Perusoikeudet ja perustuslaki

EU käyttää (surutta!?) tuhansia miljardeja pankkien kasinotalouden tukemiseen. Samalla se pitää yllä tiukkaa budjettikuria ja lisää köyhyyttä. Tässä on syvä ristiriita, johon EU tulee kaatumaan ennemmin tai myöhemmin.

49
Murusia köyhille

J’accuse et condamne…! Minä syytän ja tuomitsen…!

”Jokaisella (…) on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.”

Miksi kaikki eivät kuitenkaan saa käytännössä nauttia heille perustuslain mukaan kuuluvista perusoikeuksista?

Suomen perustuslain (731/1999) mukaan ”[j]okaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon” (perustuslain 19. pykälän 1. momentti). Tämä tarkoittaa, että ”oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon” on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Välttämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset (Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta [HE 309/1993 vp]).

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (…)” (perustuslain 19. pykälän 3. momentin ensimmäinen virke. ”Palvelujen riittävyyttä arvioitaessa voidaan lähtökohtana pitää sellaista palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä” (HE 309/1993).

Riittävien sosiaalipalvelujen turvaaminen kuuluu julkiselle vallalle (valtio ja kunnat) sen perustuslakisääteisenä tehtävänä (ks. perustuslain 19. pykälän 3. momentin ensimmäinen virke). Riittävät sosiaalipalvelut on turvattava lailla eli asiaa koskevalla lainsäädännöllä (”sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään”) (ibid.). Kyseisen lainsäädännön on täytettävä perustuslaissa ilmaistu välttämättömän huolenpidon ja riittävien sosiaalipalvelujen taso.

Vaikeasti toimintarajoitteisten ihmisten (vaikeavammaiset ihmiset) edellytyksiä toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä pyritään edistämään erityisesti vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetulla lailla (vammaispalvelulaki, VPL, Laki n:o 380/1987). Lain 1. pykälässä säädetään: ”Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.”

Julkisen vallan [= valtio ja kunnat virkamiehineen] on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen” (perustuslain 22. pykälä). Tämä tarkoittaa, että valtion velvollisuutena on osoittaa riittävät taloudelliset voimavarat perusoikeuksien toteuttamiseksi käytännössä. Valtion on esimerkiksi huolehdittava siitä, että kunnilla on riittävät taloudelliset voimavarat toteuttaa vaikeavammaisten kuntalaisten perusoikeusluonteiset oikeudet eli subjektiiviset oikeudet (esimerkiksi oikeus palveluasumiseen ja oikeus henkilökohtaiseen apuun).

Kunta ei saa evätä subjektiivisen oikeuden sisältämää palvelua tai tukitoimea määrärahojen puutteeseen vetoamalla. Toisin sanoen kunnan on myönnettävä subjektiivisena oikeutena myönnetty etuus riippumatta määrärahoista, jotka se on talousarviossaan tarkoitukseen varannut.

Jos perusoikeuksiin tai subjektiivisina oikeuksina turvattuihin palveluihin ja tukitoimiin varatut määrärahat loppuvat, kunnassa on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarvion muuttamiseksi asianomaisessa järjestyksessä.

Sipilän hallituskausi kova köyhille

Juha Sipilän porvarihallituksen 2015–2018 ohjelmassa köyhyyden vähentäminen ei ollut painopisteenä. Hallituskaudella pienituloisten asemaa heikensivät perusturvaetuuksien leikkaukset ja indeksijäädytykset. Perusturvan varassa elävien ryhmien toimeentuloa vaikeutti myös etuustulojen verotuksen kiristäminen. Lapsilisien indeksisidonnaisuudesta luovuttiin. Lisäksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan päivärahakautta lyhennettiin.

Vuoden 2018 alusta voimaan tullut aktiivimalli leikkasi huomattavalta osalta työttömiä työttömyysetuutta ja johti kasvavaan toimeentulotukeen turvautumiseen. Lasten ja nuorten tilannetta vaikeuttivat leikkaukset varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta ja nuorisotakuusta. Myös terveydenhuollon asiakasmaksuja korotettiin ja lääkekorvauksia leikattiin huomattavasti.

Vähimmäisbudjettiköyhyysmittari

Minimibudjettiköyhyysmittari kertoo, kuinka suuri osa väestöstä elää kotitalouksissa, joiden tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen. Vähimmäisbudjettiköyhyysraja on yksin vuokralla asuvalla 1 062 – 1 224 euroa kuukaudessa asuinpaikasta riippuen.

Minimibudjettiköyhyyttä on seurattu vuodesta 2012. Tuolloin se oli hieman alle 10 prosenttia väestöstä. Vuonna 2016 minimibudjettiin perustuva köyhyysaste oli 7,8 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 418 500 henkilöä. Kokonaan perusturvalla elävien määrä on lisääntynyt 55 000:lla vuodesta 2010. Vuonna 2017 Suomessa asuvista 4,7 prosenttia eli 250 000 henkilöä kuului asuntokuntaan, jossa perusturvaetuuksien osuus oli yli 90 prosenttia bruttotuloista.

Tulottomien kotitalouksien määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Vuoden 2017 lopussa niitä oli noin 38 700. Tulottomilla kotitalouksilla tarkoitetaan talouksia, joilla ei ole muita tuloja kuin perustoimeentulotuki ja sen lisäksi mahdollisesti asumistuki, lapsilisä ja elatusapu tai -tuki. Vuonna 2018 asunnottomana oli 5 482 henkilöä.

Jos vammainen ihminen ei vammansa vuoksi työllisty milloinkaan, hän joutuu elämään koko elämänsä takuueläkkeen, asumistuen ja mahdollisen toimeentulotuen varassa. Tämä tarkoittaa elämänmittaista matkaa köyhyydessä.

Perusturvan taso ei ole riittävä

Työttömän, kotihoidon tuen saajan ja vähimmäismääräisten sairaus- ja vanhempainpäivärahan saajan tulotasot eivät riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta. Opiskelijan sosiaaliturva kattaa kohtuullisen minimikulutuksen vain opintolainan kanssa.

Suomessa keskeinen vähimmäisturvan takaava etuus on toimeentulotuki ja sen tason on useassa yhteydessä todettu olevan riittämätön. Vähimmäistoimeentulon osalta voi perustellusti väittää, että Suomi ei noudata Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria. Perusturvan tasoa onkin korotettava vähintään viitebudjettien määrittelemälle kohtuulliselle vähimmäistasolle.

Kysymys ei ole arvoista vaan perusoikeuksista

Sietämättömän ja perustuslain vastaisen köyhyyden oloissa elää lukuisa joukko kansalaisia. Haavoittuvassa asemassa ovat (muun ohella) (1) monet työttömät, (2) monet kotihoidon tuen saajat, (3) vähimmäismääräisen sairauspäivärahan saajat, (4) vähimmäismääräisen vanhempainpäivärahan saajat, (5) monet opiskelijat, (6) monet vaikeavammaiset kansalaiset ja (7) monet pitkäaikaissairaat.

Luettelo ei ole tyhjentävä. Helmikuun 14. päivänä Marja Sannikan tv-ohjelmassa Emme oikeasti välitä vanhuksistamme yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger todisti, etteivät kaikki vanhukset saa tarvitsemaansa hoitoa tai heillä ei ole siihen varaa ja että ”[v]altio ja kunnat rikkovat tällä hetkellä Suomen perustuslakia”.

Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että sosiaalietuuksien alikäyttö on huomattavasti yleisempää kuin tukien väärinkäyttö. Tutkimusten mukaan jopa puolet toimeentulotukeen oikeutetuista jättää tuen hakematta. Alikäyttö on merkittävä ongelma, sillä usein tuki jää hakematta kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta. Kelan mukaan toimeentulotukea jää varovaisten arvioiden mukaan hakematta vuosittain 30–100 miljoonan, rohkeimpien arvioiden mukaan jopa 300 miljoonan euron edestä.

Summa summarum: Suomessa on tätä kirjoitettaessa suuri määrä kansalaisia, jotka eivät saa käytännössä nauttia heille perustuslain 19. pykälän nojalla kuuluvista perusoikeuksista (oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon sekä oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin).

Sipilän hallituskautta leimasivat oikeistovoimien jatkuvat hyökkäykset perustuslakia vastaan. Nyt – kansanrintamahallituksen kaudella – on viimeinkin tilaisuus ryhtyä kunnioittamaan kansalaisten perusoikeuksia myös käytännössä.

Miksi tähän on tultu? Miksi ne, joilla valta oli, eivät noudattaneet perustuslain säännöksiä? Miksi valvontaviranomaiset uinuivat Ruususen unta?

J’accuse et condamne…! Minä syytän ja tuomitsen…! Tuomio on moraalis-eettinen, so. tuomioista hirmuisin.

Tapio Kuosma on espoolainen kirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.

Lähteitä

Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993 vp)

Timo-Pekka Heima: Professorin mukaan Suomi rikkoo vanhustenhoidossa perustuslakia, eikä hoitajamitoitus korjaa tilannetta. Yle Uutiset 14.2.2020.

Pertti Honkanen: Perusturvan kehitys 2010–2020. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki, helmikuu 2020.

Köyhyysvahti — Suomen köyhyysraportti 2019. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin 2019. Toimittaneet Anna Järvinen, Tuula Paasivirta, Liisa Partio, Erja Saarinen ja Leena Valkonen.

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731)

Laura Savolainen: Sosiaaliturvan alikäyttö tulee meille kalliimmaksi kuin väärinkäyttö – ”Moni tukeutuu mieluummin pikavippeihin”. Yle Uutiset 17.11.2015.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (3.4.1987/380).

Artikkelikuva Murusia köyhille (public domain).

49 KOMMENTTIA

 1. Tapio Kuosma sanoo sen vastaanpanemattoman yksiselitteisesti: meitä hallitaan perustuslakimme vastaisesti!

  Erityisesti tämä kärjistyi Juha Sipilän äärioikeistolaisen hallituksen aikana, jolloin ”normaaliin” kyykytykseen lisättiin tehoja kikytyksellä. Toteutettiin miljardien eurojen tulonsiirto palkansaajilta yrityksille ja omistajille.

  Köyhiä kyykytettiin ja palkansaajia kikytettiin. EK on ottanut lesta-Sipilän saavutuksista vielä jälkihyödyn tällä meneillään olevalla tes-kierroksella. Sanna Marinin johtamalla hallituksella on näytön paikka hallituspolitiikan suunnan muuttamisessa.

 2. ”(…) meitä hallitaan perustuslakimme vastaisesti!” (Tauno O. Mehtälä)

  Hyvä Tauno, osuvasti kiteytit.

  Tilanne on suoraan sanoen kammottava. Eivätkä he (= vallanpitäjät) enää voi väittää, etteivät he mistään mitään tienneet. Kammottavaa on myös virallinen hiljaisuus asian tiimoilta. Missä ovat nyt ne niin kutsutut perustuslakiasiantuntijat ja muut asiantuntijat ja tuktijat? Vaikuttaa siltä, että yhteiskunta elää yhä edelleen uusliberalistisissa pakkopihdeissä.

  Kokoomuslaiset apureineen huutavat aina ’kuorossa’, ettei sosiaaliturvan parantamiseen ole varaa. He unohtavat, että köyhimpien, sairaimpien, vammaisimpien ja erittäin vähävaraisten kansalaisten sosiaaliturvassa ei ole kysymys almuista eikä hyväntekevyydestä vaan heidän perustuslakisääteisistä perusoikeuksistaan. Ja noiden perusoikeuksien toteuttaminen käytännössä on samassa perustuslaissa säädetty julkisen vallan, so. valtion ja kuntien, oikeudelliseksi velvollisuudeksi.

  Sen sijaan perustuslaissa ei ole säännöstä, jonka perusteella julkisella vallalla olisi velvollisuus ostaa 2020-luvulla hävittäjiä 10 miljardilla eurolla.

  On sietämätöntä, että köyhien ja vähäväkisten perusoikeudet on porvarihallitusten toimesta ’unohdettu’. Onko kysymys siitä, että köyhät ja vähäväkiset koetaan arvottomiksi ja hyödyttömiksi?

  Ajatellaanpa, että joku kuuluttaisi julkisuudessa, ettei meillä ole enää varaa toteuttaa käytännössä sitä perustuslain perusoikeussäännöstä, jonka mukaan ”[o]maisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen TÄYTTÄ KORVAUSTA VASTAAN säädetään lailla” (perustuslain 15. pykälän 2. momentti). Tai ettei meillä ole enää varaa toteuttaa käytännössä perusoikeutta ”omaan kieleen ja kulttuuriin” (perustuslain 17. pykälä). Taitaisivat eetteri ja some täyttyä vastalauseista?

  Eerikoista ja huolestuttavaa on, että niin monet tahot näyttävät olevan hiljaa perusoikeusloukkauksista. Hiljaa ovat monituiset ’perustuslakiasiantuntijat’. Hiljaa ovat erinäiset ja monenlaiset laillisuusvalvojat, mukaan lukien ylimmät laillisuusvalvojat (”Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista” [ks. perustuslain 108. pykälän 1. momentti]; ”Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.”[ks. perustuslain 109. pykälän 1. momentti]).

