Kolme historioitsijaa – kaksi brittiä ja yksi venäläinen – ovat yhdessä koostaneet kirjan‚ johon on koottu keskeinen aineisto Churchillin ja Stalinin välisistä neuvotteluista.

Draaman kaari on korkea ja näkyvä. Välittömästi sen jälkeen kun Saksa – Suomen ja eräiden muiden Venäjän rajanaapureiden tukemana – hyökkäsi itään kesällä 1941; Churchill asettui vankasti Neuvostoliiton puolelle. Tulikivenkatkuisessa radiopuheessaan kansalaisilleen, ja koko maailmalle, Churchill julisti heti sodan alkamispäivänä tukensa Venäjän taistelulle – joka käytäisiin voittoon saakka.

Sodan alkaessa brittien imperiumi ei ollut enää 1800-luvun ylivertainen mahti, vaan joutui hakemaan liittolaisia valtansa tueksi. Englannin yläluokka oli jakautunut kahtia. Osa pyrki Chamberlainin lailla myönnytyspolitiikkaan, siinä toivossa että Saksan laajentumishalu suuntautuisi itään – eikä länteen. Toisaalta Lloyd Georgen tukema Churchill piti tätä jo varhaisessa vaiheessa virheenä. Myös sikäläinen yhteiskunta oli vahvasti jakautunut; merkittävä osa yläluokasta ihaili autoritääristä Hitleriä – koska Neuvostoliitolle myönteinen työväenliike pyrki hallitusvaltaan Englannissa.

Churchill, joka vastusti voimakkaasti sekä kommunismia yleensä – että oman maansa työväenliikettä erityisesti – ei kuitenkaan epäröinyt kun totuuden hetki koitti. Hitlerin Saksa oli lyötävä, ja siihen eivät brittien omat voimat riittäneet. Voittoon tarvittavat maavoimat löytyisivät vain Neuvostoliitolta – ja niidenkin kykyyn suhtauduttiin varauksin, koska tieto puna-armeijan todellisesta iskukyvystä oli puutteellista.

Jatkosodan syyt

Vaikka Churchill oli arvostellut vihaisesti talvisotaa, niin jatkosota merkitsi täyskäännöstä Britannian ulkopolitiikassa Suomea kohtaan – koska Suomi liittyi sotaan Saksan rinnalle. Tämä käänne sinetöi myös Karjalan kohtalon. Tilanne olisi voinut korjaantua vain mikäli Yhdysvaltain toistuviin kehotuksiin irtaantua sodasta olisi reagoitu varhain. Mutta Suomi oli puolensa valinnut. Sotapsykoosi oli ottanut vallan siinä määrin, että Mannerheim kertoi myöhemmin Paasikivelle miettineensä pitkään irtaantumista – muttei ollut löytänyt tietä ulos.

Koska talvisodan rajansiirto perustui Neuvostoliiton hyökkäykseen – jota liittoutuneet voimakkaasti vastustivat – olisi rajan palauttaminen ollut mahdollista. Suomella olisi sodasta pidättäytymällä ollut, paitsi Lännen tuki neuvotteluissa, myös osoitus siitä että Stalin oli arvioinut tilanteen väärin 1939. Jatkosodalla Suomi sen sijaan tuli todistaneeksi sen mitä Neuvostoliitto oli väittänyt alusta asti – että maa voisi toimia itään suuntautuvan hyökkäyksen tukikohtana.

Kuten täyskäännös Englannin ulkopolitiikassa Suomen suhteen osoittaa, jatkosota ei ollut nimensä mukainen; se oli erillinen sota – Hitlerin sota Venäjän luonnonvarojen haltuunottamiseksi. Siihen liittymiseen tarvittiin erilliset päätökset, joista Suomen kansa ei vielä tänäänkään tiedä, miten ja missä järjestyksessä ne tapahtuivat. Heikki Ylikangas on kuitenkin kyennyt osoittamaan, että taustalla olivat Saksan lupaukset uusista alueliitoksista – ilmeisesti myös Suomi yritti haalia itselleen lisää elintilaa, laajentumalla itään.

Nämä lupaukset annettiin talvisodan vielä kestäessä, ja selittävät nopean rauhan – joka tehtiin revanssimielessä. Jatkosota oli siinä vaiheessa jo päätetty, vain muutamat valitut tiesivät mihin maa oli menossa. Mutta koska historian tutkimus nojaa dokumentteihin, niin silloinen salainen päätöksenteko esti pitkään jatkosodan todellisten syiden esiintulon – ja propaganda ja myytit korvasivat tiedon.

Hyvä keskusteluyhteys

Churchillin ja Stalinin välisten keskustelujen hämmästyttävin anti on niiden hyvä henki. Molemmat ymmärsivät että nyt oli tosi kyseessä, ja turhat napinat unohdettiin. Huumorillekin jäi sijaa: Englannin sodanaikainen ulkoministeri Anthony Eden laski usein leikkiä siitä, että Churchill oli joutunut Stalinin lumoihin. Näinhän ei ollut – mutta koska Stalinin demonisointi on eräänlainen kaanon länsimaissa – niin hyvä keskusteluyhteys heidän välillään saattaa tuntua yllättävältä.

Läpi sodan, kaksi aihetta hallitsivat keskusteluja: maihinnousu Ranskaan – eli toisen rintaman avaaminen – sekä Puolan kysymys. Jälkimmäinen oli sodankäynnin kannalta vähemmän tärkeä, mutta sodan jälkeisen tilanteen kannalta merkittävä. Puolan kysymys olikin alusta alkaen ympyrän neliöimistä, ja tyydyttävän lopputuloksen löytäminen oli vaikeaa.

Nyky-Puola, Venäjän vastaisuudessaan, vahvistaa omalla tavallaan ne epäluulot mitä maata kohtaan osoitettiin sodan aikana. Ennen sotaa, Puola oli merkittävässä määrin vaikeuttanut pyrkimyksiä aikaansaada yhtenäinen rintama Hitleriä vastaan. Sodan kestäessä Puola yritti vaatia itselleen alueita jotka se oli hiljattain vallannut Venäjältä. Koska alueelliset laskut maksatettiin Saksalla – ja Stalin oli näiden muutosten alullepanija – niin Puola saakin kiittää Stalinia laajoista maa-alueistaan. Yksinään Puola olisi kutistunut merkittävästi.

Toista rintamaa lupailtiin ja lupailtiin, mutta kun mitään ei tapahtunut, tämä herätti ymmärrettävästi kiukkua Moskovassa. Churchill vetosi voimavarojen riittämättömyyteen. Mikä lienee totuus tässä asiassa? Viivyteltiinkö tarkoituksellisesti – vai koottiinko täysin palkein riittävää iskukykyä raskasta maihinnousua varten?

Yhteistyö tiivistyy

Brittien ja Neuvostoliiton yhteistyö alkoi tiivistymään välittömästi sen jälkeen kun hyökkäys Moskovaan oli torjuttu v. 1941 lopussa. Stalinista on sanottu, että sota sujui sitä paremmin mitä enemmän hän luotti kenraaleihinsa. Mutta valtiollisten asioiden järjestäjänä Stalin näyttäytyi sekä pragmaatikkona, että suurten linjojen vetäjänä – jättäen välillä jopa Churchillin ja Rooseveltin varjoonsa.

Kun tykit vielä jylisivät Moskovan liepeillä, Stalin hahmotteli jo sodan jälkeistä Eurooppaa. Käytännön poliitikkona Stalin oli ideologisesta hapatuksesta vähemmän riippuvainen – ja ajatteli että mikäli rajoja on tarkistettava; se tapahtuu etnisistä lähtökohdista. Lisäksi sotaan osallistuvilta Saksan apureilta voitaisiin verottaa alueita.

Ranskan suhteen Stalin – sekä Moskovaan neuvotteluihin saapunut Churchillin ulkoministeri Eden, olivat samaa mieltä. Marsalkka Petainin hallitus Vichyssä laskelmoi Saksan voiton varaan. Ranska oli sisäisesti jakautunut ja sen tulevaisuus olisi vaikea, arvioi Eden.

Tässä keskustelussa Suomenkin asiat tulivat esille. Stalin esitti, että Neuvostoliiton länsiraja tulisi kulkemaan siinä missä se oli ollut kesällä 1941, silloin kun Saksan hyökkäys alkoi. Lisäksi vaadittaisiin Petsamon luovuttamista – ja Suomen alueelle tulisi sotilastukikohtia; saman mallin mukaan Stalin esitti myös Englannille uusia tukikohtia Länsi-Euroopan maihin.

Sodanjälkeinen Eurooppa muovautuu

Eden oli myönteisesti yllättynyt siitä, miten yksityiskohtainen Stalinin esitys Euroopan tulevaisuudesta oli – joten hän kannatti sitä pääosiltaan. Saksan jakaminen oli tässä vaiheessa kummankin tahon suunnitelmissa, ja Edenin mielestä Itävallan itsenäisyys piti palauttaa Stalin ehdotuksen mukaisesti. Jos Stalinin hahmotelmaa verrataan toteutuneeseen, paljoakaan ei ole tarvinnut muuttaa.

Saksa ja sen liittolaiset halusivat piirtää Euroopan rajat uusiksi, Britannia ja Neuvostoliitto halusivat palauttaa maanosan mahdollisimman ennalleen – tästä ei vallinnut suurta erimielisyyttä. Curzonin linja Venäjän ja Puolan välisenä rajana oli alkujaan brittiläisen kynän piirtämä, eikä brittihallitus vastustanut sen palauttamista.

Suomen asema sinetöitiin Churchillin syntymäpäivien jälkeisenä päivänä, joita liittolaiset viettivät Teheranissa, marraskuussa 1943. Churchill sanoi tukevansa Leningradin alueen turvavyöhykettä, mutta toivoi ettei Venäjä valloita Suomea sodan päätteeksi. Stalin vastasi uskovansa itsenäiseen Suomeen, mutta vaati jo aiemmin esitettyjä rajan tarkistuksia – sekä sotakorvauksia maksettavaksi.

Churchill esitti myöhemmin eräässä muussa yhteydessä, että Stalin oli osoittanut Suomea kohtaan huomattavaa suurpiirteisyyttä – ottaen huomioon sen mitä Suomi oli toimillaan aikaansaanut. Tukea Karjalan palauttamiselle oli tässä vaiheessa enää turha pyytää liittoutuneilta.

Sodanjälkeinen etupiirijako

Churchill kävi kahdesti Moskovassa, elokuussa 1942 ja lokakuussa 1944. Lisäksi hän tapasi Stalinin sotavuosina myös Teheranissa, Jaltalla ja Potsdamissa. Keskinäinen kirjeenvaihto käsitti 500 viestiä, joista kaksi kolmasosaa oli Churchillin aloitteesta. Toisessa Moskovan tapaamisessa laadittiin kuuluisa asiakirja, jonka mukaan Eurooppa jaettiin etupiireihin. Neuvostoliitto saisi rajoilleen luvatun turvavyöhykkeen – ja Stalin lupasi briteille etteivät he puutu lännen etupiiriin kuuluvien maiden asioihin.

Tätä jakoa kunnioitettiin pitkälti – joskin kylmä sota johti kummallakin puolella tiukempaan kurinpitoon kuin oli kaavailtu. Neuvostoliittoa moitittiin Unkarin vuoden 1956 kansannousun tukahduttamisesta, yksitoistavuotta sodan päättymisestä – ja siitä kun tämä Hitlerin liittolainen lyötiin.

Kreikka luovutettiin Lännen etupiiriin ja 1946-49 käyty sisällissota oli jatkoa natsimiehityksen vastakohtaisuuksille. Sota-ajan miehittäjien kanssa yhteistyötä tehneet quislingit alistivat miehityksen vastustajat, ja heidät nostettiin USA:n tuella valtaan. Miehityksen uhrien lisäksi Kreikan sisällissodan arvioidaan vaatineen 150 000 uhria – ja maan sisäinen jakautuminen jäi pysyväksi kriisiksi. Näitä tapahtumia ei koskaan mainita vertailukohtana Unkarin kansannousulle.

Yhdysvaltojen rooli kylmän sodan synnyssä

Stalinia ja Churchilliä yhdistää yksi merkittävä virhearvio, joka tosin Stalinin kohdalla saattoi olla syvempi – nimittäin Yhdysvaltain aseman muutos. Molemmat ymmärsivät maan taloudellisen mahdin kasvun, mutta eivät osanneet odottaa että se jäisi pysyvästi Eurooppaan. Vaikka Churchill ja Stalin suunnittelivat yhteisiä toimenpiteitä; jotka estäisivät aikaisempia virheitä toistumasta – ja Saksaa aloittamasta uutta sotaa – niin silti Yhdysvaltain kasvava mahti oli se tekijä, joka esti Saksan valtapyrkimysten uusiutumisen.

Tämä ratkaisu tuli Euroopan poliittiselle ja taloudelliselle kehitykselle kalliiksi, koska sen välineenä käytettiin kylmää sotaa – joka jakoi sotilaallisine jännitteineen maanosan kahtia. NATO oli suoranainen seuraus tästä, ja se perustettiin jotta: Venäjä pysyisi ulkopuolella, USA Euroopassa ja Saksa kurissa.’

Churchill on haluttu nähdä kylmän sodan alulle panijana, johtuen puheesta jonka hän piti Yhdysvaltain Fultonissa 1946. Churchillin tarkoitus ei ollut synnyttää rautaesirippua – muttei myöskään säröttömän ystävyyden säilyttäminen sodanaikaiseen liittolaiseensa Neuvostoliittoon – pyrkimyksenä oli pikemminkin brittiläisen imperiumin ylläpitäminen niin laajana kuin mahdollista.

Tähän tarvittiin Yhdysvaltain apua – ja puhe olikin laadittu tarkoitushakuisesti amerikkalaisille. Kuitenkin siinä puhuttiin – ei vain rautaesiripusta – vaan myös rakentavien suhteiden tärkeydestä. Termi rautaesirippu oli Goebbelsin sanavarastosta, ja sai ehkä siksikin suuremman painoarvon kuin mitä Churchill oli osannut odottaa.

Sota ei yhtä miestä kaipaa, eikä sen suunnittelukaan ole yhden miehen varassa. Niinpä ei myöskään Yhdysvalloista ole osoitettavissa muuta kylmän sodan alkuun vaikuttanutta tekijää, kuin se sotateollisuuden ympärille kasvanut valtaryhmittymä; joka alkoi kasvattaa voimaansa sodan jälkeen. Tämän vahvisti presidentti Dwight D. Eisenhower jäähyväispuheessaan 1961 – tosin hän jätti mainitsematta, että oli itsekin vaikuttanut sen syntyyn. Ehkä sodanjälkeinen muutos kiteytyy kuitenkin näihin Eisenhowerin sanoihin: ”- – on eri asia valmistautua sotaan, kuin harjoittaa sotavarustelua liiketoimintana.”

Valikoiva kansainvälinen oikeus

Ydinpommien pudottaminen Japaniin oli käännekohta, jonka jälkeen mikään ei ollut enää entisellään. USA:n politiikan sodanjälkeistä murrosta kuvaa hyvin myös Noam Chomskyn toteamus, että jos amerikkalaisen tuomarin Robert H. Jacksonin johdolla Nürnbergissä asetetut kansainvälisen oikeuden periaatteet olisivat edelleen voimassa – kaikki sen jälkeiset Yhdysvaltain presidentit olisivat joutuneet tuomiolle sotarikoksista.

Näihin päiviin asti USA:n ylivalta on toiminut oikeuden toteutumisen esteenä. Ehkä siksikin Suomen nykyjohto kuvittelee että liittoutumalla suurimman sotilasmahdin kanssa, harjoitetulle politiikalle ei lankea laskua maksettavaksi.

Reaalipolitiikka osoitti voimansa Churchillin ja Stalinin liitossa

Opportunistista politiikkaa harjoittavalle, entiselle natsi-Saksan liittolaiselle, nykyinen moraalin vartijan rooli suhteissa Venäjään sopii huonosti. Sen sijaan olisi syytä hiljentyä miettimään sitä, mitä Churchillin ja Stalinin liitosta kirjoittaneiden historioitsijoiden mukaan olisi seurannut; mikäli tätä liittoa ei olisi syntynyt: ”Yhdysvallat, jolta puuttui jalansija Euroopassa, olisi olosuhteiden viemänä siirtynyt Aasiaan, keskittyen Japanin uhkaan. Natsien kansanmurhat ja etniset puhdistukset olisivat laajentuneet koko Euroopan mantereelle – ja olisivat tulleet maanosan kohtaloksi Atlantilta Uralille.”

Churchill ei kommunismin vastaisuudestaan huolimatta koskaan unohtanut yhteisiä sodanaikaisia ponnistuksia – ja arvosti Stalinia loppuun asti. Stalin oli ulkopolitiikassaan ollut sanojensa mittainen mies: mitä luvattiin, se piti. Sen sijaan Stalinin sisäpoliittiselle arvostelulle lienee hyvät perusteet. Mutta on nurinkurista ja hurskastelevaa, että Venäjää ja venäläisiä halveksivat länsi-ideologit alati nostavat tämän aiheen keskiöön – ikään kuin venäläisten surut olisivat heidän surujaan.

