Maan keskilämpötilan notkahdusta välillä 1944–1978 on ihmetelty, vaikka hiilidioksidi- eli CO2-pitoisuus kohosi. Selitykseksi on kerrottu, että tuolloin lisääntyi rikkipitoisen – jopa 3 % rikkiä sisältävän – kivihiilen ja öljyn poltto. Rikkidioksidi- eli SO2-aerosolit ja rikkihapokkeet heijastivat auringon säteilyä pois maapallolta, millä oli viilentävä vaikutus.

Tulivuoret Pinatubo ja Hudson purkautuivat vuonna 1991, ja purkausten arvioitiin viilentäneen ilmakehää – yhden megatonnin SO2-lisäys vastaa 0,02 celsiusasteen keskilämpötilan laskua vuositasolla ja päinvastoin.[1] Tarkkaan ottaen SO2 hapettuu rikkihapoksi, joka viilentää sulfaattien välittämänä ilmaa. Sulfaatteihin liittyy myös satoja, jopa tuhansia muita molekyylejä – tiivistäen vesihöyryn aerosoleiksi.

Kivihiilen poltossa syntyvien sulfaattien jäähdytysvaikutusten arviointia vaikeuttavat samalla vapautuvat nokihiukkaset, joilla taas on lämpötilaa kohottava vaikutus. Lisäksi ilmakehässä on vaihteleva määrä muitakin aerosoleja ja hiukkasia.

TULIVUOREN PURKAUKSISSA päästö kohoaa stratosfääriin asti – paljon korkeammalle kuin voimalaitosten piipuista – missä sulfaatit ja sulfaattiryppäät pysyvät 1-3 vuotta. Voimalaitosten piipuista rikkipäästöt jäävät matalalle, jolloin niistä muodostuneet sulfaatit – ja ilmamolekyyleihin nähden painavat sulfaattiryppäät – putoavat alas noin viikossa.

Matalalla oleva sulfaatti SO4 ja sulfaattiryppäät eivät viilennä läheskään niin paljon, kuin korkealla stratosfäärin alaosassa oleva SO4. Niinpä heijastunut säteily joutuu myös veden ja hiilidioksidin vaikutusten alaiseksi, joten lämmitysvaikutustakin löytyy – ei siis yksinomaan viilentävää heijastusvaikutusta. Matalalla olevan SO4:n ja sulfaattiryhmien viilentävä vaikutus lienee alueellisesti celsiusasteen sadasosia – ylhäällä stratosfäärissä olevaan verrattuna. Sulfaattiryhmät lisäävät pilvien muodostusta, millä on alueellisesti viilentävä vaikutus.

HAPPOSATEEN AIHEUTTAMIEN mahdollisten tuhojen ja pelkojen takia rikkipäästöjä alettiin vähentää tehokkaasti jo 1980-luvun alkupuolella. SO2päästöjen merkittävä lasku näkyy Britannian[2] osalta kuvasta 1:

Kuva 1. Britannian SO2-päästöt miljoona tonnia 1970-2008.

ja Suomen osalta tästä Ilmatieteenlaitoksen[3] kuvasta:

Kuva 2. Eräiden Suomen kaupunkien SO2-pitoisuus ilmassa miljoonasosa grammaa kuutiometrissä 1980-
2018
.

Kuvassa 2 SO2-pitoisuus on laskenut tyypilliseltä tasoltaan – 20 mikrogrammaa kuutiometrissä μg/m3 – alle 2 μg/m3. Kilotonneissa: noin 300 → 25 ktn. Tämä vähennys on sattunut ajanjaksolle 1980 – 2000

Kuva 3. Vasemmalla ylhäällä maailman koko SO2-päästöt miljoona x miljoona grammaa rikkiä (S) 1990-
2015
.

Kuva 3 esittää SO2-päästöt maailmanlaajuisesti. Taulukossa 1 – vasemmassa yläreunassa – näkyy 55 Mtn S-päästön vähennys, ajanjaksolta 1990-2015. Sen aikaan saama viilentävä vaikutus on vähentynyt, mikä näkyy Maan tai ainakin Euroopan keskilämpötilan kohoamisena. S-vähennys 55 Mtn voisi merkitä silloin 0,05 – 0,1 C-asteen keskilämpötilan nousua, tosin lähinnä Euroopassa.

