Vaino on rikos ihmisyyttä vastaan. Sanalla tarkoitetaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä perusoikeuksien tahallista ja törkeää epäämistä kansainvälisen oikeuden vastaisesti ryhmän tai yhteisön ominaisuuksien vuoksi.

Yksi tunnetuimmista modernin ajan esimerkeistä on natsi-Saksan juutalaisvaino. Valkoinen saksalainen valtaväestö lietsoi vihaa juutalaisia kohtaan ja käytti muun muassa rodullista, etnistä ja uskonnollista erilaisuutta verukkeena toimilleen. Juutalaisten katsottiin muun muassa edustavan alempaa rotua, jolla ei ollut ihmisarvoa samalla tavalla kuin valkoisilla saksalaisilla. Natsien luomien stereotypioiden ja näkemysten mukaan juutalaisten vähemmistöllä oli kuitenkin suurempi vaikutus yhteiskuntaan, erityisesti talouselämään, kuin enemmistönä olleiden saksalaisten. Myös Saksan tappiota ensimmäisessä maailmansodassa pidettiin juutalaisten (sekä kommunistien) syynä.

Kansanvainojen historia on pitkä ja synkkä. Se johtaa vuosituhansien taakse, mutta 1900-luvulla kansoja hävisi historian näyttämöltä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eivätkä kansanmurhat ole loppuneet myöskään kuluvalla vuosituhannella.

Mitä yhteistä on chakmoilla, itätimorilaisilla ja kurdeilla? Yhteistä noille kansoille on joutuminen joukkomurhien uhriksi. Niistä ja 40 muusta kansallisesta tai uskonnollisesta vähemmistöstä kertoo saksalainen ihmisoikeus- ja vähemmistökysymysten asiantuntijan Klemens Ludwigin kirja Vainotut kansat (Gaudeamus 1990).

Syynä kansanvainoihin ovat olleet imperialismi, kansallisuusaate ja pseudotieteelliset ideologiat kuten sosiaalidarwinismi. Myös uskonnolliset vainot ovat jatkuneet ja fundamentalististen liikkeiden noustessa myös lisääntyneet.

Useimmat kehitysmaissa tapahtuneista vainoista ovat perintöä siirtomaa-ajalta, jolloin vedettiin mielivaltaisia, kansojen asuma-alueista piittaamattomia rajoja. Siirtomaiden asukkaat olivat pelkkiä isäntiensä poliittisia ja taloudellisia päämääriä palvelevia pelinappuloita. Esimerkiksi kurdit uhrattiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen Turkille ja Iranille, jotta nämä olisivat toimineet puskureina uutta sosialistista Neuvostoliittoa vastaan.

Itsenäistyneet siirtomaat ovat usein alkaneet luoda isänniltä opittua kansallishenkeä valtaapitävän heimon tai kansan ehdoilla. Siirtomaaisäntien eliitin tilalle on tullut paikallinen eliitti, joka on kiinnostunut vain omista taloudellisista eduistaan. Alkuperäiskansojen suurin vaara onkin nykyisin vaino, jota ei harjoiteta suoranaisesti niiden itsensä vaan alueen taloudellisen hyödyntämisen vuoksi. Sitä kutsutaan usein ”kehittämiseksi” tai ”sivistämiseksi”.

Seurauksena ”sivistystyöstä” on ollut fyysinen ja henkinen alennustila: lähes ilmaisena työvoimareservinä toimiminen, keuhko- ja sukupuolitaudit, alkoholismi, prostituutio ja apatia. Kehittämiseksi kutsutun tuhoamistoiminnan taustalla ovat toimineet yleensä monikansalliset suuryritykset sekä Maailmanpankki.

Mitä pakolaiskriisin ratkaisemiseksi olisi tehtävä? Vainotoimien lopettamista odoteltaessa on tietysti toimittava pakolaisten auttamiseksi. Ratkaisuna on vastuun jakaminen valtioiden välillä solidaarisesti. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on Helsingin Sanomissa 16.5.2016 julkaistussa kirjoituksessaan selittänyt ongelmaa ja sen ratkaisua seuraavasti:

”Sodat, ihmisoikeusrikkomukset, alikehitys, ilmastonmuutos ja luonnonkatastrofit ajavat nyt ihmisiä jättämään kotinsa useammin kuin koskaan ennen luotettavan tilastoinnin aikana. Yli 60 miljoonaa ihmistä […] on paennut väkivaltaa tai vainoa ja on nyt pakolaisina maansa sisä- tai ulkopuolella. Lisäksi 225 miljoonaa siirtolaista on jättänyt kotimaansa paremman elämän toiveessa tai selviytyäkseen.

Tämä ei kuitenkaan ole numeroiden kriisi, vaan solidaarisuuden kriisi. Melkein 90 prosenttia maailman pakolaisista on otettu vastaan kehitysmaissa. Kahdeksassa maassa on yli puolet kaikista maailman pakolaisista. 75 prosenttia YK:n pakolaisavustuksen budjetista tulee vain kymmeneltä valtiolta. […]

Meidän täytyy vahvistaa suuria, liikkuvia ihmisjoukkoja hallinnoivia kansainvälisiä järjestelmiä, jotta ne voivat ylläpitää ihmisoikeudellisia normeja sekä tarjota tarvittavaa suojelua.

Valtioiden tulee kunnioittaa kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteita. Maita, joihin pakolaiset ensimmäiseksi saapuvat, ei tulisi jättää yksin.

Salakuljettajien ja ihmiskauppiaiden vastaiselle taistelulle on kasvava tarve matkalla olevien ihmisten pelastamiseksi ja suojelemiseksi sekä heidän turvallisuutensa ja ihmisarvonsa varmistamiseksi maiden rajoilla. Asianmukaiset sekä lailliset väylät siirtolaisille ja pakolaisille ovat elintärkeitä.”
¤

Vihapuhe

Vihapuheelle tai viharikokselle ei ole olemassa kansainvälisesti yleisesti hyväksyttyä määritelmää, eikä niiden käsitteitä ole määritelty Suomen lainsäädännössä.[1] Euroopan neuvoston (EN) ministerikomitean suositus (97/20) toteaa vihapuheen (discours de haine; hate speech) kattavan kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, yllyttävät, edistävät tai oikeuttavat rotuvihaa, ksenofobiaa [muukalaispelko], antisemitismiä [juutalaisvastaisuus] tai muita vihan muotoja, jotka perustuvat suvaitsemattomuuteen.[2]

Sananvapaus ei ole käytännössä ehdotonta. Sananvapauden käyttöä rajoittavat sananvapausrikoksia mutta myös muita rikoksia (ks. rikoslain 11. luku – Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, 12. luku – Sotaan yllyttäminen, 17. luku – Rikoksista yleistä järjestystä vastaan ja 24. luku – Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta) koskevat säännökset. Rangaistaviksi on säädetty muun ohella seuraavat rikoslaissa (RL) määritellyt rikokset: kiihottaminen kansanryhmää vastaan (RL 11:10), törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan (RL 11:10 a), sotaan yllyttäminen (RL 12:2), julkinen kehottaminen rikokseen (RL 17:1), uskonrauhan rikkominen (RL 17:10), kunnianloukkaus (RL 24:9) ja yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen (RL 24:8).

