisen, parlamentissa Liberaalidemokraattien liiton (ALDE) ryhmässä vaikuttavan Belgian entisen pääministerin Guy Verhofstadtin 20.12.2016 päivätystä mietinnöstä ”Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista [2014/2248(INI)]” on keskusteltu pari päivää parlamentissa. Mietintö on aloite ja tiekartta Euroopan unionin liittovaltioistamisen viimeistelemiseksi.

Mietinnön mukaan nykyisiä EU:n perussopimuksia tulee muuttaa, koska niiden puitteissa

”[U]nionin toimielimet eivät kykene selviämään unionin edessä tällä hetkellä olevista syvistä ja moninaisista kriiseistä ja niiden rahoituksellisista, taloudellisista, sosiaalisista ja muuttoliikkeeseen liittyvistä seurauksista sekä populististen ja kansallismielisten liikkeiden noususta”.

Mietinnössä todetaan, että tämä kykenemättömyys hoitaa kriisejä, massamaahanmuuton tuomia ongelmia, massatyöttömyyttä ja syrjäytymistä on johtanut kasvavaan tyytymättömyyteen unionia kohtaan.

Unionin tehottomuus johtuu mietinnön mukaan – selkokielistettynä – siitä, ettei jäsenvaltioilla ole yhteistä näkemystä mantereen tulevaisuudesta ja siitä, että toiset jäsenvaltiot ovat tasa-arvoisempia kuin toiset saaden erioikeuksia muiden kustannuksella. Vielä selkokielisemmin: jäsenmaiden jäljellä oleva itsenäisyys on paha ongelma unionille. Tämän takia, mietinnössä todetaan, tulee pyrkiä kohti unionia, jolla on ”täydellinen demokraattinen oikeutus ja toimivalta toteuttaa tehokkaita toimia useilla eri politiikan aloilla”. Kohti liittovaltiota.

Unionin alkuperä

Mietinnössä kerrotaan, että unioni on hidas, tehoton ja sisäisesti erimielinen. Koska Euroopan unioni ei toimi, mietintö pitää oleellisen tärkeänä, että näissä itse aiheutetuissa olosuhteissa vahvistetaan ”yhä läheisempi Euroopan kansojen välinen liitto” hajaantumistrendien torjumiseksi ja selvennetään ”unionin moraalista, poliittista ja historiallista tarkoitusta sekä sen perustuslaillista luonnetta”. Epäillä sopii, otetaanko unionin moraalista, poliittista ja historiallista luonnetta oikeutettaessa esiin sen Atlantin takainen alkuperä ja rahoitus.

The Telegraph kertoo aiemmin salaisista muistioista, jotka Georgetownin yliopiston tutkija Joshua Paul löysi Yhdysvaltain kansallisarkistosta ja toi vuonna 2000 julkisuuteen. Muistiot osoittavat, että Euroopan yhdentyminen – Euroopan liittovaltio – suunniteltiin ja sen muodostamista ohjailtiin Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun (Central Intelligence Agency, CIA) edeltäjän, Office of the Strategic Service:n (OSS), sekä Yhdysvaltain sisäministeriön toimesta.

Työvälineenä käytettiin ”Amerikkalaiset yhdistyneen Euroopan puolesta” -komiteaa (American Committee for United Europe, ACUE). ACUE myös rahoitti ja kontrolloi Euroopan yhdentymistä edistäviä European Movement- ja The European Youth Campaign -liikkeitä. ACUE puolestaan sai oman rahoituksensa Rockefeller- ja Ford -säätiöiltä.

Muistio vuodelta 1965 osoittaa, että Yhdysvalloista neuvottiin myös pyrkimään kohti talousliittoa salavihkaa: tukahduttamaan julkisen keskustelun aiheesta, kunnes on ”saavutettu piste, jossa sellaisia ehdotuksia ei enää voi välttää”.

Itseaiheutettuja ongelmia

Unionin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimivuutta uhkaavat mietinnön perusteella unionin rahattomuus, jatkuvat pankki- ja talouskriisit, jihadismi, pakolaiset ja massamaahanmuutto, terrorismi, nationalismi, populismi, jäsenvaltioiden tapa olla noudattamatta EU:n lainsäädäntöä ja perusarvoja, EU:n sisäiset verokeitaat, tehokkaan päätöksenteon vähäisyys, liika byrokratia, työttömyys, sisämarkkinoiden toimimattomuus EU:n luonteesta johtuen, ulkopolitiikan toimimattomuus EU:n luonteesta johtuen, (kansalaisten kanssa käydyn) vuoropuhelun puute, puolustusvoimavarojen olemattomuus. Lähinnä siis kaikki se, mistä EU-kriitikot ovat unionia arvostelleet.

Ehdotetut selviytymisstrategiat tiivistettynä

1) Euro pakolliseksi:  yhteinen verotus, budjetti ja valtiovarainministeriö
Kaikkien EU-maiden on pakko liittyä eurojärjestelmään ja luopua omasta valuutastaan. Tarvitaan yhteinen finanssipolitiikka ja verotus, koska Eurooppa-neuvostossa ollaan kyvyttömiä saavuttamaan yksimielisyyttä, vaikka sellainen vaatimus päätösten suhteen on olemassa. Kansalaisten yhteisvastuuta on lisättävä, jotta ”unionin yhteenkuuluvuuden tunne” ei vaarantuisi. Tämä näyttäisi tarkoittavan ”unionin taloudellisten resurssien uudistamista ja nykyaikaistamista” yhdistämällä varat samaan kassaan, tai pankkisektorin pelastamiseksi laadittu pankkiunioni ei toimi.

2) Liittovaltiohallitus
Komissiosta on muodostettava aito hallitus, jolla olisi laadinta- ja täytäntöönpano-oikeus euroalueen finanssi- ja makrotalouspolitiikalle.

”[K]omissiosta tehdään unionin tärkein täytäntöönpanoviranomainen tai hallitus, jotta voidaan vahvistaa unionimenetelmää, lisätä avoimuutta ja parantaa unionin tasolla toteutettavien toimien tehokkuutta ja vaikuttavuutta.”

Tämän takia komissio tarvitsee lisää resursseja ja määrärahoja, joten Lissabonin sopimusta on muutettava. Komissio olisi vastuussa europarlamentille, ehdottaa mietintö.

3) Pakollinen vapaa liikkuvuus
Kaikkien jäsenmaiden on pakko osallistua Schengen-järjestelmän takaamaan vapaaseen liikkuvuuteen ilman poikkeuksia.

4) EU:n militarisoiminen ja Nato-kumppanuus
”Kuluneiden kymmenen vuoden aikana Euroopan ja erityisesti sen lähialueiden turvallisuustilanne on merkittävästi heikentynyt, ja EU katsoo, että yksittäinen jäsenvaltio ei enää voi turvata sisäistä ja ulkoista turvallisuuttaan yksin.” Joten tarvitaan EU:n yhteinen armeija (”puolustusunioni”), joka muodostetaan sitomalla osa EU-maiden puolustusresursseista EU:n puolustamiseen tarkoitettuun puolustusyhteisöön.

”[U]nionin puolustusvoimavarojen heikentyminen rajoittaa sen mahdollisuuksia ulottaa vakautta unionin välittömiä rajoja pidemmälle; ottaa huomioon, että tämän lisäksi liittolaisemme Yhdysvallat on haluton puuttumaan asioihin, jos Eurooppa ei ole valmis ottamaan kohtuullista osuuttaan vastuusta – – perustettava kattava EU:n ja Naton välinen kumppanuus ja varmistettava samalla, että unionilla on mahdollisuus toimia riippumattomasti ulkomaisissa operaatioissa lähinnä naapurialueidensa vakauttamiseksi.”

