Uusliberalismin teoria ja käytäntö: cul-de-sac?

Uusliberalismista on tullut läntisen maailman virallinen talousoppi, jota opetetaan yliopistoissa ja sovelletaan kaikkialla. Sen vastustaminen edellyttää poikkeuksellista rohkeutta ja kykyä nähdä itsestäänselvyyksien yli.

42

Uusliberalismi on 1940-luvulla syntynyt poliittisen taloustieteen teoria. Teorian mukaan ihmisten hyvinvointia edistävät parhaiten (1) yksityinen omistusoikeus, (2) vapaat markkinat ja (3) vapaakauppa.[1] Sen uusliberalismin synty, joka näyttävästi vuonna 1979 kohosi USA:n ja Britannian toimesta kehittyneen kapitalistisen maailman uudeksi vallitsevaksi talousdoktriiniksi, on ajoitettavissa 1940-luvulle ja täsmällisemmin Mont Pelerin Society -nimisen seuran perustamiseen vuonna 1947. (Mainitun vuoden huhtikuun ensimmäisenä kolmanneksena kokoontui 39 kansantaloustieteilijää, filosofia ja historioitsijaa Pelerin Palacessa, Mont-Pèlerinin kylässä Sveitsissä tarkoituksenaan keskustella liberalismin kohtalosta ja toimia valtion nousua ja marxilaista ja keynesiläistä suunnittelua vastaan.)

Mont Pelerin Society

Mont Pelerin Society on liberalismin teoriaa ja käytäntöä pohdiskeleva kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenistöön on kuulunut filosofeja, historioitsijoita, taloustieteilijöitä, virkamiehiä ja toimittajia. (Ensimmäinen suomalaisjäsen oli professori Bruno Suviranta.) Yhteisön perustajiin kuuluivat muiden ohella itävaltalais-brittiläinen (sosialismista liberalismiin kääntynyt) taloustieteilijä Friedrich Hayek, itävaltalais-brittiläinen (alkuperältään juutalainen) tieteenfilosofi Karl Popper, yhdysvaltalainen (syntyperältään juutalainen) yhteiskuntafilosofi ja taloustieteilijä Milton Friedman ja itävaltalainen (syntyperältään juutalainen) taloustieteilijä Ludwig von Mises. Yhteisö kannattaa avointa yhteiskuntaa, sananvapautta ja vapaata markkinataloutta.

Mont Pelerin Societyn perustamisasiakirjan mukaan ihmisyyden arvokkuuden ja vapauden olennaiset osatekijät oli menetetty laajoissa osissa maapalloa.[2] Epäsuotavaa kehitystä on edesauttanut muun ohella ”vähenevä usko yksityisomistukseen ja markkinoihin, sillä on vaikea kuvitella yhteiskuntaa, jossa vapaus voitaisiin tehokkaasti säilyttää ilman näihin instituutioihin liitettyä hajautettua valtaa ja aloitteellisuutta”.[3]

Seuran lähtökohtana oli sitoutuminen yksilönvapauden ihanteiden puolustamiseen. Sen vuoksi seuran jäsenet kutsuivat itseään ”liberaaleiksi”. Uusliberalistinen doktriini vastusti jyrkästi valtion interventioon pohjautuvia oppeja. Noista teorioista kuuluisimmasta vastasi brittiläinen ekonomisti John Maynard Keynes, jonka lähestymistapa oli saavuttanut vallitsevan aseman 1930-luvulla suuren lamakauden jälkimainingeissa. Keynesiläinen taloustiede piti taantumien syynä kokonaiskysynnän vähäisyyttä. Ongelman ratkaisemiseksi valtion tuli lisätä kysyntää suhdannevaihtelun tasoittamiseksi ja talouden uudelleen käynnistämiseksi. Keynes esitti teoriansa perusteet vuonna 1935 kirjoittamassaan ja seuraavana vuonna julkaistussa teoksessa The General Theory of Employment, Interest and Money (Työllisyys, korko ja raha : yleinen teoria, 1951). (Keynesiläinen taloustiede kannatti eräänlaista sekataloutta ja pysytteli keskitiellä laissez-faire -markkinatalouden ja sosialismin välillä.)

Mont Pelerin Societyn edustama uusliberalistinen oppirakennelma jäi taloudellisen eliitin runsaskätisestä taloudellisesta tuesta huolimatta marginaaliin niin politiikassa kuin akateemisessa maailmassa aina 1970-luvun vaikeisiin vuosiin saakka. Taloudellisesti 1970-luvun alkupuolen öljykriisi oli pelottava kokemus länsimaille. Tosin USA:ta olivat jo ennen öljykriisiä koetelleet hidastuva talouskasvu, huomattava inflaatio ja suurehko pysyvä työttömyys.

Vuonna 1973 Israelin sekä Egyptin ja Syyrian Jom Kippur -sodan (6.–24.10.) kestäessä ja sen jälkeen öljynviejämaiden yhteistyöjärjestön OPEC:in arabijäsenistä sekä Egyptistä ja Syyriasta koostuva OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) pyrki öljyn tuotannon leikkauksilla painostamaan USA liittolaisineen lopettamaan tukensa Israelille. Öljykriisin voittamiseksi USA uhkasi arabimaita ja Neuvostoliittoa viljatoimitusten lopettamisella. Samoihin aikoihin OPEC teki päätöksen rajuista öljynhinnan korotuksista. Öljykriisi kiihdytti inflaatiota, hidasti talouskasvua ja aiheutti joissakin valtioissa lamaa.

Uusliberalismin akateeminen uskottavuus kasvoi, kun Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi myönnettiin Friedrich von Hayekille (”uraauurtavasta työstä rahateorian ja taloudellisten vaihteluiden alalla sekä taloudellisten, sosiaalisten ja institutionaalisten ilmiöiden analyysista”) vuonna 1974 ja Milton Friedmanille (”saavutuksista kulutusanalyysin, rahahistorian ja -teorian aloilla sekä vakautuspolitiikan vaikeuden osoittamisesta”) vuonna 1976. Uusliberalistinen oppi alkoi saada käytännön vaikutusvaltaa.

Uusliberalismin käytännöstä

Brittiläisen yhteiskuntateoreetikon David Harveyn mukaan ensimmäinen Milton Friedmanin talousteorioita toteuttanut valtio oli kenraali Augusto Pinochetin Chile vuodesta 1973 (Pinochetin sotilasvallankaappaus 11.9.1973 presidentti Richard Nixonin, kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Henry Kissingerin ja CIA:n voimakkaalla tuella). (Chilen taloutta uudistamaan kutsuttiin ”Chicagon pojat”. He olivat joukko ekonomisteja, jotka olivat saaneet uusliberalistiset oppinsa opettajaltaan Friedmanilta opiskeluaikoinaan Chicagon yliopistossa.) Pinochetin kaudella julkiset terveyskeskukset lakkautettiin, kotimaisen teollisuuden tuki ja tullisuojat purettiin ulkomaisen tuonnin edistämiseksi ja työmarkkinat vapautettiin ammattiyhdistyksistä.[4]

USA:ssa Jimmy Carterin presidenttikaudella (20.1.1977–20.1.1981) talouden sääntelyn purkaminen näytti tarjoavan keinon liittovaltiota koko 1970-luvun vaivanneen kroonisen stagnaatiokierteen katkaisemiseen. (Taloudellisella pysähtyneisyydellä eli stagnaatiolla tarkoitetaan pitkäaikaista hitaan talouskasvun jaksoa.) Vuosi 1979 osoittautui uusliberalismin läpimurtovuodeksi niin Isossa-Britanniassa kuin USA:ssakin. Kysymys oli viimeisessä analyysissä raha- ja sosiaalipolitiikan vallankumouksesta, joka sillä erää päättyi uusliberalismin korottamiseen kapitalistisen maailman uudeksi vallitsevaksi julkisen vallan talousdoktriiniksi.

Toukokuussa 1979 Ison-Britannian konservatiivipuolueen puheenjohtaja Margaret Thatcher valittiin uudistamaan maan taloutta. Pääministeri Thatcherin (4.5.1979–28.11.1990) tärkeimpänä neuvonantajana ja ’thatcherismin’ ruumiillistumana toimi asianajaja Keith Joseph, jolla oli läheiset suhteet uusliberalistiseen Institute of Economic Affairs -tutkimuslaitokseen. Thatcherin viesti oli selvä: Britanniassa vuodesta 1945 vallinneen sosialidemokraattisen valtion poliittiset käytännöt ja instituutiot olivat aikansa eläneitä. Pääministeri otti ammattiyhdistysliikkeen silmätikukseen ja aloitti hyökkäyksen kaikkia sosiaalisen yhteisvastuullisuuden muotoja vastaan. Hyvinvointivaltion sitoumuksia purettiin, valtionyrityksiä yksityistettiin, verotusta kevennettiin, yrittäjyyttä edistettiin, yritysmyönteisyyttä propagoitiin.

Atlantin toisella puolella USA:n keskuspankin (Federal Reserve System, Fed) pääjohtaja Paul Volcker (6.8.1979–11.8.1987) kiristi rajusti USA:n rahapolitiikkaa. Volckerin linjaus hylkäsi liberaalidemokraattisen valtionhallinnon pitkään jatkuneen sitoutumisen New Dealin periaatteisiin ja keynesiläisiin raha- ja veropoliittisiin ratkaisuihin. (New Deal oli joukko presidentin Franklin D. Rooseveltin vuosina 1933–1937 toimeenpanemia lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden tarkoituksena oli pelastaa maan talous 1930-luvun laman kourista. Lama oli johtanut tuotannon ja bruttokansantulon romahdukseen. New Deal helpotti työttömien ja köyhien asemaa, eheytti laman rappeuttamaa yhteiskuntaa ja uudisti maan taloutta.)

Volckerin doktriinissa rahapolitiikan tavoitteeksi tuli inflaation hallitseminen työllisyysvaikutuksista riippumatta. Reaalikorko käännettiin Fedin määräyksellä positiiviseksi. Nimelliskorkoa nostettiin, ja korko asettui jonkin ajan kuluttua lähelle 20 prosenttia. Alkoi pitkä ja syvä lamakausi, joka hajotti ammattiliittoja, sulki tehtaita, ajoi velkojamaita maksukyvyttömyyden partaalle sekä käynnisti pitkäaikaisen rakenneuudistusten aikakauden. Volckerin mukaan se oli ainoa keino stagflaation kurimuksesta selviämiseksi. (Stagflaatio tarkoittaa taloustilannetta, jossa yhdistyvät korkea inflaatio, suuri työttömyys ja lama.)

Ronald Reagan

Volckerin shokkihoidon on tulkittu olleen uusliberalisaation conditio sine qua non (välttämätön edellytys). Mutta tämä ei vielä riittänyt. Uusliberalistinen käänne tarvitsi monetarismin ohella liittovaltion politiikan linjanmuutoksia muillakin sektoreilla. ’Pelastavaksi enkeliksi’ (yksinäinen ratsastaja) valikoitui republikaanisen puolueen konservatiivista laitaa edustanut Ronald Wilson Reagan (6.2.1911–5. 6.2004), joka toimi USA:n 40. presidenttinä vuodesta 1981 vuoteen 1989.

(Elokuvanäyttelijöiden ammattiliitossa toimiessaan Reagan oli ahkeroinut myös FBI:n ilmiantajana, as a secret FBI informant, koodinimellä T-10, ja paljastanut Hollywoodissa toimineita kommunistien sympatisoijia.[5] (Reaganin viimeinen elokuvaosa oli Don Siegelin elokuvassa Tappajat [The Killers, 1964], jossa hän esiintyi mafiapäällikkö [mob boss] Jack Browningin roolissa.)

Reaganin neuvonantajat olivat vakuuttuneita, että keskuspankin pääjohtajan resepti oli täsmälleen oikea parantamaan paikoilleen juuttuneen talouden. Volcker sai linjalleen hyväksynnän, ja hänet nimitettiin uudelleen Fedin johtoon. Reaganin hallinto tarttui toimeen: sääntelyä vähennettiin, budjettileikkauksia toteutettiin, verotusta kevennettiin ja ay-liikettä vastaan hyökättiin. Vaikutukset työntekijöiden oloihin olivat dramaattiset. Valtion säätämä vähimmäispalkka, joka vuonna 1980 oli vielä samalla tasolla kuin köyhyysraja, oli kymmenen vuotta myöhemmin pudonnut jo 30 prosenttia köyhyysrajan alapuolelle. Minimipalkkojen heikennyksestä alkoikin pitkäaikainen reaaliansioiden aleneminen.

USA-johtoinen uusliberalismi ja uuskolonialismi

Ainoan supervallan ulkopolitiikassa uusliberalismi yhdistettiin uuskolonialismiin, Niiden avulla kehitysmaat saatiin palvelemaan USA:n poliittisia ja taloudellisia etuja. Käytössä oli laaja sortimentti erilaisia keinoja, joilla haluttuun tavoitteeseen päästiin. Ne vaihtelivat suostuttelusta ja lahjonnasta uhkailuun, kiristykseen ja suoranaiseen pakottamiseen. Ainoan supervallan ja sen suuryritysten harjoittama uuskolonialismi sisälsi tarvittaessa kumppanuuden kovaotteisten sotilasdiktatuurien ja autoritaaristen hallitusten kanssa. ”Talouden ammattitappajan” John Perkinsin teos Confessions of an Economi Hit Man on täynnä vastenmielisiä yksityiskohtia, jotka kuvaavat kyseisiä likaisia operaatioita. Tässä yhteydessä on aiheellista viitata myös Naomi Kleinin järisyttävään teokseen Tuhokapitalismin nousu.

Vuoden 1973 jälkeen New Yorkin investointipankkien kansainvälinen toiminta lisääntyi voimakkaasti ja keskittyi entistä enemmän ulkomaisille hallituksille kohdennettuun antolainaukseen. Se edellytti rahamarkkinoiden ja kansainvälisen luototuksen vapauttamista.

Ensimmäisen todellisen testin aiheutti volckerilainen shokkihoito, joka vuosina 1982–1984 suisti Meksikon maksuvaikeuksiin. Reaganin hallitus keksi yhdistää USA:n valtiovarainministeriön (U.S. Department of the Treasury) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) voimat tilanteen ratkaisemiseksi laina-aikaa pidentämällä. Vastineeksi vaadittiin kuitenkin uusliberalistisia uudistuksia. Tästä ratkaisusta tuli vakiintunut käytäntö heti sen jälkeen, kun kaikki keynesiläiset vaikutteet oli vuonna 1982 saatu puhdistetuiksi IMF:stä. IMF ja Maailmanpankki (World Bank) olivat vastedes keskeisiä toimijoita vapaan markkinatalouden fundamentalismin ja ortodoksisen uusliberalismin markkinoinnissa ja edistämisessä.

Meksikon tapaus osoitti liberaalin ja uusliberalistisen käytännön tärkeimmän eron. Liberaalissa käytännössä lainanantajat ottavat kantaakseen huonoista sijoituksista aiheutuvat tappiot. Uusliberalistisessa käytännössä lainanottajat joutuvat ottamaan kontolleen lainan takaisinmaksusta johtuvat kustannukset riippumatta siitä, millaiset seuraukset siitä paikallisen väestön toimeentulolle koituvat.

Uusliberalististen ajatusten kritiikkiä

Monet yhteiskuntatieteilijät ja yhteiskuntakriitikot ovat arvostelleet uusliberalismin keskeisiä väittämiä ja uusliberalismin käytännön sovelluksia. Elämä itse näyttää osoittaneen kritiikin oikeutuksen vuosina 2007–2009 koetun maailmanlaajuisen pankki- ja rahoituskriisin (finanssikriisi) muodossa. Maailman tavalliset kansalaiset saivat viimeistään syyskuun viimeisinä päivinä 2008 tilaisuuden oivaltaa uusliberalistien politiikalla olevan äärimmilleen vietynä seurauksena umpikuja, cul-de-sac. Tuona maanantai-iltana New Yorkin Wall Streetin pörssi romahti.

Itse asiassa uusliberalismin ongelmat sudenkuoppineen olivat ajattelevien ihmisten oivallettavissa jo paljon aikaisemmin. Suurelle yleisölle tarjoutui tilaisuus valistua ongelmista USA:ssa jo vuonna 1944 ja Englannissa 1945. Tuon tilaisuuden tarjosi unkarilaissyntyinen taloushistorioitsija Karl Polanyi (25.10.1886 Wien–23.4.1964) teoksellaan The Great Transformation.

Uusliberalistit ovat puhuneet kautta uusliberalismin historian ’vapaudesta’. Polanyi oivalsi, että monimutkaisessa yhteiskunnassa vapaus sai paitsi yhtäältä innostavia ja toimintaan kannustavia sävyjä, toisaalta myös ristiriitaisia ja huolestuttavia merkityksiä. Polanyin erittelyssä vapaus on kaksijakoinen: on hyvää vapautta mutta toisaalta myös pahaa vapautta. Pahaa vapautta on vapaus käyttää hyväkseen kanssaihmisiä ja saada suhteettoman suuria voittoja ilman vastaavaa panosta yhteiskunnan hyväksi. Pahaa on myös vapaus pidättyä hyödyntämästä teknistä innovaatiota yhteiseksi eduksi ja vapaus hyötyä levottomuuksista, joita on ruokittu yksityistä hyötyä tavoitellen.

Polanyin ongelman ratkaisu on eräässä mielessä profeetallinen: Markkinatalouden väistyminen saattaa johtaa ennenkokemattomaan vapauden aikaan. Vapaudet voivat tulla laajemmiksi kuin koskaan aikaisemmin. Sääntelyllä ja valvonnalla kyetään takaamaan harvojen vapauden sijaan vapaus kaikille. Yhteiskunnalla, josta markkinatalous on väistynyt, on varaa olla sekä vapaa että oikeudenmukainen.

