Vapaakauppasopimusten ongelmista

13

Vapaakauppasopimuksia vastustava mielenosoitus Berliinissä 10.10.2015. Kuva: foodwatch (CC BY-SA 2.0)

Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu, väki nukkuu.
Öitten varjoon talon touhu hukkuu, touhu hukkuu.
Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, tip, tip, tap.
Tonttujoukko” [=cabal] silloin varpahillaan, varpahillaan,
varovasti hiipii alta sillan, alta sillan. [Ja hyräilee:]
T-TIP-tap, Ti-SA-tap, tipe, tipe
, CE-TA-tap, tip, tip, tap

(Obs! Runon sanoituksesta vastaa pääosin Alfred Smedberg. Runo taipuu myös Vilhelm Sefven tunnetun biisin melodiaan.)

TTIP

TTIP-lyhenteellä (Transatlantic Trade and Investment Partnership) viitataan USA:n ja Euroopan unionin väliseen kauppasopimushankkeeseen vapaakaupan eskaloimiseksi. Toteutuessaan kauppasopimus kattaisi 50 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

Vapaakauppasopimuksesta on neuvoteltu heinäkuusta 2013 lähtien. Neuvottelut oli tarkoitus saada päätökseen presidentti Obaman kauden aikana, so. vuoden 2016 loppuun mennessä. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu, ja tällä hetkellä neuvottelut ovat jääneet tauolle.[1] Vapaakauppasopimusta vastustavan Donald Trumpin valinta USA:n presidentiksi pysäytti TTIP:n valmistelun ainakin tilapäisesti.

TTIP:n ilmoitettuna tarkoituksena on poistaa yritysten päällekkäissääntelyä, vapauttaa kilpailua ja luoda USA:n ja EU:n välille investointisuojajärjestelmä valtioiden ja yritysten mahdollisia riitoja silmällä pitäen. Tavoitteena on myös tullimaksujen poistaminen. TTIP-sopimuksen pääpyrkimyksenä on poistaa erityisesti tullimaksujen ulkopuolisia kaupanesteitä (kuten lait, asetukset, toimintaperiaatteet, rajoitukset ja ehdot).

Neuvottelumandaatin mukaan sopimuksella pyritään myöntämään tehostettu vastavuoroinen pääsy julkisten hankintojen markkinoille kaikilla hallinnon tasoilla (valtakunnallisella, alue- ja paikallistasolla) sekä julkisten palvelujen alalla. Sopimuksen mukaan kerran yksityistettyjä palveluita ei voisi enää muuttaa julkisiksi.[2]

Stubb – nimekäs kannattaja

Alexander Stubb on ollut Suomessa TTIP-hankkeen nimekkäimpiä kannattajia:

”Meille TTIP on tärkeä sopimus, jonka avulla turvataan talouskasvua ja saadaan työpaikkoja. Hallitus ja eduskunta ovat sitoutuneet neuvotteluihin moneen kertaan. Kauppaluvut puhuvat puolestaan. Yhdysvallat on yksi tärkeimmistä kauppakumppaneistamme, neljänneksi suurin vientimaa Ruotsin, Saksan ja Venäjän jälkeen. Vuonna 2013 vientimme oli 3,6 miljardia euroa (noin 6,4 % Suomen kokonaisviennistä). Suomen tuonti Yhdysvalloista ylsi vuonna 2013 kahteen miljardiin euroon (noin 3,4 % kokonaistuonnista). USA on Suomen kuudenneksi tärkein tuontimaa.”[3]

SAK ja TTIP

SAK:n näkökulmasta yksi vapaakauppasopimuksen vaikea kohta on ollu kansainvälinen välimiestuomioistuin, joka selvittäisi yritysten investointisuojaan liittyvät riita-asiat. SAK on nähnyt riskejä siinä, että monikansalliset yritykset voisivat haastaa valtioita ja hallituksia tuomioistuimeen. ”Toivomme, ettei tätä mekanismia oteta tähän sopimukseen. Se antaa yrityksille mahdollisuuden lobata demokraattisia päättäjiä haitallisella tavalla.”[4]

