Tunnettu saksalainen filosofi Axel Honneth on julkaissut vuonna 2015 kirjan Sosialismin idea. Hän sanoo kirjan johdannossa seuraavasti:

”Yhteiskuntia, joissa elämme, leimaa mitä kiusallisin ja vaikeasti selitettävä ristiriita. Yhtäältä tyytymättömyys sosioekonomiseen tilanteeseen, taloudellisiin olosuhteisiin ja työoloihin on viime vuosikymmeninä voimistunut valtavasti. Luultavasti milloinkaan toisen maailmansodan jälkeen eivät niin monet ihmiset ole samanaikaisesti vastustaneet niitä sosiaalisia ja poliittisia seurauksia, jotka liittyvät maailmanlaajuisesti levinneeseen kapitalistiseen markkinatalouteen. Toisaalta tältä laajamittaiselta vastustukselta näyttää tyystin puuttuvan aavistus normatiivisesta suunnasta ja historiallinen vainu esitettävän kritiikin päämäärästä, mikä jättää sen merkillisen mykäksi ja sisäänpäin kääntyneeksi. Ikään kuin tältä raivokkaalta tyytymättömyydeltä puuttuisi kyky ajatella vallitsevien olojen ylitse ja kuvitella kapitalismin tuolla puolen olevaa yhteiskunnallista tilaa. Suuttumus vailla minkäänlaista orientoitumista tulevaisuuteen tai protestit vailla visioita paremmasta ovat modernien yhteiskuntien historiassa tosiasiassa jotakin uutta.”

Lyhyessä kirjassa on käsitelty tarkemmin, mistä sosialismin idea on syntynyt ja erityisesti sitä, missä kohtaa historiallista kehitystä alettiin mennä väärään suuntaan. Mitään poliittisia tai käytännöllisiä ehdotuksia Honneth ei tee. Tiedemiehen syvällinen analyysi antaa ainakin tutkijoille eväitä etenemiseen.

Edellä siteeratun tekstin kohta, jossa ovat sanat ”vailla visioita”, on oleellisen tärkeä. Yliopistonlehtori Teppo Eskelinen on kirjoittanut kirjan Demokratia utopiana & sen vastavoimat (Vastapaino 2019). Eskelinen analysoi terävästi demokratian tilaa Suomessa, mutta päätyy — mielestäni hiukan yllättäen — Honnethin kanssa samansuuntaiseen lopputulokseen. Eskelinen sanoo kirjansa viimeisessä luvussa:

”Demokratian tärkein ja mahdollisesti samalla uhanalaisin piirre on kyky kuvitella. Kuvittelu on hirveän hankalaa, koska sen tulisi ulottua arjen tasolle. Toisella tavalla toimivan keskusjohdon tai komentokeskuksen kuvittelu on älyllisesti laiskaa, eikä auta edes kunnolla alkuun utopian hahmottelussa.”

Hieman aiemmin Eskelinen toteaa:

”Mutta miten tästä päästään konkreettisesti eteenpäin? Miten demokratian ideaa voisi puolustaa? Vastaus liittyy kykyyn ja haluun ajatella koordinaatiota toisin. Ihmisten tulee jollain tavalla järjestäytyä yhteistoimintaan niin, että muiden toiminnasta, sen ennakoinnista ja ennakoimattomuudesta syntyy jäsentyvä kokonaisuus.”

Eskelisen analyysin mukaan demokratia on itseisarvo, jota on puolustettava ja siinä kyky kuvitteluun on keskeisessä asemassa.”Yhdessä kuvittelu tarkoittaa sekä käsitteellistä kuvittelua että tekemällä kuvittelua.” Omasta mielestäni demokratia ei ole itseisarvo. Se on keino ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia niin, että kansalaisten näkemykset tulevat otetuksi asianmukaisella tavalla huomioon.

Honnethin ja Eskelisen kuvaama demokratian — Honnethin käsittein sosialismin — unohtuminen, lukkiutuminen tai jumittuminen on kuitenkin murrettavissa. Mitään aivan erityistä käsitteellistä, tavanomaisesta poikkeavaa kuvittelukykyä ei tarvita. Riittää vallan hyvin, että tarkastellaan avoimin mielin kaikille tuttuja poliittisia, yhteiskunnallisia tai kansainvälisen tason ongelmia ja tehdään niistä tilannearvio. Jokainen vähänkin vakavampi epäkohta, ongelma tai kiistanalainen kehityssuunta on väistämättä törmäyskurssilla nykyisen kaltaisen demokratian muodostaman rajamuurin kanssa.

Demokratiaa voidaan Suomen kaltaisessa maassa parantaa vain demokratian keinoin, ja siinä välttämätön liikkeelle paneva voima on kriittinen julkinen keskustelu. Tämä tie ei ole välttämättä aivan helppo, sillä valtamedia puolustaa aina ensisijaisesti vallassa olevien etuja. Tai sitten se tekee jotain vielä pahempaa, se puolustaa niiden tahojen etuja, jotka ohjaavat vallassa olevia.

Aloitetaan parilla esimerkillä, joka valaisevat hyvin tämän päivän poliittista ja yhteiskunnallista tilannetta Suomessa.

Demokratian lukkiutuminen

SOTE-hanke. Suomessa on usean perättäisen hallituksen voimin yritetty uudistaa sosiaali- ja terveyshallintoa. Kyseessä on siis surullisen kuuluisa SOTE-hanke. Kokoomuksen johtamien hallitusten lopulla päästiin jo hyvin lähelle ratkaisua. Maa olisi jaettu asiantuntijoiden suositusten mukaisesti alueisiin, joiden keskuksina olisivat olleet yliopistolliset keskussairaalat.

Sipilän hallitus, lähinnä siis keskusta ja kokoomus, päätti kuitenkin aloittaa hankkeen alusta ja lyhyen kaupankäynnin jälkeen hallitus päätyi aivan uuteen ratkaisuun, jossa keskusta sai maakunnat ja kokoomus valinnanvapauden. Kumpikaan ei kytkeytynyt olennaisella tavalla SOTE-hankkeen tunnustettuihin, välttämättömiin tarpeisiin. Hanke kaatui loppusuoran viime metreillä tunnetulla tavalla.

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa kävi niin, että kaikkien puolueiden ääniosuus jäi reilusti alle 20:een (joskin PS:n kannatus on sittemmin kivunnut yli 20 prosentin). Pienimmät puolueet sulkivat jo ennen varsinaisia neuvotteluja perussuomalaiset hallituksen ulkopuolelle. Tämän jälkeen oli selvää, että sosialidemokraatit olivat pakkoraossa. Keskusta ja kokoomus kävivät keskenään huutokaupan. Kumpikin puolue tiesi, että voittaja pääsee sanelemaan hallitusohjelman. Keskusta voitti ja saa maakuntaratkaisun. Ei ole edelleenkään varmaa toteutuuko SOTE-uudistus.

Kirjoitin keväällä 2019 vaalien jälkeen mutta ennen hallituksen mudostamista, että jos perussuomalaiset jätetään hallituksen ulkopuolelle, seuraavissa vaaleissa on vain yksi puolue, jonka kannatus on reilusti yli 20% ja se on perussuomalaiset.

Populistiset puolueet ovat menestyneet Euroopassa muuallakin, parhaina esimerkkeinä Emmanuel Macron ja Volodymyr Zelensky puolueineen. Kannatus tosin saattaa nopeasti myös huveta, kuten on käynyt Macronille. Halla-ahon kannattaisi joitakin linjavalintoja miettiä huolella uudelleen.

Joukkotyöttömyys. Jo tähänastiset päätökset ja tavoitteiden asettamisesta saadut tiedot kertovat, että vaikeimpiin kuuluvaa ongelmaa, eli joukkotyöttömyyttä, ei tulla kestävällä tavalla ratkaisemaan nykyisenkään hallituksen aikana. Tältä osin alussa esitelty nykyajan poliittisille yhteiskunnille luonteenomainen kyvyttömyys edes ajatella asioista toisin näyttäisi pitävän paikkansa.

Hallituksen muodostajalla olisi kuitenkin ollut, jos rohkeus olisi riittänyt, käytettävissä radikaalilla tavalla vakiintuneesta poikkeava ratkaisu. Hallitus olisi voitu muodostaa sosialidemokraattien ja perussuomalaisten muodostaman ytimen varaan.

Suomi kuuluu tunnetusti EU-maista yrittäjävihamielisimpiin. Vaikka PKT-sektorista puhutaan paljon, erityisesti pienyrittäjäksi ryhtyminen merkitsee suurta riskinottoa. Ongelmana ovat rahoituksen saaminen ja henkilöstön palkkaaminen. 

Yhdenkin työntekijän palkkaaminen pienyritykseen muodostaa suuren riskin, johon vaikuttavat erilaiset oheismenot ja varsinkin irtisanomisen hankaluus. Näistä asioista perussuomalaiset ovat puolueista näkyvimmin kantaneet huolta. Sosialidemokraateille puolestaan vahva irtisanomissuoja on lähes elintärkeä.

Ongelma olisi voitu ratkaista purkamalla asteittain irtisanomissuojaa ja luomalla vähitellen rinnalle työtakuujärjestelmä. Sosialidemokraattien ja perussuomalaisten yhteistyönä tämän suuruusluokan uudistus olisi ehkä pystytty viemään läpi tai ainakin saamaan vireille. Yksityinen sektori ei työttömyysongelmaa ratkaise, vaikka työttömiä kilpailutettaisiin ja kiusattaisiin miten paljon tahansa. Lisäksi ovat olemassa tekemättä jäävät välttämättömät työt.

Työtakuujärjestelmässä irtisanottu työntekijä ei putoaisi koskaan tyhjän päälle. Hän saisi vaikkapa vuoden verran perustuloa etsiäkseen itse uutta työpaikkaa. Mikäli tämä ei onnistuisi, työtön siirtyisi työtakuujärjestelmän piiriin, jossa julkinen valta etsisi uuden työpaikan julkiselta sektorilta, yksityiseltä sektorilta tai kolmannelta sektorilta. Ideana on, että valtio toimii viimesijaisena työllistäjänä. Työvoima nauttisi lopultakin valtion todellista suojelua, kuten perustuslaki joskus sanoi.

On selvää, että edellä tarkoitettua hallitusta ei olisi pystytty muodostamaan. Ja vaikka olisi pystyttykin, se ei olisi joukkotyöttömyyden ongelmaa edes yrittänyt tosi mielellä ratkaista.

Askel ylöspäin demokratian portailla

David Heldin kirja Models of Democracy (vuoden 1987 versio) määrittelee kymmenen demokratian mallia, joista kolme alinta ovat erilaisia yksin- ja harvainvallan malleja ja siten epädemokratioita.

Oman tulkintani mukaan Suomi kuuluu tasolle 4 eli on kilpailevien eliittien muodostama muodollinen demokratia, joka eroaa juuri ja juuri mainituista yksin- ja harvainvallan malleista. Jotkut kommentaattorit ovat jopa sitä mieltä, ettei Suomi ole lainkaan demokraattinen.

Siirtyminen demokratian portailla askel kerrallaan, siis alkuun edes yhden askeleen verran ylöspäin, ei onnistu niin, että eduskunta joskus epähuomiossa tulee tehneeksi sitä tarkoittavan päätöksen. Demokratiaan kasvetaan — hitaasti ja vaivalloisesti — monenlaisten kasvukipujen saattelemana.

Ainoa todellinen tapa kehittyä demokraattisemmaksi on kamppailla sen puolesta, jolloin sekä yksilöllinen että yhteisöllinen kansalaiskyvykkyys kasvaa. Tämä on kuntourheilijoille tuttu asia.

Kamppailu ei ole abstrakti asia eikä kohteena ole niin tai näin määritelty demokratian taso. Kamppailua käydään yksittäisten, suurten, suurille joukoille läheisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Edellä mainittu joukkotyöttömyyden ratkaiseminen työtakuujärjestelmän avulla on asia, jonka kuka tahansa järjissään oleva ihminen ymmärtää, kunhan se on hänelle kerran selitetty. Kertausta ei tarvita, mitään ulkoa opettelua ei tarvita.

Nykyisen kaltainen ihmisiä halventava demokratia on räikeässä ristiriidassa työtakuujärjestelmän kanssa. Jos työtakuujärjestelmä saadaan joskus käyttöön, demokratia on väistämättä astunut ison askeleen eteenpäin — ylöspäin. Vahvat voimat ovat muutosta vastustaneet, ja vahvat voimat yrittävät sen tulevaisuudessa kumota. Demokratian luonteeseen kuitenkin kuuluu, että sitä on jatkuvasti puolustettava ja erilaisten uhkien suhteen on pysyttävä valppaina.

On hyvin helppoa luetella joukko muitakin vastaavan kokoluokan ongelmia. Tähän yhteyteen riittää hyvin, että muistutetaan Natosta ja vanhustenhoidosta. Presidentti Niinistö on käynyt juuri antamassa uusia lupauksia — vastoin kansan enemmistön tahtoa — yhteistyöstä Naton kanssa. Vanhusten hoito on nyt, vaalien jälkeen, yhtä retuperällä kuin se oli ennen vaaleja. Julkisuudesta se on kuitenkin kadonnut.

Honnethin pohtima sosialismin idea ei ole kovinkaan kaukana edellä esitetystä. On täysin mahdollista, että sosialismiin liitetyt ideat tulevat käyttöön välttämättöminä keinoina edellä lueteltettujen ongelmien ratkaisemisessa. Sosialismiin ei siten olla siirtymässä, vaan ollaan pelkästään ratkaisemassa suurille ihmisjoukoille elintärkeitä ongelmia.

Näiden ongelmien havaitseminen ja niiden ratkaisujen alustava hahmotteleminen eivät edellytä mitään erityistä kuvittelukykyä. Riittää hyvin, että pitää silmät ja korvat auki.

Lähteet

Teppo Eskelinen (2019): Demokratia utopiana & sen vastavoimat. Tampere: Vastapaino.

David Held (1987): Models of Democrary. Cambridge: Polity Press.

Axel Honneth (2018): Sosialismin idea. Tallinna: Gaudeamus.

Jouko Kajanoja (2018): Työtakuu. Teoksessa Työllisyyskysymys, Jouko Kajanoja (toim.) s. 385–395.

Timo Kuronen | Vastavalkea (24.9.2019): Demokratiasta Suomessa.

