Tietämättömyyden demokratia on huono juttu!

Tämän jutun kirjoittamiseen innoitti erään ystävän vierailu. Vierailun aikana hän totesi olevan masentavaa kun nykyään yhä useammin sattuu, että ihmiset oikein alleviivaavat etteivät ole koskaan lukeneet jotain kirjaa/lehteä/artikkelia mutta siitä huolimatta heillä on siitä vankka, järkkymätön, luuloihin perustuva mielipide.

71

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut 54-sivuisen asiakirjan ”Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen. Opas viestijöille”.

Valtionhallinnon viestintäsuositus -kategoriaan sijoittuva opas on suomennettu ja suomalaiseen yhteiskuntaan mukautettu versio alun perin englanninkielisenä ilmestyneestä Lundin yliopiston Ruotsin Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) -viranomaiselle laatimasta oppaasta ”Countering Information Influence Activities: A handbook for communicators” (Order No: MSB1263 – Revised December 2018 ISBN: 978-91-7383-911-2).

[Tässä oppaassa] ”Informaatiovaikuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään järjestelmällisesti vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen ja päätöksentekijöihin sekä sitä kautta yhteiskunnan toimintakykyyn. Vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi väärien tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen ja painostaminen sekä sinänsä oikean tiedon tarkoitushakuinen käyttö. Kyse on strategisesta toiminnasta, jonka tavoitteena on saada kohde tekemään itselleen haitallisia päätöksiä ja toimimaan omaa etuaan vastaan.”

Ymmärrätte tämän ihan helposti, kun ajattelette vaalimainontaa, mainontaa yleensä, uutisointia tai vaikkapa polittista puhetta. Aina kun rikkaat alkavat suunnitella ”uudistuksia”, köyhät alkavat pelätä tulevaisuutta, minkä vuoksi heihin yritetään vaikuttaa ”viestinnällä”, ”tiedottamisella” ja välttämättömyys-puheella. Opas täsmentää, että informaatiovaikuttamista voivat harjoittaa aivan kaikenlaiset toimijat:

”Määritelmän mukaan informaatiovaikuttaminen on haitallista viestintää, jonka takana voivat olla valtiollinen toimija, ei-valtiollinen toimija, joka voi toimia myös tietoisesti tai tiedostamattaan jonkin valtion lukuun, yksilöt, erilaiset organisaatiot, järjestöt tai yhteenliittymät, mutta myös muut toimijat.”

Mediakonsentraatio helpottaa mielipideilmaston yksipuolistamista

”Informaatiovaikuttamisessa ei sinänsä ole mitään uutta. Siihen kuuluvia toimintatapoja ja-menetelmiä on hyödynnetty kautta-aikain ja eri puolilla maailmaa”, meille muistutetaan. Itse asiassa kaikki kommunikaatio on informaatiovaikuttamista; puhuessamme me kuvailemme pyrkien herättämään tunnereaktion, me argumentoimme väittelyssä pyrkien kääntämään toisen osapuolen pään, näkemään niin kuin me näemme – tai haluamme toisen näkevän.

Informaatiovaikuttamisessa on aina enemmän osapuolia kuin kaksi, enemmän vaikutettavia kohteita kuin kaksi. Kaikki poliittinen puhe on informaatiovaikuttamista; valtiot pyrkivät vaikuttamaan omiin kansalaisiinsa. Vieraat valtiot pyrkivät vaikuttamaan omiin kansalaisiinsa sekä muiden maiden väestöön ja päättäjiin. Ministeriöt, hallitukset ja niiden armeijat, tiedustelupalvelut ja kansainväliset organisaatiot käyttävät mediaa jakaakseen omaa viestiään, toteuttaakseen laajamittaisia mielipiteenohjailuoperaatioita.

Mediakonsentraatio, median taloudellinen ja tuotannollinen keskittyminen (”synenergia- ja skaalaedut” ts. lukija saa saman sisällön kaikista kartellin medioista) on demokratian toimimisen kannalta huolestuttava ilmiö. Sanan ja mielipiteen vapaus on poliittisen vapauden edellytys. Median keskittymisestä on seurannut uutissisältöjen yksipuolistuminen ja yhdenmukaistuminen; kriittiset äänet, moniäänisyys, ovat jääneet marginaaliin, ja niitä on jopa pyritty vaientamaan sulkemalla median tarjoilemaa yhtenäisnarratiivia rikkovia keskustelun ulkopuolelle tai leimaamalla eri mieltä olevat valemedioiksi, Venäjän agenteiksi tai vihapuhujiksi.

Mediakonsentraatio mahdollistaa varsin kokonaisvaltaisen mielipiteen ohjailun.

Mittakaavan ymmärtää ehkä paremmin, jos tietää, että länsimaisen median kansainvälinen uutisaineisto tulee pääasiassa kolmesta (!) uutistoimistosta: amerikkalainen AP, ranskalainen, puolivaltiollinen AFP ja brittiläinen Reuters. Kyseisten uutistoimistojen uutisia käännetään ja julkaistaan länsimaiden mutta myös mm. Intian ja Australian medioissa; aiheesta on olemassa akateemista tutkimusta. 

Suomen uutistoimisto on mediatalojen omistama STT, Suomen tietotoimisto, joka hyödyntää kansainvälisessä uutisoinnissaan käännöksiä em. uutistoimistojen artikkeleista. 

Kymmenet tuhannet mediat eri maissa julkaisevat näitä uutistoimistojen uutisia – lakkautettuaan säästösyistä omat ulkomaantoimituksensa – jopa ns. paikalta raportoivat toimittajat usein vain kertovat omin sanoin, mitä uutistoimistosta heille toimitetussa materiaalissa on kerrottu, sen sijaan että menisivät itse ottamaan selvää.

Mediat harvoin – jos koskaan – tarkistavat uutistoimiston artikkelin sisällön oikeellisuutta; tätä varten medioilla on ns. vastuuvapauslausekkeita, joissa eri tavoin muotoiltuna ilmoitetaan, ettei media vastaa uutissisältönsä oikeellisuudesta.

Eivät uutistoimistotkaan  aina tarkista  uutistensa oikeellisuutta; ne siteeraavat ”ihmisoikeusjärjestöjen” ja ”kansalaisjärjestöjen” raportteja, jotka saattavat perustua ns. Open Source -lähteisiin: hallitusta vastustava yksilö, YouTube, palkkaterroristien pr-toimisto, anonyymina medialle puhunut asiantuntija/virkamies  jne. Kaikki käy, kunhan sanoma tukee haluttua agendaa.

Puolueeton, riippumaton, luotettava ja vastuullinen media on mediatalojen itsensä ylläpitämä myytti.

Keskittynyt media sitä vastoin tarjoaa mahtavan mahdollisuuden laajamittaiseen mielipiteen ohjailuun mm. monistamisen ja ”kaiuttamisen” avulla.

Kuva Swiss Propaganda Research -järjestön raportista Der Propaganda-Multiplikator

Viestin monistaminen ja kaiuttaminen

Vastavalkean länsimaiden trollitehtaasta ja informaatiovaikuttamisesta julkaisemat kolme artikkelia –

– kuvailevat samassa paketissa sekä yksittäisiä toimijoita että valtiorahoitteisten ”kansalaisjärjestöjen” ja ulkovaltojen sekä kansainvälisten organisaatioiden muodostamaa rypästä ja niiden toimintaa mielipidevaikuttamiseksi – myös keskittynyttä mediaa hyödyntäen. Anonymous-hakkerilegioonan julkaisemien lännen trollitehtaan omien asiakirjojen perusteella trollitehtaalla on omat avustajansa ja koordinaattorinsa mediatalojen, mutta myös valtiollisten ajatushautomoiden sisällä. Asiakirjoista löytyvät suomalaisnimet ovat tähän mennessä olleet Jessikka Aro (Yle), Pauli Järvenpää (puolustusvoimat), Katri Pynnöniemi (UPI), Andras Racz (UPI) ja Ian Robertson (WGConsulting).

Suomen osalta vaikuttamassa on mediatalojen päätoimittajien Mediapooli, jossa sovitaan yhteisestä agendasta ja viestinnän sisällöistä. Mediapoolin omilla sivuilla aiemmin jopa kerrottiin sen yhden tehtävän olevan torjua NATOon kohdistuvaa kritiikkiä.

Mediapoolin voi olettaa tekevän yhteistyötä Helsingissä sijaitsevan, Suomen rahoittaman NATOn Hybridiosaamiskeskuksen kanssa, jonka puolestaan voi luontevasti olettaa tekevän yhteistyötä länsimaiden trollitehtaan ja sen yhteistyökumppaneiden muodostamassa organisaatioryppäässä. Ison-Britannian lähetystöjen lisäksi mukana toiminnassa ovat ”journalistiset organisaatiot” eli mediat, British Banker’s Association (pankkiirien liitto), British Insurers (vakuutusyhtiöt) ja London Stock Exchange (Lontoon pörssi), jotka ”luovat suhteita eurooppalaisiin vastineisiinsa”, selviää II-vaiheen kustannusarviosta” sekä EU-komissio, NATO ja Yhdysvallat eri reittejä (NED, USAID jne). Hakkeroitujen toimintasuunitelmien ja organisaatiokaavioiden perusteella lännen trollitehdasrypäs toimii useassa eri maassa ja maanosassa. Sen lisäksi eri hallitusten sisälle on ujutettu nukkuvia agentteja, jotka voidaan komentaa toimintaan informaatiosotaiskun hetken koittaessa.