5) Yhteiset poliisivoimat
Massamaahanmuuton mukanaan tuoman terrorismiuhan ratkaisemiseksi tarvitaan  mietinnön mukaan yleiseurooppalaiset, yhteiset poliisivoimat. Hanke ei ole uusi. Voitaneen sanoa, että sotien – joissa on mukana myös EU:n jäsenmaita – aiheuttama pakolaistulva Eurooppaan synnytti sosiaalisen tilauksen rajojen tiukemmalle valvonnalle. EU:n poliittiselta johdolta onkin vaadittu tiukempia toimia rajavalvontaan ja terrorismin vastaiseen toimintaan. Poliittisten tavoitteiden edistämiseksi hyvää kriisiä ei kannata päästää hukkaan.

Joulukuussa 2015 komissio esitteli European Agenda on Migration: Securing Europe’s External Borders -suunnitelman. Lukemalla komission muistion läpi ajatuksella huomaa, että kyse on enemmästä kuin rajojen valvonnasta pakolaistulvan hillitsemiseksi. Jäsenmaiden edellytetään komission kaavailujen mukaan muun muassa luopuvan lisää suvereniteetistaan. Virasto saikin käyttöönsä eräänlaiset nopean toiminnan joukot, jotka voidaan lähettää EU:n päätöksellä jäsenmaihin ilman jäsenmaan suostumusta. Lisäksi ehdotettiin kasvatettavaksi väestön valvontaa ”sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi”. Tätä on toteutettu EU:n terrorismin vastaisella lainsäädännöllä.

6) Kansalliset parlamentit toissijaisia

”[U]nionimenetelmä on ainoa demokraattinen lainsäädäntömenetelmä, joka takaa, että kaikki edut ja erityisesti yhteinen eurooppalainen etu otetaan huomioon; toteaa, että unionimenetelmä on lainsäädäntömenettely, jossa komissio osana täytäntöönpanovaltaansa tekee lainsäädäntöaloitteita, kansalaisia edustava parlamentti ja jäsenvaltioita edustava neuvosto päättävät asioista yhteispäätöksellä enemmistöäänestyksellä.”

Samalla ehdotetaan, että ”kansalaisten ottaminen mukaan asuinmaidensa poliittisiin prosesseihin auttaa kehittämään unionin demokratiaa”.

Tavoitteena ylikansallisen, jälkidemokraattisen yhteiskunnan sementoiminen

Mietintö vaatii lisää demokratiaa, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta, koska EU:ssa on demokratiavaje. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi se käsitellään vaivihkaa, ilman julkista keskustelua.

”Euroopan rauhanunioni” pyrkii militarisoitumaan ”lähinnä naapurialueidensa vakauttamiseksi”. Tämän takia pitää liittoutuman Yhdysvaltain johtaman sotaorganisaatio Naton kanssa. Mikä / mitkä naapurialueet mahtavat olla kyseessä?

EU-maat, joissa väestö vastustaa Nato-jäsenyyttä, viedään Natoon EU-portin kautta.

Suomen perustuslain muutos astui voimaan vuonna 2012. Tuolloin 1. §:ään kirjattiin: ”Suomi on Euroopan Unionin jäsen”. Tällaisen maininnan sijoittaminen 1. §:ään kertoo siitä, että se koetaan koko perustuslain olemusta luonnehtivaksi kohdaksi ja että sillä on valtaa yli muiden, sen jälkeen tulevien pykälien.

Kun 1. § koplataan yhteen 94. §:n ja 95. §:n kanssa, viesti on:  Suomen itsenäisyys ollaan luovuttamassa toisaalle, tarkemmin määrittelemättömälle taholle.

”[V]altakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle – – kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta voidaan säätää, että sen voimaantulosta säädetään asetuksella. Yleiset säännökset valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden julkaisemisesta annetaan lailla”

Valtioneuvosto kaappasi vallan perustuslain muutoksen yhteydessä itselleen.

Europarlamentin äänestyksessä jatkuu siten työ pitkään suunnitellun, vaivihkaa valmistellun päämäärän, liittovaltion valmistelemiseksi.

Neutraalimpaa kivapuhetta ei minulta nyt synny. Jos joku ”oikean median” toimittaja sattuisi saamaan yliylhäältä luvan tiedottaa suomalaisia näistä hankkeista, käyttämäni lähdeaineisto (alla) on vapaasti käytettävissä hänen(kin) työnsä helpottamiseksi.


PÄIVITYS 17.2.2017 klo 07:38: Äänestystulokset kolmesta liittovaltiokehitystä edistävästä mietinnöstä

Verhofstadt, Guy | Euroopan parlamentti (20.12.2016): Mietintö, Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista [2014/2248(INI)] http://www.votewatch.eu/en/term8-possible-evolutions-of-and-adjustments-to-the-current-institutional-set-up-of-the-european-union-mot-8.html

Bresso/Brok: Improving the functioning of the European Union building on the potential of the Lisbon Treaty (16.2.2017) http://www.votewatch.eu/en/term8-improving-the-functioning-of-the-european-union-building-on-the-potential-of-the-lisbon-treaty-motio-15.html

Böge/ Bères: Budgetary capacity for the Eurozone (16.2.2017) http://www.votewatch.eu/en/term8-budgetary-capacity-for-the-eurozone-motion-for-resolution-vote-budg-econ-committee-resolution.html

Äänestystulokset mietinnöistä ovat suuntaa antavia EU:n tulevasta kurssista, eivät laillisesti sitovia.
¤

Lähteet

(esittelijä) Verhofstadt, Guy | Euroopan parlamentti (20.12.2016): Mietintö, Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista [2014/2248(INI)] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0390+0+DOC+PDF+V0//FI

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta | Euroopan parlamentti (9.1.2017): Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia [2014/2249(INI)] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0386+0+DOC+XML+V0//FI

Raiskila, Vesa | Vastavalkea (10.2.2016): JSN: merkittävät tapahtumat saa jättää uutisoimatta https://vastavalkea.fi/2016/02/10/merkittavat-tapahtumat-saa-jattaa-uutisoimatta/

Söyring, Riikka | Vastavalkea (24.1.2017): EU:n lainsäädäntö muuttunut entistä salailevammaksi https://vastavalkea.fi/2017/01/24/eun-lainsaadanto-muuttunut-entista-salailevammaksi/

Söyring, Riikka | Vastavalkea (5.12.2016): Tähtääkö EU:n terrorismilaki EU:n arvostelijoiden murskaamiseen? https://vastavalkea.fi/2016/12/05/tahtaako-eun-terrorismilaki-eun-arvostelijoiden-murskaamiseen/

European Parlament (summary): 2014/2248(INI) – 20/12/2016 Committee report tabled for plenary http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1469796&t=d&l=en

European Parliament (15.12 2015): Broad backing for EU external force plan http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/20151210IPR06845/Broad-backing-for-EU-external-border-force-plan

The Department of Homeland Security and European Commission (20.11 2012): Joint Declaration http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/department-homeland-security-and-european-commission-joint-declaration

EurActiv (16.12 2015): Brussels unveils controversial plan for EU border force http://www.euractiv.com/sections/justice-home-affairs/brussels-unveils-controversial-plan-eu-border-force-320486

CRS (24.7 2006): CRS Report for Congress: European approaches to Homeland Security and Counterterrorism https://www.fas.org/sgp/crs/homesec/RL33573.pdf

Aldrich, Richard J. | Diplomacy & Statecraft (1.3 1997): OSS, CIA and European Unity: The American Committee on United Europe, 1948-60 https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/aldrich/publications/oss_cia_united_europe_eec_eu.pdf

Evans-Pritchard, Ambrose | The Telegraph (19.9 2000):  Euro-federalists financed by US spy chiefs http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html

Kuva: MacedonianBoy via Wikimedia Commons, Wikimedia Commons

Kuvanmuokkaus: Johanna Lehtonen

38 KOMMENTTIA

 1. Aiheeseen liittyen: ”…Näitä odotetaan pian: EU-turvatakuut

  Iso muutos tapahtuu, kun Suomen puolustamisen lisäksi armeijan velvollisuuksiin tulee sotilaallisen, aseellisen avun antaminen toiselle EU-maalle niin sanottujen turvatakuiden yhteydessä. Tämä pätee myös järjestöihin, kuten YK:hon tai Natoon.