Lue myös

73 KOMMENTTIA

 1. Suomen demokratian kuva on deep state jossa puuhastelee kaikessa hiljaisuudessa porukkaa melkein kaikista puolueista ja siinä kuviossa ei köyhän kansalaisen demokraattisia oikeuksia ei ajeta. Kokoomus on täydellinen deep state puolue ja vasemmalle päin mennessä se haalenee ja äärivasermmistossa katoaa kokonaan. Perussuomalaiset on arvoitus nyt puheenjohtajan vaihtumisen jälkeen suhteessa deep stateen ja aikaisempi ps ja sitä seurannut siniset oli täydellinen deep state puolue. Eiköhän nykyinen ps kohta löydä kokoomuksen oppositiopuoluekaverina paikkansa deep statessa.
  Tämän korjaamisessa olennaista että päätöksen teossa kansa saa sanoa suoraan mielipiteensä mikä hyväksytään ja mikä ei sekä objektiivisen tiedon saanti mutta sekään ei takaa täydellistä tulosta johtuen ihmisten mieliin syötetyistä uskomuksista kuten vaaleissa nähdään.
  Työtakuu olisi myös hyvä järjestelmä mutta sen estää se että suomen pitää aina vähän päästä ostaa uudet sadan miljardin hävittäjät ja rahat suomen kansa pistää niihin mieluummin kuin työtakuuseen lisäksi. Mitä lie sauli on trumpin kanssa sopinut mutta sauli on taattu setä samulin mies että samulin edun mukaisia sopimiset varmasti on.

 2. Vaikka me täällä kuinka kirjoitamme ja pohdimme demokratian asiaa niin ei se ikävä kyllä mitään auta. Sama kun pohdimme haittamaahanmuuttoa joka ei pohdinnoistamme muuksi muutu koska sitä pitävät yllä ’kalergisoivat’ EU-rakenteet joihin olemme itsemme sitoneet.
  Demokratiakin on mahdottomuus jos ollaan puoluevallan, kuten nyt ollaan tai totalitarismin kahleissa. Silloin voi vain kuvitella mitä se todellinen demokratia mahdollisesti voisi olla.

  Jos ne demokratian kumoavat rakenteet jotka nyt ovat voimassa eivät muutu niin mitään demokratiaa ei voi siis olla koska nuo rakenteet estävät demokratian, ovat demokratian vastaisia ja eliittivallan mahdollistavia. Vaikka kansa kuinka haluasisi demokratiaa niin se ei sitä voi saada koska vallan rakenteet sen estävät ja ellei noita rakenteita muuteta niin kaikki jää pelkäksi haaveeksi.

  Sitten tuleekin eteen vaikeampi kysymys: miten nykyiset demokratian estävät rakenteet voisi purkaa? Kun/jos siinä onnistutaan niin siitä vasta avautuu tie demokratialle käytännön tasolla.
  Kun ei ole esteitä niin silloin on halutessa mahdollista toteuttaa se mitä kansa (kansan enemmistö) haluaa toteuttaa.
  Nythän tilanne on se että kansan vähemmistö on rakentanut esteet jotka estävät demokratian toteuttamisen. On EU, europarlamentti, puolueet, eduskunta joka ei ole kansan peilikuva eikä edusta kansan enemmistöä ja sen näkemyksiä ja maata johtaa presidentti jota ei valita suoralla kansanvallalla vaan puolueiden kautta.
  Siksi maata johdetaan ’tietyn kaavan’ mukaan jonka määrää ’deepstate’ ja pieni poliittinen eliitti eivätkä asiat koskaan tule todellisen kansanvallan käsittelyyn ja päätettäviksi.
  Axel Honneth: ”… Toisaalta tältä laajamittaiselta vastustukselta näyttää tyystin puuttuvan aavistus normatiivisesta suunnasta ja historiallinen vainu esitettävän kritiikin päämäärästä, mikä jättää sen merkillisen mykäksi ja sisäänpäin kääntyneeksi. Ikään kuin tältä raivokkaalta tyytymättömyydeltä puuttuisi kyky ajatella vallitsevien olojen ylitse ja kuvitella kapitalismin tuolla puolen olevaa yhteiskunnallista tilaa. Suuttumus vailla minkäänlaista orientoitumista tulevaisuuteen tai protestit vailla visioita paremmasta ovat modernien yhteiskuntien historiassa tosiasiassa jotakin uutta.”

  Minusta tuo kertoo turhautuneisuudesta … tiet ovat tukossa. ei ole mitään tietä joka olisi kulkukelpoinen kun eliitti on tukinnut kaikki mielekkäät tiet.
  Ja se kertoo myös apatiasta, passiivisuudesta, velttoudesta, impotenssista; kaikki seurausta siitä että olet yksin, ettei ylhäältä tule apua, ei ketään joka antaisi vetoapua kohti jotain päämäärää, mielekästä tavoitetta, irtiottoa luonnon tuhoamisesta, jotain muutakin kuin kaoottista hedonismia ja henkisesti köyhää hengetöntä materialismia, ei mitään joka asettaisi asiat uuteen ja valoisampaan perspektiiviin.

  Ville Juurikkala loi unelmiensa uraa Amerikassa, kunnes kyllästyi kylmään keinotodellisuuteen. Erakkoelämä, isäksi tuleminen ja oman äidin sairastuminen asettivat asiat perspektiiviin.
  https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/4c0bdbd4-06da-4254-a4b2-946546fab7a8

  • Thor Heyerdahl Norjalainen etnografi paljasti tutkimuksissaan Inkojen tarun pitkäkorvista todellisuudeksi. Nämä olivat Inkojen keskuudessa elänyttä ylimysluokkaa, jotka merkiksi tiedoista ja taidoistaan venyttivät korvansa sukupolvesta toiseen. Lopulta pitkäkorvat lisääntyivät niin runsaslukuisiksi, että he kävivät ylivoimaiseksi tehtäväksi tavallisten kansalaisten elättää. Niimpä nämä tuhosivat pitkäkorvat viimeiseen mieheen.
   Kansojen historiassa on aina törmätty näihin ”pitkäkorva” loisiin joidenka elämän tapa on se loisiminen ja sen vakanssin saavuttamiseksi heikäläiset juonivat juuri nämä, ”demokratiat”, säännöt ja koukerot joilla he alistavat kansalaiset riistettävikseen sitoen heidät ”kädettömiksi” näillä laatimillaan ”kansalaisten vaikuttamis mahdollisuuksilla”.
   Mutta aina tulee köydenpää vetävän käteen, kun nämä ahnehtijat ovat tyhmyydessään kyltymättömiä, eivätkä osaa riistää ”kohtuudella”.

  • Truth_hunter 6.10.2019 at 21:36

   Vastavalkean toimitussihteeri Vesa Raiskila on kääntänyt ja toimittanut teoksen Berger&Luckmann: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, josta hyvä esittely löytyy osoitteesta:

   http://juhana.org/2009/08/todellisuuden-sosiaalinen-rakentuminen-kesalukemiston-satoa-2009/

   Ideahan on, että jos mies on vasara, hän näkee vain nauloja. Jos mies tutkii sukupuolten välistä väkivaltaa, kaikki miehen ja naisen välinen kanssakäyminen luokittuu eri asteiseksi väkivallaksi. Hymy on sieltä lievemmästä päästä.

   Jos siis jo keskustelun alussa päätämme yhdessä todeta, että mitään ei ole tehtävissä, niin keskustelun lopussa voimme vakuuttuneina kirjata, että mitään ei todellakaan ole tehtävissä.

   Siksi ehdotankin, että hylätään tämä itsensä helposti toteuttava alkuoletus. Oletetaan mieluummin, että kaikille asioille on tehtävissä jotain. Lisäksi luovutaan sanasta haasteellinen ja puhutaan asioista, jotka ovat helppoja tai vaikeita tai erittäin vaikeita tai jotain sieltä välistä.

   Suomi on määritelmän mukaisesti liberaali demokratia, jossa on sananvapaus, demokraattiset vaalit, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja lisäksi on voimassa oikeusvaltioperiaate. Olikohan siinä vielä jotain muuta tai oliko terminologia hiukan erilainen? Aivan tyhjästä ei siis kuitenkaan tarvitse aloittaa.

   Kansalaismielipide on vähintäänkin sellainen asia, johon voi vaikuttaa. Vastavalkealla on jo nyt tietty status, jota kannattaa hyödyntää. Lukijoita ja kirjoittajia on kuitenkin saatava lisää. Te kommentoijat olette potentiaalisia kirjoittajia. Kirjoittakaa nimellä tai nimimerkillä.

   Myös sanaa julkaisun olemassaolosta ja luonteesta kannattaa levittää, jos sinä tai te pidätte julkaisua sen arvoisena. Jokaisella tämän foorumin lukijalla ja kommentoijalla on omat verkostonsa FB:ssä, muissa verkkojulkaisuissa ja muualla. Ehkä myös tiedotusvälineissä.

   Joillakin on kontakteja jopa eduskuntapuolueisiin ja tiedän, että niitä pidetään vireillä. Minulla sellaisia ei viimeisimmän 50:n vuoden aikana ole ollut.

   Vastavalkeasta löytyy artikkeleita, joissa on yli 500 kommenttia. Se on keskustelijoilta aikamoinen saavutus. Kommenteista kannattaisi ehkä toimittaa uusia artikkeleita.

   Myös keskusteltavista asioista, siis niiden täsmentämisestä kannattaisi keskustella. Nato on ollut VV:ssä jo aika hyvin esillä. Työtakuusta kannattaisi ehkä virittää oma kokonaisuutensa: artikkeli tai useampia, siihen kommentteja, uusia artikkeleita jne. Ehdotuksia?

   FB:n rauhanoppositio ja myös VV ovat lähettäneet julkisia kirjeitä. Niitä voisi lähettää lisää.

   Pienpuolueista pitäisi ehkä keskustella. Mainitsit IPU:n toisaalla. Suomessa on myös kolme kommunistiseksi luokiteltavaa puoluetta, joiden kannatus eduskuntavaaleissa on alle prosentin suuruusluokkaa. Tämän pidemmälle ei hajaannus voi mennä.

   Tarvittaisiin selvästikin voimien kokoamista ja yhteisistä tavoitteista sopimista. Se on hidas ja vaivalloinen tie, mutta mukana puolueissa on kuitenkin monia aktiiveja, jotka käyttävät niihin paljonkin aikaa.

   Vastavalkean tunnetuksi tekeminen ja artikkelituotannon lujittaminen joiltakin osin, ehkä siinä ovat omat ehdotukset tällä kertaa. Muita ehdotuksia?

   • Oma pointtini ei ollut sanoa ettei mitään ole tehtävissä.
    ON MAHDOLLISTA KUMOTA NYKYISET MIELIVALTAA YLLÄPITÄVÄT RAKENTEET mutta se vaatii kansan enemmistön asettumista sille kannalle ja puoluejärjestelmän hylkäämistä.
    Puolujärjestelmästä kiinni pitäminen ei sitä mahdollista vaan vain hajottaa ja pirstoo kansan. Itse olen päätynyt siihen ettei mikään puolue ei koskaan kasva niin suureksi että se voisi alkaa toteuttaa kansan enemmistön tahtoa ja aloittaa kansanäänestykset.
    Edustuksellinen demokratia on eliitin työkalu.
    Viittaan kommenttiini Truth_hunter 7.10.2019 at 12:04

   • ”Tämä tie ei ole välttämättä aivan helppo, sillä valtamedia puolustaa aina ensisijaisesti vallassa olevien etuja. Tai sitten se tekee jotain vielä pahempaa, se puolustaa niiden tahojen etuja, jotka ohjaavat vallassa olevia.”

    OIKEIN.
    Valtamediasta lähtee niin moni asia. He, valtamedian kokit, muokkavat aivojamme, kertovat miten ajatella asioista. Moni kokee ylpeyttä kun ”sivistää” itsensä kiireen lomassa ”lukemalla luotettavan median pääuutiset”.

    Se, että suuressa lännessä tietty porukka on ottanut haltuunsa tiedonvälityksen korkeimman tason, jota kukaan ei kyseenalaista, ei YLEt, ei Hesarit… tarkoittaa, että HE siellä luutornissa Baabelin majakassaan, omistavat meidän ajatukset. Kansan keskimääräisen ajatuksen.

    Jos ”HE” tuntuu absraktilta, eipä hätää. Muutkin ovat toki vielä pienilukuisina heräilleet ja tuottaneet arvokasta tietoa: Kasvokuvineen voit ohesta nähdä ydinporukan, joka kansojen ajatukset omistaa.
    https://thezog.wordpress.com/who-controls-big-media/
    Tilanne toki muutaman vuoden takaa, mutta oleellista muutosta ei edelleenkään kukaan peräänkuuluta. ”Ettei koskaan enää yms.” – on ilmeisesti riittävä suojakerroin kaikelle ja ikuisesti.

    Sitten olemme me, jotka jostain syystä katsomme kehikon ja sallitun ikkunan ulkopuolelle. 50.000 henkeä Suomessa, ennustan. Demokratiaanhan kuuluu toki, että 1% ei kesää tee.

    • Juuso 9.10.2019 at 18:43

     YLE:n asema ja uskottavuus ei ehkä ole niin vahva kuin sen tekemät tai teettämät kyselyt antavat ymmärtää. Monet ihmiset ovat lopettaneet kokonaan sen uutisten kuuntelemisen ja katselemisen.

     YLE kertoi kahden vuoden ajan systemaattisesti ns. Russiagate hoaxista. Kun se massiivisten tutkimusten jälkeen kuivui kokonaan kasaan, YLE ei ole perunut valejournalismiaan, vaan entistä hysteerisempään sävyyn levittää Ukrainagate hoaxia.

     Kyllä siihen 50.000:n ryhmään tulee jatkuvasti lisää ihmisiä.

   • Hyvä Timo Kuronen,

    Kiitos kiinnostavasta artikkelista ja ajatuksia herättävästä kommentista. Sinä ja muut VV:ssä teette loistavaa duunia sen eteen, että maatamme voisi oikeutetusti kutsua sananvapaus-valtioksi.
    Ehdotuksesi olivat kannatettavia.
    Kyselit muiden ehdotusten perään. Tässä tulee kaksi:
    (1) Ehdotan VV:aan blogikirjoitusosiota (”Blogit”), joihin saisi kirjoittaa lyhyehköjä kirjoituksia omalla nimellä ja jotka julkaistaisiin ilman suurempaa ’suodattelua’ tai toimittamista. Perustelu: Maailmassa ja Suomessa tapahtuu kaiken aikaa asioita, joita olisi kiva kommentoida. Nyt tuntuu, ettei sellaiselle kirjoittelulle oikein löydy tilaa tai oikeaa paikkaa.
    (2) Ja sitten toinen ehdotus tai ehkä paremminkin mielipide. Ajattelen, että VV:ssä jokainen voisi kirjoittaa omalla nimellään. En oikein ymmärrä nimimerkkikirjoittelua. Onhan tämä kuitenkin ainakin nimellisesti ’demokraattinen oikeusvaltio’, jossa jokaisen sananvapaudella on perustuslain suoja. Ei kai voi olla niin, että omalla nimellä kirjoittelua pelätään? Mitä hirveää ajatellaan tapahtuvan, jollei nimimerkkiä käytetä? Eikö omalla nimellä kirjoittaminen olisi uskottavampaa ja luotettavampaa ja antaisi valtamediakriitikoillekin vähemmän piikittelyn ja leimaamisen aihetta?

    Bene est temptare.

    Tapio Kuosma

    • Tapio Kuosma 14.10.2019 at 13:38

     Kiitos hyvästä ja tärkeästä kommentista! Pistin sen menemään ”pikakirjeenä” muulle toimitukselle. Päätoimittaja ja toimitussihteeri ottanevat kantaa ehdottamaasi Blogi-osastoon. Pidän itse ehdotusta hyvänä.

