Länsimaissa yksilö on tavallisesti jonkun kansallisvaltion kansalainen, jolle kansalaisoikeuksien ohella kuuluvat kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa vahvistetut ihmisoikeudet ja oman kotivaltionsa (kansalaisuusvaltio) perustuslaissa säädetyt perusoikeudet.

Länsimaisia kansallisvaltioita luonnehditaan usein demokraattisiksi oikeusvaltioiksi. Ne noudattavat valtiovallan kolmijakoa, jossa lainsäädäntövalta, täytäntöönpanovalta ja tuomiovalta on toisistaan erotettu.1 Länsimaisessa demokratiassa valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa lainsäädäntövaltaa käyttävä parlamentti. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Oikeusvaltiossa julkisen vallan käyttö perustuu lakiin.

Länsimaiset demokraattiset oikeusvaltiot kuuluvat kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävään maailmanjärjestöön, Yhdistyneisiin kansakuntiin, joka perustuu jäsentensä ”täysivaltaisen tasa-arvoisuuden periaatteeseen”. YK:n jäsenet ovat kuitenkin jättäneet turvallisuusneuvostolle ensisijaisen vastuun kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä.

Edellä esitetty yhteenveto ihmisyksilön oikeuksista, valtion tehtävistä, valtiovallan jaosta ja valtion roolista kansainvälisessä valtioyhteisössä on lopultakin riittämätön vastaamaan tyhjentävästi kysymykseen vallankäytöstä ja vallankäyttäjistä. Tämä johtuu siitä, että valtioelämässä ja yhteiskunnassa on kysymys paljosta muustakin kuin valtiollisista tehtävistä sekä julkisesta ja poliittisesta vallasta. Poliittisen vallan lisäksi onkin syytä muistaa ainakin kaksi muuta keskeistä vallan muotoa, taloudellinen ja sotilaallinen valta.

Valta tarkoittaa yleisesti jonkun tai jonkin oikeutta tai mahdollisuutta hallita jotakuta, määrätä tai päättää jostakin.2 Tässä kirjoituksessa pyritään kuvaamaan sellaisia vallan linnakkeita, joita valtiolliset ja yhteiskunnalliset toimijat sekä valtamedia eivät tavallisesti ainakaan rutiininomaisesti tarkastele. Monet tutkijat ja tarkkailijat väittävät, että viimeisessä analyysissä ylimmät vallankäyttäjät ovat löydettävissä juuri sellaisista ’vallan linnakkeista’.

Tarkastelun kohteeksi on valittu Yhdysvallat. Miksi? Yksinkertaisesti sen vuoksi, että USA on maailman ainoa supervalta. Tästä on loogisesti pääteltävissä, että ’vallan ydin’ on löydettävissä juuri tuosta jättimäisestä liittovaltiosta.

Selvityksen metodi on yksinkertainen. Tarkastelun kohteina ovat niiden ihmisten lausumat, joilla on asiasta omakohtaisia havaintoja tai jotka ovat tutkineet kysymyksessä olevaa ongelmaa syvällisesti.

Valtaeliitti

Yhdysvaltalainen sosiologi C. Wright Mills (28.8.1916–20.3.1962)  julkaisi vuonna 1956 teoksensa The Power Elite (Valtaeliitti). Mills erotti kolme yhteen kytkeytyvää eliittien valtakeskittymää. Liike-elämän eliitti oli muuttunut erityisesti toisen maailmansodan jälkeen paikallisesta kansalliseksi. Kyseinen eliitti tuotti tarpeita ja tuotteita kansallisille markkinoille. Sen liiketoimintatapa oli muuttunut paikallisesta omistajavetoisuudesta manageriaaliseksi, mikä tarkoitti omistaminen ja johtaminen erottamista toisistaan.

Asevoimissa tapahtui samantapaisia intressisiirtymiä. Toinen maailmansota synnytti sotateollisuuden ja nosti esiin ”sotaherrojen” eliitin, jota Mills piti kaikkein vaarallisimpana sen käytettävissä olevan tuhovoiman vuoksi. Mills kirjoitti USA:n militarismista valtavirtana (the main drift), jonka nimenomaisena tarkoituksena ei ollut maanpuolustus vaan jatkuvan sotatalouden (permanent war economy) ja ”sodan metafysiikan” ylläpitäminen.

Kolmas, poliittinen eliitti muodostui suppeasta poliittisten vaikuttajien ryhmästä poliittisen päätöksenteon huipulla. Tuo ryhmä ei Millsin mukaan ollut niinkään kiinnostunut rahasta, jota sillä jo yllin kyllin oli, vaan ennen muuta ’amerikkalaisen elämäntavan’ säilymisestä ja vallasta sinänsä. Ryhmä oli läheisissä suhteissa niin korporaatioeliitin (suuryhtiöeliitti) kuin sotaherrojen (asevoimaeliitti) kanssa muodostaen vallankäytön ulkopuolisilta suljetun ytimen.3

Näkymätön hallitus

Theodore Roosevelt (27.10.1858–6.1.1919) oli Yhdysvaltojen 26. presidentti vuosina 1901–1909. Elokuussa 1912 Chicagossa pitämässään puheessa hän käytti ’todellisesta vallasta’ käsitettä ”näkymätön hallitus”: ”Näennäisen hallituksen takana istuu näkymätön hallitus, joka ei ole uskollinen kansalle eikä tunnusta olevansa vastuussa sille. Tämän näkymättömän hallituksen tuhoaminen ja korruptoituneen liike-elämän ja politiikan välisen epäpyhän liiton murtaminen on nykyajan valtiomiestaidon tärkein tehtävä.”4

Woodrow Wilson (28.12.1856–3.2.1924) oli Yhdysvaltain 28. presidentti vuosina 1913–1921. Myös Wilson kertoi aikanaan kulissien takaisesta vallasta: ”Jotkut USA:n suurimmista miehistä – – pelkäävät jotakin. He tietävät, että jossakin on valta, joka on niin järjestäytynyt, niin salakavala, niin valpas, niin yhteen liittynyt, niin täydellinen, niin kokonaisvaltainen, että puhuessaan sen tuomitsemisesta heidän olisi parempi olla puhumatta muutoin kuin kuiskaamalla.”5

Varjohallitus

Daniel K. Inouye (7.9.1924–17.12.2012) oli yhdysvaltalainen senaattori vuosina 1963–2012. Hän oli mukana 1980-luvun Iran–Contra-tutkimuksissa toimien puheenjohtajana USA:n armeijan salaista apua Iranille ja Nicaraguan oppositiolle tutkivassa senaatin komiteassa. Kuulemisten kuluessa Inouye käytti käsitettä ’varjohallitus’ (shadowy government) viitatessaan paljastuneisiin operaatioihin: ”On olemassa varjohallitus, jolla on omat ilmavoimansa, oma laivastonsa, oma varainhankintamekanisminsa ja kyky ajaa omia ideoitaan kansallisista eduista, vapaana kaikista rajoituksista ja tarkastuksista, vapaana laista itsestään.”6

Sotilaallis-teollinen kompleksi

Dwight D. Eisenhower (14.10.1890–28.3.1969) oli USA:n 34. presidentti vuosina 1953–1961, liittoutuneiden Euroopan joukkojen ylin komentaja toisessa maailmansodassa ja Naton joukkojen komentaja 1951–1952.

Jäähyväispuheessaan 17.1.1961 Eisenhower varoitti USA:ta toisen maailmansodan synnyttämästä voimaryhmittymästä, jota hän kutsui ”sotilaallis-teolliseksi kompleksiksi” (military-industrial complex). Eisenhower totesi: ”Meidän ei tule milloinkaan sallia tämän uuden keskittymän vaarantaa vapauksiamme tai demokraattisia prosessejamme. Emme saa pitää mitään itsestään selvänä; ainoastaan valpas ja tiedostava kansa voi rauhanomaisin menetelmin ja tavoittein pitää kurissa valtavan industriaalisen ja sotilaallisen koneiston, jotta turvallisuus ja vapaus saavat kukoistaa yhdessä.”7

Yhtiökaveruus

Robert F. Kennedy Jr. (syntynyt 17.1.1954) on yhdysvaltalainen asianajaja ja tietokirjailija. Vuonna 2005 hän julkaisi teoksen Crimes Against Nature: How George W. Bush and His Corporate Pals Are Plundering the Country and Highjacking Our Democracy.

Kirja keskittyy Bushin hallinnon luontoa ja ympäristöä vahingoittaviin toimenpiteisiin. Kirjan sisältö ilmenee sen suoraan asiaan menevästä alaotsikosta ”Miten George W. Bush ja hänen yhtiökaverinsa ovat ryöstämässä maatamme ja kaappaamassa demokratiaamme”.

Kennedyn mukaan Bushin hallinnon harjoittama ennennäkemätön ”yhtiökaveruus” (corporate cronyism) uhkasi yhdysvaltalaisten terveyttä, kansallista turvallisuutta ja kansanvaltaa. Yksioikoisessa yksityisen voiton ja henkilökohtaisen vallan tavoittelussaan Bush ja hänen hallintonsa olivat Kennedyn mielestä vesittäneet kaikki ne lait, jotka olivat viimeiset kolmekymmentä vuotta suojelleet kansakunnan ilmaa, vettä, valtion maita ja villiä luontoa. Bushin hallinto oli siirtänyt kansallisvarallisuutta presidentin poliittisille lahjoittajille samalla kun se oli heikentänyt kaikkien muiden elämisen laatua.

Crimes Against Nature tekee selkoa siitä, miten Bushin hallinto järjesteli luontoa tuhoavat toimensa lähes täysin julkisen valvonnan ulottumattomissa ja yhteistyössä niiden teollisuudenharjoittajien kanssa, joiden toimintaa lakien on tarkoitus säädellä ja valvoa, ja jotka itse asiassa olivat tunnetuimpia ympäristön saastuttajia. Kennedy osoitti, miten Bushin hallinto oli pettänyt suuren yleisön manipuloimalla, tieteellisen tiedon salaamisella, hallintoviranomaisten ja virkamiesten pelottelulla sekä naamioimalla agendansa orwellimaisella kaksoispuheella (doublespeak).

Kennedy kuvaa teoksessaan käytännön esimerkkien kautta, miten rappeuttava vaikutus yhtiökorruptiolla oli ollut ja oli yhdysvaltalaisiin ydinarvoihin: vapaamarkkinakapitalismiin ja demokratiaan. Bushin hallinnon häikäilemätön politiikka oli polkenut jalkoihinsa kaikki entiset arvossa pidetyt aatteet ja järjestelmät. Lokaan oli tallattu muun ohella lain kunnioitus, julkinen terveydenhoito, tieteellinen rehellisyys ja pitkän tähtäimen taloudellinen vitaalisuus. Tuo kaikki oli uhrattu yhden ainoan nimeltä mainitsemattoman paheen nimissä – ”yhtiöahneuden” (corporate greed).

Johdantoon ja yhteentoista lukuun jakautuva kirja antaa lohduttoman ja pelottavan kuvan maailman ainoan supervallan tilasta. USA näyttäytyy Bushin hallinnon jäljiltä luonnon- ja ympäristönsuojelun kehitysmaalta, jolla ei itse asiassa ole toivoa: maan jättiläismäiset ympäristötuhot näyttävät korjaamattomilta.

Kennedyn tärkeässä teoksessa ei ole amerikkalaisen unelman edellyttämää happy endiä. Kirjan viimeinen luku päättyy seuraavaan toteamukseen: ”Jos amerikkalaiset tietäisivät totuuden, useimmat heistä jakaisivat raivoni siitä, että tämä presidentti sallii yhtiökaveriensa varastaa Amerikan meidän lapsiltamme.”

Syvä politiikka

Diplomaattina toiminut Peter Dale Scott (syntynyt 11.1.1929) on kanadalaissyntyinen filosofian tohtori ja runoilija. Hän on julkaissut muun ohella teoksen Drugs, Oil, and War: The United States in Afghanistan, Columbia, and Indochina (2003). Scott on tullut tunnetuksi muun muassa ’syvän politiikan’ (deep politics) ja USA:n ulkopolitiikan kritiikistään Vietnamin sodasta lähtien.

Peter Dale Scott on muotoillut ’syvän politiikan’ käsitteen kuvaamaan vallan kulissien takaisia, tavallisesti kansalaisten katseilta piilossa olevia tapahtumia ja rakenteita. Scottin käsitteistössä ’syvä valtio’ (deep state) on vastakohta ’julkiselle valtiolle’ (public state). Syvä valtio on lähtökohtaisesti näkymättömissä. Toisinaan se kuitenkin antaa kuulua itsestään, usein laittomien tekojen (rikokset) muodossa.8

Superluokka

Professori David J. Rothkopf (syntynyt 24.12.1955) on valtiotieteilijä ja journalisti. Hän on julkaissut vuonna 2008 teoksen Superclass : The Global Power Elite and the World They are Making (Superluokka : globaali valtaeliitti ja maailma, jota he ovat tekemässä).

Rothkopf on mainitussa teoksessaan päätynyt arvioon, jonka mukaan maailmaa hallitseva eliitti muodostui vuonna 2008 noin 6 000 ihmisestä.9

Naton salaiset armeijat

Daniele Ganser (syntynyt 29.8.1972) on sveitsiläinen historioitsija, joka on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin ja niiden historiaan vuodesta 1945 tähän päivään. Hänen tutkimusalueisiinsa kuuluvat muun ohessa geopolitiikka, salainen sodankäynti, sodat luonnonvaroista, globalisaatio ja ihmisoikeudet.

Vuonna 2004 Ganserilta julkaistiin tutkimus NATO’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe, joka julkaistiin suomeksi nimellä Naton salaiset armeijat: operaatio Gladio ja terrorismi Länsi-Euroopassa (2009).

Kansainvälisen historian professori Jussi Hanhimäki on todennut Ganserin teoksesta seuraavaa: ”Laajaan tutkimukseen nojautuen Ganser osoittaa miten Naton salaiset joukot sekaantuivat laittomuuksiin, jotka useissa tapauksissa johtivat väkivaltaisiin terroritekoihin, joiden tarkoituksena oli mustamaalata vasemmistoa. ’Terrorismin vastaisen sodan’ aikakaudella tohtori Ganserin tutkimustulokset nostattavat perustavanlaatuisia kysymyksiä tiedustelupalveluiden roolista demokraattisissa yhteiskunnissa.”10

Suurelta yleisöltä suojattuja vallan linnakkeita


Bilderberg-ryhmä11 on ulkopuolisilta suljettu, epävirallinen vuotuinen konferenssi osittain vaihtuville vieraille. Heihin lukeutuu monien eri alojen vaikutusvaltaisimpia henkilöitä maailmassa. Kokouksista ei raportoida julkisuuteen, mikä on herättänyt epäilyksiä demokraattisen päätöksenteon toteutumisesta ja syytöksiä politiikan läpinäkyvyyden puutteesta.

Bilderbergin alullepanija oli puolalaissyntyinen Joseph Retinger, joka oli toisessa maailmansodassa Britannian SOE:n agentti sekä kiertelevä diplomaatti. Sodassa Retinger toimi linjojen takana Puolassa. Sodan jälkeen hän ryhtyi kamppailemaan yhtenäisen Euroopan aikaan saamiseksi CIA:n tuella.

Retingerin toiminnan seurauksena Alankomaiden Oosterbeekin Hotel de Bilderbergissä järjestettiin 29.5.1954 kolmipäiväinen, huippusalainen kokous, jossa 75 eri alojen mahtihenkilöä 14 maasta keskusteli saavuttaakseen yksimielisyyden maailmanpoliittisista aiheista. Tunnetuin osallistujista oli liikemies David Rockefeller. Osallistujajoukon toivottivat tervetulleiksi Retinger itse ja toinen Bilderbergin perustajista, Hollannin prinssi Bernhard.

Bilderberg-ryhmän tapaamisissa käytyjen keskustelujen sisällöstä ei kerrota ulkopuolisille. Suomen valtiovarainministeriön mukaan Bilderberg-kokoukset ovat ensisijaisesti mahdollisuus amerikkalais–eurooppalaiseen vuoropuheluun. Suomalaiset ministerit osallistuvat kokouksiin yksityishenkilöinä, jotka on kuitenkin kutsuttu kokoukseen ministerin asemansa vuoksi. Tämän vuoksi ministerit eivät ole tehneet kokouksista selontekoa eduskunnalle, mutta ministeriö on maksanut ministerien matkat.

