Linjakumpu, Aini: Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot, Vastapaino 2018, 295 sivua. ISBN 978-951-768-631-0

Lapin yliopisto ansaitsee tunnustuksen jo kohtalaisen laajasta uskontoihin ja uskonnollisuuteen liittyvästä tutkimustoiminnastaan. Keskiössä on ollut vanhoillislestadiolaisuuteen kohdistunut monitahoinen tutkimus, joka nostaa jatkuvasti esille uusia tutkimusteemoja.

Jo useamman kirjan aihepiiristä aiemmin julkaisseen Aini Linjakummun uusin teos on Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot. Teema on erittäinkin relevantti nykyhetkessä, ovathan lestadiolaista hengellisyyden ja yrittäjyyden maailmaa edustavat henkilöt valloittaneet merkittäviä paikkoja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Näkyvimpänä vaikuttajana heistä on tietysti lestadiolaiskulttuurin edusmies pääministeri Juha Sipilä, jonka tiivistä sitoutumista lestaverkostoihin Linjakumpu tarkastelee kirjansa loppuosassa. Sitä yhteyttä yritetään julkisuudessa häivyttää, mutta Sipilän rauhansanalaisuudesta huolimatta tutkija näkee yhteyden lestaverkostoitumiseen selvänä.

Aini Linjakumpu. Kuva: Lapin yliopisto

Lestalahkolaisuuden vaikutusta keskustapuolueeseen voi kuvata jopa dramaattiseksi. Sipilä ja toinen keskeinen lestavaikuttaja Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ovat onnistuneet muuttamaan kepun linjaa hallituksessa jopa vastakkaiseksi aiempaan verrattuna. Näin erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä suhtautumisessa julkiseen palvelutuotantoon ja yksityistämiseen sekä ammattiyhdistysliikkeeseen ja kolmikantayhteistyöhön.

”Lestamafia” on näillä lestalakeuksilla jo yleistynyt nimitys lestadiolaiselle vallankäytölle kaikillakin elämänalueilla. Linjakumpukin mainitsee mafia-termin kirjassaan (s. 177). Tässä artikkelissa pyrin esimerkein valottamaan tämän nimityksen oikeutusta. Jo tässä yhteydessä on kuitenkin syytä oikaista se mahdollinen yksitotinen tulkinta, että pitäisin kaikkia lestadiolaisia ”mafioosoina”. Valtaosa lahkon jäsenistä, varsinkin rivisellaisista, lienee hyvää tarkoittavia ihmisiä, jotka ovat usein johtavissa asemissa olevien lahkolaisten eri tavoin hyväksikäyttämiä. ”Mafia” terminä viittaa tietyllä tavalla käyttäytyvään, uskonlahkon viitekehyksessä toimivaan järjestelmään (tästä tarkemmin jäljempänä), ei yksittäisiin jäseniin, jotka monissa tapauksissa haluaisivat jopa irtautua järjestelmästä.

Linjakummun tutkimus tuo hyödyllistä tietoa

Linjakummun tutkimus tuo esiin uutta hyödyllistä tietoa ei pelkästään uskonnollisuuden ja lahkolaisuuden, vaan laajemminkin yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueiden kannalta. Myös politiikan tutkijoille teos on arvokas.

Vanhoillislestadiolaisuutta taloudellisen toiminnan kontekstina Linjakumpu määrittelee näin:

”Vanhoillislestadiolaisuuden kaltainen uskonnollinen liike on erityinen taloudellisen toiminnan konteksti. Tämän kaltaisissa tiiviissä uskonnollisissa liikkeissä elävillä ihmisillä hengellisyys ja hengellinen yhteisöllisyys eivät ulotu pelkästään uskonnollisiin asioihin ja henkilökohtaiseen jumala-suhteeseen.

Hengellisyys on läsnä tällaisissa liikkeissä potentiaalisesti kaikilla elämän osa-alueilla, siis myös taloudellisessa toiminnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että taloudellinen toiminta eri muodoissaan ei ole irrallinen osansa ihmisen hengellisyyden arkipäivää ja sen kollektiivista ja sosiaalista ulottuvuutta. Itse asiassa taloudellinen toiminta on mukana tuottamassa elettyä uskontoa. Tässä yhteydessä erityisesti yhteisön merkitys on olennainen: taloudellinen toiminta nivoutuu osaksi hengellisen yhteisön kokonaisuutta.

Taloudellisen toiminnan kautta osaltaan määritellään oikeanlaisen hengellisyyden muotoja, kuulumista hengelliseen yhteisöön ja rajanvetoa yhteisöön kuulumattomien välillä.” (s. 12)

Lestayrittäjien menestyksekäs taloudellinen toiminta määrittää ja vahvistaa heidän asemaansa myös koko yhteiskunnassa. Tästähän kertoo eritoten Juha Sipilän nousu ulkoisesti näennäisesti menestyneenä yrittäjänä keskustapuolueen johtoon. Sipilän ”yrittäjyys” ja sen menestyksen perusta on matkan varrella monin tavoin kyseenalaistettu.

Yrittäjyys onkin Linjakummun tarkastelun keskeisiä kohteita. Lestayrittäjyys on etenkin lestadiolaisuuden ydinalueella Oulun seudulla hyvinkin laajaa, ja erityisesti rakennustoimintaan liittyvä yritystarjonta on monipuolista. Lahkon toiminta kaikkinensa – mm. lahkon omien opistojen koulutustoiminta – tukee yrittäjyyttä.

Linjakumpu tulkitseekin, että teologisessa mielessä vanhoillislestadiolaisuus nojautuu menestysteologian suuntaan. ”Tosin rahan ansaitseminen ei kuitenkaan ole julkilausuttu tavoite, vaan pikemminkin asia jota ei kielletä ja johon suhtaudutaan varovaisen myötämielisesti.” (s. 114)

Menestysteologia on oppi, joka painottaa uskovien ajallista menestymistä. Menestysteologinen kirjallisuus kertoo yleensä tämän tarkoittavan terveyttä, aineellista rikkautta eli rahaa, suurta omaisuutta, parhaimpia autoja ja kalleimpia vaatteita.

Linjakummun tutkimus perustuu laajoihin haastatteluihin sekä teemaan liittyvien asiakirjojen ja mediatietojen seurantaan. Arviot ovat kauttaaltaan varovaisia ja kvalitatiivisia. Sellaisenaan kuvailevuus on hienojakoista ja erinomaista. Kvantitatiivisia arvioita on varsin vähän. Liki ainoana löysin arvion, jossa Linjakumpu arvioi vanhoillislestadiolaisuuden piirissä elävän noin 100 000 ihmistä (s. 260). Muun määrällisen arvioinnin ja tilastoinnin Linjakumpu toteaakin mahdottomaksi.

Kuva Perhon Suviseuroilta: Muu-karhu (CC BY-SA 3.0)

Tiivis verkostoituminen tuo valtaa

Suurimmaksi puutteeksi tutkimuksessa arvioisin taloudellisen verkostoitumisen valtakomponentin vaillinaisen, osin kokonaankin puuttuvan käsittelyn. Verkostoituminen tuo valtaa ja erityisesti sellaista vaikutusvaltaa, jonka osalta vanhoillislestadiolaisuuden käytännöt avaavat uusia tutkimusnäköaloja ja -teemoja. Niitä ovat mm. vallankäytöllinen suhtautuminen sananvapauteen, maalliseen oikeuteen, pankkien hyväksikäyttöön sekä yritystoimintaan usein liittyvään korruptioon. Tarkastelen näitä omien havaintojeni pohjalta seuraavissa kappaleissa.

Oikeudenkäytön osalta suoritinkin alustavaa tarkastelua artikkelissani ”Ovatko Oulun lestakäräjät sovittelutuomioissaan oikeudenmukaisia?” Oikeuslaitoksen lestatoimijoiden toimintaan tuleekin jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

Näihin vallankäyttöön liittyviin teemoihin toivoisin Lapin yliopiston jatkossa suuntaavan tutkimustoimintaansa. Tärkeää on myös, että sen tutkimustoiminnan taloudellinen resurssointi järjestetään asianmukaisesti.

Lestamafian vallankäyttö median suuntaan

Linjakumpu ei juurikaan käsittele lestadiolaisuuden suhdetta mediaan muuten kuin lahkon oman median eli Päivämies-lehden osalta. Kirja onkin nähtävä soveltavalle tutkimukselle perustaa luovana perustutkimuksena. Päätoimittamani Vastavalkea-verkkolehden kannalta on kiintoisaa tutkailla ”etuaikaisesti” näitä toivottavasti tulevankin tutkimuksen alueita vuosikymmenten seurannan tuottamien havaintojen pohjalta.

Entisen valtioneuvoston viestintäjohtajan ja nykyään NATOn palveluksessa olevan Markku Mantilan liki ainoita journalistisia saavutuksia oli sanomalehti Kalevan päätoimittajana julkaisemansa jutut vanhoillislestadiolaisten piirissä paljastuneista lasten hyväksikäyttötapauksista. Näistä Kaleva ja Mantila pokkasivatkin vuonna 2012 Vuoden journalistipalkinnon Vuoden journalistinen teko -sarjassa. Vuoden 2011 teemaa käsitteleviä artikkeleita löytyy yhä Kalevan arkistosta:

SRK myöntää laajan pedofilian ja virheensä tapausten käsittelyssä” (7.4.2011)
Les­ta­dio­lais­pap­pa hy­väk­si­käy­tös­tä oikeuteen” (27.6.2011)
SRK ampui rivit suoriksi” (5.7.2011)
Kaleva ehdolla Suuren jour­na­lis­ti­pal­kin­non saajaksi” (17.2.2012)
Les­ta­dio­lais­ten hoi­to­ko­kouk­set jatkuvat” (26.4.2012)

Kalevan uutisointi käynnisti laajan keskustelun lahkolaisinsestistä, minkä kuluessa vanhoillislestadiolaisten Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys joutui julkisesti taipumaan aiemmasta kannastaan. Sen mukaanhan lestalahkon sisällä tapahtuneita insestitapauksia (sen enempää kuin juuri muitakaan rikoksia) ei tule saattaa maallisen oikeuden käsiteltäväksi, vaan ne tulee ratkaista lahkon saarnaajien anteeksiantomenettelyllä.

Lahko käynnisti voimakkaan tilausboikottikampanjan Kalevaa vastaan. Kampanjan seurauksena lahkon ja lehden suhteet on nykyään ”normalisoitu” – eli Kaleva on puudeloitu lestavaikuttajien toimesta – eikä lahkosta enempää kuin sen edusmiehistäkään (Juha Sipilä mukaan luettuna) löydy Kalevasta juurikaan kriittistä kirjoittelua.

Kalevan nettiversiosta löytyy lestadiolaisuuteen liittyvillä hakusanoilla vain vähän artikkeleita viime vuosilta. Yksi sellainen on tässä käsitellyn kirjan kirjoittajan Aini Linjakummun haastattelu 11.5.2018. Siinä Kaleva yrittää vakuuttaa Linjakummun sanoin, että lestamafiaa ei ole olemassa.

Kalevan päätoimittaja Kyösti Karvonen on niin sanotusti lestamafian taskussa. Karvonen on korvannut lehdessään lestadiolaisuuteen liittyvän kritiikkivajeen voimakkaalla Venäjä-kritiikillä, joka tyydyttänee myös lestamafian tarpeita.

Lestamafian mediakontrolli näkyy myös Kalevan omistukseensa ostamassa ilmaisjakelulehdessä Forum24:ssa. Siellä voimakkain painostuskeino on lestamafian yritysten uhka mainostulojen vähentämisestä.

