Kahteen edelliseen demokratiaa koskevaan artikkeliini on tähän mennessä tullut yhteensä puolitoista sataa lukijoiden kirjoittamaa kommenttia. Lisäksi on tullut lähes 400 tykkäystä. Kysymys demokratiasta selvästikin kiinnostaa ja siitä halutaan keskustella.

Osa keskustelijoista on jyrkästi sitä mieltä, että Suomi ei ole lainkaan demokraattinen maa. Vaikka pääosin yhdyn esitettyihin perusteluihin, pidän johtopäätöstä liian yksioikoisena. Suomen lainsäädännössä on useita demokratian kannalta tärkeitä piirteitä, jotka puuttuvat varsinaisista diktatuureista. Suomi on demokraattinen maa, mutta hyvin alkeellisella tavalla. Suuri osa kansalaisista ehkä kuvittelee, että demokratia tarkoittaa juuri sellaista järjestelmää kuin meillä on nyt. Kuvitelma on täysin väärä.

Joissakin kommenteissa on moitittu poliittisten päättäjien heikkoa tasoa. Siihen kritiikkiin on pakko yhtyä. Suomessa olisi tarvetta jonkin asteisen meritokraattisen valintajärjestelmän luomiselle. Olisi helppo luetella suuri joukko henkilöitä, joiden ei olisi koskaan pitänyt päästä ministeriksi tai varsinkaan pääministeriksi. Epäpätevät poliittiset päättäjät tekevät lyhytnäköisiä päätöksiä tai jättävät vastuun päätöksistä nimettömille ja kasvottomille virkamiehille ja konsulteille, joilla ei ole mitään poliittista tai muutakaan tilivelvollisuutta.

Kommenteissa on esitetty kansanäänestysten systemaattista käyttämistä lakien hyväksymisen väliportaana. Sitovia kansanäänestyksiä pitäisi käyttää nykyistä enemmän, mutta tarkasti harkiten. Systemaattiset kansanäänestykset eivät tuottaisi toivottua tulosta. Ihmiset kyllästyisivät hyvin nopeasti jatkuvaan äänestämiseen asioista, joihin suurimmalla osalla ei ole aikaa, halua tai kykyä perehtyä. Ongelmaksi muodostuisi äänestäjien tosiasiallinen tietämättömyys päätettävistä asioista.

Kansanäänestysten lisäämisen suuntaan on kuitenkin edettävä. Välttämätön askel oikeaan suuntaan on kansalaiskeskustelun lisääminen ja systematisoiminen. Merkityksellisestä kansalaiskeskustelusta ei Suomessa ole mitään kokemusta. Facebookin tapaiset alustat eivät sovellu kansalaiskeskustelujen foorumiksi suuresta suosiostaan huolimatta.

Seurasin vähän aikaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin Facebook-ryhmää. Hänen kirjoituksiinsa tuli aina lyhyessä ajassa suunnaton määrä tykkäyksiä. Kommentit koostuivat pääosin ihastuneista huudahduksista ja muutaman sanan mittaisista kannustuksista. Yhtään kriittistä kommenttia en seurannan aikana havainnut, eikä mitään todellista keskustelua käyty.

Keskusteleva demokratia

Yksi demokratiateorian kehittämistä malleista on keskusteleva demokratia (Held 2006, 230–255). Englanninkielinen termi on deliberative democracy, joka kääntyy suomeksi hiukan vaillinaisella tavalla. ”Deliberation” tarkoittaa jonkin asian pohdintaa tai harkintaa yksin tai yhdessä. ”Neuvotteleva” antaisi virheellisen kuvan. Ehkä ”harkitsevasti keskusteleva demokratia” olisi täsmällisin ilmaisu. Jatkossa käytän pelkästään termiä keskusteleva demokratia.

Demokratiassa rationaalisen ja valistuneen päätöksen tulee täyttää kolme kriteeriä: päätöksen on perustuttava tosiasioihin (fact-regarding), sen on suuntauduttava tulevaisuuteen (future-regarding) ja huomioitava toiset ihmiset (other-regarding) (Claus Offe ja Ulrich Preuss teoksen Held 2006 mukaan). Päätös ei siis saa perustua tietämättömyyteen tai ideologioihin, se ei saa olla likinäköinen eikä itsekäs.

Keskustelevassa demokratiassa päätöksen legitimiteetti ei perustu yksilöiden itsenäisesti tekemien valintojen yhdistämiseen, vaan harkinnan ja keskustelemisen prosessiin sinänsä. Kansalaisten näkökantoja ei sen vuoksi voida pitää ennalta muotoiltuina ja lukkoon lyötyinä. Sen sijaan on kysyttävä, ovatko nämä johtopäätökset syntyneet keskusteluun perustuvan oppimisprosessin tuloksena. Jos ne eivät ole, on kysyttävä, kuinka prosessia voitaisiin parantaa.

Nykyisen kaltainen demokratia määrävälein pidettävine vaaleineen muistuttaa paljolti kuluttajien käyttäytymistä tavaramarkkinoilla. Äänestäjät tekevät rationaalisia valintoja ehdokkaiden ja näiden tarjoamien etuisuuksien välillä samaan tapaan kuin he arvioivat lihatiskillä kaupan kulloistakin valikoimaa ja päivän tarjouksia.

Kuluttajan valinta tavaramarkkinoilla on aina pohjimmaltaan itsekäs (self-regarding). Poliittisessa yhteiskunnassa päätöstä tehtäessä tulisi kuitenkin ottaa huomioon vaikutukset toisten ihmisten tärkeisiin valintoihin (preferensseihin) ja elämisen mahdollisuuksiin.

Tämä edellyttää sellaisten julkisten foorumien luomista, joilla yksittäisiä etunäkökohtia ei pidetä ennalta asetettuina ja kiinteinä vaan alustavina keskustelun lähtökohtina. Yksilöllisiä näkökohtia perustellaan ja niistä keskustellaan tavoitteena yhteinen, yleisempi lopputulos, joka muotoutuu parhaiden argumenttien ja niiden oikeuttamisen pohjalta.

Yksilön kannalta siirtyminen nykyisestä demokratian markkinamallista keskustelevaan malliin merkitsee suurta muutosta. Halutessaan vaikuttaa yhteiskunnallisten – pienten tai suurten – tavoitteiden asettamiseen henkilön on varauduttava puolustamaan näkemyksiään julkisesti. Käytössä voi olla erilaisia foorumeja, mutta yhtä kaikki perusteluja on pystyttävä esittämään.

Puoluettomuus ja sen kritiikki

David Heldin kirjassa käsitellään yksityiskohtaisesti keskustelun ja sen tulosten puolueettomuutta. Miten siis varmistetaan, että kaikki henkilöt ja osapuolet pääsevät osallistumaan keskusteluun tasapuolisesti ilman, että jokin toinen taho vaientaa keskustelua tai dominoi sitä? Käsittelyn taustalla ovat Jürgen Habermasin ajatukset ideaalisesta keskustelutilanteesta. Tämä on tärkeä kysymys, johon ei ole helppoa vastausta.

Ideaalisen keskustelutilanteen ongelmat ja asema voidaan asettaa uuteen valoon yksinkertaisen metaforan avulla. Rottakokeissa on nimittäin todettu, että jos joukko rottia sijoitetaan riittävän ahtaaseen laatikkoon, jota aletaan hakata kepillä, rotat alkavat ensinnäkin tapella keskenään ja lisäksi ainakin osa sairastuu syöpään.

Aivan analogisesti voidaan ajatella, että Suomen kansa on sijoitettu kuvitteelliseen laatikkoon, jota jokin ulkopuolinen alkaa hakata. Käytettäköön tästä ulkopuolisesta nimitystä EU (External Unknown). Tämän tuntemattoman ulkopuolisen tahon disorientoivassa kakofoniassa Suomen kansa voi käydä loputtomiin valistuneita keskusteluja sananvapaudesta, muista yhteiskunnallisista epäkohdista, taakanjaosta, oikeudenmukaisuudesta jne. pääsemättä koskaan mihinkään järjelliseen ratkaisuun.

Suomen kansa ja tämä ulkopuolinen EU ovat kuitenkin likinäköinen käsitys todellisesta tilanteesta. Tarkastelemalla asetelmaa hiukan kauempaa havaitaan, että EU:n lähettyvillä, muutamaa kerrosta korkeammalla on taho, joka johtaa EU:n työtä, ja sen lähettyvillä, muutamaa kerrosta korkeammalla on taho, joka johtaa sen työtä, ja niin edelleen.

Johtopäätös tämän – luonnollisestikin täysin kuvitteellisen – metaforan esille nostamista haasteista on se, että keskustelevan demokratian joskus toteutettavan mallin on opetettava kansalaisia kohtaamaan arkielämän ongelmien taustalla olevat todelliset vaikuttajat. Yllä erikseen mainittu ulkopuolinen taho, tässä tapauksessa siis EU, on isossa kuvassa vain juoksupojan asemassa.

Keskustelun instituutiot

Keskustelevan demokratian edistämiseksi on esitetty erilaisia instituutioita, joista monia on myös kokeiltu käytännössä. On ehdotettu keskustelevia mielipidetiedusteluja, keskustelupäiviä, eräänlaisia kansalaisten valamiehistöjä, äänestäjien antaman palautteen tehostamista, kansalaiskoulutusta ja systemaattisempaa keskustelua haluavien kansalaisryhmien julkista rahoitusta.

Mielipidetiedustelujen tasoa voitaisiin nostaa keskustelun avulla. Koolle kutsuttaisiin edustava otos kansalaisia keskustelemaan muutamaksi päiväksi jostain tärkeästä asiasta. Ennen keskustelua tehtäisiin mielipidetiedustelu. Keskustelussa olisi mukana asiantuntijoita, jotka valottaisivat käsiteltävää asiaa eri puolilta. Sen jälkeen kansalaiset keskustelisivat ja väittelisivät asiasta keskenään, minkä jälkeen tehtäisiin uusi mielipidetiedustelu.

Tällä tavoin järjestettyjen keskustelujen tulokset voitaisiin julkistaa näyttävästi eri tiedotusvälineissä, jolloin kansalaiset saisivat tietoa ja tukea omille pohdinnoilleen varsinaista virallista äänestystä varten.

Keskustelupäivän/päivien järjestäminen ja astetta muodollisemman valamiehistön (lautamiesten) koolle kutsuminen ovat vaihtoehtoisia muotoja edellä esitetylle. Demokratiateorian tutkijat ovat hyödyntäneet jo käytössä olevia instituutioita ja soveltaneet niiden rakenteita systemaattisen keskustelun järjestämiseen. Olemassaolevat instituutiot auttavat synnyttämään mielikuvia tavoista, joilla keskustelua voidaan muodollisemmin järjestää.

Äänestäjien antaman palautteen järjestämisessä ääripäinä ovat henkilökohtaiset kirjeet/sähköpostit ja neuvoa antavat kansanäänestykset. Henkilökohtaisiin viesteihin ei tyypillisesti vastata mitään tai sitten tyyliin ”Kiitos näkemyksestänne”.

Suomessa on lisäksi käytössä kansalaisaloite, johon eduskunta on suhtautunut periaatteessa myönteisesti mutta käytännössä kielteisesti. Kansalaisten osallistuminen lainsäädäntötyöhön on siten tosiasiallisesti estetty. Myös kansalaisadresseja käytetään. Muita järjestettyjä palautteen antamisen tapoja ei ole käytössä.

Keskustelevaa demokratiaa koskeva kansalaiskoulutus tulee ajankohtaiseksi vasta sitten, kun keskustelu on edes jossain merkittävässä mielessä käynnistynyt. Keskustelun julkinen rahoittaminen on sen sijaan pohtimisen arvoinen asia.