Churchill and Stalin – Comrades in Arms During the Second World War,

Martin Folly, Geoffrey Roberts, Oleg Rzheshevsky, Pen & Sword Books 2019, 325s.

95 KOMMENTTIA

 1. ”Stalin oli ulkopolitiikassaan ollut sanojensa mittainen mies: mitä luvattiin, se piti.”

  Joo, todella hyvin piti Stalinin vuonna 1932 solmitut hyökkäämättömyyssopimukset Suomen, Viron, Latvian ja Puolan kanssa.

  • Oikein…. ja kaikki jäljet johtavat sille sylttytehtaalle, jolla on karitsan sarvet!

   ”Stalin Was A JESUIT PRIEST

   By James Donahue

   While digging through historical records to determine the feasibility of the legend that Hitler escaped to Argentina after the war, we came upon an interesting link between Joseph Stalin and the Roman Catholic Church.

   It seems that Stalin was not only a Catholic, but he was an ordained Jesuit priest before he became a ruthless Communist dictator and mass killer of an untold thousands. Some believe Stalin was responsible for more death and destruction than Hitler yet the Catholic Church never chose to excommunicate him.

   Stalin’s real name was Josef Vissarionovich Dzhugashvili. For obvious reasons, after becoming politically active, he changed his last name to Stalin, which, in Russian, means “made of steel.”

   He was born to relatively wealthy Catholic parents and attended a church-run school at Gori. He graduated at the top of his class in 1892. He then was accepted as a student at the “Orthodox” Seminary of Tbilisi, Georgia, where he trained as a Jesuit priest.

   The history books report that Christianity was banned in Russia under the Communists, but this was not the case with the Jesuits. They not only remained in Russian territory but reportedly helped finance the first and second world wars. But that is another story.

   Stalin talked about his conversion to Marxism during an interview with Journalist Emil Ludwig. He said the “Jesuitical methods prevalent” at the seminary were severe and he became “a revolutionary, a believer in Marxism” in protest to “the outrageous regime” he endured at the school.

   He said the Jesuits were “systematic and persevering in working to achieve sordid ends. But their principal method is spying, prying, worming their way into people’s souls and outraging their feelings. What good can there be in that?”

   ” It is not very well known but Stalin, like Hitler, launched a deportation of Jews to Siberian death camps, where it is said tens of millions perished. The head of those camps was Catholic Jesuit Cardinal Gregory Agagianian, a former classmate with Stalin at Tiflis.

   Another strange part of this story is that even though he was a fully ordained priest, Stalin was allowed to marry twice. And there is no record that he was ever defrocked as a priest.

   And it should be noted that Hitler also was a practicing Roman Catholic. There seemed to be a strange involvement between both of these evil dictators and the Vatican.

   There is much more to be told about this eerie story.”

   Historian kirjat tullaan pian kirjoittamaan uudelleen, Ja tiedoksi teille myöskin se, että KAIKKI artikkelissa mainitut WW2 avain-henkilöt työskentelivät Vatikaanille!

   • Alempana olevan kommenttisi listan logiikalla listaan kuuluisi siis myös John F Kennedy, koska myös Gadaffi murhattiin. Siksi narratiivisi ei täysin vakuuta.
    Black Nobilityyn kuuluvat suvut ovat riitautuneet keskenään, kerrotaan, mikä näkyy myös Englannin hovista kertovissa uutisissa. Trumpin deep state tai black nobility vastaisia toimia ei voida ihan igronoida. Vatikaanin rahavirtojenkin sanotaan vähentyneen huomattavasti ja Vatikaanille olisi jäänyt rahoitusmekanismiksi enää vain EU- liittovaltio, jota nyt koronaverhon takana yritetään vauhdilla pystyttää. Mutta nyt kuitenkin von der Layenkin on karanteenissa. Kenen toimesta, voidaaankin kysyä.

    Kiinan omistusten kasvu maailmassa on tosiasia ja kiinalaiset määräävät jo monessa kuten Lontoon cityssäkin. Kiinalaisten kerrotaan omistavan myös koko Bidenin suvun. Jos Trump valitaan toiselle kaudelle ja saa korkeimman oikeuden tuomarinimityksen läpi, USA: sta tulee kuten Venäjä jo on suvereeni valtio.

    Mikä narratiivi tulee toteutumaan ainakin pääperiaatteessa jää nähtäväksi?

  • Juu, ja sodan jälkeen tämä kusipää petti kaikki lupauksensa, mitä oli länsiliittoutuneille antanut!
   Tämä kirjoitus antaa täysin väärän kuvan todellisuudesta, lännessä tiedettiin, mikä Stalin oikeasti oli ja myös tiesivät, että Suomi oli syytön sotaan Neukkulan aloitettua molemmat sodat!

   Ei siis ihme, että Jenkit painostivat sodan lopulla ryssää jättämään Suomen miehittämättä ja irroittamaan Suomi sodasta!

   Muuten varsin vähän on puhuttu juuri missään siitä, että länsiliittoutuneet suunnittelivat heti sodan päätyttyä Neuvostojoukkojen poisajamista Euroopasta uudella sodalla. Näin vähän todellisuudessa Neukkulaan luotettiin, ja kylmänsodan alkupuoli toi karulla tavalla esille, miten vähän tähän Natsi-Saksaakin pahempaan Josif Stalinin johtamaan kommunistiseen diktatuuriin oli luottaminen…

   • Mikä kuva, kirjoitus tai näkemys Churhilistä ja Stalinista lienee varmemmin todenperäinen, on aika hankala kysymys. Jan Nybodas avaa ymmärtääkseni kyseistä teemaa kuitenkin hyvin taidokkaasti laajalta tietämyspohjalta, mikä näkyy myös kommenteissa ( ja trollihyökkäysissä)

    Oman aikalailla minimaalisen historian tietämykseni pohjalta olen saanut kuvan siitä, että Stalin, vaikka olisikin ollut jesuiitta, pysyi koko vallassa olemisensa ajan Vatikaanin otteen ulottamattomissa ja toimi siis vain ”Neukkulan” edun hyväksi. Tällaista Stalin- linjaa nähdään myös Putinin jatkavan.

    Juutalaiskysymys on niin laaja ettei sitä ehkä kannattaisi tuoda tähän lainkaan. Koska muut kommentoijat (ja myös trollit) viittaavat juutalaiskysymykseen, tuon tässä yhden sitä koskevan kysymyksen esille, joka itseäni on askarruttanut. Varsin luotettavissa ”lähteissä” kerrotaan, että 6 miljoonan juutalaisen ,jotka historian kirjoittajien mukaan Natsi-Saksa murhasi, suurimmat asuinalueet Euroopassa ovat olleet, yli 3 miljoonaa Ukrainassa, 2 miljoonaa Puolassa ja Saksan alueella vain 150 000. Ukrainan ja Puolan nimet vilahtelevat kummasti nykyisessäkin geopolitiikassa. Asia herättää kysymyksen, ketä itseään sionisteiksi kutsuvat eli poliittista sionismia ajavat oikein ovat? – Jotkut näkevät heidät natsien jälkeläisinä.

    Natsikysymys lienee sinänsä ainakin yhtä laaja kuin juutalaiskysymys. Yleistä tietoa on että kovin montaakaan natsipäällystön miestä ei tuomittu Nürnbergissä ja he saivat poistua meren yli USA: han. Myös se että 70 % : ia SS ja SA taustaisista saivat sodan jälkeen jatkaa Saksassa viroissaan. USA: n salaisen palvelun CIA: n syntymävuosi sattuu juuri noille ajoille ja natsikotkasymboli on ihme kumma löydettävissä myös Australian Canberrassa.

    • Marski piti sodan aikana yhteyttä sekä Britteihin, että Jenkkilään, ja molemmat tiesivät Suomen käyvän erillissotaaa Saksan rinnalla!
     Tästä vahvimpana todisteena on sekä pohjoisen, että Leningradin huoltoreittien katkaisematta jättäminen, joka lopulta raivostutti Hitlerin.

     Saksa lopetti jopa välillä asetoimitukset Suomelle tämän takia!

     • Anglosaksinen historiankirjoitus ei tunne mitään ”erillissotaa”, yhtä vähän kuin absurdia käsitettä ”puolustusvoitto”.

      Se, ettei muodollista liittolaissopimusta tehty, oli vain taktinen veto lännen suuntaan eikä sillä ole käytännön merkitystä. Alueensa luovuttaminen natsiarmeijalle ja rinta rinnan toisiaan tukien yhteistä vihollista vastaan taisteleminen ei jätä tulkinnan varaa, vaikka kaikessa ei toimittukaan Hitlerin toiveitten mukaisesti. Suomalaisia joukkoja oli alistettu natsiarmeijalle Suomessa ja suomalaisia oli taistelemassa Saksan itärintamalla, mikä sekin kertoo jotakin.

      Neuvostoliitossa tiedettiin tarkkaan, mikä Suomen on asema ja tilanne: olimme hyökkäysvalmiudessa natsi-Saksan rinnalla. Virheen Stalin teki siinä että antoi luvan pommittaa Helsinkiä heti operaatio Barbarossan alettua. Se oli kuin tilaus Suomelta, joka sai aiheen vastatoimiin ja revanssiin. Pian talvisodan jälkeen oli lanseerattu käsite ”välirauha”, joka sekin kertoo Suomen tavoittesta: Karjala takaisin ja vähän enemmäkin.

      Riittävän vahvojen osapuolten kanssa Stalin piti lupauksensa täsmällisesti. Tässä ei ole mitään poikkeuksellista, niin toimivat muutkin vallanpitäjät – siloin ja tänään.

     • Kartsa.

      Onko sillä merkitystä, tunteeko historiankirjoitus termiä ”erillissota”?
      Fakta kuitenkin on se, että jokainen sodanosapuoli tunnusti Suomen erillissota-aseman, varsinkin harjoitetun ulkopolitiikan kautta!

      Sotilaallinen termi ”puolustusvoitto”, tahi ”torjuntavoitto” on jo hyvinkin vanhaa perua, ja on käytetty myös kuvaamaan Shakkipelissä tapahtuneita strategisia siirtoja, joilla pelaaja on pelissä itsensä tappiolta pelastanut.
      Se kuvaa myös sangen osuvasti Suomen ottamaa torjuntavoittoa Neuvostoliiton armeijasta, joilla Suomi esti sen päätavoitteen toteutumisen, Suomen valtaamisen, ryöstämisen ja tuhoamisen!

      Mielestäni tulkitset sotahistoriaa tyypillisen ”punavihreän historiantutkimuksen” mukaan. Näille uusille historian näkemyksille on tyypillistä kiistää Suomen erillissota-asema, ja yrittää varsin kevyin perustein väittää Suomen olleen ikään kuin osa Natsi-Saksaa ja sen armeijan sotilaallisia/poliittisia ja eugenistisia tavoitteita.

      Olen tutustunut vuosien varrella näihin väittämiin useastikin, ja aina nämä ovat olleet varsin ”kevyttä tavaraa” ja unohtaneet kenties tarkoitushakuisesta sodan kokonaiskuvan, mikä on asiaa arvioitaessa täysin vättämätöntä!

      Suomi taisteli Saksan kanssa SODAN ALOITTAJAA, Neuvostoliittoa vastaan, mutta Suomi EI TAISTELLUT toteuttaakseen natsi-ideologian mukaisen lopputuloksen, vaan taisteli omasta selvietymisestään, itsenäisyytensä säilyttääkseen ja varmasti jatkosodassa myös saadaksen menetetyt alueet edes osittain takaisin(mihin oli täysin loogisesti moraalinen oikeus)

      Stalin ei pitänyt lupauksiaan sodan lopulla länsiliittoutuneille, eikä varsinkaan sodan jälkeen! Stalin yritti lännelle antamistaan lupauksista huolimatta kolmesti Suomen valtaamista sodan loppupuolella ja sodan päätyttyä petti lähes kaikki lupauksensa, jotka oli tehnyt koskien sen vallan alle jäänyttä itäistä Eurooppaa. Stalin ei kunniottanut lupaustensa mukaisesta itäisen Euroopan itsemääräämisoikeutta, mitä tulee siirtymisestä kommunistiseen yhteiskuntajärjestelmään, vaan pakotti väkivaltaisesti murhaten ja kiduttaen helvetin lukuisasti, itäisen Euroopan väestön kommunistiseen järjestelmään!

      Myöhemmin Neovostoliitto petti myös lupauksensa sotalainojen ja avustusten takaisin maksusta lännelle…

      Hyvää lyhyttä luettavaa aiheeseen liittyen:

      https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jukkaseppinen/171840-suomen-erillissota-asema-jatkosodassa/

    • Jatka sinä ”havukka-ahon ajattelija!” vain sitä viinan vetämistä, ja jätä historia sitä osaaville!

     • Black Nobility (via Vatican) on onnistunut loistavasti siinä, että ihmiset keskittyvät, kuten tämäkin artikkeli todistaa, yksittäisiin tapahtumiin riippumatta siitä mikä on totta, mikä ei. Itse en ole kiinnostunut ”puheista”, enkä edes ”teoista” vaan perimmäisistä syistä miksi näin on tapahtunut. Tänään, esimerkiksi, Trump on sanojensa mukaan valmis for RED OCTOBER, jolla hän, Yhdysvaltojen viimeisenä presidenttinä (election = selection, hänet on jo valittu – case closed) viittaa tietysti Venäjän veriseen vallankumoukseen. Miksi hän toimii näin? Siksi, että todistamme parhaillaan poliittisen järjestelmän, ja sitä kautta kansallisvaltioiden omien järjestelmien täydellistä romahdusta. Jesuiitta-agentti Trump on huolellisesti tehtäväänsä harjattu, joten hän, kuin myös Jesuiitta-agentti Mike Pence, tietää kyllä vallan hyvin sen, mitä on seuraavan neljän vuoden aikana tulossa.

      Mun pointti on se, että kun tunnistat Käärmeen Pään, et eksy tähän itä vs. länsi vs. Kiina naurettavaan kusetukseen, jota meille lehtien sivuilla 24/7 syötetään. Yksikään valtio EI OLE ITSENÄINEN, olemme jo tällä hetkellä – NYT – yksi ihmiskunta, joka on alistettu yhden maailmanlaajuisen rahajärjestelmän alaisuuteen, ja sitä kautta Black Nobiltyn alaisuuteen. Vatikaanin alla toimivat jesuiittayliopistot ovat valinneet ja kouluttaneet eri valtioihin diktaattoreita kautta aikojen, heistä esimerkkeinä voidaan mainita Mussolini, Hussein, Pol Pot, Mugabe, Gaddafi, Stalin, Amin, Castro ja Hitler. Huipulla on pelattu ja edelleenkin pelataan yhteen – kaikki valtiot, ylimpänä Yhdysvallat, on alistettu täydellisesti Black Nobiltyn orjuuteen.

 2. ”Välittömästi sen jälkeen kun Saksa – Suomen ja eräiden muiden Venäjän rajanaapureiden tukemana – hyökkäsi itään kesällä 1941; Churchill asettui vankasti Neuvostoliiton puolelle. ” … ”Churchill, joka vastusti voimakkaasti sekä kommunismia yleensä – että oman maansa työväenliikettä erityisesti – ei kuitenkaan epäröinyt kun totuuden hetki koitti. Hitlerin Saksa oli lyötävä,”

  Vastusti kommunismia mutta silti antoi kaiken tukensa sille ja oli Saksan sotaan syyttömän siviiliväestön ja mm. historiallisesti merkittävän Dresdenin kaupungin tuhon arkkitehti. Umpikiero sionistien agentti-ko?
  Jostain luin joku vuosi sitten että WC:n isä kartanoineen jäi ’lontoon kolonnan’ velkakoukkuun tai hänet koukutettiin ylisuurilla lainoilla joita ei kyennyt maksamaan takaisin.
  Olisiko sillä yhteyttä siihen mitä WC:stä tuli ja miksi hän toimi kuten toimi?

