Karl Marx – ”aina ajankohtainen”

62

Karl Marx vuonna 1875. Kuva: John Jabez Edwin Mayall, väritys: Olga Shirnina (CC BY-SA 2.0)

Filosofit ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, tehtävänä on sen muuttaminen.” – ”Jokaisen aikakauden vallitsevina aatteina ovat aina olleet hallitsevien luokkien aatteet.” – ”Yhtäläisten oikeuksien välillä ratkaisee voima.” – ”Pääomamonopolista tulee sen tuotantotavan kahle, joka on sen kanssa ja sen suojassa kehittynyt.” – ”Jokainen kykynsä mukaan, jokaiselle tarpeidensa mukaan!” (Karl Marx)

(…) Karl Marx sanoo jotakin perin oivaltavaa aikamme talouden toiminnasta. Marx tunnisti ensimmäisenä modernina yhteiskuntatieteilijänä kapitalismin mullistavan voiman. Hän myös osoitti kuinka kapitalistinen tuotantotapa kehittyi ja millaisten lakien mukaan se toimii. – Marxin analyysi on edelleen pätevä.” (Harri Melin: Miksi lukea Marxia?)

Mielestäni Marx on aina ajankohtainen.” (Sixten Korkman)

Karl Heinrich Marx (5.5.1818 Trier, Preussi – 14.3.1883 Lontoo) oli saksalainen filosofi, kansantaloustieteilijä, journalisti, historioitsija, politologi, sosiologi ja vallankumouksellinen sosialisti. Marx työskenteli yhteistyössä liikemiehenä toimineen Friedrich Engelsin (28.11.1820 Barmen, Preussi – 5.8.1895 Lontoo) kanssa. (Menestyvän saksalaisen tekstiiliyrittäjän vanhin poika Engels oli Marxin tavoin laaja-alainen filosofi, historioitsija, journalisti ja yhteiskuntatieteilijä.)

Marxin ja Engelsin mukaan filosofian peruskysymyksiin kuului kysymys hengen ja materian (aine) keskinäissuhteesta. Marx ja Engels ratkaisivat ongelman materialistisesti: aine on ensisijainen ja henki ainoastaan materian korkein tuote. Marxin ja Engelsin yhdessä vuonna 1848 julkaisema Kommunistinen manifesti (Manifest der kommunistischen Partei) on tänään osa Unescon luetteloimaa maailmanperintöä. Marxin pääteoksen, Pääoman, ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 1867. Erilaiset ’marxismit’ ovat kiistelleet Marx-tulkintansa oikeutuksesta 1800-luvun lopulta lähtien. Vuonna 1917 Venäjällä tehtiin vallankumous, joka vannoi Marxin opin nimeen.

Talouskriisit ja vallalla olevien talousoppien kyvyttömyys ehkäistä ja ratkoa kriisejä ovat herättäneet uudelleen laajaa kiinnostusta Marxin pääteokseen. Mainitussa teoksessa esitetyt arviot ja kritiikki kapitalismin kehityksestä ovat osoittautuneet hämmästyttävän kaukonäköisiksi ja ajankohtaisiksi. Suomessa julkaistiin vuonna 2015 artikkelikokoelma Marxin Pääoman ajankohtaisuus, joka sisältää kirjoituksia 21:ltä Marxin tuotantoon perehtyneeltä suomalaiselta kirjoittajalta.

Marxin kolme vaihetta

Marxin ajattelu ja tuotanto on jaksotettavissa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen jakso (filosofisen antropologian kausi) ulottui vuoteen 1845. Tuon kauden hallitsevin piirre oli arvostelu (kritiikki). Marxin kritiikki suuntautui ennen kaikkea kahteen vaikutusvaltaiseen filosofiin, saksalaisen idealismin tärkeimpään edustajaan Georg Wilhelm Friedrich Hegeliin (27.8.1770 – 14.11.1831 Berliini) ja hegeliläistä vasemmistoa ja materialismia edustavaan Ludwig Feuerbachiin (28.7.1804 – 13.9.1872). Marx peräänkuulutti uutta filosofiaa, käytännön filosofiaa. Filosofian tehtävänä oli kaiken olemassa olevan kritiikki.

Toinen vaihe, historiallisen materialismin kausi, jatkui vuoteen 1857. Marx pohti tuolloin yhteiskunnallista muutosta ja muutoksen mekanismeja. Kommunistisen manifestin alussa Marx ja Engels totesivat, että koko siihenastisen yhteiskunnan historia oli ollut ”luokkataistelujen historiaa”. Historiallisessa muutoksessa keskeistä oli tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden kehitys. Historia oli avoin, ja ihminen teki historiansa annetuissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Toisen vaiheen lopussa Marx siirtyi kapitalistisen yhteiskunnan entistä järjestelmällisempään erittelyyn.

Kolmas jakso, pääoman kausi, tarkoitti taloustieteen kritiikkiä. Pääoma (Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie) oli kapitalistisen tuotantotavan kunnianhimoinen ja vallankumouksellinen teoreettinen esitys. Marx itse sai valmiiksi ainoastaan Pääoman ensimmäisen kirjan. Engels toimitti toisen ja kolmannen osan (ja Karl Kautsky neljänneksi osaksi aiotun Teoria lisäarvosta -teoksen). Marxin ’keksintöjä’ olivat yhtäältä talouden perustavan substanssin, yksittäisen solun eli tavaran (Ware), erittely ja toisaalta kapitalismia määrittävän pääoman jatkuvan kasautumisen erittely. Marxin ’löydös’ on kiteytettävissä seuraavasti: Moderneissa yhteiskunnissa talous määrittää yhteiskunnan kehityksen suunnan.

Pääomasta

Puhuttaessa Karl Marxin pääteoksesta Pääoma ajatellaan yleensä teoksen vuonna 1867 ilmestynyttä ensimmäistä osaa (Pääoman tuotantoprosessi). Pääomalla oli pitkä ’esihistoria’ Marxin aiemmassa tuotannossa. Hän ei kuitenkaan lopettanut aiheen parissa työskentelyään 1860-luvun jälkeenkään. Pääoma (eri painoksineen) on siten ainoastaan osa paljon laajempaa hanketta, jonka parissa Marx työskenteli loppujen lopuksi peräti 40 vuotta.[1]

Pääoman ensimmäisessä osassa Marx erittelee pääoman tuotantoprosessia. Hän tarkastelee yleisellä tasolla (1) tavaraa ja rahaa, (2) rahan muuttumista pääomaksi, (3) sitä, miten työ luo arvoa ja lisäarvoa, (4) työvoiman arvon muuttumista palkaksi sekä (5) pääoman kasautumista.

Marx korosti kapitalismille olennaista tuotantovälineiden jatkuvaa mullistumista, teknologista kehitystä. ”Pääoman sisäisenä viettinä ja alituisena pyrkimyksenä […] on työn tuotantovoiman kohottaminen.”[2] Tämä on edelleen varsin ajankohtainen ja selvästi näkyvä visio kapitalismista. Elämme tietoteknisen kumouksen keskellä, joka kehittää työn tuotantovoimaa usealla alalla ja luo runsaasti uusia piirteitä yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Samassa määrin kuin pääoma kasautuu, täytyy työläisen aseman, olipa hänen palkkansa millainen hyvänsä, korkea tai alhainen, huonontua.”[3] Puhutaan Marxin kurjistumisteoriasta. Yhtä hyvin saatettaisiin puhua polarisaatiosta. Kaikkialla ei välttämättä tapahdu ehdotonta köyhtymistä, eikä Marx sellaista ’ennustanut’. Kysymys on siitä, että köyhyys ja rikkaus kasautuvat eri ’pooleihin’ (kohtioihin).

Kaikki tulee myytäväksi ja ostettavaksi. […] Tätä alkemiaa eivät voi vastustaa edes pyhimysten luut […].”[4] Tämä liittyy hyötyajatteluun, jota olisi mahdollista kutsua myös kaupallistumiseksi tai markkinoitumiseksi. Muuan sen ilmenemismuoto on brändiajattelu, jossa mitä erilaisimpia asioita tuotteistetaan ja muunnellaan taloudellisesti hyödynnettävään muotoon. Lopulta perinteiset elämäntavat häviävät.

Uudenaikaiselle teollisuudelle [on] luonteenomainen kehitys, jossa keskinkertaisen vilkkauden, korkeapaineisen tuotannon, pulan ja lamaannuksen kymmenvuotista kierrosjaksoa keskeyttävät pienemmät vaihtelut […].”[5] Kyseiset Marxin kriisiteoreettiset visiot näyttävät sopivan varsin hyvin tähänkin päivään.

Pääoman toisessa osassa selvitetään, miten pääoma muuttaa jatkuvasti muotoaan rahasta tavaraksi ja tavarasta rahaksi sekä pääoman kehitystä talouden jakautuessa tuotannon eri aloihin. Toinen osa keskittyy pääoman kiertokulkuprosessiin, jossa lisäarvo realisoidaan.

Pääoman kolmannen osan kohteena on tuotannon kokonaisprosessi. Marx kuvaa muun ohessa (1) lisäarvon muuttumista voitoksi, (2) voiton jakautumista, (3) voiton suhdelukua ja sen alenemistendenssiä, (4) luonnonvarojen ja maanomistuksen vaikutusta, (5) kauppa-, teollisuus- ja pankkipääoman eriytymistä, (6) pankki- ja luottojärjestelmää, (7) valuuttamarkkinoita, (8) pörssiä sekä (9) tulojen jakautumista.

Marx ja työarvoteoria

Monasti suurimman konfliktin aiheen marxilaisten ja muiden koulukuntien välillä näyttää muodostavan arvoteoria. Tähän diskurssiin liittyy kosolti väärinkäsityksiä. Yhtäältä Marxin esittämä työarvoteoria nähdään jonkinlaiseksi moraaliseksi opiksi, jossa pyritään korostamaan työn merkitystä. Toisaalta työarvoteoria saatetaan ymmärtää liian kirjaimellisesti siten, että hinnat perustuisivat suoraan työmääriin ja että työmääriä mitattaisiin tietoisesti tavaroiden hinnoittelua varten.

Edellä kuvatut esimerkit ovat puhtaasti väärinkäsityksiä. Sen oivaltaa, mikäli vähänkin lukee Marxia ja ottaa huomioon sen tosiseikan, että Marx erotti toisistaan arvon ja hinnan käsitteet. ”Arvo on enemmän teoreettinen käsite, ei puhtaasti empiirinen käsite, toisin kuin klassisessa Ricardon ja Smithin talousteoriassa, jossa arvo yhdistettiin empiirisen maailman käsitteisiin”.[6] Marx, jolla oli arvomuodon käsite, korosti, etteivät arvot ilmenneet suoraan, vaan yksinomaan rahan välityksellä.

Väärinkäsitykset liittyvät myös siihen, ettei Marxin metodia riittävästi ymmärretä (Marx eteni abstrakteista määrityksistä konkreettisiin). Pääoman 1. ja 2. osassa hän oletti, että tavaroiden hinnat vastasivat niiden arvoja tai tuotannollisesti välttämättömiä työmääriä. Kyse oli teoreettisesta mallista, jonka avulla voitiin selittää kapitalismin keskeisten kategorioiden (kuten hinnan, palkan ja voiton) muodostuminen kapitalistisessa taloudessa. Edetessään tästä konkreettisempiin käsitteisiin Marx kehitti tuotantohinnan käsitteen. Se syntyi voiton suhdeluvun tasoittuessa. Siten Marxin omassakin teoriassa hinnat poikkesivat selvästi työarvoista.

Pertti Honkanen kirjoittaa:

”[Vesa] Kanniainen (2009) väittää, että empiiriset tarkastelut kumoavat Marxin työarvoteorian. Hän viittaa mm. kännyköihin. Kuitenkin juuri matkapuhelimia ja nykyisin älypuhelimia voi pitää yhtenä esimerkkinä työarvoteorian pätevyydestä, tai lyhyesti sanottuna arvolain toiminnasta.”[7]

Dialektinen materialismi

Marxin filosofiassa, samalla tavalla kuin Hegelin filosofiassa, dialektiikka merkitsi ihmiskunnan historian sisäistä logiikkaa. Hegelin ja Marxin erona on, että Marxin ajattelussa historiaa eteenpäin ajavina voimina eivät toimineet henkiset tekijät (kuten Hegel ajatteli) vaan materiaaliset tekijät. Marxin mukaan ihmiskunnan historiallista kehitystä säätelivät taloudelliset olosuhteet, tuotanto ja jakelu. Ihmisten ajattelu oli aina sidoksissa aineellisiin olosuhteisiin.[8]

Dialektinen materialismi on Marxin, Engelsin ja Moses Hessin luoma filosofinen teoria, joka yhdisti Hegelin luoman idealistisen dialektiikan materialismiin, siten että Hegelin dialektiikasta poistettiin objektiivinen idealismi ja se siirrettiin materialistiselle pohjalle. Marxista ja Engelsistä riippumatta Josef Dietzgen yhdisteli omassa filosofiassaan Hegelin dialektiikkaa ja Feuerbachin materialismia. (Marx antoi Pääoman ensimmäisen osan toisessa painoksessa tunnustuksen Dietzgenin työlle dialektisen materialismin teorian hyväksi.)

Historiallinen materialismi

Historiallinen materialismi on nimitys Marxin keskeiselle teorialle, jossa selitetään historian keskeisiä tendenssejä materiaalisista lähtökohdista käsin. Vastakohdaksi ”idealistien haaveilulle” ja nuorhegeliläisten abstrakteille käsitteille Marx halusi asettaa oman ajattelunsa lähtökohdaksi kouriintuntuvan reaaliset premissit. Primo, jotta ihmiset voisivat ylipäätään tehdä historiaa, heidän täytyi olla elossa. Hengissä pysyäkseen ihmisten tuli tyydyttää tarpeensa. Sen vuoksi ihmiset tuottivat välineet selviytyäkseen. Sitä ihmiset eivät tehneet sattumanvaraisesti, vaan pikemminkin he toisintivat ympäriltään löytyvät elinkeinot. Sellainen tapa tulla toimeen ja selviytyä määräytyi niin ollen ympäristön asettamien ehtojen mukaan ja määritti koko yhteiskunnan tuotantotavan. Kyseinen tuotantotapa oli samalla koko yhteiskuntaa (kuten myös yksilöiden elämää) määrittävä aktiviteetti.

Historiallisessa materialismissa filosofinen materialismi ulotetaan luonnon tiedostamisesta ihmisyhteiskunnan tiedostamiseen. Historiallisen materialismin tutkimuskohde on yhteiskunta. Historiallisen materialismin mukaan tuotanto määrää viime kädessä muut yhteiskunnassa tapahtuvat ilmiöt. Yhteiskunnalliset suhteet jaetaan aineellisiin ja ideologisiin, joista aineelliset suhteet muodostavat yhteiskunnallisten rakenteiden perustan (saks. Basis, engl. base) ja ideologiset taas aineellisten yläpuolella olevan päällysrakenteen (saks. Überbau, engl. superstructure). Aineelliset suhteet ovat yhteiskunnallisten suhteiden perusta.[9]

Lopuksi

Marx keskittyi kapitalistisen tuotantotavan erittelyyn. Hän ei suunnitellut kapitalismia seuraavia yhteiskuntamuotoja. Toisaalta on selvää, että myös hänellä oli visionsa. Marxille kommunismi edusti sellaista tuotannollista toimintaa, joka ei tapahtunut pääomasuhteen alaisuudessa: kommunismissa vauraus on mahdollista irrottaa omistuksen yksilöllisistä muodoista ja sijoittaa se koko yhteisöön. Samalla ihminen vapautuu taloudellisen pakon kahleista ja voi elämässään suuntautua toteuttamaan omaa persoonallisuuttaan.

Filosofi, akateemikko, humanisti Georg Henrik von Wright piti Marxin opin ytimenä käsitystä ihmisen ja hänen historiallisen tilanteensa ’dialektisesta’ suhteesta.

