Ovatko keskuspankit kaappaamassa vallan valtioilta?

Keskuspankkien johtajat varautuvat uuteen finanssikriisiin ja tulossa on muutoksia, jotka eivät ole valtioiden hallinnassa.

32

Kuva: Voytek Pavlik

Mark Carney, Englannin keskuspankin pääjohtaja, piti tärkeän puheen USA:n keskuspankki FEDin seminaarissa Wyomingissa elokuussa 2019. Siinä hän esittää, että maailman tulisi harkita siirtymistä virtuaaliseen valuuttaan, joka vähitellen korvaisi dollarin hegemonisena varantovaluuttana.

Samoihin aikoihin elokuussa 2019 maailman suurin varainhoitoyritys BlackRock julkisti esityksen rahapolitiikan kumouksesta. Jos sen ehdottamat tavoitteet toteutuvat, valtiot eivät enää itse päättäisi finanssipolitiikastaan. Keskuspankkien asiantuntijat päättäisivät, mihin tarkoituksiin ja miten paljon rahaa käytetään.

Mark Carney esiintyi myös YK:n ilmastokokouksessa syyskuussa 2019. Puheessa esitetyt tavoitteet menevät vielä askelta pidemmälle. Vihreästä taloudesta on tarkoitus tehdä raha- ja finanssipolitiikan valtavirtaa. Lainoja myönnettäisiin vain niille yrityksille, jotka sitoutuvat vihreään politiikkaan. Muiden yritysten rahoitus loppuisi ja niiden annettaisiin kuolla.

Rahajärjestelmän uusiminen

Carney on toiminut Englannin keskuspankin pääjohtajana vuodesta 2012 lähtien. Hän on syntynyt Kanadassa ja toiminut pitkään pankki- ja finanssialalla – Goldman Sachsilla, Kanadan valtiovarainministeriössä ja Kanadan keskuspankin pääjohtajana. Carney on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista keskuspankkiireista.

Jackson Hole Symposiumissa Wyomingissa pitämässään puheessa Carney (kuvassa) kävi läpi kansainvälisen finanssijärjestelmän historiaa ja tämän hetken polttavimpia ongelmia. Yhdysvaltain dollari on ollut toisen maailmansodan jälkeen kiistattoman hegemonia-aseman saavuttanut varantovaluutta.

Dollari on kuitenkin muuttumassa epävakaaksi valtioiden ja yritysten lisääntyvän velkaantumisen takia. Carney kiinnittää huomionsa erityisesti kehittyvien talouksien velkaantumiseen ja siitä aiheutuviin rahoitusongelmiin. Vähintäänkin yhtä tärkeää olisi kuitenkin ollut käsitellä Yhdysvaltojen valtion, yritysten ja kotitalouksien jatkuvaa velkaantumista.

Maailman rahajärjestelmän kannalta moninapainen järjestelmä olisi Carneyn mielestä nykyistä parempi ratkaisu. Sellaista ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Sen sijaan Kiinan valuutta renminbistä on mahdollista tulla uusi hegemoninen varantovaluutta, vaikka siihen onkin vielä pitkä matka.

Teknologian nopea kehitys tarjoaa kokonaan uusia mahdollisuuksia. Tähän mennessä esitetyistä vaihtoehdoista Libra on varteenotettavin, vaikka sen toteuttamiseen liittyykin vielä monia ongelmia. Libran kehityksestä on vastannut Facebook ja sitä tukevat mm. Mastercard ja Visa.

Englannin pankille ja muille vastaaville toimijoille on Carneyn mielestä selvää, että standardit ja sääntely on luotava ensin, ja vasta sitten uusi teknologia voidaan ottaa käyttöön. Sosiaalisen median ratkaisuissa on menetelty päinvastaisessa järjestyksessä.

Sen vuoksi on vielä avoin kysymys, voisiko keskuspankkien luoma uusi synteettinen, hegemoninen valuutta SHC (Synthetic Hegemonic Currency) olla paras ratkaisu maailman pankkijärjestelmän ongelmiin. Sen avulla voitaisiin torjua renminbin nousu hegemoniseksi varantovaluutaksi, vähennettäisiin riippuvuutta Yhdysvaltain dollarista ja luotaisiin vakautta rahoitusmarkkinoille.

Vallanvaihto rahajärjestelmässä

BlackRock on siis maailman suurin varainhoitoyritys. Neljä sen johtotehtävissä toimivaa henkilöä julkisti elokuussa 2019 raportin Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination. Kirjoittajista kolme on entisiä keskuspankkiireja (FED, Sveitsi, Israel).

Raportissa ehdotetaan siis siirtymistä epätavanomaisista keinoista ennennäkemättömiin keinoihin tulevan alamäen hoitamiseksi. Ehdotusten lähtökohtana on se yleisesti tunnettu tosiasia, että perinteisen rahapolitiikan pelivara talouden elvyttämisessä on käytetty. Uudessa poikkeustilanteessa siitä ei olisi enää mitään hyötyä.

Epätavanomaisista keinoista on otettu käyttöön määrällinen elvytys (QE, Quantitative Easing). Keskuspankit ovat ostaneet yksityisiltä pankeilta suunnattoman määrän valtioiden velkakirjoja ja muita, osin arvottomia joukkovelkakirjoja. Tällä tavoin pankeille on annettu hengähdysaikaa, mutta varsinaiset ongelmat ovat jääneet ratkaisematta. Rahat eivät ole kulkeutuneet tuottaviin investointeihin eivätkä kulutukseen. Pankit ovat ostaneet johdannaisten lisäksi omia osakkeitaan ja kasvattaneet kuplataloutta.

Ennennäkemättömät keinot tulisi raportin mukaan ottaa käyttöön siinä vaiheessa, kun todelliset ongelmat alkavat ja tähänastisen raha- ja finanssipolitiikan tie on kuljettu loppuun. Kyseessä oleva ”suoran toiminnan” tie (going direct) tarkoittaa ensinnäkin keskuspankkikorkoa koskevan säätelymekanismin ohittamista. Valtioiden toimintaa on rahoitettava suoremmin. Finanssipolitiikkaa on lisäksi pakkokeinoin alettava ohjata niin, että korkotasot eivät lähde nousemaan liikaa.

Suoran toiminnan äärimmäinen muoto olisi finanssitalouden pysyvä laajentaminen eli niin sanottu helikopteriraha. Riittävän laajasti toteutettuna se käynnistäisi tavoitellun inflaatiokehityksen. Ilman tiukkoja reunaehtoja tuloksena saattaisi kuitenkin olla järjestelmän institutionaalisen uskottavuuden heikkeneminen ja hallitsematon kulutus julkishallinnon budjettien kautta.

Mitä tämä edellä esitetty tarkoittaisi sitten käytännössä? Harley Schlanger (Schiller Institute) ja Paul Gallagher (LaRouchePAC) sanovat, että finanssipoliittinen päätäntävalta siirtyisi poikkeustilanteissa valtioilta keskuspankeille. Valtioiden budjeteista päättäisivät näissä tilanteissa keskuspankkien asiantuntijat. Kyse on siis vallankaappauksesta.

Vihreän liikkeen lopullinen voitto?

Mark Carney esiintyi myös YK:n ilmastokokouksessa syyskuussa 2019. Puheessa esitetyt tavoitteet menevät vielä askelta pidemmälle, kun edellä esitetty kytketään ilmastonmuutokseen. Se mistä tässä on kysymys, käy hyvin ilmi mm. työeläkeyhtiö Varman vuosi- ja yritysvastuuraportin esittelystä. Sen mukaan:

”Sijoittajalle ilmastonmuutos tuo fyysisiä riskejä, esimerkiksi äärisääolosuhteiden aiheuttamia äkillisiä tuhoja kuten kuivuutta tai rankkasateita. Transitioriskeissä taas on kyse siitä, että siirtyminen vähähiiliseen talouteen tarkoittaa muutoksia mm. regulaatioon, teknologiaan ja kuluttajien käyttäytymiseen. Ne puolestaan vaikuttavat yritysten kassavirtoihin ja sitä kautta tuottonäkymiin. Toisaalta ilmastonmuutos tuo sijoittajalle myös mahdollisuuksia.”

