Esko Seppänen tarkasteli jo omassa, Vastavalkean artikkelina julkaisemassa Facebook-postauksessaan Voiman Venäjä -raportin sisältöä ja merkitystä erityisesti näin vaalinalustilanteessa.

Tarkastelen seuraavassa kyseisen raportin erästä yksityiskohtaa, joka paljastaa raportin laatijoiden tarkoitusperiä selvemmin ja laajemmin. Luvun ”Venäjän ulkopolitiikka” (s. 11–) tekijöistä kerrotaan seuraavasti (s. 6):

VENÄJÄN ULKOPOLITIIKKA

Kirjoitusvastuussa: Jyri Lavikainen, yhteistyössä Katri Pynnöniemen ja Sinikukka Saaren kanssa

Osallistujat: Pauli Järvenpää, Jyri Lavikainen, Harri Mikkola, Olli-Matti Mikkola, Matti Pesu, Katri Pynnöniemi, Sinikukka Saari, Sampo Saarinen ja Elina Sinkkonen

Kommentaattorit: Mika Aaltola, Tuomas Forsberg, Pekka Hirvonen, Karoliina Honkanen, Minna Jokela, Klaus Korhonen, Tommi Lappalainen, Heli Simola ja Veli-Pekka Tynkkynen

Kyseisessä osiossa pistää silmään raportin laatijoiden seuraava tulkinta:

”Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomessa käytävään turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Venäjän ulkopolitiikan ja vaikuttamisoperaatioiden kaksi keskeistä viestiä Suomelle ovat seuraavat: 1) Suomi ja Venäjä ovat hyviä naapureita, ja Venäjä arvostaa hyviä ja toimivia suhteita Suomeen. 2) Nämä hyvät ja toimivat suhteet eivät ole itsestäänselvyys, vaan Suomen tulee aktiivisesti ylläpitää naapuruutta toimimalla poliittisissa valinnoissaan niin sanotusti vastuullisella tavalla eli huomioiden Venäjän keskeiset intressit.” (s. 39)

”Venäjän kahta perusviestiä välitetään erilaisia kanavia pitkin. Erityisesti ensimmäinen, myönteinen viesti välitetään suoraan virallista kanavaa pitkin: korkean tason vierailujen yhteydessä, virallisissa lausunnoissa ja hallinnon eri tasojen tapaamisissa. Toista, kielteisempää varoitusviestiä tuodaan tyypillisesti esiin epävirallisia kanavia pitkin ja epäsuorasti.”

”Tällaisesta varoitusviestistä esimerkkinä voidaan pitää kahdella pohjoisella Suomen ja Venäjän välisellä rajanylityspisteellä talvella 2015–2016 tapahtunutta venäläiskäytäntöjen muutosta. Käytännön toimilla osoitettiin, että ystävällismieliset naapuruussuhteet maiden välillä eivät ole itsestäänselvyys ja että halutessaan Venäjä voi käyttää toisenlaisia, Suomen vakautta horjuttavia toimia. Samalla todennäköisesti testattiin myös Suomen viranomaisten toimintakykyä sekä yleisen mielipiteen kehittymistä poikkeuksellisessa tilanteessa.130 Suomelle tapahtumat olivat tärkeä muistutus siitä, että pitkä, vuosikausia ongelmitta toiminut yhteistyö ja vakiintuneet käytännöt voivat muuttua nopeasti ja ilman selityksiä.” (korostus lisätty)

Lähdeviittaus (130) kohdistuu linkkiin Eurasianet 2018: Remittances to Central Asia Surge But Fall Short of Historic Highs (viitattu 30.1.2019).

Tämän linkin relevanssia itse tekstiin ja tapahtumiin on vaikea nähdä; se ei missään tapauksessa todista raportin laatijoiden johtopäätöksiä todeksi…

Raportin teksti jatkuu:

”Virallisessa kanssakäymisessä Venäjän viranomaiset kuitenkin korostavat maiden välisiä hyviä suhteita. Tässä suhteessa Venäjän Suomi-politiikka eroaa selvästi muihin pohjoismaihin kohdistetuista viesteistä. Venäjän valtiollisen median Pohjoismaita ja Baltiaa koskevaa uutisointia käsitellyt raportti osoitti Suomen ainoaksi maaksi, jonka kohdalla korostui Suomen ja Venäjän hyvät suhteet. Esimerkiksi Ruotsi, Norja, Iso-Britannia ja Latvia ovat ajoittain hyvin karkean ja konfliktihakuisen viestinnän kohteina. Myönteistä viestiä tehostetaan ajoittain muistutuksella Natoon liittymisen ikävistä seurauksista, joista esimerkkinä ovat presidentti Putinin kuvaukset Suomesta Naton ja Venäjän välisen sodan näyttämönä.” (s. 39, korostus lisätty)

”Käynnissä oleva teknologiamurros on muuttanut ja muuttaa poliittisen vaikuttamisen muotoja. Tiedonvälitys on entisestään nopeutunut, yhteiskunnallinen keskustelu on pirstaloitunut ja yhteiskunnallista vakautta horjuttavien toimien peittäminen osittain helpottunut. Nämä tekijät haastavat poliittisen päätöksenteon ja sen tehokkuuden, erityisesti kriisitilanteessa. Hybridivaikuttaminen ja muut laaja-alaiset turvallisuusuhkat kohdistuvat koko yhteiskuntaan, ja niiden tunnistaminen ja niihin varautuminen vaatii laajaa ja monitasoista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.” (s. 40)

Raportin tekijät antavat tässä selkeän ja jäljempänä esitetyn perusteella valheellisen kuvan siitä, että vuosien 2015–2016 rajanylitykset pohjoisilla rajanylityspaikoilla olisivat olleet Vladimir Putinin ja Venäjän valtionjohdon tarkoituksellisen johtamisen ja toiminnan tulosta.

