Voima-lehti julkaisi numerossaan 4/2017 artikkelin nimeltä ”Antaa kaikkien kukkien kukkia”, jossa esitetään Vastavalkeasta vääristeleviä väittämiä ja luodaan julkaisustamme negatiivista kuvaa, kuten toimittaja Johanna Lehtonen osoittaa analyysissään.

Tämän johdosta lähetin Vastavalkean toimitussihteerinä 15.5. Voimalle oikaisuja sisältävän kirjoituksen pyytäen sen julkaisemista. Voiman päätoimittaja Veera Järvenpää vastasi sähköpostiviestiini samana päivänä kertoen palaavansa asiaan kunhan olisi ensin keskustellut artikkelin kirjoittaneiden toimittajien kanssa.

Kun Järvenpäästä ei ollut kuulunut mitään yli viikkoon, kerroin hänelle olettavani kirjoituksemme tulevan julkaistuksi, koska oikaisuvaatimuksen hylkäävää ilmoitusta perusteluineen ei tullut lakisääteisen seitsemän päivän kuluessa. Tähän viestiini päätoimittaja Järvenpää vastasi 23.5., ettei hänellä ole vielä varmaa tietoa, onko paperilehdessä tilaa kirjoituksellemme, ja ettei lain tarkoittama oikaisu- eikä vastineoikeus täyty. Tämän myöhästyneen toteamuksen jälkeen Järvenpää kuitenkin jatkoi, että hän julkaisee kirjoituksemme vastineena, jos sille on tilaa, ja laittaa sen verkkoon(kin).

Seuraavassa viestissään päätoimittaja kertoi, että Vastavalkean päätoimittaja Tauno O. Mehtälälle ”oli lähetetty haastattelupyyntö eli tarjottu mahdollisuus kommentoida, mutta hän ei reagoinut siihen”. Tällaista yhteydenottoa Mehtälä ei ollut huomannut, ja hän kävi vielä uudelleen läpi sähköpostikansionsa todeten, ettei ollut saanut haastattelupyyntöä. Kun kerroin tästä Järvenpäälle, hän vastasi lyhyesti, että päätoimittajamme oli saanut haastattelupyynnön ”FB-viestinä”.

Ja toden totta: Voiman toimittajien yhteydenotto löytyi Mehtälän Viestipyynnöt-kansiosta, jonne se tuntemattoman henkilön lähettämänä oli päätynyt. Voiman nuorten toimittajien täytyi tietää, että tällaisissa tapauksissa Facebook-viestit jäävät yleisesti huomaamatta. Koska päätoimittajamme olisi ollut varmuudella tavoitettavissa sähköpostitse tai puhelimitse, herää kysymys, toivoivatko toimittajat viestipyynnön jäävän huomaamatta.

Mehtälä totesikin Voiman päätoimittajalle, että lehden toimittajat olisivat voineet vielä kaiken varalta lähettää viestinsä savumerkkinä; hän kun asuu niin kaukana Helsingistä, että silloin viesti ei sataprosenttisella varmuudella olisi voinut näkyä hänelle saakka.

Voiman paperiversiosta ei lopulta löytynyt tilaa Vastavalkean oikaisukirjoituksen julkaisemiseen, eikä tilaa löytynyt verkostakaan. Niinpä julkaisemme kirjoituksen itse – toivottaen Voiman toimitukselle voimaa jatkaa valitsemallaan tiellä.

* * *

Oikaisuja Voima-lehden artikkelissa ”Antaa kaikkien kukkien kukkia” esitettyihin väitteisiin Vastavalkea-verkkolehdestä

Voiman artikkelissa ”Antaa kaikkien kukkien kukkia” verkkolehti Vastavalkea esitetään ”venäjämielisenä” toimijana ja väitetään, että julkaisua luonnehtii ”epäusko Venäjän informaatiovaikuttamista kohtaan”.

Vastavalkea ei epäile Venäjän informaatiovaikuttamista. Epäuskoisia olemme sitä kohtaan, että Yhdysvaltain informaatiovaikuttaminen olisi mittakaavaltaan ainakaan vähäisempää kuin Venäjän informaatiovaikuttaminen.