”Ihmisten teot ja ajattelutavat määräytyvät suureksi osaksi niiden laitosten, normien ja käytännön välttämättömyyksien vaikutuksesta, jotka ympäröivät elämäämme. Nämä elinehtomme ovat kuitenkin puolestaan oleellisesti ihmistekoisia. Niinpä ihminen perimmältään itse määrää niistä tekijöistä, jotka määräävät hänen vaiheistaan. Vastaavaa dialektista ’kierukkaa’ ei ole luonnonilmiöissä”.[10]

Sixten Korkmanin mukaan ”Marx on ehtymätön näkökulmien ja virikkeiden sampo. – Marxin kriittistä asennetta kapitalismiin on syytä arvostaa; […]. – Yhteiskuntateoreetikkona ja ajattelijana hän on […] ohittamaton.”[11]

Karl Marxin vallankumouksellisen kontribuution ytimen on osuvasti kuvannut Che Guevara, alan ammattilainen par excellence:

”Marxin ansio on, että hän saa äkisti aikaan laadullisen muutoksen yhteiskunnallisen ajattelun historiassa. Hän tulkitsee historiaa, ymmärtää sen dynamiikan, ennustaa tulevaisuuden mutta sen lisäksi […] ilmaisee vallankumouksellisen konseptin: maailmaa ei tule ainoastaan tulkita, se on muutettava. Ihminen lakkaa olemasta ympäristönsä orja ja työkalu ja muuntaa itsensä oman kohtalonsa arkkitehdiksi.”

Tapio Kuosma on tietokirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.

Viitteet

1. Ks. Oittinen: Pääoma – loputon projekti, s. 20.

2. Marx: Pääoma. 1. osa, s. 292.

3. Marx: Pääoma. 1. osa, s. 580.

4. Marx: Pääoma. 1.osa, s. 129.

5. Marx: Pääoma. 1. osa, s. 568.

6. Honkanen: Miksi pääoma kiinnostaa?, s. 72.

7. Honkanen: Miksi Pääoma kiinnostaa?, s. 73.

8. Ks. Jordan: The Evolution of Dialectical Materialism.

9. Ks. Marxilais-leniniläisen filosofian perusteet.

10. von Wright: Humanismi elämänasenteena, s. 138–139.

11. Korkman: Näkökohtia Marxin ajankohtaisuudesta, s. 42–43.

Lähteitä ja kirjallisuutta

Acton, H. B.: Mitä Marx todella sanoi. Suomentanut Seppo Loponen. Porvoo 1968.

Honkanen, Pertti: Miksi pääoma kiinnostaa? Teoksessa: Marxin Pääoman ajankohtaisuus (2015), s. 65–74.

Jordan, Z. A.: The Evolution of Dialectical Materialism. Macmillan. London 1967.

Korkman, Sixten: Näkökohtia Marxin ajankohtaisuudesta. Teoksessa: Marxin Pääoman ajankohtaisuus (2015), s. 36–43.

Marx, K.: Filosofian kurjuus. Suomentajat: Matti Viikari, Reijo Läkelä, Anssi Sinnemäki, Kerttu Juntunen, Antero Tiusanen. Moskova 1971.

Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I. Der Produktionsprocess des Kapitals.Verlag von Otto Meissner. Hamburg 1867.

Marx, Karl: Pääoma: Poliittisen taloustieteen arvostelua. 1. osa : Pääoman tuotantoprosessi. Suomennos: O. V. Louhivuori, Mauri Ryömä, Tuure Lehén. Helsinki 2013.

Marx, Karl: Pääoma : poliittisen taloustieteen arvostelua. 2. osa : Pääoman kiertokulkuprosessi. Suomennos: Mauri Ryömä. Helsinki 2014.

Marx, Karl: Pääoma: poliittisen taloustieteen arvostelua. 3. osa : Kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi. Suomennos: Antero Tiusanen. Helsinki 2015.

Marx, Karl & Friedrich Engels: Kommunistinen manifesti. Suomentaneet Juha Koivisto, Markku Mäki & Timo Uusitupa. Tallinna 2016.

Marxilais-leniniläisen filosofian perusteet. Edistys. Moskova 1980.

Marxin Pääoman ajankohtaisuus. Toimittanut Yrjö Hakanen. Vaasa 2015.

Melin, Harri: Miksi lukea Marxia? Teoksessa: Marxin Pääoman ajankohtaisuus (2015), s. 92–101.

Oittinen, Vesa: Pääoma – loputon projekti. Teoksessa: Marxin Pääoman ajankohtaisuus (2015), s. 20–35.

von Wright, Georg Henrik: Humanismi elämänasenteena. Suomentanut Kai Kaila. Toinen painos. Keuruu 1981.

62 KOMMENTTIA

 1. Suomea nyt tähäm ajetaan; kun kansan on omia koteja saanut maksetuksi; nistä heitä hätistellään pois kiinteistöverolla ja kaikella asumiseen liittyvällä verotuksella ja maksulla .

  Jopa 40 % tuloista menee asumiseen .

  Ennen meillä oli kiinteistövero vain yli miljoonan omaisuuksista; nyt köyhimmät maksavat suhteessa eniten .

  Ja palkasta peritään neljännen ”lakisääteisinä” ”vakuutusmaksuina”; ties keiden taskuihin .

  EU:sta on luotu piilosisialismi; jossa Brysselissä näitä verovaroja käyttävät ”kansan” valitsemat mielin määrin ilman kontrollia .

  Näitä rahan virtoja maksettu ja lahjottu ”lehdistö” ei suostu seuraamaan ja ”päättäjien” rikollisuus on ”perustuslaissa” poisttetu … PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Luulitteko todella; ettei tätä Valtiopetosta tehty KÄYTTÖÄ varten … archive.today/kimmoleaks.fi !

 2. Marx ei luonut kommunismia, hän oli pelkkä kumileimasin sille voimalle, joka Suomeakin parhaillaan liikuttaa:

  KARL MARX… JOSEPH STALIN… FIDEL CASTRO… MAO ZEDONG… POL POT… ROBERT MUGABE… ADOLF HITLER… HIROHITO…. SOVIET UNION…. CHINA….CUBA… VIETNAM… JAPAN…. KOREA… IRAN… IRAK… MIDDLE EAST….. UNITED STATE… ETC… olitpa kommunistin puolesta tai vastaan, kaikki tiet vievät Roomaan!

  ”One of the darkest periods in America’s history was the McCarthy era in which a modern day Inquisition was set up to search out Communists, who were effectively known as the political ”HERETICS” of the time. What few people today know, however, is that Senator Joseph McCarthy WAS DIRECTLY INFLUENCED BY THE JESUIT ORDER to begin his political movement that would operate with all the unreasonable zealousness that Rome’s historic Inquisition was known for. British author, Avro Manhattan described the covert activities that were taking place just a few months before McCarthy began his fearful crusade:

  ”…(in October, 1949) Cardinal Spellman was summoned to Rome by the Pope, with whom he had repeated and prolonged private sessions. Although giving rise to sharp speculation, it remained a well guarded secret. The new Catholic Secretary of the U.S. Navy Francis Matthews, strangely enough, soon afterwards began unusually active contacts with other prominent American Catholics. Among these, Father Walsh, Jesuit Vice-President of Georgetown University; Cardinal Spellman, the head of the American Legion; the leaders of the Catholic War Veterans and with Senator McCarthy, the arch-criminal senator, who upon the advice of a Catholic priest, was just beginning his infamous campaign which was to half paralyze the U.S. for some years to come.”

  Joe McCarthy himself was educated by the Jesuits at Marquette University. It is said that his Jesuit was a mentor named Edmund A. Walsh, S.J, a man known as an ”anti-Communist” whose influence seems to have woefully infected his famous pupil. By the time McCarthy’s career as the American Inquisitor was over, he would be reduced to bitterness, humiliation and alcoholism.”

  ”If we consider the growing influence of Communism today, we can only wonder if McCarthyism had been PART OF THE JESUITS GREATER PLAN all along: condition the people to despise anti-Communist ”witch-hunting,” then use their desire for toleration as an open door to usher in a more moderate version of it (i.e. Socialism) later on. Such tactics would be impossible to believe, except for the fact that WE FIND ROME ON BOTH SIDES OF THE ISSUE.

  ”For five years Karl Marx went to the Jesuit school in Trier, which during the Prussian period was known as the Friederich-Wilhem Gymnasium. Along with Karl Marx, other leading Communists like Joseph Stalin and Fidel Castro were also trained by the Jesuits. In fact, the former Jesuit General, Pedro Arrupe (1965-1983) once boasted: ”And what makes you think we are not proud of Fidel Castro?”

  Välihuomautus Tulenkantajalta: AIVAN… jesuiitta organisaatio CIA (Catholics In Action) tried to kill Fidel Castro more than 600 times over a period of about 40 years. Tähän poliittiseen näytelmään perustuen, Yhdysvaltojen eliitin viha kommunisti Castroa kohtaan on todella uskottavaa, eikö totta? https://www.abc.net.au/triplej/programs/hack/how-castro-survived-638-assassination-attempts/8064788

  ”While it is true that the Popes are known for condemning Communism, this on their part seems to be more POLITICAL MANIPULATION than anything else, since Rome has repeatedly supported the principles of Communist thought. ”The Communist Manifesto” was first published in 1848, and within less than fifty years we find the Vatican publishing declarations in agreement with it. In his book, ”Ecclesiastical Megalomania,” author John W. Robbins notes the following:

  ”One of the Roman Church-State’s most influential statements on economic matters is the 1891 encyclical Rerum Novarum, On the the Condition of the working Classes. In this encyclical the Roman Church-State allied herself with the proletariat, which in Marxism is the great and final enemy of the capitalist order. The encyclical’s Marxism is so blatant that one Roman Catholic writer declared that ’much of encyclical (Rerum Novarum) appeared only to repeat in more orthodox language what Marx had said ten years before’….Indeed, there are paragraphs, if not pages, in The Communist Manifesto that might have been written by the pope…”

  ”Then, incredibly, after about a hundred years of various Papal diatribes against Communism in all its forms, the Sunday Times of London reported that: ”Karl Marx, who famously described religion as ’the opium of the people’, has joined Galileo, Charles Darwin and Oscar Wilde on growing list of historical figures to have undergone an unlikely reappraisal by the Roman Catholic Church.”

  http://www.granddesignexposed.com/eisehower/walsh.html

 3. On se vaan jännä, että yhä löytyy joukko ihmisiä jotka vielä uskovat tämän perversioista pitäneen homoseksuaalin taloutta koskeviin houreisiin!
  Marx ei tehnyt eläessään päivääkään töitä, eikä hänellä ollut mitään kokemusta yrittämisestä ym.
  Kaikki hänen teoriansa on jo aikoja sitten vääräksi osoitettu, eikä hänen oppeihinsa perustuvaa sosialismia(kommunismi) ole missään vielä saatu oikeasti toimimaan. Ehkä yksi syy on se, ettei murhattu tarpeeksi viattomia ihmisiä….:DD!!

  ”Marxille kommunismi edusti sellaista tuotannollista toimintaa, joka ei tapahtunut pääomasuhteen alaisuudessa: kommunismissa vauraus on mahdollista irrottaa omistuksen yksilöllisistä muodoista ja sijoittaa se koko yhteisöön. Samalla ihminen vapautuu taloudellisen pakon kahleista ja voi elämässään suuntautua toteuttamaan omaa persoonallisuuttaan”

  Voisiko ketään mainita yhtäkään sosialistista valtiota, jossa tuo on käytännössä toteutunut?

  Todellinen kommunismi ei toimi koskaan. Odotat ihmisten tekevän perse ruvella työtä ”yhteisen hyvän nimissä” ja saamatta mitään kunnollista vastineeksi. ilman kilpailua ihmisten menestymiseksi ei ole myöskään todellista halua ja näkyä tuottaa laadukkaita tuotteita.

  Millä teollisuudenalalla tai tieteen parissa, kommunistinen kansakunta on koskaan ollut johtaja??

  ”Karl Marxin vallankumouksellisen kontribuution ytimen on osuvasti kuvannut Che Guevara, alan ammattilainen par excellence:”

  Niin, minkä huippuammattilainen Che Guevara todellisuudessa oli?
  Murhaamisen, raiskaamisen ja kiduttamisen ammattilainen!

  Mielenkiintoista huomata, että kaikki kommunistisen vallankumuoksen juhlitut ”sankarit”, olivat kaikki samanlaisia verenhimoisia teurastajia!

  ”A revolutionary must become a cold killing machine motivated by pure hate.”

  -Che Guevara

 4. Filosofiaa pidetään tieteenä, mutta sitähän se ei ole logikkaa lukunottamatta. Tiede luo tietoa, joka pysyy. Nyt on muotia postmoderni filosofia, joka yrittää kumota biologiaa, joka on 100 kertaa enemmän tiedettä kuin filosofia.
  Aristoteleen mukaan filosofiset päätelmät ovat joko totta tai eivät ole ja tähän uskotaan edelleen. Kuitenkin päätelmät ovat jostain toden ja epätoden väliltä, kuten ovat Marxin päätelmät.

 5. Bertrand Russell:
  ”Kun aivoni olivat parhaimmillaan, olin matemaatikko. Kun niiden suorituskyky alkoi heiketä, siirryin filosofiaan. Nykyisin [hiukan alle 90 ikävuotta] olen politiikassa.”
  ”Tiede on mitä tiedämme, ja filosofia mitä emme tiedä.”
  ”Vaikka kaikki asiantuntijat olisivat yksimielisiä, he voivat hyvinkin olla väärässä.”
  ”Maailman kiusana on se, että typerät ovat ehdottoman varmoja ja viisaat täynnä epäilystä.”
  ”Useimmat ihmiset mieluummin kuolisivat kuin ajattelisivat, ja tosiasiassa he tekevätkin niin.”
  ”Useimmilta ihmisiltä puuttuu todellinen vapaus valita valtio, johon he tahtovat kuulua, eikä kenelläkään ole nykyisin vapautta olla kuulumatta mihinkään valtioon. Olettakaa esimerkiksi, että olette pasifisti ettekä hyväksy sotaa. Missä hyvänsä elättekin, valtio ottaa osan omaisuudestanne sotilasmenoihin. Millä oikeudella teidät voidaan pakottaa alistumaan tähän?”

  Albert Einstein:
  ”Ainoa tiedon lähde on kokemus.”
  ”Jos matematiikka kuvaa todellisuutta, se ei ole puhdasta. Jos matematiikka on puhdasta, se ei kuvaa todellisuutta.”
  ”Mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto.”
  ”Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä – universumi ja ihmisten typeryys, enkä ole ensimmäisestä aivan varma.”

  Jean-Paul Sartre:
  [Che Guevara est] ”l’homme le plus complet de notre époque”.

  Karl Marx:
  ”Ainoastaan porvaristolla saattoi syntyä ajatus siitä, että riistoa sen yleismaailmallisessa muodossa nimitettäisiin yleiseksi veljeydeksi.”

  Karl Marx Is the World’s Most Influential Scholar
  When compared on equal footing, Marx stands out above the crowd

  How do you judge an academic? Can you compare scholars from different fields on equal footing? Whose work had the bigger impact down field, Albert Einstein or Ada Lovelace?
  These seem like impossible questions to answer, but as reported by Nature, a team of information scientists out of Indiana University, Bloomington, think they’ve found a way. And, according to them, the most influential scholar is… Karl Marx.

  Scientists are already regularly judged—by grant agencies, by tenure committees, by others—on their citation rate. But, some scientific disciplines are way bigger than others, which means it’s not really fair to compare theoretical physicists to, say, drug researchers, on citation count alone. – The Indiana University researchers, say Nature, tried to take this into account. First they looked to see if a scientist had not just one big study, but lots of work that was all cited regularly (rolled up in a measure called the h-index). Then, they compared the scientist’s score against others in their own respective field. This let them calculate how much of a stand-out they were. – Karl Marx’s score was “more than 22 times the average h-index of other scholars in history (but 11 times that of the average economist).” – Compared to 35,000 other high-profile scholars, Marx’s score stood out the most. Second in line was psychologist Sigmund Freud.

  • Pientä ’kädenvääntöä’ Einsteinin kanssa
   ”Albert Einstein:
   ”Ainoa tiedon lähde on kokemus.”
   — Miten kokemus määritellään? Tiedon lähde voi olla myös aikaisempi puhdas teoreettinen tieto joka mahdollistaa uuden tiedon ilman kokemusta. Ja tuo puhdas teoreettinen tieto voi olla myös vaarallista koska se voi luoda uutta tietoa joka sovellettuna käytäntöön johtaa sellaiseen mistä ei ole mitään hyötyä vaan jopa pelkkää vahinkoa. Sitä maailmamme on tulvillaan.
   Jos menen heikoille jäille voin hukkua. Se on kokemusperäistä tietoa. Sellainen tieto ei ole vaarallista. Mutta sellaista ei arvosteta vaikka koko ajan mennään heikoilla jäillä.

