Aloittakaamme esimerkistä. Edesmennyt, pääministerin isänäkin tunnettu tutkija Tatu Vanhanen harrasti käsitystä, jonka mukaan niin kutsutuilla roduilla on oleellisia eroja älykkyysosamäärän suhteen siten, että älykkyysosamäärä on kulttuurista riippumatta mitattavissa. Long Play (LP) -julkaisun poliisien suljettua Facebook-ryhmää käsittelevässä jutussa katsottiin tämän teorian kannattamisen jo sinällään ilmentävän rasismia1 – ja vieläpä niin kiistattomasti, ettei asiaa tarvinnut mitenkään erikseen perustella.

Käsittääkseni varsin monet olisivat LP:n tapaan valmiita esittämään, että tämän käsityksen tarkastelu sinänsä, puhumattakaan sen julkisesta näytteillepanosta, edustaa rasismia. Minusta on kuitenkin varsin riidatonta, ettei näin voi olla asianlaita. Väite, että ’rotujen’ keskimääräisessä älykkyydessä on eroja, saattaa hyvin olla sekä mitattavissa että totta, olkoonkin, etten ole itse varma kummastakaan. En ole tutkimussuuntauksen ammattilainen sen koommin kuin edes diletantti. On kuitenkin vaikea nähdä, pace LP, että minkään faktuaalisen totuuden ilmaisu sinänsä edustaisi rasismia.

Entä jos teoria onkin väärä tai kansalainen soveltaa sitä väärin, kuitenkin siten, että kansalainen on bona fide (hyvässä uskossa) päätynyt käsitykseen, että se on oikea? Kysymys kuuluu: mihin hän tällöin syyllistyy? Tutkikaamme mahdollisia kantoja. Yhtäällä ovat symmetrikot (kuten ehkä LP), jotka väittävät, että näkemyksen kannattaja on rasisti riippumatta teorian totuudesta. Toisaalla ovat epäsymmetrikot, joiden mielestä teorian kannattaja ottaa riskin: jos teoria paljastuu vääräksi, sen esittäjä paljastuu rasistiksi, mutta hän ei kuitenkaan paljastu rasistiksi, jos teoria on tosi (tästä käsite epäsymmetria). Harkitse siis huolella, ennen kuin päätät kannattaa teoriaa, hieman kuin kannattaa harkita huolella ennen kuin autoilee huonokuntoisella asfalttitiellä kaatosateessa (vesiliirto)!

Yleisin kanta niin kutsutuissa antirasistisissa piireissä lienee kuitenkin loukkaavuusteoria. Tässä näkökulmassa väitteen ensisijainen ongelma ei ole sen epätotuudessa, vaan (rasistisessa) loukkaavuudessa, jonka takia sillä ei ole paikkaa poliittisessa keskustelussa. Lähelle tätä käsitystä (toki juridista reittiä) päätyi myös korkein oikeus (KKO) julkisuutta saaneessa Jussi Halla-ahon tuomiossa,2 jossa poliitikko sai tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta. KKO:n mukaan

”kysymyksessä olevat väitteet, joiden mukaan profeetta Muhammad oli pedofiili [väite, jonka Halla-aho esitti faktuaalisena ainakin Koraanin mukaan], islam pedofilian pyhittävä pedofiiliuskonto ja pedofilia Allahin tahto, ovat sekä sisällöltään että erityisesti ilmaisutavaltaan voimakkaan herjaavia ja häpäiseviä. Tämä ilmaisujen luonne on ilmeinen sellaisellekin, joille niiden kohteet eivät ole pyhiä.”

Väitteistä, että somaleilla on rötöstelytaipumuksista, KKO taas toteaa:

”[a]inakin osa [Halla-ahon Scripta-]blogin lukijoita on myös voinut ymmärtää väitteen tosiasiassa tarkoitetun vakavasti otettavaksi varsinkin, kun väite on kirjoituksessa toistettu sen jälkeen, kun sen paikkansapitävyyttä on pyritty tukemaan tilastotiedoin.”

