Mediapooli herättää jatkuvasti ihmettelyä ja suoranaisia epäilyksiä sen toiminnasta ja tarkoitusperistä. Vanhan liiton journalistiksi itsensä määrittelevä toimittaja ja kirjailija Mauno Saari tarttui jo aiheeseen Vastavalkean artikkelissaan ’Mediapooli taistelee Venäjää vastaan’. Tämä pääkirjoitus jatkaa aiheen penkomista ja herättää osaltaan jatkokeskustelua teemasta.

Netin kautta saatavissa oleva tieto Mediapoolista on varsin vajavaista. Koko asiaa leimaa ’epämääräisyys, hämäryys tai sumeus’, kuten eräs tarkkailija asian ilmaisi.

On aika ottaa asioista enemmän selvää.

Mediapooli – Huoltovarmuuskeskuksen vaiko valtamedian työkalu?

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toiminta perustuu lakiin huoltovarmuuden turvaamisesta. Valtioneuvosto on vahvistanut lain perusteella konkreettiset huoltovarmuuden tavoitteet (Vnp 539/2008) määritellen huoltovarmuuden painopistealat ja määrälliset tavoitteet varmuusvarastoinnille ja muille toimenpiteille.

Joukkoviestinnän osalta valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista sanoo näin:

”Kansallinen kyky omaan sähköiseen ja painettuun joukkoviestintään on turvattava alueellisesti kattavasti kaikissa oloissa ylläpitämällä varajärjestelmiä ja valmiutta hajautettuun toimintaan.

Viranomaisten tiedotus-, varoitus- ja hälytysjärjestelmien on toimittava kaikissa olosuhteissa ja korkealla toimintavarmuuden tasolla. Viranomaistiedottamisen kattavuudesta on huolehdittava ylläpitämällä ja edistämällä kaupallisten radioiden ja televisioiden varautumista.”

Tämähän tarkoittaa sitä, että tavoitteena on rakentaa sellainen viestinnän järjestelmä, joka toimii myös kriisioloissa. Joukkoviestinnän sisältöön tai toimintaperiaatteisiin ei Huoltovarmuuskeskus lakinsa mukaisesti puutu; se on eri lakien ja instituutioiden asia.

Jo tuohon asetukseen on kaupallinen media saanut mukaan pukinsorkkansa ”varautumisen” edistämisestä – valtion rahoin tietysti. Käytännössä Mediapoolista onkin tullut valtamedian työkalu, jonka toimintaa rahoittaa Huoltovarmuuskeskus eli valtio. Sinällään merkittävä innovaatio; ohjata veronmaksajien rahoja yksityiseen elinkeinotoimintaan media-alalla huoltovarmuuden nimissä. Tätähän Anne Berner on toteuttanut muillakin tavoin.

Mediapooli näkee ilmiselvästi asian tehtävistään toisin. Sen toiminta joukkoviestinnän sisällön alueella ei selvästikään perustu lakiin, joten se on kirjaimellisesti laitonta.

Mediapoolia isännöi valtamedia valtion rahoilla

Mediapoolin toimisto on miehitetty toimittajaosaajilla. ”Huoltovarmuuskeskuksen alaisen Mediapoolin” valmiuspäällikkönä toimii FM Tero Koskinen, joka aloitti tehtävässään helmikuussa 2017. Hänellä on Ylen toimittajan tausta. Myös valmiusasiantuntija Arja Lerssi-Lahdenveden tausta on journalistiikka.

Mm. tietoliikenteen asiantuntijat – joita olettaisi olevan mukana suunnittelemassa poikkeusolojen turvallisia viestintäjärjestelmiä – loistavat poissaolollaan.

Mediapoolin toimiston sijaintikin ilmaisee, mistä on kysymys. Toimisto sijaitsee Etelärannassa, Medialiiton toimiston yhteydessä. Medialiitto on puolestaan media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten edunvalvontajärjestö, niiden työnantajajärjestöjen kattojärjestö.

”Medialiittoon ja jäsenliittoihimme – Aikakauslehtien liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys – kuuluu yhteensä lähes 700 jäsenyritystä, jotka työllistävät noin 20 000 henkilöä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 4,6 miljardia euroa (ennakkotieto vuodelta 2017).”

Mediapooliin kuuluu myös puolustusvoimien ja poliisin edustus.

Medialiitto laventanut Mediapoolin tehtäväkenttää

Medialiiton sivuilta löytyvät nämä Mediapoolin tehtävämäärittelyt, joita tässä kommentoin kutakin erikseen:

”Mediapoolin tavoite on turvata median toiminta Suomessa, tuli mitä tuli. Poolin toiminnan ydin on tukea tiedonvälityksen teknistä varautumista kriisitilanteisiin ja varmistaa siten sananvapauden toteutuminen.”

Tässä ollaan vielä HVK:n määrittelyjen sisällä, eli tiedonvälityksen teknisessä varautumisessa kriisitilanteisin.

”Suomalainen tapa turvata huoltovarmuus elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyönä on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Poolin toiminnan rahoittaa Huoltovarmuuskeskus. Mediapoolin valmiuspäällikkö työskentelee Medialiitossa Helsingin Etelärannassa. Mediapoolilla on johtoryhmä sekä sähköiseen viestintään, graafiseen viestintään ja sisällöllisiin kysymyksiin erikoistuneet alaryhmät.” (omat korostukseni)

Medialiitto on tuonut – intressiensä mukaisesti – median sisältökysymykset Mediapoolin tehtäviin. HVK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen laitos; TEM:in valvonta vaikuttaa perin leväperäiseltä HVK:n ja erityisesti sen Mediapoolin suhteen.

”Mediapoolin puolustama sananvapaus tarkoittaa laissa määriteltyjä vapauksia ja vastuita. Julkaisuilla pitää olla vastaava toimittaja. Vastine- ja oikaisuoikeuksia tulee kunnioittaa ja ihmisten hengen tai terveyden turvaamiseksi tärkeät viranomaistiedotteet pitää julkaista.”

