Kansalaisaktivisti Jali Raidan ja Vastavalkean toimituksen musiikillinen joululahja kansanedustajille ja koko kansalle

43

Jali Raidan esittely kansalaisaktivistina

Entinen diplomaatti ja diplomi-insinööri Jali Raita voidaan jo tähänastisten saavutustensa perusteella nimetä johtavaksi kansalaisaktivistiksi turvallisuus-, puolustus- ja ulkopolitiikan kysymyksissä. Vastavalkea on aiemmin julkaissut häneltä kirjoitukset Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksesta ja Operaatio PAXista. Suomalaisen valtamedian sensuroivaa ja tunkkaista luonnetta kuvaa hyvin se, etteivät hänen merkittävätkään arkistolöydöksensä ole saaneet minkäänlaista tilaa valtamedian palstoilla tai kanavilla.

Jali Raidan vahvuus on juuri pitkäjännitteinen kyky sukeltaa valtionarkiston ja muiden lähteiden sisuskaluihin ja kaivaa sieltä tietoja, joita edes ammattitutkijat eivät ole niistä löytäneet. Jopa väitöskirjatutkijat ovat jättäneet (tietoisesti?) esittämättä näitä havaintoja. Merkillepantavaa on myös se, etteivät perustuslakitutkijoina julkisuudessa patsastelevat professorit ole rohjenneet tarttua Raidan esillenostamiin perustuslaillisiin ongelmakohtiin mm. juuri Operaatio PAXin ympärillä.

Kirjailija Pentti Sainio on käyttänyt hyväkseen Jalin kaivamia arkistotietoja kirjassaan Minne Suomi pommittaa? Tuo kirja sisältääkin erinomaisen katsauksen menneiden vuosikymmenten perustuslain ja muiden lakien rikkomuksiin, joihin valtiojohtommekin on syyllistynyt.

Tässä artikkelissa Vastavalkean toimitus analysoi Jali Raidan toimintaa yksittäisen lainvalmistelun – Naton Irak-operaation – osalta. Se on Jalille tyypillisen perusteellista, ja ajankohtaisena ilmentää hänen suoraa vaikuttamistaan sekä päätöksentekijöihin että asiantuntijoihin. Jalilla on apunaan paitsi koulutuksensa ja harrastuksella hankittu laaja tietomääränsä, myös työhistoriaansa sisältyvä kokemus diplomaatin tehtävien hoidosta.

Ja tapahtui niinä päivinä, että pääsihteeri Jens Stoltenbergilta – tuolta Norjan kuulun soturikansan edustajalta Natossa – kävi Suomen eduskunnalle käsky, jossa Nato peräänkuulutti Suomelta sotilaallista apua USA:n suorittamaan Irakin miehitykseen.

”Kirijeen sulle kirijootan ja kuarehem mä laitan…”

”Ylhäisyytenne,
Piritta Asunmaa
Suurlähettiläs,
Suomen tasavallan Pohjois-Atlantin liiton erityisedustuston päällikkö

”Arvoisa suurlähettiläs,
Minulla on kunnia viitata Irakin esittämään pyyntöön ja myöhempiin Pohjois-Atlantin liiton päätöksiin, joilla on sovittu yhteistyöstä uuden Nato-johtoisen koulutus- ja valmiuksien kehittämisoperaation perustamisesta Irakiin. Tämän operaation nimeksi tulee Naton Irak-operaatio.”
[…]
”Maanne osallistumisesta Naton Irak-operaatioon aiheutuu seuraavat taloudelliset velvoitteet: …”

Kirjeen lähettäjä oli siis Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, ja se innoitti hallitusta tekemään esityksen Suomen osallistumisesta Naton Irak-operaatioon.

Hallituksen lakiesitys Irakin operaatiosta

Jali Raidan toiminnan pohjana ja innostajana oli siis hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Naton johtamaan operaatioon Irakissa.

Esityksen mukaan Naton kirje ja Suomen puoltava vastaus muodostavat sopimuksen Suomen osallistumisesta operaatioon.

Sopimus koskee osallistumisjärjestelyjä ja rahoitusvastuita, ja sopimuksella ulotetaan Naton ja Irakin välillä kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen määräykset koskemaan myös Suomea kumppanimaana. Naton ja Irakin välillä tehdyssä sopimuksessa oli sovittu muun muassa joukkojen oikeudellisesta asemasta.

Esityksessä todetaan Suomen jo osallistuvan Yhdysvaltain johtaman kansainvälisen Daeshin (myöhemmin ISISinä tunnetun terroristijärjestön) vastaisen koalition (Global Coalition against Daesh) Operation Inherent Resolve (OIR) -operaatioon sekä EU:n EUAM Iraq -siviilikriisinhallintaoperaatioon. Naton Irak-operaation kerrotaan täydentävän ISISin vastaisen koalition ja muiden kansainvälisten toimijoiden toimintaa.

Pääsihteeri Stoltenbergin kirje löytyy kokonaisuudessaan hallituksen esityksestä.

Kriisinhallinta ja laki

Edellä kerrottu ilmentää USA:n ja Naton kehittämää modernia versiota koko maailman verolle panemisesta. Sitähän USA on tehnyt Irakin osalta jo vuodesta 2014. ISISin vastainen globaali koalitio perustettiin USA:n kokoamana syyskuussa 2014. Jäseniä siinä on kaikkiaan 79, joukossa yhteisöjäseninä Nato, EU, Arabiliiga, Sahelin-Saharan alueen valtiot sekä Interpol. Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska sekä Baltian maat ovat mukana.

Suomi liittyi mukaan koalitioon alkuvuodesta 2015. Valtioneuvoston selonteossa puhuttiin neutraalisti ja asian ydintä peitellen ”Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa”:

”Varsinaista YK:n valtuutusta toiminnalle Irakin alueella ei ole, vaan voimakas poliittinen tuki YK:n turvallisuusneuvoston ja turvallisuusneuvoston puheenjohtajan taholta. YK:n turvallisuusneuvoston valtuutus tällaiselle operaatiolle ei ole kansainvälisoikeudellisesti välttämätön eikä Suomen sotilaallinen kriisinhallintalaki vaadi YK:n mandaattia. …”

Suomen sotilaallinen kriisinhallintalaki on todellakin tässä suhteessa lepsu. Alkuperäinen laki määrittelee asian näin:

”Suomi voi osallistua Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston valtuuttamaan tai poikkeuksellisesti muuhun kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan…”

ja edelleen

”Tässä laissa tarkoitetun kriisinhallinnan toimeenpanijana voi olla YK, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ), Euroopan unioni (EU) taikka muu kansainvälinen järjestö tai maaryhmä.”

Laki ei siis rajoita Suomen osallistumista vain virallisiin kansainvälisiin järjestöihin (YK, EU, ETYJ…), joissa Suomi on jäsenenä mukana, vaan mikä tahansa kansainvälinen järjestö tai maaryhmä käy. Täten laki sallii osallistumisen myös Naton ja muiden USA:n kokoamien koalitioiden toimintaan sotilaallisen kriisinhallinnan alueella.

Uutiset ovat kertoneet Irakin armeijan jo lyöneen ISISin joukot. Näin ollen alkuperäinen tarkoitus on Irakissa jo saavutettu ja Suomen siellä olevat joukot voisi jo vetää pois. Nato on kuitenkin toista mieltä ja pyytää Suomea kirjeitse päinvastoin lisäämään sotilaallista panostaan, nyt nimikkeellä Naton Irak-operaatio.

Nato liikkuu siis yhä kauemmaksi YK:n valtuutuksesta (jota ei siis alun perinkään ollut), ja Suomi siinä mukana.

Tilanteen oikea nimi on Yhdysvaltain jatkuva Irakin sotilaallinen miehittäminen Naton ja sen kumppanimaiden avulla.

Koko lakiesitys kuin juosten kustu

Stoltenbergin kirje sai aikaan todellista vipinää lainsäätäjissä. Kun kirje oli päivätty 22.10.2018, oli hallituksen esitys laiksi valmis jo 25.10.2018. Puolustusvaliokunnan lausunto valmistui 8.11.2018 ja ulkoasiainvaliokunnan mietintö 9.11.2018.

Jali Raita tuo useissa kirjelmissään (ks. artikkelin lopun liitteet) päätöksentekijöille ja asiantuntijoille esille ne monet puutteet ja virheet, joita lakiesityksessä on liiallisesta kiireestä johtuen. Seuraavassa käsitellään osaa niistä.