Kuitenkin edelliseen viitataan valtamediassa korkeintaan ohimennen, ja ns. läntiset näkemykset esitetään lähtökohtaisesti totuudellisina narratiiveina – ikään kuin historiasta ei haluttaisikaan ottaa opiksi. Tämä on itsessään osoitus läntisen informaatiovaikuttamisen voimasta.

Kaikissa yhteiskunnissa valtamedia on vallan mediaa ja siten taipuvainen asettumaan eliittien intressien ja niitä tukevien virallisten totuuksien tueksi. Kuten UPI:n vieraileva tutkija Noora Kotilainen toteaa Politiikasta-verkkolehdessä: ”Massamedian myötämielinen suhde poliittisen vallan piireihin, eliittiin sekä elinkeinoelämän intresseihin on useasti tutkimuksessa osoitettu.”

Vaihtoehtomedioita tarvitaan juuri tästä syystä, ja samasta syystä valtamedia pyrkii nujertamaan yhteiskunnallisista totuuksista kilpailevat mediat ja monopolisoimaan totuudet itselleen. Nujertamiseen pyritään mm. leimaamalla valtamedioiden näkemyksiä haastavat mediat epäluotettaviksi tai suoranaisiksi ”valemedioiksi” – tai lievimmillään ”venäjämielisiksi”.

Voiman haastattelema sotatieteiden tohtori Saara Jantunen esittää vääristelevän väitteen, että ”Vastavalkea käynnistää ad hominem -hyökkäykset Venäjästä kriittisesti kirjoittavia vastaan”. Sitä vastoin Vastavalkeaa mustamaalaavat, itse asiasisällöistä piittaamattomat hyökkäykset eivät ole olleet lainkaan harvinaisia.

Ylipäänsä hyökkäyksistä NATOn lähentymistä vastustavia tai länsimaiden toimia kriittisesti tarkastelevia kohtaan on runsaasti esimerkkejä, kuten mm. eduskunnan suuren valiokunnan sihteeri Peter Saramo voisi kertoa. Vastavalkean julkaisemassa Jantusen kirjan arviossaan ”Infosotarintamalta ei mitään uutta” Saramo tuo esiin, miten leimakirveillä on kavennettu kansalaisten sananvapautta.

Myös sotatieteen tohtorin väite, että ”vastavalkealaiset” mittaisivat onnistumisiaan valtamediaan pääsyllä, on omituinen jo siksi, ettei Vastavalkea pääse käytännössä koskaan ääneen suomalaisessa valtamediassa.

Vastavalkea on julkaissut yli sadan ihmisen näkemyksiä – opiskelijoista professoreihin, työttömistä tunnettuihin asiantuntijoihin. Toisin kuin Jantunen vihjaa, tämä ei vaadi mitään ”oikeuttamista”.

Jotkut voisivat kuitenkin nähdä Vastavalkean oikeutuksen sen julkaisutoiminnan tuloksissa – kuten esimerkiksi siinä, että Vastavalkea uutisoi ainoana suomalaismediana Porvoossa 3.–6.11.2015 pidetystä suuresta NATO-konferenssista, josta useat puolustusvaliokunnan jäsenetkin saivat tiedon meiltä. Vastavalkea puolestaan sai tietää konferenssista paikalla toimineelta henkilöltä, joka halusi tapahtuman tulevan julki.

Voiman journalistista uskottavuutta alentaa se, ettei lehti antanut Vastavalkean päätoimittajalle – jota kirjoituksessa ei edes mainittu – mahdollisuutta vastata Jantusen väitteisiin.

Artikkelissa sekoitetaan lahjakkaasti verkkolehti Vastavalkean julkaisemat kirjoitukset ja lehden Facebookissa ylläpitämän Tilannehuone-ryhmän keskustelut. Tarkoitushakuisilta tuntuvat myös artikkelin monet johdattelevat ilmaukset, jotka vähättelevät kansalaismediamme uskottavuutta. Jopa poikkeuksellisen huolellinen lähdeviitteistyksemme esitetään muodossa ”tekstit vilisevät viitteitä” – ikään kuin valtamediassa yleistynyt musta tuntuu -journalismi olisi jotenkin suositeltavampaa.

