Saksan Mainzissa sijaitsevan Johannes Gutenberg -yliopiston emeritusprofessori, lääketieteellisen mikrobiologian instituutin pitkäaikainen johtaja Sucharit Bhakdi on lähettänyt Saksan liittokansleri Angela Merkelille avoimen kirjeen, jossa hän kehottaaa kiireisesti uudelleenarvioimaan koronaviruksen torjuntatoimenpiteet.

Maailman tunnetuimpiin kuuluva lääketieteen ja epidemiologian professori, lääketieteelliseen metadataan erikoistunut tutkija John Ioannidis on samoilla linjoilla. Ioannidis tunnetaan mm. tutkimusartikkelista “Why most published research findings are false” (“Miksi suurin osa julkaistuista tutkimuslöydöksistä ei pidä paikkaansa”).

Professori Bhakdi kirjoittaa kyseenalaistavansa koronaviruksen torjuntatoimenpiteet, joilla on rajoitettu julkista elämää. Samalla hän alleviivaa, ettei vähättele viruksen aiheuttamia vaaroja. Bhakdi katsoo, että on kuitenkin syytä laittaa tällä hetkellä koossa oleva data ja tosiasiat perspektiiviin, koska torjuntatoimenpiteiden sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset huolettavat häntä. Seurauksena nyt käytössä olevista torjuntatoimenpiteistä voi olla nykyistäkin voimallisempi yhteiskunnan polarisaatio.

Bhakdi ottaa ensimmäisenä ongelmakohtana esiin tilastoinnin. Tartuntatauteja tutkittaessa on tehty perinteellisesti ero infektion ja sairauden välillä; sairaudella tulee olla kliininen ilmentymä, minkä vuoksi vain henkilöt, joilla on sellaisia oireita kuin yskä ja kuume, tulisi kirjata tilastoihin uusina tapauksina. Toisin sanoen testatessa löydetty CoVid-19-infektio ei välttämättä tarkoita, että kyseessä olisi sairaalahoitoa tarvitseva tapaus. Nykyisellään kuitenkin oletetaan, että 5 % kaikista tartunnan saaneista sairastuu vakavasti ja tarvitsee hengityslaitteita. Arvio antaa ymmärtää terveydenhuollon kapasiteetin ylittyvän. Bhakdi kysyykin: “Tehtiinkö tilannearvioissa erotus tartunnan saaneiden mutta oireettomien ja sairastuneiden – siis oireita kehittäneiden – henkilöiden välillä?”

Koronaviruksen vaarallisuudesta Bhakdi toteaa, että koronaviruksia on ollut kierrossa kauan ilman että media on kiinnittänyt asiaan mitään huomiota: jos osoittautuu, että CoVid-19:stä ei ole syytä kuvailla sen korkeammaksi riskiksi kuin muitakaan kierrossa olevia koronaviruksia, kaikista torjuntatoimenpiteistä tulee tarpeettomia.

Bhakdi mainitsee kansainvälisen tiedejulkaisun nimeltä International Journal of Antimicrobial Agents olevan aikeissa julkaista piakkoin tutkimusartikkelin, joka keskittyy nimenomaan tähän kysymykseen:

“Alustavat tulokset ovat jo nyt nähtävissä ja päätyvät siihen johtopäätökseen, että uusi virus ei eroa vanhoista koronaviruksista vaarallisuudeltaan. Kirjoittajat ilmaisevat tämän jo artikkelin otsikossa SARS-CoV-2: Fear versus Data.”

Bhakdi tiedustelee Merkelille osoittamassaan avoimessa kirjeessä, miten muu koronavirusinfektiodata vertautuu tällä hetkellä Covid-19:n takia tehohoidossa olevista kerättyyn dataan, ja millä lailla [Saksan] liittovaltion hallitus aikoo ottaa datan huomioon päätöksenteossaan. Bhakdi huomauttaa, että diagnoosi-sanaa pitäisi käyttää koronatapauksen yhteydessä vain silloin kun viruksella on ratkaisevampi vaikutus potilaan sairauteen kuin aiemmin todetuilla perussairauksilla.

Viruksen levinneisyydestä saatu tieto ei ole luotettavaa. Testauksen lisääntyessä tartunnan saaneiden lukemat kasvavat, ja on luonnollista olettaa viruksen levinneen vailla huomiota terveessä väestössä. Tällä on kaksi seurausta: Virallisissa kuolintilastoissa [Saksan osalta] 26. maaliskuuta 2020 oli 206 kuolemaa ja noin 37 300 tartuntaa, eli kuolemia oli 0,55 prosenttia tartunnoista, jolloin virallinen tilasto ilmoittaa liian korkean lukeman. Toisekseen se tarkoittaa, että on tuskin mahdollista estää viruksen leviämistä terveessä väestössä.

Bhakdi kysyykin, joko on alettu testata tervettä väestöä satunnaisotannalla sen selvittämiseksi, kuinka nopeasti virus todellisuudessa leviää – tai suunnitellaanko satunnaisotantatestauksia ylipäänsä.

Toim.huom. Tällä on suuri merkitys. Teho-osastolla olevalla saattaa olla koronavirus mutta virus ei välttämättä ole sairauden tai kuoleman aiheuttaja. Tilastot vääristyvät, mikäli kaikki automaattisesti merkitään koronaviruksen piikkiin; epidemiologisesta datasta tulee hyödytöntä. Luotettavan tilannekuvan saamiseksi tulisi testata mahdollisimman suuria ihmismääriä satunnaisotannalla. Jos testataan vain hoitoon hakeutuvia, todennäköisyys että kuva viruksen vaarallisuudesta vääristyy pahan kerran on valtava. Testattavilta tulisi merkitä ylös vähintään ikä, sukupuoli, perussairaudet, etnisyys ja verityhmä, jotta metadatasta nähtäisiin oikeat riskiryhmät. Dna-näytteellä kyettäisiin selvittämään geneettinen alttius.

Kuolemantapausten määrä (nykyisen tilastoinnin mukaan siis 0,55 % Saksassa) on suuren mediahuomion kohteena, kirjoittaa Bhakdi, ja monet pelkäävät sen nousevan samoihin lukemiin kuin Italiassa (10 %) ja Espanjassa (7 %), jos toimiin ei ryhdytä ajoissa.

Samaan aikaan tehdään maailmanlaajuisesti se erehdys, että raportoidaan kuolema koronan aiheuttamaksi, mikäli koronavirus löytyy kuoleman hetkellä – huomioimatta lainkaan muita vaikuttavia tekijöitä. Tämä loukkaa tartuntatautiopin perusperiaatteita: vain silloin kun on varmaa, että jollain tekijällä on ollut merkittävä vaikutus sairauteen tai kuolemaan, voidaan diagnoosi tehdä. Saksan lääketieteellisten yhdistysten liitto The Association of the Scientific Societies of Germany nimenomaan ohjeistaa: “Kuolinsyyn lisäksi tulee kirjata kausaalinen ketju [ts. syy–seuraussuhteet], alla vaikuttava sairaus nimettynä kuolintodistuksen kolmannessa kohdassa. Ajoittain nelikohtainen syy–seuraussuhdeketju on myös kirjattava.”

Toistaiseksi ei kuitenkaan ole saatavilla mitään virallista tietoa, että lääketieteellisiä kirjauksia olisi käyty läpi kriittisesti sen selvittämiseksi, kuinka moni tosiasiassa kuoli vain viruksen aiheuttamaan sairauteen.

Miten erotetaan toisistaan se, että henkilö kuolee koronaviruksen vuoksi ja se, että henkilöllä oli kuolinhetkellä virus mutta kuolema aiheutui muista syistä? Bhakdi kysyy.

Hän on huolissaan myös vertailukelpoisuudesta: Italian karmeaan tilanteeseen viitataan toistuvasti, vaikka viruksen todellinen rooli koko tilanteessa on täysin epäselvä. Muita Italiassa vaikuttavia tekijöitä ei tunnuta huomioitavan. Esimerkiksi WHO:n arvion mukaan Italiassa esiintyy vuositasolla tuhansia ylimääräisiä kuolemantapauksia ilmansaasteiden vaikutusten takia, Bhakdi huomauttaa ja toteaa ilmansaasteiden lisäävän kuolleisuutta erityisesti erittäin nuorilla ja ikääntyneillä.

Lisäksi Italiassa 27,4 % ja Espanjassa 33,5 % haavoittuvista ryhmistä elää samassa taloudessa nuorempien kanssa, kun taas Saksassa vastaava luku on ainoastaan 7 prosenttia.

Onko Saksassa tehty mitään, että saataisiin ihmiset tietoiseksi näistä oleellisista eroista, ja että Italian tai Espanjan tilanteen toistuminen ei ole todennäköistä Saksassa, kysyy Bhakdi.

Vuosisadan tiedonpuute -fiasko

Tutkija John Ioannidis huomauttaa, että Covid-19:ta on kutsuttu vuosisadan pandemiaksi, mutta yhtä hyvin se saattaa olla vuosisadan tiedonpuute -fiasko.

Juuri nyt, kun jokainen tarvitsee parempaa tietoa, meiltä puuttuu luotettava tieto tartunnan saaneiden määrästä samoin kuin tartunnan uudelleen saaneiden määrästä, Ioannidis toteaa jatkaen, että parempaa tietoa tarvitaan jotta voidaan tehdä parempia päätöksiä sekä seurata toimien vaikuttavuutta. Se data, mikä nyt on koossa, on kauttaaltaan epäluotettavaa; datan perusteella ei voi päätellä, monellako on tartunta ja kuinka epidemia kehittyy. Suurin osa tartunnoista ja jopa jotkin kuolemat jäävät havaitsematta rajoitetun testaamisen seurauksena. Ei ole tiedossa, jääkö huomaamatta kolme vaiko kolmesataa tapausta, Ioannidis sanoo.

“Kolme kuukautta epidemian puhkeamisen jälkeen useimmilta mailta, ml. Yhdysvallat, puuttuu kyky testata suuria ihmismääriä eikä millään maalla ole viruksen esiintyvyydestä luotettavaa dataa, joka perustuisi väestön testaamiseen satunnaisotannalla.”

Luotettavan datan puute tekee esiintyvyyttä ja kuolleisuusastetta koskevista tilastoista merkityksettömiä, Ioannidis alleviivaa. WHO:n julkaisemat kauhulukemat – kuolleisuusaste 3,4% – eivät merkitse mitään. Koska useimmilla terveydenhuoltojärjestelmillä on rajoitettu testauskapasiteetti, otannan vääristymät vain kasvavat tulevaisuudessa, suree Ioannidis.

Toim.huom. Risteilyalus Diamond Princessilla testattiin kaikki, suljetussa tilassa yhdessä oleskelleet matkustajat ja miehistö. Matkustajakapasiteetti on 2670 henkilöä ja miehistön määrä 1100 henkilöä. Noin 83 % ei saanut tartuntaa lainkaan, mutta vanhempia matkustajia kuoli prosentin verran – 7 kuollutta per 700 tartunnan saanutta. Tämä kuvittaa hyvin, miksi mahdollisimman laajat testaukset ovat tarpeen luotettavan tiedon saamiseksi.

Jos oletetaan, että kuolleisuus CoVid19-virukseen tartunnan saaneiden joukossa on 0,3 % ja tartunnan saa 1 % Yhdysvaltain väestöstä (noin 3,3 miljoonaa henkilöä), kuolemantapauksia olisi noin 10 000, laskeskelee Ioannidis todeten, että vaikka se kuulostaa valtavalle luvulle, se jäisi vuosittaisten ”influenssan kaltainen sairaus” -tapausten vaihteluvälin sisään. ”Jos emme tietäisi viruksesta, emme huomaisi mitään epätavallista, kenties vain toteaisimme tänä vuonna olevan kierrossa normaalia rankempaa flunssaa.” Tärkein tieto — joka meiltä nyt puuttuu — saataisiin testaamalla mahdollisimman monia satunnaisotannalla ja toistamalla tämä säännöllisin välein niin että taudin leviämisestä ja levinneisyydestä saataisiin selvä kuva, kovistelee Ioannidis ja toteaa muiden — vältettävissä olevien — kuolemien lisääntymisen saattavan seurata pandemiakeskeistä lähestymistapaa.

Ei myöskään ole selvää, onko koulujen sulkemisesta, sosiaalisen etäisyyden ottamisesta ja ”kurvien loiventelusta” hyötyä vai haittaa. Nyt terveydenhuolto saattaa ylikuormittua pitkällä aikavälillä kertarysäyksen sijaan, Ioannidis huomauttaa.

Hänen mukaansa lievempienkin, jatkuvasti kierrossa olevien koronavirusten – joista on tiedetty jo vuosikymmeniä – kuolleisuusprosentti voi olla jopa niinkin korkea kuin 8% silloin kun sairastuneet ovat hoitokodeissa olevia vanhuksia. Nämä koronavirukset tartuttavat vuosittain kymmeniä miljoonia ihmisiä, ja heistä 3–10 % päätyy sairaaloihin hengitystietulehdusten takia, Ioannidis muistuttaa.

Ioannidisin mukaan nämä lievät koronavirustapaukset ovat osatekijänä useissa tuhansissa kuolemantapauksissa joka vuosi, vaikka suurinta osaa niistä ei koskaan dokumentoida täsmällisellä testauksella. Hän korostaa, että jos uudesta viruksesta ei tiedettäisi eikä olisi nostettu hälyä, sairastuneet ja kuolemantapaukset mahtuisivat täysin vuosittaisten “influenssan kaltaisten sairauksien” joukkoon, eikä mikään vaikuttaisi muista vuosista poikkeavalta.

Kommentti

Ilman mediakohua mitään koronakauhua, mitään pandemiaa ei olisi. Joten miksi siis kaikki kohu? Ensimmäisenä tulee mieleen kaikki se, mitä koronapandemian varjolla on tehty: erilaiset pakkotoimet, poikkeustilat, uudet lait ja säädökset sekä uusien hallintarakenteiden muodostaminen “turvallisuussyistä” kuten myös valtava talouden elvyttäminen. Sillä jo tässä vaiheessa on selvää, että kuplatalouden pelastaminen aloitettiin jo viime vuonna eikä vasta pandemian puhjettua, ja niin ollen pandemia ei ole syy keskuspankkien tekemään talouden massiiviseen elvyttämiseen.

Poikkeustilatoimilla on lisäksi saatu aikaan tilanne, jossa valtiot velkaantuvat entisestään samalla kun pk-sektori (jolle syntyy suurin osa työpaikoista) joutuu vakaviin vaikeuksiin tai tulee kokonaan pyyhkäistyksi pois jättäen jälkeensä entistä suuremman työttömyyden ja koko joukon ihmisiä elämänsä raunioille. Tämä ei lupaa hyvää globaalitaloudelle.

Aika näyttää, onko vallanmedian harjoittamalla kuolemankauhun ja pandemiapaniikin lietsonnalla piilotettu taloudellisen ja poliittisen vallan keskittämistä entistä harvempien käsiin.

Ihmiset tuntuvat olevan myös hitaita tajuamaan, että kun kaikki ovat karanteenissa, tuotantoketjut pysähtyvät. Tavaraa ja palveluita ei tuoteta. Mikäli poikkeustilaa pitkitetään, ennen pitkää iskee energiakriisi ja ruokakriisi.