Tätä uhkaa käytettiin, kun lestayrittäjät vaativat – kieltolain hengessä – Forum24:ta poistamaan palstoiltaan Oulun Olutseuran Olavi Jakkulan matkakirjoitukset. Näin myös tapahtui. Kaleva ja sen ilmaisjakelulehti Forum24 eivät siten täytä enää itsenäisen journalistisen toimijan vaatimuksia, kun ne alistuivat ulkopuoliseen eli lestamafian painostukseen sisältönsä osalta.

Tällainen lestamafian toiminta luo vakavan uhkan sananvapauden toteutumiselle. Se kuvaa myös lahkon vallankäytön totalitääristä luonnetta.

Limingan rauhanyhdistyksen talosta Esperin hoivalaitokseksi

Monella tapaa kuvaavaa vanhoillislestadiolaisen taloudellisen verkostoitumisen käytänteiden kannalta on Limingan vanhan rauhanyhdistyksen talon kohtalo. Talo vapautui alkuperäisestä käytöstään rauhanyhdistyksen rakennettua uuden, komean toimitalon pohjoisen junaradan varteen.

Uusi – kuten vanhakin – talo rakennettiin osittain talkoilla, osittain lahkonsisäisellä ja ulkopuolisellakin rahoituksella. Monen perikunnan edessä oli ihmetys perunkirjoitustilanteessa, mihin mummo (tai pappa) oli tarvinnut selitystä vailla olevia suuria pankkinostoja. Selitys löytyi, kun selvisi, että rahat olivat menneet rauhanyhdistyksen talon rakennushankkeeseen.

Eräskin mummo oli ollut huolissaan siitä, riittävätkö hänen jäljellä olevat rahansa hänen omiin hautajaiskuluihinsa. Tällöin rahaa kärttänyt lahkolainen oli vakuuttanut, että rauhanyhdistys kyllä huolehtii arkun ostosta. Kun mummon lapset kyselivät tämän lupauksen perään, rahat vienyt lahkolainen sanoi, että ”mummo on hourinut”. Mummon äly oli kyllä toiminut loppuun saakka kirkkaana, tiesivät lapset.

Tämän tyyppisessä ”taloudellisessa verkostoitumisessa” on kyse kyllä pikemminkin uskonnollisella motiivilla tapahtuneesta rosvoamisesta kuin vapaaehtoisesta tukemisesta.

Mutta mitä tehdä virattomaksi jääneellä vanhalla rauhanyhdistyksen talolla? Rakennus- ja kiinteistöalalla toimivat paikalliset lestaveljekset kehittivät oivan tuuman jalostaa kiinteistö uuteen käyttöön. Alkusatsaus oli kevyt, olivathan uskonveljet talon jo maksaneet velattomaksi. Tavoitteeksi tuli rakentaa vanhusten hoivakoti, lasten päiväkoti ja kuntokeskus samaan yhteyteen.

Hanke eteni rivakasti. Hetimiten uuteen käyttöön rakennetun talon valmistuttua uutisoitiin, että vanha rauhanyhdistyksen talo toimintoineen oli myyty Esperi Carelle.

Esperi Care syntyi, kun Suomen Punainen Risti yhtiöitti liiketoimintansa vuonna 2001. Hapuilevan alun jälkeen sijoitusyhtiö CapMan osti enemmistön yrityksestä. CapManin johdolla yrityksestä myytiin rönsyt, kuten ambulanssitoiminta ja turvapuhelinpalvelut. Vuonna 2016 CapMan möi osuutensa Esperi Caresta brittiläiselle pääomasijoittaja Intermediate Capital Groupille (ICG), eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja Esperin toimivalle johdolle.

Juha Sipilän kotikunnan naapurissa siis harjoitettiin soten yksityistämistoimintaa käytännön tasolla tuttujen lestaveljien toimesta. Nyt – Esperi Caren noustua kohuotsikoihin – Sipilä neuvoo kuntia:

”– Kuntien pitää olla äärimmäisen huolellisia, kun ulkoistuksia tehdään, Sipilä sanoi.”

Limingassa tempun tehneille lestaveljille asia oli ”business as usual”. Eli heidän osaltaan hoivakoti rakennettiin ja toiminta käynnistettiin ”rahat pois ja karkuun” -periaatteella. Mitään huolellisuutta enempää kuin jälkivastuun kantoakaan ei harjoitettu.

Lestamafia siis määritteli tässäkin tapauksessa sote-palvelujen yksityistämisen politiikan pääsuunnaksi. Pääasia heille on, että lestamafiaan kuuluvat yrittäjät saavat liiketoimintahyödyn ilman turhia vastuunottoja.

Miten Linjakumpu näkee Juha Sipilän roolin lestaverkostoitumisessa?

Lainaan suoraan kirjan tekstiä Juha Sipilään liittyen välttääkseni tulkintavirheitä omalta osaltani (lukijat tulkitkoon hankittuaan ja luettuaan kirjan):

”Tässä tutkimuksessa on korostettu, että verkostot eivät ole välttämättä hengellisesti motivoituneita. Toimijoiden välinen suhde voi rakentua sosiaaliseen yhteyteen, joka on muodostunut liikkeen toimintojen ja sosialisaation avulla.Tämä yhteys voi olla luonteeltaan sekulaari, mutta siitä huolimatta se on kiinnittynyt lestadiolaisuuden sosiaalisiin ja yhteisöllisiin konventioihin. Tässä mielessä verkostonäkökulma tekee ymmärrettäväksi myös vaikkapa pääministeri Juha Sipilän yhteydet vanhoillislestadiolaisuuteen.

Sipilä on rauhansanalainen, joiden hengelliset näkemykset eroavat vanhoillislestadiolaisten näkemyksistä. Tästä on ollut johtopäätöksenä se, että Sipilä ei ole missään tekemisissä vanhoillislestadiolaisuuden kanssa. Tämä pitääkin paikkansa epäilemättä uskonkäsitysten suhteen: rauhansanalaisuus on väljempi ja vähemmän dogmaattinen hengellinen yhteisö kuin vanhoillislestadiolaisuus. Sipilä ei poliitikkona myöskään juurikaan politisoi hengellisiä käsityksiään omassa poliittisessa toiminnassaan, toisin kuin vaikkapa perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini.

Sipilän suhdetta vanhoillislestadiolaisuuteen ei voi kuitenkaan yksinomaisesti arvioida vakaumuksellisen perspektiivin kautta, vaan siinä pitää ottaa huomioon lestadiolaisuuden sosiaalinen ja verkostomainen ulottuvuus, jolloin tilanne näyttäytyy hieman eri valossa. Verkostoteoria tuo esiin ei-hengellisen, sekulaarin ulottuvuuden lestadiolaisuudesta, jonka kautta yhteys rauhansanalaiseen Sipilään tulee ymmärrettäväksi. Talouden (ja politiiklan) alueella yhteys voi olla vahvakin, vaikka hengellinen ero olisi selkeä.” (s. 271)

”Tämäntyyppisten kiinnikkeiden eli ’siltojen’ avulla Siupilä on pystynyt integroitumaan myös vanhoillislestadiolaisuuden suuntaan. Toisella tapaa sanottua lestadiolaisuuden voi tulkita muodostavan yhteisen toiminnan ja ajattelutapojen alustan; hengellinen eroavaisuus vanhoillislestadiolaisuuden ja rauhansanalaisuuden välillä ei ole merkitsevä, koska yhdistäviä tekijöitä on joka tapauksessa paljon, ja koska talouden alue toimii pääsääntöisesti maallisella sfäärillä.” (s. 272)

Linjakumpu näkee siis Juha Sipilän merkittävänä toimijana vanhoillislestadiolaisessa taloudellisessa verkostoitumisessa.

Missä määrin on todella kyse mafiasta?

Lestamafia muistuttaa alkuperäistä Italian mafiaa monessakin suhteessa. Se perustuu kiinteäsiteisten perheiden ja sukujen valtaan, se on omalakinen yhteisö joka ei halua olla alisteinen yhteiskunnan viralliselle oikeudenkäytölle, ja sen sisäinen kurinpito on voimakasta. Myös naisten aseman heikkous on tyypillistä kummallekin. Kummankin toiminta on valtahakuista, ja kumpikin käyttää vaikutusvaltaansa häikäilemättä oman sidosryhmänsä hyödyksi.

Tätä lainkunnioituksen puutetta (tai pikemminkin pitäytymistä lahkon omiin sisäisiin lakeihin) kuvaa hyvin Kalevan tekemän Aini Linjakummun haastattelun otsikko ”Lestadiolaiset säännöt venyvät yrityselämässä – ’Tahalliseenkin rikkeeseen suhtaudutaan löysemmin kuin perheen sisällä’”. Perheen sisäinen kuri on siis tärkeämpää kuin yhteiskunnan lainsäädännön ohjeiden noudattaminen.

Tässä haastattelussa Linjakumpu siis ”vakuuttaa, ettei sellaista mafiaa ole olemassa” jatkaen, että ”Ei silti ole totta sekään, ettei ole olemassa verkostoja.” – Mitäpä muuta tutkija voisi sanoakaan, mikäli haluaa jatkossakin tutkia kohdettaan. Todennäköisesti lestalahkon vaikuttajat pyrkivätkin estämään tämän alueen tutkimustoiminnan jatkumisen.

Verkoston vallankäytön suunnittelu ja vaikutusvallan lisääminen ja käyttäminen näyttää olevan varsin kattavaa ja osin äärimmäisen röyhkeää. Pienet signaalit täällä lesta-alueella kertovat, että lestaemäntiä ohjataan lähihoitajakoulutukseen lapsiluvun ylitettyä kymmenen. Tällä pyritään mitä ilmeisimmin haltuunotettavaksi aiotun soten hallintaan myös kentän tasolla.

Isommista signaaleista on kyse, kun maakunta- ja sote-uudistuksen Pohjois-Pohjanmaan muutosjohtajaksi asetetaan Tyrnävän lestalahkoon kuuluva kunnanjohtaja tilanteessa, jossa muutosta ei ole edes hyväksytty lainsäädännön tasolla. Myös maakunnallisia sote-yhtiöitä on miehitetty lestatoimijoilla. Toimintaa voi kuvata mafiamaiseksi.

Yksityisessä mediassa korkeimmalle – eli Helsingin Sanomien päätoimittajaksi – on yltänyt lahkoon lukeutuva Mikael Pentikäinen, joka nykyään johtaa Suomen yrittäjiä kohti uusia seikkailuja.

Onko vanhoillislestadiolaisuus ongelma julkishallinnossa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa?

Linjakumpu toteaa tutkimuksensa Johtopäätökset-osiossa sinällään itsestäänselvyyden: ”… hengellinen vakaumus kuuluu uskonvapauden piiriin, jota Suomessa on pääosin haluttu ja pystytty kunnioittamaan.” (s. 270) Hän jatkaa:

”Tästä huolimatta on tarpeellista pohtia myös sitä, millaisia kytköksiä liikkeisiin kuuluvilla ihmisillä on ja mitä merkitystä niillä voi olla yhteiskunnallisen toiminnan kannalta. Tällöin kyse on ihmisten sosiaalisten suhteiden tarkastelusta, ei niinkään hengellisen vakaumuksen arvioinnista, jonka tulee edelleenkin olla vapaa siihen liittyvästä yhteiskunnallisesta ja valtiollisesta puuttumisesta.