Kirjoittajat ovat oikeassa siinä, ettei Vastavalkea mahdu liberaaliin punavihreyden tai ammattiyhdistysliikkeen muottiin. Näin siksi, että Vastavalkea ei ole puoluepoliittinen projekti, vaan paljon enemmän: se on vallanpitäjien toimia ja virallisia totuuksia kriittisesti tarkasteleva, aito vaihtoehtomedia, joka ei pelkää leimakirveiden heittelijöitä. Sellaisia kohdatessamme tiedämme tehneemme moniakin asioita oikein.

Vesa Raiskila
Toimitussihteeri, verkkolehti Vastavalkea


Kirjoituksen lähteet

Noora Kotilainen | Politiikasta (30.3.2015): Suomalaisen Nato-keskustelun erityispiirteitä
http://politiikasta.fi/suomalaisen-nato-keskustelun-erityispiirteita/

Peter Saramo | Vastavalkea (21.10.2015) Infosotarintamalta ei mitään uutta
https://vastavalkea.fi/2015/10/21/infosotarintamalta-ei-mitaan-uutta/

Vesa Raiskila | Vastavalkea (14.11.2015): Porvoon salainen Nato-konferenssi
https://vastavalkea.fi/2015/11/14/porvoon-salainen-nato-konferenssi/


Voiman toimitukseen lähetetyn saateviestin viitteet

(1)
”9 §
Oikaisuoikeus

Yksityisellä henkilöllä, yhteisöllä ja säätiöllä sekä viranomaisella on oikeus saada aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa esitetty itseään tai toimintaansa koskeva virheellinen tieto oikaistuksi samassa julkaisussa[…]”

”Vastaavan toimittajan on julkaistava vastine tai oikaisu maksutta ja ilman aiheetonta viivytystä asianmukaisessa laajuudessa ja samankaltaisella tavalla kuin vastine- tai oikaisuvaatimuksen perusteena oleva viesti. […]”

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030460?search[type]=pika&search[pika]=laki%20sananvapauden%20k%C3%A4ytt%C3%A4misest%C3%A4%20joukkoviestinn%C3%A4ss%C3%A4#L3

(2)
Hyvästä lehtimiestavasta Julkisen sanan neuvosto on todennut seuraavaa:

”9. Sille, joka perustellusti tahtoo vastata lehdessä esitettyyn, häntä koskevaan väitteeseen, tulee antaa siihen tilaisuus.

10. Oikaisu ja vastine on julkaistava viivytyksettä ja sellaisella tavalla, että alkuperäisen tiedon saaneet voivat sen helposti havaita. […]

Hyvän lehtimiestavan perusteella oikaisu ja vastine on julkaistava usein silloinkin, kun laki ei sitä nimenomaan vaadi.  Myös oikeushenkilölle saattaa olla perusteltua myöntää tilaisuus vastineeseen.”

http://www.jsn.fi/ohjeet_kautta_aikain/lehtimiehen-ohjeet-1976/

Korjaus 8.6.2017 klo 15.35: Vastavalkeaa käsittelevä artikkeli on Voiman numerossa 4/2017.

Kuva: ”GateKeeper” by Gibbermagash (CC BY 4.0)

23 KOMMENTTIA

 1. Voima taisi taipaleensa alussa olla ainakin näennäisradikaali julkaisu.

  Nyt siitä näyttää tulleen valtamedian uskollinen liittolainen.

  No, tämä sen kuin lisää ja korostaa tarvetta Vastavalkean itsenäiselle linjalle.

 2. Jos jotain erityisesti kiinostaa Venäjään lähestulkoon avoimenmyönteisesti suhtautuva taho niin se on blogi nimeltä Kirkasotsainen mies.
  Sivustolta löytyy venäläiseen populaari kultuurin esittelyä,sekä myös suurvaltapolitikan viestinnän semiottista esittelyä.