   ”Jos matematiikka kuvaa todellisuutta, se ei ole puhdasta. Jos matematiikka on puhdasta, se ei kuvaa todellisuutta.”
   — Todellisuus on paljon enemmän kuin matematiikka ja puhtaat aineen lait. Kun ihmiselle mahdollinen merkitystajunta syntyy lakkaavat aineen lait olemassa voimassa koska niillä ei voida sitä enää selittää.

   ”Mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto.”
   — Ei välttämättä. Se voi johtaa myös vaarallisille vesille jonka kokemusperäinen tieto voi estää.

   ”Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä – universumi ja ihmisten typeryys, enkä ole ensimmäisestä aivan varma.”
   — Ei typeryyskään ole ääretön vaikka voikin olla suurta luokkaa. Typerinkin törmää rajoihinsa jotka aivot ja tajunta asettavat.

 6. Marxin liian kirjaimellinen tulkinta ja liian pitkälle menevät johtopäätökset ovat olleet se suuri pulma. Ja malttamattomuus. On haluttu toimia historian moottorina puutteellisin voimin.

  Ei Marx ihan täysin vapaa tästä ollut itsekään. Sen verran Hegelin vaikutusta jäi jäljelle, että kehityksen monipolvisuutta ja mutkallisuutta aliarvoitiin jo Marxin aikana. Kapitalismin sopeutumis- ja muuntumiskyky on ollut suurempi kuin mitä osattiin kuvitella. Kyseessä on niin laajasta prosessista, ettei sitä pystytä kumoamaan, ellei se itse rapistu toimintakyvyttömäksi. En väitä tästä olevan varmoja merkkejä, koska niin on ajateltu olevan monasti ennenkin. Mutta ajatusmallina voi toimia ekonomisti Michael Hudsonin lähestymistapa jossa hän kuvaa nykykapitalismia loismaiseksi. Kun rahoituslaitokset aiemmin toimvat tuotannollista toimintaa tukevina niin nykyaikana finanssiteollisuus on muuttunut loiseksi joka imee talouden tuotantovoimilta mehut.

  Marxit oppien merkittävä vaikutus näkyi kolonialismin purkautumisessa. Siirtomaiden kansalliset itsenäisyysliikkeet hakivat näistä inspiraatiota, laajimpana esimerkkinä Kiina. Mistä tulee mieleen, että Kiinan sekatalousmalli poikkeaa merkittävässä määrin muista sekatalouksista. Aika näyttää onko kyseessä laadullinen ero. Kiina pystyy kuitenkin jo nyt toimimaan huomattavasti pitkäjänteisemmin kuin monet kvarttaalikapitalismin maat.

  Tiesittekö muuten, että Euroopan ”viimeinen” patriootti Charles de Gaulle sanoi jo n. 1960 paikkeilla, että aikanaan Venäjä palaa juurilleen. Ideologiat tulevat ja menevät, kansakunnat pysyvät.

  Monet ekonomistit ovat saaneet Marxilta inspiraatiota. Hieman huvittavaa on, että USA:ssa itseään ”progressiivisina” pitävät keynesiläiset harvoin myöntävät näin olevan. Marxia kaavamaisesti tulkitsevia on varmaan paljonkin, mutta itselleni tulee lähinnä mieleen kreikkalainen Costas Lapavitsas. Hän on maanmiestään Varoufakisia radikaalimpi mutta naureskelee samalla maansa kommunisteille, jotka makaavat sohvillaan eivätkä halua nostaa ahteriaan ennenkuin ensin on sosialismi voimassa.

  Kiitos kirjoittajalle mainiosta yhteenvedosta. Vihdoin muutakin kuin koronaa.

  • Hannu Taanila,joskus ylen saarnoissaan totesi Marxn päässeen pois, henkhieverissä Neuvostoliiton mudostamasta vankilasta.
   Olikin historiallinen baradoksi,että Marx joutui Venäjällä lähes pyhimyksen asemaan,koska itse Marx oli kotitaustansa kasvattamana erittän vahvasti russofobian vallassa,hän totsei Venäjän olevan maailman viimeisin taantumuksellisuuden, feodalismn linnake,joka vaarantaa mahdollisen europpalaisen kehityksen mahdolisuudet.
   Tuon ajattelutavan syynä on Saksaankn kantautuneet tiedot Venäjällä tuolloin, Marxin lapsuudessa käynnnistyneet juutalasvastaiset vainot,boglomit.
   Toinen ilmeinen sosialistisen liikkeen,jos sitä katselaan Marxin näkökulmasta on Saksan sosialidemokrattisen puolueen Erfurtin ohjelma, missä vahvistettiin valtiososialismin dogmi, mitä myös myöhemmin maassamme Forssan ohjelman muodossa maassamme toteutettiin, toki onneistuneesti.

 7. Lukekaapa uudelleen Kommunistinen manifesti,aikamme mahdollistamin ymmäryksen eväin.
  Juuri nyt, globalisaatiota edistävät markkinaliberaalit ovat,ilmeisen ymmärtämättään parhaita tuon agendan edistäjiä.
  Karx ei koskaan pitänyt valtiota pysyvänä elementtinä,vaan hän ennusti niiden kuihtuvan ajanoloon pois,juuri kapitalismin tuotamien sivuvaikutusten ,eli taloudellisen järjestelmän itsestään ulosulkevien tahojen elämänmahdollisuuksien turvaamisen vuoksi,eli plumppeproletariaatin,jota myös roskaväeksi voidaan,ilkeämielisesti kutsua.
  Sosialismilla Marx ei tarkoittanut,valtiolista sosialismia, koska valtio oli väistyvä tekiä, hänen historiakäsityksessään.
  Sosialismia oli kaiken mahdollisen maailmassa jouduttua kapitalistisen vaihtosuhteen alaiseksi,samalla kaiken myös tuli joutua markkinatoimijoiden keskinäisen säätelyn alaiseksi,että maailma ylipäätään voisi säilyä järjellisesti toimivana.
  Kommunismiin puolestaan siirrytään asteittain, tuottavuuden kohenemisen ansiosta.
  Esimerkkinä vaikkapa tierotekninen kehitys,me tässä kirjoittelemme ilmiselvän kommunismin mahdollistamana, eihän meillä tässä monellakaan ole taloudelisia kannustimia.

 8. Karl Marx on olkinukkien olkinukke. Marx on kummitus, joka vedetään aina esille, kun joku rohkenee arvostella ultrakapitalistista uusliberaalia talousjärjestelmää tai velkarahataloutta. Toisaalta nimellisesti marxilaisen reaalikommunismin kauhut kelpaavat maailman rikkaimmille, kuten Davids Rockefellerille, joka aikoinaan vuolaasti kehui Maon diktatoorista Kiinaa ja sen soveltamaa kommunistista järjestelmää. Yltiörikkaat oligarkit pitävät harvainvaltaisesta reaalikommunismista, koska se mahdollistaa jopa kapitalismia paremmin väestön totalitaristisen hallinnan ja sitä myötä työvoiman riiston. Syntyy ilmiö nimeltä korporaatiofasismi, joka on kaukana siitä, mistä Marx haaveili. Ultrakapitalismi ja väärin sovellettu kommunismi johtavat molemmat harvainvaltaan. Siksipä sellainenkin ilmiö kuin ultra-vasemmistolainen miljardööri voi olla olemassa eli George Soros, joka juuri parhaillaan on ajamassa poliittisesti tasa-arvoisia länsimaita alas, jotta niihin saadaan synnytetyksi harvainvalta. Ideologisena apunaan hän ja hänen leirinsä käyttävät kulttuurimarxismia ja monikulttuurioppia, jotka tuhoavat vääjäämättä länsimaat ja niiden etnisesti eurooppalaisen väestön.

  Marx ei ollut mikään olkinukke eikä kulttuurimarxismin oppi-isä, vaan terävä havainnoitsija, taloudellisen hyväksikäytön ja epäoikeudenmukaisuuden kriitikko ja omana aikanaan ylivertaisen pätevä talousteoreetikko. Marxin kompastuskiveksi koitui utopistisen poliittisen ohjelman laatiminen sekä usko tieteelliseen materialismiin ja yhteiskunnan dialektisten kehityskulkujen omaehtoiseen välttämättömyyteen. Marx ja Engels projisoivat tulevaisuuteen asioita, joista eivät tienneet mitään ja sortuivat haaveiluun. Nuo haaveet otettiin usein hirmuhallitsijoiden työkaluiksi. Siksi Marxin tuotannosta pitää erottaa sen havaintoja vastaava osuus ja toisaalta poliittis-maailmankatsomuksellinen haaveilu.

  Marxin perusteltuna ja oikeudenmukaisena yleistavoitteena oli kurjistuneen työväenluokan aseman parantaminen kurjuutta aiheuttaneen ja omaisuutta keskittävä talousjärjestelmän analyysin kautta. Analyysi on yhä tänä päivänä paikkansapitäva mm. kurjistumis- ja pääoman keskittymishavaintojen osalta. Marx ei ehkä havainnut nykyaikaisen ultrakapitalismin ja velkarahajärjestelmän kriisiytyvää luonnetta, jonka myötä vaurauden keskittyminen kiihtyy jopa Marxin teorioita nopeammin. Nythän todistamme uusinta kapitalismin kriisiä, jollaisen sen taustapirut aina tarvittaessa loihtivat esille. Tämän kriisin myötä työläisten tai omistamattoman luokan asema on määrä palauttaa sille dickensiläisen 1800-luvun teollisen Englannin tasolle, jolta Marx teki havaintojaan.

  • ”Siksi Marxin tuotannosta pitää erottaa sen havaintoja vastaava osuus ja toisaalta poliittis-maailmankatsomuksellinen haaveilu.”
   Nimenomaan, havainnot ja haaveilu tai utopia. Utopia jota on käytetty kansan sumuttamiseen ja nwo-mafian omien intressien ajamiseen.

  • Marx löysi tutkimuksissaan kapitalistista talousjärjestelmää ohjaavan ihmisistä riippumattoman ARVOLAIN. Se ilmaantuu arvotuotteena (C’=C+v+m) ja sisältää tuotearvon (C=c+v+m). Arvuotuote sisältää yksinkertaisen uusintamisena ja tuotearvo laajennettun ja kasutuvan uusintamisena.

   Näitä kaavoja ei ole koskaan osoitettu oikeaksi. Syy lienee siinä, että kokonaistuotannon (C’) julkaiseminen aloitettiin vasta 1998. Sen jälkeen voi tehdä korreloiva kansantalouden tuloslaskelman. Se paljasti liikkuvan pääoman (C) varastojen arvon. Kun se ja palkat (v) vähennetään kokonaistuotannosta jäännös on lisäarvo (m). Näin on selvitetty arvuotuote.

   Kun varastojen arvosta vähennetään niissä piilevä ilmainen työ, lisätyö, jäännös on varastoihin sijoitettu pysyvä pääoma (c). Samalla lisätyön arvo, joka on suhteessa yhtä suuri kuin palkkojen osuus kokonaistuotannosta, siirtyy lisäarvoon. Näin on saatu selville tuotearvo.

   Tästä on edettävä uudelleen ja lopulliseen jakoon, joka päättyy kulutus- ja pääomavarantoon. Jokainen vaihe muuttaa palkkojen ja lisäarvon määrää ja niiden suhdelukua.

   Erikseen on laskettava voiton sudeluku. Siinä lisäarvo jaetaan kiinteällä pääomalla (C), joka sisältää tuotannon välineet (c1) ja varastoissa olevan pysyvän pääoman (c2). Tässä Pääoman 2. osassa on virhe, kun se sanoo toiseksi osaksi vaihtelavan pääoman, vaikka Marx rautalangasta vääntäen selittää asian. Virhe on ilmiselvästi tahaton, mutta virhe joka tapauksessa.

   Lisärvosta tein julkaisun Nykyaika (DSL 2003) ja lopulliseen selvityksen riittävien tarkastusten ja vuosien aineiston julkaisin nimellä UUTEEN AIKAAN, Adam Smithistä Karl Marxiin, bruttokansantuotteesta tuloslaskelmaan (KL 2017).

   Todettakoon vielä, että kansantalous on pelkkää aritmetiikka. Korkeammalla matematiikalla siinä vain
   sekoillaan.

 9. Kiitokset taas Tapiolle hyvästä artikkelista. Siihen pari lainausta ja pari kommenttia:

  Bertrand Russell:
  ”Kun aivoni olivat parhaimmillaan, olin matemaatikko. Kun niiden suorituskyky alkoi heiketä, siirryin filosofiaan. Nykyisin [hiukan alle 90 ikävuotta] olen politiikassa.”

  Eteneminen Russell:in mainitsemaan suuntaan on mahdollista, mutta ei välttämättä todennäköistä, mutta eteneminen päinvastaiseen suuntaan tuskin on todennäköistä, vaikka se olisi mahdollistakin. Kehityskulku osoittaa degeneroitumisen eri asteet.

  Aivojen ollessa parhaimmillaan, syntyi varmaankin kolmiosainen yhteisteos Alfred North Whitehead:in kanssa: Principia Mathematica.

  Albert Einstein:
  ”Ainoa tiedon lähde on kokemus.”
  ”Jos matematiikka kuvaa todellisuutta, se ei ole puhdasta. Jos matematiikka on puhdasta, se ei kuvaa todellisuutta.”
  ”Mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto.”
  ”Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä – universumi ja ihmisten typeryys, enkä ole ensimmäisestä aivan varma.”

  Ensimmäisestä virkkeestä jotkut saattavat olla eri mieltä: Luoko universaali tietous kokemuksen, vai luoko kokemus universaalin tietouden?

  Mielikuvitus ja intuitio luovat skenaarioita, jotka kokemuksen kautta muuttuvat tiedoksi. Matematiikka perustuu aksioomiin, joita ei voida todistaa oikeaksi, mutta se, että esim. fysiikassa matematiikka työkaluna vie perille asioihin, joissa viimekädessä empiiriset havainnot verifioivat käytetyn menetelmän oikeellisuuden. Siinä mielessä voidaan ajatella, että looginen ”struktuuri” on oikea. Näissä puitteissa voikin palata Einsteinin ensimmäisen virkkeen sisältöön.

  Muuan Nalle Wahlroos muistikuvani mukaan on lausunut joskus jotain siihen suuntaan, että ”taloustiede on luonnontiedettä”.

  Sillä hetkellä kun taloustieteen ”lainalaisuudet” johdetaan joko fysiikan tai matematiikan aksiomatiikasta, niin ko. väite on allekirjoitettavissa. Sitä ennen se on luotu fiktio. Talouden lainalaisuuksia johdetaan keskusjohtoisesti pyramidin huipulta. Tässä mielessä voisi pohtia myös Einsteinin ihmisten typeryyttä koskevaa virkettä.

 10. Tapiolta hyvä ja ytimekäs tiivistys Marxista, tästä yhdestä juutalaisten ’annista’, vai pitäisikö sanoa karhunpalveluksesta ihmiskunnalle. Kommunismi ja kapitalismi ovat molemmat pääosin heidän ’lahjojaan’ meille, sanovat asioita tutkineet.

  ”Marxin ’löydös’ on kiteytettävissä seuraavasti: Moderneissa yhteiskunnissa talous määrittää yhteiskunnan kehityksen suunnan.”

  Miksi näin? No, kun hengissä pitää pysyä niin miten toisin voisi ollakaan. Toisaalta voi kysyä onko talous enää sama asia kuin hengissä pysyminen?
  Ei ole. Siinä tavoitellaan jo aivan muuta kuten oma kulttuurimme kertoo. Ahneus ohjaa ja silloin ylläpitävä voima on jo itse elämälle vieras sillä luonto ei ole ahne. Siellä saalistetaan vain elossa pysymiseksi mutta kapitalisti kerää aittoihin ja hallitsee varastoillaan muita.

