Vaikka kansalaisaloitteiden läpimeno eduskunnassa ei ole kirkossa kuulutettu ja järjestelmä on muutenkin (tarkoituksellisesti?) varsin raskas, aloitteiden tukeminen (ja tietenkin tekeminen!) on yksi tapa viestiä kansanedustajille, mitä asioita kansalaiset pitävät tärkeinä. Riittävästi kannatusta saanut aloite myös joudutaan ottamaan käsittelyyn, jolloin edustajien kannat niissä käsiteltäviin asioihin saattavat viimeistään tulla selviksi.

Aloitteita voi tehdä ja niitä voi kannattaa verkossa osoitteessa kansalaisaloite.fi. Sisään kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Kirjautumisen jälkeen voi kannattaa niin montaa aloitetta kuin haluaa.

Verkkopalvelussa on lukuisia kannattamisen arvoisia aloitteita. Alla on muutamia esimerkkejä kansalaisia kiinnostaneista aloitteista.

Luonnollisten monopolien, kuten Suomen sähkönjakeluverkoston, takaisinostaminen valtion omistukseen

Aloitteessa katsotaan, että sähkönjakelun kaltaisten toimintojen tapauksessa yritysten kilpailuttaminen ei toimi yritysten monopoliaseman vuoksi, ja vaaditaan lakia, jolla Suomen sähkönjakeluverkosto ostetaan takaisin valtiolle, jotta verkoston ylläpito ja kehittäminen voidaan turvata kansalaisille kohtuulliseen hintaan.

Lakialoitteessa vaaditaan, että muutkin jo syntyneet monopolit ostetaan takaisin valtiolle ja estetään jatkossa valtion omistuksen myynti silloin kun siitä voi seurata haittaa kuluttajille ostajan saavuttaman monopoliaseman seurauksena.

Linkki aloitteeseen

Maanpinnan alapuoliset luonnonvarat kansalliseen omistukseen

Nopeasti kannatusta keränneessä aloitteessa todetaan Suomen olevan harvoja länsimaita, joissa on voimassa maanpinnan alapuolisten luonnonvarojen osalta periaate, jonka mukaan ”löytäjä saa pitää”. Ulkomaiset suuryritykset saavat hyvin kevyin velvollisuuksin harjoittaa tuotantoa ja haitat jäävät veronmaksajien maksettaviksi. Aloitteessa todetaan, että verrokkimaissa valtio omistaa maanpinnan alaiset luonnonvarat ja kaivosyhtiö voi saada ne käyttöönsä korvausta vastaan.

Aloitteesta on linkki rapport.fi-sivuston artikkeliin ”Professori Tahvonen: Suomen kaivoslaki yllyttää luonnonvarojen ryöstökäyttöön”.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on kaivoslain muuttaminen siten, että Suomen maanpinnan alapuoliset luonnonvarat, kuten mineraalit, kuuluvat lähtökohtaisesti Suomen valtiolle ja että kaivosyhtiöt maksavat valtiolle kohtuullisen korvauksen luonnonvarojen käytöstä.

Linkki aloitteeseen

Kansalaisaloite kansainvälisen GCM-sopimuksen hyväksynnän mitätöimiseksi Suomessa

Aloitteessa katsotaan, että GCM-siirtolaissopimus rajoittaa Suomen itsemääräämisoikeutta maahanmuuttoasioissa, että se on maan kansallisen edun vastainen vaikeuttaessaan suomalaisen yhteiskunnan normaalia toimintaa ja ettei eduskunta ole varsinaisesti hyväksynyt sopimusta. Eduskunnan on todettava GCM-prosessi laittomaksi ja mitätöitävä se.

Linkki aloitteeseen

Artikkelikuva: Pixabay

13 KOMMENTTIA

 1. Hyvin menestyneestä aloitteesta voi vaikkapa pistää postia omalle edustajalleen tyyliin ”olet kai huomannut ja otathan työn alle”.
  Itsen selaan aloitteet muutaman kerran vuodessa ja allekirjoitan kerralla useamman. Käy tosi helposti ja nopeasti.
  Toivottavasti ihmiset tajuavat tuon GCM-sopimuksenkin merkityksen ennen kuin on liian myöhäistä. Sen vaikutukset ovat peruuttamattomat ja niiden kanssa on sitten useamman sukupolven vaan elettävä.