Polanyi ei ollut katteettoman optimistinen. Hän oivalsi, että myönteiseen tulevaisuuteen johtavan tien tukkeena oli liberaalin utopismin muodostama este (Polanyi mainitsee Hayekin esimerkkinä mainitusta utopismista). Polanyi on harvinaisen selvänäköinen: uusliberalistinen utopismi on tuomittu autoritaarisuuden tai jopa fasismin pettämäksi. Hyvät vapaudet menetetään, pahat vapaudet kaappaavat vallan.

On tietysti selvää, että uusliberalistiset sovellukset ovat tuottaneet myös paljon rahanarvoista onnea. Mutta tuo onni on potkaissut vain kovin vähäistä ihmisjoukkoa. Kutsutaan todistajaksi Oxfam: ”Kansalaisjärjestö [Oxfam]: Maailman miljardöörien hallussa enemmän varallisuutta kuin yli puolella maapallon väestöstä”.[6]

Herää kysymys

Uusliberalismi on tarjonnut oikeuksia ja vapauksia niille harvoille, jotka eivät enää tarvitse lisää tuloja, vapaa-aikaa ja turvallisuutta. Kaikille muille uusliberalismi on jättänyt ainoastaan murusia. Herää kysymys, miksi ”kaikki muut” ovat hyväksyneet kyseisen tilanteen? Onko syynä tietämättömyys vai nöyrtyminen ainoan supervallan edessä? Ovatko ainoan supervallan ulkopuolisten valtioiden poliittiset eliitit ja ekonomistit olleet tyhmiä? (Vai ovatko he viimeisessä analyysissä pelänneet liikaa hypervallan tiedusteluelimiä ja asevoimia?) Entäpä Suomi? Oltiinko tässäkin asiassa ”ajopuuna” vai voittiko ahneus (greed)? Kenties Abba oli oikeassa: Money, money, money.

Löytyykö ongelmaan ratkaisu?

Se löytyy. Se löytyy muun ohessa ranskalaisen taloustieteilijän Thomas Pikettyn jännittävästä ja innoittavasta teoksesta Pääoma 2000-luvulla. Tänään kukaan asiaan vihkiytynyt ei voi väittää, ettei ongelman myönteinen ratkaiseminen olisi mahdollista. Mutta tottakai, kantona kaskessa ovat hypervalta ja maailman mahtavin talouseliitti. No, Johan Galtungin prognoosi ennustaa Imperiumin sortumista. Toivoa siis on.

Tapio Kuosma on espoolainen kirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.

Viitteet

1. Ks. esimerkiksi David Harvey, Uusliberalismin lyhyt historia, s. 7. Yhdysvaltalaisen taloustieteilijän Milton Friedmanin edustaman Chicagon koulukunnan taloustiedettä kutsutaan Naomi Kleinin mukaan myös uusliberalismiksi ja Yhdysvalloissa uuskonservatismiksi.

2. Ks. The Mont Pelerin Society: Statement of Aims.

3. Ibid.

4. Ks. Harvey: Uusliberalismin lyhyt historia, ss. 14–15.

5. Time (9.9.1985): Hollywood: Unmasking Informant T-10.

6. YLE uutiset 20.1.2020

Lähteet

Harvey, David: Uusliberalismin lyhyt historia. Suomentanut Kaisa Koskinen. Tallinna 2008.

Klein, Naomi: Tuhokapitalismin nousu. Suomentanut Ilkka Rekiaro. Juva 2008.

Oxfam International

Perkins, John: Confessions of an Economic Hit Man. London 2006.

Piketty, Thomas: Pääoma 2000-luvulla. Suomentaneet Marja Ollila ja Maarit Tillman-Leino. Riika 2016.

Polanyi, Karl: Suuri murros: Aikakautemme poliittiset ja taloudelliset juuret. Suomentanut Natasha Vilokkinen. Esipuhe: Risto Heiskala. 2. painos. Tallinna 2016.

Polanyi, Karl: The Great Transformation : The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Bacon Press 1944.

The Mont Pelerin Society

Artikkelikuva Braegel: Mont Pelerin, Switzerland (Wikimedia)
Kuvituskuva Ronald Reaganista: WikiImages (pixabay.com)

42 KOMMENTTIA

 1. Hyvää tietoa meille jotka pimeydessä vaellamme. Parasta lääkettä pimeydestä valoon tai valkeuteen on tieto ja totuus.
  ” Teorian mukaan ihmisten hyvinvointia edistävät parhaiten (1) yksityinen omistusoikeus, (2) vapaat markkinat ja (3) vapaakauppa.[1]”

  —–Jo tuo paljastaa pelin hengen. Sanan ihmisten he tietenkin ajattelivat tarkoittavan heitä itseään, siis omaa eliittiä. Ja hyvinhän vapauden taakse naamioitunut mutta kuitenkin juutalaisvetoisen bolsevismin tavoin kahlitseva teoria onkin poikinut heille. Tietenkin ihmisten ja planeetan myrkyttymisen kustannuksella.
  Nyt huijaus on paljastumassa ja unohdetut goimit katkeria. Se on hyvä asia,

  ” No, Johan Galtungin prognoosi ennustaa Imperiumin sortumista. Toivoa siis on.”

  —-Kaikki toivoa lupaavat ovat nykyisin antisemitistejä. Niinpä Galtungkin.
  Johan Galtung on merkittävä norjalainen akateemikko, rauhantutkimusten perustaja ja yli 100 kirjan sekä yli 1000 tutkimuksen kirjoittaja. Hänet on myös virallisesti leimattu antisemitistiksi hänen lausuntojensa vuoksi. Hän kuitenkin puhuu usein järkeä.
  Galtungin mukaan historiallinen antisemitismi perustuu osittain juutalaisten käytökseen. Saksassa 1920-luvulla ei Galtungin mielestä ollut ”ongelmatonta, että juutalaisilla oli avainasemat yhteiskunnassa, jota oli nöyryytetty tappiolla Versaillesissa,” samalla, kun juutalaisvastaiset liikkeet voimistuivat.
  Hän tekee selvän eron juutalaisvastaisen käytöksen ennustamisen ja hyväksymisen välillä: ”Tämä ei millään tavalla, todellakaan millään tavalla, oikeuta hirmutekoja. Se kuitenkin loi antisemitistisen liikkeen, jonka synnyn olisi voinut ennustaa.”
  Samaan tapaan hän perustelee keskiaikaisten vainojen perustuneen juutalaisten rooliin koronkiskonnassa: ”Juutalaisilla oli oma roolinsa maksun vaatimisessa velkaantuneilta torppareilta.”
  https://www.theoccidentalobserver.net/category/translations-finnish/

  Ruotsin monikulttuurisuuskampanjaa käsitellyt artikkeli on loistava katsaus länsimaiden tuhon syihin. Tärkeää on tietysti myös tutkia, miksi juuri länsimaiset kulttuurit ovat aina olleet erityisen heikkoja puolustautumaan vihamielisiä aatteita vastaan. On joka tapauksessa elintärkeää, että tunnistamme virtaukset, jotka kuljettavat länttä kohti kuolemaa.
  https://www.theoccidentalobserver.net/2014/07/21/ruotsin-monikulttuurisuuden-juutalaiset-juuret-finnish-translation-of-roots-of-multiculturalism-in-sweden/

  • Tämän artikkelin on lähettänyt meille ruotsalainen kirjailija, joka on myös kirjoittanut tärkeän kirjan (englanniksi), verisestä katastrofista, jonka on seuraus ’juutalaisten’ (sionistien) vallasta viimeisen 100 vuoden aikana. ”He loivat verisen 1900-luvun.”
   Tämän artikkelin tekstissä on mainos, jossa on linkki kirjaan. Herra Myrebron englanti ei ole sujuva, mutta jätimme sen sellaiseksi kuin se on, koska se välittää aitouden osoittaen, että ympäri maailmaa ihmiset heräävät epämiellyttävälle totuudelle.
   Israel / Yhdysvallat ovat matkalla 6 miljoonan murhaan Jemenissä, TODELLINEN holokausti, ei se väärennös, jota ei koskaan tapahtunut toisessa maailmansodassa
   Hans Myrebro
   Israel / US are on Track to Murder 6 Million in Yemen, a REAL Holocaust, Not the Fake One that Never Happened in WW2
   Hans Myrebro
   This article was submitted to us by a Swedish author, who has also written an important book (in English), about the bloody disaster that has ben the result of Jewish power over the last 100 years. ”They created a Bloody 20th Century.” An ad with a link to the book is in the text of this article. Mr. Myrebro’s English is not fluent, but we left it the way it is, because it conveys authenticity, showing that all over the world people are waking up to the unpleasant truth.

   https://russia-insider.com/en/israel-us-are-track-murder-6-million-yemen-real-holocaust-not-fake-one-never-happened-ww2/ri28208

 2. Hyvä kirjoitus kapitalismin muuttumisesta entistä pahempaan suuntaan ja sen syistä jotka on olleet monille epäselviä ainakin lainoitusehtojen muutoksen osalta. EUiin liittyminen ja sitä edeltänyt aika oli Suomessa aika jolloin uuslineralismi rymisteli Suomeen ja sen jälkeen Suomen hyvivoinnin ja talouden sisäinen tuhoutuminen on ollut jatkuvaa ja kaiiki puolueet on jämähtäneet tilanteeseen ja kokoomuksen sekä persujen kannatus senkun nousee joka on oire pahan voiman lisääntymisestä Suomessa jos se nyt pahemmaksi voi mennä.

  • Kokoomuksen ja erityisesti persujen kannatuksen nousu johtuu mm. siitä, että vihervasemmisto on muuttunut uusvasemmistolaiseksi liikkeeksi, jota talousteoriat eivät kiinnosta kovinkaan paljon. Tulonjaon kysymykset ja omistuspohjainen luokkatietoisuus on vaihdettu identiteettipolitiikkaan vahvoin LGBTI-, gender- ja rotuteemoin sekä globaalin tason maailmankylä-unelmointiin. Uusvasemmisto on käytännössä hylännyt kansallisvaltion idean yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja jatkuvuutta tuottavana rakenteena. Samoin on hylätty perinteiset perhearvot.

   Erityisen pahoina vihervasemmisto näkee eurooppalaisten rotujen asuttamat valtiot, koska ne harjoittivat aikoinaan orjakauppaa ja muuta pahamaineista 3. maailman riistoa. Ikäänkuin hyvittääkseen menneen sorron, vihervasemmisto haluaa toteuttaa sosialistista tai ympäristöä suojelevaa agendaa ylikansallisella tasolla. Vihreillä on YK:n Agenda 21/2030 sekä näitä tukevat erilaiset ”Green Deal”it, sosialisteilla sosiaalista markkinataloutta ajava EU(?!). Avoimet rajat ja globaali varallisuuserojen tasaus, kuten kehitysapu ja siirtolaisuus kehitysmaista länteen ovat tärkeitä.

   On peräti hämmästyttävää, että moderni vihervasemmisto on onnistunut löytämään yhteisen sävelen koko maapallon taloutta edukseen manipuloivien superrikkaiden tahojen kanssa. Todellisuudessa on kyse siitä, että jälkimmäinen ryhmä vedättää ensimmäistä, joka puolestaan elää, liikkuu ja parantaa maailmaa länsimaiden työväestöltä kerättyjen verovarojen tai heiltä pidätettyjen tulonsiirtojen varassa (nk. ”shampanjasosialistit”). Ollaan ajauduttu tilanteeseen, jossa länsimaiden tai valkoisen työväenluokan intressejä ei aja enää mikään taho tai poliittinen puolue ja AY-liikekin varsin veltosti korruption vaivaamana ja oikeistomedian vainoamana.

   Päivästä päivään länsimaiden työväki saa kuulla olevan vain rasistista, työtä vieroksuvaa roskaväkeä, joka ansiotta nauttii ns. ’White Privilegen’ suomista eduista. Ei auta, vaikka kertoisit shampanjasosialisteille, että se on ollut yhtä lailla riistettyä kuin kehitysmaiden väki. Heidän osansa on ollut jalostaa kapitalistien omistamissa tehtaissa siirtomaista saatavia raaka-aineita edelleen myytäviksi tuotteiksi. (Keskiluokan nousu on tietenkin lieventänyt tuota asetelmaa).

   Nyt osa väestöistä on herännyt globalisaation haittoihin länsimaissa ja on käynyt sikäli ikävästi, että kansallisvaltion puolustajat ovat konservatiiveja, jotka kannattavat oikeistolaista talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa, usein hyvinkin uusliberaalia sellaista. Iso osa globalismin vastustajista ei osaa tehdä eroa kommunismin ja maltillisemman sosialismin välillä. Tämä on ymmärrettävää, koska uuden ajan sosialistit ovat hylänneet kansallisvaltion idean, eivät ymmärrä taloudesta mitään ja ovat arvoiltaan ääriliberaaleja. He ovatkin kumouksellisia kommunisteja kulttuurisessa mielessä (”kulttuurimarxismi”). Järkevä poliittinen keskustelu kansallismielisten tai oikeistolaisten kanssa on mennyt mahdottomaksi, koska he näkevät nyt kaiken sosialismin kommunismina. Keskusteluissa ei osata tehdä eroa kulttuuristen arvojen ja talousteorioiden välillä.

   • Vasemmistolaiset hurahti EUiin sen takaaman Euroopan takaamannrauhan takia mutts eipä tuo Eurooppaan rauhaa tuonut vaan auheitti sodat Balkanilla ja Ukrainassa. Jälkikäteen VLn Ärhinmäki totesi kun EU rupesi rahoja työntämään asekehittelyyn että EUsta on enemmän haittaa kuin hyötyä Euroopan rauhalle ja pohti sen hyötyjä Suomelle todeten että niitä ei ole. Kuitenkin tilanne lienee muissakin puolueissa samanalainen EUssa pysytään vaikka ei siitä ihmeempää hyötyä ole mutta monenlaista haittaa sen lisäksi että itsenäisyys meni Suomelta.
    Suomalaiset on nyt niin hyvin manipuloitu EUn autuudesta että tuskin siitä ihan heti erotaan ennenkuin on pakko ja mutta läntisen maailman talous on ennustettu taas välistä romahtavan ja vie pienet EUmaat taloudellisiin vaikeuksiin ja vastuisiin EUn veloista mutta lisävelkaa ottamalla siitä selvitään mistä kansa ei tiedä mitään muuten kuin työttömyyden lisäyksen ja sosiaaliturvan kiristyksen myötä ja samameno jstkuu.
    Perussuomalaiset varmasti hyötyy tulevasta romahduksesta mutta suurin syy heidän kannatuksensa nousuun on hallituksen syyttäminen matujen maahanpäästöstä joita kuitenkin on tullut ennätysvähän Sipilän halituksen aikaiseen maahanmuutotulvaan verrsttuna joiden elinkustannusten valtiolle aiheuttamien menojen määrää perussuomalaiset myös arvostelee ja vertaavat niitä suomalaisten sosiaaliturvan kiristyksiin. Lisäksi heidän suosiotaan on nostanut myös matuihin kohdistuneet vihapuheeseen liittyvät perusuomalaisten edustajien oikeudenkäynnit jotka on tulkittu sananvapauden rajoittamiseksi vaikka ne on vain vittuilua matuille ja heitä puolustaville. Kolmas juttu perussuomalaisilla on ammattiliittojen halveksunta työehtosopimusten ja palkasta perittävien jäsen-ja työttömyymaksujen osalta ja niistä vapaan työntekijän ihannoiminen.
    Kaikki perusuomalaisten ajamat asiat on yleisesti hyväksyttyjä tai muuten ihannoituja mutta niiden taustalta paljastuu kuitenkin yleensä väärät motiivit miksi niitä ajetaan. Kyllä perussuomalaisten motiivit on yhteiskuntaa sekoittavia huonolla tavalla vaikka niissä vähän asiaakin on. Perussuomalaisetkaan ei ole irtisanoituneet Suomen EUjäsenyydestä sen kummemmin kuin kuin muutkaan puolueet eikä erityisemmin aja Suomen itsenäisyyden ja markan palatusta ja eikä Suomen puolueettomuutta.

    • ”Perussuomalaisetkaan ei ole irtisanoituneet Suomen EUjäsenyydestä sen kummemmin kuin kuin muutkaan puolueet ”

     En usko, että Huhtasaari tässä teeskentelee:

     ”Perussuomalaisten europarlamenttiedustaja Laura Huhtasaari ”tuhosi EU:n” – kuten Express ilmaisee – innostavassa puheessaan Britannian poistuesssa Euroopan unionista.

     Europarlamenttiedustaja Laura Huhtasaari ylisti EU-parlamentissa pitämässään puheessa brittejä, jotka ovat ottaneet kohtalonsa omiin käsiinsä. Hän myös varoitti, että Brexitin jälkeen EU ei tule enää olemaan entisensä.
     Huhtasaari moitti ”teknokraattista EU:ta” itsenäisten valtioiden tukahduttamisesta. Britannia on innoituksen lähde muille maailman vapautta ja demokratiaa kaipaaville valtioille.

     – Lopultakin tämä tapahtuu, Huhtasaari sanoi Brexitistä ja ylisti Britannian pääministeri Boris Johnsonin vahvaa johtajuutta, jota ilman Britannian EU-ero ei olisi toteutunut.

     – Tämä on erään aikakauden loppu, Huhtasaari jatkoi ja muistutti, että Brexitin jälkeen EU ei ole enää entisensä.

     Huhtasaari muistutti puheessaan, että EU tukahduttaa kansallisvaltioita, ja oikeasti itsenäinen valtio kykenee itse päättämään lakinsa, veronsa ja rajansa.