Liisa Hyssälä ja Jouni Backman laativat vuonna 2018 SITRAn toimeksiannosta työpaperin Kansanvallan peruskorjaus. Taustalla oli vakava huoli demokratian hiipumisesta, joka ilmenee mm. äänestysaktiivisuuden alenemisena ja yhteiskunnallisen keskustelun henkilöitymisenä. Työpaperissa on joukko hyviä havaintoja ja korjausehdotuksiakin voi jossain määrin kannattaa. Paperissa todetaan:

”Osana selvitystyötä haastattelimme 106 keskeistä vaikuttajaa valtion- ja kuntahallinnosta, eduskunnasta, valtioneuvostosta, puolueista, etujärjestöistä ja elinkeinoelämästä. […]

Toimenpide-esityksemme keskittyvät demokratian kolmeen keskeiseen toimijaan: Puolueisiin, eduskuntaan ja valtioneuvostoon. Esitykset eivät ole yhteismitallisia. Osa on enemmänkin keskustelunavauksia, osa hyvin konkreettisia.”

Päähuomio kohdistetaan hyvin kapealla tavalla demokratian prosessin tärkeimpiin toimijoihin. Kansalaisia tai näiden keskustelun mahdollisuuksia ei käsitellä lainkaan. Puolueiden oletetaan edustavan jäännöksettömästi kansaa. Lähestymistapa on siten hyvin elitistinen. Hyssälä ja Backman ovat vieraantuneet täysin kansalaisten arjesta.

Puolueet Suomessa eivät ole enää osa kansalaisyhteiskunnan normaalia, valtiosta erillään olevaa toimintaa. Jäsenmäärät ovat pieniä ja puolueiden nauttima arvostus on vähäistä. Puolueista on tullut kunnallisen ja valtiollisen koneiston lisäkkeitä. Vaaleissa kansalaisten äänet kanavoidaan asemansa vakiinnuttaneiden puolueiden kautta ja tuloksen kuvitellaan legitimoivan poliittisen mielivallan.

Demokratian syventämiseksi istuva hallitus onkin päättänyt lisätä merkittävästi puoluetukea. Kokemattomille ministereille on palkattu kymmenillä miljoonilla euroilla lauma avustajia. Tarkoituksena on ilmeisesti ollut kompensoida vaalitappion aiheuttamat menetykset. Mitään muuta ei tälle asialle olla toistaiseksi tekemässä.

Vastamedian asema

Isossa organisaatiossa hyvän ja vahvan johtajan tärkein alainen on sellainen asiansa osaava henkilö, joka uskaltaa vastustaa johtajansa vakavia virheitä. Jokainen tietää varmasti marsalkka Mannerheimin ja majoitusmestari Airon välisen suhteen. Jos ei muuten, niin Matti Kassilan vuonna 1970 ohjaamasta elokuvasta Päämaja.

Mainittu esimerkki saattaa olla hiukan kaukaa haettu, mutta aidosti demokraattisessa valtiossa vastamedialla on aivan vastaavan kaltainen rooli. Valtamedia kulkee vallan talutusnuorassa ja myötämedia säestää ja myötäilee valtamedian näkemyksiä. Suomen valtamedia on tästä hyvä ja samalla hyvin surullinen esimerkki.

Vastamedia voisi olla järkevän vallanpitäjän tapa varautua ikäviin tilanteisiin, joita koneisto ei itse kykene tunnistamaan. Vastamedia havaitsee ja tuo julki epäkohdat nopeimmin. Se selvittää epäkohtien synnyn ja olemuksen. Se laatii ensimmäiset korjausehdotukset. Vastamedia on puolueista ja pääomasta riippumaton. Sen elämisen edellytykset ja sanomisen vapaus tulisi voida turvata ilman poliittista holhousta.

Lähteet

Jürgen Habermas (1979): Communication and the Evolution of Society. Peacon Press.

David Held (2006): Models of Democracy. Stanford University Press.

Liisa Hyssälä, Jouni Backman (2018): Kansanvallan peruskorjaus. SITRA.

Timo Kuronen | Vastavalkea (24.9.2019): Demokratiasta Suomessa.

Timo Kuronen | Vastavalkea (6.10.2019): Demokratiasta Suomessa – mihin suuntaan?

Sande Parkkonen | Blogi (16.10.2019): Suomi EU:ssa 25 vuotta – huijaus jatkuu.

Lue myös

62 KOMMENTTIA

 1. Pienet kunnat maaseudulla olisivat hyviä paikkoja kokeilla , kuinka asukkaat kykenisi yhteisiä asioita syvemmin ja laajemmin pohtimaan. Vaikka jokainen ei pystyisi tahi haluiasi keskusteluun osallistua, niin asiat kyl leviäisi heidänkin tietoon ja kantansa voisi sään pohtimisen sijaan tahi sen lomassa ilmaista, ja kannattomat sen muodostaa.

  • Jänkhis 21.10.2019 at 11:51

   Erittäin hyvä ehdotus! Juuri niin kannattaisi tehdä.

   Kunnallinen demokratia on terveemmällä pohjalla siksi, että kaikki valtuustossa olevat puolueet osallistuvat yhteisten asioiden hoitoon. Kunnissa ei ole mitään eduskunnalle ominaista hallitus/oppositio-asetelmaa, jossa toinen puoli yksin päättää ja toinen puoli pelkästään kritisoi.

   Tutkijat ovat muistamani mukaan sanoneet, että sisällissodan jälkeen tilanne Suomessa eheytyi niinkin nopeasti edes siedettävälle tasolle juuri kunnallisen demokratian ansiosta.

  • Tästä on esimerkkiä mm. kaivoslakiuudistuksen kanssa. Kansalaiset tarttuivat asiaan itse ja alkoivat toimia.

 2. Nykyisen deliberatiivisen, tai keskustelevan, demokratian ongelmia on useita. Ensinäkin usein ne ovat vain päätösten ”oikeuttavia” keskusteluita, eli niillä saatetaan vain legitimoida jo ”valmiiksi päätettyjä” asioita. Toisaalta ne ovat liiaksi ylhäältä ohjattuja, jolloin todelliset, kansaa koskevat tärkeät asiat saattavat jäädä käsittelemättä. Lisäksi pitää muistaa onko tällaisella keskustelevalla demokratialla autoa voimaa vaikuttaa asioihin, EU:n kaltaisen instituution ”suojissa”. EU:n päätöksenteko on kuitenkin hyvin kaukana tavan kansalaisesta.

  • Samu Seppälä 21.10.2019 at 12:02

   Keskusteleva demokratia on pitkälle kehitetyn demokratian muoto. Sillä ON aitoa voimaa vaikuttaa asioihin. Sitä ei koskaan syntyisi johonkin maahan, ellei sen tukena olisi vakiintuneita mutta tavalla tai toisella riittämättömiksi osoittautuneita muotoja.

   Myös Euroopan unioniin voidaan vaikuttaa. Helppoa se ei tietenkään ole. Ensin on kuitenkin lopetettava sen kehuminen ja nöyristely. Lisäksi meidän on täällä Suomessa mietittävä tarkkaan, minkä maan etuja me EU:ssa ajamme.

   Osoittaa melkoista röyhkeyttä ja typeryyttä, että Suomi suhtautuu kielteisesti Englannin BREXIT-kansanäänestyksen tulokseen. Demokraattisessa maassa on pidetty äänestys, jonka tulosta kaikki puolueet lupasivat kunnioittaa. Suomen pitäisi olla automaattisesti brexiteerien puolella ja odotella rauhassa, miten asiat etenevät. Suomi ei ole siinä asiassa osapuoli.

  • Jukka 21.10.2019 at 12:03

   Luin tekstisi läpi, samoilla kannoilla todellakin ollaan. Huomasin myös, että kirjoitat vuodessa enemmän kuin minä kymmenessä vuodessa. Ensimmäiseen tekstiisi on tullut 2 kommenttia, toiseen ei ole vielä tullut yhtään. Tähän omaan tekstiini on tullut vuorokaudessa jo yli 30 kommenttia. Muutama varmaan vielä tulee.

   Mikähän tästä olisi johtopäätös, jos näin entisten IT-ihmisten kesken yrittäisimme päätellä? Kannattaisiko sinun panna tarjolle tärkeimmiksi katsoamisi tekstejä tänne Vastavalkeaan? Joko sellaisenaan tai vähän terästettynä. Et siinä mitään häviäisi, kommentteja tulisi enemmän ja saisit uusia lukijoita.

   Nykyisen kaltaisen demokratian muuttamiseen ei ole muuta tietä — näin ainakin itse ajattelen — kuin hidas ja vaivalloinen julkisen keskustelun tie. Olen miettinyt tätä asiaa pääni puhki. Kolme neurokirurgin poraamaa, peukalon paksuista reikää pääkallossa ovat ehkä auttaneet asiassa.

   Kaikki muut kuviteltavissa olevat tiet edellyttävät väkivaltaa ja tulos siitäkin huolimatta voisi olla epävarma. Julkiseen keskusteluun, väittämiseen, vastaan väittämiseen, inttämiseen yms. me kaikki Vastavalkean piirissä harjaannumme. Meitä vain tarvitaan lisää. Muuten asiamme ei edisty.

   • Onhan noita tekstejäni jo muutama täällä VV:ssa julkaistu ja aina kun jokin mielenkiintoinen aihe tulee vastaan niin tarjoan niitä tänne. En vaan ole markkinointimiehiä joten mainostaminen jää lähinnä muutamaan jakoon somessa 🙂

    Kyllä, vapaa sana ja keskustelu kaikesta on ainut reitti ulos tästä umpisolmusta ilman että ruumispusseja lähdetään täyttämään. Mitä useampia näkemyksiä eri aiheista saadaan, sitä varmemmin löytyy niitä ratkaisuja jotka sopisivat (lähes) kaikille.

    • Jukka 23.10.2019 at 18:39

     Hyvä että tekstejäsi on julkaistu! En ollut siitä tietoinen.

     Artikkeleihin tulleiden kommenttien takana on suunnaton määrä älyä, ajattelua ja kirjoittamiseen liittyvää työtä. Siitä pitäisi pystyä nousemaan askel ylöspäin. Miettikääpä kaikki tätä!

     Inti Illimani laulaa, että ”el pueblo unido jamás será vencido” eli yhtenäistä kansaa ei voi voittaa. Siitä me olemme vielä todella kaukana. Mutta kyllä me kirjoittajat ja kommentoijat olemme jo jonkin asteinen joukkovoima. Tämähän ei ole ainoa foorumi.

 3. ”Rottakokeissa on nimittäin todettu, että jos joukko rottia sijoitetaan riittävän ahtaaseen laatikkoon, jota aletaan hakata kepillä, rotat alkavat ensinnäkin tapella keskenään ja lisäksi ainakin osa sairastuu syöpään.”

  Tuo sykähdytti.
  Häkissähän me ollaan.
  Yhä enemmän on tuota keskenään tappelua ja sairastumista syöpään.

  • Häkki on EU ja toinen tämä meidän ’edustuksellinen’ jota katteettomasti demokratiaksi kutsutaan vaikka se on puhdasta puoluevaltaa kuten olen aiemmissa sarjan kommenteissani tuonut esiin.
   Niitä vaan lukemaan jos asia on epäselvä.
   https://russia-insider.com/en/democracy-great-human-scourge-complete-disaster-western-civilization/ri27480

   Puoluevalta on näennäistä demokratiaa kun puolueen johto kuitenkin lähes kaiken päättää ja isot puolueet ajavat samoja kansan vastaisia agendoja.
   Miten sitä voisi muuttaa muuten kuin irrottamalla kansa puolueista ja saada se toimimaan omilla aivoilla? ja luomaan uusi ja erilainen ’häkki’.
   Siihen taas ei tunnu olevan valmiutta, ainakaan vielä, vaikka yhtenäinen kansa voisi saada nuo kaksi häkkiä murrettua sitoutumalla yhteiseen ja koko kansan etua ajavaan eikä nykyiseen tuhoavaan agendaan.

