Sananvapauden rajoittamisen suurvalta

Suomen valtamedia ei ole kiinnostunut ihmisten oikeudesta monipuoliseen tiedonsaantiin, vaan omasta valta-asemastaan, kirjoittaa Petteri Hiienkoski.

33
Kuva: kotaku.com

Näyttää siltä, että poliisi on yhdessä syyttäjälaitoksen kanssa valjastettu jahtaamaan epämääräistä ”vihapuhetta”. Näin siitäkin huolimatta, että se on poliittisesti värittynyt ja lainsäädännölle tuntematon käsite. Tuomioistuinlaitos puolestaan suoltaa poliittisluontoisia tuomioita, jotka sotivat länsimaisen demokratian perusperiaatteita vastaan.

Monet tuomioista ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisia. Suomen valtio on saanut sopimukseen liittymisensä jälkeen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa poikkeuksellisen runsaasti langettavia tuomioita sananvapausloukkauksista. Näihin oikeuden loukkauksiin on siis syyllistynyt julkinen valta, jonka toimia median pitäisi kriittisesti valvoa. Tämä puhuu karua kieltään suomalaisen valtamedian onnettomasta tilasta.

Se, että valtiovalta tulkitsee ja soveltaa lakia vastoin demokraattisen järjestelmän perusperiaatteita, on yhteiskunnallisesti vakava asia. Se koskettaa sen takia jokaista yhteiskunnan jäsentä – ei vain niitä, joiden yksilönvapautta valtio välittömästi polkee. Aivan erityisesti se koskettaa tulevia sukupolvia, jotka tosin uhkaavat vuosi vuodelta käydä yhä pienemmiksi.

Länsimaisen demokratian kaventuvat edellytykset

Sananvapaus on avoimen demokraattisen järjestelmän perusedellytys, jota ilman se ei voi toimia kuten on tarkoitettu. Kun se ei toimi tarkoituksensa mukaisesti, menetetään hyödyt, jotka sillä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi oli tarkoitus taata.

Keskeisin tätä tavoitetta palveleva mekanismi on vapaa kilpailu erilaisten näkemysten välillä. Sen tehtävänä on varmistaa se, että parhaat ja elinvoimaisimmat käsitykset voisivat valikoitua, mutta huonoimmat ja vahingollisimmat hävitä. Sanan- ja ilmaisunvapauden rajoitukset – joilla tietyt näkemykset suojataan ja eristetään julkiselta kritiikiltä mutta toiset kriminalisoidaan ja suljetaan julkisen keskustelun ulkopuolelle – kumoavat tämän periaatteen.

Samalla kasvavat myös ne uhkat, joiden torjumiseksi kansanvaltainen järjestys, ja sananvapaus sen kulmakivenä, on alkujaan perustettu. Keskeisin niistä kohdistuu yhteiskuntarauhaan.

Poliittinen järjestelmä, joka ei toimi kuten pitäisi vaan dysfunktionaalisesti, on turmeltunut, toisin sanoen korruptoitunut. 

Vallanjaon unohdetut periaatteet

Miksei järjestelmä sitten toimi tarkoituksensa mukaisesti vaan jopa sitä vastaan? Tämä on olennainen kysymys selvitettäväksi, jos demokratia aiotaan palauttaa toimimaan niin kuin sen kuuluisi.

Eletäänkö kenties harhaluulossa, ettei valtiovalta voisi toimia väärin, eikä demokratiaa voisi menettää? Kansanvalta ja sen perusperiaatteet edellyttävät aktiivista ja kriittistä kansalaisuutta. Niiden puolustamista ei luonteensa takia voi jättää julkiselle vallalle. Aktiivisuus ja kriittisyys sinänsä eivät tietenkään auta, ellei toiminta kohdistu demokratian periaatteiden tukemiseen, vaan johonkin muuhun, kuten niitä vastaan.

Keskeisimmät ongelmat demokratian toimimattomuudelle piilevät rakenteissa, jotka eivät tue sen toimintaa. Vallan kolmijako ja vallan käytön valvonta ovat keskeisiä rakenteellisia tekijöitä, joiden tarkoituksena on tukea ylläpitää kansanvaltaista järjestelmää.

Yksi syy perusoikeuskielteiseen ilmapiiriin ja sananvapauden heikkenemiseen on perustuslain heikkous ainakin yksilönvapauksien osalta. Tähän liittyy myös riippumattoman perustuslakituomioistuimen puuttuminen. Nykyinen tilanne poikkeuslakimenettelyineen mahdollistaa esimerkiksi sen, että perustuslaista voidaan poiketa tai muuttaa sitä äänestäjiltä tähän erikseen valtuutusta kysymättä.

Kansalaisten perusoikeuksien kannalta uhkaa lisää lainsäädäntö, joka ei ole tarkkarajaista. Tämä avaa poliisi- ja oikeusviranomaisille mahdollisuuden käyttää harkintavaltaansa poliittisten tarpeiden mukaisesti.

Vallan vahtikoirasta eliitin sylikoiraksi

Kenties näitäkin merkittävämpi asia on niin sanotun neljännen valtiomahdin turmeltuneisuus. Se ei ole toimittanut perustehtäväänsä, mikä sille länsimaisessa demokratiassa kuuluu. 

Valtamedia on laiminlyönyt julkisen vallankäytön kriittisen valvonnan nimenomaan kansalaisten perusoikeuksien ja yksilönvapauksien turvaamisessa. Se vaikuttaa olevan sillä tavoin poliittisesti yksipuolinen ja vääristynyt, ettei journalismiin näytä mahtuvan tämä keskeinen velvollisuus. Muut poliittiset tavoitteet ajavat ohi. Tämä vaarantaa ihmisten mahdollisuuden tasapuoliseen ja todenmukaiseen tiedonsaantiin.