Opas kertoo saman näin:

”Ei ole sattumaa, että informaatiovaikuttamisessa hyödynnetään samanlaisia tekniikoita kuin journalismissa, julkisessa diplomatiassa, lobbauksessa ja PR-toiminnassa. Näiden menetelmien jäljitteleminen on keino salata informaatiovaikuttaminen, ja saada se vaikuttamaan luotettavalta tiedolta. […] Osio perehdyttää myös informaatiovaikuttamisen tavallisimpiin tekniikoihin sekä näyttää, kuinka strategiat ja tekniikat voidaan yhdistää koordinoiduiksi toimiksi.”

Ajattele oikein! Ajatusrikos!

Informaatiovaikuttamiseen vastaamisen opas kehottaa varautumaan informaatiovaikuttamiseen jatkuvasti. Olemaan valppaana naapurin lipsumisen varalta. Kaikkien tulee olla valmiina vastaamaan informaatiovaikuttamiseen! Se voi ilmetä niinkin salakavalassa muodossa kuin satiirissa ja parodiassa, joissa sitä voidaan käyttää vaikkapa kritiikin esittämiseen!

Näyttökuvat valtioneuvoston oppaan sivuilta 25 ja 31. Satiiri ja parodia ovat hyväksyttäviä vain harmittomana viihteenä.

”Vihapuhe ja disinformaatio pyrkivät provosoimaan, tukahduttamaan keskustelua ja vaientamaan sekä lietsomaan vastakkainasettelua. Tavoitteena on rapauttaa kansallista arvopohjaa, demokratiaa ja luottamusta sekä tukahduttaa mielipiteen-, sanan- ja lehdistönvapautta”, oppaassa kuvaillaan.

Kyseessä on hasbara-konsepti, joka kytkee informaatiosodankäynnin kanssa yhteen useita tavoitteita. Näitä yhdistettyjä tavoitteita ovat

 1. valtion strategiset pyrkimykset luoda yhtenäisyyttä kotirintamalla
 2. varmistaa liittolaisten tuki
 3. murtaa yritykset muodostaa vastarintaa
 4. päättää tavasta, jolla asiat esitetään ja määritellään mediassa, älymystön keskuudessa ja sosiaalisessa mediassa
 5. määritellä ne rajat ja suuntaviivat, joiden sisällä poliittisesti korrektin keskustelun annetaan tapahtua
 6. viedä ”laillisuus” kriitikoilta ja heidän esittämiltään argumenteilta sekä
 7. muovata  yleistä mielipidettä ja suuren yleisön tekemiä tulkintoja kansainvälisten neuvottelujen tuloksista.

Hasbara on moniulotteinen ja hyvin digitaaliaikaan soveltuva, kuvailee Yhdysvaltain ulkoministeriön entinen virkamies ja diplomaatti Chaz Freeman Junior:

”Se on julkisen  ja yksityisen sektorin kumppanuussuhde, jossa valtio johtaa ja asialle omistautuneet vapaaehtoiset seuraavat toteuttamalla informaatiostrategiaa. Kokonaisvaltaisuudessaan ja monimutkaisuudessaan hasbara on kuin kampanjasuunnitelmien päästrategia tai julkisen diplomatian yksisuuntaisuus.”

”Hasbara pyrkii myös aktiivisesti istuttamaan mieleen poliittisesti korrektia sanomaa niin kotimaassa kuin ulkomailla tavalla, joka edistää itsesensuuria. Hasbara toisin sanoen pyrkii minimoimaan suuren yleisön halua harkita sellaista tietoa, joka yhdistetään näkökulmiin, yksilöihin tai ryhmiin, jotka on määritelty poliittisesti ei-hyväksyttäviksi.”

Toisin sanoen hasbaran avulla suoritetulla itsesensuurin istuttamisella rajoitetaan myös vaihtoehtoisen tiedon leviämistä sosiaalisessa mediassa; sen harkitseminen estetään niin, ettei kohde ymmärrä joutuneensa manipuloiduksi.

Valtioneuvoston kanslian opas kuvailee hasbara-konseptia (käyttämättä tätä termiä) seuraavasti:

”Vaikuttamiskampanja koostuu useista toimista, joista yksi on informaatiovaikuttaminen. Informaatiovaikuttamisen tulilinjalla ovat ensimmäisinä yhteiskuntaa yhdessä pitävät sidokset, päätöksentekijöihin kohdistuvan luottamuksen rapauttaminen sekä, yhteiskunnan toimivuus ja sen perusarvot, kuten demokratia, oikeusturva ja ihmisoikeudet. Käytännön keinoja ovat päätöksenteon vaikeuttaminen informaatiohälyllä, päättäjien leimaaminen kyvyttömiksi tai yhteiskunnallisten tilanteiden kärjistäminen. Informaatiovaikuttaminen voi kohdistua myös laajakantoisia taloudellisia vaikutuksia tuottaviin päätöksiin.”

Asian voi nähdä toisinkin päin: valtion  omiin  kansalaisiinsa kohdistaman viestinnän tavoitteet ovat esimerkiksi päätöksentekijöihin kohdistuvan rapautuvan luottamuksen ylläpitäminen tuottamalla disinformaatiota päättäjien osaamisesta ja luotettavuudesta.

Kommentti


Tuntuu jotenkin kornilta Ylegaten, Ylen vaalipaneelien ”teknisten häiriöiden”, Twitter- ja Facebook-profiilien sulkemisten ja sensuurin arvoyhteisössä, palkka- ja toimeentulotukileikkausten maassa, lukea virallista huolta siitä, että asioista puhuminen rapauttaa arvopohjaa, demokratiaa ja luottamusta.

Eikö sensuuri ole merkki toisen mielipiteen halveksimisesta, hänen vapauksiensa ja oikeuksiensa rajoittamisesta, tasa-arvoisen kohtelun lakkauttamisesta?

Entäs tuo vihapuhe – laissa ei ole vieläkään määritelty, mikä kaikki on vihapuhetta, mitä se on. Silti jokainen tietää mitä se on: vihapuhetta on kaikki sellainen, josta olen eri mieltä, eikä tästä tarvitse edes keskustella, jos sarkastisesti saa sanoa. Saako?

Vastakkainasettelun lietsominen? Eivätkö köyhien kurittäminen ja rikkaiden verokeidastelun helpottaminen ole vastakkainasettelun lietsomista? Eikö massamedian harrastama kommenttien ”moderoiminen”, epämiellyttäviä asioita tai eriäviä näkökulmia esiin tuovien henkilöiden sulkeminen pois keskustelusta ole vastakkainasettelun lietsomista?

Vastakkainasettelullahan hallituksetkin pelaavat; jokaisessa parlamentissa on oppositio, vaikka vain näennäinenkin. Vastakkainasettelua on sekin tämän viestintäoppaan asenne, että ”meidän tuottamamme tieto on avointa ja läpinäkyvää viestintää” kun taas eri näkökulmasta puhuvien viestintä on demokratiaa häiritsevää disinformaatiota, joka pitää tunnistaa ja johon pitää reagoida.

Eriävät näkökulmat, oman näkemyksen puolustaminen, tuottavat muutosvoimaa, pitävät demokratian elävänä. Yhtenäisnarratiivia tuottamalla ja levittämällä ei synnytetä yhteishenkeä. Ei, koska kuilu varakkaiden, (omistamien) päättäjien ja köyhän enemmistön välillä on liian leveä.

Varallisuuserojen kasvattaminen on todellista vastakkainasettelua. Varallisuuskuilun eri puolilla seisovilla ei voi olla yhtenäistarinaa ”yhteisestä Euroopasta”, koska kuilun molemmilla puolilla tiedetään, ettei se ole yhteinen eikä siitä sellaista tule ennen kuin kuilu on täytetty.

Kauanko mahtaa mennä ennen kuin Suomessa aletaan pidättää satiirikkoja, toisinajattelijoita, bloggareita sun muita ”kansallisen informaatioturvallisuuden vaarantamisesta”?

Riikka Söyring


Piirros demokratian tuhoisasta tanssista hyvien aikomusten yli (”Democracy’s Disastrous Egg-Dance”): Joseph Ferdinand Keppler (18381894) (public domain)

71 KOMMENTTIA

 1. Tietoa sinänsä ei ole olemassakaan. On vain usko siitä,
  — mikä on tietoa ja mikä tietämättömyyttä,
  — mikä on oikein ja mikä väärin,
  — mikä on totta ja mikä valhetta,
  — jne.

  Uskon organisoitu levittäminen tarvitsee kirkkokäsikirjan. ”Oppaan Informaatiovaikuttamiseen vastaamiseksi”.
  — Tällainen opas itsessään on informaatiovaikuttamista pelkistetyimmillään.

  Siinä, että valtio pyrkii väkivaltakoneistoa käyttäen pakottamaan kansalle totuuden, on kyse valtiouskonnon levittämisestä; valtiokirkon uudelleen elvyttämisestä.
  — Menneinä aikoina elettiin valtiokirkon alamaisuudessa. Jokainen oli pakotettu uskomaan se, minkä valtio milloinkin halusi.
  — Valtiomiehet, nykyään jo kadonnut poliittinen ihmislaji, kuitenkin huomasivat kuinka haitallinen valtiouskonto on kansalle ja siksi he kirjoittivat perustuslakiin, että valtio ja kirkko on erotettava toisistaan.