   Vaikkei tätä monikaan halua uskoa niin Kiinasta voisi ottaa mallia. Siellä maan johto laatii tavoiteohjelman (häkin, joka pitää kansan eheänä ja toimivana) johon kansa sitoutuu lähes yksimielisesti koska kyse on sen parhaasta. Johto näyttää siellä ymmärtäneen että todellinen voima on yksimielinen ja samaan hiileen puhaltava eikä – kuten meillä – eripurainen ja riitaisa kansa.
   Kansan tuki ja halu panostaa yhteiseen hyvään syntyy vain kun maan johto näyttää mallia eikä kerää vain omiin aittoihinsa kansan tekemää satoa.

   En ole mikään Kiina-fani mutta pakko myöntää että tulokset puhuvat kiistatta puolestaan. Turha sitä on kiistää. Kiina (ja myös ’suvereenin demokratian’ ohjaama Venäjä) on selättämässä läntisen arvoyhteisön joka ei ymmärrä tätä yksinkertaista perusasiaa.
   Maailma on kallistumassa yhä selvemmin Kiinaan päin mikä tietysti harmittaa nukkuessa rikastumaan tottuneita turbokapitalismilla keinottelevia ’soroksiamme’. Siksi propaganda onkin armotonta kun Kiinaa yritetään ajaa alas.
   http://www.unz.com/article/should-we-compete-with-china-can-we/

   Ehkä ei ole viisasta puhua demokratiasta lainkaan – kun se ei puhumalla voi toteutua – vaan toimia demokraattisesti. Kiina näyttää mallia eikä siellä varmaankaan mietitä koko asiaa kuten meillä jossa kaikkien (perverssienkin) sosiopaattien ja pedofiilien pitää saada kukkia muiden kustannuksella vaikka se on sula moraalinen mahdottomuus kun halutaan ’yhteisen hyvän’ tai kansan parhaan kukkivan.
   Läntisen kulttuurin eliitti joka nyt yrittää ajaa kansaa ahtaaseen häkkiin ajaa lopulta itsensä tuhoon juuri siksi ettei sillä ole moraalista ryhtiä ja eliitti jonka pitäisi olla mallina kansalle menee sieltä yli missä aita on matalin ja väkisin valtaa omilla ehdoilla toteuttaessaan pistää kansan kärsimään ja luo pohjaa valkoisen rodun tuholle.
   Tietysti on kysyttävä jatkammeko mekin tämän tuhon etenemistä vai voiko ja aikooko kansa tehdä jotain pelastaakseen itsensä ?

   • Not everything that China builds is excellent. Europe is still producing better cars, shoes and fragrances, and the United States, better airplanes. But the progress that China has registered during the last two decades, is remarkable. were it to be football, it is China 2: West1.

    Most likely, unless there is real war, that in ten years, China will catch up in many fields; catch up, and surpass the West. Side by side with Russia.

    It could have been excellent news for the entire world. China is sharing its achievements, even with the poorest of the poor countries in Africa, or with Laos in Asia.

    http://www.unz.com/avltchek/us-china-trade-war-no-way-only-the-defeat-of-turbo-capitalism/

    • Niin, Kiinan kehitys on ollut huomattavaa. Etenkin kun katsotaan asiaa pelkkien numeroiden valossa. Tätä mantraa on alkanut kuulumaan monestakin suunnasta.

     Mutta onko se ollut Kiinan orgaanista ja omaa aikaan saamista? Jos kuuntelee nyky Kiinan ”ylistäjiä”, niin saa helposti sen kuvan, että asia olisi näin.

     Minua kuitenkin häiritsee suunnattomasti eräs asia, mikä tuntuu aina jäävän täysin huomiotta. Eikös se Kiinan ilmiömäinen nousu alkanut kummallisesti samaan aikaan, kun länsimaista alettiin rahtaamaan tuotantoa ja tietotaitoa Kiinaan? Eikö tällä muka ole mitään osaa tässä asiassa? Ja vielä. Olisiko Kiina noussut koskaan sen nykyiseen asemaan ilman tätä mainittua länsimaiden panosta tässä asiassa?

     Tämä asia häiritsee minua suunnattomasti etenkin nyt, kun Kiinasta on myös enemmän ja enemmän tullut sotilaallinen uhka länsimaille. (Ottamatta nyt mitenkään kantaa näiden uhkakuvien määrityksen paikkaansa pitävyyteen.)

     Mitä tulee itse Kiinan yhteiskuntaan, niin ihan alkuun kannattaa muistaa, että Kiinan pääuskonto, konfutselaisuus, on erittäin hierarkinen uskonto. Sitä kautta kiinalaiset on aika tehokkaasti, jo vuosituhansia, opetettu kuuliaisuuteen. Kuuliaisuuteen millä ei ole mitään tekemistä yksilön vapauden kanssa. (Asia minkä itse katson länsimaiden yhdeksi suurimmista rikkauksista.) Eli onko kiinalaiset niin autuaan iloisia ja yksimielisiä päättäjien tekemisiin? Ja jos näin, niin miksi tarvitaan Social Credit System:in kaltaisia järjestelmiä? Ja miksi toisinajattelijoiden vainot? Etenkin Falun Gongin kohtelu on ollut hyvin vahvasti psykopatiaan viittaavaa.

     Eli joo. Itse olen kyllä erittäin varovainen ottamaan Kiinaa esimerkiksi oikeastaan yhtään missään asiassa. (Ainakaan missään positiivisessa asiassa)

     Jos nyt vielä leikitellään hieman lisää aiheella.

     Käymättä sen enempää läpi Kiinan kommunistisen puolueen historiaan ja yhteyksiin määrättyihin nykykielellä globalistisiin piireihin. Kun ottaa huomioon Kissingerin ja muiden hänen kaltaisten roskaläjien ylistäviin kommenteihin Kiinan hallinnosta. Sekä mitkä piirit siis veivät sinne Kiinan nousun mahdollistavat tuotannon ja tietotaidon. Niin eikös tässä voisi olla hyvinkin kysymys ”pöydän alla” tapahtuvasta NWO:n edistämisestä. NWO:han on siis koko maailma saattaminen yhden hallinnon alle. Eikö tässä nyt Kiinasta aivan kuin tehdä integraatio alustaa. Alustaa johon me sulaudumme, ei siis toisin päin. Kiinaa ylistetään ja meidän boxia lyödään kepillä (kuten alkuperäistekstin kirjoittaja hienosti lainasi). Voisiko olla niin, että meidän boxia lyödään, jotta päästäksemme pois sekavasta tilanteesta haluaisimme itse integraatiota tuon ”hienon” Kiinan kanssa. Varsinkin vielä jonkin lännen ja idän välisen konfliktin välttämiseksi.

     Tietenkin tämä on vain ajatuksen kanssa leikkimistä, mutta ei kai tälläistäkään vaihtoehtoa kannata suoralta kädeltä tuomita mahdottomaksi.

     Ps. Toivottavasti juttu pysyi edes jotenkuten kasassa. Kommentti laatikon skrollaus toiminto lakkasi yhtäkkiä toimimasta, joten en päässyt tarkastamaan mitä tuli aikasemmin kirjoitettua.

     • Paljon hyvää pohdintaa.
      Esitän tuolla alempana omia käsityksiäni.

     • Ville Koskinen 21.10.2019 at 22:32

      Kiinan harjoittamasta valvonnasta: Kansalaistensa valvonnassa Kiina on ottamassa vasta ensimmäisiä horjuvia askeleita, jos niitäkään. Valvonnan ja vakoilun todellisia jättiläisiä ovat Englanti ja Yhdysvallat. Joku oli laskeskellut, montako kuvaa valvontakamerat ottavat ihmisestä, kun hän kävelee korttelin matkan Lontoossa tai New Yorkissa. Luku oli muistaakseni kymmeniä tuhansia. Lisäksi tähän tulee mukaan se, että KAIKKIEN ihmisten KAIKKI teknisiä apuvälineitä käyttävä viestintä tallennetaan pysyvästi. Myös nämä tekstit.

      Valtaosa kiinalaisista ei havaitse minkäänlaista valvontaa eikä kanna siitä mitään huolta. Englannin ajan demokratiaa kaipaavat ne Hong Kongin nuoret, joilla ei ole demokratiasta mitään kokemusta tai havaintoa. Ei ole tosin vanhemmillakaan ihmisillä, sillä Hong Kong ei ole koskaan ollut demokraattinen. Englanti oli puhdasoppinen siirtomaaisäntä, joka määräsi kaikesta.

      Meidän suomalaisten tuskin kannattaa olla huolissaan Kiinan demokratian tilasta ja kehityksestä. Kiinassa valtio muuttuu hitaasti demokraattiseen suuntaan samalla kun talous muuttuu hitaasti sosialistiseen suuntaan. Näin on tohtori Eric X. Li asian tiivistänyt.

      Sosial Credit System vaikuttaa ensi tutustumalta hyvin mielenkiintoiselta. Siinähän ihmisiä palkitaan poliittiseen toimintaan osallistumisesta ja yhteisöllisistä toimista. Meillä Suomessa saattaisi olla käyttöä vastaavalle järjestelmälle.

      SCS:n sanotaan vaikuttavan matkustamista koskeviin oikeuksiin. Kiinalaisten oikeuksista matkustamiseen ovat eniten huolissaan ne länsimaalaiset, jotka ilmastonmuutoksen huolestuttamina vastustavat lentomatkailua yleensäkin.

 4. Jos nyt Suomen lähihistoriaa katsoo niin ulkomaisten voimien vaikutus Suomeen on niin voimakas että mistään muusta kuin näennäisdemokratiasta voidaan Suomessa puhua. Tämä on nähty yrityksissä purkaa Pariisin rauhansopimus, laittomassa EUin liittymisessä, laittomassa euroon liittymisessä, hybridikeskuksessa valtiona valtiossa, laittomassa isäntämaasopimuksessa jne. Nämähän onnistuneet siksi kun mitään keskustelua ei niistä ole saanut edes eduskunta käydä useimmiten ja kansa on hoidettu tiedottomaksi mediapoolin massiivisella propagandalla.
  Tavallisen kansalaisten vaikutus päätöksiin on täden nolla koska suomalainen politikointi on epämääräistä suhmurointia valtiotasolla ja myös kuntatasolla vaikka siellä muka päätetään yhdessä mutta ei se eroa eduskunnan päättämisistä mitenkään. Sellaista foorumia Suomessa ei tule jolla kansalaiset saisi mieli piteensä päätettävistä asiosta sanoa vaikka se nykytekniikalla olisi mahdollista päätökseen asti koska poliitikot on tyytyväisiä nykyiseen valtapoliittiseen tilaansa.
  Nörtit voisi tehdä sellaisen leikki foorumin nettiin johon kansalaiset saisi sanoa mielipiteensä ja ohjelmisto sitten tekisi niiden perusteella päätöksen ja sitä voisi sitten verrata eduskunnan ja kunnanvaltuuston päätöksiin. Tällaisella systeemillä voisi jotain kansalaisten ohjausta saada politiikkojen päätöksiin.

  • VainLeikisti 21.10.2019 at 13:24

   ”Ei ole eikä tule!” Niinhän siinä saattaa käydä, jos kaikki ovat tästä samaa mieltä. Maailmassa sattuu kuitenkin yllätyksiä.

   Meille on aivan äskettäin kerrottu, että asiantuntijoiden mukaan Neuvostoliitto ei tule hyökkäämään Suomeen silloin kauan sitten, mutta hyökkäsi kuitenkin. Toiset asiantuntijat olivat puolestaan sitä mieltä, että Suomi ei tule talvisodassa pärjäämään, mutta pärjäsi kuitenkin.

   On myös uudempia yllätyksiä. Asiantuntijat ovat jo kymmeniä vuosia odottaneet Kiinan romahdusta tai vähintäänkin muuttumista läntisen kaltaiseksi liberaaliksi markkinataloudeksi. Ei ole romahtanut ja romahdus saattaa toteutua jossakin läntisessä liberaalissa markkinataloudessa.

