Nyt kun on jo saatavissa tarkistettuja tietoja vuoden 2017 tapahtumista Suomen taloudessa, on sopiva hetki arvioida empiirisen aineiston pohjalta, mitä todellisia vaikutuksia vuoden 2017 alussa voimaan astuneella kilpailukyky- eli kiky-sopimuksella on ollut maan talouteen.

Kiky-sopimuksen läpirunnominen oli Juha Sipilän hallituksen talouspolitiikan suuri riemuvoitto, jota käytetään selittämään maan talouden kääntymistä kasvuun. Toki vastaavanlaista sisäistä devalvaatiota vahvistavaa sopimusta on aiemminkin maassa yritetty. Esko Ahon ja Iiro Viinasen monetaristinen hallitus yritti samaa 1990-luvun alussa, mutta hanke kaatui silloin ay-liikkeen ja poliittisen vasemmiston vastustukseen. Nyt ay-liikkeen ja vasemmiston puhti tai halu ei riittänyt sopimuksen estämiseen.

Toinen puoli sisäistä devalvaatiota oli tietenkin hallituksen voimakas leikkaus- ja yksityistämislinja, jonka seurauksista vanhukset, vammaiset, opiskelijat ja ammattikoululaiset kärsivät aika dramaattisestikin. Tässä artikkelissa keskitytään kuitenkin kiky-sopimukseen, jonka uhrina oli maan työväenluokka. Sen reaaliansiot laskivat ja työolot heikentyivät pidentyneen työajan vuoksi.

Uskomattominta tapahtumien kulussa oli se, että ne tahot, jotka poliittisella tasolla runnoivat sopimuksen läpi – siis maan hallitus ja tasavallan presidentti – kiistävät kokonaan osallisuutensa sopimuksen tekoon. Eikö kukaan muista, kuinka Juha Sipilä Petteri Orpon myötäillessä uhkaili eduskunnan edessä nyrkki pystyssä hallituksen säätävän pakkolait, jos sopimusta ei synny?

Kaikki myös tietävät, että presidentti Sauli Niinistö piti työmarkkinajohtajille puhuttelun asiasta virka-asunnossaan. Siinä ei ollut kysymys vain mielipiteen vapauden piiriin kuuluvasta mielipiteen julkisesta ilmaisusta, vaan suorasta puhuttelusta ja painostuksesta, siis sisäpolitiikkaan puuttumisesta.

Tämä internet-aika on positiivinen siinä mielessä, että kuka tahansa kansalainen voi toimia ikään kuin pienenä tutkimuslaitoksena, kunhan vain tietää, mistä tietoja on löydettävissä ja osaa niitä hiukan käsitellä. Jatkossa esittämieni kuvioiden tiedot ovat peräisin kolmesta lähteestä: Tilastokeskus, Euroopan keskuspankki ja Suomen tullilaitos.

Bruttokansantuotteen kasvu

Kuvio 1: Bruttokansantuotteen vuosikasvu


Kuviossa on Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta laskettu bruttokansantuotteen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen, siis vuosikasvu. Vaakasuora katkoviiva edustaa kasvun nollatasoa, ja lopussa olevat 2 pystysuoraa pisteviivaa rajoittavat väliinsä vuoden 2017.

Kuviosta näkyy selvästi, kuinka syvälle finanssikriisi upotti maan talouden vuonna 2009, mutta kuvio osoittaa selvästi myös sen, kuinka nopeasti talous toipui finanssikriisistä. Sen jälkeen astuikin voimaan eurokriisi ja taas mentiin negatiiviselle puolelle, kunnes vuoden 2015 tienoilla kasvu rupesi taas kääntymään positiiviselle puolelle johtuen euron voimakkaasta heikentymisestä, siis devalvoitumisesta, mikä piristi Suomen vientiä ja taloutta.

Mutta sitten vuoden 2017 alusta astuu voimaan kiky-sopimus ja kasvu rupeaa taas heikkenemään. Mikä tähän vaikutti? Ensinnä kiky-sopimus laski reaaliansioita, mikä heikensi kokonaiskysyntää Suomen sisällä. Kokonaiskysyntää heikensivät myös muut hallituksen julkisten menojen leikkaukset.

Toki kasvun heikkenemiseen vaikutti myös euron hienoinen vahvistuminen vuoden 2017 aikana, vaikka se olikin heikkoa verrattuna euron rajuun vahvistumiseen vuoden 2007 tienoilla (ks. kuvio 3 alempana), joka painoi maan talouden pohjamutiin noin 10 vuodeksi ja tuhosi melkein puolet puunjalostusteollisuudesta. Maan pelasti vasta euron voimakas devalvoituminen syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana.

Yrittäjä Sipilällä, joka kuvittelee maan taloutta voitavan johtaa kuin yrityksen taloutta tai yksittäistä kotitaloutta, ei ole harmainta aavistustakaan kansantalouden lainalaisuuksista, valuuttakurssijärjestelmän todellisesta merkityksestä tai valtion menojen positiivisesta roolista kansantalouden toiminnassa. Noin epäpäteviin ja osaamattomiin käsiin suomalaiset ovat vaaleissa antaneet maan asioiden hoidon, joten siinä mielessä he saavat kyllä syyttää myös itseään.

Kikyn vaikutus kilpailukykyyn

Kuvio 2: vientihintaindeksin vuosimuutos


Kiky-sopimusta perusteltiin maan kilpailukyvyn parantamisella. Siis esitettiin, että kun tällä sopimuksella alennetaan tuotantokustannuksia, niin vientihintoja voidaan laskea ja siten parantaa maan kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Kuviossa on vientihintaindeksin vuosimuutos, ja lopun 2 pystysuoraa pisteviivaa rajaavat vuoden 2017.

Päinvastoin kuin esitettiin, vientihinnat nousivat vuoden 2017 aikana, joten kikyllä ei ollutkaan kilpailukykyä parantavaa vaikutusta. Koska vientihinnat ovat nousseet ja reaaliansiot laskeneet, jonnekin on virrannut aika paljon rahaa. Mutta minne?

