Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen julkaisi Otava-konsernin kustantamana 2015 mielipidekirjoituskirjasen Infosota, josta Jantusen ura julkisuuteen valikoituneena asiantuntijana alkoi. Jantusen kirjanen ei käsittele infosotaa yleensä, vaan keskittyy pelkästään Venäjän oletettuihin vaikutusyrityksiin Suomessa.

Disinformaatio elinkeinona

Olisi helppoa lähestyä Jantusen mielipiteitä vain siitä tulokulmasta, että hänen palkkansa maksaisi NATO-liittoutumista halajava puolustusvoimat ja puhepalkkioita NATO – eli nähdä Jantusen ajoittain sekaviltakin vaikuttavat mielipiteet opportunistisena oman uran edistämisenä maksettuna NATO-trollina. Lähtemällä tälle helpolle tielle lähtisimme seuraamaan Jantusta polulle, jossa eriäviä mielipiteitä ei tarvitse kuunnella, koska ne ovat eriäviä mielipiteitä ja valottavat erilaisia näkökulmia. Pyrkikäämme mielipidekäytävässä patsastelua laajempiin horisontteihin.

Informaatiosotaa, kamppailua enemmistön mielipiteestä, ei Jantusen kirjasessa aseteta laajempaan kehikkoon, jossa infosodan taustalla olevat, kaikkien osallisten maiden ja tahojen taloudelliset ja poliittiset intressit tulisivat näkyviin. Suhteuttava arviointi puuttuu täysin – ellei sellaisena pidä Jantusen kirjaamaa amerikkalaisen amiraali Michael G. Mullenin toteamusta. Mullenin mukaan Yhdysvaltain strategisen viestinnän yksi suurimmista ongelmista on sanojen ja tekojen ristiriita.

Strateginen viestintä on kauniimpi nimi informaatiosodankäynnille. Jos kirjoittaa informaatiovaikuttamisesta – tuottamatta tarkoituksellisesti yksipuolistavaa disinformaatiota – realistisen kokonaiskuvan saamiseksi täytyy arvioida kaikkien osapuolten intressit ja niiden mahdollinen vaikutus, koska informaatiovaikuttamisessa intressejä ei ole vain yhdellä, vaan usealla taholla. Jantunen sentään varoittaa lukijaa yhdellä lauseella kirjansa johdantokappaleessa: ”Tämä kirja ei ole objektiivinen akateeminen tutkimus.” Moniko muistaa?

”Disinformaatio ja vihamielinen informaatio ovat valintoja. Ne ovat Suomessakin tällä hetkellä myös elinkeino. Sitä tehdään, koska ihmisillä on tarve niille sisällöille ja sillä voi elättää itsensä”, Jantunen kertoo Iltalehdessä.

Laajemmassa kokonaisuudessa Jantusen Infosota-kirjanen (valintoineen) sekä julkiset ulostulot voi nähdä myös osana informaatiosodankäyntiä, jonka tarkoitus on vahvistaa ”länsimaisen arvoyhteisön” omaa ”strategista viestintää”, jolla taivutellaan suomalaisia kääntymään NATO:n puoleen sekä lopettamaan julkinen NATO-kriittinen keskustelu.

Jatkosodasta jatkuvaan sotaan

Historiattomasti maailmaa ja ihmistä tulkitseva Jantunen esittää infosodan täysin uudenlaisena uhkana. Infosotaa ja psykologisia operaatioita on ollut niin kauan kuin puhettakin. Kaikki kommunikaatio on informaatiovaikuttamista.

Yhdysvaltalainen psykologi, kasvatusfilosofi Jerome Bruner väitti koko sosiaalisen todellisuutemme hahmottuvan aina narratiivien (tarinoiden, kerronnan, kertomuskehikkojen) kautta. Tästä syystä kollektiivin narratiivi ei ole yhdentekevä, eikä myöskään se tarina, jota kollektiiville kerrotaan.

Median kautta jaellaan erilaisia narratiiveja, joissa näennäisesti selvitellään mitä tapahtui, miksi, ja kenen oli syy/ansio. Ohjaavaa kerrontaa ovat myös viralliset totuudet, virallinen viesti. Virallinen totuus ei ole Totuus, vaan politiikan tekoa.

Talvi- ja jatkosotien aikana esiintyi erilaisia narratiiveja, joiden välittäjänä toimi median ohella kirkko. Suomen kirkolla oli tiivistä yhteistyötä rotuoppeja tukevan Saksan evankelisen kirkon (die Deutsche Evangelische Kirche) kanssa, mutta ei natseja vastustavan Tunnustuskirkon (die Bekennende Kirche) kanssa. Suomessa kirkko ajoi voimakkaasti Suomen ja Saksan aseveljeyttä kabineteissa, akatemiassa, median kautta, pamfletteja jakamalla ja saarnastuolista.

Kirkon narratiivissa natsi-Saksa oli pelastaja ja helvetin portti sijaitsi idässä, josta Saatanan voimat vyöryisivät Suomeen ilman Suomen miehen veriuhria. Tuleva sota oli Pyhä sota, Jumalan ja Saatanan välienselvittely. Kirkko käytti häikäilemättä suomalaisille ennestään tuttua retorista rakennetta, raamatullista ja uskonnollista mielikuva-ainesta sodan lietsonnassaan.

Rakenteet paljastava on marsalkka Mannerheimin päiväkäsky nro 29, jossa hän ilmoittaa jatkosodan alkamisesta heinäkuussa 1941:

”[…]Kutsun teitä kanssani pyhään sotaan kansakuntamme vihollista vastaan. Sankarivainajat nousevat kesäisten kumpujen alta jälleen rinnallemme tänään, jolloin lähdemme Suomelle turvatun tulevaisuuden luodaksemme Saksan mahtavien sotavoimien rinnalla ja asetovereina vakain mielin ristiretkelle vihollistamme vastaan.

Aseveljet! – Seuratkaa minua vielä viimeinen kerta – nyt, kun Karjalan kansa jälleen nousee ja sarastaa Suomen uusi huomen.”

(Sivuhuomautus: Tässä ei ole tarkoitus väitellä talvi- ja jatkosodasta tai siitä kuka oli hyvis ja kuka pahis, vaan tarkastella sotaa edeltäneen ajan ja sodanaikaisen strategisen viestinnän rakenteita.)