SAK:n ensisijainen vaihtoehto on, että yritysten ja valtioiden väliset kiistat käsitellään kansallisessa tuomioistuimessa. SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntijan Aleksi Kuusiston mukaan SAK kuitenkin hyväksyy välimiesmenettelyn, mutta asettaa reunaehtoja sen toteuttamiselle: ”Voimme hyväksyä välimiesmenettelyn, jos sitä uudistetaan merkittävästi niin, että välimiehet laitetaan demokraattiseen kontrolliin.”[5]

Greenpeace ja salaiset muistiot

Greenpeace julkaisi 2.5.2016 salaisia muistioita USA:n ja Euroopan unionin käymistä TTIP-neuvotteluista. Järjestön mukaan asiakirjoista ilmenee, että vapaakauppasopimus lisäisi toteutuessaan yritysten valtaa ja heikentäisi merkittävästi ympäristön ja kuluttajien suojelua.[6] Greenpeace totesi salaisten muistioiden osoittavan, että suuryrityksille annetaan mahdollisuus vaikuttaa neuvottelupäätöksiin jo aikaisessa vaiheessa, toisin kuin kansalaisyhteiskunnalle.

Huolenaiheita

Ammattiliitto Pron kansainvälisten asioiden päällikkö Matti Koskinen on huolissaan siitä, ettei neuvotteluissa ole tarkennettu, mitä sopimuksen keskeinen tavoite purkaa ”tarpeetonta säätelyä” käytännössä tarkoittaa, ja vaikeutetaanko sillä työelämän perusoikeuksia, kuten oikeutta järjestäytyä.[7] USA tunnustaa ILO:n perussopimuksesta ainoastaan pari kohtaa, mutta ei esimerkiksi vapaata järjestäytymisoikeutta. USA:ssa järjestäytymisaste on alhainen ja yhdysvaltalaisyhtiöt estävät työntekijöidensä järjestäytymistä myös maansa rajojen ulkopuolella.[8]

Ekonomisti Jeronim Capaldon mukaan TTIP:stä olisi EU:ssa haittaa sekä talouskasvulle että työllisyydelle.[9] Pohjois-Euroopassa nähtäisiin työpaikkojen menetyksiä ja tulotason laskua. Palkansaajien osuus kansantulosta supistuisi ja talous hidastuisi entisestään. Tulonsiirrot palkansaajilta pääomalle johtaisivat valtioiden verotulojen menetyksiin, mikä johtaisi valtiontalouksien vajeiden kasvuun ja rahoitusten vakauksien heikkenemiseen. Seurauksena olisi pitkällä aikavälillä makroekonomista epävakautta. Kansantalous työllistäisi entistä vähemmän ja aiheuttaisi samalla tuloerojen voimakasta kasvua. Capaldon arvion mukaan talous nojaisi lopulta arvopaperisijoituksiin ja niiden arvonnousuun.

Corporate Europe Observatory (CEO) -kansalaisjärjestön mukaan sopimus saattaa johtaa siihen, että maailmanlaajuisesti alentuneiden standardien ohella EU ja USA joutuvat noudattamaan jatkossa enemmän ylikansallisten suuryritysten tahtoa solmiessaan uusia lakeja ja asetuksia.[10]

Martti Koskenniemi ja suunniteltu investointisuoja

Nuorena Kokoomuksessa toiminut akatemiaprofessori Martti Koskenniemi intoutui 61-vuotiaana tyrmäämään TTIP-vapaakauppasopimukseen suunnitellun investointisuojan.[11] Koskenniemen mukaan eurooppalainen demokratia kaventuisi, mikäli yritykset voisivat haastaa valtioita välimiesoikeuksiin, joiden päätöksistä ei olisi valitusoikeutta. ”Sopimuksessa mukana oleva investointisuoja on hiljainen pommi. Se räjäyttäisi eurooppalaisen perustuslaillisen ja demokraattisen järjestelmän ja olisi ennenkuulumaton vaara.”

Koskenniemen skenaariossa TTIP-sopimuksen voimassa ollessa yhdysvaltalaiset sijoittajat voisivat esimerkiksi sähkönsiirtoyhtiö Carunan osakkeenomistajina uhata haastaa Suomen oikeuteen hinnankorotusten estämisestä ja sitä seuranneista tulonmenetyksistään.[12] Yksistään välimiesoikeudenkäynti maksaisi keskimäärin kahdeksan miljoonaa dollaria. Sen lisäksi tulevat vahingonkorvaukset saattaisivat olla monikymmenkertaisia.