Jos ymmärtää hiukankaan kapitalistisen talouden logiikkaa, niin vastaus on tietysti itsestään selvä. Pörssiyhtiöt jakoivat vuonna 2016 osinkoja 11,91 miljardia euroa ja vuonna 2017 osinkoja jaettiin jo 12,66 miljardia euroa. Kasvua oli lähes 7 %. Tietääkseni maassa on lisäksi noin 150 000 listaamatonta, jossain määrin merkittävää toimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä. Jos niiden keskimääräinen osinkojen jako olisi noussut vaikkapa vaatimattomalla 25 000 eurolla, niin niiden jakamat osingot olisivat kasvaneet lähes 4 miljardilla eurolla.

Vuonna 2018 pörssiyhtiöiden jakamat osingot nousivat 13,81 miljardiin euroon. Kasvua oli jo 9 %. Kikyssä kysymys oli siis pohjimmiltaan maan sisäisestä tulonjakotaistelusta työn ja pääoman välillä, eikä asialla ole oikeastaan mitään tekemistä kilpailukyvyn kanssa, koska se paranee teknisen kehityksen avulla, ei palkkoja polkemalla.

Palkkaneuvotteluissahan on aina ensisijaisesti kysymys vain tulonjaosta pääoman ja työn välillä. Kikyssä työväestö hävisi ja pääomanomistajat voittivat.

Jos ei kiky, niin mikä?

Kuvio 3: euron kurssi dollareissa


Jos hallituksen talouspolitiikalla ja erityisesti kikyllä ei ole ollut mitään positiivista vaikutusta maan talouden kehitykseen, niin mitkä taustatekijät ovat olleet merkittäviä? Yllä olevassa kuviossa on euron dollarikurssi siitä lähtien, kun euro otettiin käyttöön aluksi tilivaluuttana vuonna 1999. Vaakasuora katkoviiva edustaa kurssitasoa, jolla 1 euro = 1 dollari. Vuosi 2017 on rajattu kahdella pystysuoralla pisteviivalla.

Tässä yhteydessä täytyisi nyt selvittää perin juurin yksi todella keskeinen asia arvioitaessa maan talouden lähimenneisyyden kehitystä. Puhuttaessa maan talouden noin 10 vuoden rämpimisestä pohjamudissa suomalaiset taloustieteilijät ääntelevät jotenkin epämääräisesti, että ”tässä nyt on ollut pitkään huonot suhdanteet”, ”maata ovat nyt kohdanneet huonot suhdanteet”, ”maailmalla on ollut huonot suhdanteet” tai muuta vastaavaa. Mikään noista äännähdyksistä ei pidä paikkaansa, eikä ”taloustieteilijöiltä” kuulu pienintäkään yritystä selittää tapahtunut kehitys.

Ainakaan julkisuudessa näkyneiltä ”taloustieteilijöiltä” ei ole muuta kuulunut. Minua todella hävettää tunnustaa olevani koulutukseltani taloustieteilijä. Jokaisen taloustieteilijän ”punakantiseen aapiskirjaan” pitäisi kirjoittaa vahvistettuna teksti, että kapitalistisessa taloudessa ei ole olemassakaan 10 vuoden pituisia suhdanteita, vaan suhdannekierto on jo pitkään lyhentynyt ja nykyään suhdannekierto kestää vain n. 3–4 vuotta. Siis tuohon Suomen 10 vuoden rämpimiseen pohjamudissa mahtuu maailmalla useampiakin suhdannekiertoja, mikä on näkynyt esim. USA:ssa kasvun vaihteluina. Syy Suomen tilanteeseen on siis ollut jossain muualla kuin suhdannevaihteluissa.

Jos tätä asiaa ei ymmärretä, pitäisi kaikki taloustieteilijät passittaa lukkarin kouluun, jossa lukkari ei päästäisi näitä ”jukuripäisiä sonneja” edes syömään eväitään ennen kuin asia on ymmärretty.

Suomen talouden kehityksen taustalla onkin ollut lähinnä kaksi tekijää. Ensinnäkin keskeisin vaikuttaja on tämän luvun alun kuviossa oleva euron kurssikehitys. Kuviosta näkyy, kuinka 2000-luvun alussa euro oli niin heikko, että 1 eurolla sai vain alle 1 dollarin. Tällöin euroon liittyminen ei heti aiheuttanut taloudelle ongelmia, koska vientihinnat pysyivät kurssin heikkouden vuoksi kilpailukykyisinä.

Tämän jälkeen euro rupesi vahvistumaan ja ratkaiseva ajankohta oli vuosi 2007, jonka tienoilla kurssi hyppäsi voimakkaasti ylöspäin, joten vientihinnat muiden maiden valuutoissa nousivat voimakkaasti ja hintakilpailukyky meni. Tämä ajoi viennin vaikeuksiin ja maassa hävitettiinkin seuraavien vuosien aikana joillain aloilla melkein puolet teollisuudesta. Näin tuhoisaa Suomelle oli euroalueeseen liittyminen. Tässä suhteessa Suomi oikeastaan kuuluu samaan leiriin kuin vaikkapa Italia, joka myös kärsi euroalueeseen liittymisestä. Esim. Fiat joutui lähtemään Torinosta ja pakeni osittain Yhdysvaltoihin.

Suuri vastuu euron kurssikehityksestä kuuluu tietysti Euroopan keskuspankille (EKP), joka inflaation vastaisessa taistelussaan piti korkotasoa jatkuvasti korkeampana kuin Yhdysvaltain keskuspankki FED, mikä vahvisti euroa. Suomen Pankki on tietysti myös osavastuussa. Olen nimittäin kuullut, että Suomi ei vain noudata EU:n päätöksiä, vaan on ollut niitä itse tekemässä, kuten Suomen pankki EKP:n neuvostossa. Tosin on muitakin tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet euron kurssiin, mutta niiden erittely ei tähän esitykseen mahdu.