  Viittaan myös seuraaviin perustuslainkohtiin: 108. pykälän 3. momentti: ”Oikeuskansleri antaa joka vuodelta kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle.” 109. pykälän 2. momentti: ”Oikeusasiamies antaa joka vuodelta kertomuksen toiminnastaan sekä lainkäytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista eduskunnalle.”

  Toivottavasti nykyisellä ’kansanrintamahallituksella’ on voimia ja keinoja korjata kysymyksessä oleva ongelma.

  10 miljardin euron hävittäjiä odotellessa

  Tapio

  J.K. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa myös rikoslain (39/1889) virkarikoksia koskevista säännöksistä:

  9 § (12.7.2002/604) Virkavelvollisuuden rikkominen

  (1. momentti:) Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (4.12.2009/990)

  10 § (12.7.2002/604) Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

  Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

  J.K.2. Onko niin, ettei Suomenmaasta ole löydettävissä ainuttakaan virkamiestä, joka olisi jollakin tavalla tai joltakin osalta vastuussa siitä, ettei Suomen perustuslain 19. pykälän 1. momentissa perusoikeudeksi säädetty jokaisen ”oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon” käytännössä toteudu?

  J.K.3. Esimerkki eräästä kummallisesta asiasta: Tutkimusten mukaan jopa puolet toimeentulotukeen oikeutetuista jättää tuen hakematta. Alikäyttö on merkittävä ongelma, sillä usein tuki jää hakematta kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta. Kelan mukaan toimeentulotukea jää varovaisten arvioiden mukaan hakematta vuosittain 30–100 miljoonan, rohkeimpien arvioiden mukaan jopa 300 miljoonan euron edestä.

  Tuo asia, tuo ongelma, on tutkittu, ja se on ollut Kelan tiedossa vuosikaudet! Miksi ongelmalle ei ole tehty mitään? Kun kerran kyseiset ’kaikkien heikoimmassa asemassa olevat’ tiedetään ja tunnetaan, miksi heille ei myönnetä asianomaista tukea ilman hakemusta?

 3. ”…yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger todisti, ……. että ”[v]altio ja kunnat rikkovat tällä hetkellä Suomen perustuslakia”. … ”Sipilän hallituskautta leimasivat oikeistovoimien jatkuvat hyökkäykset perustuslakia vastaan. ”

  Nyt kolahti. Tätä ei voi ohittaa … siinä muhii suuri vääryys. Miten tämä on mahdollista?
  Tiettävästi perustuslakia (PL) on rikottu myös maamme liittämisessä EU:hun. Niin olen lukenut.
  Itselläni on käsitys ettei lakeja voi rikkoa joutumatta vastuuseen. Itse olen ymmärtänyt että PL on eräänlainen kansakunnan selkäranka ja sikäli erityisen painoarvon omaava laki jota aivan erityisesti tulisi kunnioittaa?
  Kysyisin kirjoittajalta joka on oikeustieteen lisensiaatti että onko PL jotenkin alempiarvoisempi laki jota voi tulkita tämän kaltaisen vääryyden mahdollistavalla tavalla?
  Entä eikö eduskunta voi tässä toimia ylimpänä tuomarina ja vaatia rikkojien asettamista vastuuseen kansakunnan vihollisina jos se muuten lakiteitse ei onnistu?

 4. YK:n peruskirja
  2 artikla

  Järjestön ja sen jäsenten on, pyrkiessään 1 artiklassa esitettyihin päämääriin, toimittava seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  1. Järjestö perustuu kaikkien jäsentensä täysivaltaisen tasa-arvoisuuden periaatteeseen.

  2. Kaikkien jäsenten on, jotta niille jokaiselle voitaisiin turvata jäsenyydestä johtuvat oikeudet ja edut, vilpittömästi täytettävä tämän peruskirjan mukaan itsekullekin kuuluvat velvoitukset.

  3. Kaikkien jäsenten on selvitettävä kansainväliset riitansa rauhanomaisin keinoin siten, ettei kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta eikä oikeudenmukaisuutta vaaranneta.

  4. Kaikkien jäsenten on pidätyttävä kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan tai menettelemästä muulla tavalla, joka on ristiriidassa Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärien kanssa.

  5. Kaikkien jäsenten on kaikin tavoin autettava Yhdistyneitä Kansakuntia jokaisessa toimenpiteessä, johon järjestö ryhtyy tämän peruskirjan mukaisesti, sekä pidätyttävä antamasta apua millekään valtiolle, jota vastaan Yhdistyneet Kansakunnat ryhtyy ehkäisy- tai pakkotoimenpiteisiin.

  6. Järjestön on huolehdittava siitä, että valtiot, jotka eivät ole Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä, toimivat näiden periaatteiden mukaisesti, mikäli se on tarpeen kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

  7. Mikään tämän peruskirjan määräys ei oikeuta Yhdistyneitä Kansakuntia puuttumaan asioihin, jotka olennaisesti kuuluvat jonkin valtion sisäiseen toimivaltaan, eikä velvoita jäseniä alistamaan tällaisia asioita tämän peruskirjan mukaan selvitettäviksi. Tämä periaate ei kuitenkaan saa estää VII luvussa edellytettyjen pakkotoimenpiteiden soveltamista.
  ———————————————————————————————————————————————————
  Lisäksi Suomen tulisi siis ulkosuhteissa noudattaa YK:n peruskirjaa, mikä ei myöskään näytä enää tapahtuvan. Länsihuumassaan Suomi on lähtenyt mukaan kaatamaan hallituksia, joilla on YK:n takaama suvereniteetti. Lännen tuki Syyriaa rikki repiville uskonsotureille on yleisesti tunnettu. Sodan vastustus Britanniassa ja USA:ssa oli kuitenkin niin laajaa, ettei suoraa hyökkäystä kyetty tekemään. Niinpä Obama julisti ”red line”:nsä, kemiallisten aseiden käyttö johtaisi välittömiin sotatoimiin. Tämä julistus oli avoin valtakirja terroristeille alkaa lavastaa sellaisia iskuja jotka pantaisiin hallituksen syyksi.
  Ja kun Obama korskeasti ilmoitti, että ”Assadin on lähdettävä”, häntä seurasivat kaikki Euroopan kanahaukat, mukana Erkki Tuomioja. Googlesta löytyy Tuomiojan julistus, joka on annettu vähän ulkoministerikauden päättymisen jälkeen. Obaman suusta annettuna kyseessä on kevyesti verhottu sodanjulistus, Tuomiojan suusta tämän suoraa tukemista. Kyseinen uhkailu rikkoo käsittääkseni räikeästi YK:n peruskirjan 2 artiklaa ja voidaan lisäksi nähdä yllytyksenä Suomessa majaileville uskonsotureille. Heillä oli tässä vahva moraalinen tuki lähtiessään Assadia kaatamaan. Eikä rahaa puutu, sen takaavat sekä arabimaailman sheikit että monet länsivaltiot, esim Norja.
  Syyrian sodan viimeisimmässä vaiheessa ulkoministeri Haavisto on joutunut kahnauksiin virkamiestensä kanssa. Tämä on kuitenkin vain pintakuohuntaa kun varsinainen ongelma on, että Haavisto ohittaa Syyrian valtion viranomaiset, jotka ovat YK:n tunnustamat. Haavisto asioi suoraan kurdien separatistihallinnon kanssa, jolla ei ole kansainvälisesti tunnustettua asemaa, eikä se sellaista tule saamaan, ellei Syyriaa onnistuta hajoittamaan, kuten tavoitteena on. Kurdiseparatismin tukeminen on puuttumista suvereenin valtion sisäisiin asiohin.
  EU:n kautta Suomi rikkoo lisäksi räikeästi Syyrian oikeuksia käydä kauppa ulkomaailman kanssa ja pyrkii taloussaarrollaan kuristamaan maan kurjuuteen, kuten Irakin kanssa tapahtui 90-luvulla, jolloin USA:n ulkoministeri Albright ilmoitti kysyttäessä, että puolen miljoonan lapsen menehtyminen saarron johdosta oli hyväksyttävä hinta.

 5. Hauskoja nämä perustuslait ja vielä hassumpia ne, jotka luulevat niiden jotakin tarkoittavankin. Sitten on paksussa kirjassa lakipykäliä, joita käytetään meitä vastaan halukaasti, ahneesti ja valtakunnasyyttäjä oikein piiskaa niitä päivittäiseen käyttöön. Meillä ei ole ollut ainuttakaan oikeuskansleria, tai valtakunnansyyttäjää, joka olisi aloittanut perustuslain tarkoittamien pykälien mahdollistaman toiminnan asunnottomille, lääkityksen puutteeseen kuoleville, tai hoidotta jättämisen tapahtumiin.
  Meillä on nyt valtakunnansyyttäjä, joka ahdistaa 15 vuotta vanhoista kirjoituksista, kyttää jonkun sanan merkitystä, jos, jos, jos se loukkaisikin väkisin maahan tulleen uskontoa, tai elämäntapaa. Meillä on oikeuskansleri, joka on ottanut kahdesti kantaa asioihin , joista kourallinen oikeustieteen professoria on ollut toista mieltä.

  Sanon suoraan, että Suomen monilla lakipykälillä pyyhitään rectumia avoimesti nauraen ja kansa enemmistö sen hyväksyy. On keksitty oikeustieteeseen kuulumattoma käsitteitä viidessä vuodessa. Niitä käyttää presidentti nykyään jokaisessa puheessaan, kuten ”maalittaminen”, vihapuhe” ja ”laillinen arvopohja”. Eikö olekin jokaiseen diktatuuriin hyvin sopivia käsitteitä? Puuttuu vain se ”majesteeetirikos” Jenniä ja Saulia kohtaan. Sillä syyttäisi mukavasti jo sataa tuhatta ihmistä.

  • Minua vaan askarruttaa tuo eduskunnan mahdollisuus valvoa perustuslain rikkomista.
   Kun eduskunta on ylin vallankäyttäjä maassa niin eikö sillä silloin ole mahdollisuus vaatia että perustuslakia noudatetaan?
   Mikähän tässä on totuus. Onko se edes teoriassa näin?

 6. Perustuslain ja ihmisten perusoikeuksien polkeminen liittyy Suomessa sekä poliittisiin aatteisiin ja niiden aiheuttamiin budjettivajauksiin jotka lähtivät huimaan nousuun Suomen liityttyä EUiin.
  Tämä johtui siitä että EUn vaatimusten mukaan Suomessa sallittiin rahan vapaa liikkuvuus rajan niin että se ei hyödyttänyt Suomen talous elämää eikä kartuttanut valtion verotuloja. Lisäksi Suomea EUkuntoon laitettaessa pistettiin useita pankkeja ja tuhansia yritytyksiä konkkaan joka vielä lisäsi Suomen talouden ahdinkoa. Lisänä rokassa on se että euroon liityttäessä siihen liityttiin markan liian korkealla arvolla.
  EKPn melskaaminen finanssimarkkinoilla tulee myös koskemaan Suomea niiden jälkiselvittelyssä yhteisvastuun kautta ja brexit lisää Suomen EUmaksuosuuksia eli Suomella EUsta rahan menoa riittää entistä enemmän.
  Sipilän hallitus kutisti perustoimeentulo turvaa ja lisäsi rikkaiden tuloja ja veronkierto mahdollisuuksia sekä alensi keskiluokan veroja. Kikytunnit myös pienensi valtion verotuloja ja kaikesta tästä seurasi että valtio joutui koko ajan ottamaan lisää lainaa. Sote taas osoitti että porvareiden mukaan peruslakia voidaan muuttaa aina tilanteen mukaan kuten tiedustelulakienkin kanssa tapahtui.
  Marinin hallituksen on löydettävä tässä tilanteessa rahat perusturvan nostamiseen perustuslain mukaiselle tasolle ja silloin on uskallettava kiristää rikkaiden verotusta ja veronkiertoa pienentää sekä yritystukia vähentää mutta yksimielisyyden löytäminen hallituksessa voi niistä olla vaikeaa.

 7. Mestarillinen kirjoitus Kuosmalta. Luonani käy iäkäs naishenkilö päivittäin kerjäämässä tupakkkaa. Ei tämä yhteiskunta heistä mitään välitä.

 8. Euro otettiin käyttöön ilman kansanäänestystä ja Naton kanssa tehtiin isäntämaasopimus ilman Eduskunan päätöstä. Näin poikettiin jyrkästi oikeusvaltio Ruotsin menettelystä eli Suomi ei ole oikeusvaltio.
  Lait antavat kansalle enemmän etuuksia kuin kansantaloutemme pystyy kantamaan. Seurauksena on nyt noin 10 miljardin euron kestävyysvaje, erittäin raskas verotus ja valtion jo 12 vuotta jatkunut velkaantuminen.
  Suomen 10 vuoden laman jälkeen ”lesta” Sipilä palautti maan kilpailukyvyn kovin ottein yritysjohtajana ja talous lähti kovaan nousuun.
  Ilman hänen toimiaan olisimme ehkä IMF:n holhouksessa.
  Aina roiskuu kun rapataan ja kukaan ei ole täydellinen. Mutta ehkä hänen ei olisi kannattanut antaa helmiä sioille.