Vihapuhe on viime vuosina säännöllisesti noussut suomalaisen julkisen keskustelun aiheeksi. Tässä keskustelussa vihapuhetta ei ole ymmärretty yksinomaan sen lainopillisen, rasistisiin ilmaisurikoksiin kytkeytyvän merkityksen kautta, vaan laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä ja ongelmana. Vihapuheen erityiseksi ilmenemispaikaksi on usein nimetty internet ja sosiaalinen media, josta vihapuheen on arveltu leviävän myös muuhun julkiseen keskusteluun.

Uutismedian toiminnan perustana on sananvapausajattelu, jonka avulla ylläpidetään ja edistetään vapaata mielipiteenilmaisua ja tiedonvälitystä yhteiskunnassa sekä turvataan yksilöiden demokraattisia oikeuksia osallistua avoimeen julkiseen keskusteluun. Uutismedia toimii julkisen keskustelun foorumina, tuo ilmi erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä sekä välittää tietoa yhteiskunnasta ja sen toimijoista. Sananvapaus myös antaa medialle mahdollisuuden valvoa viranomaisten ja päättäjien toimintaa. Sananvapauden sisältämällä oikeudella arvostella vallanpitäjiä ja valtapolitiikkaa rajoitetaan mielivaltaista päätöksentekoa ja hallinnon korruptoitumista.

Suomessa median vapautta käyttää sananvapausoikeuksiaan rajoittavat paitsi lait, myös lakeja pidemmälle menevä ja kattavampi eettinen itsesääntelyn koodisto, Journalistin ohjeet. Ohjeiden avulla suunnataan niin julkaisijoiden kuin journalistien toimintaa. Koodiston käytännön toteutusta valvoo journalistinen itsesääntelyelin, Julkisen sanan neuvosto. Juuri kattava itsesääntely on ollut osaltaan mahdollistamassa sitä, että lakien avulla ei ole tarvinnut puuttua median kaikkeen sananvapauden käyttöön, vaan uutismedia on voinut toimia suhteellisen vapaasti ja itseohjautuvasti. Eettisen koodiston avulla on ollut mahdollista puuttua sellaisiinkin sananvapauden väärinkäytöksiin tai sen käyttöä koskeviin virhearvioihin, joihin ei lailla olisi edes mahdollista puuttua.

”Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaan vihapuhetta on sellainen, jossa lietsotaan vihaa yksilöä tai kansanryhmää kohtaan ja yllytetään väkivaltaan. Kun teksti loukkaa ihmisarvoa, se on kiihotusta kansanryhmää vastaan. Journalistinen tulkinta perustuu toimittajien eettisiin ohjeisiin ja tuomioistuin perustaa kantansa lainsäädäntöön.”[3]

Journalistin ohjeiden mukaan ”[j]okaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti”.[4]

Journalistin ohjeiden 5.9.2011 hyväksytty liite (Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla) tuli voimaan loppuvuodesta 2011. Liitteen 1. kohdan mukaan toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä ”pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt”.

Liitteen 2. kohdassa määrätään, että toimituksen ”tulee viipymättä poistaa sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt”.

Demonisointi

”Yritykset demonisoida heidät [= apua tarvitsevat ihmiset] eivät ole ainoastaan loukkaavia; ne ovat tosiasiallisesti vääriä” (YK:n pääsihteerin Ban Ki-moon)[5]

Demonisoinnin käsite ei kuulu tavanomaiseen filosofiseen tai valtiotieteelliseen terminologiaan. Termi on kuitenkin käyttökelpoinen kuvaamaan sitä kielenkäyttöä, joka on leimannut viimeaikaista pakolaiskeskustelua. YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin demonisointi-käsitteen käyttö onkin ollut oikeutettua ja varsin hyvin perusteltua.

Demonisointi ei ole rajoittunut ainoastaan pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Myös monet muut ihmisryhmät ovat 2000-luvun mittaan joutuneet kohtaamaan rajua mustamaalausta. Historiasta vertailukohta löytyy etsimättä natsi-Saksan juutalaisiin 1930- ja 1940-luvulla kohdistamasta propagandasta ja vainosta.

Muslimit ahtaalla Britanniassa: Inayat Bunglawala, joka vastaa Britanniassa toimivan Muslim Council of Britain -kattojärjestön tiedotuksesta, on todennut muun ohella seuraavaa:

”Islamin usko tuomitsee ehdottomasti viattomien ihmisten vahingoittamisen. Britannian muslimien valtaisa enemmistö ei halua olla missään tekemisissä radikaalien imaamien kanssa. – Mutta muslimien demonisointi, heidän esittämisensä vihaisina psykopaatteina on edelleen sallittua, aivan samoin kuin juutalaisten demonisointi oli sallittua 30-luvun Saksassa. Ääriainekset ja media ruokkivat ja tarvitsevat toisiaan.”[6]

MCB:n teetättämän tutkimuksen mukaan 63 prosenttia briteistä saa kaiken informaationsa islamista tiedotusvälineitten kautta.

”Tämä on todella huolestuttavaa”, Bunglawala murehtii. Hän kuvaa, miten yksi ainut moskeija, Finsbury Parkin moskeija ja sen surullisen kuuluisa saarnaaja Abu Hamza ovat saaneet yksinään enemmän julkisuutta kuin Britannian tuhat muuta moskeijaa yhteensä. Bunglawala painottaa, että Hamza ja toinen tiedotusvälineistön hellimä, ääriaineksia edustava britti-imaami eivät pääse muihin moskeijoihin saarnaamaan. He joutuvat vuokraamaan yleisiä saleja, koska muslimien valtaenemmistö ei halua joutua mihinkään tekemisiin ääriainesten kanssa.

”Mikseivät tiedotusvälineet anna tilaa niille lukemattomille muslimeille, jotka käyvät moskeijoissa rukoilemassa? Heissä on hartautta, he arvostavat lujia perhesiteitä, he opettavat lapsiaan pysymään erossa alkoholista, huumeista ja huliganismista. Mikseivät tiedotusvälineet ole kiinnostuneita heistä?” Inayat Bunglawala kysyy.

Mutta taustasyyt epätoivoisille itsemurhaiskuille Bunglawala kykenee ymmärtämään:

”Me näemme nämä itsemurhaiskut reaktiona vallitsevaan tilanteeseen: siihen miten Israel surmaa ja sortaa palestiinalaisia valloittamillaan alueilla. – Tilanteeseen on löydettävä poliittinen ratkaisu. Minä olen kasvanut 80- ja 90-lukujen Britanniassa, jossa Pohjois-Irlannin surmat ja pommit olivat jokapäiväisiä uutisia. – Aivan samoin kuin Pohjois-Irlannissa Palestiinankin vaikeudet ratkeavat poliittisella prosessilla, kun Israel aidosti lopettaa siirtokuntien rakentamisen ja kun elinkelpoinen Palestiinan valtio perustetaan.”

Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin demonisointi: Krimin niemimaa liitettiin Venäjään maaliskuussa 2014. Tietokirjailija ja SDP:n entinen kansanedustaja Kimmo Kiljunen on MTV:n 16.3.2015 julkaiseman uutisen mukaan toivonut, että tapahtuman taustalta voitaisiin löytää sen todelliset syyt.

Kimmo Kiljusen mielestä länsimaissa on keskitytty todellisten syiden etsimisen sijaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin demonisointiin, kun on puhuttu Krimin liittämisestä Venäjän federaatioon. ”Putinin demonisointi ei ole mitään politiikkaa”, Kiljunen totesi Huomenta Suomi -lähetyksessä.”

