Tuoreimpia päänavauksia suomalaisen – erityisesti Ylen – journalismin kriisitilannetta koskien on Helsingin Sanomien viikon takainen pääkirjoitus ”Ylen vaikea keskustelu, jota pitäisi silti käydä, jossa Anu Kantola kirjoittaa perustellusti muun muassa seuraavaa:

”[…] on outoa, että monta työurallaan eri välineissä ansioitunutta toimittajaa sanoutuu irti Ylestä ja sanoo, että he eivät saa tehdä työtänsä journalististen kriteerien mukaan.”

”Erityisen kummalliselta tuntuu, että osalle heistä on myös maksettu siitä, että he eivät puhu lähtönsä syistä.”

”Yleisradio ei kuitenkaan ole yksityisesti rahoitettu yritys vaan meidän kaikkien joukkorahoittama julkinen instituutio.”

”Olemme kaikki maksajia, ja rahalla pitäisi saada länsimaisen mallin mukaista riippumatonta journalismia.”

Aivan oikein, tuossa on monta tärkeää pointtia. Kantolan kirjoituksesta löytyy sitten myös pari kohtaa, jotka särähtävät korvaan ilkeästi ja herättävät vastaväitteitä:

”Journalismista ei ole lakipykäliä”

”Päätoimittajan sana on toimituksessa tietenkin laki”

Ottakaamme nuo väitteet lähempään tarkasteluun.

Journalismista

Aluksi on määriteltävä käsite ”journalismi”. Tämän kirjoituksen osalta tyydyn Wikipedia-määritelmään:

”Journalismi on toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä, varmentaa ja eritellä tietoa ja esittää se joukkoviestimien avulla esimerkiksi uutisten muodossa. Sen kohteena ovat erityisesti yhteiskunnallisesti tärkeät, ajankohtaiset ja kiinnostavat asiat ja ihmiset. Sana journalismi tulee ranskan sanasta jour, joka merkitsee päivää. Journalismia harjoittavat journalistit eli toimittajat.

Journalismia julkaistaan sanomalehdissä, televisiossa, radiossa, internetissä ja kirjoissa. Journalismi itsessään on julkaisumuodosta riippumatonta, mutta journalismissa tehdään perinteisesti jako printtijournalismin ja sähköisen journalismin välillä. Printtijournalismi tarkoittaa kirjoitettuun muotoon tuotettua ja luettavaksi tarkoitettua journalismia, sähköinen journalismi taas videon, äänen tai esimerkiksi multimedian muodossa esitettävää journalismia.

Journalismilla on useita alalajeja, kuten kuvajournalismi, tutkiva journalismi, tiedejournalismi, talousjournalismi, viihdejournalismi ja kulttuurijournalismi.”

Eikö mainitun määritelmän tarkoittamasta journalismista ole lakipykäliä?

Kantolalle: journalismi löytyy laista

Suomen perustuslaki

”Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.”
(12. pykälän 1. momentti)

”Sananvapaussäännöksen keskeisenä tarkoituksena on taata kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä oleva vapaa mielipiteenmuodostus, avoin julkinen keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja moniarvoisuus sekä mahdollisuus vallankäytön julkiseen kritiikkiin.”
(Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta [HE 309/1993])

Perustuslain 12. pykälä koskee siis myös ”journalismia”, vaikka siinä ei käytetä nimenomaan journalismin käsitettä vaan puhutaan ”joukkotiedotuksesta”.

Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS)

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 10. artikla sananavapaudesta ja sitä koskevasta auktoritatiivisesta tulkinnasta eli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytännöstä:

EIS 10. artikla

1. Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Tämä artikla ei estä valtioita tekemästä radio-, televisio- ja elokuvayhtiöitä luvanvaraisiksi.

2. Koska näiden vapauksien käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.

EIS:n 10. artikla koskee myös lehdistöä ja muita julkisia tiedotusvälineitä, vaikka termiä ”journalismi” ei artiklassa mainita. Artiklan merkityssisällön ymmärtäminen edellyttää perehtymistä EIT:n oikeuskäytäntöön. Oikeuskäytännössä on otettu kantaa muun ohella seuraaviin kysymyksiin:

(1) Lehdistön (julkiset tiedotusvälineet, media) tehtävät demokraattisessa yhteiskunnassa: ”jaettava velvollisuuksiensa ja vastuidensa mukaisella tavalla tietoja ja ajatuksia kaikista julkista mielenkiintoa omaavista kysymyksistä” (Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 6.7.2010, Niskasaari and others-tapaus)

(2) Yleisön oikeus ottaa vastaan tietoja ja ajatuksia kaikista julkista mielenkiintoa omaavista kysymyksistä (Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 6.7.2010, Niskasaari and others-tapaus)

(3) Journalistinen vapaus, muun muassa mahdollisuus turvautua tietynasteiseen liioitteluun, jopa provokaatioon (Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 6.7.2010, Niskasaari and others-tapaus)

(4) Poliittisen keskustelun alaan kuuluvat hyvin tärkeät asiat, esimerkiksi korruptio korkeiden poliitikkojen ja julkisuuden henkilöiden piirissä sekä pääministerin aggressiiviset vastaukset eri tapahtumiin (Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 21.2.2012, Tusalp-tapaus)

(5) Kritiikki ja poliitikot: ”poliitikkojen tul[ee] suvaita kritiikkiä enemmän kuin yksityishenkilö[iden]” (Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 21.2.2012, Tusalp-tapaus)

Laki Yleisradio Oy:stä (1380/1993)

Yleisradio Oy:n tehtävistä julkisen palvelun osalta säädetään lain 3. luvun (Yhtiön tehtävät) 7. pykälässä seuraavaa:

”Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti:

1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia;

2) tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä; (10.8.2012/474)

3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia; (10.8.2012/474)

4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä;

5) tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille;

6) edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa;

7) välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa.”

On selvää, että Yleisradio Oy:stä annetun lain 7. pykälän säännökset Yleisradion julkisen palvelun ohjelmatoiminnasta koskevat ja osaltaan määrittävät journalismia Yleisradiossa. Yleisradiossa tuotettava journalismi ei saa olla ristiriidassa sanotussa pykälässä säädettyjen periaatteiden kanssa. Vastaavalla päätoimittajalla ei ole toimivaltaa käyttää direktio-oikeuttaan tavalla, joka loukkaisi mainitun pykälän säännöksiä.

Summa summarum: On selvää, että Suomen hallitusmuoto, Euroopan ihmisoikeussopimus ja Yleisradio Oy:stä annettu laki sitovat ja velvoittavat myös Yleisradio Oy:tä sekä yhtiön hallintoneuvostoa, hallitusta, toimitusjohtajaa ja vastaavia päätoimittajia. Toisin sanoen ei ole oikein väittää, että ”journalismista ei ole lakipykäliä” tai että ”päätoimittajan sana on toimituksessa […] laki”.

Yleisradio Oy ja sen toimijat (hallintoneuvosto, hallitus, toimitusjohtaja ja vastaavat päätoimittajat) eivät elä tyhjiössä eivätkä lain ulkopuolella. Kaikkien noiden toimijoiden tulee tehtävissään noudattaa Suomen perustuslakia ja muita lakeja sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Painokkaasti on todettava, ettei Yleisradio Oy:n vastaavalla päätoimittajalla ole diktaattorin valtuuksia. Hänellä ei ole toimivaltaa toteuttaa sellaista agendaa, joka käytännössä mitätöisi Suomen perustuslain, Yleisradio Oy:stä annetun lain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen sikäli kuin on kysymys sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden tehtävistä demokraattisessa yhteiskunnassa.

Ammattilaisia lähtee Ylestä

Yleisradiosta 14.12.2016 irtisanoutunut Ylen ajankohtaistoimituksen esimies, 16.1.2017 alkaen Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö, Jussi Eronen kirjoitti Facebookissa 14.12.2016:

”Olen tänään sanonut itseni irti Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnasta. Lopetan työni ajankohtaistoimituksen esimiehenä, sillä sananvapauttani on rajoitettu. En pysty täällä tekemään työtäni omien arvojeni ja journalistin ohjeiden mukaan.

Minua ja tiimiäni on pyydetty vähentämään väärinkäytöksiin ja epäkohtiin puuttuvan paljastusjournalismin tekemistä. Tähän en voi suostua. Journalistin ohjeiden ykköskohdan mukaan yleisöllä on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Vallanpitäjien kriittisen tarkastelun pitäisi olla keskeisimpiä Ylen tehtäviä, mutta päätoimittajan tiiviissä käsiohjauksessa toimitus kohtelee juuri poliitikkoja – etenkin pääministeriä – kaikkein varovaisimmin.

Tilanne on Yle-veroa maksavan yleisön kannalta sietämätön. Mitä merkittävämpi vaikuttaja, sitä tarkemmin Ylen tulisi asioita tutkia.

Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa on nyt painostava tunnelma. Osa toimittajista on lannistettu tekemään omasta mielestään merkityksetöntä, vallanpitäjien kannalta harmitonta journalismia. Monet ovat hiljaa ja pelkäävät työpaikkojensa puolesta.”

Yleisradion palveluksesta 14.12.2016 irtisanoutunut toimittaja, 16.1.2017 alkaen Suomen Kuvalehden kirjoittava toimittaja, Salla Vuorikoski kirjoitti Facebookissa 14.12.2016:

”Viime aikojen ja kuluneen vuoden tietyt tapahtumat ovat kuitenkin osoittaneet, että Ylessä on perustavanlaatuisia ongelmia ratkottavana. Ne koskevat journalismin ydinaluetta: riippumattomuutta ja yleisön – Ylen rahoittajien – oikeuksien toteutumista.”

Suomen journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho kommentoi Ilta-Sanomissa 2.12.2016 Ylegaten nimekkäimpiin kuuluvan uhrin, toimittaja Ruben Stillerin kohtelua:

”Stillerin varoitus sai hälytyskellot soimaan. Varoituksen perusteena sanottiin, että Stiller toimi journalistisen linjan vastaisesti. Mikä journalistinen linja on sellainen, jossa sanotaan, ettei pääministeriä tai Terrafamea saa käsitellä? Stillerin varoitus on erikoisin veto, mitä tässä Ylen puolelta on tapahtunut.”

Iltalehden artikkeli Ylen toimittaja Jarno Liskistä alkaa kuvalla, jonka selite kertoo tylyä tarinaa: ”Ylen hyllyttämiä juttuja pääministeri Juha Sipilästä (kesk) tekemässä olleen toimittajan Jarno Liskin määräaikaista työsopimusta ei jatketa.” Artikkelissa avataan Liskin näkökulmia Ylegateen:

”Hän kokee olleensa Erosen ja Vuorikosken kanssa samassa veneessä.

– Jussi [Eronen] oli loistava, kannustava esimies. Hän turhautui siihen, että juttuja hyllytettiin, viivytettiin ja peukaloitiin epäasiallisin perustein. […]

– Päätoimittaja ja muu Ylen journalistinen johto on tehnyt raskaita virheitä tavassa, jolla ohjasi Sipilä-uutisointia samoin kuin siitä syntyneessä jälkipyykissä.

Liski pitää vakavana sitä, että työntekijöitä ei ole kuultu, kun on selvitetty, mitä Ylellä tapahtuu.

– Hallitukselle on annettu selvityksiä, mutta meitä lattiatason tekijöitä ei ole juuri kuultu. Jokainen ymmärtää, että Erosen ja Vuorikosken kaltaisten osaajien irtisanoutuminen kyllä kertoo jostain.”

Mistä Ylegate saikaan alkunsa?

Suomen Kuvalehti toi Ylegaten suuremman yleisön tietoisuuteen 30.11.2016 artikkelilla, joka nosti Ylen päätoimittajan, Atte Jääskeläisen, skandaalin keskiöön. Seuraavassa pääkohtia suuntaan jos toiseenkin kuohuttaneesta artikkelista:

”Ylessä alkoi kuohua perjantaina 25. marraskuuta sen jälkeen, kun Yle oli julkaissut uutisen pääministeri Juha Sipilän (kesk) sukulaisten omistamasta Katera Steel -yhtiöstä.”

”Ylen ajankohtaistiimi oli jo kirjoittanut perjantain aikana valmiiksi jatkojutun, jossa haastateltiin kahta oikeusoppinutta siitä, oliko Sipilä ollut esteellinen päättäessään valtion sadan miljoonan euron lisärahoituksesta Terrafamelle.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Ylen johto päätti perjantaina illalla, että juttua ei julkaista.”

”Ylen ajankohtaistiimi alkoi maanantaiaamuna valmistella myös kolmatta Sipilä-aiheista juttua, analyysia siitä, miksi pääministerin sidonnaisuudet ovat tärkeitä asioita uutisoida. Tässä ja Sipilän lähettämistä sähköposteista kertovassa jutussa, jossa kävi ilmi pääministerin täydellinen arvostuksen puute Yleisradiota kohtaan, oli tarkoitus käyttää asiantuntijahaastateltavia.

Ylen johto, käytännössä päätoimittaja Atte Jääskeläinen, kielsi molempien juttujen edistämisen, SK:n lähteet kertovat.”

”Isoa joukkoa Ylen päälliköitä kiellettiin maanantaina iltapäivällä käsittelemästä Sipilän mahdollista jääviyttä Ylen ohjelmissa ja nettisivuilla. Tämä tapahtui niin sanotussa ’pomoinfossa’, jossa oli paikalla kymmeniä henkilöitä.”

On johtopäätösten aika

Toimittajien Eronen, Vuorikoski ja Liski edellä siteeratut kertomukset ja Suomen journalistiliiton puheenjohtajan toteamus sekä Suomen Kuvalehden edellä selostettu juttu osoittavat osaltaan, että Yleisradio Oy:n asianomainen vastaava päätoimittaja on epäonnistunut tehtävässään. Hänen toimintansa on ollut omiaan rajoittamaan kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä olevaa vapaata mielipiteenmuodostusta. Vastaavan päätoimittajan sanotun kaltaista direktiovallan käyttöä kuvannee vallan väärinkäyttöä kuvaava termi détournement de pouvoir.