   • En tiedä onko mies yhä lesta-uskovainen mutta ainakin on unohtunut Mestarin opit : ”Minkä olette tehneet yhdestä pienimmistä sen olette tehneet minulle.”

    • …. ja tämä Truth-hunterin esiintuoma lause tarkoittaa sitä, että MESTARI on loputtomien elämien juoksunauhassa JOKAINEN IHMINEN. Ja se puolestaan tarkoittaa sitä, että JOKAINEN IHMINEN on loputtomien elämien juoksunauhassa MESTARI. Ihmiset kuvittelevat, että kyseinen lause on vain raamatullinen vertauskuva, vaikka se on konkreettisesti totta…. siis yhtä totta kuin sinun elämäsi on juuri NYT, eli MAYA (tietoisuuden harha.)

     Jeesus sanoi: ”te olette jumalia”, eli:

     – Sinä olet Alfa & Omega/Alku & Loppu.
     – Sinä opit loputtomien jälleensyntymien kautta tietämään hyvän ja pahan.

     ”22 Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti! 23 Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. 24 Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.” Mooseksen kirja 3:22-24.

     Toisin sanoen; SINÄ OLET – vaikka et sitä vielä tässä vaiheessa tiedosta – omaa häntääsi pureva käärme – universaali tietoisuus – joka nousee jälleensyntymien ketjussa pimeydestä valoon.

     ”8 Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: Herrani, mikä on oleva näitten päätös? 9 Niin hän sanoi: Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. 10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.” Danielin Kirja 12:8-10.

     • Tarkoitin tuossa että on unohtanut Mestarinsa opit.
      ——–
      Teit nyt omia tulkintojasi
      Mistä tiedät että Jeesus ja Jumala ovat tuollaisia puhuneet?
      Raamattu, myös juutalaisten R, on ihmisten kirjoittama, ihmisten jotka eivät edes koskaan tavanneet historian J:ta joka ei itse kirjoittanut mitään.
      Eikä Jumalakaan puhu eikä kirjoittele mitään.
      God is not religion, sanoi Gandhi.

  • Sipilän hallitusta auttoi myös EUn elvytysohjelman tuoma noususuhdanne talouden kuntoon laitossa mutta siitä huolimstta valtio otti joka vuosi lisä velkaa ja möi valtion omaisuutta. Kikytuntien tuoma hyöty ei näkynyt työllisyydessä mutta näkyi ennätysmäisinä yhtiöiden osingonjakoina. Sipilällä ei ollut muuts tarkoituskaan kuin heittää helmet sijoille.
   Perusongelma Suomella on EU kun velkaantuminen jatkuu EUn jäsenmaana ollessa ja yhteiskunnan omaisuus myydään alennuksella veroparatiisiyhtiölle jotka maksimoi voittonsa Suomen kuluttajilta. Sipilä eikä kukaan muukaan pysty EUn heikentävälle vaikutukselle Suomen taoudelliseen tilanteeseen mitään kuin hetkellisesti ja seuraaviin hävittäjiin menee rahaa monen perusturvan edestä seuraavat 40 vuotta.

   • Ongelma on siinä että ollaan eliitin pakottamina EU:ssa ja sitä hallitsevan mafian vallan alla eikä kansa tee muuta kuin ruikuttaa.
    Se on kuin syöpäkasvain joka tappaa hitaasti mutta varmasti.
    Pitää ottaa lisää velkaa jotta oligarkit saavat jatkaa riistoaan.

 9. Eiköhän ne EU-direktiivit ja -sopimukset kävele mennen tullen Suomen perustuslain yli. Eikös se ole jälkijättöisesti kirjattu lakiin, että olemme EU:n jäsen – siis manifestaatio kauaskantoisesta suunnitelmasta alistaa vallan alle kaikki sinisilmäiset ja hyväuskoiset kansat. Amerikka-Saksa-eliittiakselin uskollisimmat palvelijat löytyvät Suomesta: Lipponen, Halonen, Niinistö, Tuomioja, Haavisto ja ilmeisesti myös Merkel-Rautarouvan nenästävetämä nuori äiti Sanna Marin. Uusliberalismin kukkanen -asekaupat- kukoistavat kaksinaismoralistisessa yhteisössä. Saksa on toimittanut kiertoteitse asearsenaalia yhteen kaikkien aikojen julmimmista sodista, jota on käyty 5 vuotta Jemenissä. Milloin kuulit viimeksi tästä siviileille äärimmäisen kiduttavasta kansanmurhasta Suomen tiedotusvälineissä ?

  • ”Eikös se ole jälkijättöisesti kirjattu lakiin, että olemme EU:n jäsen…”
   Kuka kertoisi miten se on kirjattu ja sulkeeko se pois mahdollisuuden erota EU:sta vaikka kansa haluaisi ja ylipäätään mahdollisuuden noudattaa maan omaa perustuslakia?

 10. Tapio Kuosmalta hyvä avaus. Kiitokset Tapiolle siitä.

  Suomessa ei ole perustuslaki voimassa, koska EU:n säädökset kansainvälisinä sopimuksina ajavat kanasallisen lainsäädännön yli. Tässä yhteydessä on huomattava, että dokumentoidusti liittyminen Euroopan Unioniin on tapahtunut vallinneen perusrtuslain vastaisesti. Sama koskee Euro-rahaliittoon liittymistä.
  Myös kirjaus perustuslakiin siitä, että Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio, on sekin toteutettu perustuslain vastaisesti.

  Nämä kaikki asiat on dokumentoitu Jorma Jaakkolan nettisivustolla täysin yksiselitteisesti ja hyvin yksityiskohtaisesti.

  Lainvastaiset sopimukset eivät ole osapuolia sitovia. Suomessa ei tarvitse tehdä mitään muuta kun kertoa Euroopan Unionille, että oli se hauskaa tai vähemmän hauskaa niin kauan kun suhde kesti, mutta nyt se on loppu. Bye Bye.

  Ei tarvita edes mitään neuvotteluja Brittilän tapaan. Se oli siinä. Ainoa ongelma on siinä että Suomen täysin munaton hallinto ei tähän kykene.

  • ”Myös kirjaus perustuslakiin siitä, että Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio, on sekin toteutettu perustuslain vastaisesti.”

   Mikä siinä oli perustuslain vastaista?

 11. Suuri kiitos kommentoijille. On ilo nähdä, etteivät kaikki ole mielissään perustuslain ja perusoikeuksien syrjäyttämisestä.

  Truth_hunter’ille:

  Suomen perustuslaki (731/1999; tuli voimaan 1.3.2000) on Suomen Eduskunnan säätämistä laeista kaikista arvokkain ja ylin laki, ”lakien laki”. Laillisuusvalvonnasta säädetään perustuslain 10. luvussa (pykälät 106 – 118). ”Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle” (106. pykälä). ”Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa” (107. pykälä).

  Oikeuskanslerin tehtävänä on (perustuslain mukaan) valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tulee myös valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. – Oikeuskanslerin on pyydettäessä annettava presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä. – Oikeuskansleri antaa joka vuodelta kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle.

  Oikeusasiamiehen tulee (perustuslain mukaan) valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. – Oikeusasiamies antaa joka vuodelta kertomuksen toiminnastaan sekä lainkäytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista eduskunnalle.

  Jos oikeuskansleri havaitsee valtioneuvoston tai ministerin taikka tasavallan presidentin päätöksen tai toimenpiteen laillisuuden antavan aihetta huomautukseen, hänen tulee (perustuslain mukaan) esittää huomautuksensa perusteluineen. Jos se jätetään ottamatta huomioon, oikeuskanslerin tulee merkityttää kannanottonsa valtioneuvoston pöytäkirjaan ja tarvittaessa ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Myös oikeusasiamiehellä on vastaava oikeus tehdä huomautus ja ryhtyä muihin toimenpiteisiin. – Jos presidentin päätös on lainvastainen, valtioneuvoston tulee saatuaan lausunnon oikeuskanslerilta ilmoittaa, ettei päätöstä voida panna täytäntöön, sekä esittää presidentille päätöksen muuttamista tai peruuttamista.

  Jos oikeuskansleri, oikeusasiamies tai valtioneuvosto katsoo tasavallan presidentin syyllistyneen maanpetosrikokseen, valtiopetosrikokseen tai rikokseen ihmisyyttä vastaan, asiasta on (perustuslain mukaan) ilmoitettava eduskunnalle. Jos eduskunta tällöin kolmella neljäsosalla annetuista äänistä päättää syytteen nostettavaksi, valtakunnansyyttäjän on ajettava syytettä valtakunnanoikeudessa ja presidentin on pidättäydyttävä siksi ajaksi toimestaan. Muissa tapauksissa presidentin virkatoimesta ei saa nostaa syytettä.

  Perustuslain mukaan syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa käsitellään valtakunnanoikeudessa sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. – Syytteen nostamisesta päättää eduskunta saatuaan perustuslakivaliokunnan kannanoton valtioneuvoston jäsenen menettelyn lainvastaisuudesta. Eduskunnan tulee ennen päätöstä syytteen nostamisesta varata valtioneuvoston jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen. Asiaa käsitellessään valiokunnan tulee olla täysilukuinen. – Syytettä valtioneuvoston jäsentä vastaan ajaa valtakunnansyyttäjä.

  Valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuuden tutkinta eduskunnan perustuslakivaliokunnassa voidaan (perustuslain mukaan) panna vireille:
  1) oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnalle tekemällä ilmoituksella;
  2) vähintään kymmenen kansanedustajan allekirjoittamalla muistutuksella; sekä
  3) eduskunnan muun valiokunnan perustuslakivaliokunnalle esittämällä tutkintapyynnöllä.
  Perustuslakivaliokunta voi myös omasta aloitteestaan ryhtyä tutkimaan valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuutta.

  Perustuslain mukaan syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.
  #
  Eduskunnasta: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta” (perustuslain 2. pykälän 1. momentti). ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia” (saman pykälän 3. momentti). ”Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta” (perustuslain 3. pykälän 1. momentti).

  Valtioneuvoston tulee antaa vuosittain eduskunnalle kertomus hallituksen toiminnasta sekä niistä toimenpiteistä, joihin se on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt, samoin kuin kertomus valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. – Eduskunnalle annetaan muita kertomuksia sen mukaan kuin tässä perustuslaissa, muussa laissa tai eduskunnan työjärjestyksessä säädetään.

  Eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot. Asianomaisen ministerin tulee huolehtia siitä, että valiokunta tai muu eduskunnan toimielin saa viipymättä tarvitsemansa viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tiedot. – Valiokunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta tai asianomaiselta ministeriöltä selvitys toimialaansa kuuluvasta asiasta. Valiokunta voi selvityksen johdosta antaa asiasta lausunnon valtioneuvostolle tai ministeriölle. – Kansanedustajalla on oikeus saada viranomaiselta tämän hallussa olevia edustajantoimen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja, jotka eivät ole salassa pidettäviä eivätkä koske valmisteilla olevaa valtion talousarvioesitystä. – Eduskunnan oikeudesta saada tietoja kansainvälisissä asioissa on lisäksi voimassa, mitä siitä muualla tässä perustuslaissa säädetään.

  Eduskunnalle ei ole annettu perustuslaissa yleistä ja nimenomaista toimivaltaa valvoa perustuslain rikkomista. MUTTA perustuslain 90. pykälässä (Valtiontalouden valvonta ja tarkastus) todetaan seuraavaa: ”Eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. Tätä varten eduskunnassa on tarkastusvaliokunta, jonka tulee saattaa eduskunnan tietoon merkittävät valvontahavaintonsa” (1. momentti). ”Valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion noudattamisen tarkastamista varten eduskunnan yhteydessä on riippumaton valtiontalouden tarkastusvirasto. Tarkastusviraston asemasta ja tehtävistä säädetään tarkemmin lailla” (2. momentti). ”Tarkastusvaliokunnalla ja valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta valvontansa kohteina olevilta tehtävänsä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot” (3. momentti).

  Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) toimivalta on kiinnostava ja ilmeisesti myös tulkinnanvarainen. Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 1. pykälän 2. momentin ensimmäisen virkkeen mukaan ”[t]arkastusviraston tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista”.