  Marx oli juutalaisrabbin poika (vai oliko pojanpoika?) joka kääntyi kristinuskoon muttei Freudin tavoin kuitenkaan irtaantunut isiensä uskosta eikä sisäistänyt syvemmin Jeesuksen oppia. Preussissa oli viisaampaa olla muodollisesti kristitty kuin juutalainen joiden parasiittimaisia piirteitä esim. Fredrik Suuri piti tiukasti aisoissa. Fredrikin mielestä hallitsijan suurin velvollisuus on työskennellä kansansa onnen puolesta. Fredrik joka hallitsijana kävi valloitussotia kirjoittaa teoksessaan, että valloitussodat ovat pelkkää halpamaista varastamista. Aatelisto inhosi häntä kun hän oli säätänyt heille pakon palvella armeijassa ja poistanut oikeuden kurittaa ja velkaorjuuttaa talonpoikia joka oli maan juutalaisten lempilaji. Lakikaan ei enää tuntenut rikosasioissa eroa aatelin ja aatelittoman välillä ja aatelia koskivat samat rangaistukset kuin muitakin säätyjä.
  Miksi M muutti sitten Lontooseen jossa kuoli? Oliko siinä Rotsildin näpit pelissä? Onhan sellaistakin spekuloitu että R olisi miestä rahoittanut ja että M olisi ollut R:n agentti.

  Kiistatta M kirjoitti älykkäästi teoriaa, sitä miten ’homma toimii’ ja myös sitä mikä voisi olla kaikille hyväksi jos vain ihminen olisi vähemmän ahne kuten tämä lainaus artikkelista kertoo:
  ”Marxille kommunismi edusti sellaista tuotannollista toimintaa, joka ei tapahtunut pääomasuhteen alaisuudessa: kommunismissa vauraus on mahdollista irrottaa omistuksen yksilöllisistä muodoista ja sijoittaa se koko yhteisöön. Samalla ihminen vapautuu taloudellisen pakon kahleista ja voi elämässään suuntautua toteuttamaan omaa persoonallisuuttaan.”
  Siinähän se kommunismin kaunis ja upea ajatus on mutta se on täysin vieras ja mahdoton sille eliitille (heimolle), joka itse haluaa omistaa kaiken ja johon Marxkin kuului ja se nähtiin hyvin mm. NL:n kohtalossa. Vain henkisesti korkealle kehittyneet ja valistuneet pystyvät tuollaiseen. Kun sellaisia on vähän eikä vallanhimo motivoi heitä niin he eivät koskaan voi olla vallassa ellei kansa heitä valitse ja pidä vallassa. Kun kansa taas on keskimäärin vähemmän kypsää ja ’viettiensä vietävissä’ niin asian voi unohtaa. Se valitsee siksi aina saalistajat joihin se samastuu tai huijarit jotka lupaavat maallista paratiisia.

  Ja siksi kapitalismi jyllää ja sillä on vahva ’juutalainen’ tuki. Pohjalla on – kuten Laurent Guyenot analysoi – juutalaisen ’uskonnon’ (jossa raha on jumala) koko maailman valloitus oppi ja kun talous (pääoma) on valtaa niin se on ollut ja on finanssi- ja talouseliitin oligarkkien varma keino alistaa ’talonpojat’, joita yhä harvempi puolustaa, valtansa alle kuten tämä päivä hyvin todistaa.
  https://www.unz.com/article/the-devils-trick-unmasking-the-god-of-israel/

  • ”Marxille kommunismi edusti sellaista tuotannollista toimintaa, joka ei tapahtunut pääomasuhteen alaisuudessa: kommunismissa vauraus on mahdollista irrottaa omistuksen yksilöllisistä muodoista ja sijoittaa se koko yhteisöön. Samalla ihminen vapautuu taloudellisen pakon kahleista ja voi elämässään suuntautua toteuttamaan omaa persoonallisuuttaan.”
   Tuosta tuli mieleen, (mielikuvitus alkoi toimia ja kuten Einstein sanoi ”Mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto”), että eräänlaista kommunismia ihminen voi – ainakin vielä – elää eläkeläisenä. Eläke tulee tilille ja voi keskittyä toteuttamaan oman persoonallisuuden tarpeita.
   Ja moni sanookin että se on elämän parasta aikaa kun vain pysyy terveenä.
   Utopistisesti voi ajatella että miksei siitä voisi tulla – kun riistäjät ensin saadaan kuriin – vähitellen koko kansan tapa elää?

 11. Kiitokset keskustelijoille. Kiinnostavaa pohdintaa.
  #
  Karl, laut Geburtsurkunde Carl Marx war das dritte von neun Kindern des Anwalts Heinrich (Heschel) Marx (1777–1838) und seiner Frau Henriette, geborene Presburg.
  Heinrich Marx entstammte sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits bedeutenden Rabbinerfamilien.
  Unter napoleonischer Herrschaft war er von 1811 bis 1813 Gerichtsdolmetscher und vereidigter Übersetzer in Osnabrück gewesen, das damals zum Département Hanséatique Oberems gehörte.
  1812 schloss er sich dort der französischen Freimaurerloge „L’Etoile Hanséatique“ (Der Hanseatische Stern) an.
  Nach dem Wiener Kongress fiel seine Heimatstadt Trier an die neu gegründete preußische Provinz Großherzogtum Niederrhein. Da er sich als Jude in Preußen, anders als im napoleonischen Frankreich, nicht weiter als Avoué betätigen dürfen, konvertierte er zwischen 1816 und 1822 zum Protestantismus. Am 26. August 1824 wurden auch die Kinder Sophia, Hermann, Henriette, Louise, Emilie, Caroline und Karl in der elterlichen Wohnung getauft. Heinrich Marx’ Frau Henriette ließ sich erst am 20. November 1825 taufen, da sie die Missbilligung dieses Schritts durch ihre Familie befürchtete, vor allem von Seiten ihres Vaters, der auch Rabbiner war.
  Karl Marx war mütterlicherseits Cousin dritten Grades des deutschen Dichters Heinrich Heine, der ebenfalls aus einer jüdischen Familie stammte und mit dem er während seiner Pariser Zeit in engem Kontakt stand.
  Ein Cousin ersten Grades war Frederik Philips (1830–1900), der 1891 mit seinem Sohn Gerard den niederländischen Elektrikkonzern Philips gründete.
  #
  Taloustieteen ’luonteesta’ tuli mieleen August Strindbergin ’heitto’: ”Vad är ekonomi? Svar: En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete.”

  • Siinähän sitä tuli sukupuuta. Mikä on suomeksi kolmannen polven serkku, eli pikkuserkusta seuraava poispäin ? Meillä maalla sanottiin ”ludikusin” eli pörröserkku. Heinrich Heine oli sellainen.
   Serkku oli Philips joka perusti Philipsin.
   Tässä viitattiin Preussiin, mutta kyse on silloin alamaisuudesta Preussiin. Trier sijaitsee Luxemburgin rajalla, eikä Ranskaan ole pitkä matka. Eli kulttuuriltaan kaukana Preussin ydinmailta ja ilmeisesti vapaamielisintä Saksaa tuohon aikaan.

 12. Kommunismi ja vasemmistolaisuus ovat äärimmäisen väkivaltaisia ideologioita, koska niiden käytännön toteutus edellyttää väkivaltaista ”tasa-arvoistus koneistoa”, jonka tehtävänä on viedä ihmiseltä tärkein vapauden muoto. Oikeus sanoa: Ei kiitos, en osallistu tähän.

  • Juuri näin, ja toimiakseen ”ylimääräisistä ihmisistä” on päästävä lopullisesti eroon aivan kuten siinä toisessakin sosialistiessa aatteessa, jossa tuota oppia haettiin aluksi Neuvostoliiton satumaasta!

   • Toimivaa ”vapaata” yhteiskuntaa ei ole olemassakaan ilman vastuuta. Siihen perustuen ”tasa-arvo koneisto” on luotava siten, että siihen kuuluu tasavahvana sekä vapaus, että vastuu… ne kulkevat käsi kädessä. Toimivan yhteiskunnan perustana pitää nimenomaan olla tasa-arvo, ja sen yläpuolella vapaus.

    Tasa-arvoinen vapauteen perustuva yhteiskunta voidaan luoda siten, että jokaisella maailman kansalaisella on asumisoikeus ja perustulo, joka velvoittaa yksilön jonkinlaiseen yhteiskunnalliseen työpanokseen, eli siihen mikä pitää ihmiskunnan rattaat pyörimässä. Sen yläpuolelle pitää sijoittaa ihmisen/perheen vapaus valita missä ja miten asuu, mitä syö, millaista työtä tekee, mitä opiskelee/harrastaa yms. Nykysysteemi tyyliin; kolmasosa petaa, sitä seuraavat makaa ja loput kuolee nälkään tukehtuu omaan mahdottomuuteensa. Uusi tasa-arvoon perustuva YKSI ihmiskunta on valtioiden yhdistymisen myötä edessämme… he tulevat raamatullisesti sanottuna ”laulamaan samaa laulua” (me-tietoisuus/kolmas silmä)…. he puhaltavat yhteen hiileen!

    Näin ollen kommunismin perusajatus – tasa-arvo – on kosmisen tietoisuuden kautta yhdistyvän ihmiskunnan kulmakivi!

    • Murhaaja-Raiskaajat, lukutaidottomat ja insestin rasittamat – Kohti tasa.arvoa! Kosmisen kommariuden nimissä. Iso-Jyrä tasoittaa tien!

   • Kumma juttu. Neuvostoliiton väkiluku kasvoi koko sen olemassaolon ajan hurjaa, Suomeen verraten kaksinkertaista vauhtia. 70 vuodessa 130 miljoonasta 294 miljoonaan!

 13. Marxin kirjoituksia tuntematta mutta kirjoituksen perusteella voi sanoa että Marx on kollegoineen tehnyt tärkeää yhteiskunnallista tutkimusta kapitalismi nimisestä talousjärjestelmästä ja selvittänyt sen salat niin perusteellisesti että niistä vieläkin väitellään.
  Tänä päivänä kuitenkin taas pääoman kerryttäminen verovaroin miljardööreille meni niin kuin edellisessä lamassa USAssa mitä ei Marx päässyt tutkimaan kun saattoi Marxin aikaan olla tuntematon pääoman kertymistapa.
  Kapitalismin kulku lamasta lamaan tuhlaa talouden ja yhteiskunnan voimavaroja ja vaatisi korjausta hyvinvointi valtion suuntaan.
  Tämä onnistuisi siten etttä yritykset ja pankit lopettaisi veron kierron ja maksavat kaikista tuloista verot valtion kassaan kuten palkansaajatkin joutuu tekemään.
  Lisäksi finanssi pankkitoiminnan erottaminen reaalitalouden pankkitoiminnasta että rahan tekeminen rahalla loppuisi kun finanssipankit joutuvat konkurssiin pitkässä juoksussa.

 14. Nalle Wahlroosin mielestä maolainen / stalinilainen systeemikuri ja uusliberalismi sopivat yhteen. Siitähän on nyt tällä hetkellä juuri kysymys.

  Karl Marx kasvoi Rooman valtakunnan suuruuden ajan jäänteiden keskellä Trierissä. Hänen oppinsa toteutui toisen suurvallan, Neuvostoliiton, raameissa juutalaisena jatkumona. ”Bolshevikkihallituksen johto ensimmäisinä vuosikymmeninä oli Leniniä ja Tshitsheriniä lukuunottamatta juutalaisten käsissä.” (Ruetger Essen: Venäjän arvoitus)

 15. Kiva kun juttelette Marxista. Mutta: onko oppi kuollut? Missä on marxilainen analyysi globaalista poikkeustilasta?

  • Ei se kuollut ole, se toimii monella ajatusten liikkeelle panevana voimana, esimerkkinä vaikkapa Thomas Pikettyn tutkimukset. Mutta ei se myöskään ole kaikkien tilanteiden käsikirja joksi sitä yritettiin tehdä ja jota monet vieläkin yrittävät.

   Globaalia poikkeustilaa voi arvioida ihan omalla talonpoikaisjärjellä ja tähän kehotti eräs Marxin venäläinen kannattaja jo sata vuotta sitten, konkreettisen tilanteen konkreettinen analyysi. Ei kaikkeen tarvitse Marxia vääntää, kohta vaimoakin lähdettäisiin hakemaan Marx kainalossa.

   Mutta pakkomarxismi johtaa epäilemättä hullunkurisiin johtopäätelmiin, kuten esim. Kiinan ja USA:n politiikan näkemiseen samana ja tätä kautta samojen tai vielä surkeampien loppupäätelmien tekoon kuin mitä USA:ssa tulee Deep Staten taholta tai muiden muotivirtausten taholta. Koska Kiina on kapitalistinen ja imperialistinen, jne. Eivätkä hälytyskellot soi.

 16. ©Truth_hunter 19.5.2020 at 14:09
  ”…Pohjalla on – kuten Laurent Guyenot analysoi – juutalaisen ’uskonnon’ (jossa raha on jumala) koko maailman valloitusoppi ”
  Kirja joka kertoo mistä kyse
  David Ben-Gurion julisti kerran, ettei ”Israelista ei voi olla arvokasta poliittista tai sotilaallista tietoa ilman perusteellista tietoa Raamatusta”. Jos tämä lausunto on totta Israelin johdolle – ja Benjamin Netanyahu ei varmasti sitä vastusta -, niin se koskee myös jokaista todellista analyytikkoa: Israelista, sen historiasta ja geopoliittisesta asialistasta ei voi olla todellista ymmärrystä ilman perusteellista tietoa Raamatusta.
  Heprealainen Tanakh ei ole vain sionismin inspiraatio. Se on yksi juuri, joka yhdistää kaikki juutalaisuuden ilmaisut. Sen ydinideologia on kapseloitu Yahweh’een, israelilaisten kansallisjumalaan, joka Mooseksen liitolla lupasi kansalleen hallitsevan aseman kansakuntien keskuudessa mikäli se pysyy erillisenä (ei sulaudu muihin).
  Jo ennen Babylonian maanpakoa Jahve ylennettiin ihmiskunnan korkeimmaksi jumalaksi – joka sattui valitsemaan yhden kansakunnan. Kristinuskon ja islamin alistamisesta kyseiselle absurdille väitteelle on tullut valtavan symbolisen voiman lähde …
  Jahven Jumalana esiintyminen on ehkä tuhoisin petos, jota koskaan on ollut ihmiskunnassa. Vanhan testamentin sosiopaattinen persoonallisuus on viime kädessä pilannut Jumalan maineen ja johtanut länsimaiseen jumalattomuuteen.
  Näissä kymmenessä Unz Review -lehdessä alun perin julkaistussa esseessä Laurent Guyénot pohtii juutalaista Jumalaa, juutalaisia ​​ja juutalaisvaltiota. Laurent Guyénot on valmistunut insinööri Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancéesista (Pariisi), hänellä on maisterin tutkinto Raamatun ja tohtorintutkinto keskiaikaisessa historiassa.
  https://www.amazon.com/dp/295717040X/?tag=unco037-20
  Op-Ed: Capitalism Is The Disease
  Eric Striker
  In a country where 25% of the population is afraid to see a doctor due to the cost and the government is unwilling to implement a total travel and immigration ban, it’s clear that our system is a house of cards waiting to get coughed on. Wall Street and Goldman Sachs are the disease, not the cure. 
  https://national-justice.com/opinion-and-analysis/op-ed-capitalism-disease

 17. Ihmiskunta oli alunperin hierarkialtaan apinayhteisö jossa voimakkain urosapina haaremeineen ja sukulaisineen oli lauman johdossa. Samalainen hierarkia jatkui ihmisyhteisöissä jonnekin 1800luvun alkuun sillä erolla että hierarkialla on vaatteet päällä ja vallan tukemiseksi oli keksitty erilaisia rituaaleja ja jumalallisia yhteyksiä. Yhteiskuntaan kohdistui teollistumisen kehittyessä vaatimuksia kaikkien tasaarvosta ja tässä saumassa Marx alkoi tutkimustyönsä kapitalismin toiminnasta.
  Marxin idea oli se että kaikki saa toimeenntulon työstään mutta sillä pyritään ihmisen itsensä vapauttamiseen toteuttamaan itseään. Kapitalismissa tämä ei onnistunut liian pitkien työpäivien ja pienien palkkojen takia ja myös työttömyyden ja sairaskorvausten puuttumisen takia. Toisaalta taas varalliisuus kertyi tehtaannomistajien, pankiirien ja kauppiaiden taskuihin ja tileille.
  Tämä taas aiheutti kitkan työväestön ja pääomien omistajien väliile. Tätä ristiriitaa Marx kollegoineen tutki ilmeisenä tarkoituksena keksiä miten tämä ristiriita voitaisiin korjata ja tuloksena oli tasaarvoinen utopia kaikkien yhteisestä yhteiskunnassa jossa kaikki oli työllistetty ja mieluummin osuuskuntiiin tai valtion yrityksiin lukuunottamatta virkakuntaan.
  Nämä visiot varmasti hermostutti yhteiskunnan hierarkian huippua silloisessa yhteiskunnassa kuten nykyisessäkin koska ihminen polveutuu apinasta ja se ominaisuus ei ihmisestä ole poistunut.
  Venäjän kokeilu epäonnistui myös näistä syistä kun Marxin yhteiskuntamallia vastustettiin apinan raivolla ja johti sotaan ja lopulta diktatuuriin. Kuitenkin osa Marxin ideoista toteutui jonkin verran osuuskunnallisina tuotanollisina yrityksinä mutta pääosassa oli kuitenkin valtion yritykset. Muita positiivisia asioita oli ilmainen terveydenhoito ja koulutus sekä vapaa kulttuuri toiminta.
  Uusia yrityksiä ei varmasti Marxilaisen yhteiskunnan rakentamiseksi tule nykyisten lisäksi kun niitä kapitalistit vastustaa apinan raivolla ja erityisesti USAlla on silmätikkuna valtiot joissa on ilmainen terveyden hoito ja koulutus joita USA pitää sosialismina.
  Ihmisten tasaarvo ei ole kapitalististen yhteiskuntien tavoite ja vaaleista huolimatta hallinto aika ajoin lipsahtaa apinayhteisön tapaisen diktatuurin puolelle eikä ainostaan koronaepidemian aikana.
  Niinpä Suomessakaan ei ole ilmaista terveyden hoitoa ja opiskelua ja Suomi on USAn suosiossa myös aseiden oston takia sieltä ja alueensa antamisessa USAn armeijan käyttöön.
  Marxin oppien mukaista yhteiskuntaa kuitenkin kannattaisi kokeilla osuuskunta yrityksissä ja myös niiden yhteistoiminnassa ja jonkun verran Suomessa onkin tämän tyyppisiä yrityksiä ja yhteiskunnallista toimintaa.