Suomen pelasti sitten vuosien 2014 ja 2015 vaihteen tienoilla euron voimakas heikkeneminen eli devalvoituminen, mikä palautti maan hintakilpailukyvyn. Nythän jopa suunnitellaan uusiakin investointeja ja myös puunjalostusteollisuuteen, jonka väitettiin jo olevan mennyttä kalua. Toinen vahingollinen tekijä rämpimisen aikana on ollut monetaristinen talouspolitiikka. Oikeastaan kaikki kyseisen ajanjakson hallitukset ovat leikanneet ja supistaneet, mikä on heikentänyt kotimaista kokonaiskysyntää. Sillä politiikalla saadaan aikaan vain jatkuva leikkausten kierre, kun kotimarkkinateollisuuskin ja palvelut kärsivät, jolloin valtion tulojen pienentyessä syntyy vain tarvetta uusiin leikkauksiin.

Toivottavasti suomalaiset ymmärtävät, että jos he jatkossa aikovat elää siedettävissä oloissa tässä maassa, niin maassa tarvitaan todella perusteellinen poliittisen linjan muutos. Oikeastaan koko poliittinen, hallinnollinen ja taloudellinen eliitti pitäisi vaihtaa, sillä kaikki siihen kuuluvat ovat vastuussa maan ongelmista. Vastuussa eivät todellakaan ole maahanmuuttajat, erirotuiset tai mitkään erityisryhmät.

Tuomo Liias on eläkkeellä oleva taloustieteilijä, joka on tehnyt työuransa pääosin Tilastokeskuksessa.

Artikkelikuva: Pixabay

22 KOMMENTTIA

 1. Jokainen järkevä tiesi jo alusta lähtien, että kiky on pelkkää huijausta ja tietoista työväen alaspainamista. Suomessa vallitsee toksinen uusliberalistinen oikeistosuuntaus ja erityisesti nk. työlinja, jossa työvoiman tarjontaa pyritään lisäämään mahdollisimman paljon sen hinnan ja työehtojen alas painamiseksi. Artikkelin viimeinen lause ei tässä suhteessa pidä paikkaansa, vaan kyllä ulkomainen tai ulkomailta tuotettava halpatyövoima on myös olennainen osa uusliberalismin keinovalikoimaa. Härskein esitys tällä saralla on ollut maahanmuuttajille annettava 70% palkkatuki.

  Vasemmiston ja AY-liikkeen jatkuva antautumismieliala vaatisi käsittelyä sekin. Suuri osuus tästä menee vasemmiston harrastamalle moraalisesti rappeuttavalle uusmarxistiselle identiteettipolitiikalle, jossa talous-, sosiaali- ja tulonjakopolitiikan sijaan keskitytään erilaisten vähemmistöjen oikeuksien puolustamiseen. Nämä harrastelut ovat syöneet vasemmiston selkärangan ja neuvotteluissa se on helppo saalis jyrääville uusliberalisteille, joilla on rahan voimat ja varsin pitkälti myös media taustallaan. Ylen menettäminen oikeistovoimille (uusmarxismilla täydennettynä) oli iso menetys työväenliikkeelle. AY-liike ei saa enää vasemmistoälymystöltä poliittis-maailmankatsomuksellista vahvistusta itselleen ja sekin alkaa korruptoitua, koska moraalista selkärankaa ei ole.

  • Uuvattiliberalistit haluavat halpatyövoimaa ja työvoiman ylitarjontaa saadakseen painettua suomalaisten palkat ja työehdot alas. Samoin myydä pois kaiken valtion omaisuuden, yleensä ulkomaalaisille keinottelijoille ja siten käytännössä luoda tähän pieneen maahan entisten valtion monopolien tilalle yksityisiä monopoleja (tai pari monopolistista yritystä), jotka ryöstävät kansaa härskisti, koska ne voivat tehdä niin, kun vaihtoehtoja ei ole.
   Ja sitten on taantumuksellinen vasemmisto, joka ei edusta enään nykyään mitään muuta kuin identiteettipolitiikkaa, haluaa itselleen uusia äänestäjiä lahtaamalla tänne näitä uusia ”sorrettuja vähemmistöjä”, joiden puolesta voi itkeä kun joku suomalainen on kuulemma ”katsonut heitä oudosti” tai jotain muita yhtä hirveitä rasismin ilmaisuja joista meidän viides kolonnamme kirjoittaa kissan kokoisin kirjaimin.
   Saa nähdä kumpi näistä kansainvälisen eliitin nukketeatterin nukeista saa lopulta haluamansa, mutta yksi asia on varma: Voitti kumpi tahansa tämän lavastetun taistelun niin Suomi häviää. (Ja kaikki länsimaat, koska sama hyökkäys on käynnissä muuallakin ja monissa maissa jo paljon pidemmällä.) Eräs tietty ”abrahamilaiseksi” itseään kutsuva ryhmä ja heidän keinotekoisesti maahanmuuton avulla luomansa terroristivaltio, jonka laajentamista he havittelevat suorittaen hidasta alkuperäisväestön kansanmurhaa. Samalla he tekevät kaikkensa jotta muiden kansojen kansallisvaltiot ja yhteiskunnat rappeutuisivat ja jatkaisivat hidataan itsemurhansa toteuttamista. Ne konnat tässä lotossa kyllä vievät jättipotin, elleivät ihmiset herää ja kokoa rivejään, mutta jätetään tuon ryhmän nimi nyt tällä kertaa mainitsematta ettei taas syytetä antisemitistiksi 🙂
   Me elämme lumedemokratiassa, jossa kansalla on muodollinen valta, mutta jossa kansainvälinen eliitti ja heidän kotimaiset kätyrinsä tekevät kaikkensa jotta kansan etu ja tahto ei toteutuisi, äänestipä se miten tahansa. Matrix on paljon käytetty vertauskuva, mutta se on erittäin osuva. En tiedä ovatko ihmiset yhtä aivopestyjä länsimaiden ulkopuolella, mutta oletan että he eivät ole koska siellä eliitti voi hoitaa asiat hoitaa asiat nyrkeillä ja dynamiitillä, tai oikeastaan tietokoneella ohjattavilla tappaja lennokeilla, mutta täällä meillä turvaudutaan taloudellisesti tehokkaampaan ja paljon salakavalampaan metodiin, joka on propaganda ja systemaattinen aivopesu, jossa meidät on huijattu uskomaan että vallitseva järjestelmä on ”paras mahdollinen”,”humaanein”,”älykkäin”,”kaunein”, ”oikeudenmukaisin” ja kaikkia muita mahdollisia utopistisia superlatiiveja.
   Vaikka ihmiset ovat alkaneet jossain määrin heräämään, minkä seurauksena eliitti on ainakin sen verran paskonut housuunsa että he ovat ryhtyneet sensuuri-ja lokakamppaniaan niitä vastaan jotka eivät enään nuku, niin liian moni nukkuu edelleen. Hyvä uutinen on se että kun propagandaan kerran herää niin sen oppii tunnistamaan jo vaistonvaraisesti. Itse en ainakaan aio luovuttaa vaikka yksittäisen ihmisen vaikutusmahdollisuudet ovat olemattomat, mutta ainakin voin ilkkua tälle vallitsevalle eliitille ja heidän ”arvoilleen”, mikä sekin jo se tuntuu hermostuttavan heitä, koska pilkka on ihmisen vahvin ase, sitä vastaan on mahdoton puolustautua, älkää aliarvioiko sen voimaa. Älkääkä antako tuumaakaan periksi, koska kun pahan kanssa tekee kompromissin se voittaa yhden viidesosan ja sitten vähän ajan päästä se tulee tarjoamaan toista kompromissia, jolloin se saa toisen viideosan ja näin se jatkaa, kunnes se on saanut kaiken itselleen, pieni voitto kerrallaan.