Norjalaisen Nansen-instituutin tutkimus on eri mieltä

Yle uutisoi 30.8.2016 Nansen-instituutin tutkijoiden tutkimusraportista, joka käsittelee kyseisiä pohjoisen rajanylityspaikkojen pakolaisvirtoja (niistähän osa suuntautui myös Norjaan). Toimittaja Tapani Leistin artikkeli alkaa näin:

Norjalaistutkijat: Itärajan pakolaiset eivät olleet Venäjän juoni

Tuoreen norjalaisen tutkijaraportin mukaan vuosi sitten alkanut pakolaisten joukkotulo itärajalta Norjaan ja Suomeen ei ollut Venäjän hybridisotaa. Fridtjof Nansenin instituutin tutkijoiden mukaan turvapaikanhakijoita houkutti Norjaan ja Suomeen halpa matka ja turvallinen reitti.”

Artikkelissaan Leisti kertoo tarkasti ja vakuuttavasti norjalaisten tutkijoiden tutkimustuloksista, joissa oli selvitetty rationaalit perusteet pakolaisten käyttäytymiselle:

”Venäjän kautta tulleiden Lähi-idän sotia pakenevien ihmisten määrä yllätti Norjan ja Suomen vuosi sitten. Ensin Pohjois-Norjaan Storskogin rajanylityspaikalle tuli loppuvuodesta 2015 noin 5 500 turvapaikanhakijaa. Suurin osa oli lähtöisin Syyriasta.

Norjan suljettua rajansa tulijoilta he kääntyivät Suomen Lappiin. Lapin Rajavartioston mukaan Raja-Joosepin ja Sallan raja-asemien kautta ehti tulla loppuvuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 välillä 1 741 turvapaikanhakijaa. Suurin osa Suomeen tulleista oli Afganistanista.

Helmikuun viimeisenä päivänä myös joukkosaapumiset Suomeen loppuivat kuin seinään, kun Venäjä ja Suomi yhteistuumin sulkivat pohjoisen reitin. […]

Raportti pitää väärinä arvioita siitä, että Venäjä olisi vuonna 2015 muuttanut turvapaikanhakijoiden rajakontrollia vapaammaksi ja päästänyt länteen pyrkivät kohti Norjaa ja Suomea ilman näiden maiden viisumia. […] Raportin mukaan Venäjän viranomaiset olivat löysäämisen sijaan jo ennestään toivoneet Norjan tiukentavan suhtautumista turvapaikkaa hakeviin kolmansien maiden kansalaisiin.”

Jo se, että pakolaisvirta Venäjältä suuntautui aluksi Norjaan, mutta Norjan suljettua rajansa kääntyi sitten Suomeen, yksistään riittää osoittamaan sen, ettei kyse ollut Venäjän tietoisesta pyrkimyksestä provosoida Suomea. Samaa osoittaa myös Venäjän ja Suomen pikainen päätös sulkea pohjoinen reitti.

Toisessa Ylen asiaa koskevassa uutisessa haastateltiin Aleksanteri-Instituutin johtajaa Markku Kivistä:

Ulkopolitiikan tutkija norjalaisraportista: Spekuloinnit Venäjän poliittisista päätöksistä eivät näytä tutkimuksen valossa uskottavilta

Tuoreen norjalaisen tutkijaraportin mukaan itärajan pakolaiset eivät olleet Venäjän juoni. Aleksanteri-instituutin johtajan Markku Kivisen mukaan norjalaistutkimus vaikuttaa tärkeältä puheenvuorolta pakolaiskriisiin liittyvässä keskustelussa. […]

Kivinen on raportin kanssa samoilla linjoilla. Spekuloinnit Venäjän ylätason poliittisista päätöksistä eivät näytä tutkimuksen valossa lainkaan uskottavilta.

– Meillä on taipumusta ajatella usein Venäjästä niin, että siellä on yksi mies, josta kaikki riippuu ja että kaikki päätöksenteko ja toiminta tapahtuu vaan yhdeltä tasolta, mutta niinhän se ei ole.”

Voiman Venäjä -raportin kirjoittajat – Jyri Lavikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari – sekä muut työhön osallistuneet ja kommentaattorit joutuvat tältä osin varsin outoon valoon.

Erityisesti Ylenkin usein käyttämien kommentoijien Katri Pynnönniemen ja Sinikukka Saaren olisi jo virkatehtäviensä puolesta pitänyt olla tietoisia norjalaistutkijoiden tutkimustuloksista. Kun he sivuuttivat ne täysin, jää ainoaksi mahdollisuudeksi jo tutkittujen tosiasioiden tahallinen vääristely.

Tällainen tosiasioita vääristelevä ja Venäjää syyllistävä toiminta on toki varsin yleistä suomalaisten ”Venäjä-tuntijoiden” keskuudessa. Ulkopoliittinen instituutti UPI on heitä pullollaan. He toimivat selvästi ”ulkoisen ohjauksen” alaisuudessa. Tästä aiheutuu Suomelle jatkuvasti erityisen suurta vahinkoa.

