Teema, jota tässä kirjoituksessa kutsun agendapohjaiseksi ajatteluksi, voidaan aatehistoriallisesti hahmottaa eräänä rasismin tyypillisenä muotona.

Lähestyn kohdettani jakamalla rasismin seuraavaan kolmeen ilmenemismuotoon:

1) Rasismi ksenofobiana eli vierauden pelkona edustaa ehkä kaikkein varhaisinta rasismin luokkaa. Tässä mallissa vieraus sinänsä aiheuttaa pelkotiloja ja uhan tunnetta. Jossain määrin olemme kaikki rasisteja ksenofobisessa mielessä, sillä kenelle tahansa jonkinlainen vieraus on uhkaavaa.

Ksenofobia voitaisiin määritellä eräänlaiseksi protorasismiksi, sillä rasistiset ideologiat monasti hyödyntävät ksenofobisia tunteita ilman, että ksenofobia sinänsä tiukassa merkityksessä edustaa (ideologista) rasismia.

2) Rasismi rakenteellisen eriarvoisuuden oikeuttajana. Tässä mallissa esim. valloituksen tai maailmantalouden rakenteiden kautta saavutettu etu selitetään ”olemuksellisella” paremmuudella eli seurauksesta tehdään syy: ”Emme ole parempia, koska voitimme, vaan voitimme, koska olemme parempia.”

Afrikkalaisten asemaa maailmantaloudessa eivät tässä mallissa selitä eurooppalaisten tykkiveneet vaan afrikkalaisten oletettu älykkyysosamäärä selittää sen, että eurooppalaiset vallat lähettivät heidän rannikolleen tykkiveneitä ”avaamaan kauppaa”, eikä siten, että afrikkalaiset olisivat lähettäneet niitä tänne.

Tässä mallissa rasistisia argumentteja käytetään oikeuttamaan asiantiloja, joiden moraalisesta kyseenalaisuudesta ollaan enemmän tai vähemmän tietoisia: rasismi toimii ikään kuin oman toiminnan moraalisena valkopesuna.

Rasismi näin ymmärrettynä liittyy myös perinteiseen vasemmistolaiseen ja oikeistolaiseen selitykseen ja ymmärrykseen maailman kurjuudesta ja mahdollisuuksista muuttaa sitä.

Ahdasmielisessä vasemmistolaisessa tulkinnassa mennään niin pitkälle, että mikä tahansa yritys selittää vaikka jonkin Afrikan maan tilaa vetoamalla paikallisen kulttuurin piirteisiin, on jo lähtökohtaisesti rasismia. ”Vulgääripersu” taas näkee tässä oivallisen mahdollisuuden kokea kuuluvansa voittajiin.

3) Rasismi oletettuna agendana. Tässä mallissa esim. kokonaiseen etniseen tai vertailtavaan ryhmittymään kohdistuva syrjintä tai kielteinen asenne saa oikeutuksen sitä kautta, että kohderyhmä sinänsä hahmottuu tietyn poliittisen, taloudellisen tai uskonnollisen agendan ajajana riippumatta siitä, mitä tämän ryhmän yksilöt saattavat asioista ajatella.

(Luokittelu ei ole yleisesti kattava vaan luotu palvelemaan tätä esseetä. Alla keskityn lähinnä kategorian 3 analysointiin.)

EUROOPPALAINEN ANTISEMITISMI tarjoilee 3:sta yhden klassisimmista muotoiluista. Toisin kuin joskus saamme lukea, natsit eivät hyljeksineet Einsteinin suhteellisuusteoriaa sen takia, että kokivat, etteivät juutalaiset kykene mihinkään korkeatasoisiin kulttuurillisiin suorituksiin (löyhästi 2:n mukainen tulkinta).

Ongelmana on se, että mielipiteistä tehdään ryhmien ominaisuuksia.

Ei suinkaan, sen sijaan he ajattelivat, että suhteellisuusteoria edustaa laajempaa ”juutalaista agendaa” hieman samassa merkityksessä kuin venäläinen avant-garde maalaustaiteessa.

Kolmiulotteisesta tilasta abstrahoituminen niin tieteessä kuin taiteessa koettiin die Heimatinkorvaamisena ”juutalaisella” abstraktilla symbolijärjestelmällä eli kosmopoliittisella kodittomuudella.

Tuoreempi esimerkki agenda-ajatuksen käytöstä poliittisessa diskurssissa liittyy kreationismi-oikeudenkäynneistä tuttuun ”kiilastrategiaan” (wedge-strategy). Evoluutio-opin kannattajien mielestä halu saada ID-opetusta (intelligent design eli älykäs suunnittelu) kouluihin on osa laajempaa agendaa, jossa tieteellinen maailmankuva pyritään syrjäyttämään raamatun opilla. Monien mielestä ID-teoreetikkojen väitteitä ei tullut ottaa vakavasti, niihin ei tullut vastata julkisen keskustelun puitteissa, sillä väitetyt tosiasiat olivat alisteisia agendalle. ID-teoreetikot ajavat vain agendaansa uskomatta itsekään omiin väitteisiinsä, sanottiin.

SAMA AJATTELUMALLI kuvaa hyvin oman aikamme poliittisen keskustelun monia piirteitä. 3:n kautta onnistumme jossain määrin tekemään ymmärrettäväksi kulovalkean tavoin lisääntyneen rasisti-huutelun. Ottakaamme esimerkki: Harva tosissaan ajattelee, että Ruotsista saapuvien turvapaikanhakijoiden välitön käännyttäminen ulkomaalaislain 99a§:n nojalla – kuten on vaadittu – edustaisi sinällään rasismia. Tämän sijasta koetaan, että ko. vaatimus on oleellinen osa rasistista agendaa, joka tekee sen ehdottamisesta rasismia tai paremminkin niin, että ehdotuksen tekeminen paljastaa jostakusta rasistin.

Ongelmana tässä hahmotuksessa on se, että mielipiteistä tehdään ryhmien ominaisuuksia juuri samalla tavalla kuin sosialismi ja globaalin talousliberalismin puolustus muuttuivat molemmat kansallissosialistisessa propagandassa poliittisista kannoista juutalaisten (kvasi)etnisen ryhmän ominaisuuksiksi.

Samaan aikaan turut ja torit pursuavat ”faktantarkistajia”, joiden piiloagendana on muuttaa monimutkaiset tulkinnalliset kysymykset ”faktoiksi”2. Tosiasiassa faktat ovat menettäneet merkityksensä, kun niitä tulkitaan nykyiselle poliittiselle kulttuurille tyypillisellä tavalla alisteisina agendoille.

Juuri tätä kautta ymmärrämme kiihkoilun MV-lehden linkittämisestä esim. sosiaalisessa mediassa. Kyllä, MV:ssä julkaistaan paljon täydellistä roskaa, mutta välillä varsin merkittäviä uutisia, joita ei muualta löydä. Monasti ihmiset eivät edes kiistä yksittäisen jutun merkittävyyttä, vaan tyytyvät paheksumaan julkaisun linkittämistä sinänsä.

FOKUS ON JULKAISIJASSA, EI JULKAISTUSSA. Ei tietenkään ole niin, etteikö julkaisun uskottavuus olisi koskaan olennaista. Totta kai se on, eritoten tilanteessa, jossa esitettyjä faktoja ei kyetä itsenäisesti tarkistamaan. Toimituksen suojelemat salaiset lähteet käynevät yhdestä esimerkistä. Toisaalta tilanne on tyystin eri, mikäli esitetyt väitteet kyetään itsenäisesti tarkistamaan. Tällöin luottamus liittyy mielekkäästi lähinnä ajattelun ekonomiaan: ”Jos aika on tiukilla, jaksanko lähteä tarkistamaan väitteitä, jotka prima facie tuntuvat epätosilta ja niitä julkaisee MV?”

Tosiasiassa pyrkimys kieltää MV:n linkittäminen edustaa halua kieltää lehdeltä oikeus esiintyä julkisuudessa sen edustaman agendan takia. Myös käsite ”valeuutinen” tulee ymmärtää tässä yhteydessä. Valeuutisten paljastamisen avulla ei haluta paljastaa ensi sijassa valheita, vaan agendoja. Verbi ”valehdella” tarkoittaa Kielitoimiston sanakirjan mukaan sitä, että joku ”esittää vilpillisesti j[o]tak[in], joka ei ole totta, puhua perättömiä”.

Näin ollen valtamedia ei periaatteessa voi syyllistyä valeuutisointiin, mikäli oletamme, että heidän agendansa on neutraali uutisten välittäminen. Tällöin he vain erehtyvät, eivät valehtele. Kuka on kiinnostunut de facto valeuutisesta, jossa Helsingin Sanomat liioittelee Suomeen saapuvien pakolaisten määrää? ”Suvakkitoimittajan” virheelle naureskellaan, mutta valeuutisen tässä näkee harva.