Carneyn mukaan rahoittajien ja vakuuttajien on siten saatava päätöksiään varten mahdollisimman tarkat ja kattavat tiedot siitä, miten yritykset varautuvat ilmastonmuutokseen. Erityisesti siitä, millä tavoin yritykset luopuvat hiilen, öljyn ja kaasun käytöstä ja miten ne investoivat lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä hiilineutraaliin tuotantoon. Tässä on avainasemassa avoin ja kattava tietojen saanti (disclosure).

Ensi vaiheessa tiedonsaanti hiilineutraaliin talouteen siirtymisestä olisi vapaaehtoista. Saatujen tietojen tarkkuudella ja kattavuudella voi olla jo tässäkin vaiheessa vaikutusta rahoitus- tai vakuutuspäätöksiin. Rahoittajan näkökulmasta tulevaisuudessa laukeavat riskit on pystyttävä hinnoittelemaan. Tavoitteena sen vuoksi on, että tietojen luovuttaminen muuttuu pakolliseksi, Carney linjaa.

Vihreästä taloudesta on tarkoitus tehdä vaiheittain raha- ja finanssipolitiikan valtavirtaa. Yritysten kannalta tämä muutos voi merkitä kamppailua eloonjäämisestä. Lainoja myönnettäisiin jatkossa vain niille yrityksille, jotka sitoutuvat vihreään politiikkaan. Muiden yritysten rahoitus loppuisi ja niiden annettaisiin kuolla.

Esiintyessään YK:n tilaisuudessa Mark Carney ei suinkaan ollut asialla yksityishenkilönä tai pelkästään Englannin keskuspankin pääjohtajana. Valmistelutyötä on tehty muutaman vuoden ajan laajalla rintamalla. Kaikkiaan 130 maailman suurimpiin kuuluvaa pankkia on tehnyt taustaselvityksia 30 pankin johdolla. Suomesta on ollut mukana Nordea.

Varman edellä mainittu raportti viittaa tähän valmistelutyöhön. Varma toteaa, että se raportoi ensimmäistä kertaa ilmastoriskeistä TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaan ja kannustaa sijoituskohteitaan tekemään samoin.

Oikea ongelma, kyseenalainen ratkaisu

Läntisen maailman pankkijärjestelmä on kriisin partaalla. Julkinen sektori, yritykset ja kotitaloudet ovat velkaantuneet pahasti ja velkaantuvat edelleen. Taloudellinen kasvu monissa maissa perustuu kotitalouksien velkaantumiseen. Tuotannolliset investoinnit supistuvat eikä uusia innovaatioita synny entiseen tahtiin. Saksan talouden hiipuminen on tästä hyvä esimerkki.

Uusi, vuonna 2008 koetun kaltainen, todennäköisesti tätä paljon suurempi romahdus uhkaa. Pahinta tässä tilanteessa on se, että keskuspankkien keinot romahduksen estämiseen ja siitä toipumiseen ovat todella vähissä. Lähes kaikkea on jo ehditty kokeilla ja parantamiseen tarkoitetut lääkkeet ovat pikemminkin pahentaneet sekä tautia että sen syitä.

Keskuspankkiiri Mark Carney ja hänen kaltaisensa ovat siten ratkaisemassa aivan oikeaa ongelmaa. Valtioiden rahankäyttö on otettava tiukkaan ohjaukseen. Samalla ratkaistaisiin ilmastonmuutosta koskevat väitetyt ongelmat, kun siirryttäisiin nopealla aikataululla — osin pakkokeinoin — hiilineutraaliin tuotantoon.

Tässä on kuitenkin vakava ongelma. Suunnitelma kokonaisuudessaan ei ole uskottava. Mark Carney taustavoimineen edustaa juuri niitä piirejä, jotka ovat ajaneet maailman nykyiseen tilanteeseen. Jos he olisivat aidosti tosissaan, he kirjoittaisivat myös Yhdysvaltojen sotateollisesta yhteenliittymästä ja jatkuvista sodista. Lisäksi he pyrkisivät hakeutumaan tiiviiseen yhteistyöhön Venäjän ja Kiinan kanssa. Mitään tällaista ei teksteistä tai puheista löydy.

Totuus Carneyn ja kumppanien suuresta suunnitelmasta on mitä todennäköisimmin seuraava: Suuri romahdus on tulossa eikä mikään todellisen vallan kanssa läheisissä suhteissa oleva osapuoli tiedä, mitä asialle voitaisiin tehdä. Valtioiden hallitukset ja muu johto ajautuvat todennäköisesti täydelliseen paniikkiin. Siinä tilanteessa banksterit pystyvät iskemään. Carney ja kumppanit käyttävät vihreää kumousta tekosyynä ja romahdusta väistämättömänä olosuhteena, ja paniikin turvin keskittävät kaiken finanssipoliittisen vallan keskuspankeille.

Keskuspankit eivät ole koskaan olleet huolissaan tavallisen, köyhän kansan ongelmista. Keskuspankkiireja kiinnostaa ainoastaan pankkijärjestelmän toimivuus, siis vertaistensa nykyiset ja tulevat ansiot. Pyöröovi on kierrättänyt ja edelleenkin kierrättää keskuspankkiireja yksityisten suurten finanssilaitosten, ministeriöiden ja keskuspankkien ympyrässä. Mark Carney itse, samoin kuin meille tutumpi Mario Draghi, ovat tästä hyviä esimerkkejä. Kummankin taustalta löytyy kausi Goldman Sachsin palveluksessa, jonka ”maineesta” ei tarvitse tässä sanoa mitään. Matthew Ehret ja Harley Schlanger kertovat tämän todellisen tarinan omissa esityksissään tiiviisti ja suorasukaisesti (Schlangerin haastattelun ensimmäiset 5 minuuttia voi hypätä yli).

Siirtyminen globaaliin, virtuaaliseen rahaan merkitsee samalla perinteisen säästämisen loppumista. Jos raha on olemassa vain sähköisessä muodossa pankissa henkilön tilille tehtynä kirjauksena, sitä ei voi koskaan ottaa sukan varteen parempaan talteen. Rahaa voi ainoastaan käyttää maksuvälineenä tai sijoittaa pankkiirien suosittelemiin ”johdannaisiin”. Kun korko on negatiivinen, tallettaja maksaa rahan säilyttämisestä ”vuokraa”.

Paremman pankkijärjestelmän mahdollisuus?

LaRouchePAC (USA) ja sen sisarorganisaatio Schiller-instituutti (Saksa) ovat vuosikymmenien ajan kirjoittaneet ja puhuneet nykyisen pankkijärjestelmän ongelmista. Pankkitoiminta täytyy heidän ehdotustensa mukaan ensinnäkin eriyttää. Liikepankit ja sijoituspankit on pidettävä tulevaisuudessa tiukasti erillään. Kyseessä on Glass–Steagall -laki, jota Anna Kontulan mukaan mm. Christine Lagarde on kannattanut. Sen mukaisesti toimien liikepankit ottavat vastaan talletuksia ja maksavat niistä asianmukaista korkoa. Talletuksilla on valtioiden säätämä suoja. Liikepankit antavat myös lainoja kuluttajille ja tuottavaan liiketoimintaan.

Sijoituspankit voivat käydä kauppaa nykyiseen tapaan keksityillä tuotteilla eli niin sanotuilla johdannaisilla ja kaikella muulla vastaavalla. Niiden toiminnalla ei ole mitään julkisen vallan suojaa. Jos pankki kaatuu, veronmaksajat eivät tule apuun ja osakkeenomistajat maksavat tappiot.

Valtioiden pitkäaikaisten investointien ja tuotannollisen toiminnan edistämiseen tarvittava rahoitus pitäisi järjestää kokonaan uudelleen. Tähän tarkoitukseen LaRouchePAC esittää siirtymistä – tai oikeampaa lienee sanoa: palaamista – perinteiseen Hamiltonin pankkijärjestelmään. Vuosina 1755–1804 elänyt Alexander Hamilton (kuvassa) on amerikkalaisen pankkijärjestelmän perustaja; amerikkalainen tässä vastakohtana Adam Smithin ajatuksiin perustuvalla englantilaiselle pankkijärjestelmälle.