Vastaavaa retoriikkaa ja tematiikkaa, vastaavaa oikeutetusta käytetään surkeilematta vielä nykyaikanakin. On käytetty Suurta Saatanaa, Pahan akselia ja ties mitä, ja käyttäjät ovat vaihdelleet ns. länsimaisen arvoyhteisön johtajista aina ISISin imaameihin. Omista uskomuksistamme, omasta narratiivistamme riippuu, hyväksymmeko puhujan sanoman. Uskomukset ohjaavat useimpia ihmisiä enemmän kuin faktat.

Strateginen viestintä mielipideohjailun työkaluna

Jantusen tulkitsemana

”strateginen viestintä kuuluu demokraattiseen yhteiskuntaan. Sitä tarvitaan niin rauhan kuin poikkeusolojen aikana, sillä se on johtamisen keskeisimpiä työkaluja. Strategisen viestinnän avulla pyritään varmistamaan toimintakyky esimerkiksi tilanteissa, joissa valtio joutuu tehostamaan tapaa kansalaisilleen viestimiseksi”.

Tampereen yliopiston ulkopolitiikan tutkija Matti Pesu laati puolustusministeriölle selonteon otsikolla Koskiveneellä kohti valtavirtaa: Suomen puolustuspolitiikka kylmän sodan lopusta 2010-luvun kiristyneeseen turvallisuusympäristöön, joka julkaistiin toukokuussa 2017. Kirjoittaja havainnoi:

”Puolustuspolitiikasta puhuttaessa uhkakuvien roolia ja merkitystä ei voida sivuuttaa. Puolustuspolitiikalla ylläpidettävä puolustuskyky pyritään mitoittamaan olemassa oleviin uhkatekijöihin. Uhkakuvat eivät ole objektiivisia, vaan niiden muodostaminen on sosiaalinen ja poliittinen prosessi. Toisin sanoen ’uhkakuvia rakennetaan aina tietyistä intresseistä käsin, ja uhkakuvien rakentaminen on aina sosiaalinen prosessi, jossa politiikka on läsnä’. […] Uhkamallit ja -kuvat ovat siis myös välineellisiä, ja niiden avulla voidaan tavoitella voimavaroja ja sosiaalista hyväksyntää. Lisäksi ne voivat toimia strategisena viestinä niin kotiyleisölle kuin ulkovalloillekin.” (s. 21)

Pesu vahvistaa siis Jantusen näkemyksen strategisen viestinnän työvälineluonteesta. Uhkakuvien rakentaminen strategista viestintää käyttäen ei ole ”viatonta”, objektiivista tiedottamista/viestintää, vaan sillä on selkeät tavoitteet, olkoot ne sitten poliittisia ja/tai taloudellisia. Tavoitteet voivat olla julkisia tai salaisia.

Venäjä-uhka

Länsimaisen median raportointi Venäjän muodostamasta uhasta ilmaisee tarkoitusperänsä yksipuolisuudellaan. Venäjä kuvataan irrationaaliseksi, tyhjiössä toimivaksi aggressoriksi, joka pyrkii saavuttamaan menneen suurvalta-asemansa keinoja kaihtamatta. Toisin sanoen medianarratiivi toisintaa suomalaisille ennestään tuttuja uhkakuvia, joiden avulla kiihotetaan pelkokerrointa. Pelokas ihminen harvoin kykenee arvioimaan asioita kylmäpäisesti.

Uhkakuvaa vahvistetaan intensiivisellä toistolla, ja objektiivisesti asioita arvioimaan pyrkivät leimataan henkilöön käyvästi riepotellen mm. putinisteiksi, Kremlin trolleiksi tai hyödyllisiksi idiooteiksi.

Yhdysvaltain ulkoministeriön neuvonantajien tuottama ISAB-raportti Report on Arctic Policy viime vuoden syyskuulta toteaa, että Venäjän aseistautuminen on puolustuksellista, NATOn ja Yhdysvaltain hyökkäykseen varautumista, ja ettei se ole saavuttanut vuonna 1991 ylläpidettyä tasoa (s. 24).

”Monessa suhteessa Venäjän armeijan sotilaalliset aktiviteetit arktisella alueella ovat yksinkertaisesti sellaisia, joihin mikä tahansa samassa asemassa oleva kansakunta turvautuisi […] puolustaakseen suurta resurssien ja tulojen lähdettä, suojellakseen ydinpelotteensa keskeistä elementtiä ja varmistaakseen suvereenisuutensa […] Tässä mielessä Venäjän armeijan pyrkimykset arktisella alueella ovat puolustuksellisia – ennaltavarautumista, jolla torjutaan Yhdysvaltain ja NATOn operaatioiden onnistumista alueella, jos sellaisiin [operaatioihin] ryhdyttäisiin vihamielisessä ympäristössä.” (s. 24)

Tuleekin ymmärtää, että valtiokoneiston, ”länsimaisen arvoyhteisön” ja massamedian narratiivi Venäjän uhasta on rakennettu poliittisia tarkoitusperiä varten pyrittäessä saada perusteltua ja ajettua läpi sellaisia asioita, joita Suomen kansan enemmistö ei halua.
Tämä sama sapluuna on käytössä palkkaleikkausten, sosiaaliturvan heikennysten välttämättömyyden tai minkä tahansa tarkoitushakuisen poliittisen tarinan läpi viemisessä. Infosodan kohteina ja uhreina ovat siviilit.

VIA ja Vihapuhe-patrullit

Jatkosodan alkuvaiheessa aloitti toimintansa VIA-asiamiesverkosto (Vapaus Isänmaa Aseveljeys, myös SAT/VIA). Psykososiaalisen vaikuttajaverkoston pohjana oli oikeistolaisen Akateemisen Karjalaseuran (AKS) maanpuolustusjärjestö Maan Turva, mutta myös seurakuntapappeja, poliiseja ja työmarkkinajärjestöläisiä.

