Aito demokratia on uhanalainen poliittinen järjestelmä. Uhka muodostuu monista eri tekijöistä, joista keskeisiin kuuluvat sodat, aseelliset konfliktit, vainot, kansainvälisen oikeuden loukkaukset (ihmisoikeusloukkaukset, sananvapauden rajoitukset, globaali massaurkinta), perusoikeusloukkaukset, globalisaation negatiiviset vaikutukset (veroparatiisit), sosiaaliset ongelmat (köyhyys, nälkä), yhteiskunnan polarisoituminen yhtäältä ultrarikkaisiin ja varakkaisiin kansalaisiin sekä toisaalta jatkuvasti köyhtyvään keskiluokkaan, köyhiin ja suoranaiseen kurjalistoon.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa (10.12.1948) todetaan:

”[…] kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta […].”

”[…] on välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten ei olisi pakko viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan […].”

Konfliktiksi määritellään selkkaus, jossa on osallisena vähintään kaksi erimielistä osapuolta ja jossa on saanut surmansa vähintään 25 ihmistä yhden kalenterivuoden aikana. Vuonna 2013 maailmassa oli käynnissä 33 aktiivista konfliktia. Konfliktien lukumäärä on pysynyt suurin piirtein samoissa lukemissa viimeisen vuosikymmenen ajan.

Konfliktit ja aseelliset selkkaukset pakottavat miljoonat ihmiset lähtemään kodeistaan ja jättämään kotiseutunsa. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan konfliktien ja vainon vuoksi pakolaisiksi joutuneita ihmisiä oli vuoden 2012 lopussa jo yli 45 miljoonaa.

Syyriassa 26.1.2011 puhjennut sisällissota jatkuu edelleen vuonna 2016. Vuonna 2015 surmansa sai yli 55.000 ihmistä. joista noin 13.200 oli siviilejä. Lapsia kuolleista oli noin 2.500. Kaiken kaikkiaan Syyrian sodassa on tähän mennessä kuollut yhteensä yli 260.000 ihmistä. Heistä siviilejä on ollut noin 76.000. Joukkopako Syyriasta aiheutti Euroopassa vuonna 2015 pakolaiskriisin.

Valitettavasti vielä vuonna 2016 vaikuttaa siltä, että Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kuvaama korkein päämäärä näyttäytyy monille varsin kaukaisena ihanteena. Joka tapauksessa on selvää, että demokratia elää tänään moninaisten uhkien alaisena. Maailman demokratia on todellakin vaarassa.

Suomea koskevia suosituksia

Näillä mailla [= Pohjoismaat] on kokoaan suurempi vaikutus. Heidän arvonsa ja heidän tekonsa (…) tekevät myös maailmasta paremman paikan” – Barack Obama.[1]

Suomen valtiosääntö on vahvistettu Suomen perustuslaissa (731/1999). Sen 1. pykälän mukaan Suomi on täysivaltainen tasavalta. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa (1. momentti).

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen (2. momentti).

Perustuslain 2. pykälässä on vahvistettu Suomen valtiojärjestyksen perustuminen kansanvaltaisuudelle (demokratia) ja oikeusvaltioperiaatteelle. (1) Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta (1. momentti). (2) Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen (2. momentti). (3) Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia (3. momentti).

Perustuslain 19. pykälässä on vahvistettu jokaiselle kuuluva perusoikeus sosiaaliturvaan: (1) Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon (1. momentti). (2) Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella (2. momentti). (3) Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu (3. momentti). (4) Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä (4. momentti).

”Välttämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset. Tällaiseen tukeen kuuluu esimerkiksi terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän ravinnon ja asumisen järjestäminen.”[2]

”Hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu oikeus turvalliseen elämään riippumatta yksilön asemasta työelämässä, perhesuhteista ja sosiaalisesta asemasta tai muista vastaavista tekijöistä. Tämän periaatteen mukaisesti perustuslaissa ehdotetaan asetettavaksi lainsäätäjälle velvoite taata perustoimeentulon turva tilanteissa, joissa yksilöllä ei ole mahdollisuutta hankkia toimeentuloa. Työttömyys, sairaus, työkyvyttömyys, vanhuus, lapsen syntymä ja huoltajan menetys ovat tyypillisesti tilanteita, joissa yksilön toimeentulomahdollisuudet ovat merkittävästi heikentyneet. Säännös takaisi perustoimeentulon turvan mainituissa tilanteissa” (HE 309/1993).

”(…) minkälaisia vaatimuksia perustuslain 19 §:n 1 momentista katsotaan julkiselle vallalle aiheutuvan. Oikeuskirjallisuudessa esitetyin tavoin voidaan lähteä – nykyajan kulttuurinen arvomaailmakin huomioon ottaen – siitä, että lainkohdassa käytetty ilmaisu ’ihmisarvoisen elämän’ turva on hyvin perustein tulkittavissa tarkoittavan jotain enemmän kuin pelkästään biologiselle olemassaololle välttämättömien edellytysten turvaamista.”[3]

Summa summarum: Perustuslain 19. pykälää on tulkittava siten, että oikeuden sosiaaliturvaan tulee sisältää sellainen ”ihmisarvoisen elämän” edellyttämä toimeentulo ja huolenpito, joka mahdollistaa yksilön oikeuden ”osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen”.

Perustuslaissa tunnustettu jokaisen perusoikeus sosiaaliturvaan tarkoittaa hyvinvointiyhteiskunnan perustuslaillista suojelua, jonka muuttaminen tai kumoaminen (tai josta poikkeaminen) edellyttäisi perustuslain muuttamista (ks. perustuslain 73. pykälä).

Suositus: Demokratian samoin kuin hyvinvointivaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi eduskunnan, hallitusten ja virkakoneiston (viranomaiset ja virkamiehet) on otettava vakavasti Suomen perustuslaki. Hyvinvointivaltion säilyttämiseksi tämä on erityisen tärkeää 19. pykälän osalta. Sanottu pykälä sisältää oikeutta sosiaaliturvaan koskevat säännökset. Mainitun perusoikeuden toteutuminen käytännössä jokaisen yksilön osalta mahdollistaa demokratiaan sisältyvän yksilön oikeuden osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen sillä tavoin kuin perustuslain 2. pykälän 2. momentissa tarkoitetaan.

Ainoaa supervaltaa koskevia suosituksia

Tässä teoksessa edellä kirjoitetusta lienee käynyt ilmi, ettei USA:ta voida pitää sellaisena hyvinvointivaltiona tai hyvinvointiyhteiskuntana, jota Suomi pohjoismaisena valtiona edustaa. Näköpiirissä ei myöskään ole, että maailman ainoan supervallan valtaeliitti taipuisi vastaavanlaista hyvinvointimallia edistämään. Toivomukset järjestelmän muutosten suhteen onkin realistisempaa keskittää demokratian suuntaan. Tosin silläkin suunnalla työsarka on varsin mittava. Jotkut saattaisivat väittää perustellusti, että kysymyksessä on ’mission impossible’.

”2000-luvulla suurvallat ovat horjuttaneet kansainvälistä oikeutta. Suurin ongelmien aiheuttaja oli asevoimaan herkästi turvautunut ja useita ehdottomia ihmisoikeuksia loukannut Yhdysvallat George W. Bushin johdolla vuosina 2001–2008.”[4]

Demokratian edistämiseksi sekä maailmanpolitiikan muuttamiseksi ihmisystävällisemmäksi ja ihmisoikeuksien kannalta myönteisempään suuntaan riittäisi ainoastaan yksi muutos. Ongelmana on, että tuo muutos näyttää olevan ylivoimainen erityisesti maailman ainoalle supervallalle. Muutos on se, että kansainvälisen valtioyhteisön ja erityisesti USA:n tulisi ottaa vakavasti YK:n peruskirjan määräykset. Avainasemassa on peruskirjan 2., 24. ja 25. artiklan noudattaminen.

Artiklan 2 koskee muun ohella seuraavia tärkeitä periaatteita: kaikkien jäsenten täysivaltaisen tasa-arvoisuuden periaate; peruskirjan velvoitteiden vilpitön täyttäminen; kansainvälisten riitojen selvittäminen rauhanomaisin keinoin; pidättyminen väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä ja valtion sisäiseen toimivaltaan puuttumattomuus (eräin poikkeuksin).

Peruskirjan 24. artikla kuuluu seuraavasti:

1. Taatakseen järjestön nopean ja tehokkaan toiminnan Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenet jättävät turvallisuusneuvostolle ensisijaisen vastuun kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä sekä tunnustavat, että turvallisuusneuvosto täyttäessään tästä vastuusta johtuvia velvollisuuksiaan toimii niiden nimessä.

2. Näitä velvollisuuksia täyttäessään turvallisuusneuvoston on toimittava Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärien ja periaatteiden mukaisesti. Turvallisuusneuvostolle näiden velvollisuuksien täyttämiseksi myönnetyt erityiset valtuudet on määritelty luvuissa VI, VII, VIII ja XII.

3. Turvallisuusneuvosto esittää yleiskokouksen tarkastettavaksi vuosi- ja, tarpeen vaatiessa, erityiskertomuksia.

Peruskirjan 25. artiklan mukaan ”Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenet sitoutuvat hyväksymään ja täyttämään turvallisuusneuvoston päätökset tämän peruskirjan mukaisesti”.

On selvää, että USA – George W. Bushin hallinto – hyökätessään Irakiin 20. maaliskuuta 2003 toimi ilman YK:n turvallisuusneuvoston tukea ja että hyökkäysteko loukkasi räikeästi YK:n peruskirjan määräyksiä ja kansainvälistä oikeutta. Sanotulla hyökkäyksellään George W. Bushin hallinto osoitti syvää halveksuntaa YK:ta ja sen rauhanturvajärjestelmää kohtaan.

George W. Bushin hallinnon ulkopolitiikka osoitti, ettei tuo hallinto ollut aidosti kiinnostunut demokratian edistämisestä. Se halusi ainoastaan osoittaa oman ylivoimansa. Presidentti Barack Obaman kausi on merkinnyt eräänlaista jännityksen lieventymistä Euroopan mannermaan suurvaltojen (Saksa ja Ranska) suuntaan, samoin kuin Pohjoismaihin. Aika näyttää, millaiseksi ainoa supervalta muuttuu vuonna 2017 virkakautensa aloittavan uuden presidentin hallinnon kaudella.

Viimeinen toivomus

Todellisesta demokratiasta on turhaa uneksia vallitsevan finanssijärjestelmän oloissa. Veroparatiisit ja offshore-järjestelmä muodostavat rumimman ja salatuimman luvun globaalin talousjärjestelmän historiassa. Nicholas Shaxson on kirjassaan Aarresaaret : miehet jotka ryöstivät maailman paljastanut veroparatiisijärjestelmän järkyttävät vaikutukset.

Varakkaiden yksityishenkilöiden varoja on piilotettu offshore-talletuksiin yli 10 biljoonan (kymmenentuhatta miljardia) dollarin arvosta. Veroparatiisit ovat tärkein yksittäinen syy sille, miksi köyhät ihmiset ja maat pysyvät köyhinä ja demokratiat heikkenevät.

Iso-Britannia ja USA ovat maailman kaksi tärkeintä veroparatiisia. Yli puolet maailmankaupasta ja suurin osa rahoituslaitosten rahaliikenteestä kulkee veroparatiisien kautta. Jokaista kehitysmaiden saamaa tukidollaria kohti kymmenen dollaria virtaa laittomasti ulos, enimmäkseen veroparatiiseihin. Suuryritykset pitävät yhä suuremman osan varallisuudestaan veroparatiiseissa. Pankit ovat veroparatiisien ylivoimaisesti suurimpia hyväksikäyttäjiä.