Kokouksiin osallistuu myös länsimaiden vaikutusvaltaisimpien mediakonsernien johtajia. Spinwatch-järjestön mukaan kokouksiin osallistuva lehdistö ei yleensä kirjoita kokouksista.

Bilderberg-ryhmän toimintaa on Suomessa arvostellut muun ohessa Paavo Arhinmäki, joka on tehnyt asiasta eduskunnassa myös kirjallisen kysymyksen. Yleisradion tutkivan journalismin ohjelma MOT teki Bilderbergistä vuonna 2014 jakson otsikolla ”Maailmanherrojen salaseura”.


Trilateraalitoimikunta (Trilateraalikomissio)12 on yksityinen järjestö, jossa on noin 300–350 jäsentä Euroopasta, Aasiasta, Oseaniasta ja Pohjois-Amerikasta. Järjestön julkilausuttu päämäärä on edistää lähempää poliittista ja taloudellista yhteistyötä jäsenten edustamien alueiden välillä. Järjestö perustettiin David Rockefellerin aloitteesta vuonna 1973.

Ensimmäisen tapaamisen järjestämisessä Rockefellerillä oli apunaan Zbigniew Brzezinski sekä ihmisiä Brookings-instituutista, Ulkomaansuhteiden komissiosta ja Ford-säätiöstä. Ensimmäinen tapaaminen oli Tokiossa lokakuussa 1973.

Trilateraalitoimikunnan jäsenet valitaan tietyissä määrällisissä suhteissa kolmelta alueelta (Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia), joihin järjestön nimikin viittaa. Jäseniin kuuluvat yritysten toimitusjohtajia, suurten puolueiden poliitikkoja, yliopiston johtajia sekä ay-liikkeiden johtajia. Ennen vuotta 2000 Japani oli ainut Aasian maa, mutta nykyään jäseniä on myös muista Aasian valtioista samoin kuin Oseaniasta. Pohjois-Amerikasta on 107 jäsentä (joista 85 yhdysvaltalaisia) ja Euroopasta 150. Aasian ja Oseanian edustajia on nykyään 117.


Finanssieliitti

Vielä 1900-luvulla kolonialistit ja imperialistit ylläpitivät maailmanvaltaansa huomattavassa määrin aseiden avulla. Sen sijaan 2000-luvulla maailmanvalta on yhä kasvavassa mitassa finanssivallan haltijoiden käsissä. Valtioiden, yhteiskuntien ja kansantalouden kehityskulkuja ja ihmisten kohtaloita määräävätkin nimenomaan finanssivallan haltijat, joita niin kutsuttu demokraattinen oikeusvaltio poliittisine eliitteineen, armeijoineen ja tiedustelupalveluineen on alistettu palvelemaan. Viimeisessä analyysissä on kysymys plutokratiasta, so. valtiomuodosta, jossa valtion vallankäyttö on keskittynyt rikkaimmalle kansanosalle. Tässä järjestelmässä veroparatiisisysteemillä on varsin keskeinen asema.

Nykyisessä globaalissa plutokratiassa ensiviulua soittavat maailman ainoa supervalta USA ja entinen siirtomaavalta Britannia. Brittiläinen imperiumi on nimitys, jota käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan siirtomaavallasta. Imperiumi alkoi syntyä 1600-luvulla ja oli laajimmillaan vuoden 1900 tienoilla, jolloin siihen kuului neljäsosa ihmiskunnasta. Se oli myös pinta-alaltaan maailman suurin imperiumi koko ihmiskunnan historiassa.

Ei ole ihme, että Kansainvälinen valuuttarahasto IMF päätyi vuonna 2007 kutsumaan Britanniaa veroparatiisiksi. Brittiläisen veroparatiisijärjestelmän ytimessä on varsinainen veroparatiisisaariston keskus Lontoon City (City of London). Lontoon City on Lontoon keskustan käsittävä hallintoalue Suur-Lontoon kreivikunnassa. Tämän etuoikeutetun hallintoalueen täsmällisempi nimitys on City of London Corporation (Lontoon Cityn kunnallinen korporaatio, virallinen nimi: Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London).13

Representational Pictures, Inc.:n perustaja, dokumentaristi, tietokirjailija, filosofian tohtori Charles Ferguson on kirjoittanut kirjansa ’Rosvojen valtio : yritysten rikollisuus, poliittinen korruptio ja Yhdysvaltain kaappaaminen’ muun ohella sen vuoksi, että rahakriisin aiheuttaneet ”konnat eivät joutuneet kiinni”. ”Vuoden 2012 alussa yhtäkään merkittävää rahapomoa ei edelleenkään ole asetettu syytteeseen rahakriisiin liittyvistä asioista.” USA:ssa köyhien lukumäärä on noussut jyrkästi yli 15 prosenttiin väestöstä vuonna 2011, joukossa yli 16 miljoonaa lasta. Samaan aikaan USA:n väestön ylin yksi (1) prosentti on jatkanut osuutensa kasvattamista USA:n kokonaistuloista ja vauraudesta, ja se on nyt korkeimmillan sitten 1920-luvun lopun. Yhdysvaltalaisten vaurain prosentti omistaa noin kolmanneksen USA:n kansan koko vauraudesta ja yli 40 prosenttia USA:n koko rahaomaisuudesta.

Rosvojen valtio on Fergusonin kuvaus siitä, miten saalistava eliitti on vaihe vaiheelta ottanut valtaansa USA:n. Ferguson kertoo, miten yliopistomaailman, rahoitusmaailman ja poliittisen vaikutusvallan verkostot ovat valmistelleet näiden rosvojen valloitusretkeä Yhdysvaltoihin muutaman viimeisimmän hallinnon aikana. Muutaman viime vuosikymmenen aikana USA:ssa on tapahtunut yksi historiansa radikaaleimmista sosiaalisista ja taloudellisista muutoksista: rahoituksesta on tullut Yhdysvaltain hallitseva teollisuuden ala ja muut ovat jääneet sen varjoon.

Rahoitusala on korruptoitunut yhä voimakkaammin, ja nykyään sen toiminta perustuu laajalti petokseen. Vauraat yksilöt ja erittäin kannattavat yritykset maksavat vähemmän liittovaltion veroa kuin kertaakaan edellisen 60 vuoden aikana. USA:n perinteinen kaikille tarjoama mahdollisuus yhteiskunnalliseen nousuun on nyt loppumassa. Sanotut muutokset eivät ole syntyneet sattumalta. Ne ovat tietoisen toiminnan hälyttävää tulosta. USA:n nykykäytännöt ovat pelottavassa mitassa leviämässä myös muuhun maailmaan ja uhkaavat koko maailmantaloutta.

Charles Ferguson on osoittanut, että rahoitusalan toimijat (investointipankit, pankit, rahoitusyhtiöt, yritykset, firmat, johtajat ymv.) ovat 1980-luvulta lähtien syyllistyneet lukemattomiin rikoksiin ja lainvastaisuuksiin. Rikosten tekomuotoja ovat olleet muun ohella seuraavat: arvopaperipetokset, kirjanpitopetokset, postipetokset, lahjonta, väärä vala, trustien vastaisten lakien rikkominen ja veronkierto.14


Uusi maailmanjärjestys

Eräät tutkijat ja tarkkailijat ovat arvelleet ’varjohallituksen’ tähtäävän uuteen maailmanjärjestykseen, jossa todellinen valta olisi varattu ainoastaan harvalukuiselle eliitille (’maailmanhallitus’). Vettä myllyynsä kriitikot ovat saaneet maailman ehdottomaan eliittiin kuuluvalta mieheltä, David Rockefelleriltä, jonka eräät lausumat ovat avanneet vallankäyttäjien ei-julkisten seurojen tarkoitusperiä.


David Rockefeller

Maailman 300 rikkaimman ihmisen joukkoon kuulunut yhdysvaltalainen liikemies, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja Rockefellerin suvun patriarkka (2004–2017) David Rockefeller (12.6.1915–20.3.2017) toimi aikanaan Chase Manhattan Bankin, nykyisen JPMorgan Chasen, toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Rockefeller on kansainvälisellä tasolla toiminut muun muassa Trilateraalitoimikunnassa ja Bilderberg-ryhmässä. Lisäksi Rockefeller on ollut aktiivinen kansainvälisten suhteiden neuvostossa (Council on Foreign Relations).

Rockefellerin kuuluisat lausumat ovat seuraavat:

”Olemme kiitollisia Washington Postille, The New York Timesille, Time Magazinelle ja muille julkaisuille, joiden johtajat ovat osallistuneet kokouksiimme ja kunnioittaneet lupauksiaan vaitiolosta lähes neljäkymmentä vuotta. Meidän olisi ollut mahdotonta kehittää suunnitelmaamme maailmasta, mikäli meihin olisi kohdistettu julkisuuden valokeila näinä vuosina. Mutta maailma on nyt sofistikoidumpi ja valmiimpi siirtymään kohti maailmanhallitusta (world government). Intellektuellin eliitin ja kansainvälisten pankkiirien ylikansallinen valta on varmasti parempi kuin kansallinen (itse)määrääminen (determination), jota harjoitettiin menneinä vuosisatoina.” (David Rockefellerin kiitos median edustajille Bilderberg-ryhmän kokouksessa Baden-Badenissa, Saksassa, kesäkuussa 1991)15

”Olemme maailmanlaajuisen muutoksen kynnyksellä. Ainoa, mitä tarvitaan, on oikeanlainen suuri kriisi, ja kansakunnat hyväksyvät uuden maailmanjärjestyksen.” (David Rockefeller YK:ssa vuonna 1994)16

(Rockefellerin kommenttien alkuperä ei ole täysin kiistaton, toim.huom.)


¤
Tapio Kuosma on tietokirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.
¤

Viitteet

1 
Valtiovallan kolmijako-oppi tarkoittaa Charles-Louis de Secondat Montesquieun mukaan, että vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, hallitusvalta eli toimeenpanovalta ja tuomiovalta on erotettava toisistaan. Kolmijako-oppi esitettiin Montesquieun pääteoksessa De l’Esprit des Lois [Lakien henki] vuodelta 1748.
5
Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it” (Woodrow Wilson). http://consciouslifenews.com/verified-warnings-presidents-about-invisible-government-running-allegiance-people/1136001
6
Senator Daniel Inouye on the shadow government. https://www.youtube.com/watch?v=EbFphX5zb8w; ”[There exists] a shadowy Government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself.” (Daniel Inouye). https://www.youtube.com/watch?v=EbFphX5zb8w
9
Rotkopf: Superclass and the Inequity of Globalization. http://yaleglobal.yale.edu/content/superclass-and-inequity-globalization
10
Professori Jussi Hanhimäki Ganserin teoksesta Naton salaiset armeijat. http://like.fi/kirjat/naton-salaiset-armeijat-operaatio-gladio-ja-terrorismi-lansi-euroopassa/
13
Ks. Kuosma: Veroparatiisit, s. 20–21.
14
Ks. Kuosma.: Attentaatteja ja katastrofeja, s. 219–221.
15
We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But, the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national determination practiced in past centuries.” (David Rockefeller, speaking at the June 1991, Bilderberg meeting in Baden-Baden, Germany June 1991.). http://www.ourrepubliconline.com/Author/49; http://www.rense.com/general17/quote.htm
16
We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.” (David Rockefeller, Statement to the United Nations Business Council, September 23, 1994.). http://www.ourrepubliconline.com/Author/49

¤

Lähteet

Bilderberg-ryhmä. https://fi.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-ryhm%C3%A4

C. Wright Mills. https://fi.wikipedia.org/wiki/C._Wright_Mills

Daniel Inouye. https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Inouye#Congressional_career

David Rockefeller. https://fi.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller

David Rockefeller. http://www.ourrepubliconline.com/Author/49

David Rockefeller’s 1991 Bilderberg Quote…Ten Years Later. http://www.rense.com/general17/quote.htm

Dire Warnings From Past U.S. Presidents and Other High-Profile Leaders About an ”Invisible Government” That Runs the U.S. With ”No Allegiance To the People” http://consciouslifenews.com/verified-warnings-presidents-about-invisible-government-running-allegiance-people/1136001

Dwight D. Eisenhower. The Farewell Address 17.1.1961. https://www.eisenhower.archives.gov/research/online_documents/farewell_address/Reading_Copy.pdf

Eisenhower warns of military-industrial complex. http://www.history.com/this-day-in-history/eisenhower-warns-of-military-industrial-complex

Ferguson, Charles H.: Rosvojen valtio yritysten rikollisuus, poliittinen korruptio ja Yhdysvaltain kaappaaminen. Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita 2012.

Ganser, Daniele: Naton salaiset armeijat : operaatio Gladio ja terrorismi Länsi-Euroopassa. Suomentanut Lauri Itäkannas. Like. Jyväskylä 2009.

Grandin, Greg: What Is the Deep State? https://www.thenation.com/article/what-is-the-deep-state/

Kennedy, Robert F., Jr.: Crimes Against Nature: How George W. Bush and His Corporate Pals Are Plundering the Country and

Highjacking Our Democracy. New York: HarperCollins 2005.

Kuosma,T.: Attentaatteja ja katastrofeja : vallan totuudet kritiikin puntarissa. Nordbooks 2013.

Kuosma, T.: Veroparatiisit. Helsinki 2014.

Mills, C. Wright: Makteliten. Översättning av Roland Adlerberth. Rabén & Sjögren 1971.

Mills, C. Wright: The Power Elite. New York: Oxford University Press 1956.

Peter Dale Scott. https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Dale_Scott#Political_Books

Quigley, Carroll: The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden. http://www.carrollquigley.net/pdf/The_Anglo-American_Establishment.pdf

Quigley, Carroll: The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis. New York: Macmillan 1961.

Rothkopf, David: Superclass: The Global Power Elite and the World They are Making. Farrar, Straus and Giroux 2008.

Rotkopf, David: Superclass and the Inequity of Globalization. http://yaleglobal.yale.edu/content/superclass-and-inequity-globalization

Scott, Peter Dale: Drugs, Oil, and War: The United States in Afghanistan, Columbia, and Indochina. Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2003.

Scott, Peter Dale: The American Deep State : Wall Street, Big Oil, and the Attack on U.S. Democracy. Rowman Littlefield Publishers 2014.

Senator Daniel Inouye on the shadow government. https://www.youtube.com/watch?v=EbFphX5zb8w

The Superclass List. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Superclass_List

Trilateraalinen komissio. https://fi.wikipedia.org/wiki/Trilateraalinen_komissio

Valta. https://fi.wikipedia.org/wiki/Valta

Poliittinen piirros, joka ilmestyi alunperin 9.5.1754 The Pennsylvania Gazettessa suuren siirtomaasodan aikana. Seuraavalla vuosikymmenellä piirroksen ottivat uusiokäyttöön brittien amerikkalaissiirtokuntien yhtenäistymistä ajaneet tahot.
Kuva: Benjamin Franklin (CC0) via Wikimedia Commons

Tallenna

Tallenna

37 KOMMENTTIA

 1. Kiitokset artikkelin kirjoittajalle.Kaikki esitetty pitää täysin paikkansa.Poliittinen rahamahti on ”keitellyt” soppaa
  jo vuosikymmenet kiihdyttäen sen päämäärän saavuttamista.Tavallisia kansalaisia kohtaa täydellinen orjuus
  kiihtyvässä tahdissa.Onnellisia ovat ne jotka ikä-ihmisinä pääsevät hautansa rauhaan ilman kärsimyksiä yli-
  rikkaiden aiheuttaman tuhon takia.

 2. Valtaeliittejä etsimässä oli otsake. Tapio on tehnyt ansiokkaan etsinnän ja tulos puhuu puolestaan: turha puhua etteikö niitä kulissien takana toimisi. Totuus on liiankin vastenmielinen sille, joka arvostaa rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja hyvyyttä.
  Kiitos Tapiolle tästä voisiko sanoa ’salapoliisin’ työstä.
  Jää vain odottamaan miten maailma reagoi kun tämä totuus alkaa yhä selvemmin valjeta yhä suuremmalle ihmisjoukolle. Saako paha lopullisen voiton vai nousevatko jalommat voimat joskus johtamaan ihmiskuntaa? Kaikki ihmiskunnan edessä olevat ongelmat olisivat kuitenkin ratkaistavissa rakentavan yhteistyön keinoin kenenkään tavoittelematta ylivaltaa.

  • ”Saako paha lopullisen voiton vai nousevatko jalommat voimat joskus johtamaan ihmiskuntaa? Kaikki ihmiskunnan edessä olevat ongelmat olisivat kuitenkin ratkaistavissa rakentavan yhteistyön keinoin kenenkään tavoittelematta ylivaltaa.”