  Valtiollinen uskonto tarjoaa kuitenkin poliitikoille valtavat mahdollisuudet alistaa hallintoalamaisiaan ja siten erinomaisia uramahdollisuuksia ja vaurastumisen kepulikonsteja, että se vääjäämättä tulee politiikan tavoitteeksi ennen pitkään. Kansallisten vapauksien säilyttämiseksi
  — ei riitä, että kansa on hiljaa,
  — ei riitä, että kiltisti käy äänestämässä,
  — ei riitä, että vaikenee, kun ”naapuria viedään”.

  On toimittava!

 2. Eihän tuossa oppaassa ole päätä eikä häntää. Samoin kuin ns. ”vihapuheen” määritelmä yritetään tehdä niin laajaksi että käytännössä kuka tahansa erimieltä oleva voidaan asettaa syytteeseen, samoin ”informaatiovaikuttamisesta” on tehty niin laaja käsite että käytännössä ketä tahansa, jälleen kerran ”väärän mielipiteen” omaavaa henkilöä voidaan syyttää siitä. Sen sijaan tuskin koskaan esimerkiksi Setaa syytettäisiin informaatiovaikuttamisesta virallisten tahojen toimesta, vaikka se levittää vaarallista ja yhteiskuntaa horjuttavaa amerikasta peräisin olevaa propagandaa normaalista seksuaalisesti poikkeavista yksilöistä. Oppaan viesti on ”Me päätämme mikä on oikea mielipide ja jos olet erimieltä, olet paha ja arveluttava ihminen.” Me kuulemma luomme ”vastakkainasettelua”, mutta ystävät rakkaat kun hyvä ja toivottava mainitaan, niin silloin on myös paha ja ei toivottu automaattisesti määritelty. Ei ole olemassa minkäänlaista poliittista puhetta tai mielipiteen ilmaisua joka ei loisi vastakkainasettelua. Jos henkilöllä ei ole vastustajia niin silloin hän ei varmaan ole ikinä ottanut kantaa mihinkään.
  Varmaan on eliitille raskasta käyttää näin orwellimaista kieltä, mutta he eivät voi vielä julistaa avoimesti vihaavansa demokratiaa ja mielipiteen ja sananvapautta, muuten kuin teoillaan ja käytöksellään, joten heidän täytyy turvautua tälläisiin sanaleikkeihin.

  • ”kun hyvä ja toivottava mainitaan, niin silloin on myös paha ja ei toivottu automaattisesti määritelty. Ei ole olemassa minkäänlaista poliittista puhetta tai mielipiteen ilmaisua joka ei loisi vastakkainasettelua. ”

   jep

  • Hyvin argumentoitu. Kiitos. Tunsin ”kulttuuririkastuneeni”. Kirjoituksenne johdosta joku voisi jopa pohdiskella, miksi kyseistä temiä käytetään nykyään satiirinomaisesti.

 3. Hyvä kirjoitus.

  Mediapooli vastaa konseptiltaan natsi-Saksan propgandaministerötä.

  Nähtäväksi jää, koska hallituksessa on yhdistetty propganda,- ja kulttuuriministeri.

  Yksisuuntainen ulkoapäin ohjattu mielipidevaikuttaminen ja uutisointi konjunktuureineen on jo johtanut kansalllisomaisuuden kadottamiseen.

  Lähiaikoina tullaan näkemään mediapoolin ponnisteluja Perussuomalaisten kampeamiseksi hallituspaikoista.

  Vaikka kansa on puhunut, se ei kiinnosta demareita, koska demarit ovat yhtä kaukana demokratiasta aattena, kuin yö päivästä.

  Mistä sen tietää?

  Sen tietää siitä, että demarit lähtivät järjestelmällisesti viemään Suomea Euroopan kolhoosiin, jo paljon aikaisemmin ja tavoin, kun on yleisesti tiedossa, ja joka viimekädessä romutti kansakunnan suvereniteetin, ja siirsi kansallisen
  päätösvallan Brysseliin.

  Siinä sitä nyt sitten kärvistellään sosialistis-kolonialistisessä kolhoosissa.

 4. NATON HYBRIDIOPERAATIO VARASTI SUOMEN VAALIT!

  Suomen eduskuntavaaleihin vaikutettiin mahtavalla, ulkomailta johdetulla informaatiovaikuttamisoperaatiolla. Ei tullut demokraattisia vaaleja, ei edes NATO-vaaleja. Tuli ”ympäristövaalit”.

  Valtamedian kautta määrättiin ainoaksi sallituksi puheenaiheeksi ympäristö ja ilmastomuutos. Samaa ilmastoteemaa jauhettiin jokaisessa vaaliväittelyssä. Kampanjan tueksi järjestettiin ilmastolakkoja ja ilmastomielenosoituksia. Media esitteli uuden hallituksen ohjelmaa ja kuukautta ennen vaaleja ja vaati siltä ”ympäristötekoja”. Propagandavyörytystä ohjattiin näkyvimmin Ruotsista. Mannekiiniksi oli nostettu Greta Thunberg.

  Informaatiovaikuttamisella saavutettiin kaksi tulosta:

  1) Perinteinen vaaliasetelma vasemmiston (SDP, Vas) ja oikeiston (Kok, Kepu) jäi taka-alalle ja tilalle nousi rajakki-suvakki taistelu. (Pers – Vihr + SF)

  2) Turvallisuuspolitiikka ja NATO-jäsenyys pidettiin piilossa. Kansan inhoamaa NATOa kannattavat puolueet välttivät negatiivisen huomion ja kritiikin.

  Pahiten hybridi-ansaan lankesi SDP:n Antti Rinne joka nielaisi ilmastotäkyn koukkuineen. Kansa raivostui ajatuksesta kieltää autot, lenkkimakkara ja puusaunat. Eniten vaali-vaikuttamisesta hyötyivät Persut, jotka hylkäsivät täysin poolimedian ympäristöagendan.

  Lopputuloksena Suomi on poliittisessa kriisissä. Toimintakykyisen enemmistöhallituksen muodostaminen on vaikeaa. Odotettavissa on lisää riehumista ja destabilisaatiota. Juuri näin värivallankumoukset tehdään!

  Jossain siis päätettiin, että Suomessa pidetään #YMPÄRISTÖVAALIT. Missä tämä tapahtui? Naton hybridikeskuksessa? Mediapoolissa? Valtioneuvoston kansliassa? Turvallisuuskomiteassa? Vihreässä liitossa? Jossain ulkomailla?

 5. Eiköhän ”Natsi-Saksan propakandat” olleet kovin kesyjä verrattuna nykypäivän toimintaan, kun harhautukset ovat saavuttaneet niin valtavat mittakaavat, että ihmisen ymmärrys on kieroontumassa. Ainoastaan tosi-valppaat pysyvät ajan tasalla, ja sekin tuottaa harmaita hiuksia. Tämänpäivän aiheen kokonaisuus on suuremmoinen saavutus Riikalta. Lämpimät kiitokset opastavasta tutkimuksistasi.

  • Ubermenschen, ja Untermenschen. Kesyäkö?

   Tämän aatemaailman johdattamana tapettiin miljoonia ihmisiä. Toki niin tapahtuu nytkin.

   Vapaan maailman demokratian vientiprojektit kohdistuvat aina maihin, joilla on potentiaalisia tai jo inventoituja luonnonvaroja territoriollaan. Yhtenä esimerkkinä Irak.

   Ruotsi jota historiaa Suomessa käsittelllään kuin pumpulissa, kuppasi ja tappatti suomalaisia typerissä sodissaan pitkin Eurooppaa, -ja jotka eivät kuolleet siellä listuttiin kotimaansa kamaralla kun nousivat kapinoimaan ”siirtomaahallintoa” vastaan. Ja sitten myöhemmin

   1917 jälkeen, kun ajatus oli, että ”punikkeja saa tappaa, kun ne imevät puna-ajatukset jo äidinmaidossa. Itsestäänkö nämä ajatukset kusipäiden kalloon kolahtivat?

   Sama kurjistaminen on meneillään tälläkin hetkellä, mutta se naamioidaan erilaisten hihhulointien varjoon.

   Esimerkkeinä Ilmastohysteria ja maahanmuuttajakysymykset, mukaanlukien presidentit Trump ja Putin joiden mollaamista ”Mediapooli” harjoittaa pysyvällä innolla. Kaikki Skripalijutut ja muut sen kaltaiset eivät kestä alkuunkaan kriittistä tarkastelua., mutta medfiamylly pyörii täyttä häkää.

   Suomessa on lähihistoriasta, ja vähän etäismmeästäkin täysin falsifoitu kuva, jota ylläpitää pääasiassa Mediapooli. Perustuslain kehyksissä voidaan osoittaa, ja on osoitettukin, (Jorma Jaakkola) että, Suomi ei faktisesti ole liittynyt Euroopan Yhteisöön, kun toimet on tehty perustuslain vastaisesti, ja lain vastaisia sopimujksia ei voi tehdä. Muitakin esimerkkejä on.