Tiiviit uskonnolliset liikkeet – kuten vanhoillislestadiolaisuus – muodostavat hengellisyyden lisäksi niin vahvan sosiaalisen kokonaisuuden, että sillä on elämän eri alueilla merkittävän suuri vaikutus, toki riippuen kulloisestakin ihmisestä, tilanteesta, maantieteellisestä alueesta ja historiallisesta ajankohdasta. Tämä sosiaalinen ulottuvuus voi sopivissa olosuhteissa ohjata ihmisen toimintaa, päätöksentekoa ja suhdetta muihin ihmisiin siinä määrin, että se peittää alleen muut sidonnaisuudet ja pahimmissa tapauksissa myös yhteiskunnan ohjaavat juridiset lähtökohdat.” (s. 270; omat korostukseni)

Selkokielelle käännettynä: voiko lahkon sisäinen lojaalisuus omia lahkolaistovereita kohtaan ylittää yhteiskunnan oikeusnormit ja käyttäytymissäännöt?

Tästä on ainakin täällä vanhoillislestadiolaisen lahkon ydinalueella, Oulun seudulla, selviä merkkejä. Linjakummun tutkimuksessakin löytyy näistä muutamia hajahuomioita (ss. 177, 246, 268).

Oikeuslaitoksessa näkyvin lahkon toimija on julkivanhoillislestadiolainen Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela, jonka toimintaa arvioin edellä mainitussa artikkelissani. Lahkon vaikutusvalta alkaa jo näkyä oikeudenkäytössä.

Myös Oulun poliisipäällikkönä on toiminut lestalahkoon kuulunut henkilö, rivipoliiseista puhumattakaan. Lahkoon kuulumisesta ei tietenkään voi automaattisesti vetää yhtäläisyysmerkkejä lakia kunnioittamattomaan toimintaan. Yhtä kaikki näillä lakeuksilla kiertää runsaasti kertomuksia, joissa poliisi on tehnyt sitä ja tätä (tai ollut tekemättä) uskonveljiensä ja -sisartensa suhteen.

Tarinat kertovat monenkirjavasta omien lahkolaisveljien suosimisesta. Valtion rahaa jakavissa organisaatioissa toimii matalamman profiilin lestalahkolaisia; jo 70-luvulla ihmetystä herätti lestayritysten helponnäköinen ilmaisen valtionrahan saanti muihin yrityksiin verrattuna. Tunnettuahan on pääministeri Sipilän pyrkimys ohjata satoja miljoonia euroja ”ilmaista rahaa” omien lestakavereiden yrityksille manöövereissä, joista Seura kirjoittaa artikkelissa ”Juha Sipilästä tuli miljonääri valtion tuella ja härskeillä tutunkaupoilla”.

Kaikissakin tapausesimerkeissä on kyse lainvastaisesta ja vähintäänkin moraalittomasta toiminnasta.

Analogisesti yhteiskunnassa käytävän hoivakotikeskustelun kanssa voisin todeta, että omavalvonta ei riitä julkishallinnon lestatoimijoiden osalta. Normiajattelusta poikkeava lahkon sisäinen oikeusajattelu suorastaan pakottaa tarkkailemaan erityisesti oikeus- ja poliisihallinnossa työskenteleviä lahkolaisia. Oulun käräjäoikeuden osalta tarvittaneen jo virallista tutkimusta.

Lestavallan rakennelma on murtumassa

On korostettava sitä, että tavallisilla vanhoillislestadiolaisilla uskovaisilla on lahkon eliittikerrokselle eli lestamafialle vain välinearvoa näissä prosesseissa. Vallankäytön näkökulmasta he ovat lojaaleja ja helposti käskytettäviä äänestäjiä vaaleissa. Sukukypsille naisille on varattu useimmiten synnytyskoneen rooli, ja lasten osa on olla uskonnollisen (ja aikuistuessaan myös poliittisen) indoktrinoinnin ja manipuloinnin kohteena.

Tämä rakennelma näyttäisi olevan murtumassa. Lestaperheitä on hajonnut, kun äiti lähtee pienempien lasten kanssa omille teilleen, mm. juurikin seksuaalisen hyväksikäytön eli lestainsestin inhan ajamana. Linjakumpu toteaakin tutkimuksessaan, että ”erkaantumisesta ei ole olemassa tarkkaa määrällistä tietoa. On kuitenkin oletettavaa, että erkaantuneiden määrä on kohtuullisen suuri, koska liikkeen kokonaissuuruus ei ole merkittävästi kasvanut viime vuosikymmenien aikana, vaikka perhekoot ovat olleet suhteellisen suuria”. (s. 272)

Lestalahkon jatkuvuuden ja poliittisenkin vaikutusvallan uusintamisessa on itse asiassa kyse pelättyyn islamisaatioon rinnastettavasta ilmiöstä, jossa muslimiperheiden suuren lapsikoon odotetaan tuovan heille määräävän aseman tulevaisuuden yhteiskunnassa. Jo nyt, noin sadan tuhannen ihmisen väestönosana (eli kohtalaisen pienenä Suomen koko väkilukuun verrattuna) lestalahkolaisuuden merkitys on ollut yllättävänkin suuri erityisesti hallituspolitiikassa.

Keskustapuolueen kannatusmittausten osoittama jatkuva alamäki kuvaa aiempien kannattajien tyytymättömyyttä Juha Sipilän harjoittamaan politiikkaan. Paradoksaalisesti puolueen äänestämättä jättäminen voi jopa pelastaa puolueen; mitä suurempi tappio, sen suurempi paine on Juha Sipilällä toteuttaa se ulos-vaihtoehto. Tulostakaan kun ei ole juurikaan syntynyt muuten kuin köyhdyttämisen ja eriarvoistumisen suuntaan.

Suosittelen Linjakummun kirjaa ehdottomasti myös politiikasta kiinnostuneiden luettavaksi.

Artikkelikuva: Vesa Raiskilan kollaasi Juha Sipilän kuvasta (EU2017EE Estonian Presidency, CC BY 2.0) ja Suviseuroista otetusta kuvasta (Wikimedia Commons, public domain).

Lue myös

 

65 KOMMENTTIA

 1. ”Sipilä kuuluu Rauhan sana -nimiseen herätysliikkeeseen, jonka juuret ovat vanhoillislestadiolaisuudessa. Sipilä kuitenkin kielsi Keskustan puheenjohtajuutta tavoitellessaan olevansa lestadiolainen.”

  Tiedä sitten. Mulle ihan sama kunhan ei tuputa uskoaan muille.

  Vaikeaa kuvitella ketään muuta nykyistä poliittista hahmoa jonka uskoisin pystyneen ”parempaan suoritukseen”.
  Monessa asiassa on edistytty (työllisyys, kasvu, nuorten syrjaytymisen vähentäminen,…), joskaan täydellistä voittokulkua ei hallitustaivallus ole ollut.

 2. Aini Linjakummulla on kirjassaan varsin perusteellinen ja punnittu arvio ja kannanotto Juha Sipilän suhteesta lestadiolaisuuteen ja erityisesti sen taloudelliseen verkostoitumiseen. Arviotekstissä siitä on esitetty vain osa; kannattaa lukea kokonaisuudessaan!

  • Hieno artikkeli joka paljastaa sen raadollisuuden yhden osan/puolen jossa maamme elää ja on elänyt pitkään.
   Kiitos Tauno O. tästä selvityksestä!
   ’KimmoK’oollekin tuntuu tulleen kiire aloittaa mafian puolustus mikä on vahva merkki että olet sohaissut arkaan ja oikeaan paikkaan !

   Täytyy lukea artikkeli vielä uudestaan.
   Kuitenkin jo nyt voi anoa, että Sipilän non-verbaalinen kieli/ilmeet antaa kyllä viitteitä siitä että kyse on melko härskistä huijarista jollaisia usein pesiytyy uskonnollisiinkin lahkoihin.
   Nämä lahkot ovat tutkitusti yksi sosio- ja psykopaattien mieluisista ’pesäpaikoista’.
   Moraalisesti tekojen tasolla tuo vaikutelma vahvistuu ja hänen toimintansa onkin jo irvikuva Raamatusta kun historian Jeesus otetaan mittapuuksi.

 3. Kokonaisuudessaan hyvin valaiseva artikkeli.

  ”Linjakumpu tulkitseekin, että teologisessa mielessä vanhoillislestadiolaisuus nojautuu menestysteologian suuntaan…Menestysteologia on oppi, joka painottaa uskovien ajallista menestymistä. Menestysteologinen kirjallisuus kertoo yleensä tämän tarkoittavan terveyttä, aineellista rikkautta eli rahaa, suurta omaisuutta, parhaimpia autoja ja kalleimpia vaatteita.”

  Vrt. ”Seuran selvitys: Juha Sipilästä tuli miljonääri valtion tuella ja härskeillä tutunkaupoilla”,
  https://seura.fi/asiat/seuran-selvitys-juha-sipilasta-tuli-miljonaari-valtion-tuella-ja-harskeilla-tutunkaupoilla/

  Oma kysymyksensä on, kuinka ”uskova” Sipilä todellisuudessa on.
  Vrt. ”Missä tahansa muussa maassa, mukaan luettuna monet maailman korruptoituneimmista valtioista, pääministeri, joka on tehnyt kaikkea sitä mitä pääministeri Sipilä on tehnyt, olisi joutunut eroamaan jo aikapäiviä sitten. Missä tahansa muussa Euroopan maassa, mukaan luettuna Italia ja Venäjä, pääministeri olisi joutunut rikostutkinnan kohteeksi ja hänet olisi erotettu puolueestaan. Mutta ei meillä. Ei Suomessa.”, http://rayhablogi.blogspot.com/2019/02/eduskunta-suomen-pimeyden-ydin.html

 4. Hieman sarkasmia:

  >Vanhoillislestadiolainen oppi suhtautuu politiikantutkija Aini Linjakummun mukaan erittäin myönteisesti työntekoon ja sitä kautta myös yrittämiseen.

  Voi kamalaa!

  >Vaikka mammonan vaaroista varoitellaan, liike ei näe vaurastumista pahana.

  APUA! Ei saa!

  >Kateutta pidetään vahingollisena ajattelutapana.

  Ompa tyhmää!

  >On poikkeuksellista, että hengellinen organisaatio tukee yrittäjyyteen kasvamista. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys järjestää yrittäjäkursseja esimerkiksi nuorille, maanviljelijöille ja naisille.

  Tuo on suoraan saatanasta!!

  Orjatyöhön tai kolhoosille siis mars!

  • Ongelmat VL+yrittäjyys hommissa tullee sitten jos oman porukan siunauksen myötä lain ja reilun pelin/yhteiskunnan sääntöjen yli saa kävellä. (kuten ilmeisesti liian monasti tapahtuu)

   • Näinhän juuri tapahtuu. Ei työnteko ja yrittäjyys sinällään ole pahasta rationaalisen ajattelunkaan kannalta. Tiukka lahkolaisuus normittaa niiden pelisäännöt uusiksi.