Jokainen, joka suinkin kykenee, tekisikin älykkäästi alkaessaan jo nyt suunnitella, mitä istuttaa ruokahuolien keventämiseksi tulevana keväänä parvekkeelleen ja/tai kesämökilleen. Taloyhtiöt voivat asukkaiden päätöksellä istuttaa yhteiselle pihalle marjapensaita ja hedelmäpuita tai vaikka kaalia.

Oman ja läheisten selviytymisen kannalta ei ole järkevää jäädä odottelemaan hallitusten päätöksiä.

Riikka Söyring

Lähteet

Swiss Propaganda Research (26.3.2020): Open Letter from Professor Sucharit Bhakdi to German Chancellor Dr. Angela Merkel (myös saksaksi ja espanjaksi)

John Ioannidis | STATnews (17.3.2020): A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data

Artikkelikuva: Pixabay

88 KOMMENTTIA

 1. Tämä karanteeni-mielettömyys pitäisi lopettaa heti. Mutta ilmeisesti on tarkoituskin turhauttaa ihmiset ja saada aikaan äärimmäistä sosiaalista levottomuutta kaaosta. USA:ssa tilanne on jo paikoitellen täysin mieletön. Ihmiset eivät nyt joutoaikanaan saa vapaasti liikkua ja harrastaa ulkona, karanteenien takarajoja siirrellään, mutta vankiloista vapautetaan vaarallisia vankeja.

 2. Riikka, ihailen valtavaa energiaasi ja tietysti eniten asennettasi ja ehdotonta pyrkimystäsi aitoon totuudellisuuteen.

  Toivottavasti Sucharit Bhakdin avoin kirje toimitetaan myös WHO:n kommentoitavaksi. Tietysti olisi hyvä, jos Bhakdin sanoma saavuttaisi myös STM:n ja THL:n tutkijoineen. Voisi kuvitella, että ainakin Ruotsissa hänen kirjeensä luetaan huolellisesti.

  • Toivottavasti …. mutta pelkään pahoin ettei kirje kiinnosta WHO:ta eikä noita tutkijoita.
   WHO on vahvasti ’nyrkki-ryhmän’ korruptoima kuten Chossudovsky on tuonut esiin korona pandemia kirjoituksissaan ja on enemmän kiinnostunut pienen eliitin etuoikeuksista kuin ihmiskunnasta.
   Mahdolliset kommentit ovat varmaan tuon asenteen mukaisia.
   https://www.globalresearch.ca/covid-19-coronavirus-crisis/5706741

   Meillä taas nämä ’ketunhäntä kainalossa’ tutkijat ja päättäjät haluavat pelastaa ensisijaisesti oman pesänsä. Ja jopa luomalla presidentin ideoiman ’yhteisen nyrkin’.
   Iltalehti kertoo että Nobel-palkittu professori ratkomaan Suomen ulospääsyä koronakriisistä.

   Vaikka halauankin olla hyväuskoinen enkä ilonpilaaja niin minulle – kun nobelkomitean kokoonpanon ja palkinnon saajien kytkennöistä ja puuhista enemmän tietää – tuo ’Nobel-palkittu’ ikävä kyllä tuo aina mieleen mafiamaisia piirteitä omaavan nwo-eliitin.
   https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/15088c38-dea4-4b73-8f02-92513600adc2

   • Oho! Nyt vasta huomasin että on aprillipäivä. Ehkä tuo nyrkkikomitea nobelisteineen on aprillipäivän uutinen?
    Ei sillä, että aprillipäivän uutisointia erottaisi normipäivän uutisoinnista kun koronajuttuja lukee vallanmediasta.
    Olinko nyt luvattoman ilkeä?

  • Kiitos Tapio. Omasta puolestani arvelen, että THL:lla asia on tiedossa ja varmaan sitä on yritetty myös kertoa mutta syystä tai toisesta vallanmediajulkisuudessa tälle näkökulmalle ei ole annettu tilaa. Jokainen voi tykönään miettiä, onko näin ja jos on, niin miksi.

   • Yes, they CAN vaccinate us through nasal test swabs AND target the brain
    by tts-admin | Dec 9, 2020
    Valtamedian ulkopuolella on myös valistuneita tutkivia toimittajia vuosikymmenien kokemuksella , ja asiantuntijoitten verkostolla. Laajennetaan tietokantaa, ja tutkitaan mitä The truthseeker UK on saanut selville.
    by Silviu “Silview” Costinescu — Silview Media Nov 2020
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=222596

    Pitkähkö juttu, mutta lukemisen arvoinen.

 3. ”James Corbett: What’s Up With The Italian Mortality Rate?”

  Linkki juttuun:

  https://off-guardian.org/2020/03/23/italy-only-12-of-covid19-deaths-list-covid19-as-cause/

  Lainaus: ””The way in which we code deaths in our country is very generous in the sense that all the people who die in hospitals with the coronavirus are deemed to be dying of the coronavirus […] On re-evaluation by the National Institute of Health, only 12 per cent of death certificates have shown a direct causality from coronavirus, while 88 per cent of patients who have died have at least one pre-morbidity – many had two or three” – Professori Walter Ricciardi (Italian terveysministeriö). ”

  Eli todellisuudessa Italian koronaa kuolleiden luvut ovatkin täysin jotain muuta, kuin on annettu ymmärtää.

  • Sopivan mielipiteen asiantuntijat ovat anteliaasti jakaneet sopivaa tietoa Suomessakin, ei täällä tuollaisia auta kertoa kuin että Italiassa ei olekaan niin dramaattista kuin Iltaroskien myynti vaatii 😉

 4. Mielenkiintoista, jos näin sopimatonta ilmausta voi käyttää, miten jyrkästi asiantuntijoiden mielipiteet voivat poiketa toisistaan. Mainitun Bhakdin lisäksi Saksassa on useita muita.

  Merkelin hallintokausi on Saksan sodanjälkeisen historian surkein ja tietysti siltä pohjalta voisi veikata että nytkin sählätään, mutta ehkä on parempi katsoa ja odottaa. Saksa ei ole Italia mutta en heti olisi valmis veikkaamaan Bhakdinkaan puolesta. Virheitä voidaan tehdä monella tasolla eikä kenelläkään ole kaikkea tarvittavaa tietoa hallussaan.

  Kuolleisuuslukuja on nähty verrattavan influenssaepidemioihin, mutta vaikka niissä päästään myös korkeisiin lukuihin näyttäisi tämä olevan rankempi tauti joka myös kohdistuu hoitohenkilökuntaan. Kuolleiden lääkäreiden lukumäärä on Italiassa ylittänyt 50 rajan.

  Suurin puute tässä näyttää olevan ennakkosuunnittelun puute. Eräs johtava ruotsalaisviranomainen sanoi tammikuussa, että tämä on Kiinan murhe, ei koske meitä. Ruotsi on ottanut Suomea liberaalimman linjan ja ainakin uhrien määrässä laskien Suomi on toiminut paremmin. Joskin täällä ilmeisesti lentoasemilta varpusparvina lähteneet paluumatkustajat pääsivät levittämään tartuntoja laajalti.

  Johtava amerikkalaisyliopisto Johns Hopkins rankkasi vuosi sitten USA:n sijalle yksi epidemiatorjunnan valmiudessa. Korea ja Kiina olivat 50 sijan paikkeilla. Nykytilanteen valossa tämä ”huippuasiantuntijoiden” arvio pitää kääntää ylösalaisin.
  Kiinalainen tuttavani ilmoittaa lisäksi, että tapausta nro yksi vielä etsitään, eikä se välttämättä löydykään Kiinasta. Mainittu lepakko majailee Javan saarella, eikä Kiinassa syödä lepakoita.

  Mutta koska Suomen puolustusvoimien katse on itään päin eikä Haaparantaan tai Helsinki-Vantaalle, voitaneen kun kriisi on ohi varautua siihen että miljardeja taas piisaa F-35:n ostoon mutta ei hoitovalmiuden ylläpitoon.

  • No, herrojen epidemiologien keskeinen huolenaihe on että luotettavaa dataa ei ole.
   Ei kumpikaan kiistä viruksen mahdollista vaarallisuutta vaan he nimenomaan sanovat että tällä menolla siitä ei edes saada selvää, eikä toimenpiteitä kyetä suunnittelemaan suhteuttamalla ne todelliseen tilanteeseen.

   Itse viittasin toimituksen huomautuksessa siihen että testejä pitäisi tehdä mahdollisimman laajalti ja että testattavilta tulisi merkitä ylös vähintään ikä, sukupuoli, perussairaudet, etnisyys ja verityhmä, jotta metadatasta nähtäisiin oikeat riskiryhmät. Dna-näytteellä kyettäisiin selvittämään geneettinen alttius. Ainoa tapa löytää yhteiset nimittäjät.

   • Tänään testasin miten Poliisi tulkitsee ohjeen ”tarpeeton vapaa-ajan matkustaminen”. Jos lähden RAJAN tuntumassa olevasta kylästä ruokaostoksille RAJAN yli, se on Poliisin mukaan tarpeetonta matkustamista. Poliisin tulkinta tarkoittaa käytännössä, että tartuntavapaasta kylästä ei saa lähteä lähes tartuntavapaalle alueelle ruokaa hakemaan, vaan pitää mennä sinne missä tartuntoja on enemmän. Eli vaikka huoltoasemalle jossa maailmaa kiertävät rekkakuskit käyvät tai vaikkapa Helsingin keskustan kansainvälisimpään ja ahtaimpaan putiikkiin.

    Autoilijaa kohdellaan kuin epäiltäisiin jostain, rekkarit ja ajokortit kuvataan, onko tämä ihan oma auto jne., käytös on yrmeetä. Päätä pistetään ohjaamoa kohti ilman hengityssuojainta. On kuulemma kielletty käyttämästä. Että kyllä se kyykyttäminen onnistuu ja melkein nautinnolta näyttää.

    • Miksi poliisilla ei ole hengityssuojaimia?! Eikö poliisien terveyttä ole tarvetta suojella? Tai tarkistettavien autoilijoiden? Miksi tarkistuspisteissä ei tehdä virustestauksia, siinähän se menisi samalla?

     Oudolta tuntuu myös, että poliisi päättää rajan ylittämisestä eikä rajavartiosto. Tiedän, että Joensuun alueelta esim. monet käyvät säännöllisesti Sortavalaan puolella ostoksilla — aivan samoin kuin Helsingistä piipahdettiin katamaraanilla (vain pari tuntia suuntaansa eikä itse tarvitse ajaa) ostoksilla.

     • Hyviä kysymyksiä, kuka on määrännyt ettei hengityssuojaimia saa käyttää ? Uutiskuvien perusteella niitä käytetään nimenomaan vastaavissa tilanteissa ulkomailla. Ja kyllä, päätä työnnetään kohti, niin että hätkähtää.

      Pidän kyllä hyvänä että otetaan varman päältä. Mutta suhteellisuuden huomiointi ja tapauskohtainen harkinta ei taaskaan onnistu. Menin päätietä mutta tunnen myös metsäpolut. Kaikki on miehitetty. Eli kyllä Suomesta nopeasti poliisivaltio saadaan. Siihen riittää resursseja mutta ei Haaparannan eteen.

     • Mistäs tuo tieto Sortavaltaan pääsee ostoksille tuosta vaan on saatu. Aikaisemmin ollut näin mutta ei enää pariin viikkoon.
      Anopin ukko on käynyt siellä säännöllisesti mutta nyt on raja kiinni ei mitään asiaa sinne!

 5. Lainaa lainaa lainaa. Kriisin ylipääseemiseksi tarvitaan lisää lainaa. Onko tämä kriisi pankkiirien juoni velkaorjuuttaa loputkin kansalaiset?

 6. VALE – EMÄVALE – TILASTO: coronavirukseen sairastuneitten/kuolleitten numerot on heitetty hatusta, ja maailmanlaajuista PELKOA kylvetään tajuntaan iskevillä otsikoilla, kuten; ”Tämä on teurastusta” – Koronavirus tappoi joka 9. minuutti, New Yorkin….”

  Perimmäinen totuushan on se, että rahajärjestelmää hallitseva mafia tulee tappamaan tämän coronaHOAXin varjolla pienyritykset, he luovat samalla suotuisan maaperän pakkorokotuksille ja KÄÄNTÄVÄT KANSALAISET OMIA HALLINTOJAAN VASTAAN. Kolme kärpästä yhdellä iskulla. Tulette pian huomaamaan, että valemedia laittaa syyn valtioiden järjestelmien alas-ajoon heidän omat hallintonsa, vaikka poliittisen eliitin hirttosilmukkaan pakottanut mafia on tämän kaiken takana. Rahanvaltiaat hallitsee eliittiä – se on päivän selvää – mutta he eivät kykene hallitsemaan yksityistä pientuotantoa, joten ne täytyy raivata tieltä pois, ja ajaa mahdollisimman paljon ihmisiä valtioiden tuesta riippuvaiseksi ENNEN SUURTA RYSÄHDYSTÄ. Tämä on vasta ensimmäinen ”aalto”, eli kohta he tulevat kertomaan meille, että coronavirus on voitettu, mutta ihmisten on oltava valppaina, sillä tämä tappava virus todennäköisesti tulee takaisin entistä rajumpana. Näin se HUIJAUKSEN JA PELON kaava toimii, ja tämä tarina uppoaa ihmisiin kuin veitsi voihin. Toisin sanoen: mafian perimmäinen agenda on saada aikaiseksi maailmanlaajuinen, massiivista kuolemaa kylvävä kaaos (äärimmäinen köyhyys, järjetön hintojen nousu, omaisuuden arvon romahdus, sairaudet, poikkeustilat, sodat/sisällissodat, sekasorto, anarkia…), jolloin nykyinen järjestelmä romahtaa.

  Dollarin suuri sinetti sen meille kertoo: kaaoksen kautta uuteen järjestykseen = ONE WORKD ORDER!

  • Yhdysvalloissa näkyy heränneen tuo sama ajaatus. The Nation mm. kirjoittaa siitä, kuinka koronantorjuntatoimenpiteiden seurauksena vararikkoon ajettu pk-sektori tullaan ostamaan pilkkahintaan isoihin ketjuihin joita valtio/hallitus/keskuspankki on luotottanut/rahoittanut anteliaasti — toisin kuin pk-sektoria.
   Onko ACME lopullinen tavoite tässäkin omaisuuden uusjaossa, jää nähtäväksi.

 7. Ei näitä artikkeleita edes viitsi lukea loppuun. Sairasta pelleilyä ihmisten hengellä.

  Toki täysin linjassa VV toiminnan kanssa.

  • Kuka mitenkin pelleilee.
   Kyllä tässä pandemiassa väkeä kaatuu vielä paljon mutta kaataahan nuo nwo-mafian sodat ja muut väestön harvennus puuhat sitä paljon enemmän.
   Siitäkin voisi olla huolissaan jos ylipäätään ihmishenkeä arvostaa.

  • Jos olisit lukenut artikkelin, olisit saanut tietää että ko. epidemiologit haluavat luotettavaa dataa jotta tehokkaita toimia voitaisiin suunnitella ja jotta toimien tehokkuutta voitaisiin seurata. Toisin sanoen he käyttäytyvät vastuullisesti.