Hyöty Suomelle: Hallituksen esityksestä ei käy ilmi laskelmiin perustuvaa Suomelle tulevaa hyötyä kyseessä olevasta laista ja sen nojalla tehtävistä sotilaallisista toimista Irakissa.
Operaation kesto ja sen laajuus: Näistäkään ei ole esitetty tietoja, eikä eduskunnan valiokunnissa ole niitä käsitelty. Pelättävissä on, että operaatio voi jatkua määräämättömän ajan ja määräämättömässä laajuudessa. Tämä sitoisi myös myöhempiä eduskuntia.
Asiakirjojen suomennokset vaan ei viralliset käännökset: Operaatiosta puhutaan sanoilla Naton Irak-operaatio. Englanninkielisessä alkuperäisessä asiakirjassa käytetään muotoilua ”NATO mission in Iraq”, joka on eri asia.
Naton ja Irakin välinen kirjeenvaihto: Hallituksen esityksessä on viitattu Naton ja Irakin kirjeenvaihtoon osana tehtävää sopimusta ja siis säädettäväksi aiottua lakia. Tämä kirjeenvaihto puuttuu esityksestä suurelta osin.
TP-UTVAn linjaukset: Hallituksen esityksessä sivulla 3 on kirjoitettu TP-UTVAn 10. elokuuta 2018 tehdystä linjauksesta. Linjaus tarkoittaa päätöstä. Suomen perustuslaki ei tunne toimielintä TP-UTVA. Se ei voi tehdä mitään päätöksiä, vaan korkeintaan valmistelevaa työtä mutta ilman tasavallan presidenttiä. Tasavallan presidentti ei voi osallistua valtioneuvoston työskentelyyn. Valtioneuvostossa tehtävät päätökset tehdään valtioneuvoston täydessä kokoonpanossa ja presidentin toimivaltaan kuuluvat päätökset presidentin esittelyssä sekä molemmat valtioneuvoston oikeuskanslerin läsnä ollessa.
Hallituksen esityksen puutteellinen valmistelu, ei ole ollut lausuntokierrosta:
Perusvalmistelun jälkeen luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydetään kirjallisia lausuntoja sidosryhmiltä. Näin toimitaan yleensä silloinkin, kun sidosryhmiä on eri tavoin jo kuultu esi- ja perusvalmistelun aikana. Lausuntopyyntö lähetetään keskeisille, tiedossa oleville sidosryhmille. Se myös julkaistaan, jotta kaikilla kiinnostuneilla olisi tilaisuus antaa lausunto. Lausunnoissa saatu palaute kootaan ja julkaistaan.
Lausuntokierroksen yhteydessä luonnos hallituksen esitykseksi toimitetaan valtioneuvoston kansliaan lainsäädännön arviointineuvostolle. Mitään tällaista ei tehty kyseisen hallituksen esityksen tapauksessa.
Oikeushenkilö Nato: Suomi ei ole tunnustanut Natoa ja Suomen pitäisi olla jäsen, jotta Naton puitteissa voitaisiin tehdä sitovia sopimuksia.
Suomi voisi tehdä juridisesti sitovia sopimuksia vain Naton neuvoston kanssa. Nämä sopimukset sitoisivat jäsenvaltioita. Naton neuvosto (engl. North Atlantic Council, NAC) on Naton korkein päättävä toimielin. Naton neuvosto on ainoa järjestön elin, joka saa toimivaltuutensa Pohjois-Atlantin sopimuksesta.
Hyväksyntä Suomen laittomille sodille Lähi-idässä: Esitetyllä lailla halutaan jopa jälkikäteisesti saada laillinen hyväksyntä USA:n liittolaisineen vuonna 2003 suorittamalle laittomalle (= ilman YK:n valtuutusta tehdylle) hyökkäykselle Irakiin ja Suomen mukaanmenolle sen sotilaalliseen jälkihoitoon.
Suomen laittomien sotien vaarallisuus: Suomi valtiona ja sen kansalaiset on asetettu kostotoimien kohteiksi. Islamistisesti motivoituneen Abderrahman Bouananen yksi motiivi viattomien ohikulkijoiden puukotuksiin Turun torilla kesällä 2017 olivat Suomen laittomat sotatoimet Irakissa. Islamistisesta terrorismista on tullut arkipäivää Euroopassa, ja Suomen osallistuminen Naton Irak-operaatioon kasvattaa entisestään uhkaa terrorismista Suomessakin.

Eli lakiesitys on todellakin kuin juosten kustu. Sellaisenaan se kyllä vastaa Juha Sipilän hallituksen lainvalmistelun äärimmäisen heikkoa yleistasoa. Mutta mitä tämä kertoo eduskunnasta, joka hyväksyy lain?

Mitä Suomen lait ja valtiosopimukset sanovat Irakin koulutuslaista?

Oleellisempaa on kuitenkin se, miten Suomen voimassa olevat lait ja valtiosopimukset sopivat yhteen nyt esitetyn lain kanssa. Jali Raita on kirjannut kirjelmiinsä mm. seuraavia löytämiään keskeisiä ristiriitoja:

”Vaatimuksen perustelut: Hallituksen esityksessä kohdassa 3 Nato-rauhankumppanuuden perussopimukset
On kirjoitettu virheellisesti, että Suomi allekirjoitti rauhankumppanuuteen (Partnership for Peace, PfP) tähtäävän kehysasiakirjan 9 päivänä toukokuuta 1994. Mitään sopimusta Suomi ei ole Suomea laintasolla velvoittavasti allekirjoittanut 9 toukokuuta 1994. Asiasta on laajemmin kirjoittanut tietokirjailija Pentti Sainio uusimmassa kirjassaan ’Minne Suomi pommittaa?’”

Myös seuraavat lainaukset ovat Raidan kirjelmistä:

”Viittaan tarkemmin tuossa kirjassa esitettyihin perusteluihin.
Edellä kerrotulla tavalla myös muut seuraavat väitetyt sopimukset, joista on kirjoitettu hallituksen esityksessä, ovat perusteettomia ja siis Suomen lakia rikkovia. Niiden mukaan Suomen ja virkamiesten ei tule toimia, budjettivaroja lainvastaiseen toimintaan ei tule myöntää.

Kova kolmikko: Jali Raita, Pentti Sainio ja Sampo Ahto. Kuva: Pentti Peltoniemi

”Suunnitellun lain oikeutuksella olisi tarkoitus sotilaskouluttaa Irakin armeijaa. Tämä on erityisesti kiellettyä Suomen voimassa olevan vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksen 15 artiklan nojalla: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020/19470020_2
15 artikla.
Suomen maavoimiin, sotalaivastoon tai ilmavoimiin kuulumattomat henkilöt älkööt saako minkäänlaista liitteessä II määriteltyä maa-, sotalaivasto- taikka ilmasotakoulutusta.
Suomen puolustusvoimiin kuuluvia henkilöitä ei ylimalkaan voida lähettää mihinkään toimiin Suomen rajojen ulkopuolelle Pariisin rauhansopimuksen 13 artiklan vastaisesti:
13 artikla.
Maa-, meri- ja ilma- aseistus ja linnoitukset on tarkoin rajoitettava sisäistä luonnetta olevien tehtävien suorittamiseen ja rajojen paikalliseen puolustamiseen.”

”Nyt käsillä olevalla uudella lailla halutaan vahvistaa taannehtivasti aiemmat virheelliset toimet NATOn kanssa ja siis väitetty kumppanuussopimus vuodelta 1994. Kuvaavaa on hallituksen esityksessä sivulla 5 kirjoitettu:
Suomen osallistuminen operaatioon kumppanimaana perustuisi Naton ja Suomen väliseen kirjeenvaihtoon, jolla sovittaisiin Suomen osallistumisesta ja rahoitusvastuista ja ulotettaisiin yllä mainitun Naton ja Irakin hallituksen välisen kirjeenvaihdon määräykset koskemaan myös Suomea kumppanimaana.”

”Ylimalkaan Suomen kaikki toimet NATO:n kanssa rikkovat Pariisin rauhansopimuksen 3. artiklaa ja edelleen talvisodan päättänyttä 3. artiklaa, jotka ovat seuraavat:
3 artikla.
Välirauhansopimuksen mukaisesti saatetaan Neuvostoliiton ja Suomen välillä Moskovassa 12 päivänä maaliskuuta 1940 tehty rauhansopimus jälleen voimaan, kuitenkin niin, että mainitun sopimuksen 4, 5 ja 6 artiklat korvataan tämän sopimuksen 2 ja 4 artikloilla.
3 Artikla /(talvisodan Moskovan vuoden 1940 rauhansopimuksesta)
’Molemmat Sopimuspuolet sitoutuvat kumpikin puolestaan pidättymään kaikesta hyökkäyksestä toistansa vastaan ja olemaan tekemättä mitään liittoja tai osallistumasta koalitio-liittymiin, jotka ovat suunnatut jompaakumpaa sopimuspuolta vastaan.'”

Jali Raita siis katsoo esitetyn lain olevan ristiriidassa Suomen lakien ja keskeisen valtiosopimuksen eli Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksen ainakin artiklojen 13 ja 15 kanssa.

Jali Raidan mukaan Pariisin rauhansopimus on yhä voimassa, vaikka katsottaisiin sen asemäärien rajoituskohdat jo ainakin osin rauenneiksi. Sekään ei kansainvälisoikeudellisesti pidä paikkaansa, kuten Raita on Vastavalkean artikkeleissaan ja Pentti Sainio kirjassaan Minne Suomi pommittaa? todennut.