MV:N LUKIJAT SYYTTÄVÄT – monasti varsin oikeutetusti – valtamediaa (Suomessa käytännössä Sanoma ja Alma), koska näkevät valtamedialla olevan agendan täysin MV:lle analogisella tavalla. Ero lienee siinä, että MV puhuu häpeilemättömästi omalle lukijakunnalleen, kun taas valtamedian tavoitteena on muokata laajempaa asenneilmastoa haluamaansa suuntaan – esimerkiksi turvapaikanhakijoista päästetään juttuun pakolaisperhe edustamaan pakolaisuutta yleensä nuoren miehen sijasta, vaikka sinänsä lienee varsin riidatonta, että yksin saapuneet nuoret miehet edustavat määrällisesti ilmiötä paremmin.

Löyhänä analogiana voitaisiin sanoa, että MV toimii tässä heimouskonnon tavoin, kun taas valtamedia universaalin uskonnon tavoin, koko ajan etsien uusia käännynnäisiä omalle agendalleen – ”näkökulmalleen”, joka edustajilleen aukenee yhä edelleen universaalin uskonnon tavoin universaaleina arvoina (suvaitsevaisuus, tasa-arvo), kun taas MV puolustaa omaa ”heimoaan” eksklusiivisemman ajattelun hengessä.

Sinänsä toki ”väärien” faktojen korjaaminen on toimintana täysin hyväksyttävää ja perusteltua – riippumatta niiden esittäjästä. Poliittisesti antagonistinen eli vastakkainasetteluun keskittynyt kulttuuri on jopa siinä mielessä mielekäs asiantila, että eri ryhmittymät ovat motivoituneita paljastamaan ”vastapuolen” vääriä faktoja. Ongelma on vain tapa, jolla faktoilta kiistetään arvo, mikäli niiden koetaan olevan osa vihamielistä agendaa.

Ulkomaalaisten raiskaustilastot kiistatta edustavat vääriä faktoja (”fake newsia”), mikäli niitä ei suhtauteta vertailtavien väestöjen ikä- ja sukupuolijakaumaan. Korjattuinakaan näistä tilastoista ei suostuta ottamaan vaaria, mikäli niiden uutisoinnin tai esittämisen koetaan edustavan ulkomaalaisvihamielisyyttä tai rasismia. Korjattuinakin näiden uutisten fokus on väärä: puhutaan siitä, että ulkomaalainen raiskaa, kun tulisi puhua siitä, miten suomalainen raiskaa jne.

Noidankehän omaisesti oletetut rasistit todistavat heidän mielipiteidensä oletetun rasistisuuden puolesta, kun heidän mielipiteidensä oletettu rasistisuus todistaa niiden esittäjien oletetun rasistisuuden puolesta.

HISTORIALLISESTA TILANTEESTAMME TEKEE OUDON se, että kylmän sodan ideologisessa kulttuurissa erilaiset poliittiset agendat olivat yleisesti hyväksytty tosiasia, eivätkä paljastamisen kohde, vaikkapa ”faktantarkistuksen” merkeissä.

Sivistyneen ihmisen tunnusmerkki oli, että asioita kyettiin tarkastelemaan ja analysoimaan eri agendojen näkökulmasta, joita olivat kommunismi, sosialidemokratia, konservatiivinen oikeistolaisuus, jne. Agendat olivat ideologioiden merkityksessä yleisesti hyväksytty poliittisen todellisuuden osa.

Nykykulttuuri alkaa sen sijaan saada enemmän 1930-luvun piirteitä, jossa MV-lehdestä on tullut kommunistisen sanomalehden kaltainen julkaisu, jossa tosiasioita väitetysti vääristellään oman maailmankuvan edistämiseksi, eikä sillä täten ole oikeutta yhteiseen julkisuuteen. Faktojen ja faktapohjaisen kulttuurin puolustaminen tuntuu sinänsä jotenkin hyväksyttävältä, vaikka todellisuudessa kysymys on siirtymisestä ideologisesti tarkemmin kontrolloituun ja suljetumpaan yhteiskuntaan.

Erittäin vaarallisen agendapohjaisesta hahmotustavasta tekee se, että agenda alkaa yhä enemmän määrittää oikeutta päästä esiintymään agoralle. Julkisuus ei enää ole paikka, jossa faktat erotetaan valheista vaan paikka, jonne ”pääsylipun” tarjoaa hyväksytty agenda – takuu siitä, ettei ”vääristele” faktoja agendansa ajamisessa.

LÄNNESSÄ TÄTÄ PROPAGANDAA on viime aikoina kohdistettu aluksi venäläiseen tai Lännen ”venäläismyönteiseen” uutisointiin, joka halutaan eristää agoralta juuri oletetun agendansa takia. Näin tuore uutinen Virosta:

’Estonia reserves the right of not accrediting, or considering as media, such channels (those belonging to the Rossiya Segodnya group) whose editorial offices are not independent, which do not follow good journalistic practice,’ it told EUobserver on Tuesday (29 August).3

Ei ole vaikea nähdä, miten Viron toiminnan asiayhteys on täysin erotettu toden puhumisesta tai valehtelusta perinteisessä merkityksessä. Fokus on sanojassa ja hänen agendansa tunnistamisessa, ei sanotun arvioinnissa.

Voimme toki kysyä, miksi sama kielto ei koskisi valtiollisia yhtiöitä yleensä (kuten Yle ja BBC). Vastaus toki on selvä: koska oletuksen mukaan toimitukset näissä ovat itsenäisiä, toisin kuin Venäjän mediassa. Tämä on oletus, jolle en ole nähnyt esitettävän varteenotettavaa näyttöä, ilmeisesti koska ”kaikkihan me tämän tiedämme”.

Toimivatko CNN:n ja BBC:n toimitukset itsenäisesti ja hyvän journalistisen tavan mukaisesti vuonna 2003, kun kerrottiin miten Saddam Hussein yrittää valmistaa kemiallisia aseita? Miksi kyse oli virheestä, eikä tietoisesta valheesta, joka paljastaisi toimitusten epäitsenäisyyden suhteessa valtaintresseihin?

Ongelmana ei siis ole valtio-omisteisuus sinänsä vaan valtion agenda, joka oletetusti näkyy Venäjän median journalistisessa toiminnassa. Ja toki MV:täkin on kyltymättömällä innolla haluttu selittää Kremliin sidoksissa olevana uutiskanavana, toistaiseksi täysin vailla näyttöä.4

Vapaa julkisuus on paras olemassa oleva toimintatapa sen selvittämiseen, miten totuus erotetaan valheesta, ”väärät” oikeista faktoista.

UUDESSA IDEOLOGISESSA YMPÄRISTÖSSÄ MV:n ja ”rajakkien” rasismi toimii ikään kuin vastaavana agendana Venäjän – ”pahuuden valtakunnan” – valtioedulle. Molemmat agendat (Venäjän ”imperialismi” ja kotikutoinen ”rasismi”) halutaan sulkea julkisuudesta samalla, kun agendan käsitteen avulla halutaan tehdä esitetyistä mielipiteistä tietyn ryhmän ominaisuus.

Tavoitteena on, ettei enää huomata eroa rasististen mielipiteiden ja rasistien mielipiteiden tai yhtä hyvin Venäjän agentin ja Venäjän toimintaa jossain tilanteessa puolustavan välillä. Noidankehän omaisesti oletetut rasistit todistavat heidän mielipiteidensä oletetun rasistisuuden puolesta, kun heidän mielipiteidensä oletettu rasistisuus todistaa niiden esittäjien oletetun rasistisuuden puolesta.

Orwellilaisessa nykytodellisuudessa MV:lle huudetaan pääsykieltoa agoralle eräänlaisen faktauskonnon merkeissä. Alistaessaan faktat väitetysti agendansa ajamiseen Venäjän media ja MV:n rasistit eivät kunnioita ja pyhitä faktoja tavalla, jota agoralle osallistumiseen kuulemamme mukaan vaaditaan. Tätä toimintaa markkinoidaan sillä, että mielekkääseen keskusteluun osallistumisen ehto on pyrkimys totuuteen.

Tästä näkökulmasta Venäjän ”hämmentäminen” heikentää kaikkien kykyä polvistua totuuden ja faktojen edessä. Venäjän ja rasistien toiminta on siis uudessa ja uljaassa faktauskonnossa verrattavissa kirkon alttarille virtsaamiseen julkisuuden – agoran – toimiessa alttarina. Selitys on kuitenkin ontuva sikäli, että vapaa julkisuus on paras olemassa oleva toimintatapa sen selvittämiseen, miten totuus erotetaan valheesta, ”väärät” oikeista faktoista.