Keskeinen rakenteellinen syy siihen, ettei valtamedia toteuta tehtäväänsä julkisen vallan vahtikoirana, on institutionaalisten mediarakenteiden keskittyneisyys. Tämän asian merkitys korostuu pienen kielialueen maassa. Kun joukkoviestintää ja kulttuurikenttää lisäksi hallitsee valtiollinen mediahegemonia, ei ole vaikea ymmärtää, ettei moniarvoiselle medialle jää elintilaa. 

Keskittynyt valtamedia on oman asemansa pönkittämiseksi pyrkinyt estämään terveiden mediamarkkinoiden muodostumista. Uusia niin sanottuja vaihtoehto- ja vastamedioita vastaan tähdätyt kampanjat vain vahvistavat valtamedian kartellinomaisia piirteitä. Myös oman julkisen kuvan pönkittämiseen on näkyvästi panostettu.  

Valtamedia ei ole kiinnostunut ihmisten oikeudesta monipuoliseen tiedonsaantiin, vaan omasta valta-asemastaan. Journalistisessa toiminnassa ei ole ainoastaan vaiettu siitä, miten kansalaisten sananvapautta on asteittain kavennettu. Vaatimalla sääntelyn kiristämistä valtamedia on hallitsemassaan julkisessa keskustelussa ollut päin vastoin edistämässä ja oikeuttamassa tätä kehitystä.

Poliittiset päättäjät – jotka elitistisesti samastuvat mieluummin julkiseen valtaan kuin kansaan – eivät puolestaan ole nähneet tässä ongelmaa. Tästä on seurannut vallankäyttäjien ja valtamedian epäterve suhde, jota voisi kuvailla symbioottiseksi. Kumpikin tuntuu jämähtäneen valtarakenteiden vangeiksi ajamaan toisiaan pönkittäen omia lyhytnäköisiä etujaan.

Julkisen vallan paisuminen yksilönvapauden kustannuksella

Miten sitten tuomioistuinlaitos, jonka pitäisi olla muusta julkisesta vallasta riippumaton, on sidottu nurinkuriseen laintulkintaan? Onko tuomareiden koulutuksessa tai itse tuomioistuinmenettelyssä jotain, mikä ohjaa tekemään yksilönvapauksien vastaisia päätöksiä?

Julkisen vallan vaikutus on viime vuosikymmeninä kasvamistaan kasvanut. Tämä on länsimaisen demokratian periaatteiden kannalta uhka yksilönvapauksille. Ne on alkujaan säädetty kansalaisten suojaksi juuri valtiovallan puuttumista vastaan.

Julkisen vallan kasvu on tapahtunut kahdella tavalla: kansallisesti ja ylikansallisesti.

Suomessa julkinen valta puuttuu yhä laajemmin entistä useammalle elämän alueelle. Hyvistä tarkoitusperistä huolimatta yhteiskunnan taloudelliseen tukeen liittyy normatiivista ohjausta. Se sitoo toimijoita julkiseen valtaan.

Yksi keskeisiä piirteitä yksilönvapauksien kaventamisessa ovat julkisen vallan rahoittamat niin sanotut kansalaisjärjestöt. Nämä ovat kansanvaltaisesti valitun lainsäädäntöelimen ulkopuolisia eturyhmiä. Niillä on omat poliittiset tavoitteensa, joihin länsimaisen demokratian ja sen mukaisen sananvapauskäsityksen korostaminen ei yleensä kuulu. Ne ohjaavat osaltaan lainvalmistelua ja yleistä mielipidettä, mutta myös laintulkintaa parlamentaarisen järjestelmän ulkopuolelta.

Ylikansallinen vallankeskitys nakertaa kansanvaltaa

Toinen merkittävä tekijä, joka on kaventanut kansalaisten päätäntävaltaa ja yksilönvapauksia, on Euroopan unioni. Kysymyksessä on ennennäkemättömän vallan keskittäminen kansanvaltaisen ohjauksen ja valvonnan ulkopuolelle. Vastaavan mittaluokan vallansiirtoa, joka olisi tapahtunut rauhanomaisesti, ei historiasta löydy. 

Tämän pitäisi länsimaisen demokratian periaatteiden mukaisesti edellyttää entistä tehokkaampaa julkisen vallan käytön valvontaa. Unionin kautta vallankäyttöä ja sen valvontaa on kuitenkin viety kansalaisten ulottumattomiin.

Tilannetta pahentaa se, että valtamediassa unionin toimintaan ei ainoastaan suhtauduta kritiikittömästi vaan jopa sitä pönkittäen. Yhdentymiskehitys on muutenkin mullistanut klassiseen vallanjakoon perustuneita voimasuhteita jäsenmaissa.

EU-rakenteiden kautta tapahtuu taloudellista sekä siihen liittyen myös poliittista ja normatiivista ohjausta, joka ohittaa kansalliset instituutiot. Osa jäsenmaiden toimintaa ohjaavista rahavirroista tulee tuettujen koulutus- ja tutkimushankkeiden muodossa suoraan EU-elimiltä, osa kierrätetään muissa EU-maissa toimivien organisaatioiden kautta.

Jäsenmaiden poliisiviranomaiset ja oikeuslaitoksetkaan eivät ole tällaisen ohjauksen ulkopuolella. Oikeudenkäytön kannalta ei ole merkityksetöntä sekään, jos päätöksenteko tuomioistuimissa on rajattu harvalukuisen ammattikunnan käsiin.