  • No siitä keksimään liikeidea, työskentelemään 16 tuntia päivässä ja antamaan reilun 7 tuntia päivässä työskentelevälle tasa-arvoa. Bonuksena pääset tukemaan työlläsi LGBT elämäntapaa ja muhamettilaista insestiä…

 18. Marxia voi varmasti pitää yhtenä niistä ihmiskunnan henkisistä ja älyllisistä jättiläisistä, joiden harteilla me myöhemmät ihmiset seisomme. Joku viisashan on sellaista todennut jossain muussa yhteydessä. Marxinhan kerrotaan kuitenkin itse vakuuttaneen, että hän ei missään tapuksessa ole marxilainen, kun häneltä oli tiedusteltu hänen asennettaan silloisiin moninaisiin marxiaisiin virtauksiin.

  Pääomankin parhaana antina hän tietääkseni piti sen metodista lähestymistapaa, josta hän toivoi olevan hyötyä myöhemmille tutkijoille, eikä dogmien omaksumista. Taloustieteen historiassa Marxin voisi ehkä sijoittaa taloustieteen klassisen koulukunnan teorioiden edelleenkehittäjäksi ja sillä tiellä joidenkin talouden yleisten peruslainalaisuuksien löytäjäksi.

  Vaikka hänen analyysinsä keskittyi kapitalistisen tuotantotavan analyysin, niin jotkin perusideat, kuten tavaroiden kaksinainen luonne käyttö- ja vaihtoarvoina, sopivat minkä tahansa talousjärjestelmän, joissa on kehittynyt työnjako, analysointiin. Tuo jako auttaa ymmärtämään myös tämän hetkistä finanssijärjestelmän kohtuuttomaksi kasvanutta asemaa.

  Talouden toiminnan perusteena on aina ollut pohjimmiltaan tarve tuottaa ihmisten välttämättä tarvitsemat tavarat ja palvelut. Tällöin kunkin yhteiskunnan todellinen rikkaus on siinä, kuinka hyvin se pystyy tuottamaan käyttöarvoja kaikille jäsenilleen. Niinhän Marxkin totesi muistaakseni teoksensa ”Kansantaloustieteen arvostelua” alussa.

  Kapitalismin taloutta ei kuitenkaan ohjaa käyttöarvojen tuotanto, vaan vaihtoarvojen tuotanto, jotta tuotantovälineiden omistajat eli kapitalistit saisivat kasvatettua rikkauksiaan kasaamalla vaihtoarvojen edustajaa eli rahaa. Tästä nousee kapitalismin sisäinen dynamiikka ja se on johtanut myös nykyiseen finanssimaailman kohtuuttoman vahvaan ylivaltaan, vaikka Marx itse ei ollut sitä enää näkemässäkään.

  Finanssimaailma kuvittelee. että vaihtoarvo, raha on kaiken ydin ja realitalous eli käyttöarvojen tuotanto on yhdentekevää. Nythän nuo Euroopan tollot kellokkaatkin kuten Merkel kumppaneineen endottavat finanssimaailman vaatimuksesta taas 500 miljardin euron velkapakettia, jolla he kuvittelevat ratkaisevansa nykyisiä talousongelmia.

  Tuollaiset toimet tulevat kyllä romahduttamaan talouden, koska niitä vastaavia taloudellisia arvoja ei ole reaalitaloudessa syntynyt, eikä voida olettaa niitä syntyvänkään. Pelkkä rahan painaminen tai luonti luottorahan muodossa ei ratkaise mitään. Jää vain nähtäväksi, miten se romahdus tulee toteutumaan. Ehkäpä kapitalismi on jo tiensä päässä ja romahtaa, koska ei enää kykene ratkaisemaan ongelmiaan.

  • Angela Merkel on reaalikommunismin kasvattama poliittinen hirviö, joka nöyryyttää ja kurittaa kaikin mahdollisin tavoin Saksan kansaa ja altistaa sen monikulttuurin, globalistisen haaveilun ja velkarahatalouden kaaosta luovien voimien alaisuuteen. Omaehtoisen kulttuurin ja henkisen sivistyksen luominen on Saksan kansalta jyrkästi kielletty. Puhdistavaa menneisyyden käsittelyä ei sille sallita, vaan kansa ohjataan pakkomielteisesti materialistiseen tuotantoon. Saksan kansalla on kuitenkin säilynyt tietty rehellisyyden perushyve, koska se ei usko keinottelulla ja temppuilulla luotuun vaurauteen. Jopa aineeton tietoteknologia on saksalaisille vierasta ja niinpä saksalaiset mielellään kunnostautuvat aineellisten hyödykkeiden tuottajina – joskin ilman eleganssin ja kauneuden tajua. Tuotteet ovat olleet kuitenkin asiallisia, laadukkaita ja kestäviä.

   Siksi on pantava merkille Saksan korkeimman oikeuden aikeet estää EKP:n holtiton rahan painaminen. EKP ei tule pääsemään euron painamisessa sellaiseen hurmokselliseen vauhtiin kuin USA:n keskuspankki FED dollarin suhteen. FED on jo ilmoittanut, ettei painamiselle laiteta rajoja. Siksipä USA:n hallintokoneisto on voinut viedä läpi suunnattomia apupaketteja, joiden voimalla se aikoo selättää koronatoimien aiheuttaman laman. Todellisuudessa mitään apua näistä paketeista ei reaalitaloudelle välttämättä ole, vaan koko projekti voidaan nähdä korruptoituneen valta- ja rahaeliitin viimeisenä pyrkimyksenä tyhjentää koko katteettoman FIAT-valuutan ja keinottelevan velkarahatalouden luoma jättimäinen pajatso.

   Silloin, kun rahalla oli esimerkiksi kultaan sidottu arvo, niin pörssissä tai muuten kerätyillä kapitaaleilla oli aitoa voimaa ryhtyä vetämään reaalitalouden vaunuja perässään. FIAT-raha ja numeroilla ja spekulatiivisilla vaihtoarvoilla kerätty numeerinen kapitaali ei tätä tee ja sen vetovoima ja kytkös reaalitalouteen nähden jää huonoksi. Keinotteluraha on tullut haluttomaksi ja laiskaksi etsiytymään reaalitalouteen ja haluaa leikkiä omassa porukassa vain omia leikkejään. Joku reaalitalouden numeerisesti mitattava asia voidaan ottaa keinottelua ohjaavaksi parametriksi. Koko toiminta alkaa muistuttaa vedonlyöntiä. Keskuspankkien toimenpiteet ja setelipainot ovat puhaltaneet kasino-kuplaan vain lisää numeerista arvoa. Tällainen rahan arvon inflatoituminen pääomamarkkinoilla oli Marxillekin tuntematon ilmiö, vaikka hän oivalsi keinottelijoiden parasiittimaisen ja todellista lisäarvoa tuottamattoman luonteen.

 19. Liittoutuneiden ww2:ssa tuhoaman Saksan ryöstö
  Kuka kantaa vastuun koko sodasta…? Mikä on Venäjän vallanneiden marxistien osuus asiaan?
  Entä miksi sodan jälkeiset ja nykyiset saksalaiset joilla ei ole osaa eikä arpaa sotaan yhä maksavat valtavia sotakorvauksia Israelin sionisteille?

  The Allied Sacking of Defeated Germany
  Mike Walsh
  Only now can the story break through the media’s censorship of real history:

  “The sacking of Germany after her unconditional surrender will go down in history as one of the most monstrous acts of modern times. Its excess beggar’s description and its magnitude defy condemnation.” ~ Ralph F. Keeling, Gruesome Harvest; 1947. The Institute of American Economics.
  ”Saksan ryöstö sen ehdottoman antautumisen jälkeen menee historiaan yhtenä nykyajan hirvittävimmistä teoista. Sen rajuus vaatii paljastusta ja suuruus tuomitsemista. ” ~ Ralph F. Keeling, hirmuinen sato; 1947. Amerikan taloustieteen instituutti.
  https://russia-insider.com/en/allied-sacking-defeated-germany/ri28321

  Churchill’s War: The Real History of World War II
  Paul Craig Roberts (Paul Craig Roberts)
  https://truthtopowernews.com/churchills-war-real-history-world-war-ii-n3087

  On voitu selkeästi osoittaa että molemmat maailmansodat olivat sionistien käynnistämiä (juonimia) sotia joiden päämääränä oli Israelin luominen ja sen vallan edistäminen.

 20. Btw… kuvassa Marx ja hidden hand = VAPAAMUURARI (super rite)

  ”Freemasonry started in Europe some time around the 16th century, and now is a network of at least six million ”brothers” around the world. Many—if not all—American presidents have been involved in Masonry.

  Although some parts of Freemasonry are secret, this society is really a front organization controlled by the Society of Jesus—the Jesuits:

  If you trace up Masonry, through all its Orders, till you come to the grand tip-top, head Mason of the World, you will discover that the dread individual and the Chief of the Society of Jesus are one and the same person!ii

  The truth is, the Jesuits of Rome have perfected Freemasonry to be their most magnificent and effective tool, accomplishing their purposes among Protestants.

  Freemasonry carries on the legacy of the Knights Templar, a military order controlled by the Pope. Although the Knights Templar supposedly do not exist in the same form, a group associated with Freemasonry called the Knights Templar does still exist, and similar organizations such as the Knights of Malta also carry on the legacy.

  SECRET KNOWLEDGE

  The highest levels of Freemasonry have the Gnostic ”secret knowledge” that they hide from the rest of the world, and even lower-level Masons are kept in the dark. Read more about this double doctrine in our article Spirituality and Secret Societies

  There is a division between the inner circle and the outer, the freemen who have the knowledge, and the commoners who don’t even know they are being controlled and enslaved:

  We must create a SUPER RITE, which will remain unknown, to which we will call those Masons of high degree (30th and above), whom we shall select. With regards to our brothers in Masonry, these men must be pledged to the strictest secrecy. Through this supreme rite, we will govern all Freemasonry which will become the one international center, the more powerful, because its direction will be unknown.

  The Blue Degrees are but the outer court of portico of the Temple. Part of the symbols are displayed there to the Initiate, but he is intentionally misled by false interpretations. It is not intended that he shall understand them; but it is intended that he shall imagine he understands them. Their true explication is reserved for the Adepts, the Princes of Masonry. The whole body of the Royal and Sacerdotal Art was hidden so carefully, centuries since, in the High Degrees (emphasis added).

  The religion of Freemasonry is essentially the worship of Lucifer, or Satan. In Masonic thought, Satan is the light-bearer, and God is the dark one. This is typical Gnostic inversion of the truth—one of Satan’s favorite deceptions.”

  https://amazingdiscoveries.org/S-deception_Secret_Societies_Freemasonry#!

 21. @Tapio Kuosma 19.5.2020 at 09:14

  Pieni ’kädenvääntö’ Russelinkin kanssa
  Bertrand Russell:
  ”Kun aivoni olivat parhaimmillaan, olin matemaatikko. Kun niiden suorituskyky alkoi heiketä, siirryin filosofiaan. Nykyisin [hiukan alle 90 ikävuotta] olen politiikassa.”
  — Parhaimmillaan … se on suhteellinen käsite. Kun tajunta laajenee niin aivot tulevat laajempaan käyttöön … sitä aluetta mikä ei vielä ollut käytössä otetaan käyttöön. Voi ajatella että kun aivoista mahdollisimman suuri osa tai alue on käytössä ne ovat parhaimmillaan.
  Näin siirtyminen filosofiaan, laajempien kokonaisuuksien ja syy-yhteyksien monikerroksiseen maailmaan, merkitsisikin aivojen toiminnan ja suorituskyvyn paranemista kun filosofia on suurempi haaste ja vaatii niiltä enemmän kuin kapea-alainen ja teoreettinen matematiikka tai fysiikka.
  Opiskelukaverini (hän oli aikaisemmin opiskellut teknillistä fysiikkaa pari vuotta) sanoi että oli pakko vaihtaa alaa kun mitään lopullista vastausta ei saanut kysymyksiin aurinkokuntamme synnystä. Miksi tapahtui alkuräjähdys josta sen uskotaan olevan seuraus? Mistä oli peräisin se ’pallo’ joka räjähti? Ja lopulta mistä aine ja atomit ovat peräisin? Hän sanoi ettei ollut mielekästä jatkaa alaa jossa vallitsi jo lähtökohtaisesti niin suuri aukko tiedoissa.
  No, tuo politiikka viimeisenä … sitä ei edes tarvi kommentoida. Senhän käytäntö todistaa etteivät poliitikot ole ruudinkeksijöitä.

  ”Tiede on mitä tiedämme, ja filosofia mitä emme tiedä.”
  —- Kyllä filosofi voi tietää. Ajatellaan vaikka G.H. von Wrightiä tai Lauri Rauhalaa ja heidän tietomääräänsä joka on valtava. Ja se on tietoa jota luonnontiede ei pysty kumoamaan … eikä edes selittämään.
  Kannattaa lukea miesten kirjoja ja yrittää kumota heidän tietonsa. Ei onnistu.

  ”Vaikka kaikki asiantuntijat olisivat yksimielisiä, he voivat hyvinkin olla väärässä.”
  —- Totta. Senhän me näemme joka päivä.

  ”Maailman kiusana on se, että typerät ovat ehdottoman varmoja ja viisaat täynnä epäilystä.”
  — Todella suuri kiusa, erityisesti tuo typerien varmuus kun se ei ole varmuutta siitä että ovat itse typeriä.

  ”Useimmat ihmiset mieluummin kuolisivat kuin ajattelisivat, ja tosiasiassa he tekevätkin niin.”
  — Se voi olla myös kapasiteetti kysymys: ei ole resursseja. Pelkurin onkin syytä karttaa ajattelua koska hän ei kestä ahdistusta mikä siitä voi seurata. Kun ei ajattele on henkisesti kuollut.