     – EU:n jäsenenä kansallisvaltio luopuu näistä oikeuksista, mikä aiheuttaa vakavan demokratiavajeen.”

     https://www.kansalainen.fi/laura-huhtasaari-tuhosi-eun-puheessaan-eu-parlamentissa/

     • Onhan siinä erilaisia irtiottoja verbaalisesti brexitin innoittamana Huhtasaarella mutta ei mitään omaa suunnitelmaa asiasta vaan ikäänkuin brexit hoitaisi EUn hajoamisen ja siitä seuraisi EUmaiden palaamisen itsenäiseksi valtioiksi mikä on kannatettava asia että päästään kaksoisbyrokratiasta pelkkään byrokratiaan.

     • ”… ylisti Britannian pääministeri Boris Johnsonin vahvaa johtajuutta..”
      Huh … siis ylisti sionistia, miestä joka on pelkkä sionistien nukke…
      LH:n kuten kristittyjen ylipäätään pitäisi selvittää välinsä sionismiin ja juutalaisuuteen

     • ”Huh … siis ylisti sionistia, miestä joka on pelkkä sionistien nukke…”

      Ilman Johnsonia Briatannia olisi tukevasti hyödyttämässä Euroopan kansallisvaltioille ja niiden kantaväestölle tuhoisaa EU-diktatuuria. Olet siis vankkumaton kommunistisen EU-diktatuurin kannattaja!

      Britti-patriootti Davdi Noakes: ”Expose the EU dictatorship and its police state”, https://eutruth.org.uk/

      ”The Communist Roots of the European Union

      Many people will falsely claim that European political elites desired a common free market. Thus, they may say, the elites formed the European Union to accomplish this. However, this could not be further from the truth.

      To first see the true initiative that shaped the idea of a United Europe, we have to look at the portfolio of the man behind it all, Altiero Spinelli.

      Spinelli, a communist even during Mussolini’s government, was one of the most influential people who formed the EU. He was a member of the European Commission for 6 years, from 1970-1976 (he left voluntarily), as well as a member of the European Parliament for seven years after. A staunch supporter of Trotsky, his views were so radical that the Italian Communist Party threw him out.

      Trotskyism is a subset-ideology of Marxism-Leninism that proposes a permanent communist revolution IN ALL COUNTRIES, not only ones that the Trotskyists take control of. This shows how dangerous Spinelli’s ideas were, even towards non-Europeans…”

      Koko artikeli: https://71republic.com/index.html@p=21247.html

 3. Tyrmäävä taksi”uudistus” à la Berner ja KIKY à la Sipilä olivat uusliberaalien sitä omaansa uskonhöttöä. Väkisin viedään läpi, vaikka hälytys🔔t huutaa, koska Suuri Moneytu vaatii uhrinsa me.

  Onneksi ihminen on hankala hallittavaksi mutta valitettavan helppo kusettaa. Kymmenien tuhansien alakulttuurien ihmiskunnasta aina joku jostain joskus löytää onnen vaikka CIA, the rich few ja IMF kuinka vituttais 😊

 4. Artikkelin otsikon alta: ”Uusliberalismista on tullut läntisen maailman virallinen talousoppi, jota opetetaan yliopistoissa ja sovelletaan kaikkialla. Sen vastustaminen edellyttää poikkeuksellista rohkeutta ja kykyä nähdä itsestäänselvyyksien yli.”

  Yleensä siinä mitä ei saa vastustaa ja kritisoida on jotain ns. pielessä. Sitä tarvitsee pitää ’holokaustinomaisesti’ (valheen ja sanktion keinoin) pystyssä. Jo pelkästään se kertoo ettei siinä kaikki ole kohdallaan.
  Kun tuon talousopin käytännön ’saavutukset’ otetaan kokonaisvaltaisesti kriittisen ja faktapohjaisen tarkastelun ja tutkimuksen kohteeksi niin saavutusten saldo on kirkkaasti ja jopa vaarallisesti miinuspuolella kuten artikkeli paljastaa.
  ——-
  Gnostilaiset uskonnot (uskonnot, joissa vain jotkut harvat ja valitut tietävät salaisuuden, jota ei muille paljasteta ja jotka rakentavat tämän salaisuuden pohjalta hierarkisen pyramidin tai jonkinlaisen rautahäkin, johon muiden tulee vajavaisina mukautua ja alistua luovat välittömiä valtatukikohtia heidän johtajilleen — kutsutaan näitä johtajia sitten papeiksi, rabbeiksi, guruiksi, jne.
  — Ja näin toimii myös kapitalismi ja uusliberalismi omine pappeineen, rabbeineen ja guruineen.

 5. Hyvä kirjoitus Kuosmalta. No niin, kokoomuslaiset. Miten on rekrytointipolitiikkanne onnistunut. Kestävyysvajeen poistamiseksi on ulkomailta haalittu ryöstömurhaajia (Otanmäki), raiskaajia ja kurkunleikkaajia. Kuu väistyy pilven taa, veitsi välähtää, kohta on kokoomuksen kurkkuvoileipä valmis. Tästä maastahan on tullut kurkunleikkaajien niemi. Tätätekö te poliitikot halusitte.
  Löytyisikö tästä kikykykypuolueesta Mato-Allin veroista myrkynkeittäjää, joka häätäisi nämä poliittiset lapadot Suomi-neidon kehosta. Tuskin löytyy.
  Tämän maan metsissä kaivattaisiin kipeästi jänteviä sinimekkoisia miehiä tekemään ensiharvennuksia. Nyt poliitikkomme ovat onnistuneet pestaamaan LGJERTKPÅÅ-Mekko-Einareita ja diskoläpsyttelijöitä,jotka käyttävät teräaseita tavoilla joihin tässä havumetsien maassa ei olla totuttu.

 6. Oli mukava herätä uuteen päivään ja todeta että maailmalla on sittenkin toivoa kaiken sen tuhon ja mielivallan jäljiltä jota mielenvikaisten sionisti-illujen sitkeä ja loputon tihutyö on saanut aikaan maailmassa.
  Kenellekään ei liene epäselvää että nuo illumafian tuholaiset ovat vieneet ihmiskunnan ja planeetan tuhon partaalle ja sammuttaneet jopa monen tervejärkisenkin todellisuustajun.
  Jo kauan sitten aloin uskoa ja toivoa että aurinko nousee idästä. Ilman aurinkoa elämää ei olisi ja likainen ja moraaliton illumafia on tehnyt kaikkensa jottei se enää nousisi lainkaan. Mutta onneksi tuo mielisairas mafia ei ehkä sittenkään ole onnistunut aikeissaan lopullisesti.
  Putin lupaa The Federal Assembly Speech; Putin Vows to Rein in Capitalism and Shore Up Sovereignty puheessaan panna kapitalismin aisoihin ja lujittaa maansa suvereenisuutta … konekäännöstä artikkelin alkuosasta

  Länsimaiden eliittit ja heidän lakeijnsa tiedotusvälineet halveksivat Venäjän presidentti Vladimir Putinia … Syiden tähän pitäisi olla melko ilmeinen. Putin on luopunut Yhdysvaltojen tavoitteista Syyriassa ja Ukrainassa, sopeutunut Washingtonin suurimpaan strategiseen kilpailijaan Aasiassa, Kiinaan, ja vahvistaa tällä hetkellä taloudellisia siteitään Eurooppaan, mikä uhkaa pitkällä aikavälillä Yhdysvaltojen määräävää asemaa Keski-Aasiassa. Putin on myös päivittänyt ydinasenssinsa, minkä vuoksi Washington ei voi käyttää samaa kiusaajataktiikkaa, jota se käyttää muissa, haavoittuvimmissa maissa. Joten on ymmärrettävää, että tiedotusvälineet haluavat demonisoida Putinin ja halventaa häntä kylmäverisenä ”KGB-konnana”. Se ei tietenkään ole totta, mutta se sopii kertomukseen, jonka mukaan Putin harjoittaa maniaksellisesti salaa sotaa Yhdysvaltoja vastaan ​​puhtaasti pahasta tarkoituksesta.
  Joka tapauksessa median syvälle tunkeutunut russofobia on kasvanut niin äärimmäiseksi, että ne eivät pysty kattamaan edes yksinkertaisia ​​tapahtumia viettämättä villisti fantasiamaailmaan. Otetaan esimerkiksi New York Times -tapahtuma Putinin äskettäisestä puheesta liittovaltion edustajakokoukselle, joka pidettiin 15. tammikuuta. Times-ruuvipalloanalyysi osoittaa, että heidän toimittajillaan ei ole kiinnostusta välittää sitä, mitä Putin todella sanoi, vaan käyttäisivät mieluummin kaikkia keinoja saatavana vakuuttamaan lukijoilleen, että Putin on laskennallinen tyranni, jonka ajaa hänen tyydyttämätön halunsa valtaan. Katso tämä ote Times-lehden artikkelista:

  The Federal Assembly Speech; Putin Vows to Rein in Capitalism and Shore Up Sovereignty
  MIKE WHITNEY
  Western elites and their lackeys in the media despise Russian president Vladimir Putin and they make no bones about it. The reasons for this should be fairly obvious. Putin has rolled back US ambitions in Syria and Ukraine, aligned himself with Washington’s biggest strategic rival in Asia, China, and is currently strengthening his economic ties with Europe which poses a long-term threat to US dominance in Central Asia. Putin has also updated his nuclear arsenal which makes it impossible for Washington to use the same bullyboy tactics it’s used on other, more vulnerable countries. So it’s understandable that the media would want to demonize Putin and disparage him as cold-blooded “KGB thug”. That, of course, is not true, but it fits with the bogus narrative that Putin is maniacally conducting a clandestine war against the United States for purely evil purposes. In any event, the media’s deep-seated Russophobia has grown so extreme that they’re unable to cover even simple events without veering wildly into fantasy-land. Take, for example, the New York Times coverage of Putin’s recent Address to the Federal Assembly, which took place on January 15. The Times screwball analysis shows that their journalists have no interest in conveying what Putin actually said, but would rather use every means available to persuade their readers that Putin is a calculating tyrant driven by his insatiable lust for power. Check out this excerpt from the article in the Times:
  https://www.unz.com/mwhitney/the-federal-assembly-speech-putin-vows-to-reign-in-capitalism-and-shore-up-sovereignty/

  Putin:

  “Just look at the situation in the Middle East and Northern Africa… Instead of bringing about reforms, aggressive intervention destroyed government institutions and the local way of life. Instead of democracy and progress, there is now violence, poverty, social disasters and total disregard for human rights, including even the right to life…

  The power vacuum in some countries in the Middle East and Northern Africa obviously resulted in the emergence of areas of anarchy, which were quickly filled with extremists and terrorists. The so-called Islamic State has tens of thousands of militants fighting for it, including former Iraqi soldiers who were left on the street after the 2003 invasion. Many recruits come from Libya whose statehood was destroyed as a result of a gross violation of UN Security Council Resolution 1973….”
  Here’s Putin again:

  “It seems as if the elites do not see the deepening stratification in society and the erosion of the middle class…(but the situation) creates a climate of uncertainty that has a direct impact on the public mood.

  Sociological studies conducted around the world show that people in different countries and on different continents tend to see the future as murky and bleak. This is sad. The future does not entice them, but frightens them. At the same time, people see no real opportunities or means for changing anything, influencing events and shaping policy.” (Meeting of the Valdai International Discussion Club)

  True, life is harder now and it looks to get harder still, but what is Putin’s remedy or does he have one? Is he going to stem the tide and reverse the effects of globalization? Is he going to sabotage Washington’s plan to control vital resources in the Middle East, become the the main player in Central Asia, and tighten its grip on global power?

  No, Putin is not nearly that ambitious. As he indicates in his speech, his immediate goal is to reform the economy so that poverty is eliminated and wealth is more equally distributed. These are practical remedies that help to soften capitalism and decrease the probability of social unrest. He also wants to fend off potential threats to the state by shoring up Russian sovereignty. That’s why he is adding amendments to the Constitution. The objective is to protect Russia from pernicious foreign agents or fifth columnists operating within the state. Bottom line: Putin sees what’s going on in the world and has charted a course that best serves the interests of the Russian people. Americans would be lucky to have a leader who did the same.

 7. Truth_hunter 26.1.2020 at 12:23, jatkoa
  Aina kun Putinia kehuu saa vastaansa ’tietyn ryhmän’ globalisteja ja illumafian tukijoita tai sen trolleja. Niin varmaan nytkin.
  Joku nokkelaleuka tai -trolli aina sanoo että miksei Putin salli maassaan opposition olla äänessä ja kritisoida itseään ja toimintatapaansa?
  Ok, varmaan rajoituksia on mutta jos toimintatapa tai malli on hyvä ja kansa (ja pääosin maailmakin) on siihen tyytyväinen ’viidettä vallankaappaus-kolonnaa’ lukuunottamatta niin miksi pitäisi ylipäätään kritisoida?

  Putin on myös antanut ymmärtää ettei Venäjä kaipaa sellaista universaalia huijaus-demokratiaa joka on tuhonnut lännen vaan haluaa pitää maansa suvereenina ja pois illumafian rosvojen käsistä.
  Miksi siis olla tyytymätön ja kritisoida? Ainakaan itse jos maassa eläisin en näkisi aihetta kritisoida. Vapautta ei maassa ole ehkä laajaan ja täysin vapaaseen poliittisten mielipiteiden ilmaisuun mutta miksi pitäisi olla jos siitä hyötyy vain maata ja kansaa vahingoittava ’viides kolonna’?
  Ja eihän sitä ole enää juuri meilläkään ja koko ajan sitä kavennetaan määrätietoisesti.
  Eikö sellainen sensuuri ole pohjimmiltaan terve ja tarpeellinen jossa tavoite on suvereenisuus ja kansan hyvinvointi ja joka estää maata hajottamaan pyrkivät kolonnamiehet hankkeissaan jotka meilläkin ovat saavat vapaasti kahmia kaiken ja jättää kansan pulaan?
  Lännen kohtaloksihan on koitunut juuri se ettei sellaista valvontaa ole mikä on avannut mafialle portin puutarhaan hedelmävarkaisiin.
  ——–
  Amerikkalainen Venäjän historian prof. Walter G. Moss: Vladimir Putinille politiikka on sydämen eikä vain vallankäytön asia
  Professori Walter G. Moss’in kirjoitus Vladimir Putinista, jossa hän tukeutuu Hill’in ja Gaddy’n teokseen Putin, Kremlin työntekijä, valaisee itänaapurimme päämiehen persoonaa ja politiikkaa, joka Mossin mukaan on Putinille sydämen eikä vain vallankäytön asia.
  Putin on korvannut itsevaltiuden käsitteen ”suvereenisella demokratialla”. Hill ja Gaddy mukaan, ”suvereeni demokratia. . . on vahvan ja voimakkaan valtion ruumiillistuma, aivan kuten itsevaltius oli tsaarin aikakauden.” Uusi termi on tarkoitettu tuomaan julki, että ”Venäjä on vastuullinen itselleen eikä vastuussa kenellekään muulle kuin kansansa enemmistön mielipiteelle.”
  Lisäksi ”universaalit demokratian normit eivät ole venäläisiä ja ovat itse asiassa tuottaneet vahinkoa Venäjän poliittiselle kehitykselle. Venäjän on siis palattava poliittiseen järjestelmään, joka on ainutlaatuinen ja oma, joka on suvereeni ja historiallisesti juurtunut.”

  http://historynewsnetwork.org/article/158989

  • Jatkona Putin-kehuille … pitäisikö palata taas maan pinnalle eli muistaa mitä russofoobikot hokevat: Putin vain näyttelee…
   jaa..a, menee vaikeaksi — mutta toisaalta ei, koska mitä muutakaan P voisi tässä tilanteessa tehdä kuin näytellä? tai olla ystävä ja olla rikkomatta välejä sionistien kanssa.
   Mitä seuraisi jos hän ne rikkoisi?
   Isoja vaikeuksia ei vain Venäjälle vaan koko maailmalle.
   Viisas odottaa … sionistit tuhoavat itse valtansa kun koko maailma kääntyy heitä vastaan. Ja parempi niin koska silloin tuho on pysyvämpi … mikäli se koskaan voi olla pysyvä tuon mafian tuntien…ja mitä moni epäilee
   http://irishsavant.blogspot.com/2020/01/is-it-possible-for-white-gentiles-to.html
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=201295

   Ja lienee aika selvää kuten alla olevan linkin artikkelissa todetaan että maailman enemmistö ymmärtänee mikä on totuus… ymmärtää että P vain näytteli Israelissa?
   ———
   Putin vääristelee Israelissa totuutta ”holokaustista”, jota ei koskaan tapahtunut venäläisiä tuhonneiden ihmisten edessä
   Venäjän presidentti meni huippuunsa järjettömyydessä. Miksi hän teki sen? Hän olisi voinut helposti löytää jonkin keinon kotona pysymiseen. Saksalaisia ihaileva ja entinen korkean tason tiedustelupalvelun virkamies, on epätodennäköistä, ettei hän tiedä totuutta.
   (Ainakin ilme kuvassa näyttää väkinäiseltä, toisin kuin N-yahun voitonriemuinen ilme)
   Muodollisesta ystävyydestä huolimatta P ei ole Israelin ystävä. Hän hylkäsi heidän suunnitelmansa tuhota Syyria ja hän on sotilallinen liittolainen, joka tarjoaa ilma-aseen Israelin viholliselle Iranille.