Ylen ”kunnioittavasta” suhtautumisesta vastine- ja oikaisuoikeuden käyttöön Vastavalkealla on omakohtaista kokemusta. Paraikaa on Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä kanteeni Ylen 16.10.2015 Radion Ykkösaamun ohjelmassa esittämän lausuman vastine- ja oikaisuoikeuden edellytysten olemassaolosta. Yli kolme vuotta on käräjöity, eikä valmista tule! Silloinen päävastuun kantaja Atte Jääskeläinen on ehditty jo potkia pois Ylen leivistä, mutta sama meno tuntuu jatkuvan.

”Valtaosa suomalaisista tiedotusvälineistä on vapaaehtoisesti sitoutunut julkaisun- ja sananvapautta puolustavan Julkisen sanan neuvoston (JSN) eettisiin periaatteisiin.”

JSN oli erityisesti Risto Uimosen johtajakaudella valtamedian valkaisulaitos, jossa median itsesääntely oli lähinnä itsesäästelyä. Elina Grundströmin kaudella ote on jonkin verran parantunut.

Suomeen tarvitaan perustuslakituomioistuin, jolle perustetaan sananvapausjaosto käsittelemään sananvapauskysymyksiä. Siinä teemaan erikoistuvat tuomarit pystyvät keskittymään alan ongelmiin. Nyt näitä asioita käsitellään milloin minkäkin tuppukylän käräjäoikeudessa osaamattomien käräjätuomareiden voimin.

”Yksi Mediapoolin tehtävistä on edistää kyberturvallisuutta mediayrityksissä.”

Tämä tarkoittanee Mediapoolin läheistä yhteistyötä myöhemmin perustetun kaikenlaisen valvonnan ulkopuolella olevan kyberkeskuksen kanssa. Merkinnee lisääntyvää valvontaa kansalaisten sanankäytön suuntaan.

”Mediapoolia kiinnostavat myös informaatiovaikuttamisen ja sosiaalisen median ilmiöt.”

Tästä eivät HVK:ta koskevat laki- ja asetustekstit lausu yhtään mitään. Ping Helsingin (josta lisää alempana) esimerkki osoittaa, mihin suuntaan mediakentän hyödyntämä Mediapoolin rahoitus on menossa.

Vuoden 2018 tammikuussa Mediapoolin puheenjohtajana aloittanut Alexander Lindholm toteaa haastattelussaan HVK:n tiedotuslehdessä varmuudenvuoksi.fi mm. seuraavaa:

”Poolitoiminnassa ovat mukana kaikkien medioiden edustajat tavalla tai toisella. Lindholmin mielestä erityisen tärkeä on sisältöryhmä, jossa medioiden päätoimittajat tekevät yhteistyötä.”

Näinpä. Ja juuri sisältökysymykset eivät kuulu HVK:n itsensä ja siihen liittyvien valtion säädösten määrittelemään Mediapoolin tehtäväkenttään!

Johtopäätökseksi tulee väkisinkin se, että mediayritysten edunvalvonnan kattojärjestö Medialiitto on tietoisesti ja aktiivisesti laventanut Mediapoolin tehtäväkenttää lain ja asetusten määritteistä, ja pyrkii tällä saamaan jäsenyrityksilleen niille lain mukaan kuulumatonta valtion tukirahaa.

Mediapoolin kautta yksityisille mediayrityksille valuva valtion yritystuki on yksi niistä monenkirjavista yritystukimuodoista, joita Juha Sipilän hallitus ei suostunut perkaamaan. Valtiontalouden tarkastusviraston on syytä kohdentaa tarkastuksensa Mediapooliin ja tutkia, kuinka hyvin sen yksityisille medialan yrityksille jakama rahoitus vastaa huoltovarmuuslain, -asetusten ja valtioneuvoston päätösten lähtökohtia.

Mediapooli – sota-ajan sensuuria jo rauhan aikana?

Mediapooli näyttäisi keskittyvän valtamedian ja sitä palvelevan graafisen alan talouden ja asemien turvaamiseen. Mediapoolin sekaantumiselle viestinnän sisältökysymyksiin ei laissa ja asetuksissa löydy perusteluja.

Sota-aikana toki tarvitaan valtiovallan toimia viestinnän sisältöjenkin suhteen ja myös sotasensuuria. Se ei ole kuitenkaan HVK:n tehtävä, vaan sitä hoitavat muut lait ja instituutiot. Nyt elämme rauhan aikaa, käsittääkseni.

Mediapoolin liikkuminen viestinnän sisältöjen alueelle – kuten yllä todettiin – ei perustu lakiin enempää kuin asetuksiinkaan, vaan se on lähinnä valtamedian ’yksityisajattelua’. Sillä se rakentaa oman asemansa kohentamista ja turvaa monopoliaan kansalaisten maailmankuvan muokkaajana.

Taustan tälle muodostaa valtamedian – Yle mukaanluettuna – omaksuma rooli sotia USA:n muodostamassa ja johtamassa infosotarintamassa Venäjää vastaan. HVK:n rahat ovat siis osaltaan resurssoimassa tätä infosodankäyntiä. Tässä infosotimisessaan Ylen on todettu toimivan yhteistyössä CIA-taustaisen toimijan Joel Hardingin kanssa, joka on toiminut Ylen masinoiman Venäjän trollijahti -kampanjan ex-päätoimittaja Jääskeläisen alaisuudessa käynnistäneen ja toteuttaneen toimittaja Jessikka Aron ’mentorina’.

Valtamedian toiminnan osalta elämme siis infosota-aikaa. Se soveltaa jo monin osin infosotasensuurin käytänteitä. Tällä ei ole mitään järjellistä enempää kuin laillistakaan perustetta. Se on osa sitä toimintaa, jolla Suomestakin pyritään rakentamaan yhä totalitaarisempaa yhteiskuntaa.

Mediapooli käymässä somen kimppuun?