Voisiko asian ilmaista raportin kirjoittajien lausumaa siteeraten siten, että Voiman Venäjä -raportissa Venäjä on hyvin karkean ja konfliktihakuisen viestinnän kohteena? Tämä ei anna kovinkaan mieltä ylentävää kuvaa sen enempää raportin laatijoiden kompetenssista, neutraaliudesta kuin tarkoitusperistäkään.

Kuva Raja-Joosepin raja-asemalta: Kallerna (CC BY-SA 3.0), rajattu uudelleen

23 KOMMENTTIA

 1. Valtamedian hehkuttama Voiman Venäjä -raportti sisältää ainakin yhden selkeän valheen Venäjän toiminnasta. Tämä artikkeli tuo sen esiin perusteellisesti dokumentoiden.

  Kolmen sinimustan musketöörin — Jussi Niinistön, Timo Soinin ja Kai Mykkäsen — generoima vaalinalusraportti jatkaa tutulla Venäjä-vastaisella linjalla. Sillä nämä sankarit kuvittelevat pelastavansa vaalimenestyksensä. Valheetkin ovat perinteinen keino yritettäessä sumuttaa äänestäjiä.

  Jo mittakaavaharha — vajaa 2000 pakolaista Venäjän kautta ja 30 000 pakolaista Ruotsin kautta — kertoo Venäjän kautta tulleiden osalta synnytetyn kohun luonteesta. Samalla se kertoo kaiken jo menehtyneen hallituksen poliittisesta ominaislaadusta.

  Raportti näyttäytyy tarkemmin tutkittuna Ö-tason propagandamaakareiden tuotokseksi. Siitä tullee pysyvä rasite sen tuottaneelle ja julkaisseelle kolmelle ministeriölle. Kelpaako lieventäväksi asianhaaraksi edes se, että niiden johdossa olevat ovat toimitusministereitä? Ei siis täysivaltaisia, eikä oikein täysipäisiäkään…?

  • Kuka näitä NATO Jihadisteja ohjeistaa? Neljäkymmentä asiantuntijaa maalaa pirua seinälle. Putin kertoo puheessaan, että pahan uhka on eliminoitu, asemenoja vähennetään ja varat ohjataan kansan sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseen. Veikkaan, että hänen visionsa on lähempänä totuutta. Takuuna on velaton valtio, joka on maailman suurin viljan viejä ja viehän se vähän öljyä myös.

 2. Vaistomaisesti suhtautuu näihin valtiohallinnon venäjävisiointeihin epäillen niiden propagandisten uhkakuvien takia ja helpottaa kun epäilykset on osoittauneet tosiksi. Miten on voitu salata vision laadinnan osallistujia ja arvaus on he on lehdistön tai muun median edustajia kuten ylen jessikka aro.

 3. Jokin aika sitten toisessa samanlaisessa,mediassa esillä olleessa, raportissa luonnehdittiin Venäjää otsikossa ”pahan valtakunnaksi” muistaakseni vielä ihan noilla sanoilla. Miten kukaan voi luulla että kyseessä olisi objektiivinen raportti?
  Olisi hauska nähdä millainen meteli nousisi jos suomalaiset ”ajatushautomot” tekisivät tutkimuksen Israelista ja otsikoisivat sen otsikolla ”pahan valtakunta”. Trump ja Amerikan siionistinen nukkekongressi julistaisivat varmaan sodan Suomelle, koska Amerikan tärkein syy olla olemassa on Israelin puolustaminen. Se on ainut asia mitä Amerikka tekee johdonmukaisesti, oli siellä vallassa muodollisesti kuka tahansa. Onkohan meillä ikinä laadittu turvallisuusraportteja Amerikan tilanteesta ja sen vaikutuksesta meihin, siitä kuinka sisäisesti epätasapainoinen ja epäluotettava tuo savijaloilla seisova jättiläinen on?
  Tuo ”(muka)pakolaisilla painostaminen” on tosiaan ihan puhdasta propagandaa kun vertaa näiden saapuneiden huijareiden määrää esimerkiksi Ruotsin puolelta saapuneisiin. Samalla voisin mainita sen kylmän ja dokumentoidun tosiasian että EU on se joka painostaa esimerkiksi Puolaa ja Unkaria pakolaisilla, joita nämä eivät halua ottaa, puhuen sanktioiden asettamisesta ja uhkaamalla viedä jopa näiden jäsenmaiden äänioikeuden EU:ssa.
  Painostusta ja vaikuttamista tulee niin monelta suunnalta ja niin monella tavalla, mutta meidän puusilmä mediamme ei osaa tehdä muuta kuin jahdata ja etsiä kuuryssiä joka kiven ja kannon alta. Toki kyse voi olla muustakin kuin sokeudesta, koirahan haukkuu sinne suuntaan minne sen isäntä käskee, samoin tälle viidennelle kolonnalle on annettu käsky marssia itää kohti.

  • Valitettavasti tuo on totta ja siitä on helppo olla samaa mieltä. Meillä sionistien ote on ja on ollut valtamedian kautta varsin vahva ja se selittää kansan syvän aivopesun ja höynäyttämisen, varsinkin kun kansa vieläkin valtaosain luottaa valtamedian propagandaan ja valheisiin.
   Päästäänkö siitä koskaan irti on kysymys josta tulevaisuutemme riippuu.
   Ellei päästä niin kaiken toivon voi heittää. Maamme valtiojohdon yhteistyötä anglo-sionistisen nwo-mafian kanssa ei murra mikään muu kuin kansan herääminen.
   Vaalit antanevat viitettä onko kansalla mitään toivoa.