   Putin Grovels in Israel About a ’Holocaust’ that Never Happened, In Front of a People Who Genocided the Russians
   The Russian president achieves peak absurdity. Why did he do it? He could easily have found some pretext for staying home. A Germanophile and former high level intelligence officer, It is highly unlikely that he doesn’t know the truth.
   Despite the chummy facade, he is no friend of Israel. He completely wrecked their plans to destroy Syria, and he is a military ally who provides air cover to Israel’s mortal enemy, Iran.
   Mike Walsh
   https://russia-insider.com/en/putin-grovels-israel-about-holocaust-never-happened-front-people-who-genocided-russians/ri28215

   • Pakko jatkaa teemaa kun tuli aloitettua
    The Battle for Auschwitz – II
    ISRAEL SHAMIR
    ….Putin was very cautious – he did not say a word about Iran. Russia is a friend of Iran; Russian and Iranian navies performed joint naval exercises quite recently. Putin was silent about the alleged plague of anti-Semitism of recent days.
    Straight after the Forum, he went to the Palestinian city of Bethlehem for a meeting with Mahmud Abbas, the president of Palestine. Russians are engaged in the reconstruction of Star Street leading to Manger Square in front of Nativity Cathedral in the city.

    Putin was the only one of the many Forum guests who balanced his visit to the Jews with a visit to the Palestinians. He also met with the Patriarch of Jerusalem, expressing his support for the native church of the Holy Land.

    … For some time, Putin has been increasingly disappointed with the Israelis. Israelis are very difficult people to deal with: whatever they get, they take as their due. They have no sense of gratitude, and no desire to repay any gestures from the other side. Putin did a lot for Israel and for Netanyahu personally – he returned to Israel the mortal remains of an Israeli soldier who had been killed in action in Lebanon many years before; he fulfilled many big and small requests of the Israeli PM. Not such big and impossible wishes like removing the Iranians from Syria or delivering the Messiah, but reasonable requests. Yet still he encountered the Jewish dislike of paying back.
    Putin is so different from his predecessors, from beefy Yeltsin and obsequious Gorbachev! He is lissom, agile, quick, friendly, totally devoid of pomposity and pretence. He is full of energy and quick to respond, but also able to keep his poker face and to maintain silence amid the uproar. That is the man we saw in Jerusalem. He met people and gave speeches and made decisions – more than a young man can. And he is not old yet, 67 as opposed to Trump’s 73 or Sanders 78. I think he will be able to work for many years more to come.

    P.S. Just at the time of Auschwitz forum, the Russian court took up the case of Dr Roman Yushkov. He was accused of Holocaust denial, and he won, for H denial is not a crime in Russia. Encouraged by his victory, Dr Yushkov sued the state for six million roubles for damages, and on January 21 the court gave him 50 thousand roubles as compensation. Russia is the freest country in the world, it seems. You can write to him at romanyushkov@mail.ru.
    — Juuri Auschwitzin foorumin aikana Venäjän tuomioistuin käsitteli tohtori Roman Juškovin tapausta. Häntä syytettiin holokaustin kieltämisestä ja hän voitti, sillä H: n kieltäminen ei ole rikos Venäjällä. Voittonsa rohkaisemana tohtori Juško haastoi valtiota kuuden miljoonan ruplan vahingonkorvausvaatimuksiin, ja 21. tammikuuta tuomioistuin myönsi hänelle korvauksena 50 tuhatta ruplaa. Vaikuttaa siltä, että Venäjä on maailman vapain (ei kenenkään jyrän alla oleva) maa

    https://www.unz.com/ishamir/battle-for-auschwitz-ii/

 8. Maailman terveysjärjestölle, WHO:lle, lahjoitetaan yksityistä rahaa. Anteliain avustaja on Bill Gates. Hän on investoinut myös lääkealaan, mm. geeniteknologiaan ja rokotteisiin. Nythän taas uusi liioiteltu pandemiahysteria heittää lisää rahaa kirstuun, myös suojautumisasut ko. epidemioihin ovat olleet kehittelyn tuotoksena esillä.
  Yksi tärkeimpiä huomioitavia seikkoja rahanpoikimismielessä on maailman toiseksi rikkaimmalle miehelle, sanojensa mukaan, ilmastonmuutos.
  Ylen Ykkösaamussa kuultu ( myös kevytcocista ja hampurilaisia nauttivan – siis en usko tähän ) Bill Gatesin anteliaisuuden ylistys oli huonosti toteutettu mainos. Suomeksi sanottuna kyse on korruptiosta, huijaamisesta, sokeasta rahan tekemisen maniasta seurauksista välittämättä. – Näin uusliberalismi toimii käytännössä.

 9. Uusliberalismissa on niin paljon valuvikoja yhteiskunnan ylläpidon kannalta verrattuna keyneysiläiseen talousmalliin että palaaminen siihen on aiheellista sillä edellytyksellä että valtio saa siitä niin paljon rahaa että pystyy huolehtimaan asukkaistaan kehdosta hautaan jos tarve vaatii. Tätähän ei yhteiskunnan hyväosaiset tule hyväksymään ja siitä syystä on aina kinaa sosiaaliturvasta ja työttömyysturvasta mutta ei rikkaille veronkierron ja verohelpotuksen mahdollistavista laista sekä yritystuista. Suomella on aina vara hävittäjiin jotka maksaa sata miljardia eikä niiden hankinnastamsaa edes keskustella eduskunnassa kuin vasta jälkeenpäin vaan puolustusvoimat päättää itse mitkä koneet hommaa ja sen tietää että koneet on uusliberaaliset ja niihin otettu velka on uusliberaalisilla ehdoilla lainattu. Melkoisia muutoksia pitää tapahtua maailmassa että sen taloudesta tulee toimiva ja joka tuottaa hyvinvointia kaikille.

  • Nimimerkin ”Mahdotonta” kommentin (josta – kuten myös muista kommenteista – kiitos) osalta. Kommentissa ollaan asian ytimessä.

   Näyttää vahvasti siltä, että maassamme vallitseva ’hallitsemis- ja hallintojärjestelmä’ on ainakin osaksi pahasti ’vinksahtanut’. Jokaisen näkyvissä olevat ongelmat eivät sellaisenaan johtune lainsäädännöstä vaan sen soveltamisesta käytäntöön. Yksi keskeinen ongelma on, että maassamme oikeistopuolueet ja niitä myötäilevät puolueet eivät ota omaa perustuslakiamme vakavasti.

   Juhlapuheissa kuulemme, että me olemme lähes kaikessa maailman ensimmäisiä tai joka tapauksessa parhaiden joukossa. Mistä moinen rehentely? Eikö rehdimpää olisi kysyä, vastaako arjen todellisuus oman valtiosääntömme vaatimuksia? Vastaus on monelta osin kieltävä: ei vastaa!

   Meille kerrotaan, että Suomi on hyvinvointivaltio. Tämä pitää paikkansa oikeudellisesti velvoittavien asiakirjojen valossa. Sosiaalisista perusoikeuksista on säännökset Suomen perustuslaissa (731/1999). Lisäksi maatamme velvoittavat YK-järjestelmän puitteissa voimaan saatetut ihmisoikeussopimukset, samoin EU:n perussopimukset ja Euroopan sosiaalinen peruskirja.
   Olemme siis paperilla huomattavasti edellä esimerkiksi ainoaa supervaltaa, jonka perustuslaki ei edes edellytä sosiaaliturvaa. (Sen sijaan siellä perustuslaki turvaa aseenkanto-oikeuden [sic!].)

   Mutta, mutta. Se käytäntö. Otetaanpa esimerkin kautta.

   Perustuslain 19. pykälä (Oikeus sosiaaliturvaan):

   ”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon” (1. momentti). ”Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella” (2. momentti).

   ”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu” (3. momentti). ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä” (4. momentti).

   Perustuslain 22. pykälä (Perusoikeuksien turvaaminen):

   ”Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.”

   Perustuslain 124. pykälä (Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle):

   ”Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.”

   (Huom! Meillä siis julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin virnaomaiselle mm. sillä edellytyksellä, että ”se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa […]”.)

   Välttämätön toimeentulo ja huolenpitoon

   ”Välttämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset” (Hallituksen esitys [HE] 309/1993 vp)

   Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut

   ”Palvelujen riittävyyttä arvioitaessa voidaan lähtökohtana pitää sellaista palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä” (HE 309/1993 vp).

   Tähän väliin voimme vielä luoda katsauksen hyvinvointivaltion käsitteeseen. Ottakaamme avuksi Tieteen termipankki:

   hyvinvointivaltio

   Määritelmä: [hyvinvointivaltio] ”on politiikan tutkimuksen (valtio-opin) valtiojärjestelmäluokituksissa määritelty valtioksi, jossa julkiselle vallalle (ensisijassa valtiolle ja kunnille) annetaan keskeinen rooli kansalaisten elintason ja toimeentulon varmistamisessa”

   Selite: ”Valtiosääntöoikeudellisesti merkittävä ja hyvinvointivaltioajatteluun kuuluva komponentti on taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien järjestelmä sekä sen tehokas toteuttaminen ja valvonta. Myös useilla muilla perusoikeussääntelyillä on liittymäkohtia hyvinvointivaltion teoriaan ja -toteutukseen. Kansallisen järjestelmän vastinparina kansainvälisen oikeuden tasolla ovat sosiaalisia perusoikeuksia sekä ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toteuttavat kansainvälisoikeudelliset yleissopimukset.”

   Vilkaisu käytäntöön: Esimerkki käytännön ongelmista vuonna 2019: Eräässä Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n (Validia Asuminen) helsinkiläisessä asumisyksikössä oli liian vähän henkilökuntaa. Tämä johti muun muassa siihen, ettei asumisyksikössä asuva vaikeavammainen mies päässyt normaalisti pyydettäessä luonnollisille wc-tarpeilleen vaan joutui päästämään ulosteen housuihinsa. Lopulta hän kieltäytyi asumasta kyseisessä asunnossa viikonloppuisin, koska silloin asumisyksikössä ei ollut riittävästi henkilökuntaa. Avuksi löytyi miehen 80 vuotta täyttänyt äiti, jonka luokse mies hädissään viikonloppuisin matkasi. – Tuossa tapauksessa ja lukuisissa vastaavissa tapauksissa kysymys lienee siitä ’ongelmasta’, johon Invalidiliiton Validia-Asumisen toimitusjohtajan kerrotaan viitanneen toteamuksella, että ’jos henkilökuntaa lisätään. me emme enää kykene tuottamaan voittoa’ (<= tuo oli viestin ajatus). – Toteamus on pöyristyttävä, kun otetaan huomioon, että kysymys on vaikeavammaisten ihmisten perusoikeuksista eikä suinkaan yksittäisen jättiyrityksen taloudellisen voiton varmistamisesta ja että samaan aikaan STM:n verovaroin tukeman järjestön pääjohtaja nauttii lähes tähtitieteellistä vuosipalkkaa (220 000 euroa)!

   Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n (Validia Asuminen) toiminnan epäkohtia

   Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n (Validia Asuminen) toiminnassa on pitkän ajan kuluessa esiintynyt suuria epäkohtia.

   #Invalidiliiton vammaispalvelut syyniin
   Omaiset raportoivat lääkevirheistä, paleltuneista raajoista ja vammaisten unohtamisesta saunaan. Validia Asuminen syyttää nuoria lähihoitajia sitoutumisen puutteesta.
   kotimaa 27.11.2019
   Terveydenhuollon valvontaviranomaisilla on käynnissä tarkastusoperaatio Invalidiliiton omistamissa vaikeavammaisten asumispalveluyksiköissä eri puolilla Suomea.
   Tarkastusten taustalla on suuri määrä kanteluja ja epäkohtailmoituksia.
   Suomen Kuvalehti sai haltuunsa osan kanteluista, joita eri viranomaisille tehtiin ennen valvontaiskun käynnistämistä.
   (https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/asukas-unohtui-saunaan-yli-tunnin-wc-odotus-pyoratuolilla-pakkaseen-sisavaatteissa-invalidiliiton-asumispalveluista-kanteluvyory/)

   #Vaikeasti vammainen tytär jäi ilman lääkkeitä, nuori mies unohtui kuumaan saunaan – asukkaiden kokemukset paljastavat, miksi Validia joutui tehovalvontaan
   Suomen suurimman vammaisasumisen järjestäjän pitkään jatkuneet ongelmat paisuivat niin suuriksi, että nyt niitä ratkotaan viranomaisvoimin.
   Lääkkeitä on jätetty antamatta, eikä omaisille kerrota asukkaan terveydentilan huononemisesta. Suihkuun ei pääse tarpeeksi usein. Vessaan pääsyä voi joutua odottamaan useita tunteja.
   Esimerkiksi näistä vammaisten palveluasumisen epäkohdista on otettu yhteyttä aluehallintovirastoihin, eduskunnan oikeusasiamieheen ja Valviraan. Kantelujen kohteena on Suomen suurin vammaispalveluasumista tarjoava yritys.
   Tänä syksynä Validia-asuminen on joutunut Valviran ja aluehallintovirastojen tehovalvonnan kohteeksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Valvira ottaa tehovalvontaan pääosin vammaispalveluita tarjoavan yrityksen. Syy valvontaoperaatioon on kanteluiden ja epäkohtailmoitusten suuri määrä ja siitä seurannut epäily asiakasturvallisuuden vaarantumisesta.
   (18.12.2019 Yle Uutiset, https://yle.fi/uutiset/3-11112893)

   #Valviralla ja avilla meneillään poikkeuksellisen laaja tarkastus Suomen suurimmassa vammaisten asumis­palveluja tuottavassa yhtiössä (9.11.2019) (https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006302178.html)

   Hämmentävää: Mikä on hämmentävää? Hämmentävää on, että Invalidiliitto ry:n ja sen Validia-Asumisen epäkohdista on raportoitu mediassa jo ainakin vuodesta 2011 lähtien, mutta mitään ei näytä tapahtuneen. Mitään ei näytä tapahtuneen siitäkään huolimatta, että asianomaiset valvontavirnaomaiset ja ylimmät laillisuusvalvojat ovat varmasti olleet tietoisia kyseisistä epäkohdista. Joka tapauksessa heidän on katsottava olleen tietoisia sanotuista epäkohdista. Eihän voida ajatella, etteivät nuo viranomaiset ja valvojat seuraa median raportointia? Hämmentävää on, ettei raportoiduista epäkohdista näytä millinkaan seuraavan mitään negatiivisia sanktioita asioista vastuussa oleville. Ketään ei näytä saatetun vahingonkorvausvastuuseen tai muuhun vastaavaan vastuuseen rangaistuksista puhumattakaan. On kuin ajateltaisiin, ettei vaikeavammaisista ihmisistä tarvitse välittää ja etteivät ihmis- tai perusoikeudet viimeisessä analyysissä heille edes kuulu.

   Näyttää usein siltä, että järjestelmä turvaa enemmänkin vaikeavammaisten oikeuksilla taloudellista voittoa tuottavien suuryritysten (konsernit) kitkatonta voitonsaantia?

   Ulkoistamisten tie kuljettu loppuun: Suomessa vanhushoivalla ja palveluasumiseen subjektiivisena oikeutena oikeutetuilla vaikeavammaisilla ihmisillä rahastetaan ulkoistamisen varjolla valtavia rahamääriä. Kyseiset ihmiset ovat usien huutolaisen asemassa, vastenmielisen kaupankäynnin kohteina.

   On selvää, että nykyinen, jo pitkään jatkunut käytäntö on loukannut ja loukkaa asianomaisten hoidettavien ja asukkaiden perusoikeuksia. Järjestelmä on käytännössä ollut ja on monin osin perustuslain 19. pykälän ja 124. pykälän vastainen.

   Nykyinen epäkohtia vilisevä järjestelmä on luotu oikeistolaisten ja porvarihallitusten toimin.

   Järjestelmään on tultava muutos. Kansanrintamahallituksen tulee tarttua toimeen. Ylimpien laillisuusvalvojien on pistettävä hihat heilumaan, ihan oikeasti.

   Ja suuri häpeä vuosikymmenten mittaan torkkuneille valtiosääntöasiantuntijoille. Ettekö te ole todellakaan oivaltaneet…? Tulee väkisin mieleen taannoinen virkamiehen määritelmä: ”Mies istuu, järki seisoo, asiat makaa, palkka juoksee.”
   #
   Attendo Suomi on Attendo-konsernin alaisuudessa toimivia yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluyrityksiä hallinnoiva yritysryhmä. Se toimii perusterveydenhuollon, hoivan, työterveyshuollon, suun terveydenhuollon, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon alalla.

   Vuonna 2013 Finnwatch syytti Attendoa tulojen siirrosta veroparatiiseihin. ”Finnwatch: Terveysyhtiö Attendo ohjaa varojaan veroparatiisiin – Kansalaisjärjestön raportin mukaan yritys on maksanut konsernilainoja Luxemburgiin 110 miljoonaa euroa” (https://www.hs.fi/talous/art-2000002684452.html).
   #
   Finnwatchin keväällä 2019 julkaisemassa sote-alan verovastuullisuusselvityksessä Mehiläinen sai 6 vertaillusta yhtiöstä huonoimman kokonaisarvosanan -2 (asteikko -11 … +11). Mehiläinen on selvitystä edeltävinä vuosina ollut alikapitalisoitu rahoituslaitoksilta otetuilla lainoilla. Niistä maksettavat korot vähentävät Suomessa näytettävää veronalaista tulosta. Yhtiön omavaraisuusaste on ollut huomattavasti alan keskiarvoa matalampi. Yli puolet Mehiläisen lääkäreistä työskentelee ulkopuolisina palveluntarjoajina. Yhtiön osaomistuksessa oleva OmaPartners Oy maksaa osakaslääkäreille työpanososinkoja. Vuonna 2018 näitä osinkoja on maksettu 6,05 miljoonaa euroa.
   – Mehiläinen ja siihen kuuluva, hoivapalveluja tuottava yhtiö (silloiselta nimeltään Carema) saivat osakseen vuonna 2011 runsaasti negatiivista julkisuutta Pohjoismaissa. Julkisuudessa käsiteltiin Jerseyn veroparatiisiin suuntautunutta, aggressiivista verosuunnittelua ja hoivapalvelujen arkeen liittyviä säästöjä. – Tammikuussa 2019 Esperin hoivakodissa sattuneen kuolemantapauksen myötä nousseen julkisen keskustelun myötä Yle nosti esille, että kolmesta suuresta hoivakotiyrityksestä Esperin ja Attendon lisäksi myös Mehiläisen hoivakodeissa on ollut muun muassa hoitajien määrän alimitoituksesta johtuvia ongelmia.
   #
   Vaatimuksia vaatimus: Vanhushoivapalvelujen ja vammaispalvelujen ulkoistaminen on lopetettava. Väärinkäytöksiin syyllistyneet on saatettava oikeudelliseen vastuuseen. Valtion ja kuntien on otettava niille kuuluva vastuu täysimääräisesti. Kuntien on otettava palvelut ja asumisyksiköt omaksi toiminnakseen. Rahaa kyllä löytyy, kun sitä ei enää tarvitse lapioida häikäilemättömille suuryhtiöille ja sijoittajille. Rahaa löytyy, kun sitä näyttää liikenevän 10 miljardia hävittäjiinkin.