Mediapooli on yhdessä mediavaikuttajatoimiston PING Helsingin kanssa aloittanut projektin, joka kohdistuu median somevaikuttajiin. Sen tarkoituksena on selvittää somevaikuttajien käsityksiä vastuusta ja vallasta ja luoda tapoja, joilla somevaikuttajat ovat osa luotettavaa tiedonvälitystä. Siis jalo pyrkimys kerta kaikkiaan.

Mutta mitä tekemistä Mediapoolilla on somen kanssa? Senhän tulisi toteuttaa ennen kaikkea Huoltovarmuuskeskuksen perustehtävää, eli luoda ja varmistaa teknisiä ja järjestelmäedellytyksiä tiedon kululle kriisioloissakin. Nyt se puuhastelee rauhanajan normiviestinnän kontrolloimisen parissa.

Valtamediassa sanan- ja mielipiteenvapaus on kaventunut kaiken aikaa. Takavuosina esim. Hesarin nettikeskusteluissa hs.fi:ssä saivat lukijat tehdä omia keskustelunavauksiaan. Nyt sallitaan keskustelu vain median itsensä julkaisemista artikkeleista tai uutisista ja niistäkin hyvin valikoidusti. Ja jos keskustelu menee niin sanotusti väärille urille, kommentointi katkaistaan välittömästi.

Some ja itsenäiset verkkolehdet ovatkin olleet kansalaisille vapaan mielipiteenmuodostuksen ja -ilmaisun henkireikä. Nyt näyttäisi olevan aika suitsia tätäkin mahdollisuutta.

PING Helsinki ilmaisee asian projektinsa esittelyssä näin:

”Mediapooli ja siihen kuuluvat mediat pyrkivät turvaamaan sananvapauden toteutumisen ja luotettavan tiedon saannin myös kriisitilanteissa. Tähän saakka tuohon rinkiin on kuulunut vain ns. perinteisiä, isoja mediataloja ja on jo korkea aika kutsua somevaikuttajat samaan pöytään.” (oma korostukseni)

Itsenäisiä verkkomedioita – kuten Vastavalkea-verkkolehteä – ei tähän pöytään ilmeisestikään kaivata.

Omaa toimintaansa somen osalta PING Helsinki kuvaa näin:

”PING Helsinki pitää yllä kaikille avointa somevaikuttajien eettistä koodistoa ja tekee jatkuvaa vaikuttajamarkkinoinnin tutkimusta.”

Tässäkin projektissa siis valuu Huoltovarmuuskeskuksen (= veronmaksajien) rahoja käytännössä ’perinteisten, isojen mediatalojen’ markkinoinnin vaikuttavuuden tutkimiseen ja valtamedian hegemonisen otteen vahvistamiseen myös vapaan kansalaiskeskustelun alueella.

On syytä nostaa varoittava sormi. Vaikka valtamedia puhuukin kauniisti sananvapaudesta ja vastine- ja oikaisuoikeuden turvaamisesta ja kunnioittamisesta, todellisuus puhuu jotain vallan muuta. Valtamedialla on tässä melkoinen ketunhäntä kainalossaan.

Tauno O. Mehtälä
¤
Artikkelikuva Lex-veistoksesta: Vesa Raiskila. Vuonna 1894 valmistuneen Aleksanteri II:n muistomerkin jalustalla on neljä hahmoa, joista lakia kuvaa karhuntaljaviittainen Suomi-neito, jonka kilvessä lukee ”LEX” (laki). Muut jalustafiguurit ovat Valo (Tiede ja Taide) eli Lux, Rauha eli Pax ja työ eli Labor.

44 KOMMENTTIA

 1. Olipahan Taunolta selkeä ja syväluotaava esitys Suomen median toimintatavoista ja sen liittymisesta valtarakenteisiin. Kiitos.

  Kaikki hallinnot käyttävät kansalaistensa hallitsemiseen medioita. Median hallinnalla luodaan kansalaisille ja päättäjille yhteinen pelikenttä – todellisuus, jonka puitteissa julkinen keskustelu tapahtuu ja jonka ansiosta kansalaisille muodostetaan käsitys kansalaisten osallisuudesta äänestämisen avulla. Kansalaisten todellisuuden hallinta on ehkä tärkein hallitsemisen osa-alue.

  Jotta kansalaiset voisivat luottaa luotuun todellisuuteen, pitää asian tapahtua salaisesti. Siksi myös todellisuuden hallintaan käytetyt varat otetaan momentilta, jotka eivät paljasta toiminnan luonnetta. Kuvitellaanpa, että Suomessa olisi ihan virallinen propagandaministeriö omine propagandaministereineen ja budjeteineen. Popagandaministeriö sitten ilmoittaisi eri medioissa olevien uutisten yhteydessä, että tämä on valtion propagandaa. Kuinkahan suuri vaikutus noilla ”uutisilla” enää olisi?

  Voitaisiin myös kuvitella tilanne, jossa mediakenttä olisi täysin vapaa. Eikö silloin median sanomaa ohjaisi vain ja ainoastaan kaupallinen eduntavoittelu. Vaikuttavinta valtaa kansalaisten todellisuuskäsitykseen käyttäisi se, jonka taloudelliset resurssit olisivat suurimmat.

  Mielestäni jonkinlaista todellisuuden hallintaa median välityksellä tulee myös jatkossa harjoittaa. Oleellista on, että toimijat toimivat vastuulliisesti pyrkien mahdollisimman suureen totuudellisuuteen.

  • Vielä lisäys edelliseen.
   Sosiaalisella medialla ja vapaudella uutisten kommentointeihin on suuri arvo valtamedian vahtimisessa jos ja kun valtamedia lipsuu vastuullisuuden ja totuudellisuuden velvoitteistaan. Siitä esim. YLE:lle kiitos, kun on jälleen antanut mahdollisuuden kommentoida uutisiaan.

   • Mutta montako poliittista moderaattoria ja trollia osallistuu kommentointiin, jotta saadaan haluttu yleinen mielipide poliittisille aiheille ja ikävä kritiikki estettyä?