     Sitten nimellä kirjoittamisesta. Kun edellisellä kierroksella, toisin sanoen 90-luvulla, kirjoittelin erilaisiin julkaisuihin, puolustin voimakkaasti nimellä kirjoittamista. Olin sitä mieltä, että vakavista yhteiskunnallisista asioista pitäisi nimenomaan kirjoittaa omalla nimellä ja vieläpä niin, että siihen liittyisi vahva tunnistaminen.

     Minä olen kirjoittanut omalla nimellä julkaisusta riippumatta jo 70-luvulta alkaen ja pidän sitä omalta osaltani ainoana järkevänä tapana. Muut kirjoittajat ajattelevat ehkä tästä asiasta toisin ja toivoisinkin, että ahkerimmat kommentoijat ottavat kantaa myös tähän asiaan.

    • Itsenäisempää blogiosastoa on mietitty jo pidemmän aikaa, mutta sen toteuttaminen on jäänyt pohdinnan asteelle resurssirajoitteiden vuoksi.

     Mitä tulee nimimerkeillä kommentointiin, se on sallittu valtamedioissakin, esimerkiksi Aamulehdessä:

     https://www.aamulehti.fi/a/fe949af1-cc1e-47cb-96dd-4fbf5b2e2b35

     Helsingin Sanomissa pyritään siihen, että ”tulevaisuudessa nimimerkillä kommentointi olisi rajoitettu vain herkkiin ja vaikeisiin aiheisiin, ja valtaosa kommenteista kirjoitettaisiin omalla nimellä”.

     Tietenkään Vv:ssä ei tarvitse noudattaa toisten käytäntöjä. Itse kuitenkin näen hyvin ymmärrettävänä sen, että varsinkin nykyisessä, toisinajattelijoita ”trollittavassa” ja muutoinkin leimaavassa ilmapiirissä monet haluavat kommentoida oman nimensä sijaan nimimerkillä.

     ”Ei kai voi olla niin, että omalla nimellä kirjoittelua pelätään? Mitä hirveää ajatellaan tapahtuvan, jollei nimimerkkiä käytetä?”

     Miten olisi vaikkapa trolliksi leimautuminen? Tai työpaikan saannin epäonnistuminen? Tai työpaikan säilymisen vaarantuminen? Tai naapurisovun rikkoutuminen tai ystävien menettäminen?

     Ihmisillä on eri tavalla menetettävää omien mielipiteiden esilletuonnissa, eikä kukaan toinen pysty ”tietämään” toisen puolesta, onko hänellä oikeasti menetettävää omalla nimellä kirjoittamisesta. Mielestäni nimimerkkien käyttö edistää sananvapautta, varsinkin nykyisen kaltaisessa yhteiskunnassa. Siihen toki liittyy omat ongelmansa. Ideaalista tietenkin olisi, jos kaikki kokisivat voivansa kommentoida kaikista asioista omalla nimellään, mutta tällaisessa yhteiskunnassa emme toistaiseksi elä, riippumatta Suomen sananvapaustilanteesta esitetyistä korulauseista.

    • Onko yksilölle olemassa lainmukaista suojaa, jos kirjoittaa jotakin ”vallassa olevien uutistoimistojen vastaista”. Kyllä nykyään tulee merkatuksi, jos ei mene virran mukana pehmeästi keikutellen. USAssa pahuus on mennyt niin pitkälle ettei omaa nimeään uskalla käyttää joutumatta vainon kohteeksi. Moni kärsii epäkohdista, puuttumatta niihin, jopa henkensä uhalla. Siihen ei näy olevan lievitystä horisontissa.

     • KT. 13.11.2019 at 20:28

      On täysin mahdollista, että Suomessakin tulee vielä päivä, jolloin väärien mielipiteiden perusteella ihminen haetaan aamuyöllä kuulusteltavaksi.

      Valtakunnansyyttäjä selvästikin kokeilee kepillä jäätä. Jos Päivi Räsänen saa tuomion taannehtivan lainkäytön perusteella, on helppo arvata mitä tapahtuu seuraavaksi.

      Esille kaivetaan Tiedonantajat 1960- ja 1970-luvuilta ja oikeuteen joutuu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kirjoituksethan eivät ole lehdistä tänä aikana mihinkään kadonneet. Ne on edelleenkin luettavissa esim. Kansalliskirjastossa ja arkistoissa mikrofilmeiltä.

  • Unelmien urakkaa myöskin itse hain, mutta alussa olikin asiat täällä paljon mukavammin, vaikka sotia olikin meneillään jossakin jatkuvassa putkessa. Ajat ovat muuttuneet kaikkialla, ei ainoastaan läntisellä puolella. Samaa järjettömyyttä viljellään jokapuolella maasta riippumatta. Suomi näyttää olevan ”hallitsevien idioottien palkintosijoilla”. Se taas johtuu USAn hännystelystä, sekä EU-liittymästä, itsenäisyydestä luovuttaessa. Sääliksi käy Hongongin asukkaat, Kiinan hallituksen aiheuttaessa heille ahdinkoa. Luulisi Kiinan hallituksen myönteisyyden putoavan maapallon silmissä. Pahanteko, ”eikun vain lisääntyy”.

 3. Työtakuujärjestely on mielenkiintoinen. Eräänlainen esiversio nähtiin SMP:n puoluesihteeri Urpo Leppäsen mallissa. Kun työkykyisille työttömille pitää jonkinlainen taloudellinen turva järjestää ja se maksaa jotakin niin eikö todella voisi, samalla rahalla, järjestää asiaa siten että työttömän kiusaaminen ja pilkkaaminen ei kuuluisi uuteen järjestykseen vaan hänet jollain mekanismilla pidettäisiin kuitenkin työtä tekevien kirjoissa ja luokituksessa. Nykysysteemi kun lannistaa ja mitätöi työttömän pysyvästi. Tämän suuntaisen hankkeen tulisi olla kansallinen hanke. Ainakin jos kansallisvaltion muoto on Suomen tulevaisuus.

  • Markku Hakala 6.10.2019 at 21:42

   Urpo Leppäsen versio 70-luvulta perustui Heikki Rinteen malliin ja se siis osoittautui toimivaksi. Sitä olisi pitänyt kehittää edelleen eikä jättää unohtumaan.

   Työtakuusta löytyy myös taloustieteilijöiden näkemyksiä kirjasta Jussi Ahokas & Lauri Holappa: Rahatalous haltuun, Like 2014.

   Keskeinen osa työtakuuta on muutoin tekemättä jäävien töiden tuleminen tehdyksi. Monillakin aloilla on paljon työtä, joka pitäisi tehdä, osa siitä on välttämätöntä. Vanhusten ja vammaisten hoito on hyvä esimerkki.

   Kaikessa auttamisessa ei tarvita koulutusta, riittää normaali arjen osaaminen ja terve järki.

   Työtakuu ei toteudu koskaan, ellei sitä aleta vaatia. Vaatimuksiin ehkä vastataan, että ei ole rahaa. Silloin on vaadittava entistä äänekkäämmin ja päättäväisemmin. Ei nimittäin ole työttömien vika, että eliitti on sotkenut maan asiat niin pahasti, että ihmiset joudutaan jättämään heitteille ilman hoitoa.

   • EU- maissakin on sellaisia, joissa työttömälle järjestetään mieluummin muuten tekemättä jäävää työtä kuin että työtön jätettäisiin oman onnensa nojaan seurattavaksi ja työttömyyskorvauksen varaan. Jos vertaat suomalaisessa lähiökuppilassa keskioluella läträävää syrjäytynyttä työtöntä miestä vaikkapa Portugalissa katuja laukaisevaan tai roskisten tyhjennystyössä olevaan työllistettyyn niin ote elämään ja mahdollisuus yhteiskunnassa pysymiseen on silminnähden erilainen: toisilla toivoa toisilla ei. Kyllä Rinteen malli olisi nostettava takaisin pöydälle!

    • Markku Hakala 7.10.2019 at 19:18

     Kertoisitko vähän tarkemmin!

     FB:ssä työtakuu on jo ehditty tyrmätä täysin. Omasta mielestäni työtakuulla on kahtalainen merkitys. Se on ensinnäkin asia sinänsä. Se on siis kiistatta hyvä ratkaisu työtä haluaville. Toisaalta se on hyvä väline demokratian testaamiseen ja kehittämiseen.

     Jos joku keksii paremman ratkaisun joukotyöttömyyden lopulliseen nujertamiseen ja jos se osoittautuu helpommin läpivietäväksi, ilomielin ryhdyn sen kannattajaksi.

     • Tuskin lainsäädännössä sinänsä on eroja mutta päättäjien asenteissa kyllä. Voidaan tietysti sanoa että esim. käsityönä katuja tai rantoja siivoavat tai siinä työssä koneita avustavat henkilöt tekevät turhaa työtä koska ainakin 20 työt voitaisiin koneellistaa tai tehdä avustamistyö kokonaan tarpeettomaksi. Mutta siinä se pointti taitaa ollakin. Jos työtön on halukas tekemään takuutöitä niin väitän että sekä yhteiskunnan että työttömän kannalta se on parempi ja pitkässä juoksussa halvempi vaihtoehto, tolkullisesti käytettynä. Eräänlaista työtakuuta se siivoustyökin on ja minusta nykysysteemi tulee kyllä pitämään huolen siitä, että ”meillä myös työttömät ovat aina keskuudessamme”.

 4. Ruotsalaisessa vaihtoehtomediassa on jo seuraavanlaisia otsikoita:

  ”Om de politiska landsförrädarnas medvetna krossande av Sverige”,
  https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/10/05/om-de-politiska-landsforradarnas-medvetna-krossande-av-sverige/

  ”Är du redo att försvara ditt folk, ditt land, din kultur och våra grundlagsfästa värderingar? Om så krävs även med VÄPNAD kamp?”,
  https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/10/05/ar-du-redo-att-forsvara-ditt-folk-ditt-land-din-kultur-och-vara-grundlagsfasta-varderingar-om-sa-kravs-aven-med-vapnad-kamp/

  ”Avgrunden – Sverige inför inbördeskriget”,
  http://blueshift.nu/avgrunden/

  Maagisella sanalla ”asylum” lumotut suomalaiset poliitikot, ennenkaikkea natsittaja-sisäministeri Ohisalo suunnannäyttäjänä, ovat johtamassa Suomeakin ruotsinkaltaiseen tilaan.

  • A Witness to the Collapse — hyvä PCR artikkeli läntisen arvoyhteisön rappiosta
   By Paul Craig Roberts
   The US and Great Britain were once the “free nations,” imbued with civil liberty, individual conscience, free speech, Christian moral values, and a rule of law. But no more. — oma maamme kuuluu samaan joukkoon
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=195881

  • Totuudenetsijä 6.10.2019 at 22:51

   Ruotsissa oli viitonen ja heikko a yo-kirjoituksissa. Silmäilin kuitenkin tekstejä ja tilanne naapurissa lähenee todellakin katastrofia. Jos rikas Ruotsi ei pystynyt hoitamaan kotouttamista, ei siihen pysty Suomikaan.

   Onko kukaan perehtynyt köyhyystutkija Ohisalon väitöskirjaan, onko siinä mitään järkeä? Kaikissa nimittäin ei ole.

   The Duran julkisti sattumoisin eilen terävän videon Ruotsin taloudellisesta tilanteesta. Harkitsematon ja äärimmäisen typerä päätös ottaa maahan suunnaton määrä ”ruokavieraita” saattaa muuttaa Ruotsin poliittista järjestelmää tai sitten maan annetaan ajautua kaaokseen.

   Samat ongelmat ovat Saksassa. Ehkäpä siitä johtuu, että Merkelistä ei ole kuultu muutamaan kuukauteen mitään.

   Kyllä meilläkin maalla ennen vanhaan kulkijalle annettiin kahvia ja joskus ruokaakin. Mutta oma väki söi aina ensin ja huomiseksikin piti jättää. Tämä arkinen totuus on ruotsalaisilta ja saksalaisiltakin unohtunut. Ehkäpä sitä ei tunne Ohisalokaan.

   https://theduran.com/swedens-economic-model-begins-to-crumble-video/

 5. ”Demokratiasta Suomessa – mihin suuntaan”

  Koko otsikko meni jo metsään, sen olisi pitänyt olla:

  Näennäisdemokratiasta Suomessa-mihin suuntaan…

  • Aivan.
   Olen yrittänyt näissä demokratiakeskusteluissa sanoa ettei meillä kuten ei koko ns. ’läntisessä arvoyhteisössä’ ole demokratiaa vaan eliitin yksinvalta jota toteutetaan näennäis- eli edustuksellisen demokratian muodossa.
   Onko joku havainnut että jokin asia olisi toteutunut kuten kansan enemmistön eikä rahaeliitin tahto olisi vaatinut?
   Minä en ainakaan ole havainnut. Olenko sokea kun en näe. Jos joku on tarkkanäköisempi niin toivoisin että toisi sen julki täällä ja kertoisi missä asiassa kansan tahto on ollut määräävä.

    • Truth_hunter 9.10.2019 at 21:41

     Et ole todellakaan sokea.

     Vaatii kansalaisrohkeutta katsoa isoja yhteiskunnallisia ongelmia ja nähdä mitä todella tapahtuu. Yrjö Kallinen muistaakseni puhui unessa kulkemisesta. Sitähän valtaosa väestöstä — näin luulen — tekee ja täyttää tietoisen aikansa viihteellä ja sosiaalisella kanssakäymisellä. Eli siis pakoilee joko tietoisesti tai tietämättään tai sitten pelkästä mukavuudenhalusta.

 6. Luovutaan vallitsevasta puoluejärjestelmästä – mikä on omiaan vain jakamaan kansaa mitä mitättömimmistä asioista – ja luodaan tilalle kansan tahtoon perustuva ”lautakunta”, joka toteuttaa kansan haluamaa politiikkaa. Luovutaan presidenttiydestä, mikä on omiaan luomaan elitistiseen arvoon perustuvaa ihailuyhteiskuntaa. Luovutaan ministereistä, jotka vuoronperään ajavat omia etujaan suurten tilipussien toivossa.

  Hypätään pois kaikenmaailman liittoutuneiden kelkasta, ja aletaan rakentaa omaa tervettä talous-, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kahdenvälisiin suhteisiin perustuen niiden valtioiden kanssa, missä hyväksytään riippumattomien ja itsenäisten valtioiden olemassaolo. Annetaan jokaisen kulttuurin ja ihmisrodun kukkia tavallaan.

  Unelmia ja haaveita pitää olla, muuten tästä ei tule yhtään mitään.

  • Samu Seppälä 7.10.2019 at 12:56

   Unelmia ja haaveita pitää olla, se on selvä asia. Niiden avulla voidaan luoda näkemys paremmasta vaihtoehdosta.