FAKTAUSKONNON TAUSTALLA PIILEEKIN mitä viheliäisin pienporvarillinen moraalinen pullistelu omasta moraalisesta hyveellisyydestä: siinä missä toiset alistavat, raiskaavat faktat agendansa alle, pienporvari kumartuu vilpittömin mielin faktojen eteen. Tämä on puhdasta eettistä infantilismia.

Tosien faktojen eli lyhyemmin faktojen pointti filosofian näkökulmasta ei ole niiden riippumattomuus sinänsä tai yleensä – joka on jo käsitteellinen mahdottomuus. (Tämä kummallinen ajatus toiminee silti faktauskonnon opinkappaleena, kun pienporvari polvistuu itse faktantarkistaja Tuomas Murajan tarkistamien faktojen edessä.) Faktoille oleellista ei ole riippumattomuus yleensä vaan niiden riippumattomuus tietystä lukkoon lyödystä asiayhteydestä.

Jos kaikki faktat olisivat tyystin riippumattomia mistään laajemmista asiayhteyksistä, emme kykenisi tulkitsemaan niiden esittämistä puheenvuorona ensinkään. Jos faktat ovat jossain hyviä, niin samanaikaisesti moniin erilaisiin teorioihin, maailmankuviin jne. liittoutumisessa. Siksi ne ovat lingua francan – ihmisten yhteisen kielen – mahdollistajia. Sen sijaan umpihullun ajatukset kykenevät liittoutumaan vain hänen päänsä sisällä, tietyn yksityisen tai keinotekoisen maailman sisällä.

Agendapohjaisessa rasismissa halutaan rakentaa ajatusta lukkoonlyödyistä asiayhteyksistä, jossa tietyt faktat valmiiksi määritellysti linkittyvät tiettyihin asiayhteyksiin, tiettyihin poliittisiin maailmoihin, tiettyihin ihmisiin, tiettyihin ryhmiin. Faktauskonnossa halutaan supistaa ja kaventaa poliittista todellisuuttamme varsin röyhkeän manipuloinnin avulla.
¤

Viitteet

1
Die Heimat on saksankielinen sana, joka ei käänny suoraan muihin kieliin. Sana kuvaa ihmisen yhteyttä tiettyyn tilassa olemassa olevaan sosiaaliseen yksikköön ja muodostaa kontrastin sosiaaliselle syrjäytymiselle. Sana käännetään usein termeillä ”koti” tai ”kotimaa”, mutta näiden sanojen merkitys on rajatumpi. (toim.huom.)

2
Esim. väite, jonka mukaan Itä-Ukrainan separatistit tiputtivat MH17:n on toistaiseksi yhä edelleen tulkinta, ei fakta. Se olisi tulkinta eikä fakta, vaikka (toisin kuin uskon) tosiasiat tukisivat väitettä.

3
Rettman, Andrew | EU observer (29.8.2017): Estonia defends Russian media ban at EU event https://euobserver.com/foreign/138825

4
Hyvänä esimerkkinä MV:n linkittämisestä Kremlin agendaan toiminee Sakari ”Uuninpankkopoika” Timosen blogikirjoitus ”Aatteellinen julkaisu” (1.8.2017)
¤

Kuva: Pixabay

SaveSave

SaveSave

SaveSave

51 KOMMENTTIA

 1. Uskonnolliset ”faktat” eroavat suuresti toisistaan, riippuen kulloinkin kyseessä olevasta lahkosta. Uskonnon perustana, raamattu, jota on käännetty monet kerrat ei kielille, tahallisin virhein. Pahimmin hämärän peitossa on se ”fakta” miten kaikkivaltias JAHVE olisi hyväksynyt itselleen epäjumalia palvelevan kansan siinain erämaahan paettuaan egyptistä. Hebrealaisten ei ollut laillista laskuttaa ”Hebrealaiselta veljeltään korkoa” ?, mutta muilta ulkopuolisilta heillä oli lupa se tehdä. Kaikkivaltias auktoriteettiko antaisi määräyksen ”omalle esikoiskansalleen” olla epärehellinen muuta ihmiskuntaa vastaan. Se antaa ajattelemisen aihetta, ovatko ne alkuperäiset hebrealaiset väärentäneet raamatun sisältöä omaksi, tulevaisuuden edukseen ? Nykypäivän liikemaailma toimii suurelta osin heidän ”piikkiinsä”, varsinkin läntisellä puoliskolla pankkijärjestelmineen sekä valloitus-sotineen, Israelin naapurimaissa. Totuus saattaa asua yksilön sydämessä, taikka sitä ei ole edes olemassakaan.

  • Osut ytimeen… Jahven avulla syyllisyyttä lievennetään tai se jopa poistetaan kokonaan.
   Tietenkin on aika epänormaalia että joku joukko julistaa itsensä ’Jumalan valituksi’ ja hylkää muut. Aika rajusta narsistisesta ellei psykopaattisesta häiriöstä on kyse kun voi omia Jumalan vain itselleen.
   Ei silloin olla oikean Jumalan vaan itse luodun epäjumalan jäljillä.

   The Jewish historian Norman Cantor observed how “racism is itself a central doctrine in traditional Judaism and Jewish cultural history. The Hebrew Bible is blatantly racist, with all the talk about the seed of Abraham, the chosen people, and Israel as a light to the other nations. Orthodox Jews in their morning prayers still thank God daily that he did not make Jews ‘like the other peoples of the earth.’ If this isn’t racism, what is?”[i]
   Israeli sociologist Uri Ram made the point that “Israel is not a liberal democracy, but an ‘ethnocracy’” that “bases its dominant Jewish nationalism on an ethnic model of citizenship based on blood, compared with the territorial model of citizenship.
   Intermarriages are not considered as a private deviation from norms, but rather as a transgression of the boundaries of the national community. They are considered a treason of Zionism.”
   https://www.theoccidentalobserver.net/2017/07/22/the-jewish-war-on-white-australia-the-anti-defamation-commission-and-click-against-hate-part-4-of-4/
   God Was the First Anti Semite
   It’s time to call anti Semitism by its real name , anti Satanism
   Jesus joined the noble ranks of antisemites when he told the Pharisees, ”Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.” (John 8:44) 
   The NWO is their revenge against God and Jesus.
   It’s time Christians realize that they have been had by the world’s greatest tricksters. The Jews are not ”the chosen people.” Most don’t even believe in God. Their leaders believe in Satan. They are megalomaniacs that destroy nations, kill millions and threaten the future of humanity. 
   – See more at: http://henrymakow.com/2016/09/the-first-anti-semite.html#sthash.Fvc09ktD.dpuf 
   Makow comment- God is the Moral Intelligence behind creation, synonymous with spiritual ideals like love, truth, goodness, justice and beauty. The point of religion is to discern and obey His Plan. Therefore, to say there is no God, or he is unknowable is half-way to Satanism. To usurp God’s place, as Masonic Jewry is doing, is arrant Satanism.

   • No just joo….

    ”Makow comment- God is the Moral Intelligence behind creation, synonymous with spiritual ideals like love, truth, goodness, justice and beauty. The point of religion is to discern and obey His Plan. Therefore, to say there is no God, or he is unknowable is half-way to Satanism. To usurp God’s place, as Masonic Jewry is doing, is arrant Satanism.”

    Ensiksikin, JUMALA ON KAIKKI. Piste. Koska Jumala on kaikki (kaikkeus) miten helvetissä se voi olla synonyymi ainostaan ” love, truth, goodness, justice and beauty.” BS… kuinka kukaan voi olla noin umpisokea, vaikka räpiköi itse tässä ”tulisessa järvessä”, missä ihmiskuntana parhaillaan olemme. Tämä – harhaanjohtaja Makov – jauhaa Masonististen juutalaisten harjoittamasta satanismista, mutta ei ymmärrä sitä, että jos he näin toimivat, sekin on osa kaikkeutta, eli Jumalaa.

    RAAMATTU sisältää kaksi vastatietoisuuden Jumalaa, joista toinen johdattaa ja toinen eksyttää, ja juuri siihen – valon ja pimeyden dualismiin – Raamatun ”Great Deception” perustuu. Jumala (kaikkeus) on siis dualistinen – YKSI – eli asia on juuri niin kuin hindulaisuus ja budhalaisuus sen meille opettaa.

    • No sulla on omat käsityksesi asioista.
     Kyllä tuo ’flat earth’-uskosi kertoo missä menet ja kenen puolella.