    Valtamedian foorumeissa saattaa olla jopa algoritmeja, jotka keinoälyn ohjaamina päättävät, mitä viestejä näytetään muille ja mitä piilotetaan, ehkä näyttäen vain kirjoittajalle itselleen. Näkyvyyden manipulointi on valtaa.
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/15482907/mediapooli—sota-ajan-sensuuria-jo-rauhan-aikana#comment-95797071

    • Tuota olen epäillyt jo kauan. Nimenomaan sitä ettei viesti näy muille kuin kommentoijalle.
     Miten sen voisi varmistaa?

     • T.Hunter. Samoja kokemuksia, ja ne pahenevät päivä päivältä.
      Vanhemman Bushin hautalaistilaisuudessa tapahtui jotakin omituista sähläämistä mikä ei kuulunut kuvaan ollenkaan. Siellä turvamiehen näköinen ( kaljupäinen ”KOJAK” ) antoi ”W” Bushille
      pienen kirjekuoren joka veti miehen naaman paniikin valtaan.
      Hänen vaimonsa luki sen ja osoitti samalaisen ilmeen. Mitä ja miksi niitä kirjeitä jaettiin ”Karhukoplalle”, hillary mukaanluettuna. Ainoa jolle ei kirjettä annettu oli entinen presidentti Jimmy Carter.
      ehkä Carterilla on puhdas omatunto hallitusuraltaan toisin kuin muilla. Trump ei myöskään saanut kirjettä ?Jotakin suurta menossa taikka tulossa. Nyt se video on pilattu, robotin äänellä, ja kirjoituksetkin epäjärjestyksessä. Onko GOOGLE jälleen asialla ?

     • Kaksi profiilia, jotka eivät ole toistensa kaverilistalla, näiden avulla pystyy tarkistamaan, näkyykö esim facen kommentti muillekin kuin itselle ja kavereille.

   • Poliittisten toimijoiden ja trollien argumentointi kompastuu faktojen puutteeseen tai niiden ristiriitaisuuteen. Totuudellisen käsityksen saamisessa medialukutaito ja eri medioiden seuraaminen korostuvat.

    Kiireisessä arjessaan puurtavalla kansalaisella on aikaa vain otsikoiden lukemiseen. Vapaaehtoisen totuuden metsästäjien ja komentaattoreiden ansiosta otsikotkin muuttuvat totuudellisimmiksi.

    Kommentoinnin sensurointi voi toimia hetkellisesti, mutta systemaattisesti jatkuvana paljastuu ja nakertaa kansalaisten luottamusta valtamediaan. Valtamedia, joka menettää kansalaisten luottamuksen, häviää.

 2. Kaksi ja puolivuotta sitten Ammu tv haastattelu herätti minun epäilyt tästä suhmuroinnista.
  Siinä Ylen Kivinen ja silloinen johtaja sanoo että Mediapoolin tehtävä on harmonisoida uutivirta jota kansa ei hämmenny ristiriitaisesta informaatiosta.
  Juuri sitä harmonisointia on harjoitettu ainakin kolme vuotta.
  https://areena.yle.fi/1-3327947

  • Korporaatiofasisti Kivinen aloitti kansakunnan tietoisuuden muokkaamisen yhtenäiseen ruotuun. Suomalaisessa yhteiskunnassa aika pitkälle uskottiin ihmisten kykyyn muodostaa itse omat mielipiteensä, vaikka saatavilla oleva tieto olisikin ristiriitaista. Tämä on osa puolueetonta maailmankuvaa. Suomen kansainvälinen asema puolueettomana maata tavallaan salli kansan muodostaa itse oman riippumattoman näkemyksensä ja medialle sallittiin kriittinen näkökulma vähän joka suuntaan. Sitten, kun Suomea alettiin liittää yhä tiiviimmin länsiblokkiin, niin sieltä saatiin kylkiäisinä tiedonvälitykseen liittyvä fasistinen social engineering- käytäntö eli länsiblokin maissa vallitseva tiukka mediakontrolli. On suorastaan surkuhupaisaa, etä itse USA:n presidentti on joutunut tämän mediakontrollin uhriksi.

 3. Askel askeleelta olemme ilmeisesti menossa kohden sotaisia aikoja,nykyinen kehityssuunta on ollut vallalla jo pitkään, yleismaailmallisesti.
  Nuorten sukupolvien maailmankuvaa ovat suurimmalta osalta muokanneet erilaiset sotapelit, joissa teorettinen sodan käytäntö ja taktiikat on omaksuttu jo pikkupojista alkaen, siitä on tullut uusi normaali.
  Tiedotusmaailmassa myös sotaan valmistautuminen on ollut käynnissä, tekstissä mainitusta trollijahdista alkaen,on suorastaan tympäisevää lukea ja yrittää osallistua keskusteluun lehtien kommenttiosuuksissa, kun valtavirrasta poikkeavat kommentit saavat peräänsä Pietarin trolli leimaamista ja huutelua,ei ilmeisestikään ole oivallettu noiden keskusten todellista strategista merkitystä,ei niitä ole tarkoitettu meidän merkityksettömän,pienen kieliryhmän asenteiden muokkaamiseen, vaan Venäjän oman nuorison asenneilmaston ohjaamiseen .
  Onneksi nykyisin pystyy luomaan kuvan maailman tapahtumista, muualtakin kuin mediapolin mukaisista lähteistä,maailma on meille avoin, myös meille ulkomaanelävien kieliä osaamattomille,kiitos konellisten kielenkääntöohjelmien.
  Toivottavasti jossain vaiheessa tämä sotaisa kiihkoilu alkaa kyllästyttää, oikeastaan ainoaa toivoamme, eli Haidegerin mainitsemaa kermaperseporvaria, joka pelkästään oman mukavuuden halunsa ohjaamana ja hetkisen asiaa mietittyään,eli sitä miten pahimmillaan käy, mukavalle elämälle, jos sotaisat vouhottajat liikaa pääseät toteuttamaan itseään,silloin pahimmillaan varallisuus katoaa sodan mielettömyyden tuoksinassa.