  Apu voi olla pommin purkamista tai sukellusveneen etsimistä esimerkiksi toisen EU-maan aluevesillä, eikä se poissulje sotatoimia.

  Suomi voi pyytää ja saada sotilaallista apua muilta mailta….”

  http://yle.fi/uutiset/3-9459766

  • Viisainta lienee katsoa ensin Ranskan, Saksan. Hollannin ja Italian vaalit. Voi hyvinkin olla, että tämän vuoden lopulla koko EU on pelkkä muisto, paha uni, josta eurooppalaiset vihdoinkin heräävät. 🙂

   Tuo EU-hirviö on globalistien märkä uni, joka joutaakin katoamaan historian roskatunkiolle kaikkien muiden kauheuksien viereen.

 2. Ei liity aiheeseen, mutta nyt on ollu kovasti tapetilla tuo vauvanteko lupakin taas, enkä tarkoita rippikoulua.
  Tosin pitkälti foliohattupuolen, en ole sitten vaivautunut vielä faktantarkistajaksi aiheesta.

 3. Ex-meppi Esko Seppänen on joskus käyttänyt sanontaa ”Meppilän kultapossukerho”.
  Kuinkahan moni suomalaisista kultapossukerholaisista uudelleenvalintaansa luottaen äänestää – asettaen oman etunsa Suomen edun edelle – EU-diktatuurin täydellistämisen puolesta, koska muussa tapauksessa tämän monsterin mahdollisen hajoamisen myötä heidän oma kultapossukerho-jäsenyytensäkin loppuisi?

  EU-diktatuuria kannattava maanpetoksellinen valta-VALE-media on tietysti ollut vaiti odotettavissa olevista äänestyksistä mm. jotta jotkut valveutuneet kansalaiset mahdollisesti eivät ottaisi meppeihin yhteyttä taivuttaakseen näitä äänestömään diktatuurin lopullisesti vahvistavia sopimuksia ja lakeja vastaan.

  • Moraalisesti liskotasolla oleva Brysselin eu-eliitti suhtautuu tietääkseni suopeasti jopa pedofiliaan ja se jos mikä kyllä kertoo millä tasolla tämä kultapossukerhoväki liikkuu.
   Jokaisen kansalaisen toivoisi tekevän kaikkensa jotta tästä iljettävästä ja rikollisesta Prysselin liskojoukosta päästäisiin pikaisesti eroon.

   Under a thin veneer of Law, we are governed by a secret network of traitors, pedophiles, Satanists and criminals, masquerading as prominent lawyers and judges, journalists, politicians, businessmen and police chiefs.
   They are often Freemasons who derive their power from the central banking cartel based in London UK which controls the mass media and seeks to impose its tyranny in the guise of “world government.”
   https://www.henrymakow.com/when_illuminati_shills_fear_ex.html
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=147228

   Blogi: Kristityn tulee olla kansallismielisesti isänmaallinen
   Koti, uskonto ja isänmaa sekä ihmisen orgaanis-historialliset yhteisölliset juuret ovat ihmisen minuuden ja elämän – ihmisen koko olemassaolon – kannalta edelleen luovuttamattoman tärkeitä
   http://beta.oikeamedia.com/o1-3900

  • Ei massamedia täysin vaiti ole, he myyvät liittovaltiota ja ”puolustusunionia” EU:n turvatakuina kertomatta koko totuutta.

  • KD-lehti 1.3. 2017 http://www.kdlehti.fi/2017/03/01/rkp-kok-sdp-vihreat-ajavat-harppausta-liittovaltioksi/ (alla):

   Rkp:n, Kokoomuksen, Sdp:n ja Vihreiden mepit äänestivät Euroopan unionia harppauksilla liittovaltioistavien esitysten puolesta viime Strasbourgin istunnossa 16.2..
   Vasemmistoliiton Kyllönen ei tiennyt mitä mieltä oli ja äänesti tyhjää. Kokoomuksen Sarvamaa oli ainoana suomalaismeppinä pois äänestyksistä.
   Kolmella hyväksytyksi tulleella päätöslauselmalla parlamentti haluaa suunnata EU:n tulevaisuutta. Niiden mukaan:
   Neuvosto siirtyisi kokonaan määräenemmistöpäätöksiin, eikä jäsenmaiden yksimielisyyttä enää vaadittaisi monivuotisessa rahoituskehyksessä, ulko- ja puolustusasioissa, veroasioissa ja sosiaalipolitiikkaa koskevissa asioissa.
   Komissiosta tehtäisiin EU:n hallitus ja komission puheenjohtajasta äänestettäisiin suoraan vaaleissa. EU:n korkeasta edustajasta tehtäisiin EU:n ulkoministeri, joka voi nimittää poliittisia apulaisulkoministereitä.
   Siirryttäisiin yhteiseen puolustuspolitiikkaan ja ”mahdollisesti yhteiseen puolustukseen”. Perustettaisiin EU:n puolustusunioni, puolustusministeri ja pysyvä puolustusministerien neuvosto ja komissioon puolustuksen pääosasto. ”Jotkut puolustusvoimavarat” yhdistettäisiin lähinnä naapurialueiden vakauttamiseksi. Perustettaisiin Euroopan tiedusteluvirasto ja EU:n ja Naton välinen kumppanuus.
   Perustettaisiin Euroopan valtiovarainministeriö, ja yhteistä talouspolitiikkaa johtaisi EU:n valtiovarainministeri. Perustettaisiin euroalueen oma budjetti, jolla olisi ”aidot omat varat” ja kyky lainanottoon. Budjettikapasiteetin olisi oltava ”riittävän suuri” vastaamaan talouskriiseihin.
   Yhteinen rahoituskapasiteetti sisältäisi myös Euroopan vakausmekanismi EVM:n, joka muutettaisiin Euroopan valuuttarahastoksi ratkaisemaan talouskriisejä ja antamaan hätärahoitusta pankeille.
   Siirrettäisiin vero- ja talouspolitiikka jaettuun toimivaltaan. Yhteisen talouspolitiikan pohjaksi perustettaisiin ”lähestymistä koskeva säännöstö”, joka koskisi verotusta, työmarkkinoita, investointeja, tuottavuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja valtiontaloutta ja -hallintoa. Säännöstön noudattaminen asetettaisiin ehdoksi osallisuudelle yhteisistä rahastoista.
   Perustettaisiin yhteinen laillista muuttoliikettä koskeva järjestelmä, yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, jossa jaettaisiin turvapaikanhakijat jäsenmaiden kesken. Euroopan raja- ja merivartiovirastoa voitaisiin tukea sotilaallisilla välineillä, kuten Euroopan merivoimilla ja tehostetulla euroarmeijakunnalla.
   Europolille ja Eurojustille annettaisiin tutkintaa, tiedustelua ja syytteeseenpanoa koskevat valtuudet muuttamalla ne tiedustelu- ja terrorismintorjuntavirastoksi. Annettaisiin unionin tuomioistuimelle täysi tuomiovalta kaikissa oikeudellisissa kysymyksissä kaikilla EU:n politiikan aloilla.
   Perussopimusta olisi muutettava ”kattavasti ja syvällisesti”, mutta ensin mentäisiin niin pitkälle kuin nykyinen perussopimus venyy, keinona joidenkin jäsenmaiden tiiviimpi yhteistyö. Samalla yritettäisiin helpottaa perussopimusten muuttamista niin, että jäsenmaista neljän viidesosan ratifiointi riittäisi.
   Kaikki nämä esitetyt toimet vievät unionia liittovaltion suuntaan, lisäävät Suomen nettomaksuosuutta ja ovat paitsi Suomelle epäedullisia, myös vastoin sitä, mitä Rkp, Kok, Sdp ja Vihreät ovat antaneet äänestäjille ymmärtää.