Seuraavassa Euroopan[4] lämpötiloja vuosilta 1961-1990:

Kuva 4. Lämpötilan (celsiusasteita) poikkeama kahden metrin korkeudessa verrattuna vuosien 1961-1990
keskiarvoon 1850-2005
.

Ehkä sulfaatti-aerosolit ovat hieman laskeneet Euroopan keskilämpötilaa. Savukaasujen puhdistus on myös vähentänyt noen määrää, joka nostaa lämpötilaa. Siksi sulfaattien osuutta lämpötilaan on vaikea määrittää, varsinkaan ilman tarkkaa laskentaa.[13] Matalalta lähtevä SO2-päästö ei leviä juurikaan 3000 km kauemmas, joten Euroopan päästön vaikutus maapallon keskilämpötilaan on pieni, ehkä sadasosien C-asteiden luokkaa. On muistettava että muitakin lämpötilaan vaikuttavia tekijöitä on, esimerkiksi Atlantic Multidecadal/Meridional Oscillation, lyhennettynä AMO – sekä freonit ja niiden kaltaiset aineet.

LAPIN LÄMPÖTILAVAIHTELUJA on selvitetty Lapin männyistä metsänrajalta kerätyn yli 7500 vuoden pituisen vuosilustosarjan pohjalta. Mäntyjen kasvuun Lapin leveysasteilla vaikuttaa eniten huhti-syyskuun lämpötilat, mitä kuvastaa puuaineen maksimitiheys. Vuosilustojen leveys liittyy kesä-heinäkuun lämpötiloihin. Aineistoa on analysoitu dynaamisten systeemien mallinnusmenetelmin. Esille on saatu lämpötilan tilastollista syklistä vaihtelua – ja myös yhteys AMO-vaihtelun kanssa.[12]

Kuva 5 esittää kesä-heinäkuun lämpötilavaihteluja – viimeiseltä tuhannelta vuodelta:

Kuva 5. Lapin metsänrajamännyn vuosilustoindeksistä johdettu kesä-heinäkuun keskilämpötilan
(celsiusasteita) vaihtelut (50 vuoden FFT-tasoitus, syklin pituus noin 85 vuotta) 1000-2000.
Kuva 6. Ilmaston kehitysvaihtoehtoja. Lapin metsänrajamännyn puuaineen tiheyden pohjalta lasketussa
kesä-elokuun keskilämpötilassa (celsiusasteita) näkyy pikku jääkauden viileys (sininen väritys) ja 1930-
luvun lämpimyys (punainen väritys) 1500-2008. Ilmasto voi kehittyä seuraavan sadan vuoden aikana
seuraavasti: A) Ilmatieteen laitoksen ACCLIM-hankkeessa Pohjois-Suomelle laaditun ennusteen mukaisesti
(punainen viiva); B) puun kasvun syklisen vaihtelun mukaisesti (sininen viiva) ja C) Auringon aktiivisuuden
mukaan (vihreä pistekatkoviiva). Kaikki tulevaisuuskuvat ovat viitteellisesti suuntaa antavia. Kuva
päivitetty 17.9.2012.

Kuvien 5 ja 6 käyrät osoittavat lämpötilan nousua Lapissa, alkaen noin 1980.

SAMA KEHITYS näkyy myös kuvassa 7 – Euroopan lämpötilan osalta vuoden 1950 jälkeen – eli sekin seuraa suurin piirtein AMOn vaiheita.[11]

Kuva 7. Euroopan pintalämpötilan (celsiusasteita) poikkeama verrattuna vuosien 1981-2010 keskiarvoon
1950-2018.

Allaolevassa graafissa on esitetty vähäistä fossiilipolttoaineista aiheutuvan rikkidioksidipäästön kohoamista vuosina 1998 – 2005, ja laskua 2007 – 2010 välillä.[5] Niiden vaikutukset keskilämpötilaan ovat varsin pieniä ja peittyvät muun vaihtelun alle.

Vuonna 2010 professori William Reville esitti, että jos Kiina ja Intia vähentäisivät SO2-päästöjä, niin se aiheuttaisi keskilämpötiloissa noin 0,1 – 0,2 C-asteen nousua vuosikymmenessä.[6] Ilmeisesti SO2:n poistuttua lisälämpenemistä ei enää tapahtuisi, vaan se olisi ohimenevä ilmiö. Kyseessä oli silloin 40 Mtn rikkidioksidin vähennys, joten enintään noin 0,1 C-asteen nousu olisi mahdollinen.