Aidossa sivistysvaltiossa tehtävässään epäonnistunut vastaava päätoimittaja olisi erotettu tehtävistään. On kiinnostavaa ja säälittävää, että Euroopan unionin reunavaltiossa kaiken skandaalimaisen tapahtuneen jälkeen sivistyneet, kokeneet ja palkitut toimittajat joutuvat moraalis-eettisistä syistä omaehtoisesti jättämään tehtävänsä, jonka asianmukaisen suorittamisen esimies on tehnyt mahdottomaksi.


Tapio Kuosma on oikeustieteen lisensiaatti ja tietokirjailija.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

22 KOMMENTTIA

 1. Erikoistoimittaja Pekka Ervasti sai potkut YLEltä toukokuussa 2016 hänen blogi-kirjoituksensa ”Yhdysvallat, rakkaani!” takia. Siinä hän paljasti: ”Tällä viikolla kaartelevat Suomen sinivalkoisella taivaalla Oregonin kansalliskaartin F15-hävittäjät. Pian amerikkalaissotilaat harjoittelevat maihinnousua Hankoniemelle. Näin paljon ulkomaalaisia sotilassaappaita ei ole tainnut marssia Suomen suostumuksella kotoisella maaperällämme sitten kesän 1941.”

 2. ’…edellä selostettu juttu osoittavat osaltaan, että Yleisradio Oy:n asianomainen vastaava päätoimittaja on epäonnistunut tehtävässään. Hänen toimintansa on ollut omiaan rajoittamaan kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä olevaa vapaata mielipiteenmuodostusta. ’

  Hyvä kirjoitus taas Kuosmalta. Kiitos Tapio kun jaksat kirjoittaa ja puolustaa arvoja, jotka pitäisi olla itsestään selviä ei vain median vaan koko valtiokoneiston johdolle.
  Ikävä kyllä niin ei ole ja siksi häpeällinen Ylegate on tosiasia.
  Mutta tuo mikä pätee Yleen pätee myös maan korruptoituneeseen hallintoon ja ylimpään johtoon. Sen toiminta on ollut omiaan rajoittamaan kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä olevaa mielipiteen muodostusta.
  Ja juuri tämä maan johdon toiminta on kaiken takana oleva perimmäinen syy myös Ylegateen: Yle on toiminut maan johdon haluamalla ellei vaatimalla tavalla sen politiikkaa edistäen – ja vastoin kansan tahtoa ja sitä jopa globalistieliitin toiveiden mukaisesti manipuloimaan pyrkien.
  Pitäisi siis ottaa itse sylttytehdaskin käsittelyyn, tehdas joka kurjistaa ja mädättää koko ajan kansaa ja johtaa meitä kohti totalitaarista pankkivaltaa ja velkaorjuutta sekä suvereenisuuden sekä itsenäisen päätäntävallan tappavaa globaalia poliisivaltiota kansan tahtoa kuuntelematta.

 3. Myös minä yhdyn kiitoksiin. Sananvapauden, oikeudenmukaisuuden ja yleisen suoraselkäisyyden puolesta kannattaa ja pitää vääntää. Jokaisen meistä. Vaikka pelottaisi niin täytyy vaan nousta seisomaan ja sanoa, että ”Tämä on väärin, en suostu siihen”:

 4. Omasta mielestä Yle kannattaisi lopettaa. 500 miljoonaa verorahoj vuodessa on 500 miljoonaa liikaa.

  Otetaan vaikka esimerkkejä: Jessikka Aro on antanut syyttäjälle kuvan, että hänelle on tullut suurta kärsimystä Ilja Janitskin MV-lehden takia. Silti hän esiintyy Ylellä MV-lehden julkaisua koskien. Mielestäni puolueettomuus on selvästi vaarantunut. Jututkin vaikuttaa osittain siltä kuin ne olisi jonkun narkkarin harhoja.

  Toinen esimerkki: Puolueet saavat 72 miljoonaa viestintätukea 4 vuoden aikana, kukin puolue saa tuosta osansa sen mukaan miten on vaaleissa pärjännyt.

  Perussuomalaisten puoluekokouksesta uutisoi Ylen toimittaa Sanna Ukkola. Hänen aviomiehensä on Perussuomalaisten lehden päätoimittaja.

  ————–

  Lähteitä:

  Wikipedia:
  Amfetamiini

  Psykoosille on tyypillistä paranoidisuus, joka vaihtelee lievästä vainoharhaisuudesta täydellisesti puuttuvaan todellisuudentajuun. Amfetamiiniharhat kestävät muutamia päiviä
  Pitkäaikaisen käytön yhteydessä voi esiintyä hallusinaatioita ja paranoidista skitsofreniaa muistuttavia psykoositiloja, ja käyttäjä voi muuttua vainoharhaiseksi myös vieroitusvaiheessa. Oireistossa painottuvat harhaluulot sekä kuulo-, näkö-, tai tuntoharhat. Käytös voi olla väkivaltaista tai arvaamatonta varsinkin, jos samanaikaisesti on käytetty estoja heikentäviä bentsodiatsepiineja tai alkoholia.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Amfetamiini

  Rikoslain 24 luku
  10 § (13.12.2013/879)

  Törkeä kunnianloukkaus

  Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

  Jessikka Aro ja Ruben Stiller opettavat koululaisille ”kriittistä medialukutaitoa”
  Jessikka
  Aro saa maksimaalista näkyvyyttä Ylen kaikilla kanavilla. Tiistaina
  13.9.2016 Aro kävi puhumassa ”Venäjän ohjaamista trolleista” Yle
  Uutisluokan LIVE ohjelmassa, joka on suunnattu koululaisille ja
  opettajille. Ruben Stiller puhui Aron kanssa hyökäten MV-lehteä vastaan.
  http://mvlehti.net/2016/09/14/jessikka-aro-ja-ruben-stiller-opettavat-koululaisille-kriittista-medialukutaitoa/

  Ylen sivuilta:
  Näin Yle toimii
  Ylen toimintaperiaatteet
  Näin toimimme – Ylen eettinen ohje
  Hyväksytty hallituksessa 17.12.2015.
  Tämä
  eettinen ohje koskee kaikkia Ylen työntekijöitä työtehtävästä tai
  työsuhteen muodosta riippumatta. Ohje koskee myös freelancereita ja
  yhteistyökumppaneita.

  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/21/ylen-toimintaperiaatteet

  Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet
  Turvaamme puolueettomuuden, riippumattomuuden ja luotettavuuden monipuolisella ja ennakkoluulottomalla tiedonhankinnalla.

  Kun käytämme kansalaisoikeuksiamme, kuten sananvapautta ja
  osallistumisvapautta esim. sosiaalisessa mediassa, otamme huomioon
  toimintamme vaikutukset emmekä vaaranna omaa luotettavuuttamme emmekä
  yhtiön mainetta luotettavana, puolueettomana ja riippumattomana
  tiedotusvälineenä.

  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/ylen-ohjelmatoiminnan-ja-sisaltojen-eettiset-ohjeet

  Mäntyniemeen mielivät Vanhanen ja Haavisto: Uusi aika vaatii presidentiltä uudenlaista silmää

  http://yle.fi/uutiset/3-9482917?origin=rss

  Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin

  Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja

  YLEISRADION MENETTELY VAALIGALLERIAA KOSKEVASSA ASIASSA

  Muuta aineistoa

  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) demokraattisten instituutioiden ja

  ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) 27.2.2015 julkaistussa maaraportissa (s. 8) on kiinnitetty

  huomiota Ylen Vaaligalleriaan pitämällä sitä positiivisena kehityksenä edellisiin vuoden 2011

  vaaleihin nähden, jolloin ODIHR moitti Suomea siitä, että eduskunnan ulkopuoliset puolueet

  eivät olleet saaneet Ylen vaaliohjelmissa riittävästi näkyvyyttä.
  http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=ereoapaa&${BASE}=ereoapaa&${THWIDS}=0.57/1476496737_23892&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

  ETYJ raportti 2015:

  http://www.osce.org/odihr/143121?download=true

  ———————-

  Vuosina 2008–2010 puoluetuen määrä on ollut 36 miljoonaa euroa (varsinainen puoluetuki 18 000 000 euroa ja tiedotustoiminnan ja viestinnän tukeminen eli lehdistötuki 18 000 000 euroa)

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Puoluetuki

  Turkkila aloitti Perussuomalaisen päätoimittajana toukokuussa 2012. Vuonna 2014 lehden verkkoversion korvasi Suomen Uutiset -verkkolehti, jonka päätoimittaja Turkkila myös on.

  Turkkila on naimisissa toimittaja Sanna Ukkolan ( Ylen toimittaja ) kanssa

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Matias_Turkkila

  Ylellä perussuomalaisten puoluekokouksesta raportoi mm. A-studion toimittaja Sanna Ukkola. Hän ja Perussuomalainen-lehden päätoimittaja Matias Turkkila ovat kihloissa.

  Vaarantuiko Ukkolan riippumattomuus, Ylen Ajankohtaistoiminnan päällikkö Riikka Uosukainen?

  – Ukkola on kokenut politiikan toimittaja, joka on toiminut muissakin välineissä. Minulla ei ole syytä kyseenalaistaa hänen ammattitaitoaan tai töitään. Ylen toimittajien työ on läpinäkyvää ja kaikkien arvioitavissa.

  Keskustelitteko, voiko läheisyys vaikuttaa riippumattomuuteen?

  – En yleensä ota esille toimittajien kanssa heidän yksityiselämäänsä, mutta asian noustua esiin puhuimme siitä.

  Mihin johtopäätöksiin tultiin?

  – Ylessä on ajoittain noussut esille kysymys toimittajien perhesuhteista poliitikkoihin. Rajana on pidetty poliitikon asemaa; onko hän päättävässä asemassa kuten puolueen puheenjohtaja tai ministeri. Tällaisesta roolista ei ollut kysymys, vaan puoluelehden päätoimittajasta. Katsoin, että toimittaja voi toimia tehtävässään. Hänen tekemäänsä työtä eli riippumatonta journalismia ei ole kyseenalaistettu.

  http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000000635586.html

  —————-

 5. On muitakin lainkohtia, joita Atte Jääskeläisen ja Lauri Kivisen touhuilu liippaa hyvin läheltä. Otetaan nyt esimerkkinä vaikkapa Rikoslain 12. luku 1 ja 2 §:

  ”12 luku: Maanpetosrikoksista

  Luku on uudistettu lailla (21.4.1995/578).

  1 § (21.4.1995/578) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

  saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
  irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
  muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

  tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

  2 § (21.4.1995/578) Sotaan yllyttäminen. Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,

  julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,
  julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,
  järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka
  oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon”

  Siis ”julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi”.

  Eikö tämä ole juuri sitä, mitä Ylen johtokaksikko Atte Jääskeläinen ja Lauri Kivinen Jessikka Aro operaattorinaan ja mm. CIA:n Joel Harding kumppaninaan tekee Yle Kioskin Venäjän trollijahdissa ja siihen liittyvissä toiminnoissaan (mm. jatkuvassa Venäjä-vastaisessa uutisoinnissaan)? Samalla siinä luodaan läntiselle arvoyhteisölle ilmeisen ominaista naapurien kyttäys- ja ilmiantojärjestelmää, joista Stasi ja Neuvostoliiton järjestelmät olivat kukkeimpia nyt seurattavia esimerkkejä.

 6. Kiitokset kommentoijille.
  ¤
  Suomen tasavallan 74. hallituksen politiikasta : uhka demokraattiselle oikeusvaltiolle ja hyvinvointiyhteiskunnalle

  ”Sananvapaussäännöksen keskeisenä tarkoituksena on
  taata kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksenä oleva
  vapaa mielipiteenmuodostus, avoin julkinen keskustelu,
  (…) sekä mahdollisuus vallankäytön julkiseen kritiikkiin.”
  (Hallituksen esitys 309/1993)

  ”Me allekirjoittaneet Yleisradion toimittajat olemme huolissamme Ylen journalistisen johdon linjauksista käsiteltäessä ilmitulleita pääministeri Juha Sipilän jääviysepäilyjä. Perjantaista 25.11. alkaen Ylen journalistinen johto on hyllyttänyt aihetta käsitteleviä jatkojuttuja ja rajoittanut uusien juttujen tekemistä. Useita keskusteluohjelmia on maanantaina 28.11. alkaneella viikolla kielletty niin ikään käsittelemästä aihepiiriä millään tavalla.” (Suomen Kuvalehti 30.11.2016)

  ”Sote-uudistus ei toteuta säästöjä eikä paranna hoitoa, kirjoittavat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kolme nykyistä ja kaksi eläkkeellä olevaa professoria tai ylilääkäriä.” (http://yle.fi/uutiset/3-9397049)

  ”Suomalaiset ovat vähentäneet lääkärissä käyntiä omalla rahalla. Tämä johtuu siitä, että yksityisten terveyspalveluiden käyttö kallistui viime vuoden alusta, kun hallitus leikkasi Kela-korvauksia eli Kelan maksamia sairausvakuutuskorvauksia.”
  (http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005106305.html)

  ”Sotkamon Nuasjärveen on kehittynyt
  odotettua suurempi sulfaattipitoinen
  kerrostuma monimetalliyhtiö Terrafamen
  purkuputken poistopään ympärille.

  Sulfaattipitoisen vyöhykkeen laajuus
  johtuu muun muassa purkuputken
  lähistöllä olevista pohjavirtauksista.

  Mittauksissa on havaittu, että
  kemiallisesti kerrostuneen alueen
  pinta-ala on kasvanut yli 1 200
  hehtaarin laajuiseksi ja ulottuu noin
  6-7 metrin syvyydestä pohjaan asti.”
  (http://www.yle.fi/tekstitv/txt/P104_01.html)

  Jne, jne, jne …

  Keskustan, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten muodostaman hallituksen (= Sipilän hallitus) politiikkaa on pidetty julkisessa keskustelussa oikeistolaisena.

  Stubb arvioi taannoin puheenjohtajakampanjansa alkajaisiksi Sipilän hallituksen tekevän maan historian kokoomuslaisinta politiikkaa.

  Vihreiden puheenjohtaja (V. Niinistö) on kutsunut hallitusta perusoikeistolaiseksi ja sen politiikkaa republikaaniseksi.