   Keskustalle taisi olla jonkin asteinen yllätys, että Juha Sipilä osoittautui katastrofaalisen huonoksi johtajavalinnaksi, vaikka kaikki niin odottivat jotain aivan muuta. Yhdysvalloissa Hillary Clintonin voiton piti olla läpihuutojuttu ainakin kaikkien itseään arvostavien kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden mielestä. Mutta niin ei ollut.

   Vastavalkealla, sen tekijöillä, kirjoittajilla, lukijoilla ja kommentoijilla on mitä ilmeisimmin yllättämisen mahdollisuus. Jokainen kirjoittaja voisi asettaa tavoitteekseen yhden uuden kirjoittajan hankkimisen lähimmän puolen vuoden aikana. Jokainen kommentoija voisi kirjoittaa omalla nimellään artikkelin ja tarjota sitä Vastavalkeaan lähimmän puolen vuoden aikana. Jokainen lukija, joka ei ole ennen kommentoinut, voisi kirjoittaa kommentin tai pari lähimmän puolen vuoden aikana.

   Artikkeleiden ja kommenttien lisääntymisen takia me toimittajat ja julkaisun taustavoimana oleva yhdistys pyrimme hankkimaan uuden toimittajan julkaisutyötä edistämään ja uusia kirjoittajia metsästämään.

   Jossakin vaiheessa määrä muuttuu laaduksi ja olemme uuden tilanteen edessä. Mietitään sitä sitten, kun sen aika tulee. Ei kuitenkaan luovuteta helpolla.

   • Varmasti tällaista kansalaisten päätösvallan lisäämistä kannattaisi lisätä koska Suomen asioita on jo niin pitkään viety väärään suuntaan ja viedään edelleen. Sen esteenä on kuitenkin itsenäisyyden menetys varmasti epädemokraattisille Natolle ja EUlle, puoluevalta, maan armeija ja tiedustelu sekä muut virkamiehet, Suomen pääomapiirit, mediapooli. Edellisen kerran kansa pääsi päättämään EUiin liittymisestä valtavassa sitä puolustavassa mediahöykytyksessä ja näyttää että se projekti on ajamassa karille ja ehkä siinä kriisissä opitaan rehellisesti kansalle kertomaan todellinen tilanne jolloin kansa voi päättää EUsta eroamisesta.

  • Miksi meillä pitää olla politikkoja. Jos kansa päättäisi jostakin asiasta, niin politikon uraa ei edes tarvittaisi
   syömässä yhteiskunnan varoja. Koko systeemi on jo alunpitäen suunniteltu rikollisesksi toiminnaksi vastoin
   kansan päätöksiä.

 5. Onko Suomi edes ollut demokraattisesti toimiva maa. 1939-1944 sotavuosina Suomea hallitsi poliittisesti pieni ryhmä, joka ei paljoa eduskuntaa toimillaan häirinnyt. Valehteli kyllä eduskunnalle. Tämä tyhmä uskoi Saksan voittavan sodan ja valitsi liittoutumisen Saksaan toiveinaan sotien saada Karjala takaisin uhreista välittämättä. Ryhmän innokkaimmat olivat Ryti, Tanner ja Kivimäki. Sodan johto noudatti poliitikkojen toiveita, mutta siellä oli myös Saksaan suuntautuvaa väkeä.
  Jälkiviisaana voi ajatella, että Suomi olisi voinut päästä paljon vähemmin tappioin ja kuluin, jos Mannerheim olisi kaapannut vallan talvisodan kynnyksellä ja diktaattorina hoitanut päätökset. Tavallaan osin hoitikin. Näki, että sotaan ollaan menossa. Hän ei saanut lupaa julistaa poikkeustilaa, mutta oli oikeus kutsua yleiset kertausharjoitukset, joten niillä korvattiin liikekannallepano toisella nimellä.

  • Olen tässä asiassa samaa mieltä, vaikkakin eri mieltä Mannerheimin ”vallankaappauksesta.” Mannerheim ei palvellut Suomen etua, hän oli mukana mainitsemasi ”poliittisessa ryhmässä”, joka ei paljoa eduskuntaa toimillaan häirinnyt. Mannerheim totta tosiaankin ”näki”, että ”sotaan ollaan menossa.” Sodat eivät synny – ne suunnitellaan!

  • Suomessa ja varmasti muissakin maissa demokratian toteutumisen este on se että tärkeät päätökset joita kansalaisten uskotaan vastustavan tehdään salaa jonkun valedemokraattisessa elimessä kuten utvassa. Tämä tarkoittaa että hallitus käyttää eduskunnalle kuuluvaa valtaa sisäpolitiikssa ja samoin presidentti valtiollisissa sopimuksissa.Toinen juttu on että Suomi on itsekkäästi jaettu kahtia sosiaalisesti oikeistovoimin ja valta on keskitetty hyvinvoivalle osalle. Kyllähän Suomessa näennäisdemokratia toimii mutta todelliseen demokratiaan on vielä matkaa ja siihen päästään avoimella polliittisellä toiminnalla ja sen läpivalaisulla ja kansan äänestyksillä tärkeissä asioissa ilman päätöksen propagoimista suuntaan ja toiseen. Tuskin talvisotaa olisi syttynyt jos kansa olisi saanut päättää.

   • Meinaatko, että isä Stalin olisi soittanut jokaiselle Suomalaiselle, ja kysynyt heidän mielipidettään!??

    Hyökkäys oli valmisteltu jo kauan ennen ensimmäistäkään neuvottelua alueluovutuksista!

     • Neukkula keskitti Suomen läheisyyteen lähemmäksi miljoona miestä, tuhansia tankkeja ja lentokoneita jo ennen neuvotteluiden päättymistä. Ei tuollaisia keskityksiä tehdä kuin hyökkäys tarkoituksessa!

      Suomi ei olisi voinut millään estää sotaa. Suomi oli tarkoitettu syntymäpäivä lahjaksi Stalinille!

    • Ei Stalinin olisi tarvinnut kysyä mitään vaan kansan olisi päättänyt Paasikiven saavuttamasta neuvottelutuloksesta joka ei kuitenkaan kelvannut silloiselle puolustusministeri Erkolle joka oli sitä mieltä että NL on savijaloilla seisova jättiläinen mutta jalat taisi olla poltettua savea joihin sitten Suomi sortui.

     • On varsin kyseenalaista, olisiko alueluovutukset pelastaneet Suomea.
      Stalin oli jo jakanut Euroopan Saksan kanssa omiin etupiireihinsä, ja todennäköisimmin alueluovutukset olisivat johtaneet uusiin vielä suurempiin vaatimuksiin, johtaen joka tapauksesa lopulta sotaan.

     • Stalin ei päättänyt mitään, eikä myöskään Erkko. Kaikki toisen maailmansodan avainpelaajat tekivät sen mitä käskettiin, koska he palvelivat samaa isäntää tietoisesti tai tietämättään. Harmaa eminenssi. Todellisia kansojen välisiä sotia ei ole olemassakaan, on vain korruptoituneet virkamiehet, pelkoa lietsova valemedia ja uskonnot, joiden avulla ihmisiä aivopestään.

 6. Näin Rotschild yrittää estää brittien eroa sionistien luomasta EU:sta ja kehottaa puhaltamaan yhteiseen nwo-hiileen.

  Tässä tuskin on mitään kummallista. Onhan mies tunnustanut olevansa tärkeä pyörä sionistivaltio Israelin perustamisessa.
  Varmaan R yrittää estää Euroopan kansallisvaltioiden itsenäistymistä ja lähentymistä Venäjän kanssa mikä olisi katastrofi sionistien ja v-muurareiden NWO-agendalle ja lopulta koko sen takana olevalle pankkiirimafialle.
  Flashback: Lord Rothschild Demands Britain Stay In Europe
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=196603
  Linkin artikkelissa hyviä kommentteja

  Kukahan meillä alkaisi ensimmäisenä vastustaa yhtä pontevasti eroa EU:sta kun/jos sitä alettaisiin vakavasti harkita?
  Olisikohan vaikka kokkariherra Z… tai kepuherra S… tai demariherra L… tai…. no, ehdokkaistahan ei ole pulaa

 7. Asia ja kirjoitus hyvä, mutta jäin pohtimaan mitä on faktapohjainen kansalaiskeskustelu, josta päätökset kumpuaisi.
  Kansalaisen ajatukset maapallostamme omistaa tiedonvälitys, valtamedia, se joka on näkyvin ja eniten läsnä.

  Suomen valtamedia on ns. juoksupoika kv. valtamedian talutusnuorassa. Jutut otetaan suodattamatta vastaan ja käännetään härmäksi, jos juttu tulee isosta mediaputiikista kuten Reuters jne.

  Kuka ohjaa ylävirralla tiedon muodostumista, ei totuus siellä ainakaan merkitse kun kyse on valtiotason isoista poliittisista teemoista.

  Siis takaisin siihen faktapohjaiseen kansalaiskeskusteluun – faktat ovat siis ylävirran puuhamiesten meihin istuttamaa propagandaa. Esim: Ilmastonlämpeneminen, eikun -muutos, 9/11 syylliset ja sota terrorismia vastaan, tai yhtenä harvana paljastettuna teemana esim. Irakin massatuhoaseet.

  Oma analyysini on, että meitä länsimaisia ihmisiä hallitsee kohtuullisen pieni ja verkostoitunut muiden kusettamisesta ilman omantunnon tuskia kicksit saava porukka (linkissä hiukan viitteitä) sekä hiukan laajempi näiden ydinpuuhamiesten lakeija (vallan helmoissa liepeilijät ja omaan etua valheista saavat). Pahinta kuyitenkin on se iso ihmisten meri, joka ottaa propagandan suurena totuutena tietämättä tai haluamatta tietää kuitenkaan (tieteellistä, absoluuttista, objektiivista) totuutta. Fakta = virallinen totuus.

  https://thezog.wordpress.com/who-controls-big-media/

  • ”Suomen valtamedia on ns. juoksupoika kv. valtamedian talutusnuorassa. Jutut otetaan suodattamatta vastaan ja käännetään härmäksi, jos juttu tulee isosta mediaputiikista kuten Reuters jne.”
   tosta hyvä esimerkki,esim ylen uutisointi viimeisimmästä h.clintonin mustamaalauksesta gabbartia kohtaan,kun syytteli tätä venäjän groomaamax,ja yle uutisoi asian,kuin siinä olis perää,ilman ivallista sävyä,jota sitten toisaalle,osataan osoittaa,vaikkei olis edes noin selvästi ja selkeetä soopaa.
   sitten mielienosoituksista toisaalla demonisoidaan mielenosoittajia,ja annetaan niistä negatiivista kuvaa,ja toisaalla sitten poliiseista,vaikka kaikissa mielenosoittajat suht samanlaila toimii,poliisit sitten hiukan eritavalla,mutta toisaalla nekin jätetään huomiotta.eikä vaikkapa venäjän paikallisvaalien mielenosoituksissa tainnu kertaakaan mainita syytä miksei saaneet osallistua,johtuukohan syystä,että suomessa taidettu samoista syistä hylätä porukkaa.ja mikään ei mua ainakaan estä uskomasta,että olis jopa tarkoituksella tehneet sillain,että hylätään,niin pääsevät sitten syyttään vaalivilpistä,ainakin enemmän saa huomioo sillä,kun osallistuis vaaleihin,jos ei kannatusta hurjasti odotettavissa.
   eikä ne ihan pelkästään ota suodattamatta juttuja käännettävix,kyllä niitä näyttäis semmosia negatiivisen markkinoinnin ammattilaisia löytyvän suomestakin

  • Niinpä. Faktapohjaista keskustelua on vaikea luoda kun tilanne on tämä. Ensin pitäisi ihmiset saada näkemään ja ymmärtämään faktat joita v-media pimittää.

