Skotlantilainen moraalifilosofi ja taloustieteilijä Adam Smith (5.6.1723–17.7.1790) oli kiinnostunut yhteiskuntaa kuvaavien prinsiippien kokonaisvaltaisesta erittelystä. Häntä pidetään modernin poliittisen taloustieteen isänä. Smithin pääteos, vuonna 1776 julkaistu An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (The Wealth of Nations, Kansojen varallisuus), on yksi taloudellisen liberalismin perusteoksista.

Kansojen varallisuus on eräänlainen synteesi Adam Smithin ajan taloudellisista ideoista. Smith ikään kuin yhdisti ja muokkasi aikakauden kestävimmät taloudelliset ajatukset yhtenäiseksi ja johdonmukaiseksi kokoelmaksi, taloustieteelliseksi oppirakennelmaksi. Hänen ajattelutapaansa on kuvattu seuraavalla periaatteella: Smithille se, mikä oli viisasta perheen pään kannalta, ei voinut olla tyhmää imperiumin hallinnassa.

Vaurauden luonteesta

Tukemalla mieluummin kotimaista kuin ulkomaista teollisuutta hän [jokainen yksilö] pyrkii pelkästään lisäämään omaa turvallisuuttaan, ja ohjaamalla tätä teollisuutta sillä tavalla, että se tuottaa mahdollisimman suuren tuloksen, hän tavoittelee pelkästään omaa etuaan, ja tällöin […] näkymätön käsi [”an invisible hand”] ohjaa häntä edistämään sellaisen tavoitteen saavuttamista, jolla ei ole vähintäkään osaa hänen tarkoitusperissään. Yhteiskunta ei myöskään kärsi minkäänlaista vahinkoa siitä, ettei sillä ole osuutta tässä eduntavoittelussa.” (Smith: Wealth of Nations)[1]

Smithille kansakunnan vauraus pohjautui lähtökohtaisesti työhön, ihmisyksilön työhön. Smith loi itse asiassa perustan työnarvoa koskevalle oppirakennelmalle. Aikansa taloutta eritellessään Smith erotti kolme keskeistä tekijää kansakunnan vaurastumiselle. Ne olivat työnjako, pääoman kertyminen ja markkinoiden koko. Työnjako koostui tuotantoprosessin entistä erikoistuneemmasta jakautumisesta siten, että jokaisesta työntekijästä saattoi tulla asiantuntija omassa työssään. Työnjako toisin sanoen lisäsi työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Työnjaon välttämätön edellytys oli vaihtokauppa. Mitä enemmän vaihtokauppa lisääntyi, sitä enemmän yksilöt (=miehet, yksityishenkilöt) kykenivät omistautumaan tiettyyn tehtävään ja odottamaan toisilta muiden tarpeiden tyydyttämistä.

Markkinoiden koko saattoi muodostua työnjaon esteeksi. Ongelma edellytti työntekijöiden riittävää määrää: mitä enemmän miehiä, sitä enemmän tehtävien jakamista. Mikäli markkinat eivät olleet riittävän suuret, jatkuvasti kasvavan työnjaon sallima ylituotanto ei löytänyt ostajia.

Työnjaolla ei ollut ainoastaan etuja. Smithin mukaan sillä saattoi olla tuhoisia vaikutuksia työntekijöiden älyyn, joka tylsistyi yhä lukuisampien yksinkertaisten työmenetelmien toistamisesta. Smith kehottikin ryhtymään toimiin ongelman poistamiseksi, esimerkiksi koulutusjärjestelmän perustamisella. Näin toimiessaan Smith lähestyi ulkopuolisuuden käsitettä, joka osittain oikeutti ja yhä edelleen oikeuttaa valtion puuttumisen yhteiskunnan taloudelliseen toimintaan.

Adam Smith ja ’näkymätön käsi’ (invisible hand)

’Näkymätön käsi’ oli Adam Smithin käyttämä trooppi, kielikuva, hänen teoretisoimastaan sosiaalisesta mekanismista, jonka mukaan vapailla markkinoilla yksilöiden oman edun tavoittelu toimi samalla yhteisen edun hyväksi. Toisin sanoen, ihmiset toimivat tavallaan yhteistä etua ajavan ”näkymättömän käden” ohjaamina.

Smithin erittelyssä ’näkymättömän käden mekanismin’ toimivuus edellytti neljää perustetta: hintaa, tehokkuutta, markkinoita ja ahneutta. Yksilö teki laadukasta työtä tehokkaasti (tällöin tuote oli hyvä ja halpa). Hän sai myytyä tuotteen markkinoilla kaikille osapuolille sopivaan hintaan. Ostaja saa tarvitsemansa hyödykkeen ja myyjä tai tuottaja työstään korvauksen. Kaupassa kaikki saivat haluamansa. ”Emme odota, että saamme päivällistä teurastajan, leipurin tai oluenpanijan hyväntahtoisuuden ansiosta, vaan siksi, että he ajattelevat omaa etuaan.”[2]

Ennen valistusaikaa oman edun tavoittelu arvioitiin yhteisen hyvän vastaiseksi. Smith edusti käsitystä, jonka mukaan yksilöiden oman edun tavoittelu mahdollisti työjakoon perustuvan yhteiskunnan toiminnan. Smithin ajattelussa ihmisten pyrkimyksellä edistää omaa taloudellista etuaan parhaalla mahdollisella tavalla oli koko yhteiskunnan kannalta myönteisiä vaikutuksia.

Tarvittava rahoituksen sääntely ja valtion rooli

Adam Smith oivalsi, että yksinomaan markkinavoimille jätetty rahoitus aiheuttaisi yhteiskunnalle vakavia vaaroja. Hän totesikin nimenomaisesti, että vapaiden ja kilpailukykyisten markkinoiden logiikan ei tullut ulottua rahoitusalaan.

Smith määritteli Kansojen varallisuudessa valtion roolin taloudessa. Valtion tuli suojella kansalaisia vääryydeltä ja väkivallalta niin valtion sisäpuolelta kuin sen ulkopuoleltakin. Sen vuoksi poliisi, oikeuslaitos ja armeija olivat valtion luonnollisia instituutioita. Smith määritteli valtion (oikeastaan: hallitsijan) velvollisuudet niiden nykyisessä merkityksessä. Kysymys oli yksilöiden perusvapauksien suojaamisesta sisä- ja ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä vastaan. Toisaalta Smith ei kiistänyt valtion oikeutta puuttua taloudelliseen toimintaan.

Smithin skenaariossa suvereenilla (hallitsija, valtio) oli ainoastaan kolme velvollisuutta:

Ensimmäinen velvollisuus oli puolustaa yhteiskuntaa muiden riippumattomien yhteiskuntien harjoittamalta väkivallalta tai hyökkäyksiltä. Toinen velvollisuus oli suojata mahdollisimman hyvin jokaista yhteiskunnan jäsentä minkä tahansa muun jäsenen epäoikeudenmukaiselta kohtelulta tai sortamiselta, eli velvollisuus luoda toimiva oikeudenkäyttöjärjestelmä. Kolmantena oli velvollisuus pystyttää ja ylläpitää tiettyjä julkisia töitä ja tiettyjä instituutioita, joiden rakentamiseen tai ylläpitämiseen yksityishenkilön yksityiset edut eivät voisi koskaan johtaa.[3]

Mainituilla velvollisuuksilla Smith perusteli valtion (hallitsija) interventiota talouselämässä. Smithin mukaan markkinat eivät voineet ottaa haltuunsa kaikkea taloudellista toimintaa, koska osa tuosta toiminnasta koko yhteiskuntaa hyödyttävänä ei ollut taloudellisesti kannattavaa. Kysymys oli Smithillä pääosin suuresta infrastruktuurista. Analyysi oli tosin ulotettavissa yleisemminkin ’julkisiin palveluihin’.

Adam Smith ja laissez-faire -periaate

Klassisen liberalismin[4] tunnetuimpana taloustieteilijänä Adam Smith edusti pääpiirteittäin laissez-faire -doktriinia, so. vähintä mahdollista hallituksen sekaantumista talouselämän toimintaan. Laissez-faire -iskulauseella liberalistit tarkoittivat etenkin luopumista mielivaltaisesta hallituksen vallasta, eivätkä sitä, että he vaatisivat ihmisille vapautta toimia yksinomaan oman mielensä mukaan täysin muista piittaamatta.[5]

Adam Smith kehitti motivaatioteorian, joka pyrki sovittamaan inhimillisen omaneduntavoittelun sääntelemättömään yhteiskunnalliseen järjestykseen. Smithin kuuluisin teos Kansojen varallisuus pyrki selittämään, miten sääntelemättömät markkinat luonnollista kautta ohjaisivat itse itseään yksilöllisten päätösten kokonaisuuden muodostaman ”näkymättömän käden” voimasta.

Smithille omaneduntavoittelu oli laaja käsite, joka kattoi sekä ”alhaiset” että ”ylevät” asiat. Alhaisina hän piti hedonismia, heikkojen alistamista, osattomien vähättelyä ja tavoitteiden tyydyttämistä seurauksista piittaamatta. Sen sijaan ylevää oman edun tavoittelua Smithin mukaan olivat kunniantunto, pyyteetön auttaminen, rehellisyys ja sanansa pitäminen, huolenpito itsestä ja omaisista sekä yhteisten arvojen ja pelisääntöjen noudattaminen.

Smith ei ulottanut elinkeinovapautta osakeyhtiöihin, koska hänen näkemyksensä mukaan niiden johtajat käyttivät toisten ihmisten rahoja ja tekivät sen vuoksi sijoituksia kohteisiin, joita he pitävät liian riskialtteina oman rahan sijoittamiseen. Hänen mielestään valtion tuli hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka olivat yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia, mutta yksityisille toimijoille kannattamattomia.[6]

Adam Smithin oppirakennelma jätti tilaa myös toisistaan huomattavastikin poikkeaville tulkinnoille. On kiinnostavaa, että esimerkiksi Chicagon yliopiston taloustieteen professorin Jacob Vinerin mukaan Adam Smith ei ollut laissez-faire -periaatteen ”puolestapuhuja”. Eli Vinerin mukaan Smith jätti paljonkin tilaa valtion puuttumiselle taloudelliseen toimintaan.[7]

Jälkimietteitä

Adam Smithin saaga on kiinnostava. Tuolloin, kauan sitten eli vuonna 1776, ihmiskunnan etevää moraalifilosofia kiinnosti kansakuntien varallisuus. Ja Smith oli yksi ’näkymättömän käden’ havaitsija (sic!). Tänään ihmiskuntaa ahdistaa koronavirus, tuo tavallisen tarkkailijan paljain silmin näkemätön ”pirulainen”, jonka luomakunnan fiksut väittävät kaiketi mikroskoopilla havaitsevansa. Eikä tänään oikeastaan puhuta kansakuntien varallisuudesta vaan enemmänkin siitä, milloin ja miten paljon kansantaloudet romahtavat. Jotenkin tulevat mieleen Aleksis Kiven sanat: ”Kerran ransistuu ja loppuu tämä maailmakin […] Aika tasii meitä kaikkia.”

Pieni pohjoinen tasavalta on luku sinänsä. Täällä muistellaan Lapin sodan päättymistä ja lauletaan Finlandiaa. Ehkäpä se suomalainen moraali löytyykin juuri Finlandian sanoituksesta? ”Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa / Kuin itse taivahan kansi sois / Yön vallat aamun valkeus jo voittaa”

Odotelkaamme sitä kiurua. Kaikeksi onneksi meillä on hallituksessa oma Kiurumme!

Tapio Kuosma on espoolainen kirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.

Viitteet

1. Adam Smith: Wealth of Nations. Book IV. Chapter 2, p. 488-489, 1776.

2. Adam Smith: Kansojen varallisuus, s. 12, 35 ja 448.

3. Adam Smith: Essai sur la Richesse, s. 352.

4. Klassinen liberalismi on poliittinen aate, jonka ytimessä ovat yksilönvapaudet, yksityisyrittäjyys, vapaa markkinatalous sekä valtion roolin minimointi. Ks. Harisalo ja Miettinen: Klassinen liberalismi, s. 16–45, 57–71.