 5. Uskonnon varjolla maailmaa hallitaan, mitenkä synneistä päästö tapahtuu vain ”lestojen kautta”,LOL.
  En ole mitään typerämpää edes kuullutkaan taikka lukenut pitkiin aikoihin. He eivät siis usko Jumalaan eikä
  hänen ”erääsen poikaansa Jeesukseen, jolle on annettu valta antaa synnit anteeksi ajallaan”, mutta se aika ei ole kuin vasta hamaassa tulevaisuudessa josta ei tiedä kukaan, ”EI EDES JEESUSKAAN, vaan ISÄ YKSIN sanotaan raamatussa. Samat jakeet myöskin lyövät ”kolminaisuusopin laudalta”, jos kerran Jeesus ei siitä ajasta tiedä, niin miten ihmeessä voidaan sepittää Kahden eri persoonan olevan YKSI, ja sama persoona. Tällaisten uskontojen opetukset ovat suoraan SAATANASTA tarkoituksenaan harhauttaa miljoonat ihmiset, ja se toimii. Lisäksi eräs tärkein oppiasia. Tosi-KRITITTY ei voi koskaan osallistua valtiolliseen politiikkaan, koska
  ne kaikki toimivat Jumalan hallitusta vastaan kaikella tavalla, ja varsinkin uskontojensa avulla. Miettikää näitä
  asioita syvällisemmin, niin ne alkavat avautua. Jeesus esitti myöskin esimerkin yleisölle, näyttäen kansalle
  ”kolikkoa”, ja kysyi, kenenkä tämä on, he vastasivat, KEISARIN ? Jeesus vastasi siihen, antakaa tämä kolikko KEISARILLE, mutta elämänne antakaa JUMALALLE. I rest my case !

 6. Lahkolaisten tai kiihkouskovaisten kyky moraaliseen itsepetokseen tai lähisokeuteen on aina ollut hämmästyttävä. Donald Trump sionistikristittyine hallintotiimeineen toteuttaa juuri parhaillaan tuota niin perin tuttua kaavaa. Omaa ”hyveellisyyttä” ja kunnollisuutta tyrkytetään muille ja sillä verhotaan rekkakuormallinen alhaisia ja itsekkäitä motiiveja, jotka kristinusko tuomitsee yksiselitteisesti. Tästä farisealaisuudesta johtuu myös kristinuskon kehno maine ja se, että hyvin monet fiksut ja moraaliltaan perusterveet suomalaiset kavahtavat kristinuskoa. On jopa muodikasta halveksia ”aabrahamilaisia” uskontoja. Sinänsä aivan turhaan.

  • Uskonnot valtaosin ovat juuri moraalisen itsepetoksen ja lähisokeuden mahdollistavia oppirakennelmia. Kun ajatellaan kristinuskoa niin harva sitä tunnustava elää kuten historian Jeesus. Tämäkin Tauno O:n artikkeli vahvistaa sen tosiasiana.
   Suurimmalle osalle se on pelkkä keppihevonen jolla oma raadollinen puoli yritetään pitää piilossa. Monet eroavat kirkosta koska eivät voi sietää tätä ja he ovatkin usein niitä oikeita tai todellisia kristittyjä.

   Juutalaisuus on sitten oma lukunsa. Voiko sitä edes sanoa uskonnoksi? kun ihan avoimesti itsekkyys ja muiden halveksunta kukoistavat.
   Se on Islamin tavoin syytä ottaa tarkemman tutkimuksen alle koska se näyttelee merkittävää roolia nykymaailmassa Israelin sionistien ja Amerikan neokonnien kautta.
   ”Kristus edusti universaalia Jumalaa ja yleistä moraalia. Hänen opetuksensa edusti luonnollista seuraavaa vaihetta, joka juutalaisten olisi pitänyt omaksua. …Kun he hylkäsivät Kristuksen opetuksen, fariseukset asettivat juutalaisen kansan ikuiseen vastarintaan ihmiskunnan kanssa ja etusijalle ihmisen hengellisen evoluution lopullisen ja väistämättömän kehityksen kanssa”, toteaa Henry Makow.
   ”… there is also a far darker side, primarily involving the relationship between Jews and non-Jews, with the highly derogatory term goyim frequently used to describe the latter. To put it bluntly, Jews have divine souls and goyim do not, being merely beasts in the shape of men. Indeed, the primary reason for the existence of non-Jews is to serve as the slaves of Jews, with some very high-ranking rabbis occasionally stating this well-known fact.
   In 2010, Israel’s top Sephardic rabbi used his weekly sermon to declare that the only reason for the existence of non-Jews is to serve Jews and do work for them. The enslavement or extermination of all non-Jews seems an ultimate implied goal of the religion.
   Jewish lives have infinite value, and non-Jewish ones none at all, which has obvious policy implications. For example, in a published article a prominent Israeli rabbi explained that if a Jew needed a liver, it would be perfectly fine, and indeed obligatory, to kill an innocent Gentile and take his. Perhaps we should not be too surprised that today Israel is widely regarded as one of the world centers of organ-trafficking.”
   http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/

   Tuossa kuvatun kaltaista ylemmyyttä ja muiden halveksintaa löytyy monista muistakin uskonnoista (dogmeista) mikä selittää niiden sisäänpäin lämpenemisen ja omien etujen ajamisen mikä myös tulee hyvin esiin Taunon tässä kuvaaman lestamafian puuhissa.

   • Hyökkäys kristinuskoa vastaan viimeisen 150- vuoden aikana tapahtui kahdelta rintamalta, toisaalta luotiin uusi sekulaari uskonto, joka palvoi ihmissen ruumista Jumalan sijasta,eikä pelkästää ihmistä vaan ihmisen kaikkein alimpia luonteenominaisuuksia. Tätä edustivat sellaiset erilaiset uskonlahkot kuin kommunismi, feminismi ja tämä nykyisin vallallaan oleva aivan järjellä täysin käsittämätön vähemmistöjen palvonta uskonto. Tämä oli hyökkäys, joka tuli edestäpäin ja joka oli selkeästi havaittavissa.
    Toisaalta hyökättiin myös takaapäin,salakavalammin, mutta kenties tehokkaammin, uuden uskonnon voimin, uskonnon joka palvoi juutalaisia ja israelin terroristivaltiota Jumalan sijaan. Erinomaisen kiero suunnitelma, jos moista kieroutta nyt voi ihailla. Goyt,ei-juutalaiset,tappelevat keskenään ja myyvät sielunsa kahdelle,tai useammalle, valheelliselle uskonnolle, jotka ovat juutalaisten luomuksia, koska sillä tavalla juutalaiset toimivat: He eivät ikinä laita kaikkia munia samaan koriin, eivätkä he juoni muutaman kuukauden tai vuosikymmenen mittapuulla, vaan vuosisatojen mittapuulla. 2000-luvun goy on täysin vangittu juutalaisten peilitaloon ja kuvittelee että vääristävien peilien kuvajaiset ovat todellisuutta. Kommunismi ja kapitalismi ovat kaksi eri ansaa, jotka goylle on viritetty, molemmat muuntavat goyt pelkiksi hengeltään köyhiksi, juurettomiksi ja osattomiksi materialisteiksi, kuluttajiksi. Tämä on hitaan itsemurhan ja orjuutuksen resepti ja tulokset alkavat näkyä meissä. On jo korkea aika murtaa tuo lumous.
    Helppo tehtävä se ei kuitenkaan ole: Perinteinen,korruptoimaton kristinusko,joka voisi olla vahva vastavoima tälle pahuudelle on lähes täysin tuon moskan saastuttama,ihmisten mielet on myrkytetty sitä vastaan, eivätkä kirkot ole auttaneet asiaa omilla toimillaan.
    Toisaalta meidän goyden valtiot, joiden olemassaolon ainut oikeutus on meidän puoliemme pitäminen, on alistettu siunaamaan esimerkiksi sellaiset synnit kuin koronperiminen,juutalaisten perinteinen ase goyta vastaan ja kristinuskon perinteisen käsityksen mukaan raskas synti. Esimerkiksi laman uhrit (ne jotka selvisivät hengissä) voivat kertoa miten Suomen valtio heitä ”suojeli” tältä saalistukselta.
    Meille kerrotaan että ”markkinat” (Lue kansainvälinen pankkimafia ja riistäjäluokka) ovat jumalia, joiden toimintaan meidän tulee alistaa itsemme ja että Suomen valtion tehtävä on suojella näitä rosvoja meiltä ihmisltä, eikä päinvastoin. Samoin meidän on maksettava heidän suhmurointiensa seuraukset, mutta kaikki voitot kuuluvat vain ja ainoastaan heille. (Esimerkkinä vaikkapa Kreikka)
    Samoin meille kerrotaan että on meidän etumme että tämä kansainvälinen riistäjäluokka omistaa kaiken meidän kansallisomaisuutemme. Jopa puhuvat aasit ja käärmeet kuulostavat tuon faabelin rinnalla uskottavemmilta.
    Meille kerrotaan että on meidän etujemme mukaista ja että meidän päätösvaltamme lisääntyy kun me liitymme Eu:n hirvittävään sekasikiö-liittoon, jossa 500 miljoonaa ihmistä sekä epädemokraattisesti valittu valtaeliitti päättää meidän omista asioistamme, tuossa joukossa 5 miljoonan suomalaisen ääni on hyttysen pieruun verrattavissa.
    Sitten on tämä täysin sairas 1% vähemmistöjen palvonta.Suomen valtio ja lähes kaikki länsimaat pitävät huolen siitä että tavalliset kansalaiset eivät saa sanoa yhtään poikkipuolista sanaa näiden käytöksestä tai häkki heilahtaa. Tulee ihan ikävä 1600-luvun jumalanpilkka lakeja, mutta jokainen uskonto tarvitsee jumalanpilkkalakinsa, myös sekulaari vähemmistöjenpalvonta uskonto. Holohoax on tietysti ihan oma lukunsa, mutta ehkä siitä joskus toisten.
    Koululaitos ja media ovat nykyajan uudet massojen moraalinvartijat ja sosiaalisen kontrollin välineet ja ne julistavat kuola suustä lentäen ja silmät täynnä hurmosta tätä uutta ideologiaa, tuskin edes 1600-luvun puhdaoppisuuden aikana papit julistivat sanomaansa moisella intohimolla. Niin ikään helvetillä uhkaavat myös nämä uuden ajan fariseukset jokaista joka uskaltaa kyseenalaistaa heidän dogmansa, joka pohjimmiltaan on yhtä naurettava kuin kivenlohkaretta jumalana pitävät pakanat.
    Eräs räikeimpiä esimerkkejä on ”presidenttimme” joka ostatti tälle yhdelle penskalle polkupyörän, koska häntä oli kuulemma kiusattu värinsä takia. Montaako sataatuhatta suomalaista lasta on kiusattu ja kiusataan joka päivä ”ihanassa peruskoululaitoksessamme” (allekirjoittanutta ainakin on) eikä kuulu presidentiltä polkupyöriä tai muutakaan huomiota meille toisen luokan kansalaisille. Eikä ole ”ihanan puolueeton mediamme” tekemässä skandaalijuttuja. Hyi helvetti.
    Venäläisvaikuttamisesta kun puhutaan niin paljon, niin mulla olis tietoa siitä ulkomaalaisvaikuttamisesta, joka on todellinen ongelma Amerikassa: Se on israel. Amerikka on israelin vasara, jolla se murjoo vihollisiaan ympäri maailmaa. Jos kuuntelitte Trumpin puhetta kongressille hiljattain niin sen sisältö oli: ”Juutalaiset sitä ja juutalaiset tätä, ikuiset uhrit ja Amerikan syy olla olemassa on juutalaisten puolustaminen maailmanlaajuisesti”. ”Hirveä rasisti” tai ”Todellinen amerikkalainen patriootti” kuten nämä kahden ”vastakkaisen” valeuskonnon kannattajat häntä nimittävät. Siinä olisi valtamedialle tutkimisen aihetta kun selvittelisivät juutalaisten ja israelin konnuuksia,mutta eivät he sitä tee ja siksi heidän täytyy keksiä näitä venäläissatuja. (En toki sano että Venäjä olisi millään muotoa vapaa juutalaisten talutusnuorasta, parhaana esimerkkinä on holohoaxin virallisen version kyseenalaistamisen kriminalisoiminen Venäjällä joitain vuosia sitten)
    Älkääkä kuvitelko olevanne turvassa jos kritisoitte vain israelin valtiota ja siionismia, koska sekin on julistettu antisemitismiksi. ”Amerikkalaiset” kongressin sätkynuket julistivat yhteen ääneen presidenttinsä kanssa, puoluekannasta riippumatta, ties monennettako sadatta tuhatta kertaa, että Israelia ei saa kritisoida ja että Amerikkalaiset taistelevat antisemitismiä vastaan kaikkialla maailmassa. Oikein pelolla odotan että mitä tuo mahtaa käytännössä tarkoittaa, ei ainakaan sananvapauden lisääntymistä tai totuuden voittoa ja mikäli vanhat merkit paikaansa pitävät, lisää terrorismia ja ruumiita tähän maailmaan.
    Älkää kuitenkaan langetko epätoivoon. Vihollisemme ovat vahvoja, mutta ne voivat hallita meitä ainoastaan mikäli me annamme heidän tehdä niin, joko moraalista heikkouttamme tai hyväuskoisuuttamme. On aika pestä mielemme tästä loasta, jota meidän niskaamme kaadetaan päivästä päivään ja ennen kaikkea: Emme saa antaa periksi.