   Muutoksien toteuttamiseen tarvitaan sitten ponnistelua, johon keskusteleminen, vastaan väittäminen ja omien näkemysten perusteleminen ovat erinomainen alku. Kuntoisuus kasvaa ponnistelemalla.

   Puoluejärjestelmän muuttamiseen tarvitaan jo sitten laajempien joukkojen tukea ja sen synnyttämiseksi on tehtävä työtä.

   Kansan tahtoon perustuva ”lautakunta” on periaatteessa hyvä ajatus. Pitäisi vain miettiä tarkemmin, millä tavalla lautakunta poikkeaa eduskunnasta ja miten se muodostetaan. Onko ehdotuksia?

   Presidenttiydestä on tullut naistenlehtien ja iltapäivälehtien vakiokamaa. Usein vaimo, lapsi tai koira ovat enemmän esillä kuin presidentti tekemisineen. Jos Suomessa olisi todella vapaat vaalit, Lennu voittaisi heittämällä. Se haukkuisi omat ja vieraat ja pitäisi isänmaan kurissa ja herran nuhteessa.

   Liittoutumisista ajattelen, että Suomen kaltaisen pienen maan pitää olla ensisijaisesti hyvissä väleissä lähimpien naapureittensa kanssa. Mitä suurempi naapuri, sitä tärkeämpää on toimivien suhteiden ylläpitäminen. Se merkitsee mm. laajoja kauppasuhteita ja pakotteista kieltäytymistä. On samantekevää, mikä järjestelmä naapurissa on ja kuka sitä johtaa. Suhteiden tulee aina olla kunnossa. Kättä voi välillä pitää taskussa nyrkissä, jos se helpottaa.

   Nämä asiat näyttävät maapallon toiselta puolelta katsottuna aivan erilaisilta. Ja sieltäkin katsottuna asiat muuttuvat, kun aikaa kuluu ja katsojat vaihtuvat. Siellä ne vaihtuvat PALJON useammin kuin naapurissa. Suomen maantieteellinen asema ei kuitenkaan miksikään muutu. Se on karu realiteetti.

   • ”Liittoutumisista ajattelen, että Suomen kaltaisen pienen maan pitää olla ensisijaisesti hyvissä väleissä lähimpien naapureittensa kanssa. Mitä suurempi naapuri, sitä tärkeämpää on toimivien suhteiden ylläpitäminen. Se merkitsee mm. laajoja kauppasuhteita ja pakotteista kieltäytymistä. On samantekevää, mikä järjestelmä naapurissa on ja kuka sitä johtaa. Suhteiden tulee aina olla kunnossa. Kättä voi välillä pitää taskussa nyrkissä, jos se helpottaa.”

    Hyvin sanottu!

 7. ”Työtakuujärjestelmässä irtisanottu työntekijä ei putoaisi koskaan tyhjän päälle. Hän saisi vaikkapa vuoden verran perustuloa etsiäkseen itse uutta työpaikkaa. Mikäli tämä ei onnistuisi, työtön siirtyisi työtakuujärjestelmän piiriin, jossa julkinen valta etsisi uuden työpaikan julkiselta sektorilta, yksityiseltä sektorilta tai kolmannelta sektorilta. Ideana on, että valtio toimii viimesijaisena työllistäjänä. Työvoima nauttisi lopultakin valtion todellista suojelua, kuten perustuslaki joskus sanoi.”

  Eli siis palattaisiin vanhaan järjestelmään, jossa työttömät laitettiin käytännössä pakkotyöhön risusavottaan tai nojailemaan lapioihin tietyömailla? Tässä vähän historian kertausta Iltasanomilta ajasta, kun vastaava systeemi oli käytössä 40-luvulla https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006222476.html

  Minäpä kerron mikä kaikki tässä ideassa on vialla:

  1. Aktiivisuusmalli, jossa työntekijöiltä ei siis edellytetty kuin käytännössä jonkin lyhyen kurssin käymistä silloin tällöin tai ylipäätään työnhakua aktiivisesti sai osakseen niin suurta vastustusta työttömien pompottamisena, että se joudutaan kumoamaan käytännössä heti. Kuinka ihmeessä joku voi kuvitella, että pakkotyö saisi yhtään parempaa vastaanottoa keneltäkään?

  2. Käytännössä valtion tarjoamien töiden tulisi olla matalapalkkaisia sekä äärimmäisen yksinkertaisia ”savottahommia”, jotta niihin voidaan laittaa vastentahtoisia pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, joilla ei melko varmasti ole motivaatiota, koulutusta tai muita tarpeellisia henkilökohtaisia ominaisuuksia kyseisiin tehtäviin.
  Tällöin kyseeseen tulee lähinnä esimerkiksi risujen kerääminen metsästä, lintujen laskeminen taivaalta tai muuta yhtä joutava, jota kukaan muukaan ei tällä hetkellä tee oikeasti palkkansa eteen. Muutoin ”pakkotyöllistetty” halpatyövoima syrjäyttäisi oikeasti työllistettyjä ja tarpeellisia ammattilaisia, jos heitä laitetaan tehtäviin, joilla on oikeasti ennestään jo markkinaehtoisesti työllistettyjä.

  3. Onko tällaisilla matalapalkkaisilla ”savottahommilla” mitään yhteiskunnallista merkitystä tuottavuuden kannalta sen lisäksi, että niillä kiusataan työttömiä (kuten aktiivimallin koettiin tekevän)? Ne kun eivät voi siis olla mitään oikeasti kilpailukykyisiä ja välttämättömiä hommia, jotka voisivat kilpailla oikeiden tarpeellisten ammattilaisten työpaikoista ja ajaa vuorostaan näitä työttömyyteen.

  4. Jos kyseessä taas on valtion tarjoama vapaaehtoinen huomattavan matalapalkkainen työ, joka on äärimmäisen harvalle edes oman koulutuksensa mukaista tai muutenkaan mieluisaa, niin kuka sellaiseen suostuisi vapaaehtoisesti? Eiköhän useimmat valitse jäädä työttömiksi, kunnes löytävät oman alansa työtä kunnollisella palkalla tai ylipäätään jotain itselleen sopivampaa hommaa.

  5. Miten tällaisia työpaikkoja järjestettäisiin hiipuviin syrjäisiin kuntiin, joissa ei kertakaikkiaan ole mitään mielekästä tekemistä? Pakotettaisiinko kyseiset työttömät muuttamaan pakkotyönsä perässä muualle ja kuka sen lystin maksaisi? Vai laitettaisiinko heidät vuorotellen kaivamaan ja täyttämään vaikka kuoppia metsään paskapalkalla paremmankaan tekemisen puutteessa, kun kunnassa ei ole edes soratienpätkään rakennettavaksi?

  6. Mistä valtiolle rahaa tällaiseen tempputyöllistämiseen? Kyseisille työttömille olisi kuitenkin maksettava selvästi yli työttömyyskorvauksen summa, koska kukaan ei ainakaan vapaaehtoisesti tee täyspäiväistä työtä, jos siitä hyötyy vaikkapa vain 100-200e/kk verrattuna työttömyystukiin ja kotona makoiluun. Eli käytännössä näistä täysin turhista savottahommista tulisi vielä maksaa enemmän rahaa kuin joutilaalle työnhakijalle + kaikki työllisen oheiskulut.

  • Realiteetit 7.10.2019 at 13:30

   Muotoilin työtakuun tarkoituksella hyvin lyhyesti ja väljästi. Tarkemmalla muotoilulla ei ole edes kiirettä, sillä nykyinen eduskunta tai hallitus ei ota asiaa käsiteltäväkseen vaikka siitä tehtäisiin kansalaisaloite.

   Ehdotus kannattaa kuitenkin lukea uudelleen. Siinä ei missään kohdassa mainita sanaa pakkotyö. Kyseessä on työtakuu, paino sanalla takuu. Valtion pitää taata, että työtä haluaville myös järjestyy töitä.

   Työtöntä työllistettäessä valtio ottaa parhaat päältä. Sitten ovat vuorossa yksityinen sektori ja kolmas sektori. Viimesijaisuus tarkoittaa sitä, että valtiolla on lopulta vastuu järjestää työpaikka, jos sitä ei muuten löydy.

   Suomessa on satojatuhansia työttömiä tai vajaatyöllistettyjä, jotka hyötyisivät tästä mallista. Totaalikieltäytyjien tilannetta en ole juurikaan miettinyt. Sen aika tulee myöhemmin. Kuitenkin, jos terve ja työkykyinen kieltäytyy kaikesta työstä, hänelle voitanee ostaa menolippu johonkin lämpimään maahan, jossa kypsät hedelmät tippuvat suoraan suuhun.

   Rahojen riittävyyden saa hallitus ratkaista sitten aikanaan. Eduskunta voi päättää mallista ja antaa hallitukselle muutaman vuoden siirtymäajan. Jos se edellyttää vaikkapa eurosta eroamista, se on sitten tehtävä. Kyseessä on toimeenpanevan sektorin ongelma, ei lainsäätäjän ongelma.

   • ”Ehdotus kannattaa kuitenkin lukea uudelleen. Siinä ei missään kohdassa mainita sanaa pakkotyö. Kyseessä on työtakuu, paino sanalla takuu. Valtion pitää taata, että työtä haluaville myös järjestyy töitä.”

    Kyllä meillä nytkin on käytännössä ”työtakuu”, jos olet valmis muuttamaan mihin tahansa päin Suomea (esim. korvesta kasvukeskukseen), hankkimaan sen eteen edes lyhyenkin koulutuksen (esim. ajokortti taksikuskiksi tai pyöräilytaito ruokalähetiksi, hygieniapassi mäkkärin burgerinpaistajaksi tai suomenkielen alkeiskurssi siivoojaksi…) ja tekemään näitä tehtäviä vielä minimipalkalla. Mutta kas kummaa, nämäkin duunit on täytetty kielitaidottomilla ja kouluttamattomilla ulkomaalaisilla, joille tällainen ”takuutyö” kelpaa.

    Voin taata, että esimerkiksi marjanpoimijaksi pääsee terve työtön kuin työtön, vaikka et osaisi sanaakaan Suomea tai et olisi peruskoulustakaan valmistunut, koska tänne tuodaan jopa Thaimaata ja Ukrainaa myöten ihmisiä tekemään niitä hommia kotimaisten tekijöiden puutteessa. Maatilat ottavat ilomielin suomalaisia työntekijöitä olivat ne sitten ”pakkotakuutyöllistettyjä” tai vapaaehtoisia.
    Mutta kun jippo on siinä, että ihmiset eivät halua mitä hyvänsä takuutöitä, millä ehdoilla tahansa ja maantieteellisestä sijainnista sekä palkasta välittämättä. Sinä saat raahata suomalaiset työttömät väkisin takuutöihinsä esimerkiksi marjanpoimijoiksi, vaikka siitä voi reipas tyyppi saada ihan hyvää palkkaakin (thaimaalaiset tienaavat jopa 3000e/kk sillä).

    ”Suomessa on satojatuhansia työttömiä tai vajaatyöllistettyjä, jotka hyötyisivät tästä mallista.”

    Kysymys kuuluu haluavatko he huonopalkkaista valtion tyhjästä tempaisemaa tempputyötä, jonka luonteeseen tai sijaintiin he eivät voi vaikuttaa millään tavalla?

    Jos valtio ilmoittaisi SINULLE vuoden työttömänä oltuasi, että nyt sinulle on takuutyöpaikka Ahvenanmaalla mansikanpoimijana 1700e/kk (joka on muuten siivoojan peruspalkka), niin lähtisitkö vapaaehtoisesti? Osaatko arvata moniko muukaan lähtisi?

    ”Kuitenkin, jos terve ja työkykyinen kieltäytyy kaikesta työstä, hänelle voitanee ostaa menolippu johonkin lämpimään maahan, jossa kypsät hedelmät tippuvat suoraan suuhun.”

    No kumman valitsisit marjanpoimimisen Ahvenanmaalla vai menolipun lämpimään maahan? Entäpä äänestäisitkö sen jälkeen sitä poliitikkoa/puoluetta, joka keksi sinut laittaa tällaisen pakkovalinnan eteen?

 8. Muutama kommentti:

  Työtakuu järjestelmä, uusiosana ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle.
  Kommentoit: ”Urpo Leppäsen versio 70-luvulta perustui Heikki Rinteen malliin ja se siis osoittautui toimivaksi. Sitä olisi pitänyt kehittää edelleen eikä jättää unohtumaan.”

  Eihän Urpo Leppäsen aikaansaamaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa ole missään vaiheessa unohdettu. Päinvastoin, jo ennen EU-Suomea kokoomus aloitti täysimittaisen propagoinnin ja toiminnan ansiosidonnaista työttömyysturvaa vastaan. Sitä onkin nakerrettu pala palalta pienemmäksi vuosikymmenten saatossa eri hallitusten toimesta yhdessä SAK:n tekemien työllisyyspoliittisten paskakompromissien kanssa.
  Tänä päivänäkin ansiosidonnaisen päivärahan lopullinen niittaaminen kuuluu kokoomuksen ykköstavoitteisiin samoin kuin massamittainen halpatyövoiman (orjatyövoiman) maahantuonti.
  Eli ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei ole missään vaiheessa unohdettu.

  Entäs sitten tämä SOTE-hanke, koko hankkeen ainoa päämäärä on ensivaiheessaan terveydenhoidon ”amerikkalaistaminen” eli suomeksi sanottuna yksityistäminen ja toisessa vaiheessa sosiaalitoimen totaalinen alasajo. Kuunnelkaapa kokoomuslaisten puheita sosiaaliavustusten vastikkeellistamisesta eli suomennettuna sosiaaliavustuksia saavat köyhät työttömät, eläkeläiset ym. komennettaisiin orjatöihin.
  Näin siis nykyisessä ”hyvinvointivaltiossa” nimeltä EU-Suomi. Tuskinpa kukaan 1800-luvulla ajatteli vastaavasti köyhäinavusta.

  Onko tässä SOTE-hankkeesa kyse vain ilkeistä kokoomuslaisista ja muista heidän sisarpuolueistaan (Kepu, SDP; Vihreät, Vassarit, RKP jne jne)
  Totuuden asiasta meille sanoi Juha Sipilä, joka viime vaalien jälkeen totesi medialle tulevasta hallituksesta ja sen suhteesta SOTEen, että SOTE-hankkeessa on kyse EU:n asettamasta vaatimuksesta. Nimenomaan EU on koko SOTE-hankkeen alullepanija. Kokkareiden ja muiden poliitikkojen ainoaksi hommaksi siis jää miettiä vain sitä kuinka he itse pääsisivät hyötymään ja rahastamaan hankkeella. Hanketta itsessään ei missään nimessä kyseenalaisteta onhan sen takana EU ja koko ”läntinen arvoyhteisö”, suorastaan jumalallinen voima. 😀

 9. Aivan ilmeisesti kokoomuslaisten rukouksiin halvasta (ilmaisesta)työvoimasta on vastattu ja edessä on Saksan ulkoministeri Horst Seenhoferin mukaan v 2015 pahempi ”pakolaiskriisi. Kriisiä on tällä kertaa aiheuttamassa Turkin Erdogan, joka haluaa varmistaa ”läntisen arvoyhteisön” Euroopan osaston puutumattomuuden Erdoganin aloitellessa kurdien vastaista operaatiota Syyriassa.
  ”Läntisen arvoyhteisön” imperialistisen politiikan suurimpana petturina nähdään nyt Trump, joka haluaa vihdoinkin kotiuttaa amerikkalaisjoukot Syyriasta.