 4. ”EU Immigration Portal: Not Migrants – but Citizens Are Problem. More Propaganda Will Make Europeans Love Muslim Rapists and Thugs
  Summary: At last, two-thirds of the Germans have woken up and can see how the evil spirit of Europe, named Merkel, not only destroys their country but is Islamizing it…”

  Koko artikkeli: http://new.euro-med.dk/20170216-eu-immigration-portal-not-migrants-but-citizens-are-problem-more-propaganda-will-make-europeans-love-muslim-rapists-and-thugs.php

 5. Ruotsalainen ”Fria sidor” kysyy:
  ”Kan Marine Le Pen vinna franska presidentvalet?”

  Pitkähkön artikkelin johtopäätös on valitettavasti kielteinen:
  ”Slutsats
  För närvarande tyder inget på att Marine Le Pen ska kunna få tillräckligt stöd för att till slut bli president 2017. Hon måste över 50% och det betyder att Fillon/Macron måste tappa 15%-enheter och Le Pen locka väljare som, hittills, inte signalerat att de är beredda att stödja Front National. Kanske behöver Frankrike marineras ytterligare i fem år i massinvandring, gatupplopp och raskravaller, innan folket är beredda att ta steget? Nästa allt tyder idag på det. Möjligheten för Trump att vinna var på förhand betydligt bättre. Där handlade det om att endast 1-2%-enheter behövde ”byta fot”, nu handlar det om 15%-enheter.

  Det sista miraklet har inte inträffat ännu men om vi ska titta på tidigare opinionsundersökningar, som stämt ganska väl, ser det mörkt ut…”

  http://friasidor.is/kan-marine-le-pen-vinna-franska-presidentvalet/

 6. Hyvä artikkeli. Se olisi syytä toimittaa sekä suomalaisille kansanedustajille että mepeille, jotka eivät ehkä ole panneet merkille mitä touhuavat.

  Eurojärjestelmä on rakennettu pirullisen taitavasti siten, että siinä mukana olevat valtiot ovat suorien lainojen ja vakuuksien lisäksi ”muniaan myöten” rahoitusvastuussa target-järjestelmän kautta.
  Englannin irtoaminen ei tähän järjestelmään vaikuta, mutta lisää unionin kustannuksia. Mutta Puola, Tsekki, Tanska ja Ruotsi ovat vielä järjestelmän ulkopuolella eivätkä osallistu target-järjestelmään.

  Unioni tarvitsee kipeästi lisärahoitusta ja keskusvallan roolin vahvistamista. Keskipakoisvoimat ovat nyt poikkeuksellisen suuria. Jopa liittokansleri Merkel on julkisesti antanut ymmärtää, että unionia voitaisiin jatkossa ”kehittää” lue pyörittää kahdella eri nopeudella, jotta heikoimmatkin kuten Kreikka ja Portugali pysyisivät mukana.

  Elämme mielenkiintoista aikaa. Miksiköhänkään emme tästä kuule mitään valtaa pitävän median taajuuksilla?

  • Niinpä … kysyt miksiköhän emme kuulee mitään valtaa pitävältä medialta…?
   No, tuohon on helppo vastata: jos on tarkoitus riistää vapaus ja ottaa toinen velkaorjaksi niin ei siitä kannata etukäteen kertoa ettei kaveri pötki pakoon.

   EU on CIA:n (varjohallitus, The hidden hand) luomus, sanovat viisaat. Se luotiin ’kässärin’ mukaan suunnitellusti WW2 jälkeen joka sekin käytiin ’suunnitelman mukaan’ kuten edeltäjänsä WW1:kin.
   Tämä on selvää sille joka perehtyy asioihin.
   EU on oleellinen osa Varjohallituksen NWO-agendaa, koko maailman poliisivaltioittamista ja alistamista yhden pienen monopolistisen rikollisjoukon tai mafian hallinnon alle hajota-ja-hallitse strategialla.

   NWO/UM (Uusi Maailmanjärjestys) on ryöstämään kannustava järjestys.
   Koko länsimainen arvo- ja talousjärjestelmä perustuu sille, että tiiviisti verkostoitunut rikollinen eliitti syö kuin parasiitti muiden tekemän työn hedelmiä. Ja EU on vain yksi osa tätä järjestelmää.

   Monopolistit pyrkivät aina tilaan, jossa yksi jättimäinen monopoli omistaa lopulta maailmassa kaiken. Kaikki omaisuus keskitetään yhdelle jättimäiselle koneistolle. Sitä on NWO/UM. Käytännössä kansa ei tule omistamaan mitään. Kaikki omistetaan ’kansan’ nimissä mutta kaikki raha ja todellinen valta on pienellä eliitillä. Se antaa käskyt ja kansan on toteltava ja elettävä kuten eliitti vaatii. Me kansalaiset olemme pelkkä väline.

   UM on syvemmässä analyysissa PUM, Psykopaattinen Uusi Maailmanjärjestys, poliisivaltio tai diktatuuri jota pankkiirieliitti vapaamuurarilakeijoineen johtaa.
   Siksi kukaan valveutunut ja itseään arvostava ei voi sitä hyväksyä eikä kannattaa.

   • Artikkelin ohella tämä kommenttisi olisi varmasti erittäin suositeltavaa luettavaa erityisesti sekä suomalaisille kansanedustajille että mepeille, joista otaksuttavasti valtaosa on pelkän valta-VALE-median varassa eläviä pölvästejä, jotka tahdottomina, puoluekurin sitomina robotteina äänestävät kuten maanpetoksellinen puoluejohto vaatii – jonka EU-diktatuuri on eri tavoilla lahjonut edistämään EU-diktatuurin/NWO-supertyrannian täydellistämistä. Tässä suhteessa perinteinen jaottelu oikeistoon, keskustaan ja vasemmistoon on merkityksetön – samaa Suomen ja kantasuomalaisten tuhoamispolitiikkaa mm. maamme tarkoituksellisen velkaannuttamisen ja rajoittamattoman maahantunkeutuja-invaasion avulla kussakin leirissä ajetaan kuin käärmettä pyssyyn.