   • Uusi Testamentti, jota juutalaiset eivät hyväksy vaan jopa pitävät Talmudin mukaan harhaoppina, lienee pääosin kirjoitettu Qumranin luostarissa. Itse kristinuskon perusta siis saattaa löytyy Qumranista … mutta ilman Paavalin ja Vatikaanin siihen tekemiä lisäyksiä, joista merkittävin on essealaisille – ajanlaskun alussa farisealaisten ja saddukealaisten ohella juutalaisuuden kolmas, Qumranin luostarissa pääosin elänyt lahko – vieras sovitusoppi ja Jeesuksen jumaluuteen nostaminen.

    Kuolleen meren kirjakääröt. Qumranin tekstit suomeksi. (R. Sollamo, toim., Yliopistopaino 1991); Die Texte aus Qumran (E. Lohse); The Dead Sea Scrolls Translated (F.C. Martinez); Josephus, Complete Works (by W. Whiston, Grand Rapids, Mich.: Kregel).
    Josefuksen mukaan juutalaisuudessa oli kolme hallitsevaa lahkoa, saddukeukset, fariseukset ja essealaiset. On erikoista, että Uudessa testamentissa ei essealaisia mainita kertaakaan. Silti Josefus näyttää tuntevat heidän ajattelunsa paremmin kuin monien muiden ryhmien käsitykset.

  • ”Pahimmin hämärän peitossa on se ”fakta” miten kaikkivaltias JAHVE olisi hyväksynyt itselleen epäjumalia palvelevan kansan siinain erämaahan paettuaan egyptistä.”

   Jos nyt otetaan Raamattu arvioinnin pohjaksi niin ei tämä seikka ole lainkaan hämärän peitossa. Sen mukaan Jumala otti Isrealin heimot omakseen nimenomaan POISTAAKSEEN epäjumalanpalvonnan, missä muodoissa se nyt sitten ilmenikään. Tämä ajatus on yksi VT:n keskeisiä teemoja ja helppo löytää sieltä. Jos leikitellään ajatuksella että Jumala ottaisi myös Suomen omaisuuskansakseen niin miten tämä toimisi nykypäivänä? Ehkä suomalaisten tulisi panna piste globaalin eliitin vaikutusvallalle täällä, sen eliitin joka syö tätä maata kuin pahin mahdollinen syöpä. ”Poistakaa epäjumalain palvonta keskuudestanne”, sanoi Jumala Israelilaisille. Täälläkin on julkaistu artikkeli jossa kuvataan finanssimaailman(Babylonin) ja satanismin yhteyksiä. Raamatullisesta näkökulmasta tarkasteltuna globalismi ja liberalismi ovat laittomuutta ja kapinaa Jumalaa vastaan. Huomatkaa että kirkko on yksi innokkaimpia eliitin pyrkimysten ajajia, ja tosiasiassa yksi suurimpia esteitä ihmisen ja Jumalan välillä. Kun itse tulin kolmekymmentä vuotta sitten todenneeksi hyvin konkreettisella tavalla Jumalan olemassaolon, ja ennenkaikkea Jumalan voiman, niin eräs ensimmäisistä asioista mitä tein oli se että erosin kirkosta. Mutta, ehkä Jumala hieman puristaa Suomea nyt? Kuin kysyäkseen: tätäkö te haluatte?

   ”Totuus saattaa asua yksilön sydämessä”

   Kiinostava miete joka tuo mieleen tämän Raamatunlauseen: ”Viimeisinä päivinä minä piirrän lakini heidän sydämiinsä, eikä veli enää opeta veljeä.” En nyt muista tuota ihan sanatarkasti, taisi olla Jesajan kirjassa, mutta ajatussisältö on sama.

 2. Rasismia ja rasismia………VMP!!

  ”Kyllä, MV:ssä julkaistaan paljon täydellistä roskaa, mutta välillä varsin merkittäviä uutisia, joita ei muualta löydä”

  Annappa esimerkkejä siitä ”paljosta roskasta”.

  ”Ulkomaalaisten raiskaustilastot kiistatta edustavat vääriä faktoja (”fake newsia”), mikäli niitä ei suhtauteta vertailtavien väestöjen ikä- ja sukupuolijakaumaan”
  ” puhutaan siitä, että ulkomaalainen raiskaa, kun tulisi puhua siitä, miten suomalainen raiskaa jne”

  Taitaa olla artikkelin kirjoitta vihervassari-suvakki, jolla on tarve kiistää koko Euroopan alueella tapahtunut helvetinmoinen väkivalta-raiskauspiikki näiden laittomaan invaasioon osaa ottaneiden toimesta!

  • Hyvä kommentti.
   Mikä on roskaa? Kas siinä vasta kysymys. Joillekin riittää roskaksi leimaamiseen vain se ettei uutinen osu oman ’mukavuusvyöhykkeen’ sisään. Vaikka oma maailmankuva voi olla täysin aivopesun tulosta tai johonkin ideologiaan vahvasti kytketty niin sen yli menevä faktakin on roskaa kun ei ole pienintäkään halua tutkia asioita laajemmin.
   Itse selailen aina silloin tällöin MV-lehteä mutta en sieltä oikein mitään selkeästi sellaista esim. iltapäivälehtien tyylistä poikkeavaa ole löytänyt jonka uskaltaisin leimata roskaksi. Vasta jos joku juttu osoittautuu perättömäksi tai vääristelee totuutta voisin leimata sen roskaksi.
   Roskaa (valhetta) löytyy paljon valtaeliitin nwo-agendaa ajavasta valtamediasta jossa yritetään tietoisesti manipuloida lukijaa. MV:ssä ei sitä ainakaan enempää ole.

  • Kyllähän Mv-lehdessä on paljonkin roskaa. Itse asiassa koko ”lehti” on vahvasti aatteellinen, joka julkaisee sekaisin valeita, puolitotuuksia ja paikkansapitäviä asioita. ”Uutisiinsa” ”lehti” sekoittaa kirjoittaja mielipiteitä ja kommentteja, joilla pyritään edistämään Janitskinin ideologisia tavoitteita. Niitä on pääasiassa kaksi: 1) rasismin levittäminen ja 2) Venäjän ulkopoliittisten päämäärien edistäminen.

   Otanpa esimerkkejä. Tänään ”lehdessä” oli uutinen, joka otsikoitiin: ”Kemissä ammuttiin autosta kohti pysäköityjä autoja – poliisi otti kiinni seurueen
   Poliisi ei kerro seurueen etnistä taustaa.” Itse uutinen oli suora lainaus poliisin tiedotteesta. Poliisin laatima otsikko oli ”Kemissä ammuttiin lauantai-iltana”. Mv-lehti halusi otsikoinnillaan vihjata, että tekijät olivat muita kuin kantasuomalaisia. Mv-lehden lukijoihin tällainen vihjaus vaikuttaa tietenkin toivotulla tavalla, toisin sanoen he käsittävät, että tekijät olivat ”mutakuonoja”.

   Toinen esimerkki. lehdessä lukee: ”Onko Nazima Razmyar patologinen valehtelija?
   Nazima: ”Ei ole olemassa kulttuuria tai uskontoa, joka suvaitsee väkivaltaa naisia kohtaan”. Nazima valehtelee, ja se on todistettavissa hänen oman uskontonsa pyhällä kirjalla!”

   Nazima ei valehtele, mutta on tietenkin jonkin verran epätarkka ja tietämätön. Kyllähän Koraanissa löytyy kohtia, joissa väkivalta naisia kohtaan on hyväksyttyä. Mutta niin on suomalaistenkin valtauskonnossa, kristinuskossa. Raamatusta lainattua:

   ”Efes. (Paavali) 5:22-24 Vaimojen on antauduttava miehilleen kaikessa kuin nämä olisivat jumalia.”

   ”5. Moos. 22:23-24 Jos raiskauksen uhri ei ole huutanut tarpeeksi kovaa, kivitä hänet kuoliaaksi.”

   ”3. Moos. 20:9-12 Homot ja avionrikkojat on tapettava.”

   ”3. Moos. 21:16-23 Vammaiset, lyhytkasvuiset, lättänenäiset, sokeat ym. eivät saa tulla alttarille.”

   ”1. Sam. 15:3 ”Näin sanoo Herra Sebaot [Jumala]: Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit.”

   Kaiken kaikkiaan: jos Mv-lehden ”totuuksiin” luottaa, saa maailmasta hassunkurisen kuvan.

    • ”Kyllä tuo ’flat earth’-uskosi kertoo missä menet ja kenen puolella.”

     En ole kenenkään puolella jos totuutta ei lasketa mukaan, ja senkin olemassaoloon voidaan heittää raamatullinen kryptinen kysymys: ”Mikä on totuus?”