  Linkit: https://mvlehti.net/2019/10/07/saksa-eurooppa-kokemassa-uuden-pakolaiskriisin-jopa-suuremman-kuin-2015/

  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006264691.html

  Afrikan maahanmuutovyöryn osalta on kyse aivan samasta asiasta, ”läntisen arvoyhteisön” imperialismista.
  Tässä asian selvittää jo edesmenneen Libyan presidentin Gaddafin ääni- eli puhetorvi Moussa Ibrahim.
  RT:n ”Going Undegrund” -ohjelmassa haastateltu Moussa Ibrahim kertoo meille imperialistien syyt Libyan ja Afrikan tuhoamiselle, tunnin mittainen haastattelu kahdessa puolen tunnin pätkässä löytyy täältä:

  https://www.youtube.com/watch?v=niZsLfxNwvI

  https://www.youtube.com/watch?v=_nYfuPnEB9Y

  • M Harhama 7.10.2019 at 15:54

   Maahanmuutto jatkuu, se on karu totuus. Suomi on yhtä kyvytön hoitamaan kotouttamista kuin Ruotsi tai vaikkapa Saksa. Kummankin viimeksi mainitun talous on pahoissa vaikeuksissa juuri vapaan maahanmuuton seurauksena.

   EU:n pahimmat virheet Lähi-idän ja Afrikan suhteen juontuvat kolonialismiin ja ylimieliseen geopolitiikkaan. Menneitä virheitä ei ole koskaan selvitetty ja tunnustettu. Uusia virheitä tehdään vanhojen asenteiden pohjalta. Kun Yhdysvallat hyökkää johonkin Eurooppaa lähellä olevaan maahan, joukko EU-maita lähtee aina innolla mukaan. Näin on tapahtunut kerta toisensa jälkeen. Libya ja Syyria ovat tästä hyviä esimerkkejä. Valtamedia hurraa aina riemuissaan ja valehtelee minkä kerkeää.

   Jos pakolaisvirroille haluttaisiin todella tehdä jotain, sotiminen ja aseiden myynti pitäisi lopettaa kokonaan. Sitten pitäisi ryhtyä luomaan elämisen edellytyksiä arabeille ja afrikkalaisille omissa maissaan. Se edellyttäisi näpertelyn lopettamista kehitysmaapolitiikassa ja massiivisiin investointeihin osallistumista.

   EU on näissä asioissa omaksunut pellen roolin. Hyvä viimeaikainen esimerkki koskee Jean-Claude Junckerin viimeistä välistävetoa Kiinan BRI-hankkeeseen liittyen. Kiina on ainoa maa, joka todella investoi Afrikkaan. Juncker on koko komissiouransa ajan vastustanut BRI-hankkeeseen osallistumista, vaikka enemmistö EU-maista on siihen liittynyt.

   Nyt Juncker on siis viimeisenä vetonaan keksinyt, että EU:n komissio ja Japani rakentavat oman Silkkitien Japanin ja Euroopan välille kaupan lisäämiseksi. Siis ilmeisesti omat rautatiet, laivareitit, satamat, lentokentät ja ehkä vielä jotain.

   Ainoa järjellinen ratkaisu olisi lähteä mukaan Kiinan ja Afrikan unionin yhteisiin hankkeisiin. Hyvä hanke voisi olla Tšadin järvialueen elvyttäminen, josta on tehty pitkälle meneviä suunnitelmia. Sen avulla luotaisiin elämisen edellytykset miljoonille ihmisille, synnytettäisiin työpaikkoja ja uusien vesivoimaloiden avulla energiaa. Kukaan ei puhu tämän kokoluokan asioista.

 10. Jatkona Truth_hunter 7.10.2019 at 12:19 kommenttiin
  Havainnollistetaan asiaa: äänestin viime vaaleissa Persua joka nyt istuu europarlamentissa kuunteluoppilaana minunkin verorahojani tuhlaten. Ääneni meni täysin harakoille ja sillä jopa paradoksaalisesti edistettiin asiaa jota itse vastustan!
  Onhan tämä tragikoomista.
  Äänestin siinä toivossa että olisin voinut vaikuttaa jotenkin maamme pysymiseen itsenäisenä ja suvereenisena itse asioistaan päättävänä valtiona mutta äänelläni lujitettiinkin eu- ja natomafian valtaa maassamme.
  Jos olisin äänestänyt jotain muuta suurempaa puoluetta niin tulos olisi ollut sama ja pienemmän puolueen kohdalla äänelläni ei olisi ollut mitään merkitystä koska ne eivät voi vaikuttaa lainkaan maan asioihin.
  Nyt tiedän etten enää jatkossa äänestä mitään puoluetta tai puolueen edustajaa. Mitä järkeä on antaa äänensä sellaiseen jota itse ei kannata.

  Tie eduskuntaan on tehty mahdollisimman hankalaksi ellei ole puolueen jäsen ja hae puolueen kautta ehdokkuutta. Tämä epäkohta vaatisi heti korjausta. Silloin äänestäminen tuntuisi mielekkäältä ja voisin taas osallistua siihen.

  Miten ehdokkaaksi?
  Ehdokkaaksi voi tulla kahdella tavalla: joko puolueen ehdokkaana tai valitsijayhdistyksen ehdokkaana
  Valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi
  Jos haluat ehdokkaaksi, mutta et minkään puolueen ehdokkaaksi, Sinun tai Sinun ehdokkuuttasi kannattavien täytyy perustaa valitsijayhdistys. Valitsijayhdistyksen perustamiseksi tarvitaan
  — eduskuntavaaleissa vähintään 100 samassa vaalipiirissä äänioikeutettua henkilöä,
  Valitsijayhdistys perustetaan käytännössä laatimalla perustamisasiakirja, jossa on oltava mm. seuraavat tiedot:
  ehdokkaan nimi,
  jokaisen ehdokkuuttasi kannattavan nimi, syntymäaika ja osoite sekä allekirjoitus, jossa kannattaja vakuuttaa, että hän on äänioikeutettu kyseisessä vaalipiirissä tai kuntavaaleissa asianomaisessa kunnassa.
  Valitsijayhdistys tarvitsee myös vaaliasiamiehen ja tälle varamiehen. Vaaliasiamiehenä voi toimia myös ehdokas itse. Vaaliasiamiehen on toimitettava valitsijayhdistyksen ehdokashakemus vaalipiirilautakunnalle tai kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ehdokashakemus voidaan tehdä käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisia ehdokasasettelulomakkeita.
  https://vaalit.fi/miten-ehdokkaaksi-

  Jos eduskuntaan saataisiin puoluevallasta vapaita edustajia enemmistöksi niin se maan ylimpänä vallankäyttäjänä voisi toteuttaa kansan tahtoa toisin kuin nykyinen eduskunta joka on pelkkä puolueiden ja hallituksen kumileimasin.
  Tämäkin olisi merkittävä uudistus ja ensiaskel pyrittäessä demokratiaan.

  • EU-Suomesta ei tällä hetkellä löydy kuin yksi ainoa puolue, jolla on selkeän yksiselitteinen EU:n vastainen linja ja se puolue on KTP (Kommunistinen työväenpuolue)
   KTP ei ole osallistunut yksiinkään EU_vaaleihin omilla ehdokkaillaan, KTP:llä on EU:n suhteen periaatteellinen kielteinen linja. Puolue on vain valitettavan pieni.
   Kaikki muut EU-Suomen puolueet hyväksyvät EU:n ja ovat enemmän tai vähemmän aktiivisti EU:n puolesta.
   Viime EU-vaaleissa ainoa yksittäinen ehdokas, joka selkeästi vastusti EU:ta ja Suomen EU jäsenyyttä oli Junes Lokka. Tämä on nykyinen surkea poliittinen tilanne EU-Suomessa.

   • Eipä siitä ole apua jos ei kannata kommunismia. Kuitenkin se on puolue ja asettaa ehdokkaita äänestettäväksi eduskuntaan.
    Tarkoitin tuossa yllä puolueisiin sitoutumattomia ehdokkaita joilla eduskunta pitäisi täyttää jos pyritään todelliseen kansanvaltaan ja demokratiaan.
    Lisäksi eduskunnan päätökset pitäisi aina alistaa kansanäänestyksille.
    Se voitaisiin tehdä jo nyt mutta niitä vastustetaan juuri siksi että ne estäisivät nykyisen kaltaisen eliitin vallankäytön.

    • ”Lisäksi eduskunnan päätökset pitäisi aina alistaa kansanäänestyksille.”

     Loistava idea. Eduskunta äänestää satoja kertoja vuodessa lakiesityksistä. Eli sinä järjestäisit käytännössä kansanäänestyksen jokaiselle vuodenpäivälle tai jotain äänestyspäiviä, jolloin äänestetään kymmenistä eri asioista.
     Arvaa moniko kansalainen jaksaa tutustua satoihin lakiesityksiin ja käydä äänestämässä niistä jatkuvasti?

     Sitä varten meillä on kansanedustajat, että lakiesityksiin tutustuminen ja niistä äänestäminen on kyllä ihan täyttä työtä.

     • Eli haluat että valta pysyy eliitillä joka on vienyt jo itsenäisyytemme ja meidät Eurostoliitton velkaorjaksi ja kolkuttelee Naton ovea.
      Meitä on moneen junaan. Uskot että kansanedustajat perehtyvät esityksiin. Mutta miksi olemme sitten tässä jamassa? Kaikki rempallaan.

     • lisäys
      Uskot siis että nykyiset kansanedustajat perehtyvät hallituksen esityksiin vaikka suuri osa heistä on ihan meitä matti tai liisa meikäläisiä?
      Seuraapa äänestyskäyttäytymistä. Hehän äänestävät kuten puoluejohto on päättänyt.
      Kansanedustajaksi halutaan koska se on hyvä hillotolppa. Hyvät tulot ja edut. Valitettavastu eduskunta ei toimi kansan äänen ja tahdon mukaan vaan hallituksen päätösten kumileimasimena.

  • Truth_hunter 7.10.2019 at 16:19

   Sitova kansanäänestys on järeä keino, jota on toki käytettävä mutta huolella valikoituihin kohteisiin. Natoon liittyminen ja ylipäätään yhteistyö Naton kanssa olisivat hyvä kohde. Se, että jotkut ns. asiantuntijat ovat sitä mieltä, että juuri siitä asiasta ei kansalta pidä kysyä mitään, osoittaa miten tärkeä kansanäänestyksen järjestäminen on.

   Tärkeiden lakien valmistelussa kansanäänestyksen ja eduskunnan väliin täytyy pystyä luomaan jokin välitysmekanismi.

   Komiteatyöskentely pitää ensinnäkin elvyttää. Se turvaa edes sen, että eduskunnassa mukana olevat puolueet pääsevät vaikuttamaan. Sipilän aikana eduskunta oli pelkkä hallituksen kumileimasin. On todella ällistyttävää, että kukaan keskustan vaikuttajista ei uskaltanut sanoa Sipilälle mitään. Sipilän vahvimmat tukihenkilöt ovat nyt hallituksessa. Siltä osin sama meno siis jatkuu.

   Lakien valmistelussa käytetään nykyisin lausuntokierroksia, joka tarkoittaa käytännössä suurimmalta osin sitä, että kysytään etupiirien kantaa ja sovitellaan niiden hallituksessa olevien voimasuhteiden mukaan. Mitään julkista keskustelua ei käydä. Valtamedia on joko suoraan hallituksen äänitorvi tai sitten se ajaa jonkin tietyn etupiirin näkemyksiä.

   Demokratian malleja koskevassa tutkimuksessa on selvitetty paljon ”keskustelevan” (deliberative) demokratian mahdollisuutta (kielitaitoiset voisivat ehdottaa muuta käännöstä: harkitseva?). Tämä edellyttäisi laajan ja systemaattisesti tuetun ja ylläpidetyn foorumin tai foorumien verkoston olemassaoloa. Se edellyttäisi välttämättä myös moderointia, joka ei tarkoita sensurointia.

   Jos kysymystä Natosta päätettäisiin käsitellä harkitsevan demokratian keinoin, se edellyttäisi välttämättä YLE:n kuriin saamista. Nyt YLE käyttäytyy monissa asioissa aivan kuin se olisi erillinen osapuoli, joka ajaa jotain omaa, kummallista agendaansa. Suhtautuminen USA:n presidentinvaaleihin on hyvä esimerkki. Myös EU:hun liittymisessä YLE:llä oli oma ennalta päätetty oikea vaihtoehto, jota se ajoi voimakkaasti.

   YLE pitäisi kovaotteisin henkilöstöratkaisuin palauttaa tiedotusvälineeksi, joka käsittelee kv-politiikkaa ja omia yhteiskunnallisia kysymyksiä puolueettomasti. Ja siis toimii journalistisin periaattein eikä poliittisena toimijana.

   Harkitsevasta demokratiasta on harkinnassa seuraava artikkeli. Saa nähdä koska syntyy.

 11. Kyllä IPU, Itsenäisyyspuolue, haluaaa EU-eroa.

  Työtakuujärjestelmä on talonpoikaisjärjen tuotos. Ihmisen ei ole hyvä virua mitään tekemättä kotona. Se käy helposti ennen pitkää mielenterveyden päälle. Työttömyydestä aiheutuva henkinen kärsimys tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Kaikki työ on arvokasta. Miksi tällaista järjestelmää ei ole luotu ? Jotkut tahot haluavat passivoida osan väestöstä ? Tilalle sitten Lähi-Idän ahkeria nuoria miehiä, joille kaikki tekeminen kelpaa. Akateemisesti koulutetut maahanmuuttajat tekevät mitä tahansa työtä ja ovat kiitollisia. Mutta meidän väestöstämme iso osa syö vain masennuslääkkeitä ja kokemus omasta ihmisarvosta on nollassa. Hälytyskellot soimaan ja kovaa. Ranskassa ne pirisevät jo täysillä.
  Tekemistä riittää, kaikki työlliset tekevät äärirajoilla duunia nykyään, tehokkuuskonsultit ovat saneeranneet koko yhteiskunnan. Työtä on opittava uudelleen jakamaan.
  Kaiken edellytys on oma valuutta, oma keskuspankki, oma talouden säätely oman kansan hyväksi.

  Pitääkö asioiden kärjistyä vielä lisää ? Ollaan jo äärirajoilla. No, 30- luvun talousromahduksen kaltaisesta keikauksesta puhutaan paljon. Pitää olla hereillä, että sellainen mahdollistaa kehityksen joko solidaariseen ja inhimilliseen suuntaan – tai sitten totalitarismiin. Nimittäin hyötyjät odottavat sellaista kehitystä kieli pitkällä. Ensi vuonna nähdään, miten käy.