   • ”Blogi: Selkärangattomien poliitikkojen luvattu maa

    Ministerien tehtävä on johtaa kansakuntaa edestä, lakia noudattaen
    Laittomasti Suomeen saapuneiden ja Suomessa edelleen olevien muslimimiesten laittomalla Helsingin leirillä on symbolinen merkitys. Sen olemassaolo kuvastaa Suomen hallituksen ja erityisesti sisäministeri Risikon kyvyttömyyttä noudattaa Suomen lakia.

    Risikko rikkoo toimettomuudellaan myös ministerivalaansa, jossa todetaan mm. näin: ”… virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.”

    Selkärangattomuuden historiaa…”

    Koko artikkeli: http://beta.oikeamedia.com/o1-4318

    • NWOhavaintoja-blogisti kirjoittaa seuraavasti:

     ”n. Klo 6.00 alkoi poliisin laiton rynnäkkö SUOMI ENSIN leiriin

     Helsingin poliisiylijohto oli pitänyt salaisen palaverin, jossa sovittiin Helsingin keskustassa sijainneen SUOMI ENSIN mielenosoitusleiriin tehtävästä rynnäköstä, joka tehtiin hieman ennen klo 6.00 Koska silloin katsottiin, ettei paikalla olisi riittävästi sivullisia silminnäkijöitä.

     Silloin kun poliisi on polkemassa kokoontumislain ja sananvapauslain päälle on se tehtävä silloin, kun kansalaiset eivät sitä näe.
     Tämän mielivaltaisen kokoontumislain kieltävän aallon takana on Euroopan Komissio ja tätä politiikkaa suomessa ajaa vahvasti eteenpäin Kokoomus sekä RKP.

     Olen aika varma, että Kokoomus ohjeisti Helsingin poliisilaitoksen ylijohtoa siinä missä poliisia ohjeistettiin ajoittamaan rynnäkkö aamuyöhön, ettei olisi tarpeeksi silminnäkijöitä ja ohikulkijoita näkemässä, kun Suomen poliisit polkevat Suomen sananvapauden sekä kokoontumislain yli…”

     Koko artikkeli: http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2017/02/klo-600-alkoi-poliisin-laiton-rynnakko.html

   • ”Blogi: Impiwaaralaisten ikuiset imperiumit ja valtiaat

    Samat ihmiset, jotka suhtautuvat negatiivisesti korruptoituneisiin, fasistisiin ja yksittäisiä valtioita tuhoamaan pyrkineisiin imperiumeihin (natsi-Saksa, Neuvostoliitto), ovat viime vuosien aikana esittäneet mielipiteitä, joiden mukaan omia sääntöjään toistuvasti rikkovan ja yksittäisten kansakuntien edun vastaista politiikkaa toteuttavan EU:n tulisi säilyä ”ikuisesti”.

    Seuraavassa muutamia esimerkkejä EU:n todellisuudesta…”

    Koko artikkeli: http://beta.oikeamedia.com/o1-4219

 7. ”TTIP henkiin TiSA-”vapaakauppasopimuksella”? Teollisuus brändätään ”palveluiksi”!!

  Kuten olemme uutisoineet, Donald Trumpin hallitus tuhosi nopeasti TTIP– ja TPP-pankkivaltasopimukset, joiden tarkoituksena oli alistaa muun muassa EU:n lainsäädäntö ja markkinat suuryritysten valtaan. Yhä useammat pelkäävät, että TTIP nousee nyt haudasta TiSA:n muodossa.

  TiSA:a on kutsuttu pankkipropagandassa TTIP:n ”palvelutalousserkuksi”. Siinä missä TTIP:n tuli ”vapautta” teollisuus (eli sulattaa paikallinen teollisuus monikansallisiin suuryhtiöihin), on TiSA:n tavoitteena ”vapauttaa palvelut”.

  Valtaosa ”palvelutaloudesta” liitty finanssipalveluihin eli pankkitoimintaan ja uuden velan luomiseen. TiSA:a onkin pidetty jopa TTIP:tä vaarallisempana siksi, että se keskittyy nimenomaan pankkien vaikutusvallan kasvattamiseen.

  Trumpin valtaannousun jälkeen TPP ja TTIP ovat kuolleet, eivätkä poliitikot ja media ole uskaltaneet pihahtaakaan aiheesta. Myös TiSA-neuvottelut ovat olleet vastatuulessa, mutta monia epäilyttää se, ettei Trumpin Valkoinen talo ole kommentoinut TiSA:a lainkaan julkisuudessa. Eikö Trump vastusta sopimusta?

  Kansallismielinen talousjulkaisu National Economics Editorial (NEE) kirjoittaa, että TiSA voisi korvata kuolleet ”vapaakauppasopimukset” kokonaan, mikäli teollisuus onnistutaan lakiteknisin tempuin määrittelemään kokonaan ”palveluiksi”. Mikäli TiSA menisi näin läpi, saisimme esimerkiksi me suomalaiset siis kärsittäväksemme sekä TTIP:n että TiSA:n pahimmat puolet…”

  Koko artikkeli: http://magneettimedia.com/ttip-henkiin-tisa-vapaakauppasopimuksella-teollisuus-brandataan-palveluiksi/

 8. Vaihtoehtomedian tulisi saada nykyään paljon julkisuutta tälle uutiselle: http://www.express.co.uk/news/politics/768328/European-Union-MEPs-superstate-plans-EU-finance-minister-army
  Riittävästi yksityiskohtia: http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/02/vuoden-tarkein-kadonnut-uutinen.html
  (http://yle.fi/uutiset/3-9459766)
  Mepit siis päättivät viedä EU:n totalitaariseksi liittovaltioksi ja Suomi on toteuttanut EU:n käskyjä ainakin toistaiseksi harvinaisen kiltisti.
  Jonkin aiheen totalitaarisuus merkitsee sitä, että siihen liittyviä pienempiä aiheita on vähän kyseenalaista jakaa sotapoliittisiin ja ei-sotapoliittisiin.
  Jo nyt Suomen eliitti on saanut Suomen Natoon lähes täysin sisällöllisesti, vaikka vain 11% kansasta kannattaa Nato-jäsenyyttä, joten otan sen tässä kommentissa huomioon.

  Suomen kansaa on huijattu sitenkin, että varmaan useimmilta on mennyt ohi, että perustuslakiin tehtiin lisäys että Suomi on EU:n jäsenmaa. (Perustuslakiin tehtävään muutokseen tarvitaan kahden eri eduskunnan määräenemmistön päätös eli yhden vaalikauden aikana emme voi erota. Paitsi että EU-, EMU- ja natotuspäätökset ovat laittomia eli tuo lisäyskin on laiton.) Paljon muutakin menee ohi. Sen sijaan pienistä asioista hallitus antaa joskus tiedotteita kansalle, esim. Holkerin hallitus jopa fyysisenä joka kotiin esitteen että ”Verotus kevenee”.

  Yllä oleva kokonaisuus
  ei ole ollut vain tavallinen poliittinen petoskimppu äänestäjiä kohtaan, vaan monin tavoin perustuslain vastaista.
  ” Euroopan Unionin jäsenyys, sen toimintaan osallistuminen, sen ylivallan ja ”ensisijaisuuden” – – – tunnustaminen ovat rikoslaissa maanpetoksena tarkoitettua toimintaa. Rikoslain 12. luku paljastaa myös sen, että osallistuminen Naton toimintaan on rikos Suomen lakien mukaan. Nato Isäntämaa -sopimus on myös rikos. Kaikki tämä on rikollista, maanpetoksellista toimintaa maamme lain mukaan. Kyse ei siis ole mielipiteestä tai tulkinnasta, vaan siitä mitä laissa lukee. ” – Riittävästi yksityiskohtia: http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/02/maanpetos-seka-valtiopetosrikos-ja-sen.html

  Tilanne voi näyttää pahalta nyt kun liittovaltiollistumis- ja totalitarisoitumisprojekti tuotiin osittain julkisuuteen. (Aiemminhan se oli vain pienen valtiojoukon salainen sopimus, josta Suomessa julkaisi jutun MV-lehti.)