    • Paljon asiaa… tartun tähän:
     ”…parhaana esimerkkinä on holohoaxin virallisen version kyseenalaistamisen kriminalisoiminen Venäjällä…”
     Tuo on kyllä häpeä Venäjälle. Lieko syy siinä että mikäli asiaa voisi vapaasti tutkia niin NL:n kommunistien osuus holohoax-tarinassa paljastuisi?
     Hehän olivat mukana yhdessä Liittoutuneiden kanssa sitä luomassa eikä totuus ole se mitä meille esitetään.

     • Todellakin on häpeä ja siksi oma suhtautumiseni Venäjään on varauksellinen. Toisaalta se on esimerkiksi vastustanut siionistien pyrkimyksiä hajoittaa ja terrorisoida Syyriaa, mikä on hyvä, mutta sitten on mainitsemani esimerkki ja muutama muu ikävä asia. Tuskin he ovat yhtä paljon siionistien talutusnuorassa kuin esimerkiksi Amerikka, joka käyttäytyy kuin israelin alusmaa, mutta mitään sionismin vastavoimaa me emme Venäjästä saa. Oma veikkaukseni on että kyseessä lienee taas klassinen kaksiosainen harhautus jossa juutalaiset ovat luoneet kaksi ”vastakkaista” rintamaa ja laittaneet goyt taistelemaan keskenään valheellisten uskontojen ja messiaiden rinnalla.
      Luulis nyt jo pahimpienkin laput silmillä kulkeneiden epäilysten heräävän Holohoaxin suhteen kun jo virallinenkin historiankirjoitus tunnustaa nykyään että kaikki ns ”tuhoamisleirit” sijaitsivat Neuvostoliiton joukkojen haltuun jääneillä alueilla Itä-Blokissa. Melkoinen yhteensattuma.
      Kaikki liittoutuneiden puolelle jääneet leirit tunnustetaan nykyään työleireiksi joilla suurimmat kuolinsyyt olivat kulkutaudit ja sotatilasta johtunut ravitsemuksen puute, joita vastaan saksalaiset ilmeisesti parhaansa mukaan taistelivat, mutta olosuhteet olivat mitä olivat, varsinkin sodan viimeisinä vuosina jolloin ihmisiä kuoli suuria määriä.
      NL:n kommunistien osuus myytin luomisessa on varmasti erittäin suuri ja kyse voi olla heidän tapauksessaan myös eräänlaisesta ihmiselle tyypillisestä pahuuden ja syyllisyyden siirtämisessä pois itsestään, koska vaikka asia ei juuri mediahuomiota saakkaan niin Neuvostoliiton omaan väestöönsä kohdistamat joukkomurhat alkavat nykysin olla ihmisten tiedossa. Näiden teurastusten uhriluku päihittää Natsi-Saksan mennen tullen, vaikka uskoisimme virallisia Holohoax lukuja, jotka ovat tämän myytin ainut osuus,joihin on todellisuudessa pumpattu mitään kaasua. Tästä huolimatta kuka tahansa maailmassa saa vapaasti kyseenalaistaa nuo joukkomurhat, mutta Euroopassa on kasvava määrä maita, joissa Holohoaxin virallisen version osien kiistämisestä heilahtaa häkki. Sekin on tuotava esiin että esimerkiksi Suomessa ja Kanadassa,joissa Holohoaxin epäileminen ei ole virallisesti rikos voidaan sen arvostelijat pistää mahdollisesti vastuuseen orwellimaisten ”vihapuhe” lakien nojalla. Näiden lisäksi on henkilöön ja tämän lähipiiriin kohdistuva väkivalta, uhkailu terrorismi ja mustamaalaus, jollaista jokainen aihetta tutkinut ”virallisen totuuden” vastaisia löydöksiä tehnyt tutkija on saanut osakseen. Tämä kaikki on odotettavissa kun vastassa on mielisairas kultti, äärirasistinen uskonto jonka opit muistuttavat enemmän sosiopaattien etikettisäännöstöä kuin pyhiä tekstejä: Talmudilainen juutalaisuus.

    • ”Eräs räikeimpiä esimerkkejä on ”presidenttimme” joka ostatti tälle yhdelle penskalle polkupyörän, koska häntä oli kuulemma kiusattu värinsä takia…”

     Presidenttimme on minustakin tekopyhä ja kansaan menevillä tempuilla suosiota lypsävä mies joka ei juurikaan keskity maamme ongelmiin vaan antaa ’muiden’ hoitaa ne.
     Ja me tiedämme keitä nuo muut ovat.
     Kansaa on lopulta aika helppo naruttaa, varsinkin eläkeläismummoja ja -pappojakin.
     Sellaista ei kuitenkaan voi arvostaa ja se kertoo paljon sellaiseen peliin sortuvasta.

   • T, Hunter. Sinapä sen kirkoista eroamisen toit selvästi esille. Lisääntyvässä määrin
    kirkoista eroaa ihmisiä joilla on kyky tutkia ja arvostella asioita itsenäisesti ilman
    pitkiin kaapuihin pukeutuneiden vääristelijöiden puheita. Monelle eroaminen on aluksi peloittava tapahtuma, kunnes harhaopit paljastuvat, ja alkaa vapauden aika
    kaikista ”kahleista, mikä on osana kuuliaisuudesta kirkoille”.

    • Toivottavasti sama ilmiö alkaisi näkyä politiikassa. Narsistien ja hillotolppaa kyttäävien sijasta Itsenäisiä ja tervejärkisiä ihmisiä eduskuntaan jotka eivät ole puoluekoneiston renkejä vaan koko maan etua ja kansan yhtenäisyyttä ajavia.

 7. Ihmisen (SIELU) on kummallinen OTUS kun ei se kuole millään, vaikka liha mätänee luiden päältä. Senjälkeen mennään joko ylös taikka alas, mutta henki ei lähde edes kulumallakaan.Kuka se mahtoi ollakkaan joka sanoi sen ensimmäisen kerran, ”ette
  suinkaan KUOLE”, ? vaikka syöttekin kielletystä puusta sen ihania hedelmiä. Se oli vain testi
  uskollisuudesta, mutta Saatana viekotteli heidät, samalla halventaen LUOJAN. Taivas on
  kaiken löyhkäävin rikollisten ”tyyssija”,sinne ei ole mitään kiinnostusta joutua. Siellä ei ole yhtään ystävää, ainoastaan rikollisia politikkoja uskontoineen. Aikamoinen sikala.

 8. Lestalaisuus on vaarallinen liike koska mitä vain voi tehdä vain lestasaarnaajan anteeksiannolla jolloin rikollinen teko neutraloituu eikä johta syytteeseen jos tutkiva poliisi on myös lesta. Myös lestalainen virkamies verkosto johtaa kunnallis- ja valtiohallinnossa omien suosimiseen jopa pahemmin kuin kepulaiset poliitikot suosii omiaan. Tämä näkyy mm. sosiaalityön laskutuksissa jotka olla mielettömiä tehtyyn työhön nähden ja yhteiskunnan hallintoon pesiytynyt lestavirkamiesverkosto hoitaa hallinnon työt lestakavereilleen ja myös mahdolliset yhteiskunnan tuet. Lisäksi äärilesta naapureina on ja yhdsityksissä oma etuoikeutettu ja jumalan valittu porukkansa jonka pillin mukaan muut sitten joutuvat tanssimaan tai eroamaan.

  • Puppua tuo mitä kerroit rikoksista ja niiden saamisesta anteeksi. Ja kerro jokin verkosto, missä tuttuja ei suosita? Tuolla perusteella kaikki yhteisöt ja verkostot ovat vaarallisia.

  • Lestadiolaiset ovat hyvin verrattavissa Juutalaisiin. Molemmat äärimmäisyydet toimivat samoin periaattein.Esimerkkinä lännen juutalaisten lakimiesten, ja tuomareiden enemmistö, jolloin syytetty juutalainen rikollinen käsitellään ”pehmein käsinein”, monenlaisin lievennyksin, usein syytteiden raukeamisen tuloksena. GOYAM ansaitsee tuplatuomiot. Korkojen laskutuksissa jo vanhat säännöt raamatun vanhan testamentin ajoilta asti. ”veljeltäsi älä ota korkoa”, mutta muukalaiselta ( GOYAM ) on sinun lupa ottaa korkoa. Jos juutalaisten jumala on se ainoa jumala, niin pitäkää uskontonne ja pelastuksenne, niihin en halua osallistua ”vaikka henki menisi”, ja meneehän se kuitenkin.

 9. Kun tätä Tauno O:n lestamafian hankkeita syvemmin penkovaa artikkelia lukee uudestaan niin löytää tuon mafian toiminnasta paljon yhtymäkohtia tähän Vladimir Stepin’in – The Nature of Zionism (1993)
  Appendices: The Catechism Of The Jew In The Former Soviet Union – pages 30-37 (Source) teokseen.
  https://archive.org/details/TheNatureOfZionism1993-VladimirStepin

  Tällä strategialla, ’Katekismuksella’
  (IT IS OUR TASK TO TAKE FROM THEM THE THINGS WHICH GOD HAS BEQUEATHED TO US … WE CREATE THE DAILY TASKS FOR THEM, AND THEY TRY TO CARRY OUT THOSE TASKS)
  pienikin joukko voi saada aikaan paljon. Ja nimenomaan paljon muilta pois olevaa.

  The Jewish Catechism: Advice to Jews on How to Achieve Zionist Goals
  http://www.renegadetribune.com/jewish-catechism-advice-jews-achieve-zionist-goals/

  ”Our strength lies in unity. Unity is the token of our success, and it is our salvation and our prosperity. Many nations perished after becoming dispersed because they did not have a clear-cut program of action or a feeling of comradeship. But we, thanks to our feeling of collectivism, have gone on for centuries and have survived while living among other nations. We have remained intact, have multiplied and have grown stronger.
  Unity is an objective, but it is also a means of achieving an objective. This is the point. Unity is what must be striven for. Everything else is derivative, and will come automatically.