   Valta korruptoi. Ultimaattinen valta korruptoi ultimaattisesti – uskoakseni kenet tahansa, mukaan lukien ne alunperin ”jalot” johtajat. Jos ihmiskunta selviää tästä sopasta, johon Tapion kuvailemat tahot ovat meidät saattaneet, on välttämätöntä, että karistamme kehitystämme jarruttamasta kokonaan yhden niistä valheista, jotka tälläkin hetkellä auttavat pitämään ihmismassat vapaaehtoisessa orjuudessa: johtajuuden.

   Ihminen ei ole eläin. Ihminen on sosiaalinen olento, joka on kehityksessään järjestelmällisesti ylittänyt eläimelliset, ihmisyydestä erilliset ominaisuutensa sosiaalista yhteiskunnallista toimivuutta kehittäessään. Tämän ihmisen kehityksen jatkuminen todella älykkääksi elämänmuodoksi edellyttää valtaeliitin agendojen meihin ehdollistamat riippuvaisuuksien, muun muassa rahajärjestelmän ja johtajuuden tarpeen hylkäämistä.

   Tilalle paikallisesti järjestetty, mutta kansainvälisesti verkostoitunut ja yhteistyötä globaalin vaihto- ja kiertotalouden ylläpitämiseksi tekevä suora demokratia. Ei se niin vaikeaa ole.

 3. Se on juuri näin, ja ei ainostaan yhdysvalloissa, sillä jesuiittien rakentama tappava syöpä on levinnyt maailmanlaajuiseksi rikollisjärjestöksi. Ihmiset uskovat vieläkin sokeasti, että valta ”äänestetään” vaikka ihmisten äänillä ei ole tässä leikissä mitään merkitystä. Trump ei ole kansn valitsema johtaja, eikä Obama, Clinton, Nixon, Carter, Bushit, ym. Nämä puhuvat päät koulutetaan jesuiittiyliopistoissa tai jossain muussa occultisessa järjestössä, ja heidät istutetaan vallan huipulle. Mitä häikäilemättömämpi yksilö, sen paremmat mahdollisuudet päästä huippuvirkaan. Istuipa johdossa kuka tahansa – missä tahansa, niin sotia, terrorismia, köyhyyttä ja valemediaa ylläpitävät taustapirut ovat aina samoja!

  ”2Theodore Roosevelt (27.10.1858–6.1.1919) oli Yhdysvaltojen 26. presidentti vuosina 1901–1909. Elokuussa 1912 Chicagossa pitämässään puheessa hän käytti ’todellisesta vallasta’ käsitettä ”näkymätön hallitus” ( ): ”Näennäisen hallituksen takana istuu näkymätön hallitus, joka ei ole uskollinen kansalle eikä tunnusta olevansa vastuussa sille. Tämän näkymättömän hallituksen tuhoaminen ja korruptoituneen liike-elämän ja politiikan välisen epäpyhän liiton murtaminen on nykyajan valtiomiestaidon tärkein tehtävä.”4

  Woodrow Wilson (28.12.1856–3.2.1924) oli Yhdysvaltain 28. presidentti vuosina 1913–1921. Myös Wilson kertoi aikanaan kulissien takaisesta vallasta: ”Jotkut USA:n suurimmista miehistä – – pelkäävät jotakin. He tietävät, että jossakin on valta, joka on niin järjestäytynyt, niin salakavala, niin valpas, niin yhteen liittynyt, niin täydellinen, niin kokonaisvaltainen, että puhuessaan sen tuomitsemisesta heidän olisi parempi olla puhumatta muutoin kuin kuiskaamalla.”

  Ps. Manchesterin isku jälleen kerran ilmiselvä HOAX. Ei oikeita uhreja, eikä myöskään ulkopuolista terroristia. Aina sama kaava, eli varmuudella Britannian suojelupoliisin tekemä lavastettu isku kriisinäyttelijöiden avustamana. Ei tietty tartte taaskaan minua uskoa, mutta tämä on totuus!

  • Manchesterin pommi kylvi nauloja ja pultteja – Tutkijaupseeri ihmettelee: ”Miten räjähdettä pystyi käyttämään yleisötapahtumassa?” — ja tuoko muka hoaxia?
   Voihan olla että poliisi on katsonut läpi sormien puuhia koska näitä iskuja tarvitaan ’terrorismin vastaisessa itse luodussa sodassa’ tuottamaan pelkoa mutta uhreja ainakin on… menepä haastattelemaan omaisia jos epäilet
   http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201705232200157510_ul.shtml

   • Truth_hunter, uskot siis vieläkin sokeasti valemediaan, jonka uutisoimat terroristi-iskut ovat suojelupoliisien lavastamia iskuja? Ei tarvitse tehdä muuta kuin naputella tietsikkaan: manchester terror attact hoax, ja saat infoa videoiden muodossa suoraan tapahtumapaikalta. Haloo… valemedian ”tutkijaupseeritko” sinut vakuuttaa… oikeesti?

 4. Vallan, talouden ja politiikan huipulle rikastuu väkisinkim supernarsistinen psykopaattiaines, joka osaa käyttää kyynärpäitään, ei tunne tunnontuskia ja on valmis kaikkeen oman etuasemansa varmistamiseksi. Nykyinen kilpailuyhteiskunta jopa suosii narsisteja epäitsekkäämpien yhteiskunnan rakentajien kustannuksella. Todennäköisesti nämä moraalittomat omaneduntavoittelijat ovat etuasemansa ja ”vakauden” varmistaakseen jo aikaa sitten luoneet salaiset valtarakenteensa, joiden avulla betonoida valtansa -aikaa on ollut vuosisatoja. Rahaeliitin valta on syvän valtion eli Deep Staten näkymätöntä valtaa. Kuka omistaakaan mainosvaltamedian, kuka ohjaa jopa YLE:ä Suomessa, kuka tuo esiin yhtä oikeaa uusliberalistista taloustotuutta? Rahavallalla on kaikki propagandakanavat hallussaan kansojen hallintaan ja harvojen etuaseman pönkittämiseen. Globalistien uusliberalistinen veronkiertovelkatalous on jo alasajamassa ja velkaannuttamassa kansallisvaltioiden taloutta, alasajamassa hyvinvointia, sopimusyhteiskuntaa ja perusoikeuksia sekä työelämän sopimusjärjestelmiä. Velkaiset valtiot yhtiöittävät, yksityistävät ja myyvät kansallisomaisuuttaan ”kansallisaarteitaan” joita rahaeliitti ostaa pilkkahintaan rikastuen ja saaden valtaa yhä enemmän. Heikko valtio – vahva isäntävalta ja ylähuonepolitiikka. Kieroa peliä.

 5. Kiitos kirjoittajalle,loistavasta koosteesta.Koitappa saada julkaistua Hesarissa,Aamulehdessä tai vaikkapa jonkun johtavan poliitikon blogin kommentointi osiossa.Jotkut muuten haluavat ”Suomen”kuuluvan eri” himmelien ”ytimiin,miksiköhän ?

 6. Artikkeli on äärimmäisen tärkeä jokaiselle, jolle nämä asiat ovat vielä tuntemattomia.

  Kiitos Tapiolle hyvästä koosteesta!

 7. Hieno yhteenveto sotkuisesta aiheesta.
  Voi kumpa joku tekisi yhteenvedon aiheesta liittyen EUhun ja sitä kautta Suomen demokraattiseen diktatuuriin.

 8. Plutokratiassa ollaan ja eletään, sataprosenttisesti. ”Demokraattisella” päätöksenteolla ei ole enää mitään muuta tehtävää kuin suunnitella lisää yksityistämistä, leikkauksia ja kikyjä. Niitä petaillaan jo syksyn budjettiriiheen kauhistelemalla Suomen velkaa, joka itse asiassa on teollisuusmaiden pienimpiä. Totuusmedia komppaa. Kukaan ei aseta edes kyseenalaiseksi sitä, että noilla toimilla valtion velka voi vain kasvaa. Mutta se on tavoitekin.

  Ilman velkaa ei ole rahaa ei taloutta. Talous ei kasva ilman lisävelkaa. Jos sitä ei ota valtio, on muiden otettava ja pantava rahaa kiertoon. Ja rahaa saa vain liikepankeista, valtiokin, kun keskuspankkirahoitus niiltä ”kiellettiin” emun kakkosvaiheessa. Sillä ”päästiin euroon”, joka näyttää koituneen siunaukseksi. Kenelle, on toinen juttu. Sellainen on tämä raha- ja taloussysteemi emu.

  Mitä luvattiin niille, jotka tämän päätöksen tekivät ilman meidän suostumusta? Pääsy ”ytimiin”, päättävien pöytien alle. Se on palkkiovirka EU’ssa. Ketä päättävissä pöydissä oikeasti istuu, ei taida tietää monikaan. Naamat jotka ovat teeveestä tuttuja, ovat vain juoksupoikia, mutta helvetin hyviä sellaisia.

  Komissio näyttää vaativan euroa käyttöön kaikissa EU maissa. Joillakin valtioilla on vielä hitunen demokraattista päätöksentekoa, joka halutaan niiltä pois. Sehän käy kätevästi eurolla. Kenen juoksupoikia on vaaleilla valitsematon komissio euroopan ”ytimessä? Tämä lienee ydinkysymys jos valtaeliittiä halutaan etsiä. Voi olla vaikeampi selvittää kuin kysyä.

 9. […] a new despotism creeping slowly across America. Faceless oligarchs sit at command posts of a corporate-government complex that has been slowly evolving over many decades. In efforts to enlarge their own powers and privileges, they are willing to have others suffer the intended or unintended consequences of their institutional or personal greed. For Americans, these consequences include chronic inflation, recurring recession, open and hidden unemployment, the poisoning of air, water, soil and bodies, and, more important, the subversion of our constitution. More broadly, consequences include widespread intervention in international politics through economic manipulation, covert action, or military invasion […]

  http://www.thirdworldtraveler.com/Fascism/RiseFall_Friend_Fascism_FF.html

  • Näyttää ihan Sipilän hallituksen ohjelmalta. Tuo perustuslaki on täälläkin ollut vähän haittana ”uudistuksille”. Miten lienee siellä ameriikoissa, joko ollaan pidemmällä?

 10. Suuri kiitos kaikille kommentoijille. Seuraavassa vähäinen lisäys aiempaan.
  ¤
  Council on Foreign Relations [Ulkosuhteiden neuvosto] (CFR)

  ”Onko kaikki hyvin, U.S.A?
  Onko siellä ollut sopivasti sotaisaa?”
  (Hector)

  CFR on vuonna 1921 perustettu USA:n ulkosuhteisiin keskittynyt itsenäinen ja sitoutumaton järjestö, ’ajatushautomo’ ja julkaisija (Foreign Affairs). CFR toimii tietolähteenä jäsentensä ohella liike-elämän johtajille, poliitikoille, virkamiehille, toimittajille, kouluttajille, opiskelijoille jne. Eli tuohon tyyliin CFR kertoo itsestään verkkosivustollaan https://www.cfr.org/about

  “The Council on Foreign Relations (CFR) is an independent, nonpartisan membership organization, think tank, and publisher dedicated to being a resource for its members, government officials, business executives, journalists, educators and students, civic and religious leaders, and other interested citizens in order to help them better understand the world and the foreign policy choices facing the United States and other countries. Founded in 1921, CFR takes no institutional positions on matters of policy.”

  New York Headquarters
  58 East 68th Street
  New York, NY 10065
  Washington Office
  1777 F Street, NW
  Washington, DC 20006

  Since its founding in 1922, Foreign Affairs has been the leading forum for serious discussion of American foreign policy and global affairs. It is now a multiplatform media organization with a print magazine, a website, a mobile site, various apps and social media feeds, an event business, and more. Foreign Affairs is published by the Council on Foreign Relations (CFR), a non-profit and nonpartisan membership organization dedicated to improving the understanding of U.S. foreign policy and international affairs through the free exchange of ideas.
  #
  USA:n New York –johtoisen valtaeliittikeskuksen CFR:n lonkerot ulottuvat kaikkialle maailmaan:

  Committee on Foreign Relations
  European Council on Foreign Relations
  German Council on Foreign Relations
  Israel Council on Foreign Relations
  Mexican Council on Foreign Relations
  #
  Oliko se siinä? Jäikö jotakin kertomatta?

  Biderberg-ryhmä toimii yhteistyössä Trilteraalikomission ja CFR:n kanssa. Bilderberg-ryhmää onkin kutsuttu eräänlaiseksi epäviralliseksi CFR:ksi kansainvälisessä mittakaavassa. Ja Trilateraalikomissiota pidetään puolestaan CFR:n ”virallisena haaraosastona”.

  CFR:n jäsenmäärä on kasvanut asteittain 1600:sta yli 3000:een. CIA:n johtajasta Allen Dullesista lähtien lähes jokainen Dullesin seuraaja on kuulunut CFR:ään, George H. W. Bush ja William Casey mukaan luettuina.

  CFR:n perustajajäsenet Russell Leffingwell ja John W. Davis olivat investointipankkiiri J. P. Morganin lähimpiä miehiä.

  CFR ei johda ainoastaan CIA:ta. Myös ulkoministeriö (U.S. Department of State) on sen hallinnassa (lopullisesti johelmikuusta 1941).

  CFR:ää rahoittavat (USA:n) ulkoministeriö ja monet suuryritykset (General Motors, Rockefeller Brothers Fund, Texaco, Xerox).

  CFR tuottaa tietoa rahoittamalla muun ohella tutkimusta, joka edistää – YLLÄTYS, YLLÄTYS – globalisaatiopyrkimyksiä.

  Mitä henkilöllistä yhteyttä CFR:llä, Bilderberg-ryhmällä ja Trilateraalikomissiolla?
  Vastaus David Rockefeller ja Henry Kissinger.

  David Rockefeller was a member of the Council on Foreign Relations from 1941 until his death in 2017 at the age of 101.

  Henry Alfred Kissinger (alun perin Heinz Alfred Kissinger) (syntynyt .27.5.1923) täyttää Ritvanpäivänä, jos elää saa, 94 vuotta. (Jaksaa, jaksaa, Heinz! Eihän maailma ihan vielä valmis liene?)

  Muuten, Heinz Alfred Kissinger syntyi Pietarin kaupungin syntymäpäivänä, tosin vasta 220 vuotta myöhemmin. (Muistatko, Heinz, kuka sen perusti, sen Pietarin? Ettei vain olisi ollut se Pietari Suuri.)

  Wikipediasta poimittua:

  ”Kriitikot ovat syyttäneet häntä sotarikoksista Kambodžan pommitusten ja Chilen Salvador Allenden kaatamisen yhteydessä. Vuonna 2001 Christopher Hitchens julkaisi kirjan The Trial of Henry Kissinger, jossa Hitchens syytti Kissingeriä kansanmurhaajaksi ja sotarikolliseksi. Kissingerin käynnistämissä pommituksissa Kambodžaan pudotettiin vuosina 1965–1973 yhteensä 2 756 941 tonnia räjähteitä.”
  (https://fi.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger#Kritiikki)

  Rauhallista Helatorstaita, kaikesta huolimatta

  • Tämä oli hyvä lisäselvitys. Ja tämä pieni psykopaattien rinki lakeijoineen on voinut hallita maailmaa melkein kuten on halunnut, oman mielensä mukaan. Onhan se käsittämätöntä ettei ihmiskunta ole pystynyt sitä estämään. Pitääkö sanoa toistaiseksi vai tuleeko näin jatkumaankin ? Nyt otetaan ihmiskunnasta mittaa.

  • Tuohon voisi lisätä CFR:n suomalaisen etäpesäkkeen, Ulkopoliittisen instituutin. UPI:n agenda on ajaa USA:n etuja Suomessa.

   CFR:n emo-organisaatio on tavallaan The Royal Institiute of International Affairs eli RIIA. RIIA perustettiin vuonna 1919, jonka jälkeen se perusti tytärinstituutteja eri paikkoihin, mm. juuri CFR:n. Joidenkin arvioiden mukaan RIIA on kulissi The Round Table -salaseuralle. Round Tablen perusti brittiläinen Cecil Rhodes edistämään brittiläistä imperialismia. Onko nyt tänä päivänä sitten kyse brittiläisestä vai amerikkalaisesta imperialismista, vaikea sanoa, mutta tulokset voi jokainen nähdä.

   The Round Tablen avulla löytyy paljon tietoa myös CFR:sta, RIIA:sta ja muista salaseuroista.