  Lisää yksityiskohtia
  Odotettu NWO-salaliittoteoreetikoiden vuosia kertoma kuvio toteutui. Eli EU-komissio sekä -parlamentin mietintö 12/2016 perustelee EU:n itse kaikille EU-valtioille (paitsi euron ja muutoin talouden osalta Saksalle) aiheuttamillaan ongelmilla (EMU, liian nopea EU- ja euroalueen laajentaminen, USA:n politiikalle alisteisuus, korruptio, mamu-politiikka, kuten yhteistyö ihmissalakuljetusmafian kanssa, missä hyötyjänä on mm. ISIS) EU:n liittovaltiollistumisen ja vallan keskittämisen jatkamisen välttämättömyyttä. Höystäen soppaa höpöpropagandallaan (lisää demokratiaa ja avoimuutta -lupauksia). Eli mepit äänestivät sen mietinnön puolesta.
  Lisäksi Suomi on enenevästi toimillaan (valtioiden välisillä erityissopimuksilla ja varustelu- ja muilla sotapoliittisilla kuvioilla, kuten että Puolustusselonteon mukaan Suomi nostaa sodan ajan joukkojen määrää 20 prosentilla, etenkin (ainakin aiemmin uusnatsisympparina tunnetun) puolustusministerin ansiosta, vastaavassa asemassa kuin jos olisi Natossa, pois lukien muutama Suomen kansan enemmistölle vähemmän vaikuttava yksityiskohta: vieraat joukot ja enemmän heidän vempeleitään, sotilastukikohdat, ydinaseet (tosin ydinasevempeleet ovat ennenkin saaneet vierailla satamissa) ja ehkä osittain MK Ultran toiminnan intensiteetti.
  Edelleen hallinnon luova propagandistinen kielenkäyttö jatkuu ja kansa, joka ei ole ajatellut minkään Suomen Hyvän muuttuvan koska sitä Hyvyyttä on toitotettu Toisen maailmansodan loppumisen jälkeen, ei ilmeisesti tajua, että valta liikekannallepanoon annettiin lopullisesti pois poliitikoilta armeijalle (so. isäntämaasopimuksen kautta Suomen ulkopuolelle) nimellä ”pikakertausharjoitus”. Ja asevelvollisillekin tulee velvollisuus auttaa Natoakin, jos pyyntö tulee. (Suomen edun mukaista harkintaa valtapoliitikoillamme ei ole tai sen varaan Suomen kansa ei voi enää laskea.)

  Erillissopimuksista ks. esim
  * Isäntämaasopimus: https://vastavalkea.fi/2016/04/29/callen-ekin-superharhautus-naton-isantamaasopimuksen-lapiviemiseksi/
  * http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/fin_nato_kyberpuolustus-61608
  * Erillissopimus UK:n kanssa
  * ”NATO-Rauhankumppanuusohjelma”

  TOIVOA ON
  Yllä oleva kuva on ikävä osin siksi, että 1) Trumpin suhteita muihin päämiehiin maailmalla ei vielä kunnolla osata arvioida ja valtamedia mustamaalaa Trumpia täysillä, vaikka monia rauhoittavia merkkejä ilmentynyt, kuten välien korjaantuminen Venäjään. (Huom. Ne talouspakotteet ovat USA:lle merkittävän hyödyllisiä taloudellisesti eivätkä ne juuri Venäjääkään haittaa, varsinkaan pitkällä tähtäimellä.) Ja 2) USA:n muutos eli hiljainen sisällissota kestää pitkään. – Kiinassa ja USA:ssa käynnissä raju sisäinen valtataistelu, ja ne liittyvät toisiinsa, mutta parempi puoli ei ole – enkä usko että vuosikymmeniin on – ulkopoliittisen vaikuttavuuden osalta enempää kuin vähän voitolla ja siksi se ei välttämättä heijastu suuresti Suomeen: https://kauilapele.wordpress.com/2017/02/16/full-article-benjamin-fulford-2-13-17-us-and-china-are-both-busy-with-internal-power-struggles-so-the-world-will-have-to-wait/
  Venäjä ja Kiina taistelevat USD:ä ja petrodollarisysteemiä vastaan: http://russia-insider.com/en/its-happening-russia-china-dump-us-treasuries-buy-all-gold-they-can-get/ri18875?utm_source=Russia+Insider+Daily+Headlines&utm_campaign=4c60f4759c-Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014&utm_medium=email&utm_term=0_c626db089c-4c60f4759c-227238249&ct=t%28Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014%29&mc_cid=4c60f4759c&mc_eid=5b5007a504

  USA:n Trump on siis rauhoittanut maailmaa yleisesti, mutta kannattaa muistaa, että EU:a myötäillessään Suomi hyväksyy muun ohessa täysin EU:n äärikorruptoituneisuuden. Käytännössä EIT:n valittaminenkaan ei takaa oikeutta. ICC:n kanteen nostaminen ehkä takaa (selvisihän totuus Milosevicistakin sen kautta vihdoin), siihen ainakin ME KANSA -kansanliikkeen puhemies Jukka Davidsson uskoo. Tosin huomauttaen, että se vaatii paljon rahaa. (USA:a vastaan ei onnistuisi, mutta Suomi voitaisiin pelastaa ilman USA:n haastamistakin.)
  Ks. lisää Jaana Kivi: Bryssel myyty (2016)
  http://beta.oikeamedia.com/o1-4219

  Vai oliko Suomen kansan huijaaminen yllä kuvattuakin suurempaa eli aiemmin aloitettua, piilossa pidettyä?
  Julkinen FB-päivitys kommentoiden http://yle.fi/uutiset/3-9459766 -uutisjuttua:

  ” Janus Putkonen
  16.2.2017 · Donetsk, Ukraine ·

  ”Iso muutos tapahtuu, kun Suomen puolustamisen lisäksi armeijan velvollisuuksiin tulee sotilaallisen, aseellisen avun antaminen toiselle EU-maalle niin sanottujen turvatakuiden yhteydessä. Tämä pätee myös järjestöihin, kuten YK:hon tai Natoon.”

  Niinpä niin… Suomen EU-NATO-armeijan velvollisuudet julistetaan vihdoin ääneen. Eihän siinä olekaan mennyt kuin sen 2,5 vuotta NATO-sopimuksen allekirjoittamisesta Walesissa syksyllä 2014.

  Tosin, NATO-velvoitteista mainitaan vieläkin vain uutisen sivulauseessa, ja tuttuun tapaan asiaa vähätellen. Tästä EU-armeijasta päätettiin muuten viime marraskuussa Brysselissä, näitkö siitäkään YLE-uutista? No, etpä tietenkään.

  Suomi on ajettu tuhoon NATO-EU-miehityksellä. Hullu se meistä on, joka NATO/EU-armeijan aseeseen tarttuu. Kauan eläköön patriootit, Suomen separatistit! ”

  • Riskillä näytetään vetävän, toisin sanoen asetetaan suomalaiset tapahtuneen eteen ja toivotaan parasta.