  Accuse of antisemitism those who try to expose you.
  Our God bequeathed to us the task of owning the world, and we own it. Our task is to keep the world in our hands. Keep in your hands the means of propaganda and information: the press, radio, television, and cinema. We must penetrate further into the apparatus of Federal and State authority. Regarding any question, form a public opinion which takes into account our national interests.
  Do not allow them to go off by themselves and unite. Do not permit any intimate, direct links to develop between them. Any contacts they have must be with us and through us. Therein lies information and influence. Do not permit them to discuss any problems without us being present. Where there are two Americans, there must be at least one Jew. Be omnipresent!”

  • ”…pienikin joukko voi saada aikaan paljon. Ja nimenomaan paljon muilta pois olevaa.”
   Tuohon on lisättävä että kun pieni joukko ajaa omaa etuaan ja kerää itselleen niin ilman muuta se on muilta pois, sekä rahassa että vallassa mitattuna.
   Mutta kuten artikkeli kertoo niin pienen joukon sisällä tapahtuu myös riistoa ’sisältä’ käsin kun alimmat portaat tukevat ylempiä tai ylemmät lypsävät alempia jotka eivät ymmärrä ideologian sokaisemina mitä kulisseissa tapahtuu.

 10. Tuossa artikkelin kansikuvassa lavalla on puhuja ja teksti: ”Usko tulee kuulemisesta”
  Varsin indoktrinoiva iskulause joka väheksyy kuulijaa ja jonka voi nähdä uskon todellisen luonteen vastaisena.
  Uskoa on vaikea määritellä tarkasti mutta eikö usko ole enemmän lujaa luottamusta siihen mitä pidetään tärkeänä ja mitä toivotaan; mihin ollaan valmiita sitoutumaan.
  Eikö se ole enemmän oman sydämen asia, sen ääntä, sen kuuntelua, sisältä tulevan varaan rakentuvaa, luottavaista turvautumista johonkin, mitä ei voi nähdä, ei uskonnollisen tai poliittisen ’palopuheen’ kuulemista saarnas- tai muusta tuolista, ei ’rivissä pitämistä’ ja sitomista puhujan dogmaattisiin näkemyksiin ?

  • Uskon vahvistuminen tulee ymmärryksen lisääntymisestä, eikä pelkästään jonkun ”liturgian kuulemisesta”.
   Omakohtainen tutkiminen myöskin avartaa näkemyksiä, onhan meille kaikille annettu jonkinlaiset aivot tehdä ratkaisevia päätöksiä omakohtaiseen, sekä lähimmäistemme hyödyksi. Mitä hyötyä on istua pakarat puuduksissa kirkon penkillä sunnuntaisin, ja unohtaa ”pyhät kirjoitukset, tutkimatta niitä omassa kammiossaan” viikon aikana.

 11. Historian vallanpitäjistä aikamme johtaviin maan- ja valtiopettureihin
  Markku Juutinen

  Suomi ja Suomen kansa on nykyisin ajautunut ennen näkemättömän vainon, alistuksen ja erikoisesti häpäisyn kohteeksi.
  Historian saatossa Suomi oli täysin kolonialistisessa orjuudessa Ruotsin hirmuhallinnon ikeessä, ja Venäjän sortokausista (s. 1 ja s. 2) selvisimme suhteellisen hyvin; itse asiassa Euroopan unioni jäsenenä Suomi ei ole niin itsenäinen kuin oli Venäjän keisarillisena Suomena. Nykyisin Suomen poliittiset johtajat, ja eduskunta sekä hallitus kokonaisuudessaan pitävät yllä poliittista parodiaa, jonka tarkoituksena on Suomen ja sen kansan häpäiseminen, alistaminen ja nöyryytys.
  http://www.magneettimedia.com/historian-vallanpitajista-aikamme-johtaviin-maan-ja-valtiopettureihin/

 12. Lestadiolaisuudessa ja islamissa on naisten kannalta samoja piirteitä. Synnytyskoneeksi alistuminen on yhtenevä tapa. Huivin käyttö ja karu pukeutuminen oli ainakin jonkun aikaa sitten yhdistävä piirre. – Patriarkaalinen järjestelmä ei ole ihan tasapainoinen yhteiskunnan monipuolisen kehityksen kannalta, koska naisnäkökulma puuttuu.

  Onko uskonto siis vain keppihevonen taloudellisten kytkösten luomiseksi ? Juonittelun ja kaksinaamaisuuden taitajia tuntuu lestamafiassa olevan. Kaikkein etovinta on ollut Suomen myyminen ulkomaalaisten käsiin ja juuri ennen ministerin pestiä Suomen kansalaisuuden saaneen Anne Bernerin häikäilemättömyyden suosiminen pääministerin taholta.

  Viime aikoina on pohdituttanut bulvaanien käyttö. Miten sotkuista ja korruptoitunutta voi talouselämä ollakaan ? Jos salavyyhdet paljastettaisiin, voisi kotimaassa tulla esille yhtä ja toista, puhumattakaan kytköksistä ulkomaille. George Sorosin rotujen ja kansojen sekoittamissuunnitelman toteuttamiseksi on saattanut tännekin valua valtavia summia kaikille pääpuolueille. Helppoa rahaahan se on. Mietityttää pääministerin lausunnot lähimmäisenrakkaudesta ja omakotitalon antamisesta maahanmuuttajien käyttöön.

 13. Lestamafiako vain Makowin tässä kuvaaman mafian jatke tai alaosasto?:
  Masentavaa luettavaa aiheesta. Pahalta näyttää. Eikö mitään ole tehtävissä?
  Ilmeisesti ei elleivät ihmiset nouse barrikaadeille.

  Kuinka voisimme luottaa Trumpiin joka koko ajan tekee käsillään vapaamuurari merkkejä ja jolla on läheiset suhteet sionisteihin ja Israeliin?, kysyy Makow.
  He (pieni pankkiiri mafia) loivat poliisivaltion koska tiesivät etteivät saa toteutettua kommunismiaan ilman väkivaltaa … mitä tapahtuu Ranskassa on enne siitä mitä tulee tapahtumaan kaikkialla lännessä.

  ”…This is the state of Western society today. What is happening with the Yellow Vests in France is a harbinger of the future everywhere in the West. They created the surveillance state because they foresee having to impose their Communist tyranny by force.
  … The root of the problem is that a small group of private bankers create the medium of exchange (”currency” really fairy dust) in the form of a government debt to themselves, something governments could do themselves debt-and-interest-free.
  Communism is the extension of this Masonic Jewish credit monopoly to a monopoly over everything: wealth, power, information, culture, belief.
  Since these bankers are Satanists (Cabalists) this involves the induction of humanity into their cult. But don’t celebrate. Satanic cults are based on exploiting their members by corrupting, perverting and making them physically sick.

  We look to Trump and nationalist parties for a reprieve from this tyranny. But how can we trust someone who is constantly making Masonic hand signs, and has close ties to Chabad and Israel?
  We can’t. ”
  https://www.henrymakow.com/2019/02/Communist-NWO-is-Gradually-Unwrapped%20.html

 14. Kiinnostavaa ? Minkälaisia merkkejä Trump ilmaisee, en ole huomannut hänessä mitään erikoisempaa, kuin kulkevan takki auki, ilman napittamista ? Olisi valaisevaa saada jotakin esimerkkejä hänen laastinsekoituksistaan ?

 15. Olisi kannattanut ”lesta”-sanan sijaan puhua ”lestiodalaiseliitistä”, olisi ollut asiallisemman sävyistä tutkivaa journalismia.

   • Me täällä lestalakeuksilla puhumme lestoista, lestaeliitistä ja lestamafiasta, kuin myös lestayrittäjistä ja lestavaltuutetuista. Kirjan kirjoittaja Aini Linjakumpu kirjoittaa kyllä säännönmukaisesti tuon pitkän ilmaisun vanhoillislestadiolaisuus. Tuon kirjan kimppuun usutin lukijoitamme; sieltä varmasti löytyy se ”asiallisempi sävy”.

    Toivottavasti oma lukemisesi ei tyssännyt tuohon ilmaisuun. Odottaisin, että kommentointisi yltää myös tekstin substanssiin; oliko siinä mielestäsi havaittavissa oikomista vaativia arvioita?

 16. Aika huolella on siroteltu kirjoitus täyteen asiavirheitä ja asenteellista skeidaa. Mutta kyseinen (kirjoitus)tyyli lienee tässä verkkojulkaisussa tavanomainen.

  • Listaapa mieliksemme ne asiavirheet ja asenteelliset skeidat, joita löysit artikkelista.

   Sen skeidan, jonka olen vuosikymmenten myötä havainnut tämän uskonlahkon edustajien toiminnasta, olen yrittänyt saatella mahdollisimman siistiin muotoon. Pahoittelen jos se kuitenkin tunki sieltä läpi.

 17. Amerikkalaiset pitävät maansa hallitusta maan suurimpana ongelmana. Kansa siis on hereillä.
  Meillä hallitus on myös suurin ongelma mutta tiedostaako kansan enemmistö asian? Se nähdään vaaleissa. Pelkään ettei tiedosta vaan mafia jatkaa uudessa muodossa.
  Americans Call Their Government America’s Top Problem
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=184226

 18. Seuratessani tilanteita ”paikanpäältä”, olen yllättynyt miten Trump on kahden tulen välissä grillattuna. Hänen omassa puolueessaankin on vaikutusvaltaisia jarruttajia, ja lisään siihen satamiljoonaa demarivasemmistolaista, niin yritä sitten hallita kansaasi tasapuolisesti. Vastapuolten törkeyksillä ei näy olevan minkäänlaisia rajoituksia. Vuosikymmeniä sitten, jos joku yksityishenkilö esitti yleisillä kanavilla tarpeellisuuden tappaa istuva presidentti, niin se henkilö sai kymmenvuotisen vankeustuomion. Nykyään sellainen ”imbesilli” palkitaan uutiskanavilla kehoitushuudoin. Sellainen esiintyminen on tiedossa niille jotka seuraavat kauan sitten ilmoitettuja ennustuksia tulevaisuudesta, mutta et löydä niitä ”Hesarista”.

 19. Lastaeliitin pelottava yhteistyö sionistieliitin kanssa
  — Mihin se vielä voi johtaa?
  Onko valkoisen rodun kohtalo lännessä sama kuin artikkelin kuvaama buurien kohtalo Afrikassa sionistien harjoittaessa valkoisen rodun systemaattista tuhoamisohjelmaansa nwo-hankkeen ja multi-kultin muodossa?

  Asiaa pohtii Henry Makow artikkelissa joka koskee Etelä-Afrikan buureja, joita päivittäin raa’asti tapetaan
  Afrikaner Genocide: Harbinger for the West?

  Every day now there is at least one white farmer murdered. Every day I open my Facebook account and there is another report. Since the 5th of March, there have been 12 white farmers murdered. Four of them belonged to a whole white family which was wiped out. A mother, a father, a grandfather visiting from England and a nine-year-old daughter.
  Is this the fate awaiting the white race in the West?
  Being Afrikaner in South Africa today is like being a Jew in 1930’s Germany, without the worldwide network of sympathy and support.

  But whites everywhere (except for Russia) could face this predicament if Zionist bankers continue to use migration, gender dysfunction and “white guilt” to increase their hegemony. Anyone who resists Zionist hegemony is an “anti Semite” marked for liquidation.
  https://www.henrymakow.com/2019/03/White-Genocide-in-South-Africa-A-Personal-View%20.html

  Suuri määrä Afrikan buureja on pyytänyt turvapaikkaa Venäjältä ja Putin suostunut heidän pyyntöönsä.
  Omassa maassamme kehitys kulkee hitaasti pelottavasti tähän suuntaan lesta- ja nwo-mafian johdolla.