   Ja viimeinen vetoomus: lakkauttakaa veroparatiisit! ECRASEZ L'INFÂME !

   • ”Maahanmuuton hinta 3,2 miljardia euroa”,
    https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/05/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-1-3-taustaa/
    Tällä sivustolla kummallisesti aina ”unohdetaan”, että tuolla summalla voitaisiin tehdä monenlaisia asioita mm. KANTA-suomalaisten vähäosaisten kuten varattomien vanhusten, syrjäytyneiden moniongelmaisten nuorten, asunnottomien, leipäjonolaisten jne, jne hyväksi – varsinkin huomioonottaen että mainitun 3,2 miljardin menoerän aiheuttajista ainakin huomattava ellei pääosa on taikasanalla ”asylum” maahamme vastaanotettuja nuoria miehiä, rintamakarkureita, joukossa terroristeja ja muita rikollisia.
    Suurimpana syypäänä tuon joukon suuruuteen on kansattoman, isänmaattoman Kokoomuksen aikaisempi sisäministeri Petteri Orpo, jonka toimesta syksyllä 2015 jopa asevelvollisiamme komennettiin kantamaan maahamme tunkeutuneiden miehittäjien matkalaukkuja etukäteen odottamaan tilattuihin linja-autoihin Torniossa – Dublinin sopimuksen mukaisesti kaikki nuo n. 30000 tulijaa olisi ollut mahdollista käännyttää takaisin turvalliseen maahan Ruotsiin.

    Nykyisellä vihreänpunaisella feministihallituksella ei kuitenkaan ole mitään aikomusta pyrkiä pienentämään meille tunkeutuvista elintasopakolaisista aiheutuvia kustannuksia, jotka ovat pois sadoilta tuhansilta KANTA-suomalaisilta vähäosaisilta ja kipeästi tukea tarvitsevilta. Päinvastoin Ohisalon mukaan ”turvapaikan hakeminen on perusoikeus” – kaikille elintasopakolaisille, jotka tietävät taikasanan ”asylum” ja jonka kaikki meille aikovat ovat kännyköiden välityksellä saaneet tietoonsa.

    Noita ”asylum”-taikasana-pakolaisia tulee riittämään:

    ”Gunnar Heinsohn: 950 miljoonaa afrikkalaista ja arabia tekevät lopun Euroopasta vuosisadan puoliväliin mennessä”,
    https://www.kansalainen.fi/950-miljoonaa-afrikkalaista-ja-arabia-tekevat-lopun-euroopasta-vuosisadan-puolivaliin-mennessa/

    .

 10. ” Bill Gates. Hän on investoinut myös lääkealaan, mm. geeniteknologiaan ja ROKOTTEISIIN. Nythän taas uusi liioiteltu pandemiahysteria heittää lisää rahaa kirstuun”

  Siltä näyttää:

  ”Coronavirus – Another Ebola Psy Op?

  But mass media again wants TO PANIC EVERYONE. This is the annual panic party to promote social control through fear, anger and distraction. For perspective, I repost this 2014 article about the Ebola panic. (Thanks Andrew for the suggestion.)
  Don’t lose any sleep over EBOLA. They are exaggerating the threat. You’re never going to get it, and neither will anyone you know.

  IT IS INDISPENSABLE TO… UTTERLY EXHAUST HUMANITY WITH DISSENSION, HATRED, STRUGGLE, ENVY AND EVEN BY THE INOCULATION OF DISEASES, BY WANT, SO THAT THE ”GOYIM” SEE NO OTHER ISSUE THAN OUR COMPLETE SOVEREIGNTY IN MONEY AND IN ALL ELSE.” Protocols of Zion”
  https://www.henrymakow.com/2020/01/Ebola-another-illuminati-psyop.html

 11. ’Uusliberalismia’ puhtaimmillaan — koska itseään valistuneina ja sivistyneinä pitävät heräävät tämän mosse-mafian edessä?

  American Pravda: Mossad Assassinations
  RON UNZ
  From the Peace of Westphalia to the Law of the Jungle
  https://www.unz.com/runz/
  The January 2nd American assassination of Gen. Qassem Suleimani of Iran was an event of enormous moment.
  Even if we focus solely upon Gen. Solemaini’s killing and entirely disregard its dangerous implications, there seem few modern precedents for the official public assassination of a top-ranking political figure by the forces of another major country. In groping for past examples, the only ones that come to mind occurred almost three generations ago during World War II, when Czech agents assisted by the Allies assassinated Reinhard Heydrich in Prague in 1941 and the US military later shot down the plane of Japanese admiral Isoroku Yamamoto in 1943. But these events occurred in the heat of a brutal global war, and the Allied leadership hardly portrayed them as official government assassinations. During that same conflict, when one of Adolf Hitler’s aides suggested that an attempt be made to assassinate Soviet leaders, the German Fuhrer immediately forbade such practices as obvious violations of the laws of war.

  “Rise and Kill First”
  The book being reviewed was Rise and Kill First by New York Times reporter Ronan Bergman, a weighty study of the Mossad, Israel’s foreign intelligence service, together with its sister agencies.
  The author devoted six years of research to the project, which was based upon a thousand personal interviews and access to some official documents previously unavailable. As suggested by the title, his primary focus was Israel’s long history of assassinations, and across his 750 pages and thousand-odd source references he recounts the details of an enormous number of such incidents.
  Although I had seen some discussions of the book when it appeared, I only got around to reading it a few months ago. And while I was deeply impressed by the thorough and meticulous journalism, I found the pages rather grim and depressing reading, with their endless accounts of Israeli agents killing their real or perceived enemies, with the operations sometimes involving kidnappings and brutal torture, or resulting in considerable loss of life to innocent bystanders. Although the overwhelming majority of the attacks described took place in the various countries of the Middle East or the occupied Palestinian territories of the West Bank and Gaza, others ranged across the world, including Europe.
  The narrative history began in the 1920s, decades before the actual creation of the Jewish Israel or its Mossad organization, and ranged up to the present day.

  “Final Judgment” on the JFK Assassination
  Piper gradually became friendly with Lane and by the early 1990s he himself had grown interested in the JFK assassination. In January 1994, he published his major work, Final Judgment, which presented a very large body of circumstantial evidence backing his theory that Mossad had been heavily involved in the JFK assassination. I summarized and discussed the Piper Hypothesis in my own 2018 article:

  The Strange Death of James Forrestal, and Other Fatalities
  Once we recognize that Israel’s Mossad was probably responsible for the assassination of President John F. Kennedy, our understanding of post-war American history may require substantial reevaluation.

  The 9/11 Attacks – What Happened?
  Although somewhat related, political assassinations and terrorist attacks are distinct topics, and Bergman’s comprehensive volume explicitly focuses on the former, so we cannot fault him for providing only slight coverage of the latter. But the historical pattern of Israeli activity, especially with regard to false-flag attacks, is really quite remarkable, as I noted in a 2018 article:

  The 9/11 Attacks – Who Did It?
  Probably a much better compendium of the very extensive evidence pointing to the Israeli hand behind the 9/11 attacks has been more recently provided by French journalist Laurent Guyénot, both in his 2017 book JFK-9/11: 50 Years of the Deep State and also his 8,500 word article “9/11 was an Israeli Job”, published concurrently with this one and providing a far greater wealth of detail than is contained here. While I would not necessarily endorse all of his claims and arguments, his overall analysis seems fully consistent with my own.

  Important Historical Realities, Long Hidden in Plain Sight

  The Past Perspective of American Military Intelligence
  Last year I happened to read a fascinating volume published in 2000 by historian Joseph Bendersky, a specialist in Holocaust Studies, and discussed his remarkable findings in a lengthy article:
  The “Jewish Threat” runs over 500 pages, including some 1350 footnotes, with the listed archival sources alone occupying seven full pages. His subtitle is “Anti-Semitic Politics of the U.S. Army” and he makes an extremely compelling case that during the first half of the twentieth century and even afterward, the top ranks of the U.S. military and especially Military Intelligence heavily subscribed to notions that today would be universally dismissed as “anti-Semitic conspiracy theories.”

  Put simply, U.S. military leaders in those decades widely believed that the world faced a direct threat from organized Jewry, which had seized control of Russia and similarly sought to subvert and gain mastery over America and the rest of Western civilization.
  https://www.unz.com/runz/american-pravda-mossad-assassinations/#rise-and-kill-first

  1. comment:
  Otto von Komsmark says:
  January 27, 2020 at 4:41 am GMT • 100 Words
  Ron Unz has done it again!! Very great job sir, you could have gone further with the Mossad angle. Yitshak Shamir (via Lenni Brenner’s and Mike Piper’s books) was BOTH a leader of the Stern gang that offered service to Hitlers germany in WWII, then assassinated British leaders in Palestine, and THEN became Mossad head during the JFK assassination. Keep it up

  • Vuonna 1943 tuleva Israelin pääministeri Yitzhak Shamir esitti virallisessa sionistijulkaisussa varsin puhuvan kommentin:

   ”Juutalainen etiikka tai juutalainen perinne eivät voi hylätä terrorismia taistelun välineenä. Me olemme hyvin kaukana minkäänlaisista moraalisista asioista kansallisen sodan aikana. Meillä on edessämme Tooran käsky, jonka moraali ylittää minkä tahansa muun maailman lain: ”Sinun täytyy hävittää heidät viimeiseen ihmiseen.”

   In 1943, future Israeli Prime Minister Yitzhak Shamir made a rather telling assertion in his official Zionist publication:
   “Neither Jewish ethics nor Jewish tradition can disqualify terrorism as a means of combat. We are very far from having any moral qualms as far as our national war goes. We have before us the command of the Torah, whose morality surpasses that of any other body of laws in the world: ‘Ye shall blot them out to the last man.’”
   Is Israeli Barbarism Rooted in the Old Testament?
   https://www.henrymakow.com/2018/05/gaza-barbarism.html
   ———
   The Jewish historian Norman Cantor observed how “racism is itself a central doctrine in traditional Judaism and Jewish cultural history. The Hebrew Bible is blatantly racist, with all the talk about the seed of Abraham, the chosen people, and Israel as a light to the other nations. Orthodox Jews in their morning prayers still thank God daily that he did not make Jews ‘like the other peoples of the earth.’ If this isn’t racism, what is?”[i]
   Israeli sociologist Uri Ram made the point that “Israel is not a liberal democracy, but an ‘ethnocracy’” that “bases its dominant Jewish nationalism on an ethnic model of citizenship based on blood, compared with the territorial model of citizenship. Intermarriages are not considered as a private deviation from norms, but rather as a transgression of the boundaries of the national community. They are considered a treason of Zionism.”
   “…Researchers have created a brain implant that stimulates persistent aggression. Winners in social dominance experiments are mice that are not stronger but are just more persistently aggressive…”
   http://science.sciencemag.org/content/357/6347/162
   This is a very strong feature of Jews behavior and also psychopaths. There’s now some genetic evidence to prove the Jews are psychoapaths.
   https://heartiste.wordpress.com/2017/06/19/ashkepathy/

   Israelin lainsäätäjä julistaa ”juutalaisen rodun” ylemmyyttä
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=171764

   • Kysymys ”Truth_hunter”ille. Olet mitä ilmeisimmin perehtynyt hyvin Tooraan(kin).

    Minuakin on tuo Toora kiinnostanut mutta olen jäämnyt ikään kuin alkusijoilleni. Olin alunperin ajatellut, että olisim helppoa perehtyä Tooraan. Sen kuin vain hankkii itselleen kirjana (tarkoitan suomenkielisenä). Aloin etsiä enkä löytänyt. Mistään ei löytynyt vihiä, että Toora sellaisenaan olisi julkaistu suomeksi erillisenä kirjana. Outoa, kun muistaa, että meilläkin toimii puolue nimeltä Kristillisdemokraatit, josta saa vaikutelman, että he kannattavat kristinuskoa nimenomaan ’Pyhän maan’ valtion kanosisoimassa mielessä. (Mutta ehkä niin ei olekaan?)

    No, tarkemmassa tutkinnassa selvisi, että Toora viittaa Raamatussa julkaistuihin viiteen Mooseksen kirjaan. (Sen vuoksi kaiketi Suomessa aikanaan puhuttiin virallisissa yhteyksissä
    ’mooseksenuskolaisista’?

    Ja nyt lopultakin siihen kysymykseen. Voiko suomalainen lukija luottaa siihen, että hän saa täydelliset tiedot Toorasta perehtyessään Raamatun tai Suuren Testamentin viiteen Mooseksen kirjaan? Vaim onko sittenkin olemassa jokin suomeksi julkaistu kirja nimeltä Toora (tai Pentateukki), joka jollakin tavalla poikkeaa Raamatun Mooseksen kirjojen suomennoksista?
    .

    • Kirjaa en ole lukenut enkä edes nähnyt.
     Olen niiden juutalaisten varassa jotka sen tuntevat. Ja luotan siihen mitä he sanovat. Eihän noita otteita siitä voisi olla ellei ne siellä olisi.

     Laurentn Guyenot (kirjan From Yahweh to Zion kirjoittaja joka minulla on) on ranskalainen insinööri ja keskiajan historian tutkija joka alkoi kiinnostua 9-11 iskusta kun ei voinut insinöörinä uskoa viralliseen teoriaan.
     Sitten hän joutui kysymään itseltään mistä juurtaa juurensa se tuhovoima joka oli kaiken takana ja päätyi tutkimaan juutalaisten uskontoa. Ja sieltä se löytyi.
     Myös viulisti Yehudin pojan Gerhard Menuhinin kirja Tell The Trurh and Shame The Devi on minulla jossa mm. kysytään Have you ever asked yourself why the world won’t come to rest?
     Kirja on omistettu For Germans. For Germans who still want to be Germans. For Humanity.

  • Nämä asiat nousevat onneksi lopulta esiin ja sionistien vallanhimo ja terrori on kääntymässä heitä itseään vastaan mikä avaa kokonaan uuden sivun ihmiskunnan historiassa.
   Kun – mikä on varsin todennäköistä – sionistit joutuvat luopumaan USAsta kuten joutuivat Venäjästä niin väkivalloin luodun rasistisen terroristivaltio Israelin kohtalo on vaakalaudalla ja tietäen sionistien mielenlaadun ihmiskunnan tuhoavan ydinsodan vaara nousee pelottavan suureksi.
   Putin lienee yksi niitä harvoja jotka tämän ymmärtävät.

   Fifteen Years Before Kennedy, Zionists Murdered Forrestal
   LAURENT GUYÉNOT
   Israel as serial murderer

   In the 1990s, a couple of bestsellers brought to the knowledge of a large public the fact that JFK’s assassination in 1963 solved an intense crisis over Israel’s secret nuclear program.
   In one of his last letters to Kennedy, quoted by Seymour Hersh in The Samson Option (1991), Prime Minister David Ben-Gurion complained: “Mr. President, my people have the right to exist […] and this existence is in danger.”[1]
   The nuclear option was judged vital for Israel, and JFK opposed it. A Haaretz review of Avner Cohen’s book Israel and the Bomb (1998) puts it this way:

   “The murder of American President John F. Kennedy brought to an abrupt end the massive pressure being applied by the US administration on the government of Israel to discontinue the nuclear program. Cohen demonstrates at length the pressures applied by Kennedy on Ben-Gurion. […] The book implied that, had Kennedy remained alive, it is doubtful whether Israel would today have a nuclear option.”[2]

   https://www.unz.com/article/fifteen-years-before-kennedy-zionists-murdered-forrestal/

   Ben-Gurion complained: “Mr. President, my people have the right to exist […] and this existence is in danger.”[1] — Sionistimafian alkukantaisen logiikan mukaan ’olla olemassa’ tarkoittaa oikeutta olla itse olemassa ja muiden tuhoamista.

 12. Tapio Kuosmalle kommentti:
  Veroparasiitit – eli veroparatiisit syövät elävältä yhteiskuntamme sosiaaliturvarakennetta. Vammaiset ja vanhukset eivät kykene kovin ponnekkaasti puolustamaan oikeuksiaan. Sivistyksen mitta on heikoimmista huolehtiminen.
  Valitettavasti EU:n taloudellisena toimintalinjana on uusliberalismi ja kaiken kilpailuttaminen. Hallitukset ovat noudattaneet vain tätä linjaa – ja tulevat varmaan niin tekemään jatkossakin. Siinä ei ole mitään eroa porvarien ja vasemmiston välillä, koska molemmat ammentavat samasta lähteestä, eurooppabolshevismista, mikä on tänä päivänä köyhien loputonta kyykyyttämistä. Vanhoja fraaseja näistä tahoista on turha toistella – aika on muuttunut jo kauan sitten. Voiton tuottaminen yleishyödyllisessä toiminnassa pitäisi totta tosiaan kieltää. Mutta – viimeinen saareke on vielä koulut, joista voidaan ennen pitkää tehdä keskenään kilpailevia, voittoa tuottavia yrityksiä.
  Pitäisi nousta ihan uusi kansalaisrintama toimimaan näitä epäkohtia vastaan tapauskohtaisesti ja konkreettisia esimerkkejä käyttäen ja näyttäen.