  • IPUn ja muiden pikkupuolueiden käsittely valtamediassa:

   Yksi parin tunnin keskustelu, jossa halveksuen naureskeleva YLEn juontaja johtaa puhetta. Suuri kannatus on täten huomiotaloudessamme melkein itsestään selvä.

  • Vanki nro X 7.10.2019 at 19:53

   Romahdukseen pitäisi todella varautua. Pahoin pelkään, että nykyisen hallituksen nappulaliigan aika menee kaikkeen muuhun vaikka avustajia on palkattu ennätysmäinen määrä. Vaikuttaa siltä, että ministerit paistattelevat päivää julkisuudessa ja kansan valitsemattomat nimettömät asiantuntijat tekevät kaiken työn. Tähän on demokratia surkastunut.

   Suhtautuminen työn järjestämiseen työttömille työtä haluaville saattaa olla ikäpolvikysymys. Minulle on sanottu suoraan, että ei nuoriso ole enää työorientoitunutta, että sellaisen aika on ollut ja mennyt. En kuitenkaan ymmärrä, miten välttämättömät työt tulevat tällaisella asenteella tehtyä.

   Jos sairaaloissa tai hoitolaitoksissa ei ole osaavaa, kielitaitoista henkilökuntaa nykyisilläkin nuorilla saattaa vanhennuttuaan ja sairastuttuaan mieli muuttua. Ehkä työtakuuta jyrkimmin vastustavat ovat rikkaista perheistä, joiden ei koskaan ole tarvinnut tehdä mitään työksi kutsuttavaa.

   Isälläni oli varmaankin omat epäilynsä oman työhaluni suhteen. Asuin kouluaikana viikot kaupungissa alivuokralaisena pitkän välimatkan takia. Kun koulu toukokuun lopussa päättyi, heti seuraavana päivänä oli ohjelmassa navetanpesu, joka palautti omalla tavallaan koulupojan pientilallisen arkeen.

 12. Vanki nro X 7.10.2019 at 19:53: ”Kyllä IPU, Itsenäisyyspuolue, haluaaa EU-eroa.”

  Näin on … ja sen ohjelmaan kuuluu paljon sellaista (esim. kansanäänestykset) miltä pohjalta voisi lähteä kehittämään todellista demokratiaa.
  Voikin puhua enemmän Suomi suvereeniksi-liikkeestä kuin tyypillisestä puolueesta jossa puoluejohdon valta jyrää.
  https://www.ipu.fi/tavoiteohjelma

  Tällainen on IPUN, Itsenäisyyspuolueen tavoiteohjelma linkistä suoraan kopioituna

  Kaikkien pärjääminen harvoja hyödyttävän kilpailun edelle
  Oikeudenmukainen ja turvallinen yhteiskunta, jossa ihmiset voivat hyvin, voidaan rakentaa aidon kansanvallan ja valtiollisen itsenäisyyden perustalle. Itsenäinen, EU:sta eronnut Suomi voi tehdä aitoa kansainvälistä yhteistyötä paremmin kuin nykyinen alistettu EU-Suomi. Suomen oikea turvallisuusratkaisu on puolueettomuuspolitiikka sekä pysyminen erossa Natosta ja EU:n sotilasliittokehityksestä. Talous ja markkinat on alistettava palvelemaan ihmistä. On pyrittävä löytämään tasapaino ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välille.

  1. Erotaan EU:sta ja eurosta, sillä Suomi pärjää paremmin itsenäisenä maana EU:n ulkopuolella
  Oma päätösvalta tarvitaan hyvinvoinnin ja aidon kansanvallan perustaksi. Siksi suurten EU-maiden ja suuryritysten johtamasta EU:sta on erottava. EU-jäsenyys ei ole tuonut Suomelle mitään sellaista hyvää, mitä emme olisi saaneet tai saisi EU:n ulkopuolella. Kun eroamme EU:sta, niin emme putoa tyhjän päälle, sillä meillä on voimassa oleva talousaluesopimus (Eta) EU:n kanssa.

  2. Näennäisdemokratiasta kansalaisten valtioon – SITOVAT KANSANÄÄNESTYKSET KÄYTTÖÖN … (– siinä se on sanottu)
  Itsenäisyyspuolue haluaa, että Suomesta tehdään nykyisen näennäisdemokratian sijasta todellinen demokratia, kansalaisyhteiskunta, jossa ihmiset ovat vaikutusvaltaisia päättäjiä eivätkä hallitsemisen kohteita. Kansalaisyhteiskunnassa ei pidä hyväksyä, että rahalla voi ostaa ääniä ja vaikutusvaltaa. Korruption torjumiseksi puolueiden ja ehdokkaiden varainhankintaa on muutettava. Vain yksityishenkilöillä tulee olla oikeus lahjoittaa rahaa poliittiseen toimintaan ja vain 1 000 euroa vuodessa. Myös poliitikkojen omaa rahankäyttöä vaaleissa on rajoitettava. Kuntien ja valtion on otettava käyttöön sitovat kansanäänestykset. Demokratian edellytys on avoin julkinen keskustelu ja tiedonvälitys, vuoropuhelu ihmisten välillä. Jokaisella kansalaisella, päättäjällä ja medialla on oma vastuunsa yhteiskunnasta ja sen kehityksestä. Uusia aatteita edustavia puolueita ei pidä eristää tärkeimmän poliittisen keskustelun ulkopuolelle ja julkinen TV ja radio eli YLE tulee kustantaa verovaroin. Kansanvaltaa voidaan turvata myös siten, että maahan perustetaan poliitikoista riippumaton perustuslakituomioistuin.

  3. Nato-jäsenyys on torjuttava
  Sotilaallinen liittoutuminen ja sodankäynti ulkomailla on tuhoisaa ja haitallista Suomelle. Emme tarvitse vihollisia emmekä terroristien houkuttelua kimppuumme. Suomen turva on Sveitsin-mallisessa puolueettomuuspolitiikassa erossa Natosta ja EU:n sotilasliittokehityksestä. Suomalaisia sotilaita ei tarvita Afganistanissa. Suomen armeija on pidettävä varusmiesarmeijana. Puolueeton, EU:sta irtautunut Suomi voi luoda hyvät suhteet kaikkiin maihin sekä toimia välittäjänä ja sovittelijana maailman kriiseissä.

  4. Rahan hallinta kuuluu valtiolle
  Rahan ei pidä olla yksityisten pankkien luomaa velkaa vaan valtion tulee luoda itse rahansa. Pankeilta tulee poistaa oikeus velan luomiseen tyhjästä. Rahan luomista pitää valvoa ja kiertävää rahamäärää säädellä verottamalla. Valtion ei siis tule painaa rahaa loputtomiin. Valtion luomalla rahalla voidaan maksaa kansalaiset tekemään töitä valikoiduille aloille. Näitä ovat esim. terveyden- ja vanhustenhoito, koulutus, poliisi, armeija, palokunnat, posti sekä rautatiet ja muut liikenneväylät. Pankkeja ei tarvitse kansallistaa, mutta niiden toiminta tulee järkiperäistää. Näin valtion ei enää tarvitse pelastaa pankkeja. Suomi ei tarvitse ulkomaista velkaa, kun sillä on oma raha, keskuspankki ja päätösvalta. Suomen ei pidä eikä tarvitse eristäytyä muusta maailmasta, vaikka nykyinen lähes täydellisen vapaa kaupankäynti maapallolla ei ole maamme etujen mukaista. Täydelliselle vapaakaupalle ja maailmanlaajuiselle keinottelulle ei ole olemassa edes teoreettista perustetta, sillä ns. “suhteellinen etu” kaupankäynnissä ei mm. pääomien vapaan liikkumisen vuoksi nykyisin toimi. Toimii keskittävä “absoluuttinen etu”. Keinottelun vähentämiseksi pitää toteuttaa valuutansiirtovero eli ns. Tobinin vero ja veroparatiisien hyväksikäyttö pitää kieltää. Pääomien siirtelyn ja kaupan täydellisestä vapaudesta hyötyvät vain harvat.

  5. Työttömyyteen ja alueelliseen eriarvoisuuteen on vastattava tosissaan
  Työttömyyden helpottamiseksi tavoitteeksi on otettava elinaikaisen työajan lyhentäminen. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi siirtymällä nelipäiväiseen työviikkoon. Työllistämistä vaikeuttaa ja koneellistamista edistää nykyisin, että ns. työn sivukulut peritään palkkasumman perusteella. Tämän tilalle on kehitettävä järjestelmä, jossa työn sivukulut korvataan toiminnan jalostusarvon perusteella perittävällä maksulla, ikään kuin korvamerkityllä arvonlisäverolla. Yritystoiminnan aloittamista ja pienyrittäjiä on autettava nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 100 000 euron liikevaihtoon. Julkisen vallan eli valtion ja kuntien on huolehdittava työllistämistukijärjestelmän avulla siitä, että kaikki työttömät ja myös nuoret saavat työtä.

  6. Peruspalvelut on turvattava kaikille koko maassa
  Peruspalveluita lamauttava kriisi on korjattavissa hallituksen ja eduskunnan päätöksillä. Esimerkiksi kuntien valtionosuuksia on korotettava ja varat on otettava perumalla veronalennuksia hyvätuloisilta. EU ajaa peruspalveluiden yksityistämistä, amerikkalaista mallia, mutta Itsenäisyyspuolueen mielestä Suomen oma järjestelmä on ollut parempi ja tasapuolisempi.

  7. Perustulo käyttöön, verotus ja tulonjako oikeudenmukaisemmaksi
  On luotava perustulojärjestelmä, joka rohkaisee toimeliaisuuteen ja turvaa kohtuullisen toimeentulon kaikissa elämäntilanteissa. Alle 1 000 euron kuukausitulot on tehtävä verovapaiksi. Pääomatuloja ja ansiotuloja on verotettava samalla tavalla progressiivisesti. Eläkekatto on toteutettava. Kenenkään käteen jäävän tulon ei tarvitse olla yli 10-kertainen pienimpään tuloon verrattuna. Tulojen kohtuullistaminen voidaan toteuttaa verotuksen avulla

  8. Maahanmuuttoon oikeutta ja kohtuutta
  Maahanmuuttoon liittyviä ongelmia ei pidä vähätellä eikä liioitella. Täysin vapaa maahanmuutto sekä siihen liittyvä palkkojen ja työehtojen polkeminen hyödyttävät vain harvoja.

  9. On siirryttävä kotimaiseen uusiutuvaan energiaan … katso linkistä lisää

  10. Puhdas kotimainen ruoka on perusoikeus … linkistä lisää

  11. Tavoitteeksi tasapaino ihmisen ja luonnon välillä … linkistä lisää

  • Kohdat 1-7 ja 9-11 ovat ok, kannatettavia.
   Kohdan 8 mukainen epämääräinen muotoilu antaa mahdollisuuden samanlaisen jo lähes katastrofaalisen, vähitellen kanta-asukkaiden tuhoon johtavan tilanteen syntymiselle kuten Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa on tapahtunut ja se saa minut karttamaan IPUn äänestämistä.

   • IPU ei hyväksy haittamaahanmuuttoa ja suhtautuu muutenkin hyvin kriittisesti maahanmuuttoon ja siitä aiheutuvaan pakolaisongelmaan kute kohta 8 kokonaan kirjoitettuna osoittaa.
    Ensisijaista on hätää kärsivien auttaminen omassa maassaan.

    8. ”Maahanmuuttoon oikeutta ja kohtuutta
    Maahanmuuttoon liittyviä ongelmia ei pidä vähätellä eikä liioitella. Täysin vapaa maahanmuutto sekä siihen liittyvä palkkojen ja työehtojen polkeminen hyödyttävät vain harvoja.
    Työperäiseen maahanmuuttoon on sovellettava kiintiöitä. Jokaisella valtiolla itsellään tulee olla ensisijainen vastuu omista kansalaisistaan.
    Laaja maastamuutto tuhoaa yhteiskuntien tulevaisuutta, jos nuoret ja koulutetut muuttavat pois.
    Moraalinen velvollisuutemme on osallistua kansainväliseen yhteistyöhön kehitysmaissa vallitsevan köyhyyden ja hädän poistamiseksi ja pakolaisongelman ratkaisemiseksi. Kaikkia ei voida auttaa omassa maassaan tai lähialueellakaan, minkä vuoksi maahamme on myös vastaanotettava kohtuullinen määrä hätääkärsiviä ns. kiintiöpakolaisina.
    Maahanmuuttajien sopeutumisen helpottamiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi heille on järjestettävä riittävästi suomen kielen ja suomalaisen tapa- ja muun kulttuurin opetusta.”

    Jos tähän jotain korjausta tai parannusta toivoo niin se on sitten täydellinen stoppi maahanmuutolle mikä on mahdoton ajatus toteuttaa – ainakin niin kauan kun maa on EU:ssa.

    • Tuo lisätieto kohtaan 8. muuttaa olennaisesti asian. IPUlla pitäisi vain olla edes jossain määrin karismaa omaava johtaja, jolloin sillä saattaisi olla mahdollisuuksia saada aluksi edes yksi kansanedustaja valituksi seuraavissa vaaleissa.

     Onhan se niin törkeää, että Brysselin korruptoimat maanpetturit avasivat kaikki portit auki kehitysmaalaisten barbaarien invaasiolle maahamme. Niiden elättäminen avokätisellä sosiaaliturvallamme maksaa suomalaisille veronmaksajille yli 3 miljardia euroa vuodessa, joka käytännössä tarkoittaa KOROLLISEN ULKOMAANVELKAMME kasvattamista vastaavalla summalla.

     Tuosta asiasta viherpuna-hallituskin on täysin vaiti, vaikka tosin tämänhetkiseen tilanteeseen pääsyyllinen onkin KANSATTOMAN-ISÄMAATTOMAN Kokoomuksen PettUri Urpo.
     ”Turvapaikan hakeminen on perusoikeus, joka menee kaiken muun edelle”, joten kantasuomalais-vanhukset maatkoot paskavaipoissaan, Hursti ei tarvitse enää aikaisemmin myönnetynlaista avustustaan kantasuomalaisia leipäjonolaisia varten…ym. monenlaista vastaavaa KANTASUOMALAISTEN VÄHÄOSAISTEN SYRJIMISTÄ maahantunkeutuneista käenpoikasista aiheutuneiden kustannusten vuoksi.

     Rikollisia vallanpitäjiä tukeva valtaVALEmedia on tässäkin juonessa mukana. Ainoa säännön vahvistava poikkeus on tässä asiassa Iltalehti, joka julkaisi talousasiantuntija Pauli Vahtera tekemän selvityksen maahamme tunkeutumaan päästettyjen, lue avosylin vastaanotettujen elintasopakolaisten aiheuttamista vuotuisista kustannuksista suomalaisille veronmaksajille:
     ”Pauli Vahtera: Maahanmuutto maksaa Suomelle 3,2 miljardia euroa vuodessa – ”Viimeinen hätähuutoni suomalaisille päättäjille””, https://www.iltalehti.fi/talous/a/200a4e99-a71a-4b7a-a6de-6369cca9e348

   • ”…se saa minut karttamaan IPUn äänestämistä.”