Veroparatiisit ovat 1970-luvulta alkaen olleet keskeisesti mukana lähes kaikissa suurissa talousskandaaleissa ja jokaisessa finanssikriisissä, mukaan lukien viimeisimmässä maailmanlaajuisessa talouskriisissä.

Toivomus USA:lle, Britannialle ja Euroopan unionille samoin kuin Suomen lainsäädäntö-, hallitus- ja tuomiovallan käyttäjille: lakkauttakaa globaali veroparatiisijärjestelmä!

P.S. Tuomiovalta näyttää toimineen ajatustenlukijana. Perusteluksi on esitettävissä korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tiedote 19.5.2016:

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaissut kaksi kansainvälistä korkovähennysoikeutta koskevaa valitusta. KHO katsoi kummassakin tapauksessa, että kansainvälisen konsernin Suomeen perustetun sivuliikkeen ulkomaiselle konserniyhtiölle maksamat korkokulut eivät olleet sivuliikkeen verotuksessa vähennyskelpoisia. Näin ollen KHO piti antamissaan vuosikirjapäätöksissä voimassa molemmissa tapauksissa Helsingin hallinto-oikeuden tekemät ratkaisut.

Kummassakin tapauksessa ulkomaisen konsernin yhtiö oli perustanut Suomeen sivuliikkeen, jolle konsernin omistamat liiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeet oli siirretty. Osakkeet oli maksettu osin ulkomaiselta konserniyhtiöltä saadulla korollisella velalla. Konserniin kuuluva suomalainen liiketoimintaa harjoittava yhtiö maksoi sivuliikkeelle konserniavustusta, joka oli liiketoimintaa harjoittavalle yhtiölle verotuksessa vähennyskelpoista ja sivuliikkeelle verotettavaa tuloa. Sivuliike puolestaan maksoi korkoja ulkomaiselle konserniyhtiölle, jolloin sivuliikkeelle ei tältä osin jäänyt verotettavaa tuloa. Ulkomaille maksettavat korot olivat vuositasolla 6–34 miljoonaa euroa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli erityisesti kysymys siitä, kuuluivatko sivuliikkeelle siirretyt osakkeet sen harjoittamaan liiketoimintaan, missä tapauksessa liiketoimintaan kuuluvien osakkeiden hankinnasta johtuvat korkokulut olisivat vähennyskelpoisia sivuliikkeen tuloksesta. KHO:n mukaan sivuliike ei kummassakaan tapauksessa ollut esittänyt riittäviä liiketaloudellisia perusteita sille, että osakkeet liittyisivät sen harjoittamaan liiketoimintaan. Tämän johdosta sivuliikkeen ulkomaiselle konserniyhtiölle maksamat osakkeiden hankinnan rahoitukseen otettujen lainojen korot eivät olleet sivuliikkeen verotuksessa vähennyskelpoisia.

Kummassakin tapauksessa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu syntyi äänestyksen jälkeen. Toisessa tapauksessa KHO:n tuomarit äänestivät päätöksen perusteluista ja toisessa kaksi jäsentä olisi hyväksynyt verovelvollisen valituksen.[5]

Näkyisikö vihdoinkin valoa tunnelin päässä?

Kuuba ja Yhdysvallat ovat palauttivat diplomaattisuhteensa Barack Obaman presidenttikaudella. USA:n suurlähetystö Havannassa ja Kuuban suurlähetystö Washingtonissa avattiin uudelleen maanantaina 20.7.2015. Ihmeiden aika ei ole todellakaan ohi. Siitä muistuttaa ikimuistoinen päivä, maanantai 21.3.2016. Tuona päivänä ainoan supervallan presidentti lausui julki seuraavan tunnustuksen Fidel Castrolle ja Che Guevaralle sekä koko Kuuban kansalle:

”Yhdysvallat tunnustaa edistyksen, jonka Kuuba on tehnyt kansakuntana, sen suunnattoman suuret saavutukset koulutuksessa ja terveydenhoidossa. Ja mikä kenties tärkeintä, minä vahvistan, että Kuuban kohtalosta ei päätä Yhdysvallat tai mikään muukaan kansakunta. Kuuba on täysivaltainen ja omaa oikeutetusti suuren ylpeyden, ja Kuuban tulevaisuudesta päättävät kuubalaiset, eivät ketkään muut.” (presidentti Barack Obama, lehdistökonferenssi [yhdessä Kuuban presidentin Raul Castron kanssa] Havanna 21.3.2016)

Kuuban sosiaalisia saavutuksia: Odotettavissa oleva elinikä: 76,7 v. (Latinalainen Amerikka 70,6) – lapsikuolleisuus: 5,8 promillea (Latinalainen Amerikka 27,0) – lääkäreitä /100 000 as: 596 (Latinalainen Amerikka 137) – lukutaidottomuus: 2 % (Latinalainen Amerikka 12) – koulutus maailman huipputasoa (Suomen, Kanadan ja Etelä-Korean kanssa) – naisten osuus: parlamentissa 42 %, johtajista 33,5 %, tutkijoista 51,6 %.

Koulutus Kuubassa: YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on suosittellut, että valtiot varaisivat opetusmenoihin vähintään seitsemän prosenttia bruttokansantuotteestaan. Latinalaisen Amerikan maista Kuuba on ainoa, joka on päässyt tavoitteeseen. Kuubassa opetukseen käytetään 8,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Muissa alueen maissa osuus on keskimäärin 2,5–4 prosenttia.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon mukaan Kuubassa on myös Latinalaisen Amerikan parhaat koulut. Kuuban opetuksen taso pitää pintansa, kun vertailukohdaksi valitaan rikkaat länsimaat. Unescon luokituksen mukaan Kuuba on maailman johtava valtio koulutuksen alalla yhdessä Suomen, Kanadan ja Etelä-Korean kanssa. Kuuba on ainoa kehitysmaa, joka on saavuttanut paremman koulutustason kuin suurin osa kehittyneistä maista. Koulutus on Kuubassa ilmaista ja mahdollista kaikille esikoulutasolta yliopisto-opintoihin saakka.

On kiinnostavaa, että läntisen pallonpuoliskon pieni, köyhä saarivaltio, joka on kärsinyt kymmeniä vuosia ainoan supervallan tukahduttavasta kuristusotteesta, on jatkuvasti panostanut kansalaistensa koulutukseen ja terveydenhoitoon. Voisiko ajatella, että myös pienessä pohjoismaisessa ’hyvinvointivaltiossa’ hallitukset pidättyisivät koulutukseen ja terveydenhoitoon kohdistuvista leikkauksista? Aika näyttää.
¤

Viitteet

1. Yhdysvaltojen presidentin Barack Obaman maljapuhe hänen pohjoismaisille vierailleen Valkoisessa talossa Washingtonissa 13.5.2016.

2. HE 309/1993.

3. Valtioneuvoston oikeuskanslerin ratkaisu 12.3.2008, diaarinumero: 1052/1/06.

4. Lauri Hannikainen: Kansainvälisen oikeuden käsikirja [2014], s.253.

5. KHO: kansainvälisen konsernin Suomeen kohdistetut korkokulut eivät olleet verovähennyskelpoisia. Korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 19.5.2016. http://kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/05/khokansainvalisenkonserninsuomeenkohdistetutkorkokuluteivatolleetverovahennyskelpoisia.html

Lähteet

Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993 vp)

Hannikainen, Lauri ja Timo Koivurova (2014): Kansainvälisen oikeuden käsikirja. Tietosanoma, Tallinna.

KHO: kansainvälisen konsernin Suomeen kohdistetut korkokulut eivät olleet verovähennyskelpoisia. Korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 19.5.2016. http://kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/05/khokansainvalisenkonserninsuomeenkohdistetutkorkokuluteivatolleetverovahennyskelpoisia.html

Beckwith, Ryan Teague | Time (21.3.2016): Read a Transcript of Obama’s Press Conference in Havana http://time.com/4266772/barack-obama-raul-castro-press-conference-transcript/

Yhdysvaltojen presidentin Barack Obaman maljapuhe hänen pohjoismaisille vierailleen Valkoisessa talossa Washingtonissa 13.5.2016.

Valtioneuvoston oikeuskanslerin ratkaisu 12.3.2008, diaarinumero: 1052/1/06.
¤

Kuva: Johanna Lehtonen (Pixabayn avustuksella)

106 KOMMENTTIA

 1. Hienot jälkisanat pitkään ja opettavaiseen sarjaan. Kiitos Tapiolle tästä maailmankuvaamme avartaneesta työstä.
  ’…On kiinnostavaa, että läntisen pallonpuoliskon pieni, köyhä saarivaltio, joka on kärsinyt kymmeniä vuosia ainoan supervallan tukahduttavasta kuristusotteesta, on jatkuvasti panostanut kansalaistensa koulutukseen ja terveydenhoitoon…’
  Kiinnostavaa ja ihailtavaa. Ja kaikki on tuossa maassa tapahtunut ilman että se on ollut minkäänlainen todellinen uhka kenellekään maailmassa. Vain hyvä esimerkki siitä, että elämä voi olla muutakin kuin onttoa hedonismia sieluttomassa veroparatiisissa.

 2. Kuuba oli ennen vallankumousta mafian leikkikenttä kasinoineen kaikkineen, kansa näki nälkää eikä koulutusta tai terveydenhoitoa juuri ollut. Mafia oli se suuri ”kansainvälinen sijoittaja”, jota kumarrettiin ja joka korruptoi Kuuban johdon. Muutama omisti maat ja mannut ja työvoima oli halpaa. Pohjan vallankumoukselle loivat Kuuban johtajat itse. Näin aina.

  Kuubaa kannattaa verrata, vaikka näin aluksi, muihin saarivaltioihin siinä lähellä, jotka ovat alistettu länsimaisen arvoyhteisön demokratialle. Onko kansa vaurasta, onko koulutusta ja terveydenhoitoa, syödäänkö terveeellisesti? Veikkaisin ei. Tai saarivaltioon, jossa tuhansia ulkomaalaisia yhtiöitä johtaa yksi sihteeri muutaman satasen kuukausipalkalla, suomalaisiakin. Mahtaa olla tosi pätevä toimihenkilö.

  Suomessahan emme alistu tällaiseen, vaan meille tärkeät asiat ovat aina hallituksen kärkihankkeita, kuten koulutuksen, terveydenhoidon ja toimeentulon saatavuus kaikille kansalaisille.

 3. Kiitos Truth_hunterille ja samalla VV:n toimitukselle sekä kaikille lukijoille ja kommentoijille.

 4. Vielä noista läntisen arvoyhteisön alusmaista, takapihoista. Venezuelan tilannetta en ole juuri seurannut enempää kuin uutisissa on vilahtanut. Näyttäisi näin äkkiseltään, että siellä on menossa ”talouden tappaminen” siihen malliin, kun John Perkins on kertonut.

  • Pieni ote Atzmonin kirjasta
   ”As we witness the demotion of the human from actor to mere shopper and as the political system drifts into an insular, self-serving entity, we have to acknowledge that not a single critical or political theory illuminates our disastrous social and political reality. None of our intellectual, philosophical or scientific models even attempt to depict the disastrous post political reality in which we live.