Suvereeni valtio voi päättää oman valuuttansa liikkeellelaskusta. Hamiltonin mallissa valtion oma pankki voi koota investointeihin tarvittavan valuutan joko joukkolainoina tai luoda uutta valuuttaa. Investoijat (osavaltiot, kaupungit) ottavat pitkäaikaiset lainat joko suoraan valtion pankista tai liikepankkien välityksellä. Yhdysvalloissa valtion joukkolainoja ostaisivat erittäin todennäköisesti myös Kiina ja Japani, joilla on suuret dollarivarannot.

Euroopan unionissa edellä tarkoitettu on tehty (ilmeisen tahallisesti) mahdottomaksi. EKP ei myönnä lainoja jäsenvaltioille. Maastrichtin sopimuksen säännöt rajoittavat hyvin tiukasti valtioiden itsenäisiä investointipäätöksiä. Velkaantumisaste on pidettävä tiukoissa rajoissa ja velkaantumisen kasvaessa alijäämäinen budjetointi tulee mahdottomaksi.

Maastrichtin säännöt eivät kytkeydy yhteisvaluutta euron rakennevikoihin. Eurossa ei ole rakennevikoja, vaikka meitä niistä jatkuvasti muistutetaan. Euro toimii juuri niin kuin sen on tarkoitettukin toimivan, ja sen luojat tunsivat hyvin maailman pankkijärjestelmien historian. EKP ja euro on rakennettu englantilaisen pankkijärjestelmän pohjalta. Amerikkalainen, Hamiltonin pankkijärjestelmä luotiin jo 1700-luvulla. Vaihtoehto ei siis ole aivan uusi.

EKP ja euro on luotu tuottamaan pysyvää velkaantumista ja sen väistämättömänä seurauksena tiukkaa budjettikuria. Euroalue näännyttää vähitellen itsensä hengiltä.

Kuvituskuvat: Mark Carneyn kuva: Moritz Hager (CC-BY-SA-2.0) via Wikimedia Commons. Alexander Hamiltonin kuvan maalasi John Turnbull vuonna 1805.

Lähteet

Elga Bartsch, Jean Boivin, Stanley Fischer, Philipp Hildebrand (2019): Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination. BlackRock Investment Institute.

Mark Carney | Jackson Hole Symposium 2019 (23.8.2019): The Growing Challenges for Monetary Policy in the current International Monetary and Financial System.

Mark Carney (23.9.2019): Remarks given during the UN Secretary General’s Climate Action Summit 2019.

Matthew Ehret | Strategic Culture Foundation (2.10.2019): Central Bankers Go Green… Why?

EIR Staff | Executive Intelligence Review (27.9.2019): How Climate Hysteria and Radical Environmentalism Are Supposed to Save the System.

Federal Reserve Bank of Kansas City: Economic Policy Symposium Proceedings.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (2019): Vuosi- ja yritysvastuuraporttia 2018 koskeva uutinen

Anna Kontula | Kansan uutiset (27.10.2011): Anna Kontula ehdottaa pankkien pilkkomista

Anna Kontula (27.10.2011): Euroopan velkakriisi: Mitä on tehtävä?

LaRouchePAC (26.1.2017): The United States Requires a Hamiltonian National Bank

Harley Schlanger (30.9.2019): Forget Greta: The central bankers are the real eco-fascists

TCFD Final Report

UNEP United Nations Environment Programme

UNEP Finance Initiative (2019): Principles for Responsible Banking

UNEP Finance Initiative (2019): 130 Banks holding USD 47 trillion in assets commit to climate action and sustainability

Sarah Westall with Harley Schlanger (7.9.2019): Central Banks Propose Total Takeover with Digital Currency (video)

32 KOMMENTTIA

 1. CFR omine lonkeroineen puhuu asiasta ”kapitalismin kriisinä”, jolle on juuri sama ratkaisu eli yksi yhteinen maailmanvaluutta. Heillä tosin on siinä semmoinen ihan pieni koira haudattuna, eli tässä ”maailman pelastus ilmastonmuutokselta” vaatii valuutan jossa se käyttökohdekin on ennalta määrätty – jokaiselle jaetaan siis tasamäärä virtuaalirahaa, josta X määrällä saa vaikkapa ostaa tiettyjä ruokia mutta vain niitä ylhäältä hyväksyttyjä.

  Mikä voisikaan mennä pieleen?

  https://funtsittavaa.blogspot.com/2019/09/kapitalismin-kriisi.html

 2. > Totuus Carneyn ja kumppanien suuresta suunnitelmasta on mitä todennäköisimmin seuraava: Suuri romahdus on tulossa eikä mikään todellisen vallan kanssa läheisissä suhteissa oleva osapuoli tiedä, mitä asialle voitaisiin tehdä. >

  Totta – suuri romahdus on tulossa. Maailmanlaajuinen kaaos ja kansallisvaltioiden alasajo on sikariporrasta hallitsevan mafian AGENDA, ja juuri siksi ”todellisen vallan kanssa läheisissä suhteissa oleva osapuoli” (korruptoituneet) pelkää. Myrsky voimistuu, ja kun olet salaseura-valat vannoneena päässyt ”sisälle”, pelaat täsmälleen niillä korteilla jotka sinulle annetaan.

  Näin tulee käymään. Poliittiset järjestelmät tulevat hajoamaan maailmanlaajuisesti kun New World Order ottaa oman paikkansa näyttämöllä, ja juuri tähän, eli nykyisen maailmanjärjestyksen alasajoon on jesuiitta-agentti Donald Trump valittu. Pimeyttä kohti siis mennään, vaikkakin uuden aikakauden päämääränä on ihmiskunnan ”rauha ja onnellisuus.”

  ****
  Dollarin seteli ja siinä oleva USAn GREAT SEAL paljastaa lähestyvästä muutoksesta oleellisen:
  ”NOVUS ORDO SECLORUM: What does this mean? The motto has been traced to Virgil, the renowned Roman poet who lived in the first century B.C. – to a line in his Eclogue IV, the pastoral poem that expresses the longing of the world for a new era of peace and happiness.

  ”Magnus ab integro seclorum nascitur ordo.” Virgil’s line has been translated in different ways, including:

  The great series of ages begins anew.
  The ages’ mighty march begins anew.
  A mighty order of ages is born anew.
  The majestic roll of circling centuries begins anew.

  ”Novus” means: new, young, fresh, novel.

  ”Ordo” means: series, row, order.

  ”Seclorum, a shortened form of seculorum (sæculorum), is the plural of seculum (sæculum), means: generations, centuries, or ages.”

  ****

  Banksterit ovat pelkkiä likaisen työn tekijöitä, eli duunareita – heillä ei ole todellista valtaa.

  > Carney ja kumppanit käyttävät vihreää kumousta tekosyynä ja romahdusta väistämättömänä olosuhteena, ja paniikin turvin keskittävät kaiken finanssipoliittisen vallan keskuspankeille. >

  Tärkein kysymys kuuluu: missä on käärmeen pää… keneltä Carney ja muut korruptoituneet kumppanit ottavat käskyjä vastaan?

 3. Osa tästä problematiikasta johtuu varakkaiden ihmisten halusta sijoittaa jalometalleihin ja muihin ”säänkestäviin” muotoihin valtioiden menetettyä uskottavuutensa. Aseet ja ammukset ovat kovassa kysynnässä niissä maissa, joissa valtio ei joko pelkää kansalaisiaan tai ei omaa resursseja aseistariisuntaan ja rajoituksiin. Historiallisestihan kusisin rooli on aina varattu ”aseistautumattomalle siviiliväestölle”.

 4. Aivan looginen seuraava NWO -agendan mukainen pyrkimys. Suurin osa kansaa ei edes tiedä mitä olla mieltä.
  Mutta hetkinen, luenpa kansalaisena ison aviisin laadukkaan analyysin aiheesta ja sitten tiedän että tämä on meille kaikille fantastinen ehdotus. Ei merkitse mitään, vaikka riippumaton vastamedia kirkuu varoituksia, ne on saliittohömppää ja sen käsittelyyn olen saanut ohjeet isosta laadukkaasta aviisista. Sellaista.

 5. Jokainen talouteen perehtynyt havaitsee varmasti, että artikkelin kirjoittaja ei ole alan asiantuntija. Näin todella on. Kun eka kerran katselin Westallin ja Schlangerin videon, ajattelin heti, että aiheesta on yksinkertaisesti pakko jonkun kirjoittaa.