   Ko. Valtioneuvoston hengentuotos osuu pääasiassa sen omaan nilkkaan.

   • Toisaalta valtioneuvoston opastava julkaisu antaa mahdollisuuden ilmiantaa poliitikkoja jokaisen ulostulon jälkeen perusteilla jotka mainitaan valtioneuvoston julkaisussa, ovathan poliitikkojen jutut monasti parodia terveestä järjestä samoin kuin ratkaisuehdotukset satiiria 😀

    Esimerkiksi tulevan — sitten kun se joskus tulee — hallituksen hallitusohjelma. Olen kokemuksen perusteella aivan varma siitä että tavoitteita ja keinoja ei ole taaskaan saatu sovitettua yhteenkäyviksi ja tämän selittelyssä nähdään sitten kaikkea, mitä valtioneuvoston opastava julkaisu kuvaa torjuttavaksi disinformaatioksi.

   • Tähän on lisättävä nyt vielä sellainen asia, että kierrellessäni työtehtävissäni pitkin Suomenniemeä eräinä takavuosina, minulla oli tapana vapaapäivinäni tehdä exkursioita tutustuakseni paikallisiin nähtävyyksiin tai muistomerkkeihin.

    Erityisesti mieleeni on jäänyt eräs koruton kivipaasi, jossa kerrottiin, että tälle pellolle tapettiin vuonna 1918 kaikenkaikkiaan 50 naista ja lasta.

    Mikä ko. muistokirjoituksesta oli jäänyt sanomatta oli se, että nämä naiset, -lastensa äidit tahtoivat vain toimeentuloa itselleen ja lapsilleen voidakseen varmistaa jonkinlaisen tulevaisuudenkuvan elämälleen.

    Toinenkin hyvä kirjoitus löytyi. Muistaakseni se oli Kivijärvellä.

    Eräässä tiennotkelamassa jolla tiellä joskus muinoin kuljetettiin hevosvetoisia tukkikuormia, oli kivipaasi johon oli hakattu seuraava teksti:

    ”Hevonen on sinun ystäväsi ja työtoverisi, kohtele häntä sen mukaisesti”.

    Tielaitos on sitten aikanaan loiventanut näitä ylämäkiä.

    Jotenkin on pakko tänä päivänä ajatella, että nykyisellä poliittisella eliitillä ei ole ymmärrystä yhtään mistään, eedes näistä asioista.

 6. Keltaliivit aloittavat Suomen-kiertueen
  Magneettimedian toimituksen kommentti

  ”… Kansainvälisten rahoitusmarkkinoihin liittyen on oleellista huomioida se perussyy, josta nykyisin vallitseva taloudellinen taantuma on peräisin. Ongelmat syntyvät valtioiden ajautuessa megakorporaatioiden ja keinottelupankkien uhreiksi. Niin ikään velkaorjuuteen perustuva kansainvälinen lainoitusjärjestelmä on rapauttanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa ja muuta rahaa ei tuskin ole olemassakaan. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Velan korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Lisäksi pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Kysymyksessä on laillistetun rahanväärennyskoplan toiminta, jossa kiertoon ilmestyvät lainat lisäävät sähköisten numeroiden määrää rahamääränä.

  Suomessa tulisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta. Suomen tulisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluontioikeus. Suomen tulisi tehdä Islannit ja siirtyä talousdemokratiaan ja ehkä soveltaa suoran demokratian pelisääntöjä.
  Vallankumous ei kuitenkaan synny ilman suuria uhrauksia, korruptoitunut Suomen poliittinen mafia ei koskaan luovu hegemoniastaan ilman äärimmäistä taistelua. Suomen poliittinen järjestelmä, puolueet, eduskunta, hallitus, valtamedia ja virkakoneisto tulee hajottaa perustuksiaan myöten, ja tilalle pystyttää uusi poliittinen järjestelmä, josta ei kannata juuri tässä yhteydessä puhua laajemmin.
  http://www.magneettimedia.com/keltaliivit-aloittavat-suomen-kiertueen/#comment-45849

  Mätä mikä mätä. Kyllä jokainen täyspäinen näkee ettei tämä nykyinen ’tappodemokratia’-systeemi tuota muuta kuin vahinkoa kansalle. Vaalit oli hyvä esimerkki siitä kuinka kansa on hajalla ja vailla päämäärää. Kaaos ja eripura vain kasvavat. Demaritkin vetävät maata hitaasti kohti ’rahanvaltakommunismia’ vihervasemmiston tuella.

  • ”Suomessa tulisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta. Suomen tulisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluontioikeus. Suomen tulisi tehdä Islannit ja siirtyä talousdemokratiaan ja ehkä soveltaa suoran demokratian pelisääntöjä.”

   Täysin samaa mieltä, mutta sillä erotuksella, että Suomi on Euroopan unionin jäsen vain kuvitelmissa.

   Laittomia sopimuksia ei voi tehdä, ja liitynnän kosiomenot on toteutettu perustuslain vastaisesti.

   Tälläperusteella jokainen voi sanoutua irti kaikista direktiiveistä ja keskusjohtoisesta lainsäädännöstä.

   Parlamentaarisesti ei tarvitse tehdä muuta, kuin todeta ylläestetty tilanne, ja sitten bye bye.

   • Korajus:

    Parlamentaarisesti ei tarvitse tehdä muuta, kuin todeta ylläestetty tilanne, ja sitten bye bye.

    Yksi fontti, ”i” putosi välistä pois, siis todeta ylläesitetty tilanne etc.

    Bye Bye.

 7. Riikka Söyringiltä jälleen erinomainen tarkastelu Informaatiovaikuttamisen alalta. Nyt kohteena valtioneuvoston ”lännestä lainattu” opaskirja siitä, kuinka informaatiovaikuttaminen tulee kohdata.

  Itse nimeäisin tämän valtioneuvoston lanseeraaman oppaan Totalitarismin käsikirjaksi. Riikka ei käytä totalitarismi-sanaa (kuten luonnollisesti ei itse opaskaan); sen sijaan hän viljelee omaa lanseeraustaan eli Hasbara-termiä. Sekin on toki hyvä termi kuvaamaan kohdettaan.

  Terminologian hajoaminen vaikeuttaa kuitenkin yhteisen keskustelun käymistä valtiota piilojohtavan oikeistokonglomeraatin toimista ja niiden seurauksista.

  Valtiolla näyttää olevan tavoitteena saavuttaa jonkinlainen ”talvisodan henki”, joka auvoisesti peittäisi alleen yhteiskunnassa vallitsevat ristiriidat ja rauhoittaisi erityisesti ”talouskoneen” toiminnan arvostelulta. Siksikö Venäjä on valikoitunut tarvittavan ajattelua yhdensuuntaistavan infosodan kohteeksi?

  • ’Ymmärtämättömien demokratia’ johtaa kaaokseen ja kaaoksessa muhii totalitarismin siemen.
   Nyt on meneillään kaaos joka pahenee päivä päivältä.
   Vaalit eivät tuoneet mitään apua … eivätkä voikaan tuoda tässä tilanteessa jossa riita ja eripura, joka konkretisoituu hyvin kolmen suuren (demarit, persut ja kokkarit) triossa on käsin kosketeltavaa ja peittää alleen ne ongelmat joiden hoito tulisi olla ensisijaista.
   Pelataan lätkää ilman erotuomaria ja jäähypenkkiä.
   Tietenkin tilanne on saatu aikaan tai tuotettu tietyn eliitin toimesta joka on halunnut tuomarin pois kentältä. Ratkaisuna olisi ’kekkonen’ mutta sellaista ei ole eikä tule. Tyhmyys vain tiivistyy. Ja totalitarismi tiukentaa otettaan.

 8. Tässäkin taas mm. KANSATON ISÄNMAATON NYKY-kokoomus paljasti todelliset karvansa:

  ”Eduskunta hyväksyi aselain kiristykset – vain perussuomalaiset vastustivat: ”Tämä heikentää jopa maanpuolustustaitoja””,
  https://www.kansalainen.fi/eduskunta-hyvaksyi-aselain-kiristykset-vain-perussuomalaiset-vastustivat-tama-heikentaa-jopa-maanpuolustustaitoja/

  Onhan totalitarismin kannattajille aseeton, lue hampaaton kansa tavoiteltava asiantila!

  On sitä paitsi tiedossa, että siellä missä kansalla on paljon aseita myös rikollisuus on vähäisempää – esim. murtovarkaan täytyy laskea saavansa luodin nahkansa läpi murtautuessaan jonkun asuntoon tai yrittäessään hyökätä jonkun kimppuun.

  • Näin se on. Mitä pienempi pelote sitä enemmän rikoksia. Sehän on ihan järkeenkäypäkin asia, jonka vain idealisti kieltää..
   Vastaava ilmiö näkyy myös talousrikoksissa. Mitä vähemmän valvontaa sitä enemmän huijareita.