Kiljusen mukaan Krimin liittäminen Venäjään on ollut osa Neuvostoliiton hajoamisen jälkijäristyksiä. ”Ikinä ei ole maailmankartta muuttunut niin paljoa ilman suursotaa. Se oli valtava mullistus, josta on jäänyt tällaisia pesäkkeitä.”

Kiljunen ei ole puolustellut sitä, että Venäjä muutti rajoja kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Hänen selityksensä mukaan venäläisten on helppo perustella toiminta itselleen esimerkiksi Naton toimilla entisessä Jugoslaviassa: ”Ei paha oikeuta toista pahaa, mutta näin tämä perustellaan Venäjällä.” Kiljunen jatkaa:

”Venäjällä argumentoidaan tätä myös niin, että kun kylmä sota päättyi, Neuvostoliitto hajosi, mutta ’suurin sotakone’ Nato jäi voimiinsa ja lähestyy pala palalta heidän rajojaan. Konfliktia ei voida ratkaista, ellemme näe tätä puolta.”[7]

Sananvapaus – historiallisia tuokiokuvia

Sanomalehden julkaisijan hirttotuomio: Julius Streicher (12.2.1885–16.10.1946 Nürnberg) oli merkittävä kansallissosialisti ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Hän perusti vuonna 1923 antisemitistisen Der Stürmer -sanomalehden (1923–1945). Lehdestä tuli kansallissosialistien propagandakoneiston tärkeä osa.

Der Stürmerin tarkoituksena oli levittää syvää vihamielisyyttä juutalaisrotua vastaan. Parhaimmillaan lehdellä oli 800 000 tilaajaa. Sanomalehdessä Streicher syytti juutalaisia syyllisiksi lamaan, työttömyyteen ja inflaatioon. Hänen mukaansa juutalaiset olivat valkoisia orjuuttajia ja vastuussa yli 90 prosentista kaikesta maan prostituutiosta. Lehti julkaisi viikoittain nimilistoja juutalaisista, jotka oli pidätetty Nürnbergin rotulakien rikkomisesta. Lehteen saapui päivittäin noin 700 lukijakirjettä, joista monet sisälsivät ilmiantoja juutalaisia kohtaan.

Vuodesta 1936 Streicherin Stürmer-Verlag julkaisi lisäksi antisemiittisiä lastenkirjoja, joiden painos oli yli 100 000 kappaletta. Lehdessään Streicher vaati juutalaisten kovaotteista kohtelua ja kuolemanrangaistusta juutalaisille ”rodunhäpäisijöille”, jotka olivat solmineet seksuaalisuhteita ei-juutalaisten kanssa.

Julius Streicher pidätettiin sattumalta eräässä alppikylässä 23.5.1945. Berchtesgadeniin matkalla ollut juutalainen, USA:n armeijan majuri poikkesi tien vieressä olleeseen maalaistaloon, jossa valkeapartainen mies maalasi paraikaa kuvaa. Majuri puhutteli miestä pilanpäiten jiddišiksi ja sanoi hänelle: ”Te näytätte aivan Julius Streicherilta!” Tähän mies vastasi pelästyneenä: ”Mistä te minut tunnette?”

Julius Streicher todettiin syylliseksi rikoksiin ihmiskuntaa vastaan ja tuomittiin kuolemaan Nürnbergin oikeudenkäynnissä. Lokakuun 16. päivänä 1946 hänet teloitettiin hirttämällä useiden muiden kansallissosialististen johtajien kanssa. Kun Streicheriltä tiedusteltiin muodollisesti hänen nimeään ennen hirttolavalle astumista, tämä karjaisi ”Heil Hitler!” Kun kysymys esitettiin uudestaan Streicher huusi: ”Tiedätte nimeni varsin hyvin!” Kun tulkki esitti kysymyksen vielä kerran hän huusi viimein ”Julius Streicher!” Hirttolavalle päästyään Streicher huusi vielä: ”Jumalan haltuun!” ja ”Purim 1946!” Kun tulkki tiedusteli mitä hän halusi sanoa viimeisiksi sanoikseen Streicher karjaisi: ”Bolshevikit hirttävät seuraavaksi teidät kaikki!” Paikalla olleen USA:n lehdistön edustajan, Howard Kingsbury Smithin mukaan Streicher sätki ja huohotti vielä köyden varaan pudottuaankin ja teloittaja ilmeisesti kuristi hänet hengiltä hirttolavan alla.[8]

Vankileirien saaristo: Gulag: Vankileirien saaristo (Arhipelag GULAG), on neuvostoliittolaisen kirjailijan Aleksandr Solženitsynin kirjoittama kolmiosainen teos Neuvostoliiton vankileirijärjestelmästä Gulagista. Teos ilmestyi venäjäksi Pariisissa vuonna 1973.[9]

Suomessa Solženitsynin kirjoja aikaisemmin julkaissut kustannusyhtiö Tammi torjui kohutun suomennoksen Vankileirien saaristo julkaisemisen ulkopoliittisista syistä. Tammessa tiedettiin kirjan olevan poliittista räjähdysainetta heti, kun oli tutustuttu sen englannin- ja ruotsinkielisiin käännöksiin. Kirjan pelättiin vuonna 1974 vahingoittavan Suomen virallista neuvostoystävällistä ulkopolitiikkaa. Tuolloin elettiin kaikkein voimakkainta ’suomettuneisuuden’ aikaa, jolloin lehdistö ja myös kirjakustantamot taipuivat itsesensuuriin aiheissa, joiden oletettiin olevan Neuvostoliitolle kiusallisia.

Tammi joutui painostuksen alaiseksi ja luopui hankkeesta. Pääministeri Kalevi Sorsa oli ruotsalaisen kustantajan Wahlström & Widstrandin kustantajan Per Gedinin muistelmien Förläggarliv mukaan sanonut Hellemanille: ”Tämä ei tietenkään ole painostusta, vaan kustantaja päättää itse julkaistako vai ei. Hän antoi myös ymmärtää, ettei tätä keskustelua heidän välillään ollut koskaan käyty.”

Saatanalliset säkeet: Intialaissyntyisen brittikirjailijan Salman Rushdien neljäs romaani Saatanalliset säkeet julkaistiin vuonna 1988. Romaani on saanut innoituksensa islamin profeetan Muhammadin elämästä. Saatanalliset säkeet on satiirinen kuvaus Intiasta, islamista ja maahanmuuttajien osasta Ison-Britannian toisinaan rasistisessa maailmassa. Kirja sisältää väitetysti islamia halventavia kohtia, vaikka ne ovat mukana vain sivujuonteena.

Iranin uskonnollinen johtaja ajatolla Ruhollah Khomeini tulkitsi Rushdien syyllistyneen kirjassa jumalanpilkkaan ja antoi helmikuussa 1989 fatwan, jolla hän käytännössä tuomitsi kirjailijan kuolemaan. Tuomion julistamisen jälkeen muslimit polttivat Rushdien kirjoja julkisesti eri puolilla maailmaa ja monissa muslimimaissa syntyi väkivaltaisia mellakoita. Kirjan kustantajia ja kääntäjiä uhkailtiin tai jopa tapettiin useissa maissa.[10]

Muhammad-pilapiirrosjupakka: Muhammad-pilapiirrosjupakka[11] alkoi kahdentoista profeetta Muhammadia esittävän pilapiirroksen julkaisemisesta Tanskan suurimman päivälehden Jyllands-Postenin sivuilla 30.9.2005. Useat muslimit sekä Tanskassa että muualla suuttuivat kuvista, sillä islamilaisessa perinteessä ei pidetä hyväksyttävänä kuvata profeettaa. Erityisen loukkaavaksi koettiin Kurt Westergaardin kuvaa, jossa profeetta Muhammadilla on turbaanissaan pommi, jossa lukee islamilainen uskontunnustus: ”Ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa.” Se yhdistää profeetan suoraan terrorismiin.