  Kyselyt eivät kuitenkaan johtaneet toivottuun tulokseen ja sen vuoksi päätin tehdä jutun itse — kaikkine riskeineen. Kokosin Schlangerin mainitsemat puheet ja raportin ja lisäksi muuta aineistoa. Keskuspankkiirien käyttämä jargon on sivulliselle lähes mahdotonta ymmärtää.

  Esitän tärkeimpien lähteiden sisällön lyhyesti ja mahdollisimman uskollisesti alkutekstin mukaisena. Tulkinnat ja varsinkin lopun johtopäätökset ovat omiani, mutta niitä on ohjannut Ehretin ja Schlangerin ajatustapa.

  On mahdollista että artikkelissa on jopa kardinaalivirheitä. Sen vuoksi toivon, että pankkimaailmaa tuntevat kommentoijat tuovat ne esille ja esittävät omia näkemyksiään tulevan kehityksen suunnasta.

  Katselin eilen illalla Harley Schlangerin ja Helga Zepp-LaRouchen videon maailman tilanteesta. Zepp-LaRouche oli entistäkin varmempi finanssiromahduksen tulosta. FEDin REPO-markkina on nopeasti noussut ennätysmäiselle tasolle. Sen katsotaan enteilevän tulossa olevia käänteitä.

  • Tämän Mark Carneyn puheet kuulostavat epätoivoisilta ja suuruudenhulluilta.
   ”Läntisen arvoyhteisön” johtava voima, angloamerikkalainen imperialismi, on tullut tiensä päähän ja on sen takia valjastanut tämän ns. ”ilmastonmuutoksen” omaksi pelastusrenkaakseen, jonka he toivovat pelastavan oman, angloamerikkalaisen imperialisminsa, vääjämättömältä tuhoutumiselta. Angloamerikkalaisten imperialistien aika on ohi.

   Petrodollarin aika alkaa olla ohi, jos joku valuutta tulee petrodollarin tilalle, niin se on nimenomaan renminbi.

   Ilmastonmuutos tulee kaatumaan nyt alussqa olevaan minijääkauteen, jääkausi voi tietysti muuttua minisrä isommaksikin. 😀
   Tämä väitteeni on yhtä totuusvoimainen ja totuudenmukainen kuin tämän grandiositeetista kärsivän vapaamuurari-illuminaattori Mark Carneyn.

   Talousromahdukset kuuluvat ja ovat aina kuuluneet olennaisena osana kapitalismiin, tämän todisti aikoinaan jo Karl Marx. Talousromahdukset ja talouspulat toistuvat kapitalismissa keskimäåärin 4 – 7 vuoden välein, milloin suurempina, milloin pienempinä romahduksina.
   Nykyisen finanssikapitalismin aikana tätä kapitalismiin olennaisesti kuuluvaa 4 -7 vuoden sykliä on saatu keinotekoisesti, keskuspankkien valuuttamanipuloinnila ja muilla vippaskonsteilla hieman pidennettyä ( vuoden 2008 romahduksesta on kulunut 11 vuotta), joten lähitulevaisuudessa, siis hyvinkin pian, edessä on erittäin kova, etten sanoisi valtaisa, talousromahdus. Tästä kaikki taloustieteilijät tuntuvat olevan liikuttavan yksimielisiä.

 6. Dollarista on mennyt tehot. Valtiot on velkaannutettu ja sitten kansallisomaisuus on ryöstetty ja kannattava liiketoiminta myyty pilkkahinnalla ulkomaalaisille sijoittajille maksuna veloista. Nyt Kiina ja Venäjä ovat lisänneet vaikutusvaltaansa ja pelastaneet esimerkiksi Venezuelan ja Syyrian tältä kohtalolta. Venäjä on immuuni taloushyökkäyksille. Kiinalla on dollareita yllin kyllin ja se voi maksaa valtioiden dollarivelat ja solmia tasapuolisempia kauppasuhteita. Lisäksi he hylkäävät dollarin kahdenvälisessä kaupassa. Dollarikapitalismin hiekkalaatikko supistuu ja siitä Banksterit ovat huolissaan.

  • Eikö tuosta väistämättä seuraa etteivät Venäjä ja Kiina ole upotettavissa vaan jatkavat vakaina maina kun suuri osa lännen ’patologisesta arvoyhteisöstä’ romahtaa?
   Hiekkalaatikko todella supistuu ja nwo-gangsterit ovat huolissaan kun heidän masinoima upea ja uljas, koko maailman parhaaksi tarkoitettu Nwo-hanke, jossa on vain yksi kuningas ja hovi ja paljon orjia, yskii pahasti.
   Ratkaisevaa kai jatkossa on minkälaisia ovat nämä ’uudet gangsterit’ vai voisiko olla niin eivätkö he olekaan oikeita gangstereita vaan ovat ymmärtäneet etteivät ’rappari-illut’ lopulta perikään maata?
   ——-
   Amerukan oli – ja yhä on – tarkoitus edetä pikku hiljaa kohti ihanaa orwellilaista tulevaisuutta. Ja kaiken piti tapahtua pienen psykopaattisen nwo- ja pedofiilieliitin moraalin ehdolla johon muut pakotettaisiin alistumaan.
   Taustalla häämötti totaalitaarinen ja täysin mielivaltainen kontrolliyhteiskunta jolla ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa.

   Tietenkin periaate ja ’konnat telkien taa’- hanke sinänsä on upea mutta kun konnat itse luovat systeemin niin telkien taa joutuvat juuri ne jotka vääryyttä ja rikollisuutta vastustavat.

   Näyttää että ’konnat kuriin’-hanke Kiinassa ja Venäjällä etenee (ilman sitä yhteiskunta on tuomittu elämään viidakon lakien mukaan eikä voi välttää tuhoaan) vähän eri tavalla.
   Ohjaako siellä hanketta Nwo-mafiosojen ja vain omia etujaan häikäilemättömästi ajavien itsekkäiden ja rikollisten pedofiilikonnien sijasta henkisesti korkeammalle tasolle yltävä koko kansan (ja maailman kansojen) parasta ajava ja demokraattisempi eliitti?
   Sellaisia merkkejäkin on.

   With Little Fanfare, William Barr Formally Announces Orwellian Pre-Crime Program
   WHITNEY WEBB
   …It is important to point out that such initiatives, whether HARPA or Barr’s newly announced program, are likely to define “mental illness” to include some political beliefs, given that the FBI recently stated in an internal memo that “conspiracy theories” were motivating some domestic terror threats and a series of questionable academic studies have sought to link “conspiracy theorists” to mental illnesses.
   Thus, the Department of Justice and “mental health professionals” have essentially already defined those who express disbelief in official government narratives as both a terror threat and mentally ill — and thus worthy of special attention from pre-crime programs.
   Sleepwalking into a nightmare
   While many of the specifics of the program remain unknown, the actions of Barr and others in government and private sectors show that this newly announced initiative is the product of years of careful planning and many of the tactics and tools it is poised to use have been in the works for months and even years.
   http://www.unz.com/wwebb/with-little-fanfare-william-barr-formally-announces-orwellian-pre-crime-program/

   • Yhdysvalloissa sotateollisuus on parasiittina veronmaksajien niskassa ja se imee isäntänsä kuiviin. Venäjällä sotateollisuus on valtion kontrollissa. Neuvostosysteemissä eläneet muistelevat sitä hyvällä – joiltain osin. Putin suuntaa rahoitusta ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseen. Saa nähdä mihin suuntaan maa kehittyy. Sotshissa oli hyvin edustettuna Afrikan johtajat, Turkki rimpuilee eroon NATOsta ja maailman johtajat muutenkin ramppaavat Moskovassa. Euraasian alueella ”Lännen” vaikutusvalta hiipuu ja muu maailma on sanomassa lännelle:”Pitäkää tunkkinne”. Voi olla, että lännen kontrolloima maailmanvaluutta jää pankkiirien haaveeksi.

    • On tietysti ikävä asia että maailma menee liiaksi aseteollisuuden ehdoilla. Mutta minkäs teet kun ilman aseita olet voimaton ja illu-mafian kaapattavissa.
     Kehitysmaille aseistautuminen on erityisen raskasta kun varaa siihen ei olisi. En tiedä millä ehdoilla Putin myy huippu luokan aseitaan mutta ilman niitä nuo maat olisivat täysin rappari-illujen armoilla. Sikäli Putin tekee hyvää työtä ja auttaa vaikka moni ymmärtää asian toisin. Hän ei myöskään aseta suoria ehtoja maiden hallituksille kuten illu-mafia joka haluaa nistä heti omia liittolaisia.
     Monet ellei jo suurin osa noista maista onkin siksi kallellaan enemmän Moskovaan päin.