Kuka puolustaisi sananvapautta?

Sekä kansallisin että ylikansallisin varoin tuettavat ”kansalaisjärjestöt” eivät yleensä ole niitä, jotka keskittyisivät sananvapauden puolustamiseen. Jostain syystä julkinen raha tuntuu löytävän kohteensa niistä, joilla on tarve rajoittaa sananvapautta tai määrittää sitä uudelleen.

Miksiköhän?

Petteri Hiienkoski on elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja, joka on toiminut aiemmin muun muassa Ulkopoliittisen instituutin tutkijana.

33 KOMMENTTIA

 1. Miksi sananvapaus tarkoittaa joillekin lähinnä vapautta solvata, levittää yksityisyyttä loukkaavaa tietoa ja lietsoa vihaa sekä yllyttää rikoksiin toisia ihmisiä vastaan ilman seurauksia?
  Voiko sananvapauttaa harjoittaa ilman, että vaatii etnisiä puhdistuksia tai loukkaa kunniaa herjaamalla ihmisiä?

  • Totuudentonkija

   Ideaalitilanteessa yhteiskunta olisi niin hyvä kaikille ettei kenelläkään olisi tarvetta sitä äärimmäisyyksillä kritisoida. Rikoslaista löytyy jo elementit mm. yksityisyyttä loukkaavan tiedon levittämisestä; kyseessä on siis mitä todennäköisimmin rikos. Sananvapauden tarkoitus on suojata kaikkia ajatuksia. Se että joku tuo esiin etnisen puhdistuksen on itsessään jo niin typerä ajatus ettei kenenkään luulisi pelkäävän sen saavan taakseen merkittävää tukijoukkoa ellei yhteiskunnassa ole jotakin muutakin pahasti vialla. Toisin sanoen, vihapuhelakien tukijoilla on siis itselläänkin havainto ja käsitys siitä että nykyisen kaltainen tilanne yhteiskunnassa on pahasti vinksallaan. He myöntävät sen pyrkimällä estämään aiheesta keskustelun ja kritiikin sitä kohtaan. Itseasiassa he pitävät tilannetta niin järkyttävän huonona että pelkäävät radikaalien mielipiteiden saavan suurta kannatusta. Jokainen tietää mistä on lähdettävä liikkeelle tilanteen korjaamiseksi, mutta tilannetta ei syystä tai toisesta haluta korjata tiettyjen tahojen mielestä. Kyseessä on valtapeli; yhden osapuolen mahdollinen valta halutaan tukahduttaa vaikka sitten rikollisin menettelyin, joka menettely taas on suoraa mafian oppikirjasta.

   • ”Se että joku tuo esiin etnisen puhdistuksen on itsessään jo niin typerä ajatus ettei kenenkään luulisi pelkäävän sen saavan taakseen merkittävää tukijoukkoa ellei yhteiskunnassa ole jotakin muutakin pahasti vialla”

    Onko sinusta siis ihan ok, jos myös vaikkapa ääri-islamistit julistavat täällä vapaasti etnistä puhdistusta? Vai antaisitko siihen yleisen luvan vain natseille ja oikeistohörhöille?

  • Myös leimaaminen mm. ruplarahoitteiseksi tai Venäjän ohjaamaksi on propagandista manipuloivaa vihapuhetta, jos sen toteennäyttämiseksi ei ole mitään. Merkillistä että tästä toiminnasta suuttuvan vastaisku faktatiedolla on maalittamista ja johtaa tuomioon. Kuka maalittikaan ensin? On siis tosia valheita ja valhetotuutta, jotka päättää vallassa olevien piiri.

   Vallan vahtikoirasta on todellakin tullut uusliberalistiglobalistisen valtaeliitin Lennu-sylikoira, joka räksyttää isäntänsä sylissä.

 2. Vallalla olevan agendan mukainen sananvapaus on sallittu rajoituksetta kaikilla mausteilla.Vastakkaisen mielipiteen esittäminen on se ongelma,miksiköhän ?

 3. joku tyhmempi vois aatella,että noi mediatkin kilpailis keskenään tässä kapitalismissa,sitä kun puolustellaan aina kilpailun tuomilla eduilla,mutta näyttäis valtavirtamediakin mieluummin tekevän yhteistyötä,ihan kartelli tulee mieleen,kun niin samanlaista ”uutisointia”,usein ihan sanasta sanaan samoja juttuja kierrättää.no,sehän taitaa kapitalismi kuitenkin keskittävän vähän joka alueella valtaa,pienemmät tukahdutetaan tai ostetaan pois,median puolela julkisilla varoilla toimimavan ylen kuitenkin pitäis olla riippumattomampi.no,tulihan sieltä eilen juttu operaatio gladiosta,hiukan jäi kuitenkin silotellun olosex sekin juttu,tiedä sitten johtuko tekijöistä,vai ylestä,mutta olishan siitä saanu hiukan enemmämkin esitettyä,sanottiin jutussa tosin,että toimi lain ulkopuolella,ja nythän täällä toimii ihan ”julkisesti” lain ulkopuolella hybridikeskus,vaikkei mediat siitä paljoo puhu,kuten eivät myöskään mediapoolista.ihan tarvii ihmetellä miksi jonkun tarvii nimenomaan hankkia syytesuoja itselleen,ja etenkin miten semmoseen voidaan suostua,kun eihän semmoseen voi olla kuin yksi syy,että on aikomus tehdä jotain lainvastaista

  • Joo vaikka saattaakin tuo MOT:n ohjelma ”Kylmän sodan suomalaisagentit” olla ehkä siloteltu, täytyy sille nostaa peukkua. Nyt vaan mahdollisimman moni katsomaan tuo, etenkin jos lukeminen aiheesta tuntuu liian raskaalta.