Koko Suomen kattavassa verkostossa oli 11 tarkkailupiiriä ja 61 tarkkailualuetta. Sosiaalidemokraattien tehtävä oli valvoa työväestöä. VIAlaiset tarkkailivat mielialoja ja mielipiteitä tuttavapiirissään ja työpaikoilla raportoiden havaintonsa eteenpäin. Asiamiehet myös tekivät salavihkaisia mielipidekyselyjä kertomatta, että kyseessä oli kartoitus, sekä manipuloivat väestöä sotamyönteisiksi. Toiminta oli erittäin organisoitua ja niin salaista, että siitä eivät tienneet edes kaikki ministerit. Kiinnisaadut toisinajattelijat vietiin vankilaan ja moni heistä teloitettiin.

VIA-asiamiesverkostoa vastaavana ilmiönä nykyaikana voi nähdä – Ylen lisäksi – sosiaalisessa mediassa toimivat eri valtioiden, EU:n, tiedustelupalvelujen, NATOn ja intressiryhmien palkkaamat vihapuhe-vahdit sekä nettitrollit, joita EU-maidenkin palkkalistoilla on tuhansia. Kansalaisten sosiaalisessa mediassa ilmaisemia mielipiteitä kartoitetaan ja tilastoidaan, ja kerättyä tietoa käytetään sellaisen ”strategisen viestinnän” luomiseen, jolla viestinnän ilmatila voidaan ottaa haltuun. Tai Jantusen termein: ”Riippumaton ja terve kotimaisen median kenttä on osa demokraattisen yhteiskunnan puolustusta, informaatiopuolustusta”.
Tarkoitus on luoda, jälleen kerran, yhteinen kuva todellisuudesta. Yhteisen todellisuuskuvan luomiseksi massamedia on turvautunut mm. eriävien mielipiteiden ja oikaisujen poistamiseen artikkelien kommenttiosastoilla.

Yhtenäisen todellisuuskuvan luomisen projekti on osaltaan synnyttänyt vastamedian. Vastamedia on ikävä soraääni, jota on pyritty vaientamaan leimaamalla se massamediassa valemediaksi, Venäjän ääneksi tai äärioikeiston toiminnaksi.

Jantunen käsittää vastamediasta kuuluvat eriävät mielipiteet (Venäjän ohjailemiksi) yrityksiksi irrottaa Suomi kansainvälisistä yhteisöistä samalla kun hän vaatii ”tutkijoille, sotilaille, toimittajille, virkamiehille ja jopa taiteilijoille puheoikeutta.”

Vastamedia tarjoaa sen puheoikeuden heillekin. Kaikilla meillä on oikeus ja velvollisuus tuoda esiin yhteiskunnallisesti merkittäviä havaintojamme.

Minun yksi havaintoni on, että Suomea ei yritetä irrottaa kansainvälisistä yhteisöistä. Sen sijaan kansainvälisesti löytyy yritystä muuttaa kansainvälisten yhteisöjen (NATO, EU, YK, IMF, Maailmanpankki, WHO, G20 jne) toimintatapoja. Ja syystä kyllä.

Aion pitää kiinni kansalaisvapauksiin ja perusoikeuksiin kuuluvasta oikeudestani ilmaista vapaasti eriäviä näkökulmia ja mielipiteitä vastakin.

 

Innoituksen lähde

Saari, Tiina | Iltalehti (15.5.2017): Sotatieteen tohtori disinformaatiosta: ”Suomessa alamme vihdoin herätä siihen, että ilmiö on totta” http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201705152200136902_u0.shtml

Muut lähteet

U.S. Department of State, International Security Advisory Board (ISAB): Report on Arctic Policy (21.9.2016) https://www.state.gov/documents/organization/262585.pdf

Pesu, Matti | Puolustusministeriö (2017): Koskiveneellä kohti valtavirtaa https://www.defmin.fi/files/3776/01_17_Pesu_Koskiveneella_kohti_valtavirtaa_V2.pdf

Tilli, Jouni | Jyväskylän yliopisto (2012): The Continuation War as a Metanoic Moment – A Burkean reading of Lutheran Hierocratic Rhetoric  https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40309/978-951-39-4864-1.pdf

Vihavainen, Timo: Itäraja häviää – Venäjän ja Suomen kaksi vuosisataa. Otava (2010)

Suomi, Juhani: Talvisodan tausta (väitöskirja 1973, Tammi 2014)

Uskali, Turo: Ulkomaanuutisten uusi maailma. Vastapaino (2007)

Bruner, Jerome | social research (1987): Life as Narrative http://ewasteschools.pbworks.com/f/Bruner_J_LifeAsNarrative.pdf

Jantunen, Saara: Infosota. Otava (2015)

Jutikkala, Eino: Valtion tiedoituslaitoksen salainen sotakronikka. Helsinki: WSOY, 1997 (ss. 36–39)

Vihonen, Lasse: Radio sodisssamme 1939–1945. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura, 2010 (ss. 129–130)

Perko, Touko: TK-miehet jatkosodassa. Päämajan kotirintaman propaganda 1941–1944. Helsinki: Otava, 1974 (ss. 60–61)

Ruutu, Martti: Me uskoimme Suomeen. Otava (1999)
ks. myös http://w3.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_2000/3.maaliskuu/via0900.htm

Söyring, Riikka | Vastavalkea (10.5.2017) Vastamedia on poliittista vastarintaa https://vastavalkea.fi/2017/05/10/vastamedia-poliittista-vastarintaa/

Kuva: Sotatiedottamisen viraston (Office of War Information) tutkijoita vuonna 1943. Lähde: Yhdysvaltain kongressin kirjasto (CC0)

Tallenna

37 KOMMENTTIA

 1. Kiitos Riikka tästä informaatiovaikuttamisen laaja-alaisesta tarkastelusta. Kaiken maailman trollijahtaajien sähellysten jälkeen tällainen teksti on virkistävää luettavaa.

  Kiinnittäisin erityistä huomiota Matti Pesun raporttiin puolustusministeriölle: Pesu, Matti | Puolustusministeriö (2017): Koskiveneellä kohti valtavirtaa https://www.defmin.fi/files/3776/01_17_Pesu_Koskiveneella_kohti_valtavirtaa_V2.pdf.