Oleellista ja ensisijaista KKO:lle oli siis herjaavuus, niin oleellista, ettei oikeusistuin lähtenyt edes erikseen käsittelemään, pitivätkö Halla-ahon väitteet paikkaansa. Antirasistisen loukkaavuusteorian kannattajat  asettuvat tyypillisesti KKO:n mainitsemaan objektiivisen tarkastelijan rooliin, jonka näkökulma on ensisijainen loukkaavuutta arvioitaessa. Erona KKO:n objektiiviseen tarkastelijaan on kuitenkin se, että punavihreä antirasisti on oletetun objektiivisuutensa lisäksi täydempänä jakobiinimäistä myötätuntoa vähäosaisiksi oletettuja kohtaan kuin monsieur Robespierre konsanaan. Juuri tämä ylitsepursuava myötätunto kuitenkin hävittää sen objektiivisuuden, jota arvioijalla tulisi olla. You can’t have your cake and eat it too!, kuten britti tapaa sanoa. Antirasisti toimii siis ”objektiivisena” arvioijana asiassa, jossa hän on tyystin kyvytön tuomaroimaan. Hänessä yhdistyvät syyttäjän ja tuomarin roolit, pohjaton myötätunto ja ulkopuolisuus, joka keskeisesti selittää poliittisen korrektiuden vaatimuksen laajentamista täysin holtittomasti asiaankuulumattomille aihealueille.

PALATKAAMME KUITENKIN vielä hetkeksi symmetrian ja epäsymmetrian problematiikkaan. Oppinut tai tieteenfilosofisesti sofistikoitunut epäsymmetrikko ehkä esittäisi, että jo pelkästään kaikkeen (tieteelliseen) tietoon liittyvä epävarmuus (fallibilismi) tarjoaa syyn olla kannattamatta käsittelemäämme teoriaa, sillä niin iso eettis-poliittinen panos siinä on kyseessä. Kanta on varsin mielenkiintoinen, mutta vastoin modernia tietoteoreettista ”lainsäädäntöä”.3 Totuus, hyvyys (eli moraalinen arvo) ja kauneus ovat toisistaan intrinsisesti, sisäisesti, riippumattomia, näin sanoo moderni. Kauneus ei ole todiste hyvyydestä tai totuudesta, jne., mistä seuraa, ettei poliittinen harkinta voi olla oleellinen vaikuttava tekijä miettiessämme, mikä on totta.

Ehkä meidän tulisi siis sanoa teorian olevan niin vaarallinen, että jos sitä kannattaa, teoreettisen ja metodisen reflektion tulisi olla erehtymätöntä, sillä mikään virhe tämän teorian suhteen ei ole pelkkä teoreettinen, kognitiivinen virhe.4 Pohtikaamme asiaa esimerkin valossa. Kuvitelkaamme ajatusleikkinä (modernin ”lainsäädännön” hetkeksi autuaasti unohtaen), että kansallissosialistit olisivat olleet oikeassa käsityksessään rotujen yleisestä eriarvoisuudesta, että he olisivat tavalla tai toisella onnistuneet osoittamaan käsityksen tieteellisesti todeksi. Täysin riippumatta teorian totuudellisuudesta he yhä edelleen olisivat olleet samalla tavalla kuin ennenkin vastuussa omista teoistaan. Sen sijaan, mikäli teoria olisi ollut totta, natsit eivät olisi olleet vastuussa siitä, mitä muut saavat päähänsä tehdä teoriaan nojautuen. Totuuden kai saa esittää riippumatta sen mahdollisista seurauksista eli siitä, mitä muut siitä kehittävät. Tilanne olisi kuitenkin aivan eri, mikäli teoria on (kuten nykyään kai hyvin perustein uskomme) virheellinen tai paremminkin nonsensiaalinen, sillä mistään faktoista tuskin sinänsä seuraa normatiivinen väite eriarvoisuudesta, joka tulee todistaa erikseen, olivat faktat mitä olivat. Tällöin natsit olisivat vastuussa myös siitä, mitä muut heidän teoriaansa nojautuen tekevät.

TÄSTÄ NÄKÖKULMASTA epäsymmetrikoilla tuntuu olevan totuuden siemen ajattelussaan. Toisin ilmaisten totuus olisi tässä mallissa yhä edelleen ”modernisti” riippumaton hyvyydestä ja kauneudesta, mutta erehtyminen totuudesta yllä mainitussa merkityksessä (vaikka bona fide) ei olisikaan enää kognitiivisen sfäärin erityiskysymys, vaan toisi välittömästi läsnäolevaksi eettisen tai poliittisen tason. Varsin tyypillinen on ajatus, että erehtyminen tällaisessa asiassa ikään kuin todistaa, että päämäärä oli jokin muu kuin totuuden tavoittelu. Näin ei tietenkään ole, sillä kuka tahansa saattaa erehtyä missä tahansa, mutta ajatusmalli todistaa jälleen kerran epäsymmetrisestä taustaoletuksesta.