   • Tästä on kysymys
    Kuinka juutalais(sionisti)eliitti käyttää ei-valkoisten maahantuontia läntisen sivilisaation tuhoamiseen —
    How Jewish Elites Use Non-White Immigration to Undermine Western Nations (VIDEO)
    Vertigo Politix

    Jewish elites, the true “deep state” behind the curtain and facade of “democracy“, are carrying out genocide primarily through mass non-White invasion (labeled as “migration”) but also through the promotion of feminism, miscegenation, abortion, homosexuality, gender dysphoria, etc.
    … In the grist mill of the present era, we have observable evidence of a Judeo-globalist conspiracy to open Western countries to the importation of countless non-White peoples, whose sheer numbers will out-produce the native European populations.

    https://russia-insider.com/en/how-jewish-elites-use-non-white-immigration-undermine-western-nations-video/ri26383

  • Helsingin Sanomien 8.2. ilmestyneessä Nytin meno ja tv-oppaassa (viikkoliite) on yhden viikon ajalta kaikki amerikkalaiset (=yhdysvaltalaiset) Suomen televisiossa esitettävät ohjelmat merkitty korostusvärillä. Huomio kiinnittyy ohjelmien valtavaan määrään. Monien televisiokanavien koko ahjelmisto on yksipuolisesti ja pelkästään amerikkalaista. Tämä Hesarin kulttuuriteko on jäänyt suuren televisioyleisön osalta vaille sen ansaitsemaa huomiota. Suomalaiset olisi herätettävä huomaamaan, mistä ilmansuunnasta meihin vaikutetaan ja millaisilla volyymeilla.

   • ja puhumattakaan kuinka paljon niistä elokuvista ja sarjoista on pentagonin ja cia:n rahoittamia,toki monissa tarkoitus vaikuttaa ”sisämarkkinoilla”,mutta on niissä paljon sitten muutakin,demonisointia toisaalle,ja valkopesua ja sankarin viittaa toisaalle

    • Juuri tällä tavalla kulttuuria (ja lopulta arvoja ja politiikkaa) muokataan modernina aikana. Liikkuvan kuvan ja äänen voima on niin paljon suurempi kuin esimerkiksi painetun sanan, joka vaatii paitsi lukutaitoa, myös halua keskittyä lukemiseen kun taas liikkuvaa kuvaa voi katsella passiivisesti ja jokainen ymmärtää sitä. Tämä huomattiin jo television ja elokuvien alkuaikoina ja valitettavasti niitä on siitä asti käytetty ihmisten hienovaraiseen ja vähemmän hienovaraiseen manipuloimiseen.

     Tämä on ollut niin hienovaraista että useimmat jotka vastustavat tätä poliittista ja kulttuurista ”kehitystä” johon olemme saapuneet, eivät ole edes huomanneet tätä manipulaation uloittuvuutta. He ovat keskittyneet liiaksi pelkkien vaalien voittamiseen ja poliittisiin kuvioihin, kiinnittämättä lainkaan huomiota kulttuuriin ja niihin instituutioihin jotka muokkaavat ihmisten ajattelua, kuten koulut, media ja erityisesti viihdemedia, jota kuluttavat liki kaikki, jopa sellakiset henkilöt jotka eivät seuraa politiikkaa tai uutisia.
     Tämä on tosielämän aivopesua ja psykologista sodankäyntiä. Propagandahan toimii parhaiten juuri silloin kun ihmiset eivät käsitä että heille yritetään syöttää propagandaa. Television avulla voidaan luoda ihmisille keinotekoisesti tunne-elämyksiä, jotka toimivat manipulaation, aivopesun, perustana. Pelko, viha, suru, mutta myös ilo, empatia ja rakkaus toimivat ihan yhtä hyvin manipulaation välineinä ja tälläisiä elämyksiä television ohjelmat ja elokuvat meille keinotekoisesti luovat. Yhtenä räikeimpänä modernina esimerkkinä tälläisestä muokkauksesta on homo hahmojen tuominen lähes jokaiseen elokuvaan ja ohjelmaan ja lisäksi nämä hahmot kuvataan aina joko positiivisessa tai neutraalissa valossa ja sen seurauksena meillä on homoavioliitot lähes jokaisessa länsimaassa tällä hetkellä, eikä se ole yhteensattuma vaan amerikkalaisen systemaattisen arvojen muokkaus kamppanian tulosta. (Tai ehkä pitäisi käyttää jotain muuta termiä kuin amerikkalaiset, jotka elävät itsekin miehitysvallan alla, mutta jos jätetään taas manitsematta sen erään heimon nimi joka omistaa Hollywoodin ja muutenkin tuntuu hääräävän kaikkialla missä on korruptiota ja moraalittomuutta.)

     Joskus olen miettinyt että perustuuko Amerikan moderni hegemonia niinkään sotilasmahtiin ja talousmahtiin, kuin Hollywood (roska)kulttuurin ylivaltaan maailmassa, oikea vastaus saattaa olla näiden kolmen yhdistelmään.
     Lähes kaikki viihdeohjelmien formaatit kopioidaan Amerikkalaisten vastaavista ja nykyaikana paikalliset eivät enenemässä määrin edes vaivaudu kopioimaan vaan lähettävät suoraan amerikkalaista viihdettä. Tämä edistää myös englannin kielen ylivaltaa maailmassa ja kieli, kuten Orwell aivan oikein mm. teoksessaan Vuonna 1984 toi hyvin esille, on vallankäytön väline ja kieltä muokkaamalla muokataan ajattelua, yksipuolistamalla kieltä, yksipuolistetaan ja yhdenmukaistetaan ajattelua maailmassa.