  Paikkakuntani kirjastosta lainasin jokinaika sitten Dostojevskin viimeisten vuosien päiväkirjoihin perustuvan teoksen,jotenkin maailma ja tapahtumat joita siinä esiteltiin oli, kuin tästä ajasta

  Erityistä huomiotani kiinnitti Dostojevskin kertomus 1550 luvulla Eglantilaisen Johann Lictenbergerin ennustuksesta,jossa todetiin.
  Kaksipäisen kotkan kansa ja kaksipäinen kotka joutuvat täydellisen kuoleman vaaraan, mutta aivan viimetipassa,vuosikymmenten kuluttua pelastuvat ,miltei kuiviin verta vuotaneena ja nousevat lentoon.

  Jolloin kaikki suurten saarten kansat ja valtamerten rannikoiden kansat sekä ylpeät ,ylimieliset vuoristokansat vapisevat pelosta.
  Lictenbergerin mukaan ja Dostojevskin kertomana, lentoon noustuaan kaksipäinen kotka aloitaa, vaarallisen ja vaivalloisen matkan kohden pyhänhegen kirkkauden vuorta,kansan saadessa oikeauskoisen herätyksen.
  Ennustus päätyy kaksipäisen kotkan laskeutumiseen kristinuskon oikeauskoisuuden alkusijoille, eli Konstantinopoliin.

  Vaikka ei ennusrtuksiin uskoisikaan ,on pakko myöntää Lictenbergerin osuneen ainakin Venäjän kansan kärsimysten ja totaalisen kuolemanvaaran ennustuksen oikeillisuuteen, Dostojevski ei sitä tietenkään nähnyt, vaikka hänellä oli tietyt ennustukset edessä olevista venäjän kansan ahdistuksen ajoista ja heistä, ketkä tuon ahdistuksen aiheuttavat.

 3. YLE ja HS eivät hyökkää vaihtoehtomedian kimppuun siksi, että vaihtoehtomedia olisi niiden taloudellinen kilpailija.

  YLE ja HS hyökkäävät vaihtoehtomedian kimppuun, koska vaihtoehtomediat paljastavat, kuinka YLE, HS ja muut valtamediat ovat journalismissaan yksipuolisia ”yhden äänen kelloja” ja myös valmiita valehtelemaan jutuillaan yhden äänen puolesta ja hyväksi.

  Se, että vaihtoehtomedia hyökkää toisen vaihtoehtomedian kimppuun on tietysti puukoniskuja selkään, petturuutta ja ”omien” pettämistä. Voiman motiivina on kateus, se ei pärjää sisälöllisesti eikä asiantuntijana eikä keskustelufooruminakaan ja siksi se yrittää likaisin keinoin päästä ja pysyä vallan kammarissa, jotta valtionavustukset olisi turvattu.

  • Noin se usein menee: ollaan valmiita lakeijaksi ja myymään oma sielu kun vain joku maksaa.
   Se kertoo selkärangattomuudesta, moraalisesta mataluudesta ja huoramaisesta luonteesta.
   Esimerkkejä löytyy valitettavsti ihan valtion ylemmiltä portailta.

 4. Minullakin oli, siis oli, jotenkin myönteinen mielikuva Voima-julkaisusta. Kävivät joskus Pori-areenallakin ja yrittivät haastatella talouden a-siantuntijoita, kuten Erkki Liikasta ja Ilpo Kokkilaa, muun muassa. Eivät toki antaneet haastattelua, oli niin tärkeää asiaa menossa juuri silloin. Pyöri siellä videossa Stadin Pravdan (hesarin) Saska Saarikoskikin ympäripäissään juotettuna. Ei antanut haastattelua hänkään. Tuskin siitä mitään järkevää olisi tullutkaan, silloinkaan.

  Ilmeisesti Voima on muuttanut tyyliään jossain vaiheessa 180 astetta. Olkoon menneeksi.

 5. Käytännössä haastattelupyynnön voi siis lähettää vaikkapa morsetuksella tai savumerkein ja sen jälkeen todeta, ettei päätoimittajaa kiinnostanut vastailla. Hieno homma..

  • Seura ja Suomen Kuvalehti tosiaan julkaisevat ajoittain kunnon tavaraa, journalismia.

    • Tuon artikkellin perusteella vaikuttaisi siltä, että Oulun seutu ja Sievin kunta eivät ole olleet korruptiomittauksissa mukana.