   Se on — kuten sanot — linjassa Vastavalkean toiminnan kanssa. Ikävää, että vastuullisuuden ja luotettavan tiedon peräänkuuluttaminen ei saavuta hyväksyntääsi.

 8. Artikkelin tiedot varmasti pitää paikkaansa että tilastot ei kuvaa oikein viruksen vaarallisuutta aikaisempiin viruksiin nähden kun ei tutkita kuolin syytä jos on todettu koronvirustartunta ja kun ei tunneta oireettoman tartunnan saaneiden määrää.
  Kausiinfluenssaan kuollut vuoden alusta 500 ja 17 koronan saanutta on menehtynyt samassa ajassa.Tämäkin osoittaa että hallituksen toimet on ylimitoitettuja yksin koronan takia ja kausiflunssan takia olisi eristys oltava jatkuvaa mikä ei ole mahdollista talouden pyörimisen takia.
  Riski ryhmät ja koronaan sairastuneet tietenkin voidaan pitää eristyksissä ja mutta perusterveet olisi rajoitusten ulkopuolella ja talous toimisi kuten ennenkin mikäli mahdollista. Mihin tahansa virustautiin sairastuneet olisi myös koti-eristyksessä.
  Eristystoimet Uudellamaalla on kohdallaan mutta ravintoloiden sulkeminen ei terveiltä varmasti ole olleet loppuunharkittuja ja muidenkaan yritysten sulkeminen koronan takia ei omistajien taholta ole järkevää mikäli sillä on toimintaedellytykset. Laskettelukeskukset voi olla auki kun niihin ei koronaan sairastuneet tule ja poistuvat jos sairastuvat eristykseen.
  Poliitikkoja pelottaa varmasti koulun oppilaiden sairastuminen koronaan joten koulut on etäopetuksessa mutta sekään ei ole tarpeellinen jos yhteistyö oppilaiden vanhempien kanssa toimii koronauhkien kartoituksessa ja vanhempien tekemä koululaisen kotieristäminen mahdollisten sairastumisen takia.
  Joustava toiminta edellyttää kaikilta osapuolilta itsekontrollia ja hoksaavuutta ja yhteiskunta voi toimia suht normaalisti ilman isompia rajoituksia niinkuin kausiflunssankin kanssa toimitaan ja uhrien lukumäärä voidaan pitää pienenä.
  Rajoitukset tuli Suomessa voimaan varsin hitaasti ja korona ei kuitenkaan räjähtänyt käsiin ja Uudenmaan eristämisellä ei varmasti ole sitä hyötyä mitä ajatellaan mutta voihan sen ottaa varman päälle pelaamisena kuten muutkin laajat kokoontumisien kiellot maksoi mitä maksoi.

  • Etäopetuksesta on nyt omakohtaista kokemusta. Opettajia en moiti, päinvastoin. Joutuivat yllättäen ihan uudenlaisen tilanteen eteen. Mikä selittänee senkin, että opettajien keskeistä koordinaatiota tehtävien antamisessa ei ole: toiset antavat jopa 12-14 tehtävää per päivä ja toiset saman, minkä normaalistikin.

   Se, mistä valitan on että vanhemmat — meidän perheessämme minä — joutuvat valvomaan että nuo 12-14 tehtävää per yksi oppiaine tulevat tehtyä, ja että niiden tekemiseen menee monta tuntia — ja sitten pitää tehdä niiden muidenkin aineiden tehtävät.

   Koska kuten useimpien lasten vanhemmat varmaan tietävät, siihen että lapsi tekee koulutehtävät ei riitä se, että sanot – Tee ne läksysi! vaan joudut kyttäämään siinä vieressä että ne tehdään ja/tai neuvomaan (jos osaat) tekemisen aikana.

   Tämä kaikki syö melko lailla aikaa kaikilta niiltä muilta arkihommilta, jotka kuitenkin pitää hoitaa.

   Lisävaikeuksia tuottaa se, että Wilma-järjestelmä ei toimi moitteettomasti. Kaikissa perheissä ei myöskään ole tarvittavia vehkeitä (älypuhelin, tietokone ymv). Hyvinvointivaltioissa on paljon köyhyyttä ja työttömyyttä.

   Mutta kuten aina: on tehtävä se minkä voi. Joten sinnitellään.

 9. Asiallinen kirjoitus, kiitos Riikalle.

  Testeistä ei viisaus lisäänny. Prosessi on hyyyvin kaukana suorasta sormenpäälaskennasta: ”1,2,3.. tuolla vielä yksi.. 4 virusta.. ”.

  Testaus perustuu Kary Mullinsin kehittämään PCR:ään (Polymerase Chain Reaction). Tämä on kopiointitekniikka, jossa VALITTUA geenipätkää monistetaan eksponentiaalisesti. 30 monistuskierrosta voi tuottaa yhdestä (1) alkuperäisestä biljoona (1,000,000,000) kopiota. Se EI SOVELLU MÄÄRÄLLISEEN ARVIOINTIIN. Määrällinen arviointi saattaisi ehkä olla olennaista, jos uskoo että miljoona virusta on pahempi kuin yksi. Jotta montako virusoletettua pistetään pakettiin?

  Edes lääkemafia itse ei ohjeista luottamaan testeihin. ”Positiivinen tulos” voi tarkoittaa ihan mitä vain. Kokoelma testiohjeistuksia ja käännöksiä selkoenglanniksi:
  https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/30/corona-creating-the-illusion-of-a-pandemic-through-diagnostic-tests/
  “Detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019-nCoV is the causative agent for clinical symptoms.”
  ”clinical correlation with patient history and other diagnostic information is necessary to determine patient infection status…THE AGENT DETECTED MAY NOT BE THE DEFINITE CAUSE OF DISEASE”
  ”Regulatory status: For research use only, not for use in diagnostic procedures.”

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4172096/:
  http://virusmyth.com/aids/hiv/jlprotease.htm:
  ”Kary Mullis … is thoroughly convinced that HIV is not the cause of AIDS. With regard to the viral-load tests, which attempt to use PCR for counting viruses, Mullis has stated: “Quantitative PCR is an oxymoron.” PCR is intended to identify substances qualitatively, but by its very nature is unsuited for estimating numbers. Although there is a common misimpression that the viral-load tests actually count the number of viruses in the blood, these TESTS CANNOT DETECT FREE, INFECTIOUS VIRUSES AT ALL; they can only detect proteins that are BELIEVED, in some cases wrongly, to be unique to HIV. The tests can detect genetic sequences of viruses, but not viruses themselves [(29), p. 3].”

  • Fasistisissa tai moraalipaniikkiin perustuvissa prosesseissa — kuten noita- tai juutalaisvainot — ei anneta sijaa faktoille eikä syy- ja seuraussuhteiden tutkimisella ole merkitystä. Juutalaisvainoissa vainon perusteeksi riitti, että olet juutalainen eikä sitä tutkita, että oletko ollut yhteiskunnalle hyödyllinen vai väitetysti ”verenimijä”.

   Jo nyt monissa CV-19-paniikkiin joutuneissa (entisissä) demokraattisissa maissa oikeusvaltiolle keskeinen ’habeas corpus’-periaate on kumottu (Habeas corpus on menettely, jossa tuomioistuin ottaa tutkittavakseen, onko henkilön pidättäminen tai vangitseminen tapahtunut laillisesti.) Kuka valvoo poikkeuslain nojalla laadittujen säännösten perustuslaillisuutta? Ei kukaan, sillä perustuslaki on toistaiseksi kumottu. Myös ne kuuluisat kansainvälisillä sopimuksilla sinetöidyt ihmisoikeudet on peruttu. Kuka valvoo, että edes poikkeusajan lakeja ja säädöksiä noudatetaan kohtuullisesti ja ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla? Perusoikeudet kumoava poikkeustila on kuin lumipallo, joka kerran liikkeelle lähdettyään kerää itseensä lisää massaa ja painavuutta.

   COVID-19 keskustelussa on huomioitavaa, että riskiryhmään kuuluvien tai epätieteellisellä testillä sairaiksi tai sairautta levittäviksi leimattujen oikeussuoja on jo lähtökohtaisesti olematon. Sitä eivät kunnioita sen enempää hallitukset, viranomaiset tai tartuntaa pelkäävä väestökään. Myös väestöjen liikkumisoikeuksien erottelu mm. työtehtävän perusteella on pidemmän päälle kestämätöntä. Mutta kun lumipallo vyöryy, niin fasismin ote yhteiskunnasta kasvaa ja paluu normaaliin ei jossain pisteessä ole enää mahdollista. Jo yksin sen pohtiminen, kuinka moni tässä sirkuksessa sairastuu patologiseen bakteerikammoon, on hurjaa… muista mielenterveyden häiriöistä nyt puhumattakaan.

  • Nythän näkyi olevan ulkomaan mediassa että Covid19- testaukseen tarkoitetut testipakkaukset olivat saastuneet koronaviruksella = jokainen testattu on positiivinen.

  • Testistä ei tietenkään tule yhtään varmempaa, vaikka lisäisin siihen, mitä Wolgang Wodarg sanoo PCR-testistä, jolla covid 19 nyt testataan globaalisti. Oikeastaan testin on kehittänyt Mullisin PCR mekanismin pohjalta Christian Drostenin virologiryhmä, joka haki testilleen WHO:n hyväksynnän. WHO:n sivuilla löytyvässä ryhmän tutkimusprotokollassa sanotaan, että testi löytää kaikki aasialaiset sars ja sarsin kaltaiset virukset, jotka ovat löytyneet erityisesti lepakoista Euroopassa. Mikä tarkoittaa että testi havaitsee viruksia joilla ollut a 18 vuotta aikaa siirtyä Kiinasta (epidemia) Eurooppaan. Siis kyse on sellaisista viruksista jotka eurooppalaisten immuunijärjestelmä jo tuntee eikä uudesta viruksesta.

   Yksi syy 5 g:n, katastrofaalisten ilman saasteiden,asukastiheyden ja elämisenmuodon (perhesuhteet) lItalian suurempaan kuolemantapausprosenttiin on varmaankin ilman reseptiä saatavat antibiootiti apteekeista ja niiden suurkulutus,mikä näkyy italialaisten antibiootttiresistenssiluvuissa n.26 prosenttia kun taas esimerkiksi Saksassa luku on n. 0,6 prosenttia.
   Radio Mùnchen http://www.radiomuenchen.net Dr. Wodargin haastattelu ja manuskripti

   • Antibioottiresistenssi onkin tässä yksi tärkeä näkökohta. Esim. korona saattaa alentaa vastustuskykyä jolloin myös bakteereilla on paremmat hyökkäysmahdollisuudet elimistössä, ja jos ne ovat antibioottiresistanttia kantaa niin silloin on ihminen heikoilla.

    Mainittakoon tässä yhteydessä, että oregano tepsii viruksiin (ja pieniin avohaavoihin). Sitä paitsi se maistuu hyvälle. Hunajalla, tervalla ja pihkalla on myös vaikutusta virusten torjunnassa.

    En väitä, että niillä parannetaan sairaus mutta esitän harkittavaksi, että yrttien, mausteiden (kaneli, kurkuma jne) syöminen ei ainakaan haittaa.

    • Italian lisäksi myöskin Espanjassa voi ostaa apteekeista antibiootteja ilman reseptiä.
     Ne monet ”koronakuolemat”.
     Yrtit ja mausteet ovat kullanarvoisia ja maittavia. Miten Intiassa pärjättäisiinkään ilman niitä. Chili ja kurkuma tekevät monesta keitosta vasta maukkaan. Kurkkukipuun syön itse kokonaisen valkosipulin kynnen, koska minulla se ainakin auttaa. Inkivääriä rakastan. Yksi Suomessakin kasvava maustekasvi piparjuuri on myös tehokas lääke.
     Nyt kun kaloissamme sanotaan olevan enemmän matoja käytän kalakeittoon piparjuurta.

     • Tuttavaperhe torjuu vatsavaivoja (norovirus) nielemällä kokonaisia pippureita sellaiset parikymmentä. Kuulemma toimii.

      Meillä on lähdevesikaivo niin että perheeni ei kärsi noista yleisen vedenjakelun haitoista (norovirus).

      Ja suola! Kun ihoni ärtyy, sen saa rauhoittumaan suolavesihauteella ja rasvauksella. Sooda on kätevää moneen vaivaan, samoin etikka.

      Nuorimmainen puristaa puolen sitruunan mehut tuopilliseen vettä. Sanoo, että tuntee sen auttavan jaksamaan.

 10. Poliittinen (lääke)tiede

  Tässä globaalissa murrosvaiheessa erittäin merkittävä ilmiö on kaiken politisoituminen.
  – Yliopistoissa tutkitaan vain siten, että tutkimuksista saadaan poliittisesti ennalta määrätyt tulokset. Vaikka sitten väärentämällä tuloksia. No, ei nyt sentään. Uustiede sanoo, että vanhat tieteelliset menetelmät olivat valkoisten heteromiesten keksimiä ja siis alun perin soveltumattomia tässä nykyisessä uustodellisuudessa käytettäväksi.

  Lääketieteen alalla jopa uustiede on kokonaan hylätty ja todellisuus julistetaan suoraan puolueen suulla. Eri mieltä oleville ei ole sijaa majatalossa.
  – Lääkärit jos ketkä ovat erittäin riippuvaisia valtioiden ja kuntien antamasta elinkorosta, palkasta, joten he luonnollisesti ovat etulinjassa julistamassa hallituksen totuuksia.

  Olisikohan tuokaan saksalainen emeritusprofessori uskaltanut olla eri mieltä hallituksen kanssa, ellei hän olisi emeritus. Hänestä olisi tullut entinen professori ja hylkiö, jota mikään valtion rahoituksesta riippuvainen laitos olisi koskaan palkannut.

  Onko riippumatonta ja vapaata tutkimusta enää missään muualla kuin “pimeällä sektorilla”. Kansan keskuudessa.
  – Totuus ja todellisuus kiertää netissä kädestä käteen ja yrittää välttyä joutumasta hallituksen käsiin.

  Kuitenkin arkipäiväisestä elämästä vaan on selvittävä. Valtion kielloista huolimatta. Ensi kesänä siirtolapuutarhapalstat “viedään käsistä”. Siinä vuoden hittibisnes yrittäjille.
  – Parasta kuitenkin piilottaa oma puutarhansa jonnekin syrjäiseen kolkkaan “koronatartunnan välttämiseksi”. Muuten ei voi välttyä valtion lähettämiltä rosvoilta, jotka vievät perunatkin maasta “huoltovarmuuden turvaamiseksi”.

  Jos kuitenkin käy niin, että perunat kuitenkin viedään maasta, jäljelle jää enää vain “salainen puutarha”, jonka tuotoilla on sitten yritettävä elää. Valtion toimilla varmistetaan sitten, että näille salaisille puutarhoille turvataan riittävä kysyntä. jos ei Suomesta niin sitten haetaan ulkomailta. Johan huoltovarmuuskeskuskin sanoo etusivullaan, että “Huoltovarmuus perustuu toimiviin markkinoihin ja kilpailukykyiseen talouteen” ja että “Kansantaloutemme on yhä tiiviimmin integroitunut kansainväliseen talouteen”.