  • Juuso 21.10.2019 at 21:57

   YLE on faktapohjaisen keskustelun pahimpia esteitä. Se tavoittaa hyvin suuren osan varsinkin vanhemmasta väestöstä. Nuoriso ei YLE:n ohjelmia juurikaan seuraa. Vanhempien, kieliä huonosti osaavien ihmisten käsitykset maailman asioista ovat kaikkea muuta kuin faktapohjaisia.

   Monissa kansainvälisen politiikan kysymyksissä YLE käyttäytyy aivan kuin se olisi suoranainen osapuoli. Paras esimerkki viime vuosilta on suhtautuminen Donald Trumpiin. Kun YLE:n pitäisi uutisoida maltillisesti ja tasapuolisesti eri osapuolten näkemyksistä, se lietsoo Trumpin vastaista hysteriaa ja levittää Yhdysvaltain valtamedian keksimiä valeuutisia.

   Sekä Trumpin että vastaavasti Putinin tekemisten ja tekemättä jättämisten suhteen on aivan yhdentekevää mitä mieltä YLE:n johto, toimittajat tai me kansalaiset olemme kyseisistä henkilöistä, uutisoinnin pitäisi olla puolueetonta. Kyllä meillä on oikeus tietää, me ylläpidämme YLE:n valtaisaa koneistoa maksamalla veroja.

   Monille ihmisille oli selvää jo pari vuotta sitten, että Russiagate oli pelkkä huijaus. YLE piti sitä kuitenkin yllä loppuun saakka. Kun se lopulta lysähti kokoon, YLE ei ole kyennyt minkäänlaiseen itsekritiikkiin. Nyt YLE on innolla mukana Ukrainagatessa, jonka varsinaisen ytimen kuitenkin muodostaa Yhdysvaltain demokraattien hämärät liiketoimet Ukrainassa ja Russiagaten alulle pano Kiovassa.

   Liiketoimiin ovat sekaantuneet monet tunnetut ihmiset tai näiden lähisukulaiset. Sellaisia nimiä on mainittu kuin Joe Biden, Nancy Pelosi ja Donald Tusk. Myös Christine Lagardella on tässä oma osuutensa. Ukraina on yksi maailman korruptoituneimmista maista ja houkutus miljoonien tai miljardien välistävetoon on suuri.

   EU:n kannalta Ukrainan houkuttelu jäseneksi ja sitä kautta Natoon osoittautui katastrofaaliseksi hankkeeksi. Tilanne on sekava eikä kukaan tiedä, mitä kaikkea tulee tapahtumaan.

   Nämä ovat asioita, joita YLE:n pitäisi seurata, jos se nyt ylipäätään pystyy tekemään mistään asiasta omaa, asianmukaista journalismia.

 8. ’Soros-syndrooma’ (usko omaan lähes jumalalliseen voimaan) vaivaa monia ’juutalaisia’ joista ei aina tiedä ovatko aitoja Judan-heimolaisia vai kryptoja kuten suuren osan askenaaseja ja Israelin asukkaita sanotaan olevan.
  Se selittää Nwo-hankkeen ja EU:n synnyn ja nykyisen Euroopan kohtalon ja sen väestön ’kalergisoinnin’ (valkoisen rodun tuhoamisen) jota Soros merkittävästi rahoittaa:

  George Soros: Billionaire Terrorist
  • Extremely powerful “nation wrecker” driving force behind New World Order.
  Ronald L. Ray – American Free Press June 20, 2016
  Soros is neither a philanthropist nor an entrepreneur. Based on his record, he is an international sponsor of terrorism, war, and genocide. He should be imprisoned and hanged for his crimes
  https://americanfreepress.net/george-soros-billionaire-terrorist/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=196253

  Tämä A JOYCE’N artikkeli ’Ajattelevatko juutalaiset eri tavalla?’ puolestaan avaa ymmärrystä juutalaisten koko maailman valloitus hankkeille (NWO) — ja myös sille onko tämä erilaisuus (itsensä omavaltainen ylentäminen) muun maailman kannalta ollenkaan hyvä asia.
  “Do Jews Think Differently?”: Aspects of Jewish Self-Glorification
  ANDREW JOYCE
  In trying to explain these aspects of Jewish self-glorification, one can’t escape the possibility that the most ethnocentric strata of Jews have indeed retained the same perspective of Menahem Nahum, the eighteenth-century rabbi who insisted that all nations, with the exception of Jews, lack “understanding” and that no country can forgo Jewish leadership.
  It is likely that the level of ethnic self-esteem in such individuals is so high that they, in some sense, simply find it inconceivable that outgroups could succeed, let alone outperform Jews.
  Such a perspective would certainly go some way to explaining what appears to be an obsessive search for the often-imagined Jewish origins of leading Western figures and their accomplishments, and an equally obsessive search for Jewish figures who can be successfully boosted in the popular consciousness of outgroups, and positioned as lightning rods for Jewish ethnic pride.

  Adaptive and Maladapted Qualities of Contemporary Jewish Self-Glorification (linkin artikkelin loppuosassa arvio näistä adaptiivisista ja ei-adaptiivisista itsensä ylentämisen seuraamuksista)

  http://www.unz.com/article/do-jews-think-differently-aspects-of-jewish-self-glorification/

 9. Taas hyviä pohdintoja. Janitskinin hovioikeuskäsittelystä hyvää matskua Reformistudiossa. Pelkään pahoin, että ne tullaan sensuroimaan. Iljan syyttäjänä toimivasta henkilöstä on hyvä luonnehdinta Mikko Niskasaaren oivallisesti oivaltavissa blogeissa. YLEN journalistinen taso on hävettävän huono. Miten ihmeessä siihen saadaan törsättyä puoli miljardia euroa. Eino S Revon aikaan pyrittiin informatiiviseen ohjelmapolitiikkan; enpä tiedä onnistuttiinko siinä. Nykyisessä YLESSÄ on totaalisen propagandistinen ja manipulatiivinen ohjelmapolitiikka ja xxxkele siitä pitää vielä maksaa.

  • Iljettävää teatteria koko homma. Kertoo maan rappiosta. Näin verorahaa palaa ja juristit hierovat käsiään.
   Suurimmat lain rikkojat ja rikolliset liikkuvat vapaalla omassa hallinto- ja virkakoneistossamme.

 10. Kannanottoja Kiinaa koskevaan (Ville Koskinen 21.10.2019 at 22:32) kommenttiin yllä

  ”Niin, Kiinan kehitys on ollut huomattavaa. Etenkin kun katsotaan asiaa pelkkien numeroiden valossa. Tätä mantraa on alkanut kuulumaan monestakin suunnasta.
  Mutta onko se ollut Kiinan orgaanista ja omaa aikaan saamista? Jos kuuntelee nyky Kiinan ”ylistäjiä”, niin saa helposti sen kuvan, että asia olisi näin.”
  —- Eikös kaikessa oppimisessa tieto yleensä saada muualta ja se sisäistetään ja sitten sitä kehitetään eteenpäin. Sitä vartenhan ne oppilaitokset ovat.
  Ja tekemälläkin oppii. Ehkä jopa enemmän kuin koulun penkillä?

  ”Minua kuitenkin häiritsee suunnattomasti eräs asia, mikä tuntuu aina jäävän täysin huomiotta. Eikös se Kiinan ilmiömäinen nousu alkanut kummallisesti samaan aikaan, kun länsimaista alettiin rahtaamaan tuotantoa ja tietotaitoa Kiinaan? Eikö tällä muka ole mitään osaa tässä asiassa? Ja vielä. Olisiko Kiina noussut koskaan sen nykyiseen asemaan ilman tätä mainittua länsimaiden panosta tässä asiassa?”
  —— Oli varmaan iso osuus ja se nopeutti kehitystä. Vaikea sanoa mitä olisi tapahtunut ilman sitä. Mutta onko sillä mitään merkitystä? Nyt ollaan tässä ja se ratkaisee.

  ”Tämä asia häiritsee minua suunnattomasti etenkin nyt, kun Kiinasta on myös enemmän ja enemmän tullut sotilaallinen uhka länsimaille. (Ottamatta nyt mitenkään kantaa näiden uhkakuvien määrityksen paikkaansa pitävyyteen.)”
  —— Ei Kiina ole militaristinen eikä sotilallinen uhka vaan enemmänkin taloudellinen uhka. Toistaiseksi maailman suurin sotilallinen uhka on USA/Israel/Nato-koaliitio. Kiina vain aseistaa itseään pysyäkseen suvereenina kuten Venäjäkin. Ja tekee rakentavaa yhteistyötä eikä ryöstele muita kuten ’eräs muu taho’.

  ”Mitä tulee itse Kiinan yhteiskuntaan, niin ihan alkuun kannattaa muistaa, että Kiinan pääuskonto, konfutselaisuus, on erittäin hierarkinen uskonto. Sitä kautta kiinalaiset on aika tehokkaasti, jo vuosituhansia, opetettu kuuliaisuuteen. Kuuliaisuuteen millä ei ole mitään tekemistä yksilön vapauden kanssa. (Asia minkä itse katson länsimaiden yhdeksi suurimmista rikkauksista.) Eli onko kiinalaiset niin autuaan iloisia ja yksimielisiä päättäjien tekemisiin? Ja jos näin, niin miksi tarvitaan Social Credit System:in kaltaisia järjestelmiä? Ja miksi toisinajattelijoiden vainot? Etenkin Falun Gongin kohtelu on ollut hyvin vahvasti psykopatiaan viittaavaa.”
  —– Kuuliaisuus ja nöyryys on hyvä piirre kun/jos on kuuliainen oikealle taholla. Se juuri puuttuu röyhkeiltä ja ylpeiltä ’sionisti-rappareilta’ ja se lopulta osuu omaan nilkkaan. Täydellistä yksimielisyyttä ei ole missään ja se on mahdottomuus kun ihmiset ovat erilaisia. Terve rationaalinen (ei meillä lännessä vallitseva sosio- ja psykopaattien ylläpitämä mielivaltainen) hierarkia on myös välttämätön koska muuten syntyy kaaos. Kansa ei pysy koossa ja eheänä ilman sitä. Tärkeintä on että suurin osa kansaa on yksimielinen eivätkä ’laumaa’ hajottavat vähemmistöt nouse valtaan kuten meillä edustuksellisessa demokratiassa tapahtuu.
  https://mielenihmeet.fi/kungfutsen-ajatukset-perinto-ihmiskunnalle/

  ”Eli joo. Itse olen kyllä erittäin varovainen ottamaan Kiinaa esimerkiksi oikeastaan yhtään missään asiassa. (Ainakaan missään positiivisessa asiassa)”
  —– Varovainen on hyvä olla mutta faktat kannattaa myöntää.

  Jos nyt vielä leikitellään hieman lisää aiheella.