 9. Kun Assange pidätettiin RT oli ainoana paikalla, kaikki muut oli ”sopinut” olevansa poissa siinä aikana ja kuvat levisivät ympäri maailma BBC:nä

 10. Nyt olisi tärkeää asiaa jokaiselle. Pieni ja vaikeasti suljettavissa oleva julkaisu paljastaa paljon sellaisia asioita Suomesta, jota kukaan muu vaihtoehtomedia ei pysty tai uskalla. Levittäkää tietoa tästä mediasta ja sen paljastuksista somessa kiitos. Tätä mediaa ja sen paljastuksia vihaavat koko Suomen poliittinen eliitti. Ne ovat nimittäin paljastaneet presidentin vaalien tulokset useita viikkoja ennen äänten laskentaa ja nyt sama homma eduskuntavaalien tarkat tulokset olivat jo noin 3 viikkoa sitten etukäteen paljastettu. Nämä ovat Suomen kovimmat paljastukset tällä hetkellä ja sitä tietoa kannattaa levittää kaikille.

  Vaalivilppi jatkuu Suomessa.
  https://suomimedia.wordpress.com/2019/04/15/vaalivilppi-jatkuu-suomessa/
  Eduskuntavaalien tulokset etukäteen tiedossa.
  https://suomimedia.wordpress.com/2019/03/23/eduskuntavaalien-tulokset-etukateen-tiedossa/

  • Onko tuosta varmuutta, että tuo sivu jolla äänimäärät etukäteen ilmoitettiin on varmasti julkaistu jo maaliskuussa?

   • QAnonit itse pyysivät julkaisun yhteydessä ihmisiä että kun se julkaistiin maaliskuussa pyydettiin ihmisiä ottamaan tulokset heti talteen tai kuvanruutukaappauksia todisteeksi, että on 23.3.2019 päivä on julkaistu ja levittämään tietoa somessa.

    On raportoitu, että ainakin osa jollei kaikki jotka lähtivät levittämään tietoa facebook ja twitter maaliskuu/huhtikuu alku niin niiden tilit poistettiin. Ihan ymmärrettävää toimintaa DeepState sensuroi ja esti paljastuksen leviämisen silloin, koska se olisi ollut DeepState katastrofi. Vielä nytkin DeepState koittaa tehdä damage controllia, koska nyt suomimedia sivustoa leimataan Venäjän informaatio vaikkuttaminen / venäjän trolli sivuksi. Eli nyt kun Qanonit ottivat asian esille julkisuudessa niin DeepStatelle hieman vaikeampaa taistella vastaan mutta tulevat tekemään kaikkensa, jotta tuo paljastus unohtuisi tai jäisi unholaan tai saisi epäilyjä etsivät mitä tahansa syytä ja narratiivia millä tuon paljastuksen saisi kumottua, sekä toivovat, että ihmiset eivät uskoisi paljastukseen. Aika näyttää miten käy mutta sota DeepStatea vastaan on kovaa ja saa nähdä miten käy. Se on tavallisella tallaajalle vaikeaa ymmärtää kuinka DeepState käy sotaa jatkuvasti heille haitallisista paljastuksista ja totuuden paljastumisesta heidän toiminnastaan.

    • Eräs asia vaalituloksissa ihmetyttää. Äänestäjät kirjattiin tietokoneilla, joten äänestysprosentti oli selvillä millisekunneissa vaalihuoneitten sulkeuduttua. Äänestysprosentin julkaiseminen kuitenkin viivästyi tunteja.

     Herättää epäilyjä, äänestäjien lukumäärä ja annettujen äänien lukumäärä tulisi tarkistaa puolueettoman tahon toimesta, koska äänestysprosentti julkaistiin vasta, kun vaalien lopputulos alkoi selvitä. Ilmeisesti äänestysprosentti laskettiin äänestyslipuista. Miljoonista vaalilipuista voi osia tietenkin kadota vahingossa jonnekin.

     Jos Venäjää epäillään aina vaalivilpeistä, kaipa vilppiä tulisi tarkkailla muuallakin.

     • Mutta mietitäänpäs myöskin ”lottovoittoja” ? Jokaisen päivän voittonumerot voidaan yhden tunnin aikana kuvata ja sitten ”paketoida ne kullekkin tulevalle pävälle näyttöön määrättynä aikana”. Se taustalla oleva kellokin on helppoa ”synkronisoita” juuri oikeaksi ajaksi. Voittonumerot voidaan jakaa tutuille taikka tuppisuisille kavereille joten voittorahat jäävät ”kartellin haltuun”. Saattaahan joku ulkopuolinenkin voittaa, mutta hyvin harvoin ? Suuren summan voittaja on kuin ”kusi sukassa hiljaa voitostaan”. Englannin jalkapallo-liigan lottoaminen oli ”rehellinen peli”, koska pelit voitiin itse katsoa numeroiden valinnan jälkeen. Asia panee mitiskelemään, kaiken rikollisuuden keskellä, varsinkin poliittisen vallan ollessa kysymyksessä. Rehellinen Suomalainen ? Mun persusteni karvat ?

    • Miksi vaihtoehtomedioiden toimituksia ei sitten tiedotettu 23.3. (tai ainakin ennen vaaleja) ja kehotettu ottamaan näyttökuvia?

     Vaikka näyttökuvia ottaneiden Fb- tai Twitter-tilit olisikin poistettu, kyllä heidän olisi mahdollista tuoda todisteensa esiin uusilla profiileilla.

     • Tämä kyllä herättää epäilyksiä asian suhteen. Aika myöhään ollaan liikkeellä.

    • joo-å,ite kävin yrittään wayback machinella kattomassa sivua…mutta ihan en tiä osasinko käyttää sitä,mutta sen mitä yritykseltäni sain,oli pelkästään 16.4 2019,mutta joku pätevämpi varmaan ossoo tonkin tarkistaa

    • …”ainakin kantasuomalainen uutisoinut tuosta…” outoo sinänsä,että tuolta kantasuomalaiselta näyttäis löytyvän about samat jutut mitä oli siellä suomimedian sivulla…ja näyttäis antero käyneen kanssa wayback masiinassa,ja varmasti mua pätevämpi käyttään sitä,ja sama tais olla näkymät siellä.että jonkinsortin huijaus tais olla kyseessä,tai yritys saada sivuilleen lukijoita

     • Näkyy myös kantasuomalaisen uutinen suomimedian sulkemisesta olevan poistettu. Näkyy molemmat olevan persumedioita mutta mikä hyöty on vaalien jälkeen tehtailla valeuutisia vaikka vaalit menikin perseelleen muilla mutta ei persuilla.

   • Musta Paavi esittää esittää asian, joka on äärimmäisen oleellinen evidenssi.

    Ilman ennen vaaleja tapahtunutta sivuston verifiointia, koko väite on täysin ilmassa. En väitä että se olisi väärä.

    Niin paljon on tapahtunut tässä yhteiskunnassa jo tähän mennessä, että ei tässäkään mitään varsinaisesti uutta häkellyttävää olisi.

    Miksi Tieto Oy:ssä on Wall Streetin pankkirien omistusta.

    Tästä voi vetää kohtuullisen pian skenaarioita, jotka liittyvät maanpetokseen.

    Eu_liitynnän kansanäänestysten äänitenlaskenta tehtiin silloisen SYP:n konehalleissa sijaitsevilla fasiliteeteila.

    Onko tämä nyt sitä informaatiota, josta Valtioneuvoston käännetty hengentuotos käsittelee?

    On kyllä pakko sanoa, että kyllä meitä Valtioneuvostossa todella tyhminä pidetään. Siiis sillä tasolla kuin mitä VN itsekin on.

   • Wep archivessa sivua ei löydy kuvakaappauksena 23.3.2019 ja on paljon mahdollista että sivu on luotu aikaisemmin, mutta muokattu vasta vaalien jälkeen vastaamaan vaalien tulosta. Sitä vastoin tuolle päivälle oli kirjoitettu heinäkuussa 2018 päivätty artikkeli ”Totuus muslimeista 80 – 90% elää koko elämänsä sosiaalietuuksilla”. Tämä 23.3.2018 päivätty ennustus löytyy wep archivessa vasta tänään 16.4.2019.

    https://web.archive.org/web/20190416060400/https://suomimedia.wordpress.com/2019/03/23/eduskuntavaalien-tulokset-etukateen-tiedossa/

    Sivun pari kommentoijaa kertoi ottaneen 23.3 kuvakaappauksen ”ennustuksesta” ja levittäneet niitä mm. naamakirjaan josta ne olisi moderoitu samaten pois. Kaappauksiin ei kuitenkaan ollut minkäänlaista linkkiä ja näiden kommentoijien uskottavuus jäi tyhjän päälle.

    Lainaus 1: ”Matti
    huhtikuu 15, 2019 18:08

    No niin nyt on hyvä verrata tuloksia vaalien jälkeen kun tulokset on paljastettu useita viikkoja ennen vaaleja. Itse heräsin tähän kun Qanon paljastivat presidentinvaalituloksen tarkan prosenttimäärän viikkoja ennen ääntenlaskentaa. Otin jo silloin luvut talteen ja vertasin vaalien jälkeiseen ja ne olivat identtiset. Siksi nyt tiesin etukäteen, että sama toistuu eduskuntavaaleissa. >”

    Lainaus 2: ”timo
    huhtikuu 15, 2019 18:15

    Levitin tuota paljastusta twitterissä ja facebookissa maaliskuun lopun ja huhtikuun alun kunnes molemmat tilini poistettiin. Eliitti pelkää ja sensuroi totuutta ja yrittää levittää islamisaatiota. >”

    Lainaus 3: ”Jukka
    huhtikuu 15, 2019 18:34

    Itsekin koitin levittää tuota paljastusta twitterissä ja facebookissa. Se vaan, että muutamassa päivässä myös minun molemmat tilit poistettiin ja suljettiin. Herää kysymys kuka pelkää tätä paljastusta niin paljon, että haluaa estää sen leviämisen kaikin keinoin?”