  Lienee perusteltua katsoa, että VTV:n kompetenssi ulottuisi valtion taloudenhoitoon myös sellaisessa tapauksessa, jossa on kysymys perustuslaissa tarkoitettuihin perusoikeuksiin kohdistuvien määrärahojen tai tukirahojen myöntämisestä tai myöntämättömyydestä valtion varoista. Luulisi, että sanotunlaisessa asiassa on helposti löydettävissä oikeudellisia ongelmia. Ainakin lienee selvää, että valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuus olisi helposti arvioitavissa. Otan fiktiivisen mutta samalla myös reaalisen ongelman. Voitaneen kaiketi perustellusti katsoa, ettei ole ollut tarkoituksenmukaista myöntää valtiontukea ottaen huomioon, että samaan aikaan kaikki kansalaiset eivät ole käytännössä saaneet nauttia heille perustuslain mukaan kuuluvasta perusoikeudesta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon?

  Viittaan tässä yhteydessä seuraavaa: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan valtio menettää paljon energiaa käyttäville suuryrityksille suunnatuissa yritystuissa vuosittain 200 miljoonaa euroa saamatta rahoilleen vastinetta. Kyseisen tuen maksamiselle ei ole VATT:in mukaan perusteita, koska kyseiset yritykset pystyvät ostamaan energiansa ulkomaisia kilpailijoitaan halvemmilla hinnoilla. Paljon energiaa käyttävien yritysten saamat tuet ovat lisäksi ristiriidassa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa, sillä tuki vesittää yritysten kannustimet etsiä vähäpäästöisiä ratkaisuja ja parantaa energiatehokkuutta (Suomi tukee energiasyöppöjä suuryrityksiä sadoilla miljoonilla – turhaan. http://vatt.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-tukee-energiasyoppoja-suuryrityksia-sadoilla-miljoonilla-turhaa).

  (Itse asiassa olen pyytänyt VTV:tä selvittämään kysymyksessä olevaa perusoikeusongelmaa valtion taloudenhoidon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Minulla on omat epäilyni vastauksen suhteen. Yritän muistaa raportoida aikanaan. Vastauksen saaminen saattaa ottaa aikaa.)
  #
  Jan Nybondas kirjoitti tärkeästä asiasta, YK:n peruskirjasta. Jan on oikeassa. Varsin monet valtiot ovat surutta rikkoneet peruskirjan määräyksiä, etunenässä maailman ainoa supervalta. Esimerkkinä viittaan ainoastaan hyökkäykseen Irakiin. – On muuten kiinnostavaa, että ainoa supervalta taitaa olla ainoa YK:n valtioista, joka on tuomittu (1986) Kannsainvälisessä tuomioistuimessa ’valtioterrorista’. Kohteena oli Nicaragua. Tuo tuomio raivostutti ainoan supervallan perinpohjin.
  #
  Jykän mainitsema esimerkki on koskettava ja järkyttävä. (”Luonani käy iäkäs naishenkilö päivittäin kerjäämässä tupakkkaa. Ei tämä yhteiskunta heistä mitään välitä” [Jykä].)
  Kuulin samantyyppisestä ongelmasta tuttavaltani. Hänen tuttavansa 93-vuotiaalla käy kunnasta kylvettäjä. Viimeksi kylvettäjä kertoi, että kylvetyskertoja on vähennettävä rahojen säästämiseksi. 93-vuotias oli ilmoittanut kunnalle, että eikö asia järjestyisi eutanasiteitse. Seuraavana päivänä kunta tiedotti, että kylvetyskertoja ei vähennetäkään.
  #
  Pirak muistutti osuvasti, miten euro otettiin käyttöön ilman kansanäänestystä. Suomessa eräät ihmettelivät, jopa ’paheksuen’, että Ruotsissa järjestettiin kansanäänestys. Muistelen Ruotsin pääministerin kuitanneen Suomeen päin toteamalla, että ”Ruotsi on demokratia”.
  #
  Vanki nro X muistaa oikein. Perustuslakiin lisättiin 4.11.2011 annetulla lailla (1112/2011) toteamus ”Suomi on Euroopan unionin jäsen”. Tuo kirjaus ei sulje pois mahdollisuutta erota EU:sta. Ja nythän ’tiekarttakin’ on jo selvä – Brexitin myötä.

 12. Lisäys Eduskunnan perustuslakivaliokunnasta:

  Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakivaliokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

 13. Varmasti vakavin perustuslain jatkuva rikkominen on perusturvan kiristäminen alle toimeen tulotason mutta on perustuslakia rikottu myös yksittäisissä tapauksissa kun Suomi liittyi EUiin ja sitä ennen kun Suomea laitettiin EUkuntoon ja myös sittemin kun otti euron markan tilalle. Isäntämaasopimus on myös perustuslain rikkomus vaikka oikeuskansleri vapauttikin syylliset.
  Perustuslaki ei Suomessa merkitse mitään kun sitä voidaan jatkuvasti rikkoa ilman vastuusen joutumista ja perustulakia rikkoville poliitikoille pitäisi säätää laki että perustuslakia rikkoessaan heidät laitetaan aktiivimallille heti ilman sopeutumisrahaa niin eiköhä ala perusturvakin pysyä toimeen tulo tasolla.
  Suomen nykyinen tilanne väestön vanheneminen ja syntyvyyden väheneminen, valtion velan jatkuva kasvu, pakolaisongelma, laaja työttömyys ja väestön keskittyminen etelän asutuskeskuksiin on seurausta perutuslain rikkomisista vaikka sitä ei ensi silmäyksellä huomaa.
  Laiton EUiin liittyminen ja euron käyttöön sekä isäntämaasopimus kuitenkin vaikuttanut suomalaisiin siten että usko Suomeen ja suomalaisuuteen on hiipunut kun ohjat ei ole omissa käsissä ja odotellaan mihin päin EU keikahtaa.

 14. Tuliko ” Voi teitä hölmöjä”- kommentti hybridiosaamiskeskuksesta ? ”Sekoittelu” on joka tapauksessa tunnusomaista toimintaa ”maalittamis”-termin keksijöille.

  Asiaan : Perustuslakivaliokunta – pukki kaalimaan vartijana. – Entäs ne Islannin muinaiset käräjät – eikös niistä voisi ottaa epäpoliittista mallia.
  Ensiksi pitäisi saada oman kansallisuuden merkitys toimintayksikkönä oikeaan arvoonsa. Ei kukaan portugalilainen, jolle rahojamme halutaan syytää, ole kiinnostunut suomalaisen vammaisen, vanhuksen tai lapsen hyvinvoinnista. Tulisi saada itsenäinen ote oman maan järkiperäisestä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta. Lainsäädäntö voisi itsenäistää Suomen kieltämällä veroparatiisien käytön. Tämä olisi hyvä alku lainsäädännön uusimiselle muutenkin. Pitäisi uskaltaa olla erilainen, oma itse, pohjoismainen kansanvaltainen hyvinvointivaltio eikä Euroopan intiaanireservaatti, joka voidaan ryöstää raaka-aineistaan putipuhtaaksi pilkkahinnalla ja jonka tunnusomainen käytös on orjallista alistumista Saksassakin vihatulle valtameren takaiselle ”militarisointi ennen muuta” – politiikalle.

  Kansalaisvalistus, epäkohdista puhuminen on ainut tie luoda ”kansansivistystä”. Varsinkin oikeudelliset seikat eivät ole tiedossa tarpeeksi, koska julkinen valta ei niitä riittävästi tuo ihmisille tiedoksi. Kysehän on oikeastaan samasta asiasta kuin aikoinaan lukutaidon oppiminen – kuinka paljon se kehittikään kaikkea. Nyt on kyse uudesta tasosta -luetun ”ymmärtämisestä”.

  • Alussa viittaamasi kommentti poistettu. ”Pakan sekoittamisella” pyritään saamaan ihmiset epäilemään myös asioita, jotka on kiistatta osoitettu todeksi. Muutama huomio perusteluksi sille, että flat earth on disinformaatiota.

   Yksikään ”flättäri” ei ole esimerksi kyennyt mallinsa puitteissa selittämään sitä, että Etelä-Amerikan Tulimaassa on valoisat yöt samaan vuodenaikaan kuin Grönlannissa eletään kaamoksessa, mikä taas selittyy ongelmitta maapallon kallistuskulmalla aurinkoon nähden.

   Kaikki maailman tunnetut etäisyydet ja siten kaikki maa-, meri- ja ilmaliikenteen aikataulut perustuvat pallokarttaan. Ns. ”flat earth -kartta” on vain pallokartan pohjoisnapakeskinen tasoprojektio, jossa todelliset mittasuhteet vääristyvät sitä enemmän, mitä etelämmäksi pohjoisnavasta edetään. Esimerkiksi Etelä-Amerikka ei oikeasti ole Pohjois-Amerikkaa suurempi ja jos olisi, tämä olisi varmasti huomattu. Samoin etäisin kohde pohjoisnavasta eli Antarktis leviää täysin karttaprojektion mukaisesti kehykseksi kaiken ympärille. Vastaavasti myös esimerkiksi Mercatorin projektio vääristää mittasuhteita; siinähän esim. Grönlanti on Afrikan kokoinen ja Suomikin olisi suurehko valtio Afrikkaan sijoitettuna.

   Jos pallokartta ei toimisi, kaikki maailman liikenne olisi jatkuvasti täydessä kaaoksessa. Mutta satojen vuosien aikana täydellistynyt kartografia nyt vain on tuottanut hyviä ja toimivia tuloksia.

   Kopernikus ei myöskään työskennellyt NASAlle, eivätkä kaikki maailman astronomit satojen vuosien ajalta ole olleet täysin pihalla omasta erikoisalastaan, jonka tulosten perusteella taivaankappaleiden liikkeet pystytään laskemaan tarkasti kauas tulevaisuuteen, siinä missä flat earth -”mallilla” ei pystytä laskemaan yhdenkään taivaankappaleen liikkeitä.

   • Hyvä asia että selkeää disinfoa levittävät kommentit poistetaan.
    Vapaus ei ole sitä että valheiden ja propagandan levittäminen sallitaan. Sellainen on vallan käyttöä ja siihen valtamedia syyllistyy.
    Jälkikäteen voidaan yleensä osoittaa että suurin osa v-median levittämästä infosta on propagandaa tai valhetta.
    Esimerkkinä nyt vain maailmansodat ja 9/11 jälkeiset sodat ja holokausti.
    Siksi viisas ei usko v-median tai valtaeliitin infoon vaan kysyy heti miksi tällaista nyt kirjoitetaan ja kuka siitä hyötyy.

   • Tosiasiat ovat tutkittuja asioita, eivät voittajien propagandaa tai yliluonnollista spkulaatiota jota ei voida todistaa oikeaksi
    Kun totuutta etsitään pitää muistaa että vanha totuus on valtaosin pienen omaa etuaan ajavan eliitin omaksi hyödykseen kirjoittamaa.
    Kun se omistaa valtaosin median se voi kertoa miltei mitä tahansa ja huijata vapaasti kansaa joka lukee sen tarinoita.
    Tässä muutama esimerkki
    https://www.unz.com/proberts/rescuing-the-history-of-world-war-ii-wear-vs-suvorov/
    https://www.unz.com/proberts/the-holocaust/
    https://www.unz.com/proberts/hitlers-war-crimes-vs-those-of-churchill-the-americans/
    https://www.unz.com/proberts/germany-did-not-start-world-war-ii/
    https://www.unz.com/proberts/the-truth-about-world-war-ii-is-beginning-to-emerge-74-years-later/
    https://www.unz.com/author/paul-craig-roberts/
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?s=ww2&submit=Search%5D

   • Mm. ””flättäri”-trollien tarkoituksena on ilmeisesti ainakin vaihtoehtomedioiden uskottavuuden murentaminen. Valheellinen valtamedia kun on ainakin jossain määrin joutunut puolustuskannalle, kun siellä tiedetään yhä useampien ihmisten saavan vaihtoehtomedioista tietoa valtamedian tabuaiheista ja suoranaisista valeista sekä ihmisten harhaanjohtamisesta yleensä.

    • Yllättävän moni oikeasti uskoo, että katoliset kardinaalit olivat oikeilla linjoilla kun eivät suostuneet katsomaan Galileon kaukoputkeen tai poltattivat aikansa toisinajattelijoita roviolla. Flättäriyhteisö myös tyypillisesti pitää vankasti otteessaan täysin riippumatta kaikista vastakkaisista todisteista, koska halu uskoa ”kaikkien aikojen salaliittoon” on niin voimakas.

     Olen samaa mieltä siitä, että flättärismiä todennäköisesti ruokitaan kaikkien virallisten totuuksien epäilijöiden mustamaalaamiseksi. Kyseessä saattaa olla psykologinen operaatio.