5. Ks. Harisalo ja Miettinen: Klassinen liberalismi.

6. Ks. Saastamoinen: Adam Smith ja näkymätön käsi ja Saastamoinen: Eurooppalainen liberalismi, s. 42–43.

7. Ks. Viner, s. 227.

Lähteitä ja kirjallisuutta

Harisalo, Risto ja Ensio Miettinen: Klassinen liberalismi. Vammala: Tampere University Press 1997.

Saastamoinen, Kari: Adam Smith ja näkymätön käsi. Julkaisussa: Risto Heiskala ja Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria I. Vanhan maailman talous ja suuri murros. Gaudeamus 2011.

Saastamoinen, Kari: Eurooppalainen liberalismi. Etiikka, talous, politiikka. Jyväskylä: Atena 1998.

Viner, Jacob: Adam Smith and Laissez-Faire. Journal of Political Economy. 1927: 35 (2), s. 198–232.

Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. W. Strahan and T. Cadell. London 1776.

Smith, Adam: Kansojen varallisuus : tutkimus sen luonteesta ja syistä. Suomentanut Jaakko Kankaanpää. WSOY 2015.

Smith, Adam: Essai sur la Richesse. Gallimard 1976.

47 KOMMENTTIA

 1. ”Tänään ihmiskuntaa ahdistaa koronavirus, tuo tavallisen tarkkailijan paljain silmin näkemätön ”pirulainen”, jonka luomakunnan fiksut väittävät kaiketi mikroskoopilla havaitsevansa.”

  Kuka väittää näkevänsä viruksia (koko 100 … 500nm, eli hiuksen poikkipinta-alalle mahtuu tuhat virusta) mikroskoopilla ?

  Minun käsittääkseni viruksia ei näe mikroskoopilla? Siihen tarvitaan elektronimikroskooppi, jolla saa epäselviä mustavalkoisia kuvatöhryjä ties mistä. AIDOT elektronimikroskoopin kuvat ovat aina mustavalkoisia. Virus Mania by Torsten Engelbrecht and Claus Köhnlein -kirjasta selviää, että virusta ei ole VIELÄKÄÄN saatu luotettavasti kuvattua.

  Ja niin, eihän tässä pitkään aikaan ole ollut mitään vapaata markkinataloutta, ei markkinataloutta laisinkaan. Keskuspankkitaloutta vain, jossa väärennetään valuuttaa. Ja inflatoidaan valuutan arvoa. Meininki 2008 talouskriisin jälkeen on ollut hyvin kaukana markkinataluodesta – isossa kuvassa nähtynä.

  Isot korporaatiot eivät investoi enää reaalitalouteen, koska keskupankki (esim. FED) tulee ja pumppaa osakurssit aina ”all time high” -lukemiin ostamalla arvopapereita tyhjästä luodulla valuutalla. Korporaatiot ostavat siis mielummin omia osakkeitaan – se on parempi sijoitus tietäen keskuspankkien toimet. Kysymyksessä on ns. keskuspankki putti. Kun se on olemassa ja ennustettavissa, ja painostettavissa – ei ole mitään järkeä investoida reaalitalouteen. Osakkeet ovat ainoa vaihtoehto.

  Tämä tulee johtamaan vielä Venezuelan kaltaiseen hyperinflaatioon, jos arvonousu alkaa valua reaalitalouteen. Tätähän ne haluavat – halutaan elvyttää taloutta. Pian keskuspankit ostavat kaikkea mitä on myynnissä, jopa asuntoja rakennusyhtiöiltä.

  • Elektronimikroskooppi (EM) on mikroskooppi, jossa käytetään näkyvän valon sijasta elektronisuihkua. Tämä mahdollistaa tavallista valomikroskooppia huomattavasti pienempien yksityiskohtien havaitsemisen.

   Eli elektronimikroskooppikin on mikroskooppi.

   • Tekniikalla on rajoitteensa. Joskus rajoitteet ovat ratkaisevia. EM toimii tyhjiössä. Elävät organismit eivät toimi.

    EM on hieno kapistus – jos halutaan tarkkoja kuvia ratakiskosta. Biologisen toiminnan ymmärrystä EM ei paljon paranna. Toiminta tapetaan ennen kuvausta.

    Royal Raymond Rife ja Gaston Naessens rakensivat optisia mikroskooppeja, jotka pystyivät samaan resoluutioluokkaan kuin EM. Nämä eivät ikinä päässeet yleiseen jakeluun. Miksiköhän?

    • ”Nämä eivät ikinä päässeet yleiseen jakeluun. Miksiköhän?”

     Rockefeller’s Medical Mafia & Big Pharma & Allopathy – ”Competition is a sin”!

     ”Prioré, the French ”Rife””, https://www.rife.de/priore,-the-french–rife-.html

     ”The Priore Machine and Phase Conjugation

     ”Verbal agreements with both the Priore group and with the French government were obtained. The machines were to be built, assembled, and tested in Bordeaux. Then they were to be dismantled and shipped to the purchasers—large medical research and development laboratories where they would be reassembled on site.
     A group of wealthy backers was going to provide the necessary millions to fund the effort. Final contracts were being drawn.

     Mysteriously, all funding for the project was suddenly withdrawn. Our backers were ”leaned on” VERY HARD AND STRONGLY THREATENED”. Nothing we could do could revive the project.

     Priore never again recovered his funding, and later died. The machine fell into disarray and was disassembled…”
     http://www.cheniere.org/books/aids/priore.htm

  • ”Ja niin, eihän tässä pitkään aikaan ole ollut mitään vapaata markkinataloutta, ei markkinataloutta laisinkaan” (Jepulisjepsis 3.5.2020 at 10:47).

   Todellakin, tuossa piilee samankaltaista kritiikkiä kuin Robert F. Kennedy, Jr.:n kiinnostavassa teoksessa Crimes Against Nature: How George W. Bush and His Corporate Pals Are Plundering the Country and Hijacking Our Democracy (2004).

   In this powerful and far-reaching indictment of George W. Bush’s White House, Robert F. Kennedy, Jr., the country’s most prominent environmental attorney, charges that this administration has taken corporate cronyism to such unprecedented heights that it now threatens our health, our national security, and democracy as we know it. In a headlong pursuit of private profit and personal power, Kennedy writes, George Bush and his administration have eviscerated the laws that have protected our nation’s air, water, public lands, and wildlife for the past thirty years, enriching the president’s political contributors while lowering the quality of life for the rest of us. Kennedy lifts the veil on how the administration has orchestrated these rollbacks almost entirely outside of public scrutiny — and in tandem with the very industries that our laws are meant to regulate, the country’s most notorious polluters. He writes of how it has deceived the public by manipulating and suppressing scientific data, intimidated enforcement officials and other civil servants, and masked its agenda with Orwellian doublespeak. He reports on how the White House doles out lavish subsidies and tax breaks to the energy barons while excusing industry from providing adequate security at the more than 15,000 chemical and nuclear facilities that are prime targets for terrorist attacks. Kennedy reveals an administration whose policies have ”squandered our Treasury, entangled us in foreign wars, diminished our international prestige, made us a target for terrorist attacks, and increased our reliance on petty Middle Eastern dictators who despise democracy and are hated by their own people.” Crimes Against Nature is ultimately about the corrosive effect of corporate corruption on our core American values — free-market capitalism and democracy. It is about an administration, the author argues, that has sacrificed respect for the law, public health, scientific integrity, and long-term economic vitality on the altar of corporate greed. It is a book for both Democrats and Republicans, people like the traditionally conservative farmers and fishermen Kennedy represents in lawsuits against polluters. ”Without exception,” he writes, ”these people see the current administration as the greatest threat not just to their livelihoods but to their values, their sense of community, and their idea of what it means to be American.”

 2. Tervetullut muistutus oikeasta Adam Smithistä, joka ei suinkaan ollut pidäkkeettömän oman edun tavoittelun puolestapuhuja. Mutta niin vaan kävi, että kun uusliberalismi nousi, sen ajajat kaappasivat Smithin itselleen. Ja harva ymmärsi, että Smith edusti lähinnä vastakohtaa sille finanssivallan ja osakkeenomistajien osinkomaksimoinnin liikkeelle, joka lähti nousukiitoon 80-luvulla.

  Amerikkalainen taloustieteilijä Michael Hudson kiertää Kiinaa luennoimassa, kuinka heidän pitäisi päättäväisesti pyrkiä eroon dollarista. Hudson on ekonomistina oman tiensä kulkija ja poikkeaa useimmista muista siinä, että hän on matkustanut valaan vatsassa, eikä vain ole tarkastellut sitä matemaattisten mallien avulla. Hudsonin toinen työpaikka oli Chase Manhattan pankin taseanalyytikkona 60-luvulla, jossa hän tekemällä oppi tarkkailemaan suurten virtojen liikkeitä ja niiden merkitystä talouksien ohjaamiseksi.
  Hudson on myös kunnostautunut taloushistorioitsijana tavalla, josta Suomen olisi pitänyt ottaa opiksi 90-luvun velkakriisissä. Hudsonin mukaan jo sumerlaiset ja babylonialaiset ymmärsivät, ettei viljelijöitä voi jättää velkavankeuteen, koska se pysäyttäisi talouden. Velat on pyyhittävä pois ja aloitettava puhtaalta pöydältä. Se oli vakiintunut ja toistuva käytäntö. Tästä tulee Raamatun lause ”antakaa meille syntimme anteeksi”, joka on harhaanjohtava käännös, joka häivyttää lauseen maallisen alkuperän ”antakaa velkamme anteeksi” kuten se myös ruotsiksi aikanaan käännettiin: ”skulder” eikä ”synder”.

  Toinen suurten rahavirtojen ymmärtäjä on kreikkalainen Yanis Varoufakis joka on oivaltavasti kirjoittanut kuinka USA silloin vielä muitakin hyödyttäen osasi käyttää omaa ylijäämäänsä 50-luvulla Euroopan talouden vauhdittamiseksi. Varoufakiksella petti kuitenkin rohkeus kun hän ollessaan valtionvarainministerinä ei uskaltanut irtaantua eurosta.

  • Kiitos, Jan. Todellakin, usein on saanut vaikutelman, että Adam Smithin tekstejä on käytetty hyväksi poliittisesti tarkoituksenmukaisesti.
   Jännittävä tuo Hudson, jota en tuntenut.

  • Kun yhdistää ,Jan Nybondas, kaksi mainitsemaasi seikkaa Michael Hudsonin kirjan nimen ..and forgive them their debts ja viittauksesi Yanis Varoufakisin menetettyyn tilasuuteen, jos edes oikein ymmärsin, niin kýtkökset tai kysymykset jotka siitä syntyvät ovat seuraavanlaisia.

   1) Olisiko ollut mahdollista että ( liikeyritys) ylivelkaantunut Kreikka tai joku toinen euroryhmään kuuluvista ylivelkaantuneista maista ( liikeyrityksistä) tekee tai olisi voinut tehdä lainmukaisen konkurssin ja irrottautautua siten euroryhmästä (ja EU: sta)? Liikeyritys Suomi ei taida ainakaan vielä olla konkurssikypsä?

   2) Kun (liikeyritys) Suomi kyllä kuolettaa vuosittain valtionvelkaa, mutta ottaa aina vain lisää uutta velkaa , niin maksaako (liikeyritys) Suomi lainojaan kuitenkaan takaisin?

   3) Onko tulevalla finanssijärjestelmän muutoksella mitään vaikutusta (liikeyritys) Suomen fiatrahajärjestelmään pohjautuvaan valtionvelkaan ?

   P.S.

   Pahoittelen sanan (liikeyritys) toistoa !

   • Pitäisi välttää analogiaa liikeyrityksen ja valtion välillä. Valtioilla on tiettyjä vapauksia, joita liikeyrityksillä ei ole. Ajatellaanpa Japanin valtavaa valtiovelkaa. Kun se on maan sisäistä niin sen kanssa pystytään elämään toisin kun Kreikan, jossa velkojat ovat ulkomaisia.

    Kreikalle olisi pitänut myöntää voimakas velkojen leikkaus, sen sijaan että kriisiä vain syvennettiin ja pitkitettiin mahdottomilla ylijäämävaatimuksilla. Mutta Merkel kieltäytyi Saksan sisäpoliittisista syistä. Lisäksi Schäuble tarjosi eurosta irrottautumista mutta Varoufakis jänisti. Muistaakseni Kreikka uhkaili konkurssilla johon sillä oli mielestään joku vipu, mutta asia kuivui kokoon. Kreikkaa kyykytettiin urakalla ja Suomi oli Saksan luottopakkina, mutta eiväthän ne kreikkalaisetkaan käyttäneet niitä keinoja mitä olisi ollut. Syritsa sai valtavan äänivyöryn mutta kaikki valui hukkaan.