 4. ”Vallan vahtikoirasta eliitin sylikoiraksi
  Kenties näitäkin merkittävämpi asia on niin sanotun neljännen valtiomahdin turmeltuneisuus. Se ei ole toimittanut perustehtäväänsä, mikä sille länsimaisessa demokratiassa kuuluu.
  Valtamedia on laiminlyönyt julkisen vallankäytön kriittisen valvonnan nimenomaan kansalaisten perusoikeuksien ja yksilönvapauksien turvaamisessa. ”

  Hyvä ja ajatuksia herättävä artikkeli Petteriltä.
  Kuten olen jo aiemmin monissa yhteyksissä tuonut julki niin v-media on eliitin sylikoira joka mahdollistaa vallan vahtimisen.
  Se että näin on johtuu siitä että v-media on yksityisen raha-eliitin käsissä ja palvelee sen nwo- tai ’soros’-agendaa. Siksi mitään ihmettelemistä ei ole siinä että se toimii kuten toimii.
  Se mitä voi ihmetellä – ja mistä v-median toiminta on vain seuraus – on tosiasia että Suomi nimisen valtion ohjakset ovat luisuneet tuon yksityisen raha-eliitin ja nwo-globalistien käsiin. On menetetty itsenäisyys ja päätäntävalta omiin asioihin.
  Miksi?
  Oma näkemykseni on että koska tuon yksityisen eliitin omistama v-media on tehnyt määrätietoista työtä (propagandaa) kansan huijaamiseksi tukemaan omaa valtaansa jota se kutsuu demokratiaksi vaikka se on pelkkää harvainvaltaa. Ja huijattu kansa on antanut sille tukensa.
  Eli ongelma ei ole v-media vaan sen omistava ja maata johtava eliitti.

  Jos muutosta halutaan niin maahan pitäisi saada aito demokratia jossa valta on kansalla eikä tuolla eliitillä.
  Silloin v-mediasta tulisi ’koko kansan sylikoira’ joka vahtisi kansanvaltaa ja oikeudenmukaisuutta eikä kuten nyt raha-eliitin valtaa.

  • Halla-aho sanoo suoraan
   Halla-aho MTV:n Uutisextrassa: ”EU on ajautunut Turkin panttivangiksi!”
   ”Turkki pystyy käyttämään pakolaisia tai laittomia siirtolaisia vipuvartena ja kiristyskeinona – odotettavissa on, että tulijoita alkaa Kreikan ja Turkin rajan yli tulla entistä vilkkaammin”
   https://beta.oikeamedia.com/o1-123214

   Jos olisimme pysyneet itsenäisenä ja puolueettomana maana emmekä olisi menneet nwo-eliitin ja v-median syöttämän propagandan koukkuun niin emme olisi nyt Turkin panttivanki.

   • Olisin hyvin skeptinen halla-ahon suhteen, sillä hän on Suomen oma Geert Wilders tyylinen Amerikka/Israel myönteinen vale nationalisti, joka on kääntänyt ”nationalismin” islamin kritisointiin ja täysin ollut hiljaa juutalaisten keskeisestä roolista siinä.

    Kato toi video ymmärtääksesi paremmin juutalaisten neokonservatiivien länteen rakentamaa kosher servatiivi verkostoa:
    https://www.youtube.com/watch?v=CZn721uOWLM&t=645s

 5. Suomessa oli ennen sotia ja sen aikana saksaan suuntautunut poliittinen hallinto ja sotien jälkeen USAaan suuntautunut deep state vaikka muodollisesti oltiin puolueettomia. Naton gladion projekti on tehnyt tehtävänsä ja johtanut mediat yksipuoliseen ja puolueelliseen uutisointiin. Tähän se valtion median osalta ajanut oikeistolaisten oikeistodemarien painostus sen uutisointia vastaan vuosikymmenien ajan gladion projektin osana ja yksityiset lehtitalot on sitten omistajiensa ideologisen suuntauksen takia mukautuneet samaan. Ihmetyttää miksi valtio on vielä sementoinut valta media ja -lehdistön ohjailun huoltovarmuuskeskuksen rahoituksella ja turvallisuuskomitean valvonnalla. Gladion projektin loputtua Suomessa ilmeisesti toimii CIAn ohjaama deep state joka on järjestelmän luonut supon ja poliitikkojen ja poliittisten virkamiesten avulla. Poliitikot on autuaan tietämättömiä asiasta kun oman median rahoitus voi loppua jos asian tuo julkisuuteen. Käytännössä ei sille ole uteliaan kansalaisen kannalta vaikutusta vaikka maailman ja Suomen asiosta valtamedia vaikenee ja harjoittaa suunnattua ja perustelematonta uutisointia mutta tietysti sillä on vaikutusta kansalaisten mielipiteisiin jotka ei ehdi asioita kaivaa perusteellisemmin esiin. Kuitenkin suomen meno on ollut ennen sotia, niiden aikana ja jälkeen melkoista suhmurointia josta laittomuuksia ei puuttunut ja nyt sama meno jatkuu ihsn valtion suojeluksessa.

  • Koko Suomen mainosvaltamediakenttä on oikeisto-omisteista ja miljonäärimediamogulien hallitsemaa. ”Sen lauluja laulat, jonka leipää syöt” eli veisaat pääoman ja uusliberalismin ilosanomaa.