 5. Köyhhyyden levittäminen on suunniteltua petosta maiden johtajilta. Hallitsijoiden valta perustuu ahneuteen sekä vallan väärinkäytöksiin. Kansanäänestysten perusteella valitut yksilöt käsittävät tahallisesti väärin heille ositettuihin vaatimuksiin. Heistä tulee nopeassa tahdissa röyhkeitä ”itsevaltiaita”.Terrorismia on monenlaisissa kuvioissa, eikä siihen edes tarvita ampuma-aseita. Kansa opetetaan kuuliaiseksi maan johtajille jo kehdosta asti kyselemättä heidän motiivejaan vallankäytöstä. Tasa-arvoa ei ole yhdessäkään yhteisössä, pelkkää hokemista ”demokratiasta”, joka on menettänyt merkityksensä, jos sitä edes on ollut koskaan maapallolla missään suunnassa. Paras esimerkki siitä on se, kun laitat köyhän ja rikkaan vastakkain. Köyhä vetää aina lyhemmän tikun. Varakas vs. köyhä kirkonrotta.

 6. Tavis. Ja kuitenkin Kuuban terveydenhoito on saanut ”varovaista ylistystä” jopa jenkeiltä jotka pysyvät lähempänä totuutta. Onhan entisessä Neuvostoliitossakin tehty tutkimuksia ja keksintöjä, jotka hyödyttävät myöskin kadun tallaajaa. Lännen probakandan julistajat levittävät valhe-meediansa kautta valheita mustamaalaten kaiken Siberian suuntaisen.

 7. ”Dags att Storbritannien och USA betalar skadestånd för terrorbombningar av Tyskland och Japan.”
  http://www.whitetv.se/en/historiefoerfalskning/33/1930.html

  Eisenhover tappoi toisen maailmansodan jälkeen avotaivaan olla olleilla vankileireillään nälkään, janoon ja sairauksiin ainakin miljoona saksalaista (Atlantin takaa laivattua viljaa oli kyllä suuret määrät varastossa seisomassa). Virallinen totuus on tästä vaiti ja varsinkin siitä, että kysymyksessä olisi ollut holokausti!

  • Holokausteja on maailmassa ollut ja koko ajan on mutta vain zionistit, jotka nyt esim. ovat vastuussa palestiinalaisten holokaustista, ovat tehneet omastaan ’uskonnon’ jota julistetaan koko ajan mediassa ja jota ei saisi tutkia, sanoo Atzmon.
   Eisenhower on sinänsä erikoinen tapaus. Syyllistyi itse pahuuteen vailla vertaa ja päätettyään työnsä varoitti ’military-industrial complex”ista jonka palveluksessa itse toimi nöyrästi ja mahdollisti Rooseveltin tuella Berliinin tuhon ja NL:n armeijan vyörymisen länteen ja Saksan jaon. Miten tuohon mieheen tulisi suhtautua?

   • Niinpä, Patton pyysi lupaa työtää Neukkulan joukot takaisin sinne mistän tulivatkin, sodanjohto kieltäytyi tästä vaikka tiesivät mitä Neuvostosotilaat tekivät Saksan siviileille!

    • Niinpä, ne raiskasivat koska siellä oli paikallinen propagandisti ja ’sosialistisen realismin’ mies Ilja Ehrenburg antanut käskyn että niin tulee toimia.

     ”Sodan aikana Ehrenburg oli Juutalaisten antifasistisen komitean näyttävä jäsen … mukana saksalaisiin kohdistetussa vihakampanjassa.[2] Hänen vuonna 1942 julkaistu artikkelinsa ”Tapa” oli laajalle levinnyt esimerkki tästä kampanjasta:
     ”Älä laske päiviä, älä peninkulmia. Muista vain yksi asia, tappamiesi saksalaisten määrä …. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilja_Ehrenburg
     Artikkelissa sanottiin, että saksalaiset eivät ole ihmisiä.
     Eisenhower joukkoineen taas ampui suoraan tai näännytti nälkään ja kulkutauteihin ainakin miljoona antaunutta saksalaissotilasta sodan jo loputtua. Se oli ihan puhdasta vihaan pohjautuvaa tappamista, josta video kertoo.

    • Patton katsoi, että länsiliittoutuneet olivat taistelleet väärää vihollista vastaan. Hän arvosti saksalaisia sekä sotilaina että muuten. ”Valitun kansan” edustajat murhasivat Pattonin.

  • Mielenkiintoinen Paul Craig Robertsin artikkeli jossa ruoditaan Saksan kohtaloa ja sitä mieletöntä tuhoa joka kohdistui saksalaisiin ja erityisesti sodan jälkeen. Pieni ote:

   Not much of this documentary has to be true in order to reach the conclusion that what the Americans, British, and above all the Soviets did to Germans during the war and in the war’s final days and, worse, after the war, dwarfs in its inhumanity and illegality everything the Nazis did.
   More Germans died during the two years after the war than died in fighting the Americans and British during the war.
   Mass exterminations of Germans and systematic rape of German females as young as eight years old were going on during the Nuremberg trials.
   What happened to Germans fit the program for the genocide of Germany advocated by the Jewish US Secretary of the Treasury Henry Morgenthau.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=156202
   http://www.paulcraigroberts.org/2017/08/14/hellstorm-the-documentary/

   • P.s. kannattaa katsoa linkin video joka paljastaa sen hirvittävän raakuuden jolla Liittoutuneet tuhosivat Saksan kaupunkeja ja siviiliväestöä.
    Pelkästään Dresdenin mielisairas pommitus tappoi enemmän siviilejä kuin Hiroshiman ja Nagasakin atomipommit.

    • Hiroshimassa ja Nagasakissa, pommituksissa ja muutama vuosi sen jälkeen säteilysairauksiin kuoli n. 450 000-500 000 ihmistä.

     Dresdenissä kuolleiden määrä jää varmuudella alle 200 000.
     Muistaakseni Dresdenin poliisi päällikkö oli sanonut, että 135 000 kuoli pommituksissa.

    • Dresden
     ”In a word, Dresden — more specifically, the murder of Dresden over two apocalyptic days in February 1945. This is a subject which has fascinated and appalled me since long ago reading The Destruction of Dresden by David Irving. It is this book from which most of the facts and figures relating to the atrocity given here come, as well as from Thomas Goodrich’s Hellstorm: The Death of Nazi Germany, 1944–1947. One cannot read these two books without being forced to conclude that the holocaust that consumed Dresden was a war crime reaching a level of evil on a par with those committed against Hiroshima, Nagasaki and Tokyo. But guilt in these atrocities has never been expressed, let alone admitted, nor will ever be admitted. Platitudes and rationalizations are offered instead.”
     Hyvä artikkeli sille joka haluaa tietää sen mistä vaietaan.
     http://www.theoccidentalobserver.net/2017/08/07/dresden/

     • Tuo artikkeli avaa ymmärtämään sen miksi Saksan totaalinen tuhoaminen oli tärkeä asia zio-masonic nwo-eliitille.
      Se mahdollisti kaiken sen mitä nyt tapahtuu.
      Saksa elää syvän häpeän ja syyllisyyden alla natsien aikaan kohdistetun liioitellun ja yliampuvan propagandan takia. Kaikki syy sodan julmuuksista on vieritetty sen harteille eikä muiden syyllisyydestä puhuta.
      Se on hyvä ja nöyrä pohja sille Euroopan laajemmalle tuhoamiselle jossa lopullinen tavoite on NWO. Se ei syyllisyytensä takia pysty pitämään puoliaan ja on lisäksi yhä voittajavaltioiden kahleissa vailla todellista itsenäisyyttä.

   • Neuvostosotilaat kohtelivat käsittämättömän eläimellisellä tavalla Saksalaissiviilejä.
    Britti ja Usan joukot syylistyivät myös pienessä mittakaavassa raiskauksiin ym. rikoksiin mutta heitä tuomittiinkin lukuisasti koviin rangaistuksiin, useita jopa kuolemantuomioon!

    Tiedossani ei ole, että yhtään Neukkusotilasta joka olisi tuomittu näistä hirvittävistä sotarikoksista joiden raakuus on meille lännen ihmisille lähes käsittämätöntä!

    • Minulle jäi videon katsottuani – ja sen pohjalta otan kantaa – vaikutelma ettei tuollaista eroa voi selkeästi tehdä.
     Julma voi olla myös ’sivistyksen’ tai ’arvoyhteisön’ naamiossa kuten juuri Liittoutuneiden johto ja Saksan tuhoamisprosessin ’insinöörit’ olivat. Kysehän oli jo etukäteen hyvin suunnitellusta hankkeesta.
     Liittoutuneiden pommituksista ja muista toimista johtuva saksalaisten siviilien tuhoaminen epäilemättä oli moninkertainen verrattaessa venäläisten aiheuttamaan tuhoon.
     Ehkä et katsonut videota loppuun asti ?
     Sotaa on katsottava minusta kokonaisuutena eikä vain sitä mitä tapahtui välittömästi rintamalla. Kaikki se mitä sota poiki saksalaisille siviileille on uskomaton totuus nimenomaan juuri itseään sivistyneenä pitävän ’läntisen arvoyhteisön’ eliitin psykopaattisesta natsiluonteesta.
     Mutta ovathan nuo kasvot paljastuneet jo aiemminkin mm. siirtomaasodissa ja orjakaupassa. Ja sodissa joita on käyty aivan viime aikoinakin.
     Kannatta katsoa video niin pääsee lähemmäs totuutta kaikesta tuhosta, josta valhemedia vaikenee – tai vääristää Hollywoodin tuella vain saksalaisten ja natsien omaksi syyksi.

   • Youtubessa on kielletystä aiheesta dokumenttejä, ”Europe – the last battle 1-7. Näyttäisi olevan salattava totuus kun jatkuvasti niitä poistelevat.

 8. Tiedän kyllä Hellstorm videon, ja tiedossani on muistakin lähteistä hankittua dataa.

  Tiedossa on myös, että Saksan suurkaupunkien pommituksissa kuoli miljoonia siviilejä.
  Kuitenkin sodan jälkeen sekä Amerikkalaiset että Britit auttoivat monin tavoin Saksalaissiviilejä.

  Hunter, katsoppa joskus kuvia ja videoita, joita on otettu Saksalais-siviilestä välittömästi tai kovin pian sodan päätyttyä
  niin itä- kuin länsisaksasta. Näet kyllä varmasti valtavan eron ja tiedät mistä puhun!

  Valitettavasti Saksalais-sotavankien kohtelu oli ensiksi pitkään raakaa, pahoinpitelyjä ja nälkään näännyttämistä

  Toisin oli Saksan itäisissä osissa, jossa Neuvostosotilaat pitivät pitkään täydellistä ryöstä/raiskaa/murhaa toimintaa yllä!
  Varsinkin Saksan itäisissä osissa jotka ensimmäisinä joutuivat kohtaamaan punaisen terrorin, siviilien kohtelu oli pahuudessaan niin mielisairaissa mittasuhteissa, että sitä on vaikeaa edes käsittää.

  Lähinnä tähän verrattavissa on Kiinalaisten sotavankien kohtelu Japanilaisten käsissä.

  • Minusta näet nyt asiat vähän liian länsimyönteisesti. Lännen tyylihän on kaunistella totuutta. Ja se onnistuu hyvin kun media on hanskassa. Yleensä totuutta ei kerrota tai se manipuloidaan.
   Mitä NL:n ja sotilaiden toimintaan tulee, jota en mitenkään pyri puolustelemaan, niin kaikki tapahtui kommunismin nimissä joka ei ollut venäläisten hanke. Armeija ja sotilaat olivat pääosin vain likaisen työn tekijöitä, tappamiseen kiihotettuja.
   Laitoin jo tuonne ylemmäs:
   Ehrenburg oli yksi neuvostoliittolaisista kirjailijoista, jotka olivat mukana saksalaisiin kohdistetussa vihakampanjassa. Sodan aikana Ehrenburg oli Juutalaisten antifasistisen komitean näyttävä jäsen Hänen vuonna 1942 julkaistu artikkelinsa ”Tapa” oli laajalle levinnyt esimerkki tästä kampanjasta:
   ”Älä laske päiviä, älä peninkulmia. Muista vain yksi asia, tappamiesi saksalaisten määrä. Tapa saksalainen, huutaa äiti. Tapa saksalainen, pyytää lapsi. Älä epäröi. Älä luovuta. Tapa!”
   Artikkelissa sanottiin, että saksalaiset eivät ole ihmisiä. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilja_Ehrenburg

   • Vielä tuohon Lännen asioiden kaunisteluun liittyen:
    Hollywood kaiken taustalla turvaa asian erittäin hyvin. Onko H tehnyt yhtäkään totuuden kertovaa elokuvaa WW2:sta? ja kansallissosialismista.
    En ainakaan itse ole nähnyt. Ja syykin lienee kaikille selvä.