     Hirvittää jo etukäteen mitä paljastuu jos koko Suomea aletaan penkomaan.

     • Ilmajoella toimi parikymmentä vuotta sitten pitkäaikainen kunnanjohtaja, joka hoiti virkansa hyvin ja aina tervehti niin nuoria kuin vanhojakin kuntalaisia. Haudattaessa kunnanjohtajaa ”Kauppilan vainiolle”, sattui erikoinen tapaus. Kunnanjohtaja syöksyi haudan pohjalle pää erellä ja kierähti arkusta pois. Ihan kuin merkiksi siitä, että nyt kunnan asiat alkavat mennä perseelleen. Isännät päivitteli tätä ja niin siinä kävi, että omanedun tavoittelijat alkoivat myymään kuntalaisten omaisuutta maakuntakeskukselle Seinäjoelle., että saivat istua päättävissä elimissä. Ensin meni harjoitukseksi Suomen toiseksi varakkain osuuskauppa jossa käytettiin bulvaania, joka oli jo ajanut yhden osuuskaupan Alahärmässä. Seuraavana myytiin markalla 80 ha kuntalaisten metsää aloittavalle jäteasemalle. Sitten oli vuorossa käsi- ja taideoppilaitoksen siirto Seinäjoelle, kiinteostöt meni eurolla. Samaa harrastettiin myös naapurikunnissa, Jurvassa loppui perinteinen veisto ja huonekalualan koulutus, se ”keskitettiin” Seinäjoen alaisuuteen Kurikkaan. Myös Kyrönjoen vesioikeudet myytiin ja jotka olivat ikiaikaisesti olleet jokirannassa olleiden talojen hallinnassa. Tämä kauppa kuitenkin epäonnistui hallinto-oikeuden päätöksellä. Väliin mahtuu paljon muutakin, mutta hauskin tapaus oli tulvan vahingoittaman riippusillan korjaus, johon tuli korjausavustusta 400 000 euroa. Raha katosikin tililtä mutta löytyi yhden säföörin hallusta. Rahat siirrettiin takaisin korjaustilille mutta tämä säfööri siirsi ne takaisin tililleen, perustellen että ne pitää sijoittaa tulevaisuuteen. Lieneekö tuo ”tulevaisuus” lähestyvien eduskuntavaalien ja sinne pyrkivän yhden kepulin vaalirahoittaminen. Rahat siirrettiin takaisin sillan korjaustilille ja enää niitä ei annettu pois. Silta valmistui ja komia siitä tulikin, rahaa riitti vielä alajuoksullakin olevan riippusillan korjaamiseen ja jota kyläläiset olivat jo kökällä entranneet.

      Viimeisin temppu tapahtui pari viikkoa sitten kun akronomikoulutus kovasta vastuksesta huolimatta ”keskitettiin” eli tuhottiin maaseutumaisista opetustiloista Seinäjoelle, sinne pykättyyn betonikeskittymään. Jatkossa koulutetaan Seinäjoen ”sontaseminaarissa” asfalttiviljelijöitä. Ilmajoelle jäi tyhjiä oppilasasuntoja kun taasen Seinäjoella niitä ei ole ensimmäistäkään. Opiskelijat siirretaan käytäntöä opettelemaan busseilla, tuskinpa kukaan haluaa Zetorin peräkärryssä istua. Vastoin kuntalaisten lupaa, parin kilometrin päässä olevalla Etelä.-Pohjanmaan opistolla koulutetaan ”kotoutettavia” ja sinne täytyy nyt rakentaa lisää oppilasasuntoloita vähintään 50 paikkaa. Vaikuttaa kovasti siltä, että akronomikoulutuksen siirto oli harkittu… Sikäli en olisi ikinä uskonut että Ilkan entinen satraappi olisi siirron kannalla sitä päätettäessä, mutta kaippa konsultit ovat livertäneet vanhalle miehelle siirron ihanuutta.