  ”Käymättä sen enempää läpi Kiinan kommunistisen puolueen historiaan ja yhteyksiin määrättyihin nykykielellä globalistisiin piireihin. Kun ottaa huomioon Kissingerin ja muiden hänen kaltaisten roskaläjien ylistäviin kommenteihin Kiinan hallinnosta. Sekä mitkä piirit siis veivät sinne Kiinan nousun mahdollistavat tuotannon ja tietotaidon. Niin eikös tässä voisi olla hyvinkin kysymys ”pöydän alla” tapahtuvasta NWO:n edistämisestä. NWO:han on siis koko maailma saattaminen yhden hallinnon alle.
  Eikö tässä nyt Kiinasta aivan kuin tehdä integraatio alustaa. Alustaa johon me sulaudumme, ei siis toisin päin. Kiinaa ylistetään ja meidän boxia lyödään kepillä (kuten alkuperäistekstin kirjoittaja hienosti lainasi). Voisiko olla niin, että meidän boxia lyödään, jotta päästäksemme pois sekavasta tilanteesta haluaisimme itse integraatiota tuon ”hienon” Kiinan kanssa. Varsinkin vielä jonkin lännen ja idän välisen konfliktin välttämiseksi.”
  —— Noinhan moni ajattelee ja uskoo että Kiina (ja myös Venäjä) toimisi yhteistyössä Nwo-eliitin kanssa ja loisi perustaa rotsild-imperiumin globaali-kommunismin hankkeelle. Itse en enää usko siihen.
  Kiinan nykyinen toiminta muistuttaa minusta enemmän kansallissosialismia kuin kommunismia ja k-sosialistithan olivat tuon r-imperiumin vihollisia jotka se halusi nujertaa. Kiina tuskin on valmis itseään tuhoavaan yhteistyöhön Londonin porukan kanssa. Luulen että se ymmärtää tuon porukan juonet. Mutta täysin varma on vaikea olla nykyisin mistään…

  ”Tietenkin tämä on vain ajatuksen kanssa leikkimistä, mutta ei kai tälläistäkään vaihtoehtoa kannata suoralta kädeltä tuomita mahdottomaksi.”
  — Kyllä tuo ajatus on omassa päässänikin liikkunut mutta olen sen toistaiseksi hylännyt. Faktat eivät oikein tue sitä.

  ”Ps. Toivottavasti juttu pysyi edes jotenkuten kasassa. Kommentti laatikon skrollaus toiminto lakkasi yhtäkkiä toimimasta, joten en päässyt tarkastamaan mitä tuli aikasemmin kirjoitettua.”
  ——– hyvin pysyi kasassa.

  • Tällaista faktaa — Kiina toteuttaa pitkän tähtäimen Silkkitie-hankkettaan ja pääsee jälleenrakentamaan tuhottua Syyriaa yhdessä ystäviensä kanssa
   Suuri voitto Syyriassa: Yhdysvallat välttää päänsärkyä, Turkki varmistaa rajansa, Venäjä välittää rauhaa
   Ainoat häviäjät ovat CIA ja heidän lellikkinsä

   The reconstruction of Syria may cost as much as $200 billion.
   Damascus has already made it very clear that the U.S. and the EU are not welcome.
   China will be in the forefront, along with Russia and Iran; this will be a project strictly following the Eurasia integration playbook — with the Chinese aiming to revive Syria’s strategic positioning in the Ancient Silk Road.
   https://russia-insider.com/en/politics/big-win-syria-us-avoids-headache-turkey-secures-its-border-russia-brokers-peace/ri27791

  • “Democracy is not only defined by people’s right to vote in elections but also their right to participate in political affairs on a daily basis. Democracy is not decoration, it’s for solving people’s problems.” Like Capitalism, Democracy is a tool in China, not a religion. … And The New York Times’ Tom Friedman says wistfully, “If we could just be China for one day we could actually authorize the right decisions.” … Former President Hu Jintao, who formalized Trial Spots, wisely observed that there’s more to the process than meets the eye, “Taking from each according his ability and giving to each according to his need requires democratic rule of law, fairness and justice, honesty and fraternity, abundant energy, stability, orderliness, harmony between people and the environment and sustainable development.” … Words to ponder.

   ”Demokratiaa ei määritellä vain ihmisten äänioikeutena vaaleissa, vaan myös heidän oikeutena osallistua poliittisiin asioihin päivittäin. Demokratia ei ole koristus, vaan ihmisten ongelmien ratkaisemista.”
   Kuten kapitalismi, demokratia on väline Kiinassa, ei uskonto.
   … Ja New York Timesin Tom Friedman sanoo toiveikkaana: ”Jos voisimme vain olla Kiina yhden päivän, voisimme todellakin löytää ja hyväksyä oikeat päätökset.”
   … Entinen presidentti Hu Jintao havaitsi viisaasti, että prosessi on enemmän kuin se minkä silmä näkee: ”Jokaiselta hänen kykynsä mukaan ottaminen ja jokaiselle tarpeiden mukaan antaminen edellyttää demokraattista oikeusvaltiota, oikeudenmukaisuutta ja reiluutta, rehellisyyttä ja veljeyttä, runsaasti energiaa, vakautta, järjestystä, ihmisten ja ympäristön välistä harmoniaa ja kestävää kehitystä. . ”
   …… Sanoja mietittäväksi. Ja yllättäen Kiinasta, Lännen suurelta syntipukilta
   http://www.unz.com/article/chinas-congresses-in-action/

 11. > Suomi on demokraattinen maa, mutta hyvin
  > alkeellisella tavalla.

  Alkeellinen kansa tarvitsee alkeellisen demokratian. Ei ole kestävällä pohjalla, että alkeellista kansaa hallitaan huipputiedon, -älyn tai -tekniikan avulla,
  — että jos hallitus vain tietää jokaisen ihmisen jokaisen ajatuksen, se voi keinoälyä käyttäen saada kansan tekemään ja uskomaan ihan mitä vain,
  — vaikka muuttamaan kansalaiset orjiksi, jotka ovat onnellisia asemastaan ja etuoikeudestaan! tehdä työtä,
  — että kansalaisten suurin huolen aihe on miten saada itselleen työtä, jotta voisi parhaiten palvella valtiota
  — että kansalaisen suurin pelko on työttömyys.

  Hallintomuoto perustuu kuitenkin monille oletuksille, jotka otamme itsestäänselvyyksinä vaikka nämä oletukset voisivat olla myös erilaisia ja tuottaisivat erilaisen yhteiskunnan. Mielestäni demokratian oletusten pohjalta ei ole saavutettavissa hyvää ja ihmisen mittoihin sopivaa hallintoa.

  Nykytrendi on, että hallitus pyrkii muuttamaan kansan mieleisekseen aina puheita ja ajatuksia myöten. Eli uskonnon avulla hallitseminen. Sen sijaan, että demokratia olisi ottanut edistysaskeleen sen jälkeen, kun uskonto ja valtio erotettiin toisistaan, se onkin astunut taaksepäin siihen, että valtion pitää määrätä se mihin kansalaiset uskovat.
  — Demokratiauskonto.

  Demokratian alkuperäinen ajatus lienee ollut juuri päinvastainen: Että kansa pyrkii muuttamaan hallituksen mieleisekseen.

  Meillä lännessä ihmisten hallitsemisen kaava on johtajakeskeinen: Jos kohtaamme ongelman, yritämme löytää henkilön, joka ratkaisee asian puolestamme.

  John Kenneth Galbraith on sanonut tämän asian oivallisesti kirjassaan Epävarmuuden Aika:

  — Sveitsin esimerkki on aina rohkaissut uskoani demokratian voimaan ja tehokkuuteen. Sveitsiläiset uskovat vaistonvaraisesti, että ongelmat voidaan ratkaista kansan omaa kollektiivista vastuuntuntoa ja älyä hyväksikäyttäen.

  — Ratkaisu ei siis riipu johtajasta vaan kansalaisesta.

  • ”Demokratian alkuperäinen ajatus lienee ollut juuri päinvastainen: Että kansa pyrkii muuttamaan hallituksen mieleisekseen.”

   Juuri niin – tai että kansa pyrkii valitsemaan itselleen johdon joka tekee työtä sen parhaaksi. Edustuksellinen demokratia (ed) taas on puolueiden taistelua vallasta jossa kansa on pelkkä pelinappula.
   ———
   Tässä erittäin mielenkiintoinen artikkeli joka tukee Oswald Speglerin Länsimaiden perikato kirjan sanomaa ja myös sitä kuinka ed:n valtataistelu, jossa puolue eliitin ryhditön ja seurauksista piittaamaton valta nousee kansanvallan yläpuolelle ja lopulta tuhoaa kulttuurin

   Civilization Depends on Sexual Constraints – Anthropologist
   “If the British anthropologist J. D. Unwin is correct in his assessment of society, this present generation in the Western world may be the last one.
   In his book, Sex and Culture, (pdf) professor Unwin studied eighty ‘uncivilized’ cultures and compared his results with sixteen ‘civilized’ cultures extending over the last 4,000 years. He found that when strict heterosexual monogamy was practiced, the society attained its greatest cultural energy, especially in the arts, sciences and technology. But as people rebelled against the prohibitions placed upon them and demanded more sexual opportunities, there was a consequent loss of their creative energy, which resulted in the decline and eventual destruction of the civilization. Remarkably, he did not find any exception to this trend.”
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=145875

   Muutama Spenglerin ajatus:
   Henki ajattelee — raha johtaa. Sellainen on loppuaan kohti kulkevan kulttuurin järjestys.
   Metropoleissa henki muuttuu aineeksi ja kulttuuri massoittuu ajanvietteeksi. Hengetön ihminen miettii kivettyneessä ympäristössään miten saisi aikansa kulumaan.
   Kokemuksellisesti todellisuus muuttuu yhä vaikeammaksi eläytyä. Tässä mielessä länsimaista kulttuuria ei enää ole olemassa.
   Sivilisaation viimeinen taistelu käydään reaalisen tekniikan ja abstraktin rahan välillä.
   Lopulta reaalinen voittaa rahan kun teknologiaeliitti ja sen aseistamat sotilaat kääntyvät rahaa ja sen manipuloimaa rahvasta vastaan.

 12. Liittyen Truth_hunter 21.10.2019 at 22:51 kommenttiin: ’Soros-syndrooma’ (usko omaan lähes jumalalliseen voimaan) vaivaa monia ’juutalaisia’ joista ei aina tiedä ovatko aitoja Judan-heimolaisia vai kryptoja…
  ——-
  The EU Is Rewriting WWII History to Demonize Russia
  MAX PARRY
  … It has always been ironic that the liberal billionaire “philanthropist” and currency manipulator George Soros is so derided by right-wing populists when it was his Open Society Institute NGOs which engineered the collapse of communism in Eastern Europe. Soros may be averse to the anti-immigrant brand of right-wing nationalism currently on the rise in Western Europe, but as a fanatical Russophobe he is willing to make strange bedfellows with ultra-nationalists in Kiev to undermine Moscow’s sphere of influence and that includes revising WWII history to a version favored by the Banderites which took power during the pro-EU 2014 coup d’etat in Ukraine.
  Now the EU is ‘decommunizing’ history in its own legislation. Meanwhile, Soros’s influence over the EU cannot be overstated as his lobbying power has enabled him to provide direct council to its executive branch more than any official head of state in the political and economic union. The hedge fund tycoon made a fortune as an investor during Russia’s mass privatization in the 1990s after enlisting Jeffrey Sachs and the IMF to apply ‘shock therapy’ to its economy as it did in Poland and his native Hungary. Under Putin, however, Soros’s NGOs have since been barred from Russia. Perhaps the reason he can so cynically provide support to fascist elements in Ukraine to undercut Moscow is that he did so personally in his upbringing in Hungary.