Eräissä islaminuskoisissa maissa, kuten Saudi-Arabiassa ja Egyptissä, järjestettiin laajoja tanskalaistuotteiden boikotteja. Boikottilistoille joutuivat esimerkiksi legot, Carlsberg-oluet ja meijeriyhtiö Arla, joka pysäytti Riadissa sijaitsevan tehtaansa.

Boikotti iski raskaasti etenkin Arlaan, joka ilmoitti Lähi-idän liiketointensa olevan ”raunioina”. Myös norjalaistuotteita boikotoitiin. Eräät muslimimaat kutsuivat diplomaattejaan kotiin Tanskasta. Tietyt ääriainekset uhkasivat tanskalaisten ja norjalaisten henkeä. Ajoittain puhuttiin myös ruotsalaisten olevan vaarassa.

Tanskalaisia ja norjalaisia kehotettiin poistumaan palestiinalaisalueilta. Tanskan ja Norjan lippuja poltettiin laajoissa mielenosoituksissa muslimimaissa. Palestiinalaisalueella poltettiin lisäksi Tanskan pääministerin Anders Fogh Rasmussenin kuvia 1.2.2006.

Lännessä korostettiin sananvapautta, johon puuttumista ei ollut katsottu sopivaksi. Boikottia vastaan jopa järjestettiin ”osta tanskalaisia tuotteita” -kampanja. Tanskan pääministeri Anders Fogh Rasmussen sanoi olevansa sanaton siitä, että ihmiset, joiden on annettu tulla asumaan Tanskaan, ovat kampanjoimassa ympäri arabimaita lietsoen vihaa Tanskaa ja tanskalaisia kohtaan. Helmikuun 2. päivänä 2006 Rasmussen esiintyi al-Arabiya-kanavalla, jossa hän kiisti Tanskan hallituksen vastuun kuvista ja toivoi, ettei kriisiä syvennettäisi entisestään.

Pilapiirrokset tehneiden henkeä uhattiin. Jyllands-Postenin päätoimitus evakuoitiin pommiuhan takia. Tammikuun 30. päivänä 2006 islamistinen organisaatio nimeltään mujahediini-armeija yllytti terrori-iskuihin kaikki mahdollisia kohteita vastaan Tanskassa ja Norjassa.

Helmikuun 4. päivänä 2006 syyrialaiset mielenosoittajat polttivat Damaskoksessa Tanskan suurlähetystörakennuksen. Mielenosoittajien mennessä polttamaan myös Norjan suurlähetystöä poliisi hajotti mielenosoituksen vesitykein ja kyynelkaasun avulla. Myös mielenosoittajien tie Ranskan suurlähetystöön estettiin. Syyrian hallitus päätyi myöhemmin maksamaan tapauksesta Norjalle 7,2 miljoonan kruunun vahingonkorvaukset.

Afganistanissa väkijoukko tunkeutui 7. helmikuuta 2006 Meimanassa NATO-joukkojen leiriin. Mielenosoittajien joukosta ammuttiin myös rynnäkkökiväärillä ja heiteltiin käsikranaatteja. Kaksi norjalaista ISAF-rauhanturvaajaa loukkaantui. Paikallinen poliisi ampui kolme mielenosoittajaa. Rauhanturvaajat ampuivat kumiluoteja ja käyttivät kyynelkaasua. Leirissä olleilla kymmenellä suomalaisella ei ollut vastaavia varusteita ja he ampuivat vain varoituslaukauksia.

Charlie Hebdon terrori-isku: Charlie Hebdon terrori-isku[12] tapahtui 7.1.2015, kun aseistautuneet miehet hyökkäsivät ranskalaisen Charlie Hebdo -satiirilehden toimitukseen Pariisissa. Konetuliasein varustautuneet hyökkääjät surmasivat 12 ihmistä. Kahdeksan kuolleista oli lehden toimituksen jäseniä, kaksi poliiseja, yksi talonmies ja yksi vierailija. Tulituksen jälkeen hyökkääjät pakenivat paikalta. Poliisi epäili teosta kahta veljestä. He saivat surmansa piiritystä seuranneessa tulitaistelussa kaksi päivää myöhemmin.

Poistuessaan surmapaikalta tekijöiden kerrotaan huutaneen ”Olemme kostaneet profeetan puolesta”. Toinen tekijöistä sanoi kuuluvansa Jemenin al-Qaidaan. Moni Isis-järjestön kannattaja on tukenut iskua pitäen sen syynä satiirilehden julkaisemia Muhammad-pilakuvia. Maailman poliittiset johtajat ja media ovat luonnehtineet iskua myös terrorismiksi sekä hyökkäykseksi sananvapautta ja lehdistönvapautta vastaan.

Tapaus Lars Vilks: Filosofian tohtori Lars Vilks on ruotsalainen taiteilija, joka tunnetaan kiistanalaisista teoksistaan. Hän on työskennellyt myös kriitikkona ja taidekeskustelujen avaajana ja väitellyt tohtoriksi taidehistorian alalta. Vuosina 1997–2003 hän toimi professorina Bergenin taideakatemiassa. Vilks on al-Qaidan tappolistalla julkaistuaan pilakuvan profeetta Muhammadista örebrolaisessa Nerikes Allehanda -lehdessä. Hän on ollut poliisin suojeluksessa vuodesta 2007.

Vilks on viime vuosina tehnyt piirroksia Muhammadista niin sanottuna liikenneympyräkoirana. Vilks kutsuttiin 2007 osallistumaan ”Koira taiteessa”-näyttelyyn, joka järjestettiin Tällerudissa Värmlannissa. Päivä ennen näyttelyn avajaisia järjestäjät poistivat Vilksin teokset näyttelystä. Tämän jälkeen myös Gerlesborgsskolan, jossa Vilks luennoi, kieltäytyi kahteen kertaan asettamasta teoksia esille. Elokuun 18. päivänä 2007 Nerikes Allehanda julkaisi yhden piirroksen osana pääkirjoitustaan, joka käsitteli sananvapautta. Samana päivänä piirroksia julkaisivat myös Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen ja Upsala Nya Tidning.

Iran kutsui elokuussa 2007 Ruotsin Teheranin lähettilään Gunilla von Bahrin puhutteluun Nerikes Allehandan julkaistua Vilksin liikenneympyräkoiria. Ruotsin Pakistanin-suurlähettiläs kutsuttiin maan edustajien kuultavaksi. Maan ulkoministeri tuomitsi piirrosten julkaisun. Islamilaisen yhteistyöjärjestön sihteeristö tuomitsi pilkkaavien kuvien julkaisun. Afganistanin islamilaisten asioiden ministeriö ja eri uskonnolliset auktoriteetit antoivat julistuksen, jossa sanoivat piirrosten loukkaavan kaikkia afganistanilaisia ja vaativat vastuullisia tuomittaviksi. Myös Egyptin uskonnollisten asioiden ministeriö ja Jordania tuomitsivat piirrokset.