 3. Saksan kehitys kansallissosialismiin alkaa kaukaa, jopa ennen ww1 mutta nopeutuu rajusti ww1 jälkeen, sodan jonka tarkoitus oli Saksan tuhoaminen ja alistaminen brittiläisen imperiumin (BI) ja sionistien riviin.
  WW1:n Saksa olisi halunnut lopettaa mutta sitä ei sallittu ja älytön sota jatkui tappaen miljoonia sotilaita. Versaillesin rauhassa tuhottiin vielä se mitä oli jäljellä kun maa ajettiin perikatoon eikä uusi nousu Euroopan kärkeen olisi ollut mahdollista ilman kansallissosialisteja.
  Kirjasta ”Into the Darkness”
  An Uncensored Report from Inside the Third Reich At War
  LOTHROP STODDARD • 1940 •
  https://www.unz.com/book/lothrop_stoddard__into-the-darkness/
  Kirt says: (27. comment)
  June 8, 2019 at 1:19 am GMT • 100 Words   ↑
  ”This book was quite revealing and chilling, made all the more so by the icy objectivity of Stoddard’s prose, whatever may have been his private opinions. It’s really astounding that the Nazis were able to achieve such a complete level of totalitarian control after less than 7 years in power and with relatively little bloodshed until the beginning of the war.
  The Bolsheviks took 15 to 20 years and had to kill maybe ten million or more people to accomplish the same thing. The Nazis probably killed fewer than 20,000 from the time Hitler took power up to the beginning of the war.”

  Kiistatta kansallissosialismi oli totalitaarista, ei ollut muuta vaihtoehtoa tai tietä ja sitä oli kaikkien kuljettava. Mutta tulos oli kokonaisuuden kannalta kiistattomasti hyvä eikä siihen olisi muuten päästy. Koko kansa voi hyvin lukuunottamatta toisinajattelevia ja juutalaisia jotka oli tarkoitus häätää maasta ja joista vain n 20% oli halukkaita poistumaan Palestiinaan jonne sionistit heitä halusivat jahdata natsien avustaessa tehokkaasti. On jopa sanottu että Aatu tuki sionisteja tässä heidän haluamalla tavalla.

  Se että maa kehittyi lopulta niin nopeasti myös sotilaalliseksi mahdiksi oli pitkälti globaalin ja erityisesti USAn kapitalistien ansiota jotka innolla rahoittivat sen teollisuutta keräten suuria voittoja. Suopeasti tätä kehitystä ei kuitenkaan katseltu ’protokollamiesten’ toimesta koska maasta oli kehittymässä BI:n vakava uhka, uusi germaaninen imperiumi. Siksi ei ole syytä epäillä etteikö sen tuhon suunnitelmat ja strategiat olisi pohdittu huolella jo aikaisin niihin tässä sen enempää menemättä.

  Mielenkiintoista Stoddardin kirjassa on että hän amerikkalaisena näkee maan, jonka kansa varsin yksimielisenä ja onnellisenakin tukee johtoaan, johdon totalitaarisena huijarina ja suurena uhkana yksilölle ja muille kansoille vaikkei siitä siinä vaiheessa ole mitään näyttöä:

  To Americans, these are, of course, strange concepts. To show the extent to which Nazi thinking differs from ours, take the title I have given this chapter. To my mind, The Totalitarian State is the best way to characterize for American readers a regime which controls, commands, and directs everybody and everything within its supreme authority.
  But Nazis don’t like the term, and Dr. Erich Schinnerer, a specialist on Nazi jurisprudence, registers his objection as follows: “The relation between People and State shows how false it is to characterize the National Socialist State as a totalitarian State. A State which itself works for an end and is not an end in itself cannot in any sense be called a totalitarian State, in which the center of gravity has been shifted to the disadvantage of the individual. In such case the defenseless individual is confronted by an all-powerful State.
  But the National Socialist State exists to serve the People and therefore each member. Each German is a member of the whole and therewith called upon to co-operate in the life of the State. The term, totality, properly applies to the National Socialist Weltanschauung, which is embodied in the whole people and activates every branch of national existence.”

  How are we going to reconcile such assertions with self-evident facts? As I see the matter, it is just one more instance of what I have repeatedly pointed out in these pages: the wide discrepancy between theory and practice in the Third Reich. And the reason for that is clear.
  National Socialism is a revolution which is still in the emergency stage. Even though this emergency may have been largely self-made, it nevertheless exists. Unless conditions become easier, we may expect a continued regime of practical martial law, with most of the fine theories put away in moth-balls.
  ##
  Kansallissosialismi on vallankumous, joka on edelleen hätä- tai kriisitilassa. Vaikka tämä hätätila on voinut olla suurelta osin itse tehty, se on kuitenkin olemassa. Ellei maan tilassa mikään muutu, voimme odottaa jatkuvaa aktiivista sotatila lainsäädännön hallintoa, jossa suurin osa hienoista teorioista pannaan koipusseihin.

  Tuo viimeinen kappale on kuin suoraan USAn edustuksellisesta demokratiasta. Maa on ollut koko ajan ja on suuressa itse tehdyssä hätätilassa joka vain pahenee ja uhkaa vielä koko maailmaa. Kuten koko länsimainen kulttuurikin jonka perikato koko ajan etenee ja syvenee.
  Siksi joutuu kysymään mikä tässä maailmassa lopulta on ja tulee olemaan suurin ja vaarallisin olotila ihmiskunnalle?

  Siihen Länsi vastaa kuorossa että se on Itä ja sen ’kommunismi’ (jonka voi nähdä olevan todellisuudessa enemmän tervettä kansallissosialismia). Tätä kommunismiksi ristittyä olotilaa verrataan lännessä natsien julmaan ja raakaan totalitaariseen kansallissosialismiin joka kuitenkin piti huolta kansasta, omistaan, toisin kuin se nwo-eliitin kommunismi joka piti NL:ssa huolta vain vallassa olevasta puolueesta ja jota vastaan kansallissosialistinen Saksa oli valmis taistelemaan ja vapauttamaan maan kärsivän kansan kommunismin ikeen alta.

  • ”WW1:n Saksa olisi halunnut lopettaa mutta sitä ei sallittu…”

   Lisäyksenä että Saksa ei aloittanut sitä ja kun se halusi irtaantua siitä ja ehdotti rauhaa niin siihen eivät muut osapuolet suostuneet.
   Sama tilanne toistui ww2:ssa kun Saksa – Ranskan ja Englannin julistettua sille sodan sen vallattua Puolalta ja Ranskalta sille perinteisesti kuuluneet saksankieliset alueet jotka siltä oli otettu pois ww1 tappion jälkeen – tarjosi rauhaa mutta R ja E eivät suostuneet rauhaan. Siitä käynnistyi ww2 kymmenine miljoonine uhreineen.

   • Lyhyesti
    Maailmansotien (kuten myös niitä seuraavien ja suunnitteille olevien sotien) tarkoitus (motiivi) on ollut tuhota Euroopan kehittynein ja sivistynein valtio Saksa ja laajemmin hajottaa Eurooppa ja siirtää poliittinen valta Euroopassa ja koko maailmassa entistä vahvemmin sionistien ja v-muurarimafian käsiin.

  • Näissä kirjoituksissa unohtuu myös Sir Oswald Mosley edustama brittiläinen kansallissosialismi. Mosley vaikutti 1920-luvulla Englannin valtavirtaisessa Labour Party-työväenpuolueessa, toimi myös korkeissa valtiollisissa tehtävissä, mutta päätyi erilaisten vaiheiden jälkeen luomaan British Union of Fascists (BUF) puolueen v. 1932. BUF oli protektionistinen, vahvasti anti-kommunistinen ja nationalistinen ja suosi autoritääristä johtamistapaa. Se oli siis englantilainen versio Italian, Saksan tai Espanjan fasistisista liikkeistä ja sen vuoksi se haluttu pyyhkiä pois niistä historian oppikirjoista, joista luetaan valtavirtaista historiaa lapsille ja nuorisolle. Mosleyhan oli aikoinaan varsin suosittu myös työväen keskuudessa ja on sitä nationalistisissa piireissä yhä. Hänet kuvataan usein manner-eurooppalaisia virkaveljiään herrasmiesmäisempänä. Mosley vangittiin ja BUF lakkautettiin v. 1940. Syythän ovat ilmeiset. Churchillin huonot välit työväestöön selittynevät myös tätä kautta.

   Suomen ei pidä hävetä aseveljeyttä Natsi-Saksan kanssa. Historian nykytilanne on järkyttävä eli maailmanlaajuinen hiipivä tyrannia, jota kansainvälinen pankkikartelli apulaisineen toteuttaa. Tämä osoittaa sen, että Natsi-Saksan voitto olisi ehdottomasti tuottanut meille paremman maailman. Vain pikkulapset uskovat enää virallisiin kertomuksiin natsien demonisesta pahuudesta. Sitäkin oli, kuten sotien raa’assa melskeessä aina, mutta ehdottomasti suurin demonisuus piilee ”fractional reserve banking system”- rahamaagikkojen leirissä, joka halusi tuhota kilpailijansa Saksan.

   Yksityistetyn keskuspankkirahasysteemin kautta tyrannit toteuttavat tahtonsa. Korollista velkaa kantavan maksuvälineen liikkeellelasku ja sen koron ja määrän hallinta tarjoaa tuolle blokille huikean vaikutusvallan talouteen ja sen sykleihin. Keräämillään varoilla se on ostanut kaikkien länsimaiden sanomalehdistön ja uutismedian hallintaansa. USA:ssa tämä tapahtui pitkälti jo 1920-luvulla.

   Virallisella WWII-näkemyksellä on tietenkin yhä laajin kannatus ja tietenkin Suomen pitäminen irti sodista ja konflikteista olisi aina paras ratkaisu ja olisi ollut sitä myös 1940-luvulla. Suur-Karjalaa emme olisi tarvinneet, mutta oman osan palauttaminen olisi ollut kohtuullista. Natsi-Saksan liika ihailu ei hyödytä ketään, mutta anglo-amerikkalaisen imperiumin ihailu ja suitsuttaminen hyödyttää meitä vielä vähemmän ja erityisesti nyt, kun kaikki todisteet sen luonteesta ja sitä ohjaavista taustavoimista ovat nyt saatavillamme. Se jauhaa meiltä pois sen demokratian sekä perustuslaillinen tasavallan, joita se itse meille uskottelee puolustavansa.

   • Kirjoitat , Jonsse, että vain pikkulapset uskovat natsien demoniseen pahuuteen ja että Natsi- Saksan voitto olisi tuonut paremman maailman. No, olen sitten pikkulapsi, mutta en jaa lainkaan mielipidettäsi. Maailmaa langoista vetäjäthän olivat tuolloin(kin) Vatikaani, Lontoon City ja Wall Street ja se seikka että Hitler
    kuului Rotshildien sukuun eivät oikein olisi tehneet maailmasta parempaa. Nwo ei myöskään ole pelkästään tämän ajan keksintö tai tavoite.

    • Aatun geneettiseen taustaan liittyvät asiat eivät poissulje tuotakaan ja mm.Henry Makow on kirjoitellut paljon että hän olisi ollut sionistien agentti (mahdollisesti jopa itse sitä ymmärtämättään?) ja näin auttanut heitä Israelin asuttamisessa ja holokaustilla jolla on lypsetty valtavat summat rahaa goimeilta ja koko ajan lypsetään lisää.
     Monta kummajaista asiaan ja koko ww2:een liittyy … ehkä joskus kun asialla ei ole enää käytännön merkitystä saadaan totuus tietää ja samalla myös totuus natsien pahuudesta ilman H-woodin propagandaa..
     Israel founders were ‘thieves’, Israeli historian says
     http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=214688

    • Hitler ei ollut rothschildien sukua eikä hänellä ollut mitään juutalaistaustaa suvussaan. Viholliset ovat levittäneet sitkeästi huhuja jo 30-lluvulta alkaen.

     Mitään holokaustia ei ollut eikä Hitler ollut sionistien agentti, vaan vihollinen

     • Aivan samoin kuin se että Bill Gates on Rockerfellerin lapsen lapsi, Hitlerin Rotschildeihin kuuluminen ei häviä sillä että sen kieltää.

     • On todistettu, että ei ole. Hitkerin isoäiti ei olisi voinut päästä tuolloin Wieniin eikä Graziin. Grazista ei edes löydy väitetyn nimistä juutalaista. Rothschild-väite on aivan älytön, mutta Wienissä niitä olisi kai tuolloin ollut

   • Suomi ei olisi voinut pysyä erossa sodasta. Sen oli valittava Saksa tai NL. Hitler olisi pakottanut Suomen puolelleen joka tapauksessa. Vaihtoehtona Stalinille alistuminen.

    Suomihan kävi liittoutuneille maksimaalisesti edullista erillissotaa. Silti sodan jälkeen on vain räkytetty ja syyllistetty. Niin vastavalkeiden kuin huippujohtajien toimesta. Mädätystä sanon minä.

    Talvisota oli aivan tarpeen, koska Saksaa olisi voitu viilata linssiin ja kaapata koko Suomi. Toisaalta Suomi taisteli pois YYA-sopimuspakon. Riippumattomuus tosiasiassa säilyi ja Saksa suojeli välirauhan ajan.

    Jos Suomi olisi jatkanut staa ja pyytänyt apua Länsivalkloilta, olisi se menettänyt Ruotsin ja Saksan tuen ja ehkä annettu Stalinille. Länsi ei olisi mitään apua edes antanuteikä olisi siihen pystynyt, kuten näimme 1940. On häpeällistä syyllistää Suomea Talvisodan rauhasta. Etenkin Ylikankaan valheiden kera. Suomen armeija oli aivan lopussa eikä Jatkosodasta oikeasti oillut tietoa. Rauhanteko oli suomalaisille rapparidemokraateille aika vaikeaa

 4. PCR: Miten puhutaan poliittisesti arkaluontoisista asioista (joista meillä valtamediassa vaietaan)? Miksi niistä hitto vie ei saa PUHUA?
  ”Ron Unz on rohkein mies, jonka tiedän, sanoo Paul C Roberts. Hän on haastanut sionistien ADL:n suoraan taisteluun ja kysyy,
  miksi he piiloutuvat hänen paljastustensa edessä valheiden taakse, ja halveksivat jokaista ihmistä, jolla on moraalinen omatunto.”
  Sama taitaa olla tilanne meillä?
  http://www.unz.com/announcement/has-the-adl-gone-into-hiding/
  ”Kysymys kuuluu: miksi sionistit uskovat, että heidän on rakennettava valtansa valheiden perustalle?, sanoo Unz.
  PCR: Mielestäni Ron Unz’ia tarvitaan Yhdysvaltojen presidenttinä.
  Silloin olisi meillä ensimmäistä kertaa moneen vuosikymmeneen vallassa todellinen ihminen, jolla on älykkyys, moraalinen luonne ja rohkeus käyttää amerikkalaista voimaa hyvään eikä pahaan.
  ’Unz for president’ — Unz ei ole vain Amerikan pelastus vaan myös maailman pelastus. (Siis meidänkin!)
  Ron Unz For President — Ron Unz presidentiksi, sanoo PCR
  September 30, 2018 | Categories: Articles & Columns | Tags: |  Print This Article
  Ron Unz For President
  Paul Craig Roberts
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?author=131

 5. Täydentämään yllä olevaa Truth_hunter 8.10.2020 at 18:50 kommenttia liittyen ww2:n asioiden spekulointiin.
  Tällaista kertoi Gerard Menuhin, maailman-kuuluisan Yehudi Menuhin viulistin poika
  *** Ennakoiko Hitler uuden maailmanjärjestyksen? … Kirjoittanut Jonas E. Alexis ja Gerard Menuhin
  Gerard Menuhin on brittiläis-sveitsiläinen toimittaja, kirjailija ja elokuvantuottaja. Hän on juutalaisten vanhempien poika, amerikkalaisen viulistin ja kapellimestarin Yehudi Menuhinin poika, jota pidetään ”yhtenä 1900-luvun suurimmista viulisteista”.
  Did Hitler Foresee the New World Order? … by Jonas E. Alexis and Gerard Menuhin
  Gerard Menuhin is a British-Swiss journalist, writer, novelist, and film producer. He is the son of Jewish parents, the American violinist and conductor Yehudi Menuhin, who is considered “one of the greatest violinists of the 20th century.”

  ‘That which is called Democracy in other countries is, in most cases, nothing but the subversion of public opinion, gained by the skilled manipulation of the press and of money, and a devious interpretation of the results which this has achieved.’
  (From Adolf Hitler’s speech, Nürnberg, 12 September, 1938)

  Isn’t this exactly what we mean, when we define the traitorous conditions of politics in Germany – and elsewhere?
  http://www.veteranstoday.com/2017/01/18/did-hitler-foresee-the-new-world-order/
  ——–
  The Intellectual Death of “Anti-Semitism”— Interview with Jewish Writer and Novelist Gerard Menuhin (Part I)

  It is vital urgently to analyze and to dismiss [anti-Semitism] as so much hot air. All it would take would be for enough ordinary citizens to stand up and say ‘Stop it, it’s nonsense, you know it’s nonsense, and what’s more, it’s boring nonsense!’
  Menuhin:
  *** ”Antisemitismi” ilmaisuna ei ole vain väärä sana, se on roskaa. …. Ashkenazi-juutalaiset (90% modernista juutalaisuudesta) polveutuvat yleisesti hyväksytyn tiedon mukaan 8. vuosisadan kasaareista.
  Antisemitismi olisi impotentti näennäis-ilmaus, ellei sitä yhdistettäisi ’Holokaustiin’.