     Kun nyt olet kerran kyennyt ymmärtämään sen, että Vanha ja Uusi testamentti eroavat toisitaan kuin ”yö ja päivä”, niin kykenetkö ymmärtämään myös sen, että niitä hallitsee kaksi vastatietoisuuden jumalaa? Toinen hallitsee yötä (helvetti), eli sitä tietoisuutta mitä mitä parhaillaan elämme, ja toinen päivää (taivas), eli sitä tietoisuutta mihin olemme matkalla. Tämä pimeyden ja valon dualismi on kaikkien uskontojen pohja, myös kristinuskon, ja siihen – eli staattiseen Alfa ja Omega tietoisuuteen – kaikkeuden olemassaolo kokonaisuudessa perustuu.

     Sinun suuri sankarisi, harhaanjohtaja Makov, yhdistää uskontojen jumalan rakkauteen, vaikka todellisuudessa KAIKKI USKONNOT EDUSTAVAT ORJUUTTA, eli pimeyttä. Mitä siis luulet, Truth_hunter… mikä aika on nyt yöstä?

     Raamattu on loistava kirja juuri sen vuoksi, että se on Alfa ja Omega = Alku ja Loppu. Vanha testamentti edustaa orjuutta / yötä, jonka jumala kehoittaa meitä vihaamaan, raiskaamaan, kostamaan, sotimaan, tappamaan, petkuttamaan, valehtelemaan, ahnehtimaan, yms, eli tekemään juuri sitä, mitä ”poliittiset johtajat” parhaillaan tekevät. Uuden testamentin Jeesus edustaa vapautta / päivää, jonka Jumala kehoittaa meita antamaan anteeksi ja rakastamaan, pyrkimään tasa-arvoon, viisauteen ja ennen kaikkea rauhaan sanomalla ”pane miekkasi tupeen.” Nämä kaksi kirjoituskokoelmaa halkaisee Ilmestyskirja, joka edustaa tietoisuuden muutosta, eli sitä järisyttävää ”nollapistettä”, jolloin ihmiskunnan kollektiivinen tietoisuus ja sen myötä myös valta vaihtuu. Puhumme siis ihmiskunnan kollektiivisesta heräämisestä, hetkestä joilloin ”me kaikki muutumme”… ja juuri sitä pistettä ihmiskunta lähestyy, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin.

     Lue Raamattusi uudelleen, Truth_hunter…. näet sen todennäköisesti tämän ”tietoiskun” jälkeen uudessa valossa!

     • Missä siellä tarkalleen ottaen Jumala kehoittaa valehtelemaan, ahnehtimaan ja petkuttamaan?

     • ’…Lue Raamattusi uudelleen, Truth_hunter…. näet sen todennäköisesti tämän ”tietoiskun” jälkeen uudessa valossa!..’

      Eipä minun tarvi lukea sillä ymmärrän että kaikki ns. abrahamilaiset uskonnot ovat pelkkiä uskon asioita joilla ei ole mitään tekemistä järjen ja todellisen tiedon kanssa.
      Niissä ihminen on itse luonut korkeamman auktoriteetin johon uskoo. Niissä ’Jerusalem puhuu’ eli itse luotu jumala säätää olemisen ja elämisen säännöt: Jumalasta on tullut auktoriteetti jolla halutaan oikeuttaa oma toiminta ja lieventää syyllisyyttä.
      Jumalaa ei kuitenkaan voida ymmärtää eikä todistaa järjen avulla ja silloin jää vain kaksi vaihtoehtoa: joko kieltää hänet ylimpänä auktoriteettina tai uskoa vastoin järkeä tähän itse luotuun auktoriteetti-Jumalaan.

      Minulla ei todellakaan ole tuollaista jumalakuvaa kuin sinulla. Olen Makowin linjoilla tässä: ”God is the Moral Intelligence behind creation, synonymous with spiritual ideals like love, truth, goodness, justice and beauty. The point of religion is to discern and obey His Plan.”
      Mutta kuten sanotaan jokainen tulee uskollaan autuaaksi joten en yritä horjuttaa uskoasi, jota ei voi järjellä selittää ja ymmärtää vaikka sitä itse yritätkin. Usko ja järki ovat kaksi eri asiaa.

     • vielä tämä: Koraani, Talmud ja Raamattu ovat kaikki ihmisen luomuksia ja kaikissa korostuu luja usko ylempään voimaan (auktoriteettiin) jolle annetaan valta.
      Kun Jumala ei ole ihmisen tavoitettavissa niin ei hän mitenkään voi ilmoittaa itseään ihmiselle ja luoda uskontoa jolla olisi järjellinen perusta.
      Raamatussa Uusi Testamentti tekee osin poikkeuksen sillä siinä ihmisen jumalasuhde kokee jo jonkinasteisen muutoksen ja pelastuminen tulee enemmän hänen henkilökohtaiseksi kuin teologien asiaksi.
      Turhaan ei kristinuskoa ole pidetty pisimmälle kehittyneenä uskontona vaikka sekin yhä on keskeneräinen monilta osin kun teologit eivät ole halunneet irrottaa omaa otettaan siitä.

     • ”Kun Jumala ei ole ihmisen tavoitettavissa niin ei hän mitenkään voi ilmoittaa itseään ihmiselle ja luoda uskontoa jolla olisi järjellinen perusta.”

      Miksi pitäisi olla järjellinen perusta…. ja miten niin Jumala ei ole ihmisen tavoitettavissa? Sanotaan se vielä kerran: koska Jumala (olevaisuus) on KAIKKEUS ja ihminen on olevaisena olentona osa tätä KAIKKEUTTA, niin toki Jumala on ihmisen tavoitettavissa. Sinuakaan ei olisi olemassa ellei sinussa olisi Jumalan henki ja tietoisuus. Jokainen ihminen on varmuudella osa Jumalaa, vaikka ei sitä itse tiedosta.

      Kristinuskon suurin harhautus on siinä, että seurakuntalaisille uskotellaan, että Jumala on ihmisestä erillinen ja juuri sen vuoksi kirkot/papit toimivat ihmisen ja Jumalan välittäjänä. Näin ei suinkaan ole, tai toisaalta on, koska näin maailmanlaajuisesti tapahtuu.

      Valhekin on osa Jumalaa (kaikkeutta) ja se on TOSI, koska se on olemassa.

     • Puhuin abrahamilaisista uskonoista joissa jumala on erillinen auktoriteetti.
      Mikset pysy asiassa?
      Tuo mitä esität on panteismia.

   • Hopa.

    Ei kristinusko anna lupaa vetää vaimoa lättyyn!

    Luepa tuo linkkaamasi luku loppuun asti!

    PAAVALIN KIRJE EFESOLAISILLE 22. luvusta eteenpäin:

    22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
    23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
    24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
    25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
    26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
    27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
    28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
    29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,
    30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.

    Tuossa kyllä tuodaan selkeästi esille, että vaimoa pitää kohdella hyvin.
    Jossain muualla uudessa testamentissa on muistaakseni kohta jossa todetaan että aviomiesten rukoukset voivat estyä mikäli vaimoa kohdellaan epäkunnioittavasti.

    No mitä tulee islamiin, niin totuus on se, että islam on ainoa nykyisistä maailman pääuskonnoista joka sallii väkivallan niin perheen sisällä kuin vääräuskoisia vastaan.
    Yksikään toinen nykyuskonto ei anna mm. lupaa tappaa/vainota vääräuskoisia!

    Mainitsit useita kohtia vanhasta testamentista, kai muistit että se kertoo muinaisen Israelin historiasta, ei kristinuskon!

    Tuo Amalekilaisten hävittäminen tapahtui arviolta n. 2000 vuotta ennen islamin syntyä.
    Amalekilaiset tunnettiin julmana ja raakalaismaisena kansana(yksi nimen merkitys oli: ”kansa joka imee verta”) ja olivat myös ensimmäinen kansa joka hyökkäsi muinaisen Israelin kimppuun heidän Egyptistä paon jälkeen.

    Yleensäkin tuohon maailmanaikaan ihmiskunta oli äärimmäisen sotainen ja julma eikä muinainen Israel ollut mitenkään poikkeuksellisen raaka muihin kansoihin nähden.
    Pikemminkin päinvastoin. Tuohon aikaan oli tyypillistä nk. pakanakansojen keskuudessa uhrata valtavat määrät ihmisiä ”jumalille”, tai mille ”Molokille” nyt sattuikaan.

    Esimerkiksi Muinaisilla Foinikialaisilla oli tapana uhrata jopa lapsia polttouhreina Molokille.
    Joissakin kansoissa uhrit teurastettiin veret valuttaen, kuristettiin, hukutettiin tai hakattiin hengiltä uhrimenoissa!