Suomi ei ole missään vaiheessa toimittanut YK:n turvallisuusneuvostolle asiasta sopimusta hyväksyttäväksi, enempää kuin tehnyt perustuslain edellyttämällä tavalla sopimusta Liittoutuneiden ja Liittyneiden Valtojen ja/tai niiden seuraajavaltioiden kanssa. Nämä toimet olisi vaadittu rauhansopimuksen sisällön muuttamiseksi itse rauhansopimukseen kirjattujen ehtojen mukaan.

Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus hyväksyttiin vuonna 1969, ja asetus 33/1980 sen voimaansaattamisesta Suomen osalta 1980. Ainakin kansalaiskeskustelun tasolla on epäselvää, missä määrin tämän sopimuksen sisältö vaikuttaa Jali Raidan esittämien arvioiden oikeellisuuteen.

Tämän yleissopimuksen mukaisessa valtiosopimuksen muutosprosessissa edellytetään mm: ”Jos asiakirja ei ole valtion päämiehen, hallituksen päämiehen tai ulkoasiainministerin allekirjoittama, tiedotuksen esittävää valtion edustajaa voidaan vaatia esittämään valtakirjansa.” On syytä selvittää, onko Pariisin rauhansopimuksen osien irtisanominen tehty asianmukaisin valtuuksin.

Laki hyväksyttiin alle kuukaudessa Naton kirjeen saapumisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Naton johtamaan operaatioon Irakissa, ts. Suomen ja Naton välisellä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi säädettiin laiksi 21.11.2018 klo 14.01.

Laista äänestettiin eduskunnassa, ja sen hyväksymisen puolesta äänesti 150 kansanedustajaa, vastaan äänesti 11 Vasemmistoliiton kansanedustajaa, tyhjää äänesti ainoana SDP:n Jaa-linjasta poikennut Satu Taavitsainen ja poissa oli 37 kansanedustajaa.

Jali Raidan mukaan eduskunta ”teki tässä historiaa; säädettiin blanko-laki, jonka sisältö jätettiin ainakin osittain tulevan kirjeenvaihdon varaan. Eli lain lopullinen sisältö ja merkitys jätettiin Naton päätettäväksi siltä tulevan kirjeenvaihdon osalta”.

Lakiesityksen mukaan ”… Pohjois-Atlantin liiton 22 päivänä lokakuuta 2018 päivätyn kirjeen mukaisesti tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut”. Eli kuukauden kuluessa Naton kirjeen saapumisesta eduskunta jo hyväksyi sen esitykset. Melko reipasta toimintaa eduskunnalta; ei siinä jäänyt lainkaan aikaa poliittiselle harkinnalle.

Jali Raita lausuu edelleen: ”Tässä lakiotsikossa olevalla ’… kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi…’ eli blankettilaki termillä on haluttu naamioida, että kyse on jo tehtyjen sopimusten ratifioinnista eduskunnan säätämällä lailla. Lailla on annettu avoin valtakirja kaikkeen jo tapahtuneeseen ja oletettavasti tuleviinkin tapahtumiin. Päätöksiä tekee Suomenkin puolesta tosiasiallisesti USA:n Euroopan kenraalikomentaja.”

Loppujohtopäätös on, että tällä Naton Irak-operaation hyväksyvällä lailla Suomi tosiasiallisesti hyväksyi USA:n ja liittolaistensa 2003 tekemän laittoman hyökkäyksen Irakiin ja sitä seuranneen Irakin pysyvän miehityksen ja muut YK:n hyväksyntää vailla olevat toimet.

Lain säätämisestä johtuvat jatkotoimet

Jali Raidan mielestä eduskunnan enemmistön hyväksyessa HE 209/2018:aan liittyvän lain Naton Irak-operaatioon mukaan menemisestä sitä kannattaneet kansanedustajat tekivät valtiopetoksen ja sotarikoksen.

Tuon asian jatkokäsittely on sellainen kuin miten tuollaiset jutut käsitellään, lausui Jali Raita loppukaneettinaan.

Ilmeisimpänä ensimmäisenä toimena on kantelun tekeminen asiasta laillisuusvalvontaa suorittaville viranomaisille. Laista on odotettavissa muitakin kanteluita.

Eduskunta voinee jäädä odottamaan seuraavaa kirjettä Natolta. Se saattaa koskea vaikkapa kutsua tulla mukaan sotimaan Ukrainaan.

Onko SDP:stä (ja Mika Karista) korjaamaan Jussi Niinistön sotkut?

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) on touhunnut kuin viimeistä päivää milloin minkäkin puolustussopimuksen kimpussa. Tämäkin lakiesitys koulutusavun antamisesta Naton Irak- operaatiolle on samaa sarjaa, eli Naton nuoleskelua vastoin Suomen lakeja ja valtiosopimusten velvoitteita.

Niinistöt (Jussi ja Sauli) ovat rakentaneet sellaisen turvallisuuspoliittisen miinakentän, jota Nato-jäsenyyteen kielteisesti suhtautuva kansan enemmistö on katsellut ihmeissään. Kepun lestasiipi on ollut siinä täysillä mukana, samoin luonnollisesti Nato-jäsenyyttä julkisesti ajava kokoomus. Sinisillä värinsä jo kertoo tulevasta kuolemasta.

SDP:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen kompassineula pyörii hurjasti ympäriinsä, asettuen kuitenkin useimmin suuntaan Nato. Puheet kertovat toista, mutta teot ratkaisevat. SDP:n johdosta ei ole noussut ainuttakaan ääntä vastustamaan julkisesti nyt nähtyä kaiken aikaa tapahtuvaa lähentymistä Naton rakenteisiin.

Kepu – eli Urho Kekkosen perilliset – on vielä SDP:ta enemmän hukassa omassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa orientaatiossaan. Puolueessa valtaa pitävä lestasiipi on kääntänyt Kepun linjaa 180 astetta kohti Natoa ja USA:ta.

Seuraavasta hallituksesta odotetaan tämän Niinistöjen luoman miinakentän raivaajaa. Työ on vaativa, ja sen johtoon on löydettävä osaava ja tiukkalinjainen puolustusministeri. Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd) on ilmiselvästi halukas tähän tehtävään.

Onko Mika Karista (ja laajemminkin SDP:sta) tarvittaviin toimiin? Tähän antaa osavastausta hänen toimintansa puolustusvaliokunnassa sekä kirjoittelunsa Fb-seinällään. Mika Kari johti varapuheenjohtajana sitä puolustusvaliokunnan kokousta, jossa käsiteltiin lausuntoa ko. lakiesityksestä.

Valiokunnan selvä enemmistö päätyi lakiesityksen kannalle: ”Puolustusvaliokunnan näkemyksen mukaan Suomen osallistuminen Nato- johtoiseen koulutusoperaatioon Irakissa on perusteltua.” Vain Markus Mustajärvi (vas) jätti eriävän mielipiteen. Fb-seinällään Mika Kari vastasi Vastavalkean päätoimittajan Tauno O. Mehtälän kysymykseen, että mietinnön asiasta antaa ulkoasiainvaliokunta, siinä missä puolustusvaliokunta lausuu vain resursseista.

Tämähän ei pitänyt paikkaansa, sillä puolustusvaliokunta lausui myös itse substanssista, eli kannatti osallistumislakia. Kari näköjään syöttää pajunköyttä Fb-seinänsä fanittajille. Lopuksi Kari blokkasi Mehtälän. Samanhan teki aikoinaan ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd), joka ei kestänyt Mehtälän arvostelua toiminnastaan Naton isäntämaasopimuksen synnyttämisessä. Tällainen arvostelunsietokyvyttömyys ei lupaa hyvää.

Jali Raita oli luonnollisesti pettynyt eduskunnan äänestyksen lopputulokseen. Hän antoi kiittävän ja vapauttavan lausuman vain vasemmistoliiton esiintymiselle äänestyksessä.

Toki on todettava,että Mika Kari kohta em. episodin jälkeen kyseenalaisti tulevan vuoden keväänä Suomen maaperällä käytävät erikoiset sotaharjoitukset, sillä niitä johtaa Yhdysvallat. Satakunnan kansan
haastattelussa Kari toteaa: ”Olen pitänyt hyvänä periaatteena sitä, että Suomen maaperällä pidettävissä sotaharjoituksissa ovat johtajana suomalaiset, tässä harjoituksessa ei näin ole.” Kyseenalaistus rajoittuu siis vain harjoitusten johtovastuuseen, ei itse harjoituksiin.

Näilläkö eväillä tulevia Naton sotaharjoituksia Suomen maaperällä hoidetaan? Ja mennään Naton kutsusta maan ääriin viemään sotilasosaamista osana USA:n sotilaallista miehitystoimintaa?