   Viime kädessä julkisen organisaation takaa löytyy aina ei-julkinen organisaatio, tai poliitikon sanoman takaa ei-julkinen merkitys. Julkinen ja ei-julkinen liittyvät aina toisiinsa ja salaseuralla on aina enemmän tai vähemmän puhdas julkisivu. Ilman salaseurojen tutkimista on turhaa yrittää ymmärtää eliitin touhuja.

   Vähän sama kun alkaa tutkimaan vapaamuurarien touhuja, alkaa huomaamaan että kaikessa on julkinen ja ei-julkinen puoli. Halutessaan kysymykseensä saa vastauksen, mutta se on vain julkinen vastaus, todellinen vastaus on salattu ja peitelty. Esimerkkinä voi käyttää vapaamuurarien kertomusta oman järjestönsä historiasta. Kyseessä on ”tavallisille ihmisille” annettava selitys, oikean historian ollessa aivan muuta. Minkään muuraamisen kanssa ei sillä touhulla ole mitään tekemistä. Vapaamuurariguru Albert Pike jopa muotoili, että muurarikandidaatille annetaan selityksiä ja vastauksia, mutta ne ovat tarkoituksella vääriä. Nuorempaa muurariveljeä johdetaan tarkoituksella harhaan. Tai vastaavasti tavallisia kansalaisia, kun he lukevat ”suuria paljastuksia” vapaamuurarien nimilistoista Hymy-lehdestä. Miksiköhän joukossa ei ole yhtäkään oikeasti vaikutusvaltaista ihmistä?

 11. Nimeni on Rhodes – Cecil Rhodes

  Cecil Rhodes (5.7.1853 Bishop Stortford, Hertfordshire, Yhdistynyt kuningaskunta – 26.3.1902 Muizenberg, Etelä-Afrikka) oli englantilainen liikemies ja Rhodesian perustaja (de facto). Rhodesin mukaan nimetystä Rhodesiasta tuli myöhemmin Pohjois- ja Etelä-Rhodesia ja näistä edelleen Sambia ja Zimbabwe. Rhodes rikastui eteläafrikkalaisilla timanttikaivoksilla.

  Rhodes käytti varallisuuttaan vahvistamaan brittien valtaa Afrikassa. Hänen yksityinen British South Africa Company -yhtiönsä ylläpiti puolisotilaallisia poliisijoukkoja ja hallitsi käytännössä nykyisen Zimbabwen aluetta.
  #
  Historioitsija Carroll Quigley believed that the Round Table Group was the front for a secret society set up by Cecil Rhodes named the Society of the Elect to implement Rhodes’s ’plan’ to unite all English-speaking nations, and further believed that the elite of the British empire had an undue influence on the American elite, a not uncommon theme in Irish American politics of the early twentieth century.

  Carroll Quigley: Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time. G. S. G. & Associates, Incorporated.
  ———-
  Carroll Quigley (9.11.1910 – 3.1.1977) was an American historian and theorist of the evolution of civilizations. He is noted for his teaching work as a professor at Georgetown University, for his academic publications, and for his research on the Round Table movement.

  One distinctive feature of Quigley’s historical writings was his assertion that the Round Table movement have played a significant role in recent world history.

  In his book The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden (written in 1949 and published posthumously in 1981), Quigley purports to trace the history of a secret society (Round Table group) founded in 1891 by Cecil Rhodes and Alfred Milner.
  #
  Kirjailija Michael Bradley on todennut mm. seuraavaa:

  ”(…) Rhodes kehitti suunnitelman rikkaiden valkoisten ylivallasta, joka syöksi Afrikan kansakunnat edelleen jatkuvaan heimosotien ja köyhyyden kurimukseen.”
  Rhodesin ohjaaja ja esikuva oli ”Kaunotaiteiden professori John Ruskin, jonka suunnitelmaan kuului suuren keskiluokan luominen. Suuri keskiluokka ”työskentelisi aristokratian etujen ajamiseksi” ”Tätä luokkaa [= keskiluokka] voitaisiin (…) hallita kulissien takaa orjuuttamalla se laillisesti pankkilainoin ja luotoin”. [Reunahuomautus: Olen kuullut, että meidänkin maassamme on melkoisesti nuoria ihmisiä, joilla on jopa satoihin tuhansiin euroihin nouseva asuntolaina!]

  Ruskin oli Bradleyn mukaan ”ihmisvihaaja ja (…) pedofiili, joka uskoi (…) eliitin muodostamaan tiukkaan keskushallintoon ja valistuneeseen hallitsijaluokkaan.”

  Bradleyn mukaan Ruskin olisi lausunut: ”Jatkuva tehtäväni oli osoittaa joidenkin ihmisten ikuinen ylivertaisuus toisiin nähden, joskus jopa yhden ihmisen.”

  Bradleyn mukaan ”Rhodes laati suunnitelmansa maailman valloittamiseksi jo 1877.” Rhodesin ’uskontunnustuksessa’ on ilmoitus: ”Vakuutan, että me [englantilaiset] olemme maailman hienoin rotu, ja mitä suuremman osan maailmasta asutamme, sitä parempi ihmiskunnalle. (…) vain yksi päämäärä, brittiläisen imperiumin laajentaminen ja koko sivistymättömän maailman saattaminen brittiläisen vallan alle saadaksemme Yhdysvallat takaisin ja tehdäksemme anglosaksisesta rodusta yhden ainoan imperiumin.”

  Rhodes sai Bradleyn mukaan taloudellista tukea Rotschildin suvulta. Rhodesin ajatuksia ryhtyi työstämään ”vapaamuurati, lordi Nathan Rothschild”, joka ”nimitti (…) toisen vapaamuurarin, lordi Alfred Milnerin, värväämään ryhmän järjestön nuoria jäseniä” muun muassa ”Oxfordin yliopistosta” (…) ja ”perustamaan Round Tablen”. ”Nimi Round Table otettiin (…) kunongas Arthurin hovista.”

  Bradleyn välittämien tietojen mukaan Rhodesin perintö on kestänyt aikaa. Rhodesin tarkoitus on kiteytettävissä seuraavasti: ”(…) yhdistää englantia puhuvat kansat ja saattaa kaikki maapallon asuttavat osat niiden vallan alle.”

  ”Ensimmäisen maailmansodan lopulla oli jo selvää, että Round Tablea saataisiin parhaiten laajennetuksi luomalla kattojärjestö nimeltä The Royal Institute of International Affairs.” – Se on ”Council on Foreign Relationsin Ison-Britannian –osasto”.

 12. Suuremmoista, mahtavaa, paitsi:
  Tuo kaikki on ollut tiedossa jo iät, ajat.
  Presidentti George: ”Faktoilla ei ole merkitystä”.
  Bildenberger ym. muu valtaeliitti kiittää minua, joka kirjoitan, koska en tee mitään. Valtaeliitti kiittää minua, joka ajattelen, koska en tee mitään.
  Koskaan ei ole itseä tyydytetty sohvalla kirjoittamalla ja omia sanoja lukemalla niin kuin nyt.
  Minulla on kuvitelma, että vaikutan. Itsepetos.
  Valtaeliitille on satanut paratiisin avaimia. Yhdet olen ojentanut heille kirjoittamalla. FB- ja blogiaika on pieneltä osaltaan imaissut valtaeliitin minulta tavoittamattomiin, vapaasti ryöstämään, röhönauramaan.
  Koskaan ei maailman valtaeliitti ole ollut yhtä kahleeton, valtansa kasvanut niin eksponentiaalisesti kuin tänään.
  Koskaan ei ole valhe ollut yhtä kahleeton, avoin, suruton kuin tänään.
  Sohvalla kirjoittamassa, kuvitelma vaikuttamisesta. En tee mitään.
  Kylläpäs teen. Valtaeliitin hyväksi. Kirjoitan itselleni.
  ”Kun kerrot valheen, kerro suuri”.
  Ja ensimmäiseksi itselleni.

 13. ”Länsimaisia kansallisvaltioita luonnehditaan usein demokraattisiksi oikeusvaltioiksi. Ne noudattavat valtiovallan kolmijakoa, jossa lainsäädäntövalta, täytäntöönpanovalta ja tuomiovalta on toisistaan erotettu.1 Länsimaisessa demokratiassa valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa lainsäädäntövaltaa käyttävä parlamentti. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Oikeusvaltiossa julkisen vallan käyttö perustuu lakiin.”

  tänään on 24.05.2017.

  Huiomenna helatorstaina, vieteään suuria knasallisia juhlallisuuksia sen persoonan hautajaisissa, joka Suomessa nimenomaan romutti tämän oiekusvaltioperiaatteen poliittisissa ja muissa intohimoissaan.

  Mikä oli palkinto, ja kuka sen maksoi?

 14. ”Länsimaisia kansallisvaltioita luonnehditaan usein demokraattisiksi oikeusvaltioiksi. Ne noudattavat valtiovallan kolmijakoa, jossa lainsäädäntövalta, täytäntöönpanovalta ja tuomiovalta on toisistaan erotettu.1 Länsimaisessa demokratiassa valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa lainsäädäntövaltaa käyttävä parlamentti. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Oikeusvaltiossa julkisen vallan käyttö perustuu lakiin.”

  Tänään on 24.05.2017. klo 21:03

  Huiomenna helatorstaina, vieteään suuria kanasallisia juhlallisuuksia sen persoonan hautajaisissa, joka Suomessa nimenomaan romutti tämän oiekusvaltioperiaatteen poliittisissa ja muissa intohimoissaan.

  Mikä oli palkinto, ja kuka sen maksoi?

 15. Mainio ja valaiseva artikkeli, lisää kirjoittajalta aiheeseen liittyen ja kysymys, kuka ja ketkä perustivat osakeyhtiön Suomen valtion joka lopetti Suomen tasavallan valtiomuodon ja kuka sen omistaa?

  Kuten on aikaisemmin tullut ilmi, Suomen valtio on osakeyhtiö joka on perustettu vuoden 1994 alusta; Suomen Valtio/Alv, Y-tunnus 0986674-0. Taasen Suomen Tasavalta on julistettu itsenäiseksi valtioksi 6.12.1917 ja sille on laadittu perustuslaki, joka on saatettu voimaan ensikerran uutena perustuslakina vuoden 1906 valtiopäiväjärjestys, jonka vuoden 1905 säätyvaltiopäivät hyväksyivät. Tämän lain järjestyksessä säädettiin lopulta vuonna 1919 Suomen hallitusmuoto sekä sitä täydentäneet laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta eli ns. ministerivastuulaki (274/1922) ja laki valtakunnanoikeudesta (273/1922). Lopulta Valtiopäiväjärjestys sai uuden, ajanmukaisen muodon vuonna 1928.

  Suomen tasavallan ja sen olemassa olon on tunnustaneet useat valtiot, mutta onko kukaan tunnustanut osakeyhtiömuotoista ”Suomen valtiota”?

  Onko eduskunnassa koskaan tehty päätöstä, että Suomen tasavalta lakkautetaan ja sen korvaa osakeyhtiö nimeltä Suomen valtio ja tästä vaihdosta kerrotaan myös Suomen tasavallan kansalaisille. Tästä ei ole olemassa kirjausta perustuslaissa jossa ilmoitetaan Suomen tasavallan lakanneen olemasta ja sen korvaajana on osakeyhtiö Suomen valtio, joka liitetään 1.1.1995 Euroopan Unionin jäsenyyteen.

  Lisäksi Suomen tasavallan lakkauttamisesta ei ole päätetty kansanäänestyksellä, saati perustuslain äänestyksellä 5/6 osan enemmistöpäätöksellä ja sen jälkeisessä äänestyksessä kahden kolmasosan enemmistön päätöksellä.

  Voiko perustuslaillinen ja tasavaltainen valtiomuoto siirtyä ilman kansanäänestystä ja ilman kansanedustajien perustuslain mukaista äänestystä ”pelkän osakeyhtiön” haltuun ja sen seurauksena liittyä Euroopan unionin jäseneksi?

  Ei voi!

  Tämän mukaan valtiomuoto Suomen Tasavalta on edelleen olemassa ja perustuslakiin kirjattu ja siitä myöhemmin häivytetty Suomen markka on edelleen sen virallinen rahayksikkö. Suomen Tasavalta voi vaatia osakeyhtiö Suomen valtion korvaamaan Suomen Tasavallalle aiheutetut vahingot ja vaatia sen myymän sekä hävittämän omaisuusmassan palauttamista korvaamista ja ellei se ole siihen kykenevä, hakea osakeyhtiö Suomen valtio konkurssiin ja tai lakkauttaa tämä ”käenpoika” sen ottamien velkojen ja maasta ulos kadotettujen varallisuuksien hävittämisestä.

  Valtiomuoto Suomen tasavalta ei ole koskaan ollut EU:n jäsen, sopimukset ja vastuut sitä kohtaan ovat osakeyhtiö Suomen valtion tekemiä ja ne päättyy sillä kellon lyömällä kun tämän olemassa olo päättyy. Myös muut osakeyhtiö Suomen valtion tekemiä ja kirjaamia sekä 1.1.1995 jälkeen solmitut kansainväliset sopimukset eivät ole lainvoimaisia. Suomen tasavallan perustuslaki tulee palauttaa aikaisemmalle tasolle mikä se oli, ennen Euroopan unioniin liittymistä. Lisäksi vallan kolmijako tulee palauttaa aikaisempaan voimaan ennen ns. Koiviston konklaavia ja perustuslakilautakunnan tilalle otetaan käyttöön perustuslakituomioistuin sekä perustuslain rikkomisesta tai sen tarkoituksellisesta väärin muuttamisesta säädetään mitä ankarimmat rangaistukset.

  Älkää ihmetelkö, miksi Suomen tasavallan perustuslakia ei noudateta, sillä osakeyhtiö ei sellaista tarvitse, siksi sitä ei kunnioiteta ja sen ylitse kävellään jatkuvasti. Esitetään teatteria, ikäänkuin perustuslakia noudatettaisiin ja silti Euroopan Unionin lait kävelee sen yli mennen tullen.

  Valtiollinen Suomen tasavalta ei ole EU:n jäsen ja markka on edelleen sen laillinen raha, sekä alkuperäinen muuttamaton perustuslaki on sen ylin laki jolle muut lait, myös Euroopan unionin lait osakeyhtiö Suomen valtiolle ovat alisteisia valtiollisessa Suomen tasavallassa.

 16. Bilderberg – ei-julkista toimintaa jo 63 vuotta

  “The Bilderberg meeting is an annual meeting designed to foster dialogue between Europe and North America. Bilderberg was established in 1954”

  Viimeksi kokous järjestettiin Saksan Dresdenissä 9.-12.6.2016.

  Seuraava kokous: June in Chantilly VA, USA, 1.-4.6.2017.

  Bilderberg Meetings is led by the steering committee and the chairman, currently Henri de Castries.

  The meeting is closed to reporting journalists in order to encourage the highest level of openness and dialogue. As a result, there is no accreditation of journalists. Over the years journalists have attended à titre personnel.
  #
  Kansainvälisen politiikan ja talouden salamyhkäinen taustavaikuttaja Bilderberg oli kutsunut kokouksiinsa vuodesta 1954 alkaen syyskuuhun 2013 mennessä yhteensä 46 suomalaista.
  #
  Jorma Ollila on Bilderberg-veteraani: hän on osallistunut kokouksiin 18 kertaa. Suomalaispoliitikkojen kävijätilaston voittaa Paavo Lipponen, joka on ollut paikalla viidessä kokouksessa.

  ”Kun poliitikot ja toimittajat menevät kokoukseen, he vannovat vaitiolon valan. Se on kuin salaseura” (Bilderbergiä parikymmentä vuotta seurannut brittitoimittaja Tony Gosling).

  Mikael Pentikäinen on osallistunut Bilderberg-kokouksiin vuosina 2005 ja 2011. Ensin hän oli paikalla Sanoma Newsin toimitusjohtajana ja sitten HS:n päätoimittajana. Pentikäisen ohella muita Bilderberg-kokouksiin osallistuneita päätoimittajia ovat Helsingin Sanomien Janne Virkkunen ja Yleisradion Atte JÄÄSKELÄINEN.

  City University London -yliopiston professori Gavin MacFadyen on pitänyt median kietoutumista osaksi Bilderberg-toimintaa vaarallisena demokratian kannalta. ”Kansalaiset eivät voi äänestää, jos he eivät ole perillä asioista. Yhteistä hyvää koskevia tärkeitä päätöksiä tehdään ilman kansalaisia ja niin, että he eivät edes tiedä, mitä on päätetty” (Gavin MacFadyen)

  Atte Jääskeläinen ja Yle, Yle ja Suomen kansa. Mitä se MacFadyen taas sanoikaan? Niin, hänhän sen totesi: Median kietoutuminen osaksi Bilderberg-toimintaa on vaarallista demokratian kannalta. Mutta A.J.:llä on luottamus, kokoomuslaisen toimitusjohtajan luottamus ja Ylen hallituksen suomenruotsalaisen puheenjohtajan luottamus.