    • Tulee mieleen että kreikkalaisilla ehkä oli vielä liian suuri menneen korkean sivistyksen ja kulttuurin kehdon taakka joka soveltuu huonosti nwo-mafian barbaarien kanssa toimintaan…?
     Meillä sitä ei samassa määrin ole joten syyt siihen että olemme antaneet barbaarien ryöstää maamme ovat muualla.

    • > Pitäisi välttää analogiaa liikeyrityksen ja valtion välillä. Valtioilla on tiettyjä vapauksia, joita liikeyrityksillä ei ole. >

     ”NO ONE IS MORE ENSLAVED THAN THOSE WHO BELIEVE THEY ARE FREE.” Goethe

     Tiedoksi vaan se, että Suomi on nimenomaan ”kaikessa hiljaisuudessa” rekisteröity liikeyritykseksi: 000035946 FINLAND REPUBLIC OF DC

     More Evidence of Countries Registered as Corporations
     Almost ALL Countries are listed on the US STOCK EXCHANGE (SECURITIES EXCHANGE)

     Some are cleverly listed on other stock exchanges. Here are more results of many more countries listed as CORPORATIONS – this makes the people their stock and property. Our birth certificates are the stock certificates that are being traded on the stock markets.
     It is time to snap out of our hypnotic state of ignorance and share this with everyone. The whole world is enslaved by those who run the corporations – the banking elite families. Only we can stop the continued chain of enslavement – our children have no future – they are property of the corporations and absolute slaves to the system – just like we are. How are you going to explain this to your children?

     Click here to see the listings on the actual US Securities Website – seeing is believeing.
     http://removingtheshackles.blogspot.com/2013/02/is-your-government-i-mean-corporation.html

    • Kiitos Varoufákisista muistuttamisesta. Siinä(kin) kiinnostava taloustieteilijä. Aika näyttää, mitä Mera25 ja DiEM25 saavat aikaan.

     Hiukan Giánis Varoufákisista

     ”One of my few heroes. As long as people like Varoufakis are around, there still is hope.” ―Slavoj Žižek

     ”Ymmärtämättä, että olivat itse asiassa maksamassa ranskalaisten ja saksalaisten pankkiirien virheitä, slovakit ja suomalaiset saksalaisten ja ranskalaisten tapaan luulivat, että heillä oli kannettavanaan toisen maan velat. Sillä tavoin solidaarisuuden nimissä vastuuttomia kreikkalaisia kohtaan ranskalais-saksalainen akseli kylvi siemenen vastakkainasettelun urheiden kansojen välille.” (Giánis Varoufákis: Adults in the room, 2017)
     #
     Varoufákis: Maailmantalouden Minotauros. Vastapaino 2015

     Minotauros on Varoufakisin (V) metafora USA:n rahoitussektorille, joka 1970-luvulta lähtien piti maailmantalouden liikkeessä. USA:n rahoitussektori houkutteli ulkomaisten sijoittajien varoja, pumppasi lainarahaa yhdysvaltalaiskuluttajien taskuihin ja loi siten kysyntää muun maailman tuottamille hyödykkeille. V murskaa vallitsevan käsityksen, että nykyinen talouskurimus johtuisi pelkästään arvopaperimarkkinoista, pankkisääntelyn puutteista tai ahneudesta. Kriisi johtuu V:n mukaan siitä, että Wall Streetin pyörittämä maailman ylijäämätuotannon ja pääomien kierrätysjärjestelmä on joutunut epäkuntoon. Järjestelmä vaikuttaa yhä valtioiden ja keskuspankkien talouspolitiikkaan, eikä kriisiä saada siksi taltutettua. – V:n teos on kertomus kapitalistisen talousjärjestelmän synnystä ja USA:n noususta maailmanvallaksi, joka pani alulle jopa EU:n.
     #
     Varoufákis: Adults In The Room: My Battle With Europe’s Deep Establishment (2017)

     Review
     ”Timely, fascinating and important” — Evaggelos Vallianatos, Huffington Post
     ”Varoufakis’s account has the narrative drive of a rollicking detective novel …. very good, very readable, and ought to be on all the important “notable books of the year” lists.” — Stan Persky, Los Angeles Review of Books
     ”Varoufakis has written one of the greatest political memoirs of all time . . . It is the inside story of high politics told by an outsider . . . Varoufakis gives one of the most accurate and detailed descriptions of modern power ever written.” ―Paul Mason, The Guardian
     ”A stylish memoir . . . deeply personal and very well written, with an impressive array of literary allusions . . . [Varoufakis] outlines a cogent case against the austerity heaped on Greece.” ―Kevin Featherstone, Financial Times
     ”Riveting . . . An extraordinary account of low cunning at the heart of Greece’s 2015 financial bailout . . . [Varoufakis is] a motorcycling, leather jacketed former academic and self-styled rebel who took pleasure in winding up the besuited political class . . . An admirably believable depiction of a Greek and European tragedy.” ―John Kampfner, The Guardian
     ”Adults in the Room is a book that anyone interested in modern European politics should read. To say it is the best memoir of the Eurozone crisis is an understatement. It is a devastating indictment of [the] current state of Europe and a fascinating inside account of the logic of reformist politics and its limits and why it keeps going anyway . . . Varoufakis’s account of the operations of EU ’decision-making’ is truly shocking. He delivers a truly shocking anatomy of an apparatus bent on perpetuating its own bad logic and excluding alternatives.” ―Adam Tooze, Shelby Cullom Davis Chair of History and Director of the European Institute at Columbia University, and author of The Deluge
     ”One of my few heroes. As long as people like Varoufakis are around, there still is hope.” ―Slavoj Žižek
     ”A very, very clever person, and in the basic argument about what’s been going on in Europe I think he’s right.” ―Martin Wolf
     ”An outstanding economist and political analyst.” ―Noam Chomsky
     ”The most interesting man in the world.” ―Business Insider
     ”The Thucydides of our time.” ―Jeffrey Sachs
     #
     John Kampfner: Adults in the Room: My Battle With Europe’s Deep Establishment by Yanis Varoufakis – review. 15.5.2017:
     (…)
     Adults in the Room, borrowing a term used pejoratively by Christine Lagarde, the head of the IMF, provides an extraordinary account of low cunning at the heart of Greece’s 2015 financial bailout. The more defiant the leftwing Syriza government became, the more it was met with intimidation from some or duplicitous reassurance from others. The most venal of the first category was Wolfgang Schäuble, Germany’s hard-as-nails finance minister. He was joined by various EU bureaucrats who will soon be negotiating against Theresa May’s Brexit crew. One of the most intriguing members of the “trust me, we’d really like to help you, but when push comes to shove, we won’t” camp was Emmanuel Macron, France’s new president. Macron promised to help and he did try, but he came up against the stumbling block of President François Hollande. His embarrassed boss intimated that he had been put in his place by Angela Merkel.
     (…)
     (…) Varoufakis claims that both Lagarde and Schäuble admitted to him that the medicine couldn’t work, but they had to administer it anyway. “As a patriot, no. It’s bad for your people,” he claims the German said to him. Their many conversations are the most riveting. At one point, Varoufakis tells Schäuble: “During the Black Death of the 14th century, I reminded him, most Europeans believed the plague was caused by sinful living and could be exorcised by bloodletting and self-flagellation.” Oh to have been a fly on the wall.

     It is the weak, particularly the Greek prime minister and erstwhile friend Alexis Tsipras, who earn the greatest scorn. Varoufakis watches as his cabinet colleagues are picked off, culminating, oddly, in a referendum in which Greece’s voters opt by a comfortable margin to reject Brussels’ austerity terms, only for Tsipras to reject his own victory and cave in to even stronger terms than had originally been envisaged. “He followed his usual practice of agreeing with everything I said but drawing the opposite conclusion.”
     (…)
     #
     Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25) on Giánis Varoufákisin perustama vuonna 2016 aloittanut yleiseurooppalainen kansalaisliike. Liikkeen tarkoituksena on EU:n demokratisointi vuoteen 2025 mennessä. DiEM25 on tarkoitettu kaikille demokratian tilasta huolestuneille ihmisille. Liike on ilmoittanut haluavansa muuttaa EU:n instituutiot läpinäkyviksi (kokousten videotaltiointien ja verkossa julkaistavien pöytäkirjojen muodossa). Tavoitteena on saada aikaan rekisteri lobbareista ja niiden edustamista tahoista. Liike on vaatinut uutta, talouskriisin (2008 – ) jälkeistä eurooppalaista New Dealia (joka lisäisi työpaikkoja ja ottaisi huomioon ympäristön kestävän kehityksen). Kreikassa DiEM25 toimii Mera25-puolueena (nousi Kreikan parlamenttiin vuoden 2019 vaaleissa).

 3. Kollektiivinen oman edun tavoittelu on koko ryhmän etu, se kuinka laajalle oman ryhmän rajat asetetaan onkin hyvä kysymys. Suomessa nämä rajat on vedetty maailman kattaviksi, huomioimatta, että muualla ajattelu ei olekaan yhtä kollektiivista eduntavoittelun suhteen. Rajat tulisi siis asettaa kulttuurin mukaisiksi, tätä tietenkin helpottaa se, että kansat muodostaessaan kulttuureja ovat rajanneet omat valtionsa niiden mukaan ja asuttaneet omat alueensa. Tämän ymmärtäminen joillekin maailmanparantajille on mahdotonta.
  Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että tulisi luoda vastakkainasettelu muiden maiden ja kulttuurien kanssa, mutta tulisi ymmärtää että eri kulttuureissa on eri arvostukset jonka vuoksi niitä ei tule yrittääkään yhdistää. Tähän erilaisuuden luomaan ongelmaan on EU kaatumassa, jos rajat olisi säilytetty ja tavoiteltu omaa etua omassa maassa oman kansan toimesta sekä Euroopassa tavoiteltu Euroopan etua kaikkien maiden toimesta, olisi tulos ollut mahdollisesti hyvinkin hedelmällinen.

  • ”…tulisi ymmärtää että eri kulttuureissa on eri arvostukset jonka vuoksi niitä ei tule yrittääkään yhdistää…”
   Aivan Peter, uskon samaan.
   Mutta miksei ole niin tehty vaan terveet rajat on tuhottu ja luotu kaaos, se on kai se ydinkysymys. Ja se on asia joka menee materian yläpuolelle, henkiselle ’tahdon alueelle’ jolla on vahvat siteet myös biologiaan ja uskontoon. Näitä siteitä ei ilman kohtalokkaita seurauksia saisi sivuuttaa tai unohtaa.