  ”Useimmilta ihmisiltä puuttuu todellinen vapaus valita valtio, johon he tahtovat kuulua, eikä kenelläkään ole nykyisin vapautta olla kuulumatta mihinkään valtioon. Olettakaa esimerkiksi, että olette pasifisti ettekä hyväksy sotaa. Missä hyvänsä elättekin, valtio ottaa osan omaisuudestanne sotilasmenoihin. Millä oikeudella teidät voidaan pakottaa alistumaan tähän?”
  — Vankeja me olemme. Itsekin muuttaisin maahan jos olisi sellainen maa mikä ei olisi vankila. Elämä on aina tavalla tai toisella vankina oloa. Vasta kuolema tuo vapauden sille joka ei usko tuonpuoleiseen tai sille joka uskoo ja uskoo pääsevänsä paratiisiin.
  Pitää vaan taistella vapauden puolesta päivästä toiseen. Se on ihmisen tärkein tehtävä.

 22. Mitkä talouden lait ilmenevät globaalissa poikkeustilassa? Materialistista dialektiikkaa, please.

 23. Kiitos kaikille keskustelijoille. Kosolti kiinnostavia ajatuksia, analyysejä ja ideoita. Poimin tähän vain muutamia, jotka tavalla tai toisella kolahtivat ja saivat pohtimaan:

  Jonsse 19.5.2020 at 12:20
  Syntyy ilmiö nimeltä korporaatiofasismi, joka on kaukana siitä, mistä Marx haaveili. Ultrakapitalismi ja väärin sovellettu kommunismi johtavat molemmat harvainvaltaan. Siksipä sellainenkin ilmiö kuin ultra-vasemmistolainen miljardööri voi olla olemassa eli George Soros, joka juuri parhaillaan on ajamassa poliittisesti tasa-arvoisia länsimaita alas, jotta niihin saadaan synnytetyksi harvainvalta.
  Marxin perusteltuna ja oikeudenmukaisena yleistavoitteena oli kurjistuneen työväenluokan aseman parantaminen kurjuutta aiheuttaneen ja omaisuutta keskittävä talousjärjestelmän analyysin kautta. Analyysi on yhä tänä päivänä paikkansapitävä mm. kurjistumis- ja pääoman keskittymishavaintojen osalta.
  #
  Erkki 19.5.2020 at 12:44
  Mielikuvitus ja intuitio luovat skenaarioita, jotka kokemuksen kautta muuttuvat tiedoksi. Matematiikka perustuu aksioomiin, joita ei voida todistaa oikeaksi, mutta se, että esim. fysiikassa matematiikka työkaluna vie perille asioihin, joissa viime kädessä empiiriset havainnot verifioivat käytetyn menetelmän oikeellisuuden. Siinä mielessä voidaan ajatella, että looginen ”struktuuri” on oikea. Näissä puitteissa voikin palata Einsteinin ensimmäisen virkkeen sisältöön.
  #
  Truth_hunter 19.5.2020 at 17:58
  eräänlaista kommunismia ihminen voi – ainakin vielä – elää eläkeläisenä. Eläke tulee tilille ja voi keskittyä toteuttamaan oman persoonallisuuden tarpeita.
  Ja moni sanookin että se on elämän parasta aikaa kun vain pysyy terveenä.
  Utopistisesti voi ajatella että miksei siitä voisi tulla – kun riistäjät ensin saadaan kuriin – vähitellen koko kansan tapa elää?
  #
  Tulenkantaja 19.5.2020 at 19:04
  Toimivaa ”vapaata” yhteiskuntaa ei ole olemassakaan ilman vastuuta. Siihen perustuen ”tasa-arvo koneisto” on luotava siten, että siihen kuuluu tasavahvana sekä vapaus, että vastuu… ne kulkevat käsi kädessä. Toimivan yhteiskunnan perustana pitää nimenomaan olla tasa-arvo, ja sen yläpuolella vapaus.
  Tasa-arvoinen vapauteen perustuva yhteiskunta voidaan luoda siten, että jokaisella maailman kansalaisella on asumisoikeus ja perustulo, joka velvoittaa yksilön jonkinlaiseen yhteiskunnalliseen työpanokseen, eli siihen mikä pitää ihmiskunnan rattaat pyörimässä. Sen yläpuolelle pitää sijoittaa ihmisen/perheen vapaus valita missä ja miten asuu, mitä syö, millaista työtä tekee, mitä opiskelee/harrastaa yms.
  Näin ollen kommunismin perusajatus – tasa-arvo – on kosmisen tietoisuuden kautta yhdistyvän ihmiskunnan kulmakivi!
  #
  MarxTutkiKapitaalin 19.5.2020 at 18:30
  Marxin kirjoituksia tuntematta mutta kirjoituksen perusteella voi sanoa että Marx on kollegoineen tehnyt tärkeää yhteiskunnallista tutkimusta kapitalismi nimisestä talousjärjestelmästä ja selvittänyt sen salat niin perusteellisesti että niistä vieläkin väitellään.
  #
  Leo 19.5.2020 at 19:46
  Kiva kun juttelette Marxista. Mutta: onko oppi kuollut? Missä on marxilainen analyysi globaalista poikkeustilasta?
  #
  Jan Nybondas 19.5.2020 at 21:04
  Ei se kuollut ole, se toimii monella ajatusten liikkeelle panevana voimana, esimerkkinä vaikkapa Thomas Pikettyn tutkimukset.
  Globaalia poikkeustilaa voi arvioida ihan omalla talonpoikaisjärjellä
  Ei kaikkeen tarvitse Marxia vääntää, kohta vaimoakin lähdettäisiin hakemaan Marx kainalossa.
  Mutta pakkomarxismi johtaa epäilemättä hullunkurisiin johtopäätelmiin, kuten esim. Kiinan ja USA:n politiikan näkemiseen samana
  #
  Truth_hunter 19.5.2020 at 20:50
  ©Truth_hunter 19.5.2020 at 14:09
  ”…Pohjalla on – kuten Laurent Guyenot analysoi – juutalaisen ’uskonnon’ (jossa raha on jumala) koko maailman valloitusoppi ”
  #
  MarxState 19.5.2020 at 21:48
  osa Marxin ideoista toteutui jonkin verran osuuskunnallisina tuotannollisina yrityksinä mutta pääosassa oli kuitenkin valtion yritykset. Muita positiivisia asioita oli ilmainen terveydenhoito ja koulutus sekä vapaa kulttuuritoiminta.
  Uusia yrityksiä ei varmasti Marxilaisen yhteiskunnan rakentamiseksi tule nykyisten lisäksi kun niitä kapitalistit vastustaa apinan raivolla ja erityisesti USAlla on silmätikkuna valtiot joissa on ilmainen terveyden hoito ja koulutus joita USA pitää sosialismina.
  Ihmisten tasa-arvo ei ole kapitalististen yhteiskuntien tavoite
  Suomi on USAn suosiossa myös aseiden oston takia sieltä ja alueensa antamisessa USAn armeijan käyttöön.
  Marxin oppien mukaista yhteiskuntaa kuitenkin kannattaisi kokeilla osuuskuntayrityksissä ja myös niiden yhteistoiminnassa ja jonkun verran Suomessa onkin tämän tyyppisiä yrityksiä ja yhteiskunnallista toimintaa.
  #
  Tuomo Liias 19.5.2020 at 23:34
  Marxia voi varmasti pitää yhtenä niistä ihmiskunnan henkisistä ja älyllisistä jättiläisistä, joiden harteilla me myöhemmät ihmiset seisomme.
  Taloustieteen historiassa Marxin voisi ehkä sijoittaa taloustieteen klassisen koulukunnan teorioiden edelleenkehittäjäksi ja sillä tiellä joidenkin talouden yleisten peruslainalaisuuksien löytäjäksi.
  Vaikka hänen analyysinsä keskittyi kapitalistisen tuotantotavan analyysin, niin jotkin perusideat, kuten tavaroiden kaksinainen luonne käyttö- ja vaihtoarvoina, sopivat minkä tahansa talousjärjestelmän, joissa on kehittynyt työnjako, analysointiin. Tuo jako auttaa ymmärtämään myös tämän hetkistä finanssijärjestelmän kohtuuttomaksi kasvanutta asemaa.
  Pelkkä rahan painaminen tai luonti luottorahan muodossa ei ratkaise mitään. Jää vain nähtäväksi, miten se romahdus tulee toteutumaan. Ehkäpä kapitalismi on jo tiensä päässä ja romahtaa, koska ei enää kykene ratkaisemaan ongelmiaan.
  #
  Jonsse 20.5.2020 at 12:35
  on pantava merkille Saksan korkeimman oikeuden aikeet estää EKP:n holtiton rahan painaminen. EKP ei tule pääsemään euron painamisessa sellaiseen hurmokselliseen vauhtiin kuin USA:n keskuspankki FED dollarin suhteen. FED on jo ilmoittanut, ettei painamiselle laiteta rajoja.
  Todellisuudessa mitään apua näistä paketeista ei reaalitaloudelle välttämättä ole, vaan koko projekti voidaan nähdä korruptoituneen valta- ja rahaeliitin viimeisenä pyrkimyksenä tyhjentää koko katteettoman FIAT-valuutan ja keinottelevan velkarahatalouden luoma jättimäinen pajatso.

  • Tutustuhan Tapio tähänkin … en viitsi sitä enää tänne monistaa. Se löytyy täältä:
   Truth_hunter 20.5.2020 at 19:29
   https://vastavalkea.fi/2020/05/13/donald-trump-ei-ole-uusi-kennedy/
   Pieni pätkä silti kommentin alusta:
   Hieno (linkin) artikkeli kuinka ja kenen toimesta Saksa tuhottiin maailmansodissa.

   Saksa ennen Hitleriä on nykypäivän Amerikka – mikä oli ’Weimarin tasavalta’ ja miksi asia piilotetaan amerikkalaisilta?
   Weimarin tasavallan ongelmat olivat aivan samankaltaisia kuin Amerikan nykyiset ongelmat … on pohdittava, vaativatko he samaa ratkaisua.
   Bradford Hanson
   https://nationalvanguard.org/2020/05/we-live-in-weimar-2-0-but-what-was-weimar-1-0/
   https://truthtopowernews.com/pre-hitler-germany-america-today-what-was-weimar-republic-and-why-it-hidden-americans-n3425

   Yllä nostin esiin:
   Truth_hunter 20.5.2020 at 00:12
   Liittoutuneiden ww2:ssa tuhoaman Saksan ryöstö
   Kuka kantaa vastuun koko sodasta…? Mikä on Venäjän vallanneiden marxistien osuus asiaan?
   Entä miksi sodan jälkeiset ja nykyiset saksalaiset joilla ei ole osaa eikä arpaa sotaan yhä maksavat valtavia sotakorvauksia Israelin sionisteille?
   Marxia ja hänen teorioitaan ei voi mitenkään sivuuttaa kun maailmansotien (ja ’terrorismin vastaisen sodan’) tuhoja arvioidaan.

  • Marx kirjoitti muun ohella siitä, miten (1) rahapääoma erkaantuu tuotannollisesta toiminnasta, (2) kuvitteellisesta (fiktiivisestä) pääomasta ja (3) näennäisistä (illusorisista) pääoma-arvoista. Syynä oli ’rikastumisen vimma ilman tuottamisen riesaa’. (Tänään puhuisimme ehkä yksikertaisemmin viidennestä kuolemansynnistä [peccata mortalia], so. ahneudesta [averitia]. – Arkkipiispa Gianfranco Girotti on verrannut seitsemää yksilöä koskevaa kuolemansyntiä aikamme suuriin sosiaalisen tason synteihin. Kolmantena hänen listallaan on ’ylenpalttisen vaurauden kerääminen’.)

   Uusliberalistien opit markkinoiden vapauden siunauksellisuudesta ja kyvystä ohjata itseään kärsivät konkurssin globaalissa pankki- ja rahoituskriisissä (finanssikriisi) vuosina 2007 – 2009 oli. Tilanne tavallaan huutaa vaihtoehtojen perään. Eräät Marxin oppeihin perehtyneet katsovat löytäneensä keinoja tilanteen pelastamiseksi. Ongelmana lienee, ettei marxilaiseen traditioon nojaavilla näytä ainakaan toistaiseksi olevan valtaeliittien luottamusta (mikä on tietysti täysin ymmärrettävää).
   #
   Konkreettisia uudistuksia ovat esittäneet kansainvälisesti muun muassa Thomas Piketty ja Paul Krugman sekä omassa maassamme Christer Lindholm.
   #
   Välittömiksi toimiksi kriisistä kärsimään joutuvien ihmisten tilanteen helpottamiseksi on ehdotettu perusturvan ja peruspalvelujen lisäämistä, työajan lyhentämistä sekä verotuksen suuntaamista valuuttakeinotteluun, pääomatuloihin ja pörssikauppaan. Monet tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että nykyistä kriisiä ei ratkaista perussyihin puuttumatta. Perussyyksi koetaan finanssipääoman ja suuryhtiöiden valta (korporatokratia).
   #
   Rosa-Luxemburg-säätiön tutkijakollektiivin (jäljempänä: tutkijakollektiivi) vetoomuksessa solidaarisuuden yhteiskunnan puolesta todetaan: ”Uusliberalismin uusi uljas maailma makaa raunioina. Sen tarjoama varallisuus osoittautui ryöstäksi, hämäykseksi ja petokseksi” (ks. Nykyinen kriisi ja Marx. Toimittanut Y. Hakanen. Helsinki 2009, s. 219). Tutkijakollektiivi liputtaa ’solidaarisuuden yhteiskunnan’ puolesta. Sillä se tarkoittaa sosiaalisesti ja ekologisesti säädeltyä sekataloutta, jossa on vahva julkinen, yhteinen talouden sektori askeleena kapitalismin puitteet ylittävään yhteiskunnallis-ekologiseen rakennemuutokseen.

   Kamppailu solidaarisuuden yhteiskunnan muodostamiseksi edellyttää seuraavankaltaisia toimenpiteitä: taistelua köyhyyttä vastaan; uudelleenjakoa huipulta pohjalle ja yksityiseltä julkiselle; rahoitussektorin sosialisointia; taloudellista demokratiaa; demokratian ’kansanvaltaistamista’, täystyöllisyyden ja kunnollisen työn politiikkaa; solidaarista koulutusjärjestelmää; kunnallistalouden elvyttämistä ja demokratisointia; maksutonta julkista liikennettä; rauhanpolitiikkaa ja sitoutumista solidaarisuuden globaaliin toteuttamiseen.
   #
   Marxin oppeihin perehtyneistä tutkijoista löytyy myös pandemioista kiinnostunut henkilö. Sellainen on filosofian tohtori Lena Huldén. Hän on tarkastellut pandemioita köyhyyden Kuuban ja Meksikon erilaiset valmiudet hoitaa tarttuvia tauteja kannalta: ”Köyhyys ja sosiaaliset olot ovat muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta tärkein syy huonoon terveyteen ja lyhyempään elinikään.” Kuitenkin myös köyhien valtioiden välillä esiintyy suuria eroja. Meksikon ja Kuuban erilaisia valmiuksia hoitaa tarttuvia tauteja tutkittiin vuonna 2006. Kuuba on Meksikoa jossakin määrin köyhempi maa. Meksikolla on uusliberalistinen järjestelmä. Yksityisten voittoa tavoittelevien yhtiöiden järjestämät terveyspalvelut valitaan kilpailuttamalla. Kuuba tuottaa terveyspalvelunsa julkisena palveluna. Se on maksuton, ja kaikilla on oikeus käyttää palveluja.

   Kuuban järjestelmä osoittautui oikeudenmukaisemmaksi ja tehokkaammaksi kuin Meksikon järjestelmä. Mahdollinen pandemia kyetään torjumaan tehokkaammin ja huokeammin Kuubassa kuin Meksikossa tai USA:ssa. (Ks. Lena Huldén: Pandemiat ja köyhyys. Teoksessa: Nykyinen kriisi ja Marx)
   #
   Teoksessaan Lama (2009) Paul Krugman tekee selkoa talouskriisin syistä ja seurauksista. Sen lisäksi Krugman käsittelee korjauskeinoja. Hänen mielestään rahoitusjärjestelmä kaipaa uudistamista. Keskeiseksi keinoksi Krugman näkee valvonnan lisäämisen: ”Kaikkia sellaisia toimintoja, jotka joudutaan rahoitusmarkkinoiden kriisitilanteessa pelastamaan niiden elintärkeän roolin vuoksi, pitää voida valvoa myös silloin, kun mitään kriisiä ei olekaan. Valvonnan pitää estää liiallisten riskien ottaminen.” Pankkivalvonnan kaltainen järjestelmä on lisäksi ”ulotettava paljon tähänastista laajemmalle rahoituskentässä”. Krugman katsoo, että kansainvälisiä pääomaliikkeitä tulisi voida ”rajoittaa pysyvästi” (ks. m.t.).