OIKEASTAAN PITÄISI tarkkailla keskilämpötilojen nousua Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, koska näillä alueilla SO2-päästöjä vähennettiin. Sen sijaan Kaukoidässä SO2-päästöt olivat kohoamassa. Keskustelu hiilen ja öljyn polton aiheuttamasta SO2-päästön viilentävästä vaikutuksesta on yleisesti ottaen ylimalkaista – koska lukuarvoja ja laskentametodia ei läheskään aina mainita. Tyypillisesti puhutaan stratosfäärisistä SO2-päästöistä.

Eräässä FactCheck.orgin artikkelissa käsiteltiin SO2-päästön aiheuttamaa viilentymistä – ja jutussa arveltiin että fossiilisten poltosta aiheutuvan 100 Mtn SO2-päästön vaikutus olisi noin viisinkertainen Pinatubon 20 Mtn SO2- päästöön suhteutettuna.[7] On selvää, että kehittyneet SO2-aerosolit yli 12 km korkeudessa jäähdyttävät paljon tehokkaammin – tai pikemminkin estävät lämpenemistä – kuin fossiilisten poltosta aiheutuvat matalalle jäävät aerosolit. Jälkimmäisten vaikutus on pienempi kuin Pinatubon SO2-päästö.

Jos tehdään lineaarinen sovite maapallon keskilämpötilan nousunopeuden arvioimiseksi – suunnilleen vuosien 1960 – 2000 välille – niin saadaan liioittelevan suuri lämpötilan nousu. 1950 – 1980 tienoilla SO2-emissiot viilensivät; ja vuosien 1980 – 2000 välillä lämpötila nousi viilennysvaikutuksen poistuessa – koska SO2-emissioita saatiin huomattavasti alennetuksi. Lisäksi AMO on vaikuttanut lämpötilaan samaan aikaan samaan suuntaan välillä 1950 – 2010. Vuosien 2000 – 2015 välillä keskilämpötilan nousu on hidastunut lähes kokonaan.

ITÄMEREN MAISSA SAATETTIIN 1.1.2015 voimaan laki, jonka mukaan laivojen tulee käyttää rikitöntä polttoainetta. Jo vuosia sitten irvailtiin, että lähivuosina pitää kuluttaa miljardeja euroja rikin lisäämiseen laivojen polttoaineeseen, maapallon lämpenemisen hillitsemiseksi. Asiasta on kai vihjaistu artikkelissa ”Clean the Air, Heat the Planet”.[8]

Vuoden alussa julkaistussa Columbian yliopiston professorin Lorenzo Polvanin johtamassa tutkimuksessa kerrottiin, että CFC-kaasuilla (freoneilla) ja vastaavilla kylmäaineilla olisi ollut huomattava vaikutus maapallon keskilämpötilan kohoamiseen, noin 0,2 C-astetta välillä 1955 – 2005.[9] Navoilla lämmittävä vaikutus olisi ollut ainakin kaksinkertainen. Tuohon on hankala ottaa kantaa, koska CFC-kaasujen pitoisuus on hyvin pieni ilmakehässä.

Fossiilisten aineiden poltosta syntyvä SO2-päästö ei ole merkittävästi vaikuttanut planeettamme keskilämpötilaan 1950 – 1980 välisenä aikana. Viilentävä vaikutus lienee C-asteen sadasosia – paikallista vaikutusta on ollut enemmän. On jäätävä odottamaan Markku Kulmalan tutkimusryhmän selvityksiä sulfaatti-aerosolien vaikutuksesta lämpötilaan.[10]

Viitteet:

1. https://wattsupwiththat.com/2015/05/26/the-role-of-sulfur-dioxide-aerosols-in-climate-change/

2. https://www.eea.europa.eu/soer/countries/uk/air-pollution-drivers-and-pressures/airuk12.jpg/view

3. https://ilmatieteenlaitos.fi/rikkidioksidi

4. Lennart Bengtsson: Vad händer med klimatet, 2019, Karneval förlag, kuva 25.

5. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/1/014003

6. https://www.irishtimes.com/news/science/global-warming-and-cooling-now-revealed-in-different-lights-1.632074

7. https://www.factcheck.org/2015/08/mailbag-volcanic-versus-human-so2-emissions/

8. https://science.sciencemag.org/content/326/5953/672

9. https://www.nature.com/articles/s41558-019-0677-4/figures/

10. Mai Allo: Yhdessä ilmakehässä, 2016, SKS, sivut 179 – 194.

11. https://climate.copernicus.eu/european-temperature

12. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2014.01.008

13. Björn Lomborg: The skeptical environmentalist: measuring the real state of the world, 2001, Cambridge University Press, sivut 266 – 268.