 11. ” huoltovarmuuskeskuskin sanoo etusivullaan, että “Huoltovarmuus perustuu toimiviin markkinoihin ja kilpailukykyiseen talouteen” ja että “Kansantaloutemme on yhä tiiviimmin integroitunut kansainväliseen talouteen”.”

  JUURI TUO minua on huolettanut! Mitä järkeä on laatia suunnitelmia sillä oletuksella että globaalimarkkinat, tuotantoketjut ja liikkuvuus toimivat normaalisti!! Suunnitelmia tarvitaan niihin tilanteisiin kun mikään ei toimi normaalisti, kun mikään ei ole normaalia!

  Juuri tuon valtiotason idiotismin takia olen niin ankarasti vastustanut Suomen maatalousomavaraisuuden alasajoa, heittäytymistä ”toimivien markkinoiden” ja ”kansainvälisen talouden toimivuuden” varaan kun on ollut ilmiselvää, että niiden toimivuutta ei voida kaikissa olosuhteissa taata. Sota, konflikti, kriisi, taloudelliset pakotteet (aka taloussodankäynti), märkä/liian kuiva satokausi, pandemia…

  Huoltovarmuuskeskuksesta on myyty ne huoltovarmuudet. Maanviljelijöiden varastot ovat toki lakisääteisesti huoltovarmuuskeskuksen tiedossa (ja ne itseasiassa nykyään ovatkin se huoltovarmuus, maanviljelijöiden kustannuksella) mutta aina nousee se jatkumon kannalta tärkeä siemenviljakysymys: jos syömme siemenviljat, niin mitä kylvetään? Toisin sanoen vastattava kysymys kuuluu: kuolemmeko nälkään nyt vai vasta ensi vuonna?

  Sodan aikana kaivettiin Senaatintori ja Helsingin puistot auki, ja niihin istutettiin kaalia ymv. Saattaa olla, että siihen on pakko mennä taas, jos ”toimivat markkinat” menevät konkurssiin, tavaraa ei tuoteta eikä sitä saa kuljetella rajojen yli so. jos lock down kestää esim. 18 kk. Nimittäin kapina ei kovin monen puuttuvan aterian päässä ole loppuviimein.

  En voi muuta kuin kauhistuen ajatella sitä lyhytnäköisyyttä, että jättäydytään huoltovarmuuden suhteen velkarahan ja ulkomaantuonnin varaan!

  Venäjä on Putinin aikana lisännyt elintarvikeomavaraisuuttaan huikeasti, ja energiaomavaraisiakin ovat. Ehkä sieltä suunnasta saadaan jotain apuja. Putin oli nuori NL:n romahtamisen aikaan, ehkä ”Siperia opetti” mikä merkitys omavaraisuudella on.

  • Tai ehkä Riikka Venäjän ystävänä ei vain tiedä, että

   ”Ne eivät vain välitä omista kansalaisistaan, PR on tärkeämpää diktaattoreille ym.”

   • Kyllä Riikka tietää, että missään maassa diktaattorit eivät välitä omista kansalaisistaan.

    Toisaalta Riikka välittää taviksista maasta riippumatta. esim. tavalliset amerikkalaiset ovat pääsääntöisesti tosi hyviä tyyppejä, ja myös avuliaita.

    Toisaalta Riikka myös antaa kiitosta omavaraisuuden ylläpitämisestä vaikka diktaattorille, jos siihen on aihetta.

    Minä muistan NL:n romahtamisen, ja sen kuinka ihmisiä siellä kuoli nälkään. Eikä se johtunut edes pelkästään NL:n johdosta&romahtamisesta vaan ihan meidän länsimaiden ns. ei-diktaattorien toimista. En aio vastakaan moittia Putinia vain siksi että hän on Putin, siksi että hänet on ”vapaissa maissa” leimattu teki hän mitä hyvänsä.

    • Enempien epäselvyyksien välttämiseksi lisättäköön sarkasmivaroitushymiö yllä olevaan kommenttiini 🙂

     Tuo lainaus löytyy täältä: https://vastavalkea.fi/2020/03/22/koronalla-rahastaminen-on-alkanut/

     Jotain olen ”sivistyneiden” länsimaiden toimista NL:n romahtamiseen liittyen lukenut William Engdahlin kirjasta Manifest Destiny. Jos jollakin on aiheesta tiedossa hyviä lukuvinkkejä, niin tutustun niihin mielelläni.

     • > Huoltovarmuuskeskuksesta on myyty ne huoltovarmuudet. Maanviljelijöiden varastot ovat toki lakisääteisesti huoltovarmuuskeskuksen tiedossa (ja ne itseasiassa nykyään ovatkin se huoltovarmuus, maanviljelijöiden kustannuksella) mutta aina nousee se jatkumon kannalta tärkeä siemenviljakysymys: jos syömme siemenviljat, niin mitä kylvetään? Toisin sanoen vastattava kysymys kuuluu: kuolemmeko nälkään nyt vai vasta ensi vuonna? >

      Osuit naulan kantaan, huoltovarmuudet on myyty…. eli ”viekää perkkkkele siemenperunatkin.” Jokaisen suomalaisen päättäjän pitäisi olla syvästä huolissaan kommentissasi mainituista asioista, mutta näyttää siltä, että he ovat vaipuneet välinpitämättömyyden ja typeryyden hypnoosiin.

      > Venäjä on Putinin aikana lisännyt elintarvikeomavaraisuuttaan huikeasti, ja energiaomavaraisiakin ovat. Ehkä sieltä suunnasta saadaan jotain apuja. Putin oli nuori NL:n romahtamisen aikaan, ehkä ”Siperia opetti” mikä merkitys omavaraisuudella on. >

      Olisi mielenkiintoista saada luotettavaa tietoa tai NÄHDÄ ITSE, miten ja mitä kautta niitä Venäjän asioita todellisuudessa hoidetaan, koska mediaan ei tälläinen pinttynyt foliohattu luota. Omiin tutkimuksiini perustuen uskallan väittää, että Venäjä oli ennen NL:n romahtamista, sen jälkeen ja on vieläkin täysin ohjattavissa. Putin (samoin kuin JFK tai vaikkapa Kyösti Kallio…) kyllä yritti pyristellä irti mafian otteesta, mutta huonolla menestyksellä.

     • ”Vielä 1980-luvulla Ruotsi oli sataprosenttisesti omavarainen kaikissa peruselintarvikkeissa. Nyt lukema on laskenut jopa alle 50 prosentin, eli maassa tuotetaan vain puolet siitä, mitä kansa syö.

      Maataloustuotanto supistui EU-jäsenyyden myötä, kun maataloustukia poistettiin ja maahan virtasi halpaa ruokaa muualta.”

      Maaseudun Tulevaisuus: Koronakriisi herätti ruotsalaiset oman ruuan riittävyyteen – ”Pitäisi syödä sitä, mitä pystytään itse tuottamaan”
      https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/artikkeli-1.1029208

  • Eikös juuri tuo Huoltovarmuuskeskuksen väki kehunutkin itse itseään siitä, että vuosikaudet ovat istuneet tyhjän panttina ja nyt heitä tarvitaan. Tosi asiassa huoltovarmuus olisi paremmalla tolalla, jos sitä ei säänneltäisi, jos varastot olisivat siellä missä on myös loppukulutus.

   Kansainväliseen kauppaan luottaminen johtuu virallisesta EU-politiikasta: meidän huoltovarmuus perustuu EU:n tuotantoon. Virkamiesten on sitten sen mukaan mentävä. Tähän päälle tulee vielä se, että EU:n valtiot valehtelevat toinen toisilleen.

   Italia keksii hatusta ruumiita saadakseen aikaan poikkeusolot, josta on seurauksena, että keskuspankki avaa rahahanat. (Ranskalle ne ovatkin olleet auki jo niin kauan kuin siellä vaan mellakoidaan! Mellakat loppuvat juuri sinä päivänä, kun hallitus lakkaa tukemasta niitä.) No, mikä on ollut seuraus: meille myös. Nyt kaikki EU-maat ovat julistaneet poikkeusolot! ja elämä jatkuu kuin sioilla pellossa.

   Saksa valehtelee. Saksassa oli viime vuonna poikkeuksellisen huono perunasato. Uutinen poistettu, mutta archive.org ista löytyy vielä
   June 16, 2019 15:59:37 ja
   April 15, 2019 11:52:06
   Mihin toimiin Saksan hallitus ryhtyi asian johdosta: se määräsi pankit (jotka laativat indeksejä) poistamaan perunan (ym) indeksistä!
   Asiasta kertoi Martin Armstrong blogissaan. Asia hoidettu. Ei mitään nähtävää. Olkaa rauhalliset ja pysykää kotonanne! Hallitus on ottanut asian hoitaakseen.

   Suomi sitten hölmöläisen tavoin menee hakemaan niitä perunoita tuolta Saksassa sijaitsevasta varmuusvarastosta, joka tosiasiallisesti on vielä mullan alla, koska niitä “varastossa olevia” perunoita ei ole vielä edes istutettu, mutta kohta istutetaan, kunhan jostain saadaan ne siemenperunat, joita ei ole edes varastossa, kun ne syötiin viime talvena, että hintaindeksi ei saisi kuluttajia huolestumaan.

   Mitä Saksa vastaa: voisitteko lähettää meille ne viimeisetkin omat siemenperunanne, että viljava maamme ja ahkera kansamme taitavan hallituksemme johdolla kasvattaa niistä kymmen- ellei jopa satakertaisen sadon! (Ja “aivan kuin tilauksesta” ilmestyy julkisuuteen “luotettavan julkaisun” kautta uutinen siitä kuinka Saksassa on kehitetty menetelmä perunasadon satakertaistamiseksi!) Ja mitä Suomi tekee: se lähettää viimeisetkin siemenperunat Saksaan, joka sitten syöttää ne sioille, koska “ne eivät täyttäneet direktiivin mukaisia laatuvaatimuksia”. Mutta ei niin pahaa etteikö jotain hyvääkin: Saksan herrojen ruokapöydät notkuivat sianlihasta seuraavana vuonna.

   Tulihan sieltä Saksasta toki vielä päälle suuret kiitokset niistä rahoista, jotka olimme maksaneet sinne “elintarvikeomavaraisuuden ylläpitämiseksi”. Että kohteliasta ja ystävällistä väkeä nuo saksalaiset. Kyllä heidän huostaan voi uskoa enemmänkin, vaikka maanpuolustuksen …

   • Muistelen itse monta vuotta sitten lukeneeni, että huoltovarmuuskeskuksessa oltiin huolissaan huoltovarmuuden alentamisesta mutta määräys huoltovarmuusvarastojen myymiseen tuli hallitukselta. Huoltovarmuuskeskus siis vastusti tätä myymistä mutta ei auttanut kun hallitus käski.

    Ja kyllähän tuo uskottavalle kuulostaa.

  • (Kuuma) Peruna.

   Syötetäänkö meille tänä kesänä Euroopan viimeiset perunat. Että vielä puoli vuotta hallitukset saisivat istua ja EU pysyä tehohoidossa ennen kuin viimeinen peruna juuttuu kurkkuun.

   Pitkässä syklissä peruna on ulkomainen tuontikasvi täällä Euroopassa. Ja niin kuin sykleillä on tapana ne vaihtelevat edes ja takaisin. Vääjäämättä tulee vielä aika, jolloin peruna poistuu Euroopasta. Onko tuo aika nyt? Poistuuko peruna Euroopasta?

   Maatalouden pitäisi välittömästi, siis valtion kielloista ja vastatoimista huolimatta siirtyä niihin tuotteisiin, jotka oikeasti menestyvät Suomessa ja ovat tälle ilmastolle ominaisia.
   – Yksi sellainen on hamppukuitu.
   – Mutta ei ainoa.

   Jos näiden toimien seurauksena valtio tulee ja takavarikoi maatilan myydäkseen sen eniten tarjoavalle raharikkaalle, niin entä sitten! Mitä on menetettävää maanviljelijällä enää olisi ollut enempää?
   – Valtio olisi kuitenkin tullut ja ulosmitannut tilan, kun maksukyvyttömän EU:n tukirahat olisivat “viivästyneet”.

   Entäs sitten periaatteellahan pankitkin toimivat. Esimerkiksi USA:ssa ne kieltäytyvät myöntämästä pienyrityksille valtion takaamaa lainaa.
   – Entäs sitten!

 12. Viimeisimmät uutiset!! … Ison-Britannian kuolleisuus CV-kriisin jälkeen on 5% normaalin alapuolella

  Hallituksen viralliset tilastot osoittavat hämmästyttävän laskun (DROP) kuolleisuudessa, kun CV-19: n väitetään ’iskeneen’ Britanniaan tammikuun puolivälissä.

  Tämän vuoden tammikuusta maaliskuuhun kuoli viisi tuhatta vähemmän ihmisiä verrattuna edelliseen viiteen vuoteen.

  Breaking News!! UK mortality since CV crisis is 5% BELOW average
  By Nick Kollerstrom o
  Official government stats show a staggering DROP in mortality as the CV-19 allegedly ‘hit’ Britain in mid-January.
  Five thousand LESS people died from then onwards – January to March of this year – as compared with the previous five years.
  The data comes from https://www.ons.gov.uk and the page is called:

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=204932
  ——–
  Lies, damned lies….and statistics

  “You can bet that the institutions of international government, and the “experts” advising them, will try to massage and cherry-pick statistics to present the version of events that most closely matches their worst-case scenarios. The fact is, according to their early predictions, we are already long overdue millions of Covid-19 deaths that have failed to materialise.
  But even when Covid-19 deaths are recorded, we have seen how it could be that people are dying with coronavirus rather than dying of it.”
  **——-Mutta vaikka Covid-19: n kuolemat kirjataankin, olemme nähneet, kuinka voi olla, että ihmiset kuolevat koronaviruksen kanssa sen sijaan, että kuolevat siitä. ”
  On The Spectator website Dr John Lee, a recently retired NHS consultant and professor of pathology said that ‘’we have yet to see any statistical evidence for excess deaths, in any part of the world’’.
  **……..Äskettäin eläkkeelle jääneen NHS-konsultin ja patologian professori tohtori John Leen mukaan ” meillä ei ole vielä mitään tilastollisia todisteita liiallisista kuolemista missään maailman osassa ”.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=204901

 13. Tietääkö joku, joko voi käydä suihkussa vai jatkamme vain käsien pesua?
  (sarkasmivaroitus)

  • Entä jos vaan uhmaat hallitusta, asiantuntijoita ja kv. konsensusta ja menet sinne suihkuun 😀
   Julistat henkilkökohtaisen autonomian…

 14. Iso osa sairastuneista, eli pieni osa ihmiskunnasta kai kuitenkin saa aika pahat oireet, keuhkot tuhoutuu ja sitä rataa?
  Syy siihen näyttäisi olevan nyt koronavirus. Poikkeavat vaihtoehtokanavien tiedot ei kai tätä tietoa haasta/poista. Jollekuille tauti iskee tosi kovasti.