  ‘Anti-Semitism’ as an expression is not only a misnomer, it’s gibberish. …. Ashkenazi Jews (90% of modern Jewry) are commonly agreed to descend from 8th century Khazars.
  Anti-Semitism would be an impotent pseudo-expression, were it not coupled with ‘The Holocaust’.
  …In a free world, discrimination merely means choice, or preference. If someone chooses not to associate with certain people, for instance with Jews, that is of course his perfect right as a free citizen.
  ***… Vapaassa maailmassa syrjintä tarkoittaa vain valintaa tai mieltymystä. Jos joku päättää ettei halua olla tekemisissä tiettyjen ihmisten, esimerkiksi juutalaisten kanssa, se on tietysti hänen täydellinen oikeutensa vapaana kansalaisena.
  The further the world distances itself in time from the alleged event, the easier it is to assert that ‘The Holocaust’ occurred. As education is steadily degraded and citizens become more concerned on the one hand with superficial entertainment and on the other, with keeping their jobs, it becomes less likely that anyone will pose the fundamental question:
  If we are eternally to honour 6 million allegedly murdered Jews, to create organizations and build memorials to aggrandize their passing, shouldn’t we at least have irrefutable proof that they were actually killed; that the crime really occurred?
  *** Mitä kauemmaksi ajassa maailma etääntyy väitetystä tapahtumasta, sitä helpompaa on väittää, että ”holokausti” tapahtui. Kun koulutus heikkenee tasaisesti ja kansalaiset ovat entistä huolestuneempia toisaalta pinnallisesta viihteestä ja toisaalta työpaikkansa säilyttämisestä, on vähemmän todennäköistä, että kukaan esittää perustavanlaatuisen kysymyksen:
  Jos aiomme ikuisesti kunnioittaa kuutta miljoonaa väitetysti murhattua juutalaista, luoda organisaatioita ja rakentaa muistomerkkejä heidän kuolemaansa liioitellen, eikö meillä pitäisi ainakin olla kiistattomia todisteita siitä, että heidät todella tapettiin; että rikos todella tapahtui?

  http://www.veteranstoday.com/2016/04/14/the-intellectual-death-of-anti-semitism-interview-with-jewish-writer-and-novelist-gerard-menuhim-part-i/

  • Monet Hitlerin puheet istuvat pelottavan hyvin myös nykypäivään. Siksi olen itsekin joutunut luopumaan ohjelmoidusta Hitler-vastaisuudesta. Toisaalta emme saa koskaan tietoa Hitlerin persoonan vilpittömyydestä. Poliitikoilla on tapana varoittaa kansaa niistä ilmiöistä, joita kuitenkin itse joko tahallisesti tai tahattomasti tulevat edistäneeksi.

   Natsien ”pahuus” on suurelta osin seurausta siitä, että he hävisivät aseellisen sodan. Tämä tiesi heille myös lopullista häviötä propagandasodassa, joka määrittää sen, kuka on ”hyvä'” ja kuka on ”paha”. Vain pikkulasten tasolla henkisesti olevat ihmiset pitävät tätä propagandaa todellisuutena (tätä tarkoitin yo. kommentissa). Joku voi päätellä natsien olevan pahoja omien perinpohjaisten tutkimustensa perusteella, minkä vuoksi hänen arviotaan on syytä kunnioittaa.

   Viimeistään valtamedian härski valehtelu mm. korona-asioissa on luonut monille ilmeisen ja välttämättömän tarpeen erottaa asioiden propagandataso sekä niiden todellinen laita. Siksi revisionismikin lisää suosiotaan, koska ihmisten luottamus virallisten kertomusten uskottavuuteen on mennyt.

 6. Jolle 10.10.2020 at 10:03
  ”Aivan samoin kuin se että Bill Gates on Rockerfellerin lapsen lapsi, Hitlerin Rotschildeihin kuuluminen ei häviä sillä että sen kieltää.”

  Tietenkään ei häviä mutta kuinka luotettavaa tietoa sinulla on tästä asiasta?
  Maailman valtamediaan ei voi luottaa ja historiakin on monilta osin sitä mitä kulloinkin vallassa oleva ja omaa agendaansa ajava taho sen haluaa olevan.
  Toisaalta voi kysyä onko geneettinen side aina merkittävä tai ratkaiseva asia?

  Meillä on tänään – historiaa unohtamatta (esim. Spinoza) – valtava määrä ’juutalaiset geenit’ omaavia jotka ovat ehkä voimakkaimpia anti-sionisteja maailmassa. Yksi heistä on Gilad Atzmon, joka jätti Israelin ja asuu nyt Lontoossa. Hänen isoisänsä oli Israelin vahvimpia sionisteja ja palestiinalaisten vihollisia joita sai hänen mielestä surutta tappaa.
  Toinen on Mko Peled, sionisti-kenraalin poika joka nyt USAssa luennoi sionistien hirmuteoista. Sitten on Shlomo Sand joka häpeää ’geenejään’ ja asuu muualla. Tässä vain muutama nimi useista kymmenistä ellei sadoista anti-sionisteista jotka heitä halveksivat sionistit ovat ristinneet ’itseään vihaaviksi juutalaisiksi’.

  Jos, kuten oletat, Aatulla olisi ollut sionistien hankkeiden takana olevien geenejä niin onko sillä ja kuinka paljon merkitystä todellisuudessa?
  Eikö se miksi ja minkä puolesta hän toimi kuten toimi ole ratkaiseva asia? Aivan kuten meidän muidenkin kohdalla jotka emme tiedä mistä meidän geenimme lopulta ovat peräisin.
  Valitettavaa vain on että totuus näistä asioista on tietoisesti haluttu pimittää ja vääristää goimeja vihaavan sionisti- ja muurari-eliitin propagandalla ja tehokkaalla aivopesulla, jonka tavoitteena on ollut ja yhä on pakottaa ja taivuttaa maailma ajattelemaan kuten tuolle ’protokolla-eliitille’ sopii.

 7. Hitlerin geeniperimän merkitystä ei voine mitenkään muutoin korostaa kuin että hänet oli nähtävästi tiettyyn sukuun kuuluvana ja sen ja muiden maailmaa ohjailevien toimesta valittu tehtävään, jolla historian kulun haluttiin menevän tiettyyn suuntaan. Tsaarin perheen murhan lisäksi Saksan keisari WIlhelm sai pelätä henkeään. Hän sitten luopui keisarin ” virasta” ( jos siitä ylipäätään voi luopua?), ja näin avautui tie Hitlerille.

  En aio jatkaa Hitlerin valtaan noususta tai muusta , mutta ainakin itselleni tärkeintä on, että asetelma hyvä- paha ei riitä historiallisten totuuksien selville saamisessa.

  Kaksi suurta Rockerfeller ja Rotschild ovat ”saaneet jakaa ” aikoinaan maailman asiat siten, että Rotschildille kuuluu raha- asiat ja öljypohatta Rockefeller hallitssee perustamansa Rockerfeller Foundationin kautta koko maailman lääketeollisuutta, big pharmaa.

  Eikä liene siis ihme että Rockerfellereihin nykypolvessa kuuluva Bill Gates, jonka puoliso Melinda Gates on vielä ” kuuluisia” maxwellejä ovat saaneet johdettavakseen
  Rockerfeller säätiö takuumiehenä eugeniaprojektin maailman väestön pienentämiseksi niin rokotteiden kuin vääränlaisten lääkevalmksteiden avulla. Kaikkein hälyyttävintä lienee tässä se että kun YK ja sen alajärjestöistä enää WHO on toimintakykyinen,Bill Gates johtaa sitä ja koko maailmaa tai ainakin pyrkii johtamaan.

  Niin että tietysti ne tekemiset ovat se mihin katse on kohdistettava eikä geenit. Rockerfeller- klaaniin sanotaan kuuluvan 78 jäsentä, perheenjäsenet mukaañluettuna 250 henkilöä. Klaani tapaa kaksi kertaa vuodessa toisiaan New Yorkin lähellä olevalla sukutilallaan.

  • Varmaan ’joku taho’ tarvitsi Aatua ja kansallissosialismin avulla saavutettuja isoja aineellisia hyötyjä. Helppo uskoa että tuo taho edisti Aatun valtaan nousua ja uutta maailmansotaa ww1 jälkeen. Aivan kuten nytkin voi nähdä tuon tahon tarvitsevan koko ajan sotia ja virittelevän kolmatta maailmansotaa.
   Mitä tulee Rockefelleriin niin onko sinulla tietoa että suku olisi peräisin Saksasta ja olisi ollut Roggenfelder niminen? Itse luin joskus netistä blogi-kirjoituksen siitä mutta en tallentanut sitä ja siksi en voi laittaa linkkiä.
   Nyt kun lukee wikiä niin ei pääse syvemmälle kuin 1800 luvun alkuun ja John D.:n isään joka oli William Avery Rockefeller (1810–1906), seura- ja myyntimies, joka matkusteli ja myi patenttilääkkeitä. (Hänen isästään ei ole mainintaa eli sukutaulussa ei pääse syvemmälle.)
   Tällainen yksityiskohta wikistä: Rockefeller aloitti liiketoimensa varhain: koulupäivän alussa hänellä oli tapana mennä ostamaan makeisia, jotka hän sitten myi välitunnilla kaksinkertaiseen hintaan. Hän lainasi myös rahaa korkoa vastaan. John kävi kansakoulun ja myöhemmin kirjanpitokoulua. 16-vuotiaana hän sai oikean työpaikan toimistoapulaisena ja jätti kirjanpitokoulun kesken. Koulunkäynnin ohessa hän teki liiketoimia.
   https://fi.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller

   • Onkohan Bill Rockefeller käärmeöljyjä myydessään koskaan tullut käyttäneeksi sellaista menetelmää, että levittää pikkukaupunkiin huhuja uudesta kulkutaudista ja tehosteeksi värvää pari laitapuolen miestä näyttelemään kuolemansairasta ja myrkyttää paikkakunnan kaivoja. Kaupunki joutuu sekasortoon: huhut leviävät ja paikkakunnan lehti julistaa tautia suurin otsikoin ja ihmiset piileskelevät kotonaan. Paikallinen saluuna suljetaan, mistä kaupungin moralistit tietty riemuitsevat. Kohun jälkeen Bill aloittaa suuren ääneen kampanjan parantavasta lääkkeestä. Paikallinen lehti kehuu sitä ja jopa kirkonmies julistaa uuden lääkkeen edustavan Jumalan siunausta. Entäpä kaupungin jo iäkäs, mutta ketku pormestari, joka saa uutta lääkettä, paranee nopeasti ja kehuu sitä, että se on erityisen hyvä vanhoille ja vaivaisille, kuten hän. Lopulta päätetään että kaikkien asukkaiden on otettava lääkettä, jotta kulkutauti hellittää eikä se enää palaa takaisin.

    Lääke on aivan liian kallista (koska siinä on väitetysti mm. timanttihippuja ja kultapölyä), joten kaupunki päättää ottaa suuren velan, jolla lääke kustannetaan kaikille ja korvataan mm. saluunan kärsimät suuret tappiot.

    • Jonsse, annatko luvan ottaa kopion tuosta kommentista (ilman nimimerkkiä vai sen kanssa?) ja saattaa luettavaksi muuallakin. Se voisi avata monia sokeita silmiä. Jokaisen suomalaisen olisi minusta hyvä se lukea.

     • Siitä vaan vaikka nimimerkin kanssa. Kertomukset villin lännen kiertelevistä käärmeöljymyyjistä tunnetaan Suomessa elokuvien ja sarjakuvien yms. kertomusten kautta, joten mielikuvat ovat jo olemassa. Mittakaava on nyt vain isompi tässä nykyisessä kampanjassa.

 8. Rockerfellereiden esi-isä mainitaan tässä http://reformation.org/british-secret-service-agent-john-d-rockefeller.ht.
  Ehkä suurempi merkitys rockefellereiden, j p morganien ja bushien suhteen lienee kuitenkin että he ovat olleet m16 agentteja tai kuten bush jr. CIA: n päällikkö.
  Itse en pidä hedelmällisenä puhua juutalaisista tai sionisteista lainkaan, koska asioita sotkee se,puhummeko sionisteista väärinä juutalaisina tai poliittisesta sionismista.
  Martin Buber oli myös sionisti, mutta hänen kirjoituksensa ovat eettisyydessään ainutlaatuisia.

  Jonkinlaista lisävalaisua Hitlerin aikaa tulee , milloin sitten tulee kun nykyinen paavi Franciscus on äskettäin avannut tutkimukselle tietyltä ajalta Vatikaanin arkistoja. Tutkijat etsivät nyt niistä vastauksia esimerkiksi kysymyksiin kuten mitä Hitlerin aikainen paavi , oliko hän Pius Xll nimeltään tiesi holocaustista tai miksi hän ei vuonna 1948 tunnustanut Israelin valtiota.

  • Kun puhutaan sionismista, niin sellaiseksi yleensä käsitetään Brittien hallitsemaan Palestiinaan juutalaisvaltiota tavoitteleva sionismi, jonka perustana on v. 1917 laadittu Balfourin julistus. Voidaan puhua Isreal-patriotismista, jonka toteuttamisen ottomaanien imperiumin kukistaminen mahdollisti ja joka pääsi päämääränsä, kun YK julisti Israelin valtion perustetuksi v. 1948.

   Mutta sionismi ei pysähtynyt Israelin valtion perustamiseen eikä sen pienehkön alueen oikeutettuun puolustamiseen. Uudenlaisen sionismin lähtölaukauksena voidaan pitää 9/11-iskua, joka masinoi USA:n sotavoimat liikkeelle epävakauttamaan Lähi-Itää ja kurittamaan sen Israelille vihamielisiä valtioita. Tähän vaiheeseen liittyy myös USA:n neoconien laatima Project for New American (America = Israel) Century- suunnitelma, johon Lähi-Idän epävakautus sisältyy, kuten myös USA:n sotavoimien voimakas vahvistaminen ja niiden masinointi Israelin laajentamisen kannalta hyödyllisiin hankkeisiin. Tämän sionismin alueellisena tavoitteena on kuningas Salomonin aikaisen valtakunnan uudelleen synnyttäminen. Projekti ei ole luonteeltaan erityisen juutalainen, vaan siihen on sekaantunut aineksia myös muista uskontokunnista ja niihin liitetyistä salaseuroista. Tosin se käyttää juutalaisia suojakilpenään.

   Ehkä voidaan siis puhua Israel- patrioottisesta ja nyky-Israelin aluetta puolustavasta sionismista (jota sitäkin moni pitää paheksuttavana sen monien röyhkeiden operaatioiden vuoksi) sekä ”Siionin Viisaiden” sionismista, joka tähtää Suur-Israelin syntyyn ja jolla on vahvoja globaaleja valtapyrkimyksiä. Nämä projektit ovat osin lomittautuneet, mutta ne voidaan nähdä myös erillisinä.

   • Kimmo K, kannanottosi on täysin ristiriitainen. Suomihan se joutui sodan hävinneenä sotakorvaukset maksamaan. Nyt jälleen Suomi turvautuu länteen, joten mitenkähän
    Suomen kävisi taloudellisesti tilanteessa, jossa EU:ta ja Natoa ei olisi.

   • Kiitos hienosta, erittäin selventävästä sionismi- käsitteen määrittelystäsi, Jonsse.

    Siitä herää ainakin minulle kysymys, miten sionistien pyrkimysten nyt käy , kun brittiläinen imperiumi ei ole enää vahvimmillaan ? Erityisesti jos Trump saa jatkokauden toteuttaa maailmanrauha- projektiaan eikä silloin enää esimerkiksi Merkel, jolla on Israelin kansalaisuus, olisi siirtämässä BRD: stä ikuisesti maksettavia ” holocaustkorvauksia” Israelille.

  • Ylempänä Truth_hunter 10.10.2020 at 12:06 totean:
   ”Meillä on tänään – historiaa unohtamatta (esim. Spinoza) – valtava määrä ’juutalaiset geenit’ omaavia jotka ovat ehkä voimakkaimpia anti-sionisteja maailmassa. ”
   … he ovat nousseet rohkeasti sionisteja vastaan, jotka valtaosin ovat Ashkenazeja (kasaareja) kuten G Menuhin yllä (Truth_hunter 9.10.2020 at 23:24) toteaa, ja muodostavat ns. nwo-mafian ytimen joka tavoittelee maailman herruutta ja joiden geneettinen yhteys alkuperäisiin hebrealaisiin tai israelilaisiin on kyseenalainen vaikka Kasaariasta Eurooppaan (ja täältä USA:han) muuttaneissa melko varmasti on ollut aitojakin juutalaisia ja ns. kryptoja.
   Arthur Koestler, itse kasaari-juutalainen, puhuu kirjassaan The Thirteenth Tribe ’kolmannestatoista heimosta’. Kasaariaan ja ylipäätään pohjoiseen muutti Werner Somabartin mukaan jo ajanlaskun alussa suuri määrä juutalaisia, jopa niin paljon että puolet maan asukkaista olisi jättänyt jo silloin maan.