Aiheesta lisää, Helsingin yliopisto:

https://www.atm.helsinki.fi/FCoE/

https://www.atm.helsinki.fi/SMEAR/

https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-science/faculty/physics

https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/fysiikka

28 KOMMENTTIA

 1. Ahaa, tiedeihmiset ovat jälleen kerran ”pelastamassa” ja ”suojelemassa” meitä. Minkäs vapauden aiotte nyt meiltä seuraavaksi viedä? Kovin montaa ei ole enää edes jäljelle, joten pitäkääpä kiirettä.

  • Emme pelasta emmekä suojele ketään, vaan tutkimme sulfaattien vaikutuksia. Ne näyttävät olemattomilta 1980-luvun päästötasolla.

 2. Käytämme valtavan määrän resursseja erilaisten syy-yhteyksien löytämiseen monenlaisten ja jopa toisistaan riippumattomien tapahtumien välillä.

  – No, tietenkin se on hyödyllistä, koska tällä tavalla saadaan „oikeutus“ sille, miksi (esimerkiksi) kehitysmaiden kaivostoiminta pitää lopettaa saastuttavana ja siirtää nuo kaivokset länsimaiseen omistukseen, jonka jälkeen asia onkin sitten hoidettu.

  Resurssit olisi järkevämpää käyttää siihen, että varaudutaan edessä olevaan muutokseen.

  – Muutokset ovat syklisiä ja siten tulevaisuus on arvattavissa siinäkin tapauksessa, että meillä ei ole (tässä ja nyt) ketään, jota syyttää tuon tulevaisuuden tulemisesta.
  – Kaikki muutokset noudattavat esittämäsi kuvan mukaista mallia.

  Aivan vuoden kahden sisällä syklisen mallin mukaan on odotettavissa nälänhätä ja ruuan hintojen voimakas nousu. Mutta mitä teemme: käytämme resurssit syyllisten etsimiseen, piilottamiseen ja jopa „saastuttavan“ lihan tuotannon alas ajamiseen, kun ne pitäisi käyttää ruuan varastoimiseen, tuotannon lisäämiseen ja vaihtoehtoisten elintarvikkeiden löytämiseen.

  – Kun vuonna 2019 Saksan perunasato romahti, niin mitä hallitus teki: se antoi elinkustannusindeksien laatijoille määräyksen: peruna pitää ottaa pois indeksistä, näin maailma pelastuu ja hallitus hallitsee (vielä tänäkin päivänä).
  – Nykyisen toimintamallin seuraus on, että suuren nälänhädän koittaessa valtiot ottavat rokotteilla toteutettavan eugeniikan avuksi erottaakseen selviäjät roskasakista (deplorables). Jotainhan on tehtävä, kun ruoka ei kuitenkaan riitä kaikille.
  – Olemme antaneet elämämme poliitikkojen käsiin.

  • Luonnontieteellinen tutkimus on perusta. Edessä olevat muutokset ovat fiktioita. On tutkittava historiallista tietoa ja nykytilannetta.

 3. Selvä tosiasia, keskimääräiset lämpötilat vaihtelevat vielä tuntemattomista syistä

  1930 luvulla vain nautittiin säiden lämpenemisestä, klimatologi oli vielä kapalossa. 1970 luvulla lämpötilat alkoivat laskea. Silloin klimatologi oli jo nuoruusiässä ja keksi, että on tulossa uusi jääkausi ja se johtuu ihmisestä. Polttomoottrit on kiellettävä. Muutoin maapallo tuhoutuu kylmyyteen.
  Vuosituhannen alussa lämpötilat olivat taas mukavassa nousussa, mutta nyt ikääntynyt klimatologi keksi, ihmisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt tuhoavat maapallon taas, mutta ilmasto tällä kertaa ylikuumenee.
  Sitä torvea toitotetaan, josta politiikko tykkää ja maksaa hyvät palkkiot soittajalle.

  • On tutkittava ilmastoa luonnontieteellisesti. Ennustukset, skenaariot, mallit ynnä muut tulevaisuudesta ovat kuvitelmia.