  • Artikkelissa tuodaan mielenkiintoisesti esiin pankkiirien pelko siitä, että Trump haluaa USAn liittyvän Venäjän ja Kiinan ajamaan moninapaiseen maailmanjärjestykseen. Nyt Trump on samassa seurassa Husseinin, Gaddafin, Maduron ja Assadin kanssa. Trump must go. Keltaiset liivit Ranskassa, AfD Saksassa, Salvini Italiassa, Persut Suomessa kapina nousee.

 7. Tämä menee viihteen puolelle, mutta perustuu aiheeseen liittyvään todellisuuteen ja historiaan, sitä myös vääristellen kuten fimeissä yleensäkin, mutta tehden siitä sitäkin kiinnostavamman.
  Nykyään public domain elokuva joka ammattikriitikoiden keskuudessa lukeutuu arvostetuimpiin elokuviin (Rotten tomatoes: 100%) nimeltä
  The House of Rothschid (w/ Boris Karloff 1932) oli tarkoitettu luomaan positiivista mielikuvaa pankkijärjestelmän luojista, uhriudesta nousevina ensimmäisen maailmansodan sankareina.
  Kuten monet vanhat filmit, sen ajan propagandistiset keinot kuitenkin avautuvat nykysilmille tyystin toisessa valossa.
  Suosittelen ensin katsoa elokuvakommenttia täältä https://youtu.be/VjPC-tnw7Ik

  Itse elokuvaa on helppoa päästä katsomaan, sillä se löytyy omalla nimellään eri alustoilta ja ilmaiseksi.

  Kiitos jälleen hyvin kirjoitetusta artikkelista.

 8. Suomi on ajopuuna kuten aina ennenkin EU virrassa kuitenkin sidottuna siihen eurolla ja EUn talouspoliitikalla. EUssa olo nyt sitä että mennään lamasta lamaan ja pieni keinotekoinen nousu on aina siinä välissä. EU on Suomelle linkki keskuspankkien pelastautumistoimiin tulevassa suuressa romahduksessa ja saa luvan sitten luovuttaa sen vähäisen keskuspankkivaltansa banksterien hoitoon jos EU niin päättää ja sehän päättää ja siitä ei mitään hyvää seuraa suomalaisille ja valtio ottaa taas velkaa lisää ilman että pystyy sitä lyhentämään koska talous- ja rahapolitiikka riippuu EUsta.
  Finanssipankkien ohjailua on ollut aina niiden lainoituksessa ja eiköhän suomalaisten elintason alasajo johdu juuri niistä kun kokoomus on niitä ajanut Suomessa. Siihen tietenkin vaikuttaa myös euron aiheuttama velkaantuminen ettei ole vara muuhun kuin hävittäjiin. Suomen tilanne ei parane EUssa ja eurossa ollessa eikä EU varmasti päätä finanssitalouden finanssipankkien takauksien lopettamisesta ja erottamisesta liikepankkitaloudesta niinpä taas Suomi rikkaana velkamaana osallistuu riemumielin maailman talouden pelastamiseen EUn nöyränä alamaisena ja samoin EU finanssitalouden toteuttajana.

 9. ”Euroopan unionissa edellä tarkoitettu on tehty (ilmeisen tahallisesti) mahdottomaksi. EKP ei myönnä lainoja jäsenvaltioille.”

  Höpsistä. EKP on Euroopan suurin yksittäinen jäsenvaltioiden joukkovelkakirjojen ostaja. EKP pumppasi rahaa valtioille ostamalla niiden lainoja 20 miljardilla joka kuukausi.

  Ja päinvastoin kuin kirjoittaja antaa ymmärtää, niin se on huono veto teki sitä oma tai muiden keskuspankki. Käytännössä EKP rahoittaa valtioiden alijäämää sen sijaan, että ne korjaisivat rakenteelliset ongelmansa, joista alijäämä aiheutuu. Suomen oma keskuspankki toimii aivan samalla tavalla rahoittaen poliitikkojen törsäilyä ja talouden kestävyysvajetta.

 10. Ensinnä huomautus EKP:n velkakirjojen ostosta, jolla monet ns. talousasiantuntijatkin väittävät esim. telkkarissa EKP:n pumpanneen rahaa valtioille miljarditolkulla. EKP ei todellakaan saa ostaa valtioilta velkakirjoja, sillä valtioiden rahoittaminen on EU-lainsäädännössä ko. pankilta kielletty yksiselitteisesti.

  EKP on sen sijaan ostanut rahamarkkinoilla riskialttiita velkakirjoja pankeilta ja rahalaitoksilta ja siten ottanut pankkien riskejä omalle vastuulleen. EKP:n toimintaa on koko ajan luonnehtinut Euroopan pääomapiirien etujen ajaminen ja pankkien aseman turvaaminen kuten komissionkin toimintaa. Esim. Kreikalle EU:n kautta ohjatulla tuella varmistettiin vain saksalaisten ja ranskalaisten pankkien saamiset Kreikalta. Kreikan ”auttamiseen” niistä rahoista päätyi vain murto-osa.

  Näiden pankeilta ja rahalaitoksilta ostettujen velkakirjojen joukossa on toki ollut myös pankkien ostamia riskialttiita valtioiden velkakirjoja ja EKP on niidenkin ostolla rahoittanut pankkeja, ei valtioita. EKP:n taseessa on nyt niin paljon pankeilta siirrettyjä riskialttiita velkavastuita, että se ei tule niistä koskaan selviämään.
  EKP on umpikujassa ja hädissään se voi laittaa painokoneet pyörimään ja ajaa Euroopan hyperinflaatioon. Ei EKP:lla ole mitään ihmeellisiä taloudellisia resursseja. Sillä on vain rahan painamisoikeus.

  Kurosen artikkeli oli todella mielenkiintoinen, sillä en itse ole seurannut sen tarkemmin näitä uusimpia rahamaailman kaavailuja. Tyrmistys olikin sitä suurempi, kun rupesi selviämään, kuinka pohjaton, rajaton ja ääretön on finanssimaailman asiantuntemattomuus ja epäpätevyys talousasioissa.

  Enemmän paikalleen eivät voisi osua Kustaa II Aadolfin valtakunnankanslerin Axel Oxenstiernan sanat: “Poikani, kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan.” Maailma ei siis ole kovin paljon muuttunut Oxenstiernan ajoista.

  Asioiden perusteellisempi purkaminen vaatisi kyllä kirjan kirjoittamista, mutta yritän nostaa esiin muutamia keskeisiä kohtia siitä, missä rahapiirien ajattelu menee totaalisesti metsään. Ensinnä he näkevät vain välittömästi nenänsä edessä olevan asian eli rahan ja kuvittelevat talouden perustuvan siihen ja kaiken lähtevän siitä. Heillä ei tunnu olevan mitään käsitystä reaalitalouden eli työn ja tuotannon merkityksestä taloudessa.

  Niinpä he kuvittelevat, että talousasioita voidaan hoitaa erilaisilla rahataloudellisilla toimenpiteillä, kuten ottamalla lainaa sieltä sun täältä ja lainaamalla sitä eteenpäin sinne sun tänne. Sitten he kuvittelevat, että taloutta voi hoitaa erilaisilla kivoilla rahajutskilla kuten kaikenlaisilla johdannaisten johdannaisilla. Sitten he kuvittelevat, että kehittämällä jokin virtuaaliraha asioita voitaisiin hoitaa.

  He siis kuvittelevat taloutta hoidettavan pyörittelemällä rahaa eri tavoin tai joillakin teknisillä ratkaisuilla. Tällainen ajattelu tietysti juontaa siitä, että mitään muutahan he eivät ole elämänsä aikana tehneetkään. He ovat se ihmisryhmä, jolle raha on aina ns. ”kasvanut puussa” ja joiden toimeentulo on tullut rahan pyörittelystä.

  Edellä kuvaamalleni ajattelulle, jossa talouden perustaksi ja lähtökohdaksi oletetaan raha, löytyy talousteorioiden pitkässä historiassa myös teoreettinen perustelu. Tänä päivänä se kiteytyy uusklassisen talousteorian pohjalta syntyneessä monetarismissa, jonka isä on Milton Friedman.