      Kirjoitin taannoin Ilkkaan mielipiteen sotesta ja miten kuntalaisten omaisuus siirretään ilmaiseksi ”senaatti kakkoselle” ja velat jää kuntalaisten maksettaviksi. Seinäjoella tuli kiire realisoida sairaanhoitopiirin kiinteistöjä ja omaisuutta. Entinen kansanedustaja ja rappari Teuvalta oli järjestelemässä omaisuuksia uusjakoon…

    • Tuo Vake hirvittää melkein eniten. Valtion omistuksethan siirrettiin pääministerin ”hallintaan”, ohi eduskunnan. Päätös tosin tehtiin eduskunnassa, yksinkertaisella enemmistöllä. Nyt kun tietää pääministerin aikaisemmista kohkauksista jotain, ei hyvältä näytä.

     Mitä meille mahtaa jäädä Sipilän jälkeen Suomen kansalaisina. Tuleeko ”Suomi kuntoon” vai puolikuntoon? Vai jääkö vain sataviisikymmentämiljardia velkaa ja tuulen huuhtoma perse? Se taitaa olla pahin skenaario.

     • Se oli aivan käsittämätön päätös, se Vake.

      Luullakseni Suomen vararikon sattuessa takavarikoidaan suomalaisissa pankeissa olevat tavalisten ihmisten säästöt valtion velkoihin. Verokeitaissa oleviin kun ei päästä käsiksi.

      Vaken (ja soten) takia tarvittiin hallintarekisteri. Nyt voi kaiken irtoavan siirtää salassa ulos Suomesta. Bonuksena se, että toimittajien on vaikeampi tutkia mm. Sipilän ryöstöretkeä.

     • Ja huipulla ollaan, kun on julkisten varojen antajana ja vastaanottajana. Eihän sitä edes ”tiedä”, onko saanut julkista rahaa kun omaisuus on vakuutuskuorissa. Ei tule ongelmia jääviyden kanssakaan.

    • Poikien pisnettien ydinosaaminen näyttää perustuneen julkisen tuen hakuun. Jos saadaan 120 miljoonaa täältä, 650 miljoonaa sieltä, niin kyllä lähtee. Jos ei muut niin omat ”bisnekset”. Voitonmahdollisuus on ainakin ollut suurempi kuin loton veikkauksessa.

     Paljonkohan me maksumiehet olemme noista ”bisneksistä” hyötyneet. Saattaa olla viivan alla isot numerot, mutta edessä pitkä miinusmerkki.

  • Ja me noita vielä äänestämme, kun emme tiedä. Tietämättömyyttä ostetaan vielä julkisella tuella, meidän rahoilla. Kusetus alkaa hipoa jo täydellisyyttä. Pitäisikö hattua, nostaa, tai lippalakkia.

 6. Voima-lehti edusti ja edustaa kai vieläkin jonkinlaista ”Alternative-Left”- tyyppistä maailmankatsomusta, joka suhtautuu kriittisesti valtavirtaiseen politiikkaan – myös vasemmistolaiseen sellaiseen. Jossain vaiheessa tuo Alt-Left-tyyppinen liikehdintä, joka mm. Noam Chomskyn hahmossa on oivallisesti kritisoinut USA-vetoista kapitalismia ja sen ehdoilla toteutettua tekopyhää ”demokratian” vientikampanjaa 3. maailmaan, lässähti pahemman kerran.
  Tuo kiusalliseksi koettu liike ohjattiin harhapoluille nk. vähemmistöjen oikeuksien ajamisen ja rihkamaturismi-globalisaation tarjoamien houkutusten avulla. Tuon liikkeen kyky ja halu arvostella globalismia on syystä tai toisesta romahtanut ja lopullisena merkkinä sen rappiosta on Venäjän demonisointiin osallistuminen. Syynä on varmaankin se, etteivät edistykselliset vähemmistöjen oikeudet ole oikein Venäjällä kurssissaan.
  Tuon Alt-Left-liikkeen roolin kansainvälisen suurpääomakapitalismin ja sen ajaman kulttuurisen ja militaristisen globalismin arvostelijana on perinyt nk. ”Alt-Right”-liike. Tämä on todella absurdia, mutta minkäs teet. Vilkaisu Voima- lehteen tai vaikkapa Kansan Uutisiin todistaa tämän. Vasemmisto ei enää pysty puuttumaan globalisaation haittapuoliin, vaan on ajautunut sen luoman pintakiillon lumoihin.