  • Eurooppabolshevismille voi realistisesti odottaa loppua vasta kun USAlaiset ovat selvittäneet välinsä illumafian (sionistien) kanssa. Tuntuu siltä että sitä kohti mennään hitaasti mutta varmasti.
   Vasta kun/jos USA vapautuu (vapauttaa itsensä) sionisti- ja illumafian otteesta voi eurobolshevisminkin päivät olla luetut.
   Kun lukee linkin artikkelin niin ymmärtää että USAlla on edessään raskas ja vaikea tie, erittäin vaikea mutta hevillä en usko etteikö se voisi selviytyä. Maassa on kuitenkin niin paljon voimia jotka eivät alistu suosiolla intiaanien kohtaloon.

   Eliminating unsubmissive foreign leaders is part of Israel’s struggle for existence. Besides, it is entirely biblical: foreign kings are supposed to “lick the dust at [Israelis’] feet” (Isaiah 49:23), or perish, with their names “blotted out under heaven” (Deuteronomy 7:24).
   https://www.unz.com/wp-content/uploads/2020/01/LG-Forrestal-3.png
   https://www.unz.com/article/fifteen-years-before-kennedy-zionists-murdered-forrestal/

  • ”Pitäisi nousta ihan uusi kansalaisrintama toimimaan näitä epäkohtia vastaan tapauskohtaisesti ja konkreettisia esimerkkejä käyttäen ja näyttäen” (”Vanki nro X”).

   Totta. Mutta sellaista ei liene näköpiirissä? Otan esimerkin. Marraskuussa 2006 porukkaa yritettiin herätellä kansalaisadressilla:

   Vuonna 2004 allekirjoitetulla sopimuksella ”Euroopan perustuslaista” perustetaan uusi Euroopan unioni, jolla on nykyistä unionia merkittävästi laajempi toimivalta. Uudesta EU:sta tulee muun muassa ”oikeushenkilö”, jolloin sillä on oikeus solmia jäsenmaitaan sitovia sopimuksia. Perustuslaki tekee Euroopan unionista liittovaltion kaltaisen supervaltion, jolla on oma lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta, oma raha, oma tuomioistuin, ulkoministeri ja komissioksi kutsuttu hallitus. Tässä perustuslaissa säädetään, että uuden unionin ”toimivalta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla käsittää kaikki ulkopolitiikan alat ja kaikki unionin turvallisuuteen liittyvät kysymykset, muun muassa (…) yhteisen puolustuspolitiikan, joka voi johtaa yhteiseen puolustukseen”. Jäsenmaat velvoitetaan lisäämään sotilaallista varustautumistaan. Uudella Euroopan unionilla on oma lippu, oma hymni ja oma tunnuslause. Unionin oikeus saa toimivaltansa osalta etusijan jäsenvaltioiden oikeuteen nähden. Tämä tarkoittaa, että unionin perustuslaki ja muu lainsäädäntö ovat jäsenvaltioiden lakien yläpuolella.

   Maamme oman perustuslain mukaan Suomi on täysivaltainen, itsenäinen tasavalta, jossa ylin valta, valtiovalta, kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Valtiovalta ei siis kuulu eduskunnalle, joka ainoastaan edustaa kansaa. Näin ollen eduskunnalla ei ole oman perustuslakimme mukaan oikeutta luovuttaa Suomen kansalle kuuluvaa valtiovaltaa Euroopan unionille. Tätä valtiovallan kansalta riistämistä ja EU:lle luovuttamista unionin perustuslain ratifiointi tosiasiallisesti merkitsee.

   Sopimus Euroopan perustuslaista mitätöi omassa perustuslaissamme säädetyn maamme täysivaltaisuuden niin lainsäädäntövallan, toimeenpanovallan kuin tuomiovallankin osalta. Lisäksi EU:n perustuslain ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva määräys kieltää Suomea harjoittamasta omaehtoista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

   EU:n perustuslain ensimmäisessä artiklassa todetaan, että tämä perustuslaki ”ilmentää Euroopan kansalaisten ja valtioiden tahtoa rakentaa tulevaisuuttaan yhdessä”. Tästä huolimatta Suomessa samoin kuin useimmissa muissa unionin jäsenmaissa on päätetty, että sopimus ratifioidaan kansalaisia kuulematta. Tämä osoittaa aidon kansanvallan tietoista halveksuntaa.

   Edellä esitetyn perusteella me, [marraskuussa 2006 avatun] kansalaisadressin sisällön ensimmäiset hyväksyjät (…) katsomme, että maaliskuussa 2007 valittavaan uuteen eduskuntaan tulisi valita sellaiset kansanedustajat, joille keskeisiä ja luovuttamattomia arvoja ovat maamme valtiollinen itsenäisyys ja kansansuvereniteetti, so. ylimmän vallan, valtiovallan, kuuluminen kaikissa olosuhteissa kansalle. Käsityksemme on, että ainoastaan itsenäisenä ja täysivaltaisena valtiona voimme rakentaa Suomesta nykyistä oikeudenmukaisemman ja turvallisemman yhteiskunnan sekä osallistua vapaasti ja täysipainoisesti maailmanlaajuiseen yhteistyöhön kansojen välisen yhteisvastuun ja rauhan edistämiseksi sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa asetettujen päämäärien saavuttamiseksi.
   #
   Adressi sai 798 allekirjoitusta. Se oli paljon mutta samalla aivan liian vähän.

   Soattaapi olla, etteivät ”maamme valtiollinen itsenäisyys ja kansansuvereniteetti” ole edelleenkään kansalaisten enemmistölle ”keskeisiä ja luovuttamattomia arvoja”? Sen vuoksi olisi hyvä, jos EU ja Suomi ryhtyisivät noudattamaan edes Euroopan unionin perustamissopimuksella hyväksymiään arvoja ja periaatteita, kuten SOSIAALISTA markkinataloutta.[*]
   ———-
   [*] Koska on vaikuttanut siltä, että termi on osalle kansalaisia tuntematon (kenties joillekin kansanedustajillekin?), todettakoon, että sosiaalinen markkinatalous on sellainen talousjärjestelmä, joka ottaa vakavasti esimerkiksi omassa perustuslaissamme olevat perusoikeudet, kuten oikeus sellaiseen sosiaaliturvaan, joka takaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Ei se ole sen kummallisempaa. Mutta Sipilän porvarihallitukselle, jossa kokoomuslainen hallitsi ja hallinnoi valtiovaroja, tuokin vaatimaton vaatimus, jolla siis on perustuslain suoja, jäi toteutumattomaksi kirjaimeksi. Yhä edelleen maassa on ihmisryhmiä (muun ohella osa hoivaa tarvitsevista ikäihmisistä ja osa vaikeavammaisista ihmisistä), jotka eivät käytännössä saa nauttia heille perustuslain nojalla kuuluvista perusoikeuksista ja muiden lakien nojalla kuuluvista oikeuksista. Aina, kun joku ehdottaa määrärahoja köyhien, vammaisten tai vanhusten sosiaaliturvaan, kokoomuskuoro apureineen karjuu: Ei ole fyffeä!

   Mutta jopa Valtiontalouden tarkastusviraston mielestä tarpeettomiin yritystukiin löytyy fyffeä (sic!). Ja tietysti hävittäjiin – miljarditolkulla. Ehkä näemme senkin päivän, että meillä on maailman pisimmät leipäjonot ja hävittäjälaivue joka pitäjässä? Kansi kiinni ja kuulemiin. Good night and good luck!

 13. The Criminalization of War: Gaza
  By Prof Michel Chossudovsky
  The expansionist policies of the State of Israel including the annexation of the illegally occupied territories, not to mention the ”Greater Israel” project of territorial extension are an integral part of the US-led military agenda in Middle East. The siege on Gaza and the Zionist Plan for the Middle East are related to the US-NATO military agenda.
  Sodan kriminalisointi: Gaza
  Prof. Michel Chossudovsky
  Israelin valtion ekspansiiviset hankkeet, mukaan lukien laittomasti miehitetyt alueet ja ”Suur- Israelin” alueellisen laajentamisen, ovat olennainen osa Lähi-idän Yhdysvaltojen johtamaa sotilaallista agendaa. Gazan piiritys ja Lähi-idän sionistinen suunnitelma liittyvät US-NATOn sotilaalliseen agendaan.

  The Book “The Criminalization of War: Gaza” will examine:
  The ongoing crimes committed against the people of Palestine,
  The broader process of Israeli territorial expansion,
  Israel and the criminalization of war as defined by the Kuala Lumpur Declaration launched by Tun Mahathir Mohamad in 2005,
  The mounting tide of Islamophobia
  The role of the “Global War on Terrorism” as a pretext to wage war on the broader Middle East,
  The propaganda campaign directed against Palestine, 
  The recent history of Israeli aggression against the People of Palestine including the strategic and geopolitical dimensions, 
  The Israeli plan to confiscate Gaza’s offshore natural gas reserves.
  For further details on the July 16th meeting on Criminalizing War: Gaza in Kuala Lumpur click image above to access the PGPF facebook page
  For Michel Chossudovsky’s other presentations in Malaysia under the auspices of the International Movement for a Just World (JUST)

  Israel’s blockade of Gaza is a criminal undertaking: Gaza is a concentration camp, the World’s largest open air prison  from which no one can escape. 
  Two million Palestinians live  under an Israeli siege. Israel controls the entry of essential goods including food, water, energy and medicine. Israel also controls Gaza’s territorial waters in derogation  of international law.
  The Zionist project supports the Jewish settlement movement. More broadly it involves a policy of killing, impoverishing and excluding Palestinians from Palestine with a view to eventually implementing the annexation of both the West Bank and Gaza to the State of Israel:
  https://www.globalresearch.ca/the-criminalization-of-war-gaza/5646786

  Kirja ”Sodan kriminalisointi: Gaza” tutkii:
  Palestiinan kansalle tehdyt jatkuvat rikokset,
  Israelin alueellisen laajenemisen laajempi prosessi,
  Israel ja sodan kriminalisointi sellaisena kuin se määritellään Tun Mahathir Mohamadin vuonna 2005 käynnistämässä Kuala Lumpurin julistuksessa,
  Islamofobian kasvava vyöry
  Maailmanlaajuisen terrorismin vastaisen sodan rooli tekosyynä laajemmalle sodalle Lähi-idässä,
  Palestiinaa vastaan ​​suunnattu propagandakampanja,
  Israelin armeijan äskettäinen historia Palestiinan kansaa vastaan ​​mukaan lukien strategiset ja geopoliittiset ulottuvuudet,
  Israelin suunnitelma takavarikoida Gazan rannikon offshore-maakaasuvarantoja.
  Tarkempaa tietoa heinäkuun 16. Sodan kriminalisointi kokouksesta
  Michel Chossudovskyn muut esitykset Malesiassa Kansainvälisen Oikeudenmukaisen Maailman liikkeen (JUST) johdolla
  Israelin Gazan saarto on rikollinen teko: Gaza on keskitysleiri, maailman suurin avoin vankila, josta kukaan ei voi paeta.
  Kaksi miljoonaa palestiinalaista asuu Israelin piirityksen alla. Israel valvoo välttämättömiä tavaroita, mukaan lukien ruoka, vesi, energia ja lääketiede. Israel valvoo myös Gazan aluevesiä kansainvälisen oikeuden vastaisesti.
  Sionistinen projekti tukee juutalaista siirtokuntaa. Laajemmin se merkitsee politiikkaa, jolla tapetaan, köyhtdytetään ja karkotetaan Palestiinan palestiinalaiset, jotta Länsi-Gazan ja Gazan liittäminen Israelin valtioon lopulta toteutettaisiin.
  Lue Chossudovskyn hyvä ja perusteellinen selvitys asiasta
  https://www.globalresearch.ca/the-criminalization-of-war-
  ———–
  Ehkä islamia suurempi uhka ihmiskunnalle on kuitenkin tämä mielenvikainen ja häikäilemätön ’rise-and-kill-first’-eliitti? joka palestiinalaisiakin tuhoaa ja nyt juhlii yhtä ihmiskunnan suurinta huijausta Jerusalemissa.
  https://ejpress.org/what-a-symbol-leaders-of-the-three-main-eu-institutions-in-jerusalem-to-mark-holocaust-remembrance/
  http://www.ihr.org

 14. Jatkona Truth_hunter 28.1.2020 at 10:41 kommenttiin

  Ovatko Israelin barbarismin juuret Vanhassa Testamentissa?

  Israelin armeija ampui yli 500 palestiinalaista Gazan mielenosoitusten aikana
  Koko maailma, mukaanlukien monet länsimaalaiset juutalaiset, on järkyttynyt israelilaisen reaktion julmuudesta, joka on kuvattu jäljempänä aseettomien palestiinalaisten mielenosoitukseen liittyen.
  Mark Weberin mukaan viha ja raivo todella määrää/kuvaa juutalaisuutta, joka ei ole uskonto vaan saatanallinen ideologia, joka näyttäisi olevan myös NWO:n henki. Israelilaiset pitävät itseään ”maallisina”, mutta tämä paljastaa ”maallisen” todellisen merkityksen.
  Järjestäytynyt juutalaisuus ja juutalaiset, jotka tukevat Israelia, tekevät yhteistyötä keskenään mutta suurin osa amerikkalaisista juutalaisista ei tue Israelia.
  Ottakaa myös huomioon, että Trumpin hallinto ja yli 60 miljoonaa evankelista (ns.) Kristittyä tukee Israelia. Olemme voimattomia vastustamaan tätä pahaa.
  Käsimerkein Trump todistaa uskollisuutensa Luciferille, ja kääntää meidät väärennettyyn nationalismiin ja samalla valmistautumaan uuteen vapaamuurarien maailmansotaan.

  The whole world, including many Western Jews, are shocked at the brutality of the Israeli response detailed below to protests by unarmed Palestinians.
  According to Mark Weber, hatred and savagery are actually prescribed by Judaism, which is not really a religion but a satanic ideology, one which seems to animate the NWO. Israelis fancy themselves as ”secular” but this reveals the real meaning of secular.
  Organized Jewry and Jews who support Israel are complicit, but the majority of American Jews do not support Israel.
  Also, consider that the Trump administration and more than 60 million Evangelical (so-called) Christians support Israel. We are powerless to resist this evil agenda.
  Hand-signaling his service to Lucifer, Trump diverts us with his fake nationalism while preparing for another Masonic world war.

  Mutta juutalaisuus ei ole vain ”muuan uskonto”. Se on ainutlaatuinen maailman suurimpien uskontojen joukossa. Juutalaisuuden perusarvot ja eettiset periaatteet ovat selvästi erilaiset kuin kristinuskon, islamin ja muiden suurten uskontojen.
  Kristityt uskovat, että Jeesus kärsi ja kuoli kaikkien ihmisten puolesta, ja että kristittyjä kehotetaan levittämään tämä viesti ihmiskunnalle. Samalla tavalla muslimit uskovat, että Koraanin sanoma on tarkoitettu koko ihmiskunnalle, ja heitä pyydetään tuomaan kaikki islamin alle.
  Mutta se ei ole juutalaisuuden viesti. Sen opetukset eivät ole tarkoitettu kaikille ihmisille. Sen moraali ei ole universaali. Juutalaisuus on yhden kansan uskonto. Juutalainen uskonto ei perustu Jumalan ja ihmiskunnan välisiin suhteisiin, vaan Jumalan ja ”valitun” kansan – siis yhteisön joka tunnetaan juutalaisina, juutalaisena kansana, israelilaisina, Hebrealaisina, tai ”Israelin kansana”.
  Is Israeli Barbarism Rooted in the Old Testament?