  Tätä teoriaa sovelsi ensimmäisenä käytäntöön Chilen sotilasjuntta 1970-luvun alussa. Suomeen monetaristisen talouspolitiikan toi Ahon ja Viinasen hallitus 1990-luvun alussa. Suomen rahapolitiikkaan sen toi Suomen pankin pääjohtaja Sirkka Hämäläinen vaikka sen suuntaisia ajatuksia oli pankissa ollut jo aiemminkin. Nyt monetaristinen talouspoliittinen ajattelu on Suomessa niin syvällä, että siitä irtautuminen on ilmeisen vaikeaa.

  Monetarismin ituja löytyy kuitenkin jo aika kaukaakin, kuten alla oleva sitaatti keskustelusta MMT:stä (Modern Monetary Theory) osoittaa:
  ”Knapp, writing in 1905, argued that ”money is a creature of law” rather than a commodity.”
  Ajatus rahasta talouden lainomaisena perustana on siis noussut uusklassisessa traditiossa esiin jo varhain.

  Tästä pisteestä talousteoreettinen ja talouspoliittinen ajattelu lähtee hakoteille, mistä seuraa finanssikriisejä, eurokriisejä ja vaikkapa EKP:n ajautumista umpikujaan. Perusvika on siinä, että rahan luonnetta ei ole ymmärretty oikein ja sillä kuvitellaan olevan ominaisuuksia, joita sillä ei ole.

  Vastakohtana tälle ajattelulle on klassisen taloustieteen perinne, jossa ymmärretään, että talouden perustana ja kulmakivenä on taloudellinen arvo. Raha on vain vaihdon väline ja arvon mitta, joka helpottaa tavaroiden vaihtoa. Sen merkitys on siinä, että se vain edustaa tavaroiden taloudellista arvoa, mutta ei itse ole sitä. Tämä vaihdon (kaupan) helpottamisen rooli rahalla on ollut kaikissa historiallisissa muodoissaan.

  Klassisen talousteorian ytimessä on kysymys siitä, mikä luo taloudellisen arvon. Adam Smith vastasi siihen luomalla työn arvo –teorian, jota sittemmin Marx kehitteli eteenpäin. Myöhemmin myös Keynesin ajattelu nojasi klassiseen ajatteluun, jonka mukaan arvo syntyy työssä ja tuotannossa, siis reaalitaloudessa eikä rahan pyörittelyssä.

  Kurosen artikkelissa esiin nousevat rahapiirien ehdotelmat lepäävät täysin tyhjän päällä, koska niillä ei ole mitään yhteyttä reaalitalouteen, joka on kaiken pohja taloudessa. Ne kivat rahanpyörittelyjutskat eivät vain toimi, vaan luovat ilmeisesti uusia kriisilähteitä finanssimaailmaan.

  Edellä esittämäni ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pankkitoiminnalla olisi ollenkaan positiivista merkitystä tai logiikkaa taloudessa silloin kun se pysyy tietyissä puitteissa tai että kaikki rahoitusalan instrumentit olisivat p:stä silloin kun ne palvelevat suoraan jotain reaalitalouden toimintoa. Näiden asioiden tarkempi erittely vaatisi sen kirjan kirjoittamisen.

  Tilanne näyttäisi kuitenkin olevan se, että tällä hetkellä nämä finanssipiirit ovat etääntyneet niin kauas reaalitaloudesta ja oikeista taloudellisista arvoista, että heiltä on turha odottaa minkäänlaisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Voi tietysti olla, että kapitalismi on muutoinkin ajautumassa vararikkoon.

 11. ”Ensinnä huomautus EKP:n velkakirjojen ostosta, jolla monet ns. talousasiantuntijatkin väittävät esim. telkkarissa EKP:n pumpanneen rahaa valtioille miljarditolkulla. EKP ei todellakaan saa ostaa valtioilta velkakirjoja, sillä valtioiden rahoittaminen on EU-lainsäädännössä ko. pankilta kielletty yksiselitteisesti.”

  Ei virheellinen väite sillä todeksi muutu, että toistaa sitä ja kertoo olevan kielletty. Se että valtioiden lainoittaminen on kielletty, ei tarkoita etteikö sitä kieltoa kierretä räikeästi. Kuten lukuisia muitakin EU sääntöjä.
  Miten teistä jotkut voi olla näin autuaan tietämättömiä tästä miljardioperaatiosta, jota ne pelätyt valtamediatkin teille toitottaa kokoajan?

  ”Euroopan keskuspankki aloitti euromaiden joukkovelkakirjojen (valtionlainojen) osto-ohjelman vuonna 2015. Lainoja ostamalla EKP on pyrkinyt lisäämään rahaa talouteen, kun valtionlainojen myyjät joutuvat etsimään myynnistä saamilleen rahoille uusia sijoituskohteita.

  Lokakuun lopussa tänä vuonna näitä jälkimarkkinoilta ostettuja valtionlainoja oli EKP:n taseessa kaikkiaan noin 1800 miljardin euron arvosta. Tämä rahasumma on käytännössä uutta rahaa, sillä keskuspankit ovat ostaneet velkapaperit – vanhaa sanontaa käyttäen – painamalla rahaa”

  https://yle.fi/uutiset/3-9935971

  ”Tähän mennessä EKP on ostanut pääasiassa jäsenmaiden velkakirjoja 60 miljardilla eurolla kuukausittain.”

  https://www.verkkouutiset.fi/euroopan-keskuspankki-vahentaa-velkakirjaostoja-hyvin-hyvin-hitaasti/

  ”Ylittikö EKP mandaattinsa ostaessaan valtioiden velkaa? Saksan perustuslakituomioistuin tutkii”

  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ylittiko-ekp-mandaattinsa-ostaessaan-valtioiden-velkaa-saksan-perustuslakituomioistuin-tutkii/a5c3b9c2-0c0e-4cd8-aa39-1eb0bfa70631

 12. Totuudenonkija 29.10.2019 at 08:56

  Osto-ohjelma toteutuu käytännössä juuri niin kuin Tuomo Liias selitti. EKP tekee päätökset, Suomen pankki EKP:n haarakonttorina hoitaa sille määrätyn osuuden. Ostot on jyvitetty euro-maiden konttoreille.

  Jos Suomen pankki, niin kuin väität, lainaa suoraan Suomen valtiolle, miksi se ei näy missään? Suomella on kymmenien miljardien infrastruktuuria koskeva investointivaje. Jos Suomi olisi suvereeni valtio ja sillä olisi Hamiltonin mallin mukainen investointipankki, valtio ottaisi sieltä vaikkapa 50-vuoden halpakorkoisen lainan ja panisi infran kuntoon. Järjestely loisi uusia työpaikkoja ja uutta tuotantoa, sillä ei rahoitettaisi kulutusta eivätkä rahat menisi siltarumpupolitiikkaan.

  Suomen kaltaisessa maassa pikkupolitikoinnin vaara on erittäin suuri. Kaikissa vähänkin suuremmissa puolueissa on rahanhaistajia, joiden kykyjen rinnalla parhaatkin huume- tai ruumiskoirat kalpenevat.

  Investointipankin päätösten tulisi olla yhtä vaikeasti saatavissa kuin vielä toistaiseksi perustamattoman perustuslakituomioistuimen.

  Lähimenneisyydestä muistamme karseita esimerkkejä siitä, miten innokkaat, vallanhimoiset mutta epäpätevät ihmiset pystyvät pääministereinä ja valtiovarainministereinä saamaan pitkäaikaista tuhoa aikaan. Wikipediaan katsomatta Esko Ahon, Paavo Lipposen ja Sauli Niinistön nimet tulevat heti mieleen. Euroon tämä sakki liittyi varmaan tietämättömyyttään, VM:n asiantuntijat varmasti tiesivät asiasta. Sixten Korkmanin selittelyt ovat pelkkää valkopesua. Mainittu kolmikko toi thatcherismin Suomeen, jonka Iiro Viinanen ja Sauli Niinistö vakiinnuttivat osaksi Suomen valtion toiminnan peruslogiikkaa.