    Joku tässä kusettaa, voihan tuo olla teekkarijäynää kuin yhtälailla hybridikeskuksen aikaan saama harhautus….

    • Kommentit eivät kyllä vakuuttaneet, kaikki toisteli aika lailla samaa mantraa. Myös etusivun? kommentit.

    • Se poliisin ja tullin logoja sisältänyt sekavan oloinen ilmoitussivu ei myöskään oikein vakuuttanut, ja nyt siellä tulee WordPressin ilmoitus ”The authors have deleted this site”.

    • Kyllä suomimediaan pääsi kun tämä juttu julkaistiin mutta tänään ei päässyt kun sivulla luki että viranomaiset sulkivat sivuston. Jos sivuston jutut piti paikkansa niin viranomaisten toiminta on loogista ettei asiat leviä enempää. Jutuissa oli että sekä sauli niinistön valintaprosentti että puolueiden äänestysprosentit äskeisissä vaaleissa oli tiedossa etukäteen ennen vaaleja mutta luin jutut vasta vaalipäivän jälkeen, että oliko uutiset huijauksia vai mitä. Huijataanhan pakokaasumittauksissa niin miksei sitten vaaleissa.

 11. Riikka, toteat osuvasti etta: ”Vastakkainasettelullahan hallituksetkin pelaavat; jokaisessa parlamentissa on oppositio, vaikka vain näennäinenkin. Vastakkainasettelua on sekin tämän viestintäoppaan asenne, että ”meidän tuottamamme tieto on avointa ja läpinäkyvää viestintää” kun taas eri näkökulmasta puhuvien viestintä on demokratiaa häiritsevää disinformaatiota, joka pitää tunnistaa ja johon pitää reagoida.”

  Näin on, mutta mikäli haluamme muutoksen, meidän pitää vastata kysymykseen: MIKSI? Miksi yhteiskuntamme jokainen taso on rakennettu siten, että sen toiminta perustuu vastakkainasetteluun?

  Analyysi: Hölmöläiskylän (poliittinen hallinto) asukkaat asuvat eri kerroksissa, ja kukin heistä vetää narua omaan suuntaa, ja leikin keksijällä (voit kutsua häntä ”pomoksi”) on naurussa pitelemistä. Pomo tupruttelee sikareitaan vallan huipulla, mutta vain ja ainostaan siksi, koska – hölmöläiskylän staattinen toiminta – ruokkii itse itseään vuoroin asettamalla, ja vuoroin kumoamalla. Mikään ei hölmöläiskylän järjestelmässä muutu, ja tätä ihmeellistä ikiliikkujaa sokeat lampaat pitävät hengissä äänestämällä.

  Muutokseen tarvitaan oivallus, ja oivallus tulee vasta silloin kun tiedostaa KONSEPTIN (huijauksen), eli sen mikä pitää hölmöläiskylän moottorin toiminnassa!

 12. Gallupit on mitä voimakkainta mielipiteen muokkausta ennen vaaleja ja jos niissä tahallaan vielä vääristellään niin sitä huonompi juttu. Suomen mediailmasto on täydellisesti vaihtoehtoisen faktan ja hömpän saastuttama että siitä ei saa selvää kuin täysiverinen skeptikko joka epäilee kaikkea. Suomi median uutinen maaliskuulta ennakolta suunnitellusta vaalituloksesta olisi jossain maassa järisyttävä mutta suomen mediailmastossa se menee ohi pelkällä olan kohautuksella että taasko on vedetty linssiin. Joku tutkinta vaalituloksen manipuloinnista olisi paikallaan että onko suomessa menty siihen että puolueet jo sopii ennen vaalia kunkin puolueen kannatuksen.

  • Olen samaa mieltä. Ehkä se on siinä, että kun kansaa on kusetettu ja huijattu niin paljon vallanpitäjien toimesta, että kansa on turtunut siihen ja tottunut, että taas huijattiin ei voi mitään. Niitä huijauksia ja kansan kusetusta on niin monia euron käyttöönotto, eu:hun liittyminen, 90-luvun lama, sote, ulkomaalaisten grooming jengit oulussa ja muissa kaupungeissa raiskasivat lukemattomia lapsia ja lukemattomat muut paljastuneet huijaukset. Noistakin huijauksista kun on tullut paljastuksia niin ei se kansa reagoi mitenkään todetaan vaan, että taas on huijattu vallanpitäjien toimesta. Toisaalta on myös sekin, että ne kaikki ihmiset, jotka ovat tuosta pitkästä listasta vaatineet oikeutta ja asian perinpohjimmaista tutkintaa niin kaikille on käynyt samalla lailla. Niitä ei tutkita, niitä ei edes valtamedia tutki ikinä, eikä paljasta mitään. Poliisikaan ei ala tutkimaan. Suomi vaan on niin valtavan korruptoitunut maa, että vallanpitäjät saavat valehdella, huijata ja rikkoa lakia ilman seurauksia, koska valtamedia ja poliisi ei ala niitä tutkimaan.

 13. Aivojen erilaisuus Euroopassa
  Intra-European Brain Diversity
  GUILLAUME DUROCHER
  The progression of genetics and neuroscience mean that we can know more and more about the biological realities of different ethnic and genetic/racial groups, including their average physical, health, and psychological differences.

  Racial/genetic science is even making a slow comeback in Europe. Just last month, Alain de Benoist’s Nouvelle École magazine published an entire dossier on the “Paleo-Genetics of the Indo-Europeans,” showing the genetic imprint left by this ancient warrior people’s conquest of Europe some 4000 years ago. (The clunky term “Indo-European” essentially refers to what used to be called “the Aryans.”)

  I would argue that the development of genetics and neuroscience may also help us to understand not only our own nature as humans of various origins, but also the specificity and dynamics of European history.
  If there is even a partial biological basis to (northwest) Europeans’ psychology, which in turn underpins Western culture in all its uniqueness, then the genetic replacement and dissolution of this population through immigration will, eventually, mean the end of that psychology and culture.
  http://www.unz.com/gdurocher/intra-european-brain-diversity/

  Suomalaisten älykkyyden on sanottu laskeneen viime aikoina. Missä syyt?
  Kulttuurissa ja sen muutoksissa vai geneettisissä tekijöissä? Tai molemmissa.

   • NATOmaissa joka Suomikin on,ei uskalleta edes hiiskua ISRAEL vastaisia avauksia, tulematta leimatuksi ”antisemitistiseksi” looseriksi, ja siinä samalla menettäen kansalais-luottamuksensa loppuiäkseen. Saattaa mennä työpaikkakin alta painostusten takia. Tällä sivulla voi onneksi ilmaista mielipiteensä, sananvapauden tukemana. Monessa maassa sitäkään ei enää voi tehdä, joutumatta vastuuseen.USAssa on jo ehdotettu vastaisuudesta tulla leimatuksi vihapuheen levittäjäksi, josta seuraisi vankeutta ?

 14. Tässä tukea sille mitä olen aiemmin jo epäillyt… mikähän totuus tästä miehestä mahtaa olla?
  Onko Rotsin agentti kuten kirjoittajat epäilevät vai onko tämä ’rotsilaisen’ v-ehtomedian propagandaa?
  Arrest of Julian Assange is Just Theatre — Assangen pidätys teatteria ja A:lla olisi sama lakimies kuin R:lla

  We all tend to be too eager for a ‘hero’ against the establishment, so we don’t recognize that sometimes, a fake ‘hero’ is supplied by the CIA’s own favoured media outlets.
  And indeed, there is evidence that anti-9-11-truth Assange, is a Mossad – CIA fraud, with a long history tied to the world’s wealthiest family, the Israel-devoted Rothschilds. We need to see what every major government knows, there is nothing real about either Julian Assange or Edward Snowden.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=186702

  Exposed: How the Rothschilds Groomed Assange as a “Bankster Hitman”
  The Puppetworld Post has uncovered many links between Wikileaks and the international Rothschild network:

  –a sister-in-law and second cousin of the Rothschilds posted bail for Julian Assange (Puppetworld Post exclusive)
  –The Economist (a Rothschild magazine) gave Assange its New Media Award in 2008
  –Wikileaks used the law firm Fox Rothschild to overturn a judge’s ruling to order a web host to shut down the Wikileaks site
  – The Guardian and The New York Times, two of Assange’s media partners, are linked to the Rothschilds (PwP exclusive)
  –the owner of the mansion where Assange was eventually put under house arrest has links to Rothschilds
  –Assange’s lawyer is also Rothschilds’ lawyer
  –US Senator Joe Lieberman who was ultimately responsible for making Assange the largest media personality of the decade, is a member of the Council On Foreign Relations (a Rothschild organization)
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=186754

  • Mitä mieltä olette, onko näissä kuvissa sama mies?
   https://russia-insider.com/en/assange-exposed-craven-evil-us-government-they-will-make-him-pay/ri26777
   https://russia-insider.com/en/us-governments-indictment-julian-assange-poses-grave-threats-press-freedoms/ri26769

   Ote artikkelista: [Tässä oppaassa] ”Informaatiovaikuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään järjestelmällisesti vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen ja päätöksentekijöihin sekä sitä kautta yhteiskunnan toimintakykyyn. Vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi väärien tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen ja painostaminen sekä sinänsä oikean tiedon tarkoitushakuinen käyttö. Kyse on strategisesta toiminnasta, jonka tavoitteena on saada kohde tekemään itselleen haitallisia päätöksiä ja toimimaan omaa etuaan vastaan.”