  Born Gyorgy Schwartz, during WWII he was a teenager from an affluent Jewish family which survived the Axis occupation by using their wealth to bribe a government official from the collaborationist Arrow Cross government who provided the Soros’s forged documents identifying them as Christians, while the adolescent by his own admission delivered deportation notices to other Jews. A short time later, the young Soros impersonated the adopted gentile son of an official who inventoried the stolen valuables and property from Jewish estates and even accompanied him during his work. One would assume as a Jew he would have been haunted by these experiences, but Soros has repeatedly stated he has no regrets and even disturbingly compared it to his future work as an investor.
  VIDEO (linkissä)
  SHOCKING: George Soros, a chief financial supporter of Antifa, was himself a Nazi collaborator and to this day has no regrets

  Like Soros, the EU has no ideology except an unquenchable thirst for greed and is fond of Nazis when they are the kind that hate Russia. For its own political interests, it is willing to dangerously foster a version of history invented by a rebranded far right where the quislings who collaborated with the Axis powers elude guilt and the Soviets who courageously defeated them are maliciously slandered. Fascism was never fully eradicated only because the West continued to nurture it during the Cold War and even now that capitalism has been reinstated in Eurasia, it continues to do so to undermine a resurgent Moscow on the world stage.
  http://www.unz.com/article/the-eu-is-rewriting-wwii-history-to-demonize-russia/
  ———–
  Olla ’juutalainen’, mitä se lopulta tarkoittaa tänään. Onko mitään sekavampaa ja hämärämpää käsitettä?
  Mitään juutalaista kansaa ei ole kuten prof. Shlomo Sand toteaa kirjassaan The Invention of Jewish People.
  https://www.amazon.com/Invention-Jewish-People-Shlomo-Sand/dp/1844676234
  Palestiinassa asui pieni Juuda heimo joka on hajautunut maailmalle ja osa asuu yhä siellä. Sitä ja sen jälkeläisiä voi pitää ehkä oikeina juutalaisina.
  https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/gs/judah?lang=fin

  Kasaarit eivät ole oikeita juutalaisia vaikka ovatkin omaksuneet juutalaisen uskonnon. Uskonto ei tee kenestäkään biologista perillistä. Ashkenaasi-juutalaisten on voitu osoittaa valtaosin olevan heidän jälkeläisiä.
  Top Israeli scientist says Ashkenazi Jews came from Khazaria, not Palestine
  https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/
  In a news article that accompanied Elhaik’s journal paper, Shlomo Sand, history professor at Tel Aviv University and author of the controversial 2009 book “The Invention of the Jewish People,” said the study vindicated his long-held ideas.
  ”It’s so obvious for me,” Sand told the journal. “Some people, historians and even scientists, turn a blind eye to the truth. Once, to say Jews were a race was anti-Semitic, now to say they’re not a race is anti-Semitic. It’s crazy how history plays with us.”

  Edelleen voi kysyä onko ihminen juutalainen jos hän kantaa enää vain vaikka 6% juutalaisia geenejä? Sehän on mahdollista kun juutalaisuus periytyy vain äidin kautta – siitäkin huolimatta vaikka äiti saisi lapsen ei-juutalaisen kanssa. Tarvitaan vain 4 sukupolvea 6% geenimäärään kun mies on aina ei-juutalainen. Ja 5. sukupolvi omaa enää 3% noita geenejä. Ja silti hän on juutalainen…
  Tuon logiikan mukaan meillä kaikilla on pienen pieni annos alkuihmisen geenejä eli olisimme siis kaikki vain alkuihmisiä.

  Synnynnäiset tappajat – rikollisuus periytyy
  Tärkeä tieto. Mietittäessä aidon demokratian mahdollisuuksia geneettisiä faktoja ei pidä unohtaa.
  Pennsylvanian yliopiston kriminologian professori Adrian Raine huomauttaa todisteiden olevan liian laaja-alaisia sivuutettavaksi. Jopa sosiologian kärkijulkaisu American Sociological Review julkaisee tutkimuksia väkivallan genetiikasta, aiheesta, johon se ei olisi uskaltanut koskea 15 vuotta sitten.
  Professori Rainen kirja The Anatomy of Violence selittää, kuinka geenit ja aivojen rakenne voivat tehdä yksilöstä taipuvaisen rikollisuuteen.
  http://magneettimedia.com/synnynnaiset-tappajat-rikollisuus-periytyy/
  https://lareviewofbooks.org/article/here-be-monsters-adrian-raines-the-anatomy-of-violence/#!
  Twenty years ago, when brain imaging made it possible for researchers to study the minds of violent criminals and compare them to the brain imaging of ”normal” people, a whole new field of research — neurocriminology — opened up.
  http://www.npr.org/2013/05/01/180096559/criminologist-believes-violent-behavior-is-biological

  Rodun ja psykopatian yhteydestä — ’juutalaisissa’ poikkeuksellisen paljon talousrikollisia, mm. itse N-yahu on syytettynä korruptiosta
  http://magneettimedia.com/rodun-ja-psykopatian-yhteydesta/

  • Kova yleistys Bobby Fisheriltä — mutta eihän tuo päde kaikkiin kun porukassa on kuitenkin suuri määrä sivistynyttäkin väkeä jonka kohtaloksi on tullut oman maineen tahriintuminen heimon farisealaisen siiven takia

   JEWISH CHESSMASTER BOBBY FISCHER
   “They’re lying bastards. Jews were always lying bastards throughout their history. They’re a filthy, dirty, disgusting, vile, criminal people … These God-damn Jews have to be stopped! They’re a menace to the whole world!” — Radio Interview, March 10, 1999
   Despite his unfortunate partial Jewish heritage, Fischer also absolutely hated the Jews. He saw what they had done and were doing to the world, and was not at all ashamed or afraid to openly call them out for it, regardless of the negative consequences it brought upon him and his legacy.

   https://www.darkmoon.me/2019/bobby-fischer-the-chess-genius-who-hated-jews/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=196779
   https://www.darkmoon.me/2018/why-people-hate-the-jews/#more-105974

   • Mielenkiintonen anglo-sionistisen imperiumin syntyhistoriikki: Näin britit lopulta ajautuivat ’farisealaisten’ käsiin /vangiksi

    The Tory Parliamentary Struggle to Preserve English National Identity, 1753–1858, Parts I and II
    London Evening Post. In an editorial of May 17, 1753, a gentleman calling himself “Old England,” fearing the English would be “sold into Captivity under the Jews,” wrote:
    This supposed Bill is nothing less than giving ourselves, our Liberty, Property, and Religion, into the Hands of the Jews. For it is an open, full invitation of the whole scatter’d Race to come and take Possession of all our Estates. For who knows not, that they have more Millions to spare than would purchase all our Island. … [I]f this Bill should pass, it is more than probable, that in Ten Years our Tenants may have Jewish Landlords, Two thirds of our Free holders be oblig’d to be circumcised, or vote as they are order’d. … God preserve us from Jewish Power!
    https://www.theoccidentalobserver.net/2019/10/21/the-tory-parliamentary-struggle-to-preserve-english-national-identity-1753-1858/

    The Tory Parliamentary Struggle to Preserve English National Identity, 1753–1858, Part III
    The movement for Jewish “emancipation” in nineteenth-century England was spearheaded by Jews and their Whig or Liberal allies, while the opposition was led by the High Tories:

    The High Tory majority in the House of Lords had acted as a barrier to the advancement of Jewish ‘emancipation’ … and some of the arguments put forward against the Jews, both in and out of Parliament, reflected the traditional Tory view that Church and State were part of an inseparable entity, in the promotion of which Jews ought to play no part. (Alderman, 2015)

    Part IV: The Collapse of the Anti-Jewish Party, 1847–1858

    Part V: The Destruction of English National Identity

    In the History of the Jews in England, Jewish historian Cecil Roth wrote, with an air of triumph:
    “On Monday, 26 July 1858, Baron de Rothschild at last took his seat in the House. Two hundred years after Cromwell’s death the work that he had begun reached its culmination, and an English Jew was for the first time recognized as an equal citizen of his native land.”[2]
    https://www.theoccidentalobserver.net/2019/10/23/the-tory-parliamentary-struggle-to-preserve-english-national-identity-1753-1858-parts-iv-and-v/

 13. Valtioiden johtamissysteemi on hierarkinen kuin kuninkaiden aikaan eli poliittisella virkaarvolla on suuri merkitys päätöksen teossa ja tavassa. Jos päätöksen teko perustuisi kansan äänestyksiin niin voi olla se ei muutu parempaan jos mediapooli saa muokata mieliä haluamaansa suuntaan. Silloin on tärkeää päätöksiin vaikuttava tieto perustuu tosiasioihin eikä valtamedian uutisiin.

  • Ilman muta. Se edellyttää että media ei voi aivopestä kuten nyt eli tieto mitä kansa saa ennen äänestyksiä pitää olla faktatietoa.
   Miten sitten yksityinen rahanvallan propaganda-media saadaan vaikenemaan?
   Pitäisi luoda jonkinlainen ’asiantuntija-media’ joka on riippumaton rahan ja sen hallitseman eliitin vallasta.

 14. Ville Koskinen 21.10.2019 at 22:32
  ja
  Truth_hunter 22.10.2019 at 11:54

  Satuin aamulla kuulemaan aivan lyhyesti, kun EK:n asiantuntija selitti Kiinan talouden supistumista ja sen vaikutuksia Suomen talouteen. Asiantuntijan nimeä en kuullut.

  Kiinan talous muuttaa luonnettaan — aivan suunnitellulla ja ennalta päätetyllä tavalla. Siitä on jopa puoluekokous päättänyt. Ollaan siirtymässä ekspansiivisesta vaiheesta intensiiviseen vaiheeseen. Se tarkoittaa sitä, että raskaimmista rakentamisen ja infrastruktuurin hankkeista siirretään painopistettä koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Maglev-junia ja niiden tarvitsemia ratoja kuitenkin vielä rakennetaan.

  Tutkimuksen puolella tavoitteet ovat todella kunnianhimoiset. Kuun kääntöpuolelle suunnitellaan kaivostoimintaa, jonka avulla Helium-3:sta aletaan kuljettaa maahan fuusioreaktoreiden raaka-aineeksi. Nämä hankkeet eivät johda tuotannollisiin toteutuksiin kovin nopeasti. Maan vakaa poliittinen järjestelmä turvaa kuitenkin hankkeiden rahoituksen kymmenien vuosien aikajänteellä.

  Suurimmilla tieteellisillä ja teknologisilla hankkeilla on suunnaton määrä kannustavia sivuvaikutuksia muuhun teknologiseen kehitykseen. Valtava määrä uutta teknologiaa on kehitettävä, jotta suurimmat tavoitteet saavutetaan.

  Kiinan talouden ja kansainvälisen aseman muutokset heijastuvat luonnollisesti Suomen talouteen. En tiedä käsittelikö EK:n asiantuntija Suomen itsensä tekemiä valintoja näidän muutosten taustalla.

  Ensinnäkin on huomattava, että Kiinan ja Venäjän kauppa on lisääntynyt viime vuosina nopeasti ja vauhti kiihtyy lähivuosina. Tämä jo sellaisenaan heijastuu muiden maiden kanssa käytävään kauppaan.

  Kiinan kaikkien aikojen suurin ja tärkein hanke BRI (Belt and Road Initiative), josta käytetään myös nimitystä Uusi silkkitie, vaikuttaa suuresti Euraasian mantereen ja Afrikan maiden kauppaan. Hankkeeseen on liittynyt enemmistö YK:n jäsenvaltioista ja enemmistö EU-maista, joista on virallisesti mukana jo 17 valtiota.

  Suomi EI ole liittynyt BRI-hankkeeseen siksi, että hankkeen tavoitteet ovat liian epämääräiset — näin minulle on kerrottu ulkoministeriöstä. Lisäksi on muistutettava mieliin Suomen yleisempi suhtautuminen Kiinaan, sen johtajaan ja järjestelmään.

  Sauli Niinistö teki valtiovierailun Kiinaan 14-15.1.2019. YLE ja Helsingin sanomat kertoivat tärkeimpänä uutisena vierailusta, että Niinistö piti kielen keskellä suuta. Juuri muuta ei vierailusta kerrottu. Hyvin pian vierailun jälkeen eli 17.1.2019 YLE esitti ranskalaisen dokumenttiohjelman Le Monde selon Xi Jinping (Kuka on Xi Jinping?). Ohjelma on törkeä provokaatio Kiinaa ja sen johtajaa kohtaan.

  Suomi on — ainakin minun ymmärrykseni mukaan — yksiselitteisesti ilmaissut, että se ei pidä suotavana tiiviiden ja hyvien kulttuuristen, poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämistä Kiinan kanssa. Jos joku vakavissaan muuta väittää, todisteiden esittäminen olisi toivottavaa.

  • Tämä oli arvokas kommentti tietoineen, kiitos sitä.