Hiski Salomaan ”Vapauden kaiho” kuvaa perinteistä köyhälistön vapauskäsitystä. On sangen traagista, että osa sosialidemokraateistakin on siirtynyt amerikkalaisen vapauskäsityksen taakse.
Työväenpresidentti Sauli Niinistön aikaan sopiviksi muokatuin sanoin:

Meill’ vapauden kaiho soi
ain’ rinnassamme, toverit oi
Nato-yhteistyöhön rintamahan käy
Pelastusta köyhille ei ennen näy

Liitteitä / lähteitä

Jali Raidan kirje eduskunnan puhemiehistölle 12.11.2018

Jali Raidan kirje eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenille 13.11.2018

Jali Raidan kirje eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle 14.11.2018

Jali Raidan artikkelit Vastavalkeassa

43 KOMMENTTIA

 1. Naurettavista älyttömyyksistä saa mukavaa aamutunnelmaa, paikallisten pilakuvien lisäksi. Ne saavat vatsankin toimimaan ilman rönsyilyä. Kenelle näistä asioista on eniten hyötyä, ei ainakaan meidän taloudellemme. Satuin vahingossa istumaan naama TV-eessä kiinni muutama vuosi sitten, kun muutamat ”täyspartaiset hebrealaiset” uhkasivat tehdä sopimuksen toistensa kesken, jonka tuloksena ”HE” tulevat laskuttamaan kansoja kaikenlaisten syytösten perusteella. Ilmaston saastumisesta, epätasaisista kauppasuhteista, ilmaston lämpenemisestä, ja huippuna ”holokaustin kieltäjien linnatuomioista” ? NATO ei vielä silloin ollut heidän keksintöään laskutuskohteena. Itäisen maan viisaat toimivat juuri siihen malliin.
  Me ”Goyamit” vietämme kuitenkin Joulun kuitenkin perinteelliseen tapaan nauttien SIAN lihasta KINKKUNA.

 2. Hieno kirjoitus. Melkein voisi sanoa että paras joululahja isänmaan kaipuussa elävälle jo etukäteen. Pukiltakaan turha odottaa parempaa.
  Kiitos siitä VastaValkean Toimitukselle.

  ”(Mika) Kari näköjään syöttää pajunköyttä Fb-seinänsä fanittajille. Lopuksi Kari blokkasi Mehtälän. Samanhan teki aikoinaan ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd), joka ei kestänyt Mehtälän arvostelua toiminnastaan Naton isäntämaasopimuksen synnyttämisessä. Tällainen arvostelunsietokyvyttömyys ei lupaa hyvää.”

  Tuo sietokyvyttömyys näkyy kautta linjan aika paljon ja vahvasti muussakin. Se muistuttaa vahvasti erään heimon/joukon tapaa antaa eri mieltä oleville ’antisemin’ leima.

  • Paljolti koko Nato-asiakin kulminoituu Länsi (Nwo-eliitii) muuta maailmaa vai itseään vastaan asiaksi?
   Lännen liberaalinen tuho vimma on kääntänyt sen, minkä pitäisi olla tärkeä keskustelu pelottavasta Länsi vastaan muu maailmaa paljon vakavammaksi Länsi itseään vastaan asiaksi.
   The West Against the Rest or The West Against Itself?
   The West’s illiberal-bashing frenzy has reduced what should be a crucial debate about a fearful West Against the Rest, to the more pressing issue of The West Against Itself
   https://russia-insider.com/en/west-against-rest-or-west-against-itself/ri24822
   https://consortiumnews.com/2018/09/18/the-west-against-the-rest-or-the-west-against-itself/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=177275

   A More Colorful, Diluted and Dying Japan — LINH DINH
   ”After my last article on Japan, “Telfoed John” brilliantly commented, “All technology which makes the far-away close, makes the close far-away. Whether it’s Shinkansen, Walkmans, pornography… Japan is at the forefront of making the world come to the individual, but at the same time shrinking the soul and personal relations.”
   In other word, Japan leads the world in replacing the actual with the virtual, so you have teens who won’t go outside, men screwing sex dolls and old people being comforted by creepy robots, but these arrangements aren’t too satisfying, apparently, for Japan is erasing itself at a frightful pace. In 2017, only 946,060 babies were born there, the lowest number since records began in 1899, so discounting immigrants, its population declined by nearly 400,000. That’s twice the number of people obliterated in Hiroshima and Nagasaki! At this rate, there will only be 500 Japanese left by 3000, according to Japan’s Ministry of Health and Welfare.
   What’s happening to Japan is relevant worldwide, for all the most advanced and accomplished populations are shrinking, while the most backward recklessly breed. … If you think each child is a blank slate, with roughly equal potentials, then there’s no cause for alarm, but many among us are convinced a nation’s heritage is simply its biology, manifested, so the Cathedral in Siena, for example, is really a chart of the Italian DNA. Japan is one of humanity’s most spectacular yet nuanced achievements.
   http://www.unz.com/ldinh/a-more-colorful-diluted-and-dying-japan/

   Linh Dinh’s latest book is Postcards from the End of America. He maintains a regularly updated photo blog.
   Amerikan sosiaalinen masennus kiihtyy … ja samoin oman maamme ja EU:n
   Amerikan unelman tulevaisuus: alaspäin suuntautuva liike kaikille muille mutta ei 10 prosentille kotitalouksista.
   Until American learn to fight back there will never be any hope. Depression is a Reality and it is an Environmental Factor of being Abused in Life. I can make anyone depressed. Take away everything and put them in a Box giving them three meals a day and no Social Interaction. They will be zombies in a couple months.
   https://washingtonsblog.com/2018/10/americas-social-depression-is-accelerating.html
   When Abnormality is the New Norm
   Brave New World, stop! — I want to get off!
   https://www.darkmoon.me/2016/when-abnormality-is-the-new-norm/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=136849
   The War Against Globalism
   https://www.strategic-culture.org/news/2018/12/13/war-against-globalism.html
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=173421

 3. Joku oli tehnyt valituksen tästäkin pikalaista joka osoittaa että suomi peesaa usaa kaikissa sen tekemisissä vaikka sen kanssa ei kauppakaan kukoista muuta kuin tännepäin. Valitus tuskin tuottaa tulosta kun vääryyskanslerina on Saulin luottomies.

 4. Edellä esitetyt ”kauhistukset” toistavat SODOMAN ja GOMORRAN tuhot, ja syyt niihin. Senajan kansat olivat vajonneet niin syvälle kaikenlaiseen mädännäisyyteen, ettei se saanut jatkua. Kuka sen sai aikaan, voidaan kiistellä, mutta ainoa tieto siitä löytyy raamatusta sekä kaivauksista, jos niihin on uskominen ? Itselläni ei ole epäilystäkään, miksi kertomukset eivät voisi olla totuudellisia. Mitä hyötyä olisi kenellekkään keksiä sellaista ?

 5. Kuten tämä loistava artikkeli kertoo on turha odottaa että valtamediamme kertoisi totuutta tärkeistä asioista. Se pitää meitä omassa häkissään tarinoillaan. Ihmeen moni näyttää viihtyvän tässä häkissä.

  Saksassa sanomalehti Der Spiegel on ajautunut kaaokseen kun on pajastunut, että yksi sen parhaista toimittajista oli kirjoittanut väärennettyjä tarinoita useiden vuosien ajan. (– Milloinkahan meillä?)

  Palkittu journalisti Claas Relotius oli viikoittain ”laatinut tarinoita ja keksinyt päähenkilöitä” vähintään 14: ssä 60 artikkelista, jotka ilmestyivät sen painoksissa.

  Relotius, 33, erosi sen jälkeen, kun hän oli myöntänyt huijauksen. Hän oli kirjoittanut aikakauslehdelle seitsemän vuotta ja voitti lukuisia palkintoja tutkivasta journalismista.

  The German news magazine Der Spiegel has been plunged into chaos after revealing that one of its top reporters had falsified stories over several years.
  The media world was stunned by the revelations that the award-winning journalist Claas Relotius had, according to the weekly, “made up stories and invented protagonists” in at least 14 out of 60 articles that appeared in its print and online editions, warning that other outlets could also be affected.
  Relotius, 33, resigned after admitting to the scam. He had written for the magazine for seven years and won numerous awards for his investigative journalism, including CNN Journalist of the Year in 2014.
  https://www.theguardian.com/world/2018/dec/19/top-der-spiegel-journalist-resigns-over-fake-interviews
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=180841

 6. Jokainen sukupolvi on kokenut sodan. Me, viime sodan lopulla syntyneet voimme kokea sen toisenkin kerran ?
  Seuraavasta kerrasta ei jää montaakaan historioitsijaa siitä kirjoittamaan. Eikä jää montaa lukijaakaan, se näyttää varmalta. Mitenkäs se ROOMAN gladiaattorien ilmaisu menikään, ”syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme”, mutta muutamia jäi henkiin siitä kertomaan.