Toisaalta, vaikka tässä totuus arvioitaisiin itsenäisesti, asettaisimme (poliittisista syistä) näyttökynnyksen niin korkeaksi, ettei mikään teoria voisi sitä inhimillisesti saavuttaa, sillä loppukädessä voimme korkeintaan osoittaa teorian vääräksi (falsifikationismi), emme koskaan varmasti oikeaksi (verifikationismi). Voimmeko koskaan olla riittävän varmoja esimerkiksi rotujen eriarvoisuudesta (karrikoitu esimerkki), jos meillä on syytä epäillä totuuden väärinkäyttöä? Epäsymmetrisessä ajattelutavassa on siis kiistatta pointtinsa, mutta pääsemme sen kautta pelottavan lähelle tilannetta, jossa totuuden esittäminen on sinänsä kiellettyä poliittisista syistä, sillä täysin varmoja emme voi olla mistään.

Suhteessa edellä sanottuun voimme pohtia jälleen myös loukkaavuusteoriaa. Jännää on se, että vasemmistolaiseen traditioon (tai ainakin ”punavihreään”vasemmistolaiseen traditioon) on viimeistään 1960-luvun uusvasemmistolaisuudesta saakka kuulunut elimellinen halu politisoida asioita eli laajentaa niiden kysymysten ja ilmiöiden kenttää, jotka kuuluvat poliittisen keskustelun piiriin. Esim. erään feministisen näkökulman mukaan kysymys ja pohdinta siitä, kuka kotona pesee pyykkiä, kuuluu ensi sijassa agoralle, ei ”neljän seinän sisälle”, sillä vain yhteiskunnallisia rakenteita muuttamalla mies suostuu pyykkäämään ja yhteiskunnalliset rakenteet, ainakin vasemmistolaisen paradigman mukaan, ovat poliittiseen agendaan kuuluvia.

Tästä näkökulmasta politisointi tarkoittaa julkiseksi tekemistä, yleisön (mahdollisimman laajaa) universalisointia, siinä missä depolitisointi tarkoittaa teknokratisointia, asian käsittelyn rajaamista relevanttien eksperttien huoleksi. Teknokratisoinnin mielekkyyden ehto on toki se, että faktakysymykset kyetään rajaamaan arvo- tai ideologiakysymyksistä, sillä politisointi on perusteltua juuri silloin, kun rajausta ei kyetä tekemään. (Nota bene: politisointi tässä merkityksessä ei tarkoita asiantuntijoiden kompetenssin kiistämistä, vaan kysymystä mahdollisuudesta ja järkevyydestä eristää debatti laajemmasta ympäristöstä.)5

On tavallaan epäselvää, kumpaa punavihreät antirasistit haluavat tehdä: politisoida, depolitisoida vai teknokratisoida keskustelua rotujen älykkyyserosta tai yhtä hyvin maahanmuuttajien raiskauksista tai monesta monesta muusta ”poliittisesti arkaluontoisesta” kysymyksestä. Omassa tulkinnassaan he haluavat ”debunkata”, kumota, oletuksen mukaan ideologisesti motivoituneita väitteitä, joten epäsuorasti he ovat politisoituneita toimijoita siinä missä debunkattavan väitteen esittäjätkin.

Toinen taustavire on kuitenkin halu depolitisoida poliittisesti arkaluontoisia keskusteluja teknokratisoimalla ne, koska jopa suurempi pelko saattaa olla (vrt. KKO:n toinen lainaus yllä) väitteiden väärintulkinta kuin niiden oletettu epätotuudenmukaisuus. Tämän sensitiivisyyden näemme ehkä selkeimmin toiminnassa maahanmuuttoon liittyvässä uutisoinnissa. Raiskaustilaston julkaiseminen on hyväksyttävää vain, mikäli tilasto esitetään rahvaalle valmiiksi punavihreän ideologian silmälasien läpi tulkittuna. Kyse ei ole täydellisestä kyvyttömyydestä ymmärtää väitteen ja sen tulkinnan eroja, vaan siitä, että vain suodatettu versio on kelvollinen saavuttamaan julkisuuden, siinä missä avoimempi keskustelu asiasta on hyvä jättää akatemian ja muiden tutkimuslaitosten seinien sisäpuolelle. Toki meille esitetään, että näin tapahtuu objektiivisuuden nimissä, jotta vältetään vääriä tulkintoja. Tämä kuitenkin toteutetaan huutamalla nämä jo ennakkoon kumoon oman dominoivan tulkinnan avulla: keskustelu halutaan lopettaa ennen kuin se edes alkaa.

PUNAVIHREÄSSÄ DISKURSSISSA vuorottelevat politisointi ja teknokratisointi tavalla, josta on välillä vaikea ottaa selkoa. Älyllisesti epärehellistä on tapa vaatia (yllä esitetyssä merkityksessä) politisointia omalle poliittiselle agendalle, siinä missä siihen sopimaton tulee teknokratisoida, jättää asiantuntijoiden vastuulle. Punavihreä vasemmisto on perinteisesti vastustanut ja teoriassa yhä edelleen vastustaa politiikassa teknokratismia, kuten yllä esitin, koska menettelyssä piilotetaan arvot näennäisesti puhtaiden objektiivisten faktojen alle. Tästä näkökulmasta he – nähdäkseni verrattain hyvin perustein – hyökkäävät taloustieteilijöiden ja valtionvarainministeriön ylivaltaa vastaan kysymysagendan määrittelyssä politiikassa.