 2. Nyt unohtu juutalaiset pankkiirit ja vapaamuurarit. Varmaan heitä tarkoitit artikkelissasi!! Varmaan tiesit myös että kyseinen satanistinen uskonnon ryhmä on karkotettu sadoista maista historian aikana, kun tuppaavat korruptoimaan maan kun maan ja elävät loisien koronkiskonnalla ym muulla saastalla!!

  • Psykiatrian professori: Sadistiset piirteet tulevat jokaisessa esiin, jos olosuhteet ovat otolliset
   Turkulaisprofessori Jyrki Korkeilan mukaan yhteiskunnan kontrolli vähentää ihmisen toiminnassa ilmenevää pahuutta, mutta ei koskaan poista sitä kokonaan.
   https://yle.fi/uutiset/3-9844257

   Tämä tulkinta tukee valtaeliitin kontrollia ja paha nähdään korostuneesti ihmisten eliitin puuhia vastustavana toimintana.
   Mutta todellisuudessa mielivaltainen kontrolli eliitin toimesta lisää ihmisten toiminnassa ilmenevää pahuutta ja vihaa eikä sitä voi tuomita tai luokitella epänormaaliksi reagoinniksi. Päinvastoin, se on silloin terve itsesäilytys viettiin pohjautuva tapa yrittää selviytyä psykopaattisen valtaeliitin mielivallan edessä.
   Kuten professori toteaa sekin voi myös saada aggressiivis-sadistisia piirteitä ääritilanteissa joista tuo psykopaattinen eliitti kantaa vastuun vaikka se sitä yrittääkin paeta ja siirtää sen niille jotka sen mielivaltaa vastaan puolustautuvat.

   Tähän Liiaksen erinomaiseen artikkeliin liittyen kyse on ollut mielivaltaisen eliitin toiminnasta johonka kansa on haluttu alistaa. Tuo eliitti ihan presidenttiä myöten on tehokkaasti ja varsin aggressiivisesti halunnut tukahduttaa ja estää kansan reagoinnin mielivaltaisten puuhiensa edessä.
   ”Eikö kukaan muista, kuinka Juha Sipilä Petteri Orpon myötäillessä uhkaili eduskunnan edessä nyrkki pystyssä hallituksen säätävän pakkolait, jos sopimusta ei synny?
   Kaikki myös tietävät, että presidentti Sauli Niinistö piti työmarkkinajohtajille puhuttelun asiasta virka-asunnossaan. Siinä ei ollut kysymys vain mielipiteen vapauden piiriin kuuluvasta mielipiteen julkisesta ilmaisusta, vaan suorasta puhuttelusta ja painostuksesta, siis sisäpolitiikkaan puuttumisesta.”

   Linkissä https://yle.fi/uutiset/3-9844257 todetaan: ”Jyrki Korkeilan mukaan on totuuden kieltämistä väittää, ettei koskaan kykenisi sadistisiin tekoihin. Ympärillämme oleva yhteiskunta ja sen rakenteet suojelevat meitä niin, etteivät nämä piirteet tule esiin.”
   Tämä ei tänään pidä ollenkaan paikkaansa sillä yhteiskunta ja sen rakenteet eivät suojele kuin eliittiä ja sen peesaajia.
   Muiden kohdalla ne vain lisäävät vihaa ja alttiutta aggressiiviseen reagointiin, joka on täysin oikeutettua.
   Koko ’läntisessä arvoyhteisössä’ kansan jakaantuminen ja eriarvoistuminen sekä sisällissotien todennäköisyys valtioissa on vahvasti lisääntynyt mikä on vahva todiste tämän puolesta.