  Pikainen vilkaisu siihen tuo mielenkiintoisen vaikutelman. Siinähän jo perinteiseksi muodostunut ajopuuteoria näytetään korvatun koskivene-metaforalla, jossa sankarillinen presidenttimme Sauli Niinistö ohjailee koskivenettä koskien kuohuissa kohti valtavirtoja. Eli Matti Pesu näkee viime vuosien kehityksen Sauli Niinistön tietoisen ohjastamisen tuloksena. Sauli Niinistöhän haluaa usein antaa sen vaikutelman, että ”en minä vaan ne pojat”. Eli sysää vastuuta kehityksestä muiden kannettavaksi.

  Tarkempi perehtyminen tuonee lisää selvyyttä Sauli Niinistön rooliin. Itsestään selvää meille monille on jo aikaisemminkin ollut, ettei esimerkiksi TP-UTVA:n puitteissa tehty päätös Naton isäntämaasopimuksen allekirjoittamisesta olisi edes syntynyt ilman Sauli Niinistön myötävaikutusta. Itse kaipaisin valtiosääntöoppineilta selkeää kannanottoa siihenkin, onko TP-UTVA -tyyppisellä elimellä edes valtuuksia hyväksyä tällaisia valtiosopimuksia.
  Sen valtiosopimusluonne toki kiistetään, mutta selvää toisaalta on, että TP-UTVA:aa ei ole edes mainittu perustuslaissa valtioelinten joukossa.

  Oletettavaa toki on, että valtiosääntötieteilijät on jo kuohittu, kun presidentti Sauli Niinistö kieltäytyi hyväksymästä mm. omien virkatoimiensa valvojaksi eli oikeuskansleriksi professori Veli-Pekka Viljasta. Tämä lienee omiaan pelottamaan valtiosääntöoppineita kommentoimasta ns. herkkiä asioita. Näinhän tämä hallitseva eliitti rakentaa hallitsevaa asemaansa.

 2. Saanen esittää rinnastuksen: jos ajat jonnekin naapuristoon selvästi asumakunnan tulotasoon nähden liian hienolla autolla, niin kohta sinulla ei ole ystäviä ainakaan siinä naapurustossa. Sama ilmiö toteutuu, kun menet keskustelupalstalle/-yhteisöön, jossa on käynnissä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvä keskustelu. Jos sinulla on aivot hyvässä kunnossa, olet tutkinut historiaa, ymmärrät jotain sodankäynnistä ja tunnet geopoliittisten intressien muodostumista ja yrität aloittaa keskusten vilpittömästi objektiivisten tosiasioiden pohjalta, niin saat viharyöpyn niskaasi. Olet erehtynyt sotkemaan korkealuokkaisen ajattelun suomalaiseen keskusteluun ulko- ja turvallisuuspolitiikasta!
  Kiitoksia siis tervejärkisestä artikkelista tärkeän aiheen tiimoilta. Näitä ei ole koskaan liikaa.

  Saara Jantusesta vielä sen verran, että jos joku onnistuu kirjoittamaan mielenkiintoisesta ja laajasta aiheesta niinkin tylsänpuoleisen, jaarittelevan ja epäsystemaattisen kirjan kuin ”Infosota”, niin kai se sitten palkinnot, kehut ja yleisen mielenkiinnon ansaitsee, koska elämme jo nurinkurin-maassa.

  • Noin se menee, ihminen on aina enemmän tai vähemmän subjektiivisen maailmankuvansa vanki ja jos tuo kuva on ’kahlittu’ (muokattu ja manipuloitu johonkin muottiin) kuten se yleensä on opetuksen ja koulutuksen jäljiltä niin se ei mahdollista asioiden ja maailman objektiivista tarkkailua joka on mahdollista vain – kuten tuot esiin – ’kun aivot ovat hyvässä kunnossa’ eli vapaat noista kahleista.
   Ja tuo vapautuminen on hidas ja vaikea tie jota valtarakenteet yrittävät parhaansa mukaan vaikeuttaa, myös syöttämällä omaa propagandaansa.
   Todellinen totuuden etsijä panee totuuden etsimisen poliittisten tai henkilökohtaisten syiden edelle, olivatpa ne ideologisia, kansallisia, isänmaallisia, etnisiä, luokkaan tai sukupuoleen liittyviä.
   Filosofi ja kirjailija Iris Murdoch kirjoittaa Hyvyyden suvereenisuus artikkelissaan ”tutkijan rehellisyydestä ja nöyryydestä, joka ei edes tunne houkutusta tukahduttaa sitä mikä kiroaa hänen teoriansa.”
   Poliitikot tai ’jantuset’, jotka omaavat sellaisia hyveitä ovat hyvin harvinaisia missä tahansa maassa.
   Ja jopa meidän ammatti historioitsijoiden täytyy jatkuvasti yrittää taistella omien harhojemme ja subjektiivisten käsitystemme synnyttämää totuutta ja sen kumoutumisen vaaraa vastaan, sanoo Walter G. Moss.

   (Walter G. Moss is a professor emeritus of history at Eastern Michigan University and Contributing Editor of HNN. He is the author of A History of Russia, Vol. I and Vol. II. ) – See more at: http://historynewsnetwork.org/article/158989#sthash.DGhvIH5k.dpuf

 3. Mielestäni virkamiehen ei pitäisi käyttää sanaa ”infosota”. Sen voi helposti kansalainen perustellusti ymmärtää tarkoittavan myös yleiskielen mukaista sotaa.

  Virkamiesten ei myöskään pitäisi käyttää sanaa ”trolli”, jolla on myös haukkumasana merkitys. Ei veroja maksella sitä varten että joku haukkuisi ihmisiä esim. idiootiksi…tai trolliksi.

  Hallintolaki
  9 §
  Hyvän kielenkäytön vaatimus
  Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

  Wikipedia:

  Information warfare

  Information warfare can take many forms:

  Television and radio transmission(s) can be jammed.
  Television and radio transmission(s) can be hijacked for a disinformation campaign.
  Logistics networks can be disabled.
  Enemy communications networks can be disabled or spoofed.
  Stock exchange transactions can be sabotaged, either with electronic intervention, by leaking sensitive information or by placing disinformation.
  The use of drones and other surveillance robots
  Communication management

  The U.S. Air Force has had Information Warfare Squadrons since the 1980s. In fact, the official mission of the U.S. Air Force is now ”To fly, fight and win…in air, space and cyberspace,”[2] with the latter referring to its information warfare role.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Information_warfare

 4. Informaatiosota-keskustelussa olisi päästävä jo askel eteenpäin vaikkapa rakenne- ja instituutioanalyysiin.

  Tohtori Jantunen on esimerkki ilmiöstä, joka on propagandistisin keinoin valtion/puolustusvoimien/puolustusvoimien ylipäällikön ja mediajulkisuuden/HS, YLE avulla asemoitu 1) julkisuuteen 2) tieteen sektoriin, vaikka Jantusella ei henkilönä eikä hänen teoksellaankaan ole minkäänlaista kompetenssia käydä 1) julkista keskustelua 2) tieteellistä debattia.