   Sanot: ”Itse en pidä hedelmällisenä puhua juutalaisista tai sionisteista lainkaan, koska asioita sotkee se,puhummeko sionisteista väärinä juutalaisina tai poliittisesta sionismista.”
   Kun puhutaan ’juutalaisista sionisteista’ ollaan geneettisesti varsin huteralla pohjalla, ainakin mitä Ashkenazeihin tulee joita esim. N-yahu, latvialaisen rabbin poika, edustaa. Silti ei tarvitse omata geneettistä yhteyttä juutalaisiin ollakseen sionisti ja sionisteissa onkin paljon tällaisia, esim. Joe Biden.
   Kasaariasta peräisin oleva geeni-aines ei välttämättä ole keskimäärin sen tuhoavampaa laatua kuin muuallakaan (eliitin psyko- ja sosiopatiaan altistava aines lienee kiistatta suurempi?) mutta babylonialaisen Talmudin (kasaaari-eliitti valitsi sen uskonnokseen) ’luovan tuhon’ (Kabbala) oppien liittyminen asiaan tekee sieltä Eurooppaan ja edelleen USA:han muuttaneista suuren muita tuhoavan potentiaalin omaavia. Ne Euroopan kasaari-juutalaiset jotka irtaantuivat siitä muodostivat oman arvioni mukaan suuren osan siitä älymystöstä joka on edistänyt Euroopan sivistyksen kehitystä merkittävästi jota talmud-sionistit nyt ovat N-yahun ja USAn ’neokonnien’ johdolla tuhoamassa.
   ——–
   Paljastavaa tekstiä sionistien vallasta — Christians For Truth – Oct 8, 2020
   Powerful Jewish supremacist organizations applauded the news this week that Jewish-owned social media giant YouTube had banned the Nation of Islam (NoI), a Black advocacy organization led by Louis Farrakhan, from its platform for warning Blacks about “satanic” Jewish power:
   The removal of the NoI’s channel was part of a broader move on YouTube’s part to clamp down on hate speech, with 25,000 channels deleted under the company’s guidelines.

   “We have strict policies prohibiting hate speech on YouTube, and terminate any channel that repeatedly or egregiously violates those policies,” the company said in a statement on Oct. 2.
   The American Jewish Committee (AJC) said on Twitter that it applauded the decision, stating that Farrakhan “for far too long has used the platform as a megaphone for his antisemitic and homophobic outbursts.”

   The Los Angeles-based Simon Wiesenthal Center (SWC) said that it had been pushing for a ban on the NoI for several years and YouTube’s move was therefore an important one.
   Over the summer, several YouTube users waged a campaign to remove Farrakhan’s three-hour July 4 address — in which he referred to Jews as “Satan” who should have their brains knocked out by the “stone of truth — from the platform.
   Farrakhan has long pushed the idea that US Jews constitute a “Synagogue of Satan” who exercise unaccountable power across the government, media and education for decades.
   “International bankers financed Hitler and poor Jews died while big Jews were at the root of what you call the Holocaust,” Farrakhan infamously declared in 1995. “Little Jews died while big Jews made money. Little Jews were turned into soap while big Jews washed themselves with it.”

   At Behest Of Jewish Supremacists YouTube Censors Black Leader Who Warns Blacks Of Jewish Supremacy
   Truth is a form of “violence” to Jews — they literally feel physically assaulted when anyone, such as Farrakhan, attempts to inform the public of the malevolent power that Jews wield over Blacks — and society in general.
   And they seem to believe that they’ve actually “proven” how Farrakhan’s criticism of Jews has led to real violence against real Jews in the real world.

   So Jews demand a “safe space” where they are free from all “violent” scrutiny and criticism — “a world of their own” — in the words of Jewish writer Maurice Samuel, “We Jews, we are the destroyers and will remain the destroyers. Nothing you can do will meet our demands and needs. We will forever destroy because we want a world of our own.”

   As Alexander Solzhenitsyn observed, “For a Jew, there is nothing more insulting than the truth.”
   Thus Jews seem to believe that they have a fundamental and inalienable right not to be offended — ever.
   If they can finally shut down and censor anyone and everyone who dares criticize them, they can then turn around and announce to the world, “See, everyone really does love us!”

   Once again, this shameless censorship shows exactly how Jews go about proving that all those “antisemitic canards” are just not true — they use their enormous power to censor their critics and prove once and for all that they don’t have enormous power.
   All of which creates more antisemitism.

   Antisemitismi on luonnollinen reaktio kun ottaa huomioon mitä yllä mainitut ’juutalaiset’ tahot ja esim. Maurice Samuel (“We Jews, we are the destroyers and will remain the destroyers.”) ovat sanoneet ja miten Kabbala-sionistit tänäänkin toimivat.
   https://christiansfortruth.com/at-behest-of-jewish-supremacists-youtube-censors-black-leader-who-warned-blacks-of-jewish-supremacy/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=214812
   https://www.amazon.co.uk/Cabbala-Power-Israel-Shamir/dp/1906146586/
   https://www.jonathan-cook.net

  • Ote linkistä joka tukee ajatusta että USAn sionistit olivat Saksan kansallissosialismin tukena
   … Um seine globale Führerschaft bei patentgeschützten Medikamenten zu zementieren, testet das I.G. Farben Kartell seine patentierten pharmazeutischen Substanzen an Gefangenen der Konzentrationslager Auschwitz, Dachau und vielen anderen Standorten. Die finanziellen Vergütungen zur Durchführung dieser menschenverachtenden Experimente stammen direkt von den Bankkonten von Bayer, Hoechst und BASF und fließen auf die Konten der SS, welche diese Konzentrationslager betreibt.
   Doch erstaunlicherweise erhalten die wahren Hintermänner für den Tod von 60 Millionen Menschen infolge des Zweiten Weltkrieges – jene I.G. Farben Manager – die mildesten Urteile. Selbst solche Geschäftsführer, die unmittelbar für die Verbrechen in der I.G. Auschwitz verantwortlich waren, bekommen nur maximal zwölf Jahre Gefängnis. Überrascht? Das sollten Sie nicht sein.

   Vahvistaakseen globaalin johtoasemansa patentoitujen lääkkeiden alalla, I.G. Farben Kartell myi patentoituja farmaseuttisia aineitaan jotka oli testattu Auschwitzin, Dachaun ja monien muiden paikkojen keskitysleirien vangeilla. Taloudellinen korvaus näiden epäinhimillisten kokeiden suorittamisesta tulee suoraan Bayerin, Hoechstin ja BASF: n pankkitileiltä ja virtaa näiden keskitysleirejä ylläpitävän SS: n tileille.
   Mutta hämmästyttävää kyllä, todelliset tukijat 60 miljoonan ihmisen kuolemasta toisen maailmansodan seurauksena – ne I.G. Farben johtajat – saavat lempeimmät tuomiot. Jopa niille johtajille, jotka ovat suoraan vastuussa rikoksista I.G. Auschwitzille annettiin enintään 12 vuoden vankeusrangaistus. Yllättynyt? … ei pitäisi olla.
   ——
   Trumpin sukujuuret Saksassa
   https://www.richardsilverstein.com/2016/03/06/donald-trump-rotten-apple-doesnt-fall-far-from-tree/

 9. Venäjän ei alun perinkään olisi pitänyt hyökätä suomeen.

  Se joka miekkaan tarttuu, se siihen hukkuu. Ollaan toivossa että se aika koittaa.

 10. Epäilyksiä on ollut että Saksa oli myös talvisodan takapiru Suomelle mutta oliko Suomen valtio siitä tietoinen jo ennen talvisotaa on vielä selvittämätön asia. Suomessa oli vaikutusvaltaisia naziliikkeitä ja Saksassa koulutuksemsa saanut upseeristo ettei olisi ihme että kähmäilyjä NaziSaksan kanssa oli ennen talvi sotaa sen aloittamiseksi sillä niin jähmeästi Suomen ministerit suhtautuvat neuvotteluihin NLn kanssa. Talvisodassa myös NL menetti sotilaallista kapasiteettiaaan ja se tiesi Hitlerille ja Suomelle hyvää jatkosotaa varten.
  Miekkaan tarttuu ja siihen hukkuu on raamatullinen hokema jonka toteutuminen saattaa kestää tuhansia vuosia eikä Venäjää näytä hokema koskevan mutta toivossa on hyvä elää sanoi lapamato.

 11. Höpö, höpö!

  Osa Suomen upseeristosta oli käytännössä koulutettu Saksassa jo ennen vuotta 1926, siis jo vuosia ennen, kuin mitään Natseja oli vallassa Saksassa!
  Ruotsi, Ranska ja varsinkin Tsaarin Venäjä olivat ennen Taslvisotaa tärkeimmät upseerien lähteet nuorelle Suomen armeijalle.
  SS-vapaaehtoiset edustivat Saksan armeijaa, eivät Suomen. Vasta jatkosodan lopulla osa näistä liittyi Suomen armeijan vahvuuteen.

  Suomi ei ennen talvisotaa käydyissä ”neuvotteluissa” voinut tietenkään suostua ryssän aluevaatimuksiin. Neuvostoliitto tiesi tämän jopa itsekin ja koko ”neuvottelut” olivat vain ajan pelaamista hyökkäysvalmisteluille!
  Alueluovutuksiin suostuminen olisi tehnyt Suomeen hyökkäämisen helvetisti helpommaksi.

  Sotilaallista kapasiteettia ei paljoakaan menetetty puna-armeijan osalta talvisodassa, armeijan kokonaisvahvuuteen verrattuna. Neukkulalla oli jo kesäkuussa -39 maailman suurin hyökkäysarmeija valmiina, ja sen vahvuutta kasvatettiin koko talvisodan ajan ja varsinkin sen jälkeen!

 12. Näin kansallissosialistisen Saksan kaupunkeja ja sotaan syytöntä väestöä tuhottiin WC:n voimin … Dresdenin historiallisen kaupungin tarpeettoman tuhopommituksenkin takana oli kukas muu kuin WC. Vaikka pitkä sota oli lopuillaan ja Saksa oli kyvytön enää puolustamaan itseään niin silti sen takana oleva ja sen käynnistämä mafia halusi panna Saksan maan tasalle jottei se koskaan enää nousisi brittiläis-sionistisen imperiumin uhaksi.

  Lady Michele Renouf to Face Trial in Dresden for Criticizing Allied Firebombing
  Canadian Association for Free of Expression

  On Friday, Oct. 16, an Australian-born Briton goes on trial in Dresden for “incitement” – not for terrorism or threats, but because of a ten-minute speech given to 300 mourners at a commemoration of the Allied terror bombing of Dresden in 1945 … In February 2018 Lady Renouf attended a public commemoration in central Dresden, marking the anniversary of the 1945 terror bombing by the Royal Air Force and the USAAF … Lady Renouf was invited to give a brief spontaneous speech in which she acknowledged Britain’s shame for its deliberate wartime policy of targeting civilians … It is for making these points in her brief impromptu speech that Lady Renouf was arrested and now faces trial in Dresden … Her trial will focus press and public attention on the extraordinary German laws that deny normal historical debate and rational argument.
  http://cafe.nfshost.com/?p=4585
  http://www.ihr.org

  Dresden 1945: The Devil’s Tinderbox
  Charles Lutton – The Journal of Historical Review

  The destruction of the virtually undefended German city of Dresden by bombers of the Royal Air Force and U.S. Army Air Force, in mid-February 1945, remains one of the most controversial episodes of the Second World War … British military historian, Alexander McKee, has produced a new account of the Dresden bombing, based in part upon an examination of official records recently declassified, as well as interviews from survivors of the attack and Allied airmen who flew in the raids. McKee had doubts about the efficacy of area bombing when, as a soldier with the 1st Canadian Army, he witnessed the results of the Allied bombing of ”friendly” French towns.
  ##
  Kuninkaallisten ilmavoimien ja Yhdysvaltain armeijan ilmavoimien pommikoneet tuhosivat käytännössä puolustamattoman Saksan Dresdenin kaupungin helmikuun 1945 keskellä.Tämä on edelleen toisen maailmansodan kiistanalaisimpia jaksoja …
  Brittiläinen sota historioitsija Alexander McKee on laatinut uuden kertomuksen Dresdenin pommituksista, joka perustuu osittain äskettäin salaisiksi luokiteltujen virallisten asiakirjojen tutkimiseen sekä hyökkäyksessä eloonjääneiden ja hyökkäyksissä lentäneiden liittolaisten lentäjien haastatteluihin. McKee epäili aluepommitusten tehokkuutta, kun hän oli Kanadan ensimmäisen armeijan sotilaana todistamassa ”ystävällisten” ranskalaisten kaupunkien liittolaisten pommitusten tuloksia.
  http://www.ihr.org/jhr/v06/v06p247_Lutton.html

 13. Kovaa salattua faktaa kuinka sionistien tukimies FDR toi Usan mukaan ww2:een ja siten edisti sionistien ja ’protokolla-miesten’ agendaa jota Usa on sitä lähtien tiiviisti ollut tukemassa ja jonka seurauksena Eurooppa nyt vaikeroi nwo-mafian kahleissa
  Collusion: Franklin Roosevelt, British Intelligence,
  and the Secret Campaign to Push the US Into War

  By Mark Weber
  February 2020
  … Those who admire Franklin Roosevelt seem to believe that presidential deception and misconduct are justified if the perpetrator’s motives or goals are good. One influential scholar who has expressed this view is American historian Thomas A. Bailey.
  He acknowledged Roosevelt’s record, but sought to justify it. “Franklin Roosevelt repeatedly deceived the American people during the period before Pearl Harbor,” he wrote. “He was like the physician who must tell the patient lies for the patient’s own good … The country was overwhelmingly noninterventionist to the very day of Pearl Harbor, and an overt attempt to lead the people into war would have resulted in certain failure and an almost certain ousting of Roosevelt in 1940, with a complete defeat of his ultimate aims.” / 36
  While many Americans today yearn for honest and ethical political leaders, transparent governance, and “real” democracy, such hopes are likely to remain elusive as long as the mainstream media, educators and politicians continue to portray Franklin Roosevelt as an exemplary President, and his administration as a paragon of leadership, while successfully suppressing or justifying his record of deceit and wrongdoing.
  http://ihr.org/other/RooseveltBritishCollusion

 14. Kaksi sionisti- ja v’muurari-mafian luomaa maailmansotaa on takana ja kolmatta, joka vasta takaisi lopullisen vallan nwo-mafialle on jo odoteltu jonkin aikaa
  Chinese President Tells Forces to Prepare for War
  By wmw_admin on October 18, 2020

  China releases footage of its air force conducting a live-fire drill after President Xi urged his army to ‘focus on preparing for WAR’

  — Dramatic footage featuring Chinese fighter jets shows pilots firing at targets
  — The exercise was conducted by the nation’s main force for the South China Sea
  — Comes after President Xi called for war preparedness while visiting the army
  — Beijing has been flexing its muscle and ramping up drills around the country
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215186
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8847551/China-air-force-conducts-drill-President-Xi-urged-army-focus-preparing-WAR.html

  Fyysikko Albert Einstein ei ollut varma millä aseilla kolmas maailmansota käydään, mutta neljäs maailmansota käydään kepeillä ja kivillä hän sanoi.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?s=ww3&submit=Search

 15. Ote AJ:n artikkelista liittyen Euroopan asioihin ja kohtaloon ww2:ssa
  Jews in the Cathedral: A Response to Curtis Yarvin
  October 17, 2020/2 /by Andrew Joyce, Ph.D.
  … In my forthcoming book On the Jews, I put forth the theory that there have been three sustained “Great Reactions” of long duration against the Jews in European society, between which Jewish populations adapted their positions and increased in strength.
  Anti-Jewish violence during the Crusades, the evolution of the so-called ‘Blood Libel’ and associated folklore regarding Jews, and the earliest expulsions of usurers, were key elements of the “First European Reaction” (1095–1290).
  Increased involvement of Church and State, and a somewhat sociological turn in the Church’s view of the Jews (e.g., the activities of Martin Luther in Germany and the war on the conversos in Spain) in the late medieval and early modern periods comprised the ‘Second European Reaction” (c.1380–1535).
  The “Third European Reaction” (c.1870–1950) was relatively short-lived, but was highly focused on the aftermath of Jewish emancipation and the fulfilment of Mendelssohn’s pluralist vision — the economic, social, and political impact of the Jews on European society. What began as opposition to Jewish political “emancipation” developed into a coherent political philosophy and ideology based on several key precepts:

  Jews are a separate and distinct ethnic group, inherently different in traits and characteristics from Europeans.
  Jews are incompatible with nationalism because they possess cultural and national aspirations of their own, cannot be integrated, and thus represent a state within a state.
  The modern state has become subject to an aggressive, speculative, and exploitative capitalism pioneered, and in many cases operated, by Jews.
  Jewish influence in public life is closely connected with the negative aspects of modernity and European racial decline.
  The excesses of Jewish influence in public life under democracy required the democratic mobilization of anti-Semitism under anti-Semitic parties, an anti-Semitic press, and the expansion of anti-Semitism in culture.