 4. Myös Mars planeetalla odotetaan tähtitieteilijöiden suorittamien tutkimusten perusteella ”ilmaston lämpenemistä”. Syynä tähän ei luonnollisestikaan voi olla mikään muu kuin Marsilaiset avaruuslehmät. Vaikka kaikki tietävätkin, että avaruuslehmien päästöt tuoksuvat vadelmilta, on varmuus ja hyvesignalointi tärkeintä vastuullisessa johtamisessa. Tästä johtuen Suomen on:
  1. Rakennettava avaruusalus.
  2. Puettava ilmatieteen laitoksen johtajat kokovartalokondomiin ja lähetettävä heidät pelastusretkelle Marsiin.
  3.Tulpattava avaruuslehmät, varmuuden vuoksi.
  Näin toimimalla asiantuntijat voivat tulppina toimiessaan ruumiinasennoillaan säädellä päästöjä ja toimia kutsumustensa mukaisesti ”regulaattoreina”.
  Kukapa tietää, kenties saisimme vielä tulevaisuudessa seuraavalle päivällekin tarkkoja sääennusteita antamalla nykyjohdon toteuttaa kutsumuksiaan ja tekemällä tilaa uudelle polvelle. Noita vuosisatojen päähän ulottuvia ennustuksia, kun on tässä iässä vähän vaikea tarkistaa.

  • ”Ilmaston lämpenemistä” voi seurata mittaustilastosta. ”Tarkka” sääennuste voi mennä pieleen, sillä sää saattaa muuttua nopeasti.

   • Ja kun aikajänne on tarpeeksi lyhyt, voi ”mittaustilastosta” todistaa mitä vaan. Antiikin aikana ilmasto oli nykyistä huomattavasti lämpimämpi ja tänne asti selvittiin pohtimaan ihmisen pahuutta…

     • 30 vuoden aikajänne on planeetan ilmakehän muutoksia arvioitaessa lähinnä tieteellisestä epärehellisyyttä.

 5. Tieteen arvovaltaa rajusti väärinkäyttävän korona-”hoaxin” tuottama turhautuminen paistaa nyt VV:n kommenteissa. Jo tätä ennen on nähty hiilidioksidipäästöihin ja hiilitalouteen kohdistuva, agendaa puskeva ilmastokampanja, jonka tieteellistä vilpittömyyttä on VV:ssa usein epäilty.

  Korona ja siihen liitetyt laajemmat ja pelottavat transformaatio-projektit vaikuttavat nyt niin, ettei asiantuntijoihin enää oikein luoteta ja agenda-peikko nähdään kaikialla. Ajankohta on huono, koska ihmiset ovat väsyneitä median, asiantuntijoiden ja poliitikkojen mielipuoliseen teatteriin taudin ympärillä. Uusia rajoituksia esitellään nyt puhtaasti rankaisutoimina kansoille vailla faktapohjaa, mikä pelottaa normaaleihin kansalaisvapauksiin ja -oikeuksiin tottuneita. Maskien kanssa pelaaminen on ärsyttävyydessään huippuluokkaa ja kohta alkaa rokotteiden tyrkyttäminen. Koko kampanja tuntuu nouseva suoraan helvetin syvyyksistä jokaista yksityiskohtaansa myöten. Ehkä tästä löytyy yhteys rikinkatkuun.

  Korona ei rankaise vain vilpittömiä tieteentekijöitä, vaan sen vaikutus ulottuu kaikkeen hengenviljelyyn ja korkeakulttuuriin erittäin lamauttavasti. Etenkin esittävä taide on henkitoreissaan.

  • ”Korona ja siihen liitetyt laajemmat ja pelottavat transformaatio-projektit vaikuttavat nyt niin, ettei asiantuntijoihin enää oikein luoteta …”

   Minun kohdalla tuo projektien vaikutus ilmenee myös niin etten jaksa enää tällaisia artikkeleita edes lukea vaikka olisivat kuinka hyvin tehty.
   Tuntuu että se on ajan hukkaa kun jo ollaan elämän loppusuoralla. Nyt pitäisi panostaa siihen mistä kenkä puristaa. Jos mafia ottaa tai sen annetaan ottaa ihmiskunta ja planeetta haltuunsa ja tuhota sivistys kuten nyt pelottavasti näyttää niin mitä virkaa on olla vihreä ja luonnonystävä ja planeetan pelastaja. Ketä ja mitä varten?
   Parempi siinä tapauksessa että tuho ja perikato tulee sitten kaikille eikä kukaan jää tänne toisten kustannuksella porskuttelevan, moraalittoman ja omaa tekoäly-tyranniaansa rakentavan satanistisen ’protokolla-eliitin’ orjaksi.