   • Lisäys, sorry
    ei ollut tarkoitus olla vastaus ’suoli sauli polkupyörä’:lle vaan erillinen kommentti

  • Nykyaikaiset juutalaiset seuraavat vain nöyrästi vanhan testamentin ohjeita, koron kiskonnasta. Siellä on heille ilmoitus, veljeltäsi älä ota korkoa, mutta muukalaiselta OTA. Muukakaiset ovat ”GOYAM”, johon kaikki ei-juutalaiset lukeutuvat maapallolla. Ajatella mikä irvokkuus on asitetty raamatussa, jonka pitäisi olla rauhan sanomaa kaikille kansoille. Jotakin MÄTÄÄ on raamatun jakeissa. En syytä alkuperäisiä jakeita, vaan niiden käännöksiä. Huvittavinta Israelilaisissa on se ettei heidän kansassaan ole yhtäkään PUHDASTA, alkuperäistä ISRAELILAISTA. Kaikke he ovat jostakin muualta tulleita, valtaosa venäjältä sekä itäeuroopasta, alunpitäen pakkokäännytettyinä. Joku saattaa olla eri mieltä, siihen tarvitaan toisenlaiset todisteet.

 3. Palkansaajan on toivotonta hoitaa euron arvonvaihtelun aiheuttamaa lamaa työajan pidennyksellä vaan pitää hoitaa työehtonsa oman etunsa mukaisesti. Ongelmana on vain että suomen suurimmat puolueet on sitoutuneet euhun että sisäistä devalvaatiota tulee pukkaamaan tulevaisuudessakin muka viennin tukemiseksi mutta näyttää että ylimääräiset tehdyt työtunnit ja niiden tuomat tulot menee osinkoihin. Sipilän uhkaukset olisi pitänyt hoitaa hallinnon yleislakolla kunnes sipilä olisi vaiennut mutta ammattiliittojen nojautuminen eumyönteisiin puolueisiin johtaa siihen että se ei voi täysipainoisesti jäsenistönsä etua jota tämä hallitus ja presidentti on joka paikasta heikentänyt tämän hallituksen aikana. Suomen pankilla ei taida olla oikeutta vaikuttaa mitenkään euron arvoon eikä suomen euron devalvoitumiseen kun sillä ei ole oikeutta lisätä rahan määrää suomessa.

 4. Tähän aloitukseen olisi myöskin sopinut kirjoitukseni muutama päivä sitten, miten USAn rahalaitosten omistukset ovat järjästäen juutalaisten hallussa, myöskin verovirasto, joka on jäänyt kiinni vastapuolueen jasenten painostuksesta heidän rahnasioissaan. Jostakin syystä kommenttini poistettiin ? Jos saisin edes varoituksen ”sopimattomuudesta”niin ehkä voisin jättää ”J” sanan pois. Yleisesti jokainen kuitenkin tietää mistä porukasta on kysymys.

 5. Artikkelia lukiessa joutuu kysymään miksi suomalaiset hyväksyvät tällaiset roistot hallitsemaan itseään eivätkä vaadi niiden päätä vadille?
  En nyt tarkoita irroitettua päätä vaan vastuuseen asettamista törkeistä ja häpeällisistä teoistaan?
  Kuinka tuo ’bangsteri-lojaalisuus’ mikä kaikesta paistaa läpi voidaan sulattaa ilman että se johtaa muuhunkin kuin vain ruikuttamiseen ja lopulta kansan itsemurhaan?
  ———-
  How Banksters Control the Professions
  The Fed is owned by a syndicate of mostly foreign-based Jewish Masons.
  They create the medium of exchange (“currency” “credit”) in the form of a debt to themselves, something our government could do debt-and-interest-free. This exceptional 2009 article reveals why economists don’t blow the whistle on this mind-boggling scam.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=184394

  • Jos kansaa kohtaan tehdyistä rikoksista menettäisi päänsä, niin siihen ne rikokset sitten kuivuisivatkin.
   Monen ihmisen kärsimysten aiheuttajilla ei pitäisi olla mitään mahdollisuutta nauttia elämästään. Se olisi oikeuden jakoa. ”Poista paha keskuudestasi”, soi korvissani eräänä raamatun kohtana. Muslimeilla oli ainakin ennen laki, joka tuomitsi varkaan ”käden irroittamista ranteesta”. Kahden kerran rikollisella ei enää ollut sormia millä tehdä varkauksia. Helvetin hyvä laki.

   • ”Jos kansaa kohtaan tehdyistä rikoksista menettäisi päänsä, niin siihen ne rikokset sitten kuivuisivatkin.”

    Aivan niin.

    Me elämme kuitenkin sosiaalisesti järjestäytyneessä yhteiskunnassa, jossa järjestäytyneisyyttä ylläpitävät orgaanit eivät toimi, kuten niiden pitäisi.

    Mitä teet…?

 6. Suomalaisessa kansanluonteessa on Kullervo – mentaliteettia. Suohon uppoaminen EU:n, euron, Naton loitsimana, yhä syvemmälle… Eikä aikomustakaan yrittää nousta sieltä vaikka oksaan tarttumalla, irrottautumalla jotenkin lumouksesta. Kyse on magiasta, muulla tätä ei voi enää selittää. Viimeisin shamaani on suurvaltojen geoengineering / yläilmakehän elektromagneettinen sodankäynti – ilmastonmuutos.

  Pitäisi kysyä tyhmistymisen ja tahdonvoiman vähenemisen syitä. Asian vierestä puhuminen on vallan hallussaan pitäjille mieleen. Massoja ohjataan puhumaan aivan toisarvoisista seikoista, kun samalla tapahtuu jotain todella merkittävää, mistä vaietaan. Saunankiukaan päästöistä kertominen on naurettavuuden huippu. Espoon äskeinen maanjäristys ei sen sijaan saanut huomiota…

  Oleelliset asiat kuitataan aina salaliittoteorioilla, populismilla ja vihapuheella. Sen jälkeen niistä ei tarvitse puhua.
  Suomessa on valtava KORRUPTIO merkittävien päättäjien parissa. Koko järjestelmä kuvastaa hierarkista lahjontaa.