 20. Tarkoitukseni on jatkossa käsitellä lestalahkon kansainvälistä verkottumistakin.

  Tätähän tekee päätoimisesti Juha Sipilän ”erikoislähettiläs”, Kirkon Ulkomaanavun entinen johtaja Antti Pentikäinen, valtion rahoilla tietysti. Tietysti tässäkin toimitaan rauhan nimissä.

  Antti Pentikäinen luo yhteyksiä eri uskonnollisiin piireihin ja kuppikuntiin maailmanlaajuisesti. Julkisuuteen tästä työstä ei ole valunut pihaustakaan, joten kaikki on vielä tässä vaiheessa arvailujen varassa. Anttihan kävi välillä vuoden Yhdysvalloissa opiskelemassa äärikristittyjen politiikantekoa, joka oppi on välittynyt suoraan Juha Sipilälle ohjeistukseksi hallituspolitiikkaan.

 21. Tämä MV-lehdessä 1.3.2019 julkaistu nimimerkin Matias kirjoittama artikkeli lestadiolaisyritysten remonttien kotimyyntikäytännöistä ja niiden seurauksista täydentää erinomaisella tavalla oman artikkelini sanomaa:

  ”Rahat pois eläkeläisiltä – katsaus kotimyyntiä käyttävien remonttifirmojen toimintaan”
  https://mvlehti.net/2019/03/01/rahat-pois-elakelaisilta-katsaus-kotimyyntia-kayttavien-remonttifirmojen-toimintaan/

  Ote tekstistä:

  ”Ehkä suurimmat ongelmat voisi tiivistää kolmeen asiaan.

  Asia 1: On moraalisesti varsin arveluttavaa, että pääsääntöisesti eläkeläisille myydään keskimääriin noin 1,9 kertaa perinteisiä remonttifirmoja kalliimpia remontteja ja kaupat on solmittava heti. Myös kaupan peruminen on usein vaikeaa. Lisäksi remontit usein vielä myydään kalliilla pankkien myöntämillä osamaksuluottorahoituksilla, jolloin remontin kokonaiskulut entisestään nousevat, mutta esimerkiksi Nordea ja Osuuspankki toki kiittävät.

  Asia 2: Usein ostetulle remontille ei ole edes minkäänlaista tarvetta tai tarve on hyvin pieni. Pääsääntöisesti pelkällä provisiopalkalla toimivat myyjät usein suorastaan valehtelevat remontin tarpeellisuudesta eläkeläisille.

  Asia 3. Kotitalousvähennyksen väärinkäyttö. Me tavalliset veronmaksajat maksamme ison osan eläkeläisille myydyistä ylihintaisista remonteista.”

  Itse yksin omakotitalossa seniori-ikäisenä asuvana olen saanut kokea tällaista markkinointia useasti. lankeamatta siihen kertaakaan. Ymmärrän kyllä, että jotkut ovat käyneet syöttiin.

  • Kyllä näitä kaikkia asioita yhdistää ahneus paljon enemmän kuin taustalla pyörivä uskonnollisuus. Ahneus on se yhteen liittävä voima ja neuvoja. Näitä ahneita pelureita sattuu löytymään joka puolelta. Tauno mukavasti nostaa lestat valokeilaan, mutta kun tarkemmin katsoo, niin toimijoita löytyy eri suuntauksista ja uskonnoista. Toki tuo lestakortin esiin vetäminen lisää juttuun raflaavuutta ja ainakin maan pohjoisemmasta osasta saa vielä poimittua uusia lukijoita vastavalkeaan. Aika moni sillä aluella asuva googlaa sanaa lesta tai lestadiolainen. Aika-ikkunakin huomioitu, eli juttu ilmestyy sen jälkeen kun lesta-yrittäjiä löytyy huonossa valossa.

   En pidä ollenkaan huonona sitä, että näiden epämääräisesti toimivien yrittäjien toimintaan puututaan. Tunnen näitä toimijoita, joten voin sanoa sen, että mafia kuvaus on todellakin yliampuva. Ainoita rikoksia joita löytyy, ovat lain venyttäminen ja epämääräinen toiminta. Suoria isompia rikoksia ei löydy, ei myöskään mitään mafioiden tyypilliseen toimintaan liittyvää. Pääsääntöisesti toimivat lain mukaan, mutta ahenus näkyy. Lestadiolaisuudessa kyllä selkeästi ilmoitetaan ahneus yhdeksi vakavimmista vaaroista, mihin lankeaa helposti. Se, että piirit eivät ole mitään jättisuuria ja porukka tuntee toisensa jo senkin takia, että kokoontuvat samoihin tilaisuuksiin, ei täytä mafia kuvaa ollenkaan.

   Käytät lähteenä Linjakummun kirjaa ja poimit sieltä omaa asennettasi tukevia kohtia, antaa riittävän kuvan ammattitaidostasi. Hyvä kirjoittaja, mutta asiasisällössä pysyminen vähän vaikeaa. Lisäksi kirjoittaa aiheesta, johon ei ole perehtynyt paria netti-keskustelua paremmin. Samat asiat mitä kirjoitit löytyy minfosta, vaikka sielläkään ei suurin osa ole perehtynyt ollenkaan siihen, mikä onkaan lestadiolaisuus? Miten se toimii? Miksi se toimii? Miksi ihmiset haluvat kuulua liikkeeseen? Mihin uskovat? jne…

   Kun kerran olet omasta mielestäsi asiohin mielellään perehtyvä tyyppi, niin voin vinkiksi antaa sen, että netti ei ole mikään lähteiden aarre-aitta. Konkreettiset asiat ovat edelleen ne, mitkä ratkaisevat. Toki tiedät tämän, etkä todellakaan anna sen häiritä kirjoitteluasi. Syynkin ymmärtää kun vähän teksteihisi perehtyy.

   Vastavalkea on todellakin nimensä veroinen. Vastavalkean äärellä Pietarikin kielsi Jeesuksen. Totuus ei kuitenkaan Pietarille avautunut valkean äärellä, vaan Jeesuksen luona. Suru ja murhe muuttui iloksi, huoli ja pelko rauhaksi ja usko tuli epäuskon tilalle.

 22. Parahin raataja!

  Ahneutta toki löytyy yhteiskunnassa yltä kyllin. Lesta-ahneuden tekee erityiseksi se, että se sikiää ahtaassa lahkolaisuudessa kumuloituen omaksi ilmiökseen. Muualla ahneet toimivat pääsääntöisesti toisistaan erillään. Huomasit kaiketi Matiaksen 1.3. julkaistusta kirjoituksesta, että siinä kerrottua toimintamallia oikein opetetaan, opettajina mm. Kyösti Karjula ja Juha Sipilä.

  ”… juttu ilmestyy sen jälkeen kun lesta-yrittäjiä löytyy huonossa valossa.”
  Enpä tiedä, missä on löytynyt? Kommentoimani Kaleva ei ainakaan ole kirjoittanut mitään lestayrittäjistä. Tuo tähän kommenttiketjuun postaamani Matiaksen artikkeli on julkaistu 1.3., kun omani julkaistiin 22.2. En ole senkään suhteen omannut ennaltanäkemisen lahjaa…

  Tuo toiminnan mafialuonne vaatii toki jatkoselvittelyä. Lapin yliopiston suunnalta on ilmoitettu, että vanhoillislestadiolaisuuden suhde oikeudenkäyttöön on tärkeä ja relevantti tutkimusteema. Uskoisin, että perästä kuuluu.

  Jo se ”hitaus” mikä ilmeni lahkon piirissä paljastuneiden insestitapausten osalta, osoitti, että lahko mieluummin salaa piirissään tapahtuneita rikoksia kuin tuo ne virallisen oikeuslaitoksen tutkittaviksi. Tämä pätee varmasti muidenkin kuin insestirikosten osalta.

  ”Lisäksi kirjoittaa aiheesta, johon ei ole perehtynyt paria netti-keskustelua paremmin.”
  Olen nyt 73 v, ja asunut aikuisen ikäni suurimmaksi osaksi lestadiolaisalueilla, nyt viimeiset 18 vuotta lestakunnanjohtajien johtamassa Tyrnävällä. Teema kiinnosti jo 70-luvulla, jolloin toimin mm. Oulun kaupunginhallituksen jäsenenä. Joten omakohtaista tuntumaa vanhoillislestadiolaisuuteen on yltäkyllin. Tunnen myös useita henkilöitä, jotka ovat seuranneet lahkon touhuja vuosikymmeniä. Eli en ole lainkaan nettikeskustelujen varassa lestateemassa.

  Minulla alkaa olla noita ”konkreettisia asioita” lestadiolaisuudesta koossa melkoisesti. Olenkin harkinnut koota niistä oman kirjansa. Itse uskon, ettei parannusta tilanteeseen tuo mikään muu kuin asioiden riittävä julkistaminen.

  Vastavalkea ei kiellä jeesusta. Lienet huomannut Tuomo Paasirovan äskettäin julkaisemamme artikkelin, jossa teemaa pohdittiin?

  Lienet löytänyt valon, vai miten te asian ilmaisette? Se tekee kyllä sinut jääviksi todistamaan yhtään mitään lestadiolaisuudesta, ainakaan vakavasti otettavaa. Kiitos kuitenkin kommentistasi! Keskustelu tulee jatkumaan.

  • Liittyen päätoimittajan Tauno O. Mehtälän vastaukseen nim. ’raatajalle’

   Näitä ’raatajia’ aina löytyy joilla kyky asioiden objektiiviseen tarkasteluun on heikko tai puuttuu joko todellisen tiedon puutteen takia tai aivopesun seurauksena tapahtuneen sokeuden (ideologisoitumisen) seurauksena – ja hyvin usein juuri sen takia – ja jotka äänekkäästi ja usein jopa röyhkeästi itsensä loukatuiksi tuntien ovat kinaamassa asioista joita ovat vähiten kyvykkäitä objektiivisesti ja puhtaan järjen tasolla arvioimaan.
   Kyse on enemmänkin tyypillisestä ’henkisen höyhensarjan itsepäisestä itsepuolustuksesta’ kuin rohkeudesta asettua avoimeen ja totuutta karttamattomaan dialogiin. Tämä valitettavasti näkyy myös lesta-pääministerimme Sote-asenteessa.
   Vain paljastuva salassa pidetty tieto voi auttaa ihmisiä näkemään pimeyden sisään. Siksi tuo päätoimittajan esiin tuoma kirja ajatus on hyvä ja tervetullut.

   • Sipilän hallitus on yksityistänyt Suomen kansallisomaisuutta ja julkisia palveluita ennätyksellisesti.
    Yksityistämisen lista on todella pitkä, ja sen katastrofaaliset seuraukset ovat nyt paljastumassa.