 4. Niin, tässä sitä ollaan … mikään ei oikein ole enää kohdallaan tai niinkuin sen soisi olevan
  Schopenhauerin, tuon passimismin filosofin, ajatukset ovat tänään enemmän kuin ajankohtaisia … Noam Chomsky’a unohtamatta
  Metaphysics of the Will
  Every human action, even the most trivial, is a manifestation of a want, a desire, an urging, a striving—in short, of the will. As such, all social conflict reduces, ultimately, to a battle of wills.
  Volume 2 elaborates on these ideas, especially in the chapter titled “On Religion,” which brings this observation:
  … The ultimate tragedy, for Schopenhauer, is that the pathetic Judeo-Christian culture dominated the history of Europe, rather than the nobler Greco-Roman: “The religion of the Greeks and Romans, those world-powers, has perished. The religion of the contemptible little Jewish race [verachteten Judenvölkchens], on the other hand, has been preserved…”[15]
  **—-Lopullinen tragedia Schopenhauerille on, että säälittävä juutalais-kristillinen kulttuuri hallitsi Euroopan historiaa aatelisemman kreikkalais-roomalaisen sijasta: ”Kreikkalaisten ja roomalaisten, näiden maailmanvaltojen, uskonto on kadonnut. Sen sijaan raukkamaisen pienen juutalaiskansan [verachteten Judenvölkchens] uskonto on säilynyt … ”[15]

  … But perhaps we leave the last word to Schopenhauer himself. His pessimistic realism held true to the end. In volume two of the Parerga, he sums up all the strivings of our lives:
  A happy life is impossible; the best that man can attain is a heroic life, such as is lived by one who struggles against overwhelming odds in some way and in some affair that will benefit the whole of mankind, and who, in the end, triumphs—although he obtains a poor reward, or none at all.[27]
  The message is clear: Have low expectations of life; as a rule, things will not go as we wish. Any victories will be rare, hard-fought, fleeting, and unacknowledged. Life is perpetual struggle; therefore, never give up. Above all, strive to be heroic.
  Words to ponder, for all those who would fight for justice in this unjust world.
  **—Mutta ehkä jätämme viimeisen sanan Schopenhauerille. Hän pysyi uskollisena pessimistiselle realismilleen loppuun asti. Parergan toisessa osassa hän tiivistää kaikki elämämme pyrkimykset:
  Onnellinen elämä on mahdotonta; Paras, mitä ihminen voi saavuttaa, on sankarillinen elämä, kuten sellaisen elämä, joka kamppailee (vastoin todennäköisiä voitonmahdollisuuksia) jollakin tavalla ja joidenkin asioiden puolesta, joista on hyötyä koko ihmiskunnalle, ja joka lopulta voittaa – vaikka saakin heikon palkkion — tai ei ollenkaan. [27]
  Viesti on selkeä: pidä odotukset elämästä matalalla; asiat eivät yleensä mene niin kuin haluamme. Mahdolliset voitot ovat harvinaisia, kovan työn takana, ohimeneviä ja tunnustusta vaille jääviä. Elämä on ikuista taistelua; siksi älä koskaan anna periksi. Ennen kaikkea yritä olla sankarillinen.
  Siinä sanat joita pohtia kaikille niille, jotka taistelevat oikeudenmukaisuuden puolesta tässä epäoikeudenmukaisessa maailmassa.
  https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/27/schopenhauer-and-judeo-christian-life-denial-part-1/

  Noam Chomsky’s “Requiem for the American Dream”: Jewish Activism by Omission
  https://www.theoccidentalobserver.net/2020/05/02/noam-chomskys-requiem-for-the-american-dream-jewish-activism-by-omission/

 5. Näkymättömän käden keksi alunperin Suomen todellinen ja viimeinen valtiomies Antti Chydenius.

  Työn arvoteoria on osoitettu moneen kertaan virheelliseksi. Tavaran arvo muodostuu ostajan mieltymyksistä eli mitä on valmis maksamaan siitä.

  P. S. Mitä kirkkautta on hallituksen Kiurussa? Ylevero, sotesotkut vai suojamaskigate?

  • Rikastumismahdollisuus on kaikkein halutuin ”tavara”. Senpä vuoksi finanssimarkkinoilla juuri ennen kuplan puhkeamista liikkui noin 20 kertaa enemmän rahaa kuin reaalitaloudessa. Pörsseissä nähdään nousuja yhä, vaikka reaalitalous jatkaa yhtämittaista romahdustaan. Pörssit nousevat, kun keskuspankit käynnistävät leikkirahapainonsa ja ostajilla on jälleen rahaa, millä vedättää ylös pörssituotteiden hintoja. Työnarvoteoria on tässä totisesti kumottu.

   Kiurusta olen itsekin iloinen. Hän ei ole mikään hullu fasisti tai korporaatiofasisti, kuten Suomen oikeistolaiset melkeinpä poikkeuksetta. Miksi Suomen oikeistolaiset eivät ota oppia USA:n libertaareilta eli miksi he eivät vaali poliittisia kansalaisvapauksia ja niiden taustalla olevia luovuttamattomia (God given) oikeuksia? Olen korona-kriisin aikana järkyttyneenä seurannut eurooppalaisen oikeiston mieltymystä fasismiin eli vahvaan, yksilöt jyräävään valtioon tai jättiyrityksiin, mikä täysin poikkeaa USA:laisen oikeiston klassista liberalismia vaalivasta ajatteluista. USA:ssa on toki paljon juutalaisvaikutteisia uusliberaleja ja uuskonservatiiveja oikeistopiirejä ja näiden ajattelua on Suomeen tuotettu ainakin Kokoomus-puolueen toimesta.

   • Kiitos, Jonsse. Luin kiinnostuksella ja mielihyvällä arviosi Kiurusta.
    En tunne häntä mutta jollakin tavoin ’aistin’ hänen tarkoittavana ja tahtovan hyvää kaikille ja erityisesti ’vähäväkisimmille’ tai hauraimmille. (Se on vaikea, vaativa laji. Joskus saattaa olla, että valittu lääke ole ihan oikea, mutta ehkä tässä tapauksessa tarkoitus pyhittää keinot?)
    Ehkä hiukan selitän, jos joku jäisi ihmettelemään, näinä korona-aikoina.
    Kuulun 70+-asioissa vastarannan kiiskeihin. Minun on vaikeaa ajatella, että ikäihmiset kuuluisivat johonkin ’riskiryhmään’. Ikähän ei, ainakaan toistaiseksi, ole sairaus. Minusta on väärin karsinoida heidän elämäänsä. (Paljon haltijat pelastavat itsensä vain sillä seikalla, että heidän ohjeistuksellaan ei ole oikeudellista sitovuutta. He voivat ainoastaan suositella.)

    • Korona-kriisissä on ohitettu paljon ihmisoikeuksia, tervettä järkeä ja logiikkaa. Terveiden ihmisten mielivaltainen leimaaminen riskaabeleiksi tai mikä pahempaa, vaarallisiksi tartuttajiksi on arveluttava väite, jonka tekno- ja terveystyrannit aikovat hyödyntää täysimääräisesti. Median levittämä pelkokampanja saa suuret väestömassat kannattamaan pakkolääkintää. Terveiden ihmisten lääkintä sekä luontaisen immunivasteen julistaminen lainsuojattomaksi ylittää ainakin oman käsityskykyni. Lisämausteena tullaan esittelemään drakonisia seurantajärjestelmiä jokavuotisten pakkorokotteiden seurantaa varten.

  • Työn arvoteoriasta

   Työnarvoteoria on taloustieteen teoria. Sen kehittivät 1800-luvun alun liberalistiset taloustieteilijät. Teorian mukaan tavaran arvon määrää sen tuotantoon käytetty työmäärä. Tavaran arvo on suurempi kuin työläisen saama palkka. Työn hinnan ja tuotteen hinnan erotuksesta syntyy lisäarvo, jonka tuotantovälineet omistava kapitalisti – Marxin lisäarvo- ja riistoteorian mukaan – saa haltuunsa. Teoriaa olivat ennen Marxia kehitelleet klassiset taloustieteilijät David Ricardo ja Adam Smith.

   Nykyisen valtavirran taloustieteen (mainstream economics) mukaan tavaran arvo on se, mitä ihmiset suostuvat siitä maksamaan.
   #
   Työarvoteoriasta

   VTT Pertti Honkanen on (joukukuussa 2013) kirjoittanut työarvoteoriasta kiinnostavasti:

   ”Usein suurin kompastuskivi marxilaisten ja muiden koulukuntien välillä tuntuu olevan arvoteoria. Tähän keskusteluun liittyy paljon väärinkäsityksiä. – Esimerkiksi joskus Marxin esittämä työarvoteoria nähdään jonkinlaisena moraalisena oppina, jossa halutaan korostaa työn merkitystä – jopa jonkinlainen ohje, miten tavaroita pitäisi hinnoitella. Tai sitten työarvoteoria käsitetään muuten vain liian kirjaimellisesti, niin että hinnat suoraan perustuisivat työmääriin ja että työmääriä tietoisesti mitattaisiin tavaroiden hinnoittelua varten.

   Nämä ovat puhtaasti väärinkäsityksiä, jos vähänkin lukee Marxia ja ottaa huomioon esimerkiksi sen, että Marx erotti hinnan ja arvon käsitteet toisistaan. Arvo on enemmän teoreettinen käsite, ei puhtaasti empiirinen käsite, toisin kuin klassisessa Ricardon ja Smithin talousteoriassa, jossa arvo yhdistettiin empiirisen maailman käsitteisiin. Marxilla oli arvomuodon käsite. Hän korosti sitä, etteivät arvot ilmene suoraan, vaan ainoastaan rahan välityksellä. – Väärinkäsitykset liittyvät myös siihen, ettei ymmärretä Marxin metodia, miten hän eteni abstrakteista määrityksistä konkreettisiin. Pääoman I ja II osissa Marx olettaa, että tavaroiden hinnat vastaavat niiden arvoja, tai tuotannollisesti välttämättömiä työmääriä. Kyse on teoreettisesta mallista, jonka avulla voidaan selittää kapitalismin keskeisten kategorioiden, kuten hinnan, palkan ja voiton muodostuminen kapitalistisessa taloudessa.

   Kun Marx (…) etenee tästä konkreettisempiin käsitteisiin, hän kehittää tuotantohinnan käsitteen. Se syntyy voiton suhdeluvun tasoittuessa, ja näin Marxin omassakin teoriassa nämä hinnat poikkeavat selvästi työarvoista. – Toisaalta kyse on myös siitä, että kapitalistisessa taloudessa muodostuvia taloudellisia suhteita voidaan mitata työn avulla. Silloin työ on homogeenisena substanssina mittari, väline, jolla taloudessa muotoutuvia suhteita voidaan arvioida. Tätä kautta voidaan tulla myös empiirisiin tarkasteluihin.

   [Uusricardolaisen teorian isä] [Piero] Sraffa vastusti jyrkästi vallitsevaa subjektiivista arvoteoriaa, niin sanottua marginalistista teoriaa, jota minun opiskeluaikanani ja varmaan nykyäänkin Aalto-yliopistossa opetetaan. Valtavirran teorian tilalle Sraffa kehitti matemaattisen mallin, joka voidaan käsittää ehkä eräänlaiseksi rinnakkaiseksi malliksi Marxin teorialle tai Marxin teorian muunnelmaksi.
   (…)
   Vaikka porvarillisessa taloustieteessä nähdään, että työ ja pääoma ovat tietyllä tavalla sopusoinnussa olevia rinnakkaisia voimia, jotka yhdessä tuottavat taloudellisen tuloksen, on vallitsevassa talouspoliittisessa keskustelussa työ kuitenkin keskiössä. Kun tehdään pitkän ajan taloudellisia talousennusteita, yleensä työn tuottavuus on keskeinen, joskus jopa ainoa käsite, jolla arvioidaan talouskasvua ja mahdollisuuksia rahoittaa erilaisia asioita. – Työn tuottavuus on kuitenkin vain tavaran määrään sisältyvän työajan käänteisluku. Kun ilmaistaan, tavaran valmistamisessa tarvittava tietty työmäärä, sen käänteislukuna on työn tuottavuus. Tätä kautta tullaan aika lähelle työarvoteoreettista keskustelua, ehkä vulgaarissa muodossa, mutta yhtä kaikki. – Kestävyysvajekeskustelussa, ainakin sen populaarissa muodossa, kaiken sanotaan riippuvan siitä, että tehdään lisää työtä. On tehtävä lisää työtä, jotta saataisiin rahoitettua eläkkeet ja palvelut ja poistettua kestävyysvaje. Pääoman rooli katoaa jonnekin tässä keskustelussa, sillä ei olekaan mitään roolia kestävyysvajeen poistamisessa ja taloudellisissa ennusteissa!”

   (lähde: VTT Pertti Honkanen: Pääoman ajankohtaisuudesta. 17.12.2013)
   #
   ”Kanniainen (2009) väittää, että empiiriset tarkastelut kumoavat Marxin työarvoteorian. Hän viittaa mm. kännyköihin. Kuitenkin juuri mtkapuhelimia ja nykyisin älypuhelimia voi ppitää yhtenä esimerkkinä työarvoteorian pätevyydestä, tai lyhyesti sanottuna arvolain toiminnasta.”