  Päätoimittaja Jääskeläinen taas on esimerkki ilmiöstä, että päätoimittaja ei enää ole toimituksen/median päätoimittaja vaan ulkopäin ohjattava informaatiosoturi.

  Poliitikko Sauli Niinistö on taas esimerkki informaatiosoturista, joka ajettiin Tasavallan presidentiksi junailemaan informaatiosotaa, jolla Suomi saataisiin liitetyksi NATOon.

  Nyt pitäisi siis käydä keskustelua siitä, miten ja miksi nämä ilmiöt ovat tulleet mahdollisiksi, kenen, keiden myötävaikutuksella, avustuksella jne.

  • Mainitsemasi henkilöt ovat todella hyviä esimerkkejä siitä kuinka aivopesty ja subjektiivisen maailmankuvansa vankina ja kahleissa oleva ja sen sokaisema ihminen voi tuottaa tiettyyn asemaan nousseena suurta vahinkoa kokonaisuudelle.
   Olisi todella aika syventyä siihen ja yrittää ymmärtää miten ja miksi tämä on mahdollista ja kuka tämä aivopesijä on ja miten tällaista toisten aivojen haltuunottoa voitaisiin estää.
   Kuten ylempänä totean asioiden ja maailman objektiivinen tarkkailu on mahdollista vain ’kun omat aivot ovat hyvässä kunnossa’ eli vapaat noista kahleista.

  • Saara Jantunen kuvailee eduskunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta antamassaan lausunnossa mediakentän sirpaloitumisen ja yhtenäiskulttuurin murenemisen johtavan siihen, että valtio keskeisenä auktoriteettina marginalisoituu.

   ”Yhteiskunnan jakolinjat, tyytymättömyys ja polarisoitunut ilmapiiri luovat oivallisia manipuloitavia kohdeyleisöjä.[…] Tunteisiin vaikuttaminen tiedon sijaan on tehokkain keino vaikuttaa kohdeyleisöjen käyttäytymiseen. Yhtenäisyyskulttuurin murentuessa yksi viesti ei enää riitä koko yhteiskunnalle. Kilpailevia tulkintoja, näkökulmia ja ja puhtaan valheellisia tietoja on yhä enemmän, mikä haastaa mm. tiedon korjaamisen. Tieto ja tiedonvälitys ideologisoituvat. […] Strateginen viestintä parantaisi valtionjohdon ja viranomaisten kykyä toimia epäselvissä ja haastavissa tilanteissa, ja toimisi siten työkaluna luottamussuhteen ylläpitämisessä. […]”

   Toisin sanoen poliittisiin oikeuksiin kuuluvan sanan ja mielipiteen vapauden harjoittamisen salliminen vaarantaa hierarkian.

   Muutama huomio Jantusen ajatuksiin ja mielipiteisiin:

   * Musta tuntuu -journalismi on yleistynyt massamediassa siinä määrin, että se osaltaan on synnyttänyt sosiaalisen tilauksen näkökulmansa lähdeviittein perustelevaan kansalaisjournalismiin.

   * Valtiojohdon tiedonvälitys on ideologista ja poliittisesti tarkoitushakuista joka on vaikuttanut siihen, että luottamussuhde väestön ja valtionhallinnan välillä on mennyt rikki. Valtiojohdon ja massamedian yhteenkietoutuneisuus (esim. Yle-gate) on lisännyt epäluottamusta massamediaan.

   * Yhteiskunnan jakolinjat, tyytymättömyys ja polarisoitunut ilmapiiri ovat seurausta harjoitetusta politiikasta, eivätkä katoa lisäämällä strategista viestintää. Ne katoavat poistamalla tyytymättömyyden syyt, eivät kieltämällä vihapuheen, julkisen keskustelun tai eri mieltä olemisen.

   * Yhtenäiskulttuuri katoaa, koska tilalle on tuotu monikulttuurisuutta ja monietnisyyttä tavalla joka ei vaadi maahan tulleita sopeutumaan maan tapoihin so. maan yhtenäiskulttuuriin. Yhtenäiskulttuuri katoaa myös yhteiskunnallisen eriarvoistumisen kasvaessa, koska väestön olosuhteet ovat liian erilaiset.

   Lähde:
   Hallintovaliokunnan kuuleminen 30.9.2016 klo 11:15
   Teema: Informaatiovaikuttaminen, Kuultava: Tutkija, ST Saara Jantunen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Doktriiniosasto, strateginen analyysi (3 sivua)

   • Alleviivattakoon tässä että Jantunen käyttää eduskunnalle antamassaan lausunnossa suhteettoman suuren osan kuulemisjastaan ”epävirallisen mediakentän toimijoiden” leimaamiseen ongelmaksi.

    Kenties koska ”epävirallisen mediakentän toimijat” kertovat hallituksen ja eduskunnan toiminnan aiheuttamista ongelmista, vaaratilanteista ja vastaavasta? Yhteinen tarina (lue: hallituksen kanta) ei mene enää läpi sellaisenaan, kusettaminen on muuttunut työläämmäksi.

 5. On kenties aika nostaa kissa pöydälle ja kysyä, onko veronkierto isänmaallinen teko?

 6. Sillä lailla, Italiakin otti käytännössä pakkorokoitukset käyttöön pienillä lapsilla.
  Vanhempia uhkaa sakko ja lasten koulukielto mikäli rokotuksia ei ole otettu.

  http://yle.fi/uutiset/3-9624348

  Koskahan tämä samainen ”tyrannia” saapaa Suomeenkin?

  Vaikka suuri osa noista pienten lasten rokotuksista on ihan aiheellisiakin, niin kuka valvoo minkä firman rokoitteita lapsille annetaan koska ne sisältävät eri tyyppisiä adjuvantteja ja myrkyllisiä lisäaineita kuten alumiinia, elohopeaa ja formaldehydiä.