   • Alla on erinomainen tiedostavien ihmisten keskustelu aiheesta. Suomessakin on syytä aloittaa esim. ruokavarastojen keräily. Ei ole mitään syytä uskoa, etteikö toisen aallon myötä tuleva tyrannia ja kaaos ulottuisi myös Suomeen ja sen myötä toimitusketjujen katkeamiset, sosiaaliset levottomuudet ja sotilaallinen väestönhallinta. Sale Niinistö saa vihdoin ”nyrkkinä”.
    Elämme rankkaa aikaa, mutta välillä on jopa syytä nauraa hulluudelle kuten oheiset herrat tekevät. Jonkinlainen ikuisuusperspektiivi esim. uskonnon kautta auttaa myös.

    https://www.(bitchute).com/video/Z2BB8f2JD1S5/
    (poista sulut)

   • Planeetta säilyy. Kysymys on ihmiskunnan pelastamisesta. Jos ihmisihottuma häviää Maan pinnalta, niin Maa alkaa voida paremmin.

    • Varmaan näin on. Jos planeetta säilyy niin onhan se hieno juttu mutta ihmiskunnan kannalta merkityksetön asia. Ellei ajatella että joskus voisi taas syntyä evoluution kautta uusi ihminen.
     Planeettahan on vasta keski-iässä, ikä 4,5miljardia vuotta.

  • Hieman, mutta asetetuilla koronatoimilla rangaistaan. Ei tarvitse mennä koronateatteriin eikä osallistua kuonokoppapantomiimiin.

  • Asetetuilla koronatoimilla rangaistaan. Ei mennä koronateatteriin eikä osallistua kuonokoppapantomiimiin.

 6. NVO:laista aivopesua, ulkomailta ojailtua valheellista militaristista hallintaa, johonka myös liittyy esim. Juha Molarin vaino-oikeudenkäynti.
  Säälittää nämä ”normaalit kansalaiset” jotka luottavat näihin pakkoveroyleen ja muihin korruptionismia edustaviin tiedoitusvälineisiin, mutta KIITOS Vastavalkealle, MV:lle, ym.muille kirjoittajille jotka kasvattavat kansan tietoisuutta ja tukevat uskoa tulevaisuuteen jolloinka totuus on paljastuva kansalle, ja silloin suistamme ITSENÄISYYTEMME esteet.
  On viime hetket kaiken uhalla nostattaa SUOMALAINEN PATRIOTISMI, sillä kohta olemme vaan maininta historianlehdillä kuten esim. Daakian kansa, joka ei kuitenkaan antautunut suosiolla valloittajalle, kuten teki häpeällisesti kansan petoksen perustuen ISÄNMAAMME SUOMI!!

  • ”… mutta KIITOS Vastavalkealle, MV:lle, ym.muille kirjoittajille…”
   Unz-sivusto on yksi parhaita ulkomaisia tietoisuuden kasvattajia mitä sionistien ja nwo-mafian valtapyrkimyksiin tulee … nytkin sieltä löytyy taas kaksi loistavaa artikkelia
   V-valkean ja MV:n ohella myös Magneettimediassa on välillä hyviä poliittisia kirjoituksia vaikka sen rasitteena on pieni uskonnollinen ryhmä joka tyrkyttää uskontoaan liikaa ja rakentaa vain sen varaan maailmankuvaansa
   The New York Post Gets the AmRen Treatment
   GREGORY HOOD • OCTOBER 15, 2020
   https://www.unz.com/ghood/the-new-york-post-gets-the-amren-treatment/

   French Court Sentenced Alain Soral to Pay Jewish Organization $158,500 for Re-Releasing 128-Year-Old Book
   GUILLAUME DUROCHER • OCTOBER 11, 2020
   https://www.unz.com/gdurocher/french-court-sentenced-alain-soral-to-pay-jewish-organization-158500-for-re-releasing-128-year-old-book/

  • Tässä Molarin pöyristyttävässä tuomiossa voidaan selkeästi nähdä 90-luvulta asti rapautetun ”oikeusjärjestelmämme” säälittävä alennustila.
   Suosittelen K-media sivustoa, joka Drudge Report:in tapaan kerää ja koostaa otsikoita eri medioista, myös VastaValkeasta. Otsikoita ja luonnollisesti linkkejä löytyy Englannin, Ruotsin ja Suomen kielellä, klikkaamalla lippua. Hyvä sivusto luoda katsaus valtamedian ulkopuoliseen tarjontaan. Esimerkiksi AvoinMedia oli itselleni uusi positiivinen tuttavuus.