  Kovasti haluaisin tietää Italian normi-influenssaan kuolleiden määrät päiväkohtaisina lukuina. Onko tämä piikki n.800 kuollutta päivässä (nähtävästi kuitenkin koronaviruksen aihettamaan tautiin) kuitenkin suurempi ja paljonko suurempi luku?

  Totta aina toinen puoli ja loppu on koijareiden edun tavoittelua eli huijausta tai sitten ihmiskoneiston heikkoutta ja kyvyttömyyttä joka näyttää pimittämiseltä ja huijaamiselta.

  • Ongelmahan on se, että luotettavaa tietoa ei ole saatavilla. Jos testipakkausten valmistajat eivät usko omiin testeihinsä ja jotkin testipakauserät ovat valmiiksi saastuneet viruksella niin on todennäköistä, että totuus tästä pandemiasta ei selviä koskaan.

   Täytyy siis ratkoa pandemian torjuntatoimien aiheuttamaa talouskriisiä sekä todennäköisinä seurauksina tulevia ruoka- ja enrgiakriisejä.

   Ne, jotka ovat jo tänä hyvinvoinnin aikana tottuneet olemaan ilman yhtä sun toista tarpeellista, pärjännevät parhaimmin: heillä on selviytymistaitoja, joita päivittäinen pula on vuosia hionut. Toinen ryhmä, jolla on paremmat selviytymismahdollisuudet, ovat ne joilla on peritty sukuranchi maatilkkuineen, kesämökki, lasitettu parveke, ekoyhteisö tmv joka mahdollistaa omaehtoisen viljelyn.

   Kaupungissa sopivilla alueilla tosin voisi perustaa yhteiskasvimaita, yhteisökanaloita, piensikalan ja muuta vastaavaa.

   Saattaa olla, että pandemia saa monet perheet, joila on siihen mahdollisuus (kuten etätyö) muuttamaan maaseudulle. Sillä haavoittuvimpia paikkoja kriiseissä ovat kaupungit. Kaupungeissa ei mikään toimi jos sähköt katkeavat. Ei tule vettä, ei ole kylmätilaa elintarvikkeille, hissit eivät toimi, ilmastointi ei toimi, wc:t eivät toimi… otolliset olosuhteet koleralle sun muulle.

   Kaupungeista tulee kuolemanloukkuja. Kun elinolosuhteet kiristyvät, myös väkivaltainen ryöstely lisääntyy.

   • Juuri näin – onko tämä SoMe-kansan oma hysteria, joka tässä on se pahin asia???
    Liika tieto ja jatkuvasti syötettynä on se pahin asia.

    SARS näyttää pahemmalta, mutta Some oli vasta tulossa silloin.

 15. http://thesaker.is/debunking-clickbaits-expert-not-just-a-flu-and-not-a-bioweapon/

  Virustaudin vakavuudesta kertoo linkissä USA-lainen epidemiologi Michael Osterholm. Kuten nimestä kuuluu mies on Minnesotan svenssoneiden jälkeläisiä ja kahdesta videosta pitkässä puhutaan myös saunasta ja avantouinnista.

  Paitsi että kyseessä on vakavampi tauti kuin influenssa ja kuukausia kestävä haaste, Osterholmin selonteon tärkein viesti on, että valmiustila on ollut varsin kehno kautta maailman ja siitä maksetaan nyt kalliisti. Vaikka hän ei suoranaisesti alleviivaa sitä, niin sanotusta käy ilmi, että suhde todellisen vihollisen kuten viruksen torjuntaan käytetään mitättömän vähän voimavaroja kun taas kuviteltujen vihollisten torjuntaan satsataan satoja ja tuhansia miljardeja asejärjestelmien ja sotien kautta. Tyyppiesimerkkinä USA:n lentotukialus jonka keskuudessa virus on lamaannuttanut miehistön.

  Pitempi osio on yli tunnin mittainen mutta katsomisen arvoinen jos vaihtoehtona on illan A-studio. Maltillista järkipuhetta joka ei pelottele mutta ei kaihda sanomasta, että asia on vakava ja hitaasti väistyvä. Erityistä huomiota kannattaa laittaa USA:n ja Suomen yhteiseen ongelmaan, nimittäin ylipainoisuuteen, koska ylipaino altistaa sairauksille jotka heikentävät vastustuskykyä.

  Tärppi on esillä thesakerin sivuilla jossa sivuston ylläpitäjä varoittaa siitä sensaatiohakuisuudesta joka on myös vallannut monet vaihtoehtomediat. Toisena tärppinä voi suositella Bernhardin uusinta juttua osoitteessa moonofalabama.

  • Sensaatiohakuisuudesta puheen ollen: Ameriikan media luukutti kuinka Nykissä on paniikki päällä ja ihmiset taistelevat päästäkseen Elmshurstin sairaalaan.

   Joku viitseliäs kävi paikan päällä tarkistamassa miltä median esittelemä ”apokalypsin keskipiste” näyttää https://www.youtube.com/watch?v=a7eqXqidWfs&app=desktop

   Potilaat olivat ilmeisesti kuvaustauolla…

   • The Saker osaa tiettävästi ainakin englantia, venäjää ja saksaa koska on Sveitsissä kasvanut. Ei hän sentään suomea osaa eikä näin muodoin Vastavalkeaa tarkoittanut.
    Mutta jos vilkaisee englanninkielistä maailmaa niin kaikkea on tarjolla, myös vaihtoehtomediassa. Mutta kyllä luotan enemmän Osterholmiin kuin tälläkin palstalla kirjoittaviin flunssa-analogian esittäjiin.
    Flunssa ei tiettävästi tapa lääkäreitä mutta että niin moni lääkäri on kuollut Italiassa johtunee asianmukaisten suojavarusteiden puutteesta ja kenties siitä että taudin luonnetta ei ole ymmärretty.

    • Tuo ilmeisen perusterveiden lääkäreiden kuolema on erikoista jos se on fakta kuten varmaan on.
     Ehkä ovat altistuneet rajusti eli saaneet kerralla liian suuren määrän viruksia kehoonsa?

     • Tai työvuorot ilman lepotaukoja? Viikkoja ja kuukausia keskittymistä vaativassa työssä melkein yötä päivää? Keskellä kaiken sortin taudin aiheuttajia.

  • Oikeassa olet, luonnon ”lääkkeet”, jotka auttaisivat ihmisiä – kielletään. Esimerkkinä tästä kieroutuneesta systeemistä voidaan mainita immuniteettia tuhoavat syöpähoidot, jotka ovat suurin syy ihmisten syöpäkuolemiin.

 16. KORJAUS aiempiin sanomisiini. Yritetäänpä toimia paremmin kuin poliittinen tiede.

  Sanoin, että virusten kuvaaminen onnistuu VAIN elektronimikroskoopilla, kuolleesta näytteestä, pysäytyskuvana. Nyt tiedän paremmin.

  Tällä on olennaista merkitystä, koska seurauksena tieteenala päättelee ”jotakin” elävän lehmän olemuksesta – ainoana havaintonaan jauhelihapaketti. Lopputuloksena todellisuudesta irronnut lehmäuskonto. Opetussuunnitelman mukainen opus kyllä väittää: ”valon aallonpituus asettaa teoreettisen rajan mikroskoopin erottelukyvylle”, ts. viruksia ei näe optisesti. Väite on LUONNONTIEDETTÄ APINOILLE. Hölmönä uskoin, vaikka olisihan tuo pitänyt arvata. Miksipä fysiikan kirja olisi totta, kun kaikki muukin on valhetta?

  Virusten toiminnan VOI NÄHDÄ OPTISESTI, ELÄVÄSSÄ KUDOKSESSA. Kyky on ollut olemassa jo ainakin 100 vuotta. Nykyuskonto ei sitä sovella.

  Royal Raymond Rife keksi, miten Fraunhoferin diffraktion asettama resoluutiorajoite ohitetaan. Ensimmäisen edistyneen mikroskooppinsa hän rakensi 1920. Oma optinen osaaminen on apinatasolla, mutta valonsäteen käänteisen kulun aksiomaa hyödyntäen, hän pystyi kääntämään myös diffraktioilmiön ja uudelleenrakentamaan alkuperäisen kuvan. Tjsp. Viisaammat saa selittää [1]. Toinen suuri oivallus oli hyödyntää kohteen resonanssitaajuuksia värittömän viruksen itsevalaisuun. Myrkyllisiä väriaineita ei enää tarvittu. Hän oppi myös RÄJÄYTTÄMÄÄN viruksia sähkömagneettisella säteilyllä [2]. Vuoden 1933 mikroskooppimallilla (universal microscope) hän pystyi 31000-kertaiseen suurennokseen [3]. Tuommoisilla koneilla virus muuttuu NÄKYVÄKSI millimetriluokan esineeksi. Rife kokeili ja NÄKI. Ei arvannut. Johtopäätökset erosivat uudemmasta lottoporukasta [2]:

  VIRUS ON SAIRAUDEN SEURAUS. EI SYY.

  Yksi mikroskooppi löytyy Lontoon tiedemuseosta, inventory number 1990-667. Veikkaisin kyllä, että muitakin on, vähän parempia jo… jossakin, jonkun käytössä. Ovat vain unohtaneet kertoa ja päivittää oppikirjat. Mutta mitäpä sitä apinat semmoisilla. Leikkikööt elektronitykeillään. Uskokoot virussatunsa. Myrkyttäkööt itsensä rokotteilla.

  [1] http://rifeenergymedicine.com/AppAH.html
  [2] https://rifedigital.com/the-original-rife-microscope/
  [3] https://www.rife.de/brief_history.html

  • Siinä vasta tiedemies tuo Rife joka ei saanut tiedeyhteisön tunnustusta työlleen. Hänen kehittämiä laitteita jopa kiellettiin käyttämästä sairauksien hoidossa. Katastrofaalista toimintaa lääketieteessä. Virus, bakteeri ja myös syöpätutkimus ja syövän hoito olisivat menneet aivan toiseen, hyvään suuntaan.

   Riittäisikö, Punasilmä, sinulle loistava tietomyyrä meriitiksi sillä nykypäivänä hyvin monelle tällainen viruskäsite on aivan uusi. Hoitomuotona ihmisen energiakenttiä on käytetty jo muinaisissa kulttuureissa. Länsimainen lääketiede sen hylkäsi mutta nyt se kuitenkin on saamassa yhä suuremman suosion kokonaisvaltaisessa lääketieteen parissa.
   Ainakin yhden uudemman anatomian kirjan löysin jossa mainitaan Rifen ja joidenkin mudenlyhytaaltolaitteita, joilla
   on saatu aikaan parantumisajan nopeutumista. Oikeastaan voitaisiin sanoa vai voidaanko, että jo Rife käytti ”nanoteknologiaa”hyväkseen.

   Jäin pohtimaan tuota VIRUS ON SAIRAUDEN SEURAUS. EI SYY. Ihmisessä elää siis sairauksien seurauksena viruksia. Sen olen kokenut että viruksia jotka tulevat esille sairautena, mutta taudin parannuttua painuvat hermoja pitkin ihmisen sisätiloihin ja saattavat nousta useamminkin ylös sairautena. Tällainen virus on esimerkiksi lasten tauti vihurirokko, joka erityisesti kun mieli järkkyy (kuoleman tai jonkun muun vakavan kohtalon iskun johdosta tulee esille useimmiten aikuisiässä vyöruusuna. Samaa viruskantaa on muistaakseni myös herpes.

   Toivottavasti toimittaja Riikka ei järkyty, mistä kaikesta täällä nyt puhutaan.

   • Minulla on täysi luotto Riikan järkytyksenkestokykyyn.

    Mitään ei pidä niellä purematta. Ei edes minun Rife-tarinoitani. Ihminen oli hän, ihminen olen minä. Erehtyväinen. Tarkista ja ajattele itse. Mutta kun mies viettää vuosia Zeissilla Saksassa, rakentaa optisia koneita tuhansista palasista ja sanoo heille suorituskyvyn… kyllä hän tietää mistä puhuu. Alkuperäisiä piirrustuksia ei löydy. Wiki väittää miestä puoskariksi ja on hipihiljaa mikroskoopeista. Juttu lemuaa kuin viimevuotinen kala. Aikalaisten analyysia: https://www.rifevideos.com/1944_smithsonian_report_of_the_rife_universal_microscope.html.
    Minun optinen ymmärrykseni riittää huomaamaan vain teoreettisen maksimin ylittävän resoluution. Pomppaa silmille.

    Muut tarinat pitää sulatella erikseen. Mikä on jäljestäpäin keksittyä, suuhunsa laitettua ja missä mies ehkä on itse mennyt vikaan.

    Sairauden seuraus. Tarkoitin jotenkin näin:
    Sairaus = elimistön myrkytystila. ei välttämättä välittömiä ulkoisia oireita.
    Virus = elimistön SISÄSYNTYINEN myrkkyliuotin. tuotetaan kun tarvitaan, piirrustukset meillä on jokaisella sisällämme. siis myrkytystilan seuraus. ulkoisia oireita voi ilmetä.

    Koko konsepti videona (44 min): ”Viral Misconceptions – Presentation on The True Nature of Viruses”, Jeff G., Researcher & Alternative Nutrition.
    Topics covered:
    The Virus & Its Purpose
    Viral Infection – Medical Deception – Contagious Trap
    Viral Cycles – Coronavirus
    Science of Virology Exposed
    Viruses Do Not Cross Species
    Sanitizers and Vectors of Transmission
    Coronavirus p2. – How Viruses are Manufactured
    https://youtu.be/MtWYQS3LFlE
    Vahva suositus tuolle. Ei ole hukkaan heitetty tunti.

    Hyvä kun otit mielen järkkymisen esille laukaisevana tekijänä. Olet varmaan kuullut ”New German Medicine”:stä (https://learninggnm.com/home.html)? He pitävät mieltä olennaisena osana sairauden kulkua. Itse en ole asiaan (vielä) tutustunut, juosten opiskelua on tämä. Sanon vain, jotta laukaisukäskyn täytyy tulla kehon sisältä (mistä muualtakaan?). Toisaalta, mikään määrä psyykkausta tuskin pelastaa, jos ihminen vetää tonkallisen syanidia. Kohtuus kaikessa.

    • jos George Sorosin rahoittaman Wikimedia Foundationin omistama Wikipedia väittää jotain roskaksi ja puoskaroinniksi niin silloin se selvästikin on tutustumisen arvoista!
     Kertoohan Wikimedia Foundation itse että sen tarkoitus on poliittinen vaikuttaminen, political advocacy.

   • En tietenkään järkyty.

    Olen jonkin verran tutustunut teoriaan että syöpäsolut reagoisivat ääneen/resonanssiin/taajuusvärähtelyyn, mikä sai ajattelemaan monen kansan parantajien tapaa koota ryhmä laulamaan parannuslaulja, miettimään mantrojen laulamista ymv.

    Saattavat toimia, mistä minä tiedän, en ole sen alan ihmisiä. Kaikenlaiseen hyvään tähtäävään kannattaa tutustuaa avoimella mielellä, niin ajattelen.