Al-Qaida-verkostoon kytköksissä oleva Abu Omar al-Baghdadi ilmoitti 15. syyskuuta 2007 islamistisella verkkosivulla tarjoavansa 100 000 dollarin tapporahan Vilksista. Yhdysvaltalainen Colleen LaRose, joka tunnetaan myös nimellä Jihad-Jane, tuomittiin 2014 kymmenen vuoden vankeuteen suunnitelmista tappaa Vilks.

Vilksiä vastaan hyökättiin Uppsalan yliopistossa toukokuussa 2010. Hän oli luennoimassa sananvapauden rajoista taide-elämässä, kun mies eturivistä juoksi häntä kohti ja puski häntä päähän. Vilksin silmälasit särkyivät, mutta hän ei loukkaantunut. Rauhallisesti alkanut luento oli muuttunut levottomammaksi, kun Vilks näytti luentoon kuuluvaa seksuaalisväritteistä filmiä. Muutama päivä pahoinpitelystä hänen asuntonsa joutui tuhopolton kohteeksi.

Helmikuun 14. päivänä 2015 Vilks oli mukana Islam ja sananvapaus -aiheisessa tapahtumassa Kööpenhaminassa Krudttønden-kulttuurikahvilassa, jolloin maahanmuuttaja-taustainen terroristiksi kuvattu henkilö ampui tapahtumassa kuoliaaksi yhden henkilön ja haavoitti kolmea. Iskun kohteena on arvioitu olleen Lars Vilks.

Vilks vieraili Suomessa huhtikuussa 2015 perussuomalaisten järjestämässä sananvapautta käsittelevässä tilaisuudessa. Perussuomalaisen kansanedustajan Mika Raatikaisen järjestämä yleisölle ja tiedotusvälineille avoin keskustelutilaisuus sananvapaudesta pidettiin Kaivohuoneella Helsingissä 14.4. Keskustelutilaisuuden päävieraana oli ”monikulttuurisuuden sananvapaudesta kovan henkilökohtaisen hinnan maksanut taiteilijaprofessori Lars Vilks”. Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen oli edellisviikolla kieltänyt eduskunnan lisärakennuksen käyttämisen sanottuun tarkoitukseen. (Pääsihteerin mukaan päätös perustui kahteen suojelupoliisin tekemään uhka-arvioon.)

Lars Vilks kummeksui, miksi sananvapautta käsittelevä tilaisuus Suomessa piti lopulta järjestää Kaivohuoneella eikä eduskunnan lisärakennuksessa, kuten aluksi oli suunniteltu: ”On outoa, että eduskunta torjuu keskustelun sananvapaudesta ikään kuin painostuksen eli terroriuhan pelosta. Eikö eduskunnan pitäisi olla se viimeinen linnake, joka pitää sananvapauden puolta?”[13]


¤
Tapio Kuosma on tietokirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.
¤

Viitteet

1. Ks. Riku Neuvonen [toim.]: Vihapuhe Suomessa, s. 21.

2. Ks. Anne Weber: Manual on hate speech [Council of Europe Publishing 2009], p. 3: “According to the Committee of Ministers, hate speech covers all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance.”; Anne Weber: Manuel sur le discours de haine [Martinus Nijoff Publishers 2008], p. 3: “Selon le Comité des Ministres le discours de haine couvre toutes formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou d’autres formes de haine fondées sur l’intolérance.”

3. Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtaja Risto Uimonen; http://yle.fi/uutiset/karkkainen_kiistaa_vihapuheen/6267970

4. Ks. Journalistin ohjeiden 26. kohta.

5. ”Attempts to demonize them are not only offensive; they are factually incorrect.” (YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon Geneven pakolaiskokouksessa maaliskuussa 2016); ks. myös: Pakolaistilannetta puinut YK:n kokous jäi kauas tavoitteista; http://www.sss.fi/2016/03/pakolaistilannetta-puinut-ykn-kokous-jai-kauas-tavoitteista/

6. Inayat Bunglawala: Muslimit ahtaalla Britanniassa. Kaleva 8.6.2003.

7. Tietokirjailija Krimistä: ”Putinin demonisointi ei ole politiikkaa”. Mtv Uutiset 16.3.2015; http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/tietokirjailija-krimista-putinin-demonisointi-ei-ole-politiikkaa/4908896

8. Ks. Kuosma: Nürnbergin oikeudenkäynti [2013], s. 99–104.

9. Ks. Kuosma: Sananvapaus [2015], s. 282.

10. Ks. Kuosma: Sananvapaus [2015], s. 282.

11. Ks. Kuosma: Sananvapaus [2015], s. 282–284.

12. Ks. Kuosma: Sananvapaus [2015], s. 286–287.

13. Ks. Kuosma: Sananvapaus [2015], s. 287–288.
¤

Lähteet

Bunglawala, Inavat: Muslimit ahtaalla Britanniassa. Kaleva 8.6.2003.

Journalistin ohjeet ja liite. http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/

Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtaja Risto Uimonen. http://yle.fi/uutiset/karkkainen_kiistaa_vihapuheen/6267970

Kuosma, T.: Nürnbergin oikeudenkäynti. Helsinki 2013.

Kuosma,T.: Sananvapaus. Helsinki 2015.

Neuvonen, Riku (toim.): Vihapuhe Suomessa. Edita. Porvoo 2015.

Pakolaistilannetta puinut YK:n kokous jäi kauas tavoitteista; http://www.sss.fi/2016/03/pakolaistilannetta-puinut-ykn-kokous-jai-kauas-tavoitteista/

Tietokirjailija Krimistä: ”Putinin demonisointi ei ole politiikkaa”. Mtv Uutiset 16.3.2015; http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/tietokirjailija-krimista-putinin-demonisointi-ei-ole-politiikkaa/4908896

UN Secretary-General’s remarks at Opening of High-level meeting on Global Responsibility Sharing for Syrian Refugees 30.3.2016. https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-03-30/un-secretary-generals-remarks-opening-high-level-meeting-global

Weber, Anne: Manual on hate speech. Council of Europe Publishing 2009.

Weber, Anne: Manuel sur le discours de haine. Martinus Nijoff Publishers 2008.
¤

Kuva: Pixabay

25 KOMMENTTIA

 1. Hyvin kirjoitettu. ”Kun Neuvostoliitto hajosi, NATO jäi silti vaikuttamaan” ? Tasan eivät mene sotahaukkojen suunnitelmat. Länsimahti on juuri nyt osallisena yli ( 300 ) kolmessa-sadassa, maapallon kohteessa aseineen, joka ei näytä huolestuttavan kansoja. Jenkkifarkkuja ei pidä arvostella, joutumatta naurunalaiseksi. Vahvimmat aseet eivät kaipaa ruutia, vaan probakandaa, jota on kehitelty erillaisten järjestöjen tahoilta.

 2. Raaka-aineitten, muitten resurssien tai geopoliittisesti merkittävien kohteiden haltuunottamiseksi tietty kansainvälinen sotilas- ja talousjärjestelmä masinoi havittelemilleen alueille vallankaappauksia tai verisiä sisällissotia, joissa niiden eri kansanryhmät usutetaan toisiaan vastaan. Yleensä joku etninen ryhmä tai sen johtaja kohotetaan suosikiksi, varustetaan länsimaisilla aseilla ja neuvonantajilla ja annetaan sen käydä muiden kimppuun vaikkapa näiden asuttamien maiden haltuunottamiseksi. Valtaan päässyt ryhmä jatkaa altavastaajiksi joutuneiden ryhmien vainoa yo. artikkelissa kuvatulla tavalla ja maata aletaan kehittää monikansallisten yritysten tarpeita palvelevaksi. Nämä imperialismin kaltaiset mekanismit sekä joskus myös epäedulliset luonnonilmiöt kertautuessaan ajavat liikkeelle valtavat määrät väestöä, joita pakolaisiksi kutsutaan.