   Mutta se ei mene jakeluun että jopa meidän veronmaksajien rahoittama Yle on saman porukan ohjailtavana. Yle jäi Atte ”Bilderberg” Jääskeläisen ja kokoomus-Lauri ”Bilderberg” Kivisen kaudella kiinni ”Sipilä-Gatesta”, eli porvarihallituksen omistajaohjauksesta. Maksanko Yle-veroa että uusliberalistioikeisto värittää verorahoillani uutisointia?

   Atte heivasi mm. Pressiklubi -ohjelmasta Ruben Stillerin, koska tämä kutsui liian sanavalmiita vasureita ohjelmaansa. Eduskunta-satiirien Susanna Kuparinen mainittiin erikseen tällaisena vaarallisena nopeaälyisenä moottoriturpana, jolle Jääskeläinen & co. ei halunnut antaa ruutuaikaa. Sen sijaan omistajan & elinkeinoelämän ääni Matti ”Bilderberg” Apunen Pressiklubin yhtenä vakiovieraana ei haitannut Ylen johtoa lainkaan. Apusen uusliberalistinen tarinankerronta kun on oikeaa lajia.

   Mediapooli tarjoaa vain sinistä pilleriä, ja jos et sitä syö ja syötyäsi ulosta oikeaa tavaa, olet valhemediauutisointia ulkoa ohjattuna tai hyödyllisenä idioottina paskantava ryssäntrolli.

   Yle ja HS salaseurojen pauloissa
   https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/eskoseppanen/123579-yle-ja-hs-salaseurojen-pauloissa/

 6. ”… v-media on eliitin sylikoira…” (Truth_hunter 15.10.2019 at 13:01)
  Tämäkin on hyvä esimerkki ww2-valheiden ohella siitä kuinka yksityisen sionisti- ja masoniitti-eliitin omistama media voi vääristää totuuden ja kääntää sen jopa ylösalaisin eliitin haluamalla tavalla

  Elokuussa 1939 Hitler antoi läheisten työtovereidensa tietoon, että hän hyväksyi kaikki toimenpiteet, joiden voidaan katsoa vapauttavan vammaiset potilaat kivusta ja kärsimyksestä.
  Todennäköisesti myöhään syksyllä tai talvella 1939, Hitler päivitti syyskuun 1. päivän 1939 asiakirjan, joka valtuutti eutanasiaohjelman.
  Valtuutuksessa todetaan: [1]

  ”Reichin päällikkö Bouhler ja tohtori Med Brandt ovat oikeutettuja nimeltä nimettyjen erikoislääkäreiden valtuuksien laajentamiseen, jotta potilaille, joita inhimillisen arvion perusteella voidaan pitää parantumattomina, voidaan myöntää armokuolema heidän kunnostaan tehdyn huolellisen arvioinnin jälkeen.”
  Historioitsijat ovat tunnustaneet, että vastaavaa asiakirjaa Saksan suunnitelmasta tuhota Euroopan juutalaisia ei ole koskaan löydetty.

  Evidence for the German Euthanasia Program Compared to the Holocaust
  JOHN WEAR
  In August 1939, Hitler let it be known to his close associates that he approved any measure which could be seen as delivering handicapped patients from pain and suffering. Probably in the late autumn or winter of 1939, Hitler backdated a document to Sept. 1, 1939, that authorized the euthanasia program. The authorization states:[1]
  “Reich Leader Bouhler and Dr. Med Brandt are charged with the responsibility of enlarging the powers of specific physicians, designated by name, so that patients who, on the basis of human judgment, are considered incurable, can be granted mercy death after the most careful assessment of their condition.”
  Historians have acknowledged that no similar document of a plan by Germany to exterminate European Jewry has ever been found.
  — lisää linkin artikkelista

  http://www.unz.com/article/evidence-for-the-german-euthanasia-program-compared-to-the-holocaust/

 7. Täällä, kuten muuallakin pyöritään saman asian ympärillä vuosikaudet, eikä siitä kukaan tule ”hullua hurskaammaksi”.Pintakäsittelyillä ei päästä tulokseen, miksi näin pitää olla ? Miksi osa kansasta uskoo
  johonkin korkeampaan voimaan, ja osa kansasta ei ? Spiritualistit eivät eroa kehitysopin kannattajista
  millään tavalla. Jonkinlainen ero siinäkin pitäisi olla. Pyhien kirjoitusten pitäisi olla ”sama kaikille”, mutta miksi sitä selitellään monella eri tavalla ? Kaiken pitäisi olla luomistyön tuloksena, mutta sitten joku ”viisaampi” keksi kehitysopin (Darwin tai joku muu), jonka perustein luomiskertomus hyljättiin. Se ei ollut vahinko, vaan hyvin suunniteltu petollinen harhautus. Milloinka tulee aika tehdä ”pesäero hyvän ja pahan välillä” ? Jos pahuuksia ei tehtäisi, niin kaikki olisi hyvin, mitenkäs sen selität ? Olisi mukavaa tietää mitä mieltä te muut osaanottajat olette asioista.

 8. Poimin joitakin kohtia artikkelista ja otan niihin kansaa. Tämä on yksi
  ”Poliittiset päättäjät – jotka elitistisesti samastuvat mieluummin julkiseen valtaan kuin kansaan – eivät puolestaan ole nähneet tässä ongelmaa.”
  — Mikä on tuo ’julkinen valta’? Vai pitäisikö kysyä JULKEA valta?
  Ei se muuta ole kuin Mammonan ja sen ylläpitämien sosiopaattisten ellei jopa saatanallisten tuhovoimien valta joka konkretisoituu vallanhimona ja pohjattomana ahneutena.