   • No ei ole sama mies, joulupukki on ”body douple” ja erittäin huono sellainen. samaa voidaan todeta Putinista; saksan kieltä täydellisesti puhuva pääministeri Putin ei ole sama henkilö kuin tämä saksan kieltä osaamaton, pyöreäpäinen, tihrusilmäinen vale ’presidentti’. Massoihin vaikuttavia ihmisiä vaihdetaan jatkuvasti, ja tätä toimintaa on harjoitettu kauan myös viihdemaailmassa. Tsekatkaa Paul Mc. Cartney… Eminen…. Kanya West…. puhumattakaan lukuisista huippuluokan stand up koomikoista, jotka puhuivat liian paljon TOTTA.

    • Mielenkiintoinen asia. Paljastuneeko totuus koskaan?
     Venäjän karhua on syytä edelleen pitää hyvin arvaamattomana eikä sitä olisi syytä tarpeettomasti ärsyttää kuten meillä tietyt NATO-kiimaiset jonkinlaisessa valheellisessa voimansa tunnossa tekevät.

 15. Menee yksinpuheluksi
  ERIC ZUESSE | 15.04.2019 | WORLD / EUROPE
  What Makes the EU So Rabidly Hypocritical — Mikä tekee EU:sta niin raivostuttavan tekopyhän
  Ja samalla meistäkin kun olemme (tai maamme globalistit ovat) tosi toimin mukana tämän ’pöpilän’ puuhissa
  https://www.strategic-culture.org/news/2019/04/15/what-makes-eu-so-rabidly-hypocritical.html

  Unlike America under Donald Trump, who is proudly psychopathic and went so far as to blurt out that his followers would accept his leadership even if he were to shoot someone on Fifth Avenue, the European Union is so rabidly hypocritical (Trump would probably call it “politically correct”) that its leaders routinely moralize about ‘human rights and democracy’ even while their governments indiscriminately rob and slaughter people in foreign lands (as will be documented here).
  EU leaders assist US-led atrocities while using prettier language to describe their alleged motivation for these policies. Though the US Government also occasionally employs such verbal sucker-punches (insincere or “politically correct” rhetoric), such moralizing is now the exception for the US Government, and is no longer (as it had been under the immediately prior US President, Barack Obama) the routine American practice — very much like the EU’s was, and still remains: such ‘idealistic’ hypocrisy.

 16. ”Vanhasen hallituskin yritti saada tuota US-blogiania suljettua, mutta Niklas Herlin -vainaa esti sen.”

  Vanhanen on pihalla. Vanhanen ei tunne kunnolla edes oman puolueensa lähihistoriikkia. Kaiketi siitä johtuu, että Vanhanen selittäää niitä näitä.

  Viime vuoden puolella käytiin pienellä porukalla keskustelu Pariisin rauhansopimuksesta vuodelta 1947, johon Vanhanenkin hetken aikaa osallistui.
  Vanhanen ei kuitenkaan ymmärtänyt asiaa vaikka kaikkki dokumaentaatio oli hänellä käytettävissään, ja hoki vain vanhaa liturgiaa Pariisin rauhansopimuksen uudelleentulkinnansta, jonka Mauno Koivisto olisi tehnyt.

  Mauno Koivisto on saattanut puhua mitä hyvänsä, mutta Saksa on vieläkin miehitetty maa, eikä millään tavoin suvereeni. Josta esimerkkinä on viimeaikaiset vaatimukset vieraiden joukkojen (US/Nato) poistamisesta Saksan maaperältä.

  Matti Vanhasen intressit saattavat omalta osaltaan olla siinä, että hänen puoluetoverinsa Esko Aho, on pannut nimensä blancopaperiin, Mauno Koiviston käskystä, jossa Suomi hyväksyy Euroopan Yhterisön liittymishakemuksessaan jo kaikki tehdyt sopimukset ja tulevaisuudessa tehtävät sopimukset. Tästä on olemassa vedenpitävä dokumentaatio.

  Tässä on hyvä esimerkki ko. vaikuttamisesta, jota valtaapitävä organisaatio harjoittaa omaksi hyvinvoinnikseen.

  On uskomatonta, miten tyhmiksi poliittinen, mennyt tai nykyinen eliitti kuvittelee yksilötasoilla toimivan analytiikan, jota Lipponenkin on peräänkuuluttanut.

  On vain pakko todeta, että kaikki eivät ole pudonneet heidän tasolleen.

 17. Riikan artikkeli oli niin ajankohtaisen kokonaisvaltainen ja hyvä esitys, että tein siitä luentomuistiinpanot. Näin voin sitten muhitella jatkossakin käsitesisältöjä, koska ne tulevat peilautumaan tulevissa noitavainoissa, vastakkainasettelujen luomisissa ja silmänkääntötempuissa.
  Vaalienalusilmastopelleilyillä on sivuutettu todella isoja aiheita, jotka oli näin mahdollista jättää varjoon : 5G -kännykköiden mikroaaltosäteilyn tuhoisa vaikutus terveyteen ja siihen liittyvä keinoälyvallankumous ja transhumanismi / climaengineeringin (ilmakehän alumiiniruiskutukset ja säteilytystoimet ) johdosta lisääntyvä dementia ym. sairaudet, hengitysilman ja luonnon saastuminen, ilmastolabiliteetti / Natoon liittyvä militarisoituminen ko. informaatiosodan taustalla vaikuttavana päätekijänä / toimeentulokysymys, kun robotisaatio ja digitalisaatio vie työpaikat vähiin kiihtyvällä vauhdilla potensoituen

  • Riikan tutkivan journalismin Pulitzer-palkinnon tasoisen tutkielman tallensin juuri kansioon artikkelien artikkelit.
   Vanki nro X esittämistä vaietuista teemoista tuota mikroaaltotaajuudella toimivaa 5 G:tä ja sen haittavaikutuksia pyritään näköjään viimeiseen asti salaamaan suomalaisilta. Saksassa ainakin Telekom kieltäytyi (ehkä vain aluksi) 5 G -verkoista ja ”odottelee” 6G:tä, jonka taajuusalue on hieman toinen. Puhutaan jostakin yksinkertaistetusti sanottuna ilman kosteuteen liittyvistä seikoista, joka estää 6G:n kehitystä. Mitenkähän ne bitit juoksevat niissä geoenginieringissä käytettävissä aerosolikemioissa? Voisikohan olla myös niin että koko ilmastonsuojelu- ja hiili- keskustelua pitääkin tulkita ilmassa olevien teollisuuden ja autojen päästöjä, miten ne vaikuttavat ”bittien juoksuun”. Eivät kulje ilmakehän alaosassa olevien kosteuden, pienhiukkasten ja lämpötilojen vaihtelun vuoksi. Digi-VR ei kulje kun talvella on kylmää ja lunta, mutta ei kyllä kesälläkään, jos on kuuma.
   USA:ssa Atlantan osavaltio ei New Yorkin kokeilujen jälkeen hyväksynyt alueelleen 5 G:tä. New Yorkissa syöpätapaukset ovat lisääntyneet ja ihmiset ovat myyneet näiltä alueilta kotejaan. Myös Lontoossa olleet kokeilut, katulamppuihin kiinnitetyt antennit, joita 5G tarvitsee tiheään, on aiheuttanut terveydellisiä ongelmia.. Brüsselissä itsessäänkin otetaan piloottikokeilun jälkeen aikalisä.
   Nopean kuvan 5 G-tekniikan tuomista ihmiselämään kohdistuvista (terveys)ongelmista artikkelissa, josta löytyy myös englanninkielistä tekstiä ja lähteitä
   https://www.konjunktion.info/2019/04/bruessel-regionalregierung-stoppt-vorerst-5g/

   Toinen vaalikeskusteluissa salattu teema liittyy Natoon ja Suomen Hornet-hankkeeseen. Martti Pelhon esille tuomat asiat Kalle Isokallion Iltalehden blogissa paljastavat mistä summista oikein puhutaan kun puhutaan 64 hornetista. Pelho puhuu Orpon vilppimatematiikasta: ” Orpo kertoi valtion rahoittavan eduskunnan hävittäjähankinnan tilausvaltuutuksen 10 miljardin euron luotolla, jonka 300 miljoonan euron/vuosi takaisinmaksut alkavat Orvon ilmoituksen mukaan vuodesta 2021 seuraavaksi 30 vuodeksi eikä luotolla ole Orvon mukaan lainkaan korkoja eikä hävittäjillä elinkaarikustannuksia?”
   Kun taas Suomen valtion puolustushankintoja vuosikymmenet tutkineen toimittaja Pentti Sainion mukaan
   ” eduskunta yritetään huijata vuoden 1992 Hornet-hankinnan tilausvaltuutushuijauksen tavoin yhdysvaltalaisten asetehtaitten ja niiden lobbareiden ja median yhteistoimimin ostamaan 30 vuoden kokonaiskustannuksiltaan reilun 60 miljardin euron Locheed Martinin F-35A-tyypin hyökkäyspommittajat Suomen valtiolle Yhdysvaltojen ja Naton tarpeisiin , johon hukkahankintaan Suomen valtiolla ja eduskunnalla ei ole todellista tarvetta eikä varaa”.
   https://blogit.iltalehti.fi/kalle-isokallio/2019/04/15/vaalien-todellinen-tulos/
   Kyllä kai Antti Rinne on asian saanut ainakin jossakin vaiheessa tietää kun lisäsi yht’äkkiä eläkeläis-satasen ehdoksi, jos ”suhdanteet sallii”. Ne professorit jotka puhuivat 7 hornetin riittävän, ovat myös tiedostaneet mistä summista on kyse. Hukkahankintoja joka tapauksessa, väitetään että Venäjän e-pommit lamauttaisivat F-35 hävittäjät jo maassa. -Miksi muuten Sipilä roikkuu yhä vallassa syyskuuhun asti ja onko toimitusministeriöllä valta solmia noista yllämainittuja lainoja.
   -muita ovat esimerkiksi ”Ranskan kuningas Ludwig XIV ”, Nato jne..