    Näitä ihmisuhreja käytettiin ympäri muinaista maailmaa, jopa Euroopassakin mm. Keltit harjoittivat ihmisuhreja ja pääkallonmetsästystä joka jatkui Skotlannin ja Irlannin soilla ja erämaissa aina keskiajalle asti.

    • ’…Mainitsit useita kohtia vanhasta testamentista, kai muistit että se kertoo muinaisen Israelin historiasta, ei kristinuskon!…’
     Niinpä, tärkeä tieto.
     Ylempänä kommentissani totean: Uusi Testamentti, jota juutalaiset eivät hyväksy vaan jopa pitävät Talmudin mukaan harhaoppina, lienee pääosin kirjoitettu Qumranin luostarissa. Kristinuskon perusta siis lienee Qumranissa … mutta ilman Paavalin ja Vatikaanin siihen tekemiä lisäyksiä, joista merkittävin on Qumranin luostarissa pääosin eläneille essealaisille vieras sovitusoppi ja Jeesuksen jumaluuteen nostaminen.
     Johannes Lehman toteaa kirjassaan Raportti Jeesuksesta, joka pohjaa Qumranista löydettyihin Uutta Testamenttia vanhempiin essealaisten kirjakääröihin, että Jeesus sai paljon vaikutteita essealaisilta ja taisteli ulkokultaista farisealaista papistoa vastaan.
     Lehmanin mukaan kristinuskon kirjanoppineet ovat tehneet teksteihin muutoksia saadakseen ne sopimaan Paavalin muovaaman uuden uskonnon kulmakiveksi. Qumranin löytöjen perusteella saamme tietää mitä Jeesus on todella tarkoittanut, sanoo Lehman.
     Mielenkiintoinen kirja jonka voi löytää antikvariaatista.
     Toisin kuin Islam ja Juutalaisuus Kristinusko oikein ymmärrettynä ei anna lupaa vainota/alistaa muita.
     Kaikki ovat ’valittuja’ ja samanarvoisia Jumalan edessä. Ehkä juuri tässä on syy miksi se on muslimien ja talmudistien vihan ja vainon kohde vielä tänäänkin Lähi-idässä?

    • Lainasit myös tätä kohtaa: ”23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja”. Tämä asettaa miehen ja naisen eriarvoiseen asemaan. Nyky-yhteiskunnassa tämä on kestämätön periaate ja käytäntö.

     Asiaan syvästi perehtyneet uskovaiset korostavat, että uskon perusteena on koko Raamattu, ei pelkästään Uusi testamentti. Kristinuskon jumala on se jumala, joka on sallinut ja jopa kehoittanut vainoamaan ja tappamaan vääräuskoisia ja toisia kansoja.

     Kristinuskon nimissä on tehty aivan samanlaisia julmuuksia mitä islamistit meidän aikanamme harrastavat. Ja siitäkin voidaan olla varmoja, että islamistinen terrori joskus vaimenee ja loppuu. Tämän terrorin lukuisimmat uhrit ovat länsimaiden ulkopuolella ja he ovat toisia islamin uskoa tunnustavia ihmisiä.

     Sekä kristinuskon että islamin opinkappaleet ovat sellaisia, että niistä löytyy tukea monenlaiseen käyttäytymiseen ja toimintaan. Yleensä kaikki uskonnot altistavat fanaattiseen ajatteluun, jolla oikeutetaan toisin ajattelevien vainoaminen. Jopa budhalaiset, joiden uskontoa pidetään hyvin rauhanomaisena, ovat tietyissä olosuhteissa vainonneet muita uskontoa tunnustavia.

     • No keskiajalla kyllä esim. ristiretkien myötä, mutta täytyy muistaa se fakta että ristiretket olivat todellisuudessa sotilasoperaatio joka oli vain ”naamioitu” uskonnollisilla pyrkimyksillä.

      Tarkoitus oli iskeä alati väkivaltaisesti alueitaan laajentavia muslimiarmeijoita vastaan, samalla valloittaen Jerusalem takaisin kristityille. Pohjois-Afrikassa muslimit olivat surmanneet noin 50-60 miljoonaa kristittyä ja islam uhkasi jo vakavasti Eurooppaa. Kaikki nämä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueet olivat alunperin kristittyjä alueita jotka islam lopulta valloitti surmaten valtavat määrät ihmisiä!

      ”Lainasit myös tätä kohtaa: ”23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja”. Tämä asettaa miehen ja naisen eriarvoiseen asemaan. Nyky-yhteiskunnassa tämä on kestämätön periaate ja käytäntö”

      No, tuohon sanon että ei edes valtaosa kristityistä elä tuon opin mukaan.
      Itse en ole feminismin kannattaja ja minulle perinteisten Eurooppalaisten arvojen noudattaminen ei ole ongelma! Nykyäänhän tämä feminismi hössötys on mennyt jo sille tasolle että miehiä syrjitään yhteiskunnassamme mennen tullen!

      Kristinusko ei kehoita väkivaltaan ja alistamiseen eikä mikään muukaan valtauskonto maailmassa, poikkeuksena ainoastaan islam.

      Kristityt eivät noudata vanhantestamentin juutalaisten tapoja, sitä paitsi nuo muutama väkivaltaiseen sotaan kehottava kohta vanhassa testamentissa on poikkeus, eikä ikään sääntö.
      Totesin jo aiemmassa kommentissani että tuohonmaailman aikaan oltiin äärimmäien sotaisia ja raakoja, ei siinä jutikat oleet mitenkään poikkeuksellisen pahoja!

     • ”No keskiajalla kyllä esim. ristiretkien myötä, mutta täytyy muistaa se fakta että ristiretket olivat todellisuudessa sotilasoperaatio joka oli vain ”naamioitu” uskonnollisilla pyrkimyksillä.

      Tarkoitus oli iskeä alati väkivaltaisesti alueitaan laajentavia muslimiarmeijoita vastaan, samalla valloittaen Jerusalem takaisin kristityille. Pohjois-Afrikassa muslimit olivat surmanneet noin 50-60 miljoonaa kristittyä ja islam uhkasi jo vakavasti Eurooppaa. Kaikki nämä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueet olivat alunperin kristittyjä alueita jotka islam lopulta valloitti surmaten valtavat määrät ihmisiä!”

      Ja mikä on muuttunut, Diapolik? Katolinen kirkko toimii verkostonsa kautta täsmälleen samoin tänäkin päivänä, he ovat kirjoittaneet Koraanin, ja luoneet miljoonien ihmisten kärsimyksiä ja kuolemat aiheuttaneen kommunismin. Vatikaani luo konflikteja, ja hallitsee kaikkia osapuolia olipa kysymyksessä sitten politiikka tai mikä tahansa uskonto. Pope Francis on saatanan palvoja ja sotarikollinen, joka on vastuussa miljoonien ihmisten kuolemasta / Dirty war in Argentina!

     • Otan kantaa vain tuohon feminismijuttuun.

      Itse en ole (avo)vaimoni pää enkä haluaisikaan olla. Eikä hän ole minun pääni. Olemme tasa-arvoisia ja se sopii meille hyvin.

      Vanhemmillani oli myös tasa-arvoinen suhde. Se ilmeni mm. siten, että asuinpaikka vaihtui äitini työpaikkakuntien mukaan.

  • Olen Hopalongin kanssa tässä asiassa aika lailla samoilla linjoilla. Olen kiinnittänyt huomiota seuraavaan: MV:n islam-tulkinta on itse asiassa hyvin lähellä salafisti (tai wahhabisti) -fanaatikkojen tulkintaa, jonka mukaan oikea islam on jotain sellaista, jota harjoitettiin 600-luvulla ja tähän on palattava. Kun akateeminen islam-tutkija ja/tai uskonoppinut esittää islamista tulkintoja, joiden mukaan ”kirjaimellinen” tulkinta ei ole ainoa oikea ja asiaa tulee tulkita islamin laajempien tulkintatraditioiden puitteissa (peruskauraa koulutetuille ihmisille), asiasta kimpaantuvat salafistit ja MV, jotka todistavat asiantuntijat vääräksi lainaamalla yhtä asiayhteydestä eristettyä jaetta Koraanista. Islamin eri varianteilla (esim. salafismi vs. sufilaisuus) on äärimmäisen vähän yhteyksiä keskenään ja eroavaisuudet korostuvat juuri suhtautumisessa muihin uskontoihin, naisiiin, jne., eli teemoihin, jotka aikamme poliittisessa diskurssissa kiinnostavat.