  Omassa mukavuudenhalussaan, myös totisesti venäläisessä maailmassa on vaurastunutta keskiluokkaa,jolle myös rauhan säilyttäminen on suorastaan elinehto,jolloin heillä ja europpalaisella ja jopa amerikkalaisella pikkuporvarilla on paljon puolustettavaa,ehkä he yhteisesti nousevat ,maissaan puolustamaan yhteisiä etujaan,eli rauhaa ja kaupallista yhteityötä.

  • ”Pietarin trolli”-huutelijat haluavatkin sinut pois kommentoimasta. Älä anna noille huuteluille mitään arvoa. Lyöt vain faktoja pöytään.
   Sinun ja muiden kommentoijien ”työ” on parasta lääkettä valheellisen, epäterveen asenneilmaston vastustamisessa.

   • Nimenomaan, noin se menee. Työvoittoa mafia yrittää mutta ei pidä luovuttaa eikä turhautua vaan lyödä faktoja pöytään vaikka palkkioksi saakin pelkkää leimaamista ja huuuuu…telua.

 4. Siteeraan artikkelista: ”Vaikka valtamedia puhuukin kauniisti sananvapaudesta ja vastine- ja oikaisuoikeuden turvaamisesta ja kunnioittamisesta, todellisuus puhuu jotain vallan muuta.”
  Näin on, ikävä kyllä ja lienee aina ollut. Mutta tänään vielä enemmän kun valehtelu kukoistaa moninkertaisena kulttuurimme moraalisen rappion seurauksena.
  Näyttää olevan niin ettei valtaan ole tänään mitään asiaa ellei ole hyvä valehtelija ja huijari jolle kansa on pelkkä väline ja raha ainut jumala.
  Rehellinen vallan tavoittelija on tänään kaatopaikkatavaraa, ainakin toistaiseksi. Hänet nuijitaan maan rakoon nopeasti valtamedian nyrkillä.

  Kuinka kauan näin jatkuu on kysymys joka askarruttaa. Voiko mikään muuttua ilman perikatoa vai herääkö kansa laajemmin pikku hiljaa todellisuuteen? Ja herääkö se väki omasta ahneudestaan ja mooralisesta alemmuustilastaan jolla on parhaat mahdollisuudet saada todellista ja oikeaa tietoa asioista ?
  Se on ydinkysymys josta kaikki riippuu sillä massoja on helppo hallita ja ohjata eikä massoilla ole niitä valmiuksia joilla rakennetaan parempaa ja kestävää ja jonka luominen ja koossa pitäminen vaatii aina korkeampia henkisiä valmiuksia ja lakiin perustuvan oikeudenmukaisen elämän kunnioitusta joka nyt juuri siltä rahan jumalaksi nostaneelta eliitiltä puuttuu joka on tyrannimaisesti ottanut vallan omiin käsiinsä.

 5. Kuka tai ketkä ovat laittoman toiminnan vahvimpia puuhamiehiä maailmassa?
  Mistä kaikki maailman pahuus ja laittomuus juontaa juurensa? Olisiko uskontokin jotenkin kytkettynä tähän pahuuteen?
  Kun yrittää etsiä siihen vastausta viisaampia lukemalla ajautuu Laurent Guyenot’n kanssa samoille linjoille (kirja From Yahweh to Zion)
  ”Carl Jung, in his essays “Answer to Job” and “Christ, a Symbol of the Self,” characterized the Yahweh of the Torah as “savage,” “touchy,” “suspicious,” “two-faced,” “gratuitous,” “revolting,” “remorseless,” “brutal,” and “illogical.”[A2]…”
  ”Carl Jung, (viime vuosisadan ehkä merkittävin psykoanalyytikko) luonnehtii esseissään ”Vastaus Jobiin” ja ”Kristus, itsen symboli” Tooran Yahweh’n ”villiksi” , ”ärtyisäksi”, ”epäiluuloiseksi ”, ”kaksinaamaiseksi”, ”epäoikeudenmukaiseksi”, ”kapinalliseksi”, ”armottomaksi”, ”julmaksi” ja ”epäloogiseksi”. [A2] …”
  http://www.unz.com/article/reply-to-jordan-peterson-on-the-jewish-question-from-his-heroes/

  ’It’s Time to Drop the Jew Taboo’ Translated into French
  Charles Bausman
  This couldn’t have come at a better time.

  https://russia-insider.com/en/case-911-was-israeli-attack-us-overwhelmingly-strong-ron-unz/ri24931
  https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history

  How Zionist is the New World Order? and How Biblical Is Zionism?
  May those who still want to believe that Zionism has nothing to do with the Bible think twice. Even the nuclear policy of Israel has a biblical name: the Samson Option.[16] And let them read the Prophets:
  “And this is the plague with which Yahweh will strike all the nations who have fought against Jerusalem; their flesh will rot while they are still standing on their feet; their eyes will rot in their sockets; their tongues will rot in their mouths.” (Zechariah 14:12)
  https://www.veteranstoday.com/2018/03/10/zio-nwo/
  ”Today, Zionism has shifted into a kind of meta-Zionism where the greatest number of the Israeli elite—including individuals with no stamped Israeli citizenship but a profound loyalty to the Jewish state—reside outside Israel. Some of them hold key positions in state administrations, particularly in the United States. As Gilad Atzmon remarks, “there is no geographical center to the Zionist endeavor. It is hard to determine where Zionist decisions are made”; “the Israelis colonize Palestine and the Jewish Diaspora is there to mobilize lobbies by recruiting international support.”[4] The neoconservatives—“an intellectual movement in America to whose invention Jews can lay sole claim,” as correctly assessed the Jewish Daily Forward[5] — are the most influential group of Diaspora Jews dedicated to Israel. They are no conservatives in the traditional sense, but rather crypto-Likudniks posturing as American patriots in order to align US foreign and military policies with the Greater Israel agenda—high-level sayanim, so to speak (read John Mearsheimer and Stephen Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, 2008).
  Tältä nyt näyttää mutta etsintä jatkuu…

 6. Valtamediasta tulevan potaskan käsittelyyn joutuu tiedostava vastaanottaja suhtautumaan kuten bolshevistisessa Neuvostoliitossa. Aina ei jaksa ylläpitää suodattavaa kuuntelemista tai lukemista rivien välistä, vaan ”tiedotusväline” on yksinkertaisesti suljettava.