  ”Tästä on seurannut vallankäyttäjien ja valtamedian epäterve suhde, jota voisi kuvailla symbioottiseksi.
  Kumpikin tuntuu jämähtäneen valtarakenteiden vangeiksi ajamaan toisiaan pönkittäen omia lyhytnäköisiä etujaan.”
  — Siis kumpikin on tuon yllä sanotun sosiopaattisen ja tuhoavan voiman vanki.

 9. >Miksei järjestelmä sitten toimi tarkoituksensa mukaisesti vaan jopa sitä vastaan? Tämä on olennainen kysymys selvitettäväksi, jos demokratia aiotaan palauttaa toimimaan niin kuin sen kuuluisi.>

  Kyllä, olet oikeassa… tämä on olennainen kysymys. Demokratiaa ei ole, koska valtaosa ihmisistä sokeasti uskoo, että meillä on demokratia, eli ”kansa” omalla toiminnallaan (kuten äänestys) pitää täydellisesti epäonnistunutta poliittista järjestelmää pystyssä. Poliittinen järjestelmä perustuu puoluekuriin, jossa puolet virkamiehistä puoltaa ja puolet vastustaa, ja kaikki valtion virastot on sidottu tähän sekaannusta tuovaan aaltoliikkeeseen massiivisesta korruptiosta puhumattakaan. Vastakkainasettelu tyyliin ”tänään asetetaan ja huomenna kumotaan” on se tuolileikki, joka estää demokratian toteutumisen.

  • Viimeisestä lauseesta en ole samaa mieltä.
   Ei tuo teatteri ”tänään asetetaan ja huomenna kumotaan” estä demokratian toteutumista, se on vain seuraus siitä ettei ole todellista demokratiaa.
   Kyllä suoran demokratian toteutumisen estää se, ettei sen sallita toteutuvan koska se kaataisi nykyisten puolue-eliittien vallan joka rakentuu puhtaan vallanhimon, ahneuden ja rahan varaan. Se näkyy jo siinä ettei eliitti halua vaarallisiksi koettuja kansanäänestyksiä.
   Niin kauan kuin kansa ei herää edustuksellisen demokratian unesta johon eliitti on sen tuudittanut ja ala rakentamaan todellista suoraa demokratiaa ei demokratiaa ole.

   • Uskot siis järjestelmään, mutta et ihmisiin. Minä puolestani uskon ihmisiin, mutta en järjestelmään, jonka toiminta perustuu vastakkainasetteluun!

 10. Udo Ulfkotte – Bought Journalists — Ostetut toimittajat
  Vuonna 2014 saksalainen toimittaja ja kirjailija Udo Ulfkotte julkaisi suuren sekamelskan aiheuttaneen kirjan, jossa kuvaillaan, kuinka toimittajan ammatti on täysin korruptoitunut ja tiedustelupalvelujen soluttama.

  Vaikka monet odottavat innokkaasti teoksen Ostetut toimittajat englanninkielistä käännöstä, kirja ei näytä ilmestyvän aivan lähiaikoina.

  In 2014, the German journalist and writer Udo Ulfkotte published a book that created a big stir, describing how the journalistic profession is thoroughly corrupt and infiltrated by intelligence services.
  Although eagerly anticipated by many, the English translation of the book, Bought Journalists, does not seem to be forthcoming anytime soon.

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=196322

 11. Sananvspsuden kaventuminen liittyy tietenkin siihen että työn antajat ja ybteikunta ensiksi halusi että media ei tuo esille asioita jotka aiheuttaisi häiriötä yritysten ja yhteiskunnan toimintaan. Tämä sitten johti että Suomessa korruptio yhteiskunnan ja yritysten välillä räjähti käsiin ja sitä salailtiin sitten mediassa vielä enemmän. Tämä jstkui kunnes Suomi korruptiivisesti liitettiin EUiin ja korruptio sai kansaiväliset mitta suhteet jolloin Suomen valtion omaisuus pikkuhiljaa myytiin ulkomaisille toimijoille ja poliitikassa ruvettiin ajamaan EUn ja NATOn agendaa vaikka se olisi ollut miten rikollista toimintaa ja media pantiin sitten valtion valvontaa että mitään salaisuuksia ei vuotaisi.
  Suomi niminen projekti alkaa pikkuhiljaa hiipumaan ja loppupäätelmänä voisi sanoa että siinä kaikessa on epäonnistuttu, näennäisdemokratiasta ei päästu demokratiaan ja sananvapaus ei päässyt sensuurista irti sekä itsenäisyys myytiin.

 12. Koiviston konklaavista alkanut oikeusjärjestelmän mädätys sai aikanaan median tuen, sillä mediayhtiöt olisivat saattaneet menettää rahansa, mikäli pankit olisivat joutuneet omilleen. Toinen, kavalampi syy, oli SDP:n halu osallistua projekti Eurostoliittoon, mikä edellytti pankkien saattamista ”eurokuntoon”.
  Ylempi keskiluokka hävitettiin Suomesta ja luotiin oligarkkisempi yhteiskunnallinen rakenne. Nyt kun ihmiset on saatu masennettua olemaan kiinnostumatta lajille ominaisesta lisääntymisestä, tuodaan ”uutta verta” velkarahalla joka liukuu pankkien taseiden kautta tukkukauppiaiden taskuun, ettei mainosrahoituksesta ole pulaa ja pankkien katastrofaalisetkin ”businekset” saadaan siloiteltua liikevaihdon virtaan. Ahnas verotus katkeroittaa ahkerampia ja ehkäisee vaarallisen kansallistunteen muodostumista yhteiskuntaluokkien välillä. Nyky Suomi.