   (lähde: Pertti Honkanen: Miksi Pääoma kiinnostaa? Teoksessa: Marxin Pääoman ajankohtaisuus. Vaasa 2015, s. 73)

  • Totta. Pohjoismaisen klassisen liberalismin merkittävintä edustajaa Anders Chydenius (AC) ei tule unohtaa. (Kiinnostava oli jo hänen maisterinväitöskirjansa aihe, ’Amerikkalaiset tuohiveneet’.) Hänen pääteoksessaan ’Den Nationnale Winsten’ (1765) esitettiin Adam Smithin näkymätöntä kättä vastaava teoria 11 vuotta aikaisemmin kuin Smithin ’The Wealth of Nations’ julkaistiin.

   MUTTA, tapahtui jo vuonna 1759: The first appearance of the invisible hand in Smith occurs in The Theory of Moral Sentiments (1759) in Part IV, Chapter 1, where he describes a selfish landlord as being led by an invisible hand to distribute his harvest to those who work for him: ”(…) The rich…are led by an invisible hand to make nearly the same distribution of the necessaries of life, which would have been made, had the earth been divided into equal portions among all its inhabitants, and thus without intending it, without knowing it, advance the interest of the society, and afford means to the multiplication of the species.”

   Riitta Koivisto: Adam Smith -ongelma. Filosofian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto 2012: ”Kaiken kaikkiaan Smith (…) mainitsee sen [’näkymättömön käden’, TK:n huomautus] (…) kolme kertaa. Ensimmäisen kerran Smith mainitsee ’näkymättömän käden’ History of Astronomy esseessä [written before 1758, TK:n huomautus]. Toisen kerran se mainitaan TMS-teoksessa [Theory of Moral Sentiments, 1759, TK:n huomautus] ja kolmas maininta löytyy WN-teoksesta [Wealth of Nations, 1776, TK:n huomautus]” (s. 126).

   Tieteen termipankissa ’näkymättömästä kädestä’ todetaan: ”Määritelmä Adam Smithin sanonta, joka ilmaisee käsityksen, että yksilöiden oman edun tavoittelu johtaa koko yhteiskunnan kannalta tavoiteltavaan tulokseen” (https://tieteentermipankki.fi/wiki/Taloustiede:n%C3%A4kym%C3%A4t%C3%B6n_k%C3%A4si)

   (Taisi siis AS sittenkin ehtiä ennen AC:tä.)

   Sitaatteja AC:ltä:

   Ojämlikhetens förbannelse
   Ju mera det gifwes i et Samfund tilfälle för en del, at lefwa af andras möda, och ju mindre andra få sjelfwa nyttja frukten af sitt arbete, ju mera dödas idogheten: de förra blifwa öfwermodige, men de senare förtwiflade, och båda twå försummelige.
   Den nationnale winsten (1765), § 20, s. 20.

   ”Mitä enemmän jossakin yhteiskunnassa toisilla on tilaisuus elää toisten työstä ja mitä vähemmän toiset saavat itse nauttia vaivansa hedelmiä, sitä enemmän ahkeruus lamautuu. Edelliset tulevat ylpeiksi, jälkimmäiset toivottomiksi, ja molemmat haluttomiksi.”
   #
   Var och en söker sitt eget bästa
   Hwar och en söker sitt bästa. Denna böjelse är så naturlig och nödig, at alla Samfund, som finnas i hela werlden, fota sig därpå: annars ägde Lagar, straff och belöningar icke ens rum, och hela människo-slägtet skulle inom en kårt tid gå aldeles under. Det arbete betalas altid bäst, som hafwer högsta wärdet, och det sökes hälst, som bäst betalas.
   Den nationnale winsten (1765), § 4–5, s. 6–7.
   #
   Naturens första fordran
   At försörja lifvet, är naturens första fordran, och tål ingen inskränkning, ty den går långt öfver de band som förenat Samhällen. Samfundens Styresmän kunna ej ega rättigheter öfver lifvet, ej eller at afskära något medel, hvarmed det kan underhållas.
   Svar på Vetenskaps och Vitterhets Samhällets i Götheborg förestälta fråga: huruvida landthandel för et rike i gemen är nyttig eller skadelig, och i hvad mon den bidrager til industriens uplifvande eller aftagande? (1777), § 3, s. 16.
   #
   Skydd för flyktingar
   I en tid, då Sweriges inbyggare, under en Mild och Wis Konungs styrelse, äro nästan det enda folkslag i Europa, som niuter fullkomlig in- och utwärtes fred, kunna wåra hiertan ej annat än blöda öfwer de förskräckeliga krig, wederwärdigheter och förföljelser, som nu häftigt utbreda sig i flera werlds-delar.

   Månne då någon ting kunde wara mera wälbetänkt, mera enligt med en rättskaffens Christelig kärlek för alla menniskor i gemen, mera instämmande med den ädla enighets- och frihets-anda, som anstår et sällt folk, och med wårt wälsignade men folkfattiga fäderneslands sanskyldiga interesse, än om wi just wid et sådant tilfälle med ömhet öpnade wåra armar emot alla de olyckeliga, som redan äro, eller framdeles kunna blifwa utan fristad i sina fädernesland, och derföre längtade någon annorstädes, at emot wåld och förtryck, för sig sielfwa, sina hustrur och barn och sin egendom, söka någon säkerhet?
   Memorial, angående religions-frihet (1779), s. [3].
   #
   ”Ei kenenkään pidä (…) olla toisen herrana, ei kenenkään toisen orjana; kaikilla on oleva sama oikeus, kaikilla samat edut.” (AC)
   #
   ”…vapaavaltio, yksityinen omistusoikeus ja yksilönvapaus. Asukkaat saisivat harjoittaa mitä ammattia tahansa, vapaakauppa olisi täydellistä, etuoikeuksia, sääntelyä tai veroja ei olisi. Byrokratia puuttuisi, ja ainoa viranomainen olisi tuomari, joka valvoisi, että kenenkään oikeuksia ei poljettaisi.” (AC)
   ¤
   Väitetään myös, että alankomaalais-englantilainen moraalifilosofi, lääkäri ja satiirikko Bernard de Mandeville (15.11.1670 Rotterdam – 21.1.1733 Lontoo) olisi jo varhain ’näkymättömän käden’ ’havainnut’.

   J.K. Jotta arvoituksellisuus jatkaisi eksistenssiään:

   Smith was born precisely a century after the publication of Shakespeare’s [kastettu 26.4.1564 Stratford-upon-Avon, Warwickshire – 3.5. {J: 23.4.}1616 Stratford-upon-Avon, Warwickshire] First Folio, the first authoritative collection of the Bard’s plays, including the occult play Macbeth. It’s from here that Smith found the phrase “invisible hand,” now inextricably tied to markets and capitalism.
   From Act 3, Scene 2:
   LADY MACBETH:
   What’s to be done?
   MACBETH:
   Be innocent of the knowledge, dearest chuck,
   Till thou applaud the deed. Come, seeling night,
   Scarf up the tender eye of pitiful day;
   = > And with thy bloody and invisible hand < =
   Cancel and tear to pieces that great bond
   Which keeps me pale!

   Smith uses the phrase once in The Wealth of Nations, once in a similar passage in his book The Theory of Moral Sentiments, and once in his essay on the ‘History of Astronomy’.

 6. ”Smithille omaneduntavoittelu oli laaja käsite, joka kattoi sekä ”alhaiset” että ”ylevät” asiat.”

  Mukava kerrankin lukea että Adam Smith taisi ollakin ihan tolkun kaveri, toisin kuin häntä usein lainanneet taloustieteilijät.

  Olen elämässäni usein saanut kokea pyyteetöntä auttamista kun olen ollut pulassa. Se ei ole selittynyt näillä ”alhaisilla” asioilla joihin näkymätön käsi teorialla usein viitataan.

  Ylevää käyttäytymistä on.
  Suomessa on talkooperinteitä. Koen elämälleni enemmän merkitystä kun käytän aikaani muiden auttamiseen enkä oman edun tavoitteluun. Siksi kai kirjoitan tätäkin, vaikka kukaan ei minulle tästä maksa.

 7. Smith oli epäilemättä hyvä ihminen joka uskoi ihmisen hyvyyteen, ehkä kuitenkin liian sokeasti tosiasiat sivuuttaen. Siinä suhteessa hän oli idealisti, kuten itsekin olen ollut ja yhä joidenkin mielestä olen.
  Ripaus idealismia on kuitenkin hyvä veturi ja tarpeen jotta biologian ja viidakon lakien alla menevä maailma voisi kehittyä paremmaksi. Mutta liian suuri annos sitä vie helposti väärälle raiteelle ja on vaarallinen asia koska viidakon lakeja ei oteta hallintaan eikä maailmaa paranneta utopioilla vaan tosiasioihin pohjautuvalla järkevällä toiminnalla.

  Ote artikkelista: ”Smith ei ulottanut elinkeinovapautta osakeyhtiöihin, koska hänen näkemyksensä mukaan niiden johtajat käyttivät toisten ihmisten rahoja ja tekivät sen vuoksi sijoituksia kohteisiin, joita he pitävät liian riskialtteina oman rahan sijoittamiseen. Hänen mielestään valtion tuli hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka olivat yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia, mutta yksityisille toimijoille kannattamattomia.[6]…”

  Tuon kappaleen ensimmäinen lause lämmitti sydäntäni. Minulle se on jo pitkään ollut itsestään selvyys joka pohjautuu siihen biologis-sosiaalis-psykologiseen faktaan että ihmis yksilöt ja rodut ovat erilaisia, hyvin erilaisia. Se vaan on niin emmekä voi sille mitään. Sen kanssa on vain tultava toimeen ja yritettävä minimoida siitä syntyvät ongelmat.
  Toisaalta se on hyvä ja elämää rikastuttava asia mutta toisaalta erittäin paha asia, varsinkin kun ajatellaan suurimman pahuuden ohjaamaa pientä psykopaateiksi luokiteltujen ryhmää.

  Jos maailma aiotaan saada paremmaksi niin hyvien ihmisten määrän pitäisi rajusti kasvaa mutta nyt suunta on toisin päin: pahuus vain kasvaa kun maailma muuttuu yhä enemmän kovaksi olemassaolon ja selviytymisen taistelukentäksi. Siksi olen päätynyt pessimismiin ihmisen henkiseen kasvuun ja aikuistumiseen nähden: kulttuuri ei yksinkertaisesti suosi sitä vaan sotii jopa sitä vastaan. Ja ellei kulttuuri muutu niin ihminen ei muutu

  Sensijaan tuo toinen lause ’valtion tuli hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka olivat yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia, mutta yksityisille toimijoille kannattamattomia’ saa hyvän arvosanan vasta ja vain kun siitä poistetaan nuo viimeiset neljä sanaa.
  Minusta vastuu myös tuottavasta ja kannattavasta toiminnasta kuuluu valtiolle joka minulle tarkoittaa kansaa kokonaisuutena, ei siitä irtaantunutta ja omilla ehdoilla toimivaa nykyisen kaltaista kansan unohtanutta eliittiä. Nykyinen maailman ja ihmiskunnan hitaasti mutta varmasti tuhoava ’korppikotka- tai soros-kapitalismi’ (finanssi- ja pörssikapitalismin peto, jossa raha pannaan poikimaan rahalle lisää rahaa) pitäisi voida estää ja ottaa valtion hallintaan ja toimimaan siten että se palvelee yhteistä hyvää.

  Vain sokea ja tosiasiat kieltävä voi olla eri mieltä siitä ettei tuo peto palvele nyt ihmiskuntaa vaan pientä ahnetta ja perverssiin raha-addiktioon juuttunutta eliittiä. On olemassa suuri vaara että suurimmat korppikotkat joita ohjaa tämä suuri ja vahva tuhovietti rauhoittuvat vasta kuoltuaan ja että he vetävät muut mukaan omaan tuhoonsa.

  Ei ole epäilystäkään siitä että jos se energia mikä nyt menee näihin maailman tuhoa edistävien korppikotkien pelihimoa tyydyttäviin hankkeisiin, käytettäisiin ihmiskunnan ja maailman elvyttämiseen ja pelastamiseen niin kaikki ihmiskunnan ja planeetan nykyiset ongelmat olisivat helposti ratkaistavissa muillakin keinoilla kuin nwo-mafian ja kapitalismin tuhoisalla reseptillä.

  • Jep, ”suurimmat korppikotkat” tai törkeimmät valkopäämerikotkat (bald eagles).