 17. Facing US Bio-Warfare: An open letter to President Trump from the people of the world
  Larry Romanoff – Veterans Today April 2, 2020
  Larry Romanoff is a retired management consultant and businessman, bio below
  https://www.veteranstoday.com/2020/04/02/facing-us-bio-warfare-an-open-letter-to-president-trump-from-the-people-of-the-world/

  SARS-US, MERS-US, COVID-US; the World Deserves Answers

  23 questions the US government needs to answer:
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205027

  “I am sure you get thousands of emails but wanted you to know how much I enjoyed and believed your article. I have been trying to find this information online. I firmly believe I am one of the US citizens who had this virus in December 2019. Please continue your research.”

  “I live in southwestern Pennsylvania. I became sick very quickly on December 23 at work. I figured I had caught the flu. Although it was unlike anything I have ever had before. In hindsight, I see that I had all of the exact symptoms of the Coronavirus.”

  “It was September 30 2019-October 9 2019 when my husband was hospitalized.”

  Please would you comment on the apparent existence of COVID-US being widespread in America from September 2019?

  The 1918 “Spanish” influenza pandemic that killed between 20 million and 50 million people were proven to have originated in the US and propagated throughout the world from secrecy and recklessness.
  The 2008 H1N1 pandemic also originated in the US and spread through the world from the same causes, your CDC for 6 months unable or unwilling to identify the pathogen, while maintaining the secrecy and promoting misinformation, causing between 200,000 and 500,000 premature deaths worldwide.
  HIV-AIDS also originated in the US, its simultaneous spread to two other continents still a matter of fierce debate. Would you care to comment on US culpability in these deadly epidemics? Do you plan to apologize to the world for your carelessness? Would you support class-action lawsuits in favor of the victims?
  Epilogue
  I believe the truth about COVID-US will eventually come out. There must be many people with personal knowledge of the source and method of distribution. What we need now is one more brave Edward Snowdon or Chelsea Manning to leak the information. We will then see how truly the US treasures its whistle-blowers.

 18. COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC
  [Tiedot 15 valtiosta:]
  Tartunnat (T) Kuolemat (K) Parantuneet (P)

  USA: T: 311.215 K: 8454 P: 14.828

  Espanja: T: 130.759 K: 12.418 P: 38.080
  Italia: T: 124.362 K: 15.362 P: 20.996
  Saksa: T: 96.108 K: 1446 P: 26.400
  Ranska: T: 89.953 K: 7560 P: 15.438
  Kiina: T: 81.669 K: 3329 P: 76.964
  Iso-Britannia: T: 41.903 K: 4313 P: 135

  Israel: T: 8018 K: 46 P: 477
  Ruotsi: T: 6443 K: 373 P: 205
  Venäjä: T: 5389 K: 45 P: 355
  Suomi: T: 1927 K: 28 P: 300
  Islanti: T: 1417 K: 4 P: 296

  Kuuba: T: 288 K: 6 P: 15
  Palestiina: T: 226 K: 1 P: 23
  Nicaragua: T: 5 K: 1 P: –

  Maailma yhteensä: T: 1.215.976 K: 65.666 P: 253.694
  (COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. Last updated:April 05, 2020, 12:03 GMT . https://www.worldometers.info/coronavirus/)

 19. Vanhusten hoivakodit ja viikatemies – tilanteesta 5.4.2020

  ”Tällä hetkellä on käytetty aivan liian vähän maskeja tai niitä ei ole ollut. Eikä ole ollut käsidesejä eikä muutakaan. Ennaltaehkäisy on jäänyt kokonaan hoitamatta” (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola).

  ”Hoitaja on ainut, joka tartuttaa ympärivuorokautisessa palvelutalossa olevia ihmisiä. Kukaan muu ei voi tuoda koronaa sinne, koska asukkaat eivät käy kaupassa, eivät ulkoile eivätkä tee yleensä mitään muutakaan. Ja kun taloon ei pääse enää vierailijoitakaan, niin juuri hoitajat tuovat sen koronan ja sen takia hoitajilla pitää olla maski ja ylettömän hyvä hygienia: koko ajan ja kaikilla hoitajilla” (Paavola).

  Suojavälinepula hoivakotien koronatartuntojen taustalla – Hoitajaliitto: ”Hoitaja on ainut, joka tartuttaa koronaa potilaisiin”

  Silja Paavolan mukaan tuoreet koronatartunnat ja muutamat kuolemat vanhusten hoivakodeissa johtuvat pitkälti seuraavista puutteista ja virheistä:

  maskien, suojavarusteiden, käsidesien ja yleensä hygieniavarusteiden vähyys sekä väärät ohjeistukset ja virheelliset ajattelumallit niiden käytössä.

  Monessa paikassa on ohjeistettu käyttämään maskia ainoastaan korona- tai flunssapotilaan hoidossa. Muu käyttö on jäänyt vähälle, ja ajatuksena on ollut suojella hoitajaa potilaan tartunnalta. Paavolan mielestä suojautumisen normiajattelu tulisi kääntää toisinpäin vanhusten ja vammaisten ympärivuorokautisen hoidon laitoksissa. Ei tule suojella hoitajia potilaiden koronatartunnoilta vaan potilaita hoitajien tuomilta tartunnoilta.

  Silja Paavolan mukaan liiton hoitajajäseniltä tulee päivittääin jopa sata soittoa, sähköpostia tai muuta viestiä välinepuutteista. Yhteydenottojen pääviesti: miksi hoitajilla ei ole suojavälineitä ja miksi ei ole maskeja.

  Johtaja Tuija Kumpulaisen (STM) mukaan suojavarusteita tarvitsevien tulee hankkia varusteita esimerkiksi tukuista. Huoltovarmuuskeskus on tarkoitettu ainoastaan tämän yli menevään määrään ja sieltä tulevat varusteet jaetaan viidelle erikoissairaanhoidon vastuualueelle (erva). Ervat jakavat varusteita edelleen alueille. Ne yksityisyritykset, joilla on kunnan kanssa järjestämisopimus, saavat varusteuta kunnan kautta, mikäli niillä ei ole omia hankintakanavia. Kumpulaisen mukaan jakelussa on ollut ongelmia.

  Terveysjätti Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo sanoo, että myös yksityisten kuuluu saada suojavarusteita Huoltovarmuuskeskukselta. Hänen mukaansa kuntien jakelujärjestelmien käytännöt ovat olleet erilaisia. Monin paikoin kaivataan selkeämpiä ohjeistuksia.

  https://yle.fi/uutiset/3-11293440?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp
  #
  ”Espoolaisessa hoivakodissa koronaepidemia, kolme asukasta kuollut”

  Koronavirus 5.4.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11293279

  Espoossa sijaitsevassa yksityisessä hoivakodissa on paljastunut useita koronatartuntoja.
  Sairastuneiden joukossa on asukkaita ja hoitohenkilökuntaa. Espoon perusturvajohtaja Juha Metso on vahvistanut, että asukkaista kolme on kuollut koronavirukseen. Hoivakodin omistaja ei ole halunnut kommentoida hoivakodin tilannetta yksityisyyden suojaan vedoten. Metson mukaan Espoossa on löydetty virustartuntoja toisestakin hoivakodista.

  Viime päivinä tartuntoja on löydetty muistakin hoivakodeista eri puolilla maata.
  Ylä-Savon sote-kuntayhtymä tiedotti 3.4.(2020), että yhtymän alueella sijaitsevassa hoivakodissa on tartuntoja. (Kodin kolme iäkästä asukasta on kuollut virukseen.) Koronavirus on löytänyt tiensä myös muun muassa ainakin yhteen Diakonissalaitoksen hoivakotiin pääkaupunkiseudulla sekä joihinkin Helsingin seniorikeskuksiin.
  Myös monilla Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen hoivakotien vanhuksilla ja työntekijöillä on havaittu koronatartuntoja. Yhtiöistä ei kerrota sairastuneiden tarkkaa määrää asukkaiden ja työntekijöiden yksityisyyteen vedoten.ja asumisyksiköissä

  J.K. Moni muistanee, että vanhusten hoivakodeissa ja asumispalveluyksiköissä asuville vammaisten ihmisten omaisille (kuten vanhemmat) ja läheisille on asetettu vierailukielto. He eivät siis ole päässeet eivätkä pääse valvomaan, mitä heidän lapsilleen tai heidän läheisilleen hoivakodeissa tapahtuu.

 20. Hoitokotitragedia on monitasoinen juttu.

  Fyysisesti IHMINEN EI TARVITSE SUOJAVÄLINEITÄ. Ei ensimmäistäkään. Ei muovipussia päähän tai käsiin, ei käsidesiä. Ei ole koskaan tarvinnut. TARTUNTATAUTEJA EI OLE – siten kuin suuri yleisö (ja minä vielä aivan äskettäin) luulee sanan ymmärtävänsä.

  Psyyken tasolla asia on eri. Uggabugga-maan vinkuintiaanit kantoivat mukanaan talismaania, onnenkalua joka suojeli heitä pahoilta hengiltä. Primitiivibarbaareille tietysti naurettiin. Meidän versiossamme, paha henki on pöpö, talismaani muovipussi, rituaali käsienpesu. Mitään eroa Uggabuggamaahan ei ole. Me olemme vinkuintiaaneja. Totisesti on vaikea nähdä malkaa omassa silmässä.

  Kaikki lienevät omakohtaisesti havainneet stressin terveysvaikutukset. Havainnon voi yleistää laajemmalle. Syy-seuraus-suhteita on. Tietynlaisesta ALITAJUISESTA shokista seuraa tietynlainen sairaus. Shokit ovat biologisperusteisia: ”ero laumasta”, ”kuolemanpelko”, ”jälkeläisen menetys”. Ihmisellä tämä toimii suuremmalla abstraktiotasolla kuin eläimillä. Shokki laukaisee ratkaisuun pyrkivän aliohjelman. Ihminen itse, MIELI JA RUUMIS toimivat YHTENÄ ratkaistakseen konfliktin. Lokerointi pikkurillitauteihin vaikeuttaa asiantilan huomaamista.

  Ryke Geerd Hamerin ”German New Medicine” on kattava esitys aiheesta. Kaikki tautilajit käsitellään: https://learninggnm.com/SBS/documents/five_laws.html#Five_Biological_Laws
  Mielenkiintoisena yksityiskohtana, sairauden ilmentymä riippuu myös vasen/oikeakätisyydestä. Loppukevennyksenä siamilaiset kaksoset. Olivat eri aikaan sairaana, mm. tuhkarokko. Ei taida tartuntatautiteoria taipua tuohon todellisuuteen?

  Hoitokodeissa on televisio auki syöttämässä pelkopornoa: ”olet riskiryhmää, taas kuoli vanhus”. Panikoitunut henkilökunta avaruuspuvuissaan. Yhteys laumaan, jälkeläisiin katkaistu. Hamerin biologisia konflikteja jaellaan isolla kädellä, oikealta ja vasemmalta. Tuollaisessa ympäristössä ihminen voi helposti USKOA itsensä sairaaksi. Vaikka oikeasti, ainoa aihe pelkoon on pelko itse.

  • Tuo on toinen puoli asiaa. Immuniteetti tuhotaan myös henkisen pelko-pornon keinoilla.
   Mutta kyllä tarttuvia tauteja on. Siinä ammut ohi.
   Se on vähän sama kuin väittää että maapallo onkin lätty. Ei se ole.
   Tuossa alla asian toteavat varmasti pätevät tutkijat. Truth_hunter 6.4.2020 at 12:30

   • Tutkijat ovat vain niin päteviä kuin heidän välineensä sallivat. Toisekseen, jos ihmiselle maksetaan taudinaiheuttajien löytämisestä.. niin kyllä niitä sitten löytyykin.

    Omakohtaisena kokemuksena, vesirokko aikuisiällä. Käväisin loppusodasta sotasairaalassa, kun motivaatio valvomiseen loppui. Pyssykylässä oli kuitenkin aivan mahdottoman tylsää. Ja huono omatunto kavereiden hylkäämisestä, yksi mies vähemmän vartiotuureihin. Olikohan kolmas päivä, kun pyysin päästä takaisin metsään. Sairastuminen seurasi heti ensimmäisenä siviilipäivänä. Kaksi viikkoa rakkuloita ja kutinaa. Syytin tartunnasta sairaalapöpöä. Hamer olisi sanonu heti, jotta ”separaatiokonflikti”. Totta, olin erossa laumastani.

    • Korruptoituneita tutkijoita toki on paljon nykyisin, He ovat luku sinänsä, pettureita.
     Mutta on muitakin. Tosiasia on että ilman heitä emme olisi niin hyvin tietoisia elämää ohjaavista faktoista kuin nyt olemme.
     Heidän varaan itse rakennan oman ihmis- ja maailmankuvani. Jos antaa vallan omalle päälle niin menee helposti pimeään kuten taikauskon leimaama historia kertoo.

     • Asiantuntijathan järjestelmää nyt pyörittää. Tuloksena paratiisi on pysyvästi seuraavan kulman takana. Nykyisyys taas näyttää enemmän siltä toiselta paikalta. Ajattelun ulkoistaminen on orjuuden alku, sanoisin. Ei minun pääni tietysti täydellinen ole, virheitäkin tekee toisinaan.. mutta se on ihan ikioma. Jos menee metsään, niin korjata saa aina.

    • Näkemykseni poikkeaa separaatiokonflikti- diagnoosistasi ,Punasilmä, seuraavalla tavalla. Laukaisijaksi voisin hyväksyä minäkin tuon separaation armeijaoloissa toisin sanoen psyykkinen stressi. Mutta vaikka et olekaan lapsena sairastanut vesirokkoa sen infektiomuodossa, olet saanut tartunnan jolloin virus on hermogangliota myöten päässyt elimistöösi.VIrus siis elää hermosolujen ganglioissa aiheuttamatta infektiota (tulehdusta), Tätä vaihetta kuvaa käsite latenssi. Sitten kun laukaisija ( jokin psyykkinen stressitekijä) aktivoi uudelleen elimistössämme viruksen, se palaa ganglioita myöten (uutena ) infektiona.

 21. Dr. Stefano Montanari, a nano-pathologist, on the Coronavirus
  Jimmie Moglia for The Saker Blog – April 1, 2020

  Interview with Dr. Stefano Montanari, a nano-pathologist who, for over twenty years, along with his wife, has researched nano-pathogens, the very minute illness-causing particles that typically float in the air of all crowded, polluted, highly trafficked, industrial cities, as well as factories.

  [For Italian speakers, the link to the original interview is at https://bit.ly/2UBuRX2 ]

  Tässä vain vähän loppuosaa pitkästä nano-patologin ja vaimonsa jotka tutkineet asioita yli 29v ajan artikkelista

  — Therefore, in summary, one cannot die of covid-19 unless the patient has previous pathologies.

  Listen. If I throw you from the tenth floor and you had a cold or flu or had arthritis, I cannot say that you died of arthritis, flu or cold – you died because I threw you from the tenth floor. Go and see the data from the Higher Institute of health – you find that those who died from coronavirus are all people who have cancer, who have a very strong diabetes, who are obese who are old. Eighty-year-olds, as is the average death-norm in Italy, and 80 years also remains the death-norm associated with coronavirus, because they are all people who die of other diseases.

  — How about the latest news about the death of a 32-year-old young man (from coronavirus)?