  • Noam Chomsky neuvoo Eurooppaa rakentamaan yhteistyötä Venäjän kanssa. Tämä Chomskyn ohje olisi Voima-lehdenkin hyvä noteerata.
   Noam Chomsky: ”Viisasta etsiä kanavaa Moskovan kanssa
   Trumpin ongelma on poliittinen ilmapiiri »
   ”G7 ei ole kykenevä tekemään tärkeitä päätöksiä, sillä Amerikka on hylännyt muut liian monissa asioissa. Meidän on puhuttava Venäjän kanssa ja vähennettävä provokaatioita, jotka todennäköisesti johtavat pahempaan.”
   ”Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä on aina ollut olemassa särö/välirikko”, hän sanoi vuoden 2003 Irakin sodan aattona. Euroopalla on aina ollut tilaisuus liikkua riippumattomaan ja itsenäiseen suuntaan kansainvälisissä asioissa. Se vallitsi ajatuksen seurata Yhdysvaltain linjaa, mutta se ei välttämättä ole pysyvä valinta. Amerikka on yrittänyt estää ranskalais-saksalaisia intressejä tuomasta EU: ta itsenäiselle tielle. ”
   Noam Chomsky: «Giusto cercare un canale con Mosca
   Il problema per Trump è il clima»
   http://www.corriere.it/esteri/17_maggio_30/noam-chomsky-giusto-cercare-canale-mosca-problema-trump-clima-b0673c10-44aa-11e7-95ab-f09d324d6fee.shtml

  • OI! Arvoisat kommentoijat, kuinka usein nautinkaan kommenteistanne! Silloinkin, kun kritiikin kärki kohdistuu minuun itseeni.

   On ilo lukea perusteltuja, kohteliaasti muotoiltuja mielipiteitä, ajatuksia ja pohdintoja. Hyvin vähän riitaa ja nimittelyä lopultakin esiintyy. Keskustelujen seuraaminen avaa itsellekin uusia näkökulmia ja yksityiskohtien merkityksiä kokonaisuudessa.

   Kiitän teitä, kommentoijat.

 7. ”Voima oli joskus hyvä lehti, ei sitä pidä kiistää. Kuparinen & Hanska kirjoittivat hyviä artikkeleita” (Riikka Söyring 9.6.2017 at 05:17).

  Riikka on oikeassa. Senkin vuoksi on todettava, että Voiman nyt raportoitu menettely on surullista luettavaa. Hyvä että tapaus on tuotu julki jokaisen arvioitavaksi.

  Kuten Timin kommentista (8.6.2017 at 16:21) käy ilmi, Voiman kriisi alkoi tai kulminoitui vuonna 2014.

  ”Printtimedian alamäki jatkuu kuluvana vuonna 2014: viime viikot jäävät ilmaisjakelulehtityöläisten muistikerroksiin. Ilmaisjakelulehti Voima, joka on tarjonnut yli 11 vuoden ajan vaihtoehtoista ja syvällistä tietoa maailmanpolitiikasta ja kulttuurista natisee liitoksistaan. Päätoimittaja Kimmo Jylhämö sai luottamuspulan vuoksi potkut ja seuraavalla viikolla suuri osa toimituksesta irtisanoutui, joukossa mm. dokumenttiteatteriohjaaja Susanna Kuparinen, joka toimi Voima-lehden toimitussihteerinä” (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/10/26/tyon-sankarit).

  Voima-lehden toimittajana ja toimituspäällikkönä työskennellyt Susanna Kuparinen irtisanoutui muun toimituksen mukana syksyllä 2014 päätoimittajan erottamisen jälkeen (https://fi.wikipedia.org/wiki/Susanna_Kuparinen).

  ”Voima-lehden nelihenkinen toimitus on irtisanoutunut. Syynä irtisanoutumiseen on luottamuksen puute Voima Kustannus Oy:n hallitusta kohtaan” (http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002770162.html).

  Que la lutte continue! Ja toivon mukaan: Candida pro causa, ense candido.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here