   • Paljon sinulla Tapio on laja-alaista tietoa ja on hienoa kun jaat sitä täällä. Näistä asioista valta-media vaikenee kun se on yksityisessä omistuksessa ja laulaa raha-eliitin ’ei ole muuta vaihtoehtoa’ lauluja.
    Tiivistäen voisi todeta että resepti maailman parantamiseen on valvonnan lisääminen ja nykyisen psykopaattisen eliitin rajoihin laittaminen. Yksinkertainen resepti mutta vaikea toteuttaa.
    Orwell sen jo tiesi ja siksi hän oli demokraattisen sosialismin miehiä. Oikeassa demokratiassa (od) ei IsoVeli valvo kuten kansan hajottavassa edustuksellisessa vaan kansa valvoo itse itseään ja omaa etuaan. Siksi od on luonteeltaan myös varsin nationalistinen.

    • ”Orwell sen jo tiesi ja siksi hän oli demokraattisen sosialismin miehiä.”
     Koskettava ja uusi tieto itselleni Orwellista … miksi hän päätyi hirvittävän syyllisyyden ahdistamana siihen mitä kirjoitti ja lopulta itsemurhaan
     How the British Empire Created and Killed George Orwell
     Martin Sieff May 20, 2020
     But it was not the Soviet Union, Stalin’s show trials or his experiences with the Trotskyite POUM group in Barcelona and Catalonia during the Spanish Civil War that “made Orwell Orwell” as the Anglo-America Conventional Wisdom Narrative has it. It was his visceral loathing of the British Empire – compounded during World War II by his work for the BBC which he eventually gave up in disgust.

     And it was his BBC experiences that gave Orwell the model for his unforgettable Ministry of Truth in his great classic “1984.”
     Kuinka Britannia loi ja tappoi George Orwellin
     Martin Sieff 20. toukokuuta 2020
     Mutta Neuvostoliitto, Stalinin kokeet tai O:n kokemukset Trotsky-laisen POUM -ryhmän kanssa Barcelonassa ja Kataloniassa Espanjan sisällissodan aikana eivät ”tehneet Orwellista Orwellia”, …
     Sen teki hänen syvä inhonsa Britanniaa ja itseään kohtaan – toisen maailmansodan aikana hänen BBC: lle tekemänsä työ – josta hän lopulta luopui syvän inhon vallassa.

     Ja juuri hänen BBC-kokemuksensa antoivat Orwellille mallin unohtumattomalle Totuusministeriölle hänen suuressa klassisessa ”1984.”
     https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/20/how-the-british-empire-created-and-killed-george-orwell/

 24. Miksi muuten Marxilla on käsi takin liepeen alla? Sama tyyli oli myös Leninillä ja Stalinilla kun hieman googlaat kuvia. Eliitin esoteeriset symbolit käy näitä läpi ja vaikkei sinänsä liity aiheeseen niin suosittelen tutustumaan. En usko yhteenkään tuon kerhon tyyppiin vaikka monet toki pakotetaan käyttämään kerhonsa symboleja kuten tavalliset suomalaiset eturivin muusikot, joita pompottaa tietty hyvä veli kerho. Tässäpä aihetta jollekulle Vastavalkea kirjoittajalle. Neukut haisee kuten natsi-saksakin.

  • Huonot tiedot sinulla.
   Kuinka yhdistät Marxin ’neukkuihin’? Hän oli juutalainen. Eikä Leninkään ollut puhdas neukku. Ja Stalin vielä vähemmän.
   Käsi lompakon taskun päällä vasemmassa povessa on v-muurareiden suosima tyyli.

   • Marx osaltaan neukkujen ”ideologian” taustalla. Lenin ja Stalin syyllisiä miljoonien murhaamiseen, mitä väliä tässä jollakin kansallisuus tai uskontotaustalla. Suosittelen tuota blogia katsomaan. En luota Marxiin enkä muihinkaan tuollaisiin poseeraajiin.

 25. Maybe Karl Marx Was Right After All — ehkä Marx olikin lopulta oikeassa
  muutama poiminta linkin artikkelista
  Patrick Armstrong

  Before Marx socialism was a sort of voluntary wish thing, no doubt growing out of Protestant fantasies of life in early Christianity when everything was supposedly shared. There were a few attempts at building Christian socialist communities and most of them had unhappy endings – the Munster Anabaptists’ ending especially so. Secular socialist communities – Robert Owens’ attempts for example – also came to little, albeit more peacefully.
  Marx’s claim was that he made socialism scientific by which he meant that he believed he had discovered the mechanism that had driven society through history: he concluded that socialism was the inevitable next stage of evolution.
  … Marx believed that he had discovered the laws, the processes, the machinery, that drove history and society: the way things are and will be, that must be: scientific. After Marx, socialism is no longer something to be wished for, something some rich benevolent owner might create if we asked him politely, an appeal to Christian conscience, but something that is the very mechanism of the way things are and the way they must develop. Socialism is hard-wired into history.
  But, right away, there’s a contradiction: if it’s scientific, nothing you or I can do will make it come faster or slower so there’s no point in joining socialist parties: Newton’s laws of motion don’t care whether you or I create a society to proselytise for them. But if it’s important to work towards socialism – and Marx himself was closely involved in at least one effort to do so – then it’s not inevitable and, therefore, not scientific. This created two threads in Marxism – spontaneity (it is going to happen in its own time) and voluntarism (it has to be made to happen).
  * * *

  But that was then and this is now. What started me off on these thoughts was this headline: “The 3 Richest Americans Hold More Wealth Than Bottom 50% Of The Country, Study Finds“. That’s pretty astonishing: 3 people could buy out 160 million Americans: pay off their rents and mortgages, clear out their savings accounts, pocket their health plans, empty out their pension plans, throw their clothing into the Salvation Army box, pile their knick-knacks at the curb and cash out their tooth fillings.
  What happened? Well, simply put, the rich grabbed hold of political power, took over the government and started to unlevel the playing field. Wherever they can exercise their power they do: executive salaries rise, university fees grow, parliamentarians grow richer, bureaucracies expand, government bailouts bail. None of this is new or unusual, of course: greed+power=more greed is an equation for all times and all places. But somewhere the West lost the countervailing forces that balanced the greed of the bosses with the greed of the unions. We see this throughout the West: super rich, enormous executive salaries, endless perqs for some; austerity for the rest. More dramatically in the USA, of course, because it is the West’s leader and its “early adopter”. Socialists and the institutions they encouraged provided a counterforce and brute power created a balance in which everybody got something. That counterforce disappeared somewhere.
  * * *

  So, in a way, what Marx foresaw 170 years ago has come to happen. Much later than he expected and much differently than he expected. His theory held that the owners of the means of production – Carnegies, Vanderbilts, Rockefellers – would rule the world. But of the three Americans who, we are told, can buy half the population, one is an investor, another a software developer and the third the inventor of a mail order store. Where are the means of production? Well – another irony – they were sold to China.

  So the super rich in the West own intangibles;

  The communists in the East own the means of production:

  Not exactly what Marx expected.

  And yet: three people as rich as half a country? Legislatures that do what they’re told by their paymasters? That is rather like the late stage capitalism that Marx was talking about – a few, very few, super rich and a large number of emmiserated people.

  As Marx might say today, opioids are the opium of the people.

  So what happens next? COVID-19 is brutally exposing the fact that these Western societies aren’t actually very efficient. Is it significant that three quarters of the COVID-19 cases are in NATO countries? Only six months ago, they were supposed to be the best prepared. Endless wars go on endlessly, debt piles up, wealth gaps grow, austerity policies grind on. The propaganda of Western exceptionalism is still strong but weaker and less convincing with every failure.

  The world is changing and Karl Marx doesn’t look as out of date as he did 50 years ago.

  https://www.strategic-culture.org/news/2020/04/26/maybe-karl-marx-was-right-after-all/

  • Tässä Armstrong pohtii mikä on tehnyt Supervallasta (USA) niin yliherkän
   America the Terrified: What Makes This Superpower So Sensitive?

   Patrick Armstrong
   One of the curiosities about the United States is that, on the one hand, Americans are forever boasting about how powerful, how democratic and altogether wonderful their country is while, on the other hand, they are receptive to assertions that this mightiness and excellence is on the brink of disappearing. It’s a very peculiar state of affairs probably best left to psychiatrists to ponder. We laypeople are left wondering: has there ever been so frightened a superpower? So mighty and all about to be lost.
   **—Yksi Yhdysvaltojen kiinnostavuuksista on, että toisaalta amerikkalaiset ylpeilevät ikuisesti siitä, kuinka voimakas, demokraattinen ja kaiken kaikkiaan upea heidän maansa on, kun taas toisaalta he ovat eivät kiellä väitteitä, että tämä voimakkuus ja huippuosaaminen ovat katoamisen partaalla.
   Se on hyvin omituinen tilanne, joka todennäköisesti olisi parasta jättää psykiatrien pohdittavaksi. Me maallikot jäämme miettimään: onko koskaan ollut niin pelokasta suurvaltaa? Niin mahtava ja kaiken hukannut.
   https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/22/america-terrified-what-makes-this-superpower-so-sensitive/

   Löytyisikö vastaus tuohon ’mahtailevaan yliherkkyyteen’ yllä olevasta artikkelista:
   So the super rich in the West own intangibles;
   The communists in the East own the means of production:

   • Ainoan supervallan julkinen ’salaisuus’

    ”So the super rich in the West own intangibles”
    (Truth_hunter 22.5.2020 at 20:28)
    #
    Sitaatissa taitaa olla ilmaistuna asian ydin (intangibles), se mikä on kaikkien nähtävissä mutta jonka ainoastaan harvat lienevät oivaltaneen. Sillä miten muuten voitaisiin ymmärtää, että tämä pieni pohjoinen tasavalta on täynnä Ainoan supervallan rakastajia. Ja ’nykkiin’ menijöitä riittää, aina. Vain pandemia estää.

    (USA:n tärkein taloussektori on palvelusektori, joka työllistää noin kolme neljäsosaa työvoimasta. Vuonna 2010 USA kävi noin 60 miljoonaa vierailijaa, ja se oli Telluksen toiseksi suosituin turistikohde. Merkittävimmät teollisuustuotteet ovat kemikaalit, transistorit, lentokoneet, autot ja autojen osat, TIETOKONEET, TIETOLIIKENNEVÄLINEET ja LÄÄKKEET.)

    (Ainoa supervalta on sotien supervalta. Vietnamin sota: yhdysvaltalaisia kuoli 58.193 ja haavoittui 304.000, joista 75.000 vakavasti. Pohjoisvietnamilaisia ja Vietkongin sissejä kuoli 500.000 – 1.100.000 ja haavoittui 600.000. Vietnamilaisia siviilejä kuoli noin 2.000.000. Ainoan supervallan butcherit osaavat slaughterin. Ainoa supervalta on sotien ylivalta. Rauhaa se ei kykene milloinkaan saavuttamaan, paitsi hautuumaan.)

    Asiasta on olemassa eräänlainen urban gospel, siis urban gospel sui generis.
    Vapaa suomennos menee jotenkin seuraavaan tapaan:

    Mitä heillä on, brother?
    Mitä heillä on? Sellaista mitä ei muualla.
    Mitä heillä on, brother? Vai onko mitään?
    Well, well, well, sister.
    Onpahan toki. Paljon heillä on?
    Kuten esimerkiksi Pentag*n, sister.

    Onko muuta? Onko muutakin, brother.
    Onpahan toki. Paljon muutakin, sister.
    Mitä muuta on, kerropa, bother!
    Esimerkiksi D*llari, sister.

    Se on jo kaksi mutta muutakin vai?
    Onpahan toki. Paljon muutakin, sister.
    Mitä muuta on, kerropa, brother!
    Esimerkiksi H*llywood, sister.

    Se on jo kolme, mutta onkohan muuta?

    Onpahan toki, se tärkein vielä:
    IN-TAN-GIB-LES, sister
    intangibles

    Tarkoitatko …
    Tarkoitan, sister: niillä maailmaa hallitaan.
    [Ja apureita riittää:
    Lähi-idässä Terre promise
    ja Europessa Vereinigtes Königreich.]

    • Hieno gospel ja hieno suomennos … kuvaa osuvasti missä ja kuinka turhuus tiivistyy
     … ’nykkiin’ menijöitä riittää, aina. Vain pandemia estää.
     Ei ihme että ihmiskunnan tie on tuskaa ja vaivaa kun ’nykkiin’ menijöitä riittää. Piteneekö jono kun pandemia laantuu? … se lienee maailman kohtalon ydinkysymys
     jospa sitä ’salaisuutta’ ei tarvitsisikaan enää hakea niin kaukaa ja sen voisikin löytää ihan omasta itsestään … aina voi toivossa elää

     • Mitä enemmän turhuus tiivistyy sitä suuremmaksi kasvaa rako reaalisen ja fiktiivisen välillä.
      1776 perustetulle Yhdysvalloille ovat viisaat laskeneet 300v eliniän. Miksi niin lyhyt kun kulttuurit yleensä ovat pitempi-ikäisiä?
      Vastaus löytyy sanasta ’in-tan-gib-les’ (käsittämätön), joka maata vihanneelle Freudille tarkoitti ’jättiläismäistä erehdystä, antiparatiisia’, identiteettinsä kadottanutta narsistista ’anaalisten aikuisten lempituotteen rahan hallitsemaa kulttuuria, Dollariaa’.
      Jotenkin traagista ja ironista on että juuri itsensä ’puolijuutalaiseksi’ (hän ei tukenut sionistien Israel-hanketta) luokitelleen Freudin luoma psykoanalyysi on ollut keskeisessä roolissa tuon maan kuten koko läntisen kulttuurin henkisessä degeneraatiossa ja että juuri juutalaiset ovat osoittautuneet suurimmiksi noista ’anaalisista rahanhimoon juurtuneista aikuisista’.

 26. Miksi Makow pelottelee Kiinalla ja sen kommunismilla unohtaen kokonaan lännen neokonna- ja oligarkki-mafian, josta Arnstrong yllä puhuu

  The Real Virus is Communism (Satanism) — The Real Virus is Communism (Satanism)

  CCP = Chinese Communist Party

  ”The virus is merely a device to drive the plot, but it has no real relevance; in fact THE CCP IS THE REAL VIRUS. The CCP was created by a cabal who brought you Karl Marx and central banking; it’s their tool to move the world to One World Order.”
  https://www.henrymakow.com/2020/05/virus-infecting-humanity-is-communism.html

  Artikkelissa ei kuitenkaan ole selkeää faktaa joka todistaisi Kiinan satanismin puolesta eikä siitäkään että koronavirus olisi peräisin Kiinasta.
  Sensijaan meillä on vahva epäily että virus on lännen tuote ja paljon kovaa faktaa ’läntisen arvoyhteisön’ satanisteista ja talmudisteista jotka raiskaavat surutta jokaisen heidän hankkeitaan vastustavan ja ovat avoimesti ilmoittaneet tavoittelevansa koko maailman herruutta ja alistavansa kaikki kansat palvelijoikseen tai oikeammin orjikseen.
  Kiinalaiset (CCP) eivät tietääkseni ole tällaisia puhuneet .. ainakaan itse en ole mistään saanut sellaista tietoa.

 27. Truth_hunter 23.5.2020 at 18:01 … jatkoa
  ”… Freudille tarkoitti ’jättiläismäistä erehdystä, antiparatiisia’, identiteettinsä kadottanutta narsistista ’anaalisten aikuisten lempituotteen rahan hallitsemaa kulttuuria, Dollariaa’. ”
  Erich Fromm:
  Omistava elämänmuoto ja anaalinen luonne
  Omistavan elämänmuodon ymmärtämistä auttaa erään Freudin merkityksellisimpiin kuuluvan havainnon mieleen palauttaminen, nimittäin sen, että läpäistyään pikkulapsikaudellaan ensin kaksi vaihetta, joista ensimmäistä luonnehtii passiivinen ja toista aggressiivis-riistävä vastaanottavuus, kaikki lapset käyvät läpi ennen kypsymistään kolmannen vaiheen, jota Freud nimitti anaalieroottiseksi.
  Freud havaitsi, että tämä vaihe jää usein vallitsevaksi yksilön myöhemmissäkin kehitysvaiheissa ja että silloin kun niin käy, tälle kehittyy anaalinen luonne. Yksilö muovautuu sellaiseksi, että hän kanavoi voimiensa pääosan rahan ja aineellisten tavaroiden sekä tunteiden, eleiden, sanojen ja energioiden hallussa pitämiseen, säästämiseen ja varastoimiseen.
  Tällainen on tyypillinen kitsaan ihmisen luonne, ja siihen liittyy tavallisesti sentapaisia piirteitä kuin järjestyksenrakkautta, täsmällisyyttä ja itsepäisyyttä, kutakin enemmän kuin olisi aivan normaalia.