    Sipilän hallituksen kunnianhimoisimpia tavoitteita ovat olleet esimerkiksi sote-uudistus, jossa perinteinen sairaan- ja terveydenhoito siirtyisi kasvottomien globaalien pääomanhaltijoiden armoille.

    http://www.magneettimedia.com/sairaan-ja-terveydenhoidon-laadun-romahtaminen-yksityistamisen-riemuvoitto/

    • Pätenee lestaeliittiinkin:
     Tapio Puolimatka: Miksi eliitin jäsenet suojelevat toisiaan?
     Eliitin jäsenet suojelevat toisiaan, koska he haluavat itselleen arvokkaita vastapalveluksia. Tätä kutsutaan verkostoitumiseksi. Toisilta eliitin jäseniltä saadut vastapalvelukset ovat arvokkaita niiden antajien vaikutusvallan ja varallisuuden takia. — lisää linkistä
     https://www.oikeamedia.com/o1-100817

 23. Palataanpa ’laitetaan Suomi kuntoon’ ja ’periaatteen mies’ Sipilään, itse ’pääpiruumme’ joka nyt teatraalisesti paljasti enemmän pohjattoman vallanhimonsa kuin huolensa yhteisestä hyvästä
  Olen jo aiemmin todennut että ’itse Pääpiru asuu Londonissa’ ja se on rakentanut vahvan tukikohdan Lähi-itään Israelin sionisti-valtion muodossa jota linnoitusta koko ajan vahvistetaan minkä seurauksista kansammekin nyt saa kärsiä kun olemme EU:n talutusnuorassa ja valtiojohtomme on kansan selän takana jopa tukemassa tätä uusliberaalin imperialismin ellei peräti ’Londonin fasismin’ muotoa.
  Oma lestaeliittimme on toki Londonin eliitin Juudas-pukki, toimii saman periaatteen mukaan ja viis veisaa kristinuskon todellisista periaatteista joista mm. yksi kehottaa rakastamaan lähimmäistään kuten itseään.
  Näyttävät nämä ’sipilät’ ja ’soinit’ keräävän vain omaan kukkaroonsa… viis kansasta jota saavat johtaa. Ja hinku näyttää olevan kova päästä taas uudelleen valtaan ja eu-hillotolpalle…

  Näkökulma: Rauhoittukaa – hallituksen eronpyyntö on vain Sipilän vaalitemppu ja lääkäriin pääsee jatkossakin
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e0e4ccc2-2a21-48c5-a4d8-964409dde10c
  Kun tuota puhetta kuuntelee niin tuntuu ettei millään ole mitään väliä eikä vaihtoehtoja ole Sipilän ’sisäiselle äänelle’ … hirvittävää puhetta

 24. Saattaahan se olla, että Juha Sipilän ”periaatteen mies” ja ”sisäinen ääni” puree omiin lahkolaisiin, mutta kepun jäsenten ja kannattajien enemmistöön ne eivät pure. Kepun kenttä on täällä kannatuksensa ydinalueilla täysin hajalla, ja ihmeenä pidän jos se tässä muutamassa viikossa korjaantuu.

  Tuo ”kuuntelin tarkkaan sisäistä ääntäni” jäi surkuhupaisesti soimaan mielessäni.

  Jos hän näin ilmoitti kärsivänsä auditiivisesta harhasta eli äänten kuulemisesta ilman ulkoista äänilähdettä, se on toki ymmärrettävää ja valitettavaakin. Hänen kannattaisi hankkia vaivaan lääkitys.

  Jos hän taas antoi ymmärtää, että jumala (tai sitä edustava lahkolaissaarnaaja tmv) puhui hänelle, on kyse hallusinaatiosta joka menee jo mielen sairauden puolelle.

  Suomi tarvitsee täysipäisen pääministerin. Kuten olen sanonut arvionani, jos Sipilä jatkaa Kepun puheenjohtajana, seuraavissa vaaleissa Kepun kannatus on alle 10 prosenttia. Sitä voisi tietysti jopa toivoakin, mutta itse en ole niin pahantahtoinen. Haluan Kepun palaavan perinteisille linjoilleen maaseutuväen hyvinvoinnin rakentajaksi ja jatkavan yhteistyötä työväen ja vähävaraisten etuja ajavan SDP:n ja muun vasemmiston kanssa.

  • ”Jos hän taas antoi ymmärtää, että jumala (tai sitä edustava lahkolaissaarnaaja tmv) puhui hänelle, on kyse hallusinaatiosta joka menee jo mielen sairauden puolelle.”

   Ihan puhtaan talonpoikaisjärjen pohjalta on selvää että ’sisäinen ääni’ (joka voi myös olla oman psyyken irrationaalinen tuote) ei saa ohjata miestä joka toimii demokratiaan pohjautuvan yhteiskunnan asioiden hoitajana.
   Jos ohjaa niin ollaan vaarallisella tiellä, realiteetit ohitetaan ja oma ääni riittää tekojen motiiviksi vaikka ratkaisujen tulisi perustua todellisuuteen eikä vain (usein omaa etua ajavaan) ’sisäiseen ääneen’.
   Sipilän puheet vaikuttavat kyllä tietoiseen tai jopa sokeaan – mihin oma sisäinen ääni viittaa – taktikointiin pohjautuvilta oman edun ja vallan ajamiselta kuten mediassa onkin tuotu esiin.
   Varmaan maailman kaikki fasistit ja rikollisetkin toimivat ’oman sisäisen äänensä’ ohjaamina. Toimintamalli on erittäin narsistinen ja usein jopa sosio- ja psykopaattinen.

   • https://www.fimm.fi/en/research/groups/palotie

    Mitä tuosta tykkäät?
    Kotisairaanhoidossa ei ymmärretä sitä, että vanhetessa ihmisen elintoiminnot hidastuvat. Nyt lisätään lääkityksiä niin, ettei kukaan terve nuorempikaan niistä selviäisi ilman ”sekavuutta”. Hirvittää, kun vierestä näkee, eikä edes neurologi ymmärrä perusasioita:-(

 25. Vielä tuota Juha Sipilän roolia pohdiskellakseni:

  Voihan olla, että Juha Sipilä kuvittelee omistavansa niin vahvan toimintamoraalin, että se antaa keinot tehdä oikeudenmukaisia ratkaisuja. Mieheen suunnattu perusteellinen tarkastelu ei kuitenkaan tue tätä luuloa.

  Artikkelini tekstissä mainittu Seuran kirjoitus päinvastoin osoittaa, että Juha Sipilä on uskonnollispoliittisella suhmuroinnillaan kerännyt omaisuutensa moraalisesti hyvinkin arveluttavalla tavalla julkista ja valtionyhtiörahaa hyödyntämällä. Samoin hän on pyrkinyt hankkimaan satoja miljoonia euroja valtion ilmaista rahaa omien (sekä lesta- että kepu-) kavereittensa yrityshankkeisiin.

  Linjakummun teos valaisee myös tätä asiaa. Lestalahko — päinvastoin kuin monet muut uskonlahkot — ei näe ahneutta suurena syntinä. Itse asiassa kateus nähdään lahkon piirissä ahneutta suurempana syntinä. Näin ahneutta harrastava lestaeliitti paimentaa tavalestoja olemaan tuntematta kateutta ”hyvin menestyviä” lahkoveljiään kohtaan. Kysehän on todella silmiinpistävän miehisestä kerrostumasta lahkossa.

  Nimimerkki Matiaksen kertoma osoittaa sen, että moraalisesti arveluttavia markkinointitapoja suorastaan suositaan lestayrittäjien piirissä. Ja niitä myös systemaattisesti ja tavoitteellisesti opetetaan yrittäjiksi aikoville. Koulutusorganisaatiossa ovat mukana olleet sekä lahkon kummisetänä toimiva ex-europarlamentaarikko Kyösti Karjula että Kepun johtoon nostettu Juha Sipilä.

  Juha Sipilän toiminnan taustalta ei löydy sellaista henkilökohtaista moraalikoodia, joka olisi uskottava ja normaaleihin moraalikäsityksiin vertautuva.

  Päinvastoin, Juha Sipilän nyt käynnissä oleva teatteriesitys on vilpillistä roolisuoritusta vaalien pelastamiseksi Kepun osalta. Lauantain 9.3. Aamu-TV:n Ykkösaamussa jäi kuulematta lupaus luopua välittömästi vaalien jälkeen Kepun puheenjohtajuudesta vaalitappion realisoituessa. Ketku mikä ketku.

  Paitsi sotea, hallitukselta jäi kesken myös valtion omaisuuden myyntihankkeet, joita toki ehdittiin jo rivakasti aloitella. Tämä saattaa patistaa Sipilää vielä jatkamaan ryöstöretkeään. Kansalaisten herääminen puolustustaisteluun tyssännee nämä pyrkimykset.

 26. Tuossa yllä päätoimittaja arvioi Sipilän ja lestalahkon toimia.

  ”Lestalahko — päinvastoin kuin monet muut uskonlahkot — ei näe ahneutta suurena syntinä. Itse asiassa kateus nähdään lahkon piirissä ahneutta suurempana syntinä. Näin ahneutta harrastava lestaeliitti paimentaa tavalestoja olemaan tuntematta kateutta ”hyvin menestyviä” lahkoveljiään kohtaan. Kysehän on todella silmiinpistävän miehisestä kerrostumasta lahkossa.”
  — Itse olen jo monasti täällä todennut että N-jahun johtaman Israelin ’talmu(d)- ja tooralahko’ toimii melko tarkkaan juuri näiden samojen oppien mukaan. Tutkikaapa vain asiaa niin päädytte samaan.
  Sieltäkö lestalahko on oman mallinsa hakenut?

  ”Juha Sipilän toiminnan taustalta ei löydy sellaista henkilökohtaista moraalikoodia, joka olisi uskottava ja normaaleihin moraalikäsityksiin vertautuva.”
  —- Tekojen tasolla sitä on todella vaikea löytää vaikka kuinka etsisi. Sama asia on todettavissa laajemminkin mitä maamme valtiojohtoon tulee. Se on myynyt maamme rikollisen talmudilahko-eliitin (alias nwo-deepstate) käsiin.

 27. Venäjän ortodoksikristityistä mallia.
  Miten olisi Sipilä vastaava hanke Ouluun tai vaikkapa sinne kotikylään …

  Vastavoima globalisteille ja MJWO (Masonic Jew World Order) mafialle.
  Venäjä suunnittelee massiivista Jeesus patsasta joka korvaa entisen Lenin ja Stalin patsaan.
  Suunnitelma odottaa Venäjän ortodoksisen kirkon hyväksyntää.

  Russia Plans Massive Jesus Statue On Site Previously Reserved for Lenin & Stalin
  Equal in height to the Christ the Redeemer monument in Rio de Janeiro, the Russian statue would actually rise higher than its Brazilian counterpart, as it would stand atop a 98-ft-tall pedestal, bringing the total height up to 223 feet. — The plans await approval from the Russian Orthodox Church before ground can be broken.
  J. P. Mauro
  https://russia-insider.com/en/russia-plans-massive-jesus-statue-site-previously-reserved-lenin-stalin/ri26617
  https://russia-insider.com/en/no-one-saw-it-coming-rise-christianity-russia-baffles-us-establishment/ri26468

  The West’s Rejection of God Will End in Misery and Terror – Solzhenitsyn’s Prophetic 1983 Warning
  ”The West has yet to experience a Communist invasion; religion here remains free. But the West’s own historical evolution has been such that today it too is experiencing a drying up of religious consciousness…. the tide of secularism that, from the late Middle Ages onward, has progressively inundated the West.
  This gradual sapping of strength from within is a threat to faith that is perhaps even more dangerous than any attempt to assault religion violently from without.”
  https://russia-insider.com/en/politics/wests-rejection-god-will-end-misery-and-terror-solzhenitsyns-prophetic-1983-warning/ri23136

 28. No. Haistakaa paska ja kävelkää Helvettiin te lapselliset. Menkää töihin Jani Leppäjärvi ym. Lopettakaa itkeminen ja tienatkaa elantonne.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here