  Vasemmistoliiton Arhinmäki on luonnehtinut Sipilän hallituksen linjaa thatcherilaiseksi.

  Keskustan piirissä erityisesti monet nuoret ovat pitäneet hallituksen linjaa jopa liian oikeistolaisena. Keskustanuorten varapuheenjohtaja (K. Asikainen) on arvioinut Keskustan johtaman oikeistohallituksen ohjelman alkiolaisen perinteen hautaukseksi (puolue oli muuttunut kokoomuksen jatkeeksi).

  Yleisradio Oy:n suomalaisista perheistä koostama paneeli on kokenut taloustilanteensa pääosin heikentyneen ja antanut hallitukselle kouluarvosanan välttävä.

  Arkkipiispa Mäkinen on kiinnittänyt huomiota epäsuhtaan pieni- ja suurituloisten osallistumisessa hallituksen tiukkoihin talouslinjauksiin. Mäkisen mukaan siinä missä hyväosaiset kykenevät itse valitsemaan osallistumisensa, heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset joutuvat pakolliseen vyönkiristykseen. Arkkipiispa on huomauttanut, että oikeudenmukaiset päätökset koskisivat kaikkia yhteiskunnan jäseniä.

  Nobel-palkittu ekonomisti Stiglitz on kutsunut Sipilän hallituksen leikkauspäätöksiä liiallisiksi: ”Nuorten tulevaisuudennäkymien tuhoamisella tulee olemaan poliittisia ja sosiaalisia seurauksia. Maanne hallitus rapauttaa Suomen tulevaisuutta.” Stiglitz on varoittanut leikkausten heikentävän kasvua kotimaisen kysynnän heikkenemisen kautta.

  Luottoluokittaja Fitch on pienentänyt Suomen kasvuennustetta Sipilän hallituksen leikkaussuunnitelmien vuoksi.

  Nobel-palkitun ekonomisti Holmströmin mukaan Sipilän hallituksen päätös satojen miljoonien eurojen säästämiseksi opetuksesta ja tutkimuksesta ”heijasti aika syvällistä halveksuntaa yliopistomaailmaa kohtaan”.

  Valtioneuvoston oikeuskansleri on kertonut joutuneensa sivuutetuksi, kun hallitus valmisteli perustuslain vastaista lakiesitystä. Oikeuskanslerin mukaan Sipilän hallitus on ollut valmis tinkimään oikeusvaltion keskeisistä periaatteista.

  Eräät perustuslakiasiantuntijat ovat yhtyneet oikeuskanslerin esittämään arvosteluun ja kutsuneet tilannetta pöyristyttäväksi ja ennenkuulumattomaksi.

  Lääketieteen professoreiden ryhmä on arvostellut Sote-uudistusta. Ryhmän mukaan kukaan ei ollut kyennyt esittämään, miten uudistuksella tavoitellut säästöt käytännössä syntyisivät.

  Lähteitä:

  Alexander Stubb kampanja-avauksessaan: Teemme Suomen historian kokoomuslaisinta politiikkaa. Yle Uutiset.
  Eduskunta sanaili uudesta omistajapolitiikasta – Arhinmäki nimitti Soinia Asterix-sarjakuvan riidankylväjäksi. HS.fi.
  Nuoret kipuilevat hallitusohjelman kanssa – ”liian oikeistolainen” http://www.suomenmaa.fi.
  Keskustanuorten varapuheenjohtaja HS:n mielipidesivulla: Hallituksen leikkaukset kohdistuvat kaikkein köyhimpiin. HS.fi.
  Perheet kertovat: Näin hallituksen ensimmäinen vuosi näkyi arjessamme. Yle Uutiset.
  Arkkipiispa hyvätuloisten osallistumisesta Ylelle: Palkanalennus verotuksen kautta. Demokraatti.fi.
  Arkkipiispa Kari Mäkinen: Meillä täällä on enemmän kuin meille kohtuullisesti kuuluu. Yle Uutiset.
  ”Te ryöstätte lapsiltanne” – taloustieteen nobelisti Stiglitz kummeksuu Suomen leikkauksia ja työmarkkinauudistuksia. HS.fi.
  Fitch alensi Suomen kasvuennustetta hallituksen leikkaussuunnitelmien vuoksi – piti Suomen AAA-luokassa. Talouselämä.
  MIT:n Bengt Holmström: Suomen sisukas kansa on jäänyt jyrän alle. Yle Uutiset.
  Hallituksen painostus jyräsi oikeuskanslerin pyrkimykset korjata ongelmallisia lakiesityksiä – oikeustieteen professorit tyrmistyivät. Helsingin Sanomat 18.12.2016.
  Lääkärikonkareilta rajua kritiikkiä sote-uudistuksesta: 6 isoa ongelmaa. Yle Uutiset.
  Sote-uudistus ei toteuta säästöjä eikä parempaa hoitoa. Lääkärilehti.fi.
  #
  Postskriptumi: Onneksi vaalit lähestyvät. Kansalaisilla on ’kreivin aika’ suorittaa korjausliike demokraattisen oikeusvaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen suuntaan.

 7. Niin, lehdistön sanavapaus tarkoittaa ytiötä eli tässä tapauksessa Yleä. Se ei tarkoita sitä, että jokainen Ylen toimittaja on vapaa kirjoittamaan mitä haluaa mistä haluaa vaan ne tekee niin kuin pomo käskee. Jos ne haluaa käyttää omaa sanavaputtaan, niin ne voivat perustaa vaikka blogin. Lisäksi on aika outoa, jos näille lähteneille on maksettu vaitiolosta. Suomessa kun on lojaliteettivelvoite työnantajaa kohden, joten ne voitaisiin viedä yksinkertaisesti oikeuteen jos ne avautuvat yhtiön sisäisistä asioista.

 8. 74. hallituksen (29.5.2015 = >) politiikasta : uhka demokraattiselle oikeusvaltiolle ja hyvinvointiyhteiskunnalle; kiteytyksiä

  ”Hetki lyö, viime hetki lyö
  Kukaan aikaa lahjomaan ei käydä voi milloinkaan
  Hetki lyö, meille hetki lyö
  …”
  #
  “There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.” (Warren Buffett)
  – As quoted in ”In Class Warfare, Guess Which Class Is Winning” by Ben Stein, in The New York Times (26 November 2006)
  ¤
  Suomalainen oikeisto näki ja koki hetkensä koittaneen ensimmäisen Bilderberg-kokouksen 61. vuosipäivänä (29.5.2015). (Kenties historiatajuisimpien mielissä käväisi eräs toinen merkkipäivä: 29. toukokuuta 1453 Ottomaanien valtakunnan armeija, sulttaani Mehmed II el-Fatihin johdolla, valloitti piiritetyn Konstantinopolin, mikä merkitsi Bysantin valtakunnan loppua.) Ehkäpä ja jopa varsin todennäköisesti ’suomalainen oikeisto’ näki mainitun päivän (29.5.2015) lähtölaukauksena sen politiikan harjoittamiselle, jonka päässä aukeaisi pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta (oikeiston silmissä: sosialistivaltio) vapaa suuryhtiöiden ja ’elinkeinoelämän’ temmellyskenttä!?
  ¤
  ”Suomessa tehdään tällä hetkellä maan historian kokoomuslaisinta politiikkaa, julisti valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok.) tänään [2.5.2016] Espoossa. Stubb avasi espoolaisessa ravintolassa kampanjansa kokoomuksen puheenjohtajakilpailussa.”
  (http://yle.fi/uutiset/3-8852662)

  Tasavaltaa hallinnoi ja hallitsee anno Domini 2017 oikeistolainen hallitus, joka asiantuntevien arvioiden (Stubb, V. Niinistö, Arhinmäki, monet keskustanuoret) mukaan on ’maan historian kokoomuslaisinta’, ’republikaanista’, ’thatcheriläistä’ ja ’jopa liian oikeistolaista’. Apureinaan tai liittolaisinaan ’74. hallituksella’ näyttää olevan kokoomuslaisen Jyri Häkämiehen toimitusjohtama Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ja ’oikeistolaiseen ruotuun’ pakotettu kokoomuslaisen pääjohtajan toimitusjohtama Yleisradio Oy ’yhteistyökykyisine’ hallituksineen ja piinkovine vastaavine päätoimittajineen.

  74. hallituksen ’työn’ jälki on ollut varsin ilmaisevaa:

  EK:n tiedote 15.2.2017: ”EK luopuu keskusjärjestösopimuksista”

  ”Metsäteollisuus ilmoitti, ettei se enää jatka niin sanotun Suomen mallin etsimistä” (Yle Uutiset 20.2.2017).

  Vuosi 2017 jää historiaan vuotena, jolloin ’suomalainen oikeisto’ pyrki antamaan ratkaisevan iskun ammattiyhdistysliikkeen keskusjärjestöille ja varsinaisen ’niskalaukauksen’ SAK:lle, joka on jo pitkään ollut EK:n tähtäimessä. ’Suomalaisen oikeiston’ erityisinhokiksi on nostettu SDP:n puheenjohtaja juuri sen vuoksi, että häntä on pidetty SAK:n tärkeimpänä tukena Tasavallan puoluepoliittisessa eliitissä. (’Suomalaisen oikeiston’ pettymykseksi mainittu mies on monen tarkkailijan toimesta prognosoitu maan seuraavaksi pääministeriksi. ’Suomalaisen oikeiston’ ’ratkaiseva isku’ saattaakin varsin pian osoittautua iskuksi ilmaan?)

  ’Suomalaisen oikeiston’, jonka toimille 74. hallitus on – luonnollisesti – antanut suostumuksensa, tavoitteena on tietysti työväenluokan nujertaminen ja alistaminen palvelemaan nurisematta omistavan luokan, suurpääoman ja työnantajien tavoitteita. Siinä ’suomalaisen oikeiston’ oiva lahja 100 vuotta täyttävän tasavallan työtä tekevälle luokalle!

  ’Suomalaisen oikeiston’ agendan toteuttamisen tiellä on ollut monessa yhteydessä yksi varsinainen kiusankappale, Suomen perustuslaki. Onneksi apuun on rientänyt 74. hallitus, joka on tehnyt kaikkensa perustuslain perusoikeuspykälien kiertämiseksi vähintäänkin tulkintoja rukkaamalla. Perustuslakia on vähätelty, toisinaan perustuslaki on kokonaan syrjäytetty. Perustuslain ja perusoikeuksien puolustajia on vähätelty. Heidät on pyritty tekemään naurunalaisiksi. Joskus on vaikuttanut siltä, että perustuslakiin vetoajat on yritetty enemmän tai vähemmän demonisoida.

  Sote-uudistus ja valinnanvapaus : farssi vailla vertaa

  Viiden sote-uudistusta vuosia seuranneiden professorien julkistettuja arvioita valinnanvapausuudistuksen nykytilasta:

  (Kysymyksessä ovat seuraavat professorit: Anneli Anttonen, Heikki Hiilamo, Jussi Huttunen, Martti Kekomäki ja Anneli Pohjola.)

  Anttonen:
  Talon voi polttaa vain kerran – vaikutuksista tiedettävä enemmän

  Sosiaalipalvelujen rakenne ja asema on ehdotetussa lainsäädännössä epäselvä. Mitä tarkoittaa sote-keskusten sosiaaliohjaus? Mistä tulevat sote-keskusten moniosaajat, ja miten estetään se, että sote-keskukset eivät työnnä asiakkaita maakunnan hoidettavaksi?

  Ajatellaanpa esimerkiksi Anni-nimistä henkilöä, joka tarvitsee sosiaalipalveluja. Anni menee kevyen sarjan sote-keskukseen sosiaaliohjaajan luo. Hänen tarpeensa kartoitetaan, ja hänet ohjataan tarvittaessa raskaan sarjan keskukseen maakunnan liikelaitokseen. Kevyen sarjan sote-keskuksessa pitäisi olla rautainen ammattitaito, jotta tiedetään, tarvitseeko Anni nopeasti esimerkiksi mielenterveyspalveluja, kotisairaanhoitoa, tai vaikkapa lastensuojelun toimia. ”Miten ihmeessä kaikissa sote-keskuksissa voisi olla asumisen, vanhuuden, lapsuuden, mielenterveyden, päihdetyön, peliriippuvuuden, ja niin edelleen asiantuntijuutta.”

  Houkutus lähettää Anni eteenpäin on suuri, koska silloin kustannukset tulisivat maakunnan maksettavaksi, ja sote-keskuksen rahat säästyisivät. Erilaisin kannustein tai sanktioin ei tällaista kustannusten siirtoa pystytä kokonaan estämään. Anttonen pelkää tämän koituvan veronmaksajien tappioksi.

  Malli on keskeneräinen. Lausuntopyynnön yhteydessä julkaistussa vaikutusarviossa todetaan, että vaikutuksia on vaikea arvioida, koska monia asioita ei vielä tiedetä. ”Tällaiseen ei voi olla varaa. Tulella ei voi leikkiä, ja talon voi polttaa vain kerran. Pitää olla uskallusta peruuttaa ja ottaa aikalisä.”

  Hiilamo:
  ”Uudistuksen vaarat ovat kuitenkin hyötyjä suuremmat.”

  Hallituksen valinnanvapausmalli heikentää tai tekee jopa mahdottomaksi palveluiden integroimisen. Lisäksi siihen sisältyy suuria riskejä kustannusten noususta. ”Molemmat tarkoittaisivat huono-osaisimpien palveluiden heikentymistä.”

  ”Lausuntopyynnön yhteydessä julkaistu vaikutusarvio on hämmentävää luettavaa. Jos kerran tiedossa on vaikutusarvion kuvaamat lukuisat vaarat, miksi esitystä viedään eteenpäin sen nykyisessä muodossa?”

  Huttunen:
  Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vaarassa ajautua kaaokseen 2019.
  Lakiluonnos valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ratkaise sosiaali- ja terveysjärjestelmän ongelmia. Hanke saattaa viedä kehitystä taaksepäin.
  ”Monet toiminnan ja sen kehittämisen kannalta tärkeät yksityiskohdat ovat edelleen auki ja / tai ristiriidassa tavoitteiden kanssa. Uudistus nyt esitetyssä muodossa merkitsee hyppyä tuntemattomaan.”