Euroopan komissio demokratian jarrumiehenä

TTIP:n kaatamiseksi laaditun vetoomuksen on allekirjoittanut yli kolme miljoonaa eurooppalaista. Saksan liittotasavallassa on järjestetty näkyviä TTIP:n vastaisia mielenosoituksia. Euroopan unionin johtoelinten käsitystä kansanvallasta kuvastaa se tosiasia, että Euroopan komissio kielsi 10.9.2014 nimienkeruun TTIP-neuvottelujen katkaisemiseksi tarkoitettuun eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen.[13]

TiSA

TiSA (Trade in Services Agreement) on valmisteilla oleva kansainvälinen palvelukauppasopimus, josta neuvottelee 23 neuvotteluosapuolta. Koska Euroopan unioni edustaa neuvotteluissa jäsenvaltioitaan, neuvotteluvaltioita on yhteensä 50. Ne edustavat lähes 70 prosenttia maailman palvelukaupasta.[14]

Sopimuksen tavoitteita ovat sääntelyn vähentäminen ja palvelukaupan yksityistäminen. Sopimukseen sisältyvän Ratchet-lausekkeen mukaan kerran yksityistettyä palvelua ei voida ottaa uudelleen sääntelyn piiriin ja palauttaa julkiseksi. Sopimus on herättänyt huolta muun ohella julkisten palvelujen tulevaisuudesta ja rahoituspalvelujen sääntelystä.

TiSA-neuvottelut aloitettiin kaikessa hiljaisuudessa. WikiLeaks-vuoto huhtikuussa 2014 paljasti, että TiSA-sopimukseen liittyvät luonnospaperit oli tarkoitus pitää salaisina paitsi sopimuksentekovaiheessa myös viisi vuotta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Kauppatieteiden tohtori Christer K. Lindholm on tammikuussa 2015 varoittanut TiSA:sta:

”WikiLeaksin […] vuotamien salaisten tietojen (joita ilman me tavalliset kuolevaiset olisimme asiasta autuaan tietämättömiä) mukaan kaikenlaista rahoitusmarkkinoiden sääntelyä voidaan TiSA:n mukaan pitää laittomana kaupan esteenä. Näin ollen TiSA ei ainoastaan tekisi rahoitusmarkkinoiden nykyistä tiukempaa sääntelyä mahdottomaksi, vaan se myös mahdollistaisi jo olemassa olevan sääntelyn purkamisen.”[15]

TiSA-sopimuksesta hyötyvät ainoastaan suuret, lähinnä yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset monikansalliset yritykset ja niiden osakkeenomistajat.[16]

CETA

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) on Euroopan unionin ja Kanadan välinen talous- ja kauppasopimus. Sopimusneuvottelut aloitettiin vuonna 2009, ja sopimusteksti allekirjoitettiin syksyllä 2014.[17] Sopimus tuli väliaikaisesti voimaan 21. syyskuuta 2017.

CETA-sopimuksen oli ratifioinut vuoden 2020 alkuun mennessä 14 sen 30 sopijaosapuolesta. Täysimääräisesti ja lopullisesti sopimus tulee voimaan vasta kun kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen.

Sopimusprosessi ehti edetä varsin pitkälle ennen kuin aktivistit, tutkijat tai poliitikot kiinnittivät asiaan ja sopimuksesta aiheutuviin ongelmiin suurempaa huomiota. Sopimus ajaisi monikansallisten korporaatioiden etuja ihmisten ja ympäristön kustannuksella. Sopimuksen neuvotteluprosessi oli epädemokraattinen. CETA:an sisältyy investointisuojamekanismi, joka rajoittaisi lainsäädäntöä ja käytännössä loisi sijoittajien käyttöön yksityistetyn oikeuslaitoksen. CETA:n pelätään myös tuovan eräänlaisen takaportin TTIP-sopimukselle: vaikka TTIP-sopimus kaatuisi, monikansalliset korporaatiot kykenisivät hyödyntämään CETA:a rekisteröitymällä Kanadaan.

Koska sopimuksen sisältöön ei kyetty vaikuttamaan, sen voimaantulo on pyritty estämään. CETA- ja TTIP-sopimuksia vastaan pyrittiin käynnistämään eurooppalainen kansalaisaloite kesällä 2014, mutta EU-komissio kieltäytyi hyväksymästä aloitetta.