  Tässä vaiheessa kuvaan astuu YK. Se on kunnianhimoinen globaali järjestö, joka ajattelee olevansa vastuussa koko maapallon väestön ”hyvinvoinnista” ja alkaa suunnitella suurta rikosta eli pakolaismassojen ohjaamista vauraisiin länsimaihin taakanjaon ja kansainvälisen solidaarisuuden nimissä. Täysin järkevä pakolaisten asuttaminen kriisipesäkkeitä lähellä oleviin rauhallisempiin maihin nähdään ongelmana, jonka vuoksi pakolaisvirrat on ohjattava ympäri maailmaa. Tässä vaiheessa tapahtuu silmänkääntötemppu: Pakolaisuus muuttuu käytännössä siirtolaisuudeksi, mutta YK:n ohjeistuksen ja hallintamekanismien vuoksi noiden muuttavien ihmisten nimellinen pakolaisstatus säilytetään. Tästä seuraa monenlaisia ongelmia, joka lopulta ajavat vastaanottavat maat suuriin vaikeuksiin aiheuttaen niissä levottomuuksia ja kaaosta. Ongelmia aiheutuu mm. siitä, että siirtolaisille tarjotaan väärin perustein kansainvälistä suojelua, josta tulee sietämättömän kallista, kun määrät kasvavat. Tietyllä tavalla helppoa elämää lupaava pakolaistatus lisää suuresti muuttajien motivaatiota pyrkiä suojelua tarjoaviin maihin ohittaen noiden maiden todellisen lisätyövoiman tarpeen, jonka pitäisi aina olla siirtolaisvirtoja ensisijaisesti kontrolloiva tekijä

  Niinpä eräät salaliittoteoreetikot ovat keksineet ajatuksen, että se taho, joka kehitysmaissa lietsoo sotia ja levottomuuksia on itseasiassa SAMA taho, joka suosittaa pakolaisvirtojen kohdistamista länsimaihin. Se taho ei havittele pelkästään kehitysmaiden resursseja itselleen, vaan myös länsimaiden ja saadakseen näiden kallishintaiset omaisuuserät haltuunsa, se pyrkii saattamaan länsimaat kaaokseen, minkä jälkeen resurssien kaappaaminen on helppoa. Taustalla voi olla jopa poliittisia maailmanherruuspyrkimyksiä. Tätä eivät YK:n lumoamat maailmanparantajat haluaisi uskoa mm. siksi, että jo päiväkodeissa meillä ja muissa länsimaissa aloitetaan YK:n ja sen ohjelmien markkinoiminen ja jumalointi.

  • Euroopan maihin masinoitua muukalaisvyöryä vastustavien nujertamiseksi rikolliset, maanpetturi-vallanpitäjät ovat huomanneet kulttuurimarxistien KEKSIMÄN viharikos-termin varsin käyttökelpoiseksi. Sitä käytetään lyömäaseena, kun koetetaan peitellä meneillään olevaa Kalergi-suunnitelman toteutusta kanta-eurooppalaisten korvaamiseksi EU-diktatuuriin/NWO-tyranniaan helpommin alistettavalla sekarotuisella, vailla kansallista identiteettiä olevalla kansalla.

   Kalergi-suunnitelman toteutusta varsinkin Suomen näkökulmasta on käsitelty seuraavassa Magneettimediajulkaisemassa artikkelissa: ”Suomen tuhoamisohjelma”, http://magneettimedia.com/suomen-tuhoamisohjelma/
   Viharikos-termin ja käytännössä sen synomyymin ”rasistinen rikos”-termin taitavalla propagandistisella käytöllä on saatu myös suuret hyödyllisten suvakki-idioottien massat myötävaikuttajiksi Kalergi-suunnitelman toteutukseen.

   Kalergi-suunnitelman toteutusta on pohjustettu esim. vuoden 1995 Barcelonan sopimuksella, jolla mm. myönnettiin yhdeksän Afrikan/Lähi-Idän MUSLIMI-maan kansalaisille vapaa pääsy EU-diktatuuriin alistettuihin maihin:
   ”The Euromediterranian Process I: From Eurabia to the Union for the Mediterranean. Survey of a Taboo and the Cause of Muslim Mass Immigration”,
   http://new.euro-med.dk/20170326-the-euromediterranian-process-i-from-eurabia-to-the-union-for-the-mediterranean-survey-of-a-taboo-and-the-cause-of-muslim-mass-immigration.php

   Meidän rikollisten vallanpitäjiemme toimia tässä projektissa on kosketeltu seuraavassa:
   ”Maahanmuuton todellisuus – se mitä Sinulle ei ole kerrottu”,
   https://kullervokalervonpoika.wordpress.com/2011/03/11/maahanmuuton-todellisuus-se-mita-sinulle-ei-ole-kerrottu/

  • Niinhän siinä enimmäkseen käy. Perustetaan liittoja kauniilla puheilla ja asiakirjoilla, mutta toiminta muuttuu ajan myötä ihan toiseksi kuin perustamisessa sanottiin. Niin kuin tämä YK. Siitä on tullut maailmanlaajuisen korruption keskus. Maailman korruption tuki ry.

  • Noinhan homma etenee… ja kaiken takana on psykopaattinen zio-masonic nwo-mafia joka havittelee maailmanherruutta. Kyllä tuon pitäisi olla selviö jo kaikille kun on niin paljon faktaa joka sitä tukee.
   Mutta nyt on löytynyt yllättäen uusi oppositio Euroopasta ja mikä merkillisintä entisistä NL-satelliiteista. Ne ovat sittenkin lähempänä suvereenisuuttaan puolustavaa Venäjää ideologisesti kuin Länttä ja sitä hallitsevaa zio-masonic mafiaa joka yrittää niitä kaapata itselleen.
   Keski- ja itäeurooppalaiset johtajat: ”Emme aio osallistua Brysselin eliitin hulluuteen”
   Tsekin ulkoministeri: ”Emme halua toistaa länsimaiden virheitä” — kannattaa lukea
   http://beta.oikeamedia.com/o1-26511

 3. Ban Ki-moon luonnollisestikaan ei viittaa puolella sanalla seuraavassa esiintuotuun:

  ”Sorosin ja CIA:n suunnitelma epävakauttaa Eurooppa

  Heikki Luodon suomentama erinomainen Wayne Madsenin artikkeli on levinnyt tehokkaasti verkossa. Madsen ottaa kantaa PAKOLAISKRIISIN TODELLISIIN syihin ja etenkin Yhdysvaltojen sekä kansainvälisen pankkieliitin rooliin.

  Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun (CIA) pimeät voimat sekä George Sorosin useiden miljardien dollareiden kansalaisjärjestöverkosto juonittelivat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan epävakauttamisen, eli ns. ”arabikevään”, joka saatiin aikaan käyttämällä sosiaalista mediaa. Nyt nämä samat voimat ovat aloittaneet uuden jakson globaalien toimintahäiriöiden sarjassa helpottamalla Lähi-idän, Aasian ja Afrikan pakolaisten ja taloudellisten siirtolaisten massasiirtymää Eurooppaan.