  • Olen tavannut Juha Molarin useita vuosia sitten ja lukenut hänen kirjoituksiaan. Hän on nyt luokkaoikeuden uhri.

 7. Niin muistankin nyt nuo ”happosateet”, joiden piti tuhota aivan tuosta vain Suomen metsät kuiviksi rangoiksi havupuiden osalta vähän samanlaisiksi kuin aina juhannuksena pois viemäni joulukuuseni.

  Hysteria tästä oli hirmuinen ja TV jauhoi asiaa joka päivä haastatellen silloin ehkä hivenen vähemmän agenda tutkijoita, mutta epäilen tätä vahvasti, sillä ne ovat aina ”oikessa”, jotka kaurastavat kuin lehmät navetssa kun lypsyaika on päässyt venähtämään syystä tai toisesta. Mutta ”hyttys-åånistä” kovan raudan ja tilastotieteen asiantuntijaa ei kuuntele kukaan sen enempääb kuin kyttyrä selkäistä haetaan tanssilattialle.

  Muistan toisen hupaisan jutun 1980/-uvun lopusta, kun yhdysvaltalainen sateliitti oli ottanut kuvan Suomesta, toimittajat ja heitä ”tietävämmät” hörhöt katsottuaan aineistoa saivat päähänsä, että Suomesta loppuvat metsät! Koska kuvista sen ”näki”. Tästä seurasi melkoinen paniikki julkisessa sanassa vähän samallalailla kuin 1970-luvun ”öljykriisinkin” kanssa, jolloin öljyä oli enää ”kolmeksi viikoksi”! Tuolloinhan katuvaloista paloi vain joka toinen ja mummut maaseudulla istuivat keikustuolissa pimennetyin mökeinb kun vanhukset ovat muistoja paremmasta maailmasta. Jopa näyteikkunoitakin alussa pimennettiin, mutta siitä oli ”onat” seuraamuksensa jsa siitä luovuttiin. atastrofin sai aikaan ”Rooman Klubi”, joka on ja oli vain globalistien ja sinne palkattujen ”tutkijoiden” (hörhöjen) ajatushautomo eli puppu-tehdas luomaan epävakautta ja tarkoituksellista hysteriaa (vrt. korona) maailmaan.

  Mitä tulee Suomen puiden loppumiseen. Aivan kuten öljykään; Suomessa on metsää tänäkin päivänä. Joukkotiedotusvälineet eivät tiedota kuin murto-osan. Suurin aika ja niiden energiaa kuluu pelkästää Göbbelsin ”byroon” pyörittämiuseen ilman minkäänlaista vastuuta siitä mitä ”suustansa päästävät!”

 8. AGW-uskovaiset eli alarmistit ovat vuosikymmeniä varoittaneet, että maailmanloppu tulee kymmenen vuoden kuluttua.

  • Koronassa alarmismi on viety äärimmilleen. Myös uskomus ihmisten liian suuresta määrästä maapallolla on tehokkaasti iskostettu suureen yleisöön. Ehkä liikakansoitusta paikoin onkin, mutta ainakaan Suomessa sitä ei ole. Silti Suomen politiikkaa ohjaa nyt ideologia, joka rajuin ottein tähtää ihmiskunnan laskennallisen kuormituksen eli lähinnä hiilijalanjäljen voimakkaaseen rajoittamiseen. Laskelmien taustalla on YK:n ja muiden NGO-järjestöjen omaksuma ”kestävän kehityksen'” periaateohjelma ja sitä tehostava lähes fanaattinen alarmismi. Tästä ohjelmasta on tullut kansalaisille myrkkyä nyt, kun kansainvälinen, rahajärjestelmiä, taloutta ja suuria korporaatioita hallitseva globalistinen eliitti on liittänyt em. ohjelmiin mukaan uuden talousohjelmansa ja sen mukaisen väestön teknologisen valvonnan ja kontrollin ja lopulta ihmiskunnan erottamisen muusta luonnosta. Tätä ohjelmaa nimeltään ’the Great Reset’ viedään nyt voimalla koronan verukkeella läpi. Sulkutilat ovat poliittisia väestönhallintakeinoja, joita harjoitellaan nyt, koska globalistinen eliitti arvelee, että iso osa väestöistä vastustaa em. ohjelman läpivientiä.