 2. Mielestäni sähköverkkojen ja tieverkoston omistajiksi olisi kansalliset eläkerahastot luontaisempia,ei ole mitenkään välttämätöntä valtiollistaa niitä.
  Tuolloin kansalaisten eläkesijoitukset olisivat paremmin eläkevakuutettujen valvonnassa,nyt kun suuri osa eläkevaroista pyörii maailmalla on suuri riski niiden myös katoavan sinne.
  Kaivosten kohdalla toki voitaisiin ottaa oppia Venäjästä, joka on perustanut valtiollisen yhtiön joka hallinnoi malminetsintää ja antaa toimilupia,tietenkin rojaltteja vastaan yksityisille kaivostoiminta yrityksille, globaaleille toimijoille,tai vaikkapa Norjan mallin mukaisesti öljyvarojen hyödyntämisessä.

 3. Allekirjoitin pari päivää sitten kansalaisaloiteita ja olen ottanut tavaksi käydä niitä läpi kerran kuukaudessa. Itselläni on ollut mielessä myös sähkön siirtoon liittyvä aloite, josta olen myös kysynyt muutamalta poliitikoilta kuten Arhinmäeltä ja Väyryseltä sekä Tiilikaiselta, joka asetti oikein professorin tutkimaan tilannetta. Ainoastaan Arhinmäki vastasi ja siitä kiitokset hänelle

  http://www.paavoarhinmaki.fi/blogi/2016/15471/.

  Ministeri Tiilikainen hallituksen edustajana ei kunahtanut lainkaan eikä liioin Väyryseltä ole vastausta tai kommenttia kuulunut.

  Hallituksella kaasun- ja sähkönsiirto oli esillä keväällä 2017 ja jossa kolmannen osapuolen pääsy sähkön siirtoverkkoon oli piilotettu muun tekstin joukkoon:

  http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170050.pdf

  Yrittäjäjärjestöiltä oli pyydetty lausuntoa mm. siirtohinnan vuosittaisella korotukselle ja joka oli hallituksen esityksessä 15%. Yrittäjäjärjestö esitti max.5% korotusta ja mikä ei toteutunut hallituksen pysyessä 15% kannassa. Itse olen sitä mieltä että luvusta puuttuu pilkku välistä ja 1,5% sekin on liikaa.

  Nyt vuoden 2018 aikana on nähty, että Karuna nostaa hintojaan täysimääräisesti, ensin keväällä puolet ja syksyllä toiset puolet. Vuosittaisten ja täysimääräisten korotusten myötä siirron hinta moninkertaistuu sietämättömälle tasolle verrattuna itse tuotteen eli sähkön hintaan. Myös ”sulakemaksu” eli perusmaksu huitelee kuukaudessa 31,55 eurossa kun sähkön hinnan perusmaksu on 3 euron luokkaa. Kukahan lämmittää talonsa pelkällä siirrolla ja sen älyttömällä perusmaksulla?

  Seuraavaksi kysyin energiaviraston kantaa ja joka valvoo neljän vuoden välein toteutuneita hinnankorotuksia jälkikäteen. Suoraan sanoen aivan turha virasto, kolmannen osapuolen pääsy siirtoverkkoon ei ole heidän asiansa ja lisänä oli pitkä litania liitteenä mitä energiavirasto tekee.

  Kysyin myös Vaasa EMG:ltä joka on Vaasan yliopiston alainen ja joka on tutkinut sähkön hinnan kehitystä. Sieltä tuli vastauksena että ovat lopettaneet seurannan jo puolivuotta sitten ja sekään ei koskenut siirron hinnan muodostumista.

  Myös Finnwatch paneeli oli huomauttanut Karunan verinmaksukyvyn valuvan ulkomaille samalta konserrtilta otetun lainan takaisinmaksuun. Herää epäillys että ”luonnollinen monopoli” kun on oiva keino pestä rahaa. Finnwatch ei myöskään ota sähkönsiirtoon kantaa vaan puhuu itsensä siitä ulos.

  Entäs viestimet… Niihin olen muutamaan lähettänyt että toimitus tekisi jutun, kuten myös yleisön osastolle. Eivät tee eivätkä julkaise, siirron ryöstöhinnat on kaikessa hiljaisuudessa hyväksytty.