  World War II was comprised of a series of overlapping conflicts, one of which, the Third European Reaction against the Jews, unleashed decades, if not centuries, of suppressed inter-ethnic tensions throughout Europe.
  Jews were frequently active, and violent, participants during the war, meaning mass casualties were inevitable.[19] The number of deaths on all sides was significant.
  But honest, full, and unbiased accounts of why this inter-ethnic catastrophe occurred, and the true nature of its extent, remain absent from the mainstream, and extremely rare in scholarship.
  What instead emerged in the aftermath of the war was a “Holocaust Industry” that initiated an era of “White Guilt” that has, in turn, contributed heavily to the Western cultural paralysis and inertia of the present time.

  https://www.theoccidentalobserver.net/2020/10/17/jews-in-the-cathedral-a-response-to-curtis-yarvin/

 16. Hieno historiallisiin faktoihin perustuva artikkeli FDR:n kieroudesta ja hänen halpamaisesta sionistien nwo-mafian hankkeiden kulissien takaisesta tukemisesta ww2 avulla
  Hitler Answers Roosevelt
  The German Leader’s Reply to the American President’s Public Challenge
  MARK WEBER • OCTOBER 14, 2020

  Nyt mennään pintaa syvemmälle asioiden ytimiin … tässä muutama ote artikkelista jossa tavaamista riittää pitemmäksi aikaa asioista ja ennen muuta totuudesta kiinnostuneelle … Tämä pitäisi suomentaa ja julkaista kansan luettavaksi
  Ei muuta kuin sulattelemaan!
  Näin se totuus aina vasta jälkikäteen alkaa paljastua.

  … Roosevelt’s listing of countries that supposedly might be threatened by Germany is all the more remarkable given how events unfolded over the next few years.
  FINLAND, the first country on the President’s list, was in fact attacked seven months later – not by Germany, but rather by the Soviet Union.
  During World War II, Finland was an ally of Hitler’s Germany, while the Soviet Union was an important military partner of the US.
  Estonia, Latvia and Lithuania were the next countries on the President’s list. These three Baltic nations were subjugated by force in 1940 – not by German troops, but by the Red Army.
  Later during World War II, President Roosevelt accepted Stalin’s brutal incorporation of those three countries into the USSR.

  … Roosevelt either knew nothing about the actual status of Palestine, or his supposed concern for its freedom was a sham.
  He was, of course, hardly the only American politician to support Zionist subjugation of Palestine while at the same time proclaiming his love of freedom and democracy.
  Iran, the final country listed in the President’s message, was later invaded – but not by Germany. When British and Soviet forces attacked and occupied that neutral country in August 1941, President Roosevelt not only rejected a plea for help from Iran’s government, he justified and supported the brutal takeover of that country.
  … The cause of world peace, Roosevelt said in his message to Hitler, would be “greatly advanced” if world leaders were to provide “a frank statement relating to the present and future policy of governments.”
  This was sheer hypocrisy. During this period – months before the outbreak of war in Europe in September 1939 – the President was himself covertly pressing for conflict against Germany.

  … At a secret meeting seven months earlier, he had told the British ambassador, Ronald Lindsay, that if Britain and France “would find themselves forced to war” against Germany, the United States would ultimately also join.
  Roosevelt went on to explain during their White House meeting on September 19, 1938, that it would require some clever maneuvering to make good on this pledge.
  In November 1938, the Polish ambassador to Washington reported to Warsaw that William Bullitt, a high-level US diplomat and a particularly trusted colleague of President Roosevelt, had assured him that the US would “undoubtedly” enter a war against Germany, “but only after Great Britain and France had made the first move.”
  In January 1939, Polish ambassador Potocki reported on another confidential conversation with Bullitt, who assured him that the United States would be prepared “to intervene actively on the side of Britain and France in case of war” against Germany.
  Bullitt went on to confide that the US was ready to “place its whole wealth of money and raw materials at their disposal.”

  A few weeks later, the Polish ambassador in Paris, Jules Lukasiewicz, confidentially informed Warsaw of a talk with William Bullitt, the US ambassador to France. The American envoy had assured him that if hostilities should break out, one could “foresee right from the beginning the participation of the United States in the war on the side of France and Britain.”

  These pledges were kept SECRET because the President and his close advisors knew that American public opinion strongly opposed US involvement in another war in Europe.
  In that more trusting era, Americans believed their president to be sincere in his public assurances of the government’s peaceful intentions, and trusted his promise to keep their country out of any war that might break out in Europe.

  … kommentti 16 (mark tapley @Ugetit) kannattaa lukea
  https://www.unz.com/article/hitler-answers-roosevelt/

  • Myös kommentti 51 hyvä — Joe Levantine says:
   October 19, 2020 at 11:51 am GMT • 500 Words ↑
   @mark tapley

  • Artikkelissa paljon mahtavia asioista hyvin perillä olevien kommentteja, mm. Ron Unz itse kommentoi
   Johnny Walker Read says:
   October 19, 2020 at 1:25 pm GMT • 300 Words ↑
   Bottom Line for America: Europe’s affairs were none of Americas business, just as the affairs of the previous European conflagration was none of our business. WWI was all but over when America entered and prolonged that war. From Prolonging The Agony

   Prolonging the Agony lays before the reader a vast amount of evidence which reveals how enormously rich and powerful men in Britain and the U.S. deliberately prolonged WW1 while reaping even greater fortunes from it. It retraces the major lies and malevolent propaganda generated in Britain and America to justify war against Germany, and the reason it was prolonged beyond the spring of 1915 in order to crush her. The Secret Elite, the cabal which worked endlessly to bring war to Europe with a view to creating a new world order, was responsible. To cover their tracks, the elites and their agents ensured that a false history was created to justify all that happened. Prolonging the Agony deconstructs that false history page by page.
   https://firstworldwarhiddenhistory.wordpress.com/2018/02/27/prolonging-the-agony-1/

   But we Americans are a gullible bunch and it wasn’t but a mere 23 years later when we were allowed to be dragged into Europe’s latest squabble which cost us billions of dollars and a total of 1,076,245 US casualties.

   So who is the true evil one in the WWII agenda. Who was the man of the two analysed in this fine article by Mark Weber who really had no clear benefit to dragging his country into another bloody and costly world war. I think that answer is quite obvious.

   And who sacrificed more than 2,ooo American sailors to get the whole thing started. Let’s just say it wasn’t Hitler.
   “Roosevelt was a duplicitous, lying son of a bitch. He lied this country into a war that was totally avoidable. If he’s the model of the American Presidency in the world we live in now, God help us. The Mythology that surrounds this guy is enough to make you puke. And don’t ever forget it.“
   https://www.veteranstoday.com/2019/10/30/was-pearl-harbor-a-false-flag-operation/

   • What were they fighting for on d-day? Murdoch Murdoch!
    ”We fought the wrong enemy” – General George Patton

    https://www.youtube.com/watch?v=cFuHilRYEWk

    Alexander Franke
    3 kuukautta sitten
    Ooof, more truth than any school book spoke.
    My father fought in the Solomon Islands, my brother in Vietnam and would not have liked to see what America is succumbing to.

 17. http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215314
  Weaponizing the Rainbow
  By wmw_admin on October 21, 2020
  Onneksi on vielä lähes sensuroimaton internetti. Nopeitten yhteyksien aikana kykenee selaileen kymmenittäin eri verkkotoimijoita, niin kuin minäkin teen jatkuvasti. Nyt lainaan birittiläistä ”the truthseeker” verkkosivua.
  White Elephant October 21, 2020 at 11:29 am | Permalink

  We were warned, in the Old Testament, not to lie with members of the same sex. It was a sin. And it is because of this very reason (and others) that we are in the position we’re in, today.

  People are so ignorant on reality.
  Firstly we hear people talk of the Jews. We hear people talk of Lucifer and the coming of the Anti-Christ but these people truly do themselves a disservice in not bothering to find a TRUE translation of the bible and instead live their lives reading, what I call, ‘agenda bibles’.

  What do I mean?

  The Roman Catholic Church (RCC) has nothing to do with Christ and Christianity. It is a corrupt, pagan institution, heavily steeped in paganism and certainly infiltrated and controlled by freemasons and Jews. There’s no doubt about that whatsoever.
  And so in reading these many translations of the bible, along with joining one of the many sects of the church, they are constantly indoctrinated with that which is not.

  As I stated, the word Lucifer is mentioned ONCE in the bible – Isaiah 14:12 and it’s one of the corrupt translations of the bible. And what is the easiest way to control a society? You keep the people ignorant through the rewriting of history.
  Again Isaiah 14:12 –

  Isaiah 14:12 from the King James Fifth bible: “How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!”

  Now look at Isaiah from Young’s Literal Translation (from Hebrew): “How hast thou fallen from the heavens, O shining one, son of the dawn! Thou hast been cut down to earth, O weakener of nations”.

  Kuten tiedetään, ” suuret eurooppalaiset kansanjohtajat” ovat usein juutalaistaustaisia, tai siionisteja. Myös Hitlerillä oli juutalainen ja katolinen tausta, niin kuin Stalinillakin. Churchill oli myös puolittain juutalainen.
  Kristittyjä on huijattu juuri noilla agenda-raamatuilla vuosituhannet. Khazari-juutalaiset ovat vaiettu historia, ja se kuinka paljon turkinsukuiset heimolaiset ovat vaikuttaneet maailmanjärjestykseen.

  Olen iloinen, että vastavalkea kommentaattorien joukossa on kanssani samanmielisiä. On ollut välillä kovin raskasta yrittää selittää maailmanmenoa omin sanoin.

  • Yllättävä kommentti ja ilo nähdä että kiinnostusta vielä löytyy näitä asioita kohtaan muiltakin
   ”…” suuret eurooppalaiset kansanjohtajat” ovat usein juutalaistaustaisia, tai siionisteja. Myös Hitlerillä oli juutalainen ja katolinen tausta,…”

   Olen lukenut että H:n isoäiti ei olisi paljastanut kuka oli H.n isän isä … niinkö se meni, totta vai tarua? ja sitäkö tarkoitat tuolla toteamuksella?
   H ei tiettävästi ollut kristinuskon tai kirkon vastainen vaan ymmärsi että sille on tilaus ihmisten mielissä mutta mikä hänen suhteensa oli katolisuuteen on minulle epäselvä asia, toisin kuin suhteensa Juutalaiseen uskontoon. Onko sinulla antaa tietoa tähän?

   Loppuosa lainaamasi linkin artikkelin Weaponizing the Rainbow kommentista (White Elephant October 21, 2020 at 11:29 am | Permalink) on myös mielenkiintoinen.
   Siinä oleellinen asia näyttää olevan etä Vatikaani on ’protokollamiesten’ ja nwo-mafian ’työkalu’ ja Lucifer sen puhdas konspiraatio-tuote (the word Lucifer is mentioned ONCE in the bible – Isaiah 14:12 and it’s one of the corrupt translations of the bible. And what is the easiest way to control a society? )

   • Kysyin tuossa yllä olevassa ”Onko sinulla antaa tietoa tähän?”
    Kun et vastaa niin totean ettei minulle ihmisen geenit (rotu) ole ratkaiseva asia enkä leimaa ketään niiden pohjalta vaan tekojen, sen mitä asioita hän ajaa … minkä puolesta ja hyväksi toimii.

 18. Tässä mielenkiintoinen pitkä artikkeli sille joka on kiinnostunut ww2 asioista. Vain tuo lopussa oleva tiivistelmä suomeksi siitä mihin ww2 on johtanut
  Red Redux?
  By Linh Dinh on October 22, 2020
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215366
  Linh Dinh – The Unz Review Oct 20, 2020
  … Thanks to an Unz commenter, mark tapley, I found out about Tim Tzouliadis’ The Forsaken. Scrupulously researched and beautifully written, it’s 364 pages of harrowing yet mesmerizing reading, and entirely relevant to our times. Most instructively, Tzouliadis highlights the moral dimension of each character, from world figures to the forsaken and practically erased, even now.
  —-Kaikkein opettavinta kirjassa The Forsaken on kuinka Tzouliadis tuo esiin kaikkien maailman hylättyjen ja käytännössä nykyisin jo pois pyyhkäistyjen hahmojen luonteen moraalisen laadun…
  —–
  Germany’s invasion of Poland triggered WWII, we’re told, and though the USSR did the same, the US became its ally. At the end, the Soviets controlled not just Poland, but Latvia, Estonia, Lithuania, half of Germany, Hungary, Czechoslovakia, Romania, Bulgaria, Hungary, Albania and Yugoslavia, with the last splitting from Stalin three years later. Comrades in arms, the American and Russian empires divided their loots, split it in half, literally, with millions of subjected Europeans having no voice regarding their fate.
  Human lives don’t matter much to “great” nations, for their elites must never lose sight of the big picture. They don’t see humans, only maps, and, of course, profits must be tended to.
  Though constantly hounded by the big boys, small, underfed men must try their best to nurture and protect their own identity and heritage, if they don’t want to be deformed, or even erased.
  ——Saksan hyökkäys Puolaan laukaisi toisen maailmansodan, meille kerrotaan, ja vaikka Neuvostoliitto teki saman, USA: sta tuli sen liittolainen.
  Lopussa Neuvostoliitto kontrolloi paitsi Puolaa myös Latviaa, Viroa, Liettuaa, puolta Saksasta, Unkaria, Tšekkoslovakiaa, Romaniaa, Bulgariaa, Unkaria, Albaniaa ja Jugoslaviaa, ja viimein erosi Stalinista kolme vuotta myöhemmin.
  Ase-toverit, Amerikan ja Venäjän imperiumit jakoivat ryöstönsä, jakoivat sen puoliksi kirjaimellisesti siten, että miljoonilla alistuneilla eurooppalaisilla ei ollut sanomista kohtalostaan.
  Ihmishengellä ei ole merkitystä ”suurille” kansakunnille, sillä heidän eliittinsä ei saa koskaan unohtaa kokonaisuutta. He eivät näe ihmisiä, vain karttoja, ja tietysti voittoihin on pyrittävä.

  Vaikka isojen poikien jahtaamien ja aliravittujen ihmisten onkin jatkuvasti pysyttävä piilossa, heidän on yritettävä parhaansa mukaan varjelia ja suojella myös omaa identiteettiänsä ja perintöään, elleivät he halua tulla pahoinpidellyiksi tai pois pyyhkäistyksi.

  Kommentti: waw October 22, 2020 at 10:39 am | Permalink
  FDR was a Communist and a Jew. Most Americans do not know of the horrible slaughter of civilians in the USSR at the hands of Jews. The Russian Revolution was not “Russian” at all. Jews, many from NYC, like Trotsky, led the overthrow of the Romanov Dynasty.
  85% of the leading Bolsheviks were Jews.
  The Communist revolution underway today in America is funded by Jews like the Hungarian Jew Soros. For some strange and uncompelling reason, many in America think Jews are OK when they are terrible. Jews have been run out of 109 countries. The USA should make that 110.
  Unless you know the truth of Lazar Kaganovich and the Holodomor, or know of Moses Uritsky, or can name the Polish Jew who led the Cheka, or know of the mass murderer Yagoda, do not sit in judgment of my comments here. Instead, try to learn the truth. Example: Israel and the criminals in the Bush II administration did 911. Just ask the Jews like Perle, or Wolfowitz, or Feith.

  • Ihmeen vähän ww2 näyttää inspiroivan kommentoijia täällä vaikka kyse on sodasta jonka seurauksena Eurooppa ja oma maamme ovat nyt siinä tilassa missä ovat

   ”Thanks to an Unz commenter, mark tapley, I found out about Tim Tzouliadis’ The Forsaken. ”

   Nim. mark tapley tuntuu todella olevan perillä asioista kun seuraa hänen kommenttejaan ww2:een liittyen täällä
   https://www.unz.com/article/hitler-answers-roosevelt/

   Tässä yksi aika osuva kommentti vastauksena LG:lle monista muista
   mark tapley says:Next New Comment
   October 22, 2020 at 10:46 am GMT • 200 Words ↑
   @Laurent Guyénot
   ”I believe all of these leaders were working together just like the Anglo Zionists did that initiated the first world war. Everything you see portrayed in the MSM is just a show as with the puppet actor Presidents and the fake Dem. – Rep. parties. The real agenda goes on behind the scenes as long planned. There will always be the appearance of opposing sides.

   Hitler had been maneuvered into power by the Zionists. Chamberlain I believe was just playing his part as FDR’s Jews including Bernard Baruch and co. needed time to provoke an incident (Pearl Harbor) so they could wave the flag of patriotism and drag the reluctant goyim into another war. The Zionists were in firm control in Both Britain and the U.S. They did not just fade away after the first stage of conflict.
   The interwar period with the Weimar Rep. and hyperinflation that helped the National Socialist gain traction and the financial manipulations by Montagu Norman along with the massive Wall St. investments to rebuild Germany were all carefully planned. You can be sure that all of these politicians were just playing their rolls as they are today.