 7. Merkillistä, että ihmiset sokeasti vieläkin uskovat tämän massiivisen rikollisorganisaatio YK:n ”maailman yhtenäisyyttä ja rauhaa” julistavaan toimintaan. Koska näin on, olisiko aika jo vihdoinkin aukaista silmät ja todeta, että YK ja kaikki mitä kyseiseen organisaatioon sisältyy – ON JESUIITTA-MAFIA – jonka tehtävä on ylläpitää sotia, terrorismia, eriarvoisuutta, kansainvälistä rikollisuutta, köyhyyttä, sairauksia istuttavia rokotuksia, huumekauppaa, tappavaa lääketeollisuutta, ilmaston muokkausta yms. Kyseinen organisaatio massamurhaa parhaillaan ihmisä ympäri maailmaa näillä kauhistuttavilla ilmastonmuokkaus ja laseraseilla, mutta valeuutisissa ei kyseisistä joukkomurhista tietenkään kerrota. Eli jos arvuuttelette sitä, milloin kolmas maailmansota alkaa, voin vakuuttaa teille sen, että se on jo alkanut. Todisteena siitä tuoreet 250 laseraseilla sytytettya tappavaa tulipaloa Californiassa, ja tämä on USAn satanisti-eliitin mukaan ”NEW NORMAL.” 50.000 asukkaan kaupunki; Paradise, pyyhkäistiin maantasalle yhdessä yössä, ihmiset poltettiin elävinä koteihinsa/autoihinsa ilman varoitusta, ja Paradise on vain yksi kaupunki…. näitä laser-aseilla aiheutettuja tulipaloja on satoja, ellei tuhansia ympäri maailmaa. Massiivinen sota ihmiskuntaa vastaan on käynnissä mutta – missä uutiset?

  Todellisia ristiriitoja ei kansallivaltioiden välillä ole, satanisti-eliitti istuu saman isännän pöydässä, eli ITÄ vastaan LÄNSI riidat on ohjattua näytelmää. Toisin sanoen: Jesuiitta-mafia on kaapannut poliittisen ja sotilaallisen vallan JOKAISESSA kansallisvaltiossa!

  UNITED NATIONS = YK = JESUIITTA-MAFIA = NWO

  ”After World War One, an attempt was made to set up a one-world government, and the League of Nations was established. Senator Henry Cabot Lodge Sr. prevented the United States from joining the League of Nations. The Jesuits’ plot to create a one world governing body from which they could control the world, was stopped only temporarily. This part of the Jesuits’ plan had to wait another 27 years for a repeat performance, when the Second World War would result in the United Nations.”

  • Putin vähän eri mieltä — DeepState muutakin kuin jesuiitta mafia
   Vladimir Putin: ”95% maailman terrori-iskuista on CIA:n järjestämiä”, ja Pietarin metron pommi-iskut on tutkittava ”tässä mielessä”.

   PUTIN: 95% OF WORLD TERRORIST ATTACKS ARE MADE BY THE CIA
   Vladimir Putin yesterday said that “95% of the world’s terrorist attacks are orchestrated by the CIA,” and the St. Petersburg metro bombing must be investigated “with this in mind.“
   Putin said: “If the CIA have Russian blood on their hands, they will forever regret stirring the Russian bear from its peaceful slumber.”
   Putin affirms that the CIA is a rogue element of the Deep State, and “an expression of the will of world oligarchy and their vision for a New World Order.“
   Putin also told: ”mankind has been manipulated to become “unconscious” through the use of programming by media and politics.

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=180893
   https://www.geopolitica.ru/en/news/putin-95-world-terrorist-attacks-are-made-cia

   The Truth About the Deep State
   by Jake Morphonios — Blackstone Intelligence Network Sept 16, 2018
   This 30 minute video is a good primer to share with friends and family who think YOU are a crazy “conspiracy theorist”. The information in this video is detailed and methodical. It explains what the “deep state” is and how it operates – including real examples from known US politicians who are part of the Deep State.
   Share this video with your friends and family.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=176533

   • TOISTAN: CIA kuten myös YK, ovat jesuiitta-mafian kontrolloimia organisaatioita… ja Supo – valitettavasti – on osa tätä maailmanlaajuista ”intelligence network” mafiaa. Se mikä tapahtuu USAssa suuressa mittakaavassa, tapahtuu jokaisessa kansallisvaltiossa pienemmässä mittakaavassa. Kaikki valtioiden väliset ristiriidat, kuin myös nämä feikki terroristi-iskut, ovat osa käsikirjoitettua agendaa by Black Nobility, joiden todenperäisyys perustuu vain ja ainoastaan heidän omistamansa VALEMEDIAN feikki uutisiin.

    Jokaisen valtion korruptoitunut ”ylin eliitti” on mukana tässä maailmanlaajuisessa huijauksessa, ja tämä ei ole mikään uusi ilmiö, sillä kaikki ensimmäisen ja toisen maailmansodan avainpelaajat olivat jesuiitta-agentteja. Löydät kyllä totuuden mikäli jaksat asiaa riittävän syvällisesti tutkia.

    Trump ja vale-Putin ovat jesuiitta-agentteja. WAKE UP PEOPLE… valheita suoltava valtamedia on ihmiskunnan pahin vihollinen… korttitalo huojuu jo…. kohta se rysähtää!

    ”Six corporations control 90% of the media in the US. There are Jews and Jesuits that have influence in many of those places. But the CIA is the organization that has the greatest control over all of them and It’s control goes even beyond the US. Jews are openly discriminated against in the CIA, so It’s safe to say that the media is for the most part controlled by the jesuits and their apprentices.”

     • Jesuiitat eivät ole maaplaneetan valtapyramidin huipulla – jos tällä sivustolla kertoo mitä pyramidin huipulla, jesuiittojen yläpuolella on, niin saa vastaansa seuraavaa tyyppiä olevat, mm. jesuiittojen hyödyllisinä idiootteina toimivat trollit:
      ”Internet Trolls Are Narcissists, Psychopaths, and Sadists”,
      https://www.psychologytoday.com/intl/blog/your-online-secrets/201409/internet-trolls-are-narcissists-psychopaths-and-sadists
      (He esim. suosittelevat psykiatrista hoitoa tai lääkitystä muille, vaikka tarvitsisivat sitä itse pahasti kieroonkasvaneen psyykensä tervehdyttämiseen)

     • Kuten olen useasti sanonut, valtaa johdetaan;

      1. City of London = RAHA = jesuiitat
      2. City of Vatican = POLITIIKKA / USKONNOT = jesuiitat
      3. Districk of Columbia, eli Washington = SODAT / MILITARY = jesuiitat

      Jesuiitat eli – man in black – on maailmanlaajuinen mafia, joka löytyy, tavalla tai toisella, jokaisen valtaa pitävän henkilön takaa kansallisvaltion nimestä riippumatta. Tämän valtakolmion alapuolella toimii KAIKKI kansainvaliset organisaatiot ja salaseurat, ja niitä on todella paljon. Ja kuten tiedät, valtiot (mm. Suomi ja USA) on rekisteröity kaikessa hiljaisuudessa liikeyrityksiksi, eli sinunkin maallinen majasi on siten osa liikeyritystä. Tämän mainitsemani kolmion yläpuolella valtaa pitää Black Nobility = satanistinen mahtisuku verkosto, joka on valheiden mestari.

      Näin tämä helvetin koneisto toimii, mutta vain harvat kykenevät löytämään käärmeen pään!

 8. Eletään sikäli mielenkiintoisia aikoja, että USA:n väännetään kovasti kättä siitä, missä mittakaavassa USA:n tulisi osallistua imperiuminsa ylläpitoon. Donald Trump on jälleen kerran lunastamassa vaalilupauksiaan ja pyrkii vetämään USA:n joukkoja pois maailman kriisipesäkkeistä. Nyt hän on ilmoittanut aikovansa vetää runsaasti joukkoja pois sekä Syyriasta että Afganistanista. Hänen poliittiset vastustajansa eli demokraatit ja USA:n interventionistista ulkopolitiikkaa kannattaneet uuskonservatiivit ovat olleet ilmoituksesta erittäin ärtyneitä. Pyrkimykset saada Trump pois presidentin virasta voimistuvat alkuvuonna 2019, kun demokraattienemmistöinen kongressin alahuone aloittaa työnsä. Monet uusvasemmistolaiset, joista osa on jopa entisiä rauhanaktivisteja, ovat olleet tuomitsemassa Trumpin päätökset ja ilmaisevat tukensa eroavalle puolustusministeri James Mattisille.

  Niin tai näin, Naton ja USA:n suhde alkaa muuttua ja vetovastuuta siirtyy yhä enemmän järjestön eurooppalaisille jäsen- ja kumppanuusmaille kuten Suomelle. Samalla Nato:sta tulee yhä leimallisemmin EU:n armeija ja sen poliittinen ohjaus keskittynee jatkossa yhä enemmän Brysseliin. USA on yhä merkittävällä tavalla mukana vielä pitkään, mutta maan sisäpoliittisen tilanteen sekavuus ja sen väsyminen maailmanpoliisin rooliin on Nato:ssa varmastikin pantu merkille. Tästä varmastikin johtuu myös kumppanuusmaiden houkuttelu mukaan ”taakanjakoon”.