  Kolmannen osapuolen pääsy siirtämään sähköä, luo paineita verkon haltijalle pysyä kohtuudessa ja siirron hinta on tällöin kilpailutettavissa, jolloin useamman toimijan markkinat kohtuullistaa siirron hinnan muodostumista:

  Kolmas osapuoli

  Ministeri Kimmo Tiilikainen asetti keväällä Jarmo Partasen selvitysmieheksi tutkimaan miksi sähkönsiirto on kallista maaseudulla. Suomen eduskunnan asema ylimpänä lainlaatijana on muuttunut 2016 EU-parlamentin päätöksellä. Sähkön siirrossa tämä tarkoittaa sitä, että kolmas osapuoli voi toimittaa sähköä esim. Carunan tai Elenian hallitsemassa siirtoverkossa.

  Ennen ”sulakekoko” ja ”sulakemaksu” käsitti kokonaan sähkönsiirron maksun ja siirryttäessä kilpailutettavaan sähkön hintaan, jostain tyhjästä nyhjäistiin sähkölle vielä ”siirtomaksu” sulakemaksun lisäksi ylimääräiseksi kiusaksi.

  Euroopan Yhteisön tuomioistuin on antanut vuonna 2008 ratkaisun asiassa C-439/06, jossa tuomioistuin tulkitsi toisen sähkömarkkinadirektiivin säännöksiä kolmannen osapuolen verkkoon pääsyn edellytyksistä. Tässä niin sanotussa Citiworks-tapauksessa sähkön toimittaja halusi toimittaa sähköä asiakkaalle, joka sijaitsi lentokenttäalueella. Saksan liittotasavallan lainsäädännön mukaan yksityisillä, pienillä jakeluverkoilla oli kuitenkin mahdollisuus hakea poikkeusta verkkoon pääsyn järjestämisestä. Alueella oli yksityinen, lentoaseman omistama ja operoima jakeluverkko, jolle oli myönnetty kyseinen poikkeus. Yhteisön tuomioistuimen ratkaisun mukaan kaikki verkot, riippumatta verkon koosta ja asiakastyypeistä, joilla siirretään sähköä asiakkaille ja jotka eivät ole siirtojännite- tai suurjänniteverkkoja, kuuluvat direktiivin 20 artiklan 1 kohdan säännöksen soveltamisalaan ja ovat siten direktiivissä tarkoitettua sähkönjakeluverkkoa.

  Yhteisön tuomioistuimen mukaan Citiworks tapauksessa myyjällä tulee siis olla oikeus toimittaa sähköä lentokenttäverkossa olevalle asiakkaalle. Direktiivin 20 artiklan 1 kohtaa on yhteisön tuomioistuimen mukaan tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jolla tietyt energiantoimitusverkkojen haltijat vapautetaan velvollisuudesta myöntää kolmansille osapuolille vapaa pääsy mainittuihin verkkoihin sillä perusteella, että nämä verkot sijaitsevat yhteenkuuluvalla yritysalueella ja palvelevat pääasiallisesti energian siirtämistä yrityksen sisällä ja siihen sidoksissa oleviin yrityksiin.”

  http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170050.pdf

  YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

  22 päivänä toukokuuta 2008 Sähkön sisämarkkinat – Direktiivi 2003/54/EY–20 artiklan 1 kohta – Kolmansien osapuolten vapaa pääsy sähkönsiirto- ja jakeluverkkoihin

  http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d54b5465177de34c4484d2c972a6433641.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?doclang=FI&text=&pageIndex=0&docid=67746&cid=43316

  Direktiivin artikla menee kansallisten ”monopolilakien” yli ja mahdollistaa kolmannen osapuolen siirtämään sähköä asiakkaalleen verkonhaltijan verkossa ja ilman ylimääräisiä kustannuksia. Vain jos verkonhaltija pystyy perustelemaan esim. huonolla siirtokapasiteetilla jakeluverkossaan, niin silloin kolmannella osapuolella ei välttämättä ole mahdollista päästä jakeluverkkoon ennen korjaustoimenpiteitä. Nämäkin perustelut menevät tapauskohtaisesti harkittavaksi.

  Eli kuka hyvänsä asiakas joka ostaa esim. Seinäjoen energialta sähköä, saa käyttää kolmatta osapuolta sähkön siirrossa, eli jotain muuta toimijaa kuin verkon haltijana olevaa siirtoyhtiötä kuten Carunaa tai Eleniaa.