     • Ja ketkä kulissientakaiset naruistavetäjät tarkoituksellisesti aiheuttivat mm. 2. maailmansodan, monista muista sodista puhumattakaan!

     • Noita naruistavetäjiähän virallinen totuus kieltäytyy tunnistamasta.

     • Eilen, tänään ja lähes ikuisesti!

      Toki täytyy muistaa, että Hitlerin omat toimetkin vaikuttivat suuresti suursodan syttymiseen.

     • Totta mutta kyllä hänet myös pakotettiin siihen koska se oli suunniteltu juttu hänen sinänsä upean kansallissosialisminsa kaatamiseen kun se uhkasi pankkimafian valtaa.
      Siitä on paljon faktaa jos haluaa etsiä.

     • Hunter, kukaan ei pakoittanut Hitleriä jatkamaan sotatoimia vuoden -40 tilanteen jälkeen.

      Käytännössä Saksa piti suurinta osaa Euroopasta hallussaan, eikä tuossa tilanteessa mielestäni olisi pitänyt missään tapauksessa hyökätä Neukkulaan!

      Saksan armeijan motorisointi oli vielä pahasti kesken sekä useat keskeneräiset uudet aseprojektit olisivat vaatineet lisää aikaa kunnolla toteutuakseen.

      Hitler oli liian malttamaton.

     • No juu, oli malttamaton ja suuruudenhullu. Mutta alkuaan hän vaati vain Saksalle kuuluneiden alueiden palauttamista ja tarjosi rauhaa Puolan sodan jälkeen mutta Ranska ja Britit eivät suostuneet. Mikseivät?
      Siitä koko isompi ruletti alkoi.
      Mitä mieltä olet muuten tämän linkin artikkelista?
      http://pelontorjunta.suntuubi.com/fi/Blogi/?id=63
      Selittäisikö se pankkiirien vihan Saksaa kohtaan? Entä olisiko Venäjän tappio Saksalle ollut katastrofi maan kansalle? – vai voitto.

 9. No ei tietenkään nykyvenäjän hartiolle syyllisyys taakkaa pidä laittaa, enhän minkään ole koskaan niin tehnyt!

  Totuus nyt vain on se, että nimenomaan siviileihin kohdistuneissa julmuuksissa Neuvostoliitto oli se päätekijä.
  Länsiliittoutuneet taas kunnostautuivat siviilikaupunkien pommituksissa ja sotavankien huonossa kohtelussa, tosin todettakaan että Neukkulassa näiden kohtelu oli vieläkin julmempaa.

  Muuten länsiliittoutuneet menettivät muistaakseni puolet lentäjistään ja lentomiehistöistään pommitusten aikana, joten hinta oli kyllä aika kova heillekin.

  • Kova mutta mitättömän pieni verrattaessa lukuisten kaupunkien tarpeettomien ja järjettömien pommitusten aiheuttamaan totaaliseen tuhoon ja valtavaan siviiliuhrien määrään.

 10. No tietysti se kärsii enemmän kuka saa osakseen napalmi, fosfori/magnesium, geeliöljy-pommi sateen.

  Siviileillä on aika vittumaiset oltavat kun rakennukset ja kadut palavat lähes tuhatasteisessa palossa!

 11. Gilad Atzmonin mukaan nykyinen soroslainen ns. identiteettipolitiikka, jossa ihmiset valtaeliitin toimesta tietoisesti pilkotaan tai hajautetaan toisiaan karsastaviin ryhmiin erilaisten (pakko)toimenpiteiden, kuten esim. rasismia luovan haittamaahanmuuton avulla, ei voi johtaa muuhun kuin ikuiseen riitaan ja vihanpitoon näiden ryhmien kesken. Tuohan on jo nähtävissä meilläkin.
  Se lieneekin nwo-mafian tarkoitus. Kun ihmiset riitelevät keskenään se saa rauhassa hallita ja kerätä ’suojelurahaa’ itselleen ja ennen muuta saa siitä hyvän syyn kaapata vallan ja luoda oman poliisivaltionsa.
  Atzmonin mukaan ratkaisu on: ihmisten pitää oppia tulemaan erilaisuudestaan huolimatta toimeen keskenään ja rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuutta. Se voi tapahtua vain kun edetään ilman eliitin luomaa pakkoa ihmisten ymmärryksen ja järjen kasvaessa.
  Keskinäisen riitelyn sijasta pitää tiedostaa oikea ja todellinen vihollinen (big mani, pankkimafia, megakorporaatiot, globaali tuhokapitalismi) ja kääntyä yhteisvoimin sitä ja sen hajottavia toimia vastaan. Muuten se tuhoaa meidät ja koko sivilisaation. — Lyhyesti: Haaste on kova. Valta tulisi palauttaa kansalle. Muuta tietä ei ole jos halutaan pysyä demokratiana

  Being in Virginia in Time
  ”In the New Left social reality, we, the people are shoved into ID ghettos that are defined by our biology: skin colour, sexual orientation, the Jewish mother, etc.
  Instead of what we need to do: fight together against big money, the bankers, the megacorporations, we fight each other, we learn to hate each other. We even drive our cars over each other.
  ID politics equals ID clash, an irreconcilable conflict with no end, the complete destruction of American and, to a certain extent, Western civilization. 
  This may explain why George Soros and his open society are invested in this battle. As long as the working people are fighting each other, no one bothers to challenge the root cause of our current dystopia, namely the banks, global capitalism, wall street, Mammonism and so on.
  The remedy is clear. America and the West must, at once, break away from all forms of ID politics. Instead of celebrating that which separates us, we must seek what unites and makes us into one people. 
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=156250

  • Ongelma tiivistyy paljolti siihen, että liian suuri osa ihmisistä uskoo viralliseen totuuteen eli tietoa salaavaan ja vääristelevään sekä suoraan valehtelevaan valtamediaan. Valheellisen maailmankuvan luominen aloitetaan jo kouluissa ja se jatkuu yliopistoissa. Kouluista ja yliopistoista on tehty myös kulttuurimarxistisen moraalisen mädätyksen pesäkkeitä.

   Nykyistä paljon suurempi osa ihmisistä olisi saatava hakemaan tietoa riippumattomista vaihtoehtomedioista, kriittisen asenteen säilyttäen.

  • ’…The remedy is clear. America and the West must, at once, break away from all forms of ID politics. Instead of celebrating that which separates us, we must seek what unites and makes us into one people. ..’
   Tuohon pitää lisätä vielä maailmaa ryöstävä ja kahteen osaan jakava imperialismi josta myös maan pitäisi myös heti luopua ollakseen todella sitä mitä julistaa olevansa eikä pelkkä kuolemanvietin ruumiillistuma kuten nyt on.

   The anti-imperialist camp: splintered in thought
   Imperialism seeks to divide the world in two. One part will be a stable area which profits from the system while in the other part a terrifying chaos will reign. This other will be a zone, where all thought of resisting has been wiped it; where every thought is fixated on surviving; an area where the multinationals can extract raw materials which they need without any duty to account to anyone.
   http://www.voltairenet.org/article197477.html

   • jatkoa… Markku Juutinen kirjoittaa osuvasti:
    USA:n interventiot ”demokratian”, ”vapauden” ja ”rauhan” nimissä
    ”Tämä kappale selventää sitä ideologiaa miksi Yhdysvallat ovat nyt auttamassa Pohjois-Korean, tuon uhmakkaan ja taloudellisesti riippumattoman vintiön ”demokratian” ja ”kansainvälisen oikeuden” kaidalle polulle.
    Huomattava on, että USA:n eliitin käsitys ”demokratiasta” ei noudata samaa linjaa demokratian perusajatuksesta, jonka mukaan hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa.
    Yhdysvaltoja hallitsevan eliitin mukaan demokratia toteutuu silloin, kun ”vihamielisen”, suvereenin ja taloudellisesti itsenäisen valtion hallinto saadaan kaadettua ja tilalle istutettua Washingtonin DC hyväksymä ”demokraattinen” hallitusjärjestelmä.
    Lisäksi tämä ”demokratia” toteutuakseen edellyttää amerikkalaisen eliitin kustannus-hyötyanalyysin läpäisemistä eli ”demokratian” lähetystyöstä tulee koitua Yhdysvalloille taloudellista hyötyä ja globaalia hegemoniaa riittävän suuri määrä suhteessa kustannuksiin ja jenkkien vuodatettuun vereen.
    Tämä on tietysti ilkeää sanoa, mutta yllä mainittu vaikuttaa valtioterrorismilta.”

    Kummallista on että tälle psykopaattiselle ja moraalisesti ala-arvoiselle käytökselle ylipäätään löytyy kannatusta ja puolustajia – meiltäkin.

    Noam Chomsky (NC) kirjoittaa teoksessaan Maailmanvalta vai maailmanloppu, että Yhdysvallat on noudattanut yli puolen vuosisadan imperialistista strategiaansa tavoitteinaan koko maailman herruus.
    Hegemoniatavoitteissaan Yhdysvallat ei ole piitannut globaaleista riskeistä, jota esimerkiksi Kuuban kriisi osoitti.2
    Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat hyökänneet verta kaihtamatta esimerkiksi jäljempänä mainittuihin kohteisiin:
    http://magneettimedia.com/havaintoja-mista-johtuu-usan-valtioterrorismi-ja-pohjois-korean-uhkailu/

   • Havaintoja: Mistä johtuu USA:n valtioterrorismi ja Pohjois-Korean uhkailu?
    Markku Juutinen kirjoittaa: ”Yhdysvallat toteuttavat sionistisen eliitin suunnitelmia
    Muistamisen arvoista on, että puhuttaessa länsiliittouman ja ennen muuta Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikasta, jota tämäkin artikkeli käsittelee, eivät perimmäisenä syynä ole Yhdysvallat tai läntinen koalitio, vaan sionistinen mafia ts. eliitti.
    Tämä mafia muodostuu (pääosin, oma lisäys) kasaarieliitistä, ja kasaarit ovat turkkilaisten sukulaiskansaa. Kasaarit ovat 700-luvulla juutalaisuuteen kääntynyt turkkilais-mongolidinen kansa, joista nykyiset aškenasijuutalaiset (pääosin) polveutuvat. Nämä eivät ole periytyneet Palestiinan juutalaisista (hebrealaisista).”