 19. Maailman Sionisti Kongressi on todella olemassa vaikka monet eivät juurikaan tiedä tai tietävät vähän sionismista vaikka se on näytellyt suurta roolia maailmassa jo vuosisadan ajan — ja se kokoontuu nyt.
  Monet pitävät ’maailman sionismia’ anti-semitistisenä salaliitto-teoriana vaikka kongressi kokoontuu ja sillä on 720 edustajaa yli 30 eri maasta ja on yksi monista maailmanlaajuisista sionistien järjestöistä jotka toimivat Israelin puolesta

  Yes, there is a World Zionist Congress – and it’s meeting now

  The average American often knows extremely little about Zionism, even though the Zionist movement has played a major role in the world – and in the U.S. itself – for over a century…

  Some have the impression that ‘world zionism’ is an antisemitic conspiracy theory… even while the World Zionist Congress is in session, with 720 delegates from over 30 countries…
  And the WZC is just one of many international Zionist entities that work for Israel…
  By Alison Weir

  The fact is, however, that Zionism – according to the dictionary, “a worldwide Jewish movement that resulted in the establishment and development of the state of Israel and that now supports the state of Israel as a Jewish homeland” – is both very real and extremely significant.

  Zionism succeeded in establishing the state of Israel in 1948 after decades of sometimes open and sometimes covert efforts. It promoted a successful, though extremely false, slogan – “a land without a people for a people without a land” – and succeeded in perpetrating one of the major hoaxes of the 20th century, in which victims (indigenous Palestinians) were designated aggressors, and aggressors (Zionist colonists) were portrayed as victims (as documented by diverse authors, and perpetrated through the silencing of others).

  And today this movement contains numerous powerful international entities (see the list below), while remaining largely invisible to millions of citizens of the country that gives Israel massive amounts of money, shields Israel internationally, and has fought at least one war (against Iraq) on Israel’s behalf.

  The dictionary definition captures only the simplest meaning of the word, but not its deep impact: how Israel was established and what supporting Israel today enables.
  ——-
  What does this all mean and not mean?

  …The reality is that there are a great many well-funded, well-organized, often quite powerful organizations working internationally in support of Israel and, as part of this, against Palestinian rights.
  …While I haven’t attempted here to delve into the organizations’ budgets and the wealth of their benefactors, there is no doubt that the combined total represents many billions of dollars. Yet U.S. media rarely tell Americans about this powerful, extremely significant network of international organizations that promote Israel and work to block efforts on behalf of Palestinian human rights.
  …At the same time, it is important to remember that these organizations, despite some of their names, do not represent all Jews.
  …While Zionists tried from the earliest days of their movement to conflate Zionism with Judaism – and fooled many people into believing the two were synonymous – for decades most Jewish Americans did not support Zionism, many Jews in Palestine itself opposed it, and today there are many Jewish Americans and others around the world who are critical of Israeli actions.
  …In addition, some – perhaps many – of the members in the organizations listed above may be deeply uninformed about what the Zionist movement did in the past and is currently enabling against Palestinians.
  …They’re constantly told about rockets from Gaza, but don’t learn about the massive Israeli violence that preceded these largely home made projectiles and the Israeli weaponry that vastly exceeds their extremely small impact (for the facts go here).
  …They hear about Arab armies declaring war on the newly declared state of Israel, but they don’t learn that Zionist forces had already committed numerous grisly massacres, had pushed out massive numbers of Palestinians, and were working to dispossess an entire population.
  …While there have been numerous reports through the years documenting Israeli human rights violations and Israel’s systemic discrimination, the members of these groups either do not know of these findings, or are told they are the work of “antisemites.”
  …The fact is that these organizations, with their large budgets and often very slick programs, specifically work to inculcate their membership with myths about Israel and falsehoods about the current reality. (Sadly, as mentioned above, they are often assisted in this by U.S. media that largely give us Israel-centric reporting and spin, while often omitting essential facts.)
  …It is time that more Americans learn the facts about the Zionist movement.
  …It is time for all Americans – of all faiths, races, and ethnicities – to join together to oppose a chauvinistic, deeply damaging international movement that has caused untold tragedy and harm. The devastation this movement has caused hasn’t been limited to Palestine. It has spilled over into the entire Middle East and North Africa, stretched into Europe, and damaged the U.S. It has caused wars, global destabilization and potential catastrophe.
  —— On kaikkien amerikkalaisten – kaikkien uskontojen, rotujen ja etnisten ryhmien – aika liittyä yhteen vastustamaan sovinistista, syvästi vahingollista kansainvälistä liikettä, joka on aiheuttanut lukemattomia tragedioita ja haittoja. Tämän liikkeen aiheuttama tuho ei ole rajoittunut Palestiinaan. Se on levinnyt koko Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan, levinnyt Eurooppaan ja vahingoittanut Yhdysvaltoja. Se on aiheuttanut sotia, maailmanlaajuista epävakautta ja mahdollisia katastrofeja.

  It is not antisemitic to speak out about world zionism. It is obligatory.
  ——Ei ole antisemitismiä puhua maailman sionismista. Se on pakollista.

  Alison Weir is executive director of If Americans Knew, president of the Council for the National Interest, and author of Against Our Better Judgment: The Hidden History of How the U.S. Was Used to Create Israel.
  https://israelpalestinenews.org/yes-there-is-a-world-zionist-congress-and-its-meeting-now/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215412

  • Last-minute Zionist Congress deal prevents marginalization of non-Orthodox Jewry
   After the Likud and religious right try to box progressive center-left Jews out of influential positions, legacy organizations step in, delay vote, hammer out a compromise
   …..Sen jälkeen kun Likud ja uskonnolliset oikeistot yrittävät karsia edistyksellisiä vasemmistolaisia juutalaisia vaikutusvaltaisista asemista, perinteiset järjestöt astuvat sisään, viivästyttävät äänestystä, saavat aikaan kompromissin… se estää ei-ortodoksien väheksymisen
   https://www.timesofisrael.com/last-minute-zionist-congress-deal-prevents-marginalization-of-non-orthodox-jewry/

  • Ilman ww2 ei olisi syntynyt virallista Holokausti-tarinaa josta sionistit ovat tehneet monen mielestä uuden uskonnon itselleen.
   Ron Unz on kirjoittanut perusteellisen selvityksen holokaustista ja sitä on kommentoitu yli 2300 kertaa
   Hän päättää pitkän artikkelinsa toteamalla että standardi H-tarina on suurella todennäköisyydellä väärä. Alla pieni ote artikkelin lopusta.

   … Any conclusions I have drawn are obviously preliminary ones, and the weight others should attach to these must absolutely reflect my strictly amateur status. However, as an outsider exploring this contentious topic I think it far more likely than not
   ….that the standard Holocaust narrative is at least substantially false, and quite possibly, almost entirely so.

   … Until thirty years ago, Communist rule over the USSR and its Warsaw Pact allies seemed absolutely permanent and unshakeable, but the roots of that belief had totally rotted away, leaving behind nothing more than a hollow facade. Then one day, a gust of wind came along, and the entire gigantic structure collapsed. I wouldn’t be surprised if our current Holocaust narrative eventually suffers that same fate, perhaps with unfortunate consequences for those too closely associated with having maintained it.
   ## Vielä 30 vuotta sitten kommunistihallinto Neuvostoliitosta ja sen Varsovan sopimuksen liittolaisista tuntui täysin pysyvältä ja horjumattomalta, mutta tämän uskomuksen juuret olivat täysin mätänemässä, eikä niissä ollut muuta kuin ontto julkisivu.
   Sitten eräänä päivänä tuli tuulenpuuska, ja koko jättimäinen rakenne romahti. En olisi yllättynyt, jos nykyinen holokaustikertomuksemme kokee lopulta saman kohtalon, ja sillä voi olla valitettavia seurauksia niille, jotka ovat liian vahvasti sitoneet itsensä sen ylläpitämiseen.
   https://www.unz.com/runz/american-pravda-holocaust-denial/

   Todetaan, vaikka se varmaan on tarpeetonta tässä sanoa, että Maailman Sionisti Kongressin ja Ron Unzin näkemykset tässäkään asiassa eivät lainkaan tue toisiaan.

  • Eihän tätä haluaisi todeksi uskoa … että tällä tasolla olevat havittelevat koko maailman valtaa itselleen
   Juutalaisten maailmankongressi kytkeytyy pedofiili- ja raiskauskultiin; kultin johtajalle 120 vuotta vankeutta
   Kultti on ollut suuren mielenkiinnon kohteena, sillä se on nauttinut avokätisestä rahoituksesta sekä linkeistä Hollywoodiin. Lisäksi sitä on verrattu sionistipedofiili Jeffrey Epsteinin rikollisverkostoon, jonka tärkeimpiä jäseniä olivat maailman johtavat poliitikot ja liikemiehet. Epsteinin sekä Nxivmin tapaukset ovat selvästi osoittaneet, ettei eliitin sekaantuminen järjestäytyneeseen pedofiliaan ole pelkkä ”salaliittoteoria”, vaikka valtamedia näin mielellään väittääkin.
   … “Juutalainen” Lauren Salzman oli johtohahmoja kultin vakavimpiin rikoksiin syyllistyneessä haarassa, jota kutsuttiin sadomasokismiin viittaavalla lyhenteellä DOS (Dominant Over Submissive). DOS luokitteli jäsenensä ”mestareihin ja orjiin” sekä pakottivat nämä harrastamaan jatkuvasti seksiä Ranieren kanssa.
   Lauren Salzmanin kirjoittamassa DOS-käsikirjassa todettiin: ”Paras orja saa suurinta tyydytystä, kun hän alistuu täydellisesti mestarinsa työkaluksi – – Annat elämäsi, mielesi ja kehosi kokonaan toisen käyttöön.”
   https://www.magneettimedia.com/juutalaisten-maailmankongressi-kytkeytyy-pedofiili-ja-raiskauskultiin-kultin-johtajalle-120-vuotta-vankeutta/#comment-48359
   lisää linkin artikkelista

 20. @tutkiva lukija 22.10.2020 at 12:01
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215314
  Weaponizing the Rainbow
  Sanot: ”Kuten tiedetään, ” suuret eurooppalaiset kansanjohtajat” ovat usein juutalaistaustaisia, tai siionisteja. Myös Hitlerillä oli juutalainen ja katolinen tausta, niin kuin Stalinillakin. Churchill oli myös puolittain juutalainen.
  Kristittyjä on huijattu juuri noilla agenda-raamatuilla vuosituhannet. Khazari-juutalaiset ovat vaiettu historia, ja se kuinka paljon turkinsukuiset heimolaiset ovat vaikuttaneet maailmanjärjestykseen.”

  Tuossa on varmasti perää ja asia on pyritty nwo-eliitin toimesta salaamaan.
  Olen nyt seurannut keskustelua unz-sivustolla ww2:sta ja monta yllättävää asiaa joista en ole ollut tietoinen (kuten ei varmasti moni muukaan) on noussut esiin jotka tukevat tuota mitä sanot yllä.
  On erittäin vaikea saada selvää kuvaa siitä mitä esim. ww2 lopulta palveli mutta vaikea on kiistää sitä etteikö se olisi ollut sionistien hanke joka edisti juuri heidän ja vain heidän agendaansa ja että tavalla tai toisella myös Hitler tämän tiedon valossa edisti sitä Saksan tuhon kustannuksella.
  Viittaan linkin artikkelin lukuisiin kommentteihin.
  https://www.unz.com/article/hitler-answers-roosevelt/
  ”… Even the mainstream court historian Ian Kershaw in his two volume opus “Hitler” reveals Hitlers intimate ties to the Communists and that he was a follower of Jew communist leader Kurt Eisner in Bavaria. There are pictures showing Hitler marching in Eisner’s funeral parade. Hitler was an elected official of the communist party in Bavaria. All of these facts are beyond dispute.” (mark tapley)

  Edelleen mark tapley toteaa kommentissa 460:
  ”To understand an issue it is always best to start a the beginning. This takes us to the initiation of the Zionist agenda at the First Zionist Convention of 1897.
  Several goals were put in motion at this time that determined where we are today. First the Zionists had to establish a bridgehead in the world’s most strategic location. The British geographer Alfred Mackinder identified this as Palestine. That was the best place from which to expand their operation because it intersected Asia, Europe and Africa and they knew even at that time that they would eventually be able to control oil and gas routes into Europe from this vantage point. In order for the Zionists to achieve control of this area the Ottoman Empire would have to be militarily defeated even though it was already being infiltrated by crypto Jews and had serious debt problems and very poor leadership.
  The next thing that the Zionists had to accomplish and they were most worried about was that Russia and Germany would develop favorable relations or even become allies…”
  ….kommentti jatkuu ja paljastaa minusta selkeästi sen ’protokolla-miesten’ suunnitelmallisuuden joka tätäkin sotaa on ohjannut ja näyttää ohjaavan sen jälkeistä maailmaa uusine sotineen.
  https://www.unz.com/article/the-transformation-of-europe-as-an-elite-project/

  • Kershaw valehtelee. Hitleriä on yritetty väittää kommunismin kannattajaksi ja juutalaisjuuria omaavaksi voittajaeliitin taholta, koska sillä ehkäistään hänen kannatustaan uusnatsien ym. parissa ja saadaan hämärrettyä osaltaan kokonaiskuvaa eli perusasetelmaa koko sodassa ja siinä, kuinka maailma pyörii. Hitler oli pankkiirien vihollinen ja myös juutalaisen vaikutusvallan. Salaliittoteoreetikkojen homma menee usein överiksi ja se on tarkoituskin ja Hitlerin Rothschildiksi tai juutalaisagentiksi väittäjät ovat järjestään eliitin huijareita tai sellaisten höynäyttämiä. Hitler on aatteinene ykkösvaara elitille ja sen tuhopolitiikalle ja vallalle ja siksi häntä pitää mustata joka kuppikunnalle

 21. Mielenkiintoinen keskustelu ww2:sta jatkuu linkin artikkelissa
  https://www.unz.com/article/hitler-answers-roosevelt/
  … tässä uusi näkökohta.
  Todella hyvä kysymys:
  miksei Saksan annettu hoitaa välejään Puolan kanssa kuten H tahtoi ja mikä olisi edistänyt rauhallista tasapainoa ja estänyt laajemman sodan vaan britti-sionistit tulivat väliin ja estivät se ja näin edistivät laajemman sodan agendaa.
  Kommentti 534: Fox says:
  October 28, 2020 at 6:06 am GMT • 200 Words ↑
  @JackOH
  ”I think a peaceful resolution of German-Polish differences was eminently possible. That it did not happen must be attributed to third-party mingling. Hitler formulated very constructive proposals to Poland, but England as the intermediary did never forward them.
  Hence, the Poles never saw them. It must always be kept in mind that the problems between Germany and Poland were not of Hitler’s making, he inherited them. His stepwise revision plan for the Treaty of Versailles would have led to long-term elimination of tensions and was the only sane, rational political activity that had been implemented after the “Treaties” after the First War had been signed and left the whole continent in a shambles.

  —Aika vaikea on noita kommentteja lukiessa kiistää sitä etteikö ww2 olisi ollut suunniteltu sota Saksan tuhoamiseksi kuten oli ww1:kin.
  Ja onhan FDR sanonut ettei mitään tapahdu politiikassa mitä ei olisi etukäteen suunniteltu.

 22. Totuuksia ei koskaan kuitenkaan ole kuin yksi kussakin asiassa. Siksi juuri se taho joka ei halua totuuden esiin murtautumista vainoaa niitä jotka sitä etsivät tai ovat jo löytäneet.
  GERMAN BIG BUSINESS AND THE RISE OF HITLER, by Henry Ashby Turner, Jr. New York: Oxford University Press 1985. Hardcover, 487 pages.
  … The picture of the relationship between German big business and the Nazi party which Turner provides us is one that reveals how little big business had to do with the party’s success … Most of the NSDAP funds were derived from membership dues, interest-free loans, and the gate receipts from the many mass rallies the party held … In sum, the NSDAP was a prototypical ”grass-roots” political organization able to expand and prosper during a period when most of the bourgeois parties suffered a serious loss of support.
  Turner’s book provides us with a new perspective on the origins of the rise of Hitler, one based on a critical look at the role played by German big business. This is based on an examination of all the relevant documents, rather than the rather eclectic surveys currently before the public today.
  This will contribute, hopefully, to the encouragement of closer reading of historical accounts dealing with essential aspects of contemporary history, as well as the development of a more discriminating attitude toward the sensationalized distortions of the truth which confront us on a daily basis.
  http://www.ihr.org/jhr/v08/v08p369_Ries.html
  http://www.ihr.org

  • Natsien valtaannousua tuettiin helvetin massiivisesti ulkomailta, samoin natsien sotakoneen rakentamista ja kehittelyä!