  Aiemmassa kommentissa viittaat rakennesopeutuksiin. Maailmalla vakiintunut nimitys sille on Washingtonin sopimus, jota Maailmanpankki ja IMF ovat vuosia soveltaneet Afrikassa ja jota EKP ja IMF Saksan tuella runnoivat läpi Kreikassa joitakin vuosia sitten. Myös Suomessa hyvin monet tahot edelleenkin vaativat rakenteellista sopeuttamista.

  Siinä tavoitteena on yhteiskunnan toimintojen yhtiöittäminen (esimerkkinä keskustan harrastama sosiaalitoimen myynti kansainvälisille markkinoille), yhtiöiden yksityistäminen ja valtion omaisuuden myynti (radio- ja TV-verkko, sähkönjakelu, kaivosten toiminta jne. jne.). Ja mitä kaikkea muuta siihen kuuluukaan. Ja kaiken tämän väistämättömänä seurauksena rakennesopeutus, joka useimmiten tarkoittaa sosiaaliturvan rajua supistamista. Kreikassa palkat ja eläkkeet ovat pudonneet kymmeniä prosentteja.

  Suurimmat säästöt saataisiin Suomessakin aikaan suurimpia menoluokkia supistamalla, siis koulutuksesta ja sosiaalitoimesta. Tilanne on kuitenkin se, että kiertoon tarvitaan enemmän rahaa. Kulutus on rahoitettava tuotoilla, investoinnit luotoilla. Jos suvereeni valtio ottaa luoton omasta pankistaan, sen takaisinmaksulla ei ole kiirettä. Aina ei makseta takaisin koskaan.

  BlackRockin ehdottama helikopteriraha huonosti toteutettuna johtaisi kuplatalouden entistä suurempaan kasvuun. Perustulo sen sijaan toisi helpotusta köyhien ihmisten elämään. Varakkailta perustulo voitaisiin reaaliaikaisen verotuksen avulla kerätä korkoineen pois.

  Totean lopuksi, että Mark Carney kumppaneineen on tosissaan aivan siitä riippumatta minkä tasoiseen katastrofiin ehdotukset saattaisivat johtaa. Carneyn edeltäjä Mervyn King Englannin pankin pääjohtajana on sanonut, että Armageddon on tulossa. Viran velvoitteista vapaana ja riittävän korkealta näköalapaikalta katsellessaan hän todennäköisesti näkee, mitä on tulossa.

  • ”Suomella on kymmenien miljardien infrastruktuuria koskeva investointivaje.”

   Pitää varmasti paikkansa. Se on kuitenkin eri asia kuin ns. kestävyysvaje, ks.””Kestävyysvajeena” kerrotun valheen ainoa tarkoitus”,
   http://ebolakani.blogspot.com/2013/11/kestavyysvajeena-kerrotun-valheen-ainoa.html

   Tuota ”kestävyysvaje”-mantraansahan Brysseliä kumartavat petturipoliitikkomme toistavat tavan takaa, valheellisen valtamedian tuella.

   Ks. myös ”Suomi EU:ssa 25 vuotta – huijaus jatkuu”,
   http://rayhablogi.blogspot.com/2019/10/suomi-eussa-25-vuotta-huijaus-jatkuu.html

   ”Suuri EU-huijaus – eli mitä meille valehdeltiin kansanäänestyksessä 1995”,
   http://rayhablogi.blogspot.com/2019/09/suuri-eu-huijaus-eli-mita-meille.html

  • Aivan. Salaseura sikariporras ”tietää” että Armageddon on tulossa… talouden ja poliittisen systeemin romahdus on saatava päätökseen uuden maailmanjärjestyksen tieltä. Se ei ole mikään satunnainen vahingossa tapahtuva ilmiö vaan tärkeä osa NWO-mafian ja rikollisorganisaatio YKn 2021/2030 agendaa. Mikäli ette ole sitä vielä huomanneet, niin DEW (Directed Energy Weapons) sota ihmiskuntaa vastaan on jo aikoja sitten käynnistynyt, ja ihmisiä joukkomurhataan maailmanlaajuisesti näillä ”muka luonnonkatastrofeilla” JUURI NYT. Los Angeles ympäristöineen on parhaillaan tulessa (based on my firsthand knowledge) ja niin on myös San Francisco ja koko California, mutta valemedia näistä tuhansien ihmisten kylmäverisistä murhista tietysti vaikenee. Tuhansia, tuhansia ja taas tuhansia koteja asukkaineen on poltettu ja poltetaan parhaillaan tuhkaksi (mm. Paradise Lost), tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä on kadonnut kuin tuhka tuuleen, ja tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä on ajettu, ja ajetaan parhaillaan kodittomiksi. Pimeys eittämättä lisääntyy, mutta voitte uskoa että samalla lisääntyy myös valo, ja ihmiset heräävät!

  • ”Aiemmassa kommentissa viittaat rakennesopeutuksiin. Maailmalla vakiintunut nimitys sille on Washingtonin sopimus, jota Maailmanpankki ja IMF ovat vuosia soveltaneet Afrikassa ja jota EKP ja IMF Saksan tuella runnoivat läpi Kreikassa joitakin vuosia sitten. Myös Suomessa hyvin monet tahot edelleenkin vaativat rakenteellista sopeuttamista.”

   Ja Kreikka on nyt viimein pääsemässä jotenkuten huterille jaloillaan. Jos Kreikka olisi jatkanut entiseen malliin, se olisi ajautunut maksukyvyttömyyteen ja konkurssiin aikaa sitten. Ja silloin lopputulos olisi ollut vielä pahempi, koska Kreikka ei olisi saanut rahaa enää mistään ja se olisi joutunut myymään omaisuuttaan sekä leikkaamaan menojaan entistäkin enemmän kansan nähdessä suoranaista nälkää (kuten esimerkiksi Venezuelassa on käynyt).

   ”Siinä tavoitteena on yhteiskunnan toimintojen yhtiöittäminen (esimerkkinä keskustan harrastama sosiaalitoimen myynti kansainvälisille markkinoille), yhtiöiden yksityistäminen ja valtion omaisuuden myynti (radio- ja TV-verkko, sähkönjakelu, kaivosten toiminta jne. jne.). Ja mitä kaikkea muuta siihen kuuluukaan. Ja kaiken tämän väistämättömänä seurauksena rakennesopeutus, joka useimmiten tarkoittaa sosiaaliturvan rajua supistamista. Kreikassa palkat ja eläkkeet ovat pudonneet kymmeniä prosentteja.”

   IMF:n tavoitteena on, että sen lainottamat maat saavat taloutensa sellaiseen kuntoon, että ne pääsevät ulos velkaantumiskierteestä sekä kykenevät maksamaan velkansa takaisin.
   IMF lainaa tällaisille valtioille valtaisalla riskillä itselleen rahaa tilanteessa, jossa rahoitusta ei enää käytännössä ole mitenkään saatavissa järkevään hintaan vapailta markkinoilta.

   Kreikka eli yli varojensa ja sitä ei korjannut mikään muu kuin menojen leikkaaminen tai verotulojen kasvattaminen. Ja koska jälkimmäinen ei ollut mahdollista riittävässä määrin, oli siis leikattava menoja.

   • Totuuden puhuja 10.11.2019 at 11:12

    IMF:stä kirjoittamasi osuus on ilmeisesti peräisin kyseisen instituution myyntiesitteistä, joten siitä ei sen enempää.

    Niille, jotka eivät myyntiesitteisiin usko, suosittelen Joseph E. Stiglitzin kirjaa Globalisaation sivutuotteet. Stiglitz toimi mm. Maailman pankin pääekonomistina ja pääsi seuraamaan hyvinkin läheltä IMF:n toimintaa. Lagarden toiminnasta olen kirjoittanut toisaalla VV:n artikkelissa.

    Kreikan ja Troikan suhteista on Yanis Varoufakis (jatkossa YV) kirjoittanut erinomaisen kirjan: Adults in the Room – My Battle with Europe’s Deep Establishment.

    YV:n mielestä eurooppalaisten pankkien ei olisi alun perinkään pitänyt myöntää holtittomasti lainaa maksukyvyttömälle Kreikalle. Pankkitoimintaan kuuluu aina riskejä ja niiden olisi pitänyt antaa laueta.