    — Voi perustellusti kysyä kuinka maailma sallii tämän eliitin palestiinalaisten tuhoamisen ja ylipäätään oman valtion, joka käyttää nimeä Israel, luomisen alueelle johon sillä ei ole juurikaan historiallisia juuria eikä moraalista oikeutta?
    Shlomo Sand ”Jews Have No Historic Connection To The Holy Land. It’s A Myth.”
    https://www.youtube.com/watch?v=8e1vCU8mZbs
    How I Stopped Being a Jew, Shlomo Sand, SOAS University of London
    https://www.youtube.com/watch?v=AuLoMmjFONE
    shlomo sand
    https://www.theguardian.com/world/2014/oct/10/shlomo-sand-i-wish-to-cease-considering-myself-a-jew

    Takaisin alkuperäiseen artikkeliin:
    ”Sionistisella eliitillä on USA:ssa lähes täydellinen kontrolli valtamediassa ja kongressissa, jonka on vaikeaa tehdä mitään ilman sionistien hyväksyntää. Israelin suurlähetystöllä on suorastaan vaarallisen suuri vaikutus kongressiin.20  Israel-lobby on aina painostanut Yhdysvaltojen hallintoa ja presidenttiä ennalta ehkäiseviin humanitäärisiin interventioihin maailmalla, Israelin, kansainvälisen pankkiirieliitin ja suurpääomistajien etujen tähden.
    Kuten edellä kirjoituksessa mainittiin sodat muiden muassa Kosovossa, Lähi-idässä ja Ukrainassa ovat tämän eliitin eli mafian synnyttämiä ja hyökkäyssuunnitelmat Pohjois-Koreaan noudattavat kyseisen mafian linjauksia. Tämä eliitti on vastuussa järjettömästä ”pakolaisten” vyörytyksestä Eurooppaan.
    Mutta huomatkaa, että Saudi-Arabiaan ja Israeliin ei oteta ”pakolaisia” vastaan. Varmaankin tiedätte miksi?
    Yhdysvallat on siis päättänyt hyökätä Pohjois-Koreaan. Ratkaisuna ongelmaan tietysti olisi, että USA riisuisi juutalaisen eliitin ja siihen liittyvän Israelin sekä Israel-lobbyn ikeen harteiltaan. Ilman sionistien ja sionistisen Israelin painostusta Yhdysvallat ei (ehkä?) olisi vaaraksi kenellekään.
    Lisäksi ratkaisuna pulmaan olisi Israelin ja Yhdysvaltojen kuriin laittaminen, joka teoriassa olisi mahdollista uuden ja voimakkaan kansainvälisen foorumin välityksellä.
    Tietenkään USA ei voi käyttää mahdollisessa Pohjois-Korean sodassa voimakkaita ydinaseita tuhoamatta samalla Etelä-Koreaa, Kiinaa ja Japania.”

    • On vaikea kuvitella että sionistit ilman valtamediakontrollia pitkään pystyisivät pitämään Yhdysvaltoja talutusnuorassaan.
     Ilman tietoja pimittävää, vääristelevää ja valehtelevaa valtamediaa tuskin myöskään käynnissäoleva valkoisten kansanmurha onnistuisi sen enempää Yhdysvalloissa kuin muissakaan eli useimmissa läntisissä maissa kuten Suomessa – erityisesti afrikkalaisilla, esim. somaleillahan on käytännössä vapaa pääsy anteliasta sosiaaliturvamme nauttimaan vaikka loppuiäkseen (tai ainakin niin pitkäksi aikaa kun taikaseinästä riittää rahaa – rikollisten vallanpitäjiemme persaukiseksi velkaannuttamalla Suomella sitä tuskin enää kovin pitkäksi aikaa riittää lähivuosina räjähtävän matuvyöryn elättämiseen).

     • Vallanpitäjämme eivät vielä ole näyttäneet taikurinkykyjään loihtimalla afrikkalaisista kieli-, luku- ja kirjoitustaidottomista kamelikuskeista sellaisia korkean teknologian asiantuntijoita, joiden avulla Suomi vallanpitäjiemme mukaan nostetaan teknologian ja talouden kärkimaaksi!

 12. Uppss!
  Luettuani puoleettoman artiklan olenkin trollilassa, vau! Hävittäjät taivaalle. Tie Tampereeelle ja Nokian kautta Havannaan. Vasen kaista, kuten silloin, kun vas. yhteiskuntatieteiden ikiylioppilaat vielä väittelivät alkon kassalla pääoman riistosta linjalla omistavat kommmarit vastaan janoiset (kansalaiset, duunarit). Rapalat naamaan ja edustustoon (toimituskuntaa), tutkinnot on porvareitten hömpötyksiä! (viimeinen kommunistikointini puoluepoliittisesti sitoutumattomaan vas.sivustollenne). Veikkaan yli sata trollausta alustalle tämä.

 13. Perspektiivejä yksi
  Narsisti elää jatkuvassa puolustusvalmiudessa – näin se näkyy käytöksessä — muutama poiminta linkistä

  Greenbergin mukaan narsisti elämä on jatkuvaa elämistä puolustusasemissa.
  ”Narsisti näkee maailman vain omasta perspektiivistään. Maailmankuva on tältä osin hyvin samanlainen kuin aivan pienten lasten.
  Narsistin on vaikea ymmärtää, että kahdella ihmisellä voi olla erilaiset, mutta silti yhtä hyvin perustellut näkemykset jostakin tietystä aiheesta .
  Jos on narsistin kanssa eri mieltä jostakin aiheesta, hän olettaa, että hänen väitetään olevan aiheesta väärässä. Hän voi ottaa eri mieltä olemisen mielipiteen ilmauksen henkilökohtaisena hyökkäyksenä.
  Kyvyttömyys pyytää anteeksi ja myöntää virheensä
  Narsistin itsetunto ei ole tarpeeksi vakaa, jotta hän voisi myöntää virheensä ja pyytää anteeksi. Hän ei kestäisi sitä häpeän määrää.
  Narsisti voi myös syvällä sisimmässään uskoa, että jos hän myöntää virheensä, muut voivat käyttää tilannetta hyväkseen halventamalla ja nöyryyttämällä häntä.
  Lähde: Psychology Today
  http://www.iltalehti.fi/mieli/201708132200323539_md.shtml
  Kommentti: Psykopaateilla usein narsistiset piirteet ovat varsin korostuneina esillä. Länsimainen kulttuuri ja varsinkin amerikkalainen on vahvasti narsistinen, itsetuntovammaisten kulttuuri jossa narsistinen persoonallisuushäiriö yleistyy kovaa vauhtia, sanovat asiaa tutkineet psykologit.
  Narsistit ovat koko ajan esillä mediassa ja politiikassa sekä taloudessa ja finanssimaailmassa – heitä hehkutetaan myös urheilumaailmassa, mikä johtaa väistämättä kulttuurin tällaiseen epäterveeseen ja tuhoisaan vinoutumaan.

  • Ei voi olla huomaamatta kuinka hyvin tuo päteekään valtamediaan.
   — elää jatkuvassa puolustusvalmiudessa
   — näkee maailman vain omasta perspektiivistään — ja vääristää tarvittaessa totuuden
   — ottaa perustellun eri mieltä olemisen mielipiteen ilmauksen hyökkäyksenä (siksi ei julkaise perusteltuja kriittisiä artikkeleita tai kommentteja)
   — kyvyttömyys myöntää virheensä ja kestää häpeää

   Mutta kuinka voisi toisin ollakaan kun se toimii omistajiensa ehdoilla ja on heidän itsetunto-ongelmien peilikuva.

  • Aika provosoiva kommentti joka kertoo paljon sen kirjoittajasta jonka asiaan liittyviä mielipiteitä voi lukea lisää täältä: https://vastavalkea.fi/2017/07/18/ammu-palestiinalaisterroristeja-teemapuisto-avattu-israelissa/.

   ’Terrorismin vastaisessa sodassa’ syyllinen löytyy aina sieltä mistä sen milloinkin pitääkin löytyä. Kyllähän se jo pitäisi jokaisen järkevään ajatteluun pystyvän tietää. Jerusalem antaa nyt ymmärtää näin koska palestiinalaiset pitää saada tuhottua ja vinkumasta itselleen menettämiään omia asuinsijojaan takaisin johon heille ei tietenkään ole mitään oikeutta valloittajan mielestä.

   The Israeli historian Benny Morris describes how David Ben-Gurion, Israel’s first prime minister, was asked by one of his generals: “What shall we do with the Arabs?”
   The prime minister, wrote Morris, “made a dismissive, energetic gesture with his hand”. “Expel them !” he said.
   https://www.unz.com/article/why-palestine-is-still-the-issue/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=154629
   Tel Avivin ent. historian professori:
   Shlomo Sand ”Jews Have No Historic Connection To The Holy Land. It’s A Myth.”
   https://www.youtube.com/watch?v=8e1vCU8mZbs
   https://www.google.fi/search?client=safari&rls=en&q=shlomo+sand&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=qUuIWZaDGsKq8wfWk4HQDg

  • Tuon antamasi linkin artikkelin pohjalta on vaikea osoittaa aitoa myötätuntoa palestiinalaisille. Siksi kommenttisi oli minusta provosoiva.
   ”TEL AVIV — The heart of Europe has once again been shaken by a vehicle-ramming terrorist attack that evidences time-tested tactics deployed against Israelis by Palestinian terrorists here in the Jewish state.”

   Sen kirjoittajasta sanotaan: Aaron Klein is Breitbart’s Jerusalem bureau chief and senior investigative reporter. He is a New York Times bestselling author and hosts the popular weekend talk radio program, Aaron Klein Investigative Radio. Follow him on Twitter and Facebook. — tuostakin voi jo päätellä aika paljon.

   Mutta jos vilpittömästi tunnet myötätuntoa niin peruutan puheeni. Se pitäisi sitten osoittaa kyllä muunlaisilla linkeillä.

  • Jos Sipilän hallitus häipyisi tänään historian roskakoriin, eikä sieltä tulisi enää yhtään lausuntoa, niin tuskin tapahtuisi muuta kuin huomenna ihmettelisimme, miksi meitä vituttaa vähemmän kuin eilen.

  • No kyllä aika hyvin ja osuvasti.
   Silloin kun psykopatia ja narsismi (itsetunto-ongelma) ohjaavat niin tällaista se on. Ei ole enää yhteenkuuluvuutta ja samaan hiileen puhaltamista, vain tämä rauhaan ja läheisyyteen kykenemättömän pienen eliitin aggressio ja riidanhalu, ahneus ja vahva tarve hallita ja hajottaa, luoda kaaos jossa se voi toteuttaa vallanhaluaan.
   ”Nykyinen alfaihminen ei eroa entisistä, on vain ehkä vielä röyhkeämpi (narsistisempi, psykopaattisempi). Hän ei kynnä, ei kylvä, ei huolla eikä korjaa vaan haistattelee kyntäjille, kylväjille, huoltajille ja korjaajille sekä ammatikseen että puhtaasta ilosta ja (narsistisesta) oman erinomaisuuden tunteesta. ” — niin keinottelee muilta itse luomansa pörssin avulla ilmaista rahaa ja jemmaa sitä veroparatiisiin päätyökseen.

   From Democracy to Pathocracy: The Rise of the Political Psychopath
   http://www.washingtonsblog.com/2016/03/democracy-pathocracy-rise-political-psychopath.html#more-54947

 14. Muuten kyllä kannatan, että Sipilä, Kaikkonen ja Berner johtavat kepua vielä pitkään ja noin neljän prosentin kannatukseen, mikä agraaripuolueelle kuuluukin, vaikka menettelytavat olisivatkin tätä uuslipilaaria meininkiä. Vihreiden nousu kyllä huolestuttaa. Siinä on puolue, joka tekee köyhän elämästä kurjaakin kurjemman. Kantasuomalaisen, siis. Uusi puheenjohtajakin on aloittanut vaimonvaihtoviikot. Hakee luotettavuutta kannattajiltaan. Tulee ihan Vanhanen mieleen. Eikun pääministeriksi.

  Mitähän se vasemmisto mahtaa nykyisin puuhastella?