   • Flättärin kommentti riittää tuhoamaan Vastavalkean uskottavuuden? Kuinka vähän uskoa toimituksella on lukijoidensa älykkyyteen? Kommenttien perusteella tätä mediaa seuraa keskimääräistä valveutuneempaa porukkaa, ettekö usko, että he tykönään kykenisivät seulomaan lukemastaan helmet ja jättämään roskan omaan arvoonsa?
    Normaalille päänsä pensaaseen piilottajalle joka erehtyy sivuistolle riittää lähes mikä tahansa artikkeli aiheuttamaan vastateaktion ja pakenemaan kirkuen valtamedia pullantuoksuiseen syliin, siihen ei tarvita yhtään ”flättärin” kommenttia. Lähinnä vituttaa ihmiset jotka omassa erinomaisuudessaan, rankkaavat toisten ihmisten uskomuksia oikeiksi tai vääriksi, tälläinen toiminta on hyvinkin tuttua valtamedian puolelta.
    Asia kuin asia, oli sillä ”virallisen totuuden leimaa” tai ei, jakaa aina mielipiteitä, hyllymetreittäin linkkejä ja kirjoituksia on täysin vastakkaisten mielipiteiden tukena, kannattajille edustaen Jumalan totuutta ja vastustajille silkkaa paskaa.
    Se ettei julkaisun artikkeleissa käsitellä litteää maata, ruokasooda ihmelääkkeenä tai joulupukin ihmeellistä matkaa riittänee säilyttämään uskottavuuden, ymmärrän myös kommenttikentän siivoamisen asian vierestä jankuttajista oli heidän agendansa mikä tahansa.
    Jos kannattaa ihmisten oikeutta vapaaseen ajatteluun pitää hyväksyä myös oikeus ajatella ”väärin”.

 15. Maassa ylin laki on maan vahvimman tai ovelimman laki. Demokratiassa vahvin on se, jolla on eniten ääniä takanaan. Maassa, jossa media on vain harvojen käsissä, valta valuu niille, jotka hallitsee enemmistön mieltä valtamedian kautta. Suomessa kansa on median kautta ohjelmoitu oikeistolaiseen ja epäsosiaaliseen mielenlaatuun. Esimerkiksi jos Ilta-Sanomissa käsitellään asuntomarkkinoita, niin juttu laaditaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Tai esitellään juttuja, joissa Maija Meikäläinen on ryhtynyt asuntosijoittajaksi. Eräs uusliberalistien suosima huijaus oli uskotella tavallisille ihmisille, että he ovat kapitalisteja, kun ”omistavat” sen asunnon, jossa asuvat. Tämän epälikvidin ja omaan hyötykäyttöön sidotun pikkuruisen omaisuuserän omistus tekee heistä muka kapitalisteja. Mutta yhtä kaikki, huijaus onnistui ja asuntonsa ”omistavat” ihmiset alkoivat katsella pitkin nenänvarttaan niitä, jotka asuvat vuokralla. Näin iso osa kansaa saatiin epäsolidaariseksi niitä kohtaan, joita epäsäännellyt vuokramarkkinat ajavat köyhyyteen. Ja kun ei ole solidaarisuutta eikä yhtenevää ääntä, joka puolustaisi vaikkapa asumisen kaltaista perusoikeutta, niin perustuslailla ei ole voimaa takanaan.

  Mutta kapitalismi ja sen lietsoma itsekkyys ei ole ainoa ongelma. Ongelmaksi on muodostunut myös vasemmiston into maailmanparannukseen, joka hajottaa perustuslain takaamien oikeuksien turvaamiseen vaadittavia resursseja. Perustuslaki ja kansainväliset ihmioikeussopimukset on laadittu kristillisen arvopohjan mukaisesti. Vasemmisto hylkäsi kristinuskon teologian, mutta omi sen moraliteetin ja tämän puolustamisen itselleen. Näin vasemmisto otti Jumalan tehtävän itselleen. Jumala ei tästä pitänyt ja lähetti vihervasemmistoon vahvan eksytyksen eli maailmanparannus-filosofian, jonka mukaan vihervasemmisto on kykenevä pelastamaan koko maapallon. Näin vihervasemmisto tosiasiallisesti hajottaa oman maansa resurssit, ohjaa ne globalistisille instansseille, hävittää vähä vähältä oman kansallisvaltionsa ja ajaa mitättömäksi sen perustuslain.

  • ”Maassa ylin laki on maan vahvimman tai ovelimman laki…”
   Käytäntö vahvistaa tuon. Iltapäivälehdet ovat rikollisten parhaita palvelijoita.
   Minua kiinnostaa (alla oleva kommentti) kysymys voidaanko maan tärkeimmän lain, perustuslain, yli kävellä ilman rankaisua?
   Se että kävellään ja on kävelty on tosiasia mutta eikö siitä pitäisi olla seuraamuksia. Muutenhan lakeja on turha säätää ja pitää yllä kallista oikeuslaitosta.

 16. Erkki 21.2.2020 at 23:25
  … Sanot ”Suomessa ei ole perustuslaki voimassa,…”
  Kysyn onko taho joka on vastuussa siitä ettei se ole voimassa syyllistynyt rikokseen ja pitäisikö se asettaa siitä vastuuseen ja samalla saattaa perustuslaki voimaan?
  Vastaatko lyhyesti kyllä tai ei.
  Sitten seuraava kysymys: jos vastaat kyllä niin kuka tai mikä taho voisi tuon vastuuseen asettaminen tehdä niin että se olisi lain voimainen?
  Jos sellainen taho on ja jos se taho ei sitä tee niin ollaanko silloin tilanteessa jossa kukaan ei voi tehdä mitään?
  Eikö sitä tahoa voida mitenkään velvoittaa ottamaan vastuuta asiassa ja rangaista velvollisuutensa laiminlyönnistä jos se ei ota vastuuta?

  Minun on mahdotonta toistaiseksi käsittää että sellainen tilanne olisi mahdollinen ettei kansakunta jolla on perustuslaki voi tehdä mitään asian hyväksi vaan joutuu elämään rikollisten ehdoilla.
  Siksi tämä asia kiinnostaa minua todella paljon.
  Järki sanoo että joku ulospääsy täytyy olla mutta mikä se on?

  Tapio Kuosma 21.2.2020 at 23:35: ”Oikeuskanslerin tehtävänä on (perustuslain mukaan) valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta.”
  Jos presidentti toimii perustuslain vastaisesti ja jopa niin että tuhoaa perustuslain voimassaolon eikä oikeuskansleri ja häntä valvova taho puutu asiaan niin kenen kuuluu puuttua?
  Eli kysymys on lopulta siitä voiko perustuslain rikkominen haihtua kuin tuhka tuuleen ilman mitään sanktioita?
  Osaatko sanoa mikä tuo viimeinen taho voisi olla joka voi tämän estää?
  Onko se eduskunta vai tarvitaanko kansanäänestys?

 17. Olen joskus tehnyt listaa siitä, miten kaikin tavoin Suomi rikkoo omaa perustuslakiaan.
  1§ Valtiosääntö
  ”Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.”
  —– Suomi käy asekauppaa muiden valtioiden kanssa, etenkin Lähi-Itään.
  2§ Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
  ”Valtiovalta kuuluu Suomessa kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.”
  ——Valta ei oikeastaan kuulu kansalle. Se voi korkeintaan päättää ketkä pääsevät kansanedustajiksi, mutta vaalien jälkeen nämä eivät ole enää tilivelvollisia kansalaisille, eikä heitä voi tarpeen tullen erottaa.
  13§ Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus
  ”Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.”
  ——-No näinhän ei ole asian laita. Mielenosoitukseen tai ulkona yleisellä paikalla järjestettävään kokoukseen pitää hankkia lupa ja täyttää ilmoitus, muutoin sitä vastaan voi poliisi ruveta toimenpiteisiin.
  15§ Omaisuuden suoja
  ”Jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.”
  ——Tämä kappale on sisäisesti ristiriitainen.
  18§ Oikeus työhön ja elinkeinonvapaus
  ”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatillaan tai elinkeinolla.”
  ——Jos haluaa elää omavaraisesti siedettävässä talviasunnossa, niin sellainen on tehty harvinaisen vaikeaksi. Oletetaan, että ihmisen pitäisi saada elantonsa pelkästään palkkatyöhön tai rahatalouteen perustuvasta talousjärjestelmästä.
  ” […] Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä […]”
  ——–Miksi sen pitää edistää työllisyyttä? Tämä kuulostaa vähän Neuvostoliitolta, jossa sataprosenttinen työllisyys on turvattu. Tietynasteisen työttömyyden ylläpidon tarkoitus on pitää työläisreserviä, jolloin työnantajilla on jokin valtti palkkaneuvotteluissa.
  19§ Oikeus sosiaaliturvaan
  ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.”
  —–Haluan asua mahdollisimman omavaraisesti, kuulumatta rahatalouden piiriin. Ai en voi (kaikki maa on jo vallattu, eikä voi mihin tahansa ruveta perustamaan kasvimaata, yms)? No sitten minulla ei ole oikeutta asuntoon. Valtion on siis turvattava toimeentulo ja asunto rahallisesti, mikäli halutaan pitää kiinni perustuslaista ja modernista rahatalousjärjestelmästä.
  20§ Vastuu ympäristöstä
  ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.”
  —– Paitsi ylikansallisille yrityksille.
  22§ Perusoikeuksien turvaaminen
  ——”Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.”

  Vaikeita valintoja, kun täytyy valita rahan & byrokratian, ja ihmisoikeuksien välillä.

  • Ysikään valtio maailmassa ei taida toteuttaa näitä sinun perustuslakitulkintojasi.

   • Totta mutta miksei noudata?
    No, me tiedämme. Mafiaveljet pitävät siitä huolen.
    Mutta kansalla on mahdollisuus ryhtyä toimiin jotta niitä noudatetaan ja että noudattamatta jättämisestä seuraa rangaistus.
    Meilläkin on mahdollisuus itsenäistyä ja panna rikolliset häkkiin heti kun kansa sitä haluaa.

    • Valtiovallan jako on selkeästi Suomen perustuslaissa ilmaistu:
     ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.” (2. pykälän 1. momentti)
     ”Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.” (saman pykälän 2. momentti)
     ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” (saman pykälän 3. momentti)
     ”Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.” (3. pykälän 1. momentti)
     ”Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.” (saman pykälän 2. momentti)
     ”Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.” (saman pykälän 3. momentti)
     ”Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta taikka perustuslakiin tehtävästä rajatusta poikkeuksesta on toisessa käsittelyssä äänten enemmistöllä hyväksyttävä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Ehdotus on tuolloin valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana täysistunnossa yhden käsittelyn asiana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.” (73. pykälän 1. momentti)
     ”Ehdotus voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä. Ehdotusta ei tällöin jätetä lepäämään, ja se voidaan hyväksyä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.” (saman pykälän 2. momentti)
     #
     Vaali- ja osallistumisoikeuksista säädetään perustuslain 14. pykälässä: ”Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä” (1. momentin ensimmäinen virke).

     Eduskuntavaalit toimitetaan joka 4. vuosi. Mikäli kaikki äänioikeutetut äänestäisivät hyviä ja oikeamielisiä ehdokkaita, saattaisimme joskus saada oikeudenmukaisen lainsäädännön, jolla myös marginaaliryhmien edut tulisivat tuntuvien sanktioiden uhalla turvatuiksi?
     #
     YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (1948) johdannossa todetaan olevan ”välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten ei olisi pakko viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan”.
     #
     Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksessa (4.7.1776) todetaan muun ohella: ”Pidämme näitä totuuksia itsestään selvinä: (…) Että milloin tahansa jostakin hallitusmuodosta tulee näiden päämäärien suhteen tuhoisa, on kansalla oikeus muuttaa sitä tai hylätä se sekä perustaa uusi hallitus (…).”
     #
     Ranskan suuri vallankumouksessa (5.5.1789 – 9.11.1799) ancien régimen ajan absolutistinen monarkia, feodaaliyhteiskunta ja säätyerioikeudet kumottiin. Ranskan vallankumouksesta yleensä alkavaksi uusin aika, jolla valtaapitäviä ovat porvarit.
     #
     Kuuban vallankumous (26.7.1953 – 1.1.1959) kukisti Kuubaa hallinneen diktaattori Fulgencio Batistan hallinnon ja nostatti valtaan heinäkuun 26. päivän liikkeen johtaja Fidel Castron.

     Vuonna 2016 Kuuban vallankumous sai ainoan supervallan presidentiltä tunnustuksen:

     ”The United States recognizes progress that Cuba has made as a nation, its enormous achievements in education and in health care. And perhaps most importantly, I affirmed that Cuba’s destiny will not be decided by the United States or any other nation. Cuba is sovereign and, rightly, has great pride. And the future of Cuba will be decided by Cubans, not by anybody else.” (Remarks by President Obama in a joint press conference with President Raul Castro of Cuba [Havanna 21.3.2016]. Statement to the press by President Obama)

     ”Yhdysvallat tunnustaa edistyksen, jonka Kuuba on tehnyt kansakuntana, sen suunnattoman suuret saavutukset koulutuksessa ja terveydenhoidossa” (Barack Obama 21.3.2016 Havannassa)
     #
     Truth_hunter’ille: Keinoja siis on. Usein ne epäonnistuvat, mutta toisinaan todellistakin muutosta parempaan tapahtuu.