    Erikoista tuo perustelusi on koska IPU on ainoa puolue joka kannattaa SITOVIA kansanäänestyksiä joilla tarvittaessa maahanmuuttoonkin voi kansa vaikuttaa ja toteuttaa sitä kuten parhaaksi näkee.
    Kansan ei siis tarvi tässä toimia IPUn tavoiteohjelman ehdoilla.
    Kannattako maassa mikään muu puolue näin selkeästi kansanvaltaa? Ja annat äänesi kuitenkin jollekin niistä kun karsastat IPUa.

    • ”Democracy only begins when the will of the people is carried out.” Sir Oswald Mosley, 1931 One of […]

    • Edustuksellisen demokratian tulos: Ruotsi on ajautunut apartheid-tilaan (=rotuerottelupolitiikkaan)

     Sweden’s Dopey Leftist Eggheads Wake Up to Hellscape They Created
     Mike Walsh
     The latest to grab the headlines is Swedish hack Janne Josefsson.
     He now says ‘Despite talks of integration at all levels of government, man-made segregation has only gotten worse in Sweden.’ (Really? Jumping on the populist bandwagon).
     Sweden is often referred to as multi-cultural but what politicians have created is an apartheid state. (the elite have woken up, people do prefer their own kind). He adds ‘The more the country derails, the more desperate and populist the rulers become in their rhetoric.’

     “We call it multiculturalism, but in fact, we have created social, economic and human apartheid in Sweden.
     Regardless of what government we have had, segregation (ethnics create their own communities) has increased.’
     https://russia-insider.com/en/culture/swedens-dopey-leftist-eggheads-wake-hellscape-they-created/ri27721

 13. Vain YKSI ESIMERKKI
  Tällaista on suomalaisen valtaeliitin harjoittama härski kansan hyväksikäyttö jota myös ’edustukselliseksi demokratiaksi’ kutsutaan.
  Se että tällainenkin on mahdollista kertoo ettei maassa vallitse demokratia vaan harvainvalta (valtaa pitävän eliitin valta).
  Kuinkahan moni kansalainen tämän moraalin olisi hyväksynyt jos asia olisi aikoinaan tullut kansanäänestyksen alle?

  Kansan selän takana on helppo varmistaa oma hillotolppansa kun saa olla itse päättämässä siitä ja kansa pääsee vain katselemaan vierestä kuinka härskisti sen verorahoja käytetään parasiittien tukemiseen

  Häiriökoiria kouluttavan Tanja Karpelan yrityksen liikevaihto ylitti 100 000 euroa – mies saa palkkaa, Karpela sopeutumisrahaa
  ”Iltalehti uutisoi kesällä 2017 alkaneessa kymmenien juttujen sarjassa Karpelan lisäksi muun muassa Tuija Nurmen (kok), Päivi Lipposen (sd), Arto Seppälän (sd) ja Ismo Seivästön (kd) tapauksista, joille yhteistä oli kikkailu työttömyysturvalla.

  Tuija Nurmen tapaus lienee koko joukon härskein, sillä hän on nostanut tilapäiseksi työttömyysturvaksi tarkoitettua etuutta yhtäjaksoisesti 8,5 vuotta, vaikka hän on toiminut samaan aikaan lääkärinä.”
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/af6bd0f7-13a8-4fd1-b9af-5e01923a1cff

 14. Václav Klaus: ”Eurooppa jatkaa vajoamistaan EU-vaalien jälkeen

  Klausin käsitys Euroopan unionin kyvykkyydestä muutokseen on melko pessimistinen.

  – Ne [EU:a kritiikittömästi tukevat puolueet] hyökkäävät kaikkien todellista muutosta haluavien kimppuun. Kaikkien, jotka haluavat vapautta, demokratiaa, vapaita markkinoita ja kansallista itsemääräämisoikeutta ja jotka uskaltavat sellaista ehdottaa.

  Entiset kommunistimaat ovat herkkiä kaikille yrityksille heikentää vapautta, demokratiaa ja kansallista itsemääräämisoikeutta, mikä on piirre, jota Länsi-Euroopan maiden ihmisillä ei ole. Tämä on yksi syy EU:n nykyisiin kiistoihin ja eroihin.

  Klaus sanoo toivovansa, että neljän Keski-Euroopan maan muodostama Visegrád-ryhmä (Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari; V4) pysyisi kuitenkin yhtenäisenä siihen kohdistumasta sisäisestä ja ulkoisesta paineesta huolimatta. Presidentti sanoo tukevansa voimakkaasti Unkaria ja Puolaa, eikä näe niiden toimien taustalla nationalismia. Päinvastoin, ne auttavat aloittamaan uudelleen EU:ssa vakavat keskustelut. Pyrkimykset hiljentää EU-oppositio eivät ole hänen mukaansa rakentavia.

  – Entiset kommunistimaat menettivät paljon kommunismin puolen vuosisadan aikana, mutta ne myös saavuttivat jotain. Sen vuoksi ne ovat herkkiä kaikille yrityksille heikentää vapautta, demokratiaa ja kansallista itsemääräämisoikeutta, mikä on piirre, jota Länsi-Euroopan maiden ihmisillä ei ole. Tämä on yksi syy EU:n nykyisiin kiistoihin ja eroihin.

  Klaus toteaa yhteenvetona, että koska EU-parlamenttivaalit eivät tuoneet toivottua muutosta, Eurooppa jatkaa jo vuosikymmeniä jatkunutta vajoamistaan ja siitä tulee koko ajan vähemmän varteenotettava peluri maailmassa.

  Václav Klaus on tšekkiläinen taloustieteilijä, poliitikko ja Tšekin tasavallan toinen presidentti. Hänet valittiin presidentiksi helmikuussa 2003 Václav Havelin seuraajaksi ja helmikuussa 2008 vielä toiselle viisivuotiskaudelle. Vuosina 1992–1997 Klaus toimi Tšekin pääministerinä.”

  Koko artikkeli: https://www.kansalainen.fi/vaclav-klaus-eurooppa-jatkaa-vajoamistaan-eu-vaalien-jalkeen/

  Ei niin pahaa etteikö jotain hyvääkin: kommunismin kovasta koulusta oli Itä-Euroopan maille JOTAIN hyötyäkin!
  Pitääkö läntisen Euroopan maiden ml. Suomi käydä vastaavanlainen koulu EU-diktatuurin pienten askelten taktiikalla pystytettävän tyrannian alla?
  Ks. britti-patriootti David Nokes: ”Expose the EU dictatorship and its police state”, https://eutruth.org.uk/

  • Kyllähän käytäntö osoittaa että (vain) Siperia opettaa. Eikä ole oikotietä onneen sanotaan myös.
   Meilläkin samat muka-demokraattiset puolueet ja toistuvasti valheista kiinni jäävä v-media ovat yhä voimissaan ja kansa näyttää uskovan ihmeeseen että koiraskin voi poikia.
   Mutta mikään ei muutu ellei ihmisen kyky ymmärtää muutu. Kun se muuttuu niin sitten voi kaikki muukin muuttua ja jopa nopeastikin.

 15. Haluavatko jotkut alentaa Suomen kehitysmaaksi, jotta väkimäärä saataisiin pysymään vähintään ennallaan?

  ”Tilastokeskus keskittyy Suomen väestön määrään, mutta on piittaamaton sen laadusta

  Huolimatta Internetin informaatiovallankumouksesta valtaosa normikansalaisista imee edelleen tietonsa maailmanmenosta valtamediasta. Luonnollisesti hallitsevat tiedotusvälineet käyttävät tätä tilastotietoa hyväkseen ja syytävät pahaa aavistamattomille massoille sellaisen tulkinnan maailmasta, jolla voidaan vahvistaa hegemonista käsitystä konsensustodellisuudesta. Siksi suurin osa uutisista esitetään siten, että ne sopivat markkinaliberalistisen liberaalidemokratian sapluunaan.

  Tätä niin sanottua agendajournalismia voi bongata esimerkiksi Ylestä, joka onnistuu jopa säätietoja kertoessaan ujuttamaan muodikkaan mutta varmistamattoman teorian ilmastosta. Jopa Tilastokeskuksen väestöennusteet Suomesta korruptoidaan yksisilmäisellä oletuksella väestön ”oikeasta” määrästä…”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/09/tilastokeskus-keskittyy-suomen-vaeston.html

  • Miksi se väestön määrä on tärkeä? Ihmetyttää kun toisaalta puhutaan että planeetalla on liikaa väkeä.
   Suomihan voisi olla hyvä esimerkkimaa ja näyttää mullia kuinka väestön määrä saadaan alenemaan.
   Ai niin … mutta eihän se sovi eliitille joka haluaa kasvattaa kulutusta ja lihottaa taskurahojaan. Myllyjen pitää jauhaa täysillä ja tuottaa kaiken maailman häkkyrää ja vempelettä jotta olisi kivaa ja pääsisi helpolla itseään rasittamatta … ja autoja joissa on kova kiihtyvyys ja huippunopeus vaikka maateillä pitää ajaa hiljaa ja rajoitusten mukaan.
   Jo nyt meillä on aivan liikaa ja turhaa kamaa vaikka muille jakaa. Elämän laatu vain paranee mitä pienemmällä tulee toimeen. Hedonistinen materialismin oravanpyörä ei vain tuhoa planeettaa vaan veltostuttaa ja vie rappioon ennen kaikkea ihmisen itsensä.

   • Totta tämäkin:
    ”Lapsikato toimii kansanmurhan keppihevosena”
    Mutta vielä vakavampaa on meneillään oleva kansakunnan rappeutuminen ja henkinen mädätys jota nwo-eliitti edistää lujittaakseen omaa valtaansa ja jonka edustuksellinen demokratia (harvainvalta) on mahdollistanut
    Silloin katoaa se terve ja luja perusta jolla kansakunta voi elää ja säilyä olemassa.
    Laatu on aina määrää tärkeämpi

    http://www.magneettimedia.com/lapsikato-toimii-kansanmurhan-keppihevosena/#comment-46467

    ”Suomen poliittinen mafia, viranhaltijat, ja näitä tukevat valtamediat ovat onnistuneet luhistamaan Suomen yhteiskunnan henkisen ja taloudellisen selkärangan. Vallanpitäjät, valtavirtainen tiedonvälitys, viihdemaailma ja koulutussektori ovat tavoitteellisesti rappeuttaneet yleistä moraalintasoa, jonka yhtenä päämääränä on ollut perinteisen perhemallin ja avioliiton tuhoaminen. Tästä tuloksena suomalaisten syntyvyys on kuolettavan vaarallisen alhaista.
    Monikulttuurisen arvoliberalistisen agendan mukaan naisten ja miesten roolit ja sukupuoliroolit täytyy sekoittaa. Tämä on tuhonnut osan suomalaista miehistä, joista on tullut ”makaronimaisia neitejä” ja naisista vastaavasti naisellisuutensa menettäneitä ”miehiä”. Yli viisikymmentä vuotiaina nämä ihmisryhmät ovat kammottavaa katseltavaa. Koska esimerkiksi nainen vastaavaisuuksien tieteen mukaan tarkoittaa hyvyyttä, mutta pyrkiessään totuusihmiseksi, jota miehet vastaavat, muuttuvat naiset mielenlaadultaan piikikkäiksi, kerkeiksi ja julmiksi olennoiksi, jolloin heidän henkinen muotonsa heijastaa milloin toukan, joskus rotan ja jopa tiikerin muotoja. Tämä ei voi olla kuvastumatta ihmisen ulkoiseen olemukseen.
    Tällaiset identiteettinsä menettäneet sekasikiöt eivät tietenkään suunnittele perheenlisäystä ja Suomen itsenäisyyttä sekä taloudellista riippumattomuutta, sillä heidät on tuhottu globalistien agendan sateenkaari arvomaailmalla ja monikulttuurisuusideologian välityksellä.
    Tästä voimme pelastua vain erittäin tehokkaasti radikalisoitumalla. Tällöin tarvitaan hyvin laajalevikkinen tiedonvälitys, tehokkaan ja runsaslukuisen kaartin varustautuminen sekä saumaton organisointi. Tämä kaikki on vielä mahdollista; radikalisoituva Suomi ei välttämättä ole yksin. Suomalaisten on löydettävä henkinen arvokkuutensa ja nostettava esi-isiensä ponnistuksen sille kuuluvaan arvoon. Muistamisen arvoista on, että ihmisten ollessa manipuloitavissa pahaan ja väärään (esimerkiksi turmellen perhearvoja ja laskien syntyvyyttä), voidaan kollektiivinen valistus suunnata hyvään ja toteen, jolloin terveiden ja perinteisten perhearvojen kunnioittamisen myötä suomalaisten syntyvyys voisi nousta huomattavasti.

    Tarvitaanko väestön eksponentiaalista kasvua ja missä ovat ilmastojeesukset nyt?
    Talouskasvu on taaskin hiipumassa, asiantuntijat varoittelevat. Massamaahanmuutto palvelee tässäkin ideologiaa ”talouskasvu hinnalla millä hyvänsä”. Vaikka ilmastonmuutoksesta ei ole tieteellistä yhtämielisyyttä, ei maapallon tila näytä hyvälle ottaen huomioon ihmisten ylikansoittumisen, luonnonvarojen riistämisen, biodiversiteetin vähenemisen sekä ympäristön saastumisen.
    … Suomi ei myöskään tarvitse vauvakatoon massamaahanmuuton tuomaan monikulttuuria – se tarvitsee kulttuurivallankumouksen, se tarvitsee radikaalia kansallismielisyyttä. Massamaahanmuuton tuoma vauva ei voi korvata suomalaista vauvaa, joka niin väittää, tähtää kansanvaihtoon ja siitä seuraavaan totaaliseen kansanmurhaan.”
    — Terve kansallismielisyys on se voima joka voi luoda sellaisen demokratian jossa kansan tahto – eikä eliitin mielivalta – ohjaa kansan elämää ja kehitystä.
    Ilman sitä kaikki on tuomittu jäämään haaveeksi.

    • Hyvä artikkeli taholta, jonka vaikutusta Suomessa rikolliset vallanpitäjät eivät täysin pystyneet eliminoimaan demlakommunisti-avusteisesta näytösoikeudenkäynnistä huolimatta.
     Sananvapaus on kirjattu Suomen perustuslakiin, mutta sellaista paperia rikolliset vallanpitäjät ovat käyttäneet vessapaperina jo useiden viime vuosikymmenien ajan.

 16. Eipä näytä osalistuminen tähän ’demokratian kehittämiseen’ kiinnostavan … tai paremminkin demokratian luomiseen kun sitä ei vielä ole olemassakaan (ainakaan omasta mielestäni).
  Itse olen yrittänyt täällä tarjota IPUn tavoiteohjelmaa – jonkinlainen ohjelma aina tarvitaan toiminnan perustaksi – yhtenä mallina keskustelun pohjaksi joka mahdollistaisi etenemisen todelliseen demokratiaan jossa kansa on aktiivisesti mukana omien asioidensa hoitamisessa.