   Ulkoministeriön selvitys ”Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutukset” (2007) kertoo
   ”…Nato-jäsenyydellä on huomattava merkitys EU:n kehityksessä kohti yhteistä puolustusta. EU:n uuden perussopimuksen artiklan 27 mukaan yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka käsittää unionin asteittain määriteltävän yhteisen puolustuspolitiikan. Määräyksen mukaan se johtaa yhteiseen puolustukseen,
   kun Eurooppa-neuvosto yksimielisesti niin päättää…Vahvalla panoksellaan Naton toimintaan Suomi on toisaalta saavuttanut niin läheisen kumppanin aseman, että ero nykytilanteen ja jäsenyyden välillä ei enää liene tavattoman suuri.” (s 23/24)

   ”…Natolla ei kuitenkaan tiettävästi ole aktiivista puolustussuunnittelua Pohjois-Euroopan osalta, koska tällä alueella ei lasketa olevan sellaista sotilaallista uhkaa, joka kyseistä suunnittelua edellyttäisi…Venäjä on suhtautunut kielteisesti Naton laajentumiseen varsinkin lähialueelleen. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt Natoa laajentumasta…Suomen osalta useat Venäjän edustajat ovat todenneet, etteivät näe Suomen Nato-jäsenyydelle tarvetta, mutta katsovat sen Suomen omaksi ratkaisuksi…” (s 24/25)

   S 27/28 kerrotaan suomalaisten vahvasta maanpuolustustahdosta, ja mainitaan erikseen — kuin poikkeuksena Nato-jäsenyyden vaikutuksista — että myös Norjassa ja Virossa on vahva maanpuolustustahto.
   Ja näin asia näyttää olevan: Nato-jäsenyys heikentää maanpuolustustahtoa. Tai pikemminkin halua puolustaa liittolaisia.

   Yhdysvaltain Stars & Stripes -media kertoo 2015 tehdystä mielipidekyselystä, jossa yli puolet saksalaisista, ranskalaisista ja italialaisista ei kannata sotilaallisen voiman käyttöä vastauksena mikäli Venäjä hyökkäisi johonkin Nato-maahan.
   https://www.stripes.com/news/europe/poll-willingness-to-defend-allies-from-attack-low-in-some-nato-states-1.351606

   Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksen (2015)perusteella suomalaiset pitävät Suomeen kohdistuvaa sotilaallistaa uhkaa epätodennäköisenä, ja suhtautuvat pohjoismaiseen puolustuyhteistyöhön myönteisesti. EU-puolustusyhteistyökin on ok, vaikkakaan ei niin suosittu kuin pohjoismainen yhteistyö. ”Hieman yli puolet, 54 prosenttia, tukee Suomen sotilaallista liittoutumattomuutta (58 % v. 2014), miehistä 56 (59 %), ja naisista 52 prosenttia (57 %).
   Tämä kysymys on esitetty vuodesta 1996 lähtien ja tähän asti sotilaallisen
   liittoutumattomuuden kannatus on vaihdellut 79 -58 prosentin välillä.”

   ”Hieman yli puolet, 54 prosenttia, tukee Suomen sotilaallista liittoutumattomuutta (58 % v. 2014)… Tämä kysymys on esitetty vuodesta 1996 lähtien ja tähän asti sotilaallisen liittoutumattomuuden kannatus on vaihdellut 79 -58 prosentin välillä… Kysymykseen, pitäisikö Suomen pyrkiä Naton jäseneksi, yli puolet, 58 prosenttia vastaa kielteisesti (60 % v. 2014)…”
   http://www.defmin.fi/files/3338/MTS_mielipidetutkimus_15_raportti_suomeksi.pdf

   17.2.2017 taloussivusto Bloomberg kertoo, että neljän Nato-maan väestö (Bulgaria, Turkki, Kreikka, Slovenia) pyytäisi apua Venäjältä, mikäli heidän kimppuunsa hyökättäisiin.

   Siis kolme EU-maata ja EU:n rajanaapuri turvautuisivat mieluummin Venäjän apuun.

   Ilmeisin tulkinta on, että kolme muuta Nato-maata pitävät Nato-Turkkia, teoreettista liittolaistaan, uhkana itselleen, ja turvautuisivat siksi Venäjään. Bulgaria ja Kreikka ovat ortodoksi-maita, kuten Venäjäkin.
   https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-17/melania-trump-s-slovenia-would-pick-russian-over-u-s-protection

   2014 Yhdysvaltain väestö ei ollut erityisen innostunutta puolustamaan kaikkia Nato-maita (Venäjältä). Latviaa, Turkkia ja Ukrainaa puolustaisi alle 30% kyselyyn vastanneista, Ranskaa ja Puolaa alle 50% kyselyyn vastanneista.
   Ukraina (kumpikaan Ukraina) ei ole Nato-jäsen. http://www.huffingtonpost.com/2014/04/01/americans-nato-poll_n_5069838.html

   Maanpuolustustahto ei Nato-maissa ole kovinkaan korkea, alle 50 prosenttia http://gallup-international.bg/en/Publications/2015/220-WIN-Gallup-International%E2%80%99s-global-survey-shows-three-in-five-willing-to-fight-for-their-country

 9. ”The European Union is the global blueprint for an Orwellian cashless society
  The establishment has been moving towards a cashless society, and they are in the process of stepping up their game. The European Union (EU) is devising a plan to limit cash transactions with the intended goal of ending anonymous transactions. This is a war against privacy, freedom and human rights…”

  http://newstarget.com/2017-02-11-the-european-union-is-the-global-blueprint-for-an-orwellian-cashless-society.html

 10. Tuo artikkelin kuvituskuva kertoo enemmän kuin tuhat politikkoa ehtii elämänsä aikana selittämään.

 11. Kotimaasta. Tuli taas malliesimerkki politiikan rakenteellisesta korruptiosta. Eduskunnan tarkastusvaliokunta antoi ministeri Bernerille ”lievät moitteet” tapauksesta Finavia, jossa Berner ajoi härskisti tilintarkastaja DeLoitten ja Danske Bankin asiaa. Nehän kuppasivat Finavialta (suomalaisilta nettoveronmaksajilta) kolmisenkymmentä miljoonaa umpikieroilla johdannaissopimuksilla, joita Finavian puolesta allekirjoittaneet eivät ilmeisesti ymmärtäneet alkuunkaan.

  Alanissilä jopa kehaisi Bernerin toimintaa. Mies taitaa olla jo politiikan fossiili. Mutta miksi eivät demarit edes oppositiossa pysty ottamaan asiaan voimakkaammin kantaa? Onko luurankoja omassa kaapissa?

  Päätettiin (taas kerran) ohjeistaa tarkemmin valtion ohjausta. Moneskokymmenesjakuudes kerta mahtoi olla?

 12. Paikallisessa baarissa tehtynä pikakysely tuotti tulokseksi, että

  100% vastanneista palauttaa sotilaspassinsa mikäli EU liittovaltioituu, ja tulee käsky puolustaa EU:ta.
  100% vastanneista palauttaa sotilaspassinsa mikäli Suomi liittyy Nato-jäseneksi tai mikäli EU sotilasliittoutuu Naton kanssa.

  Vastanneita aamupäivällä yhteensä 19 armeijaikäistä.

  Näin täällä itärajalla asuvat.

  Kyselytutkimus jatkuu iltapäivällä ja ensi viikolla. Mikäli joku muu tekee vastaavaa mieliala-ja mielipideotantaa, kertokaa täällä. Kiitos.