Tapio Kuosma on espoolainen kirjailija ja oikeustieteen lisensiaatti.

Viitteet

 1. Vapaakauppa.fi: TTIP
 2. European Commission (19.3.2015): The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): TTIP explained
 3. Alex Stubb (5/2014): USA-vapaakauppa – avoimuutta ja epäilyjä
 4. SAK (27.2.2015): SAK:lla reunaehtoja TTIP-sopimukseen osallistumiselle
 5. Ibid.
 6. MTV (3.5.2016) Uutisaamu – Klipit – Greenpeace: EU ei ole avoin TTIP-neuvotteluista
  Greenpeace (2.5.2016): Leaked TTIP documents released
 7. Kansan uutiset (7.1.2014): Uhkaavatko vapaakauppaneuvottelut työelämän turvaverkkoja?
 8. Emilia Kukkala | Kansan uutiset (6.4.2014): Vapaakauppasopimus olisi vallansiirto suuryrityksille
 9. Jeronim Capaldo | IDEAS (2014): The Transatlantic Trade and Investment Partnership: European Disintegration, Unemployment and Instability
 10. Corporate Europe Observatory (20.9.2014): TTIP: Hyökkäys demokratiaa ja sääntelyä vastaan valepuvussa
 11. Terhi Toivonen | Yle (16.1.2015): Koskenniemi: ”Vapaakauppasopimuksen investointisuoja hiljainen pommi”
 12. Petri Sajari | Helsingin Sanomat (6.2.2016): Vapaakauppasopimus estäisi sähkönsiirtomaksujen korotuksiin puuttumisen, jos verkon omistajissa on yhdysvaltalaisia
 13. Kansan uutiset (15.9.2014): Kansalaisaloite sensuroitiin: Arhinmäki ja Kyllönen vaativat Kataiselta selitystä
 14. vapaakauppa.fi: TISA
  European Commission (26.9.2016): Trade in Services Agreement (TiSA)
 15. Christer K. Lindholm | fingo (29.1.2015): TiSA — TTIP:tä pelottavampi vapaakauppasopimus
 16. Ibid.
 17. vapaakauppa.fi: CETA

Lisää aiheesta

Marko Juutinen | vapaakauppa.fi (2015): TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: Onko huoleen syytä?

13 KOMMENTTIA

 1. Jo lähtökohtaisesti kaikki sopimukset kaupan vapaudesta ovat rajoituksia vapaalle kaupalle.

  Vapaakauppa vallitsee vasta sitten, kun kaikki kauppasopimukset kumotaan. Oikeastaan. Niitä ei pidä kumota tai “säätää lakkautetuiksi”, se olisi vain yksi säädös lisää ja yksi naula oikeasti vapaan kaupan arkkuun, koska minkä tahansa säädöksen muuttaminen on aina jonkun intressissä jotakuta toista vastaan.

  Kauppa itsessään pitää nähdä yhtenä inhimillisen elämän selviytymisstrategiana, ihmisyyteen kuuluvana vapautena, ihmisoikeutena. Ja pitää myös ymmärtää, että ihmisoikeudet kuuluvat ihmisille, eivät valtioille:

  – Valtio ei saa säätää mitään lakia tai säädöstä, joka puuttuu ihmisten väliseen kauppaan. Ei sen estämiseksi, mutta ei liioin vapaan kaupan “edistämiseksi”.

  • Että kaikki kauppasopimukset kumotaan (ihmis“oikeuksien” vastaisina), ei suinkaan johda sopimuksettomaan tilaan. Eihän uskonnonvapauskaan johtanut uskonnottomaan tilaan vaan uskontojen ja kirkkokuntien moninaisuuteen. Ei. Vaan seurauksena on moninaisten eri kauppasopimusten kirjo, jokaiseen erityistapaukseen löytyy siihen parhaiten soveltuva sopimus.