  Uudistuksen neljä keskeistä tavoitetta ovat olleet perusterveydenhuollon (terveyskeskusten) ja sosiaalipalveluiden vahvistaminen, peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen, eriarvoisuuden vähentäminen, ja kustannusten hillitseminen. Yksikään tavoitteista ei näytä lakiluonnoksessa toteutuvan.

  Sosiaali- ja terveyskeskusten yhtiöittäminen ja sosiaalipalveluiden jakaminen sosiaali- ja terveyskeskusten ja maakunnan välillä vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Maakunnalla ei ole käytännössä hallinnollista valtaa yksityisten yhtiöiden ylläpitämiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin. ”Tämä tekee alueellisten hoito-ohjelmien, katkeamattomien palveluketjujen, konsultaatioiden, koulutuksen ja laatujärjestelmien suunnittelun ja toteuttamisen erityisen vaikeaksi.”

  Kekomäki:
  Valinnanvapauslaki pysäytettävä

  Hallituksen valinnanvapausmallissa ihminen saa perustason lääkäri- ja sosiaalipalvelut yhtiöitetystä sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Maakunnan tehtäväksi jää erikoissairaanhoito ja vaativampi sosiaalityö. ”Tämä rikkoo tehokkaasti integraation, koska rahoitusjärjestelmä erottaa ne toisistaan kahteen eri siiloon. Molemmat tekevät varmasti ’tulosta’ mutta eivät yhtenä joukkueena, kuten integraatiotavoite edellyttäisi.”

  Yhtiöitetyt sote-keskukset saavat maakunnalta rahansa sillä perusteella, moniko kansalainen on listautunut yrityksen asiakkaaksi. Saamallaan rahalla yritysten on vastattava sovituista hoidoista. Käytännössä yrityksen hoitoon kuluttama raha on pois yrityksen tuloista. Siksi sen kannattaa siirtää kaikki mahdollinen – ja aivan erityisesti kalliit potilaat – erikoissairaanhoidon hoidettavaksi ja maksettavaksi.
  ”Jos esimerkiksi potilaalla on haava, hänet kannattaa lähettää keskussairaalaan, koska muuten yrityksen tulot pienenevät ainakin puudutusaineen, ommeltarvikkeiden sekä ompeluvälineiden sterilointikustannusten verran.”

  ”Pitäisi selvittää etukäteen, miten hyvinvointipalveluiden kasvavat kustannukset aiotaan rahoittaa: ottamalla ulkomaista velkaa vai korottamalla veroja. Pidän erittäin varmana, että nyt kaavaillun kaltainen kilpailu tulee kasvattamaan kustannuksia tuntuvasti.”

  Tuoreitten kansainvälisten vertailujen mukaan suomalainen terveysjärjestelmä on kilpailukykyinen. ”Miksi Suomen tulisi ottaa oppia huonommin pärjäävistä maista? Eikö nykyistä järjestelmää tulisi pikemminkin kehittää entistä paremmaksi, kun keinoja on olemassa.”

  Pohjola:
  Ei edes ammattilainen saa tästä selvää

  Lakiesitys valinnanvapaudesta on keskeneräinen ja erittäin vaikeaselkoinen. Asiat on esitetty siten, että asioihin perehtyneilläkin ihmisillä on suuria vaikeuksia saada käsitystä siitä, miten kokonaisuuden on ajateltu toimivan. ”Eikä kyse valitettavasti ole vain lakitekstin vaikeudesta, vaan rakennelma on monimutkainen ja pirstaleinen.”

  Monimutkaisuutta pyritään ratkaisemaan siten, että monissa kohdin todetaan, miten asiakkaiden tulee saada ohjausta ja neuvontaa valintojen tekemiseksi. ”Uskotaanko sen käytännössä toimivan? Jos valinnanvapausuudistus ei tuota asiakkaille aikaisempaa helpompaa mahdollisuutta saada palvelua, sitä ei pitäisi toteuttaa. Uusi järjestelmä palvelee parhaiten hyvin koulutettuja, hyvän informaatiolukutaidon omaavia ja terveitä.”

  Sote-uudistus on muuttunut yhä vahvemmin terveysuudistukseksi (”te-uudistus”). Sosiaalipalvelut ja sosiaalityö eivät sisälly suunniteltujen sote-keskusten toimintaan. Niiden osalta ainoastaan neuvonta ja ohjaus toteutuisi sote-keskuksissa.
  ”Nyt keskustellaan jo siitä, eikö terveydenhuollon ammattilainen voisi hoitaa sosiaalialan neuvonnan ja ohjauksen. Sosiaalialan ammattilaisia ei siten ehkä tulisi sote-keskuksiin lainkaan. Ihmisten elämän sosiaalinen ulottuvuus ja sosiaaliset kysymykset ovat edelleen hukassa sote-uudistuksessa.”

  Pohjolan mielestä liian paljon on kesken, selvittämättä, ja kokeilematta, sekä ymmärtämättä, jotta uudistusta olisi järkevää tällä aikataululla viedä ratkaisuun.

  Huomautus: Sote-uudistus olisi parasta palauttaa lähtöruutuun. Aluksi olisi koottava laajapohjainen komitea ja saatava sille asiantunteva ja tarmokas puheenjohtaja. Työn tulos olisi kenties saatavissa valmiiksi 75. hallituksen elinaikana? (Eräiden prognoosien valossa kysymyksessä on Antti Rinteen hallitus. Siinä olisi se hyvä puoli, että hallitukseen saataisiin sitä juridista asiantuntemusta, joka nykyhallitukselta puuttuu. Ehkä silloin myös Suomen perustuslaki nostettaisiin naftaliinista ansaitsemalleen kunniapaikalle?)
  ¤
  Ja viimein tuli Fidel
  Ja kävi käsky armoton:
  ”Jo riittää se riisto ja rosvous!”
  ¤
  Vuoden 2017 kuntavaalit:

  Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
  Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
  Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.
  #
  Vuoden 2019 eduskuntavaalit:

  Suomen 38. eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019,
  ja niissä valitaan vaalikauden 2019–2023 eduskunta.
  ¤
  https://www.youtube.com/watch?v=aX4eZ1fpYwA

 9. Ylegate jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja …

  Ja kuin muina miehinä jatkavat hommiaan Yleisradion asianomainen vastaava päätoimittaja ja hänen esimiehensä, Ylen pääjohtaja (toimitusjohtaja) sekä Yleisradio Oy:n hallituksen puheenjohtaja!? Miksi?

  Antero Mukka (HS:n päätoimittaja): ”Rahan ja vallan yhteys antaa aihetta epäilyille Yle-jupakassa”. HS 1.3.2017:
  (…)
  ”Tuoreiden tietojen valossa näyttää ilmeiseltä, että Ylen johto on antanut perusteltua aihetta epäilyille siitä, että pyrkimys turvata Ylen rahoitus on vaikuttanut journalistisiin ratkaisuihin. Jos Ylelle suopeita poliitikkoja olisi suosittu, se tarkoittaisi journalistisesta riippumattomuudesta tinkimistä.”
  (…)
  ”(…) ongelmien kärjistyminen kertoo myös johtamisongelmista.”
  (…)
  ”(…) on syytä arvioida, missä kulkevat soveliaisuuden rajat, kun toimituksen ulkopuolinen henkilö, toimitusjohtaja Lauri Kivinen lausuu toimitukselle näkemyksiään oman yhtiönsä journalismista.”

  ”Kivisen läksytys ei ole Ylen rivitoimittajan näkökulmasta mitä tahansa yleisöpalautetta, vaan toimitusjohtajan sanat on helppo nähdä suorana journalistisena ohjauksena.”

  ”Yle on eduskunnan alainen, verovaroin maksettu laitos. Sillä on poliitikkoihin väistämättä erityissuhde. Tämä tuottaa sille aivan erityisen velvoitteen pitää palomuurinsa kunnossa. Ylen valtava journalistinen valta ei saa olla riippuvainen sitä ruokkivista käsistä.”

  (lähde: http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005108144.html)
  ¤
  Sähköpostit kertovat: Ylen päälliköt ajoivat … – Helsingin Sanomat
  http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005108132.html
  Sähköpostit kertovat: Ylen päälliköt ajoivat rahoitusta puolustanutta poliitikkoa studioon – HS selvitti, mitä Ylessä tapahtuu. HS selvitti Ylen kriisin taustoja.
  ¤
  Samu Lehtonen: HS: Ylen toimituksessa hämmästyttiin, kun toimitusjohtaja hermostui – ”Ensin luulimme sitä vitsiksi”
  Julkaistu: 1.3. 5:11
  (…)
  ”Kolme kuukautta jatkunut Yle-kohu on henkilöitynyt vahvasti päätoimittaja Atte Jääskeläiseen, mutta Helsingin Sanomien tietojen mukaan myös toimitusjohtaja Lauri Kivinen on ottanut voimakkaasti kantaa journalistiseen sisältöön.”

  ”Useampi paikalla ollut Ylen toimittaja kertoo HS:lle, että Kivinen närkästyi keväällä 2016 julkaistuista veroparatiisijutuista. Toimitusjohtajan mukaan se ei edistänyt suomalaista yrittäjyyttä tai auttanut nostamaan Suomea, ja erikseen hän haukkui juttua entisen esimiehensä Jorma Ollilan veroparatiisiyhtiöstä.”

  ”– Kivinen alkoi selittää, että hän oli juuri kerännyt lahjoituksia varakkailta suomalaisilta Radion sinfoniaorkesterille soitinhankintoja varten. Se oli sujunut hyvin ennen veroparatiisijutun julkaisua, mutta kun juttu julkaistiin, keräys alkoi tökkiä. Ensin luulimme sitä vitsiksi, mutta Kivinen oli aivan tosissaan, kertaa Ylestä joulukuussa eronnut ajankohtais- ja featuretiimin esimies Jussi Eronen.”

  (lähde: http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005108263.html)
  ¤
  Keskiviikkona 21.7.2010 Ilta Sanomat kertoi otsikolla ”Mediapomo katuu”, miten MTV3:n toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara piti lähtöä yhteiseen EU-kampanjaan virheenä, joka ”haisi tosi pahalle”.

  Porin Suomi-areenan tapahtumassa Karhuvaara paljasti suurten lehtitalojen laajan ja keskitetyn lobbauksen Suomen EU-jäsenyyden puolesta 1990-luvun alussa oli. Karhuvaaran mukaan EU-hankkeen primus motor oli Sanomien pääomistaja, ministeri Aatos Erkko.

  Ilta-Sanomat kertoi Karhuvaaran sanoneen porilaisyleisön edessä:

  ”Aatos Erkko soitti Turun Sanomat -konsernin pääomistajille Ketosille ja Alma Median toimitusjohtajalle, esimiehelleni Matti Packalenille. Erkko esitti kysymyksen, voisivatko kaikki nämä lehdet, Turun Sanomat, Salon Seudun Sanomat, Alma Median Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa ja sitten Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat tehdä koko sivun kampanjan EU-jäsenyyden puolesta.”

  Näin oli sitten myös tapahtunut. Päätöstä Karhuvaara piti pahana erehdyksenä:

  ”Vaikka se olikin vaan ilmoitus, niin siinä isot mediatalot, siis valtaosa suomalaisesta painetusta viestinnästä, asettui kimppaan jonkin yhteiskunnallisen ratkaisun puolesta. Juttu haisi tosi pahalle ja oli yhteiskunnallisesti väärin.”
  ¤
  Muistelma Yleisradio Oy:n kokoomuslaisesta toimitusjohtajasta

  Mikä mies? Sama mies kuin ’Ilari Vinkuen’.

  Kyseinen toimitusjohtaja on se mies, joka Åttopojat-lauluyhtyeessä esitti julkisesti Olof Palme –pilkkalaulua ja suututti ruotsalaiset. Kappaleessa lauletaan, kuinka Olof Palme menee elokuviin ja saa poistuessaan surmansa tappajan luodeista.

  Juomalaulu löytyy Åttopoikien snapsilaulu-levyltä. Yhtyeen perustaja ja johtaja on Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle I**kallio.

  Vuonna 1986 murhatun Olof Palmen hyvä ystävä, kirjailija Harry Schein totesi I**kallion olevan ”mitätön henkilö”, koska yhtye oli levyttänyt sellaisen kappaleen.
  (”On herran tähden itsestään selvää, että tällaista ei pidä mennä tekemään. Toivottavasti julkinen mielipide tuomitsee I**kallion tekemiset” [Schein].)

  Sanotusta skandaalista huolimatta ’Ilari Vinkuen’ poimittiin Yleisradio Oy:n toimitusjohtajaksi.

  Palmevisan

  ”Olof Palme gick på bio, sha-la-la-la-la-la-la-la-la / Klockan var strax efter tio, sha-la-la-la-la-la-la-la-la/Skottet brann, blodet rann, Olof Palme han försvann / Olof Palme gick på bio, sha-la-la-la-la-la-la-la-la.

  Lisbeth såg revolvern blänka, sha-la-la-la-la-la-la-la-la / Strax därefter blev hon änka, sha-la-la-la-la-la-la-la-la / Skottet brann, Christer sprang, Tunnelgatan bytte namn / Olof Palme gick på bio, sha-la-la-la-la-la-la-la-la.”
  #
  ”Även om de sex som medverkar i kören vill vara anonyma vet man i Helsingfors att åtminstone Nokias informationsdirektör Lauri Kivinen (…) är med på cd:n.”
  #
  Nokiadirektör gör snapsvisa av Palmemordet
  Publicerad 14 aug 2003 kl 05.57
  Uppdaterad 9 feb 2007 kl 00.38

  En grupp finska näringslivsdirektörer har gett ut en cd – med bland annat en nidvisa om Olof Palme.

  Nu rasar författaren och Palmevännen Harry Schein:
  – Det är alldeles självklart att man inte ska göra så här.