  Ranskassa epädemokraattiset klassiset mediat ovat menettäneet voimaansa. Valtaapitävien valehtelusta on saatu tarpeekseen. Keltaliivien toimintaa arvioidaan jo vallankumoukselliseksi.
  Kaksi viikkoa sitten järjestettiin yli 1500 Facebook – tapahtumaa, joihin osallistui jopa neljännes joidenkin kaupunkien asukkaista. Plakaateissa luki : ” Mitta on täynnä. ”
  https://dieunbestechlichen.com/2018/12/frankreich-fracksausen-bei-den-eliten-gelbwesten-nicht-mehr-kontrollierbar-es-droht-eine-echte-revolution

  • Varmasti mitta alkaa täyttyä erityisesti alemman syrjäytyvän luokan keskuudessa mutta myös keskiluokan yhä enemmän. Sekin alkaa tajuta millä tiellä ollaan.
   Mutta toistaiseksi eliitti ei välitä tippaakaan näistä mittansa täyteen saaneista joilla ei ole sellaisia reaalisia keinoja käytössään joilla olisi painoarvoa isomman muutoksen toteuttamiselle.
   Sama on meilläkin. Hallitus ja presidentti pelaavat omia pelejään ja yhtä ällöttävää teatteria on koko vallanpito. Sanoja vain, ei tarvittavia tekoja.
   Onko muuta tietä kuin sellaisen kurjistumisen kasvu joka alkaa purra yhä enemmän parempiosaisia? Ei luultavasti — ikävä kyllä.
   Eli saamme odottaa vielä vuosia ellei kymmeniä ellei kasinotalous romahda rajusti ja johda isompaan katastrofiin.

 7. Ranskassa kuohuu. Sitten vuoden 1968 ei maassa ole osoitettu mieltä näin massiivisesti. Kyse ei ole pelkästään bensan hinnasta. Protesti lähtee kansan keskeltä : pienyrittäjistä, käsityöläisistä, eläkeläisistä, työttömistä. Maaseudun asukkaiden olosuhteet ovat heikentyneet, työmatkat ovat pitkiä ja polttoainetta kuluu. Köyhiä ja huono-osaisia on maassa 18,2 %.
  Kysessä sanotaan olevan progressiivisen uusliberalismin kriisin. Vallanpitäjillä on emansipatorinen, petollinen fasadi, jonka avulla ja takana he yrittävät toimia. Tämä savuverho koostuu elitistisestä feminismistä, multikulturalismista ja vihreästä kapitalismista. Macronin ei sanota olevan vain rikkaiden presidentti, vaan entisen presidentti Olandin sanojen mukaan, superrikkaiden presidentti. Näin epäsuosittua johtajaa ei ole aiemmin ollutkaan.
  Tulevana lauantaina odotetaan Ranskassa taas suurmieleneosoituksia. Sisäministeri on hälyyttänyt sitä varten 65.000 poliisia partiointiin.
  https://www.youtube.com/watch?v=XE9j7UdCEOo

 8. VIGI – poliisien ammattiyhdistys ilmaisee Ranskassa solidaarisuutta keltaliiveille. Se on antanut lakkovaroituksen alkaen la 8.12.
  Virallinen poliisiammattiyhdistyksen ilmoitus : ”Keltaliivien vaatimukset koskevat meitä kaikkia. On aika organisoitua laillisesti ja osoittaa solidaarisuutta heidän kanssaan kaikkien hyväksi. Olemme huolissamme, koska olemme osa kansaa. Aikomuksemme on selviytyä kuukauden lopusta eikä vaihtaa mattoja Elysee – palatsiin 300.000 eurolla. ”
  https://deutsch.rt.com/europa/80482-franzosische-polizeigewerkshaft-ruft-zum-unbefristeten-streik-an/

  • Mahtavaa. Että poliisikin jo tajuaa ettei kannata palvella Saatanaa ja seisoa sen tukena kansaa vastaan.
   Koskahan meillä päästään tähän?

   • Meillä tietenkin tänään Linnan juhlahumussa annetaan ymmärtää kansalle että olemme itsenäinen maa vastoin kaikkia faktoja.
    Näinhän tekevät oikean Pöpilänkin hoidokit psykoosissaan vaikka pakkohoidon paperit on tehty jo aivan muualla.

 9. Poliisi Suomessakin on monien haasteiden edessä. Sen nykyistä ja entistä johtoa kurmuutetaan nyt oikeudessa Jari Aarnion pesän perkaamisen merkeissä. Ilmeisenä tarkoituksena kasvattaa poliisikunnasta poliittista eliittiä tottelevaa toimijaa.

  Näkyykö tämä jo suomalaisen poliisin arkikäyttäytymisessä?

  Varmastikin näkyy, ainakin ns. heikkoina signaaleina. Esitutkintoja ei käynnistellä, syytteitä jätetään nostamatta, eikä eliitin tekemisiin rohjeta puuttua.

  Tilannetta ja sen kehitystä kannattaa tiiviisti seurata.

  • Varmasti tosi paha pala eliitille jos poliisi (tai armeija) uskaltaa alkaa ajatella itsenäisesti omilla aivoillaan eikä suostu kylmästi ’kyllä herra Iso-Veli’ tyyliin ihan heti lonkalta.
   Toivoisi ainakin jo eläköityneiltä ja reserviin siirtyneiltä ja sikäli eliitin kurmotukselta jo itsensä turvanneilta aktiivisempaa otetta taistelussa eliitin mielivaltaa vastaan ja terveen yhteiskunnan rakentamisessa. Heistä edes joku voisi avata suunsa nykymenon vaaroista.