     • ”..Joskus olen miettinyt että perustuuko Amerikan moderni hegemonia niinkään sotilasmahtiin ja talousmahtiin, kuin Hollywood (roska)kulttuurin ylivaltaan maailmassa…”
      — Jenkkilä on pitkälti H-woodin luomus ja sen kautta sionisteilla on ’rautainen ote’ maasta.
      ’Amerikkalainen unelma’ on täysin vailla reaalista pohjaa ja puhdas aivopesun tuote. Siksi myös USA ei voi päätyä pitkässä juoksussa voittajaksi ja siksi se on täynnä ongelmia ja tuhoutumssa.

      SOCIETY IS MADE OF NARRATIVE – REALIZING THIS IS AWAKENING FROM THE MATRIX
      https://www.wakingtimes.com/2018/09/19/society-is-made-of-narrative-realizing-this-is-awakening-from-the-matrix/

 4. Kun Venäjästä on kysymys niin on syytä pitää mielessä että kristilliset arvot ovat Venäjän tulevaisuuden perustana

  Christian Morals and Values Shaping the Future of the Russian World

  While much of American and Western media dismiss him as an authoritarian and reactionary, a throwback, Putin may be seeing the future with more clarity than Americans still caught up in a Cold War paradigm
  Nicolai Petro
  This article originally appeared at The Carnegie Council
  Nicolai N. Petro is professor of politics at the University of Rhode Island. This paper was presented at the Interallied Confederation of Reserve Officers (CIOR) seminar on Russia in Koenigswinter, Germany, February 15-18, 2015. CIOR is one of the ”independent” advisory bodies to the Military Committee of NATO.

  The close symphonic relationship between the Orthodox Church and state in Russia thus provides Russian foreign policy with a definable moral framework, one that, given its popularity, is likely to continue to shape the country’s policies well into the future.
  ”For us the rebirth of Russia is inextricably tied, first of all, with spiritual rebirth . . .and if Russia is the largest Orthodox power [pravoslavnaya dershava], then Greece and Athos are its source.” —Vladimir Putin during a state visit to Mount Athos, September 2005.

  https://russia-insider.com/en/history/christian-morals-and-values-shaping-future-russian-world/ri5051

  • The West’s Rejection of God Will End in Misery and Terror – Solzhenitsyn’s Prophetic 1983 Warning
   ”The West has yet to experience a Communist invasion; religion here remains free. But the West’s own historical evolution has been such that today it too is experiencing a drying up of religious consciousness…. the tide of secularism that, from the late Middle Ages onward, has progressively inundated the West. This gradual sapping of strength from within is a threat to faith that is perhaps even more dangerous than any attempt to assault religion violently from without.”

   This article from our archives was first published on RI in April 2018
   Alexander Solzhenitsyn
   https://russia-insider.com/en/politics/wests-rejection-god-will-end-misery-and-terror-solzhenitsyns-prophetic-1983-warning/ri23136

 5. Vihapuhe ei ole sallittua – paitsi jos se kohdistuu Venäjään tai venäläisiin eli ”ryssiin”. Tätä on ”somekeskustelu” pullollaan, mitä ruokitaan mm. tällaisilla tarkoitushakuisilla raporteilla. Aika vastuutonta toimintaa.

  Alennustilassa olevat politiikkaa tekevät toimittajat ja tutkijat ovat täysin unohtaneet roolinsa ja ammattietiikkansa. Ns. ajatushautomot ovat oma lukunsa, niillähän on yleensä selkeä agenda ja tehtävä tuottaa tietynlaista materiaalia. Rahalla saa mitä vain.

  Yksytyisyrittäjiäkin löytyy kuten esim. Georgian entisen jenkkipresidentti Shakasvili, joka pakoilee etsintäkuulutustaan jossakin Ukrainassa. Hänen mukaansa Putinin suosion lasku pakottaa hänet hyökkäämään naapurimaahan, joiksi tämä peluri mainitsee Suomen ja Ruotsin. Meillä ystävämme herra Putkinen on tuota samaa asiaa toitottanut vuosi kaudet: Venäjän hyökkäys on varma asia, kyse on vain siitä, milloin se tapahtuu..

 6. Valtaeliittimme venäjäviha on sairaustilan asteella. Mitään sillä ei ole järjen kanssa tekemistä. Suomi on lännestä miehitetty maa, jossa vallitsee sotainen totuus. Antautumissopimus allekirjoitettiin isäntämaasopimuksessa. Jos Saksassa, alistetussa ja jatkuvan painostuksen alaisessa maassa, on strategiset sähkönsiirtojärjestelmät valmiustilassa tilttaamaan miehittäjän toimesta, eikö tämä sama kiristystilanne liene meilläkin uhkana. Niinpä epäisänmaallinen media hokee käskystä samaa, heille jo uskonnoksi muuttunutta liturgiaansa sitä ilmansuuntaa kohtaan, missä suomalaisten todelliset juuret ovat, missä läheisimmät sukulaiskansamme asuvat.
  En kyllä yhtään ihmettele, jos venäläisiltä pinna palaa jossain vaiheessa. Sitä kai yritetäänkin saada aikaan globaalisuuunnittelijoiden taholta.