 13. Iltapäivän saldo: 99,9% vastanneista palauttaa sotilaspassinsa mikäli EU liittovaltioituu, ja tulee käsky puolustaa EU:ta.
  100% vastanneista palauttaa sotilaspassinsa mikäli Suomi liittyy Nato-jäseneksi tai mikäli EU sotilasliittoutuu Naton kanssa.

  Yksi vastasi puolustavansa vain ja ainoastaan Suomea.

  Otanta isompi kuin aamupäivällä.

  • Vaikea nähdä tässä EU’ssa arvoja mitä lähteä puolustamaan, vaikka henkensä uhalla. Kukapa haluaisi lähteä puolustamaan jonkun toisen (näkymättömän) etua vastoin omaansa. Hyvä että tämä on huomattu jo paikallisissa baareissakin. Kun vielä huomattaisiin valtion johdossakin. Sitä huomaamista ei kannata odottaa ainakaan hengitystä pidätellen, sen verran tukevasti ovat valtiojohdon jalat irti maasta. Valtion johdossa kaikki päätökset tehdään nykyisin omaa kansaa kurjistaen. Ketä tämä sitten lopulta hyödyttää jää nähtäväksi. Se kyllä huomataan vasta jälkeenpäin, kun on liian myöhäistä.

   Tuossa männä viikolla vilahti teeveessä itse Nalle nuorena ”vasemmistolaisena”. Huvitti suuresti kun muistin, että hän oli silloin huolissaan ”kansan kurjallistamisesta”. Suurena miehenä hän huomasi, että kansan kurjallistaminen se vasta tuottoisaa onkin. Kansantuotteen kakku pitää vain jakaa niin kuin se on nyt jaettu. 0,1 prosenttia vie melkein kaiken. Lähipiiri, yksi prosentti, pidetään rahan syrjässä kiinni. Loput 99 prosenttia pakotetaan köyhtymään (velkaantumaan). Tämä on ollut ”trendi” jo kolmisenkymmentä vuotta. Pitäisikö onnitella onnistumisesta. Ovat onnistuneet valjastamaan tähän kehitykseen jo euroopankin.

   Yksi paha sivujuonne tässä kehityksessä on. Se tuottaa ylijäämäihmisiä, jotka eivät ole enää tuottoisia tuolle yhdelle prosentille. Ei ole tuloja, ei pysty ottamaan velkaa, eikä näin ollen ”kasvata” enää taloutta. Näitä on vaihteleva määrä ”kansallisvaltioissa”, keskimäärin 20 – 25%. Nämä ihmiset, jotka ovat hyödyttömiä finanssitaloudelle, siirretään kätevästi ”valtion” vastuulle. Tai he siirtyvät, koska jossain vielä noudatetaan sosialiturvalainsäädäntöä. Ja niin kuin näkyy, tuosta lainsäädännöstä pyritään eroon keinolla millä hyvänsä. Avuksi keksitään virityksiä, joilla pakotetaan ylijäämäihmiset vaikka ilmaiseen puuhasteluun tyyliin, jos et tee mitään, vaikka täysin hyödytöntä, et syö.

   Pelkona perseessä on noiden ylijäämäihmisten ”populismi”, selkokielellä radikalisoituminen. Näinhän siinä käy, kun joukko kasvaa tarpeeksi suureksi. Ilmaiseen puuhasteluun pakottaminen vain lisää vauhtia. Kun riittävän suurelta porukalta viedään mahdollisuudet oman elämänsä hallintaan, seuraukset voivat olla arvaamattomat. Siihen tässä valtiomme johto kuitenkin tähtäilee. Mahtavatko edes ymmärtää, mitä ovat tekemässä? Valtion johdossa ei saisi koskaan olla ihmisiä, jotka säätävät lakeja vain sillä perusteella, että oma perse pysyy lämpimässä.

   En ole galluppia tehnyt, mutta eilen huoltoaseman baarissa suht nuoret nauroivat YLE’n touhuille. Otin osaa, sanoin, että YLE’n parasta antia on säätiedotus ja siihenkin voi jotenkin luottaa vain pari päivää etukäteen. Ennusteet ovat hyviä, mutta kelit vaihtelee. Kahdenkymmenen minuutin uutispätkässä on puolet ”kulttuuria”. Joku vääntelehtii lattialla ja sen sanotaan olevan taidetta. Jos tässä vielä jotenkuten normaalimaailmassa elettäisiin, niin valkotakkiset hakisivat vääntelehtijän pois.

   • Hieno kommentti ja analyysi nykytilanteesta,
    ’…Valtion johdossa kaikki päätökset tehdään nykyisin omaa kansaa kurjistaen. Ketä tämä sitten lopulta hyödyttää jää nähtäväksi. ’
    No ei siellä ajatella muuta kuin omaa napaa. NWO-utopia ohjaa presidentin toimiessa kapellimestarina. Meillä on todella niljakas pressa, pankkiirimafian juoksupoika ja natohännystelijä joka on pipilöidensä kanssa pannut maansa nwo-kahleisiin.

 14. Kaivoin vielä esille herra Kanin blogin. Siinä on euromaiden (ja Suomen) suurin ongelma kerrottu lyhyesti ja yksinkertaisesti. Tämä tulisi jokaisen ymmärtää, politikot mukaanluettuna. Vielä eivät ymmärrä. Kaikki puuhastelu tämän ongelman ympärillä tähtää nyt vain ongelman pahentamiseen, jota hallituksemmekin harjoittaa erittäin intensiivisesti. Kannattaa lukea myös (ja vain) herra Kanin kommentit.
  http://ebolakani.blogspot.fi/2015/01/taman-viikon-facepalm-palkinnon.html

  • Hyvin perustavaa laatua oleva asia, josta koko valta-VALE-media valehtelee VAIKENEMALLA, samoin kuin koulut ja yliopistotkin – poliitikoista puhumattakaan!

  • Lyhyesti voisi todeta että se suurin ongelma on siinä että voimassa on järjestelmä joka mahdollistaa ja jopa suosii heikompien tai ymmärtämättömien kusettamista.

 15. Nyt, kolme vuotta artikkelin kirjoittamisen jälkeen tilanne on tämä: EU hyödyntää ”koronapandemiaa” sitoakseen jäsenmaat yhteisvelkoihin. Tulonsiirroista suunnitellaan pysyviä. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Interviews/2020/20200821-OS-Funke.html

  Yrittävät selvästi pakottaa yhteisvelalla (”koronaelvytyspaketti”) liittovaltion, jota jäsenmaiden väestön enemmistö vastustaa. Toivottavasti tämä ”koronapandemia” avaa ihmisten silmiä näkemään median luoman todellisuuden ulkopuolelle, näkemään mitä oikeassa elämässä tapahtuu.

  • > EU hyödyntää ”koronapandemiaa”
   > sitoakseen jäsenmaat yhteisvelkoihin.

   Fear is the tool by which all tyranny seizes power
   – Jos ette maksa velkojanne meidän pankeille, kuolette kaikki.

   Yrittääkö Saksa vapauttaa itsensä korona-pakotteista, mutta vaatii muita kiristämään niitä. Ovathan saksalaiset rodullisesti kestävämpiä kuin muut.

   Saksan ongelma on, että usean vuoden kansantuote on jaettu ilmaiseksi eurooppalaisille; lupauksia vastaan, velkakirjoja vastaan.
   – Kun romahtaa, Saksa on häviäjä ja Saksan velalliset voittajia.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here