   ”Mitä me teemme, ystävä kallis, / [triljoonilla triljoonilla]? / Niistä me öisin unta näämme /
   tyynesti tyynyyn kun painamme päämme. / Sitä me teemme, ystävä kallis, / [triljoonilla triljoonilla].”

   The bald eagle is the national bird of the United States of America.
   Benjamin Franklin ever publicly supported the wild turkey (Meleagris gallopavo), rather than the bald eagle, as a symbol of the United States.
   (…) in a letter written to his daughter in 1784 from Paris, (…), [Bemjamin Franklin] stated his personal distaste for the bald eagle’s behavior. In the letter Franklin states:
   ”For my own part. I wish the bald eagle had not been chosen the representative of our country. He is a bird of bad moral character. He does not get his living honestly … besides he is a rank coward: The little king bird not bigger than a sparrow attacks him boldly and drives him out of the district.”
   #
   America’s Super-Rich See Their Wealth Rise by $282 Billion in Three Weeks of Pandemic
   America’s billionaires have accrued more wealth in the past three weeks alone than they made in total prior to 1980.
   by Alan Macleod MintPress News 27.4.2020

   A new report from the Institute for Policy Studies found that, while tens of millions of Americans have lost their jobs during the coronavirus pandemic, America’s ultra-wealthy elite have seen their net worth surge by $282 billion in just 23 days.
   This is despite the fact that the economy is expected to contract by 40 percent this quarter. The report also noted that between 1980 and 2020 the tax obligations of America’s billionaires, measured as a percentage of their wealth, decreased by 79 percent.
   In the last 30 years, U.S. billionaire wealth soared by over 1100 percent while median household wealth increased by barely five percent.
   In 1990, the total wealth held by America’s billionaire class was $240 billion; today that number stands at $2.95 trillion.
   Thus, America’s billionaires accrued more wealth in just the past three weeks than they made in total prior to 1980.
   As a result, just three people – Amazon CEO Jeff Bezos, Microsoft co-founder Bill Gates and Berkshire Hathaway’s Warren Buffet – own as much wealth as the bottom half of all U.S. households combined.

   The Institute for Policy Studies’ report paints a picture of a modern day oligarchy, where the super-rich have captured legislative and executive power, controlling what laws are passed. The report discusses what it labels a new “wealth defense industry” – where “billionaires are paying millions to dodge billions in taxes,” with teams of accountants, lawyers, lobbyists and asset managers helping them conceal their vast fortunes in tax havens and so-called charitable trusts. The result has been crippled social programs and a decrease in living standards and even a sustained drop in life expectancy – something rarely seen in history outside of major wars or famines. Few Americans believe their children will be better off than they were. Statistics suggest they are right.

   Billionaires very theatrically donate a fraction of what they used to give back in taxes, making sure to generate maximum publicity for their actions. And they secure positive coverage of themselves by stepping in to keep influential news organizations afloat. A December investigation by MintPress found that Gates had donated over $9 million to The Guardian, over $3 million to NBC Universal, over $4.5 million to NPR, $1 million to Al-Jazeera, and a staggering $49 million to the BBC’s Media Action program. Some, like Bezos, prefer to simply outright purchase news organizations themselves, changing the editorial stance to unquestioning loyalty to their new owners.
   (…)
   ———-
   Alan MacLeod is a Staff Writer for MintPress News. After completing his PhD in 2017 he published two books: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting and Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent.

   • ”The bald eagle is the national bird of the United States of America.”

    Luontokin ei ole vapaa näistä sopeutumattomista joilla aggressiivinen tuhon vietti lyö yli kaiken muun vaikka Jotkut lajit ovat rauhaa rakastavia.
    Ihmisen pitäisi kuitenkin suuren aivokapasiteettinsa takia pystyä ottamaan järki mukaan hillitsemään ja säätelemään tuhon voimiaan (Thanatos) mihin luonnon muut oliot eivät ole kykeneviä.
    Ei ihme että Schopenhauer artikkelissa
    Schopenhauer and Judeo-Christian Life-Denial, Part 1
    Vitam impendere vero (“Dedicate one’s life to truth.”)
    —Juvenal, Satire IV, 91[1]
    sanoo:
    Buddhism, for its part, sees the world as coming into being “in consequence of an inexplicable disturbance in the crystal clearness of the blessed…state of Nirvana.” (“An excellent idea!”) The ancient Greeks saw the formation of the cosmos as an act of “unfathomable necessity,” that which simply had to be. This too was reasonable. All such views saw the act of cosmic creation as a negation, as a failing—an error, a mistake, or an unfortunate necessity.
    But the Judaic view was altogether different. There, the Jewish god Jehovah creates this world “of misery and woe,” stands back on the seventh day, and declares it “all good”—what is this? Utter nonsense, declares Schopenhauer, and in fact “something intolerable.” Recall the key passage from Genesis 1:31: “And God saw everything that he had made, and behold, it was very good.”
    — jotain tällaista omalla kielellämme:

    **—-Buddhalaisuus näkee maailman syntyvän ”seurauksena selittämättömästä häiriöstä siunatun… Nirvanan tilan kristallin kirkkaudessa”. (”Erinomainen idea!”) Muinaiset kreikkalaiset pitivät kosmoksen muodostumista ”käsittämättömän välttämättömyyden” aktina, jonka yksinkertaisesti piti olla. Tämäkin oli kohtuullista. Kaikki nämä opit/filosofiat ymmärsivät kosmisen luomisen aktin negaationa, epäonnistumisena, virheenä, tai valitettavana välttämättömyytenä.
    Mutta juutalainen näkemys oli täysin erilainen. Siellä juutalainen jumala Jehova luo tämän ”kurjuuden ja kärsimyksn” maailman, poistuu seitsemäntenä päivänä ulos siitä ja julistaa ”kaikki hyvin” – mikä tämä on?
    Täysin hölynpölyä, julistaa Schopenhauer, ja itse asiassa ”jotain sietämätöntä”. Muistakaa Genesis 1:31 avain sivu: ”Ja Jumala näki kaiken, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli erittäin hyvää.”

    Schopenhauer repeatedly mocks this idea, drawing from and paraphrasing the Greek Septuagint version by use of the phrase πάντα καλὰ λίαν (pánta kalá lían),[8] “all was very good.” This was pure nonsense, utterly disproven by common sense, philosophical insight, and even a modicum of a realist view of the world. Indeed, says Schopenhauer elsewhere, the world could hardly be any worse than it is.[9] To proclaim the opposite is sheer stupidity.

    **—Schopenhauer pilkkaa tätä ajatusta toistuvasti lainaamalla sanamuotoa kreikkalaisesta Septuaginta (kreikkalainen versio Vanhasta Testamentista) versiosta käyttäen lauseita πάντα καλὰ λίαν (pánta kalá lían), [8] ”kaikki oli erittäin hyvää.” Tämä oli puhdasta hölynpölyä, täysin terveen järjen vastainen, filosofinen näkemys, jonka jo hitunen realistista maailmankatsomusta tyrmäsi. Tosiaankin, sanoo Schopenhauer muualla, tuskin maailma voisi olla huonompi kuin se on. [9] Päinvastaisen julistaminen on pelkkää tyhmyyttä.
    … Mahdollisena uskontona juutalaisuus on kuitenkin vielä huonompi. Siinä on tietysti jumala, mutta tämä jumaluus on vain lain julma täytäntöön panija. Hän ylistää ja suosii ”valittujaan” ja lyö heidän vihollisiaan, ei muuta. Tässä henkisessä järjestelmässä ei ole kuolematonta sielua, ei todellista tuonpuoleista elämää, ei taivasta, ei helvettiä; kaikki sellaiset asiat puuttuvat täydellisesti Vanhasta Testamentista. Schopenhauer päättelee
    että tässä suhteessa näemme juutalaisten uskonnon kuuluvan alimpaan joukkoon sivistyneen maailman oppien joukossa, mikä on täysin sopusoinnussa sen tosiasian kanssa, että se on myös ainoa uskonto, jolla ei ole mitään kuolemattomuuden oppia, ei edes mitään jälkiä siitä. [10]

    Ei niin, että Schopenhauer itse hyväksyi kuolemattoman sielun käsitteen; kaukana siitä. Mutta hän tajusi, että jokaisen rehellisen uskonnon on sisällettävä jokin tällainen oppi. Judeismi, kuten näemme, palveli ilmeisesti eri tarkoitusta.
    Hän ei myöskään hyväksynyt mitään moraalista, kaikkivoipaa, hyvää jumalaa. ”Tällainen näkemys on ristiriidassa toisaalta maailman täyttävän kurjuuden sekä ihmisen, ’täydellisimmän’ ilmiön, ilmeisen selvän epätäydellisyyden ja jopa burleskin vinoutumisen kanssa.”
    Maalliselle olemassaololle ominainen pahuus ja ihmiskunnan monet epäonnistumiset puhuvat vakuuttavasti tällaisen jumalan olemassaoloa vastaan. Itse asiassa maailman suuri kärsimys on osoitus päinvastaisesta, nimittäin siitä, että se syntyi ”synnissä”, kuten muista uskonnoista ilmenee.
    Tästä alkuperäisestä synnistä on tietysti jälkiä Raamatussa, myytissä Aatamin ja Eevan syntiinlankeemuksesta – joka on hänestä ainoa juutalaisuuden filosofisesti pätevä oivallus: “vain tämä ihmisen syntiinlankeemus tarina on minusta sovussa Vanhan Testamentin kanssa. Itse asiassa se on ainoa metafyysinen totuus, joka kirjassa esiintyy. ”
    —–
    Siinä meille vähän terveisiä muutama sadan vuoden takaa ja lisää löytyy linkistä. Ja pakko on myöntää kun yllä oli puhe korppikotka-kapitalismista että ihan hyvät terveiset.
    Idän pitäisi – ainakin mitä uskontoon tulee – pystyä parempaan, muuhunkin kuin korppikotkan tapoihin kun Jumalana ei ole Yahwh, Tooran ’The Jealous One’ …’The Destroyer God’.
    Toivotaan että se pystyy.
    https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/27/schopenhauer-and-judeo-christian-life-denial-part-1/

 8. Smithin ajatukset poikkeaa melkoisesti nykypäivän kapitalisesta järjestelmästä ainakin mitä sanoo osakeyhtiöiden valtion tuesta ja myöskin valtion mahdollisuudet suojella yrittäjiä näissä vapaakauppaoloissa on mahdotonta muuten verotusta vähentämällä mutta se taas syö valtion mahdollisuuksia hoitaa tarvittavia kannattomia aloja.
  Smithin malli on sen ajankohdan talousmalli itsenäisille maille jotka ei kuulu mihinkään vapaakauppaalueeseen.
  Suomessakin mennään uuslipilaarisessa kuvioissa niin kaun kuin Suomi kuuluu EUiin eli loppuun asti.

 9. Tulenkantaja, kiitän tuomastasi lisäinformaatiosta. Kenenköhän päätöksellä Suomi on muuttunut liikeyritykseksi , milloin ja miksi. Olikohan kyse vapaasta tahdosta vai pakosta? Onkohan päätös tapahtunut kansallisella vaiko EU-tasolla? Mitä seurauksia siitä on yhteiskunnallisesti. Miksi asia salataan suomalaisilta. Kysymyksiä riittää.

  Tämän suuruusluokan muutoksesta (ainakin sellaisen vaikutelman siitä saa) ja sen seurauksista pitäisi saada enemmän tietoa, en vain tiedä mistä. Kanadalainen toimittaja Benjamin Fulford sanoo US Corporation of DC: n tehneen alkuvuodesta konkurssin, jonka konkurssipesänhoitaksi Trump on ryhtynyt.

  LIsätietona, Tulenkantaja, Benjamin Fulfordin isä on Kanadan ja nykyisen ”globalisti” pääministeri Trudeaun isän hyvä ystävä, joka on toisin kuin poikansa patriootti. Toimittaja Benjamin Fulford on siis kasvanut ”patriootti-hengessä ”.

  Jos yritän sivuta edes jotenkin tätä Tapio Kuosman hienoa artikkelia Adam Smithin näkymättömästä kädestä, niin herää ensin kysymys, onko tällainen liikeyrityksen muodostaminen taloudellista toimintaa, jota Suomen valtio voi jollakin tapaa ohjata tai johon puuttua vai onko ohjaus ulkoistettu yksityisille toimijoille. Voidaanko tällaisen liikeyrityksen perustaminen nähdä sijoituskohteena ja jos niin kenen sijoituksesta olisi kyse?