  Suomi on manipuloitu osaksi 2. maailmansodan jälkeen muodostettua USA-vetoista maailmanjärjestykstä, jossa länsivallat ovat monin eri keinoin pyrkineet pitämään Euroopan kansat ja erityisesti Saksan henkisessä mielessä alhaalla. Keinoista tuntuvimpia ovat olleet etnistä omaleimaisuutta ylläpitävien elinkeino- ja kulttuurimuotojen hälventäminen. Tätä tehostettiin 1960-luvulla alkaneella teollistamisella ja rajulla massamedian kautta toteutettavalla kulttuurivallankumouksella, jonka myötä on ajettu sisään mm. seksuaalivallankumous sekä elämäntyyliksi muodostunut amerikanismi eli vahva kulutuskulttuuri. Paikallisyhteisöihin osallistumisen on korvannut teknokraattisuus ja byrokraattisuus eli kasvottomissa suuryrityksissä tai virastoissa suoritettavan palkkatyön ensisijainen merkitys yksilöiden identiteetille. Tähän littyy usein teknokratiaa korostava ja sivistystä latistava pitkäkestoinen koulutus. Amerikanismi korvautui jossain vaiheessa globalismilla, jossa koko maapallo alettiin nähdä yhtenäiskulttuurin alueena. YK:lla on ollut tässä kulttuuriprojektissa iso rooli (Esim. Agenda 2030 ohjelma).

  Taustalla on ollut myös iso geopoliitinen vääntö, jossa merivallat, USA ja Britannia halusivat pitää maavallat eli Venäjän ja Keski- ja Itä-Euroopan erillään toisistaan, jotta ne eivät yhdistäisi voimiaan merivaltojen tappioksi. Siksi Eurooppaa on haluttu pitää kulttuurisesti heikkona ja erityisesti Saksaa, jonka massamedia on otettu tiukan kontrollin alaisuuteen tekosyynä kansallistunteen ja natsismin uudelleen nousun ehkäiseminen. 1970-luvun vahva radikaali vasemmistoaalto torjuttiin levittämällä Saksaan pornografiaa, jonka harrastus tunnetusti laimentaa poliittisia intohimoja. (tavallaan uusittiin 1920-luvun Weimarin tasavalta). Sen sijaan kansan tarmo ohjattiin vientivetoisen talousihmeen tavoitteluun. Saksan huomattava kulttuuriperimä häivytettiin taka-alalle. Tämä näivetti suuresti koko eurooppalaisen kulttuurin asemaa ja poisti vastapainon anglo-amerikkalaisen kapitalismin ja uusliberalismin ylivallalle – näistähän tehtiin myös EU:n johtava periaate.

  Kiina on kuitenkin muuttanut geopoliittisia voimasuhteista maavaltojen eduksi ja perinteisten merivaltojen tappioksi. Tämä on sikäli ratkaisevaa, että Nato on jo nimeään myöten merivaltojen sotanyrkki. Niinpä Naton rooli voi olla jatkossa varsin sekava. EU-projektikin on vaikeuksissa ja joutuu turvautumaan yhä avoimemmin tyranniaan, kuten sensuuriin ja väkivaltaan kansalaistensa motivoinnissa ja kurissapitämisessä. EU:n rooli Kiinan tapaisena orjavaltiona on käymässä yhä useammalle kansalaiselle selväksi eikä sen sotilaallinen haara eli Nato näyttäydy enää puhtaasti sotilaallisena puolustusliittona, jollainen se oli vielä pari vuosikymmentä sitten.

 9. ”Niinpä Naton rooli voi olla jatkossa varsin sekava.”

  Natoa siis muokataan ’merivaltojen sotanyrkistä’ EU-federalistien nyrkiksi, sisäiseksi armeijaksi, jonka tärkeä tehtävä on vaikeuksissa olevan ja luhistuvan EU-projektin turvaaminen tarvittaessa voimakeinoin.
  Macron kävi meillä äskettäin Niinistön vieraana ja tämä lienee ollut käynnin keskeinen aihe. Miksi juuri meillä?
  Syy lienee siinä että Niinistö isänmaamme myyneenä federalistina on tällaisen sisäisen nyrkin luomisesta hyvin innostunut.

 10. ”Paratiisin” palauttaminen asuttavaan kuntoon maksaa paljon rahaa. Rakennusfirmat tekevät TILIN ja vakuutusyhtiöt nostavat hintansa pilviin, mutta kuka niille poltetuille rinteille haluaa muuttaa asumaan, suraavaa tuhoa odotellessa. Californiaa odottaa vieläkin mullistavin tapahtuma, rantaviivan,otaksutun liukumisen mereen tulevaisuudessa. Pitkää rannan suuntaista ”rakoilua” seurataan seismograaffisin laittein.
  Sen romahtaminen olisi vain väliaikainen ”siunaus”, päästä eroon niistä kaikista yli-suurista firmoista, jotka
  nyt määräävät kansalaisten salakuunteluista maapallon laajuisesti. Hyvin menee, mutta menkööt.

 11. Yleisenä syyttäjänä toiminut senaattori Tray Goudy aikoo jättää koko korruptioituneen hallituksen taakseen tämän vuoden loputtua, ja siirtyä takaisin yksityiseen lakimiespalveluun. Goudy on saanut itselleen suuren joukon raivostuneita hallituksen jäseniä, varsinkin vasemmistolta. Goudy saa kuulijat vakaviksi ja hiljaisiksi tuodessaan esille valtion johtajien rikkomuksia, ja suorastaan maanpetoksia. Hän on ”Southern Pabsist” seurakunnan jäsen, joka on osasyynä juutalaisvaltaisen jäsennistön vastenmielisyydestä häntä kohtaan. Senaattori on erittäin hyvin koulutettu, ja hallitsee ammattinsa loistavasti, käyttäen ”korrektia kieltä korkaimman oikeuden mukaan”. Kuulusteltavat eivät osaa vastata, eivätkä MUISTA mitään päivänpolttavista asioista FBI johtajaa myöten. On käynyt ilmi, miten TRUMPin vastustaminen ja poispotkiminen viraltaan alkoi heti välittömästi vaalien jälkeen, koska Hillaryn putoaminen kärryiltä oli liian suuri yllätys, ja pettymys heille.
  Nyt juuri USA tarvitsee kipeästi TRAY GOUDYA, mutta hänen henkensä on vaarassa, jos hän aikoisi jatkaa.

 12. Piti kirjoittaa Trey Goudy eikä ”Tray”, pritty good for the half-Blind person.Pahoittelen virhettä.

  • K.Tuomari, kun elät siellä ’rapakon takana’ niin olisi mielenkiintoista kuulla arviosi tästä USAa ylistävästä artikkelista jonka juuri luin.
   The Mystery of American Power
   GUILLAUME DUROCHER
   http://www.unz.com/gdurocher/the-mystery-of-american-power/

   Minusta tämä kommentoija osuu paremmin oikeaan kuin kirjoittaja:
   5. Brabantian says:
   December 20, 2018 at 10:33 pm GMT • 400 Words
   ”A very shallow article here by someone who does not know the USA, a country hosting the world’s biggest gulag with 2.2 million prisoners in carcerated … about 1 out of every 45 working-age males in prison at this moment … whereas jailing in Western Europe is about 1 out of every 1000 citizens, in the USA it is 1 out of 140
   … Durocher thinks USA ‘law’ is like in Hollywood movies, which points to the real ‘strength’ of the USA – its domination over global media and propaganda, via Hollywood, the CIA’s Wikipedia, etc
   The USA has become especially corrupt internally since about the time the Soviet Union fell, with every aspect of US culture – the courts and law, health care, etc – becoming a criminal racket”

 13. Truth Hunter. Kirjoitus pitää paikkansa. Ylikuormitetut vankilat,ja värikkäät tuomiot, mutta pahimmat lainrikkojat saavat ”bonuksia päähallituksen sekä osavaltioiden hallitusten jaseninä”. Mädännäisyys on
  mennyt niin pitkälle että kansalaisten on vaikea sitä käsittää. Pahimmat rikolliset ovat juuri ne KORKEASTI
  KOULUTETUT, jotka lähettävät pikkurikolliset pitkille vankeustuomioille. Tilannetta on yritetty lieventää, sen räikeyden takia, mutta sekin riippuu taas samoista päättäjistä ? Edellä mainitsemani ” Federal Prosecutor”
  Trey Goudy on eräs parhaimmista tuomareista koko mantereella, järkiperäisen asenteensa takia, maan perustuslakien asiaintuntijana, joka näyttää olevan pahin kompastuskivi monelle lakimiehelle, ja naiselle.
  Vuosikymmeniä lakiasioiden parissa askartaneet ovat monesti aivan hakoteillä, eivätkä kykene vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin, vaan kiertelevät ja kaartelevat ärsyyntyneinä tuoleissaan. En tiedä miten paljon GOOGLE salaa asioita maailmalla peittääkseen epäkohtia, mutta uskon sen olevan jokapäiväistä menoa.
  Uskon vahvasti Trey Goudyn pelkäävän henkensä menettämistä, niin pahaksi on tilanne mennyt. On aivan järkyttävää seurata niitä istuntoja joissa ”VIHA toista kohtaan tulee selvästi esille ilman häpeää”. Maltillisuus ja hyvät tavat ovat täysin kaikonneet niistä istunnoista. Pahuus valtaa maapalloa kaikilta suunnilta.