Politiikkaa tehdään yhä enemmän taloudellisten teknokraattien kabineteissa, sanoo punavihreä vasemmisto, vaikka se todellisuudessa kuuluu agoralle tai vähintään eduskuntaan.6 Kun sumplinnat vihdoin saavuttavat julkisuuden, arvot ovat muuttuneet euroiksi ja vientikilpailukyvyksi. Keskustelu on määritelty ja hallittu ennen sen alkamista. Sen sijaan maahanmuuttajien raiskaukset kuuluvat punavihreässä ideologiassa moniammatilliselle teknokraattiselle työryhmälle, johon kuuluu seksologi, psykologi ja poliisiammattikorkeakoulun tutkija. Julkiseen keskusteluun aihe ei sen sijaan kuulu muuta kuin hyvin pureskeltuna.

Näin ollen ei ole yllättävää, että populistisen oikeiston kritiikki maahanmuuttajien raiskausongelmaa tutkittaessa on analogista vasemmiston teknokratiakritiikille. Populistien mukaan psykologit, seksologit ja muut ”maahanmuuttoammattilaiset” kun yrittävät valtiovarainministeriön taloustieteilijöiden tavoin peittää arvonsa näennäisesti objektiivisten tosiasioiden alle. Vuoroin vieraissa!Antti Kukkonen on filosofian ja valtiotieteiden maisteri sekä filosofian, historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon aineenopettaja.

Lähteet

1 Long Play: Rasismi rehottaa poliisien salaisessa Facebook-ryhmässä, https://www.longplay.fi/sivuäänet/rasismi-rehottaa-poliisien-salaisessa-facebook-ryhmassa

2 KKO:2012:58, https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2012/20120058

3 Modernin lainsäädännöstä, ks. Bruno Latour: Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique. La Découverte, Paris, 2006.

4 On huomattava, että tässä puhumme kuitenkin vain eräästä virheen lajista eli tilanteesta, jossa pidämme totena jotakin, joka onkin (oletuksen mukaan) epätotta. Päinvastainen tilanne, jossa oletetusti totta pidetään epätotena, artikuloituu puolestaan ilmastonmuutos- ja holokaustikeskustelussa, jossa oletetun totuuden hyväksyminen on asia, jota kunnon kansalaiselta välttämättä oletetaan.

5 Pidemmälle jälkimmäisen paradigman on vienyt Platonin Valtio-dialogista innoittunut filosofi ja politologi Leo Strauss, jonka mukaan asioiden ja ilmiöiden ”olemuksia” oikein ymmärtävän eliitin on oikein ja mielekästä valehdella rahvaalle, jotta eliitin oikeaksi kokemia päämääriä kyetään toteuttamaan. Strauss oli monien nk. uuskonservatiivien eli neoconien henkinen isä ja eräänlainen 9/11:n ja monien muiden false flag -iskujen toteuttajien hovifilosofi.

6 Samalla toki punavihreä vasemmisto kuitenkin hyväksyy teknokraattiseen valtaan nimenomaisesti perustuvan Euroopan keskuspankin (EKP) toiminnan: euroero ei kuulu heidän agendaansa.

”Politically incorrect…” Kuva: Eneas De Troya (CC BY 2.0)

14 KOMMENTTIA

 1. Lyön vetoa (dollareissa),ettei tästä aiheesta ilmesty kovinkaan monta mielipidettä, meiltä (taviksilta), joilla on kovin vähän arvomerkkejä ”tekstiilissämme”. Yritin hakea asian YDINTÄ
  löytämättä sitä, joka näyttää viittaavan ihonvärini kalpeuteen. Kesäisin rusketun mulaatin pukuuni, mutta talvisin esiinnyn valkoisena. ”Black is beautyful, Tan is grand but WHITE is the color of a Bossman” sead IMUS in the morning”. Mies sai siitä paljon nuhteita. Huumori ilman rasistisuutta auttaa pääsemään työpäivästä keveämmin ohi, iltateelle.