 2. EUn salassa suorittamat vapaakauppasopimusneuvottelut osoittaa EUn olevan epädemokraattinen korpokraatio joka ajaa vain kansainvälisten suuryritysten ja pankkien etua jäsen maidensa kustannuksella.
  Selvää on että Suomi hyväksyy kaikki vapaakauppa sopimukset ilman mitään ehtoja kuten CETAsopimuksessa kävi ja se lisäsi Suomen kauppaa huikeat 0,01%.
  Kokomustit Lepomäkineen ja Stubneineen, demarit, kepu, persut, kristilliset ja hurrit hyväksyi tämän itsenäisyyttä kaventavan ja investointisuojan ulkomaisille yrityksille antavan sopimuksen sujona ja näin tulee tapahtumaan muiden vapaakauppasopimusten kanssa vaikka niiden merkitys Suomen kaupalle on mitätön mutta Suomen itsenäisyyden myyminen on niin tärkeää Suomen poliittiselle eliitille.
  Nyt hallitus pohtii EUn yhteisen velan ottamista etelän EUmaidenn hyväksi joka on jo koettu Kreikan, Italian, Espanjan ja Portugali ja Irlannin kohdalla jossa Suomi on joutunut miljardien maksumieheksi ja nyt on kyseessä max 1500 miljardin avustuksesta jolloin Suomen vastuut voi lisääntyä 50 miljardia entisen kymmenen miljardin lisäksi.
  Toivottavasti EU hajoaa tähän yhteisvelkaansa koska Suomen poliittinen eliitti muuten ajaa Suomen sellaiseen velkakierteeseen EUn veloista että Suomi joutuu kokonaan EUn valvontaan ja ulkomaisten suuryritysten ja pankkien pelikentäksi.

 3. Ajankohtainen artikkeli Kuosmalta, kiitos!

  > TTIP:n ilmoitettuna tarkoituksena on poistaa yritysten päällekkäissääntelyä, vapauttaa kilpailua ja luoda USA:n ja EU:n välille investointisuojajärjestelmä valtioiden ja yritysten mahdollisia riitoja silmällä pitäen. Tavoitteena on myös tullimaksujen poistaminen. TTIP-sopimuksen pääpyrkimyksenä on poistaa erityisesti tullimaksujen ulkopuolisia kaupanesteitä (kuten lait, asetukset, toimintaperiaatteet, rajoitukset ja ehdot). >

  TTIP:n tarkoitus on toisin sanoen ohjata yritystoimintaa/taloutta saman sateenvarjon alle ilman turhia tullimaksuja, eli mafian business as usual. Ja sitten se tärkein kohta, joka paljastaa varsinaisen agendan:

  > Neuvottelumandaatin mukaan sopimuksella pyritään myöntämään tehostettu vastavuoroinen pääsy julkisten hankintojen markkinoille kaikilla hallinnon tasoilla (valtakunnallisella, alue- ja paikallistasolla) sekä julkisten palvelujen alalla. Sopimuksen mukaan kerran yksityistettyjä palveluita ei voisi enää muuttaa julkisiksi. >

  Tässä se on. Tapion tonttulaulun CABAL on varastanut kansallisvaltioilta rahan luonnin ja sitä kautta VAPAAN TALOUDEN (eli itsenäisyyden) ja nyt he haluavat viedä tuhkatkin pesästä. Oleellista tässä TTIP:ssä on se, että Cabalin ”pääsyä julkisten hankintojen markkinoille” on harrastettu ja harrastetaan jokaisessa kansallisvaltiossa ilman sopimustakin – kiitos korruptoituneen eliitin – joten päähuomioni kiinnittyy seuraavaan lauseeseen: ”Sopimuksen mukaan kerran yksityistettyjä palveluita ei voisi enää muuttaa julkisiksi.” BINGO!

  TTIP toisin sanoen kiihdyttäisi menossa olevaa valtioyritysten/hallintojen haltuunottoa ja yksityistettyjen palvelujen muuttaminen takaisin ”julkisiksi” – eli niiden takaisin kaappaus – on juuri se, mitä Kummisetä eniten pelkää.

  • Näin se varmasti meille kaikille markkinoidaan, uutena uljaana maailmana, joka kuitenkin todellisuudessa on yhden maailmanjohdon alaisuudessa oleva orjahelvetti!