    Kuitenkin 2008:n jälkeen EKP pelasti Saksan ja Ranskan pankit pyramidihuijausten (eufemismi on johdannaiskaupat) osalta. Kun sitten tuli Kreikan valtiolle myönnettyjen lainojen selvittämisen aika, logiikka oli aivan toinen. Troikka (EU, EKP, IMF) päätti soveltaa Kreikkaan Washingtonin konsensusta aivan oppikirjan ohjeiden mukaan.

    Syritza voitti tammikuun 2015 vaalit ja YV:stä tuli valtiovarainministeri. Puolueen johto sopi, että IMF:n normaaliin käsittelyyn ei suostuta ja piti sopimuksesta kiinni aivan viime hetkeen saakka, jolloin Aléxis Tsípras yllättäen veti maton jalkojen alta, Kreikka antautui ja YV erosi hallituksesta heinäkuussa 2015.

    YV:n ja siis koko hallituksen ensisijaisena tavoitteena oli lainojen huomattava leikkaaminen ja maksuaikojen uudelleen järjestely. Toissijaisena vaihtoehtona oli eurosta eroaminen ja virtuaaliseen valuuttaan siirtyminen. YV laati jälkimmäisestä vaihtoehdosta pitkälle menevän suunnitelman kansainvälisen asiantuntijaryhmän avustuksella.

    Osoittautui, että troikan neuvottelut olivat pelkkää teatteria. Esim. Draghi ja Lagarde sanoivat yksityisesti YV:lle, että troikan ehdottama rankka kuuri on täysin vailla mieltä. Kokouksissa kumpikin tuijotti pöytää eikä uskaltanut sanoa mitään.

    Kokouksissa valtaa käytti Wolfgang Schäuble, joka etukäteen hyväksytti liittopäivillä kaikki neuvotteluun tulevat asiakirjat, jolloin niihin ei voinut enää korjata edes kirjoitusvirheitä. Hän ilmoitti, että ei niitä voida uudelleen viedä käsittelyyn.

    Jälkikäteen on käynyt ilmi, että Schäuble olisi henkilökohtaisesti hyväksynyt Kreikan eron eurosta, mutta Merkelille se ei arvovaltasyistä sopinut. Nyt Deutsche Bank on konkurssin partaalla. Monet ennustavat, että se tapahtuu jouluun mennessä, joka samalla merkitsee Merkelin uran loppumista.

    Huvittava yksityiskohta YV:n kirjassa koskee ns. Schäublen huutosakkia (s. 232). Kyse on euroryhmän jäsenistä, joiden ainoa tehtävä oli hurrata Schäublen esityksille ja vastustaa kaikki YV:n tekemiä esityksiä — kulloiseenkin tilanteeseen soveliasta intoa osoittaen. YV luettelee huutosakin jäsenvaltiot henkilöiden nimiä mainitsematta. Suomi mainitaan listassa ensimmäisenä. Jostain syystä se on jäänyt erityisen hyvin YV:n mieleen. Suomea ryhmässä edusti silloinen valtiovarainministeri Antti Rinne.

 13. Goldman Sachs-miksi tämä yhtiö tulee aina esille, kun halutaan kasvattaa rahan valtaa ja keskittää pääomat vain muutamille. Tätähän tämä pankki ja sen entiset ja nykyiset palkolliset ajavat (EU-johtajat), kuin käärmettä pyssyyn. Romutetaan valtiot ja annetaan valta pankeille ja yrityksille, eli siis vain muutamalle ihmiselle maailmassa. Pelottava ajatus. Kapitalismi tappaa kapitalismin, näin näyttää käyvän. Kapitalismin piti tuoda vaurautta ja pääomia mahdollisimman monelle, mutta nyt se itse keskittää ne harvoille ja romuttaa itsensä. Onneksi muutama maailman rikkaimmista ihmisistä on huomannut tämän ongelman ja puhuu isoin kirjaimin muutoksen puolesta. Kapitalismin on aika palata juurilleen ja pääomien jakauduttava mahdollisimman monille, jotta demokratia voi vielä toteutua. Olemme menossa kohti jotakin hallitsematonta, jossa jokainen välittää vain itsestään.

 14. Pankit luovat rahaa tyhjästä. Ne merkitsevät myönnetyn lainan verran plussaa kaksoiskirjanpitoonsa. Asiakas maksaa lyhennyksiä ja vielä korkoa.
  Tämän prosessin järkeistäminen pitäisi tapahtua, jotta pankkien liian suuri määräysvalta ihmisten elämään saataisiin rajattua inhimillisiiin mittoihin. Pankkitoiminta tulisi olla yhteiskunnan, tavisten, hallussa ja sitä täytyisi säädellä niin, että mitään ylilyöntejä, kuplia ja irtiottoja ei pääsisi tapahtumaan.

  • Juuri näin. Nykyinen pankkitoiminta on rikollista ja kansaa hyväksikäyttävien hallussa ja sen korjaaminen on yksi perusasioita tervettä yhteiskuntaa tavoiteltaessa.

 15. Tavalliset suomalaiset noudattivat ohjetta ja alkoivat sijoittaa rahastoihin – missä viipyy luvattu tuotto?
  Tänään klo 9:31
  Sijoitusinnostusta seuraa helposti pettymys, kun asiantuntijoiden suosittelema säännöllinen kuukausisäästäminen ei näytä tuottavan juuri mitään. Moni lopettaa sijoittamisen pettyneenä.
  https://www.iltalehti.fi/raha-nyt/a/5be84de4-778c-44bf-b2e3-5ec0fed75236

  Koska syntyy kapina
  Kyse tuossa osakesäästämisessä on puhtaasta huijauksesta jolla rahaeliitti saalistaa lisää itselleen.
  Onhan aivan selvää että nykyinen kapitalismi ja finanssimaailma on rakennettu juuri sitä varten että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.
  Ensin luodaan keinotekoista nousua ja sitten romahdutetaan kun eliitti myy pois omansa isolla voitolla mutta kansalainen (ja osakerahasto) joka ei pelaa vaan säästää menettää kertyneen ja taas aloitetaan alusta.
  Herää kysymys ovatko osakerahastotkin vain ’kusetusrahastoja’.
  Ihmisten pitäisi tajuta tämä pelin juoni eikä lähteä mukaan.
  Koko riistokapitalismi pitäisi saada loppumaan ja tilalle talousdemokratia.
  http://www.unz.com/avltchek/beirut-is-burning-rebellion-against-the-elites-has-commenced/

 16. Mitäs jos koko Vihreä liike on aivopesty ihan muun liikkeen ja motiivin agendalle, jossa ns. kulissiteemalla ajetaan ihan muita arvoja mitä Vihreä liike luulee ajavansa?

  Sehän vaatisi liki yli-inhimmillistä oveluutta, sallaisen agendan menestyksekäs ajaminen.
  Korkeintaan Raamatun kaltainen ihme on siis mahdollinen. Shalom!

  • Juuso 1.11.2019 at 20:26

   Vihreän liikkeen tausta ja historia on julkista tietoa ja kerrottu moneen kertaan. Kyse ei ole aivopesusta vaan puhtaan rodun korkeammasta tietoisuudesta.

   Alussa oli nimittäin eugeniikka eli rotuoppi, jota opetettiin kaikissa merkittävissä yliopistoissa, joka tosin karkasi hiukan käsistä Saksassa toisen maailmansodan aikana. Pakkosterilisaatiota harrastettiin Pohjoismaissa vielä aika äskettäin. Suomessa suhtauduttiin saamelaisiin niin kuin karjaan vielä 1970-luvulla.

   Eugeniikkaa kannattivat monet tunnetut valtiomiehet vielä kauan aikaa sotien jälkeen. Kun WW2:n jälkeen eugeniikalla oli kuitenkin hiukan huono kaiku, piti keksiä jotain muuta itse ideologiasta luopumatta.
   Tilalle tulivat Kasvun rajat, WWF, Green New Deal ja paljon paljon muuta. WWF:n perustajia olivat prinssit Philip ja Bernhard – aatteen miehiä kumpikin.

   Matthew Ehret on kirjoittanut tästä Vihreän liikkeen taustasta hyvän artikkelin. Luulen, että Suomenkin vihreät tuntevat oman aatteensa kammottavan historian. Ylimielisyys nimittäin viittaa saman sukuisiin asenteisiin.

   https://orientalreview.org/2019/07/31/the-genocidal-roots-of-the-green-new-deal-the-limits-to-growth-and-the-unchaining-of-prometheus/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here