  Yksi asia on varma, pakkorokoitukset lisäävät pienten lasten sairastumisia(rokotteiden aiheuttamat komplikaatiot)

  • Ote linkistä:
   O Globo -lehti vaati presidentin eroa nettisivuillaan julkaisemassa pääkirjoituksessa.
   ”Kukaan kansalaisuuden velvoitteista tietoinen kansalainen ei voi olla huomaamatta, että presidentti on menettänyt moraaliset, eettiset, poliittiset ja hallinnolliset edellytykset johtaa Brasiliaa”, O Globo kirjoitti uutistoimisto AFP:n mukaan.
   Kuinkahan moni presidentti ja ’läntisen arvoyhteisön’ mediajohtaja muualla ja EU-maissa omaammekaan unohtamatta?

  • Jospa Vastavalkeasta ja muista kansalaismedioista on ollut se hyöty, että nyt mediakonsernitkin joutuvat panostamaan journalisimiin?

   • Ilman muuta.
    Nyt pitäisi kansalaisten vaan hylätä valtamedia entistä enemmän tai ottaa se enemmän vain eliitin propagandatorvena, ’hyvänä satusetänä’, ja ymmärtää että sen tehtävä on vain pöngittää sen globalistieliitin valtaa joka kansaa riistää eikä kuuntele sen ääntä.

   • Katoin ensin, että olivat lainanneet artikkeliasi Vastavalkeasta. Ei sopinut puolueettoman ja riippumattoman Stadin Pravdan linjaan. Tuskin se linja vielä muuttuu, vaikka väliin pistetään vähän muutakin. Korruptiota veronkiertoa ja lahjontaa kuitenkin löydetään jo toiselta puolelta maapalloa, Suomesta ei.

 7. Tässä teille vihapuhetta suoraan YK:n turvaneuvostosta, joka toimii rikollissyndikaatti-Vatikaanin käsikassarana. Tämä jesuiittien ylläpitämä ”rauhanneuvosto” kouluttaa/rahoittaa ISIS-jihadisteja maailmanlaajuisesti, ja tyylilleen uskollisena varoittaa meitä ”entistä vaarallisempien terroristien paluusta Eurooppaan.” Näin se NWO-juoni etenee ihmisten nukkuvien silmien alla… rakennetaan valhe niin suureksi, että kukaan ei usko sen olevan valhe!

  TÄSSÄ OTE roskamedia MV-LEHDESTÄ TÄNÄÄN:
  YK:n turvaneuvosto: entistä vaarallisemmat ISIS-jihadistit aikovat iskeä Eurooppaan
  YK:n turvaneuvoston terrorisminvastaisen toiminnan johtaja Jean-Paul Laborde varottaa Eurooppaan ISIS-jihadistien entistä vaarallisempien terroristien paluusta Eurooppaan, soluttautumisesta turvapaikanhakijoihin sekä aikomuksesta sitoutuneisuudesta iskeä.
  19.05.2017 20:49, 4259 lukukertaa

  Eurooppaan on saapunut ”vaarallisia ja pettyneitä” Islamilaisen valtion jihadisteja. Nämä aikovat kostaa tappionsa Syyriassa ja Irakissa. YK:n turvallisuusneuvoston terrorisminvastaisen viraston johtaja varottaa.

  Islamilaisen valtion kymmeniä taistelijoita ovat päättäneet palasta Eurooppaan, mutta nämä ovat ”vaarallisempia” kuin edellisten paluumuuttajien aallon jihadistit. Näin varoitti Jean-Paul Laborde torstaina 18.5.2017.

 8. STT on myös mielenkiintoinen ilmiö infosodassa.

  Se on perustanut olemassa olonsa, oikeutuksensa, toimintansa oikeisiin eli tarkistetruihin tietoihin ja objektiivisuuteen eli STT-näkökulmaan.

  Kun Sanoma Oy vahvisti asemiaan STT:ssä, STT:stä tuli infosodan instituutio ja nyt STT toimittaa uutisia, juttuja, jotka eivät perustu oikeisiin tietoihin (kts. esim F-35-jutut) eikä STT:n toimittamaan, tulkitsemaan näkökulmaan (kts. esim. Krimin liittyminen Venäjään, Syyrian sota).

   • Medianvallankaapanneitten kanssa nahinointi taita olla Munchausenin touhua.
    Henkilökohtaisesti olen ratkaissut asian niin, että olen katkaissut yhteydet niihin henkilöhin (sis. ent. ystäviä) jotka kuuluvat mediatalojen puljun opetuslapsiin. No, jääpähän enemmän aikaa esim. tämän sivuston lukemiseen. Puhun nyt niistä, jotka eivät valoa nää.
    Voi olla, että jään vähemmistöön,mutta kuollaan ainakin saappaat jalassa.
    Kiitos Riikka S, olet saanut jo ennen minua monet aktivoitumaan ihan kaikkien haastettavaksi. (Tämä ei ollut poliittista jargonia). Hups!

    • Kiitän kiitoksista.

     Taidamme olla Suomessa sellainen harvinainen vähemmistö jota ei niin erityisesti haluta suojella 😉

  • Näin on.

   Lies, lies, lies. Esimerkiksi voidaan ottaa yksi Suomen historian merkittävävimmistä tapahtumista, eli Kyösti Kallion murha, joka on peitelty tuhansien valheiden alle ja sitä kautta uutispimentoon. Kyseinen tapahtuma voidaan rinnastaa JFK murhaan – rikollissyndikaattia myöten – mutta näitä ”salaliitto” asioita ei tietenkään tutkita, ja niistä ei puhuta. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan todelliset tapahtumat on peitelty täydellisesti virallisten historiankirjojen valheisiin.

 9. Melkoista infosotaa… voi, voi ! mahtaako Trump todella uskoa omiin puheisiinsa? kun otetaan huomioon kuinka koko ’terrorismin vastainen sota’ on asiantuntijoiden mukaan Lännen oma luomus eikä sitä olisi ilman Lännen maailmanvalloitus-politiikkaa, jossa se itse luo vihollisen itselleen.