   Missio on toki eri: salafistit haluavat tappaa ja raiskata kaikki vääräuskoiset (myös esim. siialaiset); MV taas kertoa, ettei islamin kanssa voi neuvotella, sillä kaikki näennäisliberaalit tulkinnat edustavat ”taqqiyaa”, hämäystä ja valhetta. Syy, miksi alunperin britit tukivat saudi-arabialaista wahhabismia oli se, että divida & imperan alfa ja omega oli, että muslimit tappaisivat toisiaan, ettei brittien itsensä tarvitsisi tähän uhrata sotilaitaan. USA:n tapa käyttää jihadisteja proxy-sotilainaan lienee myös kaikille tuttu (ja TÄSTÄ taas MV on joskus ansiokkaasti uutisoinut). Salafismi on ensisijassa fratrisiidinen liike, jonka pointtina on tappaa TOISIA MUSLIMEJA. Aika lailla historian ironiaa on se, että nyt MV julistaa tätä ainoana oikeana islamin tulkintana.

   Tämä on epä-älyllistä valehtelua, typeryyttä, pölvästiyttä, joka heijastuu kaikessa MV:n islam-uutisoinnissa. Janitskin ei ole islam-asiantuntija, vaan islamin tulkinnan suhteen täydellinen pölvästi ja populisti.

   P. S. Kiitos Diabolikille suvakiksi morkkaamisesta. Pitkästä aikaa minut samastetaan tähän ”ääripäähän”. Vaihtelu virkistää! Tosin ei suvakitkaan islamin ja maailmanpolitiikan yhteydestä mitään ymmärrä. Sen koommin MV kuin suvakit eivät ymmärrä islamin vastaisen mission fabrikoitua luonnetta. Eivät ”rasistit” islam-vihaa ole synnytettäneet. Kyllä tämä on peräisin anglosionistisista kabineteista. Kyse on isojen poikien pelistä, jossa lampaat seuraavat vikisten perässä.

   • No lässyttää aina voidaan että islam ei ole väkivaltainen ja on eri suuntauksia.
    Minulle henkilökohtaisesti nämä kaikki ovat vain samaa paskaa eri näköisessä paketissa!

    Jokainen muslimi on velvollinen toteuttamaan koraania sata prosenttisesti!
    Mainitsemiasi sufilaisia ei yleisesti pidetä edes muslimeina vaan harhaoppisina.

    Kaikkialla islamin keskuudessa on nähtävissä samat paskat puolet jotka nousevat väkisinkin pintaan vaikka niitä yritettäisiin kuinka peitellä ja kirjoittaa joksikin muuksi, mitä ne eivät todellisuudessa kuitenkaan ole.

    Itse olen tuntenut elämäni aikana lähes nelisenkymmentä eri maista kotoisin olevaa muslimia joten tiedän mistä puhun!

    Vaikka kuinka MV:tä haukutaan, on sillä tärkeä paikka Suomalaisessa vaihtoehtoisessa mediakentässä, varsinkin niiden asioiden osalta joista valtamediat vaikenevat.

    • ”Vaikka kuinka MV:tä haukutaan, on sillä tärkeä paikka Suomalaisessa vaihtoehtoisessa mediakentässä, varsinkin niiden asioiden osalta joista valtamediat vaikenevat.”

     Tästä emme nähdäkseni ole eri mieltä. Kirjoituksessani nimenomaan korostin, että MV:stä löytyy tärkeitä juttuja, joita ei muualta löydy. Itse luen MV:n päivittäin.

     • Vielä pieni lisäys edelliseen.
      Myönnän kyllä itsekin, että ei suinkaan kaikki mitä MV-lehti on julkaissut viimeisen parin vuoden aikana, suinkaan ole asiallista saati tarpeellista!

 3. Tunnepohjaisesti ideologiaan — olkoot mikä hyvänsä — sitoutuneiden ihmisten on vaikea hyväksyä sitä että sama (puhdas) fakta sopii moneen teoriaan.

  Ideologiaan sitoutunutta (siinä kuin muitakin ihmisiä) ohjaavat uskomukset, eivät faktat, ja tätä on vaikea muuttaa.

  • Hyvä Riikka, nyt ollaan mielestäni esseeni filosofisen pointin keskiössä. Ehkä lisäisin vielä seuraavan: Paradoksaalisen tilanteesta tekee se, että yhtäältä tietyistä faktoista tehdään tiettyjen ryhmien ominaisuuksia. E.g. maahanmuuttokriittisyys ja siihen liittyvät faktat (vaikka raiskaustilastot) eivät ole rasismia mielipiteinä tai faktoina, mutta ovat rasismia tietyn ryhmän omainaisuuksina. Ne ”paljastavat” rasistin. Tässä faktat eivät ole millään tavalla itsenäisiä niitä kannattavista ryhmistä.

   Toisaalta mainitsemani faktauskonnon piirre tuntuu taas olevan se, että faktat palvonnan kohteena nousevat KAIKKIEN asiayhteyksien ulkopuolelle. Faktat palvonnan kohteena ovat mistään riippumattomia hieman kuin ”substanssi” klassisessa uuden ajan filosofiassa. Tässä ei ymmärretä faktojen sidoksisuutta eri narratiiveihin, jne.

   Faktat voivat kuitenkin samaan aikaan olla linkittyneitä moniin tarinoihin, kuten sanot. Silti faktat ovat riippumattomia mistään TIETYSTÄ teoriasta, tarinasta, jne. Ne eivät ole sen koommin täysin irrallisia (dekonstektualisoituja) kuin kenenkään yksityisomaisuutta.

  • Tuosta ensinmainitusta, tavasta hahmottaa mielipiteitä ja faktoja ryhmien ominaisuuksina, käyköön esimerkkinä lainaus Panu Raatikaiselta, jonka kirjoitusta analysoin laajemmin tässä Vastavalkean jutussani: ”Antirasismin merkillisestä ideologiasta”, https://vastavalkea.fi/2017/07/25/antirasismin-merkillisesta-ideologiasta/

   ”Moderneille rasisteille on tyypillistä, että he kieltävät olevansa rasisteja. He saivartelevat sanan ’rasismi’ alkuperällä ja väittävät itse olevansa vain ’maahanmuuttokriittisiä’, ’realisteja’ tai vain arvostelevansa uskontoa (islamia). Niinpä he uhriutuvat äänekkäästi, kun heitä kutsutaan rasisteiksi – muka perusteettomasti. Mutta rasisti on rasisti, vaikkei sitä tunnustaisikaan.”

   Raatikainen tässä ei millään tavalla avaa, millä perusteella ”maahanmuuttokriittiset” sitten ovat rasisteja, hän vain väittää, inttää näin olevan. Käsitykseni mukaan hän tässä nimenomaan kohtelee faktoja ja mielipiteitä tietyn ryhmän ominaisuutena, maahanmuuttokriittisten mielipiteiden ollessa rasistien ominaisuus.

 4. ”Esim. väite, jonka mukaan Itä-Ukrainan separatistit tiputtivat MH17:n on toistaiseksi yhä edelleen tulkinta, ei fakta. Se olisi tulkinta eikä fakta, vaikka (toisin kuin uskon) tosiasiat tukisivat väitettä.”

  Siis vaikka tosiasiat yksiselitteisesti tukevat sitä että separatistien alueelta lensi ohjus MH17 koneeseen, se ei mielestäsi ole fakta. Huh.

  Nykytietämyksellä on faktaa:
  -ohjus ammuttiin kapinallisten hallitsemalta alueelta
  -muut alueet ei tosiasioiden valossa ole mahdollisia
  -kapinallisilla oli BUK TELAR kyseisellä alueella

  Ampujat olivat tällä tietämyksellä Venäjän armeijan palvelusväkeä, venäläisten komentamana. Mutta se on vain tulkinta vajaiden todisteiden valossa.

  • Iskuun syylliset tulivat julkisuuteen heti iskun jälkeen!

   Itä-Ukrainassa venäläisiä joukkoja ja laittomia militoita komentanut FSB:n eversti Igor Girkin eli ”Igor Strelkov” ja lukuisat pro-Kremlin mediat tiedottivat onnistuneesta Ukrainan ilmavoimien An-26 kuljetuskoneen alasammunnasta lähellä Torezia.

   Venäläisillä muuttuikin ääni kellossa melko nopeasti kun selvisi että alasammuttu lentokone olikin Malesian Air Linesin lento MH-17:n satoja siviilejä täynnä ollut Boeing 777.

   Tässä kokoelma pro-Kremlin medioiden uutisoinnista tuolta päivältä 17.7.2017 ennen kuin Venäjän edelleen jatkuva misinformaatio MH-17 spinnaus kerkesi alkamaan. Videon tuotti murhattu venäläinen oppositiopoliitikko Boris Nemtsov.