  Kun tuo yhteisesti hyväksytty tavoiteohjelma saa kansan enemmistön kannatuksen niin silloin olisi mahdollista saada eduskuntaan enemmistö joka on sitoutunut siihen eikä enää puolueiden johtoon ja niiden ohjelmiin kuten nyt on.
  Ja kun eduskunta on ylin vallankäyttäjä maassa niin se voisi toteuttaa – pakottaa hallituksen toteuttamaan – tuon yhteisen tavoiteohjelman edellyttämää politiikkaa.
  Näin kansan enemmistö korvaisi nykyiset vallan itselleen kaapanneet puolue-eliitit päätösten teossa eivätkä nuo eliitit enää voisi esittää omaa teatteriaan ja kansan selän takana puhaltaa samaan yhteiseen hiileensä eivätkä pitää kansaa pilkkanaan — eivätkä myös vankinaan kuten nyt kun kansa on suljettu kokonaan päätösten teon ulkopuolelle pelkäksi äänen antajaksi vaaleissa ja sen jälkeen vain kuunteluoppilaaksi.

  • Truth_hunter 10.10.2019 at 15:41
   ja
   Totuudenetsijä 8.10.2019 at 22:09

   Demokratiasta keskusteleminen on taitolaji. Itsestäänselvyydet tulevat sanotuksi jo small-talkin aikana. Mutta jos pitää alkaa keskustella itse asiasta, porukka harvenee ja tauot venyvät. Muutaman tuopin ottaminen ei paljon asiaa edistä.

   Luin läpi IPU:n ohjelman ja katsoin puolueen saitin sivuja. On pakko yhtyä Totuudenetsijän toteamukseen, että täysin tuntematonta sakkia. Näitä pienpuolueita on useita ja suurimmalla osalla julkisuuteen pyrkivät henkilöt jäävät tuntemattomiksi.

   Voisin kaikesta huolimatta aivan hyvin äänestää IPU:n ehdokasta seuraavissa vaaleissa, jos puolue on mukana. Olen yleensäkin äänestänyt oppositiossa olevia puolueita ja lähes joka kerta eri ehdokasta. Varmistan tällä, että kenellekään ei muodostu käsitystä pysyvästä nautintaoikeudesta :).

   Pienpuolueen nousu mediajulkisuuteen ja lopulta eduskuntaan on hidasta ja vaivalloista. Veikko Vennamon jälkeen Timo Soini muodosti pitkään yhden miehen joukkueen. Jos IPU:sta joku haluaisi tai pystyisi luomaan vastaavan uran, se vaatisi suunnatonta sinnikkyyttä. Voimien kokoamista pitäisi harkita, jonkinlaiselle ”kansanrintamalle” olisi tarvetta.

   Tähän ongelmaan minulla ei kuitenkaan ole mitään käyttökelpoisia ehdotuksia. Viimeiset kokemukset edes jonkinlaisesta poliittisesta toiminnasta ovat 50 vuoden takaa ja nekin lyhyeltä ajalta. Niistä ei ole mitään apua.

   Omalta osaltani tämä ”viimeinen taisto” muodostuu osallistumisesta julkiseen keskusteluun ja erityisesti joidenkin teemojen mahdolliseen syventämiseen. Jos en ehkä pystyisikään tuottamaan varsinaista kontribuutiota eli hyödyllistä panosta, pyrin vähintäänkin provosoimaan.

   Kirjoittelin aikaisemmin esitettyihin kommentteihin joukon omia mielipiteitäni. En toista niitä tässä.

   Ehdotan tässä uudelleen, että harkitsisitte oman artikkelin kirjoittamista Vastavalkeaan. Se on mahdollista myös nimimerkillä, jos pidätte tarpeellisena. Annan tässä lisäksi email-osoitteen, joka tulee pelkästään minulle:
   owner@timokuronen.fi
   Se forwardoituu kotisivujeni kautta. Vastaan mahdolliseen viestiin omasta osoitteestani.

   Te kaksi alussa mainittua ja monet muut kirjoitatte todella paljon. On sääli, jos hyvät kommentit hautautuvat artikkelien mukana.

   Vastavalkeasta löytyy ainakin yksi artikkeli, johon on tullut yli 500 kommenttia. Niiden kahlaaminen läpi on täysin epätoivoinen urakka. Kommentteja pitäisi pystyä tavalla tai toisella jalostamaan artikkeleiksi, jolloin niiden luonteva elämä jatkuisi. Väliporras tässä olisi se, että kommentoija muodostaa omista kommenteistaan artikkelin.

   En yritä vastata läheskään kaikkiin kommentteihin. Kommentoijat käyvät keskustelua myös keskenään ja se on erinomainen asia. Ehkä keskustelua käydään muillakin foorumeilla. Se olisikin suotavaa.

   • ”Voimien kokoamista pitäisi harkita, jonkinlaiselle ”kansanrintamalle” olisi tarvetta.”

    Sitä olen itsekin yrittänyt painottaa mutta jonkin on se tavoiteohjelma luotava ja IPUlla se on valmiina. Ja sellaisena jonka uskoisi suurimman osan kansaa hyväksyvän.
    Ihmisten pitäisi vain tulla tukemaan sitä. Muuten se ei voi toteutua.

  • Ipun ohjelma on riittävän hyvä. Jos tavoitteena on saada puolueelle kansanedustajia seuraavaan eduskuntaan niin tarvitaan vaalitaktiikkaa. Mikä on se äänestäjäryhmä, jossa on eniten liikkuvia äänestäjiä ja jota on härskisti kusetettu niin että jokainen kusetettu on sen saanut tuta? Ahkerasti äänestävät työeläkeläiset ovat se ryhmä. Yhdellekään nykyisistä eduskuntapuolueista ei ole sopinut työeläkeläisten aseman puolustaminen! Kun katsoo Ipun ohjelmaa niin väitän että murskaenemmistö työeläkeläisistä on samaa mieltä. Pidän tilannetta sellaisena että tunnettuja kasvoja ja todellisia eläkeasiantuntijoita on saatavissa Ipun ohjelman taakse. Mutta ohjelmassa tulisi olla selkeä kannanotto työeläkkeiden Tässä teemahahmotelmaa: ”Oikeusvaltiossa sopimukset pitävät. Itsenäinen Suomi pystyy parhaiten turvaamaan eläkeläisten oikeudet. Ei ole oikein että eläkepalkkaa verotetaan kovemmin kuin palkkaa. Ikärasismi ei voi olla verotuksen peruste. Eläkejärjestelmän tarkoitus ei ollut köyhdyttää eläkeläisiä vaan säilyttää eläkkeiden ostovoima. Maailmalla kehuja saaneen eläkejärjestelmän ongelma on ettei päättäjät halua sitä noudattaa. Kotimainen kysyntä käsii kun eläkkeistä pihistellään ja rahat sijoitetaan ulkomaanpörsseihin. jne”. Työeläke läiskä on n. 1,5 miljoonaa ja aktiiviväestö, lapset ja nuoret ovat potentiaalisia eläkeläisiä. Työeläkesysteemi on tavalliselle kansalle ymmärrettävä ja yksi harvoista asioista joka kyllä koskee kaikkia suomalaisia. Vaalitaktikko ottaisi asian Ipun ohjelmaan!

   • Markku Hakala 19.10.2019 at 20:02

    Vastaaminen tähän kommenttiin ei enää onnistunut ilmeisesti sisennystilan loppumisen takia — olisi mennyt oikealta ohi niin sanotusti.

    Olet aivan oikeassa, että monet työttömät ottavat mieluummin vastaan erilaisia ylläpitotöitä kuin että ovat kokonaan erilaisten tukien varassa.

    Oma ajatukseni työtakuun esille tuomisessa on koskenut välttämättömien, nykyisessä mallissa tekemättä jäävien töiden tekemistä. Kyse ei siis olisi ensi vaiheessa entisaikojen työttömyystöistä.

    Välttämätöntä työtä on todella paljon. Pelkästään hoitoalalla tarvittaisiin tuhansia, todennäköisesti kymmeniä tuhansia ihmisiä lisää. Esim. valmistuvat lääkärit eivät suostu tekemään töitä terveyskeskuksissa siksi, että suuri osa ajasta menee aivan muuhun kuin lääkärin työhön.

    Tämä sama koskee yliopistojen opettajia. Iso osa aputyövoimasta on säästöjen takia irtisanottu ja professorit joutuvat varaamaan luentotilat, järjestämään opetusvälineet ja hoitamaan lähes kaikki kanslistien tehtävät. Osa pätevimmistä on jo lähtenyt ulkomaille, jossa asiat on hoidettu paremmin.

    Vanhukset jätetään heitteille, kun kotihoitoon ei riitä työntekijöitä eikä hoitopaikkoja ole. Monille vakavasti sairaille avustettu, arvokas kuolema olisi järkevin ja inhimillisin vaihtoehto. Siis tietysti tilanteessa, jossa asianomainen sitä itse haluaa. Mutta jos tästä asiasta puhuu poliitikkojen kanssa — kuten eduskunnassa eutanasiakeskustelussa — poliitikot oikein liikuttuvat omista puheistaan, kun he puhuvat elämän arvokkuudesta, josta he eivät siis muissa yhteyksissä piittaa vähääkään.

    Tätä luetteloa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle.

    Markku Hakala 24.10.2019 at 22:41

    IPU:n ohjelma on todellakin riittävän hyvä. Ainoa oleellinen kohta, jota hiukan ihmettelen, koskee energian tuotantoa. Uusiutuvaan energiaan siirtyminen ei taida olla realistinen vaihtoehto.

    Jos tulipalopakkaset tulevat, mikä on täysin mahdollista, aurinkopaneelit ja tuulivoimalat eivät riitä mihinkään. Vesivoimakin on hyvin rajallista. Haloilla tai hakkeilla lämmittäminen ei kaupungeissa onnistu.

    Varsinainen ongelma puolueen kannalta on kuitenkin näkyvyyden saamisessa. Jos liittoutuminen ei onnistu, pitäisi saada mediajulkisuuteen yltäviä henkilöitä. Sellaisia ei taida puolueen joukoissa tätä nykyä olla.

  • Totuudenetsijä 10.10.2019 at 20:37

   Kysyin joltakulta asiaa paremmin ymmärtävältä, että koskeehan laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vain yhtä tiettyä uskontoa ja tietyltä suunnalta Suomeen tulleita ihmisiä. Kyseessä olevat ihmiset saavat käsittääkseni haukkua toisiaan vapaasti syyllistymättä kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Kiihotukseen voivat syyllistyä vain kantasuomalaiset.

   Halusin kyselylläni varmistaa, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei koske Suomen hallitusta eikä puolueita kiihottamisen kohteina. Suomen kahta suurinta uskonnollista ryhmittymää saa käsitykseni mukaan haukkua vapaasti.

   En saanut kyselyyni vastausta. Joiltakuilta — mahdollisesti aika monilta — on suhteellisuuden taju kokonaan kadonnut, kun viestissäsi tarkoitetun kaltaisia lakeja säädetään. Jos Tynkkynen olisi maininnut kirjoituksessaan vielä jonkin kirosanan, häkki olisi varmaankin heilahtanut.

   • Valtaosalle suomalaisia eli niille, jotka saavat uutisaineistonsa vain valheellisesta valtamediasta, tuo tuomio ilmeisesti on ihan ok.

 17. Jo tähän mennessä maahamme päästettyjen elintasopakolaisten elättämisestä avokätisellä sosiaaliturvallamme aiheutuu yli 3 miljardin euron vuotuiset kustannukset, jotka käytännössä joudutaan peittämään UUDELLA KOROLLISELLA ULKOMAANVELLA, entisen runsaan 100 miljardin euron lisäksi. Ilmeisesti nykyinen viherpuna-hallitus aikoo pitää Suomea maailman sosiaalitoimistona niin kauan kuin ulkomaiset lainanantajat suostuvat lainaamaan vähitellen kehitysmaalaisenemmistöiseksi banaanitasavallaksi ajautuvalle maalle:

  ”EU-maita uhkaa suurin pakolaiskriisi koskaan – Suomi huutokauppaa rajavartioaseman Torniossa | UMV-Kolumni

  EU-Suomi ei vaan lakkaa hämmästyttämästä. Samalla kun EU-aluetta uhkaa vuosien 2015-2016 kaltainen miljoonien laittomien maahantunkeutujien vyöry, Suomi aikoo myydä strategisen raja-asemansa, jossa varoitettua kriisiä pitäisi kyetä hallitsemaan…”

  Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2019/10/10/eu-maita-uhkaa-suurin-pakolaiskriisi-koskaan-eu-suomi-huutokauppaa-rajavartioasemansa-torniossa-umv-kolumni/

 18. Ensinnäkin olisi parasta tehdä itselleen selväksi ettei ”Demokratiaa ole olemassakaan”,koska kansa ei todellisuudessa päätä mitään. Päätösten teko ei kuulu kansalle, eikä se sitä ole koskaan ollutkaan.
  Päätöstentekoon koulutettut ovat aivan eri luokkaa, kuin ”raskaan työn raatajat”. Mikään laki taikka rajoitus
  ei koske kansan päätöstä, vaikka asioista tehtäisiinkin kyselyjä mielipiteistä. Jokaiseen maan hallituksen eri haaraan on valittu määrätyn oppiasteen saavuttaneet päättäjät, ( entiset yksityiset kansalaiset) ? Yleinen sääntöhän on, mitä varakkaampi olet, sen enemmän SANALLASI on PAINOA. Usein kuulee sanottavan, kyllä se on viisas, koska sillä on niin paljon RAHAA. Sinä on meillä ”Demokratian perusedellytykset”.

  • ”…olisi parasta tehdä itselleen selväksi ettei ”Demokratiaa ole olemassakaan”, koska kansa ei todellisuudessa päätä mitään…”

   Noinhan asia on nykyisin eikä edustuksellisen demokratian (edustuksellisen harvainvallan) muuttaminen ole helppoa koska ihmiset eivät syty ottamaan vastuuta. Kun vain pieni osa on kiinnostunut muiden hallinnasta niin päädytään enempi tai vähempi harvainvaltaan.
   Olen yllä tuonut esiin IPUn tavoiteohjelman mutta se ei herätä tai sytytä kansaa mikä kertoo selkeästi ettei kansa ole ainakaan vielä valmis todelliseen demokratiaan.

   Democracy – the Great Human Scourge, a Complete Disaster for Western Civilization
   (Antonius Aquinas)
   The best definition [of democracy] was given by the Russian philosopher Vasily Rozanov.
   ‘Democracy is the system by which an organized minority governs an unorganized
   majority.’ This ‘unorganized majority’ is the people, aggregated and individualistic, incapable of reaction because disjointed.

   https://russia-insider.com/en/democracy-great-human-scourge-complete-disaster-western-civilization/ri27480

   Onnellinen se kansa jolla on johtaja jolle kansan hyvinvointi on tärkeämpi asia kuin oma ja joka ei uhraa kansaansa oman vallanhalunsa sokaisemana.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here