 4. ”Free trade” is a slogan used to attack practices designed by competitor economies to protect their own interests.
  – David McNally, Another World Is Possible : Globalization and Anti-capitalism, Chapter 2, Globalization – It’s Not About Free Trade, p. 33 (2002)

  Behind their fluffy rhetoric about free trade and free markets lurks a hostility toward freedom for ordinary people — and a love affair with police and prisons.
  – David McNally, Another World Is Possible : Globalization and Anti-capitalism, Chapter 2, Globalization – It’s Not About Free Trade, p. 52 (2002)

 5. Tilanne saattaa näyttää synkältä mutta taustalla tapahtuu kuitenkin paljon toimintaa tätä skenaariota vastaan, tässä muutama linkki esimerkiksi.

  https://humanrightstribunal.international/?ecwd_event=events

  https://www.youtube.com/channel/UC_Q2iVXW3iiIBwbIniWfVZA/videos

  Kuitenkin kyseessä ei ole suuren enemmistön ajama ja haluama visio vaan pienen piiri pieni pyörii joukon valmistelema suunitelma joka näyttää saavan yhä enemmän ihmiset kyseenalaistamaan vallitsevaa tilannetta.

  Esoteerisen filosofian, henkisen yhteisön ja alkuperäiskansojen mukaan elämme murroksen aikaa ja totuus tulee esiin niin yksilö kuin yhteiskunnallisella tasolla.

  Ongelmia ei ratkaista sillä tasolla millä ne on luotu, vanhan päälle ei voi rakentaa uutta joten vanhan täytyy sortua jotta saamme uuden mallin ja se malli riippu meistä ihmisistä mitä me haluamme.
  Kriisit ovat mahdollisuus muutokseen niin yksilö kuin yhteiskuntatasolla, määrittelemmekö me itse muutoksen vai hyväksymmekö me valmiin muutosmallin ulkopuolelta.

  Kaikesta huolimatta luotan ihmisissä asuvan hyvä voittoon ja kuten ”isomman kuvion” sanoma eri yhteisössä on tuonut esiin, vallitseva muutos parempaan tulee tapahtumaan ja sitä ei voi eri organisaatioiden yrityksitä huolimatta estää.

 6. ”Tonttujoukko” [=cabal] silloin varpahillaan, varpahillaan,
  varovasti hiipii alta sillan, alta sillan. [Ja hyräilee:]
  T-TIP-tap, Ti-SA-tap, tipe, tipe, CE-TA-tap, tip, tip, tap…

  Covid19 = Freemason Script #33 Planned Corona Virus in Plain Sight

  As a mentor stressed, there is no such thing as coincidence and this is not a coincidence but rather a hint of Masonic involvement in the Covid-19 crisis
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=207986

 7. Kiinan dominanssia pukkaa …sillä vähemmän ongelmia kuin USAlla uudessa kaksinapaisessa maailmassa
  China Has Problems In New Bipolar World—But U.S. Has Worse
  JOHN DERBYSHIRE

  One thing that, it seems to me, is much more apparent than it was three months ago: we are living in a bipolar world, or soon shall be.

  I know a bipolar world when I see one. I spent my first 45 years in one: the world of the Cold War, dominated by the USA and the USSR.

  That bipolar world ended twenty-nine years ago. For a while thereafter the USA stood supreme, economically and militarily.

  We still do, actually, on indices like per capita GDP and forces deployed overseas. Communist China’s been coming up fast, though. It’s plain they are aiming for parity with us, regional—I mean, in Asia—if not global. Perhaps they are aiming for global dominance.

  Whether they are or not, we are heading into a bipolar world once again. People are waking up fast to this.
  The coronavirus pandemic has us thinking and talking about China in a way that we weren’t before, not in the public realm at any rate. Some sour-faced skeptics and grouches on the commentarial fringes, like your acerbically genial Radio Derb host, were talking that way; now it’s well-nigh universal.

  …point that most powerfully addresses American weakness.
  China has some ethnic diversity, but it’s mostly out at the territorial fringes, in occupied Tibet, Mongolia, and Eastern Turkestan. The great majority of China’s population—and an overwhelming supermajority in metropolitan China, away from those fringes—is of a single ethny. If the Chinese withdrew from those occupied fringes, China would be the world’s most homogenous big nation.

  This spares China from all the rancors and disorders that sap so much of our social and political energy.

  Not only are China’s minority ethnies proportionally much smaller than ours, the Han Chinese supermajority is not split down the middle as our own white just-barely-majority is.