  Kansantaloudesta ei haluta enää puhua. Sehän palvelee vain vanhanaikaista, kirottua nation – käsitettä. Milton Friedmanin opit ovat EU:n virallinen agenda. Sen mukaan kansainvälinen kilpailu ohjaa globaalit korporaatioloistoautot ohituskaistalla vanhojen kansantalousrämien ohi. Eikös nyt kanadalainen kaivosyhtiö voikin haastaa Suomen valtion eli veronmaksaksajat oikeuteen, jos sen tahto ei täällä mene läpi ?

  Meidät perii hukka, ellemme herää uudelleen kansallistuntoisuuteen. Se on itsetuntoa, kansanminuutta, joka kantaa yhteisen hyvän tietoisuutta ja puolustamistahtoa. Kuten em. artikkelissa ilmaistiin, kaikki vallanpitäjät vaihtoon ! Mielenosoitus kadulla on keino vaikuttaa, kun muita keinoja ei paljon toistaiseksi ole. Keltaliivit Ranskassa ja katalonialaiset haluavat myös aitoa valtaa, pienen ihmisen tarpeiden ja jaksamisen huomioimista. Saksassa ja Italiassa on myös kyllästytty maahanmuuttopakkoon ja eliitin sanelupolitiikkaan. Myös Itä- Euroopassa protestoidaan EU:n kopeata määräilyä vastaan.

  Laulaako paavi meidät suohon 21- kohdan maahanmuutto – ohjelmallaan ? Se on ollut pohjana Marokon YK – rajat auki pakolaisille- allekirjoituksille. Seuraava vaihe maailman hallituksen ja maailmanuskonnon luomiselle on YK:n vihapuhe – sopimuksen läpiajo. Paavi kävi Saudi -Arabiassa allekirjoittamassa kristinuskon ja islamin veljeilyasiakirjan. oman valtansa pönkittämiseksi ja tulevaisuuden hirmuvaltion päällikkyyden turvaamiseksi rahaeliitille.

  Keskustelu, vaihtoehtoisten käsitteiden ja näkemysten esilletuonti avaa tietä parempaan tulevaisuuteen. Internet on siunaus ihmiskunnalle.

  • Lainaan seuraavassa Jukka Ojalan kirjoitusta ”Media keskusteluja ohjaamassa” osoitteessa https://funtsittavaa.blogspot.com/2017/10/media-keskusteluja-ohjaamassa.html

   Vapaasti puhuttavat asiat

   Mitä tahansa media ulos tuuttaa, on ihmisillä tapana keskustella julki tulleista asioista. Mediassa esitetyt asiat voidaan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan: vapaasti keskusteltavat, rajoitetusti keskusteltavat ja vaimennetut asiat. Tarkasti valituilla sanoilla ja sanamuodoilla voidaan kansan keskusteluaiheita ohjata hienovaraisesti haluttuun suuntaan. Mistä asioista puhutaan vaikuttaakin usein enemmän kuin miten asioista puhutaan, koska ihmiset voivat muodostaa vääriä mielipiteitä tuntemistaan asioista mutta eivät niistä asioista, mistä eivät ole koskaan kuulleetkaan.

   Vapaasti saa oman mielipiteen muodostaa esimerkiksi urheilusta, musiikista, elokuvista/sarjoista ja tietysti joistakin julkkiksista. Yhdistävänä asiana näissä kaikissa on se karu tosiasia, ettei niillä oikeastaan ole juuri mitään vaikutusta oikeastaan yhtään mihinkään. Tietysti asiassa läheisesti mukana oleville asia voi olla henkeen ja vereen tärkeä asia ja koko elämä pyörii tämän asian äärellä, mutta suuremmassa mittakaavassa sillä ei ole merkitystä mikä kuviokelluntajoukkue voitti tai kuka julkkis on nyt sen toisen kaa. Näitä asioita media tuo julki ilomielin, koska klikkiotsikoiden tehtailu moisista asioista on naurettavan helppoa ja kansa voidaan pitää keskittyneenä turhanpäiväiseen.

   Näistä elämää suuremmista asioista voidaan myös helposti järjestää somekohuja, jossa siis joku mielensäpahoittaja on puolestaloukkaantunut koska syyt. Saadaan viikoksi tai kahdeksi taas puhuttavaa ruokapöytään ja sosiaalisesti hyväksyttävää small talkkia kun säästäkään ei aina jaksa puhua. Suuret urheilutapahtumat ovat myös loistava keino pitää huomio poissa suhmuroinnista. Leipää ja sirkushuveja, tosin leipä on jonotettava itse ja sirkusverolla tuotetaan vain pelkkää propagandaa mutta ainakin voidaan taas unohtaa ne omat murheet kun voi muiden murheita seurata mediasta.

   Ohjatut ja rajoitetut asiat

   Valmiiksi pureskeltuna ja siististi ”faktat” kertoen on valtamedian tapa kertoa tärkeistä uutisista jotka kaikkien tulisi tietää. Siinä selvyyden maksimoimiseksi joudutaan toki karsimaan väärät näkökulmat ja kiusalliset yksityiskohdat pilaamasta hyvää tarinaa. Uutiset ovatkin kauniita Punahilkka-satuja, joissa tietää aina kenen puolella on hyvän ihmisen oltava. Näin luodaan ”kaikkihan sen tietää”-faktoja, joista saa keskustella sitten muiden kanssa. Keskustelua ei pidä häiritä antamalla liikaa tietoa asiasta vaan kaikkien on tiedettävä ne ”tärkeät” osat ja toistettava niitä sitten sivistyneesti.

   Nämä julkituodut sadut on myös varmistettava toimivaksi myös silloin, kun argumentti sadun opetuksesta on päinvastainen. ”Maahanmuutto on rikkaus! vai haittamaahanmuutto lopetettava!” antaa mahdollisuuden kansan kahtiajakamiseen syöttämällä yhdensuuntaista propagandaa. Täysin suunnitelman mukaan osa kansasta huomaa tärpin ja käy taistoon valtamedian propagandaa vastaan. Kehitetään jonkinsortin ongelma, jonka kitkemiseksi tarvitaan lakimuutoksia kuten vaikkapa vihapuhe laittomaksi vaikkei sitä lakipykälistä VIELÄ löydykään.