  But Judaism is not just ”another religion.” It’s unique among the world’s major religions. The core values and ethos of Judaism are markedly unlike those of Christianity, Islam, and the other great faiths.
  Christians believe that Jesus suffered and died for all people, and Christians are called upon to spread the Christian message to humanity. In the same way, Muslims believe that the message of the Koran is meant for all humanity, and they are called upon to bring everyone to Islam.
  But that’s not the message of Judaism. Its teachings are not meant for all people. Its morality is not universal. Judaism is a religion for one particular people. The Jewish religion is based not on a relationship between God and humanity, but rather on a ”covenant,” or contract, between God and a ”chosen” people — the community known as the Jews, the Jewish People, the Israelites, the Hebrews, or the ”People of Israel.”
  https://www.henrymakow.com/2018/05/gaza-barbarism.html

  Being in Time-A Post Political Manifesto
  https://www.amazon.co.uk/dp/191107220X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1495119543&sr=1-1&keywords=gilad+atzmon
  The Wandering Who?: A Study of Jewish Identity Politics
  https://www.amazon.co.uk/Wandering-Who-Jewish-Identity-Politics/dp/1846948754/ref=pd_bxgy_14_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=51J99YJ3BRPQKDT4D9M9
  ———-
  Ron Unz Discusses His Recent Game-Changing, Taboo-Busting Articles About Jewish Power and History
  ”(The) articles (generated) nearly half a million page views of readership over that short period …  Even more remarkably, (they) provoked nearly 13,000 comments, totaling an astonishing 1.8 million words of text.”
  https://russia-insider.com/en/ron-unz-discusses-his-recent-game-changing-taboo-busting-articles-about-jewish-power-and-history

 15. Tapio Kuosma 27.1.2020 at 15:46
  Kysymys ”Truth_hunter”ille. Olet mitä ilmeisimmin perehtynyt hyvin Tooraan(kin).

  Voin vastata nyt näin kun löysin tämän mielenkiintoisen lähteen joka odotetusti? on leimattu ”juutalaisten vastaisena ja antisemitisminä ”… muutama ote pitemmästä haastattelusta

  THE RELIGIOUS ORIGINS OF GLOBALISM
  The Mechanopolis Interview∗ _______________________
  HERVÉ RYSSEN — TRANSLATED BY GREG JOHNSON

  Question: Hervé Ryssen, you have just published a book, Les Espérances planétariennes [Planetarian Hopes] which finally exposes the logic of globalism and its religious foundations.1 For far too long, intellec- tuals of the nationalist movement have shied away from such controversial topics and avoided denouncing cosmopolitan propaganda. Could you first of all clarify the title of your book for our readers?
  ——Hervé Ryssen: I examined the writings of Jewish intellectuals in order to understand their vision of the world. After having read doz- ens of political essays, novels, and narratives of all sorts, I noticed that the word hope appeared regularly in these texts. Of course for them it stands for expectations of a better world, the messiah, and the promised land. Let us recall that although the Christians have ac- cepted their messiah, the Jews still await theirs. This messianic expec- tation is at the heart of the Hebraic religion and the Jewish mentality in general, including that of atheistic Jews. This is the fundamental point. As for the term planetarian, it is a neologism which simply means the desire for a world without borders.

  Question: One often hears that the Jews were regarded by the Nazis as an inferior race. Your research, I believe, tends to show that they regard them- selves as the superior race. Please explain.
  ——Hervé Ryssen: I can assure you that there is an immense pride in belonging to the chosen people. And among intellectuals this pride combines with a no less great contempt for the sedentary nations, which are considered quite definitely inferior. Remarks on this subject are innumerable.

  Question: We really are far from the cinematic stereotype of the poor lit- tle persecuted Jew. In the end, can one take seriously the widespread idea, or prejudice, that the Jews want to dominate the world ?
  ——Hervé Ryssen: I do not have any personal ideas on this subject, and I am content to analyze what is written. Consequently, I cannot say that it is a general disposition of all Jewish intellectuals. But this idea was expressed by some of them. The book on Abravanel confirms this interpretation, on the basis of biblical texts: At the time of the Mes- siah, he writes, Samuel thought that all the nations would be sub- jects of Israel, in accordance with what is written: His empire will ex- tend from sea to sea and from the river to the ends of the earth (Zechariah 9: 10, p. 181). During the deliverance to come, a king of the house of David will reign (p. 228). In fact the great peace would reign on earth at the time of the King-Messiah (p. 198). Here we have confirmation that Israel militates for peace !
  Camille Marbo, in her novel Flammes juives [Jewish Flames] tells the story of young Moroccan Jews who leave their mellah27 and settle in France in the 1920s.28 One explicitly speaks about the conquest of the world by Israel. 29 One also finds such passages: Israel must control the world, said Daniel. . . . They fear us, repeated the old man Bena- tar, because we are the race of the Prophets ;30 The generation that will conquer Christendom is not here yet. You yourselves will lay the foundations, and your children will carry out the task. They will con- found the Christians. Israel will lead the world as it must. 31 There are many other texts on this subject.

  Question: Isn t the desire to found a world government one of the delu- sions of the enlightened, as Taguieff would say?
  ——–Hervé Ryssen: It is quite clear that all this is being done to make us disavow our roots, our traditions, our history, our families, and our fatherlands, in order to make us more receptive to the open society dear to cosmopolitan hearts and to the idea of a world government. Alain Finkielkraut insists on this point: Evil, he writes, enters the world with fatherlands and patronyms [par les patries et par les patro- nymes]. 32 The postmodern man must cease pursuing traces of the past in himself as in others. His claim to fame is to be cosmopolitan and to make war on parochialism. 33 From there, one can finally ad- mit the idea of a planetary confederation, as advocated by the soci- ologist Edgar Morin in all his books, or better yet, to work for the introduction of world government, as Jacques Attali expresses it: Af- ter the installation of European continental institutions, perhaps the urgent need for a world government will appear. 34 All that, obvi- ously, will still not prevent the famous anti-fascist trapper Pierre- André Taguieff from being indignant at the wild imaginings of anti- Semites and to claim that the idea of world domination is an aberra- tion or a deception.

  Question: One cannot deny however that the Jews experienced atrocious persecutions down through the centuries. How do they themselves explain their misfortunes?
  ——Hervé Ryssen: It is probably the most stunning question of all. On this point as well, the explanations are all concordant and are usually based on the theory of the scapegoat : in difficult times the govern- ment or the people turn against a specially designated victim who is charged with all faults past, present, or future.
  Those who should be most concerned to understand anti-Semitism often express a total incomprehension of the phenomenon. Thus for Clara Malraux (the wife of the writer) anti-Semitic hatred is less hard to bear when one knows that it is totally and absolutely unjusti- fied and that, by this fact, the enemy is transformed into the enemy of humanity. 35 The enemy of the Jews is the enemy of all humanity. This is also what Elie Wiesel means when he writes in volume 2 of his Memories: Thus it is and cannot be otherwise: the enemy of the Jews is the enemy of humanity. . . . By killing the Jews, the killers under- took to assassinate all of humanity. 36 Indeed, to kill a Jew who is, so to speak, innocent by nature, is inevitably to attack every innocent person and every other community. It is to define oneself as the en- emy of humanity. But there is also another interpretation, more classi- cal, which is based on the idea that the Jews alone are defined as hu- manity, the other nations deriving, according to a so-called formula of the Talmud, from the seed of cattle.

  Question: One also often hears that anti-Semitism is a mental illness.
  ——-Hervé Ryssen: Since anti-Semitism is unexplained, and the Jews are innocent, logically the problem can come only from the goyim. Consider the testimony of Yeshayahu Leibowitz, philosopher of religion, found in the book entitled Portraits juifs [Jewish Portraits]: It is a phenomenon which is historically incomprehensible. Anti-Semitism for me is not a problem of the Jews but of the goyim. 39 In the first volume of his Mé- moires, Elie Wiesel writes: It is their problem, not ours. 40
  The explanation of anti-Semitism as mental derangement is very frequently found in the writings of Jewish intellectuals.

  https://www.toqonline.com/archives/v10n1/TOQv10n1Ryssen.pdf

  Hervé Ryssen is the author of Les Espérances planétariennes [Planetarian Hopes] (Levallois-Perret: Éditions Baskerville, 2005), Psychanalyse du judaïsme [Psychonalysis of Judaism] (Levallois- Perret: Éditions Baskerville, 2006), Le Fanatisme juif [Jewish Fa- naticism] (Levallois-Perret: Éditions Baskerville, 2007), La Mafia juive [The Jewish Mafia] (Levallois-Perret: Éditions Baskerville, 2008), and Miroir du judaïsme [Mirror of Judaism] (Levallois- Perret: Éditions Baskerville, 2009).
  https://www.google.com/search?q=herve+ryssen+books&client=safari&rls=en&ei=7ZYxXtblIu6JrwTj37PICw&start=0&sa=N&ved=2ahUKEwiWkOrpgqnnAhXuxIsKHePvDLk4ChDy0wN6BAgLEDA&biw=1023&bih=909

  https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=herve+ryssen&ie=UTF-8&oe=UTF-8
  Hervé Ryssen , hänen oikea nimensä Hervé Lalin [ 1 ] , syntynyt 10. huhtikuuta 1967 Bondylle [ 2 ] , on ranskalainen esseisti ja aktivisti ja negativisti [ 3 ] , [ 4 ] ranskalainen , lähellä radikaalin äärioikeiston piirejä [ 5 ] , [ 6 ] . Hän esittelee itsensä ” rasistisena ” [ 7 ] , ”juutalaisten vastaisena ja antisemitisminä ” [ 8 ] . Hänestä on tehty useita valituksia, ja hänet tuomitaan usein hänen huomautuksistaan, joita pidetään loukkaavina tai vihan yllyttäjinä.

  • Ryssenin mukaan juutalaisen uskonnon idealistinen ja megalomaaninen unelma on siis NWO-agendan takana.
   Sinänsä on ymmärrettävää että pitäessään tätä unelmaa ainoana oikeana ja pakollisena ihmiskunnalle.juutalaiset ovat historiansa aikana jatkuvaa kovaa taistelua muuta maailmaa vastaan käydessään alkaneet siirtää/projisoida syyn vainostaan muiden harteille tai tehneet itsestään marttyyrikansan. Vika on nähty niissä jotka eivät ole olleet tuon magalomanisen idealismin tukena.
   Kun näin vahvasti vallanhaluisella ja itsekkäällä idealismilla pönkitettyä ideaa aletaan toteuttaa väkisin ja väkivalloin niin päädytään lopulta mafiaan josta Rysse’in kirja kertoo.
   BOOK REVIEW — KOSHER CRIMINALS: 
   A SHORT HISTORY OF THE JEWISH MAFIA
   BY RONALD L. RAY
   Siitä pieni ote Venäjään liittyen:
   In the early 1990s, under alcoholic Russian President Boris Yeltsin, a small number of Jewish criminal types were able to become billionaires almost overnight through not only the usual tactics of organized crime, which controlled the country at that time, but also through stunningly brash stock swindles and other illegal business activities, as well as massive bribery and appointments to government offices, and even war. At least one purchased his own submarine, and some traded in Russian military weapons and ships.

   Ryssen’s account of the exploits of Boris Berezovsky, Mikhail Khodorkovsky, Vladimir Gusinsky and a handful of others must be read to be believed. Through fraud, intimidation and murder, a dozen or so men, often holding dual Israeli citizenship as a “get out of jail free card,” plundered the Russian nation and the former Soviet-bloc countries of most of their wealth and natural resources, leaving the Russian and Eastern European peoples in poverty so abject that a massive, Jewish-run, interna­tional white slavery operation grew up, as desperate Slavs tried to escape by answering phony advertisements for working abroad, or by simply prostituting themselves at home. Numberless Russians died or were killed.

   The depth of poverty Russians experienced at that time, because of the Jewish mafia, has only been equaled or surpassed by Weimar Germany, the Ukrainian famine under Stalin and in present-day Ukraine under the rule of Jewish oligarchs. All have been thanks to the Tribe.

   Ironically, the Jewish oligarchs/mafia bosses helped put current President Vladimir Putin into power, believing him a faithful tool. But Putin entered upon a nationalist program that imprisoned or expelled all of them who refused to put the Russian people first, while he regained control of Russian business, media and resources for the Russian nation.

   These suddenly dethroned, would-be “Russian” rulers—at least the ones who managed to escape to “exile,” like Khodorkovsky, positioned themselves, in typical Jewish fashion, as innocent victims, “human rights activists” and “freedom fighters” against Putin’s “communist corruption.” The Zionist-run Western media and politicians support this ruse, as Khodorkovsky and other oligarchs openly plot the overthrow of Putin. Khodorkovsky even fancies he will rule Russia.

   Thus, The Jewish Mafia is a critical tool to understand “Western,” i.e., Jewish, hatred for Russia.
   https://barnesreview.org/product/the-jewish-mafia/
   https://barnesreview.org/product/psychoanalysis-of-judaism/

   • Käännätin koneella tuon englanninkielisen osan, tällaista jälkeä tuli

    1990-luvun alkupuolella Venäjän alkoholisti-presidentin Boris Jeltsinin johdosta pieni osa juutalaisista rikollisista tyypeistä pystyi tulemaan miljardoreiksi melkein yön yli paitsi tuolloin maata hallittaneen järjestäytyneen rikollisuuden tavanmukaisten taktiikoiden avulla myös hämmästyttävän tuhoisilla varastoilla. huijauksia ja muuta laitonta yritystoimintaa sekä massiivista lahjontaa ja nimityksiä valtion virastoihin ja jopa sotaa. Ainakin yksi osti oman sukellusveneen, ja jotkut kauppaavat Venäjän armeijan aseita ja aluksia.

    Ryssenin kertomus Boris Berezovskin, Mihhail Hodorkovskin, Vladimir Gusinskyn ja kourallisen muiden hyväksikäytöstä on luettava uskovaksi. Petosten, pelottelun ja murhien avulla kymmenkunta miestä, joilla on usein kaksinkertainen Israelin kansalaisuus ”päästä vankilasta vapaaksi kortiksi”, ryöstivät Venäjän kansakunnan ja entisen Neuvostoliiton ryhmän maiden suurimman osan varallisuudestaan ​​ja luonnonvaroistaan ​​jättäen köyhyydessä olevat venäläiset ja itäeurooppalaiset kansat ovat niin hylättyjä, että massiivinen juutalaisten johtama kansainvälinen valkoisen orjuuden operaatio kasvoi, kun epätoivoiset slaavit yrittivät paeta vastaamalla ulkomaalaisten töihin välitetyille mainoksille tai yksinkertaisesti prostituutioimalla itseään kotona. Lukemattomat venäläiset kuolivat tai kuolivat.

    Tuolloin juutalaisten mafian takia kokenut venäläisten köyhyyden syvyys on ollut vain yhtä suuri tai ylittänyt Weimarin Saksan, Ukrainan nälänhädän Stalinin alla ja nykyisen Ukrainan juutalaisten oligarkkien hallinnassa. Kaikki ovat olleet heimon ansiosta.

    Ironista kyllä, juutalaisten oligarkkien / mafioiden pomot auttoivat asettamaan nykyisen presidentin Vladimir Putinin valtaan uskoen hänet uskollisena työkaluna. Mutta Putin aloitti kansallismielisen ohjelman, joka vangitsi tai karkotti heidät, jotka kieltäytyivät asettamasta Venäjän kansaa etusijalle, kun taas hän sai jälleen hallinnan venäläisestä liiketoiminnasta, tiedotusvälineistä ja venäjän kansakunnan resursseista.

    Nämä yhtäkkiä syrjäytyneet, mahdolliset ”venäläiset” hallitsijat – ainakin ne, jotka onnistuivat paeta ”maanpakoon”, kuten Hodorkovski, asettivat itsensä tyypillisessä juutalaisessa muodossa viattomiksi uhreiksi, ”ihmisoikeusaktivisteiksi” ja ”vapauden taistelijoiksi”. vastaan ​​Putinin ”kommunistista korruptiota”. Sionistien johtamat länsimaiset tiedotusvälineet ja poliitikot tukevat tätä harhaa, kun Hodorkovski ja muut oligarkit kuvaavat avoimesti Putinin kaataa. Hodorkovski jopa fanoi, että hallitsee Venäjää.

    Juutalainen mafia on siis kriittinen väline ymmärtämään ”länsimaista”, ts. Juutalaista, Venäjän vihaa.
    (… mafia on tärkeä instrumentti lännen (=juutalaisten) Venäjä-vihan ymmärtämisessä)
    —–
    Aikamoista sotkua… ja usein kone kääntää asioita jopa päinvastaiseksi mitä tekstissä on.
    Koneen käännökseen ei valitettavasti voi luottaa

  • Juutalaisten pyhä kirja on Tanach, johon kuuluvat Toora eli viisi Mooseksen kirjaa, Nevi’im eli Profeettain kirjat sekä Ketuvim eli Kirjoitukset. Juutalaiseen uskoon ja elämäntapaan on vaikuttanut paljon myös myöhempi Tooran selitys- ja tulkintakirja Talmud. Juutalainen usko on uskoa yhteen Jumalaan, Tooraan ja Israeliin.

   Juutalaisuuden perusolemus on tiivistetty Jumalan antamiin kymmeneen käskyyn.

   (ks. https://www.jchelsinki.fi/fi/juutalaisen_uskon_perusteet)
   #
   Tanach [Tanak]

   Tanak (hepr. ‏תנ״ך‎) on juutalaisuuden Raamatun kaanon eli ohjeellinen tekstikokoelma. Kristinuskon Raamatusta poiketen se ei sisällä Uutta testamenttia eikä Apokryfisiä kirjoja. Nimi on akronyymi heprealaisen Raamatun kolmen osan nimistä (heprealaisista kirjaimista): Toora [תורה], Nevi’im [נביאים], Ketuvim [כתובים] eli ”toora, profeetat ja kirjoitukset”.

   Tanakista käytetään myös nimitystä heprealainen Raamattu. Juutalaisuus ei käytä sanaa Vanha testamentti, vaan se voi tuntua jopa loukkaavalta. Juutalaista raamatuntulkintaa ohjaavat rabbien opetuksista kootut selitysteokset (midraš) sekä Talmud, joka koostuu Mišnasta ja sitä selittävästä gemarasta.

   (https://fi.wikipedia.org/wiki/Tanak)

   Toora

   Toora (hepr. ‏תורה‎, Torah) on heprealaisen Raamatun eli Tanakin ensimmäinen osa. Toora käännetään usein sanalla laki, vaikka asianmukaisempi käännös on opetus. Juutalaisille toora on Tanakin keskeisin osa, joka luetaan synagogassa läpi joka vuosi. Toorasta käytetään myös kreikkalaisperäistä nimeä Pentateukki, joka tarkoittaa viisiosaista kirjaa. Kirjaksi sidottua Tooraa kutsutaan myös hepreankielisellä nimellä humaš.