  Terveisin

  • ”Entäs viestimet… Niihin olen muutamaan lähettänyt että toimitus tekisi jutun, kuten myös yleisön osastolle. Eivät tee eivätkä julkaise, siirron ryöstöhinnat on kaikessa hiljaisuudessa hyväksytty.”

   Koko valtaVALEmedia on rikollisten vallanpitäjien sylikoira – valtaVALEmediassakaan ei enää vuosiin ole puhuttu
   vallan VAHTIKOIRASTA!

   ”Politiker är agenter för organiserad brottslighet

   Den stora majoriteten av människor är inte medvetna om att parlamentarism, mer känd som demokrati, är en enorm bluff som grundades för hundratals år sedan för att plundra människors naturliga skapande rättigheter samt att riva och stjäla sitt gemensamma ägande till sina lands resurser och vinsten från försäljningen av dessa .

   Många människor spenderar oändligt med tid och energi till att debattera politik, om partier och politiker. Vilken parti de tycker är avskyvärda, vilka politiker är de missnöjda med, vilket parti kommer de att rösta på nästa gång, utan att veta att alla politiker representerar en part – världsomspännande kriminella frimureriet, bankstjärnor och deras kollegor i den internationella industrin – främst den industriella militären och läkemedelsindustrin (både rättsligt och olagligt = narkotika), varav Nato särskilt är en aktiv bidragsgivare (narkotikahandel) till…”
   Koko artikkeli: https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/01/17/politiker-ar-agenter-for-organiserad-brottslighet/

 4. Oman kokemukseni mukaan Väyrynen ei vastaa mihinkään.
  Antaa hyvin ylimielisen kuvan siitä herrasta.

 5. Eli maanomistajan oikeuksia omaisuuteensa siirrettäisiin firmoilta kommunisteille… Miten tämä ei kuulosta kovin tuoreelta, vaikkakin mitä ”edistyksellisin ideologia” paistaa läpi. Nykyisessä lainsäädännössä maanomistaja sentään hyötyy taloudellisesti, vaikka ei päätösvaltaa omaakaan

 6. ”Maanpinnan alapuoliset luonnonvarat kansalliseen omistukseen
  Nopeasti kannatusta keränneessä aloitteessa todetaan Suomen olevan harvoja länsimaita, joissa on voimassa maanpinnan alapuolisten luonnonvarojen osalta periaate, jonka mukaan ”löytäjä saa pitää”. Ulkomaiset suuryritykset saavat hyvin kevyin velvollisuuksin harjoittaa tuotantoa ja haitat jäävät veronmaksajien maksettaviksi. Aloitteessa todetaan, että verrokkimaissa valtio omistaa maanpinnan alaiset luonnonvarat ja kaivosyhtiö voi saada ne käyttöönsä korvausta vastaan.

  Aloitteesta on linkki rapport.fi-sivuston artikkeliin ”Professori Tahvonen: Suomen kaivoslaki yllyttää luonnonvarojen ryöstökäyttöön”.

  Kansalaisaloitteen tavoitteena on kaivoslain muuttaminen siten, että Suomen maanpinnan alapuoliset luonnonvarat, kuten mineraalit, kuuluvat lähtökohtaisesti Suomen valtiolle ja että kaivosyhtiöt maksavat valtiolle kohtuullisen korvauksen luonnonvarojen käytöstä.
  —-
  Kaivannaistoiminnan vapautuminen muillekin kuin suomalaisille oikeushenkilöille on seuraamusta ETA-sopimuksesta, jonka teollisuuutta ja pienteollisuutta koskevassa direktiivissä asiat on määritelty siten, että lainsaadäntö on mukautettava ko. direktiivin määrittelemien periaatteiden mukaiseksi. Kysymys ei siis ole vain kaivoslain muuttamisesta, vaan ETA-sopimuksesta irtautumisesta, jos asiaan halutaan muutos.

  Kaikki ”Eurooppa-Unionistit”, jotka kannattivat, ETA/EU littymistä, ovat nyt tässä vailla puhevaltaa. Ne taas, jotka kannattavat Eurooppa-Unionissa pysymistä, kannattavat faktisesti myös kaikkia sen ilmentymiä ko. teollisuuden sektorilla.