  It is not the case that one half of the Han Chinese loathes and despises the other half. No Chinese politician ever sought advantage by describing half of his fellow Chinese as “deplorable.” No public intellectual in China ever wrote that “The yellow race is the cancer of human history” as Susan Sontag wrote of the white race to which she herself belonged. Ethnomasochism is a white pathology.

  **…Yksikään kiinalainen poliitikko ei ole koskaan etsinyt etua itselleen kuvaamalla puolta kiinalaisista kollegoistaan ”arvottomiksi”. Yksikään Kiinan julkinen akateemikko ei koskaan kirjoittanut, että ”keltainen rotu on ihmiskunnan historian syöpä”, kuten Susan Sontag kirjoitti valkoisesta rodusta, johon hän itse kuului.
  Etnomasokismi on valkoisten patologiaa.

  https://www.unz.com/jderbyshire/china-has-problems-in-new-bipolar-world-but-u-s-has-worse/

 8. Jenkeillä yhä suurempi hätä ja neokonna-mafia painaa päälle. Sekin taitaa kuitenkin olla mukana Kiinan kurittamisessa vaikka välillä näytti että sekin jo haluaisi Kiinaa mukaansa muun maailman ’häkittämiseen’ kun jenkkilä jo näyttäisi olevan varmasti sen ’taskussa’.
  Ja Kiina-kortillahan on hyvä kiristää Trumpia; jos et tee kuten me haluamme niin aletaan kaveeraamaan Kiinan kanssa…?
  Ristiretki Kiinaa vastaan taitaa olla kuitenkin yhteinen T:n kanssa…?

  US Threatens to ’Disconnect’ Australia If It Strays From Conflict With China
  Mike Head (World Socialist Web Site)
  Yhdysvallat uhkaa ’katkaista välinsä’ Australian, jos se eroaa USAn konfliktista Kiinan kanssa
  Mike Head (maailman sosialistien verkkosivusto)

  Amid an escalating propaganda barrage by the corporate media and political establishment against China, accusing it of trying to “bully” Australia over trade issues, US Secretary of State Mike Pompeo issued a blunt threat on Sunday.

  The US would “simply disconnect” Australia from its telecommunications, military and intelligence networks if any Australian government made an agreement with China deemed to endanger US “national security,” he declared.

  Pompeo delivered Washington’s warning in an interview on the Murdoch media’s Sky News channel, thus making explicit and public the kind of threats that are usually made behind closed doors.

  **—Yhdysvallat ”yksinkertaisesti irroittaa” Australian sen televiestinnästä, sotilaallisesta ja tiedustelupalvelun verkostaan, jos jokin Australian hallitus tekee sopimuksen Kiinan kanssa, jonka katsotaan vaarantavan Yhdysvaltojen ”kansallisen turvallisuuden”, hän julisti.

  Pompeo toimitti Washingtonin varoituksen Murdoch-median Sky News -kanavalla osoittamassa haastattelussa ja teki siten selkeät ja julkiset sellaiset uhat, joita yleensä tehdään suljettujen ovien takana.

  https://truthtopowernews.com/us-threatens-disconnect-australia-if-it-strays-conflict-china-n3520

 9. Trump rauhan kandidaatti?
  Tämä presidentti kieltää kansainväliset sopimukset
  Trump the Peace Candidate? This President Abhors International Treaties
  Philip Giraldi

  … The trend is clear. Trump and his advisers, most notably Pompeo, are opposed to any international bodies on principle, most particularly if they are not completely supportive of U.S. policies and positions or are able to limit the White House’s freedom of action, up to an including the use of nuclear weapons. Recently Trump has cut off all funding to the World Health Organization (WHO) in spite of the globally significant coronavirus crisis. Last year, Trump cut off funding to the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) refugee program to punish the Palestinians and express his support for the Israelis. Now, the president is clearly opposed to any attempts at arms control and is seeking to dismantle the existing international framework.
  **—Suuntaus on selvä. Trump ja hänen neuvonantajansa, etenkin Pompeo, vastustavat periaatteessa kaikkia kansainvälisiä elimiä, etenkin jos ne eivät tue täysin Yhdysvaltojen politiikkaa ja kantoja tai pysty rajoittamaan Valkoisen talon toimintavapautta ydinaseet mukaan lukien.
  Äskettäin Trump on katkaissut kaiken rahoituksen Maailman terveysjärjestölle (WHO) huolimatta maailmanlaajuisesti merkittävästä koronaviruskriisistä. Viime vuonna Trump katkoi rahoituksen Yhdistyneiden Kansakuntien avustus- ja työjärjestön (UNRWA) pakolaisohjelmalle palestiinalaisten rankaisemiseksi ja ilmaistakseen tukensa israelilaisille.
  Nyt presidentti vastustaa selvästi kaikkia asevalvontayrityksiä ja pyrkii purkamaan nykyisen kansainvälisen kehyksen.