  • Kenenköhän päätöksellä Suomi on muuttunut liikeyritykseksi , milloin ja miksi.”

   Ostettujen äänestäjien. Sekä kansallisella että EU-tasolla. Asiaa ei ole salattu suomalaisilta vaan manipuloitu etuuksilla halvan rahan avulla.

   Seurauksena taantuminen ja romahtava yhteiskunta.

   • > Ostettujen äänestäjien. Sekä kansallisella että EU-tasolla. Asiaa ei ole salattu suomalaisilta vaan manipuloitu etuuksilla halvan rahan avulla. >

    Kyllä asia on nimenomaan salattu KANSALTA, joten Jollen kysymykset ovat enemmän kuin aiheellisia::

    1) Kenenköhän päätöksellä Suomi on muuttunut liikeyritykseksi , milloin ja miksi?
    2) Olikohan kyse vapaasta tahdosta vai pakosta?
    3) Onkohan päätös tapahtunut kansallisella vaiko EU-tasolla?
    4) Mitä seurauksia siitä on yhteiskunnallisesti.
    5) Miksi asia salataan suomalaisilta?”

    Itse en ole nähnyt ainuttakaan suomen kielistä artikkelia Suomen muuttumisesta liikeyritykseksi, joten voiko Praxgirl valaista millainen ”ostettu äänestys” oli kyseessä ja milloin se pidettiin…. etenkin ”kansallinen taso” kiinnostaa. Nimet esiin jos niitä löytyy vai ohitetaanko nämä kysymykset pelkällä olankohautuksella.

 10. USA on yksi iso esimerkki joka ei noudata ainakaan Smithin oppeja koska se tämänkin laman hoitaa samalla tavalla kuin entisenkin laman eli myöntää yrityksille lainaa että ne voi ostaa omia osakkeitaan ja pitää osakkeiden arvoa korkealla että sijoittajat saavat rahansa myymällä osakkeet yritykselle ja toimitusjohtaja saa miljoonaprovisiot osakkeiden arvon perusteella. Tämän seurauksena yritykset velkaantuivat ilman että siitä oli tuotannollista hyötyä takaisin maksussa ja työntekijät joutuvat työttömiksi kulujen pienentämisen tai konkurssin takia.
  USAlla on myös suuri vaikutus maihin joilta se on lainannut rahaa ja joille se ei aio maksaa lainoja ikinä takaisin. USA on mm. velkaa Kiinalle 2 biljoonaa mutta Kiina tuskin menee rahojaan asevoimin hakemaan. Kaikki dollarikauppaa käyneet maat on myös lainan antajia USAlle saamansa dollarimäärän verran useimmiten ja siksi kaikki maat ja EU on niin nöyrää poikaa USAlle. USA on asettanut pakotteita jo 30% maailman maista ilman että ne on nousseet kapinaan.

 11. @Jan Nybondas 3.5.2020 at 11:15

  Finance Capitalism vs Industrial Capitalism
  Imagining How Financial Parasites and Debt Bondage Are Destroying Us
  MICHAEL HUDSON

  Jim Vrettos: Right. Marx saw a little hope in the idea of praxis, correct?

  Will Finance Capitalism destroy Industrial Capitalism?

  Michael Hudson: He thought that industrial capitalism was going to be revolutionary in fulfilling its historical destiny of lowering the cost of production, above all by lowering costs and being more efficient by getting rid of the landlord class and the financial class. He expected credit to be made a public socialist infrastructure. His idea was that industrial capitalism would find an increasing role of socialism to be in its self-interest.
  In his day you saw what was called state socialism in Prussia and the rest of Germany. Marx was careful to point out that state socialism wasn’t really socialism. But it was paving the way for a working-class democracy or revolution to take over.
  In Marx’s day the fight for democracy was led by industrial capitalism. The only way to get rid of the landlord class and its predatory extraction of rent was to replace the veto power of the House of Lords over Parliament with a publicly elected House of Commons having primary legislative authority. The followers of Ricardo, the “Ricardian socialists” and John Stuart Mill backed parliamentary reform to extend voting power to the people. Marx assumed that it would be logical for industrial capitalists to act in their self-interest, and voters to act in theirs. But it hasn’t worked out that way.

  It seemed to be working that way, leading up to World War I. But that war I came like a meteor, knocking the West’s economic development path out of orbit. The rentier class, the landlords and predatory banking class, made a resurgence. Instead of the government reflecting the interests of industry and the people in the form of rising wages to produce a rising circular flow and demand for industrial products, a positive feedback between industrial production and labor, you had the financial rentier sector – what I call the FIRE sector, Finance, Insurance and Real Estate – hijack the economy and bring about the permanent depression that we’re in now.

  This is my main point: We are in a permanent depression. There can be no recovery without wiping out the debt overhead (euphemized as “wealth”). As long as you leave the 1% with the lion’s share of wealth (creditor claims) and property ownership, the economy cannot recover. Without realizing that, there cannot be a class consciousness regarding today’s world.

  Marx talked about the class consciousness of labor vis-a-vis its employers. That took place within the production and consumption sector. But today’s class consciousness of wage earners has to see that industrial companies have been turned into financial companies. They’ve been financialized. A relevant class consciousness must realize that it’s up to socialists to do what industrial capitalism failed to do – namely, to free society from the rentier sector, from the landlord class, the monopolists and financial creditor class. Without freeing society from them, you’re going to have a neofeudal economy.
  As Rosa Luxemburg said, it’s either socialism or barbarism. Barbarism is a permanent depression. All the classical economists warned against the landlord class, banks and the monopolists continuing to run society into the ground.

  **—Mutta palkansaajien nykyisen luokkatietoisuuden on nähtävä, että teollisuusyritykset on muutettu rahoitusyhtiöiksi. Ne ovat saaneet rahoituksen. Nykyajan luokkatietoisen kansan on ymmärrettävä, että sosialistien tehtävänä on tehdä se, mitä teollisuuskapitalismi ei tehnyt – nimittäin vapauttaa yhteiskunta riistäjä-loisista (rahalla keinottelijoista) ja pääomatuloilla elävistä omistajaluokan parasiiteista, vuokranantajaluokasta, monopolistista ja taloudellisesta velkojasta. Ilman vapautumista näistä on pelkkä uusfeodaalinen talous.
  — Tervettä puhetta … nukkuessa rikastuvat loiset ja siivellä eläjät töihin ja palvelemaan yhteistä hyvää.
  Mutta tämä ei onnistu puhumalla sillä tuo porukka koostuu pääosin moraalittomista psykopaateista joille muut ovat pelkkiä oman hyvinvoinnin välineitä.
  Se ei onnistu myöskään marxismilla kuten NL hyvin osoitti: valta ja omaisuus siirtyi vain pienen itseään irvokkaasti proletariaatiksi nimittävän joukon haltuun ja kansan osa oli palvelijan osa.
  Sillä ei ollut mitään tekemistä demokraattisen sosialismin kanssa. Se oli kommunistisen eliitin diktatuuria. Kansa ei valinnut johtoaan vaan se valitsi itse itsensä johtamaan maata.

  Nykyinen edustuksellinen demokratia ei mahdollista muutosta josta Hudson puhuu. Kuten oman maammekin käytäntö osoittaa sen avulla valtaan nousee aina porukka joka pelaa omaan pussiinsa ja kusettaa kansaa ja ylläpitää finanssikapitalismia josta se itse kerää suuret voitot eikä halua kuulla mitään talousdemokratiasta eikä ylipäätään koko kansanvallasta … ja siksi vastustaa kansanäänestyksiä koska kansa ei muka ymmärrä asioita ja siksi tarvitsee pätevän johdon, siis juuri heidät.
  https://www.unz.com/mhudson/finance-capitalism-vs-industrial-capitalism/

  • Havainnollistava esimerkki finanssikapitalismin ja tuotantokapitalismin välisestä erosta on vanha kertomus siitä, kun Venäjä 1800-luvulla valloitti Puolan ja sen alaisuuteen joutui runsaasti itäeurooppalaista juutalaisväestöä. Kerrotaan, että uusi hallinto sai idean lahjoittaa juutalaisille maanviljelykseen auroja, jotta nämä lopettaisivat kiertelevän ja keinottelevan elämäntapansa sekä poliittiset juonittelunsa, jotka aikanaan johtivatkin tsaarihallinnon kukistumiseen. Hetken auroja tutkailtuaan juutalaiset riensivät paikallisille markkinoille ja myivät siellä aurat hyvään hintaan.

  • @Jonsse 4.5.2020 at 10:53
   Hyvä esimerkki. Joku geneettis-rodullinen ilmiöhän se on kun ei osaa elää muuten kuin itselle loputtomasti vain lisää keräten. Uskonto on näytellyt siinä myös tärkeää roolia ja sen voimin yllä pidetty sisäsiittoisuus on ruokkinut sitä vuosituhansia. Kerran parasiitti, aina parasiitti. Eikä tuo tyyli näytä muuttuneen roomalaisten ajoista.
   Tacitus ja Justinus … kaksi roomalaista kirjoittajaa kertovat (katso linkin artikkeli), kuinka juutalaiset jo aikoinaan olivat kansakuntien halveksimia. Tämä saattoi johtua osin siitä, että heidän uskontonsa ei tunnustanut sielun kuolemattomuutta ja tuonpuoleista ja heitä pidettiin siksi ihmiskunnan saastana… mutta valheiden suurina mestareina [grosse Meister im Lügen]. [14
   Kuten Johann Fichte ja Johann Herder, Schopenhauer oli myös huolissaan juutalaisten integroitumisen ja heille oikeuksien myöntämisen poliittisista seurauksista. Juutalaiset olivat ”gens extorris” (pakolaisrotu), ikuisesti juurtumaton (tuo ei tietenkään pätenyt kaikkiin sillä suuri osa oli myös assimiloitunut asumiinsa maihin ja niiden kansoihin), aina etsivä, muttei koskaan kotimaaata löytänyt…
   Se eli parasiittina muissa maissa mutta silti sitä inspiroi vahva isänmaallinen henki ja oman maan kaipuu. Tämä näkyi siinä tiukassa tavassa, jolla he pysyivät yhdessä … mikään maapallon yhteisö ei tartu niin tiukasti yhteen. Tästä seuraa, että on järjetöntä myöntää heille valtaa minkä tahansa maan hallituksessa tai hallinnossa. [17]
   https://www.theoccidentalobserver.net/2020/04/27/schopenhauer-and-judeo-christian-life-denial-part-1/

   —–
   Sionismin synty ja sionistien hankkeet ovat johtaneet siihen että nyt heillä on Israel mutta se ei näytä riittävän vaan nyt haaviin pitää saada koko Palestiina ja lopulta koko maailma kuten Israel Shamir varoittaa.
   Myös GR:n M Chossudovsky, Venäjän juutalaisen YK diplomaatin poika, joka on asettunut poikkiteloin sionistien nwo-hanketta vastaan, on kirjoittanut paljon Suur-Israel (Niilistä Eufratiin) -hankkeesta ja siihen liittyvästä palestiinalaisten tuhoamisesta. Gilad Atzmonin, Miko Peledin ja Shlomo Sandin nimet on tässä myös mainittava.
   Siinä heidän eri maihin sijoittunut diaspora- ja neokonna-mafia toimii tehokkaasti. Esim. USA on, kuten N-yahu on sanonut, heidän hallinnassa kuten Merkelin EU:kin ja nwo-mafia käy kovaa taistoa ns. kolmannen maailman maiden valloittamiseksi. Päämääränä on koko maailman valtaaminen.
   Myös kapitalismi ja erityisesti finanssi- tai ’soros-kapitalismi’ on ’ yksityisen, heille pankki-veloista ilmaista korko-rahaa poikivan pankkijärjestelmän ohella – heidän luoma talousjärjestelmä. Se mahdollistaa heille tehokkaan muiden riistämisen ja siten omien nwo-hankkeiden rahoittamisen. Siinä raha sotilaallisen ja mossad-voiman ohella näytteleekin varsin keskeistä roolia. Sillä on helppo korruptoida eri maiden heille uskollista v-muurari eliittiä joka maan asioista päättää kansan selän takana.
   Esimerkeistä ei ole pulaa.
   Sionisteilla on siis (aivan kuten meilläkin omamme) omat tapansa ja oma heitä ohjaava ’talmud-agendansa’. Niitä me emme voi muuttaa. Koska heidän hallitsema valta media ei niistä juurikaan kerro on tärkeää että vaihtoehto-media paljastaa ne avoimesti jotta me muut voimme – mikäli haluamme – säilyttää omat tapamme ja pysyä itsenäisinä ja vapaina alistumatta heidän valtansa alle.