  I cannot blame them but I did not understand. How sure are we that he died of coronavirus and not ‘with’ coronavirus? This patient had several health problems, some caused by an infection contracted in Cuba 2 years ago. Is this not meaningful in your opinion?

  Surely you cannot think that if one is infected with coronavirus then he should heal from cancer or from whatever other disease. If someone has cancer, or a heart condition, and also accidentally the coronavirus, what does it mean? We are really facing a colossal scam.

  — Do you agree, however, that it is good that the most affected, the most weak should stay at home?

  No, it’s good for them to go out, to sunbathe, to stay outside, to stroll, to stay healthy, because if they remain locked in the house, they are more likely to die. Do you want to speed-up the death of the elderly? Should we keep them out of the air, out of the sun? They must walk, they must stay in the sun, they must exercise. In summary, they must do all that has always been said (as good for health) and that today is denied to them for interests that are abhorrent.

  — Let’s move on to England and Boris Johnson, as the last question. He wanted to rely on ‘’Herd Immunity’ but then he retracted…

  His reasoning resembles his hair. We are facing pure madness . Firstly, herd immunity is a brilliant invention and fantasy created by the pharmaceutical industry. Only an imbecile can believe that there exists such a monstrosity as herd immunity, which simply doesn’t.

  If you wish, we can make another show where I’ll explain why (herd immunity) is a scam. But even if it existed, how does herd immunity exist for a disease that does not give you immunity? It is as if you were saying that herd immunity exists for colds. We’re really in front of a character (Boris Johnson) who speaks because he has a tongue. He is dangerous and should be stopped.

  — He cannot because he is at the head of the of Great Britain. We have touched on the most important points. Have we left anything out?

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=205182

 22. Ruotsi on nyt ainoana maana alkanut esittää korona -lukunsa eri tavalla kuin muut eli koronaan kuolleet ja koronan kanssa kuolleet.

  Datum..Anzahl Tote….Täglich Tote….in % (Steigerung zu Vortag)
  Päivämäärä Kuolleiden määrä Päivittäin kuolleet .. prosenteissa (nousu edelliseen päivään)

  31.03.2020……180…………34………..23.3
  01.04.2020……239…………59………..32.8
  02.04.2020……308…………69………..28.9
  03.04.2020……358…………50………..16.2
  04.04.2020……373…………15…………4.2
  05.04.2020……401…………28…………7.5

  Näin laskettuna muiden maiden kuolleiden luvut ovat Ruotsin(kin) mukaan aivan liian korkeita.

 23. Nimimerkki ”Corona Informer” vetää kommenteissa ison kuvan lankoja yhteen. Yhteenveto: radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät ovat biologialle myrkkyä ja virus on reaktio 5G:n päällekytkemiseen.
  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2020/03/20/perspektiivia/

  Kiinnostanee ainakin Jollea, luulisin.

  Englannissa mastot ovat alkaneet kärähdellä. Youtube ei enää tykkää 5G/virus -yhdistelmästä:
  https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/youtube-to-suppress-content-spreading-coronavirus-5g-conspiracy-theory

 24. The Guardian toteaa :”.we’re asking readers like you to make a contribution in support of our open, independent journalism”. Avointa journalismia todellako?

  Daily Mail kirjoittaa 5 G -tornin polttamiseen liittyvästä kilpailusta. YouTubessa. Tähän asti kilpailussa on poltettu 7 tornia.
  https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8185073/Theories-linking-coronavirus-5G-baseless-networks-say-mast-fire.html

  Toit , Punasilmä , aiemmin esille Rifen virustutkimusten yhteydessä elektrosmogin tai sähköisen smogin aiheuttaman taudin, electrical desease. Rifen keksintöjä hyödyntää nykyisin ainakin yritys Rife Technology https://rifemachine.com/history-dr-rife-machine/.

  Erittäin paljon säteilysairauksista (radiation illnessies) löytyy sivulta http://www.radiationdangers.com/.

  Kysymystä , onko 5g.llä ja koronaviruksella yhteys, on perusteita tutkia osana meneillään olevaa kolmatta maailmansotaa. Koronaviruksen aiheuttamaa tauti kantaa nimeä Covid 19, mikä on lyhennys „Covert Virus Infection Destruction 2019″, saksaksi ”Verdeckte Virus-Infektions-Zerstörung 2019 ” , Daniele Ganseria lainaten voisikin sanoa kyse on ” piilossa tapahtuvasta sodankäynnistä” ( Verdeckte Kriegsführung ).

  Tulenkantaja joka asuu Yhdysvalloissa ehkä tuntee toimittaja Benjamin Fulfordin , jolla on aika paljon kerrottavaa meneillään olevista asioista. Esimerkiksi B.F viittaa CIA.n paperiin josta paljastuu corona-viruspandemian toinen aalto. jolloin muualta Kiinaan palaavat tuovat mukanaan toista viruskantaa olevan coronaviruksen, jolla tämän vuoden loppuun mennessä 50% kiinalaisista menehtyy. B.F sanoo coronavirusta olevan 5 erikantaa. Italiassa ja Iranissa on samaa kantaa oleva virus. –

  Miten luotettavasta tiedosta Benjamin Fulfordin ”journalismissa on kyse. Ainakin se on hyvin yhtenevä Pyakinin sanoman kanssa.

  Kun koronavirushysteria lauhtuu ja haihtuu, niin seuraavaksi globaaliksi peloitteeksi on tulossa asteroisihysteria.

  .

 25. Antti Heikkilä 8.3.2020: ”LA Times ihmettelee koronahysteriaa, sillä kausi-influenssa tappaa paljon enemmän kuin koronavirus. On kehittymässä maailmanlaajuinen paniikki, jonka vaikutukset maailman talouteen on murskaava.”

  ”Siellä [= Kiinassa] on saatu erinomaisia tuloksia hoidettaessa C-vitamiinilla koronaviruksen aiheuttamia keuhkokomplikaatioita, mitkä muuten johtavat potilaan kuolemaan.”

  ”C- vitamiinihoidosta on meneillään samanaikaisesti kolme laajaa tutkimusta. Tämän hetken konsensus C-vitamiinin määristä on 50–100 mg painokiloa kohden päivässä, mikä tarkoittaa 70 kg painavalla 3,5 g –7 g pv:ssä jaettuna useampaan annokseen. Tehohoidossa annos suonensisäisesti on 200 mg, mutta ovat käyttäneet tehohoidossa jopa 350 mg:n annoksia painokiloa kohden. Ilman komplikaatioita.”

  https://mp.weixin.qq.com/s/bF2YhJKiOfe1yimBc4XwOA

  ”C-vitamiini estää keuhko-komplikaatioita kiinalaislähteiden mukaan, ja sehän on kaikkein tärkeintä viruksen iskiessä.”

  ”Kiinalaisilla on todettu matalat C- ja D3-vitamiinitasot. Kausiflunssat noudattavat tätä kaavaa aikana, jolloin molemmat vitamiinitasot ovat matalimmillaan. Kannatta tsekata oma D3-taso. Kannattaa lopettaa sokerin syönti. Jos ketodieetti estää influenssaa, niin miksi ei tätäkin virusta.”
  https://www.asianage.com/life/health/191119/keto-diet-helps-combat-the-flu-virus-better.html
  https://www.latimes.com/science/story/2020-03-05/flu-killed-more-people-coronavirus-covid-19
  LATIMES.COM
  The flu has killed far more people than coronavirus. So why all the frenzy about COVID-19?

 26. Ihmiskeho on valtavan hienoa insinöörityötä. Jos keho näkee hyväksi luoda viruksia tai syöpäsoluja, siihen on varmasti hyvä syy. Lähtökohtaisesti en menisi työntämään jakoavaimia (tai sähköshokkeja) pyörivään koneistoon. En edes, vaikka jakoavaimessa olisi Rifen nimi. Rife teki hyvän mikrosskoopin. Niin hyvän, että se piti panna vakan alle. Se kun valaisi virususkonnon virheet. Ei sovi rahvaan käsiin sellainen, voisivat vaikka kyseenalaistaa papiston opit.

  Käsitykseni tähänastisista tapahtumista on tämä:

  Virukset ovat luonnollinen osa kehon jätteenpoistotoimintaa. Hulabaloon välitön syy on 5G:n käyttöönotto. Ajat ja paikat täsmäävät. Korona on kehon vastareaktio säteilyn aiheuttamaan myrkytykseen. Tämän kaiken maailman itse-itsensä-nimittänyt sikariporras tiesi etukäteen. Kiitos ainakin 100-vuotisen varaslähdön tutkimuksessa.

  Vaikuttaisi siltä, että on muutaman kuukauden viive altistumisesta oireisiin. Wuhan oli varmaan pahin mahdollinen tapaus, pysyvä savusumu normitilanteena ja 10,000 tukiasemaa. Sitä en osaa arvata, miten asiat tästä kehittyvät, jos langattomat verkot saavat jatkaa puhkumistaan. Puhutaanko me-kuollaan-kaikki-heti-maailmanlopusta vaiko ”vain” pahemmista flunssakausista ja hitaasta hiipumisesta. Säteilyn vaikutukset ovat kumulatiivisia ja periytyviä. Norsun kokoisia punaisia varoituslippuja ovat terveysvaikutusarviointien TÄYDELLINEN PUUTE ja hirveä kiire pistää mastoja pystyyn. Arvaisin, että näemme viimeistään syksyllä uuden flunssakierroksen – kun rahvas on nyt lukinnut itsensä häkkiin netflixin ja pornosaittien hyvään seuraan. Mikään ei ole sattumaa.

  Sähkötautien historiikki:
  https://www.johnkaminski.org/index.php/john-kaminski-american-writer-and-critic-2/249-flu-is-not-contagious
  Martin Pall, biologisesta vaikutusmekanismista (VGCC, jänniteohjattu kalsiumkanava):
  https://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/5g-covid-19-epidemic/
  Setä hiekkarannalla sanoo, jotta se on menoa nyt. Hän myy myös sijoitusneuvoja.
  https://www.youtube.com/watch?v=7BIZoRIUqs0

  Sanoivat radiossa, että maan ruokahuolto on hyvässä mallissa. Pistinkin heti perunoita itämään.

 27. Vielä tänään (8.4.2020) näyttää siltä, että Viikatemies Flu on väkevämpi kuin Viikatemies COVID-19. Mutta kukaan ei toistaiseksi tiedä ehdottomalla varmuudella lopputulosta.

  (Valitettavaa on, ettei omassa maassamme kukaan niin kutsuttu asiantuntija tai virkamies liene kyennyt kuvaamaan tilannetta yhtä osuvasti kuin tässä viestissä mainittu Lisa Maragakis, M.D., M.P.H., senior director of infection prevention at Johns Hopkins?)

  Kuolemia:
  (1) COVID-19: Approximately 75,945 deaths reported worldwide; 10,993 deaths in the U.S., as of Apr. 7, 2020.
  (2) Influennsa (Flu, Influenza): 291,000 to 646,000 deaths worldwide; 12,000 to 61,000 deaths in the U.S. per year. (https://www.hopkinsmedicine.org/)

  COVID-19-tilanne muuttuu nopeasti. Koska tämä sairaus on uuden viruksen aiheuttama, ihmisillä ei ole immuniteettia siihen, ja rokote saattaa olla monien kuukausien päässä. Lääkärit ja tutkijat arvioivat COVID-19: n kuolleisuutta, mutta tällä hetkellä sen uskotaan olevan korkeampi kuin useimpien influenssakantojen.
  #
  Coronavirus Disease 2019 vs. the Flu
  Lisa Lockerd Maragakis, M.D., M.P.H.
  https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu

  Influenza (the flu) and COVID-19, the illness caused by the new coronavirus, are both infectious respiratory illnesses. Although the symptoms of COVID-19 and the flu can look similar, the two illnesses are caused by different viruses.
  #
  Lisa Maragakis, M.D., M.P.H., senior director of infection prevention at Johns Hopkins, explains how the flu and COVID-19 are similar and how they are different.
  #
  #Similarities: COVID-19 and the Flu

  Symptoms
  Both cause fever, cough, body aches and fatigue; sometimes vomiting and diarrhea.
  Can be mild or severe, even fatal in rare cases.
  Can result in pneumonia.

  Transmission
  Both can be spread from person to person through droplets in the air from an infected person coughing, sneezing or talking.
  A possible difference: COVID-19 might be spread through the airborne route (see details below under Differences).
  Both can be spread by an infected person for several days before their symptoms appear.

  Treatment
  Neither virus is treatable with antibiotics, which only work on bacterial infections.
  Both are treated by addressing symptoms, such as reducing fever. Severe cases may require hospitalization and support such as mechanical ventilation.

  Prevention
  Both may be prevented by frequent, thorough hand washing, coughing into the crook of your elbow, staying home when sick and limiting contact with people who are infected. Social and physical distancing can limit the spread of COVID-19 in communities.

  #Differences: COVID-19 and the Flu

  Cause
  COVID-19: Caused by one virus, the novel 2019 coronavirus, now called severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, or SARS-CoV-2.

  Flu: Caused by any of several different types and strains of influenza viruses.

  Transmission
  While both the flu and COVID-19 may be transmitted in similar ways (see the Similarities section above), there is also a possible difference: COVID-19 might be spread through the airborne route, meaning that tiny droplets remaining in the air could cause disease in others even after the ill person is no longer near.

  Antiviral Medications
  COVID-19: Antiviral medications and other therapies are currently being tested to see if they can address symptoms.

  Flu: Antiviral medications can address symptoms and sometimes shorten the duration of the illness.

  Vaccine
  COVID-19: No vaccine is available at this time, though it is in progress.

  Flu: A vaccine is available and effective to prevent some of the most dangerous types or to reduce the severity of the flu.

  Infections
  COVID-19: Approximately 1,359,398 cases worldwide; 368,449 cases in the U.S. as of Apr. 7, 2020.*

  Flu: Estimated 1 billion cases worldwide; 9.3 million to 45 million cases in the U.S. per year.

  Deaths
  COVID-19: Approximately 75,945 deaths reported worldwide; 10,993 deaths in the U.S., as of Apr. 7, 2020.[*]

  Flu: 291,000 to 646,000 deaths worldwide; 12,000 to 61,000 deaths in the U.S. per year.

  The COVID-19 situation is changing rapidly. Since this disease is caused by a new virus, people do not have immunity to it, and a vaccine may be many months away. Doctors and scientists are working on estimating the mortality rate of COVID-19, but at present, it is thought to be higher than that of most strains of the flu.
  ———-
  [*]This information comes from the Coronavirus COVID-19 Global Cases map developed by the Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering.
  ———-
  Lisa Maragakis, M.D., M.P.H., FSHEA, FIDSA is an associate professor of medicine at Johns Hopkins University School of Medicine. Dr. Maragakis is the Senior Director of Infection Prevention, at The Johns Hopkins Health System and the Hospital Epidemiologist for The Johns Hopkins Hospital. In these roles, she is responsible for the conceptualization, planning, implementation, and development of the Johns Hopkins Health System’s infection control and prevention program. Her research interests are the epidemiology, prevention and control of healthcare-acquired infections and antimicrobial-resistant gram negative bacilli. Dr. Maragakis serves on the Centers for Disease Control and Prevention’s Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC).