  • Selvästikin tarkoitat että tuo linkin artikkeliin liittyvä kommentti (5. Brabantian says:) pitää paikkansa, eikö. Ei siis itse artikkeli.

   • Duroched ilmoitti asiat oikein. Hollywood on yhtenä osana suurpetosten kehittelijänä.
    Muutama päivä sitten paikallisessa lehdessämme oli liitoksena sivukaupalla ”AVARUUS-historiaa”, kuun kävelyineen” ,ja nyt sen, mukamas MARSiin laskeutuneen rakennelman esittelyissä. TV-eessä taas näytettiin NASAN porukan juhlivan, kädet huitoen ilmassa, siellä ”pääkallonpaikallaan”, jälleen onnistuneesta lennostaan ?
    Minä en ”tällä syömisellä usko mihinkään avruus-petoksiin laskeutumisista.
    Perustelen sen sillä tiedolla, miten alus lentää 36.000 mailin nopeudella, ja muka laskeutuu kuun pinnalle kuin höyhen, vaikka siellä ei ole ilmatilaa minkäänlaiseen jarrutukseen. Seurauksena olisi UUSI KRAATERI eikä muuta kuin romua jäljellä.
    MARS on vielä vaikeampi kysymys, osua edes lähellekkään samoille aaltopituuksille? Sanon tämän vieläkin. Jos kiina taikka VENÄJÄ laskeutuvat mihinkä tahansa planeetoille, niin sitten minäkin sen uskon, miljoonien muiden lisäksi.
    Hollywoodissa kehitellään vaikka minkälaisia planeetoilla kävelijöitä yötä päivää.

 14. On suorastaan jännittävää seurata ja tutkia sen pienenmmän porukan taivalta joka sai alkunsa itäeuroopasta, sekä entisestä N-Liitosta, miten se ( rotu ) on päässyt vaikuttaviin asemiin kautta maapallon, Kiina siitä ulkona toistaiseksi ? Pakkokäännytetyt levisivät läntisiin maihin, ja ottivat itselleen oikeudet määrätä maiden asioista, ilmeisesti perimmäisen suunnitelmansa mukaan valloittaa kaikki maat poliittisesti, uskonnollisilla
  korvikkeillaan. Kuitenkin heille ovat ”uskonnolliset asiat aivan sivuseikkana”, uskomatta kristikunnan osoittamaan ”pelastukseen”. Yhteiskunnissa kiipeilevät ”marttyyrit” vetoavat joka käänteessä ”holokaustin tuhoihin heidän keskuudessaan”, vaikka sodat eivät säästä ketään. KERRAN, peruskivensä laskenneina, he
  kehittivät itselleen ja omilleen suojamuurin, jonka takaa he voivat huudella määräyksiä kansoille.
  Pankkihallinnon kautta kaikki on mahdollista heille. Mutta mitenkä meille muille tulee käymään?????????????
  Tämä on vain ”harhaantuneen yksilön mietelmiä”, älkää viekö teloittajien eteen kirjoitukseni takia.

  • Meidän mantereella MERRY-X-mas oli vuosia vain ”HAPPY HOLYDAYS”, koska kristikunta alistui juutalaisten
   kauppiaitten päätöksiin pitää aatto-illan kaupat auki myydessään kansoille ”rojua”. Nyt toivotetaan taas
   Hauskaa JOULUA, Trumpin ollessa valkoisessa talossa johtajana. Väliaikaista kaikki on vaan, lauloi joku ennen Suomessa. Demokraattien ottaessa vallan vuoden alussa, voimme odottaa paluun Obaman aikaiseen
   kurjuuteen.

 15. Hollannin Geert Wilders on rohkaisevan optimistinen:

  ”“In 2018 we’ve seen the rise of the people’s movement in several European countries and this is only the beginning”
  We interviewed Dutch MP and Party for Freedom leader Geert Wilders for Christmas. He tells us about his Christmas experiences and has a message of hope.
  There is strength in coming together, sharing the same values and striving for peace and joy…”

  https://voiceofeurope.com/2018/12/geert-wilders-in-2018-weve-seen-the-rise-of-the-peoples-movement-in-several-european-countries-and-this-is-only-the-beginning/

 16. Ei meillä ”yhren Joulun takia koko sikaa pilata”,sanoi ukko Lapualla”, kun vieras ihmetteli kolmijalkaista sikaa linkuttamassa navetan pihalla. Samaa sanoisin Joulun vietosta euroopassa ja muuallakin. Kansa halajaa rauhaa ja toivoo sen jatkuvan, mutta päättäjät eivät toimi samojen periaatteitten mukaan, valitettavasti.

 17. ISO veli vahtii kirjoituksiamme. Ohjelmien seurannan aikanakin ilmestyy ruudulle omituisia ”varoituksia”, jotka pidän asiaan kuulumattomina. On myöskin selvinnyt, miten FBI sekä DOJ vahtivat jopa kirjastoja, minkälaisia kirjoja lainaan ja luen, ”vapaassa demokraattisessa maassa ” ??? Akuankka ja BOX- BUNNY varmaankin hyvin hälyyttäviä teoksia ? Poliittisia kirjoja ei tarvitse lainailla, niitä paljastuksia saa suoraan koneestani.
  Sulkekaa kanavanne perkeleet, jos ette halua yleisön niitä lukevan. Ei muuta tänään.

  • ERIC ZUESSE | 08.12.2018 | WORLD / AMERICAS
   How Big Brother Grips Americans’ Minds to Support Invasions
   ”Most Americans don’t want the United Nations to have power over the U.S. (its billionaires’) Government, but instead want the U.S. Government (its billionaires) to have power over the United Nations (which didn’t authorize any of those evil, lie-based, U.S. invasions). 
   Not only would doing this bankrupt all constructive domestic functions (health, education, infrastructure, etc.) of the U.S. federal Government, but it would also increase the global carnage, as if the U.S. Government hasn’t already been doing enough of that, for decades now.

   The leadership for this supremacist craving comes straight from America’s top, not from the masses that are being sampled by the Gallup organization, who only reflect it — they are duped by their leaders. ”
   https://www.strategic-culture.org/news/2018/12/08/how-big-brother-grips-americans-minds-support-invasions.html
   Näin taitaa olla meilläkin

 18. NATO mukana kuvioissa
  … Thierry Meyssan at Voltairenet, on 9 May 2011, headlined “What you don’t know about the Bilderberg-Group” and he wrote: “The operation was controlled in reality by William J. Donovan, the former commander of the OSS (the U.S. intelligence service during the war), now in charge of building the American branch of the new secret service of NATO, Gladio [2]. …
  … Moreover, the security of each subsequent meeting was not provided by the police of the host country, but by the soldiers of the NATO Alliance.”
  Meyssan said that “Henry Kissinger is the main person responsible for invitations to the Bilderberg Group.” Another of the “core group” was “Henry R. Kravis: U.S. financier, investment fund manager KKR. He’s a major fundraiser for the Republican Party.”
  Meyssan called this “The Lobby of the most powerful military organization in the world [NATO].”
  https://washingtonsblog.com/2018/12/who-was-secretly-behind-americas-invading-and-occupying-syria.html
  https://www.strategic-culture.org/news/2018/12/26/who-was-secretly-behind-america-invading-and-occupying-syria.html

 19. Trump lupasi jo ennen vaaleja nostaa ”barrigaadin”,Mexicon ja USAn väliin, ja sama ajatus oli jo Obamallakin,
  vasemmiston hyväksymänä, mutta koska Hillary ei päässytkään valtaan, niin eihän sitä aidan rakentamista voida mitenkään panna Trumpin kunniaksi, siitä vain on kysymys. USAssa on jo omasta takaakin tarpeeksi rikollisia, ei niitä tarvitse muualta hyysätä. Sikamaiset kirjoitukset jatkuvat lehdistössä ja TV kanavilla. Trump ei voi tehdä mitään OIKEIN, koska se on jo edeltäkäsin siten päätetty. TRUMP ja MELANIE vierailivat Irakissa tervehtimässä sotilaita, samoin kuin teki Obamakin, mutta sekin väännettiin ”FAKE-NEWS median” kautta jälleen vastenmieliseksi herjauksiksi. Hillaryn piti voittaa ”1.000.000 to zero”, mutta vasemmisto teki laskuvirheen. Juonittelut ovat nyt paljastuneet, ja saamme kuulla niistä hyvinkin pian.