  • Minä näkisin niin että nyt Soros ja kumppanit haluaa luoda epäluottamusta Poliisiin ja sen kykyyn palvella kansaa. Kun Luottamusta ei ole levottomuudet lisääntyy ja sitä myötä pelko. Pelon lisääminenhän oli Soroksen pakolaisallonkin tarkoitus.
   Pelkäävää kansaa taas on helppo ohjailla halutuun suuntaan. Näinhän tehtiin mm Ranskassa.
   Toivottavsti meidän poliisi säilyttää kansa luottamuksen jotta suhmuroijat ei voita. Heidän demoniosinti kuten Maidanilla on jo käynnissä.
   Toivottavsti he saavat tuen meiltä kansalaislta. He on isejä ja äitejä myös ja haluaa vain ehjänä kotiin.

 10. Rauhanajan mediaa on käytetty myös kohdennettuun painostukseen, uhkailuun ja mielipiteenmuokkaukseen. Psykologiset keinot maakuntalehdistössä ja Helsinki Timesissa on testattu tiedustelupalveluissa. Uutisessa on usein monta kerrosta. Suurelle osalle se on sitä, mistä puhutaan. Prosentille tai parille siinä on muu henkilökohtaisempi merkitys, mikä perustuu kohteen tuntemiseen sen alituisen seurannan myötä. Haamukirjoittaja ohittaa tässä prosessissa toimituksen työntekijät. Tuotoksen laatijan nimi keksitään tai otetaan vain alle jonkun nimi ko. mediafirmasta. – Ei tämä tietenkään koske kaikkea uutisointia.
  Jos saksalainen tieteilijä sanoo, että NSA kontrolloi kaikkea Saksassa, mikä riskeeraa kansainvälisen eliitin valtaa, niin eikös sama päde täälläkin. Lehdistöväen tajuntaa muokataan käskytysketjun kautta, joka tulee instanssin ulkopuolelta ja päätyy lopulta toimittajaan, vai pitäisikö puhua jo robotti-ihmisestä ?

  Jos valtatiedotuksen tila on näin surkea, ei voi kuin päätellä, että sama korruptio nakertaa oikeuslaitostamme. Tekninen jarrutus asioiden käsittelyssä mahdollistetaan. Poliisi ei ota edes käsittelyyn asioita, jotka voisivat syövyttää yhtään eliitin asemaa. Tällä virkamieshaarallakin on päällikkönsä, jotka kuuluvat sisäpiireihin, joista voi hyötyä, kun tekee ensin palveluksia. Pelottelu toimii tässäkin yhteydessä salaisen valan vannoneelle.
  Sitten, kun lasketaan mukaan vielä korruptoituneet hyvä veli – lääkärit, niin siinäpä pyöriikin jo eri ammattikuntien piiri, joka voi toimia verkottuneesti, mutta aina ulkopuolelta ohjattuna. Käskyt tulevat ylempää hierarkiasta.

 11. 12 kohdan ohjeistus vajaalla A4:lla, jollaista meilläkin vallakahvassa olevat, sionistiglobalisti-takapirujaan/Brysseliä kumartavat maanpetturit ovat jo vuosia noudattaneet pilkuntarkasti Suomen tuhoamiseksi:
  https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2018/12/03/12-satt-att-forstora-ett-land/

  On nähty, että vailla omaatuntoa oleville, vallan- ja rahanahneille psykopaatti-pyrkyreille esim. maansa kansalle vannottu ministerinvala ja maansa perustuslaki ovat korkeintaan vessapaperin arvoisia.

  GCM-sopimuksella useimmissa Euroopan maissa valtaapitävät, Brysseliä kumartavat maanpetturit sinetöivät maansa tuhon.

  Takataskussaan heillä on vielä tuhon tuplavarmennus: ”GCR-pakolaissopimus piilottelee GCM-siirtolaissopimuksen varjossa”,
  https://www.kansalainen.fi/gcr-pakolaissopimus-piilottelee-gcm-siirtolaissopimuksen-varjossa/

  Sopii taas palauttaa mieleen, mitä roomalainen poliitikko ja filosofi Marcus Tullius Cicero sanoi n. 2000 vuotta sitten:

  ”Kansakunta voi kestää typeryksensä, ja vieläpä kunnianhimoiset. Mutta se ei kestä valtion sisäistä maanpetosta. Vihollinen portilla on vähemmän pelottava, sillä hänet tunnetaan ja hän kantaa lippuaan julkisesti. Mutta maanpetturi liikkuu portin sisäpuolella olevien joukossa vapaasti, hänen salakavalat kuiskauksensa kujilla, kuultuna itse hallituksen saleilla. Sillä maanpetturi ei näytä maanpetturilta; hän puhuu uhriensa korostuksella ja hän on heidän näköisensä ja hän käyttää heille tavanomaisia perusteluita, hän vetoaa halpamaisuuteen kaikkien mielen syvyydessä. Hän mädättää kansakunnan sielun, hän toimii salaa ja kaikkien tietämättä yön pimeydessä kaivaen maata kaupungin pilarien alta, hän saastuttaa valtion niin että se ei enää voi vastustaa. Murhaajaakin tarvitsee vähemmän pelätä.”

 12. Laitonta toimintaa — pitää muistaa että lakia kierretään kuin kissa kuumaa puuroa
  ”On nähty, että vailla omaatuntoa oleville, vallan- ja rahanahneille psykopaatti-pyrkyreille esim. maansa kansalle vannottu ministerinvala ja maansa perustuslaki ovat korkeintaan vessapaperin arvoisia.”