  Einstein sanoi jo sata vuotta sitten, että emme voi korjata ongelmia samoilla menetelmillä joilla ne teimme.

  Trump moitti Iranin hallintoa sanoen, että sen kansalaiset ovat politiikan uhreja ja että terroristiryhmät ISIS, Al-Qaida, Hisbollah ja Hamas ovat vastuussa useiden sukupolvien tuhotuista unelmista
  ”Joka kerran, kun terroristi murhaa syyttömän sivullisen, ja valheellisesti käyttää Jumalan nimeä, sitä tulee pitää loukkauksena jokaista uskovaa kohtaan. Terroristit eivät palvele Jumalaa vaan he palvovat kuolemaa.”
  Entä ne jotka terrorismia luovat? ketä he palvelevat?
  http://beta.oikeamedia.com/o1-19357

  • Trump ei aloittanut Vietnamin sotaa, eikä näin ollen ollut osallisena tuottamassa yhtä historian kuvauksillisinta fotoa ihmisen aikaansaannoksista: napalmin polttamaa vietnamilaistyttöä. Onneksi some-nero Zukkeri etnisen vaimonsa kanssa ymmärsi kuvan olevan lapsipornoa ja bannasi sen. Trump ei ryssinyt Korean sotaa. Trump ei teloittanut Gaddafia eikä tuhonnut Libyaa. Trump ei hirtättänyt Husseinia eikä kemikaali-Alia. Trump ei tuotattanut Afganistanin ennätyksellisiä ooppiumviljelmiä eikä tapattanut Bin Ladenia, jota usa oli tukenut runsain mitoin. Trump ei tuhonnut Iraqia kemiallisten huhujen vuoksi. Trump ei avannut Euroopan rajoja tuhotakseen Euroopan,sen teki muut herraseurat. Trump ei synnyttänyt Isisiä.Jne. Ei ehkä pääse kommentoimaan HC:n tavoin: Tulimme, näimme ja… (viite: Gaddaf).
   Antakaa nyt hyvät ihmiset toisen edes tehdä jotain merkittävää, vai pelkäättekö että tulee kuiva kausi?

 10. Kaiken tragisuuden keskellä on surkuhupaisaa kuulla kun presidentti Niinistö ja ulkoministeri Soini ovat kaivaneet vanhat puheensa jolla terrorismi tuomitaan vaivautumatta ajattelemaan, missä nyt mennään, mistä Eurooppaan, USAhan ja NATO-maihin kohdistuvassa terrorismissa on kysymys.

  Yksistään terrorismi ei ole raukkamaista, häikäilemätöntä, ihmisyyttä ja sivistystä vastaan vaan sitä ovat nykyiset sotavoimat, mm. USA ja NATO, jotka aloittivat siviilien järjestelmällisen tappamisen, USA Vietnamista ja NATO ex-Jugoslaviasta, Afganistansta sekä Irakista.

  USA ja NATO eivät ole uskaltaneet hyökätä sotavoimien kimppuun vaan ovat suunnanneet sotatoimensa siviilien tappamiseen.

  Nyky-terrorismi on reflektiota, sotaa, puolustautumista, epätoivoa, kostoa ns. ”samalla mitalla”.

  Toki USA ja NATO ovat yrittäneet kerran haastaa oikeatkin sotavoimat, Venäjän sotavoimat Georgiassa vuonna 2008, mutta sitä yritystä ei kestänyt kuin 5 päivää kun Venäjän armeija oli lyönyt USA-NATO-Georgia-rintaman. USA ja NATO lähtivät karkuun, NATO-Georgia antautui.

  USA, NATO ovat hävinneet vuonna 2001 aloittamansa terrorismn vastaiset sodat ja nyt oma puolustus on lyöty ja hajallaan. Siksi Eurooppamme on terrorismin kourissa ja me siviilit saamme kärsiä.

  Tuntuu kornilta kun Niinistö ja Soini pyytävät meitä jatkamaan elämäämme vaan entiseen malliin, kun he itse, USA, NATO eivät tee minkäänlaista uudelleenarviota omista toimistaan, mutta lisäävät kyllä kansalaisten valvontaa ja vakoilua, sillä pelko on, että kansalaiset ja kansat kyllästyvät nykymenoon.

  • Eivät kyllästy kansalaiset. Kaikilla on hyvä ja turvallinen olo. Tuo läpitunkeva rasismi vähän häiritsee etenkin Itiksen etnopäivillä.
   Suuri osa kansaa on jo kyllästynyt. Mutta mitäs teet? Äänestät persuja: ja Audi täytyy laittaa laihdutusleikkaukseen uutta pienempää Jytkyä varten. Ostat Jopoja kantasuomalaisille? Tuomitset: (kirjoita itse lista).
   Antaudutaan. Erotaan kaikista julkisista viroista (ei ole lakko). Sananvapaus kielletty, joten ei vastata eikä äänestetä. Ei jaksa, psyyke ei kestä… No niinhän me ei tehdä, siispä mitä me tehtäis? Mentäskö rukoilemaan pastori Marjaana Toiviaisen sielunmessuun rautatientorille?
   Puoluekuria! Ylioppilaita (valtalehtitieto): Jyrki K: äidinkieli m, ruotsi b, englanti b, reaali m, ranska a, yht c; A Stubb: äidink.(ruotsi) m, suomi L, englanti L, matematiikka a !!!! (90-10%), saksa b,reaali i !!!!; Risikko äidinkieli c, ruotsi c, englanti b, reaali b, matikka b, saksa i!!!! Väitteli tiettävästi sairaanhoitajaksi!
   Siis ylioppilaista valitaan hevilooserit muokattavaksi poliittisiksi johtajiksi. Siinä teille Pisa-tuloksia. Hei me tienataan tällä.
   Ei mulla muuta.

 11. Valkoinen talo, Pentagon, NATO, May, Macron, Merkel, Sauli Niinistö, Soini käyttävät härskisti hyväkseen terrorismia pelottelemalla kansalaisia, että terroristit haluavat muka tuhota demokratian ja valloittaa USAn, NATO-maat, Euroopan, Suomen.