  • Surkeasti ovat maan asiat. Orpo-pojan valssiksi menee ja kanervaa pukkaa joka nurkkaan.
   Eniten kummastuttaa että se kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta esiintynyt ja taistellut ja omasta mielestään selkärankainen joukko — josta Pentti Linkolakin sanoo juuriensa lähtevän ja tuon joukon suuresta tuhovietistä riippumatta roikkuu siinä eikä sano suoraa sanaa näille ahneuden riivaamille jotka antavat kaiken tapahtua ja jopa vaudittavat stuhoa — on kokonaan muuttunut täysin t(l)oiseksi ja viis välittää enää muusta kuin itsestään.
   Isänmaallinen itsekkyys ja ahneus on muuttunut globaaliksi itsekkyydeksi ja paisunut ’toiseen potenssiin’ eli nyt vaan sitten koko pallo hallintaan ja isänmaa hautaan siinä toivossa että hillotolppalle pääsisi. Mutta kuten kaikessa globaalissa kilpailussa hillotolppia ei ole kuin harvoille.
   Kaikki tietysti oikeutetaan sillä ’ettei ole muuta vaihtoehtoa’. No eihän sitä ole jos ei sitä haluta edes etsiä.
   Enpä täällä ruikuttaisi ellei olisi jälkeläisiä joiden kohtaloa joutuu ajattelemaan. Muuten kyllä joutaa tällainen paskaläjä kaikessa rauhassa katoamaan eikä siitä ole vaikea luopua.
   Ja niin näyttää käyvänkin ja ehkä jo aika pian.

   • Tässä kaikessa niin sisäpoliittisesti kuin globaalisitikin toteutuu Helmut Schmidtin uhkakuva:
    ”„Was ich am meisten fürchte, das ist der Staatsterror“. ( Se mitä kaikkein eniten pelkään on valtio(ide)n terrori; Ja sitähän tämä kaikki jo on.

    • Sitä se on. Mutta onko meillä mitään todellista syytä huoleen kun meillä on presidentti, joka on ilmoittanut seuravansa aktiivisesti ja huolestuneena tilannetta. Mutta ei varmaan kadulla sentään ….
     Siis vain seuraa – kuten on seurannut jo ties kuinka kauan. Ja mukana seuraamassa ovat ainakin Orpo, Sipilä ja Soini.
     Varmaan on pojilla jännää ihan kuin elokuvissa eikä tarvi edes ostaa lippua kun lähetys ilmainen … heh-heh, on siinä meillä veijarikaarti pantu isänmaan vartijaksi.
     http://mvlehti.net/2017/08/18/sauli-niinisto-seuraa-tilannetta/

     • Poliiisi kertoo nostaneensa Turun tapahtuman takia valmiuttaan kautta koko maan. Siis ainakin epäily jihadistien puuhista on. Sen puolesta puhuu sekin että yritetään päästä selvyyden epäillyn henkilöllisyydestä.
      Eli vain seuranta tasolla ’isänmaan vartijat’ yhä jatkavat?
      Jos nyt osoittautuu että tapaus osoittautuu mielenhäiriöksi niin sekö heidät pelastaa?
      Ei suinkaan. Kyllä maan hallitus on siitä vastuussa että liian sairaita liikkuu vapaana avohoidossa, siis vain seuraa, ja silti leikkaa terveydenhuollon varoja.

  • Ne sanat jotka tuossa kuvassa on laitettu Trumpin suuhun, pätevät suuressa määrin myös Suomeen. Euron kautta olemme kytkettynä Rotschildin velkaponzi-rahajärjestelmään. Rotschildin CIA lahjoo poliitikkojamme ja valtamediaamme.

 15. Lyhyt kommentti liittyen turuilla ja toreilla tapahtuneisiin tappoihin ja tapon yrityksiin. Kuvottaa niin helvetisti politikkojen jeesustelu tapahtuman ympärillä. Lisää kun verenpainen vähän laskee.

 16. Espanjan iskun tekijöinä Marokkolaiset.
  Turun tekijä Marokkolainen turvapaikanhakija.
  Marokko on maa, jossa ei esiinny sotaa, poliittista vainoa tai muuta erityistä syytä lähteä turvapaikanhakijaksi.

  Venäjä käännytti kolme Marokkolaista Suomeen pyrkvää ”turistia” ja palautti Marokkoon vuodenvaihteessa.
  https://yle.fi/uutiset/3-9405717

  Marokolla on erittäin läheiset välit USA:han ja CIA:han.
  In the Cold War era, Hassan II allied Morocco with the West generally, and with the United States in particular. There were close and continuing ties between Hassan II’s government and the CIA, who helped to reorganize Morocco’s security forces in 1960.[7] Hassan served as a back channel between the Arab world and Israel, facilitating early negotiations between them. This was made possible due to the presence in Israel of a large Moroccan Jewish community.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hassan_II_of_Morocco

  Nykyään Marokkoa hallitsee miljardööri-businesmies-pankkiiri-kuningas Mohammed VI.
  Mohammed VI is Morocco’s leading businessman and banker.[28] In 2015, he was estimated by Forbes magazine to be worth US$5.7 billion,[29] and the Moroccan Royal Family has one of the largest fortunes in the world.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_VI_of_Morocco

 17. Kyllä suomalaisia vedätetään taas kuus-nolla näillä Eurooppaan organisoiduilla feikki terroristi-iskuilla. Turussakin ”selkään puukotetun” naisen lapsen isä puhui TIETYSTI sujuvasti ”englantia”…. wow, mikä yllätys. Kaikki tässä kyseisessä näytelmässä sakkaa ajoitusta myöten, eli näin se suuri NWO-suunnitelma etenee hyväuskoisten ihmisten myötävaikutuksella. Suomen poliisi teki työtä käskettyä pitämällä uteliaat suomalaiset loitolla maassa makaavista kriisinäyttelijöistä samalla kun – ”MV-Lehden lukija” – kuvasi uskottavaa videota ”uhrista” kätevästi sivupeilin takaa siten, että tuskin mitään itse tapahtumasta näkyi.

  Muslimi-vihaa ja pelkoa lietsotaan maailmanlaajuisesti tyyliin vale-CNN, näin meitä ohjataan kohti kansallisvaltioiden järjestelmien täydellistä romahdusta!

   • Vai niin, näillä suojeluspoliisien suorittamilla feikki-iskuillako? Muslimit ovat tässä ”hajoita ja hallitse” leikissä pelkkiä pelinappuloita, samoin kuin me muutkin, eli syyttävä sormi pitää osoittaa pyramidin huipulle. Suomalaisten ei pidä missään tapauksessa provosoitua näiden teatteriesitysten ja valeuutisten edessä, meidän pitäisi tutkia näitä tapahtumia kylmän viileästä, ja tehdä kysymyksiä.

    1. Mihin aikaan poliisi sai hälytyksen…. ja mihin aikaan, ja missä, ns. terroristi saatiin kiinni?
    2. Kuinka monta uhria, uhrien nimet, keitä he ovat, missä he olivat ja ovat parhaillaan?
    3. Terroristien nimet ja naamat esiin… siis muutakin kuin pixelit?
    4. Kuinka nopeasti ihmisen punainen veri (ei kirkkaanpunainen feikkiveri) muuttuu ruskeaksi?
    5. Miksi selkään puukotetun naisen aviomies puhui englantia, kuka hän on… missä pariskunta lapsineen asui?
    6. Miksi lehdessä haastateltu ”sankari” asui lehtien mukaan Ruotsissa?
    7. Syy tiedotustilaisuuden/-suuksien sekavuuteen?
    8. Miksi poliisi keskittyi enimmäkseen siihen, että SUOMALAISET silminnäkijät pidettiin pois tapahtumapaikalta?
    7. Miksi video oli kuvattu – tarkoituksellisesti – auton sivupeilin takaa… sehän ei näyttänyt meille yhtään mitään?
    8. Jne, jne, jne….

    Ja lopuksi: eikö olekin aivan mahtavaa, että tämäkin poliisien suorittama feikki-isku tulee antamaan suojelupoliiseille kautta maailman lisää valtuuksia, ja tiedustelulakia tullaan sen varjolla laajentamaan. Hetki vain, ja kaikki minunkaltaiset totuuden torvet ovat suojelupoliisien tulkintojen mukaan terroristeja – meidät vaiennetaan maailmanlaajuisesti. RIP.

 18. Turvapaikanhakija, joka tulee tänne oikesta hädästä, on kiitollinen saamastaan avusta eikä ”radikalisoidu”. Turvapaikanhakija, joka tulee tänne muun motiivin takia, on potentiaalinen valtiollisen (tai ylivaltiollisen) toimijan asiamies tai ”soturi”.

  Jos olisin suojelupoliisin päällikkö ja JOS haluaisin huolehtia Suomalaisten turvallisuudesta, niin ottaisin ensisijaisesti seurantaan sellaiset maahan pyrkineet turvapaikanhakijat, jotka eivät tule kriisialueilta, vaan heillä on jokin muu motiivi tänne tulemiseen. Erityisesti kohdentaisin huoleni niiden islamististen valtioiden kansalaisiin, jotka ovat selkeästi liittolaisia valtioterrorissa kunnostautuneiden Yhdysvaltojen tai Israelin kanssa.

  SUPOn päällikkö Antti Pelttari kommentoi uutisissa, että Turun tekijä ei ollut erityisessä seurannassa. Mitä se kertoo SUPOsta ja Pelttarista??

  Tiedustelulait tulevat eduskunnan käsittelyyn kohtapuoliin. Hyökkäyksen ajankohta ei ollut sattumaa. Viesti on selvä: Jos lakeja ei hyväksytä, niin lisää verta tulee virtaamaan.

  ”Every nation and every reagion now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.” (George W. Bush 20.9.2001)
  Eli siis: ”Joko olette meidän kanssamme tai terroristit ovat teidän kanssanne”.

  • Puhut liiankin selkeästi. Jos ei tuosta ymmärrä mistä on kyse niin sitten ei mistään.
   ’Hyttysen pieruja’ nämä nyt tapahtuvat iskut ovat kun ne suhteuttaa vaikkapa Hiroshiman, Nagasakin ja Dresdenin ym. nykyisiin pommituksiin tai palestiinalaisten kärsimykseen joissa kaikissa on ollut ja on kyse juuri tuosta kaikkia ’läntisen arvoyhteisön’ kansoja koskevasta GWB:n lausumasta kiristyksestä: joko olette meidän (’DeepState’, nwo-mafia) tai heidän (luomamme ’terrorismin’) puolella.
   Menossa on 9-11:sta alkanut jatkumo jolle ei loppua ole näkyvissä.
   Mutta on hyvin todennäköistä että pian näitä ’pikku pieruja’ voi seurata todellinen jättipieru eli WW3 jota USA-koaliitio koko ajan pohjustaa ja johon mekin sitten väistämättä joudumme mukaan kun olemme jo antaneet Pirulle enemmän kuin pikkusormemme.
   Ovathan sitä povanneet monet viisaat ja ennen muuta Illuminaatin (NWO-mafian) johto itse. Tämä olisi hyvä tiedostaa ja pitää mielessä.
   Onko sitten mitään tehtävissä? Ehkä olisikin mutta ei ilman että maan johto kokonaan vaihtuu sellaiseen joka tajuaa tilanteen ja on valmis tekemään jotain asioiden hyväksi eikä vain hokemaan, ettei ole muuta vaihtoehtoa. Ensimmäinen askel tulisi olla irtaantuminen EU:n kahleista ja sitten sellaisen politiikan rakentaminen suhteessa Venäjään jossa yhteistyö ja rauhanomainen rinnakkaiselo on etusijalla. Muuta tietä on vaikea nähdä. Miten te muut asian näette?