     • Kiitos T perusteellisesta selvityksestä.
      Keinoja sis on eli tulkitsenko oikein että perustuslain rikkojat voidaan asettaa vastuuseen jos kansa haluaa.
      Tässä on vain tuo sana JOS ja kun se ei aseta vastuuseen niin se syyllistyy itsekin rikokseen hyväksyessään lain rikkojan toimet?
      Vastuu rikoksista ikään kuin liukenee tai haihtuu kansan syviin riveihin mikä mahdollistaa petokset.

 18. Tapio Kuosma 21.2.2020 at 23:35 kirjoitti:
  ”Jos oikeuskansleri havaitsee valtioneuvoston tai ministerin taikka tasavallan presidentin päätöksen tai toimenpiteen laillisuuden antavan aihetta huomautukseen, hänen tulee (perustuslain mukaan) esittää huomautuksensa perusteluineen.”
  Nykyisen oikeuskanslerin prioriteetit käyvät seuraavasta uutisesta hyvin selväksi.

  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006416220.html

 19. Truth_hunter ja jonsse sekä muut kommentoijat. Suuri kiitos kommenteistanne. Kaikki ovat arvokkaita. Ja pahoittelen, etten ole kyennyt kaikkiin nostettuihin kysymyksiin vastaamaan. Jatkan tässä kuitenkin hieman asian tiimoilta tai sen inspiroimana.
  #
  Naton kanssa isäntämaatuesta tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjasta

  Kyseisen ptk:n osalta viittaan Valtioneuvoston oikeuslanslerin (OKa) ratkaisuun (29.9.2014 Diaarinumero:OKV/839/1/2014) ja siitä oikeuskanslerinviraston verkkosivustolla lausuttuun:

  [Lainaus alkaa:] Naton kanssa isäntämaatuesta tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan käsittely

  Antopäivä: 29.9.2014
  Ratkaisija: Oikeuskansleri
  Oikeuskanslerille saapui useita kanteluita, joissa muun ohella epäiltiin, ettei Suomen ja Naton välillä tehdyn ns. isäntämaasopimuksen eli isäntämaatuesta tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan valmistelussa ollut noudatettu oikeaa menettelyä erityisesti sen vuoksi, että pöytäkirjaa ei ollut saatettu eduskunnan hyväksyttäväksi perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaisesti. Osassa kanteluita epäiltiin myös, että sopimuksesta päättäneet tahot ja sen allekirjoittajiksi aikoneet olisivat syyllistyneet rikoslain 12 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamiseen tai rikoslain 12 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun Suomen puolueettomuutta koskevien määräysten rikkomiseen. Näissä kanteluissa viitattiin erityisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseniin.

  Asiassa oli ensisijaisesti arvioitava, onko kanteluissa tarkoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan kansallinen käsittely tapahtunut asianmukaisesti. Mikäli näin ei ole, tulee arvioitavaksi oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvien, mukaan lukien valtioneuvoston jäsenet, oikeudellisen vastuun luonne.

  Puolustusministeriöstä hankittujen tietojen ja saadun asiakirjaselvityksen perusteella yhteisymmärryspöytäkirjan valmistelusta oli informoitu eduskuntaa ensimmäisen kerran vuonna 2010 sekä keväällä ja kesällä 2014 ratkaisusta tarkemmin ilmenevin tavoin. Tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokous oli 22.8.2014 linjannut, että yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitetaan. Puolustusministeri oli 26.8.2014 tehnyt allekirjoittamista koskevan päätöksen. Pöytäkirja allekirjoitettiin 4.9.2014. Eduskunnalle toimitetun, ratkaisussa tarkemmin yksilöidyn aineiston mukaan yhteisymmärryspöytäkirja ei ole valtiosopimus, eikä se sisällä Suomelle uusia velvoitteita suhteessa Suomen jo aiemmin Naton kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyviin valtiosopimuksiin. Oikeuskanslerilla ei käytettävissä olevan aineiston perusteella ollut aihetta arvioida asiaa toisin, eikä näin ollen aihetta epäillä kenenkään oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan menetelleen lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, kun yhteisymmärryspöytäkirjaa ei ollut saatettu eduskunnan hyväksyttäväksi perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaisesti. Käytettävissä olevan aineiston perusteella yhteisymmärryspöytäkirjan kansallisessa käsittelyssä ei näy poiketun niistä ratkaisussa tarkemmin kuvatuista menettelyistä, joita yhteisymmärryspöytäkirjojen kansallisessa käsittelyssä muutoinkin noudatetaan. Kantelut eivät antaneet aihetta oikeuskanslerin toimenpiteisiin.

  okv_839_1_2014_jne.pdf [Lainaus päättyi.]
  (lähde: https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/467/)

  OKa:n lausumasta kenties keskeinen sisältyy seuraavaan: ”Eduskunnalle toimitetun, ratkaisussa tarkemmin yksilöidyn aineiston mukaan yhteisymmärryspöytäkirja ei ole valtiosopimus, eikä se sisällä Suomelle uusia velvoitteita suhteessa Suomen jo aiemmin Naton kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyviin valtiosopimuksiin. Oikeuskanslerilla ei käytettävissä olevan aineiston perusteella ollut aihetta arvioida asiaa toisin, eikä näin ollen aihetta epäillä kenenkään oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan menetelleen lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, kun yhteisymmärryspöytäkirjaa ei ollut saatettu eduskunnan hyväksyttäväksi perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaisesti.”

  Toisin sanoen, kysymyksessä ei ole valtiosopimus vaan ’yhteisymmärryspöytäkirja’. Valitettavaa onkin, että Suomessa jopa valtamedia on puhunut ja kirjoittanut valtiosopimuksesta. Se lienee ainakin joissakin tapauksissa ollut tarkoitushakuista. (Tämäkin todiste ’totuudenjälkeisen ajan’ journalismista, johon valtamedia itse on syyllistynyt. HS:n osalta ’sekaannus’ on sikäli ymmärrettävä, että lehti on avoimesti ilmoittanut olevansa maamme Natoon liittymisen kannalla.)

  Tässä(kin) asiassa Vastavalkean (VV) väki teki loistavaa duunia saattaakseen HS:n ’kaidalle polulle’. (Hatunnoston arvoinen suoritus ja osoitus totuudenmukaiseen journalismiin pyrkivän vaihtoehtomedian tarpeellisuudesta!) Viittaan seuraaviin VV:n juttuihin: (1) ’Helsingin Sanomat: eduskunta hyväksyi isäntämaasopimuksen’. Tekijä Vesa Raiskila -1.6.2017. https://vastavalkea.fi/2017/06/01/helsingin-sanomat-eduskunta-hyvaksyi-isantamaasopimuksen/; (2) ’Helsingin Sanomat taipui oikaisuun’. Tekijä Toimitus -9.6.2017. https://vastavalkea.fi/2017/06/09/helsingin-sanomat-taipui-oikaisuun-isantamaasopimusasiassa/. (Mikäli maassamme toimisi jokin riippumaton ’Totuudenmukaisen journalismin yhdistys’, olettaisi, että VV olisi jo palkittu Journalismin Ritarimerkillä.)
  #
  Kansalaisvaikuttamisesta

  Moni tyytyy vaaleihin osallistumiseen (äänestäminen). Se on ymmärrettävää, koska ihmisten elinolosuhteet ovat niin moninaiset. Osa on vaikeavammaisia tai sairauden, masennuksen, loppuunpalamisen tai muun vastaavanlaisen syyn murtamia. (Itse asiassa heiltä ei voisi vaatia edes äänestämistä.) Mutta ’esteettömillä’ on useita vaikutusmahdollisuuksia tai ainakin mahdollisuuksia yrittää vaikuttaa. Sellaisia ovat – äänestämisen lisäksi – kansalaisaloite, eurooppalainen kansalaisaloite, kuntalaisaloite, (kansalais)adressit, kansalaisjärjestöjen jäsenyys, poliittisten järjestöjen jäsenyys, yhteydenotot kansanedustajiin, lakot, mielenosoitukset, boikotit, kansalaistottelemattomuus, facebook-ryhmän perustaminen, kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle, kantelu Valtioneuvoston oikeuskanslerille ja valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Euroopan unionin (EU) on käytettävissä erilaisia menettelytapoja. EU:n kansalaisella on esimerkiksi oikeus vedota Euroopan parlamenttiin tai kannella Euroopan oikeusasiamiehelle. (EU:n toimielimille voi kirjoittaa millä tahansa unionin kielellä.)
  #
  Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti. – Kantelun voi tehdä itseään koskevasta asiasta, mutta kannella voi myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa. Tällöin on syytä liittää mukaan valtakirja. Nimettömiä kanteluja ei tutkita. – Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai jos oikeusasiamies muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. – Kantelun tutkinta on maksutonta. Kantelun käsittelyaika on keskimäärin kolme kuukautta. – Oikeusasiamies ei yleensä tutki kanteluita, jotka koskevat kahta vuotta vanhempia asioita.

  Kantelun voi tehdä kirjoittamalla oikeusasiamiehelle vapaamuotoisesti tai käyttämällä kantelulomaketta. – Kantelu on suotavaa tehdä kotimaisilla kielillä tai tarvittaessa englanniksi. Kantelu osoitetaan eduskunnan oikeusasiamiehelle.

  Kantelussa on mainittava:
  kenen tai minkä viranomaisen menettelyä kantelija arvostelee
  mitä menettelyä tai päätöstä kantelija pitää lainvastaisena
  miksi kantelija pitää menettelyä tai päätöstä lainvastaisena tai virheellisenä
  onko asia vireillä tuomioistuimessa tai muualla
  Kanteluun on hyvä liittää kopiot asiaa valaisevista päätöksistä ja muista asiakirjoista sekä mahdollinen valtakirja.

  Kantelusta tulee käydä ilmi:
  kantelijan nimi ja osoite
  mielellään puhelinnumero
  mahdollinen sähköpostiosoite
  Oikeusasiamies ei tutki nimetöntä kantelua.

  Kantelun lähetys
  Kantelun voi toimittaa postitse, faksilla, sähköpostitse tai lähettämällä sähköisen kantelulomakkeen tältä sivustolta.
  > Kantelulomake https://www.oikeusasiamies.fi/fi/kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle
  Postiosoite:
  Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
  00102 Eduskunta
  Faksi: 09 432 2268
  Sähköposti: oikeusasiamies@eduskunta.fi
  Suojattu sähköposti https://turvaposti.eduskunta.fi/
  Merkitse vastaanottajaksi: oikeusasiamies@eduskunta.fi
  Käyntiosoite: Arkadiankatu 3.
  Kanslia on avoinna klo 9 -16.

  Neuvoja kantelun tekemiseen
  Kantelun tekemisestä voi keskustella etukäteen oikeusasiamiehen kanslian virkamiesten kanssa. Heidät tavoittaa eduskunnan vaihteen kautta p. 09 4321. Henkilökohtainen tapaaminen edellyttää ajanvarausta. – Kanslian virkamiehet eivät voi ennakoida kantelun lopputulosta. Kantelun tutkiminen käynnistyy vasta, kun kirjallinen kantelu on tullut vireille. Kantelusta tekee päätöksen oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies. – Ennen kantelun tekoa kannattaa monissa tapauksissa ottaa yhteyttä suoraan siihen viranomaiseen, joka on mielestänne toiminut lainvastaisesti. Ongelma voi ratketa nopeasti jo näin.
  #
  Oikeuskansleri valvoo viranomaisia käsittelemällä niitä koskevia kirjallisia kanteluita. Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. – Oikeuskansleri voi ottaa asian käsiteltäväksi myös omasta aloitteestaan. Oikeuskanslerilla on oikeus tehdä tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa viranomaisissa, laitoksissa ja muissa toimintayksiköissä. –
  Oikeuskansleri tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan tahon menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä tai jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. – Oikeuskansleri ei käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei siihen ole erityistä syytä (31.5.2011 saakka aika oli viisi vuotta). Kantelijalle ilmoitetaan viivytyksettä, mikäli asiassa ei tästä syystä ryhdytä toimenpiteisiin. Lisäksi kantelijalle ilmoitetaan, jos asia ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan. Kantelijalle ilmoitetaan myös, jos asiaa ei käsitellä oikeuskanslerinvirastossa siksi, että asian käsittely on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa tai siinä voidaan hakea muutosta. Oikeuskansleri voi siirtää kantelun käsittelyn toimivaltaiselle viranomaiselle, jos se on perusteltua asian laadun johdosta. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle. – Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta on säädetty laissa. Tästä syystä oikeuskansleri ei yleensä käsittele kanteluja, jotka koskevat puolustusvoimia. Oikeuskansleri ei myöskään käsittele kanteluja, jotka koskevat vapaudenriistoa tai laitoksia, joihin henkilö on otettu vastoin tahtoaan. Oikeuskansleri siirtää tällaisissa tapauksissa kantelun oikeusasiamiehen käsiteltäväksi.

  Mitä kantelusta seuraa?
  Kantelun seuraukset riippuvat siitä mitä asian selvittelyssä tulee ilmi.