  Terroristit eivät tietenkään yritä valloittaa yhtään mitään vaan ne käyvät puolustussotaa yrittäen vaikuttaa sodan keinoin siihen, että demokraattisissa maissa poliittinen järki voittaisi ja maat lopettaisivat Lähi-Idän pommittamisen, tuhoamisen, ryöstämisen ja Lähi-Idän kansojen ja kansalaisten tappamisen.

  • Pitää muistaa kuka tai ketkä ovat ’terrorismin’ takana? Sen on osoitettu olevan CIA:n ja Mossadin sekä M16 luomus jotta länsimaissa saadaan kansalaiset asennoitumaan vihamielisesti tiettyjä maita vastaan, maita, joita vastaan Lännen sotavoimat sotivat. Näin niiden hyökkäyssota ei ole enää laitonta vaan oikeutettua uhan torjuntaa. Ovelaa, eikö?

  • Unohdat Tim poliittisen islamin väkivaltaisen luonteen.
   Se on aina ollut: Tuhoa ja valloita!

 12. Soini on ministeriydestään jo niin sekaisin että ei enää ymmärrä mitä, keitä ja keiden intressejä Soinin pitäisi Suomen ulkoministerinä puolustaa.

  Soini uhosi televisiossa, että ”terroristit eivät meitä voita”, vaikka terroristit eivät Suomeen iskeneetkään vaan iskivät Manchesteriin Englantiin, joka on juuri eroamassa EU:stakin.

  • Eikös se Soini ollut jonkun brittifutisklubn fani, mahtoiko olla juuri Manchester United? Jos se sitä tarkoitti?

 13. Tässä tuore esimerkki yksinkertaistavasta retoriikasta:

  Trump piti puheen muslimimaiden johtajille – ”Tämä on taistelu hyvän ja pahan välillä”
  http://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005220464.html?utm_source=facebook.com&utm_campaign=fb-share&utm_medium=social&utm_content=android.iltasanomat.fi

  re artikkelin kappale ”Vastaavaa retoriikkaa ja tematiikkaa, vastaavaa oikeutetusta käytetään surkeilematta vielä nykyaikanakin. On käytetty Suurta Saatanaa, Pahan akselia ja ties mitä, ja käyttäjät ovat vaihdelleet ns. länsimaisen arvoyhteisön johtajista aina ISISin imaameihin. Omista uskomuksistamme, omasta narratiivistamme riippuu, hyväksymmeko puhujan sanoman. Uskomukset ohjaavat useimpia ihmisiä enemmän kuin faktat.”

 14. Vladimir Putin: “Political schizophrenia” rules over warmongers and psychopaths — ”poliittinen skitsofrenia” leimaa sodanlietsojia ja psykopaatteja, tavoitteena kaiken kattava hallinta ja ylivalta

  In the forefront is what seems increasingly obvious—the agenda of the U.S. “deep state” is world conquest. This objective is confirmed through the open declaration by the U.S. military of its intention to attain “full spectrum dominance,” also known as “full spectrum superiority.”
  Richard C. Cook: In the forefront is what seems increasingly obvious—the agenda of the U.S. “deep state” is world conquest. This objective is confirmed through the open declaration by the U.S. military of its intention to attain “full spectrum dominance,” also known as “full spectrum superiority.”
  http://www.veteranstoday.com/2017/05/23/vladimir-putin-political-schizophrenia-rules-over-warmongers-and-psychopaths/

 15. http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/suomen-yliopistot-romahtivat-kymmeni-pyk-li-kansainv-lisell

  Suomen yliopistot romahtivat kymmeniä pykäliä kansainvälisellä vertalulistalla.

  Kyseessä ei ole Shanghain ranking-lista, vaan ns. QS-lista, joka ei ole erityisen pätevä eivätkä kaikki rankatut edes ole sanan varsinaisessa merkityksessä tiedeyliopistoja.

  Listan ”voittaja” Massachusetts University of Technology (MIT) Noam Chomskyn ja Steven Pinkerin ja muiden haistapaskantieteilijöiden kotiluola, jonka Donald Trumpin setä röntgenhoito- ja tutkateknologi John G. Trump aikanaan nosti tuntemattomasta teknilli- sestä opistosta oman alansa sotilasteknologian lippulaivaksi,on kauan ollut tieteellisessä konkurssissa ja tulevaisuudessa sitä odottaa lähinnä myös bisneskonkurssi. Shanghain listalla, joka todella pyrkii mittaamaan tiedettä (joka ei ole ainakaan tässä ja nyt mitatta- vissa) MIT on pudonnut viidenneksi, kuitenkin pisteissä kauaksi kärjessä olevasta Harvardista, joka on myös korjaillut virheitään (paitsi yhtä…).

  Kuitenkin tämä lista on sellainen, jossa meikäläiset yliopistot haluavat pärjätä, ja se on ”mitattu” samoin useina vuosina peräkkäin, joten se näyttää ainakin jotakin arvostusta, vaikka sitten bisnespiireissä…

  https://www.aamulehti.fi/kotimaa/kansainvalinen-ranking-lista-julki
  Kansainvälinen ranking-lista julki: Tamperelaisten yliopistojen sijoitukset romahtivat

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201706082200193978_ul.shtml
  Helsingin yliopiston sijoitus laski kansainvälisessä vertailussa – ei enää sadan parhaan joukossa

  Torstai 8.6.2017 klo 09.56

  Helsingin yliopisto on sijoittunut sijalle 102 kansainvälisessä yliopistovertailussa.

  Viime vuonna yliopisto oli sijalla 91 ja ainoana suomalaisena yliopistona sadan parhaaksi arvioidun joukossa.

  Vertailussa arvioidaan muun muassa tutkimuksen määrää ja vaikuttavuutta, kansainväli- syyttä sekä yliopistojen mainetta tutkijoiden ja työnantajien keskuudessa. Quacquarelli Symonds -vertailu on yksi useista yliopistovertailuista.

  Suomalaisista yliopistoista toisella sijalla oli Aalto-yliopisto sijalla 137. Seuraavina olivat Turun yliopisto sijalla 276, Jyväskylän yliopisto sijalla 357 ja Tampereen teknillinen yliopisto sijalla 380. Viidensadan parhaan joukkoon mahtuivat myös Oulun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

  Maailman parhaaksi yliopistoksi arvioitiin jälleen yhdysvaltalainen Massachusettsin teknillinen korkeakoulu MIT.
  STT

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here