  Maaliskuussa 2011 Libyan johtaja Muammar Gaddafi ennusti mitä tapahtuisi Euroopassa, jos länsivallat heikentäisivät hänen maansa vakautta. France 24:n haastattelussa Qaddafi ennusti oikein, että ”miljoonat mustat saattaisivat tulla Välimeren yli Ranskaan ja Italiaan, ellei Libya ole estämässä heidän tuloaan”.

  Tripolissa majaansa pitävä Libyan radikaali hallinto on tuominnut kuolemaan Gaddafin pojan, Saif al-Islam Gaddafin. Saif toisti isänsä kommentit samaisessa Ranskan uutisverkon haastattelussa. Saif sanoi: ”Libya saattaa tulla Pohjois-Afrikan ja Välimeren Somaliaksi. Tulette näkemään merirosvoja Sisiliassa, Kreetalla ja Lampedusassa. Tulette näkemään miljoonia laittomia maahanmuuttajia. Terrori tulee naapuriksenne”. Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat Saifin olleen oikeassa…”

  Koko artikkeli: http://magneettimedia.com/sorosin-ja-cian-suunnitelma-epavakauttaa-eurooppa/

  • Eurooppaa yritetään nyt tuhota pankkimafian ja sen ’rappari’- lakeijoiden voimilla.
   Germans now the MINORITY in Frankfurt — saksalaiset jo vähemmistö Frankfurtissa
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=154091
   J-TV Documentary on the ‘Antisemitic’ Goyim (must watch)
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=154106
   “The Protocols of Zion – A Documentary” MUST WATCH — Näin ihmiskuntaa viedään kohti kommunismia
   ”The Federal Reserve is not ”concentration of credit in the hands of the state”, it’s ”concentration of credit and money-issuing power in the hands of foreign bankers”.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=154019

   • Ylläolevaan liittyen
    saa nähdä onnistuuko tuo zio-masonic mafian yritys ujuttaa ihmiskunta kommunismin ikeen alle. Ainakin tilanne Ruotsissa näyttää lupaavalta. Maa on hukkumassa tai ajautumassa itsetuhoon:
    What’s wrong with the Swedes — and so many other Whites?
    Never mind the obvious point that the vast majority of Africans would love to live in Europe and that helping them enter will ensure that more come. Since the population of Africa is now over 1 billion and is projected to be 4.2 billion by the end of the century, tiny Sweden and the rest of Europe will have their hands full, particularly given that there is absolutely no foreseeable end to the poverty, oppression, and warfare that is endemic to the continent.
    http://www.theoccidentalobserver.net/2017/07/02/whats-wrong-with-the-swedes-and-so-many-other-whites/#more-27447

    • Ilmeisesti suunnitelma ihmiskunnan alistamiseksi kommunismin ikeeseen on olemassa:

     ””The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government, combining super-capitalism and Communism under the same tent, all under their control … Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.” – Congressman Larry McDonald, 1976

     In 1983, Congressman McDonald was either killed or captured. Either way, he was eliminated.”,

     https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/34833l/the_drive_of_the_rockefellers_is_to_create_a/

     Rockefeller(suvun edustaja) kuuluu mm. Bilderberg-sisäpiiriin ainakin kahden muun ihmiskunnan arkkivihollisen, NWO-pääarkkitehdin ja sotarikollisen H.Kissingerin sekä kasaarijuutalaisen johtava-sionisti Rotschildin(suvun edustajan) kanssa, joka hallitsee läntistä velkaponzi-rahajärjestelmää.

     (Ks. myös ”The Hidden History of the Incredibly Evil [Rotschild] Khazarian Mafia
     The curtain is now being pulled back to fully expose the Khazarian Mafia and its evil plan to infiltrate, tyrannize the whole world and eradicate all Abrahamic Religions and allow only their Babylonian Talmudism also known as Luciferianism, Satanism or ancient Baal worship…”,

     Koko artikkeli: http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/).

   • Protokollien tärkeimpiin kohtiin epäilemättä kuuluu Pöytäkirja nro. 12, joka koskee sanomalehtien kontrollia eli nykypäivänä valtamedian hallintaa mukaanluettuina esim. esim. TV ja radio.

    Ilneisesti useimmissa EU-diktatuuriin alistetuissa maissa valtamedia tukee mm. Kalergi-suunnitelmaa toteuttavaa maanpetturihallitusta. Vanhan sanonnan mukaan ”sen lauluja laulat jonka leipää syöt”. Varsinkin Tampereen punayliopiston kommunistiprofessorien kouluttamat toimittajat ovat varmasti vapaaehtoisesti julistaneet jo vuosien ajan mm. monikulttuurisuuden ’ilosanomaa’ ilman syöttävän käden käskytystäkin. Taukoamattomalla ”viha- ja rasismirikos”-vastaisella propaganda-rummutuksellaan vapaata maahantunkeutumista vastustavia kohtaan he ovat varmasti huomattavasti auttaneet luomaan suuren, rikollisia vallanpitäjiä tukevan hyödyllisten suvakki-idioottien joukon. Siitä tiukasti vaietaan, että kysymys on masinoidusta, suuresta pelkäksi ’hädänalaisten auttamiseksi’ naamioidusta huijauksesta, jolla pyritään tuhoamaan kanteurooppalaiset.
    – ”Tampereen yliopiston journalistiikan ja viestinnän opiskelijoista kolme neljästä kannattaa vihreitä tai vasemmistoliittoa – perussuomalaisia tai kristillisdemokraatteja ei yksikään.”, https://www.suomenuutiset.fi/nyt-se-on-tutkittu-journalistiyliopistot-lapikotaisin-punavihreita/

    • – ”Tampereen yliopiston journalistiikan ja viestinnän opiskelijoista kolme neljästä kannattaa vihreitä tai vasemmistoliittoa – perussuomalaisia tai kristillisdemokraatteja ei yksikään.”,
     Aamulehden Orwell-päivitys — Matti Viren
Taloustieteen professori Turun yliopistossa (emeritus)
     http://beta.oikeamedia.com/o1-26548

     Hyvä kirjoitus, kannattaa lukea.

     • Tuossa lyhyessä ja ytimekkäässä, erinomaisessa artikkelissaan Matti Viren siteeraa Aamulehden päätoimittajan Jussi Tuulensuun PÄÄKIRJOITUS-artikkelia mm. lauseella ”Muistutan, että maahanmuuton kategorinen vastustaja kannattaa aina huoltosuhteen heikkenemistä ja talousvaikeuksia.”

      Se mitä johtopäätöksiä Viren tekee Tuulensuun (ja tosiasiallisesti monien tämän kollegoiden pätevyydestä) sopii hyvin yhteen sen kanssa mitä on sanottu (jo toisaalla viitatussa) artikkelissa:

      ”New Study Confirms What We All Suspected: Journalists Are Dumber Than Average”,
      http://beforeitsnews.com/alternative/2017/07/new-study-confirms-what-we-all-suspected-journalists-are-dumber-than-average-3528117.html

      Ilmeisesti ylivoimainen valtaosa suomalaisista perustaa käsityksensä maahanmuuttoon liittyvistä asioista Aamulehden kaltaiseen valta-VALE-mediaan luottaen. Niinollen ei ole ihmettelemistä, että vallankahvaan päässeillä, Kalergi-suunnitelmaa toteuttavilla maanpettureilla on suuret, tietämättään omaakin oksaansa altaan sahaavien hyödyllisten suvakki-idioottien joukot tukenaan.