 7. Selvityksen alkuperä on selvä siillä lontoon trollitehtaan haliitukseen kuluu monia upilaisia ja tämänkin vision tekijöistä pynnöniemi ja joku muukin on lontoon trollitehtaan hallituksen jäsen. Kun tietää ketä lontoon trollitehtaan rahoittajat on eli brittien mi6, kansainväliset investointipankit, fb,nato ja usa ja sen cia niin selvitys ei ole objektiivinen vaan lännen venäjä vastaista trollausta puhtaasti.

 8. Päätoimittaja terävästi ajan hermolla!
  Verkkolehti Nordisk Østforum julkaisi siis 21.6 2016 Lars RoweFridtjof Nansens Instituutin tutkimuksen, joka tyrmäsi puheet Venäjän vihamielisistä motiiveista alkuvuoden pakolaisruuhkien junailijana Norjan ja Suomen pohjoisille raja-asemille.
  Suomessa julkaistiin 30.8 2016 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintana raportti, laatijoina Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi,
  Sinikukka Saari & Ulkopoliittisen instituutin työryhmä, ”Venäjän muuttuva rooli
  Suomen lähialueilla”.
  Pari kuukautta aiemmin julkaistua, arvovaltaista, mm venäläisen disinformaation tutkijoiden laatimaa norjalaisselvitystä samasta aiheesta, ei suomalaistutkimus noteeraa mitenkään!?
  Tuo ilmeisen virheellinen käsitys Venäjän toiminnasta pakolaisasiassa tuolloin, elää tällä hetkellä kouluesimerkkinä venäläisestä toimintakulttuurista Voiman Venäjä raportissa.
  Vastaavalkealla on tässä tehtävä, vaatia korjaus ja tutkimus disinformaation tuottamisesta hallinnon sisältä päättäjien ja väestön harhauttamiseksi!

 9. Tuo kahden kuukauden aikaikkunan hyödyntämättömyys Nansen-instituutin tutkimustulosten suhteen voidaan ehkä selittää kirjoittajien vajaalla kompetenssilla.

  Mutta että sama valheellinen kerronta toistetaan vielä helmikuussa 2019 eli KAHDEN JA PUOLEN VUODEN kuluttua Nansen-raportin julkaisemisesta ja uutisoimisesta suomen kielellä, täyttää jo ”jatketun rikoksen” tunnusmerkistön.

  Kummassakin tapauksessa on kyse raportin tuottamisesta joko valtioneuvostolle tai ministeriöille. Näihin tulisi kohdistua varsin ankarakin totuusvelvoite. ”Tutkijat” Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari ovat huoranneet omaa tutkijaetiikkaansa ja -moraaliansa äärioikeistolaisten poliitikkojen odotuksille.

  Tämähän merkitsee sitä, että valtiojohto (= valtioneuvoston ja ministeriöiden johto) toimii näennäisesti tutkimustiedon pohjalta, mutta sellaisen tutkimustiedon jota on tahallisesti vääristelty ja/tai manipuloitu.

  Suositus uudelle hallitukselle: älkää missään tapauksessa käyttäkö kyseisen Voiman Venäjä -raportin kirjoittajia asiantuntijoinanne ulkopoliittisia päätöksiä tehdessänne. Sama ohje pätee myös valtamedian ulko- ja turvallisuuspoliittiselle kirjoittelulle.

 10. MV oli kiinnittänyt huomiota Niinistön Jussin Liettuan matkaan jossa toimitusministeriön ”ex-puolustusministeri” oli pitänyt puheen ja sen lisäksi tapaa paikallisen puolustusministerin, jonka kanssa toimitusministeri allekirjottaa aiejulistuksen:

  ”Puolustusministeri Jussi Niinistö puhui tänään 20.3.2019 Baltic Military Conference 2019 -tilaisuudessa Vilnassa. Puheessaan ministeri käsitteli lähialueen turvallisuustilannetta, Suomen puolustusratkaisua, käynnissä olevia strategisia suorituskykyhankkeita sekä kansainvälistä puolustusyhteistyötä.

  Ministerin englanninkielinen puhe ”Changes in Finnish Defence Policy after the Crimea Annexation” on luettavissa puolustusministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.defmin.fi/puheet

  Vilnassa puolustusministeri Niinistö tapaa lisäksi Liettuan puolustusministeri Raimundas Karoblisin. Ministerien on määrä allekirjoittaa nopean toiminnan kyberjoukkoja ja keskinäistä avunantoa kyberturvallisuudessa koskeva aiejulistus.”

  Onkohan toimitusministerillä nyt riittävät valtuudet?

  https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet/puolustusministeri_niinisto_puhui_baltic_military_conference_2019_-tilaisuudessa.9768.news

  https://mvlehti.net/2019/03/20/milla-oikeudella-jussi-niinisto-tekee-kyberjoukkoja-koskevan-aiejulistuksen-suomen-nimissa/

  https://mvlehti.net/2019/03/08/mika-on-toimitusministeriston-asema-sipilan-hallituksen-luovutettua/