  Luulisi, että viulut maksavilla kansalaisilla olisi oikeus demokratiaan, sananvapauteen ja totuuteen. Mutta ei kun ei. Tätä on elämä pienessä pohjoisessa ’demokraattisessa oikeusvaltiossa’, jossa de facto –sensorina toimii muuan Ylen vastaava päätoimittaja, mies, joka näyttää ’kietoutuneen osaksi Bilderberg-toimintaa’ ainakin professori MacFadyenin ’asteikolla’?
  #
  Bilderberg kokous, Dresden 9.-12.6.2016

  Osanottajaluettelo:

  CHAIRMAN
  Castries, Henri de (FRA), Chairman and CEO, AXA Group

  Aboutaleb, Ahmed (NLD), Mayor, City of Rotterdam
  Achleitner, Paul M. (DEU), Chairman of the Supervisory Board, DEUTSCHE BANK AG
  Agius, Marcus (GBR), Chairman, PA Consulting Group
  Ahrenkiel, Thomas (DNK), Permanent Secretary, Ministry of Defence
  Albuquerque, Maria Luís (PRT), Former Minister of Finance; MP, Social Democratic Party
  Alierta, César (ESP), Executive Chairman and CEO, Telefónica
  Altman, Roger C. (USA), Executive Chairman, Evercore
  Altman, Sam (USA), President, Y Combinator
  Andersson, Magdalena (SWE), Minister of Finance
  Applebaum, Anne (USA), Columnist Washington Post; Director of the Transitions Forum, Legatum Institute

  #APUNEN, Matti (FIN), Director, Finnish Business and Policy Forum EVA

  Aydin-Düzgit, Senem (TUR), Associate Professor and Jean Monnet Chair, Istanbul Bilgi University
  Barbizet, Patricia (FRA), CEO, Artemis
  Barroso, José M. Durão (PRT), Former President of the European Commission
  Baverez, Nicolas (FRA), Partner, Gibson, Dunn & Crutcher
  Bengio, Yoshua (CAN), Professor in Computer Science and Operations Research, University of Montreal
  Benko, René (AUT), Founder and Chairman of the Advisory Board, SIGNA Holding GmbH
  Bernabè, Franco (ITA), Chairman, CartaSi S.p.A.
  Beurden, Ben van (NLD), CEO, Royal Dutch Shell plc
  Blanchard, Olivier (FRA), Fred Bergsten Senior Fellow, Peterson Institute
  Botín, Ana P. (ESP), Executive Chairman, Banco Santander
  Brandtzæg, Svein Richard (NOR), President and CEO, Norsk Hydro ASA
  Breedlove, Philip M. (INT), Former Supreme Allied Commander Europe
  Brende, Børge (NOR), Minister of Foreign Affairs
  Burns, William J. (USA), President, Carnegie Endowment for International Peace
  Cebrián, Juan Luis (ESP), Executive Chairman, PRISA and El País
  Charpentier, Emmanuelle (FRA), Director, Max Planck Institute for Infection Biology
  Coeuré, Benoît (INT), Member of the Executive Board, EUROPEAN CENTRAL BANK
  Costamagna, Claudio (ITA), Chairman, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
  Cote, David M. (USA), Chairman and CEO, Honeywell
  Cryan, John (DEU), CEO, Deutsche Bank AG
  Dassù, Marta (ITA), Senior Director, European Affairs, Aspen Institute
  Dijksma, Sharon A.M. (NLD), Minister for the Environment
  Döpfner, Mathias (DEU), CEO, Axel Springer SE
  Dyvig, Christian (DNK), Chairman, Kompan
  Ebeling, Thomas (DEU), CEO, ProSiebenSat.1
  Elkann, John (ITA), Chairman and CEO, EXOR; Chairman, Fiat Chrysler Automobiles
  Enders, Thomas (DEU), CEO, Airbus Group
  Engel, Richard (USA), Chief Foreign Correspondent, NBC News
  Fabius, Laurent (FRA), President, Constitutional Council
  Federspiel, Ulrik (DNK), Group Executive, Haldor Topsøe A/S
  Ferguson, Jr., Roger W. (USA), President and CEO, TIAA
  Ferguson, Niall (USA), Professor of History, Harvard University
  Flint, Douglas J. (GBR), Group Chairman, HSBC Holdings plc
  Garicano, Luis (ESP), Professor of Economics, LSE; Senior Advisor to Ciudadanos
  Georgieva, Kristalina (INT), Vice President, European Commission
  Gernelle, Etienne (FRA), Editorial Director, Le Point
  Gomes da Silva, Carlos (PRT), Vice Chairman and CEO, Galp Energia
  Goodman, Helen (GBR), MP, Labour Party
  Goulard, Sylvie (INT), Member of the European Parliament
  Graham, Lindsey (USA), Senator
  Grillo, Ulrich (DEU), Chairman, Grillo-Werke AG; President, Bundesverband der Deutschen Industrie
  Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor “Otto e mezzo”, La7 TV
  Hadfield, Chris (CAN), Colonel, Astronaut
  Halberstadt, Victor (NLD), Professor of Economics, Leiden University
  Harding, Dido (GBR), CEO, TalkTalk Telecom Group plc
  Hassabis, Demis (GBR), Co-Founder and CEO, DeepMind
  Hobson, Mellody (USA), President, Ariel Investment, LLC
  Hoffman, Reid (USA), Co-Founder and Executive Chairman, LinkedIn
  Höttges, Timotheus (DEU), CEO, Deutsche Telekom AG
  Jacobs, Kenneth M. (USA), Chairman and CEO, Lazard
  Jäkel, Julia (DEU), CEO, Gruner + Jahr
  Johnson, James A. (USA), Chairman, Johnson Capital Partners
  Jonsson, Conni (SWE), Founder and Chairman, EQT
  Jordan, Jr., Vernon E. (USA), Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
  Kaeser, Joe (DEU), President and CEO, SIEMENS AG
  Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies
  Kengeter, Carsten (DEU), CEO, DEUTSCHE BÖRSE AG
  Kerr, John (GBR), Deputy Chairman, Scottish Power
  Kherbache, Yasmine (BEL), MP, Flemish Parliament

  KISSINGER, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates, Inc. [tuolloin 93-vuotias]

  Kleinfeld, Klaus (USA), Chairman and CEO, Alcoa
  Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
  Kravis, Marie-Josée (USA), Senior Fellow, Hudson Institute
  Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group
  Lagarde, Christine (INT), Managing Director, International Monetary Fund
  Levin, Richard (USA), CEO, Coursera
  Leyen, Ursula von der (DEU), Minister of Defence
  Leysen, Thomas (BEL), Chairman, KBC Group
  Logothetis, George (GRC), Chairman and CEO, Libra Group
  Maizière, Thomas de (DEU), Minister of the Interior, Federal Ministry of the Interior
  Makan, Divesh (USA), CEO, ICONIQ Capital
  Malcomson, Scott (USA), Author; President, Monere Ltd.
  Markwalder, Christa (CHE), President of the National Council and the Federal Assembly
  McArdle, Megan (USA), Columnist, Bloomberg View
  Michel, Charles (BEL), Prime Minister
  Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP
  Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist
  Mitsotakis, Kyriakos (GRC), President, New Democracy Party
  Morneau, Bill (CAN), Minister of Finance
  Mundie, Craig J. (USA), Principal, Mundie & Associates
  Murray, Charles A. (USA), W.H. Brady Scholar, American Enterprise Institute

  Netherlands, H.M. the King of the (NLD)

  Noonan, Michael (IRL), Minister for Finance
  Noonan, Peggy (USA), Author, Columnist, The Wall Street Journal
  O’Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair Plc
  Ollongren, Kajsa (NLD), Deputy Mayor of Amsterdam
  Özel, Soli (TUR), Professor, Kadir Has University
  Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, Titan Cement Co.
  Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute
  Philippe, Edouard (FRA), Mayor of Le Havre
  Pind, Søren (DNK), Minister of Justice
  Ratti, Carlo (ITA), Director, MIT Senseable City Lab
  Reisman, Heather M. (CAN), Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
  Rutte, Mark (NLD), Prime Minister
  Sawers, John (GBR), Chairman and Partner, Macro Advisory Partners
  Schäuble, Wolfgang (DEU), Minister of Finance
  Schieder, Andreas (AUT), Chairman, Social Democratic Group
  Schmidt, Eric E. (USA), Executive Chairman, Alphabet Inc.
  Scholten, Rudolf (AUT), CEO, Oesterreichische Kontrollbank AG
  Schwab, Klaus (INT), Executive Chairman, World Economic Forum
  Sikorski, Radoslaw (POL), Senior Fellow, Harvard University; Former Minister of Foreign Affairs
  Simsek, Mehmet (TUR), Deputy Prime Minister
  Sinn, Hans-Werner (DEU), Professor for Economics and Public Finance, Ludwig Maximilian University of Munich
  Skogen Lund, Kristin (NOR), Director General, The Confederation of Norwegian Enterprise
  Standing, Guy (GBR), Co-President, BIEN; Research Professor, University of London
  Svanberg, Carl-Henric (SWE), Chairman, BP plc and AB Volvo
  Thiel, Peter A. (USA), President, Thiel Capital
  Tillich, Stanislaw (DEU), Minister-President of Saxony
  Vetterli, Martin (CHE), President, NSF

  #WAHLROOS, Björn (FIN), Chairman, Sampo Group, Nordea Bank, UPM-Kymmene Corporation

  WALLENBERG, Jacob (SWE), Chairman, Investor AB
  Weder di Mauro, Beatrice (CHE), Professor of Economics, University of Mainz
  Wolf, Martin H. (GBR), Chief Economics Commentator, Financial Times
  #
  The meeting is closed to reporting journalists in order to encourage the highest level of openness and dialogue. As a result, there is no accreditation of journalists. Over the years journalists have attended à titre personnel.
  #
  Daniel Estulin (born in Vilnius, Lithuania, August 29, 1966) is an author and public speaker whose main interest is the Bilderberg Group, an annual invitation-only conference of the elites in the fields of business, finance, media, military and politics. He is known for his extensive works on this group, having written a book called ”The True Story of the Bilderberg Group”, as well as for his live seminars throughout the world, and has been quoted as saying that the Bilderberg Group’s ”main objective is creating a world government ruled by an elite group of people whose main objective is to control the natural resources of the planet”.

  Estulin wrote The True Story of the Bilderberg Group (original title: La Verdadera Historia del Club Bilderberg), purportedly a report on the nature and meetings of the world’s most powerful people. According to Estulin’s book, the secretive Bilderbergers have been making major political, economical and social decisions since their first gathering in 1954.

  Bibliography

  The True Story of the Bilderberg Group. 2007. Revised and Expanded North American Union Edition 2009. Updated and Expanded edition 2017. Walterville, OR, USA: Trine Day. ISBN 978-0-9799886-2-2. OCLC 223910265..
  Shadow Masters: How Governments And Their Intelligence Agencies Are Working With Drug Dealers And Terrorists For Mutual Benefit And Profit. Walterville, OR, USA: Trine Day. 2010. ISBN 978-0-9799886-1-5. OCLC 262887238.

  Deconstructing Wikileaks. Walterville, OR, USA: Trine Day. 2012. ISBN 978-1937584115.

  The Octopus Deception: A Novel. Walterville, OR, USA: Trine Day. 2013. ISBN 978-1937584238.

  TransEvolution: The Coming Age of Human Deconstruction. Walterville, OR, USA: Trine Day. 2014. ISBN 978-1937584771.

  Tavistock Institute: Social Engineering the Masses. Waterville, OR, USA: Trine Day. 2015 ISBN 978-1634240437.

  La verdadera historia del Club Bilderberg. Barcelona, Spain: Ediciones del Bronce. 2005. ISBN 978-84-8453-157-9. OCLC 63698227.

  Los secretos del club Bilderberg. Barcelona, Spain: Ediciones del Bronce. 2006. ISBN 978-84-8453-168-5. OCLC 71820977.

  Los señores de las sombras : la verdad sobre el tejido de intereses ocultos que decide el destino del mundo. Barcelona, Spain: Ediciones del Bronce. 2007. ISBN 978-84-8453-175-3. OCLC 180755167.

  Conspiracion Octopus / Octopus Conspiracy. Barcelona, Spain: Ediciones del Bronce. 2010. ISBN 978-84-8453-157-9. OCLC 607977409.

  Desmontando a Wikileaks. Barcelona, Spain: Planeta. 2011. ISBN 978-84-8453-193-7. OCLC 758990596.

  El instituto Tavistock. Barcelona, Spain: Ediciones B. 2012. ISBN 978-84-9872-786-9. OCLC 753635042.

  DVD video

  Shadow government: how the global elite plan to destroy democracy and your freedom, by Grant R Jeffrey; Katherine Albrecht; Edward G Griffin; Daniel Estulin; Gary Kah; Chuck Missler; Joan Veon; Bradley S O’Leary. Publisher: United States: Cloud Ten Pictures, 2009. OCLC 466168154.

  External links

  Official Site
  Daniel Estulin at the Internet Movie Database
  Estulin, Daniel. ”Bilderberg 1996: A close call for thwarting a scheme to partition Canada”.
  An article by Estulin on counterpunch.org, ”Infiltrating Bilderberg 2005”, May 27, 2005
  ”Bilderberg 2007 – Towards a One World Empire?”
  A series of interviews with Estulin on Youtube
  (English) Official website of the Bilderberg conference

 17. Oikeusoppineet ovat Suomessa huolissaan. Ei ole oikeuskansleria huhtikuun alusta vuoden loppuun saakka valvomassa hallituksen toimia. Tilanne on kuulemma kestämätön. Mahtoiko olla aikaisemminkaan ja onko ensi vuonna? No, Pöystillä on nyt sote-kiireitä, ei jouda valvomaan. Ensi vuonna hän sitten valvoo, että hänen sotensa toteutuu.

  Pläräsin vähän nettiä ja löysin arvion, Suomen taloudesta häviää vuosittain viitisen miljardia rahaa teille tietymättömille. Sama määrä kuin valtio ottaa velkaa vuosittain. Määrä on tietenkin arvio, koska sitä ei tässä globaalissa maailmassa voi/saa/osata/haluta tutkia. Siinä olisi sarkaa tutkivalle talousjournalismille, mutta taitaa olla kielletty aihe. Arvata saattaa, kasvaako tuo summa sote-”uudistuksen” jälkeen. Veikkaan että kasvaa rutkasti.

 18. CFR

  “The fact is the Council on Foreign Relations has been
  controlling US foreign policy for almost a century, and
  chief among its most obvious agendas has been building
  and maintaining US Empire’s global unipolar hegemony
  and military strength at all cost.” (Joachim Hagopian)
  #
  ”(…)
  The fact is the Council on Foreign Relations has been controlling US foreign policy for almost a century, and chief among its most obvious agendas has been building and maintaining US Empire’s global unipolar hegemony and military strength at all cost.

  This refusal to share power with Russia and China in a bipolar world has humanity today teetering on the brink of WWIII and self-annihilation. History has also proven that the CFR has long carried an aggressive war agenda responsible for virtually unending US military conflict. As the most warring nation on earth, 93% of its time in existence America’s been at war killing fellow humans somewhere on the planet. A Gallup poll several years ago showed that the rest of the world views the US as the greatest threat to world peace in no small measure due to CFR’s role shaping foreign policy. Of course part and parcel of this war agenda is the unprecedented buildup of the arms industry and military industrial complex that Eisenhower gravely warned us against in vain largely due to CFR’s misguided influence. Enormous defense contractor giants like Lockheed, Raytheon, Boeing and General Electric have been direct fat cat beneficiaries of the CFR war agenda making trillions in profit over the years thanks to the mutually self-serving Council on Foreign Relations.

  And finally, the most glaring treasonous agenda of all that the Council on Foreign Relations has consistently maintained for near an entire century is the destruction of the United States as an independent, sovereign nation. The CFR has always envisioned and been working persistently towards a totalitarian one world government. Like so much corporate sponsored advertising, this CFR ad features powerful liars once again promising one thing and then betraying their promise by doing another. They clearly state that CFR has no agenda, yet the historical facts prove that the Council on Foreign Relations has always maintained the New World Order agenda of a one world government.