  • Totta puhut, Tapio. Numerot eivät oikeuta poikkeustoimia. Numeroidenkin oikeellisuus on heikoissa kantimissa. Juice kehotti uskomaan vain tekijöihin, ei puhujiin. Kuunnellaan hetki tekijää Montanasta. Yhteenveto: Eivät lääkärit yli-ihmisiä ole. Paperiin merkitty kuolinsyy on enemmänkin mallia paras-arvaus-ja-voisi-se-noinkin-olla kuin varmaa tietoa:

   https://youtu.be/_5wn1qs_bBk

 28. ILtalehti:
  Miksi älykkäätkin ihmiset uskovat koronamyytteihin? 8 myyttiä, joihin sinäkin saatoit haksahtaa
  Koronaviruksesta liikkuu monenlaista tietoa. Suuri osa siitä on virheellistä.

  8. Väite: Koronavirus on luotu laboratoriossa.
  Kovasti huhutulle väitteelle ei ole todisteita. Tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa, että viruksen alkuperä on luontainen ja sen on syntynyt muuntumalla kuten virukset ylipäätään muuntuvat.
  Lähteenä on käytetty myös professori Juhani Knuutin blogia.
  —–
  Tyypillistä iltapäivälehtien propagandaa ja kansalle syötettyä humpuukia.
  Vedotaan llsäksi vain yhdysvaltalaistutkimukseen, maan joka jo lähtökohtaisesti vastoin tosiasioista kieltää oman maansa biologisten aselaboratorioiden aktiivisen toiminnan ja bioaseilla käymän sodan.
  Siis huijaa kansaa…

 29. Dr Sucharit Bhakdi is a specialist in microbiology. He was a professor at the Johannes Gutenberg University in Mainz and head of the Institute for Medical Microbiology and Hygiene and one of the most cited research scientists in German history.
  What he says:
  We are afraid that 1 million infections with the new virus will lead to 30 deaths per day over the next 100 days. But we do not realise that 20, 30, 40 or 100 patients positive for normal coronaviruses are already dying every day.
  [The government’s anti-COVID19 measures] are grotesque, absurd and very dangerous […] The life expectancy of millions is being shortened. The horrifying impact on the world economy threatens the existence of countless people. The consequences on medical care are profound. Already services to patients in need are reduced, operations cancelled, practices empty, hospital personnel dwindling. All this will impact profoundly on our whole society.
  All these measures are leading to self-destruction and collective suicide based on nothing but a spook.
  #
  Dr Wolfgang Wodarg is a German physician specialising in Pulmonology, politician and former chairman of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. In 2009 he called for an inquiry into alleged conflicts of interest surrounding the EU response to the Swine Flu pandemic.
  What he says:
  Politicians are being courted by scientists…scientists who want to be important to get money for their institutions. Scientists who just swim along in the mainstream and want their part of it […] And what is missing right now is a rational way of looking at things.
  We should be asking questions like “How did you find out this virus was dangerous?”, “How was it before?”, “Didn’t we have the same thing last year?”, “Is it even something new?”
  That’s missing.
  #
  Dr Joel Kettner is professor of Community Health Sciences and Surgery at Manitoba University, former Chief Public Health Officer for Manitoba province and Medical Director of the International Centre for Infectious Diseases.
  What he says:
  I have never seen anything like this, anything anywhere near like this. I’m not talking about the pandemic, because I’ve seen 30 of them, one every year. It is called influenza. And other respiratory illness viruses, we don’t always know what they are. But I’ve never seen this reaction, and I’m trying to understand why.
  […]
  I worry about the message to the public, about the fear of coming into contact with people, being in the same space as people, shaking their hands, having meetings with people. I worry about many, many consequences related to that.
  […]
  In Hubei, in the province of Hubei, where there has been the most cases and deaths by far, the actual number of cases reported is 1 per 1000 people and the actual rate of deaths reported is 1 per 20,000. So maybe that would help to put things into perspective.
  #
  Dr John Ioannidis Professor of Medicine, of Health Research and Policy and of Biomedical Data Science, at Stanford University School of Medicine and a Professor of Statistics at Stanford University School of Humanities and Sciences. He is director of the Stanford Prevention Research Center, and co-director of the Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS).
  He is also the editor-in-chief of the European Journal of Clinical Investigation. He was chairman at the Department of Hygiene and Epidemiology, University of Ioannina School of Medicine as well as adjunct professor at Tufts University School of Medicine.
  As a physician, scientist and author he has made contributions to evidence-based medicine, epidemiology, data science and clinical research. In addition, he pioneered the field of meta-research. He has shown that much of the published research does not meet good scientific standards of evidence.
  What he says:
  Patients who have been tested for SARS-CoV-2 are disproportionately those with severe symptoms and bad outcomes. As most health systems have limited testing capacity, selection bias may even worsen in the near future.
  The one situation where an entire, closed population was tested was the Diamond Princess cruise ship and its quarantine passengers. The case fatality rate there was 1.0%, but this was a largely elderly population, in which the death rate from Covid-19 is much higher.
  […]
  Could the Covid-19 case fatality rate be that low? No, some say, pointing to the high rate in elderly people. However, even some so-called mild or common-cold-type coronaviruses that have been known for decades can have case fatality rates as high as 8% when they infect elderly people in nursing homes.
  […]
  If we had not known about a new virus out there, and had not checked individuals with PCR tests, the number of total deaths due to “influenza-like illness” would not seem unusual this year. At most, we might have casually noted that flu this season seems to be a bit worse than average.
  – “A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data”, Stat News, 17th March 2020
  #
  Dr Yoram Lass is an Israeli physician, politician and former Director General of the Health Ministry. He also worked as Associate Dean of the Tel Aviv University Medical School and during the 1980s presented the science-based television show Tatzpit.
  What he says:
  Italy is known for its enormous morbidity in respiratory problems, more than three times any other European country. In the US about 40,000 people die in a regular flu season and so far 40-50 people have died of the coronavirus, most of them in a nursing home in Kirkland, Washington.
  […]
  In every country, more people die from regular flu compared with those who die from the coronavirus.
  […]
  …there is a very good example that we all forget: the swine flu in 2009. That was a virus that reached the world from Mexico and until today there is no vaccination against it. But what? At that time there was no Facebook or there maybe was but it was still in its infancy. The coronavirus, in contrast, is a virus with public relations.
  Whoever thinks that governments end viruses is wrong.
  – Interview in Globes, March 22nd 2020
  (source: OffGuardian 24.3.2020)

 30. Dr Pietro Vernazza is a Swiss physician specialising Infectious Diseases at the Cantonal Hospital St. Gallen and Professor of Health Policy.
  What he says:
  We have reliable figures from Italy and a work by epidemiologists, which has been published in the renowned science journal ‹Science›, which examined the spread in China. This makes it clear that around 85 percent of all infections have occurred without anyone noticing the infection. 90 percent of the deceased patients are verifiably over 70 years old, 50 percent over 80 years.
  […]
  In Italy, one in ten people diagnosed die, according to the findings of the Science publication, that is statistically one of every 1,000 people infected. Each individual case is tragic, but often – similar to the flu season – it affects people who are at the end of their lives.
  […]
  If we close the schools, we will prevent the children from quickly becoming immune.
  […]
  We should better integrate the scientific facts into the political decisions.
  – Interview in St. Galler Tagblatt, 22nd March 2020
  #
  Frank Ulrich Montgomery is German radiologist, former President of the German Medical Association and Deputy Chairman of the World Medical Association.
  What he says:
  I’m not a fan of lockdown. Anyone who imposes something like this must also say when and how to pick it up again. Since we have to assume that the virus will be with us for a long time, I wonder when we will return to normal? You can’t keep schools and daycare centers closed until the end of the year. Because it will take at least that long until we have a vaccine. Italy has imposed a lockdown and has the opposite effect. They quickly reached their capacity limits, but did not slow down the virus spread within the lockdown.
  – Interview in General Anzeiger, 18th March 2020
  #
  Prof. Hendrik Streeck is a German HIV researcher, epidemiologist and clinical trialist. He is professor of virology, and the director of the Institute of Virology and HIV Research, at Bonn University.
  What he says:
  The new pathogen is not that dangerous, it is even less dangerous than Sars-1. The special thing is that Sars-CoV-2 replicates in the upper throat area and is therefore much more infectious because the virus jumps from throat to throat, so to speak. But that is also an advantage: Because Sars-1 replicates in the deep lungs, it is not so infectious, but it definitely gets on the lungs, which makes it more dangerous.
  […]
  You also have to take into account that the Sars-CoV-2 deaths in Germany were exclusively old people. In Heinsberg, for example, a 78-year-old man with previous illnesses died of heart failure, and that without Sars-2 lung involvement. Since he was infected, he naturally appears in the Covid 19 statistics. But the question is whether he would not have died anyway, even without Sars-2.
  – Interview in Frankfurter Allgemeine, 16th March 2020
  #
  Dr Yanis Roussel et. al. – A team of researchers from the Institut Hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, Marseille and the Institut de Recherche pour le Développement, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, conducting a peer-reviewed study on Coronavirus mortality for the government of France under the ‘Investments for the Future’ programme.
  What they say:
  The problem of SARS-CoV-2 is probably overestimated, as 2.6 million people die of respiratory infections each year compared with less than 4000 deaths for SARS-CoV-2 at the time of writing.
  […]
  This study compared the mortality rate of SARS-CoV-2 in OECD countries (1.3%) with the mortality rate of common coronaviruses identified in AP-HM patients (0.8%) from 1 January 2013 to 2 March 2020. Chi-squared test was performed, and the P-value was 0.11 (not significant).
  […]
  …it should be noted that systematic studies of other coronaviruses (but not yet for SARS-CoV-2) have found that the percentage of asymptomatic carriers is equal to or even higher than the percentage of symptomatic patients. The same data for SARS-CoV-2 may soon be available, which will further reduce the relative risk associated with this specific pathology.
  – “SARS-CoV-2: fear versus data”, International Journal of Antimicrobial Agents, 19th March 2020
  #
  Dr. David Katz is an American physician and founding director of the Yale University Prevention Research Center
  What he says:
  I am deeply concerned that the social, economic and public health consequences of this near-total meltdown of normal life — schools and businesses closed, gatherings banned — will be long-lasting and calamitous, possibly graver than the direct toll of the virus itself. The stock market will bounce back in time, but many businesses never will. The unemployment, impoverishment and despair likely to result will be public health scourges of the first order.
  – “Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?”, New York Times 20th March 2020
  #
  Michael T. Osterholm is regents professor and director of the Center for Infectious Disease Research and Policy at the University of Minnesota.
  What he says:
  Consider the effect of shutting down offices, schools, transportation systems, restaurants, hotels, stores, theaters, concert halls, sporting events and other venues indefinitely and leaving all of their workers unemployed and on the public dole. The likely result would be not just a depression but a complete economic breakdown, with countless permanently lost jobs, long before a vaccine is ready or natural immunity takes hold.
  […]
  [T]he best alternative will probably entail letting those at low risk for serious disease continue to work, keep business and manufacturing operating, and “run” society, while at the same time advising higher-risk individuals to protect themselves through physical distancing and ramping up our health-care capacity as aggressively as possible. With this battle plan, we could gradually build up immunity without destroying the financial structure on which our lives are based.
  – “Facing covid-19 reality: A national lockdown is no cure”, Washington Post 21st March 2020
  #
  Dr Peter Goetzsche is Professor of Clinical Research Design and Analysis at the University of Copenhagen and founder of the Cochrane Medical Collaboration. He has written several books on corruption in the field of medicine and the power of big pharmaceutical companies.
  What he says:
  Our main problem is that no one will ever get in trouble for measures that are too draconian. They will only get in trouble if they do too little. So, our politicians and those working with public health do much more than they should do.
  No such draconian measures were applied during the 2009 influenza pandemic, and they obviously cannot be applied every winter, which is all year round, as it is always winter somewhere. We cannot close down the whole world permanently.
  Should it turn out that the epidemic wanes before long, there will be a queue of people wanting to take credit for this. And we can be damned sure draconian measures will be applied again next time. But remember the joke about tigers. “Why do you blow the horn?” “To keep the tigers away.” “But there are no tigers here.” “There you see!”
  – “Corona: an epidemic of mass panic”, blog post on Deadly Medicines 21st March 2020
  (source: OffGuardian 24.3.2020)

 31. Sweden Is Right. The Economy Should be Left Open
  MIKE WHITNEY • unz.com APRIL 17, 2020
  The Swedish plan will continue to be criticized by public health experts who think that their draconian recommendations should be fully-implemented without the slightest deviation, but it could turn out that the Swedish model is not only vastly superior to the other courses of action but, ultimately, the only real option for countries that want to save lives but avoid a permanently-hobbled and severely-depressed economy.

 32. I told you so.

  ”Ilman mediakohua mitään koronakauhua, mitään pandemiaa ei olisi. Joten miksi siis kaikki kohu? Ensimmäisenä tulee mieleen kaikki se, mitä koronapandemian varjolla on tehty: erilaiset pakkotoimet, poikkeustilat, uudet lait ja säädökset sekä uusien hallintarakenteiden muodostaminen “turvallisuussyistä” kuten myös valtava talouden elvyttäminen. Sillä jo tässä vaiheessa on selvää, että kuplatalouden pelastaminen aloitettiin jo viime vuonna eikä vasta pandemian puhjettua, ja niin ollen pandemia ei ole syy keskuspankkien tekemään talouden massiiviseen elvyttämiseen.

  Poikkeustilatoimilla on lisäksi saatu aikaan tilanne, jossa valtiot velkaantuvat entisestään samalla kun pk-sektori (jolle syntyy suurin osa työpaikoista) joutuu vakaviin vaikeuksiin tai tulee kokonaan pyyhkäistyksi pois jättäen jälkeensä entistä suuremman työttömyyden ja koko joukon ihmisiä elämänsä raunioille. Tämä ei lupaa hyvää globaalitaloudelle.

  Aika näyttää, onko vallanmedian harjoittamalla kuolemankauhun ja pandemiapaniikin lietsonnalla piilotettu taloudellisen ja poliittisen vallan keskittämistä entistä harvempien käsiin.

  Ihmiset tuntuvat olevan myös hitaita tajuamaan, että kun kaikki ovat karanteenissa, tuotantoketjut pysähtyvät. Tavaraa ja palveluita ei tuoteta. Mikäli poikkeustilaa pitkitetään, ennen pitkää iskee energiakriisi ja ruokakriisi.

  Jokainen, joka suinkin kykenee, tekisikin älykkäästi alkaessaan jo nyt suunnitella, mitä istuttaa ruokahuolien keventämiseksi tulevana keväänä parvekkeelleen ja/tai kesämökilleen. Taloyhtiöt voivat asukkaiden päätöksellä istuttaa yhteiselle pihalle marjapensaita ja hedelmäpuita tai vaikka kaalia.

  Oman ja läheisten selviytymisen kannalta ei ole järkevää jäädä odottelemaan hallitusten päätöksiä.”

  Nyt:
  Eurooppa huoltokatkolla (Ukrainan kriisi) https://avoin.media/2022/03/06/eurooppa-huoltokatkolla-ukrainan-kriisi/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here