 4. Blogista etelä-korealainen lainaus:
  ”Sodat, ihmisoikeusrikkomukset, alikehitys, ilmastonmuutos ja luonnonkatastrofit ajavat nyt ihmisiä jättämään kotinsa useammin kuin koskaan ennen luotettavan tilastoinnin aikana. Yli 60 miljoonaa ihmistä […] on paennut väkivaltaa tai vainoa ja on nyt pakolaisina maansa sisä- tai ulkopuolella. Lisäksi 225 miljoonaa siirtolaista on jättänyt kotimaansa paremman elämän toiveessa tai selviytyäkseen.”
  Jonsse ”…Nämä imperialismin kaltaiset mekanismit sekä joskus myös epäedulliset luonnonilmiöt kertautuessaan ajavat liikkeelle valtavat määrät väestöä, joita pakolaisiksi kutsutaan.”
  1) kriisin syy ykkönen: liikaa lisääntyvät (http://ecointernet.org/2015/09/13/essay-mass-migration-is-biosphere-collapse/). Eteläkorealainen Ban jne. puhuu peetä, sodat eivät ole merkittävin syy…
  2) Eteläkorealaisen patistelu ”Euroopan valtioiden tulee kantaa vastuuta/taakkaa”. Korean vastuunkanto luokkaa: https://borgenproject.org/seven-facts-about-refugees-in-south-korea/
  3) Vatikaani ja paavi sejase. ”eurooppalaisten täytyy…”. Vatikaani kantaa vastuuta… http://en.radiovaticana.va/news/2017/04/03/the_vatican_welcomes_new_refugee_families_from_syria/1303148
  Koko katastrofin syynä voi olla deep catholic-hell state, kuka tietää… : http://www.patheos.com/blogs/progressivesecularhumanist/2017/02/report-pope-francis-refuses-punish-pedophile-priests/

  https://suomiprofetiassa.wordpress.com/2015/04/
  yleisen-petoksen-aikoina-totuuden-kertomisesta-tulee-vallankumouksellinen-teko/ . Ensi kerran luettuani pari v. sitten vaikutti erään naisallahpapin sekoilua vastaavalta sieniretkeltä, nyt en ole enää varma.

  Blogista: ”Seurauksena ”sivistystyöstä” on ollut fyysinen ja henkinen alennustila: lähes ilmaisena työvoimareservinä toimiminen, keuhko- ja sukupuolitaudit, alkoholismi, prostituutio ja apatia”. Tiedämme aiemmat rotumme tekemät virheet. Onko meidän tehtävä itsellemme sama? Eli tuhottava itse sivilisaatiomme käyttämällä em. tautien kantajien fyysisen ja henkisen alennuksen tilaa tekosyynä itsetuhoon? (Lue: refugees welcome).

  Blogista: ”Vihapuheelle tai viharikokselle ei ole olemassa kansainvälisesti yleisesti hyväksyttyä määritelmää, eikä niiden käsitteitä ole määritelty Suomen lainsäädännössä” . No ei ole ei, eikä ole suomalaisessa oikeustajussakaan, koska ei eliittiä. Halla-ahon, Hirvisaaren, Kiemungin jne. vihapuhetuomiot ovat syvältä. Tuomioihin löytyi perustelut, syvältä. Kysy Hgin pormestarilta mikä on rangaistava teko.

  ”Islamin usko tuomitsee ehdottomasti viattomien ihmisten vahingoittamisen. Britannian muslimien valtaisa enemmistö ei halua olla missään tekemisissä radikaalien imaamien kanssa” Miksi näitä taqyiakommentteja pitää toistaa edes kriittisen ymmärtävinään tekstissä. Ref.: https://pt-media.org/2017/06/18/isis-edustaa-aitoa-islamia/ Ja muu Monan tuotanto, ym.

  ”Me näemme nämä itsemurhaiskut reaktiona vallitsevaan tilanteeseen: siihen miten Israel surmaa ja sortaa palestiinalaisia valloittamillaan alueilla” . Montako israelilaista on kuollut Euroopassa allahin soturien sankariteoissa? Länsimainen kosto: kerrotaan ettei vastapuolen neiđot kelpaa raiskattavaksi, parhaat palat puuttuvat (sark.var).

  Kommentti Suomen polliiseihin; palauttakkaa mieleen 8 surmanluotia, https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/tanskalaislehti-poliisimurhaaja-steen-christensen-vaatii-vapauttamista/6357052#gs.CuV7et8, Mikkelin pamaus, Aarnio,, jne… Mutta kyllä maidanin porukka laitetaan ruotuun, kovia pollareita.

  Loppukevennys: jos kuulin oikein Marco de Witin ja vaimonsa Marin pidätysaikojen videossa professori-konstaapeli Kotro kysyttäessä nimeään vastaa jotenkin näin: lukee tossa rinnassa, voin tavata sen. Siis, meidän poliisivitsitkin käännetään meitä patriootteja vastaan.

 5. Paul Craig Roberts: Once Only Blacks Were Enslaved, Now We All Are
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=154168
  Chris Hedges says that your only alternatives are to overthrow the criminal class in Washington or to accept your slavery.
  Illuminati Created the US to Advance NWO
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=129338
  Democracy and freedom are illusions that are gradually dispersing like morning mist. Our governments apply to Cabalist (Masonic) bankers for credit like children asking for their allowance.

  • Täydentävä lisäys
   ’…Chris Hedges says that your only alternatives are to overthrow the criminal class in Washington or to accept your slavery….’
   Ei ole muuta tietä kuin kansan herääminen ja sitten rikollisen valtaeliitin sivuun siirtäminen.
   Onko Pöysti jo ymmärtänyt yskän?
   Sote-valmistelu ajettiin ministeriössä läpi poikkeustietä: ”Tässä oli hyvin tiukka poliittinen ohjaus”
   https://yle.fi/uutiset/3-9704990
   Poliitikot pyrkivät vaikuttamaan lain sisältöön voimakkaasti.
   – Kyllä tässä oli hyvin tiukka poliittinen ohjaus. Ministerit yksityiskohtaisesti käsittelivät lain pykälätekstejä hyvinkin yksityiskohtaisesti, Pöysti kertoo.
   Uskomatonta, tai no, tällaista toki osasi odottaakin kun tietää SOS-jengin tyylin. Ellei nyt hallitus joudu vastuuseen ja voi jatkaa niin jo on perkkele!
   https://yle.fi/uutiset/3-9705095

  • Kannattaisi Jaakonsaaren lukea tuo viimeinen linkki mutta hän taitaa olla siinä sarjassa joka ei lukemalla mitään opi.

   • Jaakonsaari on Brysselin politrukki, jolle ilmeisesti pääasia on saada nauttia lihapatojen antimista – niin kauan kuin valta-VALE-median ja hänen itsensä suoltamia propagandavaleita uskovat hyödylliset idiootit hänet sinne äänestävät.

    On noista politrukeille maksetuista – ainakin suomalaisten keskituloihin verrattuna – varsin lihavista eduista internetissä tietoakin, mutta en nyt viitsi ruveta kaivamaan sitä esille.

    Joka tapauksessa sekin on veronmaksajille tietty kustannuserä – kumileimasimina toimijoiden palkitseminen tuossa VALE-PARLAMENTISSA VAILLA demokratialle olennaista LAKIALOITE-OIKEUTTA!

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here