 11. Hyvää havainnointia, J Niinistö lienee saanut jo paikkansa maailman mahtavimman koneiston rattaana ja ansaitsee kriittistä huomiointia, mutta menkäämme otsikon aiheeseen: norjalaistutkimuksen huomiotta jättäminen suomalaissa raporteissa.
  Aikajärjestyksessä: 1) 21.6 2016 julkaistaan FNI- norjalaistutkimus, joka kiistää venäläisen hybridivaikuttamisen. 2) 30.08.2016 klo 10:00 – 12:00, Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla -hankkeen päätösseminaari, julkaistaan selvitys, joka alleviivaa Venäjän hybridivaikuttamisen. 3) 30.08.2016 klo 16 , YLEn toimittaja Tapani Leistin artikkeli ”Norjalaistutkijat: Itärajan pakolaiset eivät olleet Venäjän juoni”, sekä Aleksanteri-instituutin johtajan Markku Kivisen myötäilevä kommentti edelliseen. 4) 12.3 2019 Puolustusministeriö julkaisee raportin ”voiman Venäjä”, sisältäen yhä ko hybridisotateesin, ilman mainintaa norjalaistutkimuksesta.
  Aikajanaa katsellessa kiinnittyy huomio esim kohtiin 2) ja 3). Parin kk kuluttua FNI -tutkimuksen julkaisusta on suomalaiselvityksen valmistumisseminaari kutsuvieraille, jonka esittelypuheenvuorossakin nostetaan esiin ko hybridihypoteesi. 4 tunnin kuluttua YLE ampuu alas koko jutun. Sattumaa vai sovittua? Olisiko ollut liian kiusallista, mikä!i yleiseen jakeluun olisi saatettu tuo arvovaltainen, mutta seminaarin sisältöä kumoava tieto ennen aikojaan?
  Taunon kommentin lausetta ”tutkijat”…..,voisi täydentää lainaamalla VOIMAN VENÄJÄn
  sisältövastaavien listaa:
  Voiman venäjä
  Venäjän ulkopolitiikka
  Kirjoitusvastuussa: Jyri Lavikainen, yhteistyössä Katri Pynnöniemen ja
  Sinikukka Saaren kanssa
  Osallistujat: Pauli Järvenpää, Jyri Lavikainen, Harri Mikkola,
  Olli-Matti Mikkola, Matti Pesu, Katri Pynnöniemi,
  Sinikukka Saari, Sampo Saarinen ja Elina Sinkkonen
  Kommentaattorit: Mika Aaltola, Tuomas Forsberg, Pekka Hirvonen,
  Karoliina Honkanen, Minna Jokela, Klaus Korhonen,
  Tommi Lappalainen, Heli Simola ja Veli-Pekka Tynkkynen

 12. The Great Fraud of National Zionism
  THE SAKER
  The Saker kertoo Venäjästä ja Putinista … mikä voisi olla se todellinen uhka jota länsi niin vimmatusti pelkää…? tässä pieni osa artikkelista linkin takaa

  No, the real threat posed by Russia is a civilizational one.

  Putin’s Russia as a civilizational threat

  I need to clarify why I speak of “Putin’s Russia.” The reason for that choice of words is that modern Russia is not the Russia of the 1990s or even the Soviet Union. And neither is modern Russia the same Russia as before 1917. Next, I want to stress that Putin’s Russia is a project, a moving target, a partially realized potential – but not yet a stable, finished “product” (in the past I wrote about these issues, here, here and here). Still, we can see a number of very interesting phenomena taking place in Russia.

  First, the overwhelming majority of the Russian people reject the Western-style “democracy” and its so-called “values.” After almost two decades of gross violation of every single norm, the West pretended for centuries to stand for the credibility and reputation of itself as a source of moral or political inspiration, and now it has become roadkill. Mind you – the Russians very much want real people power, real “democracy” if you will, just not of the western model. They want their own, uniquely Russian democracy.

  Second, Russia is openly and systematically denouncing the absolute hypocrisy of the AngloZionist Empire. The historical speeches of Putin in Munich or at the UN come to mind.

  Third, Russia is at least partially a Muslim country too! She does not have a Muslim majority, and Islamic customs and traditions are mostly kept only by a minority of Muslims (just like Christian traditions are held by a majority of nominally “Orthodox” Christians). The point here is this: for Russians, Muslims are not some type of “scary aliens” who will invade your village and destroy your way of life. Historically, Russia has had terrible relations (including 12 wars) with Turkey, and rather bumpy relations with other Muslim countries (I think of Iran here). But Russians have also lived in peace with their Muslim neighbors for centuries, and they are acutely aware of that. Which means that Russians have a much broader spectrum of experiences with Muslims and Islam, some good, some bad and some absolutely horrible. But what Russians know and which makes them so dramatically different from most people in the West is that peaceful cohabitation with traditional Islam is very much possible. It all depends on the specific type of Muslim you are dealing with.

  Finally, while Christianity is still struggling in Russia, there is no doubt that most Russians prefer the traditional values found in Christianity to the kind of “everything goes” or, even more so, the “everything has its price” which forms the “spiritual” core of the West’s post-Christian materialistic society. This is why most Russians are clearly “gender-differentiated” – men look and act like men, women look and act like women, and the various LGBTTQQIAAP (add more letters if you are so inclined, that will be more “inclusive”) are told to hold their “pride parades” elsewhere.

  These are some (there are many more!) reasons why Russia should not be considered part of Europe, at least not in a civilizational sense of the word. Of course, Russia is partially European geographically, and most Russians look “White” (albeit that whiteness hides a huge genetic diversity). Some particularly ignorant observers believe that Russia is European because Russia is Christian. This completely overlooks the “minor” detail that Latin (and later Reformed) Christianity had lost all connections with the rest of the Christian world during much of the Middle-Ages while the Christian Roman civilization continued to exist far away from barbaric Europe, first in Byzantium and later in Russia and other Orthodox countries.

  Besides, the modern West is not Christian at all, not Latin and not Reformed, it is post-Christian and, I would argue, anti-Christian. Thus, even if Russia was a paragon of traditional, Patristic, Christianity – this would in no way affect the dynamics in the West, neither with the various Christian denominations (which, by Patristic standards cannot even be called “Christian” any more) nor with the overwhelming majority of atheist/agnostic materialists who have lost even a vague sense of right/wrong or even true/false.