   ”Kiinan talous muuttaa luonnettaan — aivan suunnitellulla ja ennalta päätetyllä tavalla. Siitä on jopa puoluekokous päättänyt. ”

   Tuo suunnitelmallisuus on tyypillistä Kiinalle. Ei poukkoilla vain itselleen saalistavan pankkiiri- ja osakesalkkuoligarkian ehdoilla kuten täällä meidän korporaatiomafian hallitsemassa ’arvoyhteisössä’. Se tulee esiin monista artikkeleista maailmalla.
   Meillähän Kiina on siksi tabu, kielletty aihe josta saa sanoa vain pahan sanan. Aivan kuten Venäjäkin.
   Mutta omaan nilkkaan se lopulta kalahtaa kun emme EU:n renkinä osaa sopeutua faktoihin. Tuo Niinistön valtiovierailu kertoo paljon. Ehkäpä hän vei Macronille terveiset Ranskaan ja Yle toimi kuten ohje kuului?
   Xi Jinpingiä ja heikäläisiä voi kyllä meilläkin leimata millä kirveellä haluaa mutta ei pyhää sionistien joukkoa jonka ’silkkitiehanke’ on se ainoa oikea ja kansoille kaikkein paras — siitäkin huolimatta vaikkei se enää vakuutakaan suurinta osaa maailmaa.

   ”…että se (Suomi) ei pidä suotavana tiiviiden ja hyvien kulttuuristen, poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämistä Kiinan kanssa…”
   Ei tietenkään.
   Meillä tavoite on kaaos ja epävakaus joka antaa saalistavalle ja laista piittaamattomalle pedofiili-eliitille hyvät eväät pitää kansaa kurissa, yhdessä muiden itsensä ylentäneiden ja heidän tarpeiden vaatimilla ehdoilla.

   • ”Meillä tavoite on kaaos ja epävakaus joka antaa saalistavalle ja laista piittaamattomalle pedofiili-eliitille hyvät eväät…”
    Tuntuu että iltapäivälehtien tärkein tehtävä on infantilisoida ja mädättää ihmisiä ja pitää kansa pelon ja ahdistuksen alla … ’et-tiedä-oletko mies-vai- nainen-etkä-koska-sinunkin-kimppuun läydään’-tyyliin…
    ja että suurin onni lyhyt on, ehkä vain yhden orkun mittainen
    Tietenkin tällä tiellä oleva perverssien arvojen kulttuuri ei halua tai pysty kehittämään suhteita kiinalaiseen elinvoimaiseen kulttuuriin

   • Truth_hunter 25.10.2019 at 15:38

    Jotain täysin käsittämätöntä on Suomen suhteissa Kiinaan ja Venäjään. Olisi maailman yksinkertaisin asia todeta, että Suomella on maantieteellisistä, kiistattomista faktoista johtuen hyvät ja monipuoliset suhteet juuri siihen naapuriin, jonka kanssa on pisin yhteinen raja. Kaiken lisäksi näille suhteille on pitkät ja monivaiheiset perinteet.

    Kiinan kanssa tehdään tosiasiassa yhteistyötä mutta EU- yms. poliittisista syistä siitä ei uskalleta puhua ääneen. Kiinasta tulee säännöllisesti junat Kouvolaan. Aivan äskettäin oli Kouvolassa suomalais-kiinalainen seminaari, jossa oli mukana myös ruotsalaisia. Läntisellä naapurilla on politiikassaan hiukan samanlaiset ongelmat Kiina-asioissa. Kiinasta tulevat junat halutaan kuitenkin saada kulkemaan Suomen halki Tornioon ja siitä edelleen Ruotsiin.

    Kummankin pohjoismaan kauppa edellyttää Kiinan junaan hyppäämistä. Poliitikkojen pitäisi tässä asiassa todella ryhdistäytyä. Meidän kansalaisten pitää tehdä parhaamme että näin tapahtuu. Alla on linkki Kouvolan seminaariin, se pidetään kahden vuoden välein.

    Klikkaamalla yläpalkin Background kohtaa löytää mm. tekstin:

    ”Railgate Finland, Kouvola – China Express – was started on November 10th 2017 and opened up new business opportunities to entirely new product groups for which air transport has been too expensive, but maritime transport too slow. The new route creates efficiency and competitive advantage in rail transport. European freight train services from China are overburdened and hampered by a cronich container shortage.”

    En ole huomannut, että Kouvolan seminaareista olisi kerrottu valtamediassa. En olisi tästä tiennyt minäkään, ellei seminaariin matkustanut ruotsalainen olisi ottanut yhteyttä ja kertonut.

    https://railforum.fi

    Tässä on linkki yhteispohjoismaiseen aivan vastaavaan tilaisuuteen:

    https://www.visitmeri-lappi.fi/on-the-border-en-us/on-the-border-en-us/the-convention-en-us/

    • Mikähän tuossa Kiinan panettelussa oikein on takana?
     Onko se puhdas ’soros-eliitin’ pelko että joutuu ’häkkiin’ jossa ei pääse kusettamaan muita?
     Kuitenkin ainakin monien asioista perillä olevien mukaan tuota kiinalaista häkkiä voi pitää hyvänä kansan kannalta joka ei mitään menetä vaan päinvastoin on saavana osapuolena.

     Pitää tarkemmin selvittää onko tuolle Kiinan pahaksi pojaksi leimaamiselle mitään todellista perustaa. Toivoisin suuremman joukon osallistumista tähän. Löytyykö täältä väkeä joka ei elä aivopestynä ja soros-eliitin propagandan nielleenä vaan hyväksyy tosiasiat?

     • Voi kysyä ovatko kiinalaiset häkissä lainkaan kuten me täällä?
      Kun maan viisain ja osaavin johto laatii koko kansan hyvinvointia palvelevan tavoiteohjelman johon kansa vapaasta tahdosta sitoutuu ja sallii tuon ohjelman rakentavan kritiikin niin kansa rakentaa silloin yhdessä omaa tulevaisuuttaan. Kansan kannalta tilanteen voi nähdä olevan paras mahdollinen.

  • Jos samanlaisen arvopolitiikan mukaan mennään kuin Kiinan suhteen niin Suomen ei pitäisi käydä kauppaa USAn, Englannin, Ranskankaan kanssa.

 15. Truth_hunter 29.11.2019 at 22:35

  https://vastavalkea.fi/2019/11/18/ukrainagate-eli-virkarikostutkinta-presidentti-trumpista/#comment-83900

  ”Rahapoliittinen päätösvalta on palautettava takaisin kansallisvaltioille. Tästä pitäisi käydä julkista keskustelua. Jos tästä ei puhuta, kaikki muu puhe on turhaa.
  —Juuri niin. Pitäisi perustaa jonkinlainen ’Suomi ensin’-ryhmä ja aloittaa aiheesta keskustelu.
  Voisiko sellaisen ryhmän luoda Vastavalkean sisälle koska kukaan muu ei sitä tuskin tekee.?”
  —————————-

  Siirrän tässä Ukrainagate-artikkelista yhden keskustelun sille paremmin sopivaan paikkaan. Oma vastaukseni on kirjoitettu Truth_hunterin kommenttiin, jonka ajankohta ja linkki ovat yllä. Oma vastaukseni on tässä alla:
  ——————————————

  Hyvä ehdotus ja joka tapauksessa konkreettisin tähän asti esitetyistä. FB ei sovellu siksi, että keskustelu siellä hajaantuu nopeasti ja moderointi on hankalaa. VV:llä on valmiit puitteet ja toimitus.

  Ryhmä olisi, jos sellainen joskus syntyy, käytännössä kategoria, jotka näkyvät VV-näytön yläreunassa. Artikkelien tulisi olla sopusoinnussa VV:n määriteltyjen tavoitteiden kanssa. Se ei kuitenkaan ole ongelma, sillä julkaisu pyrkii edistämään samoja asioita kuin ehdottamasi/-mamme ryhmä.”

  Ryhmän nimeä pitää harkita ja siitä voitaisiin keskustella. Ehdota/ehdottakaa vaihtoehtoja. Ryhmän nimi ei saa herättää mielikuvia perussuomalaisuudesta, äärioikeistolaisuudesta eikä äärivasemmistolaisuudesta. Oma kantani on, että kyse on demokratiasta ja järkiperäisestä kansallismielisyydestä, joka EU- ja Nato-huumassa on täysin hukkunut.

  Kyllä Saksakin ajaa kansallisia etujaan kaikilla rintamilla. Saksan edut eivät kuitenkaan ole samat kuin Suomen edut.

  Uusi ryhmä poikkeaisi jo olemassa olevista kategorioista siinä, että keskusteluja pyrittäisiin fokusoimaan tiettyihin teemoihin ja artikkeleita yritettäisiin ryhmätyönä jalostaa. Kyseessä olisi suositun crowdsourcing-idean sovellutus.

  VV tekee päällisin puolin tätä samaa asiaa, mutta fokusointi ja tavoitteellisuus puuttuvat. Valtava kommenttien joukko jää myös vaille jatkojalostusta. Kaikki jää tavallaan ilmaan. Se ei ole eikä ole ollut kenenkään vika. Voimavaroja ei ole ollut tarpeeksi.

  Poliittinen tilanne Suomessa on kuitenkin muuttumassa entistä kaoottisemmaksi ja sen vuoksi systemaattisemmalle työskentelylle on selvä yhteiskunnallinen tilaus.

  Toivottavasti tämä ajatus saa kannatusta. Minun roolini tässä vaiheessa on toimia pelkästään yllyttäjänä, ruots. uppviglare. Nokia elektroniikan johtaja Kurt Wikstedt oli käyttänyt tätä nimitystä minusta vuonna 1971 ja olen siitä edelleen ylpeä. Ryhmän perustamisesta päättää viime kädessä päätoimittaja.

  Ajatukseni on, että kaikki tehdään avoimesti ja julkisesti. Mukaan ei tarvitse ilmoittautua, riittää kun osallistuu kommentointiin ja lähettää artikkeleita tarjolle toimituksen osoitteeseen.

  • Kannatan vilpittömästi ja tuossa olet luonutkin hyvät raamit joiden sisällä olisi hyvä toimia.
   On todella vaikea uskoa etteikö maasta löytyisi mitään tervettä älyllistä vastavoimaa nykymenolle joka uhkaa vakavasti kansan eheyttä ja maamme olemassaoloa itsenäisenä kansakuntana.

   Tärkeää olisi, kuten tuot esiin, että keskustelun perusta on ’bismarckilainen’ realiteettien tiedostaminen ja niiden ’hyväksyminen’ siten ettei sorruta liialliseen ja hyödyttömään tosiasioille sokeaan idealismiin joka yleensä aina johtaa umpikujaan. Hyväksyminen tarkoittaa tässä siis sitä että realiteetit (olemassa olevat tosiasiat) ovat uuden rakentamisen pohjana. Uusi ei voi syntyä tyhjästä eikä tyhjään vaan jo olemassa olevan kriittiseen tarkasteluun. Vain sen puutteita ja heikkouksia korjaamaan pyrkien syntyy tilaa uudelle. Kyse on luovasta prosessista.
   Vertauskuvallisesti voisi sanoa että kun ollaan laivassa myrskyn kourissa niin ei ole järkevää alkaa voivottelemaan että tuli valittua väärä reitti tai pohtimaan miten rakennetaan parempi myrskyä kestävä laiva vaan miten myrskystä selvitään sillä laivalla missä ollaan ja vasta kun myrskystä on selvitty tulee uuden laivan suunnittelu ajankohtaiseksi.
   Tai yksilötasolla kun mieli on jo lapsuudessa rakentunut ja tajunta myöhemmin ’miehitetty’ (manipuloitu) vierailla voimilla niin on tiedostettava/paljastettava nuo sen miehittäneet voimat. Kun ne on paljastettu ja häädetty pois niin vasta sitten voi vapautua niiden otteesta ja tulee tilaa korvata ne ’omilla joukoilla’.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here