 2. Miten puhutaan poliittisesti arkaluontoisista asioista? Miksi niistä ei saa v***u PUHUA?

  ”Ron Unz on rohkein mies, jonka tiedän, sanoo Paul C Roberts. Hän on haastanut sionistien ADL:n suoraan taisteluun ja kysyy,
  miksi he piiloutuvat hänen paljastustensa edessä valheiden taakse, ja halveksivat jokaista ihmistä, jolla on moraalinen omatunto.”
  Sama taitaa olla tilanne meillä?
  http://www.unz.com/announcement/has-the-adl-gone-into-hiding/
  ”Kysymys kuuluu: miksi sionistit uskovat, että heidän on rakennettava valtansa valheiden perustalle?, sanoo Unz.
  PCR: Mielestäni Ron Unz’ia tarvitaan Yhdysvaltojen presidenttinä.
  Silloin olisi meillä ensimmäistä kertaa moneen vuosikymmeneen vallassa todellinen ihminen, jolla on älykkyys, moraalinen luonne ja rohkeus käyttää amerikkalaista voimaa hyvään eikä pahaan.
  ’Unz for president’ — Unz ei ole vain Amerikan pelastus vaan myös maailman pelastus.
  Ron Unz For President — Ron Unz presidentiksi, sanoo PCR
  September 30, 2018 | Categories: Articles & Columns | Tags: |  Print This Article
  Ron Unz For President
  Paul Craig Roberts
  .. Kun Israelin armeijan konepistoolit tuhoavat 89 aseetonta protestoivaa palestiinalaista, mukaan lukien 3-vuotiaita hoitavia lääkäreitä, kuten Israel teki tänään, tai eilen tai joka päivä, ja ihmiset, joilla on moraalinen omantunto, sanovat, että Israelin ei olisi pitänyt tehdä niin, niin ADL sanoo, että nämä henkilöt ovat ”anti-semitistejä, jotka haluavat toisen holokaustin juutalaisille”.
  Toisin sanoen Israelin ulkopolitiikkaa ja kaikkia muita Israelin politiikkoja voidaan vain ylistää, eikä niitä koskaan saa arvostella, ei sanoa pahaa sanaa.
  Euroopassa Israel on voimakkaampi kuin maan hallitukset. Jos kyseenalaistat palestiinalaisten Israelin, saatat saada maasi vangitsemaan sinut Israelin puolesta. Israel voi jopa vaatia EU-maita vangitsemaan muiden maiden kansalaisia.
  Minun lausuntoni saattaa tuntua äärimmäiseltä, sanoo Roberts, mutta se on tosiasia. Donald Trumpin uhka Syyriaa ja Irania vastaan palvelee Israelia, ei amerikkalaista kansaa. Venäjän presidentti Putin suojeli myös Israelin etuja sen jälkeen, kun Israel oli murhannut 15 venäläistä sotilaslentäjää, mutta Venäjän puolustusministeriö ei sallinut Putinin puolustavan Israelia. Vladimir Putinin kunnioittaminen Venäjän juutalaisten ’viidettä kolonnaa’ ja Washingtonin tukemien tätä kolonnaa on vieraannuttamassa Venäjän maansa nationalistien käsityksistä.
  Jos ajattelet sitä, niin miksi Amerikann hallitus, Venäjän hallitus tai mikä tahansa hallitus olisi uskollinen Israelille heidän omien maidensa sijasta?
  Toistetaan taas: Missään ei valehdella niin paljon kuin valtamediassa.

  OK, now that that’s out of the way, let’s take a look at how “truth” is manufactured. It’s actually not that complicated. See, the “truth” is … well, it’s a story, essentially. It’s whatever story we are telling ourselves at any given point in history (“we” being the majority of people, those conforming to the rules of whatever system wields enough power to dictate the story it wants everyone to be telling themselves).
  Everyone understands this intuitively, but the majority of people pretend they don’t in order to be able to get by in the system, which punishes anyone who does not conform to its rules, or who contradicts its story.
  So, basically, to manufacture the truth, all you really need is (a) a story, and (b) enough power to coerce a majority of people in your society to pretend to believe it.

  • Paul Craig Roberts:

   ”The film, The MATRIX, is the greatest film of out lifetime. Why? Because it shows that there are two realities. A real one of which only a few people are aware, and a virtual one in which eveyone else lives.

   In the United States today, and throughout “WESTERN BRAINWASHED CICILIZATION,” only a handful of people exist who are capable of differentiating the real from the created reality in which all explanations are controlled and kept as far away from the truth as possible. Everything that every Western government and “news” organization says is a lie to control the explanations that we are fed in order to keep us locked in The Matrix.” – http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=180083

   Valtaosa suomalaisistakin elää rikollisia vallanpitäjiä palvelevan valtaVALEmedian ylläpitämässä MATRIXISSA, valemaailmassa.