  Initiativtagaren till skivan med snapsvisor är Kalle Isokallio som ännu 1991 var andre man på Nokia och tilltänkt koncernchef. Styrelsen valde den gången Jorma Ollila. Efter det har Isokallio verkat som fri författare. Men han har kvar sina sjungande vänner i näringslivet. Även om de sex som medverkar i kören vill vara anonyma vet man i Helsingfors att åtminstone Nokias informationsdirektör Lauri Kivinen, den ekonomiska tidningen Talouselämäs chefredaktör Pekka Seppänen och den tidigare starke mannen bakom popgruppen Leningrad Cowboys Mato Valtonen är med på cd:n. Svensk studentvisa Skivan som kom ut för några dagar sedan har väckt uppmärksamhet främst på grund av visan om Olof Palme. – Det är en snapsvisa från Sverige. Åtminstone i sex år har den sjungits flitigt av svenska studenter, säger Kalle Isokallio. Är det lämpligt att skoja om Palmemordet? – Allt vi sjunger är historiskt sant. Och visan kommer från Sverige. Men där har man veterligen inte sjungit in den på skiva? – Nej, nästa fråga är därför om vi efter att ha importerat låten borde exportera skivan tillbaka till Sverige. Schein upprörd På skivan finns också andra kontroversiella sånger som till exempel Silmien välliin, en krigstida visa om att ryssar ska skjutas mellan ögonen. Författaren och debattören Harry Schein var en av Olof Palmes närmaste vänner. Han reagerar kraftigt på nyheten om snapsvisan. Han säger att initiativtagaren Kalle Isokallio är en tarvlig person: – Massmedia ska offentliggöra den här gubbens namn och gärna också publicera hans bild. Då har han dömt sig själv, säger han. – Det är alldeles självklart, för guds skull, att man inte ska göra så här. Staffan Bruun

  http://www.expressen.se/nyheter/nokiadirektor-gor-snapsvisa-av-palmemordet/

 10. ”Monen viesti (…) on, että Jääskeläinen on mennyt ylivarovaisuudessaan niin pitkälle, että hän on ajoittain vaarantanut Yleisradion journalistisen riippumattomuuden. Päätoimittajan ja lobbarin roolit näyttävät menneen sekaisin vähintään joidenkin poliitikkojen silmissä” (Paavo Teittinen, Maria Manner: Ohjasiko rahoituspaine Ylen linjaa? HS 1.3.2017, s. A 11).

  ”Jääskeläinen rajoitti (…) Sipilän vakuutuskuorta koskevaa uutisointia,(…). Hän otti myös esiin, että teatteriohjaaja Susannan Kuparisen kutsumista Pressiklubi-ohjelmaan tulisi harkita, koska tämän näytelmä on saattanut loukata pääministerin vaimoa” (ibid.).

 11. ”Erittäin masentavaa, että Yleisradio alistuu tällaiseen painostukseen
  koskien joitakin esiintyjiä, mielipiteitä ja ohjelmia. Osoittaa sen, että
  Yleisradiossa on johtoportaassa henkilöitä, jotka jossakin vähän
  kehittyneemmässä maassa olisi potkittu ulos” (Jörn Donner, IL 5.1.2017).

 12. ”rahalla pitäisi saada länsimaisen mallin mukaista riippumatonta journalismia.”
  Länsimaissakin sattuu ja tapahtuu. Trumpin hallinnon jäsenia todellakin jahdataan kuin noitia. Syynä keskustelut venäläisten kanssa. Noitajahdin välineenä tunnetut länsimaiset mediatalot!
  Entä Marine Le Pen? Hän on levittänyt väkivaltaista mediasisältöä netissä vastoin Ranskan lakia? Kuvat tai videot esittävät kai isis-sotilaita teloituspuuhissa, tms.

  Espanjassa on otettu käyttöön kiristyneitä kansalaisuuslakeja. Pikkuhiljaa Suomenkin lainsäätäjät kiristävät otettaan ja sanan sekä mielipiteen vapautta rajoitetaan.

  Tuo snapsi-laulu on todella mauton ja viittaisi lisäksi siihen, että Ruotsin porvaris-piireissä toivottiin Palmen ”lähtöä”, todella todella paljon. Eräiden lähteiden mukaan Palme olisi kuolemaa seuraavana päivänä tavannut Gorbatshovin. Ehkä tämä oli viimeinen kipinä jonkun kuuma-kallen sieluun. Tunnetusti eräillä on taipumusta tähän lajiin: Bobrikov, Ritavuori.
  Ja oliko se nyt Kalmarin päättäjät, joiden henkeä uhattiin kun päättivät Nordstream 2 putkihankkeen puolesta??

 13. Kuka tai mikä voi erottaa Ylen johtajan? Voiko Yle esim levittää valheita tai puolitotuuksia vuodesta toiseen? Uutisointi ja reportaasit Itä-Ukrainasta saattaisivat täyttää valeuutisoinnin tai vääristelyn merkit. Pallo tuntuu olevan hukasssa monilla. Ilmeisesti kaikilla suomalaisilla. Jukka Tarkka ajankohtaisohjelmassa: ”Ukrainan sisällissota.. ”. Samassa ohjelmassa(ehkä Kaksoiskansalaisuus)
  Simon Elo: ”Krimin sodan myötä.. ” Ja ei hän tarkoittanut menneitä, vaan nykyistä kriisiä. Ohjelma ehkä löytyy vielä Areenasta.
  Yle on käyttänyt mielestäni usein termiä Venäjän aggressio!! Mikä Venäjän aggressio??

 14. Hieman havaintoja Venäjän aggressiosta:
  YLE Venäjän aggressiossa(miten Janukovitsin erottaminen, Maidanin ja Odessan verilöylyt tai kieliriita ovat Venäjän aggressiota? Venäjä on vastaanottanut yli miljoona pakolaista Itä-Ukrainasta. He ovat ihmisiä, jotka ovat menettäneet kotinsa ja joutuneet lähtemään asuinsijoiltaan!! )

  Ylen aamuteevessä toimittaja ihmetteli mitä siellä Ukrainassa oikein tapahtuu. Hänellä oli haasteltavana ulkoministeriön virkanainen.
  Toimittaja kyseli ulkoministeriön edustajalta onko hänellä näkemystä siitä miksi Ukrainan ”sota” näyttäisi kiihtyvän aina tiettyjen tapahtumien aikaan.
  (nyt esim. Trumpin valinnan takia) Näinhän se on ollut. Toimittaja kertoi, että Itä-Ukrainassa on 690, vai oliko peräti 790 Etyj(osce.org) tarkkailijaa,
  joista 25 suomalaista. Aiemmin täällä mainittu Etyj-tarkkailijoiden määrä perustui Ilkka Kanervan kertomaan lukuun Ylen ohjelmassa. Tiedä sitten, onko
  Kanervan tiedot näin hukassa vai eikö hän vain jostain syystä halunnut kertoa katselijoille, että tarkkaijoita on näinkin valtava määrä.

  Heitä on siellä niin paljon, että sitä ihmettelee miten Ylen masinoima ”Venäjän aggressio” on jäänyt heiltä huomaamatta.

  Security and Co-operation in Europe (OSCE) monitor Andrey Kelin who said yesterday:
  “We have said that no Russian involvement has been spotted, there are no soldiers or equipment present.”
  “Accusations relating to convoys of armored personnel carriers have been heard during the past week and the week before that. All of them were proven false back then,
  and are being proven false again now.”

  Sen sijaan Venäjä toimitti ruoka- ja lääkeapua Itä-Ukrainaan:
  OSCE (ETYJ)
  DONETSK CHECKPOINT, Russian Federation, 22 August 2014 – On 22 August (until 15:55) a total number of 227 vehicles passed the Donetsk Border Crossing.
  Tämä oli yksi avustussaattue. Suomessa levitettiin netissä valheita, että näissä rekoissa olisi aseita.

  Mitä Ylen propaganda-kone ei ole huomannut? Ehkä tässä on vastaus kysymykseen ja aamuteeveen toimittajan pohdintoihin:

  ”Based on the data received by the decor, the command of troops in the area ATO prepares for continued fire strikes on the positions of the units of the armed forces DND, insecure settlements and infrastructure, — said the representative of the Ministry of defense. Data preparation once again confirm the desire of Kiev to disrupt Minsk agreements and to resume hostilities in the Donbass”

  Ei ole mitään syytä epäillä ylläolevaa.

  http://www.dw.de/ukraine-denies-using-ballistic-missiles/a-17827342
  https://www.rt.com/news/176484-cnn-ballistic-missiles-ukraine/

  Aseitahan siellä riittää vaikka muille jakaa. Harvat tietävät, että Itä-Ukrainassa sijaitsee/sijaitsi useita asetehtaita. Eli myös (Länsi)-Ukrainan
  vanha aseistus oli sieltä peräisin. Nykyisin heillä on käytössä länsimaiden toimittamia aseita, ja ilmeisesti myös EU-rahalla hankittua.
  Me kaikki olemme mukana Ukrainan sodassa Ukrainan hallituksen puolella pienellä raha-osuudella.

  Ukraine Celebrates Independence Day, Kyiv Holds Military Parade:
  … BM-27 ”Uragan,” BM-30 ”Smerch,” 9К79 ”Tochka-U” (SS-21 ”Scarab B”), 9K33 ”Osa” …

  Ulkoministeriön nainen kertoi myös, että Ukraina ei implementoi Minskin sopimusta, koska sen ehtona on tulitauko. Ei tästä ole kauaakaan kun Ukraina nimitti näitä itä-ukrainalaisia terroristeiksi. Sotahan alkoi ”terrrorismi-harjoituksena”, ja sen piti olla nopeasti ohitse. Ei kai ole mitään epäselvyyttä mikä osapuoli ei halua luovuttaa alueitaan itsehallintoalueiksi Minskin sopimuksen mukaisesti!!

  Näin synkästi asian näkee/näki Robert Parry:
  The reports that Russia has ‘invaded’ ‘Ukraine’ were repeated for many months and were
  just lies from the Obama Administration and their agents at NATO
  The conflict in east Ukraine is Obama’s war; launched by Obama’s junta government,
  executed by Obama’s proxy army, and directed by Obama’s advisers in Kiev.

  Jos Yle on johtanut harhaan niin miksi?

 15. Palmen kohdalla tietysti, että eräiden lähteiden mukaan Palmen piti tavata Gorbachev. Ja kuka tietää mikä siellä olisi ollut aiheena!! Kenties yhteinen sosialistinen ydinvapaa Pohjola. Toisin kävi ja NL kaatui!! Mitä jos Palme USA-vihaajana olisi todellalin antanut täyden tukensa NL:lle? Kysykää Gorbalta, jos vielä elossa!!

 16. Muuten tuo toimittaja Robert Parry on toivottavasti vielä hyvissä voimissa. Ottakaapa yhteyttä ja kyselkääpä mihin hän perustaa arvionsa. Hänen arvionsa eroavat melko lailla Suomessa esitetystä ”totuudesta”!

 17. Palmesta: Dokumenttiohjelman mukaan Palme epäili, että hänet saatettaisiin murhata. Hän mm. vältteli näkymästä ikkunoista ulos. Sinänsä sitten kummallista, että hän piti henkivartijoista vapaan illan tuona kohtalokkaana hetkenä. Ja vieläkin ihmeellisempää, että murhaaja iski juuri tuolloin!!

  Kun tarpeeksi suuria valheita levitetään tarpeeksi kauan, niistä ei enää päästä irti, vaan ne johtavat asiasta toiseen kuten kävi Hitlerin Natsi-Saksalle. Toivottavasti Suomelle ei käy samoin! Suuria sota-harjoituksia on ilmeisesti luvassa pitkin vuotta. Itämeri ei ole enää rauhan ja rakkauden tyyssija.

 18. ’Leikin’ loppu ?

  ’Leikin’ lopettajana toimi ansiokkaasti Julkisen sanan neuvosto (JSN).

  #JSN:n uutinen 23.3.2017:

  Ylelle langettava journalistisen päätösvallan luovuttamisesta, pääministerin toiminnasta lausuma

  Julkisen sanan neuvosto antoi virheen korjaamisesta Ylelle vapauttavan ratkaisun. Journalistiseen päätösvaltaan liittyvistä kanteluista Yle sai äänestyspäätöksellä 6–6 langettavan ratkaisun. Neuvosto antoi myös lausuman, jossa se käsitteli pääministerin toimintaa.

  Julkisen sanan neuvosto JSN antoi keskiviikkona 22.3. pidetyssä kokouksessaan kaksi päätöstä, jotka liittyivät Ylen 25.11.2016 julkaisemaan juttuun ”Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta”.

  Ensimmäisessä ratkaisussa on kyse siitä, onko Yle rikkonut virheen korjaamiseen liittyvää Journalistin ohjeiden kohtaa 20 tai otsikkoon liittyvää Journalistin ohjeiden kohtaa 15. Neuvoston mukaan Yle kertoi juttuun tehdyistä muutoksista epäjohdonmukaisesti mutta jutussa tai sen alaotsikossa ei ollut virhettä. Pelkästä muokkaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa yleisölle.

  Ylen toiminta poikkeuksellista, ei journalistisia perusteita

  Toisessa ratkaisussa JSN antoi Ylelle langettavan Journalistin ohjeiden kohtien 2 ja 3 rikkomisesta.

  Kohdat ovat seuraavat:

  2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

  3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

  Kantelu kohdistui myös sananvapauden rajoittamiseen ja Journalistin ohjeiden kohtaan 1. Niitä Yle ei JSN:n päätöksen mukaan rikkonut. Julkisen sanan neuvosto totesi, että päätoimittajalla on valta ja vastuu julkaisemispäätöksistä. Tämä tarkoittaa, että hän voi myös päättää julkaisemisen rajoituksista eikä tämä ole toimittajien sananvapauden rajoittamista

  Päätös oli äänestyspäätös, joka syntyi äänin 6–6. Äänten ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

  Tässä tapauksessa on nähtävissä paljon piirteitä, joita voi tulkita siten, että päätoimittaja on taipunut ulkopuoliseen painostukseen. Kuten neuvosto on todennut päätöksissään 6405, 6449/YLE/16 ja 6403/YLE/16, jutussa ei ollut pääministeriin kohdistuvaa erittäin kielteistä julkisuutta eikä myöskään olennaisia asiavirheitä. Yle teki tästä huolimatta pääministerin yhteydenottojen jälkeen jutun muokkaamisessa ja sitä seuranneessa aiheen käsittelyssä useita poikkeuksellisia ratkaisuja, jotka myötäilivät pääministerin näkemyksiä.