   Toora sisältää Raamatun viisi ensimmäistä kirjaa, joista muun muassa suomen­kielisessä käännöksessä käytetään nimitystä Mooseksen kirjat. Tätä nimeä niistä käytetään lähinnä protestanttisissa kirkko­kunnissa, sillä Martti Luther nimesi saksan­kielisessä raamatun­käännöksessään niiden keskeisimmän henkilön ja oletetun kirjoittajan, Mooseksen, mukaan. Kirjat sisältävät esityksen vanhimman osan maailman luomisesta Mooseksen kuolemaan. Lisäksi ne sisältävät juutalaisten uskonnollisen lain, Mooseksen lain.

   Kirjoilla on myös kreikkalais-latinalaiset nimet:
   Genesis (Gen.) ”synty”, (Ensimmäinen Mooseksen kirja)
   Exodus (Ex.) ”lähtö”, (Toinen Mooseksen kirja)
   Leviticus (Lev.) ”leeviläinen”, (Kolmas Mooseksen kirja)
   Numeri (Num.) ”luvut”, (Neljäs Mooseksen kirja)
   Deuteronomium (Deut.) ”toinen laki”, (Viides Mooseksen kirja)

   (https://fi.wikipedia.org/wiki/Toora)

   Nevi’im

   Nevi’im (hepr. ‏‏נביאים‎), Profeetat, on toinen Tanakhin, heprealaisen Raamatun, kolmesta pääosiosta.

   Nevi’im jaetaan perinteisesti kahteen osaan:

   Ensimmäiset profeetat tai Nevi’im Rišonim [נביאים ראשונים], joka sisältää historialliset kirjat Joosuan kirjasta Kuninkaiden kirjoihin.
   Myöhemmät profeetat tai Nevi’im Aḥaronim [נביאים אחרונים] sisältää profeettakirjoja lähinnä heprealaisessa runomuodossa.
   Juutalaisessa käytännössä Samuelin kirjat ja Kuningasten kirjat lasketaan molemmat yhdeksi kirjaksi (suomalaisissa laitoksissa nämä molemmat on jaettu kahdeksi kirjaksi). Lisäksi kaksitoista suhteellisen lyhyttä profeettakirjaa lasketaan yhdeksi kirjaksi; tätä lyhyiden kirjojen kokoelmaa kutsutaan nimellä Trei Asar tai Kaksitoista pientä profeettaa. (Nimi viittaa kirjojen lyhyyteen, ei niiden tärkeyteen.) Juutalaisessa perinteessä Nevi’im sisältää siis kahdeksan kirjaa (Tanakhin 24:stä kirjasta).

   (https://fi.wikipedia.org/wiki/Nevi%E2%80%99im)

   Ketuvim

   Ketuvim (hepr. ‏כתובים‎, Kirjoitukset tai Hagiografia) on Tanakin, heprealaisen Raamatun, kolmas ja viimeinen osio.

   Juutalaisessa käytännössä Ketuvimiin kuuluvat Aikakirjat ovat tavallisesti yhtenä kirjana. Myös Esran kirja ja Nehemian kirja ovat yhtenä kirjana jonka nimi on Ezra. Juutalaisessa perinteessä Ketuvim sisältää siis yksitoista kirjaa.

   (https://fi.wikipedia.org/wiki/Ketuvim)

   Talmud

   Talmud (hepr. ‏תלמוד‎, ’oppi, opetus, tutkimus’) on Tanakia, eli heprealaista Raamattua täydentävän suullisen lain yhteenveto ja selitysteos. Se on juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelma, johon juutalainen laki perustuu. Talmud on antanut ratkaisuja juutalaisen yhteisön käytännön asioihin ja muovannut juutalaisten ajattelutapaa ja arvoja ensimmäisen vuosituhannen alusta nykypäivään asti. Se on Tanakin ohella juutalaisten tärkein teos.

   Talmudista on kaksi versiota, jotka koottiin ja kirjoitettiin muistiin Babyloniassa ja Palestiinassa 200–500-luvuilla heprean ja aramean kielellä. Talmud koostuu suullisen lain kokoelmasta Mišnasta ja sen kommentaarista Gemarasta, jossa on rabbien lakiaiheisia keskusteluja ja väittelyjä sekä erilaisia kertomuksia. Talmudiin liitettiin vielä toisen vuosituhannen alkupuolella merkittävien rabbien kuten Rashin kommentaareja. Talmud käsittää 20 paksua nidettä ja se on säilynyt melko muuttumattomana vuodesta 1523 lähtien.

   (https://fi.wikipedia.org/wiki/Talmud)

   Pyhiä juutalaisia kirjoituksia : valikoituja tekstejä Talmudista / toimittaneet ja suomentaneet Riikka Tuori & Tapani Harviainen ; piirrokset: Harri Haarala
   Kirja | Gaudeamus | 2018

   Talmud : en introduktion / Adil Steinsaltz ; översättning från hebreiskan och noter: Bertil Adania ; inledning: Salomon Schulman
   Steinsaltz, Adin
   Nya Doxa | 1996

   al-Masih bayna al-Talmud wa-al-Quran / Suhayb al-Rumi
   Rumi, Suhayb
   Bisan lil-Nashr wa-al-Tawzi` wa-al-I`lam | 2005

   Everyman’s Talmud : the major teachings of the rabbinic sages / by Abraham Cohen ; foreword by Jacob Neusner
   Cohen, Abraham
   Schocken Books | 1995

   DER TALMUD / STEMBERGER
   Kirja | 1982

 16. Voidaan siis summata summan päälle, että globaalin eliitin mätä pakonomainen indoktrinaatio on edennyt pelottavan pitkälle ”massojen” keskuudessa, mutta täällä vielä himmeänä loistaa länsimaisen perinnön jalokivi, yksilön hyvän ja hyvyyden tavoittelu, terve epäilys massapropagandan ”totuuksia”kohtaan, itsenäinen oma tahto ja halu paljastaa vääryydet, jotka jäytävät ympärillä.

  Mutta suuri mutta on nuoriso ja tulevat sukupolvet, jotka altistetaan valtiojohtoiselle indoktrinaatiolle. Heistä kohta suuri osa seuraa Johtajaa, joka kertoo asioiden laidan. Toisaalla muhamettilaiset suuri osa on ajoiksi menetetty vastaavanlaisen mutta vastamerkkisen indoktrinaation uhreina, ja näistä kahdesta saadaan mauton soppa vielä.

  Hitlerin tullessa valtaan 1933 1% sakuista tiesi mitä tuleman pitää ja koettivat varoittaa, mutta 99% oli aatteen palossa uuden äärellä, mukana monet juutalaiset ja muita vähemmistöjä. Sitä 1& halveksittiin, pilkattiin ja sitten kyytsättiin leiritykseen …

  Ihminen on joko hullu, varttihullu tai oman tien kulkija. Lukekaa Eläinten vallankumous.

 17. Ihan hyvää keskustelua mutta yrittäkää nyt ihmeessä tiivistää – elämässä kun on muutakin kuin seurata tätäkin keskustelua. Suorat lainaukset vieraalla kielellä ei ole hyvää keskustelua sekään.

  On totta, että juutalaisuus on oikeasti ”maallinen” oppi, menestysteologia, jonka mukaan noudattamalla Jahven (joka ilmeisesti on myös kristittyjen jumala) käskyjä saa tämän siunauksen, joka ilmenee mm. vaurastumisena. Lestadiolaisuudeksi mainittu liike on tämän menestysteologian ilmentymä, suomalainen haara. USA on tässä mielessä oma lukunsa.

  Epäilemättä se seemiläinen heimo, joka palveli Jahvea, oli tämän ”valittu kansa”. Muitakin kilpailevia jumalia oli, joiden olemassaolo hyväksyttiin ja joita välillä palveltiin, mutta vähitellen hybris kehittyi siihen malliin, että Jahven katsottiin olevan muita enemmän ja lopulta jopa ainoa, kaikkivaltias, jonka seurauksena hebrealaiset olivat koko maailman valittu kansa, mikä oli röyhkeydessään ainutlaatuista. Kymmenen käskyä, jotka kristityt kuvittelivat universaaleiksi, ei suinkaan tarkoitettu sellaisiksi. Esim. käsky Älä tapa koski tietenkin vain oman heimon keskinäisiä suhteita. Muiden tappaminen ja etniset puhdistukset Mooseksen ym. johdolla olivat menestyksen tae, minkä Vanha testamentti todistaa ja millä oli Jahven siunaus.

  Valitettavasti kristinusko ei ole itsenäinen uskonto vaan juutalaisuuden äpärä, jonka palvelijatkaan eivät tiedä, mitä lopulta kumartavat. Oikeampaa on siis puhua juutalaiskristityistä, joita suurin osa suomalaisistakin on ainakin muodollisesti. Juutalaisten pyhä kirja, meidän Vanha testamentti, pitäisi siis hylätä Leo Tolstoin tapaan, mutta korruptoitunut kristinusko ei siihen kykene. Tarvittaisiin siis toinen uskonpuhdistus.

  Toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut juutalaisten revanssi on onnistunut varsin hyvin eikä sille näy loppua, keinoina raha, raamattu, soluttautuminen, uhrikortti ja syyllistäminen. Minulla ei ole mitään juutalaisia vastaan niin kauan, kuin he suhtautuvat minuun ja muihin kanssaihmisiin kuin kaltaisiinsa, toista kunnioittaen, kuten ikoni Einstein yms. tekivät. Valitettavasti – Ben Z:a lainatakseni – mitään ei ole opittu, enkä nyt tarkoita jokseenkin harmitonta synagoogan tuhrimista. Israelin harjoittama politiikka ja ihmisoikeusrikkomukset ovat asia, jota ei tietenkään pitäisi hyväksyä tai painaa villaisella, mutta sen sijaan tälle terrorin pohjalle rakennetulle valtiolle on annettu suosituimmuusasema mm. EU:ssa. Tekopyhyys paistaa irvokkaasti etenkin vainojen uhrien muistopäivänä.

 18. Hyviä ajatuksia Kartsa — tiedon lisäämiseksi keskustelu on tärkeää
  Nyt vaan on niin että juutalaiset ovat keskeisessä roolissa mitä maailman menoon tulee. He ovat miehittäneet kaikki tärkeät avainasemat. Valitettavasti vain heidän mafiansa pitkälti pyörittää maailmaa ja hyvät juutalaiset jäävät sen edessä voimattomiksi.
  Siksi heitä ei voi sivuuttaa ja on aivan turha puhua tai keskustella esim. kapitalismista, taloudesta, pakolaisista, maahanmuutosta tai maailman- ja islamin vastaisesta sodasta unohtaen sionismin. Toki voi puhua mutta ei siitä ole mitään hyötyä. Se on turhaa aivotyötä.
  https://barnesreview.org/product/psychoanalysis-of-judaism/
  Jos jotain muutosta tai parannusta asioihin haetaan (mikä minusta tulisi olla tällaisen foorumin tavoite) niin on puhuttava siitä mistä ’kenkä puristaa’. Eikä sekään auta ellei se johda toimintaan.
  Ja valitettavasti on niin ettei se näytä johtavan. Mutta senkin ymmärtäminen miksei se johda ja miksi ollaan kahleissa voi lievittää polttavien haavojen kipua ja pitää yllä toivoa.

  ”Ei kaipaus hyvään riitä, sitä tahdottava on.
  Ei tahtominen riitä, tehtävä, tehtävä on.
  Mitä auttaa viileä järki, harkinta, aikomus?
  Enemmän tarvitaan tunne ja selvä tarkoitus.
  Ei mikä tahansa tunne,
  vaan haavat polttavat kun kyselet
  miksi toivot, elät, kärsit, rakastat.”

  Totta ettei ole hyvä monistaa vieraskielisiä tekstejä mihin itse syyllistyn. Mutta kun suomen kielellä ei juurikaan löydy sytyttävää tietoa niin on pakko liikkua netin sivuilla joilta sitä saa. Ja siellä ei suomea puhuta. Itselläni ei liioin ole varaa tuhlata aikaa alkamalla kääntämään tai tekemään laajempia tiivistelmiä siellä olevista itseä puhuttelevien ja inspiroivien enemmän asioita ymmärtävien kirjoittajien artikkeleista.
  Ja kun on jo valmista tavaraa niin miksei sitä voi hyödyntää? Miksi kirjoittaa uudestaan se mikä jo on olemassa ja jonka itse jakaa.

  Totuus holokaustista alkaa valjeta. Kyse on uskomattomasta ja iljettävästä huijauksesta. Mutta miksi vasta nyt? Onko sionistien valta horjumassa ja alkaa olla pakko tunnustaa valheet? Vai onko valta maailmassa jo niin vahva että on varaa siihen kun se ei enää voi valtaa horjuttaa?
  Entä miksi Niinistökin matkusti Jerusalemiin suureksi gangsteriksi leimatun N-yahun Ausshwitz-muistojuhliin jossa koko Lännen kööri oli koolla valheen merkeissä juhlimassa jotain sellaista mitä ei ole ollut? Siinäpä meille kysymys.

  The Last Days of the ”Holocaust”
  ERIC STRIKER
  https://www.unz.com/estriker/the-last-days-of-the-holocaust/
  Yet, on the much publicized 75th anniversary of the Soviet liberation of Auschwitz, the gatekeepers of the Holocaust continue to give ground, kicking and screaming along the way. … new book by former Museum of Jewish Heritage director David G. Marwell, “Unmasking the ‘Angel of Death’,”is considered the most well-researched mainstream biography of Mengele to date. In it, he cross references witness testimony from “survivors” with hard evidence and primary sources, only to conclude that their “memories” were “unreliable.” In other words, they are lying….By and large, the book admits that what is commonly known about Mengele is fiction constructed by rumors, novels and Hollywood which have been held as true thanks to Jewish “eyewitnesses” substantiating the hoaxes post-hoc.
  The sanctity of the Holocaust narrative becomes even more imperiled thanks to the in-your-face genocidal jingoism of Netanyahu and the unsophisticated political class steering the Israeli ship. International Jewry has spent much of the last 75 years using the Holocaust as the sacred myth guiding the neo-liberal globalist order.
  Netanyahu today uses it as a cheap gimmick to push for Israel’s short-term geopolitical goals. The Israeli’s actively tried to make Vladimir Putin the star of this year’s Holocaust show, even though most Jews see Russia as an affront to the liberal world order. Netanyahu is desperate to do whatever it takes to pull the Russians away from their alliances in Syria and Iran so that the Israeli war machine can continue to advance.
  At this point, it’s not a question of historical accuracy but of power. And only power can check power. We are living in the last days of the Holohoax.
  ————
  U.S in the Middle-East: Preparing for Disaster
  THE SAKER
  Lies, damn lies and statistics
  Turns out that Trump and the Pentagon were lying. Again.
  Revhakasta n-yahulaista väkeä, kertoo kuva.
  Conclusion: “Israel’s” days are numbered
  The Israelis have been feeding us all a steady diet about this or that country or politician being a “new Hitler’ who will either gas 6M Jews “again”, or wants to wipe Israel “off the map” or even engage in a new Holocaust.
  Gilad Atzmon brilliantly calls this mental disorder “pre-traumatic stress disorder”, and he is spot on. The Israelis mostly used this “preemptive geschrei*” as a way to squeeze out as many concessions (and money) from the western goyim as possible.
  But in a deep sense, it is possibly that the Israelis are at least dimly aware that their entire project is simply not viable, that you cannot ensure the survival of any state by terrorizing all of your neighbors. Violence, especially vicious, rabid, violence can, indeed, terrorize people, but only for so long. Sooner or later, the human soul will outgrow any fear, no matter how visceral, and will replace that fear by a new and immensely powerful sense of determination.
  https://www.unz.com/tsaker/u-s-in-the-middle-east-preparing-for-disaster/
  https://barnesreview.org/product/the-jewish-mafia/

  • Kiistatta holokausti (holohouxi) on muun maailman pahoinvoinnin yksi keskeisiä syitä. SEn avulla valta pysyy ’tietyissä käsissä’. Ja nuo kädet eivät ole puhtaat eivätkä hyvää tekevät.
   Mutta sama ilmiö kuin eduskunnassa näkyy tässäkin. Tieto totuudesta ei paina juuri mitään eikä se edes kiinnosta kuin harvoja kansanedustajia.
   Meilläkin tätä tietoa jakava Magneettimedia on leimattu antisemitismin keitaaksi ja kaikin puolin muutenkin epäluotettavaksi ja propagandan pesäksi.
   Maata hallitsevalle eliitille ja kansalle valheessa eläminen on tärkeämpää kuin totuus. Näin vaan on. Eikä suinkaan vain tässä asiassa.
   http://www.magneettimedia.com/vainojen-uhrien-muistopaiva-lahestyy-juutalaisten-holokaustin-myytti-6-miljoonasta-uhrista/

   • As Flood of Online Child Pornography Grows – Feds, Tech Giants, Do Nothing
    The root of the problem can be traced back to the twin poisons of liberal ideology (paraphilia and individualism) and corruption. The National Center of Missing & Exploited Children has been compromised by bribes from big tech companies, according to a statement given by their Canadian counterparts to the Times.

    Google, Facebook, etc do not see the 4,400% increase in child pornography on the internet in the last five years, much of it enabled by their platforms, as that big of a deal. On the other hand, they also know that there is still a taboo against it in America (for now) so they pay watchdogs to avoid emphasizing their role in this controversy.
    https://russia-insider.com/en/flood-online-child-pornography-grows-feds-tech-giants-do-nothing/ri28097

    Putin aikoo tehdä jotain ja rakentaa Venäjälle oman netin jonne ei voi syöttää sionistimafian tarkoituksella levittämää lapsi- ym. pornoa eikä maata tuhoavaa ’viidennen kolonnan’ propagandaa.
    Varmaan odotettavissa mafian kova hyökkäys kuinka Venäjä ei ole vapaa maa… jota saisi vapaasti tuhota kuten läntisiä maita.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here