 3. Englanninkielisenä vain, ei näitä meillä kirjoitella vaikka liikutaan ytimessä
  Unz Goes Nuclear
  Israel Shamir – The Unz Review Dec 6, 2018

  Some discoveries are just too shocking to digest. Recently I wrote of intrepid Ron Unz, the Californian maverick publisher and IT-genius, who dared to share with his readers his insights into the ideas and motifs of revisionists, or Holocaust Deniers, as their enemies call them. But this absolutely verboten topic fades into irrelevance in comparison with his most momentous discovery that has made somewhat less resonance, paradoxically, because of its magnitude. It was too big. Dark pages of the world war history or of interracial relations in 1930s, or even the whodunit of 9/11, all that is fine and very interesting, but hardly a Stop Press kind.

  His other, most significant discovery is not just Stop Press, but Burn the Press Down.
  He discovered and proved with hard data that Jews discriminate against you to a degree you could not even guess.

  The UNZ essay is very long with its 26,000 words, too long for average reader, so here are its salient points:
  — Jews organized a clannish network to get themselves into best universities in numbers well beyond their share in population, and (!!!) well beyond their abilities;
  — their fight against discrimination of Blacks has being carried at the expense of America’s white Christians. If previously discriminated minorities, be it Afro-Americans or whatever, enjoy the fruits of affirmative action (positive discrimination), it is no loss for Jews, as only Gentiles, once privileged WASPs are being screwed up.
  — if once upon a time Jews had got into best colleges because they were smart, smarter than Gentile kids, now they are noticeably less smart, but they get there anyway because they are Jews.

  When it is good for Jews, it is bad for Gentiles, says the Talmud. “If you hear that Caesarea (a symbol of Gentile rule) and Jerusalem (a symbol of Jewish rule) are both in ruins or that both are flourishing peacefully, do not believe it. Believe only a report that Caesarea is in ruins and Jerusalem is flourishing or that Jerusalem is in ruins and Caesarea is flourishing”. (Talmud, Tractate Megillah 6a)
  History confirms it – up to a point. Jews can have it good under Gentile rule, though not as good as they would like to. But under Jewish rule, not only Gentiles, but even middle-to-low-class Jews are being screwed up, as you can observe in the Jewish state of Israel – and in the heavily Jewified US, as well. Like fire, like women, – Jews are good when under control and dangerous and destructive when they are in control.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=180165
  http://www.unz.com/ishamir/unz-goes-nuclear/

 4. Voisin lukea jutun kokonaan, jos joku sen viitsisi kirjoittaa selkokielellä.
  Korkeimman oikeuden tuomio Halla-ahoa vastaan perustui lakiin
  ”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”
  Ei tarvitse tutkia, oliko Halla-ahon väite totta tai ei. Julkaiseminen ja oikeuden ajan mukainen tulkinta riitti tuomioon, kuten Suomen laki määrää. Kansan valitsema eduskunta oli laatinut tämän kaltaisen lain, jossa tosiasioiden julkistaminen on rikollista. Laki muuten estää kansanryhmän jäseneten rikollisten tekojen julkistamista, koska julkaiseminen kiihottaa luonnollisesti muita kansanryhmää kohtaan. Tämähän on käytäntöä juuri nyt Suomessa.
  Stalinin ja Hitlerin rikosten kertominen on Suomen lain mukaan rikollista, koska sen voi tulkita kiihottavan näitä kansoja vastaan. Laki antaa mahdollisuuden tulkinnoille ja on huono laki.

  • ”Kansan valitsema eduskunta oli laatinut tämän kaltaisen lain, jossa tosiasioiden julkistaminen on rikollista. ”
   Tuotahan se eduskunta ylimpänä vallankäyttäjänä maassa tekee. Hyväksyy lakeja jotka mahdollistavat valheen ja estävät sen paljastusta.
   Sitä varten me valitsemme sinne edustajia jottei lakia vain noudatettaisi eikä valheita tutkittaisi. On se härskiä. Sitä sanotaan ’kansanvallaksi’.

 5. Analyysi: Valkoisen talon kurinpitäjä eroaa –
  kansliapäällikkö Kelly oli järjen ääni sekavassa hallinnossa
  Korkean profiilin lähtijät ja vaalikampanjaan liittyvät syytökset lisäävät huolta siitä,
  *ovatko Yhdysvaltain ohjat enää kenenkään käsissä, *
  Hu Hu
  Siellä on Edelleen Senatti Edustajain Huone Kongressi virkamiehet paikalla
  *Ylen kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.*
  Oletko seonnut lopulisesti Anti Thrumphismin Psykoosiisi
  Yksi Ihminen Lähtee Niin Koko Amerikan Poliitkka on Sekaisin Ei Helvetti
  *ovatko Yhdysvaltain ohjat enää kenenkään käsissä, *
  Mietikää Tätä Ylen Järjenvastaista Mika Hentusen Anti Thrumph Journalismia
  Vertaus Tähän Hentusen Liberaali Vasurin Propagandaan
  Jyrki Katainen Lähti Brysseliin Maanpetturina
  *ovatko Suomen ohjat enää kenenkään käsissä, *
  No Ovat
  Niiden Muiden Virasaan pysyvien Poliitikkojen Puolueiden Virkamisten
  Olemassa olon Takia
  Siis Periaatessa Sama Asia Amerikassa
  jota hentunen kyseenalaistaa
  tällä järjetömällä jutulaan taas vaihteeksi oman poliitisen aatensa takia