  “Trump hasn’t started any new wars” say the more cogent of his supporters. That may be true, but he has attacked Syria twice based on phony intelligence and has committed a war crime by assassinating a senior Iranian government official. And he sure has worked hard to elevate constant insults and threats into a major component of U.S. foreign policy while also taking away the international instruments set up to minimize the risks of war. And it will only get worse over the next five months as the White House works desperately to shift the focus away from the fallout from the mishandled coronavirus and towards foreign enemies who will be blamed for everything going wrong in America.
  **—”Trump ei ole aloittanut uusia sotia”, sanoo hänen vakuuttava kannattajiensa. Se voi olla totta, mutta hän on syyllistynyt kahdesti hyökkäykseen Syyriaan ja tehnyt sotarikoksen murhaten Iranin vanhemman hallituksen virkamiehen. Ja hän on varmasti työskennellyt lisätäkseen jatkuvia loukkauksia ja uhkia tärkeäksi osaksi Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja poistanut samalla kansainväliset välineet, jotka on perustettu sodan riskien minimoimiseksi.
  Ja se pahenee vain seuraavien viiden kuukauden aikana, kun Valkoinen talo pyrkii epätoivoisesti siirtämään painopisteen koronaviruksesta kohti ulkomaisia vihollisia, joita syytetään kaikesta, mikä Amerikassa menee pieleen.
  https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/28/trump-the-peace-candidate-this-president-abhors-international-treaties/

 10. Washington’s New Anti-China Strategy
  by Thierry Meyssan
  Regardless of the anti-Chinese hysteria of the group that imposed Western health policy responses to the Covid-19 epidemic, it demonstrated Western dependence on Chinese manufactured products. This led the Trump administration to move from a desire to rebalance trade to a military confrontation, without however resorting to war. The sabotage of the Silk Roads has officially begun.

  In violation of his administration’s health regulations, Secretary of State Mike Pompeo visited Israel on May 13, 2020, four days before the appointment of the new government. To everyone’s surprise, he dispatched regional issues in a matter of minutes and devoted his visit to reviewing Chinese investment in the country.

  Secretary of State Mike Pompeo traveled to Israel under lockdown. He tried to convince the two future prime ministers, Benjamin Netanyahu (Jewish colonialist) and his deputy, who were nevertheless opposed to General Benny Gantz (Israeli nationalist), to stop Chinese investments in their country [3] Chinese companies already control half of Israel’s agricultural sector and are expected to account for 90% of its trade in the coming months.
  Mike Pompeo should similarly try to convince the Egyptian president, Abdel Fattah el-Sissi. Indeed, the Suez Canal and the Israeli ports of Haifa and Ashdod were to be the terminals of the modern silk route in the Mediterranean.

  After various attempts, China assessed the instability of Iraq, Syria and Turkey and gave up crossing them. A tacit agreement was reached between Washington and Moscow to leave a jihadist pocket anywhere on the Syrian-Turkish border to discourage Chinese investment in the area. Moscow intends to base its alliance with Beijing on silk routes crossing its own territory and not Western countries. This is the project of President Vladimir Putin’s ’Great Eurasian Partnership’ [4].

  We come back tirelessly to the same dilemma (”Thucydides’ trap”): faced with the rise of a new power (China), the dominant power (the United States) must either wage war on it (like Sparta against Athens), or give space to the newcomer, that is, accept the division of the world.
  **___Palaamme väsymättä takaisin samaan ongelmaan (”Thucydidesin ansa”): uuden vallan (Kiinan) noustessa, hallitsevan vallan (Yhdysvallat) on joko käytävä sotaa sitä vastaan (kuten Sparta Ateenaa vastaan), tai antaa tilaa uudelle tulijalle, ts. hyväksyä maailman jakautuminen.

  https://www.voltairenet.org/article209925.html

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here