   • … Ja USA aikoo hyökätä Kiinaan …
    China is a perfect enemy for nwo-mafia, “We can’t continue to allow China to rape our country and that’s what they’re doing”

    The Coming War on China – True Story Documentary Channel
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=vAfeYMONj9E&feature=emb_logo

    The Coming War on China, from award winning journalist John Pilger, reveals what the news doesn’t – that the world’s greatest military power, the United States, and the world’s second economic power, China, both nuclear-armed, may well be on the road to war.

    Nuclear war is not only imaginable, but planned. The greatest build-up of NATO military forces since the Second World War is under way on the western borders of Russia. On the other side of the world, the rise of China is viewed in Washington as a threat to American dominance.

    To counter this, President Obama announced a ‘pivot to Asia’, which meant that almost two-thirds of all US naval forces would be transferred to Asia and the Pacific, their weapons aimed at China. A policy which has been taken up by his successor Donald Trump, who during his election campaign said “We can’t continue to allow China to rape our country and that’s what they’re doing”.

    Filmed on five possible front-lines across Asia and the Pacific over two years, the story is told in chapters that connect a secret and ‘forgotten’ past to the rapacious actions of great power today and to a resistance, of which little is known in the West.
    Muutama kommentti
    –I wish they would show this on mainstream TV in the UK.
    –An amazing and terrifying documentary that everyone should see.
    –Well now we can understand why they released the Covid and blaming China all over the world So the Zionists can maintain they Hegemony at all Cost..

  • ”Finance Capitalism vs Industrial Capitalism
   Imagining How Financial Parasites and Debt Bondage Are Destroying Us
   MICHAEL HUDSON…”

   ’Kossu’ menee asian ytimeen … valtio on kaapattu finanssi- ja korppikotka-kapitalistien käsiin
   Towards A New World Order? The Global Debt Crisis and the Privatization of the State
   Has the Pandemic Been Used to Precipitate the World into a Spiral of Mass Unemployment, Bankruptcy and Despair?

   **—Kohti uutta maailmanjärjestystä? Globaali velkakriisi ja valtion yksityistäminen

   Onko pandemiaa käytetty maailman purkamiseen massatyöttömyyden, konkurssin ja epätoivon kierteeksi?
   By Prof Michel Chossudovsky

   There is a serious health crisis which must be duly resolved. And this is a number one priority.

   But there is another important dimension which has to be addressed.

   Millions of people have lost their jobs, and their lifelong savings. In developing countries, poverty and despair prevail.

   While the lockdown is presented to public opinion as the sole means to resolving a global public health crisis, its devastating economic and social impacts are casually ignored.

   The unspoken truth is that the novel coronavirus provides a pretext to powerful financial interests and corrupt politicians to precipitate the entire World into a spiral of mass unemployment, bankruptcy and extreme poverty.

   This is the true picture of what is happening. Poverty is Worldwide. While famines are erupting in Third World countries, closer to home, in the richest country on earth,

   “millions of desperate Americans wait in long crowded lines for handouts”

   “Miles-long lines formed at food banks and unemployment offices across the US over the past week”
   ——
   What is the underlying objective of this restructuring of the global economy? What are the consequences? Cui Bono?

   A massive concentration of wealth and corporate capital,,
   the destabilization of small and middle sized enterprises in all major areas of economic activity including the services economy, agriculture and manufacturing.
   facilitates the subsequent corporate acquisition of bankrupt enterprises
   It derogates the rights of workers. It destabilizes labor markets.
   It creates mass unemployment
   It compresses wages (and labor costs) in the so-called high income “developed countries” as well as in the impoverished developing countries.
   It leads to an escalation of the external debt
   It facilitates subsequent privatization
   Needless to say this Global Adjustment (GA) operation is far more detrimental than the country-level IMF-WB structural adjustment program (SAP).

   https://www.globalresearch.ca/towards-a-new-world-order-the-global-debt-crisis-and-the-privatization-of-the-state/5709755

 12. Gestapo, Stasi, Tsheka, – ei tarvitse enää puhua vain CIA:sta. Hallituksen puheita kuunnellessa tulee väkisinkin mieleen menneisyyden painajaiskuvat. Miten tämä on mahdollista? Toinen aalto voi alkaa heinäkuussa, sanoo oikeusministeri ! Kuinka monessa maassa jauhetaan tätä jo ? Poikkeustila kouluissa voi jatkua syksylläkin. Heinäkuu ei totisesti ole flunssa-aikaa.
  Tämän jälkeen ei mikään tule olemaan niin kuin ennen. -Tämän lauseen kuulin ihan epidemian alussa, aivan kuin se olisi ollut tietoa, joka haluttiin levittää ja joka oli jo tiedossa etukäteen.

  Ihmiset halusivat fasismia. He palvoivat Hitleriä, Mussolinia ja Stalinia. Nämä olivat kuin Jumalan edustajia. Mitään ei kyseenalaistettu, massat seurasivat johtajaa. Tuhoa kohti riemuiten, vankeutta kohti laulaen ja hymyillen.

  • > Tämän jälkeen ei mikään tule olemaan niin kuin ennen. -Tämän lauseen kuulin ihan epidemian alussa, aivan kuin se olisi ollut tietoa, joka haluttiin levittää ja joka oli jo tiedossa etukäteen. >

   Todellakin, this is NEW NORMAL-lause on kaikunut ALUSTA ASTI jokaisessa valtiossa ja juuri siksi, että tämä pandemiaHOAX on ollut tiedossa etukäteen. Toteamukseni perustuu faktoihin, etukäteen tietäminen on laajasti documentoitu. Esim. Corona-johtoryhmässä oleva jesuiitta agentti Anthony Fauci kertoi yllätyksenä tulevasta pandemiasta Georgetownin yliopistossa jo vuonna 2017, ja asetti ajankohdankin Trumpin hallintoon. Tämä menossa oleva ”älä mene mummolaan” aika on kuitenkin lastenleikkiä verrattuna tulevaan, eli siihen kun näiden virustestien ja rokotusten vuoksi suuret ihmismassat oikeasti sairastuvat. Fauci salaseura-kumppaneineen kutsuu sitä coronaviruksen TOISEKSI AALLOKSI, ja taisipa kerran suorassa lähetyksessä Trumpilta lipsahtaa se, että sisäpiiri kutsuu sitä nimellä VIRUS-X (…. risti / Jeesuksen ristiinnaulitseminen / kuolema.) Kaikki mitä USAn jesuiittaeliitti kertoo ihmisille julkisuudessa pitää kuulijan kääntää toisinpäin – AINA…. esimerkiksi tämä:

   ”10. In 2014, the U.S. Government ended research and development of “chimera” viruses, viruses that use genetic engineering to combine parts and pieces from other known strains of deadly viruses, to create “enhanced” viral strains that are more deadly and more infectious than naturally occurring virus. It was finally decided that the creation of such viruses should be defunded and banned.”

   Faucin ja kumppanien bioaseiden kehittely/patentointi edustaa kaikkein alhaisinta toimintaa ihmiskunnan historiassa. Kommenttini linkissä kerrotaan, että tämä ylläoleva hanke lopetettiin vuonna 2014, joka kertoo foliohatuille sen, että nämä rikolliset onnistuivat kehittämään ”deadly virus” hyvin todennäköisesti vuonna 2014. Artikkeli jatkuu:

   11. In 2015, Anthony Fauci diverted $3.87 million dollars-worth of NIH funding to George Soro’s Wuhan Biotech Lab in Wuhan, China, so that the Chinese could continue development of chimera viruses. That is, he deliberately evaded U.S. Law, misappropriated and diverted $3.87 million dollars of research funding to China, and, the evidence strongly suggests, delivered his own patented bio-engineered corona virus strain into their program. Read that: Anthony Fauci not only gave the Chinese the basis for bioweaponry, he gave them the funding to develop it in contravention of U.S. Law.

   Kiinnostava kohta artikkelissa on myös tämä:

   5. The symptoms being exhibited by victims are not pneumonia, none of the typical watery, itchy, fluid on the lungs symptoms associated with viral pneumonia are present. Instead, the symptoms present as dry cough and hypoxia — lack of oxygen in the blood stream and evidence of hemolytic stress, meaning, Hemoglobin not functioning as it should and the body responding by producing extra Hemoglobin. Where have we seen that before?

   6. We saw that in 1904 with the introduction of radio frequency broadcasting — people suffering from Porphyria, an illness that affects porphyrins which are proteins that surround the “Heme” group of iron atoms in Hemoglobin had the same basic symptoms. We saw it again in 1918 with the “Spanish Influenza” which happened in tandem with the establishment of radar and radio telecommunication networks. And now, we are seeing the same thing again, occurring in tandem with the deployment of the 5G microwave grid. The effect of electromagnetic radiation (EM) on porphyrins and Hemoglobin, is in fact well-documented. Why is this fact being hidden?

   Ja…..

   16. There is also more than enough Probable Cause in evidence to arrest Bill Gates, Henry Kissinger, the members of the WHO Council on Eugenics, Dr. Birx, who is Fauci’s research associate and collaborator, and the leadership of The Council on Foreign Relations – a group that has fostered, promoted, financed, and popularized repugnant Anti-Human Corporatist (Fascist) Agendas since its inception.

   Tämä kiinnostava artikkeli kokonaisuudessaan tässä:

   https://mainerepublicemailreport.com/2020/04/18/why-dr-anthony-fauci-needs-to-be-arrested-situation-report/

 13. Työn arvoteoria hajoaa täysin aineettomissa hyödykkeissä.

  Jos koodaan hyötyohjelman viikossa ja laitan sen myyntii verkossa, onko sen kokonaisarvo minun viikkopalkkani vai se mitä miljoonat ihmiset siitä ehkä maksavat, oli se sitten vaikka vain euron per käyttäjä. Ero on tuhannella ja miljoonilla euroilla.

 14. ”Smithin ajattelussa ihmisten pyrkimyksellä edistää omaa taloudellista etuaan parhaalla mahdollisella tavalla oli koko yhteiskunnan kannalta myönteisiä vaikutuksia.”

  Kaikki ovat pelanneet monopolia. Fiksuin kerää potin. Muut menettävät talonsa, maansa ja rahansa. Häviäjät lähtevät itku kurkussa kotio. Tämä on rajoittamattoman oman edun tavoittelun lopputulema.

  Todellisuus on karumpi kuin monopoli. Pankki on liitossa voittajapelaajan kanssa ja pelin sääntöjäkin muutetaan mielensä mukaan. Peli ei koskaan lopu. Häviäjille vain jaetaan tarpeeksi almuja, jotta eivät hoksaa tilannetta ja jatkavat Erottajan hotellin lattian kuurausta. Voittajan mielessä kytenee sellainenkin ajatus, että ylimääräiset luuserit olisi syytä siivota pois pelilaudalta. Maisemaa rumentamasta.

  Löytyykö tarinasta ”koko yhteiskunnan kannalta myönteisiä vaikutuksia”?

  Kohtuus kaikessa, sanoi vanha kansa. Iso kirja listaa ahneuden synniksi. Oikeassa olivat.

 15. Vielä yksi arvio Adam Smithistä:

  Sixten Korkmanin mukaan Adam Smith ”korosti sekä talouden tehokkuutta että ihmisten välistä kunnioitusta ja solidaarisuutta”. ”Teoksessaan Moraalituntojen teoria hän korosti, että yksilön tulisi toimia kansalaisena vastuullisesti ja tarvittaessa myös epäitsekkäästi: ’Humaanisuus, oikeamielisyys, jalous ja huolenpito yleisistä asioita ovat ominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisimpiä muille.’ Smith ei ollut itsekkyyden apostoli.” (Korkman: Adam Smith tämän päivän näkökulmasta. Teoksessa: Kansojen varallisuus, s. 12)

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here