  The elitist propaganda machine is obviously working overtime, engaged in a thinly veiled political ad campaign, a sleek glossy facelift designed to upgrade its Mr. Burns-David Rockefeller, rule-the-world image by appeasing and trying to win over a riled up American public ready to turn on its elite masters. After all, this year US citizens are fast realizing that everything we’ve been taught to believe is fiction, and that in reality a full blown oligarchy has been masquerading as a propped up fake democracy.

  Americans are just now starting to realize that the glorious US history taught in our whitewashed schoolbooks has brainwashed multiple generations into wrongly believing America’s always been God’s gift and savior to humanity and the rest of the world. Tell that to all the darker skinned peoples around the globe who’ve been bombed, raped and murdered, starting on US soil with the Native Americans and kidnapped African slaves and their descendants.

  The public is just now finally coming to terms with recognizing that the system’s been rigged against them for a long time. With Hillary’s criminal exposure, presidential elections are blatantly rigged, the two-tiered justice system is horrendously in-our-face rigged, the stock market’s rigged, gold prices are rigged.

  The dumbed down education system that extends even to higher learning is rigged, having turned generations of college grads intolifetime indentured servants now unemployed or working minimum wage jobs. While college grad wages increased only 1.6% in the last quarter century, the student debt burden has skyrocketed 163.8%. The US meritocracy work ethic that preaches working hard all your life eventually pays off is rigged because the entire Ponzi schemed economy’s been rigged ever since the 1913 Federal Reserve Act. Placing privatized central banksters in charge of the nation’s money supply manufacturing paper fiat out of thin air while charging interests off invisible reserves that don’t even exist has given the elite unlimited power to infiltrate and hijack our government through organizations like the Federal Reserve and CFR that have systematically degenerated our once vibrant democratic republic into a fascist totalitarian police state on the verge of utter collapse.

  The fact is that in this highly polarized, explosive culture of growing violence, fear, hate, distrust has favored Donald Trump, one angry, “politically incorrect”, racist billionaire-showman promising delusions of grandeur to bring back America’s long lost “greatness”. This is upsetting the elite’s apple cart, threatening to throw a monkey wrench into the status quo of the rigged power structure.

  This unpredictable, recklessly volatile dynamic currently gripping America has the divided populace ever more agitated, unstable and angry over facing the cold hard reality that the nation so many of us grew up loving has been thoroughly fleeced and destroyed by the treasonous Clinton-Bush-Obama international crime cabal that governs the world employing the same bloody, lawless thuggery as organized crime. Their ruthlessly violent, demonically motivated tactics are one and the same, only the ruling elite and their political and corporate puppets have historically enjoyed a deceptive, undeserved legitimacy not afforded the mafia.

  Despite what the CFR infomercial claims, history explicitly exposes the Council on Foreign Relations’ relentless real agenda of one world governance that from behind the scenes is already informally operating, and how its promotion of global warming, global scarcity, global overpopulation, global terrorism, global refugee crises, global war and global economic collapse, all have been covertly contrived, manipulated and engineered by the ruling elite.

  The elite’s not so secret, final objective is to finalize a cashless, RFID microchipped society under the absolute tyranny and control of an entrenched one world government. As a war machine maker, the Council on Foreign Relations should remain an enemy to every citizen of the world who values and desires peace and freedom.”

  (Joachim Hagopian elokuussa 2016)
  ———-
  Joachim Hagopian is a West Point graduate and former US Army officer. He has written a manuscript based on his unique military experience entitled “Don’t Let The Bastards Getcha Down.” It examines and focuses on US international relations, leadership and national security issues.
  ¤
  Bilderberg

  “The True Story of the Bilderberg Group” and What They May Be Planning Now
  A Review of Daniel Estulin’s book

  Stephen Lendman

  [Lainaus alkaa.]For over 14 years, Daniel Estulin has investigated and researched the Bilderberg Group’s far-reaching influence on business and finance, global politics, war and peace, and control of the world’s resources and its money.

  His book, “The True Story of the Bilderberg Group,” was published in 2005 and is now updated in a new 2009 edition. He states that in 1954, “the most powerful men in the world met for the first time” in Oosterbeek, Netherlands, “debated the future of the world,” and decided to meet annually in secret. They called themselves the Bilderberg Group with a membership representing a who’s who of world power elites, mostly from America, Canada, and Western Europe with familiar names like David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Greenspan, Ben Bernanke, Larry Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, other heads of state, influential senators, congressmen and parliamentarians, Pentagon and NATO brass, members of European royalty, selected media figures, and invited others – some quietly by some accounts like Barack Obama and many of his top officials.

  Always well represented are top figures from the Council on Foreign Relations (CFR), IMF, World Bank, Trilateral Commission, EU, and powerful central bankers from the Federal Reserve, the ECB’s Jean-Claude Trichet, and Bank of England’s Mervyn King.

  For over half a century, no agenda or discussion topics became public nor is any press coverage allowed. The few invited fourth estate attendees and their bosses are sworn to secrecy. Nonetheless, Estulin undertook “an investigative journey” that became his life’s work. He states:

  “Slowly, one by one, I have penetrated the layers of secrecy surrounding the Bilderberg Group, but I could not have done this withot help of ‘conscientious objectors’ from inside, as well as outside, the Group’s membership.” As a result, he keeps their names confidential.

  Whatever its early mission, the Group is now “a shadow world government….threaten(ing) to take away our right to direct our own destinies (by creating) a disturbing reality” very much harming the public’s welfare. In short, Bilderbergers want to supplant individual nation-state sovereignty with an all-powerful global government, corporate controlled, and check-mated by militarized enforcement.
  (…)
  Insights into the 2009 Bilderberg Group Meeting

  From May 14 – 17, Bilderbergers held their annual meeting in Vouliagmeni, Greece, and according to Daniel Estulin have dire plans for global economies.

  According to his pre-meeting sources, they’re divided on two alternatives:

  “Either a prolonged, agonizing depression that dooms the world to decades of stagnation, decline and poverty (or) an intense but shorter depression that paves the way for a new sustainable world order, with less sovereignty but more efficiency.”

  Other agenda items included:

  — “the future of the US dollar and US economy;”

  — continued deception about green shoots signaling an end to recession and improving economy later in the year;

  — suppressing the fact that bank stress tests were a sham and were designed for deception, not an accurate assessment of major banks’ health;

  — projecting headlined US unemployment to hit 14% by year end – way above current forecasts and meaning the true number will be double, at minimum, with all uncounted categories included; and

  — a final push to get the Lisbon Treaty passed for pan-European (EU) adoption of neoliberal rules, including greater privatizations, fewer worker rights and social benefits, open border trade favoring developed over emerging states, and greater militarization to suppress civil liberties and human rights.

  After the meeting, Estulin got a 73-page report on what was discussed. He noted that “One of Bilderberg’s primary concerns….is the danger that their zeal to reshape the world by engineering chaos (toward) their long term agenda could cause the situation to spiral out of control and eventually lead to a scenario where Bilderberg and the global elite in general are overwhelmed by events and end up losing their control over the planet.”

  Estulin also noted some considerable disagreement between “hardliners” wanting a “dramatic decline and a severe, short-term depression (versus others) who think that things have gone too far” so that “the fallout from the global economic cataclysm” can’t be known, may be greater than anticipated, and may harm Bilderberger interests. Also, “some European bankers (expressed great alarm over their own fate and called the current) high wire act ‘unsustainable.’ ”

  There was a combination of agreement and fear that the situation remains dire and the worst of the crisis lies ahead, mainly because of America’s extreme debt level that must be resolved to produce a healthy, sustainable recovery.

  Topics also included:

  — establishing a Global Treasury Department and Global Central Bank, possibly partnered with or as part of the IMF;

  — a global currency;

  — destruction of the dollar through what longtime market analyst Bob Chapman calls “a stealth default on (US) debt by continuing to issue massive amounts of money and credit and in the process devaluing the dollar,” a process he calls “fraud;”

  — a global legal system;

  — exploiting the Swine Flu scare to create a WHO global department of health; and

  — the overall goal of a global government and the end of national sovereignty.

  In the past, Estulin’s sources proved accurate. Earlier, he predicted the housing crash and 2007 – 2008 financial market decline, preceded by the kind of financial crisis triggered by the Lehman Brothers collapse. (…)[Lainaus päättyi.]

  Trilateral Commission

  Trilateral Commission: Global Elite Gather in D.C.
  Trilateral Commission members want suffering U.S. taxpayers to shell out even
  James P. Tucker Jr.
  Toukokuu 2008

  [Lainaus alkaa.]The Trilateral Commission—one of the three most powerful globalist groups in the world—held closed-door meetings right here in Washington, D.C. from April 25 to 28. True to form, those members of the media who knew about the meeting—or were themselves participants in the proceedings—refused to discuss what went on inside or report on the attendees. Luckily, AFP’s own editor, Jim Tucker, was on the scene to bust this clandestine confabulation wide open.

  Luminaries at the Trilateral Commission meeting in Washington expressed confidence that they own all three major presidential candidates, who, despite political posturing, will support sovereignty-surrendering measures such as NAFTA and the “North American Union.”

  “John has always supported free trade, even while campaigning before union leaders,” said one. “Hil and Barack are pretending to be unhappy about some things, but that’s merely political posturing. They’re solidly in support.”

  He was referring to Sens. John McCain (R-Ariz.), Hillary Clinton (D-N.Y.) and Barack Obama (D-Ill.).

  Mrs. Clinton, they noted, held strategy sessions as first lady on how to get Congress to approve NAFTA “without changes.” As president, they agreed, she would do no more than “dot an i or cross a t.”

  Candidate Obama has not denied news reports in Canada that his top economic adviser, Austan Goolsbee, assured Canadian diplomats that the senator would keep NAFTA intact and his anti-trade talk is just “campaign rhetoric.”

  PETRIFIED ABOUT PAUL

  While they are confident they can deal with any “potential president,” the Trilateralists paid huge tribute to Ron Paul in an equally large twist of irony, by expressing alarm that he is causing “significant future damage.”

  They expressed concern that Paul’s rallies have attracted multitudes of young people who are getting “their political education.” They want Republicans to pressure Paul to drop out now and stop his education rallies. This assignment was given to Thomas Foley, former U.S. House speaker.

  The reasons Paul’s “education campaign” strikes fear into Trilateral hearts are obvious. Paul would refuse to surrender an ounce of U.S. sovereignty to an international organization and TC wants world government.

  Paul would immediately bring U.S. troops home from Iraq, Afghanistan and from 130 UN “peacekeeping” missions around the globe. TC wants to enjoy war profiteering and global power. Paul would abolish the federal income tax while the TC wants to pile on a global tax payable to the UN.

  The formal agenda was loaded with everything Paul and American patriots detest: higher taxes, more foreign giveaways, more immigration, both legal and illegal, into the United States and “engaging Iran,” among others.

  AMERICA NEEDS TO PAY HER FAIR SHARE?

  The Trilaterals got down to real work on Saturday, April 26, with a high-powered panel called “U.S. Foreign and Domestic Policy: Broad Outlines for a New Administration.”

  It was presided over by journalistic pimp David Gergen, who will write nothing about TC in his magazine, U.S News and World Report. Also participating were Kenneth Duberstein, former White House chief of staff for President Ronald Reagan; Strobe Talbot, president of the Brookings Institution and former deputy secretary of state; and Joseph Nye, former assistant secretary of defense. Henry Kissinger, former secretary of state and long-time Bilderberg leader, was present and listed as a participant. But a TC staff member crossed his name out. Some speculated he had throat problems.

  This panel had these orders for the next president: increase foreign aid across the board because “America does not pay its fair share,” pay up the arrears in UN dues, allow as many immigrants into the United States as want to come and provide “amnesty” for illegal aliens already here.

  Little, if anything, was said about the fact that American taxpayers pay one-fourth of the UN’s operating costs and one-third of the cost of 130 “peacekeeping missions” or the fact that immigrants from South America depress wages here and the average immigrant family costs the government thousands of dollars a year in welfare, health and other “benefits.”

  Robert Zoellick, president of the World Bank and another long-time Bilderberg boy, largely echoed these views in a sweetheart “interview” by another journalistic strumpet, Lionel Barber, editor of The Financial Times, who will obediently report nothing.

  FIGHT WARMING; ALLOW IMMIGRANTS

  There were “subgroup” meetings on “climate change,” “water and sanitation” and “migration and development.” Every nation, especially the U.S., should spend big bucks to fight “global warming,” they agreed. The United States should spend more “because Americans cause the most pollution,” one argued. Americans should send more money to Africa so natives can drink clean water and scrub themselves, they said.

  Antonio Garrigues Walker, chairman of Garrigues Abogadas y Asesores Tributarios, joined Peter Sutherland, the UN secretary-general’s “special representative on migration and development,” to call on the United States to not only allow unlimited immigration, but to throw more money at Mexico and other impoverished Latin countries. It was, somehow, their “right” to have more U.S. dollars. Sutherland is chairman of British Petroleum and Goldman Sachs International. He is also a long-time Bilderberg leader.

  MEDIA BLACKOUT

  Bill Emmott, another kept journalist, spoke on “the rise of Asia” at a reception-dinner held at the Smithsonian American Art Museum. Emmott, former editor of The Economist, will report nothing.

  Sunday morning, Robert Blackwill, former U.S. deputy national security adviser for Iraq, led a panel discussion on “engaging Iran and building peace in the Persian Gulf Region.” For the first time, there was dissent. Blackwill tried to rationalize the invasion of Iraq. Others doubted that Saddam Hussein was connected to the 9-11 terrorist attacks or was a nuclear threat. Blackwill said the military option remains but he hopes diplomatic efforts succeed.

  Other participants were Ray Takeyh of the Council on Foreign Relations, which functions as the propaganda ministry for TC and Bilderberg; Volker Perthes, head of the German Institute for International and Security Affairs and Hitoshi Tanaka, former Japanese deputy minister of Foreign Affairs.

  MORE, MORE, MORE MONEY

  More foreigners demanded more U.S. money at a lunch panel called “European and Asian views on U.S. Foreign and Security Policy.” Participants were Elisabeth Guigou, a member of the French National Assembly and former minister for European affairs and Han Sung-joo, former minister of foreign affairs for South Korea.

  An afternoon session addressed “global health” with more calls for American tax dollars. A major voice in this cause came from Sylvia Mathews Burwell, president of Global Development Programs, Bill & Melinda Gates Foundation. Bill Gates has attended at least one Bilderberg meeting.

  EXCUSES FOR IRAQ; PLANS FOR IRAN

  John Negroponte, U.S. deputy secretary of state, addressed the evening dinner on “U.S. foreign policy perspectives.” Again, the invasions of Iraq and Afghanistan were rationalized and an invasion of Iran held out as a possibility.

  The Monday morning finale addressed the Global Financial Crisis involving these luminaries: Robert Kimmitt, U.S. deputy secretary of the treasury; Martin Feldstein, former chairman of the President’s Council of Economic Advisers; David Rubenstein, managing director of The Carlyle Group; Naoki Tanaka, president of the Center for International Public Policy Studies and Sir Andrew Crockett, president of JP Morgan Chase International.

  Among them, there was much talk of the U.S. government’s “duty” to “intervene” on behalf of “financial institutions under stress.” Little or nothing was said of the hundreds of thousands of Americans who are losing their homes because financial institutions lured them into buying houses they could not afford.

  Throughout the weekend, no American voices were heard objecting to the demands on their country. Instead, there were smiles, nods and applause.

  AFP editor James P. Tucker Jr. is a veteran journalist who spent many years as a member of the “elite” media in Washington. Since 1975 he has won widespread recognition, here and abroad, for his pursuit of on-the-scene stories reporting the intrigues of global power blocs such as the Bilderberg Group. Tucker is the author of Jim Tucker’s Bilderberg Diary. Loaded with photos—many never published before—the book recounts Tucker’s experiences over the last quarter century at Bilderberg meetings. $25 from AFP. No charge for S&H in U.S.[Lainaus päättyi.]