  HE 95/1992, joka löytyy FINLEX:istä, selostaa tämän tilanteen. Ko direktiiveissä kansallisten luonnonvarojen sosialisointi on ovelasti verhottu määrittelyiksi ammtinharjoittamisen vapaudesta, ja syrjimättömyysperiaatteen toteuttamisesta. Implikaatiot ovat nyt sitten ne mitkä ovat.

  Kun näitä neuvotteluja on käyty, niin pääasiassa on jauhettu maatalaous ”sitä ja tätä”. Perustellusti voidaan kysyä, mikä puolue tässä on ollut asialla..?

  Seuraavaksi jos tätä asiaa halutaan ajaa ”kotiinpäin”, on otettava esiin se fakta, jonka Jorma J. Jaakkola, jonka kirjoituksia on myös vastavalkean sivuilla, on osoittanut ja dokumentoinut, että Suomen nk. liittyminen Euroopan Unioniin ei ole tehty perustuslain edellyttämällä tavalla.

  Tästä seuraa välittömästi se, että Perustuslakiin liitetty lisäys, että Suomi on Euroopan Unionin jäsenmaa, ei ole legitiimi.

  On täysin turha rypeä lillukanvarsissa, kun koko kokonaisuus on läpeensä mätä.

  • Jatkan nyt vähän tätä juttua vielä…

   Jostain syystä kävi ilmi, että Suomesta ei löydy rahaa ylläpitää vallinnutta kaivannaisteillisuutta. Miksi…? Presidentiaalisilta tasoilta on kansakunnalle selitetty, että ei Suomessa ole merkittäviä luonnonvaroja, paitsi tietysti metsävarat ja puusta veistetyt poliitikot, joita kuikaan ei enää halua ostaa, mutta jotka siitä huolimatta toimivat valtakunnan hallintojärjestelmässä.

   Jotkut kyllä näyttävät havainneen, että saattaa pian tulla jopa kusiset paikat, ja ovat jättäytyneet suosiolla sivuun. Vahingot on silti tehty, -ei sivuun jääminen heitä mistään pelasta…

   Tässä vuosien varrella on ollut havaittavissa kaikkea sellaista, jonka pääasiallinen motivaatio on ollut järjestää poliitikoille lisää liikkumavaraa, -kyvyistä riippumatta….

   Tulos on nyt nähtävissä kaikilla sektoreilla.

 7. Hetki kannatta miettyä myös sitä mikä on ”toveri” Kataisen rooli nykykehityksessä. Siitäkin on dokumentaatiota.

  Koivisto & Co:n toimiin ei päästy kiinni ajoissa, kun kaikki oleellinen salattiin 25 vuodeksi.

  Nyt sitten kun vahinko on jo tapahtunut, niin sieltäkö sitten Hietaniemestä maan mullista hitto viekoon noustaan korjaamaan harhauskoisen tekemiä mokia, -woehan widyy.

  Lipponen on vielä hengissä. .. Nahkurin orret odottavat nahkoja… Toivottavasti Karman laki toteutuu vielä havaintopiirissä olevassa aikayksikössä.

  • Pakko on sanoa vielä sekin asia, että edesmennyt presidentti Koivisto on haudattu aivan väärään paikkaan. Oikea paikka olisi ollut joukkohauta muiden sosialististen väärinajattelijoiden joukossa… Niitä paikkoja on pitkin Suomea. Niihin on haudattuna äiteneen lapsia, jotka ovat imeneet väärän ajattelumallin jo äidinmaidosta, äidit jotka toivoivat vain parempaa tulevaisuutta perheeleen ja lapsilleen.

   Terve vaan ”toveri” Orpo., olisiko nyt jotain kykypuolueen ajatuksissa mennyt pieleen vähemmässä kuin yhdessä sukupolvassa…?

   Missä se hautapaikka paikka sitten olisi…? Mitä sillä on väliä?

 8. Vanhat maanpäälliset sähköverkot pitää säilyttää, jotta saadaan kaksi kilpailevaa sähköverkkoa alueelle. Asiakkaat voivat sitten päättää kumpaa verkkoa käyttävät.

  Kannatan myös Halla-ahon ehdotusta, että turva-alue maanpäällisen verkon alueella laajennetaan niin, että puut eivät voi kaatua sähkökaapeleiden päälle.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here