  Freudin anaalisuuden käsitteeseen kuuluu tärkeänä osana rahan ja ulosteiden symbolinen yhteys – kulta ja lika – josta hän mainitsee useita esimerkkejä.

  Hänen tulkintansa, jonka mukaan anaalinen luonne ei ole saavuttanut täyttä kypsyyttä, kritisoi itse asiassa terävästi viime vuosisadan porvarillista yhteiskuntaa, jossa vallinneiden käsitysten mukaan anaaliset luonteenpiirteet edustivat moraalisen käyttäytymisen ihannetta ja niiden katsottiin ilmaisevan ’ihmisluontoa’.
  Freudin yhtälö: raha=ulosteet, on selvä joskaan ei tarkoituksellinen kielteinen arvostelu porvarillisen yhteiskunnan toiminnasta ja sen omistavuudesta…

  Freud on toisin sanoen sitä mieltä, että sellainen henkilö, joka on valtaosaltaan kiinnostunut omistamisesta ja omaisuudesta, on neuroottinen, henkisesti sairas ihminen; siitä seuraa että yhteiskunta, jonka useimmat jäsenet ovat anaalisia luonteita, on sairas yhteiskunta.

  http://hybrizzz.tripod.com/fromm3.htm

  • ”Freud on toisin sanoen sitä mieltä, että sellainen henkilö, joka on valtaosaltaan kiinnostunut omistamisesta ja omaisuudesta, on neuroottinen, henkisesti sairas ihminen; siitä seuraa että yhteiskunta, jonka useimmat jäsenet ovat anaalisia luonteita, on sairas yhteiskunta…..”

   Tuosta on helppo olla samaa mieltä ja sehän paistaa vahvasti läpi luovuuden tukahduttaneessa ja kadottaneessa kulttuurissamme joka ei tuota enää Mozartteja, Kanteja, Goethejä tai ylipäätään hengen jättiläisiä vaan rahan ja omaisuuden kerääjiä jotka kilpailevat rikkaimman tittelistä.
   Juuri tuollaiset ’adelsonit’, joille rahasta on tullut jumala ja joiden sielu elää pääosin rahanhimon ja hedonismin voimalla hallitsevat kulttuuriamme ja toimivat samastumismalleina massoille.
   Ei siis ihme että ’läntinen arvoyhteisö’ – kuten se itseään kuvaa vaikka oikeampi kuvaus olisi arvorappioon ajautunut yhteisö – on ajautunut perikadon partaalle ja etenee koko ajan kohti lopullista henkistä luhistumista.
   Idästä pukkaa kuitenkin terveempää mallia jossa materia ja raha eivät ole, ainakaan vielä, niin keskeisessä roolissa kuin meidän anaalineuroottisten ja -eroottisten arvojen hallitsemassa arvoyhteisössä.

 28. Vielä vähän Freudista kun häneen eksyin … onhan hän toinen ’aina ajankohtainen’ Marxin rinnalla jolla on ollut suuri vaikutus kulttuuriimme
  @Truth_hunter 23.5.2020 at 18:01:
  ”Jotenkin traagista ja ironista on että juuri itsensä ’puolijuutalaiseksi’ (hän ei tukenut sionistien Israel-hanketta) luokitelleen Freudin luoma psykoanalyysi on ollut keskeisessä roolissa tuon maan kuten koko läntisen kulttuurin henkisessä degeneraatiossa ja että juuri juutalaiset ovat osoittautuneet suurimmiksi noista ’anaalisista rahanhimoon juurtuneista aikuisista’….”

  Kun lukee juutalaisen Peter Gayn kirjaa FREUD niin yllättyy siitä vihasta jota Freud tunsi Amerikkaa kohtaan. Hän suorastaan halveksi maata ja sen kansaa joka eli kroonisessa rahanhimossa ja valheessa. Sen elämää leimasi pakonomainen ’kiire’, joka jätti alleen kaiken korkeamman henkisyyden ja joka siksi oli amerikkalaisten ulottumattomissa. Maa edusti juuri niitä tekopyhyyden voimia joita vastaan hän tunsi olevansa kutsuttu taistelemaan.
  Kaiken kaikkiaan maa oli hänestä ’jättiläismäinen erehdys’, ’anaalis-sadistisen pidättyvyyden uhri’ jota hallitsi vahva aggressio ja epärehellisyys muita kohtaan politiikassa ja taloudessa.

  Jää ihmettelemään miksei Freud tiedostanut tai tuonut julki kuka tai ketkä olivat maan kehityksen takana? ja vastuussa siitä että kapitalismi – anaalisen luonteen vahva ellei vahvin linnoitus – oli sen valloittanut.
  Kiistatta kapitalismin saralla ovat eniten kunnostautuneet juuri hänen maanmiehensä tai se heimolaistensa pieni eliitti joka itse, toisin kuin se osa juutalaista valistunutta ja ’vasemmistolaisesti leimautuvaa’ älymystöä, jonka henkinen anti ihmiskunnalle on kiistaton ja mittava, oli nostanut rahan jumalakseen ja juuttunut siihen kehityshäiriöön josta hän syytti amerikkalaisia.
  Miksi hän sivuutti nämä heimoveljensä ja jopa liittyi jäseneksi B’nai B’rithiin, tosin vastahakoisesti mutta toisaalta myös tietoisena että se lisäisi hänen mainettaan maailmalla.
  Mutta kuten hän itse sanoo ’uhma oli oleellinen osa identiteettiäni’ ja Unien tulkinta kirjassa vilpittömästi tunnustaa että oli tarvinnut koko elämänsä ajan yhtä paljon vihollisia kuin ystäviä ja paljasti näin oman luonteensa. Purkiko ? hän omia piilotajuisia aggressioitaan ja itsessään torjumia ominaisuuksia amerikkalaisia kohtaan: ne oli helpompi nähdä heissä. Jos, niin ei hän ollut tässä suinkaan poikkeus; niinhän me usein teemme omien ’puutostautiemme’ kanssa.
  Myös hänen ateisminsa ja kristinuskon halveksunta joka huipentui uskomuksessa ettei Moses ollut juutalainen (kirja Mooses ja Monoteismi, joka tuotti hänelle ison määrän sekä ’sisä- että ulkopuolisia’ vihollisia) ja että juutalaisuus on kehittyneempi kun se ei ole ’Pojan uskonto’ kuten kristinusko ja siksi mahdollistaa älyn ja luovuuden nousun uhrautumisen tai alistumisen yläpuolelle kertoo omaa kieltään hänen luonteestaan, moraalistaan (täytyihän hänen olla tietoinen Hebrealaisten Tanakhin eli VT:n moraalista) ja lojaalisuudesta omiaan kohtaan.

 29. Yllä siteeraus Freudista:
  ”… tunnustaa että oli tarvinnut koko elämänsä ajan yhtä paljon vihollisia kuin ystäviä …”
  Pannaanko tämäkin artikkelissa kerrottu Marxin piikkiin …
  Näinhän kommunismi etenee hyvin ilman sotiakin. Isketään vapaan puheen kimppuun ja kohdistetaan sulkutuli sanan vapauteen ja vapaaseen mediaan.
  Vaikka kuinka saa syytteitä antisemitismistä jos/kun ei kaveeraa luonnevikaisten ja vallan- ja rahanhimoisten sionistien kanssa niin totuus kuitenkin näyttää olevan että he ovat keskeisessä roolissa maailman haltuunotossa ja siksi kohde on oikea kun heitä kritisoi.
  Unz-sivusto on tämän ymmärtänyt ja siksi nyt banattu Googlessa ja Facebookissa. Kuten Voltaire jo sanoi: suurin vallan käyttäjä on se jota et saa arvostella.

  National Justice Exclusive: Zionist Groups Plan Multi-Front Assault On Free Speech Over Zoom
  ERIC STRIKER
  Jewish organizations are coordinating a multi-pronged assault on political liberty in 2020, naming nationalists, the Boycott, Divestment and Sactions (BDS) movement, the American Civil Liberties Union, and young people who play computer games as targets, according to a telecommunicated conference over Zoom obtained by National Justice.

  They plan to use a diversity of tactics: ingratiating themselves in social media companies, civil litigation, using artificial intelligence to indoctrinate children, and getting the government to pass laws criminalizing the decision to not do business with the state of Israel.

  **—Juutalaiset järjestöt koordinoivat monitahoista poliittisen vapauden hyökkäystä vuonna 2020 ja nimeävät kansallispuolueita, Boycott-, Divestment and Sactions (BDS) -liikettä, Amerikan kansalaisvapauksien liittoa ja nuoria, jotka pelaavat tietokonepelejä kohteikseen….
  He aikovat käyttää erilaisia taktikoita: tunkeutua sosiaalisen median yrityksiin, siviilioikeudellisissa oikeudenkäynneissä, käyttää tekoälyä lasten indoktrinointiin ja saada hallitus hyväksymään lait, jotka kriminalisoivat päätöksen olla tekemättä kauppaa Israelin valtion kanssa.

  A Jewish Conspiracy?
  To paraphrase Michael Bloch, the legal definition of a conspiracy is a group of people agreeing on an action. The idea that powerful Jews are plotting day and night to erode the civil liberties the overwhelming majority of Americans take for granted isn’t theoretical, but a hard and terrifying fact.
  https://www.unz.com/estriker/national-justice-exclusive-zionist-groups-plan-multi-front-assault-on-free-speech-over-zoom/

  Näin rakennetaan N-yahun Suur-Israelia (Niilistä Eufratiin) jossa ei ole tilaa alkuperäisille kodeistaan karkotetuille Palestiinan asukkaille ja valmistellaan koko maailman kaappaamista nwo-mafian haltuun kuten mm. Israel Shamir on todennut.
  Herää kysymys kuka meidän valta median omistaa ja kenen juttuja (propagandaa) se meille laulaa?

  • ”Juutalaiset järjestöt koordinoivat monitahoista poliittisen vapauden hyökkäystä … aikovat käyttää erilaisia taktikoita: tunkeutua sosiaalisen median yrityksiin, siviilioikeudellisissa oikeudenkäynneissä, käyttää tekoälyä lasten indoktrinointiin ja saada hallitus hyväksymään lait, jotka kriminalisoivat päätöksen olla tekemättä kauppaa Israelin valtion kanssa.”

   Kun näyttää siltä että Amerikka ei ainakaan Trumpin johtamana kykene pitämään maataan enää vapauden symbolina kuten ’joskus muinoin’ ja se on jäämässä sionistien nwo-mafian ’hampaisiin’ niin herää kysymys kuka voi enää estää ’soros- ja gates-eliitin’ globaalin totalitarismin (’oligarkki-kommunismin’) hankkeita ?

   Marx ei tainnut tarkoittaa aivan tällaista ’hyvä-veli’ kommunismia omissa teorioissaan joissa valtio oli kansa ja se omisti kaiken:
   ”Marxille kommunismi edusti sellaista tuotannollista toimintaa, joka ei tapahtunut pääomasuhteen alaisuudessa: kommunismissa VAURAUS ON MAHDOLLISTA IRROTTAA OMISTUKSEN YKSILÖLLISISTÄ MUODOISTA JA SIJOITTAA SE KOKO YHTEISÖÖN. Samalla ihminen vapautuu taloudellisen pakon kahleista ja voi elämässään suuntautua toteuttamaan omaa persoonallisuuttaan.”

   Who Is Bill Gates?
   Corbett • 05/01/2020
   Who is Bill Gates? A software developer? A businessman? A philanthropist? A global health expert?

   This question, once merely academic, is becoming a very real question for those who are beginning to realize that Gates’ unimaginable wealth has been used to gain control over every corner of the fields of public health, medical research and vaccine development. And now that we are presented with the very problem that Gates has been talking about for years, we will soon find that this software developer with no medical training is going to leverage that wealth into control over the fates of billions of people.

   Part One: How Bill Gates Monopolized Global Health

   Part Two: Bill Gates’ Plan to Vaccinate the World

   Part Three: Bill Gates and the Population Control Grid

   Part Four: Meet Bill Gates
   https://www.corbettreport.com/gates/

   The Jews Who Censor You
   By Brother Nathanael Kapner
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=207980

   Unprecedented decline?
   By Irish Savant on May 28, 2020

   Irish Savant – irishsavant.blogspot.com May 26, 2020

   Not exactly an original topic on this blog but…..is the speed of the United States’s decline from world supremacy to impending Third World status unprecedented in history? Seems so to me at least. Argentina – once with one of the world’s highest per capita income – has certainly become Third World. But that took nearly a century and it never came even close to the preeminence achieved by the US. Believe me when I say that the US – assuming it stays United – is headed the same was as Argentina.
   http://irishsavant.blogspot.com/2020/05/unprecedented-decline.html

   REPORT: EU Planning “Vaccination Passport” Since 2018
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=207976

   • ”… että Amerikka ei ainakaan Trumpin johtamana kykene pitämään maataan enää vapauden symbolina kuten ’joskus muinoin’…”
    Amerikan kohdalla on toteutumassa ’vapauden paradoksi’ … rajaton vapaus on liian pitkälle vietyä vaarallista vapautta joka osuukin omaan nilkkaan koska se mahdollistaa luonnevikaisille psykopaateille vapauden toteuttaa pahuutta ja tuhota muita.
    Jotta vapaus ei olisi kohtalokasta eikä tarjoaisi mahdollisuutta eliittien itsekkyyden edistämiseen sen pitäisi olla sidottu koko yhteisön (kansakunta, ihmiskunta) etuun siten että sitä valvotaan todellisen eikä edustuksellisen demokratian (eliitin) voimin.

   • ”…kuka voi enää estää ’soros- ja gates-eliitin’ globaalin totalitarismin (’oligarkki-kommunismin’) hankkeita ?…”
    Sota valkoista rotua vastaan on raaka totuus ja siitä pitää huolen se ryhmä jota tämäkin NAINEN edustaa.
    Valkoisen rodun etnomasokismi edistää tai helpottaa sen syyllistämistä ja vainoa ja tosiasia on että se on syyllistynyt ala-arvoisiin tekoihin joihin se ei koskaan voi kieltää syyllisyyttään mutta suurimmat syylliset muihin rotuihin ja kansoihin kohdistuneesta ja yhä kohdistuvasta julmuudesta löytyvät muualta.
    Ja kun Marxista puhutaan niin kommunismin osuutta asiassa ei saa unohtaa.

    Actress Frances Fisher Calls For A ’Race War’ Against White People In Wake Of George Floyd’s Death
    Chris Menahan
    Actress Frances Fisher called for a ”race war” against white people in response to George Floyd’s death and said she is on team ”#BlackLivesMatter.”

    Fisher, who identifies as Jewish, tweeted Tuesday: ”They want a race war. We’ll give them a race war. I’m with #BlackLivesMatter. We will win.”
    InformationLiberation
    http://www.informationliberation.com/?id=61476

 30. ’Aatullakin’ oli omat käsityksensä Marxista ja marxilaisuudesta
  Mielenkiintoista tietoa hänen omasta Mein Kampf kirjasta kuinka hänestä ’pala palalta’ tuli juutalaisvastainen

  … Should the Jew, with the aid of his Marxist creed, triumph over the people of this world, his Crown will be the funeral wreath of mankind, and this planet will once again follow its orbit through ether, without any human life on its surface, as it did millions of years ago.

  And so I believe to-day that my conduct is in accordance with the will of the Almighty Creator. In standing guard against the Jew I am defending the handiwork of the Lord.
  [End of Chapter]
  https://truthtopowernews.com/how-i-went-soft-hearted-cosompolitan-out-and-out-anti-semite-adolf-hitler-n3558

  Originally appeared at: Nationalists.org
  Mein Kampf – Hitler’s Years in Vienna and The Jewish Question
  https://www.nationalists.org/library/hitler/mein-kampf-jews-vienna.html

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here