  There are, of course, millions of Russians who lost their original Russian cultural and spiritual roots. A person like that is called a “вырусь” (vy-rooss) in Russian. Thankfully, many (most?) of them have emigrated (to the West, of course) and they are therefore not very influential nowadays. But we often see their hostile comments under pro-Russian or pro-Putin articles. Many of these folks made good careers in the 1990s and are angry at Putin for terminating that bonanza. Others hate Putin because they were found useless and ditched as soon as the Eltsin gang lost power.

  True, the Russian elites (as opposed to the common people) have been profoundly westernized for the last 300+ years. With Putin in power this has dramatically changed. There is still a powerful 5th column in Russia, but the keys to real power are held by Putin and his Eurasian Sovereignist supporters in the armed forces, the security services and, most importantly, in the general public. And so far, they are holding firm, and while there are regular ups and downs, all in all, Russia is doing amazingly well and is headed in the right direction. I would even argue that theirs is the only viable direction!

  So why do the western elites hate (and fear) Russia so badly? Let’s look into what kind of values the West truly stands for today. …

  http://www.unz.com/tsaker/the-great-fraud-of-national-zionism/

  • Tämä vielä The Sakerin linkistä yllä

   Conclusion: National Zionism is a gigantic fraud

   There is no other way of putting this: National Zionism is a gigantic fraud. It is also the rising political ideology of the West, and that presents a major risk for our entire planet. I often hear naive folks saying “what is your problem with Zionism?! all it wants is a safe homeland for Jews too! What is wrong with that?!“.

   I addressed this issue in some detail here, so I will simply say here that Zionism, whether of the national or the anti-national type, separates mankind into two qualitatively different categories: Jews and non-Jews (ironically, it shares this fundamental belief with National-Socialism. It’s just that the hierarchical scale is reversed, that’s all).
   Next, it assumes that all non-Jews are at the very least potential “anti-Semites” and thus Jews need to do two things to remain safe. First, create a Jewish homeland and, second, secure enough Jewish power in literally all the countries on the planet to be ready should the goyim (literally “nations” but in the Talmudic context it carries exactly the same meaning as the German Untermensch: subhuman) come down with unpredictable (by definition) and unexplainable (by definition) cases of “anti-Semitism”.
   In contrast, Jewish lives and, especially, Jewish blood acquire a profound soteriological meaning: Jewish life is infinitely precious because 1) Jews will “repair” the world (tikkun olam) and 2) because the Moshiach will be born from a Jew and become a world leader accepted by all nations.
   A (somewhat secularized) variation of this philosophy is that all Jews form a “collective Moshiach” and that all the “nations” will accept their power and rule with gratitude as this will usher the final and everlasting era of milk and honey. Finally, Talmudic/Pharisaic “Judaism” teaches that Jews “represent” mankind before God and God before mankind (yeah, modesty if not their forte). Next time you hear some Israeli politician going bonkers about spilled “Jewish blood” just remember this info, and it will all make sense.
   Ditto for when some other (or even the same) Israeli politician demands some gruesome revenge, terrible retribution or promises to kill some huge number of enemies. This kind of “Purim talk” only makes sense once you realize how deep and fundamental Talmudic/Zionist racism really is.

   So what constitutes “enough power”? Simple: once the people of a country lose control of their government and the sovereignty of their country is gone, then the Zionists will feel they are safe. This theory is 1) racist 2) paranoid 3) sociopathic and, frankly, just plain silly.
   But this is what the Talmudic worldview produces in a secularized society. A critical assumption of this worldview is that any form of nationalism or even patriotism is dangerous (by definition) unless it is Jewish or Israeli, at which point it is laudable and benevolent (again, by definition).
   Thus, besides being many other things, Zionism is also a theory of power based on a zero-sum game. Of course “zero-sum” might sound benign until you remember that it implies a total struggle to the end, a total, absolute defeat of the other, a destruction of all your enemies. Not something helpful in a multi-polar world with lots of nuclear weapons.

   National Zionism is a fraud and an extremely toxic and dangerous one. Any supposed patriot or nationalist who fails to recognize that, is at best poorly informed and, at worst, a useful idiot for the leaders of the AngloZionist Empire.

   The Yellow Vests in France got it. Occupy Wall Street, or the Tea Party did not. I suspect that many Trump voters also got it, but they were betrayed by Mr. MAGA. Will Rand and/or Ron Paul recognize this danger? What about Tulsi Gabbard? Frankly, I don’t know. But if they don’t, other Americans eventually and inevitably will.

   We might even see a US version of Yellow Vests one day, who knows?

   PS: for the latest National-Zionist induced stupidity, see here: https://www.rt.com/news/454428-us-israel-golan-recognize/

 13. Vladislav Surkov’s Hugely Important New Article About What Putinism Is – Full Translation
  Vladislav Surkov

  The contemporary model of the Russian state starts with trust and relies on trust. This is its main distinction from the Western model, which cultivates mistrust and criticism. And this is the source of its power.

  Our new state will have a long and glorious history in this new century. It will not break. It will act on its own, winning and retaining prize-winning spots in the highest league of geopolitical struggle. Sooner or later everyone will be forced to come to terms with this—including all those who currently demand that Russia “change its behavior.” Because it only seems as if they have a choice.
  https://russia-insider.com/en/vladislav-surkovs-hugely-important-new-article-about-what-putinism-full-translation/ri26259

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here