  Winston Churchillin kaltaisilla poliittisilla nukkeilla on yleensä henkilökohtainen puskuri heidän ja uuden maailmanjärjestyksen todella suurten mestareiden välillä. Esimerkiksi Woodrow Wilsonillä oli Edward Mandell House; ja FDR:llä oli Henry Morgenthau. — Näin on varmasti oman aikammekin ’henkisillä Nwo-nukeilla’

  British Mad Dogille henkilökohtainen käsittelijä oli Frederick A. Lindemann fyysikko, jonka saksalais-juutalainen perhe saapui Englantiin, kun hän oli noin 14-vuotias. Hänet tunnettiin kaverien kesken ’proffana’ ja hänen asemansa Oxfordin yliopistossa pohjalta monille arvostelijoilleen ”Baron Berliini’nä” saksalaisen korostuksensa ja aristokraattisen tyylinsä vuoksi.

  Lindemann uskoi, että pienen piirin eliitin pitäisi johtaa maailmaa, mikä johtaa vakaaseen yhteiskuntaan jota ”supermiehet johtavat ja orjat palvelevat.” Lindemann päättelee, että tiede voisi tuottaa ihmiskunnan rodun, joka on siunattu ”mehiläisen henkisellä taidolla”.

  Political puppets like Winston Churchill generally have a personal buffer between themselves and the really big masters of the New World Order. For example, Woodrow Wilson had Edward Mandell House; and FDR had Henry Morgenthau.
  For the British Mad Dog, the personal handler was Frederick A. Lindemann a physicist whose German-Jewish family arrived in England when he was about 14 years old. He was known to friends as ”the Prof” in reference to his position at the University of Oxford, and as ”Baron Berlin” to his many detractors because of his German accent and haughty aristocratic manner.
  Lindemann believed that a small circle of elites should run the world, resulting in a stable society, ”led by supermen and served by helots.” Lindemann concludes that science could yield a race of humans blessed with “the mental makeup of the worker bee.”
  http://tomatobubble.com/id1275.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=180100

 13. Usassa eliitti hallitsee kansaa jo pelolla ja uhalla. Kalifornian palot eivät johtuneet huonosta metsänhoidosta tms,
  Kaliforniassa paloivat nimittäin autot ja talot etupäässä, toki pensaikkoa meni siinä sivussa.
  Kun ihmiset käsittävät, että ei ole normaalia, että vieressä oleva naapuritalo tai puut ympärillä ovat koskemattomia tulelta, mutta oma kiinteistö on maantasalle palanut, niin että jopa saniteettikalusteet ovat sulaneet samaan kasaan, herättää se pelon. Kun tätä tuhoa ei voida osoittaa hallituksen tekemäksi, mutta tiedetään, että lasertekniikka siihen on olemassa tekee pelko tuhon osumisesta omalle kohdalle nöyräksi.
  Samoin on laita osakemarkkinoilla. Rahavaltaa hallitsevat tahot haluavat osoittaa ihan suoraan sen, että he voivat hallita osakemuutoksia miten haluavat. Ei ole mitenkään normaalia, että kurssit voivat yhtenä pivänä pudota yli 3 prosenttia ja ilman syytä nousta toisena päivänä takaisin entiselle tasolle. Taustalla on se, että halutaan osoittaa, että eliitti voi tehdä mitä lystää. Näin osakeomistamista hallitaan pelolla.

 14. Uhkaako ”keltaisten liivien” virus levitä Ranskasta muuallekin Eurooppaan?

  ”Gula västar när hundratals svenskar demonstrerade mot migrationspakten
  Publicerad 8 december 2018 kl 18.11″
  Hundratals svenskar samlades återigen på Mynttorget i Stockholm under lördagen för att demonstrera mot FN:s globala migrationspakt, som regeringen försöker driva igenom utan någon verklig debatt eller förankring hos folket…”,
  http://www.friatider.se/gula-v-star-n-r-hundratals-svenskar-demonstrerade-mot-migrationspakten

  Ruotsissakin aikoo maanpetturihallitus allekirjoittaa GCM-sopimuksen kaikessa hiljaisuudessa ilman julkista keskustelua.

 15. Social Credit, Datong Dreams
  GODFREE ROBERTS
  The ethical is always more robust than the legal. Over time, it is the legal that should converge to the ethical, never the reverse. Laws come and go but ethics remain.

  Sextus Empiricus, 200 AD.

  For centuries Western monarchs derived legitimacy from a God Who lent authority to the laws they promulgated. The simultaneous demise of God and the monarchic principle in 1918 left the law legitimized by force alone and, a century later, our distrust[1] suggests that it has failed to converge with the ethical.

  In Taoist-Confucian China, of course, no-one is really separate: the government is part of the family and the courts are part of the government and nobody is under any illusion that they’re independent
  since, to reach dàtóng, everyone must be on the same page and navigating to dàtóng is the responsibility of the Communist Party. That’s why Chief Justice Xiao Yang told a shocked British journalist,
  “The power of the courts to adjudicate independently doesn’t mean independence from the Party at all. On the contrary, it embodies a high degree of responsibility vis-à-vis the Party’s [dàtóng] program”.
  The program, with ninety-five percent popular support, will deliver xiaokang prosperity and the Party’s logic is ancient: once everyone has a home, an education, safety, plentiful food, clothing, medical and old age care in 2021 then everyone can afford to improve their manners, good humor and social graces. But if the logic is ancient, the technology is not.
  http://www.unz.com/article/social-credit-datong-dreams/

 16. Tämän Lex patsaan tilalle voitaisiin vaihtaa Brysselissä oleva Manneken Pis, jossa infantti kusee omille varpailleen. Silloin oltaisiin lähempänä todellisuutta.

 17. Minun presidenttini julisti ”liukas Willy Clintonille” täyshoidon Cuban GITMO saarella, jossa USA on rääkännyt
  arabeja vuosikausia, jopa syyttömästi, mutta nyt on todellisten sotarikollisten vuoro maistaa omia lääkkeitään.
  Guantamo Bay sopii hyvin Clintonien ”lomahotelliksi”, ja heille on jo varattu huenepalvelijatkin, Obamat ? Jos se kaikki toteutuu, tulen juhlimaan railakkaasti ystävieni kanssa voitosta joka näytti vuosi sitten toivottomalta.
  Saaga jatkuu.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here