   Tässä on vain yksi linkki aiheesta, muualta löytyy tonnikaupalla samankaltaista aineisto:

   https://www.globalresearch.ca/history-of-world-war-ii-nazi-germany-was-financed-by-the-federal-reserve-and-the-bank-of-england/5530318

   En pysty sanomaan, ovatko kaikki linkissä väitetyt 100%:sti totta, mutta todisteita natsien valtaannousun ulkomaisesta tuesta on liian paljon, jotta se voitaisiin sivuuttaa vain salaliittoteoriana!

   • Ehkä sitä tukea on liioiteltu? Pääosin kai kyse oli Saksan teollisuuden hyväksikäytöstä ja omien voittojen maksimoimisesta. Raha siis pantiin poikimaan kuten heillä on tapana.
    Tässä mielenkiintoinen artikkeli (video) ja osa sen kommentista White Elephant October 25, 2020:
    ”My point is simple; those who are awake KNOW that it’s international socialism that is the threat to people all over this world, not national socialism.
    And this is why you will always hear Jews screaming madly, the minute you promote Hitler. Hitler wanted the Jews out. He saw them to be the parasite, like hundreds of statesmen before him did and acted upon it, resulting in the expulsions. The Jew is the bot fly that feeds off its host. And when it’s removed from doing so, it’s not very happy.
    Alexandr Solzhenitsyn speaks of how Jews wouldn’t do jobs other than those that involved making money quickly, with little effort, at the expense of another, in his banned book, ‘200 Years Together’:
    https://russia-insider.com/en/solzhenitsyns-damning-history-jews-russia-review/ri22354

    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215508

    • Voi olla. Saksa oli kuitenkin ryöstetty edellisen sodan jäljiltä niin paljon, että ilman ulkomaisia lainoja ja investointeja se ei olisi kyennyt nousemaan niin nopeasti, saatikka rakentamaan helvetin suurta sotakonettaan!

     On mielenkiintoista, mutta toisaalta ristiriitaisia ajatuksia herättävää huomata, kuinka Amerikalla oli huomattava vaikutus sekä Saksan, että sitä ennen Neuvostoliiton sotakoneen kehittelyssä ja rakentamisessa.

     Väkisinkin tulee mieleen, tehtiinkö se tarkoituksella, tilanteessa jossa uuden suursodan mahdollisuus oli erittäin todennäköistä!??

   • Kyllä se on salaliittoteoria. Edes kotimainen teollisuus ei juurikaan tukenut natseja ennen valtaannousua. Yksittäiset ulkomaiset ihailijat kuten Henry Ford olivat vain pieniä pisteitä kokonaisuudessa. Pääosa rahoituksesta tuli tavalliselta kansalta eli puolueen jäseniltä. Hitler oli eliitin inhokki, koska sionistit hallitsivat jo eliittiä kaikkialla

    • Sinulla ei näytä olevan mitään käsitystä, mitä tuo kaikki maksaa.

     Kuvitteletko, että täysin persaukisilla Saksalaisilla olisi ollut niin paljon rahaa!?

     Saksa oli edellisen sodan jäljiltä täysin ryöstetty, valtava työttömyys ja ihmisillä puutetta lähes kaikesta mahdollisesta!

     • Mutta Saksaoli kehittynein teollisuusmaa, jolta kaikki ryöstivät massiiivisesti patenteja kummanin sodan jälkeen. Aseiden kehittelyssä Saksa oli tosiasiassa sata vuotta USAaa edellä 1945, Hitkerin nerokas taloussysteemi polkaisi maan jaloilleen. Autarkkinen talous ja velaton raha auttoivat kestämään jopa taloussaartoja.

      Ei ole todisteita mistään massiivisista tukemisista tai investoinneista ulkomailta. Ei edes lainoista. Lainanotto oli hyvin rajoitettua. Suollat vain vasemmistohörhöjen ja globalistien propagandaa tässä

     • Noin surkealla historian tuntemuksella ei kannattaisi edes osallistua tähän keskusteluun. Netin huhaa-sivustoilta ei kannata historiaa opiskella!

     • Valtamedian ja virallisten valehtelijoiden valheethan ne näköjään ovat sinusta ainoa kelvollinen lähde. Kyllä minusta kannattaisi edes tutustua revisionistisiin teoksiin. Niissä on selvät lähteet. Huuhaata ovat pikemminkin vasemmiston mielipuoliset natsien vastaiset sadut eri salaliittohörhösivustoilla

 23. Linkistä voi lukea mitä Stoddard kertoo kirjassaan ”Into the Darkness” … ei tarvi enää elää nwo-mafian propagandan varassa
  Voit myös lukea paljon puhuvia kommentteja kirjaan liittyen

  An Uncensored Report from Inside the Third Reich At War
  LOTHROP STODDARD • 1940
  https://www.unz.com/book/lothrop_stoddard__into-the-darkness/

  Tässä yksi kommentti monista
  Comment 6: gregor says:
  Stoddard was fully fluent in German having studied in Dresden as a young man and was therefore able to conduct all interviews directly without need of an interpreter. The book has many short chapters which can be read on their own in most cases. Below I’ve noted what I found to be the highlights.
  -From chapter five, here is Goebbels giving the German view of the war. This is not a perspective you will hear much of in post-war American sources.
  We made it clear to the British that we didn’t want to disturb their empire. We carefully kept our hands off sore spots like India and Ireland. Why, we even offered to give them a military guarantee of their empire’s integrity. But we made it clear that, in return, they were to keep their hands off our sphere of interest–Central Europe. Well, they wouldn’t have it that way. They’re trying to crush us.

  We Germans don’t like this war. We think it’s needless–silly. But, since England feels that way, we see it’s got to be gone through with.

  • Stoddardin kirjan lukijalle paljastuu harvinaisen hyvä ja selvä kuva: maa oli aika hyvin Puolueen johtamassa tasapainossa vain omaa parastaan etsien ja rakentaen ja vailla imperialistista sota-kiihkoa ja tarvetta miehittää muita maita (vähän kuin Kiina ja Venäjä tänään), mutta nwo-eliitin propaganda on vääristänyt totuuden ja syöttänyt valhetta meille tehden kans.sos. Saksasta vain fasistisen syntipukin ja rasismin pesän. Olemmeko yhä sen harjoittaman nwo-aivopesun uhreja?
   Mutta maata johtava kans.sos puolue ei halunnut sotaa – muut halusivat sitä – vaan vain nostaa Saksan ww1 jälkeisestä tuhosta, saada takaisin siitä irti leikatut saksalaiset alueet, pitää oman rotunsa puhtaana ja jalostaa sitä maailmassa paremmin selviytyväksi tukemalla kansakunnan kannalta tärkeiden, arvokkaiden ja terveiden geenien lisääntymistä tiettyjen maan kehitykselle haitallisten, vahingollisten ja rikollisten vähemmistöjen kustannuksella.
   Muu maailma koki tämän kielteisenä ja kristinuskon vastaisena totalitaarisena kovuutena, jopa sivistyksen alasajona vaikka se lopulta oli tie, ehkä ainoa? joka nosti maan ’Versailles-eliitin’ mielivallan luomasta ww1-jälkeisestä alennustilasta ja kaaoksesta.
   Itse asiassa tuon V-eliitin oma toiminta oli ja on ollut kuitenkin raaempaa kun sen päämääränä oli tuhota Saksa ja edistää voitetun sodan jälkeen Euroopan kansallisvaltioiden hävittämistä EU:n avulla ja lopulta luoda koko maailman kattava oma totalitaarinen nwo-tyrannia, joka voi osoittautua pahemmaksi kuin kans.sos:n muille maille vaaraton isänmaallisuus, patriotismi, ja sosialismi joka luotiin kenenkään muun maan tai rodun olemassaoloa uhkaavalla mutta kiistatta totalitaarisella tavalla. Eri asia on ettei maassa suvaittu sitä vastustavia voimia vaan ne karkoitettiin maasta tai alistettiin muilla keinoilla maan tapoihin.

   • Kun lukee tuon kirjan loppuosaa niin käy selväksi että k-s Saksa kyllä rakensi itselleen vahvaa armeijaa. Mutta sen voi nähdä tai se on nähtävä paljolti reaktiivisena koska maa oli sionistien tai nwo-mafian uhan alla. Olivathan he kirjoittaneet kirjan Germany must perish eli Saksa on tuhottava.
    Myös Saksalle kuuluneiden ja ww1;ssä siltä pois vietyjen saksalaisten alueiden palauttaminen oli asia jota ei olisi voinut toteuttaa ilman vahvan armeijan taustatukea.
    Olisiko H käyttänyt armeijaansa myöhemmin muuhun kuin NL:n kommunismin tuhoamiseen jää avoimeksi mutta voi spekuloida että tuskin sionistien luoman kommunistisen diktatuurin alla kituvat venäläiset olisivat siitä pahastuneet jos Saksa olisi maan miehittänyt. Olihan kommunismi gulakeineen ja vankileirien saaristoineen heille helvetillinen kokemus.
    https://fi.wikipedia.org/wiki/Gulag

   • Tähän viimeiseen lauseeseen ” Eri asia on ettei maassa suvaittu sitä vastustavia voimia vaan ne karkoitettiin maasta tai alistettiin muilla keinoilla maan tapoihin” liittyen
    Kirja kuitenkin kertoo että kansalaisilla oli mahdollisuus tuoda oma kortensa maan kehitykseen. He saivat – niin ymmärsin – ottaa kantaa asioihin ja esittää omia ehdotuksiaan Puolueelle joka tutki niitä ja mikäli niissä oli sellaista joka palveli sen näkemystä maan parhaasta niin niitä myös hyödynnettiin. Tietenkin sillä ehdolla että ne eivät olleet ristiriidassa tai uhanneet Puolueen hyväksymää toiminta mallia.
    H:n suhde uskontoon oli kiistatta myös pragmaattinen. Hän ei halunnut sotkea politiikkaa ja uskontoa joka jäi jokaisen omaksi asiaksi. Hänellä oli asenne joka muistutti historian, ei teologien, Jeesusta joka varoitti rakentamasta hänen nimissään oppirakennelmia ja kehotti tekojen tasolla osoittamaan lähimmäisen rakkautensa.
    Paavali, joka hylkäsi Talmudin ja kääntyi kristityksi, oli tärkeä kristinuskon luomisessa ja levittämisessä, ja osin toimi samoin mutta hän teki myös karhunpalveluksen siinä että sielun pelastus ’yksin uskosta’ riitti. Niin ei voi olla sillä se mahdollistaa tekopyhyyden.

  • Saksan kokeminen kristinuskon vastaisena oli kyllä täysin angloamerikkalaisen höpöpropagandan ansiota. Kolmas valtakunta oli perin kristillinen maa. Saksa varustautui toden teolla vasta vuodesta 1938, kun Hitler hiuomasi Länsimaidne valmistelevan tosissaan sotaa. Ribbentrop totesi osuvasti Nürnbergissä, että jos olisivat suunnitelleet sotaa. olisivat varustautuneet ihan eri tavalla alusta lähtien. Halusibvat mieluummin hyvinvointia ym. mielekkäämpää panostuskohdetta kuin armeija

   • Höpö, höpö.

    Alunperin kyllä, mutta Hitler kääntyi kristinuskoa vastaan lopulta ja lähti mukaan lopulta SS:n edustamaan okkultiseen elämänkatsomukseen!

    Saksa aloitti varustautuminen käytännössä välittömästi natsien tultua valtaan. Jos se olisi aloitettu vasta kunnolla -38, ei Saksa olisi mitenkään kerennyt valmistaa niin suurta sotakonetta vuoteen -39 mennessä!

    Mieti nyt itsekin, kuinka suuret maa, meri ja ilmavoimat heillä oli jo 39 valmiina.

    Tuollaisten rakentamiseen ja kehittelyyn menee vuosikausia, kuten Saksan kohdalla tapahtuikin.

    • Jostain syystä et näe k-s Saksaa oikeissa mittasuhteissa. Nwo-oppi tuntuu kaikessa fasistisuudessaankin miellyttävän sinua enemmän vaikka sen voi nähdä ihmiskunnalle vaarallisempana ja valkoisen rodun ja kristinuskon surmanloukkuna.

     • Todennäköisesti näen oikeissa mittasuhteissa! Tunnen sotahistoriaa riittävän hyvin, että tiedän Saksan armeijan kehityskaaren ja kaluston minäkin sodan vuonna, tiedän kertoa jopa tarkkoja tuotantolukuja sodan ajalta eri aselajeille!

      NWO:lla ei ole mitään tekemistä tämän aiheen kanssa!

    • Armeijahan oli melko pieni 1939. Pienempi kuin Ranskan. Iso-Britanniakin valmisti enemmän panssarivaunuja vuiositasolla. Tutustu itse oikeisiin varustelutilastoihin.

     Kristinuskon osaltakin levität Saksan vihollisten propagandaa. Nämähän olivat bolshevikkeja ja sionisteja eli eivät kovin kritittyjä

     • Vitut ollut!

      Saksalla oli jo syyskuussa -39, käytettävissä lähes 4 miljoonaa modernin, sen aikaisen sotilask. saanutta.sotilasta sotaa varten, pirun isot ja tehokkaat ilmavoimat( lähem. 400 000 henkilöä)

      Saksan ilmavoimat olivat tehokkaimmat koko maailmassa syksyllä 1939, ja vasta sodan alettua Britannia ja varsinkin Yhdysvallat alkoivat massiivisesti laajentaa ilmavoimiaan! Lukumääräisesti liittoutuneilla oli enemmän koneita, mutta paljon vanhentunutta kalustoa, joka ei vastannut Saksan koneiden tulivoimaa ja taistelukykyä.

      Ainoastaan Neuvostoliitolla oli huomattavasti suurempi armeija valmiina sysyllä -39, mutta kuten tiedämme, käytännön taistelukyvyltään, teknisesti ja strategialtaan varsin surkea!

      Vertailun vuoksi kerrattakoon, että Yhdysvaltojen armeijan koko 39, oli vaivaiset n. 350 000 sotilasta(yhteensä laivasto, ilmavoimat ja maavoimat)

 24. Vai hylkäsi Paavali talmudin!?
  Mitenhän tuo olisi voinut tapahtua, kun talmudia ei ollut olemassakaan Paavalin eläessä! :DD!

   • Juu, unohdat nyt täysin miten se on syntynyt, milloin sen vaikutus juutalaiasuuteen on yleensäkin alkanut.
    Sen vanhin osa, Mišna on säännöskokoelma, joka perustuu suullisena perinteenä siirtyneelle juutalaiselle laille ja jonka rabbi Jehuda ha-Nasi kirjoitti ylös noin vuonna 200 jaa. siis lähes 200-vuotta Paavalin jälkeen!

    Rabbit alkoivat tulkita Mišnan sanomaa ja etsimään sen päätöksille raamatullista pohjaa. Näistä tulkinnoista koottiin Palestiinalainen talmud, ja lopulta sen sisarteos: Babylonialainen Talmud 400-500-luvuilla!

    Siis suurin osa Talmudista on syntynyt helvetisti myöhemmin, kuin Paavalin aikana, eikä silloinkaan ollut kuin suullisena perimätietona ollutta juutalaista lakia!
    Paavali edusti vanhatestamentillista juutalaisuutta, ja oli äärimmäisen ankaran Farisealaisen suuntauksen jäsen, eikä sillä ole mitään tekemistä Talmudin kanssa, joka on syntynyt vuosisatoja myöhemmin!

    • No moraalisesti ainakin on. Saivartelet nyt.
     Fariseukset, joka Paavalikin oli ennen kääntymistään kristityksi, edustivat ’talmudistista’ moraalia joka salli kristittyjen vainon ja se tässä nyt on oleellisin asia, ei se milloin Talmudin oppi on kirjoitettu kirjaksi.

     • Tottakai he vainosivat kristittyjä, mutta ei sillä mitään tekemistä talmudin kanssa ole!

 25. Hämmästyttää, kummastuttaa
  Hulluudella ei ollut rajaa … voi vain ihmetellä kuinka Liittoutuneiden, jotka omasta mielestään edustivat länsimaista sivistystä, moraali sallia tämän Saksan kaupunkien pommituksen ja siviiliväestön teurastuksen jolla ei ollut mitään tekemistä jo voitetun sodan kanssa.
  Kenenkähän moraali lopulta oli matalin ww2:ssa…?
  One of the mysteries of World War II was the senseless aerial destruction of Axis occupied cities by American bombers. These weren’t bomb strikes to support ground forces, but carpet-bombing raids on city centers.
  Several cities in Axis occupied China, Italy, Yugoslavia, and France were blasted by American mass bombings. These events are inexplicable and thus overlooked by historians.
  https://alethonews.com/2020/10/17/american-bombings-of-allied-cities-in-world-war-ii/

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here