    • Tarkoitatko että on kovaa siksi kun haluaisivat palata asumaan omille asuinsijoilleen joilta heidät häädetty evakkoon mutta kun se ei nyt mitenkään ole mahdollista kun tilalle tulee uusia sionisteja Euroopasta jossa muka heihin kohdistuva vaino on liian tai sietämättömän kova?
     Sionistit ovat kyllä aina olleet yliherkkiä ja kokeneet olevansa vainottuja aina jos/kun eivät ole saaneet tai voineet elää muista välittämättä kuten heille sopii.
     Sellainen olo tulee linkistä lainaamaa osaa lukiessa kuin nuo muslimien terrori-iskut Euroopassa olisivat pääosin vain sitä varten tapahtuneet jotta sionistit muuttaisivat ’kotiin’, sinne palestiinalaisilta vallattuun kotiin.
     No, en tiedä ovatko ja jos ovat niin miksi? … minulla ainakin käsitys että ne ovat kohdistuneet koko väestöön… mutta voinhan olla väärässä.
     Ote antamastasi linkistä:
     ”With anti-Semitism on the rise from Muslim migrant communities in Europe, notably in Germany which took in over a million migrants from the Middle East and Africa during the migrant crisis, and terror attacks which specifically target Jewish communities, the continent has also seen large numbers of European Jewry considering leaving or making Aliyah (returning to Israel).
     Following the Islamist terror attacks in Spain, Barcelona’s chief rabbi has told the nation’s Jews to head for Israel. Rabbi Meir Bar-Hen said: “This place is lost. Don’t repeat the mistake of Algerian Jews, of Venezuelan Jews. Better (get out) early than late. Europe is lost.”

  • Juuso, olisi lapsellista odottaa että Supo tietäisi jokaisen potentiaalisen hyökkääjän henkilöllisyyden.
   Supo on pieni toimija, eikä heillä riitä mitenkään resursseja kaikkien seuraamiseen!

   Otappa huomioon kuinka paljon esim. Suomessa majailee laittomasti maassaoleskelevia ählämeitä, niitähän on jo kuulemma tuhansia. Ei niistä kaikista kukaan selvää ota, mitä aikovat ja tekevät.

 19. Rajat kiinni, ulkopuolelle liekinheittäjät, stallarit, piispat, imaamit, polpot, rasifistit ja nykyiset poplaulajat.

  • Ja nykyinen hallitus sekä joitakin poikkeuksia lukuunottamatta Arkadianmäelle hankkiutunut rottalauma.

  • Hyvin mennään retkuun siinä että maahanmuuttajat olisivat se pääasiallinen ongelma.
   Ongelmaa ei olisi, jos olisi ensin omat rakenteet ja pelisäännöt kunnossa ja kotimaan ja -väestön asiat turvattu. Silloin voisi ottaa vieraita mikäli suostuvat samoihin pelisääntöihin joita oma väestö noudattaa.

  • Varmaan on yhteys mutta eihän se ole nyt oleellinen asia. Olellista on että hallitus edistää omilla toimillaan ja presidentin tuella maamme islamisointia ja nwo-multi-kultia josta seuraa sitä mitä nyt saimme kokea.
   Tämä mitä nyt tapahtui Turussa oli vain seuraus siitä tai pelkkä oire koko EU:ta kalvavasta ja sen tuhoa edistävästä syöpäkasvaimesta.
   Huhtasaari: Presidentti ja hallitus näyttävät olevan huolissaan lähinnä vain kansalaisten vihastumisesta vaikka pelko ja viha ovat terveitä reaktioita! Enää ei saisi reagoida terveesti vaan vain vallanpitäjien määräämällä tavalla.
   http://laurahuhtasaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/241518-suomalaiset-odottavat-etta-vallanpitajat-pitavat-heista-huolta

   • Kukahan pystyisi selittämään, kuinka on päässyt syntymään nykyinen tilanne, jossa useimpien Euroopan maiden valtaapitävät käyvät sotaa maansa kantaväestöä vastaan sen vähittäiseksi tuhoamiseksi maahantunkeutuja-vyöryn alle?

    • Tuo pakolaisvyöry tai -invaasio on vain yksi keino jolla tuhoamista tehdään. Luulisin että selitys kaikelle on helppo sille joka ymmärtää miksi 9-11 isku tehtiin ja kenen toimesta.

   • Voi kysyä onko Huhtasaari todella aidosti huolissaan presidentin ja hallituksen asenteesta haittamaahanmuuttoon ?
    Ellei hän selkeästi tuomitse Israelin sotia ja epäinhimillistä suhtautumista palestiinalaisiin niin hän Soinin tavoin tukee sionismia ja Lähi-idän sotia ja – ainakin epäsuorasti – nwo-agendaa johon Turunkin tapahtumat ovat yhteydessä.
    Sionisti-Soinille unelmavirka: juutalaiseen pankkiin Lontooseen?
    http://magneettimedia.com/sionisti-soinille-unelmavirka-juutalaiseen-pankkiin-lontooseen/#comment-42195

  • Ei epäilystä, mutta herääkö valtaosa kansasta sittenkään näkemään vallanpitäjiemme ja näitä tukevan propagandamedian veristä käsiä ja pirullista agendaa Suomen ja kantasuomalaisten tuhoamiseksi?

  • Toivottavasti mahdollisimman monet lukevat tuon artikkelin ja kaikille suvakeille sekä poliitikoille sen pitäisi olla pakollista luettavaa!

   • Lukaisin ja heräsi tällaisia ajatuksia:
    Poimin tuosta artikkelista vain yhden kohdan:
    — 8. Islamintuntijat tietävät ettei ole olemassa maltillista islamia tai maltillisia muslimeja – on vain uskontoaan harjoittavia muslimeja ja muslimeja, jotka eivät harjoita uskontoaan. Islamista tietämättömät eivät ymmärrä, että kaikki moskeijat kautta maailman saarnaavat ja opettavat samoja vihantäyteisiä, raivotautisia juutalaisvastaisia islamin kirjoituksia, jotka sitovat kaikkia hartaita muslimeja. Näiden kirjoitusten muuttaminen katsotaan apostaasiksi, josta on määrätty kuolemanrangaistus. Näin islamia ei voi ”reformoida”.

    En ole Islamin asiantuntija ja siksi on vaikea ottaa kovin vahvasti kantaa siihen huolimatta siitä, että se nyt on varsin laajan – ehkä osin propagandistisenkin – vihan kohteena Euroopassa mutta ei esim. Venäjällä jossa vastaavia ongelmia ei ole.
    Tietenkin herää kysymys onko tuo viha aina oikein perusteltua vai palveleeko se muutakin. Ja miksi näitä pahimpia äärimuslimeja nyt työnnetään Eurooppaan?

    Luin juuri Oikeamediasta artikkelin jossa erotettiin tavalliset ja ääri-islamistit (poliittinen islam joka HUOM! on Saudi-Arabian valtauskonto ! ja jonka kanssa Trump ja USA/Israel-koaliitio veljeilee ja käy yhdessä sotaa Lähi-idässä muita islamin haaroja vastaan… miksi muuten näin?) selkeästi toisistaan ja todettiin, että vain ääri-islamiin kuuluu jihad. Tässä pieni ote siitä:

    ”Valtaosa muslimeista tietenkin tuomitsee jyrkästi väkivaltateot. Oikeasti islam on hyvin jakautunut siitä, mitä käsitteellä jihad tarkoitetaan tai kuka voidaan luokitella marttyyriksi. Mutta terroristit (ja siis myös Saudi-Arabia) noudattavat poliittisen islamin ja sen äärijärjestöjen tulkintaa, jossa “islamilainen maailma” on yksiselitteisesti puhdistettava vääräuskoisista ja heidän liittolaisistaan.” … ”Uusien iskujen jälkimainingeissa voi vain toivoa, että ihmisten viha kohdistuu terroristeihin, ei tiettyyn etniseen tai uskonnolliseen ryhmään. Pidetään mielessä, että maltilliset muslimit ovat eturintamassa taistelemassa islamisteja vastaan Lähi-idässä ja Afrikassa.”
    http://beta.oikeamedia.com/o1-34721

    Jokin tässä koko hommassa mättää ja vaikuttaa kaksinaamaiselta kun toimitaan Saudien ehdoilla. Se on ikävää ja se herättää luottamuspulaa ja epäilyksen että tässäkin meitä huijataan ja tarkoituksellisesti luodaan tarpeetonta vihaa haittamaahanmuuton avulla jotta päästään valloittamaan Lähi-itää – ja Irania?

    Mitä tulee tuohon linkin artikkelin kohtaan 8 niin joutuu kysymään eikö tuo sama päde suurelta osin myös Talmudismiin, jonka opin Natanyahu on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan Israelin valtion poliittiseksi perustaksi ?
    Ja eikö se päde myös Vatikaaniin ja ns. kristilliseen fundamentalismiin (pohjoisamerikkalainen kristillinen protestanttinen liike, joka korostaa perusteiltaan Raamatun sanatarkkaa erehtymättömyyttä) ja jonka suvaitsevuuden (ainakin Islamia kohtaan) voi kyseenalaistaa?
    Voiko näitäkään uskontoja ’reformoida’?

    • ’…Jokin tässä koko hommassa mättää …’ miksi tällaista salailua?
     Valtamedian propaganda muuttumassa yhä röyhkeämmäksi
     Valtamedian ennaltasovittu narratiivi näkyy Turun islamilaisen jihad-iskun uutisoinnissa räikeästi. Narratiivi on ennalta käsikirjoitettu kertomus, jota tuetaan uutisotsikoin, -kuvin ja puolitotuuksin. Mikäli todellisuus ei sovi narratiiviin, se jätetään kertomatta tai valikoidaan vain ne asiat jotka siihen sopivat. — http://beta.oikeamedia.com/o1-35011
     Mistä takaa-ajaville ulkomaalaisille ilmestyi pesäpallomaila kouraan? Onko astalon kantaminen heidän yleinen tapansa?
     Oliko tekijän islamilaisesta taustasta ja aktiivisuudesta merkkejä?
     Olivatko mailamiehet tekijän tuttuja? Samasta kulttuuri- tai uskontopiiristä?
     http://beta.oikeamedia.com/o1-34539

    • Myöhemmin tänä vuonna on ilmestymässä kirja “MUSLIM: What You Need to Know About the World’s Fastest Growing Religion”, Hank Hanegraaff

     Kirjaesittely: “Is Islam a peaceful and tolerant religion?
     For all the debate over Islam and its growing presence in the world, one thing is often overlooked: Islam is not a religion in the sanitized Western sense. It is, in contrast, an all-encompassing sociopolitical legal matrix that has bred a worldview antagonistic to anything but itself. While there may be millions of peaceful and tolerant Muslims, many of them our neighbors, Islam itself is hardly peaceful and tolerant.

     Islam is the only significant religious system in the history of the human race with a sociopolitical structure of laws that mandate violence against the infidel. The current narrative is that to tell the truth in this regard is tantamount to radicalizing Muslims and exacerbating hostilities that may otherwise lie dormant. A common refrain has reverberated throughout the West: “Islam is not our enemy.” As well-intentioned as this mantra may be, it is a potentially dangerous stance once someone understands Islam in full.

     Despite its incoherence, Islam—one billion six hundred million strong and growing—is poised to fill the vacuum left by a Western culture slouching inexorably towards Gomorrah. Demographics alone are alarming. While polygamist Muslims boast a robust birth rate, native Westerners are moving rapidly toward self-extinction. Filling the void are multiplied millions of Muslims who have no intention of assimilating into Western culture.

     Equally grave is the specter of global Islamic jihadism now exacting mass genocide on Christians in the East and ever-multiplying terrorist attacks throughout the West. multiplied billions of dollars exporting virulent Wahhabism to the West. Worse still, We are also witnessing the co-belligerency of fantastically wealthy Saudis spending Western governments, academic institutions, and media outlets seem bent on exporting a false narrative respecting the religious animus animating global Islamic jihadism.