  Pääministerin toiminta omiaan rajoittamaan sananvapautta

  Lausumassa neuvosto käsitteli pääministeri Juha Sipilän toimintaa.

  Ylen 25.11. julkaistun jutun julkaisemisen jälkeen pääministeri lähetti suoraan Ylen päätoimittajalle useita tekstiviestejä, joissa muun muassa arvosteltiin Ylen aihevalintaa. Sen jälkeen hän lähetti Ylen toimintaa arvostelevia sähköposteja päätoimittajalle ja jutun kirjoittaneelle toimittajalle. Lisäksi pääministeri välitti heille yli kymmenen kansalaisilta saamaansa kriittistä palauteviestiä.

  Julkisuudessa ja oikeuskanslerille toimittamassaan selvityksessä pääministeri on perustellut yhteydenottojaan jutun virheellisyydellä sekä samanaikaisen kuulemisen laiminlyömisellä. Varsinkin ensimmäisissä, suoraan päätoimittajalle lähetetyissä tekstiviesteissä pääministeri kuitenkin arvosteli ainoastaan jutun näkökulmaa ja sitä, että Yle käsitteli hänen sukulaisiaan.

  Vallankäyttäjillä on muiden kansalaisten kanssa yhtäläinen oikeus antaa palautetta, vaatia oikaisuja ja tulla kuulluksi silloin, kun heihin kohdistuu erittäin kielteistä julkisuutta. Pääministerin sananvapauteen kuuluu myös oikeus ilmaista tyytymättömyytensä juttuun ja jopa sen näkökulmaan.

  Tässä tapauksessa pääministerin lähettämien viestien määrää ja sävyä voi kuitenkin pitää niin poikkeuksellisena, että viestit on mahdollista tulkita painostusyritykseksi.

  Pääministeri myös kieltäytyi kahden päivän ajan kommentoimasta Ylelle yhteyttään Katera Steeliin. Myös tällaista toimintaa voi pitää sananvapautta rajoittavana, erityisesti, kun kyseessä on ministeri.

  Neuvosto on huolestuneena pannut merkille, että tämän tyyppinen sananvapautta rajoittava toiminta on yleistynyt. Ministeritasoisetkin poliitikot ovat alkaneet valikoida tiedotusvälineitä antamalla haastatteluja ja lausuntoja vain tiedotusvälineille, joiden julkaisema journalismi on miellyttänyt heitä. Neuvosto korostaa, että tällainen on demokratiaa rapauttavaa tiedonvälityksen rajoittamista.

  Yhteiskunnan faktapohjaisuuden turvaaminen ja informaatiovaikuttamisen torjuminen ovat suomalaisen yhteiskunnan suurimpia haasteita. Neuvosto toivoo, että vallankäyttäjät ymmärtäisivät tämän eivätkä toiminnallaan turhaan vahingoittaisi vastuullisesti toimivan faktapohjaisen journalismin toimintaedellytyksiä.

  Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Sen päätökset perustuvat Journalistin ohjeiden tulkintaan. JSN voi antaa myös lausumia sananvapauden rajoittamisesta.

  http://www.jsn.fi/uutiset/ylelle-langettava-journalistisen-paatosvallan-luovuttamisesta–paaministerin-toiminnasta-lausuma/
  ¤
  #JSN:n lausuma 6450/L/17 [22.3.2017]:

  Vastaaja: Pääministeri Juha Sipilä

  Asia: Sananvapauden rajoittaminen

  Ratkaistu: 22.3.2017

  Demokraattisessa yhteiskunnassa tiedotusvälineiden täytyy voida käsitellä vallankäyttäjien toimintaa kriittisesti. Median ja vallankäyttäjien suhde saa ja sen pitääkin olla jännitteinen. Mitä merkittävämmässä asemassa vallankäyttäjä on, sitä enemmän toimintansa kriittistä käsittelyä hänen tulee kestää.

  Median ja vallankäyttäjien suhteesta on keskusteltu Suomessa laajasti sen jälkeen, kun julkisuuteen levisi tieto pääministeri Juha Sipilän marraskuussa 2016 Yleisradion toimittajalle ja päätoimittajalle lähettämistä lukuisista teksti- ja sähköpostiviesteistä. Pääministerin on epäilty toiminnallaan rajoittaneen Yleisradion tai sen toimittajien sananvapautta painostamalla Yleisradiota.

  Julkisen sanan neuvosto päätti laatia aiheesta lausuman asian suuren yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. Pääministerin toiminta on nostettu esiin myös useissa neuvostolle tulleissa Yleisradion toimintaan kohdistuvissa kanteluissa, jotka liittyvät ratkaisuun ”6398, 6401/YLE/16”.

  Neuvosto pyysi pääministeri Juha Sipilältä lausuntoa tätä lausumaa varten. Pääministeri ei halunnut sellaista toimittaa, mutta neuvostolla on ollut käytössään pääministerin oikeuskanslerille toimittama selvitys, jossa käsitellään pääministerin Ylelle lähettämiä viestejä.

  Pääministerin viestittely alkoi Yleisradion 25.11.2016 julkaisemasta jutusta ”Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta” (http://yle.fi/uutiset/3-9315671). Jutussa käsiteltiin pääministeri Juha Sipilän kytköksiä valtio-omisteiselle Terrafamen kaivokselle kuljettimia toimittavaan Katera Steel -yritykseen.

  Julkisen sanan neuvosto on antanut tapauksesta kolme päätöstä. Niiden mukaan jutussa ei ollut erittäin kielteistä julkisuutta (6405, 6449/YLE/16) eikä asiavirheitä (6403/YLE/16). Pääministerin viestittelyn jälkeen Yle muokkasi juttua ja rajoitti aihepiirin käsittelemistä. Julkisen sanan neuvosto totesi äänestyksen jälkeen, että Yleisradio oli tämän seurauksena luovuttanut journalistista päätösvaltaa (6398, 6401/YLE/16).

  Viesteissään pääministeri arvosteli rajusti Ylen toimintaa. Julkisuudessa ja oikeuskanslerille toimittamassaan selvityksessä pääministeri on perustellut yhteydenottojaan jutun virheellisyydellä sekä samanaikaisen kuulemisen laiminlyömisellä. Varsinkin ensimmäisissä, suoraan päätoimittajalle lähetetyissä tekstiviesteissä pääministeri kuitenkin arvosteli ainoastaan jutun näkökulmaa ja sitä, että Yle käsitteli hänen sukulaisiaan.

  Vallankäyttäjillä on muiden kansalaisten kanssa yhtäläinen oikeus antaa palautetta, vaatia oikaisuja ja tulla kuulluksi silloin, kun heihin kohdistuu erittäin kielteistä julkisuutta. Pääministerin sananvapauteen kuuluu myös oikeus ilmaista tyytymättömyytensä juttuun ja jopa sen näkökulmaan.

  Tässä tapauksessa pääministerin lähettämien viestien määrää ja sävyä voi kuitenkin pitää niin poikkeuksellisena, että viestit on mahdollista tulkita painostusyritykseksi.

  Pääministeri Sipilän viesteissä viitattiin muun muassa siihen, ettei pääministeri arvosta Yleä. Neuvosto pitää ilmaisua harkitsemattomana Yleisradion aseman takia. Pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella Ylen rahoitusta on heikennetty jäädyttämällä indeksikorotuksia. Poliitikot ovat hallituskauden aikana muutenkin kyseenalaistaneet Yleisradion rahoitusta ja sen toimintamahdollisuuksia ja päätöksenteon itsenäisyyttä, ja ministerit ovat käyttäneet voimakkaita puheenvuoroja, joissa Yleisradion toimintatapoja ja yksittäisiä sisältöjä on kyseenalaistettu.

  Tilanne on omiaan lisäämään rakenteellisen itsesensuurin mahdollisuutta. Tämän vuoksi poliitikkojen, erityisesti pääministerin, tulisi välttää kaikenlaista toimintaa, jonka voi tulkita Yleisradion painostamiseksi.

  Pääministeri myös kieltäytyi kahden päivän ajan kommentoimasta Ylelle yhteyttään Katera Steeliin. Pääministeri ei ole antanut kieltäytymiselleen muuta syytä kuin sen, että hän ei saanut kommentoida 25.11. ilmestynyttä juttua ennen sen julkaisemista. Käytännössä siis pääministeri kategorisesti kieltäytyi kommentoimasta yhtä aihepiiriä isolle suomalaiselle tiedotusvälineelle. Myös tällaista toimintaa voi pitää sananvapautta rajoittavana, erityisesti, kun kyseessä on ministeri.

  Neuvosto on huolestuneena pannut merkille, että tämän tyyppinen sananvapautta rajoittava toiminta on yleistynyt. Ministeritasoisetkin poliitikot ovat alkaneet valikoida tiedotusvälineitä antamalla haastatteluja ja lausuntoja vain tiedotusvälineille, joiden julkaisema journalismi on miellyttänyt heitä. Neuvosto korostaa, että tällainen on demokratiaa rapauttavaa tiedonvälityksen rajoittamista.

  Julkisen sanan neuvosto pitää harkitsemattomana myös sitä, että pääministeri on toistuvasti julkisuudessa ja jopa eduskunnan kyselytunnilla väittänyt Yleisradion rikkoneen Journalistin ohjeita mutta ilmoittanut, ettei kantele niistä Julkisen sanan neuvostolle. Neuvosto korostaa, että Journalistin ohjeita tulkitsee Julkisen sanan neuvosto, jonka ratkaisut perustuvat laajaan selvitystyöhön ja sen pohjalta tehtyyn harkintaan. Journalistin ohjeiden perusteeton käyttäminen tiedotusvälineiden tuomitsemiseen rapauttaa journalismin uskottavuutta ja suomalaisen demokratian perustaa.

  Neuvoston on mahdotonta selvittää, halusiko pääministeri harkitusti vaikuttaa Yleisradion sisältöihin ja painostiko hän tietoisesti Yleä. Pääministerin toiminta oli kuitenkin vähintään harkitsematonta ja omiaan rajoittamaan yleisradioyhtiön sananvapautta.

  Yhteiskunnan faktapohjaisuuden turvaaminen ja informaatiovaikuttamisen torjuminen ovat suomalaisen yhteiskunnan suurimpia haasteita. Neuvosto toivoo, että vallankäyttäjät ymmärtäisivät tämän eivätkä toiminnallaan turhaan vahingoittaisi vastuullisesti toimivan faktapohjaisen journalismin toimintaedellytyksiä.

  Ratkaisun tekivät:
  Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Jyrki Huotari, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Niklas Vainio, Tapio Nykänen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Maria Swanljung ja Juha Honkonen.
  #
  JSN:n vapauttava päätös 6403/YLE/16 [22.3.2017]:

  Vastaaja: Yleisradio

  Asia: Virheen korjaus, otsikko

  Ratkaistu: 22.3.2017

  Yle kertoi verkkosivuillaan pääministerin kytköksestä yritykseen, joka oli saanut tilauksen valtion tukemalta yritykseltä. Vaikka Yleisradio muokkasi juttua ja kertoi muokkauksista epäjohdonmukaisesti, jutussa tai sen alaotsikossa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

  Kantelu 2.12.2016

  Kantelu kohdistuu Ylen verkkosivuillaan 25.11.2016 julkaisemaan juttuun ”Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta”.

  http://yle.fi/uutiset/3-9315671

  Kantelijan mukaan jutussa on puutteellinen oikaisu, joka ei noudata Journalistin ohjeiden kohtaa numero 20.

  Kantelijan mukaan jutun oikaisusta puuttuu tieto grafiikan ja ilmeisesti ainakin yhden lauseen poistamisesta sekä siitä, mitä jutun alkuperäiset virheet olivat. Kantelija viittaa Aamulehden verkkosivuilla 1.12.2016 julkaistuun juttuun ”Ylen päätoimittaja poisti Sipilä-jutusta tietoja rahavirroista – Muutoksista ei kerrota jutussa”, jossa on haastateltu Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavaa päätoimittajaa Atte Jääskeläistä.

  http://www.aamulehti.fi/kotimaa/ylen-paatoimittaja-poisti-sipila-jutusta-tietoja-rahavirroista-muutoksista-ei-kerrota-jutussa-24104295/

  Aamulehden jutussa Jääskeläinen sanoo, että hän on saattanut tehdä Ylen juttuun ”muitakin muutoksia”, mutta hän ei muista mitä. Kantelija sanoo, että ilmeisesti lukijakaan ei saa niistä koskaan tietää.

  Kantelijan mukaan Jääskeläisen haastattelusta saa sen kuvan, että hän ja nimeltä mainitsematon sisältöpäällikkö tekevät rutiininomaisesti jo julkaistuihin juttuihin ”editointeja” ilmoittamatta niitä oikaisuissa. Kantelijan mielestä se ei edusta hyvää journalistista tapaa, vaan on käsillä olevassa Ylen ja pääministerin välisessä mediatilanteessa päin vastoin omiaan luomaan sellaista kuvaa, että
  jutuista jälkisensuroidaan kohtia poliittisin perustein tai poliittisen korrektiuden nimissä. Kun 12.1.2017 ex-yleläinen Pekka Ervasti on julkisuudessa puhunut Ylessä harrastettavasta sensuurista, olisi erityisen tärkeää, että Yle korjaisi oikaisupolitiikkansa vastaamaan Journalistin ohjeita, kantelija sanoo.

  Kantelija sanoo lähettäneensä korjauspyynnön Ylen jutun alkuperäisille tekijöille. He eivät kuitenkaan ole vastanneet yhteydenottoon.

  Yleisradion vastaus 26.1.2017

  Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen mukaan 25.11.2016 julkaistuun juttuun on tehty seuraavat muutokset:
  – Otsikkoa on editoitu.
  – Jutun rakennetta on muutettu niin, että pääministerin kommentti Kansan Uutisista on nostettu lähemmäs jutun kärkeä.
  – Jutusta on poistettu siihen alun perin liitetty grafiikka.
  – Jutusta on poistettu maininta sukulaisen työskentelystä Terrafamen kaivoksella.
  – Tietoa siitä, että Katera Steelin perusti aikoinaan pääministerin isoisä, on tarkennettu siten, että tuolloin perustettu yhtiö oli Katera Steelin edeltäjäyhtiö. (Huom! Täydennysvastauksesta 16.3. käy ilmi, että tämä tarkoittaa, että kohta on kokonaan poistettu alaotsikosta mutta itse asia on alun perinkin ollut yksityiskohtaisesti ja oikein selitettynä leipätekstissä.)