  The Trilateral Commission: North American Group 2008

  TRILATERAL COMMISSION EXECUTIVE COMMITTEE

  Thomas S. Foley North American Chairman
  Peter Sutherland European Chairman
  Yotaro Kobayashi Pacific Asia Chairman
  Allan E. Gotlieb North American Deputy Chairman
  Herve De Carmoy European Deputy Chairman
  Han Sung-Joo Pacific Asia Deputy Chairman
  Lorenzo H. Zamibrano North American Deputy Chairman
  Ainijrzej Olechowski European Deputy Chairman
  Shijuro Ogata Pacific Asia Deputy Chairman
  David Rockefeller Founder And Honorary Chairman
  Paul A. Volcker North American Honorary Chairman
  Georges Berthoin Chairman European Honorary
  Otto Graf Lambsdorf European Honorary Chairman
  Michael J. O’Neil North American Director
  Paul Revay European Director
  Tadashi Yamamoto Pacific Asia Director

  NORTH AMERICAN GROUP

  Madeleine K Albright The Albright Group LLC Washington, D.C.

  Graham Allison Kennedy School of Government, Harvard Cambridge, Mass.
  Richard L. Armitage Armitage International Washington, D.C.
  James L. Balsillie Co-Chief Exec. Officer, Research in Motion Waterloo, Ontario
  Charlene Barshefsky Wilmer, Cutler & Pickering Washington, D.C.
  Alan R. Batkin Eton Park Capital Management New York, N.Y.
  Lael Brainard The Brookings Institution Washington, D.C.
  Doug Bereuter The Asia Foundation San Francisco.
  C. Fred Bergsten Peterson Institute for Int’l Economics Washington, D.C.
  Catherine Bertini Syracuse University Syracuse, N.Y.
  Robert D. Blackwill Former Deputy Asst, to the President Washington D.C.
  Dennis Blair, USN (Ret.) Institute for Defense Analyses Alexandria, Va.
  H. Blanco Mendoza Private Office of Herminio Blanco Mexico City
  Stephen W. Bosworth Dean, Tufts University Medford, Mass.
  David G. Bradley Atlantic Media Company Washington, D.C.
  Harold Brown Center for Strategic and Int’l Studies Washington, D.C.

  Zbigniew Brzezinski Center for Strategic and Int’l Studies Washington, D.C.

  Sylvia Mathews Burwell President Global Development Program Hinton, WV
  Louis C. Camilleri Altria Group, Inc New York, N.Y.
  Kurt Campbell CEO Center New American Security Washington, D.C.
  Raymond Chrétien Fasken Martineau DuMoulin LLP Montreal, Quebec
  William T. Coleman III Cassatt Corporation San Jose, Calif.
  Timothy C. Collins Ripplewood Holdings New York, N.Y.
  Richard N. Cooper Harvard University Cambridge, Mass.
  F. Gerald Corrigan Goldman, Sachs & Co. New York, N.Y.
  Michael J. Critelli Pitney Bowes Inc. Stamford, Conn.
  Lee Cullum “NewsHour with Jim Lehrer,” Dallas, Texas
  H. Lawrence Culp, Jr CEO of Danaher Washington, D.C.
  Gerald L. Curtis Columbia University New York, N.Y.
  Douglas Daft The Coca Cola Company Atlanta, Ga.
  Lynn Davis The RAND Corporation Arlington, Va.
  Arthur A. DeFehr Palliser Furniture Winnipeg
  André Desmarais Power Corporation of Canada Montréal, Quebec
  John M. Deutch Mass. Institute of Technology Cambridge, Mass.
  Jamie Dimon JP Morgan Chase & Co. New York, N.Y.
  Peter C. Dobell Parliamentary Centre Ottawa, Ontario
  Wendy K Dobson University of Toronto Toronto
  Kenneth M. Duberstein The Duberstein Group Washington, D.C.
  Robert Eckert Mattel, Inc. El Segundo, Calif.
  Jessica P. Einhorn The Johns Hopkins University Washington, D.C.
  Jeffrey Epstein J. Epstein & Company, Inc. New York, N.Y.
  Dianne Feinstein U.S. Senate (D-Calif.) Washington, D.C.
  Martin S. Feldstein Harvard University Cambridge, Mass.
  Roger W. Ferguson, Jr. Swiss Re America Holding Corp. Washington, D.C.
  Stanley Fischer Bank of Israel; frmr president, Citigroup New York, N.Y.
  Richard W. Fisher Federal Reserve Bank of Dallas Dallas, Texas
  Thomas S. Foley Akin Gump Strauss Hauer & Feld Washington, D.C.
  Kristin J. Forbes Associate Prof. of Int’l Management Cambridge Mass.
  Michael B.G. Froman Citigroup Inc. New York, N.Y.
  Francis Fukuyama The Johns Hopkins University Washington, D.C.
  Dionisio Garza Medina ALFA Mexico
  Richard A. Gephardt Former member House of Reps. (D-Mo.) Washington, D.C.
  David Gergen Harvard; Editor, USN&WR Cambridge, Mass.
  Peter C. Godsoe Scotiabank (ret.) Toronto, Ontario
  Allan E. Gotlieb Bennett Jones LLP Toronto, Ontario
  Bill Graham Canadian House of Commons Ottawa, Ontario
  Donald E. Graham CEO of The Washington Post Company Washington, D.C.
  Jeffrey W. Greenberg Aquiline Capital Partners, LLC New York, N.Y.
  Richard N. Haass President, Council on Foreign Relations New York, N.Y.
  James T. Hackett Anadarko Petroleum Corp. Texas
  John J. Hamre Center for Strategic and Int’l Studies Washington, D.C.
  William A. Haseltine Haseltine Global Health, LLC Washington, D.C.
  Richard F. Haskayne University of Calgary Alberta
  Charles B. Heck Senior Adviser, Trilateral Commission Washington, D.C.
  Carlos Heredia International Affairs Mexico
  Carla A. Hills Hills & Company, Int’l Consultants Washington, D.C.
  Richard Holbrooke Perseus LLC New York, N.Y.
  Karen Elliott House Dow Jones & Co. & Wall Street Journal Princeton, N.J.
  Alej. Junco de la Vega Grupo Reforma Monterrey, Mexico
  Robert Kagan Carnegie Endowment for Int’l Peace Washington, D.C.
  Arnold Kanter The Scowcroft Group Washington, D.C.
  Charles R. Kaye Warburg Pincus LLC New York, N.Y.
  James Kimsey Founding CEO of AOL Washington, D.C.
  Michael Klein Citigroup Inc. New York, N.Y.
  Steven E. Koonin British Petroleum London
  Enrique Krauze Editorial Clio Libros y Videos, S.A. de C.V. Mexico City
  Robert Lane Deere & Company Moline, Ill.
  Fred Langhammer The Estee Lauder Companies, Inc. New York, N.Y.
  Jim Leach Former U.S. Representative (R-IA) Washington, D.C.
  Gerald M. Levin AOL Time Warner, Inc. New York, N.Y.
  Winston Lord International Rescue Committee New York, N.Y.
  E. Peter Lougheed Bennett Jones, Banisters & Solicitors Calgary, Alberta
  Roy MacLaren Former High Commissioner to the UK Toronto, Ontario
  John A. MacNaughton Frmr CEO Canada Pension Plan Invest. Brd Toronto, Ontario
  Antonio Madero San Luis Corporacion, S.A. de C.V. Mexico
  John Manley McCarthy Tétrault LLP Ottawa, Ontario
  Sir Deryck C. Maughan KKR Asia, Kohlberg Kravis Roberts & Co. New York, N.Y.
  Jay Mazur Union of Needletrades, Textile Employees New York, N.Y.
  James Moore Canadian Parliament Ottawa, Ontario
  Marc H. Morial National Urban League New York, N.Y.
  Heather Munroe-Blum McGill University Montreal, Quebed
  Brian Mulroney Ogilvy Renault Montréal, Quebec
  Indra K. Nooyi PepsiCo, Inc. Purchase, N.Y.
  Joseph S. Nye, Jr. Kennedy School of Government, Harvard Cambridge, Mass.
  David J. O’Reilly Chevron Corporation San Ramon, Calif.
  Meghan O’Sullivan Former Deputy National Security Adviser Washington, D.C.
  Richard N. Perle American Enterprise Institute Washington, D.C.
  Thomas R. Pickering Consultant, The Boeing Company Arlington, Va.
  Martha C. Piper The University of British Columbia Vancouver, B.C.
  Richard Plepler Executive Vice President, HBO New York, N.Y.
  Joe Ralston, USAF (Ret) The Cohen Group Washington, D.C.
  Charles B. Rangel U.S. House of Representatives (D-N.Y.) Washington, D.C.
  Susan Rice Brookings Institution Washington, D.C.
  Hartley Richardson James Richardson & Sons, Ltd. Winnipeg, Manitoba
  Joseph E. Robert, Jr. J.E. Robert Companies McLean, Va.

  John D. ROCKEFELLER IV U.S. Senate (D-W.V.) Washington, D.C.

  Kenneth Rogoff Center for Int’l Development, Harvard Cambridge, Mass.
  Charles Rose The Charlie Rose Show, PBS New York, N.Y.
  Irene B. Rosenfeld CEO Kraft Foods Northfield, Ill
  Dennis Ross Ambassador Counselor and Ziegler Washington, D.C.
  David M. Rubenstein The Carlyle Group Washington, D.C.
  Luis Rubio Center of Research for Development Mexico City, Mexico
  Arthur F. Ryan Prudential Financial, Inc. Newark, N.J.
  Jaime Serra SAI Consulting Mexico City, Mexico
  Dinakar Singh TPG-Axon Capital New York, N.Y.
  Anne-Marie Slaughter Princeton University Princeton, N.J.
  Gordon Smith Centre for Global Studies, U. of Victoria Victoria, B.C.
  Donald R. Sobey Empire Company Ltd. Halifax, Nova Scotia
  Ronald D. Southern ATCO Group Calgary, Alberta
  James B. Steinberg LBJ School of Public Affairs, U. of Texas Austin, Texas
  Jessica Stern Program on Terrorism & the Law, Harvard Cambridge, Mass.
  Barbara Stymiest RBC Financial Group Toronto, Ontario
  Lawrence H. Summers Harvard University Cambridge, Mass.
  John J. Sweeney AFL-CIO Washington, D.C.
  Strobe Talbott The Brookings Institution Washington, D.C.
  George J. Tenet Georgetown Univ., former CIA Director Washington, D.C.
  John Thain New York Stock Exchange, Inc. New York, N.Y.
  G. Richard Thoman Columbia University New York, N.Y.
  Paul A. Volcker Wolfensohn & Co., Inc., frmr Fed. Res. Chair.New York, N.Y.
  William H. Webster Former CIA Director Washington, D.C.
  Fareed Zakaria Newsweek International New York, N.Y.
  Lorenzo H. Zambrano CEMEX Monterey, Mexico
  Ernesto Zedillo Former president of Mexico; Yale Univ. New Haven, Conn.
  Mortimer B. Zuckerman Chairman, U.S. News & World Report New York, N.Y.
  William T. Coleman, Jr. Lifetime Trustee, Trilateral Commission Washington, D.C.

  Henry A. KISSINGER Lifetime Trustee, Trilateral Commission Washington, D.C.

  Robert S. McNAMARA Lifetime Trustee, Trilateral Commission,
  frmr pres., World Bank; frmr sec.of Defense; frmr pres., Ford Motor. Washington, D.C.

  DAVID ROCKEFELLER Founder, Lifetime Trustee, Trilateral Comm. New York, N.Y.

  NEW TRILATERAL MEMBERS ATTENDING FROM EUROPE

  Patricia Barbizet CEO Artemis Group, France
  Dermot Gleeson Chairman, AIB Group, Ireland
  Elisabeth Guigou French National Assembly, France
  Nigel Higgins Senior Partner N M Rohschild & Sons, UK
  Jerzy Kozminski President & CEO Polish-American Freedom, Poland
  Thomas Leysen CEO Umicore, Belgium
  Manfred Bischoff Chairman, SNCF, France
  Arpad Kovacs Pres. State Audit Office Hungary, Budapest
  Friedrich Merz Member of the German Bundestag, Germany
  Pietro Modiano Mng. Director CEO Intesa Sanpaolo, Italy
  Hans Reisenhuber (returning) Member of the German Bundestag, Germany
  Jeroen van der Veer Chief Executive, Royal Dutch Shell, The Netherlands

 19. Ja valtaeliitit USA:ssa…

  Russell Trust ja Skull & Bones: https://fi.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

  Olisin yllättynyt jos Skull & Bonesilla ei olisi mitään tekemistä Thule Gesellschaftin kanssa. Eliittiblogin (http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.fi/) mukaan Ordo Templi Orientis rahoittaa S&B:a.

  Aleister Crowleysta tuli aikanaan OTO:n johtaja.

  Skull & Bonesiin kuuluvat mm. John Kerry ja George W. Bush. Bush muuten on sukua kuningatar Elisabeth II:lle ja Prinssi Charles Vlad Tepesille.

  http://www.express.co.uk/news/royal/792294/prince-charles-transylvania-kin-vlad-the-impaler

  Antaa uuden kuvan natsien touhuille kun selvittää ketä ihmisiä Hitlerin takaa löytyy.

  William Howard Taft (Skull & Bonesin perustaneen Alphonso Taftin poika, USA:n ex-presidentti ja Skull & Bonesin jäsen) muuten oli ensimmäinen puheenjohtaja YK:n esimuodossa The American Society for the Judicial Settlement of International Dispute.

 20. Henrik [Heinz] Kissinger täyttää tänään 27.5.2017 94 vuotta;
  sen vuoksi kuvausta vallan absoluuttisesta ytimestä

  USA:n NSC

  The White House National Security Council (NSC) is the principal forum used by the President of the United States for consideration of national security and foreign policy matters with senior national security advisors and Cabinet officials and is part of the Executive Office of the President of the United States. Since its inception under Harry S. Truman, the function of the Council has been to advise and assist the president on national security and foreign policies. The Council also serves as the president’s principal arm for coordinating these policies among various government agencies.

  Kill authorizations

  A secret National Security Council panel pursues the killing of an individual, including American citizens, who has been called a suspected terrorist. In this case, no public record of this decision or any operation to kill the suspect will be made available. The panel’s actions are justified by ”two principal legal theories”: They ”were permitted by Congress when it authorized the use of military forces against militants in the wake of the attacks of September 11, 2001; and they are permitted under international law if a country is defending itself.”

  National Security Advisor Susan Rice, who has helped codify targeted killing criteria by creating the Disposition Matrix database, has described the Obama Administration targeted killing policy by stating that ”in order to ensure that our counterterrorism operations involving the use of lethal force are legal, ethical, and wise, President Obama has demanded that we hold ourselves to the highest possible standards and processes”.

  Reuters has reported that Anwar al-Awlaki, an American citizen, was on such a kill list and was killed accordingly.

  On February 4, 2013, NBC published a leaked Department of Justice memo providing a summary of the rationale used to justify targeted killing of US citizens who are senior operational leaders of Al-Qa’ida or associated forces.
  Membership

  The National Security Council is chaired by the President. Its members are the Vice President (statutory), the Secretary of State (statutory), the Secretary of Defense (statutory), the Secretary of Energy (statutory), the National Security Advisor (non-statutory), and the Secretary of the Treasury (non-statutory).

  The Chairman of the Joint Chiefs of Staff is the statutory military advisor to the Council, the Director of National Intelligence is the statutory intelligence advisor, and the Director of National Drug Control Policy is the statutory drug control policy advisor. The Chief of Staff to the President, Counsel to the President, and the Assistant to the President for Economic Policy are also regularly invited to attend NSC meetings. The Attorney General, the Director of the Office of Management and Budget and The Director of the Central Intelligence Agency are invited to attend meetings pertaining to their responsibilities. The heads of other executive departments and agencies, as well as other senior officials, are invited to attend meetings of the NSC when appropriate.

  Structure of the United States National Security Council
  Chairman President
  Statutory Attendees Vice President
  Secretary of State
  Secretary of Defense
  Secretary of Energy
  Military Adviser (and regular attendee) Chairman of the Joint Chiefs of Staff
  Intelligence Adviser (and regular attendee) Director of National Intelligence
  Drug Policy Adviser Director of National Drug Control Policy
  Regular Attendees National Security Advisor
  Deputy National Security Adviser
  Homeland Security Adviser
  Attorney General
  White House Chief of Staff
  Additional Participants Secretary of the Treasury
  Secretary of Homeland Security
  White House Counsel
  Director of the Central Intelligence Agency
  Assistant to the President for Economic Policy
  Ambassador to the United Nations
  Director of Office of Management and Budget
  Deputy Counsel to the President for National Security Affairs
  ¤
  NSC:tä on kuvattu “Washingtonon äärimmäiseksi sisäpiirin kerhoksi, kuka kukin on –luetteloksi, jolla on valta muovata historiaa.
  #
  Henry Kissinger (syntynyt 27.5.1923) liittyi ryhmään Nixonin presidenttikaudella, ja on siitä lähtien ollut NSC:n hallitseva hahmo. (Noin väitti asiantunteva kanadalainen kirjailija John Lawrence Reynolds (J.L.R.) vielä huhtikuussa 2006 julkaistussa teoksessaan Shadow People, jolloin H.K.oli jo 82-vuotias.)Ja kuvaus jatkui: ”(…) yli neljänkymmenen vuoden osallistuminen salaiseen kansianväliseen toimintaan on tehnyt hänestä [= H.K:] aikamme vaikutusvltaisimman hahmon.” (Noin siis vielä huhtikuussa 2006 julkaistussa kirjassa.)