     In MUSLIM: What You Need to Know about the World’s Fastest Growing Religion, Hanegraaff not only outlines the problems in accessible and memorable fashion, but moves toward potential solutions in the clash of civilizations.”

     Ks. https://www.amazon.com/gp/product/B06XF6G6RC/ref=abs_brd_tag_dp?smid=AVQNC09JOZHDS

     • “Despite its incoherence, Islam—one billion six hundred million strong and growing—is poised to fill the vacuum left by a Western culture slouching inexorably towards Gomorrah.”

      Voi laittaa yhtäläisyysmerkin tuon ”Gomorran” ja kommunistisen Frankfurt-koulukunnan mädätys-oppeihin perustuvan kulttuurimarxismin ja toisaalta feminismin väliin. Tuon mädätyksen suoltaminen aloitetaan kouluissa, jatketaan yliopistoissa; vihervasemmistolaisten dominoima toimittajakunta suoltaa sitä taukoamatta valtamediassa – siten laulaen mielihalustaan samalla niiden lauluja joiden leipääkin syövät eli niiden tahojen (lakeijoiden), joiden agendaan kuuluu ihmiskunnan orjuuttaminen Uuden Maailmanjärjestyksen tyranniaan.

     • ’…Worse still, We are also witnessing the co-belligerency of fantastically wealthy Saudis spending Western governments, academic institutions, and media outlets seem bent on exporting a false narrative respecting the religious animus animating global Islamic jihadism…’
      Wahhabismi on sunni-islamin fundamentalistinen suuntaus ja Saudi-Arabian valtionuskonto. Wahhabiitit pyrkivät palauttamaan islamin juurilleen. Wikipedia
      Miksi juuri Saudien kanssa USA/Israel-koaliitio tekee sotilaallista yhteistyötä Lähi-idässä?
      No, syynä lienee suunnitteilla oleva Iranin sota. Muutakaan syytä en keksi.

     • Tässä yhteydessä on aiheellista muistaa myös seuraava:

      ” Cynthia McKinney Drops Bombshell: Candidates to sign pledges of support for “Israel”
      During her years in Congress, she stated, candidates for both the House and the Senate were requested to sign pledges of support for Israel, documents in which the candidate promised to vote to provide consistent levels of economic aid to the Zionist state. Refusal to sign the pledge meant no funding for the candidate’s campaign.
      “You make a commitment that you will vote to support the military superiority of Israel—the economic assistance that Israel wants, that you would vote to provide that,” …”
      https://jhaines6.wordpress.com/2012/11/19/cynthia-mckinney-drops-bombshell-candidates-to-sign-pledges-of-support-for-israel

      ” Report: Netanyahu Promises Talmud Will Be Israeli Law”,
      http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/180440

 20. ”Eniten myötähäpeää ja surua aiheuttivat kuitenkin suomalaisten poliitikkojen lausunnot.
  Näytti siltä, että terrorismi ei olisi oikein koskettanut heitä. Empatia ei välittynyt heistä vaan surunvalittelu oli ulkokohtaista. Pahinta oli kuitenkin ilmeinen välinpitämättömyys tavisten turvallisuudesta.
  Laimeiden lauseiden jälkeeni eliitti marssi vartioituna kirkkoon lohduttamaan itseänsä ja vuodattamaan muutaman kyyneltipan – niin että se näkyisi mediaan ja siitä voisi sitten kirjoittaa lööpin.  Ja sitten turvamiesten kanssa äkkiä ulos kirkosta poliisien vartioimaan autosaattueeseen.”
  Näin syntyi lauantain imelä sosiaaliporno. http://beta.oikeamedia.com/o1-35002

  Kommentti: Lassi ma 21.08.2017 11:26 0Oikea kommentti!
  Hyvä Arto Luukkanen!
  Ihan turhaa haukkua Suomeen tai Eurooppaan tunkevia ihmisiä. Poliitikot ja viranomaiset varoittelevat vihasta ja vastakkainasettelusta. Niitäkin tarvitaan, mutta ne pitäisi kohdistaa syyllisiin, sillä onhan olemassa syylliset. Suomalaiset poliitikot, virkamiehet, verovaroilla toimivat järjestöt ja toimittajat melkein kautta linjan. No tietysti se osa kansasta, jotka äänestämällä ovat vaikuttaneet politiikkaan. Tässä asiassa en voi kovin paljoa syyttää lempparisyyllistäni AY-liikettä.
  Tänä päivänä suurin osa johtavista politiikoista valehtelee ihan pokkana, kuin ennen vanhaan taistolaiset konsanaan.

  • Valtaosa poliitikoista ja korkeammista virkamiehistä sekä osa papeista näytää olevan moraaliltaan Gomorran tasoa – ainakien nuorempien osalta melkein joka tuutista suolletulla kulttuurimarxismi-aivopesulla on ilmeinen osuus asiaan.

  • Rikollisten vallanpitäjiemme toimesta kantasuomalaisten ahdisteluun palkkatuille nettikytille ja Polpolle olisi kansakuntaa hyödyttävääkin toimintaa yllin kyllin tarjolla:

   ” Jihadistien organisoitu soluttaminen Eurooppaan
   IBNA -uutistoimiston (Independent Balkan News Agency) luotettavista lähteistä saamien tietojen mukaan jihadistien soluttaminen Eurooppaan on suunnitelmallista, hyvin organisoitua ja täydessä käynnissä.
   Terrori-iskujen uusi aalto Espanjassa, Suomessa ja Saksassa ja jatkuvat terroriuhkaukset muissa Euroopan valtioissa ovat ensi merkkejä jihadin eli muslimien ”pyhän sodan” painopisteen siirtymisestä Eurooppaan.
   Isisin menettäessä jalansijaansa Lähi-Idässä, monet sotatoimiin osallistuneet jihadistit joutuvat palaamaan lähtömaihinsa Euroopassa. IBNAN tietojen mukaan tämän lisäksi on meneillään jihadistien systemaattinen soluttaminen Eurooppaan.
   IBNAN tietolähteet ovat olleet yhteydessä Isiksen jäseniin, ja heidän antamissaan tiedoissa kuvataan Eurooppaan lähetettävien jihadistien valintamenettelyä.

   Kun jihadisti on tullut valituksi, alkaa hänen muokkaamisensa ”pakolaiseksi.”…”

   Eräs artikkeliin annettu kommentti:
   ” Sipilä, Orpo ja Soini odottelavat malttamattomina tätä rikastusta ja Alex twiittaa kompaten pankkiholvista. Suomi hiljenee vielä monen monta kertaa.”

   http://www.nykysuomi.com/index.php/2017/08/20/jihadistien-organisoitu-soluttaminen-eurooppaan/

   • Herää kysymys kuka tätä soluttautumista organisoi? Onko se Islam itse vai joku muu vai sekä että? Globalistitko?
    Globalistit ainakin hyötyvät kun kansallisvaltiot näin tuhotaan ja ihmiset saadaan pelon valtaan. Miksi ei siis heilläkin olisi sormet pelissä?.
    Kun lukee uusia uutisia niin vahvasti näyttää siltä että tätä Turun iskua aletaan nyt hyödyntämään maamme globalistieliitin voitoksi kun eliitti ei näytä tuntevan mitään häpeää eikä halua ottaa lainkaan vastuuta omista virheistään, laiminlyönneistään ja ’silmät kiinni olostaan’.
    Valtamedian propaganda muuttumassa yhä röyhkeämmäksi
    http://beta.oikeamedia.com/o1-35011

 21. No sehän on selvä, että päämediat repii paskaotsikoita viikkotolkulla tästä hirvittävästä tapahtumasta, itse uhreista kukaan välitä paskaakaan!

  Oksetti suorastaan tänään ostoskeskuksessa käydessä iltapaskan/sanoman otsikot, kuvattiin nämä matut jonain helvetin Suomen kansan pelastajina, vaikka heidän heimoveljensä ja aatetoverinsa nämä iskut tekivät yhteisen jumalansa nimissä!

  http://mvlehti.net/2017/08/20/turun-sanomat-teki-valheuutisen-maahantunkeutuja-ahmed-hosseinista/

  • Rikolliset, maanpetturi-vallanpitäjämme ja heitä tukeva valta-VALE-media täydellisessä yhteisymmärryksessä Suomen ja kantasuomalaisten tuhoamiseksi Afrikasta tulevan mutavyöryn alle!

 22. Liittyen muutamaan ylempänä olevaan kommenttiini:
  UN chief says disagreeing with Israel’s policies not anti-Semitism
  In an interview with Channel 2, UN Secretary-General Antonio Guterres agrees that Israel is occasionally “bullied” at the United Nations.
  “In some situations, this is true. In other situations, Israel needs to understand that people may disagree with the policies of this government and this is not a form of anti-Semitism,” he says.
  Guterres says he believes Israel is treated fairly by the UN secretariat. Elsewhere, “it depends on the member states.”
  Guterres said earlier Monday that calling for Israel’s destruction is a “form of modern anti-Semitism” and said he would treat Israel with “impartiality” amid vocal complaints by Israeli officials that the world body is biased against the Jewish state.
  http://www.timesofisrael.com/liveblog-august-28-2017/
  ”Something is terribly wrong when the leader of the State of Israel can no longer distinguish between anti-Semitism, opposition to Israel and disagreement with the policies of his government.
  ”During the past several decades, Israel has systematically been transformed into an ethnically defined state which consciously places its Jewish identity over any other attribute.”
  http://blogs.timesofisrael.com/distorting-the-vision-of-a-jewish-state/

 23. ’…Aito demokratia on uhanalainen poliittinen järjestelmä. Uhka muodostuu monista eri tekijöistä, joista keskeisiin kuuluvat sodat, aseelliset konfliktit, vainot, kansainvälisen oikeuden loukkaukset (ihmisoikeusloukkaukset, sananvapauden rajoitukset, globaali massaurkinta), perusoikeusloukkaukset, globalisaation negatiiviset vaikutukset (veroparatiisit), sosiaaliset ongelmat (köyhyys, nälkä), yhteiskunnan polarisoituminen yhtäältä ultrarikkaisiin ja varakkaisiin kansalaisiin sekä toisaalta jatkuvasti köyhtyvään keskiluokkaan, köyhiin ja suoranaiseen kurjalistoon…’
  Noin alkaa tämä Tapion hieno kirjoitus.
  Tuohon läheisesti liittyy oikeuslaitoksen korruptoituminen josta meitäkin epäillään.
  Amerikassa tilanne on pelottava kirjoittaa Makow:

  NY Supreme Court – Corrupt, Masonic, Satanic
  Right from the minute you walk into this “courthouse” located at 60 Centre Street, New York NY 10013, you are greeted with bizarre and strange mosaics and paintings of occult astrological signs and other weird illuminati symbology. This is your first indication that something is definitely wrong.

  An insider sounds off:
  ”It is no secret that if you are not affiliated with, or completely subservient to, the heavily Satanic Freemasonic power structure of New York City, whether as a litigant or a lawyer,  you will absolutely never receive ’justice’ in this courthouse.”
  https://www.henrymakow.com/2017/08/ny-supreme-court.html

 24. Jos kerran muslimien vaeullukset eurooppaan on suunnitellusti tarkoitettu Juutalaisten häätämiseen muualle,
  (esim. Israeliin), niin muuttavatko ”pääkaupungin Hebrealaisetkin samaan kohteeseen, pakolaisten ajamana” ?
  TUSKIN ! Suunnitelmasta puuttuu ”ruusun tuoksu”. Miksi ”HE” ovat valinneet pohjoismaat, asuttamalla ne ?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here