  Oikeuskansleri voi
  nostaa syytteen, jos asiassa ilmenee vakava lainvastaisuus
  antaa huomautuksen, jos viranomainen on menetellyt lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa
  saattaa viranomaisen tietoon käsityksensä lainmukaisesta menettelystä
  kiinnittää viranomaisen huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin
  tehdä viranomaiselle esityksen virheen oikaisemiseksi tai epäkohdan korjaamiseksi
  kiinnittää huomiota lainsäädännössä havaittuun puutteeseen ja tehdä esityksen puutteen poistamiseksi
  tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle esityksen erimielisyyden sopimiseksi tai suositella viranomaista hyvittämään aiheutuneen vahingon.

  Oikeuskanslerille kannellaan kirjallisesti. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai tekemisen apuna voi käyttää PDF-lomaketta. Kantelun oikeuskanslerille voi tehdä ja toimittaa myös alla löytyvällä verkkokantelulomakkeella. Jos lomakkeen avaamisessa on ongelmia, klikkaa linkkiä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse avautuvasta valikosta Tallenna kohde levylle/nimellä.

  Jotta kantelu voidaan oikeuskanslerinvirastossa tutkia, siinä tulee yksilöidä mistä viranomaisesta ja mistä menettelystä asiassa on kyse ja millä tavoin menettely tai päätös on virheellinen. Kanteluun on hyvä liittää ne asiakirjat joita kantelu koskee. Postitse oikeuskanslerinvirastoon toimitetut liitteet palautetaan kanteluvastauksen mukana.

  Kantelun voi lähettää postitse osoitteeseen Valtioneuvoston oikeuskansleri, PL 20, 00023 Valtioneuvosto, sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@okv.fi, tai tuoda oikeuskanslerinviraston kirjaamoon osoitteessa Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki. Matkahuollon kautta kantelua ei voi lähettää.

  Kantelulomake https://www.okv.fi/fi/kantelu/kantelulomake/

 20. Ylimmille laillisuusvalvojille; avoin kirje 24.2.2020

  Asia: ”Jokaisella (…) on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.”; selvitys- ja toimenpidepyyntö

  Olen pitkään, tavallisena kansalaisena, ihmetellyt, miksi kaikki eivät Suomessa saa käytännössä nauttia kaikista heille perustuslain (PL) mukaan kuuluvista perusoikeuksista? Viittaan tässä yhteydessä seuraaviin perusoikeuksiin: (1) oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon (PL 19. pykälän 1, momentti) ja (2) oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin (PL 19. pykälän 3. momentti).

  Perusteluna väitteelle viittaan kaikkien luettavissa olevaan evidenssiin. Mainitsen niistä muutamia:

  Timo-Pekka Heima: Professorin mukaan Suomi rikkoo vanhustenhoidossa perustuslakia, eikä hoitajamitoitus korjaa tilannetta. Yle Uutiset 14.2.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11190389 (yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger: ”[v]altio ja kunnat rikkovat tällä hetkellä Suomen perustuslakia”).

  Laura Savolainen: Sosiaaliturvan alikäyttö tulee meille kalliimmaksi kuin väärinkäyttö – ”Moni tukeutuu mieluummin pikavippeihin”. Yle Uutiset 17.11.2015. https://yle.fi/uutiset/3-8447134 (”Sosiaalietuuksien alikäyttö on huomattavasti yleisempää kuin tukien väärinkäyttö. Tutkimusten mukaan jopa puolet toimeentulotukeen oikeutetuista jättää tuen hakematta. Alikäyttö on merkittävä ongelma, sillä usein tuki jää hakematta kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta.” – ”Kelan mukaan toimeentulotukea jää varovaisten arvioiden mukaan hakematta vuosittain 30–100 miljoonan, rohkeimpien arvioiden mukaan jopa 300 miljoonan euron edestä. Viime vuonna toimeentulotuen menot olivat yhteensä 745 miljoonaa euroa.”)

  Köyhyysvahti — Suomen köyhyysraportti 2019. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin 2019. Toimittaneet Anna Järvinen, Tuula Paasivirta, Liisa Partio, Erja Saarinen ja Leena Valkonen. http://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2019/10/K%C3%B6yhyysvahti-Suomen-k%C3%B6yhyysraportti-2019.pdf (”Työttömän, kotihoidon tuen saajan ja vähimmäismääräisten sairaus- ja vanhempainpäivärahan saajan tulotasot eivät riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta. Opiskelijan sosiaaliturva kattaa kohtuullisen minimikulutuksen vain opintolainan kanssa.27 Riittämätön perusturva johtaa toimeentulotuen lisääntyvään ja pitkäaikaiseen käyttöön sekä muun muassa ruoka-apuun turvautumiseen.” – ”Juha Sipilän hallituksen 2015–2018 ohjelmassa köyhyyden vähentäminen ei ollut painopisteenä. Hallituskaudella pienituloisten asemaa heikensivät perusturvaetuuksien leikkaukset ja indeksijäädytykset. Perusturvan varassa elävien ryhmien toimeentuloa vaikeutti myös etuustulojen verotuksen kiristäminen. Lapsilisien indeksisidonnaisuudesta luovuttiin. – Lisäksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan päivärahakautta lyhennettiin. Vuoden 2018 alusta voimaan tullut aktiivimalli on leikannut huomattavalta osalta työttömiä työttömyysetuutta ja johtanut kasvavaan toimeentulotukeen turvautumiseen. Lasten ja nuorten tilannetta vaikeuttivat leikkaukset varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta ja nuorisotakuusta. Myös terveydenhuollon asiakasmaksuja korotettiin ja lääkekorvauksia leikattiin huomattavasti.”)

  Pertti Honkanen: Perusturvan kehitys 2010–2020. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki, helmikuu 2020.

  Kysymykseen tuleva lainsäädäntö ja säännökset:

  Suomen perustuslaki (PL) (731/1999): 19. pykälä (Oikeus sosiaaliturvaan), 22. pykälä (Perusoikeuksien turvaaminen), 108. pykälä (valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävät) ja 109. pykälä (Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät).

  Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista (193/2000) 7. pykälä (Aloiteoikeus)

  Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä (197/2002) 4. pykälä (Oma aloite), 11. pylälä (Esitys)

  Asian substanssi:

  Suomen perustuslain (731/1999) mukaan ”[j]okaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon” (perustuslain 19. pykälän 1. momentti). Tämä tarkoittaa, että ”oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon” on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Välttämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset (Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta [HE 309/1993 vp]).

  ”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (…)” (perustuslain 19. pykälän 3. momentin ensimmäinen virke. ”Palvelujen riittävyyttä arvioitaessa voidaan lähtökohtana pitää sellaista palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä” (HE 309/1993).

  Riittävien sosiaalipalvelujen turvaaminen kuuluu julkiselle vallalle (valtio ja kunnat) sen perustuslakisääteisenä tehtävänä (ks. perustuslain 19. pykälän 3. momentin ensimmäinen virke). Riittävät sosiaalipalvelut on turvattava lailla eli asiaa koskevalla lainsäädännöllä (”sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään”) (ibid.). Kyseisen lainsäädännön on täytettävä perustuslaissa ilmaistu välttämättömän huolenpidon ja riittävien sosiaalipalvelujen taso.

  Vaikeasti toimintarajoitteisten ihmisten (vaikeavammaiset ihmiset) edellytyksiä toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä pyritään edistämään erityisesti vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetulla lailla (vammaispalvelulaki, VPL, Laki n:o 380/1987). Lain 1. pykälässä säädetään: ”Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.”

  ”Julkisen vallan [= valtio ja kunnat virkamiehineen] on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen” (perustuslain 22. pykälä). Tämä tarkoittaa, että valtion velvollisuutena on osoittaa riittävät taloudelliset voimavarat perusoikeuksien toteuttamiseksi käytännössä. Valtion on esimerkiksi huolehdittava siitä, että kunnilla on riittävät taloudelliset voimavarat toteuttaa vaikeavammaisten kuntalaisten perusoikeusluonteiset oikeudet eli subjektiiviset oikeudet (esimerkiksi oikeus palveluasumiseen ja oikeus henkilökohtaiseen apuun).

  Kunta ei saa evätä subjektiivisen oikeuden sisältämää palvelua tai tukitoimea määrärahojen puutteeseen vetoamalla. Toisin sanoen kunnan on myönnettävä subjektiivisena oikeutena myönnetty etuus riippumatta määrärahoista, jotka se on talousarviossaan tarkoitukseen varannut.

  Jos perusoikeuksiin tai subjektiivisina oikeuksina turvattuihin palveluihin ja tukitoimiin varatut määrärahat loppuvat, kunnassa on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarvion muuttamiseksi asianomaisessa järjestyksessä.

  Sipilän hallituskausi kova köyhille:

  Sipilän hallituksen 2015–2018 ohjelmassa köyhyyden vähentäminen ei ollut painopisteenä. Hallituskaudella pienituloisten asemaa heikensivät perusturvaetuuksien leikkaukset ja indeksijäädytykset. Perusturvan varassa elävien ryhmien toimeentuloa vaikeutti myös etuustulojen verotuksen kiristäminen. Lapsilisien indeksisidonnaisuudesta luovuttiin. Lisäksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan päivärahakautta lyhennettiin.

  Vuoden 2018 alusta voimaan tullut aktiivimalli leikkasi huomattavalta osalta työttömiä työttömyysetuutta ja johti kasvavaan toimeentulotukeen turvautumiseen. Lasten ja nuorten tilannetta vaikeuttivat leikkaukset varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta ja nuorisotakuusta. Myös terveydenhuollon asiakasmaksuja korotettiin ja lääkekorvauksia leikattiin huomattavasti.

  Vähimmäisbudjettiköyhyysmittari:

  Minimibudjettiköyhyysmittari kertoo, kuinka suuri osa väestöstä elää kotitalouksissa, joiden tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen. Vähimmäisbudjettiköyhyysraja on yksin vuokralla asuvalla 1 062 – 1 224 euroa kuukaudessa asuinpaikasta riippuen.

  Minimibudjettiköyhyyttä on seurattu vuodesta 2012. Tuolloin se oli hieman alle 10 prosenttia väestöstä. Vuonna 2016 minimibudjettiin perustuva köyhyysaste oli 7,8 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 418 500 henkilöä. Kokonaan perusturvalla elävien määrä on lisääntynyt 55 000:lla vuodesta 2010. Vuonna 2017 Suomessa asuvista 4,7 prosenttia eli 250 000 henkilöä kuului asuntokuntaan, jossa perusturvaetuuksien osuus oli yli 90 prosenttia bruttotuloista.

  Tulottomien kotitalouksien määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Vuoden 2017 lopussa niitä oli noin 38 700. Tulottomilla kotitalouksilla tarkoitetaan talouksia, joilla ei ole muita tuloja kuin perustoimeentulotuki ja sen lisäksi mahdollisesti asumistuki, lapsilisä ja elatusapu tai -tuki. Vuonna 2018 asunnottomana oli 5 482 henkilöä.

  Jos vammainen ihminen ei vammansa vuoksi työllisty milloinkaan, hän joutuu elämään koko elämänsä takuueläkkeen, asumistuen ja mahdollisen toimeentulotuen varassa. Tämä tarkoittaa elämänmittaista matkaa köyhyydessä.

  Perusturvan taso ei ole riittävä:

  Työttömän, kotihoidon tuen saajan ja vähimmäismääräisten sairaus- ja vanhempainpäivärahan saajan tulotasot eivät riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta. Opiskelijan sosiaaliturva kattaa kohtuullisen minimikulutuksen vain opintolainan kanssa.

  Suomessa keskeinen vähimmäisturvan takaava etuus on toimeentulotuki ja sen tason on useassa yhteydessä todettu olevan riittämätön. Vähimmäistoimeentulon osalta voi perustellusti väittää, että Suomi ei noudata Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria. Perusturvan tasoa onkin korotettava vähintään viitebudjettien määrittelemälle kohtuulliselle vähimmäistasolle.

  Kysymys ei ole arvoista vaan perusoikeuksista:

  Sietämättömän ja perustuslain vastaisen köyhyyden oloissa elää lukuisa joukko kansalaisia. Haavoittuvassa asemassa ovat (muun ohella) (1) monet työttömät, (2) monet kotihoidon tuen saajat, (3) vähimmäismääräisen sairauspäivärahan saajat, (4) vähimmäismääräisen vanhempainpäivärahan saajat, (5) monet opiskelijat, (6) monet vaikeavammaiset kansalaiset ja (7) monet pitkäaikaissairaat.

  Luettelo ei ole tyhjentävä. Helmikuun 14. päivänä Marja Sannikan tv-ohjelmassa Emme oikeasti välitä vanhuksistamme yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger todisti, etteivät kaikki vanhukset saa tarvitsemaansa hoitoa tai heillä ei ole siihen varaa ja että ”[v]altio ja kunnat rikkovat tällä hetkellä Suomen perustuslakia”.

  Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että sosiaalietuuksien alikäyttö on huomattavasti yleisempää kuin tukien väärinkäyttö. Tutkimusten mukaan jopa puolet toimeentulotukeen oikeutetuista jättää tuen hakematta. Alikäyttö on merkittävä ongelma, sillä usein tuki jää hakematta kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta. Kelan mukaan toimeentulotukea jää varovaisten arvioiden mukaan hakematta vuosittain 30 – 100 miljoonan, rohkeimpien arvioiden mukaan jopa 300 miljoonan euron edestä.

  Summa summarum: Suomessa on tätä kirjoitettaessa suuri määrä kansalaisia, jotka eivät saa käytännössä nauttia heille perustuslain 19. pykälän nojalla kuuluvista perusoikeuksista (oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon sekä oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin).

  Edellä esitetyn huomioon ottaen tavallinen kansalainen jää ihmettelemään, miten nykyinen tilanne on mahdollinen, kun otetaan huomioon, että Suomen tasavallan ylimpien laillisuusvalvojien tehtävänä on valvoa ”perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista” (ks. PL 108. ja 109. pykälä).

  Mainituilla perusteilla tiedustelen, onko (ja miten) [ylin laillisuusvalvoja] ryhtynyt toimenpiteisiin kysymyksessä olevan perusoikeusongelman korjaamiseksi?

  Mikäli toimenpiteisiin ei ole ryhdytty, pyydän, että [ylin laillisuusvalvoja] ryhtyy toimenpiteisiin kysymyksessä olevan perusoikeusongelman pikaiseksi korjaamiseksi.

  (Tavallinen kansalainen uskoo, että ongelman poistaminen on taloudellisesti helposti toteutettavissa. Tasavallalla näyttää olevan rahaa 10.000.000.000 euroa hävittäjien hankintaan. Kysymyksessä olevan perusoikeusongelman korjaaminen lienee mahdollista paljon vaatimattomammalla rahasummalla. Sitä paitsi, nyt on kysymys perustuslaillisista perusoikeuksista, jotka eivät ole kauppatavaraa.)

 21. ”Poliisi tutkii vakavia rikosepäilyjä yksityisessä saattohoitosairaalassa Turussa. Rikosepäilyt liittyvät sairaalassa tapahtuneisiin kuolemantapauksiin.” – ”Yrityksessä työskennellyttä sairaanhoitajaa epäillään mm. törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kavalluksesta. Yrityksessä työskennellyttä lääkäriä epäillään osallisuudesta rikoksiin.” – ”Heidän lisäkseen epäiltyinä on kuusi Turun kaupungin virkamiestä valvontavastuun laiminlyönnistä.”

  (Yle Teksti-TV, s. 108/1. 2.3.2020. https://yle.fi/tekstitv/txt/P108_01.html)
  #
  Ja he ulkoistavat ja kilpailuttavat …

 22. Summa summarum:
  Maailma (anglo-ameirkkalais-sionistinen imperiumi) on muuttunut pienen psykopaattien ja rikollisten muodostaman eliitin johtamaksi temmellyskentäksi yhä selvemmin ja nopeammin.
  Ja maamme johto seuraa uskollisena tuon eliitin lippua. Ja kumma kyllä kansakaan ei nouse yhtenäisenä vastarintaan vaan antaa valtamedian propagandan huijata itseään.
  Kun kulttuurin selkärankana oleva uskonto ja moraali tuhotaan – mikä on illuminaatti-mafian tavoite – niin kulttuuri hajoaa ja pirstoutuu itsekkäiden ja vain omaa etuaan ajavien viidakoksi.

 23. Tänään (3.3.2020) Iltalehden (IL) numero osoittaa, miten yksityistäminen, ulkoistaminen ja kilpailuttaminen ovat olleet varsin tuhoisia monen ’marginaaliryhmän’ kohdalla. IL:n sivuilla 16 – 18 on toimittaja Hanna Gråstenin erinomainen juttu ”Yksin pimeässä 11 tuntia ilman ruokaa”, jossa käsitellään Invalidiliiton Validia-asumispalveluyksikköjen ongelmia. Erikoista on, että Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen (ansiotuloja 208.600 euroa vuonna 2018) on myöntänyt ”kilpailutusten vaikuttaneen Invalidiliiton omistamien yhtiöiden asumispalvelutoimintaan”: ”Kun raha vain ratkaisee, on mahdotonta ylläpitää niin korkeaa palvelutasoa kuin olisi syytä.”

  IL:n juttu osoittaa de facto perustellusti, että Invalidiliiton asumisyksiköissä vammaisten asukkaiden ihmis- ja peruspoikeudet ovat saaneet väistyä taloudellisen voitontavoittelun eli ahneuden tieltä. (Ja silti Invalidiliitto nauttii valtion avokätistä rahallista tukea, vuosi vuoden jälkeen [sic!].)

  Kilpailutuksen kirot käyvät ilmi myös toisesta IL:n saman päivän jutusta ”Poliisi tutkii kauhujen kotisairaalaa” [Kotisairaala Luotsi]. ”Saattohoitopaikassa paljastui kymmeniä rikosepäilyjä: Kuolemantuottamus, pahoinpitely…” – ”Turun saattohoitoskandaali juontaa Turun kaupungin vuosille 2011 – 2014 tekemään kilpailutukseen.” – ”Turku päätti ostaa Luotsilta kotisaattohoitoa hinnoilla, joita mikään muu yritys ei pystynyt tarjoamaan.”

  IL:n juttu osoittaa perustellusti, että jopa saattohoidon tarpeessa olevilla ihmisillä ja heidän perusoikeuksillaan käydään epäinhimillistä kauppaa!

  Aiemmin on osoitettu (Esperi Caren ja Attendon tapaukset), että myös vanhusten perusoikeudet ovat olleet julman kaupankäynnin kohteena.

  Summa summarum: Suomessa yksityistäminen, ulkoistaminen ja kilpailuttaminen ovat saaneet sellaiset mittasuhteet, että perustuslaissa säädetyt perusoikeudet eivät usean kansalaisryhmän osalta käytännössä toteudu. Yksityistäminen, ulkoistaminen ja kilpailuttaminen ovat johtaneet monessa tapauksessa ihmishenkien menetykseen, hengenvaaraan ja henkilökohtaisen turvallisuuden vaarantumiseen.

  Surullista ja huolestuttavaa on, kyseiset epäkohdat ovat saaneet jatkua vuosikaudet ilman että valvontaviranomaiset olisivat niihin kovalla kädellä puuttuneet. Kenties viimeistään tämä Turun-tapaus herättää kyseiset ’konsulit’!?

  Tärkeää on, että tuleva sosiaaliturvauudistus ottaa riittävästi huomioon nykyisen tilanteen suuret epäkohdat. Ainoa keino on pyrkiä konsensukseen siitä, että uudistuksen lopputuloksena on AITO HYVINVOINTIVALTIO. Sellainen valtio turvaa jokaisen oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon perusoikeutena myös käytännössä. (’Välttämätön toimeentulo ja huolenpito’ tarkoittaa sellaista tulotasoa ja palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset.)

 24. Koko Suomen kansan perusoikeudet on asetettu ”eduskunnan” toimesta laupan kohteeksi; PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunannoikeudessa.

  Jo 9.12. 2005 jätin SYYTEILMOITUKSEN Valtakunnansyyttäjänvirastoon lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa; PL 118 § todistaa, että hommaa holuttiin jatkaa ja estää syyttäminen tälliasessa järjesteäytyneessä syrjinnässsä eli rikollisuudessa.

  Julkista rikosilmoitusta PL 118 §:n valtiopetoksesta ja lain 444/2012 miljardivarkaudesta poliisi Porissa ei vieläkään ole kijrannut edes diaariin; eli koko hallintokoneisto suojelee Suomessa PL 118 §:n suojissa lylyilevää ”eliittiä”; joka varastaa Suomen kansallisomaisuutta ! ( ja suoraan mm. pienyrittäjien omaisuutta ).

 25. Valvira on havainnut Invalidiliiton omistamassa Validia Asumisen toiminnassa puutteita !

  Potilaille ei ole annettu lääkkeitä ja vessassa käyntiä on jouduttu odottamaan yli kaksi tuntia – Vammaisia hoitavan Validian asumispalveluissa on vakavia puutteita

  Terveydenhuollon valvontaviranomaiset aloittivat vuosi sitten suuroperaation kantelujen ja epäkohtailmoitusten vuoksi.

  (HS 6.10.2020 https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006660169.html)

  ”Vakavia puutteita lääkehoidossa. Lääkkeitä on jäänyt antamatta tai asukkaille on annettu vääriä lääkkeitä. Lääkkeitä ovat jakaneet työntekijät, joilla ei ole ollut lääkelupaa. – Kohtuutonta viivettä avun saannissa. Asukkaat ovat joutuneet odottamaan toistuvasti jopa yli kahden tunnin ajan apua päivittäisissä toimissa, kuten wc:ssä käymisessä. – Tällaisia ongelmia sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on havainnut Invalidiliiton omistaman, vammaisten asumispalveluita tarjoavan Validia oy:n toiminnassa. Ongelmista on seurannut terveydellistä vaaraa asukkaille.”
  #
  Sellaista on käytännössä Suomen tasavallassa. Siihen on johtanut sosiaalipalvelujen yksityistäminen ja yhtiöittäminen. Fyffeä tahkotaan yhteiskunnan haavoittuvimpien kustannuksella, heidän terveytensä kustannuksella. Mikä suuri häpeä Invalidiliitolle! Jatkuvista epäkohdista huolimatta Invalidiliitolle on syydetty vuosittain valtavat määrät euroja.
  Mi fa schifo.

 26. Valvira määrää: puutteet ja epäkohdat korjattava kattavasti Validia Oy:n vammaisten asumispalveluyksiköissä
  6.10.2020 11:05 / Uutinen [ Valvira.fi ]
  Valvira on 6.10.2020 antanut Validia Oy:lle yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla määräyksen poistaa toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat. Toimenpiteet epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi on tehtävä 31.1.2021 mennessä, ja niitä koskeva yksityiskohtainen selvitys tulee toimittaa Valviraan 31.3.2021 mennessä.
  (…)
  Henkilöstön riittävyydestä kaikissa tilanteissa on huolehdittava
  Validia Oy:n tulee huolehtia siitä, että välitöntä asiakastyötä tekevän hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne vastaavat asiakkaiden määrää ja palvelujen tarvetta kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina. Avustaviin eli ns. välillisiin työtehtäviin käytettyä työaikaa ei lasketa välittömän asiakastyön henkilöstömitoitukseen. Välillisiin työtehtäviin tulee olla riittävästi avustavaa tukipalveluhenkilökuntaa. Asiakkaiden palvelun odotusajat eivät saa myöskään olla kohtuuttomia. Mikäli asiakkaiden palvelujen tarve yksikössä kasvaa, tai asiakkaiden odotusajat venyvät, palvelujen tuottajan on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin asianmukaisen hoivan ja hoidon sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.
  Validia Oy:n on huolehdittava siitä, että sen kaikissa toimintayksiköissä on vastuuhenkilö, kuten yksityisistä sosiaalipalveluista annettu laki edellyttää. Vastuuhenkilöllä ei voi olla useampia yksiköitä johdettavanaan kuin poikkeustapauksissa.
  Validia Oy:n on myös huolehdittava siitä, että se saattaa yksiköidensä lääkehoidon toimintakäytännöt asianmukaisiksi: Lääkehoidon tulee jokaisessa yksikössä perustua asianmukaiseen ja yksikön lääkehoitoa vastaa vaan lääkehoitosuunnitelmaan. Lääkkeiden käsittely, säilytys ja hävittäminen sekä lääkelupamenettelyt tulee järjestää asianmukaisesti.
  Valvira päätti 23.8.2019 ottaa selvitettäväkseen Invalidiliitto ry:n omistaman Oy Mobility Finland Ab:n tytäryhtiön Validia Oy:n koko vammaisten asumispalveluiden asianmukaisuuden virastoon saapuneiden epäkohtailmoitusten määrän, laajuuden ja samankaltaisuuden sekä aluehallintovirastojen yhteydenottojen perusteella. Vuonna 2019 – 2020 Valvira teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin viiteen Validia Oy:n toimintayksikköön eri puolilla Suomea.

  https://www.valvira.fi/-/valvira-maaraa-puutteet-ja-epakohdat-korjattava-kattavasti-validia-oy-n-vammaisten-asumispalveluyksikoissa

  Lue lisää: Päätös Validia Oy:n toiminnan valvonnasta (pdf)
  #
  Valvira
  Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto
  PÄÄTÖS Dnro V/38667/2019

  VALVONTA-ASIA
  Validia Oy:n toiminnan valvonta

  https://www.valvira.fi/documents/14444/326610/Validia_paatos_06102020.pdf/9ffac667-e12f-a31e-47fd-88ffeddddec9?t=1601971203902

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here