 13. Kuka puolustaisi sananvapautta (sv)? kysyy Petteri artikkelin lopussa.

  Sv:tta on vaikea puolustaa muuten kuin yksityishenkilönä ja vaihtoehtomediassa kun maa on edustuksellisen demokratian (=puoluevallan) ja Eurostoliiton globalistien kahleissa. Varsinkin kaikki Itsenäisyyttä tukeva ja tuon eliitin omavaltaista toimintaa kritisoiva sananvapaus tukahdutetaan v-mediassa joka on tuon eliitin sylikoira ja sen vallan vartija.

  Jaques Attali, Ranskassa asuva sionisti, rinnastaa kansallisen itsemääräämisoikeuden ja demokratian – Yhdysvaltojen ja Ranskan vallankumouksen perusperiaatteen – yhteen pahimmista mahdollisista pahoista: juutalaisiin kohdistuneeseen vuosisatoja vanhaan ja täysin irrationaaliseen? vihaan.
  Ei-juutalaisten itsenäisyyttä on siksi vastustettava, ja tuettava kaikkea jolla pyritään EU:n väestörakenteen korvaamiseen massamaahanmuutolla.
  [Jacques Attali’s Message to the Gentiles: “Sovereignism” Is Anti-Semitism & a Jewish-Muslim Alliance Must Shut It Down
  “Sovereignism is nothing but the new name of anti-Semitism. Jews and Muslims, who are both threatened by it, must unite against the fantasies of the great replacement.”

  http://www.unz.com/gdurocher/jacques-attalis-message-to-the-gentiles-sovereignism-is-anti-semitism-a-jewish-muslim-alliance-must-shut-it-down/ ]

  Eu-lta ei siis voi odottaa muuta kuin demokratian ja kansallismielisten pyrkimysten vastarintaa ja globalisti- tai nwo-eliitin määrätietoista tukea mikä tarkoittaa myös median ja sananvapauden kontrollia Ja EU:n jäsenenä se koskee myös meitä.
  Sionistit aina muodostavat oman ’valtion valtiossa’ joka ajaa vain heidän asiaansa ja etuaan ja tukee Israelin vahvaa etnosentristä nationalismia.

  Ranska on varoittava esimerkki siitä, kuinka islam tappaa myös sananvapauden
  ”Ranska on muuttumassa vaiennetusta lehdistöstä vaientavaan lehdistöön, joka tuhoaa sananvapauden”
  https://beta.oikeamedia.com/o1-123306

  Tulee mieleen ajatus että tämäkö on se nwo-talmudistien ja islamin ’yhteisrintama’ (kehotus juutalaisten ja muslimien liittolaisuudelle itsenäisiä valtioita vastaan) josta Attali yllä puhuu?
  Ovatko nwo-talmudistit panneet islamin taistelemaan puolestaan ’yhteisen asian’ (itsenäisten valtioiden tuhoamisen) hyväksi?

  • Sen lisäksi että ne on panneet islamistit taistelemaan itsenäisiä valtioita vastaan niin ne panee myös maan poliittisen eliitin taistelemaan sen itsenäisyyttä vastaan.

  • Makow: Lääkäri Oscar Levy vastusti Attalin kaltaisten nwo-globalistien hankkeita ja tuki antisemitismiä
   Oscar Levy (1867-1946) left, was a British Jewish physician, Nietzsche scholar, and son of a banker.
   This article is from his Preface to George Pitt-Rivers’s The World Significance of the Russian Revolution, where Levy acknowledged the Jewish role in Communist subversion. For his trouble, Levy was driven out of England.
   (Otteita henrymakow.com)

   ”Jokaisen kirjoittajan, joka on nykyisyyden murtama ja hämmentynyt ahdistuksestaan tulevaisuudesta, PITÄÄ yrittää selvittää juutalais-kysymys ja sen vaikutus meidän aikakauteen.
   Kysymys juutalaisista ja heidän vaikutuksesta maailmaan – menneeseen ja nykyiseen – on kaikkien asioiden ydin, ja jokaisen rehellisen ajattelijan tulisi keskustella siitä – siitäkin huolimatta, kuinka tavattoman vaikeaa se on …

   Every writer, who, like yourself, is oppressed by the subject of the present and embarrassed by his anxiety for the future, MUST try to elucidate the Jewish Question and its bearing upon our Age.
   For the question of the Jews and their influence on the world – past and present – cuts to the root of all things, and should be discussed by every honest thinker, however bristling with difficulties it is…
   https://www.henrymakow.com/the_agony_of_the_righteous_jew.html
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=105402

   https://russia-insider.com/en/necessity-anti-semitism/ri27775

 14. Syytä pitää mielessä
  Sananvapauden tukahduttava v-media on korvattavissa enemmistön tiedon lähteenä vaihtoehto-medialla uskoo RON UNZ ja kertoo taktiikasta jolla se on mahdollista

  The Alternative Media Can Defeat the Mainstream Media – Here’s the Game Plan
  This memo would make Saul Alinsky proud

  This article from our archives was first published on RI in June 2018
  Ron Unz

  The author is the founder and editor of the Unz Review, a conservative American political website, an entrepreneur, and a one-time candidate for the governor of California.