  Yle Ei Tee Ainutakaa Negatiivista Juttua Ranskan Presidentti Macronin Poliitikasta
  Sen Sijaan
  Tämä Paatunet Viher Vasummistolainen Liberali Ääri Anti Thrumph Toimittaja Ylen kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.
  Saa Tehdä Näitä itku Perse Kipeänä Väärin Aänestetty Toimitajan Propagandansa kutsuen sitä vastuuliseksi puolueetomaksi luotetavaksi *journalismiksi
  Kuukaudesta toiseen
  Sen Helvetin Hysteerisen Toisen
  Anti Thrumph viher Vasuri liberaali kommunnisti
  YLE Toimittaja Vileenin Kanssa
  Siis Todella Vastuulisesti Ja Varsinki Puolueetomasti
  Näitä Yle Juttuja Kommentoi yksistään viher Vasemmistolaiset Ääliöt
  Tai Heidän Kommentinsa Ovat Puhdasta Tietämättömien Ihmisten Typeryyttä
  Juuri sitä ilmeisesti parempaa liberaali vasureiden
  Viha puhetta oikeisto konservatiiveja vastaan
  ilman mitään estoja
  Ylen valtamedian JSN Nuhteita sensuuria heidän
  liberaali vasureiden vihapuhe purkauksileen

  Katsokaa Tosiaan Mitä Ranskassa Tapahtuu
  Mutta Onko Suomen Valtamedian Kultapojasta Ranskan Macroonista
  Yhtäkään Kriitistä Juttua Esim Juuri Nyt
  Ei Koska Se Aiheuttaisi Negatiivisia ajtuksia Ihmisissä Liberaali Globalismista Eu Sta
  Ja Olisi Myrkkyä Ääri Eu Uskovaisille
  Riisto Globalismia Ihanoiville Valtamedia Ellitille
  ja aiheutaa Paniikkia Heidän Kuplansa Valheelisen Maailmankuvan Puhkeamisesta
  ihmeelistä miten polttoaine kapina muutuikin akedaltaan valtamedian Eu n yhdistävän kultapojan Macroonin vastustukseksi
  *viikon Jälkeen*suomen valtamedialle
  vaikka se on ollut sitä alusta asti
  ja jokainen täysijärkinen ihminen tajusi sen heti missä niistä on kyse
  vaikka valtamedia epätoivoisesti sitä faktaa yritti pimitää jonain yksitäisenä verokapinana
  tässä on koko eu n liberaali poliitikan globalismin vastustuksesta kyse
  esim olisiko kysessä myös maahanmuuton vastustuksesta kyse
  kuinka monta ääri islam terroristi iskua ranskalaiset vielä sietävät
  niiden 5 jo tapahtuneen lisäksi + maahanmuutin kustanukset jotka juuri nostavat kantaasukaiden verotusta
  ja poliisin tarkkailussa olevat 15 000 ääri islamistin läsnäolo siellä

  • Valtaapitävämme noudattavat tarkoin Brysselin mallioppilaan etikettiä:

   ”KUINKA KOLME HAKARISTIA SAA VALTION JOHDON , MEDIAN JA RÄYHÄVÄSEMMISTON LASKEMAAN ALLEEN

   Maamme ei ole vuoden 1995 jälkeen ollut enää itsenäinen kansallisvaltio, mutta virallinen Suomi juhlii merkkipäiväänsä vuodesta toiseen entistä mahtipontisemmin ja näyttävämmin. Komeilla Potemkinin kulisseilla maamme johto haluaa uskotella tuulipukukansalle, että isänmaa on edelleen suomalaisten etua ajavien komennossa. Kylmä tosiasia kuitenkin on, että Suomi on Eurooopan Unionista mukavia virkoja saaneiden pyrkyrimäisten ämmien ja pojannulkkien vietävissä. Kaikki mitä Suomi nykyään tekee perustuu Brysselin valtakabinettien mielistelyyn.