   Näitä sairaita suunnitelmia myös Suomenkin vihreät sitten kannattavat. Jos vihreät saisivat agendansa läpi, niin kukaan tavallinen suomalainen ei koskaan enää näkisi luontoa eikä esimerkiksi keräisi sieltä marja- tai sienisatoa. Vain korporaatioilla olisi valta ja käyttöoikeus luonnonvaroihin.

   YK:n ohjelmissa on myös huikeaa ristiriitaisuutta, kun yksi osasto pyrkii pienentämään hiilipäästöjä ja toinen ryhmä taas pyrkii kasvattamaan niitä edistämällä massamaahanmuuttoa kehitysmaista teollistuneihin länsimaihin.

 9. Jos fossiilusten potltoaiden käytön vähentäminen lisää maapallon lämpötilan nousua niin nykyinen vallitseva ympäristöpolitiikka on siltä osin täysin väärässä.
  Väärät tiedot ohjaa nyt hallituksia vääriin päätöksiin ympäri maapalln ja niin myös Suomessa. Ympäristötuotteisiin investoiminen ainakin päästöjen osalta on tuhoisaa ellei ne johda kestävään uuteen ratkaisuun mutta silti jää tämä mahdolisuus että uusi tuote pahentaa ilmaston lämpenemistä.
  Päästöjen vähentämistä on jo harjoitettu niin kauan että paluuta normaalitilaan lämpötilaan ei taida olla ja pelastuksena voi olla vain raju tuluvuoren purkaus mutta sekin antaa vain väliaikaisen ratkaisun.

  • Tulivuoren purkautuessa kaasut nousevat korkealle ilmakehään ja vaikutus on suurempi kuin tehtaan piipun kaasujen. Tulivuoret eivät purkaudu usein. Tehtaan piippujen kaasut jäävät lähelle maan pintaa eikä niiden vaikutus ole suuri.

 10. Tieteentekijöiden ja muidenkin henkisen työn tekijöiden tulisi nyt herätä ja miettiä perusteellisesti, kuinka heidän työnsä tuloksia oikein käytetään. Ei voi olla oikein, että lahjakkaat ja ahkerat ihmiset työskentelvät sellaisen koneiston eteen, joka muuntaa ja vääntää heidän työnsä tulokset oman valheellisen ja ihmisvihamielisen agendansa palvelukseen. Nämä agendat ovat pintakerrokseltaan usein kauniita, mutta kun niitä hieman kuorii, niin alta paljastuu rankasti ihmisvihamielisiä aineksia ja aikeita.

  Ilmastonmuutoskertomus on malliesimerkki tällaisesta kampanjasta, jossa lahjakkaiden ja ahkerien tutkijoiden panos saadaan hallinnollisilla ja tutkimusrahavirtoja ohjaavilla päätöksillä ohjattua tukemaan suurta poliittista agendaa. Tämä on kommunistinen ja kansoilta ja kansalaisilta itsemääräämisoikeutta ja itseilmaisumahdollisuuksia riisuva ts. kollektisoiva ja orjuuttava. Osa tutkijoista on herännyt jo kapinaan, mutta havaitsee, ettei heille heru tutkimusrahaa eikä työn tuloksille julkaisukanavaa. Valtamedia tai viralliset tiedejulkaisut eivät ”agendan” vastaisia tuloksia esittele.

  Lumetauti covid-1984 on tietenkin em. prosessin huikein ilmentymä. Kansojen usko taudin vaarallisuuteen istuu nyt sitkeässä, kun niihin on kohdistettu militääriluokan psykologisen sodankäynnin aseita. Ei tavallisia kansalaisia hysteriastaan voi nyt moittia. Ehkä korona on siinä mielessä hyvä ylilyönti, että vihdoinkin myös älykkäimmät tiedeihmiset tai muut lahjakkaat erityisasiantuntijat alkavat herätä ja arvioida uudelleen oman työnsä tulosten käyttöä. Toisaalta ne, jotka yhä jäävät ”voiman pimeälle puolelle”, voidaan arvioida moraaliselta laadultaan alamittaisiksi ”kapoiksi”.

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here