  J.L.R. kertoo kirjassaan H.K.:n laajalti tunnetusta osasta ”laittomissa kansainvälisissä toimissa, kuten Kambodzhan pommituksissa ja Chilen demokraattisesti valitun presidentin Salvador Allenden syöksemisessä vallasta”.

  ”NSC:n päätöksillä on (…) usein maailmanlaajuisia vaikutuksia, paljon laajempia kuin suurimpienkaan yhtiöiden.”
  ¤
  British-American journalist and author Christopher Hitchens authored The Trial of Henry Kissinger, in which Hitchens calls for the prosecution of Kissinger ”for war crimes, for crimes against humanity, and for offenses against common or customary or international law, including conspiracy to commit murder, kidnap, and torture”.

  ”Montako ihmistä pitää tappaa ennen kuin käy massamurhaajasta ja sotarikollisesta? Satatuhatta? Siinä on enemmän kuin tarpeeksi, ajattelisin. Siksi on oikeudenmukaista, että Bush ja Blair tuodaan kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen” (Harold Pinter, nobelisti).

  Heinz, kolkuttaako? Kolkuttaako milloinkaan omatunto? Syntymäpäivän jatkoa.

  lähteitä:
  Henry Kissinger. https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger
  John Lawrence Reynolds: Varjojen väki. Suomentanut J. V. Sappinen. Juva 2008.
  United States National Security Council https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_National_Security_Council

 21. Suomalaisia Bilderberg-kokousedustajia vuoteen 2013 mennessä

  Tiedotusvälineet
  Aatos ERKKO (1994, Sanoman hallituksen pj)
  Janne Virkkunen (1998, 2001, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja)
  Olli Kivinen (2003, Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja)
  Mikael Pentikäinen (2005 Sanoma Newsin tj, 2011 Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja)

  Atte JÄÄSKELÄINEN (2007, Ylen uutistoiminnan päätoimittaja)

  Antti Blåfield (2008, 2010 pääkirjoitustoimitus, Helsingin Sanomat)
  Hanna Rajalahti (2009, Talouselämän toimituspäällikkö)

  Politiikot
  Ulf Sundqvist (1992, Sdp:n puheenjohtaja)
  Esko AHO (1994, pääministeri, kesk)
  Martti AHTISAARI (1994–1996, presidentti)
  Sauli NIINISTÖ (1997, valtiovarainministeri, kok)
  Paavo LIPPONEN (1998, 2000–2001 pääministeri, 2003–2004 Sdp:n puheenjohtaja)
  Olli-Pekka Heinonen (2001, liikenne- ja viestintäministeri, kok)
  Paula Lehtomäki (2004, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, kesk)
  Eero HEINÄLUOMA (2006, valtiovarainministeri, sd)
  Jyrki KATAINEN (2007, 2009–2010, valtiovarainministeri, kok)
  Matti VANHANEN (2009, pääministeri, kesk)
  Jutta RPILAINEN (2012–2013, valtiovarainministeri, sd)

  Teollisuus
  Johan Nykopp (1962, 1964, Tampellan tj)
  Jorma OLLILA (1994, 1997–2013, Nokian tj, hallituksen pj, Shellin hallituksen pj)
  Krister Ahlström (1994, Ahlströmin pääjohtaja)
  Georg Ehrnrooth (1994, Metran konsernijohtaja)
  Jaakko Ihamuotila (1994, Nesteen tj)
  Gerhard Wendt (1994, Koneen toimitusjohtaja)
  Björn Mattsson (1995, Cultorin tj)
  Jukka Härmälä* (1995, Enso-Gutzeitin tj)
  Christoffer Taxell (2002, eronnut Partekin konsernijohtajan toimesta)
  Ole Johansson (2011, Wärtsilän konsernijohtaja)
  Risto Siilasmaa (2012, Nokian hallituksen pj)

  Työnantajajärjestöt
  Jaakko ILONIEMI (1991–1997, Elinkeinoelämän valtuuskunnan tj)
  Jarl Köhler (1992–1994, Metsäteollisuuden keskusliiton tj)
  Johannes Koroma (1993, Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton tj)
  Max JAKOBSON (1994, eläkkeellä Elinkeinoelämän valtuuskunnasta)
  Pentti Vartia (1999, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tj)
  Sixten KORKMAN (2006, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tj)
  Matti APUNEN (2011–2013, Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan johtaja)

  Pankit
  Sirkka Hämäläinen (1994, Suomen Pankin pääj)
  Pertti Voutilainen (1995, Merita Pankin tj)
  Matti Vanhala (1999, Suomen Pankin pääj)
  Björn WAHLROOS (2003 Sammon konsernijohtaja, 2010 Nordean hallituksen varapj)
  Erkki Liikanen (1999 EU-komission jäsen, 2005 Suomen Pankin pääj)
  Seppo Honkapohja (2008, Suomen Pankin johtokunnan jäsen)
  Olli Heinonen (2013, Harvardin yliopiston asiantuntija)

  Tutkijat
  Klaus Waris (1980, Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri)
  Teija TIILIKAINEN (2002 pääministerin erityisavustaja EU:n tulevaisuuskonventissa, 2005 Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja, 2007 poliittinen valtiosihteeri)
  Raimo Väyrynen (2008, Ulkopoliittisen instituutin johtaja)
  ¤
  Paavo Arhinmäen kirjallinen kysymys

  Valtiovarainministeri Jyrki Katainen osallistui 3. – 6. kesäkuuta pidettyyn Bilderberg-kokoukseen Sitgesissä Espanjassa.

  Bilderberg-ryhmä on epävirallinen vuotuinen konferenssi talouselämän, median ja politiikan vaikuttajille. Se on saanut nimensä alankomaalaisen hotellin mukaan, jossa ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran vuonna 1954. Ryhmä on tarkoitettu vain pohjoisamerikkalaisille ja eurooppalaisille valtaeliiteille. Tapaamisissa käytyjen keskustelujen sisällöstä ei yleensä kerrota ulkopuolisille.
  Bilderberg-kokouksien ympärillä oleva salamyhkäisyys ja huippupoliitikkojemme osallistuminen niihin herättää monissa ihmisissä epäilyksiä ja kysymyksiä: Minkälaisia asioita kokouksessa käsitellään? Keitä muita kokoukseen osallistuu? Minkälaisia päämääriä kokouksella on ja keiden etua se ajaa? Miksi kokous on salainen?

  Mielestäni onkin erikoista, että tästä suuresta ja tärkeästä vuosittaisesta politiikan ja talousasioiden kokouksesta ei puhuta julkisesti juuri mitään. Valtiovarainministeri Kataisen osallistumisesta Bilderberg-kokoukseen tiedotettiin mm. valtiovarainministeriön sivuilla, joten hän lienee ollut kokouksessa Suomen virallisena edustajana.

  Suomalaiseen ja pohjoismaiseen yhteiskuntaan on kuulunut avoimuuden ja demokraattisuuden painottaminen. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja demokratian toteutumisen kannalta on tärkeää tietää, mitä asioita ministerimme käsittelevät ja mitä kantoja suomalaiset edustavat kansainvälisissä kokouksissa. Siksi olisi tärkeää, että näiden kysymysten monissa aiheuttaman hämmennyksen ja epäilyjen hälventämiseksi valtiovarainministeri Katainen reilusti ja avoimesti kertoisi kokouksesta.

  Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

  Oliko valtiovarainministeri Katainen Bilderberg-kokouksessa Suomen edustajana?
  Mitä kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin? Mitä Suomen kantoja valtiovarainministeri Katainen esitteli Bilderberg-kokouksessa?
  #
  Valtiovarainministeri Kataisen vastaus

  Valtiovarainministeri Katainen ei ollut Bilderberg-kokouksessa Suomen edustajana, vaan kutsuttuna asiantuntijana ja vaikuttajana. (…)
  Tänä vuonna aiheina olivat muun muassa kansainvälinen talouskriisi,
  ilmastonmuutoksen torjunta ja ruokakriisi. (…)
  Kokouksessa käytettyjä puheenvuoroja ei julkisteta. Valtiovarainministeri Katainen lausui käsityksensä asiantuntijana, ei Suomen valtion kantana.

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_516+2010.pdf
  #
  ”Valtiovarainministeriön ja pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) mukaan Bilderberg-matkojen matkat maksaa ministeriö. Katainen perustelee tätä sillä, että kutsu lähetetään ministerille, ei yksityishenkilölle.” (http://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001755538.html)

  Veronmaksajat siis maksavat Bilderberg-kokousmatkailun. Mutta veronmaksajat eivät saa nähtäväkseen ’matkaraportteja’.

  Että sellaista kansanvaltaa ’demokraattisessa oikeusvaltossa’.

  • ’…Mielestäni onkin erikoista, että tästä suuresta ja tärkeästä vuosittaisesta politiikan ja talousasioiden kokouksesta ei puhuta julkisesti juuri mitään. Valtiovarainministeri Kataisen osallistumisesta Bilderberg-kokoukseen tiedotettiin mm. valtiovarainministeriön sivuilla, joten hän lienee ollut kokouksessa Suomen virallisena edustajana…’

   Onhan se todella outoa ja erikoista ettei yhteisistä ja kaikkia koskettavista asioista puhuta avoimesti. Ja miksei puhuta? Vastaus on helppo: asioita ei haluta hoitaa asioina jotka kuluvat meille kaikille.
   Eliitti on ottanut oikeuden hoitaa niitä haluamallaan tavalla muista välittämättä.
   Kyse on harvainvallasta, ikään kuin maailma ei kuuluisi meille kaikille.

 22. C. Wright Mills onnistui tunkeutumaan asian ytimeen jo 61 vuotta sitten, so. vuonna 1956 julkaistussa teoksessaan The Power Elite. Roland Adlerberthin ruotsinnoksessa (Makteliten, 1971) tuo kiteytys kuuluu seuraavasti:

  ”Den högre omoralen framstår som ett systematiskt drag hos den amerikanska[*] eliten”

  Käsite ’omoral’ auennee ehkä parhaiten eräänlaisella ruotsinkielisellä vastineella tai synonyymillä ’brist på moral’.

  Ajattelen Millsin osuneen täsmälleen oikeaan. Kiinnostavaa on, että kyseisen liittovaltion yhteiskunnassa tilanne oli jo tuolloin (viimeistään vuonna 1956) huolestuttava. Tänään tilanne lienee monin verroin karmeampi. Eliitin moraalin puute lienee kasvanut Millsin ajoista moninkertaiseksi?
  ———-
  [*] Mills tarkoittaa ’amerikkalaisella’ tietysti yhdysvaltalaista.

 23. (Hiukan jatkoa edelliseen)

  “(…) det politiska direktoratet, de bolagsrika och den framryckande militären har förenats till en maktelit, och (…) de allt mer svällande och centraliserade hierarkier som leds av dem har inkräktat på de gamla balanserna och vid det härlaget förvisat dessa till maktens mellannivåer” (C. Wright Mills).

  ”Toppen i det moderna amerikanska samhället blir allt mera enad och förefaller ofta medevetet samordnad; en maktelit har framträtt på samhällets högsta höjd. Mellannivåerna karakteriseras av en fritt flytande uppsättning av balanserande krafter, som hamnat i ett dödläge; mitten förenar på intet sätt bottnen med toppen. Och botten i detta samhälle är politiskt fragmenterad och tull och med som passivt faktum allt mera maktlös; ett massamhälle håller på att träda fram därnere” (C. Wright Mills).

  ”De högre kretsarnas män är inga goda förebilder; de har inte fått sina höga poster genom någon moralisk förträfflighet; deras sagolika framgång är på intet sätt fast relaterad till någon meriterand duglighet” (C. Wright Mills).

  De som sitter på maktens säten – ”Dessa herrar över en makt som söker sin like i mänsklighetens historia, har vunnit sin framgång inom och genom det amerikanska systemet av organiserad oansvarighet” (C.Wright Mills)

  lähde: C. Wright Mills: Makteliten [The Power Elite, 1956]. Översättning av Roland Adlerberth. Rabén & Sjögren 1971.
  #
  Noin siis C. Wrights Mills, etevä sosiologi, jonka teksti on kristallinkirkasta ja pätevää periaatteiltaan tänäkin päivänä. Ei ihme, että hän on edustamansa liittovaltion valtaeliitin ’kiroama’. Ihme ei myöskään liene, ettei hänen maailmankuulua tutkimustaan löydy alkuperäisenä Suomen pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkon (Helmet) kokoelmista. (Kyseiseen kirjastoverkkoon kuuluvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot.) Eduskunnan kirjaston varastosta kirja sentään löytyy.

 24. Ei kovin mairittelevaa maasta johon mekin olemme kallellaan:
  56-minute video: 100 US College/University secret societies documented with skulls, daggers, devils producing the .01% satanists ‘leading’ lie-filled illegal US rogue state empire
  Posted on June 4, 2017 by Carl Herman
  Carl Herman is a National Board Certified Teacher of US Government, Economics, and History; also credentialed in Mathematics. He worked with both US political parties over 18 years and two UN Summits with the citizen’s lobby, RESULTS, for US domestic and foreign policy to end poverty. He can be reached at Carl_Herman@post.harvard.edu
  http://www.washingtonsblog.com/2017/06/56-minute-video-100-us-collegeuniversity-secret-societies-documented-skulls-daggers-devils-producing-01-satanists-leading-lie-filled-illegal-us-rogue-state-empire.html#more-67869
  The US is a literal rogue state empire led by neocolonial looting liars. The history is uncontested and taught to anyone taking comprehensive courses. If anyone has any refutations of this professional academic factual claim for any of this easy-to-read and documented content, please provide it. Rogue state empire is the most accurate term to describe the US for the following reasons:
  People around the world view the US as the greatest threat to peace; voted three times more dangerous than any other country. The data confirm this conclusion:
  Since WW2, Earth has had 248 armed conflicts. The US started 201 of them.
  These US-started armed attacks have killed ~30 million and counting; 90% of these deaths are innocent children, the elderly and ordinary working civilian women and men. The US has war-murdered more than Hitler’s Nazis.
  The total deaths caused by rogue state empire for resource control (natural and human) in the last 20 years is ~400 million, more than all total wars and violence in all recorded Earth history. — lisää linkistä

 25. Réseau Voltairen mukaan Bilderberg-ryhmä perustettiin vuonna 1954 CIA:n ja MI6:n toimesta. Ja Chantillyn kokouksessa 1.-4.6.2017 olivat, kuten tavallista, edustettuina myös CIA, MI6 ja Nato.
  #
  La réunion 2017 du Groupe de Bilderberg
  Réseau Voltaire | 1er juin 2017

  Le Groupe de Bilderberg est une institution créée en 1954 par la CIA et le MI6. Il se réunit chaque année, non pas sous la protection de la police du pays hôte, mais de l’Otan, dont il relaie habituellement les messages.

  Le rendez-vous 2017 se tient du 1er au 4 juin, à Chantilly (Virginie, Etats-Unis). Comme à l’habitude, la CIA, le MI6 et l’Otan y sont représentés.

  Compte-tenu de la guerre qui oppose actuellement la Maison-Blanche à l’Etat profond US et au Royaume-Uni, ce séminaire devrait, pour la première fois, être fort polémique. D’un côté des membres de l’administration Trump, de l’autre les facteurs du terrorisme islamique.

  Ordre du jour [Päiväjärjestys]

  L’Administration Trump : un rapport d’étape
  Les relations transatlantiques : options et scénarios
  L’alliance de défense transatlantique : balles, octets et monnaies
  L’orientation de l’UE
  La mondialisation peut-elle être ralentie ?
  Les emplois, les revenus et les attentes non réalisées
  La guerre contre l’information
  Pourquoi le populisme se développe-t-il ?
  La Russie dans l’ordre international
  Le Proche-Orient
  La prolifération nucléaire
  La Chine
  Actualités

  http://www.voltairenet.org/article196559.html

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here