  Päätoimittajan mukaan jutussa ei ole ollut olennaisia asiavirheitä, joita olisi oikaistu.

  Päätoimittajan mukaan juttua on toimituksessa editoitu ja parannettu. Pääministerin
  oikaisuvaatimuksen perusteella juttua on myös tarkennettu siltä osin, että hänen isoisänsä perusti Katera Steelin edeltäjäyhtiön, mutta tämäkään ei ollut olennainen asiavirhe. Tästä on tehty merkintä juttuun.

  Päätoimittajan mukaan merkinnät on tehty olennaisista täydennyksistä ja tarkennuksesta, mutta niitäkään Journalistin ohjeet eivät edellyttäisi. Hänen mukaansa Journalistin ohjeiden kohta 20 koskee vain virheiden korjaamista jutuissa. Se ei edellytä tavanomaisen editoinnin yhteydessä tehtyjen muutosten yksityiskohtaista selostamista.

  Päätoimittaja sanoo, että grafiikka olisi saattanut antaa virheellisen mielikuvan yhdessä tekstin kanssa, joten se on poistettu, mutta tämäkään ei ollut virheen korjaamista. Päätökseen vaikutti se, että kaikki grafiikan olennaiset tiedot ovat selkeämmin ja yksiselitteisemmin kuvattu tekstissä.

  Täydennys vastaukseen 10.3.2017

  JSN:n sihteeri kysyi tarkentavia kysymyksiä muutosten aikataulusta sekä siitä, onko pääministeri Juha Sipilän blogissaan käyttämä sitaatti Ylen 25.11.2016 jutun alkuperäinen muotoilu. Kyseinen sitaatti oli seuraava: ”Terrafamen kaivokselle tilauksen saanut kajaanilaisyritys on alkuaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) isoisän perustama. Sipilä työskenteli itsekin yhtiössä 15-vuotiaana.”

  Jääskeläinen vastasi, että lokitietojen perusteella itse jutun käsittely on alkanut noin kello 17.30 ja jatkunut runsaan tunnin. Myöhemminkin juttuun on lisätty uusia tietoja, kommentteja ja linkkejä muihin asiaan liittyviin uutisiin.

  Grafiikan osalta on Jääskeläisen mukaan todennäköistä, että hän on oma-aloitteisesti pyytänyt poistattamaan sen jo luettuaan jutun ensimmäisen kerran, koska grafiikan antama virheellinen mielikuva on ilmeinen. Erosen kuvaama asiaan liittyvä viestittely vaikuttaa aidolta. Näitä viestejä Jääskeläisellä ei ole tallessa.

  Päätoimittajan mukaan pääministerin lainaus blogissaan on jutun erään version sanatarkka alaotsikko.

  Täydennys vastaukseen 16.3.2017

  JSN:n sihteeri kysyi tarkentavana kysymyksenä, oliko verkkojuttuun tehty muita muutoksia pääministerin isoisän perustaman yrityksen ja Katera Steelin suhteesta kuin se, että pääministerin blogissaankin mainitsema otsikko oli poistettu.

  Päätoimittajan mukaan näyttäisi siltä, että itse leipätekstiin ja väliotsikkoon ei ole tehty mitään muutoksia.

  Radiouutisissa kello 15 ja 16 uutinen oli muotoiltu ”Tilauksen Terrafamen eli entisen Talvivaaran kaivokselle saanut kajaanilaisyritys Katera Steel on pääministeri Juha Sipilän isoisän perustama”.

  Jääskeläinen sanoo, että pääministerin oikaisuvaatimuksen johdosta verkkojutun loppuun on tehty varmuuden vuoksi muokkausmerkintä, jolla tarkennetaan se, että juridinen yhtiö on välissä muuttunut, koska puhtaan juridismuodollisesti radiouutisten muotoilu on epätarkka ja verkkojutun alaotsikossa alun perin ollut termi ”alunperin” ei ole täysin eksakti.

  Päätoimittaja toteaa, että jutussa ei siis ole ollut virhettä, mutta selvyyden vuoksi tämä merkintä on tehty, ettei asiasta jää mitään epäilystä. Päätoimittajan mukaan tämä harkinta on siis tehty tilanteessa, jossa maan pääministeri on ilmoittanut vaativansa oikaisua ja vievänsä asian Julkisen Sanan Neuvoston käsiteltäväksi.

  Ratkaisu

  JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

  JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

  Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

  Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

  Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

  Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin pääministeri Juha Sipilän kytköksestä Terrafamelle kuljettimia toimittavaan Katera Steel -yritykseen. Samaan juttua on käsitelty myös kahdessa muussa neuvoston päätöksessä (6405, 6449/YLE/16 sekä 6398, 6401/YLE/16). Tässä ratkaisussa juttua käsitellään ainoastaan JO 15:n ja JO 20:n osalta.

  Yle teki juttuun useita kertoja muutoksia sen julkaisemisen jälkeen. Jutun lopussa lukijoille kerrottiin juttuun tehdystä päivityksestä, täydennyksestä sekä pääministerin isoisän roolia Katera Steelin historiassa käsittelevän kohdan poistamisesta, jota kutsuttiin ”korjaamiseksi”. Kyseinen ”korjaaminen” tarkoitti päätoimittajan mukaan ainoastaan sitä, että jutun ingressiä, eli Ylen termein alaotsikkoa, oli muutettu. Siitä oli poistettu lauseet: ”Terrafamen kaivokselle tilauksen saanut kajaanilaisyritys on alkuaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) isoisän perustama. Sipilä työskenteli itsekin yhtiössä 15-vuotiaana.”

  Grafiikan ja yhden tekstiosion poistamisesta, otsikon muuttamisesta ja rakenteen muuttamisesta ei sen sijaan kerrottu jutun lopussa.

  Päätoimittajan mukaan alkuperäisessä jutussa ei ollut asiavirheitä vaan tehdyt muutokset olivat editointia ja parantamista. Päätoimittajan mukaan myös pääministerin isoisän perustamaa yritystä koskevan alaotsikon muuttamisessa kyse oli virheen korjaamisen sijaan ”tarkentamisesta.”

  Neuvoston mukaan jutun alaotsikosta poistettua muotoilua, jonka mukaan Terrafamen kaivokselle tilauksen saanut kajaanilaisyritys on alkuaan pääministerin isoisän perustama, ei voi pitää olennaisena asiavirheenä, koska pääministerin isoisän perustama yritys oli Katera Steelin edeltäjä.

  Julkisen sanan neuvoston ratkaisukäytännön mukaan otsikon tai ingressin ei tarvitse olla eivätkä ne voi olla tyhjentäviä. Puutteellista alaotsikkoa ei voida pitää virheenä, jos asia tarkentuu itse jutussa. Jutun leipätekstissä oli alun perinkin kerrottu, että Katera Steel -yhtiön edeltäjä oli Sipilän isoisän perustama Hitsaus- ja levytakomo Ky. Tämä selvisi myös jutusta poistetusta grafiikasta. Yleisradion muokkaama alaotsikko ei siten rikkonut myöskään Journalistin ohjeiden kohtaa 15.

  Koska jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kyse ei ollut korjaamisesta vaan pelkästä muokkaamisesta. Pelkästä muokkaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa yleisölle JO 20:n mukaisesti.

  Neuvoston mukaan Yle oli epäjohdonmukainen, kun se kutsui alaotsikon muokkaamista jutun korjaamiseksi. Epäjohdonmukaisena voi pitää myös sitä, että Yle kertoi jutun lopussa osasta juttuun tehdyistä muutoksista mutta ei kaikista.

  Neuvosto painottaa, että tiedotusvälineiden tulisi välttää käyttämästä Journalistin ohjeiden kohdan 20 mukaista termiä ”korjata”, jos kyse ei ole olennaisen asiavirheen korjaamisesta eli oikaisemisesta. Lisäksi neuvosto muistuttaa, että tiedotusvälineen olisi hyvä tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa ja muuttaa juttujaan, ja noudattaa johdonmukaisesti näitä periaatteita.

  Neuvoston mukaan Ylen jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineellä oli oikeus tehdä juttuun editointeja ja poistoja. Niistä ei ollut välttämätöntä kertoa lukijoille.

  Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

  Ratkaisun tekivät:

  Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Niklas Vainio, Tapio Nykänen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Maria Swanljung ja Juha Honkonen.
  #
  JSN:n langettava päätös 6398/YLE/16 ja 6401/YLE/16 [22.3.2017]:

  Vastaaja: Yleisradio

  Asia: Journalistinen päätösvalta

  Ratkaistu: 22.3.2017

  Yleisradio kertoi pääministerin kytköksestä yritykseen, joka oli saanut tilauksen valtion tukemalta yritykseltä. Jutussa ei ollut virheitä tai erittäin kielteistä julkisuutta. Yle teki tästä huolimatta pääministerin yhteydenottojen jälkeen jutun muokkaamisessa ja sitä seuranneessa aiheen käsittelyssä useita poikkeuksellisia ratkaisuja, jotka myötäilivät pääministerin näkemyksiä. Näille ei ollut journalistisia perusteita. Äänestyspäätös 6–6, äänestyspäätöksen ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

  Kantelut 30.11.2016 ja 1.12.2016

  Tarkasteltavana on Ylen verkkosivuilla 25.11.2016 julkaistun jutun ”Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta” julkaisemis- ja korjausprosessi sekä 25.11. julkaistun jutun julkaisemista seurannut tapahtumaketju, jossa pääministeri Juha Sipilä otti yhteyttä Yleisradioon ja Yleisradion johto rajoitti aiheen käsittelyä ajankohtaisohjelmissa.

  http://yle.fi/uutiset/3-9315671

  Aiheesta on otettu käsittelyyn kaksi kantelua.

  Käsittelyynottopäätöksessään JSN määritteli yhdessä käsiteltävien kanteluiden kohteeksi sen, onko Yleisradio rikkonut Journalistin ohjeita ja erityisesti niiden kohtia 1, 2 ja 3 käsitellessään pääministeri Juha Sipilän mahdollista jääviyttä Terrafame-päätöksissä sekä sen, onko Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja tai muu ylin johto rajoittanut toimittajien sananvapautta aiheen käsittelyssä.

  Lisäksi JSN:llä on käytössään Ylen entisten toimittajien Jussi Erosen, Jarno Liskin, ja Salla Vuorikosken toimittama muistio, jonka JSN on pyytänyt tapahtumien selvittämistä varten.

  Kantelu 6398/YLE/16, tullut 30.11.2016

  Kantelija on linkittänyt kanteluunsa Suomen Kuvalehden 30.11.2016 julkaiseman jutun ”Pääministeri Sipilä vaiensi Ylen: Uutisten johto hyllytti Sipilä-jutut – Ruben Stiller sai varoituksen”:

  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/paaministeri-sipila-vaiensi-ylen-uutisten-johto-hyllytti-sipila-jutut-ruben-stiller-sai-varoituksen/

  Kantelijan mukaan hänen kantelunsa liittyy Suomen Kuvalehden kuvaamaan tapaukseen, jonka mukaan Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläinen on kieltänyt pääministeri Sipilää koskevien juttujen levittämisen ja pääministeri on kirjoittanut sähköpostissa Ylen toimittajalle, että hän ei luota lainkaan Yleisradioon.

  Kantelijan mukaan Suomen Kuvalehden jutun perusteella Ylen toimittajat ovat rikkoneet Journalistin ohjeiden kohtia 2 ja 3.

  Kantelu 6401/YLE/16, tullut 2.12.2016

  Kantelija nimeää kantelunsa aiheeksi toimittajan sananvapauden rajoittamisen.

  Hän toteaa, että Ylen A-studiossa 30.11.2016 käsiteltiin Ylen journalistista linjaa siitä, miten pääministeri Juha Sipilän jääviyttä käsitellään Terrafame-asiassa. Ohjelmassa kävi ilmi, että Yleisradion johto ja sen vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen ovat kieltäneet useita Ylen toimittajia käsittelemästä pääministeri Sipilän mahdollista jääviyttä sekä uhanneet toimittaja Ruben Stilleriä irtisanomisella, jos hän jatkaa aiheen ympärille aiotun Pressiklubi-ohjelman seuraavan jakson suunnittelua. Vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen perusteli Sipilä-uutisoinnin rajoittamista sillä, että Yle oli jo uutisoinut aiheesta edellisen viikonlopun jokaisessa välineessä (televisio, radio ja internet) ja halusi laittaa asian ”oikeisiin mittasuhteisiin”.

  Kantelija sanoo katsovansa, että vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen on rikkonut Journalistin ohjeiden luvun ”Ammatillinen asema” kohtia 1, 2 ja 3.

  Kantelija sanoo katsovansa, että vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen on toiminnallaan rajoittanut toimittajien ammatilliseen asemaan olennaisesti kuuluvaa sananvapautta ja kansalaisten oikeutta saada tietää pääministeriä koskevasta jääviydestä. Kantelija sanoo katsovansa, että vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen on toiminut näin, koska pääministeri Juha Sipilä on painostanut häntä. Kantelijan mukaan vastaavan päätoimittajan toiminta on erittäin huolestuttavaa ja rapauttaa yhtä vapaaseen demokratiaan keskeisesti kuuluvista periaatteista.

  Yleisradion vastaus 26.1.2017

  Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen vastauksen pääkohdat:

  – Vastaavan toimittajan sananvapauslain mukainen velvollisuus on johtaa ja valvoa toimitustyötä sekä päättää sisällöstä.

  – Kaikki yhteiskunnallisesti olennainen tieto kerrottiin. Yleisön tiedonsaantia ei ole rajoitettu.

  – Ulkopuolelta saatuun palautteeseen tai oikaisupyyntöön reagoiminen kuuluu hyvään journalistiseen käytäntöön eikä ole päätösvallan luovuttamista toimituksen ulkopuolisille. Päätökset on tehty journalistisin perustein.