   Kertomalla vain pieni osa uutisen kokonaisuudesta on tarina helposti omiin tarkoitusperiin muokattavissa. Vain aniharva jaksaa jokaisen uutisen taustalla olevia asioita kaivella yhtään syvemmältä, koska ”tärkeissä” uutisissa on eri maiden valtamediat ällistyttävän yksimielisiä. Sattumaako? Tuskin, mutta sehän on salaliittoteoriaa että muutaman ihmisen omistuksessa oleva kaikki valtamedia muka systemaattisesti valehtelisi omaa etua ajatellen!? Liian suuri asia että muka kaikki mediat olisivat siinä mukana, eli salaliitto ei ole mahdollinen. Totta, koska kaikki tehdään silmiemme edessä ja täysin julkisesti – aniharva sen vain huomaa.

   Ei näistä saa puhua!

   Mutta eihän valtamedia mitään salaa, niitä oikeita journalisteja on joka paikassa ja heidän tuotoksiaan näytetään mediassa ihan jatkuvasti? On toki, mutta huomio niistä onnistutaan johtamaan aivan muualle propagandistien ansiosta. Dokumenttiprojekteja suurista ongelmista tehdään ja niitä julkaistaan, mutta niitä ei juuri kukaan katso saatikka uskalla niistä puhua koska niin on opetettu. Vääristä asioista puhuvia journalisteja poistetaan tavalla tai toisella kentältä, kun taas oikeamieliset propagandistit palkitaan työstään. Jokainen alalle pyrkivä joko tietää miten peli toimii tai oppii kantapään kautta.

   Joskus taas tapahtuu asioita, mitä ei voida salata kunnolla. Katalonian äänestys on tästä hyvä esimerkki. Media ei ole ihan varma miten asia pitäisi esittää, kun netti on tulvillaan pamppuunjuoksemista mutta EU pitäisi silti esittää hyvänä ja oikeamielisenä. Asiasta siis puhutaan, haluttiin tai ei, mutta mitähän sielä taustalla OIKEASTI tapahtuu? Mummoa pamputetaan ja siihen on joku antanut käskyn. Kuka ja missä, mutta ennenkaikkea MIKSI? Tähän ei tosin vastausta tule valtamediasta löytymään, koska keskustelun ohjaus ”oikeaan” suuntaan on alkanut. Mikä se suunta on, selvinnee myöhemmin…

   Muutama avainhenkilö kykenee ohjailemaan suurien massojen huomiota asiasta toiseen. Miten asia sitten esitetään, vaihtelee suuresti. Että median uskottavuus säilyisi, esitetään turhat asiat varmuudella ja tarkkuudella totuudenmukaisesti ja tärkeät asiat puhtaasti propagandana. Raja on aina häilyvä, mutta rajattomilla resursseilla, mikä valtamedialla on käytössään, voidaan mikä tahansa asia esittää missä tahansa valossa ja 98%+ ihmisistä uskoo sen. Mitä ja miten meille asioita kerrotaan ohjailee keskustelujamme, mikä jätetään kertomatta jää pimentoon vaikka se olisi jopa elintärkeä asia. Voisiko asialle oikeasti tehdä sitten jotain?

   • Onpas Ojala osannut tehdä hyvän analyysin.
    To viimeinen lause ’Voisiko asialle oikeasti tehdä sitten jotain?’ vetää mietteliääksi.
    Pelottavasti näyttää siltä ettei voi kun potilas on saatu aivopestyä hyväksymään oman itsemurhansa.

   • Yksi hyvä keino joka toimii niin mediassa kuin viihteessäkin on erilaisten ”palkintojen” ja näkyvyyden järjestäminen oikeamielisille toimittajille ja elokuville, eikä tällä palkintojen jaolla ole mitään tekemistä sen kanssa onko esimerkiksi toimittaja tehnyt ansiokasta työtä tai onko esimerkiksi uusi elokuva ollut suosittu, vaan kuinka hyvin ne myötäilevät vallitsevaa ideologiaa. (Kauhukabinetti nimeltä Oscar-Gaala esimerkiksi)
    Kyse ei oikeastaan ole siitä että media olisi kaapattu, kyse on paljon synkemmästä tosiasiasta. Media, sekä massaviihde että uutimedia, luotiin alusta alkaen sosiaalisen kontrollin välineiksi, jota eliitti käyttää kansan ohjailemiseen samoin kuin he 1600-luvulla käyttivät kirkon pappeja ja heidän saarnojaan ihmisten pitämiseen aisoissa, koska kirkko oli kaikkialla eikä sitä päässyt pakoon, ainakaan helposti. Kyse on molemmissa eräänlaisesta aivopesusta, jolla ihmiset hypnotisoidaan hyväksymään vallitsevat olot, olivat ne sitten miten järjettömiä tahansa, koska lakihan ei itsessään tee mitään. Laki on vain tahroja paperilla, joka voidaan muuttaa parilla kynän sivalluksella, vaikka meille halutaan uskotella muuta, koska eliittihän ei halua että heidän lakejaan kyseenalaistetaan. Väkivaltaa käytettiin ja käytetään varmasti niiden toimesta jotka haluavat pitää lain voimassa, mutta jos valtaosa ihmisistä haluaa lain muuttuvan, niin yleensä väkivaltakoneiston resurssit eivät riitä ylläpitämään pakkovaltaa, eikä se sitä paitsi ole edes taloudellisesti tehokasta kun ihmiset voidaan hypnotisoida itse kontrolloimaan itseään aivopesemällä heidät uskomaan että vallitsevat olosuhteet ovat hyvät ja moraaliset.
    Toki ero 1600-luvun moraalilla ja nykypäivän antimoraalilla on kuin yö ja päivä, mutta sanoma on sama ”Eliitti on pyhä ja valistunut-Kansa on syntinen ja kiittämätön ja se ei ansaitse muuta kuin helvetin tulen.”
    Vielä asioista joista ei saa missään olosuhteissä keskustella. Valtamediassa, jopa meillä saa ihan avoimesti keskustella että ”valkoisia miehiä” on muka liikaa erilaisissa johtotehtävissä ,mutta auta armias jos joku nostaa esiin sen faktan että juutalaiset ovat yliedustettuja lähes kaikkialla eliitin viroissa niin ah ja voi sitä itkun määrää ja lokakamppaniaa, joka tuota henkilöä vastaan nostetaan ja se kertonee kaikille valveilla oleville kuka tätä showta pyörittää.