   Silloin kuin maassamme oli vielä ripaus kansallista itsenäisyyttä, itsenäisyyspäivän juhlintaan kuului vasemmiston vandalismiksi ryöstäytyneet protestit, joista osa tunnettiin ”kuokkavierasjuhlina”. Koska kansakunnan idea on viime vuosikymmenenä mädätetty lähes täysin, ei vasemmistollakaan ole enää syytä protestoida omaksi koettua vaaleanpunaista Isosiskovaltiota vastaan. Aivan samoin kuin vasemmistolainen globalismin vastainen liikehdintä 2000-luvun alussa kuihtui vaivihkaa pois, myös eliitin vastainen kuokkavierasmellakointi loppui ja kääntyi kansallismielistä työväenluokkaa vastaan. Tämä taas on seurausta siitä, että globalistit eri puolueissa ovat vesittäneet vanhan kansallisvaltion projektin ja lahjoneet vasemmistomassat 2000-luvun globaalikommunismilla, johon kuuluuvat laiskistavat tulonsiirrot ja avoimet rajat kansakunnan etnisen perustan tuhoamiseksi.

   Vuodesta 2014 lähtien vasemmiston katuosasto onkin suunnannut vihansa ja väkivaltansa poliittisen eliitin sijasta työväenluokkaisia kansallismielisiä vastaan. Hallitsevalla hegemonialla ei ole luonnollisestikaan ollut mitään tätä vastaan ja valtamedia onkin suhtautunut kirjoituksissaan erittäin myötämielisesti järjestelmän hyödyllisiksi idiooteiksi osoittautuneisiin vasemmistolaisiin…”

   Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2018/12/kuinka-kolme-hakaristia-saa-valtion.html

 6. Seuraavat vaalit ratkaisevat enemmän kuin mitkään entiset, koska sen tuloksin me näemme onko mitään edistystä enää mahdollista toteuttaa. Jos Trump poistuu näyttämöltä, ja valta menee vasen-Demareille, niin USAn alas-ajo tulee olemaan nopeata
  josta maa ei selviä, vaan jää KIINAN jalkoihin, ja sitä eivät voi edes vasemmat estää
  suuressa viisaudessaan. Kulissien takana on jo nyt (seinähulluja) ehdokkaita, joiden mielipiteet kauhistuttavat tilanteesta perillä olijat. Tuntuu kuin ”Demoniset voimat ohjaisivat kaiken” ilman mitään järkeä.Perästä kuuluu,sanoi torven tekijä ?

  • Samaa mieltä. Ensi kevään vaaleissa, jos valituksi tulee ”virallisten” gallupien mukainen eduskunta niin maa saatetaan matuttaa ja viherryttämällä taloutta turmella lopullisesti. Sama koskee USA:aa Ja niin kun käy niin sieltä ei enää nousta vaan selkeästi kurjemmat ajat niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti odottavat niin meitä kuin jälkipolviakin.

   Se on vaan niin iso harmi, kun tietää, että se olisi helposti estettävissä kun vain saataisiin täyspäinen hallinto.

 7. ”Miten puhutaan poliittisesti arkaluontoisista asioista? Miksi niistä ei saa v***u PUHUA?”
  Tuohon voisi lisätä uskonnolliset ja taloudelliset asiat joista ei saa puhua suoraan tai totuuden mukaisesti meilläkään vaan kaikenlaista valhetta kiertää valtamediassa.
  Kysymys kuuluu: miksi sionistit uskovat, että heidän on rakennettava valtansa valheiden perustalle? Näin sanoo Paul C Roberts Amerikan tilanteesta
  https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/30/ron-unz-for-president/
  ja ylistää Ron Unzia joka sanoo suoraan totuuden kirjoituksissaan.
  https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history

  Luonnollinen kysymys tässä yhteydessä on: mistä me saisimme oman Ron Unzimme? … miehen joka tarttuisi Unzin tavoin ’härkää sarvista’.
  http://www.unz.com
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-racial-discrimination-at-harvard/

 8. Ihan hyvä kannanotto Kukkonen, mutta jättäisin nuo leimaavat, epämääräiset ja yleistävät ilmaukset kuten”punavihreys” yms. pois. Kovasti myös eräät jankuttavat ”kulttuurimarksismista”, joka ei määrittely-yrityksistä huolimatta ole jäsentynyt eikä avautunut.

  Myös esim. vasemmisto näyttää olevan monelle kirosana, ja mielipiteen tyrmäämiseksi riittää että se on ”vasemmistolainen”. Ja kuitenkin tätä vasemmistolaisuutta riittää joka lähtöön, jolloin joudutaan kysymään, mistä vasemmistolaisuudesta kirjoittaja puhuu.

  Abstraktien käsitteiden viljelyä on aina syytä välttää; oppineisuus näkyy muutenkin jos juttu on asiaa ja hyvin argumentoitu.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here