 20. Kaksoistorneistakin on tullut ammattilentäjien uusia todistuksia siitä petoksesta jota syötettiin kansalle, ja samoin Maleysian MH-370 matkustajakoneen päämäärästä. Totuuksia janoavat ovat sotajalalla pettäjien kannoilla seuraamassa heitä kuin ”HAI LAIVAA”. Barak Obaman lennot Maleysiaan, aikoina Huhtikuussa
  26-28 2014, sekä Marraskuunssa 20-22 vuonna 2015, herättää kysymyksiä, oliko niillä matkoilla tekemistä
  MH-370 koneen kaappamiseen, ja miten päästä eroon matkustajista ? Koneen matkustajissa oli patenttien haltijoita # US 8650327 numerolla, jotka piti saada Jacob Rothschildin haltuun, hänen omistaessaan jo entuudestaan ”Freescale Semiconductors” oikeutensa.Lisäksi, oliko Hollannissa MH-17 koneen tuhon jälkeen matkustajista kuolin-ilmoituksia ? Muistan nähneeni ilmoituksen MH-17 lennon peruutuksen
  punaisin kirjaimin heti tuoreiden uutisten ilmaantuessa nettiin ? Paljon kysyttävää, ja vähän vastauksia.

 21. Jotakin erikoista on tapahtumassa Bush perheen sisäisissä asioissa. Bush vanhemman hautajaisia kuvanneet ja seuranneet tutkijat ovat huomanneet jotakin erikosen outoa käytöstä hautajaisten aikana. Turvamiehet,
  (CIA, tai FBI) pysyvät kovin lähellä entistä presidenttiä ”W” Bushia, ja hänen vaimonsa Laura on ilmeisen kauhistunut saadessaan kirjekuoren eräältä George Bushin takana olevalta CIA mieheltä. Viesti näytti järkyttävän heitä molempia. Arvoitukseksi jää toistaiseksi, mahdollisuudet ”W” joutuvan syytöksiin 9-11
  petoksista sekä Irakin sodan aloittamisesta presidenttikautensa aikana. TRUMP ja hänen vaimonsa MELANIE kulkivat ilman mitään turvamiehiä ? Oliko siinä kirjeessä pidätysmääräys, ja miksi juuri hautajaisten aikana ?
  Clintonit saivat myöskin omat kirjekuorensa. Joko korkein oikeus on saavuttamassa heidät kaikki ???

  • Olisi aika jo saada nämä rikolliset vastuuseen.
   9-11 painaminen villasella ei taida onnistua kun yhä suurempi joukko ihmisiä pääsee jyvälle totuudesta.

 22. Jali Raita on yksi rohkeimmista. Meiltä rohkeita ei juuri löydy, olemme tsuhna-väkeä, pelkureita.
  Erikoista on että tämäkin Niinistöä arvosteleva artikkeli tai kommentti tulee meille muualta muuttaneen suusta.
  Sitten ruikutetaan kun kansan kurjuus kasvaa mutta mitään ei olla valmiita muuttamaan. Häpeä olla suomalainen.

  Näkökulma: Vihdoinkin joku kansanedustaja uskaltaa suhtautua presidenttiin poliitikkona – Ozan Yanar rikkoi hiljaisuuden kehän ja muiden poliitikkojen pitäisi ottaa hänestä mallia
  Tänään klo 21:58
  Niinistön kansansuosio on alkanut saada kultin piirteitä. Kun hänen harjoittamastaan politiikasta kirjoittaa mitä tahansa, jonka voi tulkita rakentavan kriittiseksi tekstiksi, kansalaisilta alkaa sataa kiukkuisia viestejä, joissa haukutaan kirjoittajaa ja tivataan, eikö tämä arvosta ”meidän presidenttiämme”, kirjoittaa toimittaja Lauri Nurmi.
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/30c55b82-3fee-49e1-ab99-391a9aca5c55

 23. Joku puolustaa Amerikkaa, toinen taas Kinaa
  — me kuulumme edelliseen (kohti perikatoa ajautuvaan joukkoon?) kuten itse presidentti on todennut ja jonka iskunyrkkinä Nato toimii maailmalla
  China Overrated by Right-Wing Kooks
  These Crazies Are Just Like Hitler
  FRED REED,
  Comm.: China will completely dominate and destroy the West. All the emerging evidence proves this. Chinese are smart, ethnocentric, nationalist, unified, not cursed with diversity (and not inclined to curse themselves with it), strategically located (despite the common misconception of the USA being strategically located – these oceans will soon become bars on a prison cell), free of white extremist idiocy (SJWs), free of dogmatic economic tribalism (libertarianism and other kooky ideologies), free of most religious self-hating extremists who import immigrants (Catholics, Jews, and Southern Baptists), politically freer than people think, free from the kinds of callout mobs that characterize Twitter, and they have a government that puts the interests of the nation state ahead of the economic elite.

  China has a border and she protects it. China has a culture she doesn’t piss away on globalism. China invests in scientific accomplishment and just landed on the dark side of the moon. The USA can’t even build a replacement for the shuttle. And what science does now occur in the West is best done in Europe (see the LHC). The US could have had an even larger and more powerful particle accelerator back in the 90s but some idiot congressman turned it down. Pathetic lack of vision.

  An important question at this point is how could people not see this occurrence decades ago? I did. Even here on this site guys would often repeat BS stereotypes about Asians and creativity, free trade, and perpetuated the myth that Japan’s failure to “rise” proved that China would meet the same fate (missed observation: “gee, do you think that having nearly 10x the population might lead to a different outcome this time?”), etc. Any day now they said China was going to collapse and ‘Murica would rule the world forever; who needs things like industry when we’ve got tax cuts for the rich? Please. There’s even a popular YouTuber who predicted that Japan, not China, would rule Asia – hilariously wrong considering population size differences. The rise of China and my correct predictions of this event as far back as the early and mid 90s should prove beyond doubt that democracy does not work and only a few are truly capable of running society. Pat Buchanan called this, too. He wrote books about this back in the 90s. How in the hell can stupid people not ever see the writing on the wall before it’s too late and why are they allowed to vote? Clearly, this is not a problem for some of us…and some nations.

  The USA is an embarrassingly fake nation with a corrupt, inept ruling class and a lazy, uneducated population easily deceived into supporting stupid causes that only end up harming themselves and others. Take the government shutdown for instance. What are republicans doing right now? They are busy making themselves look like complete fools by attacking food stamp recipients, many of whom are white republicans. Way to lose an election next cycle morons. The amount of money wasted on that program pales in comparison to the money spent elsewhere, and many of those on food stamps wouldn’t be on them if the government had focused on wage growth instead of exporting our industries and mass importing low wage labor competition!!!!
  http://www.unz.com/freed/china-overrated-by-right-wing-kooks/

  • > China has a border and she protects it.

   Globalismin ja vallan keskittämisen kääntöpuoli on juuri tuo rajojen poistaminen. Ei voi olla imperiumia, jonka sisällä kulkee valtioiden rajat.

   Imperiumi ei kuitenkaan poista sotia. Sodat vain muuttuvat sisällissodiksi. Niissä imperiumi taistelee ”separatisteja” vastaan, vallan keskittämisen puolesta.

   USA:n imperiumin kannalta katsoen Kiina on separatistinen valtio, joka pitää muuttaa ”demokraattiseksi” (vaikka sitten pommittamalla) tai jotenkin saada noudattamaan imperiumin säätämiä lakeja.

   Miksi sitten imperiumit ovat aina tuhonneet itsensä? Miksi koko galaktista ei ole tullut yhden (kehittyneimmän?) lajin hallitsemaa orjaplaneettojen verkostoa, vaikka aikaa on ollut miljardeja vuosia järjestelmän kehittämiseen. (Kuinka viisas ihminen mahtaakaan olla tuhannen vuoden päästä; entä sitten miljoonan!)

   Keskitetyn vallan heikko kohta on sen hallinto. Ulkoisen vihollisen, tulipa se sitten Lännestä, Idästä tai Etelästä on mahdollista ottaa keskitetysti johdettu valtio haltuunsa erittäin pienin resurssein. Tarvitsee vain vaihtaa muutama johtaja. Eikä edes johtajia tarvitse vaihtaa, vain se suunta, mihin he kumartavat. Jos eliitille annetaan vaihtoehdoksi kulissien säilyttäminen ja kumarrussuunnan vaihtaminen (takin kääntäminen) tai sitten vallan menettäminen, niin on helppo arvata kumman se valitsee.

   Valtaan hakeutuu henkilöitä, joille valta itsessään on tarkoitus.

   Linkki

   Erittäin hyvää pohdiskelua Euroopan Imperiumin tilanteesta ja vaihtoehdoista vuonna 2019:
   The EU in 2019 – the Problem of Survival

   • ”Ei voi olla imperiumia, jonka sisällä kulkee valtioiden rajat.”
    Siinä se lyhyesti. Siksi mekin olemme itsenäisyytensä menettänyt ja imperiumin lakeihin alistettu (alistunut) maa.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here