    • ”Yksi hyvä keino joka toimii niin mediassa kuin viihteessäkin on erilaisten ”palkintojen” ja näkyvyyden järjestäminen oikeamielisille toimittajille ja elokuville, eikä tällä palkintojen jaolla ole mitään tekemistä sen kanssa onko esimerkiksi toimittaja tehnyt ansiokasta työtä tai onko esimerkiksi uusi elokuva ollut suosittu, vaan kuinka hyvin ne myötäilevät vallitsevaa ideologiaa. ”

     Pätee myös lastensuojelussa, jossa edunsaajaryhmät (esim. ”voittoa tavoittelemattomat järjestöt” eli veroja maksamattomat toimijat kuten SOS-lapsikyläSÄÄTIÖ, Pelastakaa Lapset ry jne) palkitsevat toinen toisiaan ihmislähtöisestä työstä juuri ennen kuin on aika hakea valtiolta avustusta voittoa tavoittelevan toiminnan pyörittämiseen. Institutionaalisella tasolla tässä porukassa häärää toimintatonneja jakamassa ja saamassa poliittisten broilerien välihautomot eli erilaiset lastensuojelun kehittämishankkeet.

     Onneksi eduskunnan oikeusasiamies ja lapsiasiavaltuutettu ovat vihdoin ja viimein alkaneet penkoa tämänkin keskinäisen hyötymisen kerhon touhuja.

  • ”internet on siunaus ihmiskunnalle”, juu määrättyyn pieteeseen asti. Meistä kaikista on olemassa kortistot isommissa koneissa USAn mantereella, ja onhan se paikallinen GOOGLE siellä ”Porvoon seudulla” ? Ei mitään niin hyvää, ettei siihen liittyisi paljon pahaa nykyaikana. Nyt vain odottamaan sitä ”tilinteon päivää”. Huomioiden perusteella, se ei tule olemaan SIEVÄÄ.

 7. > Tämän jälkeen euro rupesi vahvistumaan ja
  > ratkaiseva ajankohta oli vuosi 2007, jonka tienoilla
  > kurssi hyppäsi voimakkaasti ylöspäin, joten
  > vientihinnat muiden maiden valuutoissa nousivat
  > voimakkaasti ja hintakilpailukyky meni.

  Valuuttakurssien vaihtelut eivät ole ongelma, pikemminkin päinvastoin, ne ovat ratkaisu ja mahdollisuus edessä odottavien ongelmien ratkaisemiseen jo ennen kuin ne realisoituvat.

  Ongelma on se valtioiden ja keskuspankkien toteuttama sääntely jolla ”pyritään estämään valuuttakurssien vaihteluista aiheutuvia ongelmia”. Sääntelyn seurauksena jollekin taholle kyllä aiheutetaan hyöty, sanalla sanoen: ilmainen lounas, mutta tuon hyödyn hinta on aina suurempi vahinko kansantalouden toiselle taholle.

  > euro rupesi vahvistumaan

  Euron vahvistumisen vaikutuksista Euro-valtioiden velkaan on kansantajuisesti kertonut Martin Armstrong. Esimerkiksi
  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/europes-current-economy/the-euro-crisis-the-previous-debt/
  ja monissa muissa blogeissaan.

 8. Kirjoittaja kyllä huomaa monetarismin pyrkimyksen alentaa palkka kustannuksia, mutta selityksestä puuttuu kaksi keskeistä tekijää, miksi Suomi rämpii suossa. .1 Kikyn ensisijainen tarkoitus oli varmistaa palkka stagnaatio alentamalla työ kysyntään noin 32000 ihmisellä vuodessa. Eläkoityminen vähentäää työntekijöiden määrää 20000 vuodessa, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka työttömiä on edelleen noin 400000 (koulutukset mukaan laskettuna) niin töistä tappekevia ei ole paljoa, kun tuhannet on syrjäytetty passiivisuuteen. Aktivointi ja työkokeilut ja tahallisesti hankaloitettu työvoman nettisivu (jolla pakotetaan karenssiin ja sitä kautta työkokeiluun) ovat kikyn rajallisuduen vuoksi kehitetty luomaan vuosittain lisää pakkotyöläisiä ilmaiseksi firmoihin, jotta palkallista työvoimaa ei tarvi hankkia. Eli kaikki tämä, jotta palkat ei nouse ja pääoma kasvaa maksimaallisesti. Tämä luonnollisesti muodostaa ikuisen laman kansan kulutuskysyntään, joka heikkenee vuodesta toiseen. 2. Tähän päälle kun listätään Venäjä pakotteet, jotka on viimeiset vuodet lohkaisseet 2-3% maan BKT:stä niin kuvio on selvä.

 9. Suomessa ei ole harjoitettu valitettavasti monetaristista talouspolitiikkaa 1990- 2020 välisenä aikana. Keynesiläisiläinen orjavaltio Suomi on antanut pääomansa ja kerännyt vielä ruotsalaisiin ja tanskalaisiin pankkeihin keynesiläisiä puskureita, joita pankit ovat leveroineet omiin tarpeisiinsa ja ostaneet M0- ja M1-kerrannaisilla suomalaiset tuotantovälineet omille intressipiireilleen. Suomalaisesta kansantaloudesta ja kansalaisista on tehty ulkolaisten pankkien velkavankeja ja korko-orjia suomalaisten omilla pääomilla.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here