   • Tietokoneeni on niin hidas että ”bitit ei juokse kuten tahtoisin.Korjaan vain alimmaisen lauseen . Muita vaiennettuja aiheita ovat esimerkiksi ”Ranskan kuningas Ludwig XIV , Nato jne..

 18. Mielenkiintoinen vedätys median taholta.

  MV:ssä on kuvattuna kaksi näkemystä ketkä sai vaaleissa eniten edustajia ja ylsi lopulta vaalivoittoon. Media laskee näkemyksensä neljän vuoden taakse eikä tilanteeseen, kun siniset erosi omaksi puolueeksi:

  Eli Persut sai 17 edustajan lisäksi 22 uutta kansanedustajaa, yhteensä 39 paikkaa.

  Siniset joka oli oma puolue, menetti kaikki 17 paikkaansa ja heidän tulos oli nolla.

  Sossut, veheriät ja vassarit sai lisäystä vain viisi ja neljä paikkaa aikaisempaan verrattuna.

  Persut on todellinen vaalivoittaja 22 uuden kansanedustajan lisäyksellä.

  https://mvlehti.net/2019/04/16/nain-media-valehtelee-paikkamaarat-eduskunnassa/

  • Luulisi vähän vatuttavan Soinin perässä juosseita. Mutta tyhmyydestä sakotetaan. Ja siitähän oli kyse.

 19. Sotken nyt tänne väliin taas maailman menoa
  NWO-eliitti ei kaihda keinoja. Nyt Macron yrittää vahvistaa asemiaan lupaamalla Notre D:n jälleenrakentamisen 5v aikana. Ja on suunnitteilla kilpailu millaiseksi se rakennetaan. Tavoitteena on, että Notre Dame saa uuden tornin, joka on ”mukautettu tämän aikakauden tekniikkoihin ja haasteisiin”.
  Itse arvelin että eiköhän tuhopoltossa kyse ollut 9-11 kaltaisesta ’kikasta’ jolla nwo-mafia kiristää otettaan nyt Ranskasta. Tulipalon sytyttäjä on aika helppo arvata sillä se on vaatinut normaalia enemmän tietoa ja taitoa eikä olisi voinut onnistua matti meikäläiseltä.
  Henry Makowilta saan tukea
  https://www.henrymakow.com/2019/04/Ten-Ways-We-Are-Enslaved%20.html

  • Ranska ei enää vapaa maa.
   Macron vie Ranskaa kohti ’holokaustidemokratiaa’ — maan journalisti tuomittu vankeuteen holohouks-myytin kieltämisestä

   Popular French Journalist Jailed for Denying Soap and Lampshade Holohoax Myth

   Once the Jews secured laws criminalising speech, France ceased to be a free country.
   Incidentally, the documentary “Soaps“, made by the Israeli, Eyal Ballas, provides a good overview of the soap myth, which is still believed by many people today, including Israelis, who perform annual ritual burials of bars of soap in an absurd ceremony designed to honour their ancestors.
   https://russia-insider.com/en/popular-french-journalist-jailed-denying-soap-and-lampshade-holohoax-myth/ri26794

  • Kyllä tuo nyt selvältä näyttää että palo oli tahallaan järjestetty koska tuommoisen rakennuksen kattoa ei varmasti korjata ilman palokunnan jatkuvaa läsnäoloa. 9.11 tornitemppu sai jatkoa kirkon tornin kaatamisella ja onhan makarooni niin kuin saulikin nwon oligarkkien entisiä pankkeereja että molemmilta kansan kusetus onnistuu kuten pressavaalien tiedusteluvuoto osoitti. Molemmat pressat on myös bilderberg kokouksissa kävijöitä.

  • Was the Notre Dame inferno a false flag?
   The timing was certainly suspicious. The Notre Dame fire broke out at the perfect moment for French President Macron to use it as an excuse to postpone his long-anticipated speech addressing the Yellow Vest uprising.

   Was it really a coincidence that almost at the exact same moment Notre Dame burst into flames, a fire also broke out in the al-Aqsa Mosque in Jerusalem, the Islamic world’s greatest architectural monument?
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=186935
   https://www.veteranstoday.com/2019/04/17/steele-paris/
   ———-
   Rabbi says Notre Dame burned because the Talmud was burned
   Michael Hoffman – Revisionist Review April 17, 2019

   Leading Israeli Rabbi Shlomo Aviner says Notre Dame was cursed with fire as divine retribution for medieval French Catholics having burned the Babylonian Talmud
   Catholic Church of the Loaves and Fishes burned by Israeli arsonists, June 17, 2015, on the site of where it is believed Jesus fed thousands with five loaves and two fishes.

   There are numerous buildings in America that bear the name of Rabbi Moses Maimonides, the “sage” who is revered by liberal and Right wing intelligentsia in the West, notwithstanding the fact that Rabbi Maimonides:

   •Declared that Jesus got what He deserved when he was killed.

   •Taught that Christian churches should be burned. (Maimonides remains the halachic inspiration for church arson to this day).

   •Declared that black people are not human (cf. Maimonides, The Guide of the Perplexed [University of Chicago Press, 1963, with an introduction by Leo Strauss], vol. 2, pp. 618-619).

   The Babylonian Talmud itself is the holiest book of Orthodox Judaism, replete with nullification of God’s Biblical law, admonitions to burn Christian books, and lie, commit evil anonymously, and destroy non-Jews. Furthermore the Babylonian Talmud teaches that Jesus was a sorcerer, His Mother Mary a whore, and that Jesus is now in hell burning forever in hot excrement.

   It is important to note that many noble Judaic people object to the contents of the Talmud and have rejected it.

   Even with regard to the adherents of Talmudic Orthodox Judaism, Jesus commanded us to love our enemies and do good to those who persecute us. Only an opponent of Christ would perpetrate attacks on Judaic people. Telling the truth as Jesus did is sufficient; the rest we leave to to God (Romans 12:19).

   Judaic people are themselves victims of Talmudic dogma. For instance, permission for the molestation of infant Judaic girls under the age of three and Judaic boys under the age of nine is granted in the Talmud. This is not a “canard” or a “trope.” This datum is not “taken out of context.” It is a readily verifiable, tragic and unfortunate truth. We wish it were not. Presumably it is still ethical and legal to advance human knowledge and publish demonstrable facts.

   The early and medieval Catholic Church did indeed oppose the Talmud, predicated in large part on the testimony of former Judaic Talmud scholars such as the learned Nicholas Donin, who converted to Catholicism and participated in the Paris debate contra the rabbis.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=186985
   https://revisionistreview.blogspot.com/2019/04/rabbi-says-notre-dame-burned-because.html

   • CHRIST OUT, LUCIFER IN? NOTRE-DAME AND THE CLIMATE CHANGE McGUFFIN
    .

    Today on the BBC News Channel journalists (I use the term loosely) have taken up somebody’s suggestion that the reconstructed Notre Dame Cathedral should encapsulate and project new, modern concepts like ”environmentalism” and ”climate change awareness”.
    Perhaps there should be a wonderful garden on the reconstructed Notre Dame roof?

    Passers-by in Paris are asked for their reaction to this bold idea.
    ”Oh yes, yes, yes, wonderful, yes…” were the broadcast responses.

    If any of this comes to pass, Notre Dame will be effectively a celebration of New-World-Order globalist spirituality. That is, the Cathedral will have been effectively rededicated to Lucifer, the true god of our Judeo-Masonic rulers.
    https://wwwkevboyle.blogspot.com/2019/04/christ-out-lucifer-in-notre-dame-and.html

    • En ole vielä tehnyt itselleni selväksi mitenkä Katolinen kirkko niveltyisi NWO järjestöön. NWO on ymmärtääkseni siionistien unelma, johon on voimakeinoin taivutettu myöskin kristikuntien johtojäseniä, mutta loppusuorallahan ei ole mitään kilpailua, koska jokainen GOYAM järjestö taikka jäsen on jo edeltäkäsin tuomittu ”mitätöitäväksi pysyvästi”. Siis koko suunnitelma on ainoastaan siionistien ”märkä unelma”?

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here