   Englannin kielen tekstit saa valikosta päälle.

   https://www.youtube.com/watch?v=CqXmpWQcjQ0

 5. Miksi kukaan ei ole huomannut kysyä jenkeiltä, minkälaisia satelliittikuvia heilla on alas-ampumisesta, sehän lopettaisi ”spekuloinnit siihen paikkaansa”. Tietenkin voi olla mahdollista etteivät he halua paljastaa totuutta, vaan antaa väärien syytteitten panna kaiken pahan Venäjän syyksi. Sehän on jo tunnettua monen vuoden kokemusten perusteella. Krimin palauttaminen Venäjälle oli liian veretön vale-Medialle. Krimiläiset tekivät oman järkevän päätöksensä liittyä jälleen karhuemon suojiin.

  • Ryssäpaskat ovat kusettaneet sinua. Krimiläisistä äänioikeutetuista vain 30% otti osaa tuohon laittomaan kansanäänestykseen ja niistäkin äänestäneistä vain puolet oli Venäjään liittymisen kannalla, eli vain 15% krimiläisistä!

   Nämä oikeat tulokset julkaisi Venäjän presidentin kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvosto nettisivuillaan 21.4.2014.

   https://imgur.com/a/tYVfD

   • Pointti ei suinkaan ole siinä, että äänestystulos pitäsi laske niiden mukaan, jotka eivät äänestäneet! Vaan siinä kunnioitetaanko noiden äänestämättömien ihmisoikeuksia Krimillä. Ovatko he vapaita ottamaan omaisuutensa mukaan ja muuttamaan Ukrainaan vai jäävätkö he maahan, Venäjälle, ikään kuin vangeiksi, ilman mahdollisuutta muuttaa pois. Vapauteen. — Löysivätpä he sitten oman vapautensa idästä tai lännestä.

   • Ryssän paskat palauttakoon varastamansa Krimin niemimaan takaisin sen oikealla omistajalleen Ukrainalle.

 6. Ven Val.Olishan se kovin huojentavaa, jos Malesian hallitus kertoisi meille, montako konetta heiltä on kateissa? Mutta siihenkin voi löytyä vastaus OBAMALTA, koska hän vieraili siellä Malesiassa parikin kertaa peräkkäin tekemässä jonkinlaisia ”diilejä”, mistä ei ole kerrottu mitään julkisuudessa. MH-370 koneen tuhon ymmärtää hyvin, jos tarkastelee matkustajaluetteloa. Siellä koneessa oli mukana tärkeitä ”patenttien haltioita”, joiden pääsy KIINAlaisten käsiin oli estettävä, hinnalla millä tahansa. Siinä hieman ”motiivin miettimistä” ? Mutta jos MH-370 ei tuhoontunutkaan, niin mihinkä se hävisi ? Nousiko se kone ”kuolleista” alas-ammuttavaksi Ukrainan ilmatilassa. Tekohengitys toimii, jos osaa metkut. Diego Garcia tukikohta on vastaus kaikkiin lässytyksiin.

  • Toi nyt oli yksi niistä naurettavimmista venäläisten levittämistä MH-17 salaliittoteorioista.

 7. Venäjästävalehtelija. Eikös se Yeltsin antanut Krimin Ukrainalle kännipäissään, sikahumalassa,heh.

  • Noinko pihalla olet asioista? Krim siirrettiin 1954 Nikita Hruštšovin aloitteesta Venäjän sosialistisesta federatiivisesta neuvostotasavallasta Ukrainan sosialistiseen neuvostotasavaltaan.

  • Venäjä vielä vahvisti noiden neukkulasta eronneiden valtioiden rajat vuonna 1991 Alma Atan julistuksessa ja vuonna 1994 Budapestin sopimuksessa.

 8. Vielä siitä ”Yahwen kansasta”. Onhan se selvästi esillä raamatussa, mitenkä Israelin kansasta on valittu 144.000 henkilöä taivaalliseen hallitukseen henkiolennoiksi. He tulevat olemaan ohjaajia maanpäällisissä asioissa aikanaan, mutta ei se juutalaisten erikoisasema oikeuta kaikkea nykyajan kansaa olevan siitä mitenkään osallinen. Synagoogan papit opettavat kansaansa Mooseksen lain alaisuuteen, jonka Jeesus kumosi.Siksi juutalaisten päämiesten viha nousi Jeesusta vastaan onnistuen murhaamaan hänet. Tällainenko kansa olisi otollinen YAHWen susioon. Ei tulis kuuloonkaan.

  • ”Synagoogan papit opettavat kansaansa Mooseksen lain alaisuuteen, jonka Jeesus kumosi”

   Se miksi Jeesus kumosi Mooseksen lain käy selväksi, jos tietää ketkä olivat Mooseksen lain takana.
   Tämä puolestaan käy selville Mauro Biglinon kirjasta ”The book that will forever change our ideas about the Bible”. Siinä on katkelmia VANHASTA testamentista, jotka on KIRJAIMELLISESTI käännetty heprean kielestä.
   Amazonin lyhyestä kirjaesittelystä,https://www.amazon.com/forever-change-ideas-about-Bible-ebook/dp/B00GX5OHYQ#customerReviews :

   ”This book follows a series of excerpts of the Old Testament, offering its true meaning, the same given in its literal translations, that is the alien creation of man; the truth about the ten commandments; the visions of the UFOs the prophets had as they themselves told us; the passage in which the Old Testament affirms in a puzzling way that God dies as all men do; the figures of the angels stripped of all which has been invented over the centuries about them; the probable source of inspiration of the Gospel of John

   * the Bible clearly says that God dies as all men do
   * the Bible explains that we [so. meidän FYYSINEN kehomme, EI sielumme] have been formed with our creators’ DNA [alienien DNA]
   * The Bible tells us that our creators travelled by flying objects
   * the Bible quotes a direct relationship between the UFOs and Sumer, the land of the flying objects’ keepers
   * The Glory of God was in reality… a UFO
   *The Bible refers to giants and tells where to find their evidence…”

   Eräs kirjan lukija:
   ByDavid F. Cappson October 19, 2014
   Format: Kindle Edition|Verified Purchase
   The Bible is not what we have been told by the Church. In the New Testament Jesus presents a God that is Spirit, unseen and misunderstood by all but the mystics. Now we can start to see the LORD God of the Old Testament for what he is; an uncaring psychopathic extraterrestrial. The truth has been there all along. We have just been misled as to the meaning of the words and the accuracy of the supposedly historical events.
   For those who believe every word in the Bible is true, start with the words translated by Mauro Biglino and see for yourself what is there. The LORD God of the Old Testament isn’t magical, all powerful, or all knowing. Neither are the rest of the extraterrestrials that were here with him. They were a bunch of squabbling, petty, emotionally immature physical beings with a high level of technology. That doesn’t make them Gods, it makes them as real and fallible as the people who rule our world today.
   The Gods of the Old Testament lied to us. They manipulated and controlled the people of their time. They demanded loyalty and unquestioning belief in their power and authority. Frankly, we have a choice that has been placed before us: we can continue to worship the extraterrestrials of the Old Testament as God, or, as we have been told, we can come to know the truth, and that truth will set us free.

   Eräs toinen kirjan lukija: ”There were definitely some interesting points made, especially as regards the original Hebrew translations but, most of the material is nothing new when, you consider the conclusion. If you’re already familiar with Sitchin or Von Daniken for example, the results should not be surprising at all…”

 9. Judaism’s Pathological Narcissism
  Mark Glenn has been exposing Jewish Supremacism for two decades. Here he clearly demonstrates that the God of the Old Testament is NOT the God of the New Testament, and the two books do not belong between the same covers. The term “Judeo-Christian” tradition is an oxymoron. Judaism’s toxicity extends to the Torah, and is by no means restricted to Talmud and Kabbalah. As the comments indicate, Christians have not got the memo. They have not been invited to the party. And it’s a good thing too. Judaism is satanic in character.

  The God of the OT strikes me as a tyrant who demands blind adoration and obedience on pain of death. He is a God who almost demands rejection. (Maybe that’s intentional.)

  I’m not rejecting God. I love God. I am rejecting a false image of God. I prefer Jesus’ God of Love (and Goodness, Truth, Beauty and Justice.)
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=157534

  The ‘god’ of the Hebrews, Israelites, Jews, Khazars, Shmayzars, whatever term we want to use in calling them, does not possess the character qualities of the gods of other peoples and is certainly not the same god as described within the teachings of both Jesus and Mohammed.
  As made patently clear within the pages of the Torah, he is a violent, vindictive, rapacious, petty, brooding entity who thinks no more about an entire nation of innocent men, women, and children being murdered by his ‘chosen’ people as he does about blowing his nose.
  http://www.jewworldorder.org/judaisms-pathological-narcissism-2/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here