  A couple of years ago, I launched my Unz Review, providing a wide range of different alternative perspectives, the vast majority of them totally excluded from the mainstream media.
  https://russia-insider.com/en/media-criticism/alternative-media-can-defeat-mainstream-media-heres-game-plan/ri23703

  I’ve also published a number of articles in my own American Pravda series, focusing on the suspicious lapses and lacunae in our media narratives.
  http://www.unz.com/topic/american-pravda/

 15. Vaikka luulisi että Suomessa olisi edellytykset totuudelliselle uutisoinnille niin Suomen taival kokonaisuutena itsenäisyydestä lähtien on ollut ollut tavakansalaisten kannalta niinn vaikeaa poliitikkojen suhmurointien takia että poliitikot on joutuneet rajoittamaan kansalaisten sananvapautta ja antamaan heille väärää tietoa lehdistön välityksellä ja niitä jotka ei väärän uutisoinnin levitykseen suostu niin ne sensuroitiin. Myös ulkomaiden suuntaan on sensuroinnin avulla kumarreltu. Tämä tapa on säilynyt tähän päivään asti ja sitä on nyt tehostettu yhtenäisellä ja yksipuolisella mediapoolin valtamedioiden uutisoinnilla joka liittyy EU lainsäädäntöön ja jollain käsittämättömällä tavalla on haluttu nähdä lännen laittomat touhut uusliberalististen arvojen mukaisina kuten Syyrian ja Venezuelan tapaus. Nykyaika voisi olla Suomessa sananvapauden kultaaikaa mutta ei ole medioiden omistajien valheellisen arvoliberalistisen suuntsuksen takia.

 16. M.O.T kun esitti NATOn gladion projektin touhuja Suomessa niin suomi24 keskusteluissa lopulta poistettiin kaikki arviot Gladionin uhreista Euroopassa ja sen mahdollisista terroriteoista ja sen yhteyksistä rikollisjärjestöihin mutta M.O.T ohjelmaa parjaavat kommentit sai säilyä siellä vaikka M.O.Tssa Gladionin toimintaa Suomessa perusteltiin suurella ymmärrykselllä. Sensuuri on joka paikassa kansalaiskeskustelualustalla melkein mutta VastaValkea on pitänyt vielä pintansa. Ilmeisesti suomi24 panee iposoitteet boikottiin joista tulee epämielliyttäviä kommentteja koska kommentin lataus keskeytyi niin usein.

 17. Näin Amerukka ja EU etenee pikku hiljaa kohti orwellilaista tulevaisuutta. Ja kaikki tapahtuu pienen sosio- ja psykopaattisen nwo-eliitin moraalin ehdolla johon muut pakotetaan alistumaan.
  Taustalla häämöttää totaalitaarinen ja täysin mielivaltainen kontrolliyhteiskunta jolla ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa.

  Tietenkin periaate ja ’konnat telkien taa’- hanke sinänsä on ok mutta kun konnat itse luovat systeemin niin telkien taa joutuvat juuri ne jotka vääryyttä ja rikollisuutta vastustavat.

  Mielenkiintoista on nähdä miten vastaava ’konnat kuriin’-hanke Kiinassa ja Venäjällä etenee (ilman sitä yhteiskunta on tuomittu elämään viidakon lakien mukaan eikä voi välttää tuhoaan) ja onko sitä toteuttamassa nwo-mafiosojen ja neokonnien samanlainen vain omia etujaan häikäilemättömästi ajava itsekäs ja rikollinen vai henkisesti korkeammalle tasolle yltävä koko kansan parasta ajava ja demokraattisempi eliitti.

  With Little Fanfare, William Barr Formally Announces Orwellian Pre-Crime Program
  WHITNEY WEBB
  …It is important to point out that such initiatives, whether HARPA or Barr’s newly announced program, are likely to define “mental illness” to include some political beliefs, given that the FBI recently stated in an internal memo that “conspiracy theories” were motivating some domestic terror threats and a series of questionable academic studies have sought to link “conspiracy theorists” to mental illnesses.
  Thus, the Department of Justice and “mental health professionals” have essentially already defined those who express disbelief in official government narratives as both a terror threat and mentally ill — and thus worthy of special attention from pre-crime programs.
  Sleepwalking into a nightmare
  While many of the specifics of the program remain unknown, the actions of Barr and others in government and private sectors show that this newly announced initiative is the product of years of careful planning and many of the tactics and tools it is poised to use have been in the works for months and even years.
  http://www.unz.com/wwebb/with-little-fanfare-william-barr-formally-announces-orwellian-pre-crime-program/

  • ’Juutalaisista’ on tehty vartijoita ja lypsäjiä mutta koko läntisen patologisen arvoyhteisön tuhon takana on laajempi ’rappari-illujen’ joukko

   Do the Jews ever get tired of screwing the White Man and Western Civilization? Of course not…it’s what they live for. The Original Watchmen was basically an attack on the type of Society the Jews produced including their debauchery, immorality, propaganda and control of mankind.
   This new series is similar to what the Jews want to do including the rewriting of their history. It will never end unless mankind becomes the true Watchmen because it will be an eternal fight against the insanity of the Jews versus civilization.
   http://www.unz.com/article/who-watches-the-watchmen/

   What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
   …In short, Orwell feared that what we hate will ruin us. Huxley feared that what we love will ruin us.
   … what Confucius, Isaiah, Jesus, Mohammed, the Buddha, Spinoza and Shakespeare told us… There is no escaping from ourselves. The human dilemma is as it has always been, and we solve nothing fundamental by cloaking ourselves in technological glory.
   https://russia-insider.com/en/modern-world-danger-amusing-itself-death/ri27776

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here