  – Vastaavan toimittajan valvonta, sisällöllisten painotusten ja julkaisupäätösten tekeminen ei ole tiedotusvälineessä työskentelevien toimittajien sananvapauden rajoittamista.

  – Toimittaja edustaa työtehtävissään työnantajaansa ja käyttää tällöin työnantajansa sananvapautta. Tämän sananvapauden käyttämisestä on säädetty yksiselitteisesti sananvapauslaissa.

  – Juttujen muokkaaminen kuuluu normaaliin toimitustyöhön eikä se ole ristiriidassa hyvän journalistisen tavan kanssa. Journalistin ohjeet eivät edellytä merkitsemään juttuun muokkauksia, jotka eivät sisällä olennaisen asiavirheen korjausta.

  Päätoimittajan vastaus kokonaisuudessaan on JSN:n verkkosivuilla erillisessä liitteessä.

  Ratkaisu

  JO 1: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

  JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

  JO 3: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

  Sananvapauden rajoittaminen

  Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin pääministeri Juha Sipilän kytköksestä Terrafamelle kuljettimia toimittavaan Katera Steel -yritykseen.

  Pääministeri lähetti jutun julkaisemisen jälkeen Ylen päätoimittajalle useita tekstiviestejä, joista ensimmäisen hän lähetti ennen kuin oli huomannut jutun ilmestymistä. Siinä hän arvosteli jutun näkökulmaa toimittajalta saamansa kommenttipyynnön perusteella. Ainoastaan yhdessä, päätoimittajalle osoitetussa viestissä pääministeri viittasi yhteen asiavirheenä pitämäänsä asiaan. Lisäksi pääministeri lähetti Ylen päätoimittajalle ja kommenttia pyytäneelle toimittajalle useita Yleä arvostelevia sähköpostiviestejä ja välitti heille myöhemmin samana päivänä yli kymmenen saamaansa kansalaispalautetta.

  Jutussa ei ollut pääministeriin kohdistuvaa erittäin kielteistä julkisuutta eikä olennaisia asiavirheitä. Silti sitä muutettiin pääministerin viestittelyn seurauksena useita kertoja. Juttuun ei kuitenkaan missään vaiheessa lisätty pääministerin näkemyksiä tai tietoa siitä, että muutokset oli tehty hänen yhteydenottojensa jälkeen.

  Noin puolen tunnin sisällä pääministerin viestien lukemisesta päätoimittaja oli poistanut jutussa olleen grafiikan, joka päätoimittajan mukaan loi harhaanjohtavia mielikuvia. Myöhemmin päätoimittaja poisti jutusta tekstikappaleita ja muutti muun muassa sen rakennetta ja sanavalintoja.

  Päätoimittajan päätöksellä jutun kirjoittaneen toimittajan vierailu tv:n pääuutislähetyksessä peruttiin. Myös tekeillä olleiden kahden jatkojutun julkaiseminen kiellettiin. Sunnuntaina 27.11. päätoimittaja ja pääministeri sopivat, että pääministeri peruu aiemmin sovitun osallistumisensa A-studioon eikä aiheesta tiedoteta.

  Maanantaina 28.11. toimituksen johto antoi toistaiseksi voimassa olevan rajoituksen, jonka mukaan aihetta ei saa käsitellä ajankohtaisohjelmissa. Päätoimittaja on perustellut rajoitusta muun muassa sillä, että aihetta oli jo käsitelty Ylen ohjelmissa laajasti, ja sillä, että oikeusasiamiehelle oli syytä antaa työrauha, kun hän oli selvittämässä pääministerin mahdollista esteellisyyttä.

  Julkisen sanan neuvosto toteaa, että päätoimittajalla on valta ja vastuu julkaisemispäätöksistä. Tämä tarkoittaa, että hän voi myös päättää julkaisemisen rajoituksista eikä tämä ole toimittajien sananvapauden rajoittamista. Toimittajien sananvapauden rajoittaminen voisi tulla kyseeseen, jos Yleisradio olisi estänyt heitä käyttämästä sananvapauttaan muissa tilanteissa. Vaikka julkisuudessa on esitetty väitteitä tällaisesta, neuvostolla ei ole siitä näyttöä.

  Neuvosto korostaa, että päätoimittajalla on valta päättää tiedotusvälineen sisällöistä mutta myös vastuu siitä, että tiedotusväline noudattaa Journalistin ohjeita. Journalistin ohjeiden mukaan päätoimittaja ei saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolisille ja tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein.

  Tässä tapauksessa on nähtävissä paljon piirteitä, joita voi tulkita siten, että päätoimittaja on taipunut ulkopuoliseen painostukseen. Kuten neuvosto on todennut päätöksissään 6405, 6449/YLE/16 ja 6403/YLE/16, jutussa ei ollut pääministeriin kohdistuvaa erittäin kielteistä julkisuutta eikä myöskään olennaisia asiavirheitä. Siitä huolimatta Ylen päätoimittaja teki juttuun nopeasti lukuisia muutoksia. Muun muassa jutun alaotsikosta poistettiin pääministerin mielestä virheellinen kohta hänen isoisänsä ja Katera Steelin suhteesta, vaikka kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Radio- ja tv-uutisissa pääministerin näkemys esitettiin oikaisuna.

  Ylellä oli oikeus tehdä juttuun muutoksia, vaikka siinä ei ollut olennaista asiavirhettä. On kuitenkin ilmeistä, että pääministerin palautetta ei käsitelty Ylessä tavanomaisella tavalla vaan juttua muokattiin poikkeuksellisen paljon pääministerin yhteydenottojen jälkeen.

  Neuvoston mukaan oli myös poikkeuksellista rajoittaa aiheen käsittelyä ajankohtaisohjelmissa oikeusasiamiehen selvityksen ajaksi. Tätä ei voi pitää journalistisesti perusteltuna, sillä keskeneräisten asioiden käsitteleminen on journalismissa tyypillistä ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvissä asioissa jopa suositeltavaa. Neuvosto myös pitää aiheettomana sitä, että Yle suostui pääministerin ehdotukseen olla kertomatta pääministerin peruuntuneesta A-studio-vierailusta.

  Erityisen raskauttavana voi pitää sitä, että Yle reagoi tavallista palautetta voimakkaammin yhteydenottoihin, jotka tulivat pääministeriltä, jonka tulisi kestää tavanomaista kriittisempää julkisuutta ja jolla on mahdollisuus vaikuttaa Ylen asemaan ja rahoitukseen. Pääministerin saama erityiskohtelu on haitaksi demokratialle, ja se on myös omiaan heikentämään journalismin uskottavuutta suuren yleisön silmissä.

  Neuvosto muistuttaa, että Journalistin ohjeiden rikkominen on harvoin tahallista. Sen vuoksi myös toimituksellisen päätösvallan luovuttaminen voi johtua hätiköimisestä ja harkitsemattomuudesta ja sitä voi tapahtua, vaikka se ei olisi tarkoituksellista.

  Neuvosto korostaa, että tiedotusvälineellä on oikeus valita haluamansa näkökulmat ja aiheiden käsittelytavat. Valintojen pitää kuitenkin olla journalistisesti perusteltuja. Tässä tapauksessa neuvosto on tehnyt kokonaisharkintaa, jossa on punnittu, onko Yleisradio antanut pääministerin suuttumuksen ja näkemysten vaikuttaa journalistisiin päätöksiinsä vai onko ne tehty yksinomaan journalistisin perustein.

  Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 2 ja 3, ja antaa sille huomautuksen.

  Langettavaa äänestivät:
  Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Niklas Vainio, Tapio Nykänen, Maria Swanljung ja Juha Honkonen.

  Vapauttavaa äänestivät:
  Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Arja Lerssi-Lahdenvesi ja Riitta Korhonen.

  Äänestyspäätöksen ollessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi.
  *
  [Huomautus: Helineva, Kokkonen ja Korhonen ovat päätoimittajia.]

  Kommentti: Ylegate kaikkinensa on varsin paljastava. JSN:n päätökset ovat sangen raskauttavia niin pääministerille kuin Yleisradion asianomaiselle vastaavalle päätoimittajalle. Sivistysvaltiossa he olisivat jo jättäneet tehtävänsä osaavammille. Sama koskee tietysti myös Yleisradion toimitusjohtajaa (pääjohtaja) ja hallituksen puheenjohtajaa.

  Hatunnosto JSN:lle, ainoalle valvontainsituutiolle, josta yhä edelleen (anno Domini 2017) löytyy paitsi päätoimittajia myös aitoja sananvapauden ritareita. He pitävät ansiokkaasti yllä sananvapauden ja demokratian hentoa liekkiä.

 19. Kiitoksen paikka

  Ylen aamu-tv:n Tänään otsikoissa ohjelma perjantaina 24.3.2017 oli erittäin mielenkiintoinen. JSN:n tuoreita päätöksiä arvioimaan oli kutsuttu kolme vastaavaa päätoimittajaa: Arno Ahosniemi, Ylen Jääskeläinen ja Helsingin Sanomien Kaius Niemi. Ohjelman vetäjänä toimi erinomaisen taitavasti toimittaja Sari Huovinen.

  Mielestäni ohjelman tärkeimmästä annista vastasi HS:n Niemi. Katsoja ja kuuntelija sai vaikutelman, että Niemi oli perehtynyt asiaan huolella ja kykeni ja halusi tuoda kantansa esiin viiltävän terävästi. Hänen sanomansa oli kirkasta tekstiä, joka oli pääministerin ja Yleisradion asianomaisen vastaavan päätoimittajan osalta musertavan raskauttava.

  Toivon hartaasti, että mahdollisimman monet katsoisivat kyseisen ohjelman ja kuuntelisivat erityisesti vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen esityksen tarkalla korvalla (”all ears”).

  Ohjelma löytyy vielä 28 päivän ajan osoitteesta http://areena.yle.fi/1-3854059?autoplay=true

  Suuri kiitos Sari Huoviselle ja Kaius Niemelle !
  ¤

  VV:n näkökulmasta kiinnostavaa Ylegatessa on varmaankin erityisesti pääministerin saama erityiskohtelu Ylen asianomaisen vastaavan päätoimittajan taholta. Se oli todellakin toisenlaista kuin se kohtelu, jonka sanottu henkilö varasi VV:n toimittajille!

 20. Lisälehti tapaus Ylegateen

  Ylen likvidoituja ohjelmia

  Silminnäkijä

  Yle TV2:n ajankohtaisohjelma SILMINNÄKIJÄ, joka katsoi ”todellisuutta silmiin sellaisena kuin se on”. ”Ohjelmia Suomesta ja ulkomailta jo vuodesta 1998.”

  Silminnäkijä nähtiin televisiossa viimeisen kerran kesäkuun alussa 2015.

  Ajankohtainen kakkonen

  Yle TV2:n uutis- ja ajankohtaisohjelma AJANKOHTAINEN KAKKONEN lopetettiin vuoden 2016 alusta lukien.

  Inhimillinen tekijä

  Ylen suosittu keskusteluohjelma INHIMILLINEN TEKIJÄ lopetetaan keväällä 2017. Viimeinen lähetys nähdään huhtikuun 19. päivänä.

  A-studio

  A-studio vielä sinnittelee. Tosin se on ollut jatkuvan seurannan, tarkkailun, valvonnan ja sensuurin kourissa.

  Kaiken kaikkiaan on ollut kysymys Yleisradion ohjelmantarjonnan supistamisesta ja hampaattomaksi tekemisestä. Ilmeisesti myös ainoa ’inhimillinen’ ohjelma on koettu päättävissä elimissä ongelmalliseksi?

  Olennaista on, että Tasavallan vallanpitäjät ovat halunneet tehdä Yleisradiosta kritiikittömän viihdetalon, joka ei häiritse kulloisiakin päätöksentekijöitä. Valanpitäjien menettelyä ei voida hyväksyä. Menettely on loukannut syvästi Yleisradio Oy:stä annetun lain kirjainta ja henkeä.

  Valitettavaa on, että ylimmät laillisuusvalvojat ovat uinuneet ja uinuvat Ruususen unta. Ainoan valopilkun, suuren poikkeuksen, on muodostanut Julkisen sanan neuvosto.

 21. Sairasta – uskoisinko Sairasta?

  MTV:n entisen ohjelmapäällikön Jorma Sairasen kirjan ’Daddy Cool’ mukaan ”Atte Jääskeläinen on saanut Ylen toimitusjohtajan Lauri Kivisen tossunsa alle”.

  Sairanen otti eläkkeelle jäätyään Kiviseen yhteyttä konsulttiapua Ylelle tarjoten. ”Keskustelut olivat hedelmällisen tuntuisia, mutta Kivinen peruuttikin sopimuksen yhtäkkiä.” Myöhemmin kävi ilmi, että ”Kivinen on keskittynyt lähinnä suojelemaan omaa palliaan”. Kivinen on antanut Jääskeläisen käytännössä johtaa koko Yleä.

  Sairanen kuvaa Jääskeläistä ”alan häikäilemättömimmäksi peluriksi, joka on työkäyttäytymisensä lisäksi myös henkilönä ikävän oloinen”. ”En ole kuullut kenestäkään, joka haluaisi viettää vapaaehtoisesti hänen kanssaan iltaa” (Jorma Sairanen).

  Jääskeläinen ja Yleisradion johto ovat kohdanneet poikkeuksellista kritiikkiä pääministeriä koskevasta uutisoinnista. Sairasesta oli karmeaa katsella Ylen työntekijöiden panemista ahtaalle. ”Useankin tapauksen perusteella oli selvää, että Kivinen oli ottanut tehtäväkseen suojella Jääskeläisen erikoista asemaa. Olen jokseenkin tyytyväinen, että nyt Jääskeläinen ja Kivinen ovat kumpikin lopun uraansa luupin alla” (Jorma Sairanen).

  (lähde: Solmu Salminen: Kirja: MTV:n ex-pomo Ylen Atte Jääskeläisestä: ”En tiedä ketään, joka haluaisi viettää hänen kanssaan iltaa”. Iltalehti 27.3.2017; 27.3.2017http://www.iltalehti.fi/uutiset/201703272200092038_uu.shtml)

JÄTÄ VASTAUS